KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015"

Transkript

1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 Smluvní strany: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331, Pardubice v zastoupení ředitelkou Mgr. Bc. Alenou Krabcovou (dále jen zaměstnavatel ) a odborové organizace: 1. Základní organizace Odborového svazu nepedagogických pracovníků školství ČR zastoupená předsedou Jiřím Jurišicou 2. Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství zastoupená předsedkyní Janou Shehadou (dále jen odbory ) uzavírají tuto kolektivní smlouvu. Obsah kolektivní smlouvy: 1 Všeobecná ustanovení Vzájemné vztahy smluvních stran Pracovní poměr Pracovní doba Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Odměňování za práci, platové nároky Cestovní náhrady Dovolená Péče o zaměstnance Zásady čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb Společná ustanovení Závěrečná ustanovení Přílohy kolektivní smlouvy

2 Kolektivní smlouva / VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (1) Kolektivní smlouva upravuje individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, práva a povinnosti smluvních stran. Svým obsahem upravuje a konkretizuje otázky zaměstnanosti, pracovněprávní, platové a sociální. (2) Při uzavření této kolektivní smlouvy vycházejí smluvní strany zejména ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen ZP ) v platném znění, občanského zákoníku, zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání ve znění pozdějších předpisů. (3) Tato kolektivní smlouva se vztahuje na všechny zaměstnance zaměstnavatele. 2 VZÁJEMNÉ VZTAHY SMLUVNÍCH STRAN (1) V zájmu uchování sociálního smíru se smluvní strany zavazují ke vzájemné spolupráci a informovanosti dle platných právních předpisů a k podpoře při obhajobě řešení oprávněných zájmů zaměstnanců. K předcházení pracovně právních sporů má právo kterákoliv ze smluvních stran vyvolat jednání s druhou stranou a ta má povinnost do 14 dnů se jednání účastnit. (2) Odbory se zavazují písemně sdělit zaměstnavateli jména členů odborového orgánu odborové organizace jednajících za tuto odborovou organizaci působící u zaměstnavatele a jakékoliv změny ve složení tohoto orgánu. (3) Odborové orgány jsou oprávněny vystupovat v pracovněprávních vztazích, včetně kolektivního vyjednávání za podmínek stanovených právními předpisy a touto kolektivní smlouvou. (4) Členové odborového orgánu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a o skutečnostech, o nichž se dovědí při výkonu své funkce. (5) Zaměstnavatel je povinen zejména informovat, projednávat, vyžádat si předchozí souhlas nebo uzavřít dohodu s odborovým orgánem v pracovněprávních vztazích ve smyslu příslušných ustanovení nebo zvláštního právního předpisu. (6) Pokud ZP uvádí opatření, týkající se všech nebo většího počtu zaměstnanců, považují smluvní strany za takováto opatření ta, která se dotýkají alespoň dvou zaměstnanců jednoho pracoviště nebo alespoň tří zaměstnanců v rámci zaměstnavatele. (7) Odbory spolurozhodují se zaměstnavatelem o čerpání přídělu z fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP). (8) Odbory budou dbát na dodržování ZP, zákona o zaměstnanosti, právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen BOZP ) a ostatních pracovněprávních předpisů. (9) Odbory mají právo vykonávat kontrolu u zaměstnavatele nad dodržováním právních předpisů, vnitřních předpisů a závazků vyplývajících z kolektivní smlouvy a vykonávat kontrolu nad stavem BOZP. Zaměstnavatel je povinen odborovému orgánu umožnit a zajistit provedení kontroly. (10) Odbory vhodným způsobem informují zaměstnance o své činnosti, zejména o obsahu a závěrech jednání, poskytuje informace o jednáních a projednání se zaměstnavatelem. (11) Zaměstnavatel je povinen na svůj náklad vytvořit odborovému orgánu podmínky pro řádný výkon jeho činnosti, zejména poskytnout pro nezbytnou provozní potřebu příslušné 2

3 odborové organizaci podle svých možností v přiměřeném rozsahu místnost pro pořádání porad a schůzí bez nároku na úhradu provozních nákladů s tím spojených. (12) Zaměstnavatel umožní příslušnému odborovému orgánu, podle svých možností a nezbytně nutném rozsahu, přístup ke kopírovací, výpočetní a spojovací technice, včetně elektronické pošty. (13) Zaměstnavatel poskytne členům odborů k výkonu jejich činnosti pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu s náhradou platu ve výši průměrného výdělku. (14) Zaměstnavatel uvolní člena odborů k účasti na školení pořádaném odbory v rozsahu 3 pracovních dnů v kalendářním roce, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody, s náhradou platu ve výši průměrného výdělku. (15) Zaměstnavatel uvolní člena odborů k výkonu jiné odborové činnosti, zejména k účasti na zasedáních odborového svazu v rozsahu 5 pracovních dnů v kalendářním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody, s náhradou platu ve výši průměrného výdělku. (16) Odbory se zavazují rozvíjet odborovou činnost především v mimopracovní době. (17) Odbory se zavazují bezprostředně informovat zaměstnavatele o závažných skutečnostech a projednávat s ním zásadní rozhodnutí, stanoviska, připomínky a vyjádření odborové organizace. (18) Zaměstnavatel se zavazuje podle 15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, odčítat od základu daně zaplacené členské příspěvky člena odborů při ročním zúčtování daní z příjmů zaměstnance (do výše 1,5% zdanitelných příjmů, s výjimkou příjmů zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, maximálně však do výše 3.000,-Kč za zdaňovací období). (19) Zaměstnavatel se zavazuje provádět úhradu členských příspěvků členů ZO ČMOS pracovníků školství srážkou z platu za předpokladu, že zaměstnanec souhlasí s prováděním tohoto způsobu úhrady členských příspěvků. Srážku z platu provede zaměstnavatel a odvede na účet odborové organizace č /0100 vždy do 30. dne v měsíci. 3 PRACOVNÍ POMĚR (1) Zaměstnavatel se zavazuje zajišťovat plnění běžných úkolů především zaměstnanci, které k tomuto účelu zaměstnává v pracovněprávních vztazích podle ZP. (2) Zřídí-li se nové pracovní místo nebo se uvolní pracovní místo již zřízené, nabídne je zaměstnavatel přednostně zaměstnancům, se kterými má být rozvázán pracovní poměr z organizačních důvodů a také v případě, je-li v běhu výpovědní lhůta, nebo byla uzavřena dohoda o skončení pracovního poměru s pozdějším termínem jeho skončení. Přednostně bude pracovní místo nabídnuto osamělým zaměstnancům pečujícím o dítě do 15 let nebo o dítě, připravující se soustavně na budoucí povolání a těm zaměstnancům, kteří mají odpracovat posledních 10 let před nárokem na starobní důchod. Podmínkou splnění tohoto závazku je kvalifikační způsobilost, pracovní spolehlivost a kvalita práce zaměstnance pro toto nové pracovní místo. (3) Zaměstnavatel se zavazuje nabídnout plný pracovní úvazek přednostně těm zaměstnancům, kteří dosud pracují na kratší pracovní úvazek. (4) Zaměstnavatel se zavazuje předem informovat odborový orgán o zamýšlených strukturálních změnách a organizačních nebo racionalizačních opatřeních, v jejichž důsledku dojde ke změně počtu pracovních míst nebo pracovních zařazení. 3

4 (5) Zaměstnavatel je povinen předkládat odborovému orgánu do 15 dnů zprávy o nově vzniklých pracovních poměrech. (6) Zaměstnavatel je povinen seznámit odborový orgán s jinými případy rozvázání pracovního poměru ve lhůtě 1měsíc po skončení pracovního poměru. (7) V případě hromadného propouštění je zaměstnavatel před dáním výpovědí jednotlivým zaměstnancům o svém záměru nejpozději 30 dnů předem informovat odborový orgán a bezprostředně s ním zahájit jednání. 4 PRACOVNÍ DOBA (1) Do denní pracovní doby u provozních zaměstnanců se započítává celkem 15 minut potřebných k osobní očistě po skončení práce. (2) Celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období, které může činit nejvýše 52 týdnů po sobě jdoucích. (3) Zaměstnavatel je povinen předem projednat s odborovým orgánem opatření týkající se hromadné úpravy pracovní doby, práce přesčas, možnosti nařídit práci ve dnech pracovního klidu a noční práci se zřetelem na BOZP. 5 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (1) Odborový orgán má právo se účastnit řešení otázek souvisejících s BOZP. (2) Zaměstnavatel informuje odbory o seznamu osobních ochranných pracovních prostředků, včetně mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, o jejich způsobu přidělování, péče o čistotu, za podmínky vyhovujícího technického stavu před jejich vydáním do užívání. (3) Zaměstnavatel je povinen objasnit příčiny vzniku pracovního úrazu za účasti odborového orgánu. (4) Zaměstnavatel je povinen plnit povinnosti v oblasti BOZP vůči odborovému orgánu, zejména informovat: o zaměstnancích, kteří jsou určeni k organizování první pomoci, k zajištění přivolání lékařské pomoci, hasičského záchranného sboru, Policie ČR a k evakuaci zaměstnanců. o výběru a zajišťování pracovně lékařské péče, kdo je určen jako odborně způsobilá osoba pro prevenci rizik, a o dalších skutečnostech, které ovlivňují BOZP. (5) Odbory jsou povinné spolupracovat v oblasti BOZP. (6) Zaměstnavatel je povinen v dohodě s odbory nejméně 1 x ročně organizovat prověrky BOZP. 6 ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI, PLATOVÉ NÁROKY (1) Zaměstnavatel se zavazuje předem projednávat s příslušným odborovým orgánem všechna opatření, mající dopad na financování, zaměstnanost a platové podmínky zaměstnanců. (2) Povinností zaměstnavatele je informovat odborový orgán zejména o přiděleném rozpočtu a jeho rozpisu na jednotlivá pracoviště, tj. rozpočtové skupiny na pedagogické 4

5 pracovníky, nepedagogické pracovníky škol a školských zařízení a pracovníky školní jídelny, a to i v případě, že rozpočet je poskytován zřizovatelem jednou společnou částkou. (3) Zaměstnavatel bude informovat příslušný odborový orgán o čerpání prostředků na platy podle jednotlivých rozpočtových skupin a o celkovém čerpání za školu. Informaci bude poskytovat do 30 dnů vždy po uplynutí pololetí a souhrnně za uplynulý kalendářní rok. (4) Způsob a formy odměňování zaměstnanců za vykonanou práci (plat, odměna nebo náhrada za pracovní neschopnost a ostatní náhrady) se provádí na základě ZP, předpisů o nemocenském pojištění a příslušných prováděcích předpisů, v platných zněních, v rámci nichž je vydán vnitřní platový řád v dohodě s odborovým orgánem, který tvoří nedílnou součást této kolektivní smlouvy. (5) Za dobu pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci odměna nejméně ve výši 20% průměrného výdělku. (6) Termín výplaty platu je do 15. dne kalendářního měsíce následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na plat nebo některou jejich složku a jiné plnění. (7) Zaměstnavatel vytvoří podmínky pro ohodnocení zvýšené pracovní činnosti (vyšších výkonů) zaměstnanců při zastupování jiného zaměstnance. (8) Zaměstnavatel může určit zaměstnancům platový tarif ve výši odpovídající platové třídě a platovému stupni, do kterého byli zaměstnanci zařazeni dle 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, viz příloha č. 3 Platové tarify. 7 CESTOVNÍ NÁHRADY (1) Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci cestovní náhrady podle 176 zákoníku. (2) Výši stanovených cestovních náhrad upravuje samostatný vnitřní předpis. 8 DOVOLENÁ (1) Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle rozvrhu čerpání dovolené, který vydává s předchozím souhlasem odborového orgánu, přičemž respektuje ustanovení ZP a Pracovní řád. (2) Rozvrh čerpání dovolené předložení zaměstnavatel ke schválení do 31. ledna následujícího roku. (3) Zaměstnavatel v dohodě s odborovým orgánem může určit hromadné čerpání dovolené pouze z provozních důvodů v době školních prázdnin. 9 PÉČE O ZAMĚSTNANCE (1) Stravování zaměstnanců se řídí ZP a vyhláškou č. 84/2005 Sb., v platném znění pozdějších předpisů. (2) Zaměstnavatel vytvoří podmínky a zabezpečí možnost stravování zaměstnanců na pracovní smlouvu, na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti dle platných předpisů, pokud jeho přítomnost v práci během stanovené směny trvá alespoň 3 hodiny. (3) Zaměstnavatel umožní stravování bývalých zaměstnanců zaměstnavatele, kteří u něj pracovali do odchodu do starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně za stejných podmínek jako stávajícím zaměstnancům. (4) Zaměstnavatel v dohodě s odborovým orgánem stanovil příspěvek na stravu z fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP ) pro zaměstnance na pracovní 5

6 smlouvu ve výši 10,- Kč na jedno jídlo. V případě směny delší než 11 hodin včetně přestávky v práci na 2 hlavní jídla denně. (5) Zaměstnavatel umožní stravování pracovníkům pracujících na dohody o provedení práce a činnosti za cenu rovnající se výši cen potravin za podmínek odpovídajících ZP, tj. délka směny trvá alespoň 3 hodiny. 10 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB (1) Zaměstnavatel sestavuje rozpočet FKSP ve výši 1% z ročního objemu vyplacených mzdových prostředků podle 2, odst. 1 vyhlášky 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. Jeho tvorba, používání a hospodaření s ním se řídí touto vyhláškou ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnavatel vede prostředky FKSP samostatně v účetní evidenci s analytickým členěním. (2) Převod základního přídělu do fondu během roku se uskutečňuje měsíčně zálohově z roční plánované výše. Vyúčtování skutečného základního přídělu se provede v souladu s předpisy k roční účetní závěrce. (3) Zaměstnavatel a odbory se zavazují využívat prostředků FKSP účelně, v souladu s právními předpisy o používání FKSP, rozpracovanými v Zásadách pro čerpání a používání prostředků FKSP. (4) O rozpočtu a čerpání FKSP spolurozhodují odbory dle ZP. (5) Smluvní strany se dohodly na poskytnutí prostředků odborovému orgánu na úhradu prokazatelných nákladů, které mu vznikají v souvislosti s plněním oprávnění vůči zaměstnavateli vyplývajících z pracovněprávních předpisů a to ve výši 500,- Kč/rok. 11 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ (1) Touto kolektivní smlouvou se sjednává množství práce a pracovní tempo (dále jen norma spotřeby práce ) při zohlednění rozsáhlosti a náročnosti práce. (2) Vnitřní platový předpis po projednání s odborovým orgánem se stává nedílnou součástí kolektivní smlouvy. Stanoví platová práva a ostatní práva v pracovněprávních předpisech, z nichž je oprávněn zaměstnanec, pokud tato práva nejsou přímo sjednána a uvedena v uzavřené kolektivní smlouvě. 12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (1) Změny a doplňky kteréhokoliv závazku vyplývajícího pro smluvní strany z této kolektivní smlouvy lze změnit, změní-li se právní předpisy, z nichž příslušné závazky vycházejí, nebo nastanou-li nové skutečnosti, které nebyly v platné kolektivní smlouvě zohledněny, nebo o změnu písemně požádá kterákoliv ze smluvních stran a na této změně se obě smluvní strany dohodnou. Změny kolektivní smlouvy mohou být provedeny pouze písemně. (2) Kontrola plnění této kolektivní smlouvy bude provedena v červnu 2015 a v listopadu Smluvní strany se zavazují vzájemně a neprodleně se informovat o všech případech, které se jeví jako porušování této kolektivní smlouvy. 6

7 (3) Zákonné prostředky pro řešení kolektivního sporu, vzniklého při plnění této kolektivní smlouvy, budou použity v případě, že se spor nepodaří vyřešit do 30 dnů od jeho písemného oznámení druhé smluvní straně. (4) Zaměstnavatel v součinnosti s odborovým orgánem seznámí všechny zaměstnance s obsahem kolektivní smlouvy do 15 dnů od jejího uzavření. Zaměstnavatel zajistí na své náklady pro tento účel vyhotovení 3 kopií textu uzavřené kolektivní smlouvy včetně příloh. (5) Tato kolektivní smlouva se uzavírá na dobu určitou roku a to od do (6) Kolektivní smlouva je vyhotovena ve čtyřech provedeních, z nichž každá strana obdrží po jednom originále a jeden výtisk bude na pracovišti umístěn tak, aby byl všem zaměstnancům přístupný. (7) Kolektivní smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami s účinnosti ode dne (8) Smluvní strany se zavazují zahájit nejpozději do jednání o uzavření nové kolektivní smlouvy nebo prodloužení platnosti stávající kolektivní smlouvy na následující období. (9) Smluvní strany připojují své podpisy, čímž deklarují svoji svobodnou vůli k uzavření této kolektivní smlouvy a vyjadřují souhlas s jejím obsahem podpisem na téže listině. 13 PŘÍLOHY KOLEKTIVNÍ SMLOUVY Nedílnou součástí této kolektivní smlouvy jsou následující přílohy: 1. Zásady čerpání prostředků FKSP (samostatný vnitřní předpis) 2. Rozpis stanoveného objemu prostředků na platy 3. Platový řád, platové tarify, kritéria pro udělování odměn (samostatný vnitřní předpis) 4. Vnitřní předpis pro přidělování OOPP (samostatný vnitřní předpis) 5. Rozvrh dovolených 6. Seznam členů odborového orgánu a počet členů odborových organizací k V Pardubicích dne Mgr. Bc. Alena Krabcová, v.r. ředitelka organizace Jana Shehada, v.r. předsedkyně ZO ČMOS PŠ Jiří Jurišica, v.r. předseda ZO OS NPS 7

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné Kolektivní smlouva uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné a ZO ČMOS PŠ při škole zastoupená předsedkyní RNDr. Hanou Gorodeckou

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY SAMOSTATNÉ ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ RESORTU MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2012 Smluvní strany

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983

Více

33 O z n á m e n í vedoucího analyticko legislativního odboru. Policejního prezidia České republiky

33 O z n á m e n í vedoucího analyticko legislativního odboru. Policejního prezidia České republiky Sbírka interních aktů řízení PP ČR čá. 188/2009 (část II) 33 O z n á m e n í vedoucího analyticko legislativního odboru Policejního prezidia České republiky, kterým se uveřejňuje Kolektivní smlouva (1)

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, S. P. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 1 OBSAH: ČÁST I. ROZSAH A PLATNOST ČÁST II. VZÁJEMNÉ VZTAHY SMLUVNÍCH STRAN ČÁST III. PRACOVNÍ POMĚR ČÁST IV. PRACOVNÍ DOBA

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Vladimírem

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011 ČD Cargo, a.s. Odborové sdruţení ţelezničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie ţelezničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace ţelezničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů sluţeb

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

P r a c o v n í ř á d

P r a c o v n í ř á d Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci sídliště Vajgar 595/III, 377 01 J.Hradec IČ : 00031879 P r a c o v n í ř á d Schváleno v představenstvu družstva dne 27. června 2012 Souhlas ZV OSPO vydán

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Podniková kolektivní

Více

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4577 365 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákonů č. 585/2006 Sb., č. 181/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., se zapracovanými změnami dle vyhlášky č. 357/2007 Sb., ve znění

Více

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ

Více

Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.)

Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.) Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.) Zákoník práce ve znění účinném od 1.1.2012, na základě novely č. 365/2011 Sb. ze dne 6.11.2011. Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce - znění dle 155/13 Sb. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákonů č. 585/2006 Sb., č. 181/2007

Více

PŘÍLOHA. Přílohy. ke vzorové. kolektivní. smlouvě ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008

PŘÍLOHA. Přílohy. ke vzorové. kolektivní. smlouvě ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008 34 7. LISTOPADU 2007 Přílohy ke vzorové kolektivní smlouvě Příloha č. 1 ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008 (v souladu s 3 odst. 1 vyhlášky MF č. 114/2002 Sb., v platném znění) 1. Příjmy zůstatek na účtu k 1. 1.

Více

Zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve Fakultní nemocnici Plzeň podle vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb.

Zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve Fakultní nemocnici Plzeň podle vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb. Příloha č. 1 Zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve Fakultní nemocnici Plzeň podle vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb. v platném znění Obsah I. Zásady pro poskytování příspěvků na provoz

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb. Změna:

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 250/2000 Sb. - poslední stav textu Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna:

Více

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3 http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@cmkos.cz PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Obsah: Prováděcí pokyn k čl. 16 stanov OS včetně příloh 1-8

Více

č. 4 S T A N O V Y Adresa OSPZV-ASO ČR:

č. 4 S T A N O V Y Adresa OSPZV-ASO ČR: č. 4 O D B O R Y J S O U T U P R O V Á S Ú V O D N Í S L O V O P Ř E D S E D Y O S Vážené kolegyně, vážení kolegové, jistě se mnou budete souhlasit, když prohlásím, že minulé čtyřleté volební období bylo

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. (část), 562/2004 Sb. Změna: 635/2004 Sb. Změna: 342/2005 Sb. Změna: 245/2006 Sb.

Více