DÁMY A PÁNOVÉ ZŮSTAŇTE NA PARKETU, PLESOVÁ SEZÓNA POKRAČUJE! 2. ročník závodu ve slalomu o pohár mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DÁMY A PÁNOVÉ ZŮSTAŇTE NA PARKETU, PLESOVÁ SEZÓNA POKRAČUJE! 2. ročník závodu ve slalomu o pohár mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady"

Transkript

1 ZPRAVODAJ 2/2015 PLATBY POPLATKŮ za odpad a ze psů v roce Poplatky za odpad a ze psů je možno uhradit: - v hotovosti na Obecním úřadě u paní Valoškové (telefon ), čís.dveří 202, a to pouze v úředních dnech (pondělí, středa, 8:00-12:00, 13:00-17:00 hod) nebo převodem na účet obecního úřadu - číslo účtu /0800 s uvedením variabilního a specifického symbolu, který získáte u paní Valoškové nebo z předchozích plateb. Výše poplatků za odpad pro rok 2015 je: 540,- Kč za fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt, 590,- Kč fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Výše poplatků za psa pro rok 2015 je: a) 200,- Kč za psa, b) 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa, c) 50,- Kč za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu nebo je poživatelem sirotčího důchodu. U této skupiny osob se poplatek navyšuje za každého druhého a dalšího psa vždy o 75,- Kč. Splatnost poplatků je do Upozornění pro držitele psů v obci. Upozorňujeme držitele psů, že kromě přihlášení psů a zaplacení poplatku vyplývají pro držitele psů z obecně závazné vyhlášky č.1/2008 o pohybu psů na veřejném prostranství v obci Soběšovice další povinnosti. Žádáme o jejich dodržování. OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO od společnosti SmVak Ostrava, a.s. takto : Voda pitná (vodné) 34,40 Kč/m2 (bez DPH) 39,56 Kč (včetně 15% DPH) Voda odvedená (stočné) 31,88 Kč/m2 (bez DPH) 36,66 Kč (včetně 15% DPH) UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY! Žádáme občany, aby neparkovali auta na chodnících, zejména v současném zimním období, kdy je potřeba zabezpečit odhrnování sněhu a zimní údržbu.

2 Stavební úpravy budovy požární zbrojnice Připravovaná akce Stavební úpravy budovy požární zbrojnice pokročila do další fáze. Ve výběrovém řízení, kterého se zúčastnilo 15 uchazečů, byla vybrána společnost Čestav plus s.r.o.. Na konci ledna 2015 došlo k předání staveniště a od začátku února tak započnou stavební práce. Jedná se zejména o zateplení budovy, výměnu oken a dveří a vnitřní stavební práce úprava původního obecního bytu a vytvoření nového bytu z bývalé zasedací místnosti. Stavební dozor vykonává na základě smlouvy společnost TISPOL, s.r.o. Třanovice. Klub důchodců v Soběšovicích: Akce v únoru 2015: 3.2. od 15 hod. členská schůze v DPS, od 15 do 16 hod. sportovní činnost v tělocvičně s možnou účastí rodinných příslušníků a přátel, za podílovou úhradu (250 Kč : počtem přítomných = Kč za 1os.), od 15 hod. v DPS, společenské hry, případně vycházka do přírody, 26.2.(čtvrtek) výbor, příprava taneční zábavy "Čaje o páté", která bude 6.3. od 17 hod. v sále Nové Husarůvky pro všechny. Komise kulturní a sportovní Rady obce Soběšovice informuje : Plesovou sezónu v Soběšovicích zahájil již tradiční OBECNÍ PLES, který se konal 10. ledna v sále na Nové Husarůvce. Ples zahájil juniorský pár společenských tanců z taneční školy J. Calábkové, další vystoupení patřilo děvčatům z klubu sportovního aerobicu. K tanci a poslechu hostům plesu výborně hrála hudba La Fiesta Band pod vedením Mojmíra Blaštíka. Návštěvníci plesu se příjemně pobavili a se spokojenými úsměvy, mnozí obšťastněni výhrou v tombole, odcházeli v pozdních nočních až ranních hodinách ke svým domovům. Doufáme, že se v příštím roce opět na tomto plese společně setkáme. J. Sýkorová DÁMY A PÁNOVÉ ZŮSTAŇTE NA PARKETU, PLESOVÁ SEZÓNA POKRAČUJE! FARNÍ PLES se koná dne od hod. v sále restaurace Nová Husarůvka. HASIČSKÝ PLES se koná dne od hod. v sále restaurace Nová Husarůvka. Pořadatelé plesů Vás všechny srdečně zvou k tanci a dobré zábavě! 2. ročník závodu ve slalomu o pohár mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady se koná dne 8.února 2015 ve SKI AREÁLU ŘEKA - červená sjezdovka. Registrace probíhají výhradně vyplněním webového formuláře, a to od Bližší informace a webovou registraci naleznete stránkách

3 Blahopřejeme našim jubilantům narozeným v únoru Chroboková Štěpánka Uhrová Irena Polochová Růžena Palarčíková Štěpánka Oborná Miroslava Kovařík Jaroslav Božek Leon První pololetí tohoto školního roku na ZŠ a MŠ Soběšovice: Proběhlo již 5 projektových dnů našeho celoročního projektu Kde domov můj - z toho se jeden projektový den uskutečnil v obecní knihovně, kde nám paní knihovnice Jana Dámková představila knihy a informační materiál o našem blízkém okolí, vystoupali jsme i na soběšovickou vyhlídkovou věž, abychom se rozhlédli po našem domově, vánočního projektového dne se účastnili i rodiče, kteří dětem pomáhali vyrábět vánoční hvězdu a zdobit vánoční svíčníky (pro každé dítě vyrobila svíčník paní Donová) Od října navštěvují některé děti MŠ kroužek anglického jazyka a žáci ZŠ sportovní kroužek s prvky jógy pod vedením paní učitelky P. Konůpkové nebo kroužek florbalu, který již druhým rokem vedou manželé Svobodovi Již tradičně se účastníme soutěže ve sběru starého papíru. Roztříděný a svázaný starý papír můžete i vy přinést do naší školy. V říjnu a v listopadu proběhl plavecký výcvik žáků ZŠ a předškoláků MŠ. V září si všechny děti zabubnovaly na djembe bubny a jiné hudební nástroje. Od září do poloviny listopadu jsme s dětmi ZŠ i MŠ připravovali výstavu s tématem Ulity, jejíž vernisáž se uskutečnila Navštívili jsme jedno filmové představení v kině v Těrlicku a jedno divadelní představení shlédli žáci ve školní tělocvičně V prosinci organizovala kulturní komise obce Soběšovice společně s Klubem rodičů Mikulášskou nadílku s Hopsalínem. Naši žáci vystoupili s kulturním programem na obecní akci Vítání občánků. Žáci ZŠ navštívili v prosinci Národní galerii v Ostravě a prohlédli si výstavu kubistického malíře Bohumila Kubišty. Součástí výstavy byla i výtvarná dílna. V Klubu Ámos v Ostravě jsme se zúčastnili Dne vánočních řemesel. V lednu se předškoláci v naší MŠ připravovali na zápis do 1. ročníku, navštívili své kamarády v 1. ročníku základní školy. L. Michálková ředitelka školy Vážení rodiče, dne v době od hod. se koná zápis do 1. ročníku Základní školy Soběšovice. S sebou přineste rodný list dítěte a Váš občanský průkaz. Co může Vašim dětem naše škola nabídnout? klidné prostředí vesnické školy nízký počet žáků ve třídách povinná výuka anglického jazyka od 1. ročníku (2 vyučovací hodiny týdně), ročník (3 vyučovací hodiny týdně) dramatická výchova nácvik divadelních her v českém i anglickém jazyce (motivační vystoupení s anglickým divadelním představením na festivalech v Praze a v Ostravě) péče o integrované žáky zajištěna speciální pedagožkou využívání moderních metod a forem: projektové vyučování se zapojením rodičů do výuky, práce ve věkově smíšených skupinách, metoda volného psaní, čtením ke kritickému myšlení výuka tělesné výchovy a možnosti sportovních aktivit v nové sportovní hale hudební škola v budově ZŠ

4 O b e c S o b ě š o v i c e dle ust. 39 odst.1, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů o z n a m u j e záměr Obce Soběšovice pronajmout : - Kemp U Majáku, včetně parkoviště, vše na pozemcích parc. č. 310/2, 310/5, 310/6 a č. st. 227 v k.ú. Horní Soběšovice po dobu 4 let - Parkoviště nad CK Juhász, umístěné na pozemcích ½ z parc. č. 333/1 a na ½ z parc. č. 333/2 v k.ú. Horní Soběšovice po dobu 1 roku - Kemp Pod Husarůvkou na pozemcích parc. č. 426/1 a parc. č. 426/6, včetně sociálního zařízení na pozemku parc. č. st. 690, vše v k.ú. Horní Soběšovice a parkoviště Pod Husarůvkou na pozemcích parc. č. 426/8 a parc. č. 426/3 v k.ú. Horní Soběšovice po dobu 2 let - Stánek na hrázi na pozemcích parc. č. st. 78 a parc. č. 112/8 v k.ú. Dolní Soběšovice a parkoviště na pozemku parc. č. 264 v k.ú. Dolní Soběšovice po dobu 4 let Nájemné a doba nájmu je stanovena dohodou Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu k provozování kempu se sociálním zařízením, provozováním parkoviště a hostinské činnosti. Je povinen hradit náklady spojené s běžnou údržbou a dále je povinen hradit spotřebu el. energie, vodné, stočné, údržbu zeleně a zajistit si likvidaci TKO. Nájemce provede drobné nutné úpravy pronajatého nebytového prostoru svým nákladem a v souladu s příslušnými předpisy. Všechny úpravy musí být odsouhlaseny s pronajímatelem, který v případě větších, nikoliv běžných úprav, k nim udělí souhlas písemně nebo stanoví podmínky, za nichž bude souhlas udělen. Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřebu oprav, které má provádět pronajímatel a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která by nesplněním této povinnosti vznikla. Nájemce se zavazuje umožnit přístup pronajímateli na jeho požádání do pronajatého nebytového prostoru. Nájemce se zavazuje dodržovat na pronajatém prostoru a v jeho okolí pořádek a vyvarovat se jeho narušování. Nájemce je oprávněn umístit po dohodě s pronajímatelem na vhodném místě (místech) informační zařízení. Za dodržování platných předpisů, upravujících používání informačních zařízení odpovídá nájemce. Nájemce není oprávněn přenechat pronajatý nebytový prostor bez souhlasu pronajímatele do podnájmu jinému. Nájemce se zavazuje, že při podnikatelské činnosti bude kromě povinností vyplývajících z nájemní smlouvy a obecně závazných právních předpisů dodržovat též povinnosti vyplývající z vyhlášek a nařízení vydaných pronajímatelem. Dále se zavazuje dodržovat podmínky stanovené krajskou hygienickou stanicí. O záměru bylo rozhodnuto usnesením Rady obce Soběšovice č. 38/3/2014 ze dne a usnesením Rady obce Soběšovice č. 71/5/2015 ze dne Podmínky pro podání nabídek : a) termín pro podání nabídek : do do hod. b) obálky s nabídkou označit : - levý horní roh : Nabídka pronájmu NEOTVÍRAT - pravý horní roh : Jméno a adresa zájemce c) bližší informace ohledně záměru poskytne: Starosta Obce Soběšovice - telefonní číslo: ová adresa : Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Název, sídlo a IČ vydavatele: OBEC SOBĚŠOVICE, Obecní úřad Soběšovice 10, IČ Název: ZPRAVODAJ OBCE SOBĚŠOVICE. Četnost vydávání: MĚSÍČNÍK, zdarma. Místo vydávání: OBEC SOBĚŠOVICE. Číslo a den vydání: 2/2015, Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E

5

6

ZPRAVODAJ. Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008

ZPRAVODAJ. Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008 ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008 ZASTUPITELSTVO OBCE 7. zasedání zastupitelstva obce se konalo 12. prosince 2007. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení z 6. zasedání ZO,

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Milé Hodslavjanky, milí Hodslavjané, věříme, že jste vykročili do roku 2015 pravou a přejeme Vám všem pevné zdraví a spokojenost po celý rok. Pokud bude pro naši obec úspěšný alespoň tak, jako byl ten

Více

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Volby do Poslanecké sněmovny PČR volební okrsky str. 4 Město otevřelo novou třídu v MŠ v Dolní Lhotě str. 3 Nové vyhlášky str. 2 Program festivalu Via Bohemica str. 3 Plánované stavby cyklostezek str.

Více

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém 37. mimořádném zasedání dne 15. 7. 2013 projednalo:

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém 37. mimořádném zasedání dne 15. 7. 2013 projednalo: www.dobratice.cz č. 6/2013 Zastupitelstvo obce Dobratice na svém 37. mimořádném zasedání dne 15. 7. 2013 projednalo: 1) Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku : Údržba komunikací a pozemků v obci

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

ZPRAVODAJ. 17. zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. prosince 2009 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na

ZPRAVODAJ. 17. zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. prosince 2009 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 100 vyšel 24. 2. 2010 ZASTUPITELSTVO OBCE 17. zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. prosince 2009 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: Zprávu o

Více

Vážení spoluobčané Ivan Ešpandr starosta obce

Vážení spoluobčané Ivan Ešpandr starosta obce 1 Vážení spoluobčané, do svých schránek jste obdrželi další číslo Kvasinského zpravodaje. Skončila zima, jaro je v plném proudu a nastal čas pro realizaci plánovaných akcí. Probíhá dokončení výměny autobusových

Více

POHOŘELICKÉ LISTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

POHOŘELICKÉ LISTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY POHOŘELICKÉ LISTY INFORMACE O DĚNÍ V POHOŘELICÍCH VÁNOČNÍ ČÍSLO 2014 POHOŘELICE, 17. 12. 2014 ZDARMA Začal poslední měsíc tohoto roku. Letošní adventní období začíná v neděli 30.

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU 1/2006 SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Začátek roku 2006 Opožděně, ale přece. S ohledem na termín vydání letošního prvního čísla Podhoranu přicházím s pozdním, ale o to upřímnějším přáním pevného zdraví, spokojenosti

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a starostky obce Šilheřovice za rok 2012 Zpracovala: Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce, ve spolupráci se zaměstnanci obecního úřadu červen 2013 OBSAH: A. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje. Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka

Radniční listy. Majetkový odbor informuje. Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 21 KVĚTEN 29.5.2013 Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka

Více

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Únor 2004 č. 2 Ročník XIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku proběhlo 15. prosince minulého

Více

Váš průvodce památkami a historií Kostomlat pod Milešovkou

Váš průvodce památkami a historií Kostomlat pod Milešovkou VIII.ročník, číslo 1 březen 2007 čtvrtletník Váš průvodce památkami a historií Kostomlat pod Milešovkou Zajímavosti z okolí kaple Panny Marie Pomocné v Kostomlatech. O tomto místě jsem se již zmínil v

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku?

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? MIMOŇSK 307 KVĚTEN 2013 Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? Z obsahu Rozpočet města na r. 2013 Stavba průchodu ulic Malá a Mírová Nový Tržní řád města OKÉNKO STAROSTY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014

čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014 Heřmánek čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014 1 Z obsahu: Informace z obecního úřadu 3 Jarní pranostiky 3 Zprávičky z jednání zastupitelstva obce 4 Sbor pro občanské záležitosti informuje 13 Informace

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Milé město Strážnice,

Milé město Strážnice, 1/2014 1 2 1/2014 Milé město Strážnice, p rávě začal další rok a v pomyslné kronice Tvé historie se tak děje již nejméně po sedmisetčtrnácté. Copak Ti asi přinese? Jakých bude těch 365 dnů všedních i svátečních?

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1

ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1 ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1 Vážení spoluobčané a čtenáři Semčického zpravodaje, v minulém čísle zpravodaje jsem vás informovala o tom, že jsme podali dvě žádosti o dotace na vodovod ve středu obce a na

Více

Zpravodaj Obce 7/ 2014

Zpravodaj Obce 7/ 2014 Zpravodaj Obce 7/ 2014 vydává rada obce e-mail: obec@lucina.cz Klauni z Balónkova - vystoupení zdarma pro žáky ZŠ a MŠ Lučina 7 / 2014 Slovo starostky Vážení občané, přichází doba vánočních svátků a oslav

Více

č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 123 www.repiste.eu ZASTUPITELSTVO OBCE Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne

Více