ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vlasta Loubová Vedoucí bakalářské práce: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D. Znojmo, duben 2009

2 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2008/2009 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Vlasta Loubová Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Název tématu: Český důchodový systém a demografický vývoj Zásady pro vypracování: Problémová oblast: Demografický vývoj populace České republiky a jeho vliv na důchodový systém Cíl práce: Analýza budoucího vývoje demografické struktury populace České republiky a popis dopadu tohoto vývoje na důchodový systém Postup práce a použité metody: 1. Demografická prognóza obyvatel do r Současný důchodový systém zabezpečení seniorů 3. Diskuze ke vztahu demografické prognózy a udržitelnosti současného důchodového systému Metody: syntéza poznatků, sběr dat, analýza odborné literatury, komparační syntéza

3 Rozsah práce: 45 Seznam odborné literatury: 1. ARNOLDOVÁ, A. Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení. I. část. 3. vyd. Praha: Karolinum UK, s. ISBN Demografie (nejen) pro demografy. 1. vyd. Praha: SLON, s. ISBN GALVAS, M., GREGOROVÁ, Z. Sociální zabezpečení. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN KREBS, V. a kol. Sociální politika. 3. vyd. Praha: ASPI, s. ISBN VYSTOUPIL, J. Demografie: Distanční studijní opora. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN BURCIN, B., KUČERA, T. Nová kmenová prognóza populačního vývoje České republiky ( ). Demografie, 2004, roč. 46, č. 2, s Seznam internetových odkazů: 1. Český statistický úřad 2. Ministerstvo práce a sociálních věcí 3. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 4. Český statistický úřad: Odhad počtu osob s nárokem na starobní důchod do roku 2050 [online], 2008, dostupné na: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/odhad_poctu_osob _s_narokem_na_starobni_duchod_do_roku_2050> Datum zadání bakalářské práce: září 2008 Termín odevzdání bakalářské práce: duben 2009 L. S. Vlasta Loubová autor Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D. vedoucí bakalářské práce Prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. rektor SVŠE Znojmo

4 Abstrakt Tato bakalářská práce Český důchodový systém a demografický vývoj se zabývá problematikou penzijního systému. Bakalářská práce je rozdělena do tří základních celků. V první části se zaměřuji na popis budoucího demografického vývoje obyvatelstva v České republice. Druhá část stručně popisuje současný penzijní systém v České republice, způsob financování systému, a poskytuje základní informace o podmínkách nároku na starobní důchod. Třetí část se zabývá vlivem demografického vývoje na současný penzijní systém, nutností důchodové reformy a návrhem vlády na provedení této reformy. Abstrakt Die Bachelorarbeit Tschechisches Rentensystem und die demografische Entwicklung beschäftigt sich mit der Rentenproblematik. Die Bachelorarbeit wird in drei Teile verteilt. Im ersten Teil orientiere ich mich an der Beschreibung der künftigen demografischen Bevölkerungsentwicklung in der Tschechischen Republik. Der zweite Teil beschreibt gleichzeitiges Rentensystem in der Tschechischen Republik, die Finanzierungsform des Rentensystems, und gewährt die Grundinformationen über die Bedingungen des Anspruchs auf die Altersrente. Der dritte Teil beschäftigt sich mit dem Einfluss der demografischen Entwicklung auf gleichzeitiges Rentensystem, mit der Notwendigkeit der Rentenreform und dem Regierungsentwurf der Rentenreform.

5 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci Český důchodový systém a demografický vývoj vypracovala samostatně a použila jsem v ní pouze materiály citované v seznamu literatury. Znojmo, duben vlastnoruční podpis autora

6 Poděkování Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří mi pomáhali s vypracováním bakalářské práce. Především vedoucí mé bakalářské práce paní Ing. Mirce Wildmannové, Ph.D., která mi poskytla mnoho cenných připomínek a odborných rad.

7 Obsah ÚVOD DEMOGRAFICKÁ PROGNÓZA OBYVATELSTVA JAK ROZUMĚT POPULAČNÍM PROGNÓZÁM PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY DO ROKU Scénář projekce nízká varianta Scénář projekce střední varianta Scénář projekce vysoká varianta Vývoj počtu obyvatel Vývoj věkové struktury obyvatel KMENOVÁ PROGNÓZA POPULAČNÍHO VÝVOJE ČESKÉ REPUBLIKY ( ) Základní východiska prognózy Očekávaný vývoj počtu obyvatel Změny ve věkové struktuře obyvatelstva SROVNÁNÍ PROGNÓZ SOUČASNÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE ORGANIZACE A PROVÁDĚNÍ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ DÁVKY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ Starobní důchody Konstrukce starobního důchodu Zvyšování důchodů ZHODNOCENÍ VÝVOJE DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ OD ROKU VLIV BUDOUCÍHO DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE NA DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE UKAZATELÉ SOUČASNÉHO DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE Základní varianta vývoje důchodového systému Etapy důchodové reformy První etapa důchodové reformy Druhá etapa důchodové reformy Třetí etapa důchodové reformy TŘI PILÍŘE DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU Podmínky pro vstup a výstup z II. pilíře Stanovení odvodů do II. pilíře Fondy II. pilíře... 41

8 3.3.4 Způsob stanovení penze při vyvázání z I. pilíře Proč zavést II. pilíř? PRŮBĚŽNÉ VERSUS FONDOVÉ FINANCOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ZÁVĚR POUŽITÉ ZDROJE... 48

9 Úvod Úlohou společnosti je zabezpečit starším občanům, občanům, jejichž schopnost výdělečné činnosti je omezena zdravotním stavem a osobám závislým na výživě po zemřelém, dostatečné materiální podmínky. Tato zodpovědnost se odráží nejvíce v oblasti poskytování důchodových dávek a jiných sociálních služeb. Úspěšnost důchodového systému v rozhodující míře však neovlivňují pouze právní předpisy, ale především úspěšný ekonomický rozvoj státu, výše vyplacených mezd, platů a odměn pracujícím, účinná propopulační opatření, dobrý zdravotní stav obyvatel a jejich střední délka života, stanovený věk odchodu do důchodu, nízká nezaměstnanost atd. Změny v populaci mají své ekonomické i sociální efekty. Proto se v poslední době klade velký důraz na tvorbu populačních prognóz. Současné demografické prognózy ukazují, že hlavním problémem je stárnutí obyvatel. V roce 2050, vlivem prodloužení střední délky dožití, by měl podíl seniorů v České republice představovat třetinu společnosti. Většina evropských států včetně České republiky si je vědoma budoucího nedostatku výdělečně činných osob, a proto se snaží situaci řešit již nyní zaváděním penzijních reforem. Zabezpečení profinancování důchodového systému by mělo být prioritou společnosti. Jelikož pracuji na oddělení důchodového pojištění Okresní správy sociálního zabezpečení ve Znojmě, chtěla bych svoji bakalářskou práci zaměřit na problematiku důchodového zabezpečení v České republice. Toto téma je v dnešní době velice aktuální v souvislosti s probíhající reformou penzijního systému. Mým záměrem v bakalářské práci je zhodnotit budoucí demografický vývoj obyvatelstva v České republice podle současných demografických prognóz a dopad tohoto budoucího vývoje na současný důchodový systém. Svoji bakalářskou práci jsem rozdělila do tří hlavních kapitol. V první kapitole se věnuji popisu populačních prognóz. Druhá kapitola je zaměřena na přiblížení problematiky penzijního systému v České republice. Třetí kapitolu jsem pojala jako diskuzi ke vztahu demografické prognózy a udržitelnosti současného důchodového systému. Metody, které jsem při tvorbě mé bakalářské práce použila, jsou sběr dat, analýza odborné literatury a syntéza poznatků. 8

10 1 Demografická prognóza obyvatelstva Populační prognóza má široké uplatnění v praxi. Patří mezi základní podklady pro rozhodování a plánování všude tam, kde vstupují do hry přímo či zprostředkovaně soubory obyvatel ve finanční sféře, ve státní správě a místní samosprávě, v sociálním a důchodovém zabezpečení, pojišťovnictví, výstavbě bytů a problematice bydlení vůbec, zdravotnictví, školství, obraně státu, dopravě, obchodu a dalších veřejných službách, marketingu, reklamě apod. 1 Dále bych se proto chtěla věnovat důležitosti tvorby populační prognózy a využití informací získaných z populační prognózy v oblasti systému důchodového pojištění. Autorů populačních prognóz můžeme najít hned několik. Tím získáváme různé předpovědi do budoucnosti a můžeme provádět srovnávání. Ve své bakalářské práci vycházím z projekce obyvatelstva České republiky do roku 2050 vypracované Českým statistickým úřadem a z kmenové prognózy populačního vývoje České republiky autorů Borise Burcina a Tomáše Kučery. 1.1 Jak rozumět populačním prognózám Při předvídání počtu obyvatel v budoucnosti prochází každý autor několika uzlovými body, v nichž musí činit rozhodnutí o parametrech projekce. Na těchto rozhodnutích závisí celkový výsledek odhadu a vzhledem k tomu, že toto rozhodování je vždy značně subjektivní, je zřejmé, že tyto body jsou určitými slabými místy, která způsobují, že různí autoři populačních projekcí či prognóz 2 docházejí k odlišným výsledkům. Tato slabá místa jsou v podstatě čtyři 3 : 1. předpověď nebo varianty a scénáře, 2. stanovení parametrů projekce, 3. určení délky projekce, 4. institucionální zakotvenost autora projekce. 1 KOKTA, J. Prognóza vývoje obyvatelstva České republiky do roku Veřejná správa, 2000, roč. 11, č. 23, s. 12, ISSN Demografové používají výraz populační projekce tehdy, když hovoří o krátkodobé projekci zpravidla pro období kolem dvaceti let. U projekcí, jejichž časový horizont je situován do vzdálenější budoucnosti, pak hovoří o populačních prognózách. 3 RABUŠIC, L. Jak rozumět populačním projekcím [online]. [cit ]. Dostupné z: < 9

11 Většina tvůrců populačních prognóz nevytváří pouze jednu variantu budoucího vývoje, ale prezentují více variant. Nejčastější struktura variant je: - nízká (kterou můžeme chápat jako minimální nebo pesimistickou), - střední, - vysoká (kterou můžeme chápat jako maximální nebo optimistickou). Populační projekce můžeme dělit podle stupně regionální podrobnosti na: - celosvětové, - celostátní (republikové), - regionální pro územní jednotky nižšího řádu (např. okresy, města), - za města. 4 Podle období, na jaké jsou vypočteny: - krátkodobé (do 10 let), - střednědobé (10 25 let), - dlouhodobé (25 a více let, tj. více než doba 1 generace = strategické plánování). 5 Podle použité metody výpočtu: - formální extrapolace celkového počtu obyvatel doplněná odhadem věkové struktury, - komponentní metoda (též demografická) bez uvažování migrace, - komponentní metoda s uvažováním budoucí migrace Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2050 V následující části se pokusím shrnout základní informace o budoucí struktuře obyvatel vycházející z prognózy obyvatelstva České republiky do roku 2050 vypracované Českým statistickým úřadem. Vzhledem k prudkým změnám populačního vývoje obyvatelstva České republiky po roce 1989, které v západoevropských zemích probíhaly v minulosti podstatně déle, přistoupil Český statistický úřad v roce 1993 k pravidelnému dvouletému cyklu výpočtu populačních 4 VYSTOUPIL, J. Demografie: Distanční studijní opora. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN viz tamtéž 6 viz tamtéž 10

12 projekcí. Tento cyklus byl narušen sčítáním lidu 2001 a zpracováním jeho výsledků. Nejnovější projekce byla zpracována ve třech variantách (nízká, střední a vysoká), lišících se scénáři očekávaného vývoje. Základním vstupním údajem byly počty obyvatel České republiky podle pohlaví a věku, vybilancované k (práh projekce). Horizontem projekce byl ve všech výpočtech rok Cílem projekce je nastínit směr budoucího populačního vývoje a ukázat jeho dopady na věkové složení. I když je střední varianta prezentována jako ta nejpravděpodobnější, výsledky je třeba interpretovat spíše ve smyslu vymezení rozpětí očekávaného vývoje daného extrémními variantami. Zároveň je logické, že rozdíl výsledků nízké a vysoké varianty se s rostoucí vzdáleností od prahu projekce zvyšuje Scénář projekce nízká varianta Nízká varianta projekce vychází z předpokladu stagnace současné nízké plodnosti žen v následujících 2 3 letech (úhrnná plodnost 1,18 1,19), poté do roku 2030 je očekáván v zásadě plynulý vzestup úhrnné plodnosti na 1,38 a po zbývajících 20 let je počítáno se stagnací specifických fertilit na úrovni úhrnné plodnosti 1,40 1,42 dětí připadajících na jednu ženu reprodukčního věku. Současně se ve vstupních parametrech promítá posun nejvyšší plodnosti žen zhruba do věku let. Očekávané zlepšování úmrtnostních poměrů je promítnuto do koeficientů dožití mužů a žen tak, že naděje dožití při narození mužů vzroste do roku 2050 na 77,8 roků a naděje dožití žen na 83,2 roku. Přitom největší přínos pro zvýšení naděje dožití je očekáván od snížení úmrtnosti ve věku nad 60 let, u mužů také ve věkové skupině let. Další snižování kojenecké úmrtnosti ovlivní střední délku života jen velmi málo. Pro celé období výpočtu projekce je uvažováno kladné migrační saldo ve výši 10 tis. osob ročně. 9 7 Projekce obyvatelstva ČR do roku 2050 [online]. [cit ]. Dostupné z: < 8 KRETSCHMEROVÁ, T., ŠIMEK, M. Projekce obyvatelstva České republiky do roku Demografie, 2004, roč. 46, č. 2, s , ISSN Projekce obyvatelstva ČR do roku 2050 [online]. [cit ]. Dostupné z: < 11

13 1.2.2 Scénář projekce střední varianta Ve střední variantě projekce je uvažováno s malým růstem úhrnné plodnosti do roku 2005 ze současných 1,18 (odhad pro rok 2003) na 1,23. Do roku 2010 je očekáván vzestup na 1,30 a poté plynulé zvyšování až na 1,60. V posledních dvaceti letech prognózovaného období je předpokládaná již stabilizace celkové úrovně plodnosti na úhrnné hladině 1,60 1,62 dítěte i struktury plodnosti podle věku ženy, s maximálními hodnotami specifických plodností u 28 30letých žen. Očekávané, v zásadě rovnoměrné, prodlužování naděje dožití při narození mužů v období do roku 2050 až na 78,9 roku znamená její zvýšení vzhledem k roku 2002 o 6,8 roku. Podobně, dosažení naděje dožití žen 84,5 roku k horizontu projekce představuje nárůst o 5,9 roku. U mužů je tedy předpokládané o něco výraznější snížení úmrtnosti, které se projeví ve zmenšení rozdílu naděje dožití žen a mužů ze současných 6,5 roku na 5,6 roku. Podobně jako u nízké varianty (i u vysoké) je očekáván největší přínos na prodloužení naděje dožití od poklesu úmrtnosti u mužů ve věku let, u žen se jedná zejména o koncentraci do věku nad 60 let, které zároveň znamená i významný příspěvek zlepšení úmrtnosti osob starších 80 let. Vliv dalšího snižování kojenecké a dětské úmrtnosti, i úmrtnosti mladých osob, bude již malý. Pro celé období výpočtu projekce je uvažováno kladné migrační saldo ve výši 25 tis. osob ročně Scénář projekce vysoká varianta Vstupní hypotézu vysoké varianty projekce je postupný růst úhrnné plodnosti ze současných 1,18 (odhad pro rok 2003) na 1,28 v roce 2005 s posunem vrcholu rozložení specifických plodností do vyššího věku, a poté další růst na 1,75 do roku Stejně jako v nízké a střední variantě, je i v této variantě předpokládané stabilizování úrovně plodnosti po roce Jednotlivé varianty projekce se od sebe, kromě celkové výše plodnosti, odlišují i posunem věku nejvyšší plodnosti a tím i nárůstem průměrného věku matek při porodu. Vysoká varianta předpokládá maximální plodnost u 30 32letých žen. Během prognózovaného období je předpokládáno u mužů prodloužení naděje dožití oproti roku 2002 celkově o 8,2 roku (na 80,3), u žen o 7,4 roku (na 83). Opět by to znamenalo mírné snížení mužské úmrtnosti. Pro celé období výpočtu projekce je uvažováno kladné migrační saldo ve výši 40 tis. osob ročně Projekce obyvatelstva ČR do roku 2050 [online]. [cit ]. Dostupné z: < 11 viz tamtéž 12

14 1.2.4 Vývoj počtu obyvatel Vývoj počtu obyvatel podle jednotlivých scénářů je odlišný. Podle nízké varianty dosáhne Česká republika v roce 2050 až 8,07 mil. obyvatel, podle střední varianty 9,44 mil. obyvatel a podle vysoké varianty 10,83 mil. obyvatel. Za poklesem počtu obyvatel budou stát úbytky přirozenou měnou. Počet zemřelých převyšuje počet živě narozených nepřetržitě již od roku 1994 a tato situace pravděpodobně zůstane pro Českou republiku trvale charakteristická. Tyto ztráty se značně zrychlí po roce 2010 vlivem početně slabších generací žen ve věku vysoké intenzity plodnosti se začnou snižovat počty narozených, opačný trend by naopak měl být zaznamenán u zemřelých. Do věku vyšší úmrtnosti se budou naopak posouvat početně silnější populační ročníky. 12 Podrobný přehled vývoje přirozeného přírůstku obyvatel v letech jsem uvedla v příloze této bakalářské práce (tabulka 10 a graf 1). Graf 1 - Předpokládaný vývoj počtu obyvatel do roku Počet obyvatel (v tis.) Rok nízká varianta střední varianta vysoká varianta Zdroj: Český statistický úřad 12 KRETSCHMEROVÁ, T., ŠIMEK, M. Projekce obyvatelstva České republiky do roku Demografie, 2004, roč. 46, č. 2, s , ISSN

15 1.2.5 Vývoj věkové struktury obyvatel Pro oblast důchodového systému je důležité poznat nejen budoucí počet obyvatel, ale i jeho věkovou skladbu. Tyto informace poté slouží jako podklady pro provádění projekcí systému důchodového pojištění. Jestliže celkové počty obyvatel, se kterými je nutno počítat do budoucna, jsou nepříznivé, tak očekávaná věková skladba je zcela alarmující. Z tabulky 1 je patrné, že počty dětí (věková skupina 0 14 let) i počty ekonomicky aktivních obyvatel (věková skupina let) se postupně snižují, zatímco počty obyvatel v poprodukčním věku (65 let a více) se zvyšují. V roce 2050 by skupina osob starších 65 let měla tvořit 31,3 % z celkového počtu obyvatelstva, zatímco v roce 2005 tvořila pouze 14,2 %. Podíl dětí na obyvatelstvu v roce 2050 klesne na 12,4 %, v roce 2005 tento podíl činil 14,6 %. Tab. 1 Věkové složení populace dle střední varianty Věková skupina 2005 *) let let a více let Počet obyvatel let 14,6% 13,6% 13,7% 12,6% 12,2% 12,4% let 71,2% 70,9% 66,0% 64,5% 60,9% 56,3% 65 a více let 14,2% 15,5% 20,3% 22,9% 26,9% 31,3% Index stáří 97,0% 114,1% 148,3% 181,1% 220,0% 252,0% Index závislosti 20,0% 21,9% 30,8% 35,4% 44,2% 55,7% Index ekonom. zatížení 40,6% 41,1% 51,5% 54,9% 64,2% 77,8% Zdroj: Český statistický úřad, vlastní výpočty *) skutečné údaje Pozn.: index stáří počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 0 14 let index závislosti počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku let index ekonomického zatížení počet dětí ve věku 0 14 let a počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku let Pro grafické znázornění vývoje věkové skladby obyvatelstva slouží tzv. strom života, ze kterého je patrné, jak postupně dojde k výraznému přesunu obyvatel do skupiny 65 a více let. To dokazuje i vývoj indexu stáří. Zatímco v roce 2005 byl tento index ve výši 97,0 %, v roce 2050 by měl vykazovat zvýšení až na 252,0 %. Vysvětlením je pokles 14

16 porodnosti a zvýšení naděje dožití při narození (v roce 2005 měli muži naději dožití 72,4 let a ženy 78,8 let, v roce 2050 to bude u mužů 78,9 let a u žen 84,5 let). Obr. 1 Znázornění vývoje věkové skladby obyvatelstva České republiky Zdroj: Český statistický úřad 15

17 1.3 Kmenová prognóza populačního vývoje České republiky ( ) Autory této prognózy jsou Boris Burcin a Tomáš Kučera, kteří působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na rozdíl od Českého statistického úřadu, který zpracoval prognózu do roku 2050, vypracovali autoři Burcin a Kučera prognózu až do roku Jedná se tedy o prognózu s oficiálně dosud nejdelším publikovaným horizontem. Rok 2065 se stal horizontem prognózy proto, že při posunu věkové hranice pro vznik nároku na plný starobní důchod na 63 let pro muže a bezdětné ženy, který byl uzákoněn v závěru roku 2003 a o němž se v době vzniku prognózy v politických kruzích již velmi vážně hovořilo, by v té době do důchodového věku vstupovaly poslední osoby, které se narodily před prahem prognózy, tedy před koncem roku Jinými slovy, rok 2065 by za současných podmínek byl posledním v řadě, kdy prakticky všichni budoucí starobní důchodci dnes již žijí mezi námi. 13 Prognóza byla, stejně jako v případě Českého statistického úřadu, vypracována ve třech variantách nízká, střední a vysoká, a vychází ze struktury obyvatelstva k Základní východiska prognózy Autoři se snažili detailně poznat strukturu, trendy a širší souvislosti vývoje plodnosti, úmrtnosti a migrace, což jsou procesy ovlivňující základní populační změny. Ve vývoji plodnosti uplatnili především generační přístup. Nejprve se zabývali generačními věkově specifickými mírami plodnosti, jejichž hodnoty byly upravovány prostřednictvím představ o vývoji plodnosti v jednotlivých věkových hladinách. Poté byly hodnoty očekávaných generačních ukazatelů přepočítány na hodnoty průřezových ukazatelů, které tvoří parametry projekčního modelu. Prognóza vychází z předpokladu, že intenzita plodnosti se bude postupně zvyšovat a po roce 2020 je předpokládána určitá tendence ke stabilizaci. 13 BURCIN, B., KUČERA, T. Nová kmenová prognóza populačního vývoje České republiky ( ). Demografie, 2004, roč. 46, č. 2, s , ISSN

18 Vývoj prognózy úmrtnosti vycházel z dosavadního trendu snižování celkové intenzity úmrtnosti, zvyšováním naděje dožití při narození, z představ o budoucím vývoji zdravotního stavu obyvatelstva, ze struktury úmrtnosti podle příčin. Odhad pravděpodobného budoucího vývoje migrace patří všeobecně mezi nejsložitější problémy populačního prognózování. Stěhování přes hranice každého státního celku je obvykle svázáno souborem administrativních omezení. Z roku na rok tak může docházet k zásadním změnám ve velikosti a demografické struktuře migračních proudů. Relativní věkové struktury přistěhovalých osob a rozložení intenzit vystěhování podle věku jsou u jednotlivých variant obdobné a byly odvozeny z empirických struktur roku 2000 a Scénář použitý při sestavování střední varianty souhrnné prognózy ve svém důsledku předpokládá v příštích sedmi až osmi letech pokles pozitivního salda z výchozí prognózované hodnoty přibližně 25 tis. osob na úroveň asi 20 tis. kolem roku 2015, následný návrat na původní hodnotu a stabilizaci na zbytek prognózovaného období. Zbývající dvě varianty, které vycházejí z obdobného časování zněm, se tak liší především úrovní salda. V případě vysoké varianty je přitom stabilizační hladina čtyřikrát vyšší (roční saldo bezmála 40 tis. osob) než u varianty nízké Očekávaný vývoj počtu obyvatel Podle nízké varianty prognózy obyvatelstva má mít v roce 2065 Česká republika 7,48 mil. obyvatel, což představuje snížení celkového počtu obyvatel oproti roku 2002 o 2,72 mil. Střední varianta předpokládá dosažení 9,72 mil. obyvatel. V tomto případě by došlo ke snížení počtu obyvatel oproti roku 2002 o 480 tis. Vysoká varianta počítá s dosažením 11,2 mil. obyvatel, což znamená dokonce zvýšení počtu obyvatel oproti roku 2002 o 1 mil. Pro udržení počtu obyvatel republiky nad hranicí 10 miliónů bude v dlouhodobé perspektivě zapotřebí příznivý vývoj úmrtnosti a vyšší úroveň plodnosti i migračních zisků. V období zhruba do roku 2020 by k tomu ještě mohlo stačit migrační saldo ve výši tis. osob ročně, později by se však již muselo pohybovat přibližně mezi tis. osob, a to podle toho, které variantě prognózy plodnosti a úmrtnosti by byl skutečný vývoj blíže BURCIN, B., KUČERA, T. Nová kmenová prognóza populačního vývoje České republiky ( ). Demografie, 2004, roč. 46, č. 2, s , ISSN viz tamtéž 17

19 Graf 2 - Předpokládaný vývoj počtu obyvatel do roku Počet obyvatel (v tis.) Rok nízká varianta střední varianta vysoká varianta Zdroj: Burcin, B., Kučera, T. Kmenová prognóza populačního vývoje České republiky ( ) Změny ve věkové struktuře obyvatelstva Základním rysem ve vývoji věkové struktury obyvatelstva bude jeho postupné stárnutí. Počet obyvatel v předproduktivním a produktivním věku bude nadále klesat. Naopak počet obyvatel v poproduktivním věku bude vzrůstat a zároveň se změní i věková skladba starší populace. Vzroste především podíl osob starších 80 let, proto se dá předpokládat větší potřeba sociální a zdravotní péče. Tab. 2 Věkové složení populace dle střední varianty prognózy Věk 2005 *) Předproduktivní Produktivní Poproduktivní Celkem Předproduktivní 14,6% 14,3% 14,9% 13,4% 13,7% Produktivní 71,1% 63,2% 58,6% 52,7% 50,6% Poproduktivní 14,2% 22,5% 26,5% 33,8% 35,7% Index stáří 97,0% 157,5% 178,5% 252,0% 260,0% Index závislosti 20,0% 35,7% 45,3% 64,1% 70,6% Index ekonom. zatížení 40,6% 58,3% 70,7% 89,6% 97,8% *) skutečné hodnoty Zdroj: Burcin, B., Kučera, T. Kmenová prognóza populačního vývoje České republiky ( ) 18

20 Pro lepší názornost postupného vývoje změn ve věkové struktuře obyvatelstva uvádím i grafické znázornění pomocí tzv. stromu života. Obr. 2 Očekávaná změna věkové struktury obyvatelstva ve srovnání s výchozím stavem Zdroj: Burcin, B., Kučera, T. Kmenová prognóza populačního vývoje České republiky ( ) 1.4 Srovnání prognóz Na závěr této kapitoly bych ráda provedla srovnání obou prognóz. Obě prognózy byly vypracovány ve třech variantách nízké, střední a vysoké. Časovým horizontem prognózy Českého statistického úřadu je rok 2050, autoři Burcin a Kučera zvolili vzdálenější horizont, a to rok Pro srovnání je vhodné uvést základní demografické předpoklady, ze kterých prognózy vycházely (tabulka 3 a 4). Z uvedených údajů vyplývá, že obě prognózy jsou si podobné. Odchylky v ukazatelích plodnosti i v ukazatelích naděje na dožití při narození nejsou nikterak dramatické. Větší rozdíly můžeme pozorovat až ve 19

21 vzdálenějším časovém horizontu. V migračním saldu předpokládá Český statistický úřad konstantní hodnoty, ale ani tak se příliš neodchyluje od předpokladu Burcina a Kučery. Tab. 3 Základní charakteristiky demografického vývoje podle ČSÚ Rok Plodnost Naděje dožití při narození (úmrtnost) muži ženy Migrace (v tis.) nízká střední vysoká nízká střední vysoká nízká střední vysoká nízká střední vysoká 2002 x 1,17 x x 72,1 x x 78,5 x 12,3 12,3 12, ,19 1,23 1,28 72,3 72,4 72,4 78,8 78,8 78,9 10,0 25,0 40, ,23 1,30 1,36 72,9 73,1 73,3 79,3 79,4 79,7 10,0 25,0 40, ,31 1,45 1,55 74,2 74,5 75,1 80,3 80,7 81,2 10,0 25,0 40, ,38 1,60 1,75 75,4 76,0 76,8 81,3 81,9 82,8 10,0 25,0 40, ,40 1,61 1,76 76,6 77,5 78,6 82,3 83,2 84,4 10,0 25,0 40, ,42 1,62 1,77 77,8 78,9 80,3 83,3 84,5 86,0 10,0 25,0 40,0 Zdroj: Český statistický úřad Tab. 4 Základní charakteristiky demografického vývoje podle Burcina a Kučery Rok Plodnost Naděje dožití při narození (úmrtnost) muži ženy Migrace (v tis.) nízká střední vysoká nízká střední vysoká nízká střední vysoká nízká střední vysoká ,15 1,19 1,19 72,0 72,4 72,7 78,5 78,8 79,1 10,0 24,0 34, ,15 1,23 1,24 72,4 72,8 73,4 78,8 79,2 79,7 9,2 22,8 31, ,19 1,34 1,37 73,4 74,1 74,9 79,7 80,3 81,0 7,0 20,0 25, ,32 1,51 1,58 75,4 76,5 77,6 81,3 82,4 83,4 10,0 24,9 34, ,38 1,57 1,67 77,0 78,7 80,0 82,6 84,0 85,2 10,2 25,9 37, ,43 1,61 1,74 78,4 80,4 81,8 83,6 85,4 86,7 10,2 25,7 38, ,45 1,64 1,80 79,7 82,0 83,4 84,6 86,7 88,0 10,3 25,4 39, ,49 1,68 1,87 81,3 84,0 85,7 85,8 88,3 89,8 9,9 23,9 39,3 Zdroj: Burcin, B., Kučera, T. Kmenová prognóza populačního vývoje České republiky ( ) Ani struktura populace v jednotlivých věkových skupinách se v jednotlivých prognózách příliš neliší. Konkrétní hodnoty jsou uvedeny v jednotlivých tabulkách v příloze této bakalářské práce. Míra závislosti je významným indikátorem, který vyjadřuje tlak na veřejné finance plynoucí z poklesu počtu ekonomicky aktivních osob (pokles příjmů) a růstu demograficky citlivých výdajů (zejména důchody a zdravotní péče). Z přiložených tabulek a grafu lze učinit dva závěry. Prvním závěrem je, že rozdíly v mírách závislosti jsou mezi nízkou, střední a vysokou variantou téže prognózy marginální. Druhým závěrem je, že vývoj míry 20

22 závislosti je v prognóze PřF UK a ČSÚ velmi podobný a diference nejsou pro výsledky důchodových simulací příliš významné. 16 Graf 3 Srovnání měr závislosti (střední varianta) 60 Míra závislosti (v %) Rok ČSÚ Burcin, Kučera Zdroj: Český statistický úřad; Burcin, B., Kučera, T. Kmenová prognóza populačního vývoje České republiky ( ) 16 Demografický vývoj [online]. [cit ]. Dostupné z: < 21

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

1. Důchodové pojištění 1

1. Důchodové pojištění 1 1. Důchodové pojištění 1 Důchodový systém ČR je založen na povinném základním důchodovém pojištění podle zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (tzv. první pilíř), na doplňkovém penzijním spoření

Více

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod.

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Penzijní systém ČR Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Rozložení tématického okruhu do dílčích témat Podstata systému tradičního veřejného sociálního pojištění a jeho stručná historie v ČR Hlavní

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

Alternativy reformy penzijního systému března 2007 S 36 14:00 17:15

Alternativy reformy penzijního systému března 2007 S 36 14:00 17:15 Alternativy reformy penzijního systému 1. 3. března 2007 S 36 14:00 17:15 Název tématického celku: Východiska a principy konstrukce penzijních systémů Cíl: Objasnit podmínky, za kterých je možné uspořádat

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

1. Důchodové pojištění

1. Důchodové pojištění Vybrané údaje o sociálním zabezpečení za rok 1. Důchodové pojištění Důchodové pojištění zajišťuje občany pro případ stáří, invalidity nebo při ztrátě živitele. Ze základního důchodového pojištění se tedy

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu.

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ Obsah: Popis systému Druhy dávek Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu. Popis systému Český důchodový

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Jakub Fischer místopředseda Politického klubu TF Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Česká spořitelna, a. s. Chair 32. sezení PK TF, 28. května 2005

Více

1- Základní informace o důchodovém systému

1- Základní informace o důchodovém systému 1- Základní informace o důchodovém systému Počet všech důchodů (březen 2014) 3 569 000 důchodců 2 859 000 starobních důchodců 2 332 000 z toho krácených pro předčasnost 549 000 z toho před věkovou hranicí

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Tomáš Fiala katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha

Tomáš Fiala katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Tomáš Fiala katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Důchodový věk v ČR od roku 948 Zákon o národním pojištění z roku 948 (Zákon 99/948 Sb.): Nárok na starobní důchod měl pojištěnec,

Více

Stárnutí obyvatelstva

Stárnutí obyvatelstva Kulatý stůl Praha, 31. 1. 12 Stárnutí obyvatelstva aktualizace projekce ČSÚ 9 Terezie Štyglerová, ČSÚ Miroslav Šimek, ČSÚ O aktualizované projekci (Revize 11) aktualizace o reálná data za roky 9 a 1, rok

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025

Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025 Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025 Březen 2016 Zpracoval: RNDr. Tomáš Brabec, Ph.D. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Sekce strategií a politik, Kancelář

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

úp 1, úp 1, úp 1, úp 1, úp 1,72. Podíl věkové skupiny na úhrnné plodnosti (%)

úp 1, úp 1, úp 1, úp 1, úp 1,72. Podíl věkové skupiny na úhrnné plodnosti (%) Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 29) Prezentovaná projekce obyvatelstva České republiky byla vypracována v Oddělení demografické statistiky Českého statistického úřadu v první polovině roku

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Fiskální teorie a politika LS 2016

Fiskální teorie a politika LS 2016 Fiskální teorie a politika LS 2016 RUD 2016 Vyhláška č. 213/2015 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů podíl

Více

DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU

DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU Ladislav Průša Abstrakt Stárnutí populace se nedotýká pouze systému důchodového pojištění, ale bezprostředně se dotýká rovněž

Více

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy I. Deficit státního rozpočtu způsobený vyvedením části pojistného Návrh vládní důchodové reformy představený panem ministrem práce a sociálních věcí Ing.

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR Demografický výhled České republiky a očekávané trendy populačního vývoje Boris Burcin Tomáš Kučera Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Perspektiva českého

Více

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Přednáška č.8 Důchodové systémy Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Hlavním cílem změn:

Více

Platná znění částí dotčených zákonů

Platná znění částí dotčených zákonů Platná znění částí dotčených zákonů Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn HLAVA SEDMÁ ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODŮ 67 (1) Vyplácené důchody

Více

Stárnu, stárneš, stárneme, důchodový systém to ustojí

Stárnu, stárneš, stárneme, důchodový systém to ustojí Stárnu, stárneš, stárneme, důchodový systém to ustojí Tomáš Fiala Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Vývoj základních demografických charakteristik populace na území dnešní ČR

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

ZVYŠOVÁNÍ ČESKÝCH STAROBNÍCH DŮCHODŮ: JAK DÁL?

ZVYŠOVÁNÍ ČESKÝCH STAROBNÍCH DŮCHODŮ: JAK DÁL? ZVYŠOVÁNÍ ČESKÝCH STAROBNÍCH DŮCHODŮ: JAK DÁL? Jaroslav Vostatek Důchodová reforma jak dál? 2. pracovní konference OKDR, 30. 11. 2016 Osnova Komplikované a nesrozumitelné schéma zvyšování státních důchodů

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém nediverzifikovaný velmi solidární/rovnostářský pokračovat v postupných parametrických úpravách

DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém nediverzifikovaný velmi solidární/rovnostářský pokračovat v postupných parametrických úpravách DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém v ČR je nediverzifikovaný (asi 95 % příjmů důchodců pochází ze základního důchodového pojištění) a velmi solidární/rovnostářský. V současné době by se dalo zjednodušeně

Více

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva 196 1965 197 198 199 2 25 21 196 1965 197 198 199 2 25 21 Počet obyvatel (stav k 31.12., v tis.) Počet cizinců (stav k 31.12. v tis.) Podíl z celkového obyvatelstva 1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V 67 odst.

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1.1 Sídelní struktura Liberecký kraj.. Území Libereckého kraje k 31. 12. 2011 představovalo 3 163,4 km 2. Administrativně je kraj rozdělen do 4 okresů (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013 Martina Miskolczi Jitka Langhamrová Tomáš Fiala Abstrakt Institut předdůchodů je nová možnost, využitelná od roku 2013. Její podstatou je odchod

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

O stárnutí populace aneb o kouzlu prognóz

O stárnutí populace aneb o kouzlu prognóz O stárnutí populace aneb o kouzlu prognóz Pozorování. Z předpokladů, přijatých Poradním expertním sborem ministra financí a ministra práce a sociálních věcí (dále jen PES) a stvrzených zápisem č. 2 z jeho

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI RELIK 2014. Reprodukce lidského kapitálu vzájemné vazby a souvislosti. 24. 25. listopadu 2014 TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Kotýnková Magdalena Abstrakt Stárnutí obyvatelstva,

Více

Citlivostní analý za valorizace dů chodů

Citlivostní analý za valorizace dů chodů Popis výsledků citlivostní analýzy valorizace důchodů Zadání Na základě požadavku Odborné komise pro důchodovou reformu se níže uvedená citlivostní analýza zabývá dopady změny výše valorizace vyplácených

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Seznam právních předpisů: ODDÍL I. ( právní předpisy jsou obsaženy v příloze) Část II Zdravotní péče zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS Rostislav Čevela, Libuše Čeledová MPSV Praha, Odbor posudkové služby X: 1 107, 2008 ISSN 1212-4117 Souhrn Počet

Více

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 Zuzana Mačková Martina Miskolczi Abstrakt Předčasné důchody mají v České republice již dlouholetou tradici, může si o ně zažádat osoba nejdříve

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Důchodová reforma průběžný systém

Důchodová reforma průběžný systém Důchodová reforma průběžný systém Ing. Pavel Sobotka Jediná důchodová reforma, která má smysl, je reforma průběžného systému nebo-li prvního důchodového pilíře. Proto je třeba reformovat tento průběžný

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění:

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Otázka: Sociální pojištění Předmět: Ekonomie Přidal(a): Dudis - Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Důchodové Nemocenské Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti PLÁTCI

Více

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030 Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030 se zaměřením na věkové skupiny dětí do 6 let žáků základních škol Potenciálních žáků středních škol osob

Více

Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013)

Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013) Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013) Poslední Projekci obyvatelstva vydal ČSÚ před čtyřmi roky, v květnu 2009 (Projekce 2009). Základními vstupními údaji nové projekce (Projekce 2013)

Více

Parametrické úpravy kombinované varianty

Parametrické úpravy kombinované varianty Kombinované varianty Upozornění pro čtenáře: Tento text byl zpracován s cílem podat předběžnou informaci o budoucím vývoji důchodového systému v případě, že budou provedeny vybrané parametrické reformy.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Penzijní systém v ČR a jeho reforma. Pension system in the Czech Republic and its reform

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Penzijní systém v ČR a jeho reforma. Pension system in the Czech Republic and its reform ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Penzijní systém v ČR a jeho reforma Pension system in the Czech Republic and its reform Barbora Tůmová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Jednání OK , podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů

Jednání OK , podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů Jednání OK 1. 12. 2016, podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů Znění návrhu Odborná komise pro důchodovou reformu navrhuje stanovit minimální valorizaci procentní výměry důchodů podle indexu spotřebitelských

Více

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR Systém pojistného sociálního v ČR SUBSYSTÉMY a jejich SPRÁVCI sociální (VZP) sociální zabezpečení (SZ) Veřejné zdravotní Nemocenské (NEP) Důchodové (DUP) Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (PSPZ)

Více

5. Sociální zabezpečení

5. Sociální zabezpečení 5. Sociální zabezpečení Další z genderově citlivých oblastí je sociální zabezpečení. Je třeba si uvědomit, že sociální zabezpečení zahrnuje mj. vyplácení ů a že podíl ců v populaci se neustále zvyšuje.

Více

PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA DO ROKU 2070

PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA DO ROKU 2070 Slide 1 PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA DO ROKU 2070 Boris Burcin Tomáš Kučera Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Slide 2 Aktuální stav a vývoj obyvatelstva

Více

Fondové financování důchodů v ČR ve světle finanční krize. Robert Jahoda, Jiří Špalek

Fondové financování důchodů v ČR ve světle finanční krize. Robert Jahoda, Jiří Špalek Fondové financování důchodů v ČR ve světle finanční krize Robert Jahoda, Jiří Špalek Obsah dnešní prezentace CÍL: diskutovat vhodnost reformy DS formou opt-out; dopad současné finanční krize Důchodová

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Bc. Ilona Knížková Vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ Pardubice ČSSZ Praha http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/ Nová právní úprava rozlišuje vedle nároku na starobní

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Popis varianty parametrická optimalizace

Popis varianty parametrická optimalizace Popis varianty parametrická optimalizace 1. Propočítat, jak se projeví poslední schválené úpravy odvodů do důchodového fondu (zvýšení na 28%, zvýšení odvodů za OSVČ). 2. Při předpokládaném růstu mezd ročně

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro

Více

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV PhDr. Eva Pešková 211 DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV PhDr. Eva Pešková 211 1 1. Charakteristika města a základní demografické údaje 1.1. Město Mladá Boleslav a počet

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2016 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné

Více

JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI?

JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI? SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI? BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Nastavení, přednosti a problémy českého penzijního systému

Nastavení, přednosti a problémy českého penzijního systému Nastavení, přednosti a problémy českého penzijního systému Martin Potůček Odborná komise pro důchodovou reformu www.duchodova-komise.cz Univerzita Karlova www.martinpotucek.cz Vystoupení na konferenci

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Implicitní daň. motivace k setrvání na trhu práce na základě růstu důchodového bohatství u jednotlivce. Smilovice,

Implicitní daň. motivace k setrvání na trhu práce na základě růstu důchodového bohatství u jednotlivce. Smilovice, Implicitní daň motivace k setrvání na trhu na základě růstu důchodového bohatství u jednotlivce Smilovice, 3.5. 25 Implicitní daň - definice Rozhodování zda setrvat či opustit trh pouze z pohledu motivace

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn I. Platné znění částí zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich,

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V Praze žilo k 31.12.1 1 257 158 obyvatel. V devadesátých letech počet obyvatel Prahy klesal, od roku 1 však setrvale roste, i když v období posledních dvou let nižším tempem. Tato změna

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Péče o děti v penzijních systémech. Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS. Děti a penze. středa 17. června 2015.

Péče o děti v penzijních systémech. Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS. Děti a penze. středa 17. června 2015. Péče o děti v penzijních systémech Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS Děti a penze středa 17. června 2015 Martin HOLUB 1 Úvod Důchodové systémy, stejně jako ostatní subsystémy sociální

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

Seminář o důchodové problematice

Seminář o důchodové problematice Seminář o důchodové problematice V rámci projektu Sociální politika a sociální zabezpečení pro občany s využitím komunitní role knihoven přednáší Bc. Ludmila Bábíková Důchodové pojištění v ČR založeno

Více

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 MPSV odbor sociálního pojištění OBSAH ÚVOD... 1 ČÁST A... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ... 2 A.1. Stručná charakteristika... 2 A.1.1.

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více