ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vlasta Loubová Vedoucí bakalářské práce: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D. Znojmo, duben 2009

2 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2008/2009 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Vlasta Loubová Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Název tématu: Český důchodový systém a demografický vývoj Zásady pro vypracování: Problémová oblast: Demografický vývoj populace České republiky a jeho vliv na důchodový systém Cíl práce: Analýza budoucího vývoje demografické struktury populace České republiky a popis dopadu tohoto vývoje na důchodový systém Postup práce a použité metody: 1. Demografická prognóza obyvatel do r Současný důchodový systém zabezpečení seniorů 3. Diskuze ke vztahu demografické prognózy a udržitelnosti současného důchodového systému Metody: syntéza poznatků, sběr dat, analýza odborné literatury, komparační syntéza

3 Rozsah práce: 45 Seznam odborné literatury: 1. ARNOLDOVÁ, A. Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení. I. část. 3. vyd. Praha: Karolinum UK, s. ISBN Demografie (nejen) pro demografy. 1. vyd. Praha: SLON, s. ISBN GALVAS, M., GREGOROVÁ, Z. Sociální zabezpečení. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN KREBS, V. a kol. Sociální politika. 3. vyd. Praha: ASPI, s. ISBN VYSTOUPIL, J. Demografie: Distanční studijní opora. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN BURCIN, B., KUČERA, T. Nová kmenová prognóza populačního vývoje České republiky ( ). Demografie, 2004, roč. 46, č. 2, s Seznam internetových odkazů: 1. Český statistický úřad 2. Ministerstvo práce a sociálních věcí 3. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 4. Český statistický úřad: Odhad počtu osob s nárokem na starobní důchod do roku 2050 [online], 2008, dostupné na: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/odhad_poctu_osob _s_narokem_na_starobni_duchod_do_roku_2050> Datum zadání bakalářské práce: září 2008 Termín odevzdání bakalářské práce: duben 2009 L. S. Vlasta Loubová autor Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D. vedoucí bakalářské práce Prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. rektor SVŠE Znojmo

4 Abstrakt Tato bakalářská práce Český důchodový systém a demografický vývoj se zabývá problematikou penzijního systému. Bakalářská práce je rozdělena do tří základních celků. V první části se zaměřuji na popis budoucího demografického vývoje obyvatelstva v České republice. Druhá část stručně popisuje současný penzijní systém v České republice, způsob financování systému, a poskytuje základní informace o podmínkách nároku na starobní důchod. Třetí část se zabývá vlivem demografického vývoje na současný penzijní systém, nutností důchodové reformy a návrhem vlády na provedení této reformy. Abstrakt Die Bachelorarbeit Tschechisches Rentensystem und die demografische Entwicklung beschäftigt sich mit der Rentenproblematik. Die Bachelorarbeit wird in drei Teile verteilt. Im ersten Teil orientiere ich mich an der Beschreibung der künftigen demografischen Bevölkerungsentwicklung in der Tschechischen Republik. Der zweite Teil beschreibt gleichzeitiges Rentensystem in der Tschechischen Republik, die Finanzierungsform des Rentensystems, und gewährt die Grundinformationen über die Bedingungen des Anspruchs auf die Altersrente. Der dritte Teil beschäftigt sich mit dem Einfluss der demografischen Entwicklung auf gleichzeitiges Rentensystem, mit der Notwendigkeit der Rentenreform und dem Regierungsentwurf der Rentenreform.

5 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci Český důchodový systém a demografický vývoj vypracovala samostatně a použila jsem v ní pouze materiály citované v seznamu literatury. Znojmo, duben vlastnoruční podpis autora

6 Poděkování Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří mi pomáhali s vypracováním bakalářské práce. Především vedoucí mé bakalářské práce paní Ing. Mirce Wildmannové, Ph.D., která mi poskytla mnoho cenných připomínek a odborných rad.

7 Obsah ÚVOD DEMOGRAFICKÁ PROGNÓZA OBYVATELSTVA JAK ROZUMĚT POPULAČNÍM PROGNÓZÁM PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY DO ROKU Scénář projekce nízká varianta Scénář projekce střední varianta Scénář projekce vysoká varianta Vývoj počtu obyvatel Vývoj věkové struktury obyvatel KMENOVÁ PROGNÓZA POPULAČNÍHO VÝVOJE ČESKÉ REPUBLIKY ( ) Základní východiska prognózy Očekávaný vývoj počtu obyvatel Změny ve věkové struktuře obyvatelstva SROVNÁNÍ PROGNÓZ SOUČASNÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE ORGANIZACE A PROVÁDĚNÍ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ DÁVKY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ Starobní důchody Konstrukce starobního důchodu Zvyšování důchodů ZHODNOCENÍ VÝVOJE DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ OD ROKU VLIV BUDOUCÍHO DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE NA DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE UKAZATELÉ SOUČASNÉHO DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE Základní varianta vývoje důchodového systému Etapy důchodové reformy První etapa důchodové reformy Druhá etapa důchodové reformy Třetí etapa důchodové reformy TŘI PILÍŘE DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU Podmínky pro vstup a výstup z II. pilíře Stanovení odvodů do II. pilíře Fondy II. pilíře... 41

8 3.3.4 Způsob stanovení penze při vyvázání z I. pilíře Proč zavést II. pilíř? PRŮBĚŽNÉ VERSUS FONDOVÉ FINANCOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ZÁVĚR POUŽITÉ ZDROJE... 48

9 Úvod Úlohou společnosti je zabezpečit starším občanům, občanům, jejichž schopnost výdělečné činnosti je omezena zdravotním stavem a osobám závislým na výživě po zemřelém, dostatečné materiální podmínky. Tato zodpovědnost se odráží nejvíce v oblasti poskytování důchodových dávek a jiných sociálních služeb. Úspěšnost důchodového systému v rozhodující míře však neovlivňují pouze právní předpisy, ale především úspěšný ekonomický rozvoj státu, výše vyplacených mezd, platů a odměn pracujícím, účinná propopulační opatření, dobrý zdravotní stav obyvatel a jejich střední délka života, stanovený věk odchodu do důchodu, nízká nezaměstnanost atd. Změny v populaci mají své ekonomické i sociální efekty. Proto se v poslední době klade velký důraz na tvorbu populačních prognóz. Současné demografické prognózy ukazují, že hlavním problémem je stárnutí obyvatel. V roce 2050, vlivem prodloužení střední délky dožití, by měl podíl seniorů v České republice představovat třetinu společnosti. Většina evropských států včetně České republiky si je vědoma budoucího nedostatku výdělečně činných osob, a proto se snaží situaci řešit již nyní zaváděním penzijních reforem. Zabezpečení profinancování důchodového systému by mělo být prioritou společnosti. Jelikož pracuji na oddělení důchodového pojištění Okresní správy sociálního zabezpečení ve Znojmě, chtěla bych svoji bakalářskou práci zaměřit na problematiku důchodového zabezpečení v České republice. Toto téma je v dnešní době velice aktuální v souvislosti s probíhající reformou penzijního systému. Mým záměrem v bakalářské práci je zhodnotit budoucí demografický vývoj obyvatelstva v České republice podle současných demografických prognóz a dopad tohoto budoucího vývoje na současný důchodový systém. Svoji bakalářskou práci jsem rozdělila do tří hlavních kapitol. V první kapitole se věnuji popisu populačních prognóz. Druhá kapitola je zaměřena na přiblížení problematiky penzijního systému v České republice. Třetí kapitolu jsem pojala jako diskuzi ke vztahu demografické prognózy a udržitelnosti současného důchodového systému. Metody, které jsem při tvorbě mé bakalářské práce použila, jsou sběr dat, analýza odborné literatury a syntéza poznatků. 8

10 1 Demografická prognóza obyvatelstva Populační prognóza má široké uplatnění v praxi. Patří mezi základní podklady pro rozhodování a plánování všude tam, kde vstupují do hry přímo či zprostředkovaně soubory obyvatel ve finanční sféře, ve státní správě a místní samosprávě, v sociálním a důchodovém zabezpečení, pojišťovnictví, výstavbě bytů a problematice bydlení vůbec, zdravotnictví, školství, obraně státu, dopravě, obchodu a dalších veřejných službách, marketingu, reklamě apod. 1 Dále bych se proto chtěla věnovat důležitosti tvorby populační prognózy a využití informací získaných z populační prognózy v oblasti systému důchodového pojištění. Autorů populačních prognóz můžeme najít hned několik. Tím získáváme různé předpovědi do budoucnosti a můžeme provádět srovnávání. Ve své bakalářské práci vycházím z projekce obyvatelstva České republiky do roku 2050 vypracované Českým statistickým úřadem a z kmenové prognózy populačního vývoje České republiky autorů Borise Burcina a Tomáše Kučery. 1.1 Jak rozumět populačním prognózám Při předvídání počtu obyvatel v budoucnosti prochází každý autor několika uzlovými body, v nichž musí činit rozhodnutí o parametrech projekce. Na těchto rozhodnutích závisí celkový výsledek odhadu a vzhledem k tomu, že toto rozhodování je vždy značně subjektivní, je zřejmé, že tyto body jsou určitými slabými místy, která způsobují, že různí autoři populačních projekcí či prognóz 2 docházejí k odlišným výsledkům. Tato slabá místa jsou v podstatě čtyři 3 : 1. předpověď nebo varianty a scénáře, 2. stanovení parametrů projekce, 3. určení délky projekce, 4. institucionální zakotvenost autora projekce. 1 KOKTA, J. Prognóza vývoje obyvatelstva České republiky do roku Veřejná správa, 2000, roč. 11, č. 23, s. 12, ISSN Demografové používají výraz populační projekce tehdy, když hovoří o krátkodobé projekci zpravidla pro období kolem dvaceti let. U projekcí, jejichž časový horizont je situován do vzdálenější budoucnosti, pak hovoří o populačních prognózách. 3 RABUŠIC, L. Jak rozumět populačním projekcím [online]. [cit ]. Dostupné z: < 9

11 Většina tvůrců populačních prognóz nevytváří pouze jednu variantu budoucího vývoje, ale prezentují více variant. Nejčastější struktura variant je: - nízká (kterou můžeme chápat jako minimální nebo pesimistickou), - střední, - vysoká (kterou můžeme chápat jako maximální nebo optimistickou). Populační projekce můžeme dělit podle stupně regionální podrobnosti na: - celosvětové, - celostátní (republikové), - regionální pro územní jednotky nižšího řádu (např. okresy, města), - za města. 4 Podle období, na jaké jsou vypočteny: - krátkodobé (do 10 let), - střednědobé (10 25 let), - dlouhodobé (25 a více let, tj. více než doba 1 generace = strategické plánování). 5 Podle použité metody výpočtu: - formální extrapolace celkového počtu obyvatel doplněná odhadem věkové struktury, - komponentní metoda (též demografická) bez uvažování migrace, - komponentní metoda s uvažováním budoucí migrace Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2050 V následující části se pokusím shrnout základní informace o budoucí struktuře obyvatel vycházející z prognózy obyvatelstva České republiky do roku 2050 vypracované Českým statistickým úřadem. Vzhledem k prudkým změnám populačního vývoje obyvatelstva České republiky po roce 1989, které v západoevropských zemích probíhaly v minulosti podstatně déle, přistoupil Český statistický úřad v roce 1993 k pravidelnému dvouletému cyklu výpočtu populačních 4 VYSTOUPIL, J. Demografie: Distanční studijní opora. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN viz tamtéž 6 viz tamtéž 10

12 projekcí. Tento cyklus byl narušen sčítáním lidu 2001 a zpracováním jeho výsledků. Nejnovější projekce byla zpracována ve třech variantách (nízká, střední a vysoká), lišících se scénáři očekávaného vývoje. Základním vstupním údajem byly počty obyvatel České republiky podle pohlaví a věku, vybilancované k (práh projekce). Horizontem projekce byl ve všech výpočtech rok Cílem projekce je nastínit směr budoucího populačního vývoje a ukázat jeho dopady na věkové složení. I když je střední varianta prezentována jako ta nejpravděpodobnější, výsledky je třeba interpretovat spíše ve smyslu vymezení rozpětí očekávaného vývoje daného extrémními variantami. Zároveň je logické, že rozdíl výsledků nízké a vysoké varianty se s rostoucí vzdáleností od prahu projekce zvyšuje Scénář projekce nízká varianta Nízká varianta projekce vychází z předpokladu stagnace současné nízké plodnosti žen v následujících 2 3 letech (úhrnná plodnost 1,18 1,19), poté do roku 2030 je očekáván v zásadě plynulý vzestup úhrnné plodnosti na 1,38 a po zbývajících 20 let je počítáno se stagnací specifických fertilit na úrovni úhrnné plodnosti 1,40 1,42 dětí připadajících na jednu ženu reprodukčního věku. Současně se ve vstupních parametrech promítá posun nejvyšší plodnosti žen zhruba do věku let. Očekávané zlepšování úmrtnostních poměrů je promítnuto do koeficientů dožití mužů a žen tak, že naděje dožití při narození mužů vzroste do roku 2050 na 77,8 roků a naděje dožití žen na 83,2 roku. Přitom největší přínos pro zvýšení naděje dožití je očekáván od snížení úmrtnosti ve věku nad 60 let, u mužů také ve věkové skupině let. Další snižování kojenecké úmrtnosti ovlivní střední délku života jen velmi málo. Pro celé období výpočtu projekce je uvažováno kladné migrační saldo ve výši 10 tis. osob ročně. 9 7 Projekce obyvatelstva ČR do roku 2050 [online]. [cit ]. Dostupné z: < 8 KRETSCHMEROVÁ, T., ŠIMEK, M. Projekce obyvatelstva České republiky do roku Demografie, 2004, roč. 46, č. 2, s , ISSN Projekce obyvatelstva ČR do roku 2050 [online]. [cit ]. Dostupné z: < 11

13 1.2.2 Scénář projekce střední varianta Ve střední variantě projekce je uvažováno s malým růstem úhrnné plodnosti do roku 2005 ze současných 1,18 (odhad pro rok 2003) na 1,23. Do roku 2010 je očekáván vzestup na 1,30 a poté plynulé zvyšování až na 1,60. V posledních dvaceti letech prognózovaného období je předpokládaná již stabilizace celkové úrovně plodnosti na úhrnné hladině 1,60 1,62 dítěte i struktury plodnosti podle věku ženy, s maximálními hodnotami specifických plodností u 28 30letých žen. Očekávané, v zásadě rovnoměrné, prodlužování naděje dožití při narození mužů v období do roku 2050 až na 78,9 roku znamená její zvýšení vzhledem k roku 2002 o 6,8 roku. Podobně, dosažení naděje dožití žen 84,5 roku k horizontu projekce představuje nárůst o 5,9 roku. U mužů je tedy předpokládané o něco výraznější snížení úmrtnosti, které se projeví ve zmenšení rozdílu naděje dožití žen a mužů ze současných 6,5 roku na 5,6 roku. Podobně jako u nízké varianty (i u vysoké) je očekáván největší přínos na prodloužení naděje dožití od poklesu úmrtnosti u mužů ve věku let, u žen se jedná zejména o koncentraci do věku nad 60 let, které zároveň znamená i významný příspěvek zlepšení úmrtnosti osob starších 80 let. Vliv dalšího snižování kojenecké a dětské úmrtnosti, i úmrtnosti mladých osob, bude již malý. Pro celé období výpočtu projekce je uvažováno kladné migrační saldo ve výši 25 tis. osob ročně Scénář projekce vysoká varianta Vstupní hypotézu vysoké varianty projekce je postupný růst úhrnné plodnosti ze současných 1,18 (odhad pro rok 2003) na 1,28 v roce 2005 s posunem vrcholu rozložení specifických plodností do vyššího věku, a poté další růst na 1,75 do roku Stejně jako v nízké a střední variantě, je i v této variantě předpokládané stabilizování úrovně plodnosti po roce Jednotlivé varianty projekce se od sebe, kromě celkové výše plodnosti, odlišují i posunem věku nejvyšší plodnosti a tím i nárůstem průměrného věku matek při porodu. Vysoká varianta předpokládá maximální plodnost u 30 32letých žen. Během prognózovaného období je předpokládáno u mužů prodloužení naděje dožití oproti roku 2002 celkově o 8,2 roku (na 80,3), u žen o 7,4 roku (na 83). Opět by to znamenalo mírné snížení mužské úmrtnosti. Pro celé období výpočtu projekce je uvažováno kladné migrační saldo ve výši 40 tis. osob ročně Projekce obyvatelstva ČR do roku 2050 [online]. [cit ]. Dostupné z: < 11 viz tamtéž 12

14 1.2.4 Vývoj počtu obyvatel Vývoj počtu obyvatel podle jednotlivých scénářů je odlišný. Podle nízké varianty dosáhne Česká republika v roce 2050 až 8,07 mil. obyvatel, podle střední varianty 9,44 mil. obyvatel a podle vysoké varianty 10,83 mil. obyvatel. Za poklesem počtu obyvatel budou stát úbytky přirozenou měnou. Počet zemřelých převyšuje počet živě narozených nepřetržitě již od roku 1994 a tato situace pravděpodobně zůstane pro Českou republiku trvale charakteristická. Tyto ztráty se značně zrychlí po roce 2010 vlivem početně slabších generací žen ve věku vysoké intenzity plodnosti se začnou snižovat počty narozených, opačný trend by naopak měl být zaznamenán u zemřelých. Do věku vyšší úmrtnosti se budou naopak posouvat početně silnější populační ročníky. 12 Podrobný přehled vývoje přirozeného přírůstku obyvatel v letech jsem uvedla v příloze této bakalářské práce (tabulka 10 a graf 1). Graf 1 - Předpokládaný vývoj počtu obyvatel do roku Počet obyvatel (v tis.) Rok nízká varianta střední varianta vysoká varianta Zdroj: Český statistický úřad 12 KRETSCHMEROVÁ, T., ŠIMEK, M. Projekce obyvatelstva České republiky do roku Demografie, 2004, roč. 46, č. 2, s , ISSN

15 1.2.5 Vývoj věkové struktury obyvatel Pro oblast důchodového systému je důležité poznat nejen budoucí počet obyvatel, ale i jeho věkovou skladbu. Tyto informace poté slouží jako podklady pro provádění projekcí systému důchodového pojištění. Jestliže celkové počty obyvatel, se kterými je nutno počítat do budoucna, jsou nepříznivé, tak očekávaná věková skladba je zcela alarmující. Z tabulky 1 je patrné, že počty dětí (věková skupina 0 14 let) i počty ekonomicky aktivních obyvatel (věková skupina let) se postupně snižují, zatímco počty obyvatel v poprodukčním věku (65 let a více) se zvyšují. V roce 2050 by skupina osob starších 65 let měla tvořit 31,3 % z celkového počtu obyvatelstva, zatímco v roce 2005 tvořila pouze 14,2 %. Podíl dětí na obyvatelstvu v roce 2050 klesne na 12,4 %, v roce 2005 tento podíl činil 14,6 %. Tab. 1 Věkové složení populace dle střední varianty Věková skupina 2005 *) let let a více let Počet obyvatel let 14,6% 13,6% 13,7% 12,6% 12,2% 12,4% let 71,2% 70,9% 66,0% 64,5% 60,9% 56,3% 65 a více let 14,2% 15,5% 20,3% 22,9% 26,9% 31,3% Index stáří 97,0% 114,1% 148,3% 181,1% 220,0% 252,0% Index závislosti 20,0% 21,9% 30,8% 35,4% 44,2% 55,7% Index ekonom. zatížení 40,6% 41,1% 51,5% 54,9% 64,2% 77,8% Zdroj: Český statistický úřad, vlastní výpočty *) skutečné údaje Pozn.: index stáří počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 0 14 let index závislosti počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku let index ekonomického zatížení počet dětí ve věku 0 14 let a počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku let Pro grafické znázornění vývoje věkové skladby obyvatelstva slouží tzv. strom života, ze kterého je patrné, jak postupně dojde k výraznému přesunu obyvatel do skupiny 65 a více let. To dokazuje i vývoj indexu stáří. Zatímco v roce 2005 byl tento index ve výši 97,0 %, v roce 2050 by měl vykazovat zvýšení až na 252,0 %. Vysvětlením je pokles 14

16 porodnosti a zvýšení naděje dožití při narození (v roce 2005 měli muži naději dožití 72,4 let a ženy 78,8 let, v roce 2050 to bude u mužů 78,9 let a u žen 84,5 let). Obr. 1 Znázornění vývoje věkové skladby obyvatelstva České republiky Zdroj: Český statistický úřad 15

17 1.3 Kmenová prognóza populačního vývoje České republiky ( ) Autory této prognózy jsou Boris Burcin a Tomáš Kučera, kteří působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na rozdíl od Českého statistického úřadu, který zpracoval prognózu do roku 2050, vypracovali autoři Burcin a Kučera prognózu až do roku Jedná se tedy o prognózu s oficiálně dosud nejdelším publikovaným horizontem. Rok 2065 se stal horizontem prognózy proto, že při posunu věkové hranice pro vznik nároku na plný starobní důchod na 63 let pro muže a bezdětné ženy, který byl uzákoněn v závěru roku 2003 a o němž se v době vzniku prognózy v politických kruzích již velmi vážně hovořilo, by v té době do důchodového věku vstupovaly poslední osoby, které se narodily před prahem prognózy, tedy před koncem roku Jinými slovy, rok 2065 by za současných podmínek byl posledním v řadě, kdy prakticky všichni budoucí starobní důchodci dnes již žijí mezi námi. 13 Prognóza byla, stejně jako v případě Českého statistického úřadu, vypracována ve třech variantách nízká, střední a vysoká, a vychází ze struktury obyvatelstva k Základní východiska prognózy Autoři se snažili detailně poznat strukturu, trendy a širší souvislosti vývoje plodnosti, úmrtnosti a migrace, což jsou procesy ovlivňující základní populační změny. Ve vývoji plodnosti uplatnili především generační přístup. Nejprve se zabývali generačními věkově specifickými mírami plodnosti, jejichž hodnoty byly upravovány prostřednictvím představ o vývoji plodnosti v jednotlivých věkových hladinách. Poté byly hodnoty očekávaných generačních ukazatelů přepočítány na hodnoty průřezových ukazatelů, které tvoří parametry projekčního modelu. Prognóza vychází z předpokladu, že intenzita plodnosti se bude postupně zvyšovat a po roce 2020 je předpokládána určitá tendence ke stabilizaci. 13 BURCIN, B., KUČERA, T. Nová kmenová prognóza populačního vývoje České republiky ( ). Demografie, 2004, roč. 46, č. 2, s , ISSN

18 Vývoj prognózy úmrtnosti vycházel z dosavadního trendu snižování celkové intenzity úmrtnosti, zvyšováním naděje dožití při narození, z představ o budoucím vývoji zdravotního stavu obyvatelstva, ze struktury úmrtnosti podle příčin. Odhad pravděpodobného budoucího vývoje migrace patří všeobecně mezi nejsložitější problémy populačního prognózování. Stěhování přes hranice každého státního celku je obvykle svázáno souborem administrativních omezení. Z roku na rok tak může docházet k zásadním změnám ve velikosti a demografické struktuře migračních proudů. Relativní věkové struktury přistěhovalých osob a rozložení intenzit vystěhování podle věku jsou u jednotlivých variant obdobné a byly odvozeny z empirických struktur roku 2000 a Scénář použitý při sestavování střední varianty souhrnné prognózy ve svém důsledku předpokládá v příštích sedmi až osmi letech pokles pozitivního salda z výchozí prognózované hodnoty přibližně 25 tis. osob na úroveň asi 20 tis. kolem roku 2015, následný návrat na původní hodnotu a stabilizaci na zbytek prognózovaného období. Zbývající dvě varianty, které vycházejí z obdobného časování zněm, se tak liší především úrovní salda. V případě vysoké varianty je přitom stabilizační hladina čtyřikrát vyšší (roční saldo bezmála 40 tis. osob) než u varianty nízké Očekávaný vývoj počtu obyvatel Podle nízké varianty prognózy obyvatelstva má mít v roce 2065 Česká republika 7,48 mil. obyvatel, což představuje snížení celkového počtu obyvatel oproti roku 2002 o 2,72 mil. Střední varianta předpokládá dosažení 9,72 mil. obyvatel. V tomto případě by došlo ke snížení počtu obyvatel oproti roku 2002 o 480 tis. Vysoká varianta počítá s dosažením 11,2 mil. obyvatel, což znamená dokonce zvýšení počtu obyvatel oproti roku 2002 o 1 mil. Pro udržení počtu obyvatel republiky nad hranicí 10 miliónů bude v dlouhodobé perspektivě zapotřebí příznivý vývoj úmrtnosti a vyšší úroveň plodnosti i migračních zisků. V období zhruba do roku 2020 by k tomu ještě mohlo stačit migrační saldo ve výši tis. osob ročně, později by se však již muselo pohybovat přibližně mezi tis. osob, a to podle toho, které variantě prognózy plodnosti a úmrtnosti by byl skutečný vývoj blíže BURCIN, B., KUČERA, T. Nová kmenová prognóza populačního vývoje České republiky ( ). Demografie, 2004, roč. 46, č. 2, s , ISSN viz tamtéž 17

19 Graf 2 - Předpokládaný vývoj počtu obyvatel do roku Počet obyvatel (v tis.) Rok nízká varianta střední varianta vysoká varianta Zdroj: Burcin, B., Kučera, T. Kmenová prognóza populačního vývoje České republiky ( ) Změny ve věkové struktuře obyvatelstva Základním rysem ve vývoji věkové struktury obyvatelstva bude jeho postupné stárnutí. Počet obyvatel v předproduktivním a produktivním věku bude nadále klesat. Naopak počet obyvatel v poproduktivním věku bude vzrůstat a zároveň se změní i věková skladba starší populace. Vzroste především podíl osob starších 80 let, proto se dá předpokládat větší potřeba sociální a zdravotní péče. Tab. 2 Věkové složení populace dle střední varianty prognózy Věk 2005 *) Předproduktivní Produktivní Poproduktivní Celkem Předproduktivní 14,6% 14,3% 14,9% 13,4% 13,7% Produktivní 71,1% 63,2% 58,6% 52,7% 50,6% Poproduktivní 14,2% 22,5% 26,5% 33,8% 35,7% Index stáří 97,0% 157,5% 178,5% 252,0% 260,0% Index závislosti 20,0% 35,7% 45,3% 64,1% 70,6% Index ekonom. zatížení 40,6% 58,3% 70,7% 89,6% 97,8% *) skutečné hodnoty Zdroj: Burcin, B., Kučera, T. Kmenová prognóza populačního vývoje České republiky ( ) 18

20 Pro lepší názornost postupného vývoje změn ve věkové struktuře obyvatelstva uvádím i grafické znázornění pomocí tzv. stromu života. Obr. 2 Očekávaná změna věkové struktury obyvatelstva ve srovnání s výchozím stavem Zdroj: Burcin, B., Kučera, T. Kmenová prognóza populačního vývoje České republiky ( ) 1.4 Srovnání prognóz Na závěr této kapitoly bych ráda provedla srovnání obou prognóz. Obě prognózy byly vypracovány ve třech variantách nízké, střední a vysoké. Časovým horizontem prognózy Českého statistického úřadu je rok 2050, autoři Burcin a Kučera zvolili vzdálenější horizont, a to rok Pro srovnání je vhodné uvést základní demografické předpoklady, ze kterých prognózy vycházely (tabulka 3 a 4). Z uvedených údajů vyplývá, že obě prognózy jsou si podobné. Odchylky v ukazatelích plodnosti i v ukazatelích naděje na dožití při narození nejsou nikterak dramatické. Větší rozdíly můžeme pozorovat až ve 19

21 vzdálenějším časovém horizontu. V migračním saldu předpokládá Český statistický úřad konstantní hodnoty, ale ani tak se příliš neodchyluje od předpokladu Burcina a Kučery. Tab. 3 Základní charakteristiky demografického vývoje podle ČSÚ Rok Plodnost Naděje dožití při narození (úmrtnost) muži ženy Migrace (v tis.) nízká střední vysoká nízká střední vysoká nízká střední vysoká nízká střední vysoká 2002 x 1,17 x x 72,1 x x 78,5 x 12,3 12,3 12, ,19 1,23 1,28 72,3 72,4 72,4 78,8 78,8 78,9 10,0 25,0 40, ,23 1,30 1,36 72,9 73,1 73,3 79,3 79,4 79,7 10,0 25,0 40, ,31 1,45 1,55 74,2 74,5 75,1 80,3 80,7 81,2 10,0 25,0 40, ,38 1,60 1,75 75,4 76,0 76,8 81,3 81,9 82,8 10,0 25,0 40, ,40 1,61 1,76 76,6 77,5 78,6 82,3 83,2 84,4 10,0 25,0 40, ,42 1,62 1,77 77,8 78,9 80,3 83,3 84,5 86,0 10,0 25,0 40,0 Zdroj: Český statistický úřad Tab. 4 Základní charakteristiky demografického vývoje podle Burcina a Kučery Rok Plodnost Naděje dožití při narození (úmrtnost) muži ženy Migrace (v tis.) nízká střední vysoká nízká střední vysoká nízká střední vysoká nízká střední vysoká ,15 1,19 1,19 72,0 72,4 72,7 78,5 78,8 79,1 10,0 24,0 34, ,15 1,23 1,24 72,4 72,8 73,4 78,8 79,2 79,7 9,2 22,8 31, ,19 1,34 1,37 73,4 74,1 74,9 79,7 80,3 81,0 7,0 20,0 25, ,32 1,51 1,58 75,4 76,5 77,6 81,3 82,4 83,4 10,0 24,9 34, ,38 1,57 1,67 77,0 78,7 80,0 82,6 84,0 85,2 10,2 25,9 37, ,43 1,61 1,74 78,4 80,4 81,8 83,6 85,4 86,7 10,2 25,7 38, ,45 1,64 1,80 79,7 82,0 83,4 84,6 86,7 88,0 10,3 25,4 39, ,49 1,68 1,87 81,3 84,0 85,7 85,8 88,3 89,8 9,9 23,9 39,3 Zdroj: Burcin, B., Kučera, T. Kmenová prognóza populačního vývoje České republiky ( ) Ani struktura populace v jednotlivých věkových skupinách se v jednotlivých prognózách příliš neliší. Konkrétní hodnoty jsou uvedeny v jednotlivých tabulkách v příloze této bakalářské práce. Míra závislosti je významným indikátorem, který vyjadřuje tlak na veřejné finance plynoucí z poklesu počtu ekonomicky aktivních osob (pokles příjmů) a růstu demograficky citlivých výdajů (zejména důchody a zdravotní péče). Z přiložených tabulek a grafu lze učinit dva závěry. Prvním závěrem je, že rozdíly v mírách závislosti jsou mezi nízkou, střední a vysokou variantou téže prognózy marginální. Druhým závěrem je, že vývoj míry 20

22 závislosti je v prognóze PřF UK a ČSÚ velmi podobný a diference nejsou pro výsledky důchodových simulací příliš významné. 16 Graf 3 Srovnání měr závislosti (střední varianta) 60 Míra závislosti (v %) Rok ČSÚ Burcin, Kučera Zdroj: Český statistický úřad; Burcin, B., Kučera, T. Kmenová prognóza populačního vývoje České republiky ( ) 16 Demografický vývoj [online]. [cit ]. Dostupné z: < 21

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 MPSV odbor sociálního pojištění OBSAH ÚVOD... 1 ČÁST A... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ... 2 A.1. Stručná charakteristika... 2 A.1.1.

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) II. DÍL VP č. 25 Praha 2000 65 66 Obsah II. DÍL 4 Penzijní systémy v České republice a jeho výhledy...69

Více

Mechanismus určování důchodového věku podklad

Mechanismus určování důchodového věku podklad Mechanismus určování důchodového věku podklad Materiál Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Anotace Zajištění stability důchodového systému, resp. jeho dlouhodobé udržitelnosti, je jednou z velkých

Více

NÁVRH PENZIJNÍ REFORMY (verze se zohledněním výchovy dětí v průběžném systému)

NÁVRH PENZIJNÍ REFORMY (verze se zohledněním výchovy dětí v průběžném systému) NÁVRH PENZIJNÍ REFORMY (verze se zohledněním výchovy dětí v průběžném systému) CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii Zpracovali: Pavel Rusý, Peter Zborník, Tomáš Fiala Redakce:

Více

Historie vývoje důchodového systému v ČR Pracovní podklad pro Odbornou komisi pro důchodovou reformu. Nešířit, necitovat. Připomínky vítány.

Historie vývoje důchodového systému v ČR Pracovní podklad pro Odbornou komisi pro důchodovou reformu. Nešířit, necitovat. Připomínky vítány. Historie vývoje důchodového systému v ČR Pracovní podklad pro Odbornou komisi pro důchodovou reformu. Nešířit, necitovat. Připomínky vítány. Zpracovala Veronika Rudolfová s autorským přispěním Daniela

Více

Důchodový systém: klíčový pilíř sociální politiky státu

Důchodový systém: klíčový pilíř sociální politiky státu Důchodový systém: klíčový pilíř sociální politiky státu Michal VANĚK, Jana MAGNUSKOVÁ, Simona MATUŠKOVÁ, VŠB-TU Ostrava i Abstract Retirement income policies belong to fundamentals of any welfare state.

Více

Č ESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu

Č ESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu Č ESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v plénu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír

Více

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL Projekt: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti Část I: Zaměstnanost Dílčí studie: 1.2 Nabídka pracovních sil NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL (Vybrané problémy dalšího vývoje zdrojů pracovních sil v ČR) Zpracoval:

Více

Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X

Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X Reforma veřejných financí Jiří Rotschedl Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X Jiří Rotschedl Reforma veřejných financí 1 O B S A H 1 OBSAH 3 2 ÚVOD 7 2.1 FUNKCE STÁTU 8 2.2 NEZAMĚSTNANOST 9 2.2.1

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM: SCÉNÁŘE BUDOUCÍHO VÝVOJE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM: SCÉNÁŘE BUDOUCÍHO VÝVOJE Studie 5/2013 DŮCHODOVÝ SYSTÉM: SCÉNÁŘE BUDOUCÍHO VÝVOJE 17. 6. 2013 ONDŘEJ SCHNEIDER, JIŘÍ ŠATAVA 1 Shrnutí V této studii kvantifikujeme možné scénáře budoucího vývoje českého důchodového systému, respektive

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE IVANA TURKOVÁ Abstrakt Sociální dávky a problematika jejich efektivního uplatnění patří mezi velmi často diskutovaná témata, podporovaná různými návrhy, vedoucími ke

Více

Cesta k lidské důstojnosti

Cesta k lidské důstojnosti Cesta k lidské důstojnosti pro svobodu volby v sociálním systému Alena Páralová stínová ministryně práce a sociálních věcí ODS č. 11/2004 modrá šance pro svobodu volby v sociálním systému Alena Páralová

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM

Více

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Sdružení subjektů Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. se sídlem Palackého 375/4, 128 01 Praha 2 a Národní centrum sociálních studií, o.p.s. se sídlem Na Moráni 4, 120 00 Praha 2 ANALÝZA VÝVOJE

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice Analýza celoživotního dopadu veřejného důchodového pojištění v České republice Závěrečná výzkumná zpráva grantového projektu č. 402/07/0823 financovaného GA ČR Stanislav Klazar Barbora Slintáková Katedra

Více

-------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA

-------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA -------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA Systém sociálního zabezpečení Studijní opora Ing. Věra Nečadová

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

Návrh důchodové reformy ANO. Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu. prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.

Návrh důchodové reformy ANO. Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu. prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Návrh důchodové reformy ANO Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Centrum pro ekonomické studie a analýzy (CESTA) Working Paper 3/15 červenec 2015 Předmluva

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/08 Prostředky státu v oblasti důchodového pojištění

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/08 Prostředky státu v oblasti důchodového pojištění Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/08 Prostředky státu v oblasti důchodového pojištění Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2014

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm

Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm Univerzita Palackého v Olomoucí Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Jiřina Kostelná Školský management Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod

Více

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha FINANČNÍ SITUACE RODIN S DĚTMI V ČESKÉ REPUBLICE HR154/06 ŘEŠITEL ING. VÁCLAV MARTINOVSKÝ, CSc. I. Analýza statistických údajů charakterizujících finanční

Více

Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě. Bc. Kateřina Štorková

Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě. Bc. Kateřina Štorková Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě Bc. Kateřina Štorková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se na základě teoretických znalostí zabývá jednotlivými kroky založení podniku

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) I. DÍL VP č. 25 Praha 2000 2 Stanoviska a názory v této studii jsou názory autora a nemusí nutně odpovídat

Více