ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vlasta Loubová Vedoucí bakalářské práce: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D. Znojmo, duben 2009

2 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2008/2009 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Vlasta Loubová Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Název tématu: Český důchodový systém a demografický vývoj Zásady pro vypracování: Problémová oblast: Demografický vývoj populace České republiky a jeho vliv na důchodový systém Cíl práce: Analýza budoucího vývoje demografické struktury populace České republiky a popis dopadu tohoto vývoje na důchodový systém Postup práce a použité metody: 1. Demografická prognóza obyvatel do r Současný důchodový systém zabezpečení seniorů 3. Diskuze ke vztahu demografické prognózy a udržitelnosti současného důchodového systému Metody: syntéza poznatků, sběr dat, analýza odborné literatury, komparační syntéza

3 Rozsah práce: 45 Seznam odborné literatury: 1. ARNOLDOVÁ, A. Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení. I. část. 3. vyd. Praha: Karolinum UK, s. ISBN Demografie (nejen) pro demografy. 1. vyd. Praha: SLON, s. ISBN GALVAS, M., GREGOROVÁ, Z. Sociální zabezpečení. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN KREBS, V. a kol. Sociální politika. 3. vyd. Praha: ASPI, s. ISBN VYSTOUPIL, J. Demografie: Distanční studijní opora. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN BURCIN, B., KUČERA, T. Nová kmenová prognóza populačního vývoje České republiky ( ). Demografie, 2004, roč. 46, č. 2, s Seznam internetových odkazů: 1. Český statistický úřad 2. Ministerstvo práce a sociálních věcí 3. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 4. Český statistický úřad: Odhad počtu osob s nárokem na starobní důchod do roku 2050 [online], 2008, dostupné na: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/odhad_poctu_osob _s_narokem_na_starobni_duchod_do_roku_2050> Datum zadání bakalářské práce: září 2008 Termín odevzdání bakalářské práce: duben 2009 L. S. Vlasta Loubová autor Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D. vedoucí bakalářské práce Prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. rektor SVŠE Znojmo

4 Abstrakt Tato bakalářská práce Český důchodový systém a demografický vývoj se zabývá problematikou penzijního systému. Bakalářská práce je rozdělena do tří základních celků. V první části se zaměřuji na popis budoucího demografického vývoje obyvatelstva v České republice. Druhá část stručně popisuje současný penzijní systém v České republice, způsob financování systému, a poskytuje základní informace o podmínkách nároku na starobní důchod. Třetí část se zabývá vlivem demografického vývoje na současný penzijní systém, nutností důchodové reformy a návrhem vlády na provedení této reformy. Abstrakt Die Bachelorarbeit Tschechisches Rentensystem und die demografische Entwicklung beschäftigt sich mit der Rentenproblematik. Die Bachelorarbeit wird in drei Teile verteilt. Im ersten Teil orientiere ich mich an der Beschreibung der künftigen demografischen Bevölkerungsentwicklung in der Tschechischen Republik. Der zweite Teil beschreibt gleichzeitiges Rentensystem in der Tschechischen Republik, die Finanzierungsform des Rentensystems, und gewährt die Grundinformationen über die Bedingungen des Anspruchs auf die Altersrente. Der dritte Teil beschäftigt sich mit dem Einfluss der demografischen Entwicklung auf gleichzeitiges Rentensystem, mit der Notwendigkeit der Rentenreform und dem Regierungsentwurf der Rentenreform.

5 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci Český důchodový systém a demografický vývoj vypracovala samostatně a použila jsem v ní pouze materiály citované v seznamu literatury. Znojmo, duben vlastnoruční podpis autora

6 Poděkování Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří mi pomáhali s vypracováním bakalářské práce. Především vedoucí mé bakalářské práce paní Ing. Mirce Wildmannové, Ph.D., která mi poskytla mnoho cenných připomínek a odborných rad.

7 Obsah ÚVOD DEMOGRAFICKÁ PROGNÓZA OBYVATELSTVA JAK ROZUMĚT POPULAČNÍM PROGNÓZÁM PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY DO ROKU Scénář projekce nízká varianta Scénář projekce střední varianta Scénář projekce vysoká varianta Vývoj počtu obyvatel Vývoj věkové struktury obyvatel KMENOVÁ PROGNÓZA POPULAČNÍHO VÝVOJE ČESKÉ REPUBLIKY ( ) Základní východiska prognózy Očekávaný vývoj počtu obyvatel Změny ve věkové struktuře obyvatelstva SROVNÁNÍ PROGNÓZ SOUČASNÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE ORGANIZACE A PROVÁDĚNÍ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ DÁVKY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ Starobní důchody Konstrukce starobního důchodu Zvyšování důchodů ZHODNOCENÍ VÝVOJE DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ OD ROKU VLIV BUDOUCÍHO DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE NA DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE UKAZATELÉ SOUČASNÉHO DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE Základní varianta vývoje důchodového systému Etapy důchodové reformy První etapa důchodové reformy Druhá etapa důchodové reformy Třetí etapa důchodové reformy TŘI PILÍŘE DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU Podmínky pro vstup a výstup z II. pilíře Stanovení odvodů do II. pilíře Fondy II. pilíře... 41

8 3.3.4 Způsob stanovení penze při vyvázání z I. pilíře Proč zavést II. pilíř? PRŮBĚŽNÉ VERSUS FONDOVÉ FINANCOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ZÁVĚR POUŽITÉ ZDROJE... 48

9 Úvod Úlohou společnosti je zabezpečit starším občanům, občanům, jejichž schopnost výdělečné činnosti je omezena zdravotním stavem a osobám závislým na výživě po zemřelém, dostatečné materiální podmínky. Tato zodpovědnost se odráží nejvíce v oblasti poskytování důchodových dávek a jiných sociálních služeb. Úspěšnost důchodového systému v rozhodující míře však neovlivňují pouze právní předpisy, ale především úspěšný ekonomický rozvoj státu, výše vyplacených mezd, platů a odměn pracujícím, účinná propopulační opatření, dobrý zdravotní stav obyvatel a jejich střední délka života, stanovený věk odchodu do důchodu, nízká nezaměstnanost atd. Změny v populaci mají své ekonomické i sociální efekty. Proto se v poslední době klade velký důraz na tvorbu populačních prognóz. Současné demografické prognózy ukazují, že hlavním problémem je stárnutí obyvatel. V roce 2050, vlivem prodloužení střední délky dožití, by měl podíl seniorů v České republice představovat třetinu společnosti. Většina evropských států včetně České republiky si je vědoma budoucího nedostatku výdělečně činných osob, a proto se snaží situaci řešit již nyní zaváděním penzijních reforem. Zabezpečení profinancování důchodového systému by mělo být prioritou společnosti. Jelikož pracuji na oddělení důchodového pojištění Okresní správy sociálního zabezpečení ve Znojmě, chtěla bych svoji bakalářskou práci zaměřit na problematiku důchodového zabezpečení v České republice. Toto téma je v dnešní době velice aktuální v souvislosti s probíhající reformou penzijního systému. Mým záměrem v bakalářské práci je zhodnotit budoucí demografický vývoj obyvatelstva v České republice podle současných demografických prognóz a dopad tohoto budoucího vývoje na současný důchodový systém. Svoji bakalářskou práci jsem rozdělila do tří hlavních kapitol. V první kapitole se věnuji popisu populačních prognóz. Druhá kapitola je zaměřena na přiblížení problematiky penzijního systému v České republice. Třetí kapitolu jsem pojala jako diskuzi ke vztahu demografické prognózy a udržitelnosti současného důchodového systému. Metody, které jsem při tvorbě mé bakalářské práce použila, jsou sběr dat, analýza odborné literatury a syntéza poznatků. 8

10 1 Demografická prognóza obyvatelstva Populační prognóza má široké uplatnění v praxi. Patří mezi základní podklady pro rozhodování a plánování všude tam, kde vstupují do hry přímo či zprostředkovaně soubory obyvatel ve finanční sféře, ve státní správě a místní samosprávě, v sociálním a důchodovém zabezpečení, pojišťovnictví, výstavbě bytů a problematice bydlení vůbec, zdravotnictví, školství, obraně státu, dopravě, obchodu a dalších veřejných službách, marketingu, reklamě apod. 1 Dále bych se proto chtěla věnovat důležitosti tvorby populační prognózy a využití informací získaných z populační prognózy v oblasti systému důchodového pojištění. Autorů populačních prognóz můžeme najít hned několik. Tím získáváme různé předpovědi do budoucnosti a můžeme provádět srovnávání. Ve své bakalářské práci vycházím z projekce obyvatelstva České republiky do roku 2050 vypracované Českým statistickým úřadem a z kmenové prognózy populačního vývoje České republiky autorů Borise Burcina a Tomáše Kučery. 1.1 Jak rozumět populačním prognózám Při předvídání počtu obyvatel v budoucnosti prochází každý autor několika uzlovými body, v nichž musí činit rozhodnutí o parametrech projekce. Na těchto rozhodnutích závisí celkový výsledek odhadu a vzhledem k tomu, že toto rozhodování je vždy značně subjektivní, je zřejmé, že tyto body jsou určitými slabými místy, která způsobují, že různí autoři populačních projekcí či prognóz 2 docházejí k odlišným výsledkům. Tato slabá místa jsou v podstatě čtyři 3 : 1. předpověď nebo varianty a scénáře, 2. stanovení parametrů projekce, 3. určení délky projekce, 4. institucionální zakotvenost autora projekce. 1 KOKTA, J. Prognóza vývoje obyvatelstva České republiky do roku Veřejná správa, 2000, roč. 11, č. 23, s. 12, ISSN Demografové používají výraz populační projekce tehdy, když hovoří o krátkodobé projekci zpravidla pro období kolem dvaceti let. U projekcí, jejichž časový horizont je situován do vzdálenější budoucnosti, pak hovoří o populačních prognózách. 3 RABUŠIC, L. Jak rozumět populačním projekcím [online]. [cit ]. Dostupné z: < 9

11 Většina tvůrců populačních prognóz nevytváří pouze jednu variantu budoucího vývoje, ale prezentují více variant. Nejčastější struktura variant je: - nízká (kterou můžeme chápat jako minimální nebo pesimistickou), - střední, - vysoká (kterou můžeme chápat jako maximální nebo optimistickou). Populační projekce můžeme dělit podle stupně regionální podrobnosti na: - celosvětové, - celostátní (republikové), - regionální pro územní jednotky nižšího řádu (např. okresy, města), - za města. 4 Podle období, na jaké jsou vypočteny: - krátkodobé (do 10 let), - střednědobé (10 25 let), - dlouhodobé (25 a více let, tj. více než doba 1 generace = strategické plánování). 5 Podle použité metody výpočtu: - formální extrapolace celkového počtu obyvatel doplněná odhadem věkové struktury, - komponentní metoda (též demografická) bez uvažování migrace, - komponentní metoda s uvažováním budoucí migrace Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2050 V následující části se pokusím shrnout základní informace o budoucí struktuře obyvatel vycházející z prognózy obyvatelstva České republiky do roku 2050 vypracované Českým statistickým úřadem. Vzhledem k prudkým změnám populačního vývoje obyvatelstva České republiky po roce 1989, které v západoevropských zemích probíhaly v minulosti podstatně déle, přistoupil Český statistický úřad v roce 1993 k pravidelnému dvouletému cyklu výpočtu populačních 4 VYSTOUPIL, J. Demografie: Distanční studijní opora. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN viz tamtéž 6 viz tamtéž 10

12 projekcí. Tento cyklus byl narušen sčítáním lidu 2001 a zpracováním jeho výsledků. Nejnovější projekce byla zpracována ve třech variantách (nízká, střední a vysoká), lišících se scénáři očekávaného vývoje. Základním vstupním údajem byly počty obyvatel České republiky podle pohlaví a věku, vybilancované k (práh projekce). Horizontem projekce byl ve všech výpočtech rok Cílem projekce je nastínit směr budoucího populačního vývoje a ukázat jeho dopady na věkové složení. I když je střední varianta prezentována jako ta nejpravděpodobnější, výsledky je třeba interpretovat spíše ve smyslu vymezení rozpětí očekávaného vývoje daného extrémními variantami. Zároveň je logické, že rozdíl výsledků nízké a vysoké varianty se s rostoucí vzdáleností od prahu projekce zvyšuje Scénář projekce nízká varianta Nízká varianta projekce vychází z předpokladu stagnace současné nízké plodnosti žen v následujících 2 3 letech (úhrnná plodnost 1,18 1,19), poté do roku 2030 je očekáván v zásadě plynulý vzestup úhrnné plodnosti na 1,38 a po zbývajících 20 let je počítáno se stagnací specifických fertilit na úrovni úhrnné plodnosti 1,40 1,42 dětí připadajících na jednu ženu reprodukčního věku. Současně se ve vstupních parametrech promítá posun nejvyšší plodnosti žen zhruba do věku let. Očekávané zlepšování úmrtnostních poměrů je promítnuto do koeficientů dožití mužů a žen tak, že naděje dožití při narození mužů vzroste do roku 2050 na 77,8 roků a naděje dožití žen na 83,2 roku. Přitom největší přínos pro zvýšení naděje dožití je očekáván od snížení úmrtnosti ve věku nad 60 let, u mužů také ve věkové skupině let. Další snižování kojenecké úmrtnosti ovlivní střední délku života jen velmi málo. Pro celé období výpočtu projekce je uvažováno kladné migrační saldo ve výši 10 tis. osob ročně. 9 7 Projekce obyvatelstva ČR do roku 2050 [online]. [cit ]. Dostupné z: < 8 KRETSCHMEROVÁ, T., ŠIMEK, M. Projekce obyvatelstva České republiky do roku Demografie, 2004, roč. 46, č. 2, s , ISSN Projekce obyvatelstva ČR do roku 2050 [online]. [cit ]. Dostupné z: < 11

13 1.2.2 Scénář projekce střední varianta Ve střední variantě projekce je uvažováno s malým růstem úhrnné plodnosti do roku 2005 ze současných 1,18 (odhad pro rok 2003) na 1,23. Do roku 2010 je očekáván vzestup na 1,30 a poté plynulé zvyšování až na 1,60. V posledních dvaceti letech prognózovaného období je předpokládaná již stabilizace celkové úrovně plodnosti na úhrnné hladině 1,60 1,62 dítěte i struktury plodnosti podle věku ženy, s maximálními hodnotami specifických plodností u 28 30letých žen. Očekávané, v zásadě rovnoměrné, prodlužování naděje dožití při narození mužů v období do roku 2050 až na 78,9 roku znamená její zvýšení vzhledem k roku 2002 o 6,8 roku. Podobně, dosažení naděje dožití žen 84,5 roku k horizontu projekce představuje nárůst o 5,9 roku. U mužů je tedy předpokládané o něco výraznější snížení úmrtnosti, které se projeví ve zmenšení rozdílu naděje dožití žen a mužů ze současných 6,5 roku na 5,6 roku. Podobně jako u nízké varianty (i u vysoké) je očekáván největší přínos na prodloužení naděje dožití od poklesu úmrtnosti u mužů ve věku let, u žen se jedná zejména o koncentraci do věku nad 60 let, které zároveň znamená i významný příspěvek zlepšení úmrtnosti osob starších 80 let. Vliv dalšího snižování kojenecké a dětské úmrtnosti, i úmrtnosti mladých osob, bude již malý. Pro celé období výpočtu projekce je uvažováno kladné migrační saldo ve výši 25 tis. osob ročně Scénář projekce vysoká varianta Vstupní hypotézu vysoké varianty projekce je postupný růst úhrnné plodnosti ze současných 1,18 (odhad pro rok 2003) na 1,28 v roce 2005 s posunem vrcholu rozložení specifických plodností do vyššího věku, a poté další růst na 1,75 do roku Stejně jako v nízké a střední variantě, je i v této variantě předpokládané stabilizování úrovně plodnosti po roce Jednotlivé varianty projekce se od sebe, kromě celkové výše plodnosti, odlišují i posunem věku nejvyšší plodnosti a tím i nárůstem průměrného věku matek při porodu. Vysoká varianta předpokládá maximální plodnost u 30 32letých žen. Během prognózovaného období je předpokládáno u mužů prodloužení naděje dožití oproti roku 2002 celkově o 8,2 roku (na 80,3), u žen o 7,4 roku (na 83). Opět by to znamenalo mírné snížení mužské úmrtnosti. Pro celé období výpočtu projekce je uvažováno kladné migrační saldo ve výši 40 tis. osob ročně Projekce obyvatelstva ČR do roku 2050 [online]. [cit ]. Dostupné z: < 11 viz tamtéž 12

14 1.2.4 Vývoj počtu obyvatel Vývoj počtu obyvatel podle jednotlivých scénářů je odlišný. Podle nízké varianty dosáhne Česká republika v roce 2050 až 8,07 mil. obyvatel, podle střední varianty 9,44 mil. obyvatel a podle vysoké varianty 10,83 mil. obyvatel. Za poklesem počtu obyvatel budou stát úbytky přirozenou měnou. Počet zemřelých převyšuje počet živě narozených nepřetržitě již od roku 1994 a tato situace pravděpodobně zůstane pro Českou republiku trvale charakteristická. Tyto ztráty se značně zrychlí po roce 2010 vlivem početně slabších generací žen ve věku vysoké intenzity plodnosti se začnou snižovat počty narozených, opačný trend by naopak měl být zaznamenán u zemřelých. Do věku vyšší úmrtnosti se budou naopak posouvat početně silnější populační ročníky. 12 Podrobný přehled vývoje přirozeného přírůstku obyvatel v letech jsem uvedla v příloze této bakalářské práce (tabulka 10 a graf 1). Graf 1 - Předpokládaný vývoj počtu obyvatel do roku Počet obyvatel (v tis.) Rok nízká varianta střední varianta vysoká varianta Zdroj: Český statistický úřad 12 KRETSCHMEROVÁ, T., ŠIMEK, M. Projekce obyvatelstva České republiky do roku Demografie, 2004, roč. 46, č. 2, s , ISSN

15 1.2.5 Vývoj věkové struktury obyvatel Pro oblast důchodového systému je důležité poznat nejen budoucí počet obyvatel, ale i jeho věkovou skladbu. Tyto informace poté slouží jako podklady pro provádění projekcí systému důchodového pojištění. Jestliže celkové počty obyvatel, se kterými je nutno počítat do budoucna, jsou nepříznivé, tak očekávaná věková skladba je zcela alarmující. Z tabulky 1 je patrné, že počty dětí (věková skupina 0 14 let) i počty ekonomicky aktivních obyvatel (věková skupina let) se postupně snižují, zatímco počty obyvatel v poprodukčním věku (65 let a více) se zvyšují. V roce 2050 by skupina osob starších 65 let měla tvořit 31,3 % z celkového počtu obyvatelstva, zatímco v roce 2005 tvořila pouze 14,2 %. Podíl dětí na obyvatelstvu v roce 2050 klesne na 12,4 %, v roce 2005 tento podíl činil 14,6 %. Tab. 1 Věkové složení populace dle střední varianty Věková skupina 2005 *) let let a více let Počet obyvatel let 14,6% 13,6% 13,7% 12,6% 12,2% 12,4% let 71,2% 70,9% 66,0% 64,5% 60,9% 56,3% 65 a více let 14,2% 15,5% 20,3% 22,9% 26,9% 31,3% Index stáří 97,0% 114,1% 148,3% 181,1% 220,0% 252,0% Index závislosti 20,0% 21,9% 30,8% 35,4% 44,2% 55,7% Index ekonom. zatížení 40,6% 41,1% 51,5% 54,9% 64,2% 77,8% Zdroj: Český statistický úřad, vlastní výpočty *) skutečné údaje Pozn.: index stáří počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 0 14 let index závislosti počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku let index ekonomického zatížení počet dětí ve věku 0 14 let a počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku let Pro grafické znázornění vývoje věkové skladby obyvatelstva slouží tzv. strom života, ze kterého je patrné, jak postupně dojde k výraznému přesunu obyvatel do skupiny 65 a více let. To dokazuje i vývoj indexu stáří. Zatímco v roce 2005 byl tento index ve výši 97,0 %, v roce 2050 by měl vykazovat zvýšení až na 252,0 %. Vysvětlením je pokles 14

16 porodnosti a zvýšení naděje dožití při narození (v roce 2005 měli muži naději dožití 72,4 let a ženy 78,8 let, v roce 2050 to bude u mužů 78,9 let a u žen 84,5 let). Obr. 1 Znázornění vývoje věkové skladby obyvatelstva České republiky Zdroj: Český statistický úřad 15

17 1.3 Kmenová prognóza populačního vývoje České republiky ( ) Autory této prognózy jsou Boris Burcin a Tomáš Kučera, kteří působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na rozdíl od Českého statistického úřadu, který zpracoval prognózu do roku 2050, vypracovali autoři Burcin a Kučera prognózu až do roku Jedná se tedy o prognózu s oficiálně dosud nejdelším publikovaným horizontem. Rok 2065 se stal horizontem prognózy proto, že při posunu věkové hranice pro vznik nároku na plný starobní důchod na 63 let pro muže a bezdětné ženy, který byl uzákoněn v závěru roku 2003 a o němž se v době vzniku prognózy v politických kruzích již velmi vážně hovořilo, by v té době do důchodového věku vstupovaly poslední osoby, které se narodily před prahem prognózy, tedy před koncem roku Jinými slovy, rok 2065 by za současných podmínek byl posledním v řadě, kdy prakticky všichni budoucí starobní důchodci dnes již žijí mezi námi. 13 Prognóza byla, stejně jako v případě Českého statistického úřadu, vypracována ve třech variantách nízká, střední a vysoká, a vychází ze struktury obyvatelstva k Základní východiska prognózy Autoři se snažili detailně poznat strukturu, trendy a širší souvislosti vývoje plodnosti, úmrtnosti a migrace, což jsou procesy ovlivňující základní populační změny. Ve vývoji plodnosti uplatnili především generační přístup. Nejprve se zabývali generačními věkově specifickými mírami plodnosti, jejichž hodnoty byly upravovány prostřednictvím představ o vývoji plodnosti v jednotlivých věkových hladinách. Poté byly hodnoty očekávaných generačních ukazatelů přepočítány na hodnoty průřezových ukazatelů, které tvoří parametry projekčního modelu. Prognóza vychází z předpokladu, že intenzita plodnosti se bude postupně zvyšovat a po roce 2020 je předpokládána určitá tendence ke stabilizaci. 13 BURCIN, B., KUČERA, T. Nová kmenová prognóza populačního vývoje České republiky ( ). Demografie, 2004, roč. 46, č. 2, s , ISSN

18 Vývoj prognózy úmrtnosti vycházel z dosavadního trendu snižování celkové intenzity úmrtnosti, zvyšováním naděje dožití při narození, z představ o budoucím vývoji zdravotního stavu obyvatelstva, ze struktury úmrtnosti podle příčin. Odhad pravděpodobného budoucího vývoje migrace patří všeobecně mezi nejsložitější problémy populačního prognózování. Stěhování přes hranice každého státního celku je obvykle svázáno souborem administrativních omezení. Z roku na rok tak může docházet k zásadním změnám ve velikosti a demografické struktuře migračních proudů. Relativní věkové struktury přistěhovalých osob a rozložení intenzit vystěhování podle věku jsou u jednotlivých variant obdobné a byly odvozeny z empirických struktur roku 2000 a Scénář použitý při sestavování střední varianty souhrnné prognózy ve svém důsledku předpokládá v příštích sedmi až osmi letech pokles pozitivního salda z výchozí prognózované hodnoty přibližně 25 tis. osob na úroveň asi 20 tis. kolem roku 2015, následný návrat na původní hodnotu a stabilizaci na zbytek prognózovaného období. Zbývající dvě varianty, které vycházejí z obdobného časování zněm, se tak liší především úrovní salda. V případě vysoké varianty je přitom stabilizační hladina čtyřikrát vyšší (roční saldo bezmála 40 tis. osob) než u varianty nízké Očekávaný vývoj počtu obyvatel Podle nízké varianty prognózy obyvatelstva má mít v roce 2065 Česká republika 7,48 mil. obyvatel, což představuje snížení celkového počtu obyvatel oproti roku 2002 o 2,72 mil. Střední varianta předpokládá dosažení 9,72 mil. obyvatel. V tomto případě by došlo ke snížení počtu obyvatel oproti roku 2002 o 480 tis. Vysoká varianta počítá s dosažením 11,2 mil. obyvatel, což znamená dokonce zvýšení počtu obyvatel oproti roku 2002 o 1 mil. Pro udržení počtu obyvatel republiky nad hranicí 10 miliónů bude v dlouhodobé perspektivě zapotřebí příznivý vývoj úmrtnosti a vyšší úroveň plodnosti i migračních zisků. V období zhruba do roku 2020 by k tomu ještě mohlo stačit migrační saldo ve výši tis. osob ročně, později by se však již muselo pohybovat přibližně mezi tis. osob, a to podle toho, které variantě prognózy plodnosti a úmrtnosti by byl skutečný vývoj blíže BURCIN, B., KUČERA, T. Nová kmenová prognóza populačního vývoje České republiky ( ). Demografie, 2004, roč. 46, č. 2, s , ISSN viz tamtéž 17

19 Graf 2 - Předpokládaný vývoj počtu obyvatel do roku Počet obyvatel (v tis.) Rok nízká varianta střední varianta vysoká varianta Zdroj: Burcin, B., Kučera, T. Kmenová prognóza populačního vývoje České republiky ( ) Změny ve věkové struktuře obyvatelstva Základním rysem ve vývoji věkové struktury obyvatelstva bude jeho postupné stárnutí. Počet obyvatel v předproduktivním a produktivním věku bude nadále klesat. Naopak počet obyvatel v poproduktivním věku bude vzrůstat a zároveň se změní i věková skladba starší populace. Vzroste především podíl osob starších 80 let, proto se dá předpokládat větší potřeba sociální a zdravotní péče. Tab. 2 Věkové složení populace dle střední varianty prognózy Věk 2005 *) Předproduktivní Produktivní Poproduktivní Celkem Předproduktivní 14,6% 14,3% 14,9% 13,4% 13,7% Produktivní 71,1% 63,2% 58,6% 52,7% 50,6% Poproduktivní 14,2% 22,5% 26,5% 33,8% 35,7% Index stáří 97,0% 157,5% 178,5% 252,0% 260,0% Index závislosti 20,0% 35,7% 45,3% 64,1% 70,6% Index ekonom. zatížení 40,6% 58,3% 70,7% 89,6% 97,8% *) skutečné hodnoty Zdroj: Burcin, B., Kučera, T. Kmenová prognóza populačního vývoje České republiky ( ) 18

20 Pro lepší názornost postupného vývoje změn ve věkové struktuře obyvatelstva uvádím i grafické znázornění pomocí tzv. stromu života. Obr. 2 Očekávaná změna věkové struktury obyvatelstva ve srovnání s výchozím stavem Zdroj: Burcin, B., Kučera, T. Kmenová prognóza populačního vývoje České republiky ( ) 1.4 Srovnání prognóz Na závěr této kapitoly bych ráda provedla srovnání obou prognóz. Obě prognózy byly vypracovány ve třech variantách nízké, střední a vysoké. Časovým horizontem prognózy Českého statistického úřadu je rok 2050, autoři Burcin a Kučera zvolili vzdálenější horizont, a to rok Pro srovnání je vhodné uvést základní demografické předpoklady, ze kterých prognózy vycházely (tabulka 3 a 4). Z uvedených údajů vyplývá, že obě prognózy jsou si podobné. Odchylky v ukazatelích plodnosti i v ukazatelích naděje na dožití při narození nejsou nikterak dramatické. Větší rozdíly můžeme pozorovat až ve 19

21 vzdálenějším časovém horizontu. V migračním saldu předpokládá Český statistický úřad konstantní hodnoty, ale ani tak se příliš neodchyluje od předpokladu Burcina a Kučery. Tab. 3 Základní charakteristiky demografického vývoje podle ČSÚ Rok Plodnost Naděje dožití při narození (úmrtnost) muži ženy Migrace (v tis.) nízká střední vysoká nízká střední vysoká nízká střední vysoká nízká střední vysoká 2002 x 1,17 x x 72,1 x x 78,5 x 12,3 12,3 12, ,19 1,23 1,28 72,3 72,4 72,4 78,8 78,8 78,9 10,0 25,0 40, ,23 1,30 1,36 72,9 73,1 73,3 79,3 79,4 79,7 10,0 25,0 40, ,31 1,45 1,55 74,2 74,5 75,1 80,3 80,7 81,2 10,0 25,0 40, ,38 1,60 1,75 75,4 76,0 76,8 81,3 81,9 82,8 10,0 25,0 40, ,40 1,61 1,76 76,6 77,5 78,6 82,3 83,2 84,4 10,0 25,0 40, ,42 1,62 1,77 77,8 78,9 80,3 83,3 84,5 86,0 10,0 25,0 40,0 Zdroj: Český statistický úřad Tab. 4 Základní charakteristiky demografického vývoje podle Burcina a Kučery Rok Plodnost Naděje dožití při narození (úmrtnost) muži ženy Migrace (v tis.) nízká střední vysoká nízká střední vysoká nízká střední vysoká nízká střední vysoká ,15 1,19 1,19 72,0 72,4 72,7 78,5 78,8 79,1 10,0 24,0 34, ,15 1,23 1,24 72,4 72,8 73,4 78,8 79,2 79,7 9,2 22,8 31, ,19 1,34 1,37 73,4 74,1 74,9 79,7 80,3 81,0 7,0 20,0 25, ,32 1,51 1,58 75,4 76,5 77,6 81,3 82,4 83,4 10,0 24,9 34, ,38 1,57 1,67 77,0 78,7 80,0 82,6 84,0 85,2 10,2 25,9 37, ,43 1,61 1,74 78,4 80,4 81,8 83,6 85,4 86,7 10,2 25,7 38, ,45 1,64 1,80 79,7 82,0 83,4 84,6 86,7 88,0 10,3 25,4 39, ,49 1,68 1,87 81,3 84,0 85,7 85,8 88,3 89,8 9,9 23,9 39,3 Zdroj: Burcin, B., Kučera, T. Kmenová prognóza populačního vývoje České republiky ( ) Ani struktura populace v jednotlivých věkových skupinách se v jednotlivých prognózách příliš neliší. Konkrétní hodnoty jsou uvedeny v jednotlivých tabulkách v příloze této bakalářské práce. Míra závislosti je významným indikátorem, který vyjadřuje tlak na veřejné finance plynoucí z poklesu počtu ekonomicky aktivních osob (pokles příjmů) a růstu demograficky citlivých výdajů (zejména důchody a zdravotní péče). Z přiložených tabulek a grafu lze učinit dva závěry. Prvním závěrem je, že rozdíly v mírách závislosti jsou mezi nízkou, střední a vysokou variantou téže prognózy marginální. Druhým závěrem je, že vývoj míry 20

22 závislosti je v prognóze PřF UK a ČSÚ velmi podobný a diference nejsou pro výsledky důchodových simulací příliš významné. 16 Graf 3 Srovnání měr závislosti (střední varianta) 60 Míra závislosti (v %) Rok ČSÚ Burcin, Kučera Zdroj: Český statistický úřad; Burcin, B., Kučera, T. Kmenová prognóza populačního vývoje České republiky ( ) 16 Demografický vývoj [online]. [cit ]. Dostupné z: < 21

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Jakub Fischer místopředseda Politického klubu TF Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Česká spořitelna, a. s. Chair 32. sezení PK TF, 28. května 2005

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

1- Základní informace o důchodovém systému

1- Základní informace o důchodovém systému 1- Základní informace o důchodovém systému Počet všech důchodů (březen 2014) 3 569 000 důchodců 2 859 000 starobních důchodců 2 332 000 z toho krácených pro předčasnost 549 000 z toho před věkovou hranicí

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 Zuzana Mačková Martina Miskolczi Abstrakt Předčasné důchody mají v České republice již dlouholetou tradici, může si o ně zažádat osoba nejdříve

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013)

Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013) Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013) Poslední Projekci obyvatelstva vydal ČSÚ před čtyřmi roky, v květnu 2009 (Projekce 2009). Základními vstupními údaji nové projekce (Projekce 2013)

Více

JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI?

JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI? SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI? BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 MPSV odbor sociálního pojištění OBSAH ÚVOD... 1 ČÁST A... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ... 2 A.1. Stručná charakteristika... 2 A.1.1.

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Bc. Ilona Knížková Vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ Pardubice ČSSZ Praha http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/ Nová právní úprava rozlišuje vedle nároku na starobní

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient Sociální kvóta analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient sociální výdaje a) veřejné výdaje na sociální zabezpečení - výdaje na: zdraví (tj. zdravotní

Více

Analýza navrhované malé a velké reformy důchodového zabezpečení

Analýza navrhované malé a velké reformy důchodového zabezpečení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Analýza navrhované malé a velké reformy důchodového

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR

VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová, Martina Miskolczi, Zdeněk Pavlík Abstrakt: Článek obsahuje projekci vývoje

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Popis varianty parametrická optimalizace důchodového systému

Popis varianty parametrická optimalizace důchodového systému Popis varianty parametrická optimalizace důchodového systému Upozornění pro čtenáře: Tyto propočty jsou pracovním výstupem Výkonného týmu a mohou podléhat revizím a úpravám. Byly zpracovány s cílem podat

Více

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Do 1368 Vývoj a struktura dávek státní sociální podpory Ettlerová, Sylva In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Vyšší porodné od dubna letošního roku má být jedním

Více

První prorůstová a propopulační důchodová reforma.

První prorůstová a propopulační důchodová reforma. První prorůstová a propopulační důchodová reforma. Demo verze Podívejme se na problém dostatku nově narozených dětí čistě z ekonomického, nikoliv emocionálního hlediska při použití representativních dat

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Tabulka potřebné doby pojištění:

~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Tabulka potřebné doby pojištění: ~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Důchodový věk, předčasný starobní důchod a předdůchod: U starobního důchodu se v roce 2010 podstatně změnilo ustanovení 29 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu.

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu. Téze souvislostí důchodového systému. PROČ? V práci důchodové komise se potkáváme s příčinami a důsledky řady společenských jevů, které mají souvislost s důchodovým systémem a pro které chceme hledat řešení

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Rada seniorů České republiky, o.s.

Rada seniorů České republiky, o.s. Rada seniorů České republiky, o.s. Návrh na přijetí zákona o minimálním starobním důchodu a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o důchodovém

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Popis varianty parametrická optimalizace důchodového systému

Popis varianty parametrická optimalizace důchodového systému Popis varianty parametrická optimalizace důchodového systému Upozornění pro čtenáře: Tyto propočty jsou posledním, třetím kolem výpočtů Výkonného týmu. Získané poznatky budou využity v Závěrečné zprávě

Více

V kolika půjdeme do důchodu aneb co lze vyčíst z demografického vývoje?

V kolika půjdeme do důchodu aneb co lze vyčíst z demografického vývoje? V kolika půjdeme do důchodu aneb co lze vyčíst z demografického vývoje? Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Změny v demografickém chování populace ČR po roce 1989 Změny v přístupu k manželství

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Popis varianty parametrická optimalizace důchodového systému

Popis varianty parametrická optimalizace důchodového systému Popis varianty parametrická optimalizace důchodového systému Upozornění pro čtenáře: Tyto propočty jsou posledním, třetím kolem výpočtů Výkonného týmu. Získané poznatky budou využity v Závěrečné zprávě

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. A. OBEC Á ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA IVc Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů

Více

Parametrické změny valorizace důchodů

Parametrické změny valorizace důchodů Parametrické změny valorizace důchodů Upozornění pro čtenáře: Tento text byl zpracován s cílem podat informaci o budoucím vývoji důchodového systému v případě, že budou provedeny vybrané parametrické reformy.

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra demografie a geodemografie Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D., RNDr. Olga Sivková,

Více

2.7 Rozvojový potenciál a populační prognóza

2.7 Rozvojový potenciál a populační prognóza 2.7 Rozvojový potenciál a populační prognóza Hlavním výsledkem projektu v detailu zázemí Prahy je prognostický výhled vývoje počtu a struktury obyvatelstva suburbánní zóny Prahy. Tato zóna byla vymezena

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Český důchodový systém

Český důchodový systém Český důchodový systém Základní legislativní rámec Současný český systém důchodového pojištění je upraven několika právními předpisy. Základním zákonem, který upravuje nároky ze základního povinného důchodového

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Změny v důchodovém pojištění, penzijním připojištění a předdůchody

Změny v důchodovém pojištění, penzijním připojištění a předdůchody Změny v důchodovém pojištění, penzijním připojištění a předdůchody Dne 21.6.2011 byl schválen zákon č. 220/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Analýza vývoje nemocenského pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Analýza vývoje nemocenského pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Analýza vývoje nemocenského pojištění 2013 MPSV odbor sociálního pojištění 1 Úvod MPSV již od roku 2002 pravidelně, v zásadě ve dvouletých intervalech, informuje odbornou i laickou veřejnost prostřednictvím

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Proč je nezbytné propojení zdravotního pojištění a sociálního systému Zdravotní

Více

PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ OBCE DOLNÍ BŘEŽANY NA OBDOBÍ 2012 2030

PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ OBCE DOLNÍ BŘEŽANY NA OBDOBÍ 2012 2030 PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE A JEHO DŮSLEDKŮ PRO KVALITU ŽIVOTA OBYVATEL V DYNAMICKY SE MĚNÍCÍCH OBCÍCH V ZÁZEMÍ ČESKÝCH MĚST: APLIKACE V ROZVOJI A SPRÁVĚ ÚZEMÍ Program na podporu aplikovaného společenskovědního

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

30. března 2011 Lenka Fialková

30. března 2011 Lenka Fialková Důchodová reforma 30. března 2011 Lenka Fialková Důvody reformy Současný důchodový systém v ČR je nediverzifikovaný (asi 95% příjmů důchodců pochází ze základního důchodového pojištění) velmi solidární/rovnostářský

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Komparace švédského a českého důchodového systému

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Komparace švédského a českého důchodového systému ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Komparace švédského a českého důchodového systému Comparison of Swedish and Czech pension system Pavlína Pecková Plzeň 2013 Čestné prohlášení:

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA

NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA 1 Způsob práce skupiny důchodová reforma Východisko: materiály PES z června 2010 Pracovní skupina rozšířena o externí členy 6 schůzek pracovní skupiny v

Více

Popis varianty rovný důchod

Popis varianty rovný důchod Popis varianty rovný důchod Upozornění pro čtenáře: Tyto propočty jsou posledním, třetím kolem výpočtů Výkonného týmu. Získané poznatky budou využity v Závěrečné zprávě Výkonného týmu. Výkonný tým předpokládá,

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

ProAlt. Iniciativa pro kritiku reforem a podporu alternativ MAKROEKONOMICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA

ProAlt. Iniciativa pro kritiku reforem a podporu alternativ MAKROEKONOMICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA ProAlt Iniciativa pro kritiku reforem a podporu alternativ MAKROEKONOMICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA DŮCHODOVÁ REFORMA VÝZVA I NEBEZPEČÍ SENÁT 24. března 2011 odborný seminář www.proalt.cz ZÁKLADNÍ TEZE ProAlt

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Popis základní varianty Kalkulace základní varianty, tj. scénář vývoje důchodového systému beze změny stávající legislativy, má 3 hlavní cíle:

Popis základní varianty Kalkulace základní varianty, tj. scénář vývoje důchodového systému beze změny stávající legislativy, má 3 hlavní cíle: Materiál MPSV Popis základní varianty Kalkulace základní varianty, tj. scénář vývoje důchodového systému beze změny stávající legislativy, má 3 hlavní cíle: i. ukázat prezentační rovinu u všech indikátorů,

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

Penzijní připojištění a důchodová reforma

Penzijní připojištění a důchodová reforma Bankovní institut vysoká škola Praha Penzijní připojištění a důchodová reforma BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Beata Součková Pojistný makléř Vedoucí práce: Ing. Alois Rous Praha Duben 2009 Prohlášení: Prohlašuji,

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

9 Financování sociálního zabezpečení

9 Financování sociálního zabezpečení 9 Financování sociálního zabezpečení Obsah : 9.1 Principy a modely sociálního zabezpečení. 9.2 Metody sociálního zabezpečení. 9.3 Způsoby financování sociálního zabezpečení. 9.4 Systémy financování sociálního

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vamberk Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Rychnov nad Kněžnou Datum vyhotovení: 24.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Vamberk Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR,

Více