Vážení čtenáři SCHAFFER 1/2013. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od Martina Radová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení čtenáři SCHAFFER 1/2013. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od 1. 1. 2013. Martina Radová radova@schaffer-partner."

Transkript

1 1/7 SCHAFFER 1/2013 leden 2013 Vláda České republiky se nadále všemi dostupnými prostředky snaží podporovat ekonomickou situaci podniků, osob samostatně výdělečně činných i běžných spotřebitelů. Proto k v legislativním procesu, který byl zakončen tradičně na poslední chvíli, prosadila navýšení daní. Nejedná se o zvýšení všech daní, pouze některých vybraných, a to: DPH (základní i snížené sazby), daň z příjmů fyzických osob (zavedení solidární daně, omezení výdajových paušálů), zdravotní pojištění (omezení výdajových paušálů, zrušení stropu pro pojistné), daň z převodu nemovitostí a daň z nemovitostí. Bližší informace naleznete v tomto vydání Schaffer News, přeji Vám hezké počtení a úspěšný nový rok! Váš Ing. Martin Felenda, Managing partner Ing. Martin Felenda M&A, mezinárodní zdanění, optimální daňové struktury Ing. Ondřej Havle správa daní a poplatků, daňové řízení Mgr. Aleš Eppinger M&A, obchodní právo, pracovní právo, soudní a arbitrážní řízení Ing. Radomír Stružinský IFRS, due diligence Vážení čtenáři Schaffer News, Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu DPH od Martina Radová Již v listopadovém čísle SCHAFFER NEWS jsme se věnovali navrhovaným změnám daňových zákonů, přičemž největší pozornost byla věnována návrhům týkajících se DPH. Tehdy ještě panovala značná nejistota zda, v jaké podobě a od kdy, budou plánované novinky platit. Těsně před koncem roku 2012 se legislativní proces týkající se reformního daňového balíčku podařilo dokončit a veškeré předesílané změny tak od vstoupily v účinnost. V tomto vydání našeho zpravodaje bychom rádi navázali a doplnili informace o dalších podstatných novelách. Změny v organizační struktuře finančních úřadů Od se ruší 199 finančních úřadů, které budou nahrazeny 14 krajskými finančními úřady a jejich územními pracovišti. Adresa pro zasílání korespondence se nemění. Nově vzniklé krajské úřady budou pověřeny výběrem všech daní v daném kraji, proto dochází ke změně matriky čísel bankovních účtů, přičemž předčíslí účtů a kód banky zůstávají nezměněny. Detailní informace k finanční správě České republiky včetně přehledu finančních úřadů a jejich územních pracovišť a seznamu bankovních účtů v úplném tvaru jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva financí České republiky. Daň z nemovitostí V případě daně z nemovitostí se nově bude podávat jedno při-

2 2/7 znání pro všechny nemovitosti v rámci kraje. Spis bude umístěn na konkrétním územním pracovišti finančního úřadu. O umístění spisu bude rozhodovat bydliště poplatníka, pokud je ve stejném kraji jako předmětné nemovitosti, nebo umístění nemovitosti. Systém postupu stanovení spravujícího územního pracoviště lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva financí. Na výše zmíněných internetových stránkách byl dále zveřejněn přehled koeficientů k dani z nemovitostí platných k Daň z převodu nemovitostí Od se zvyšuje sazba daně z 3 % na 4 %. Od je za základ daně považována také náhrada za vyvlastnění. Poplatník má v tomto případě povinnost podat daňové přiznání do tří měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění. Daň z příjmů Na roky bylo zavedeno tzv. solidární zvýšení daně týkající se příjmů podle 6 a 7 zákona o dani z příjmů, které za zdaňovací období přesáhnou 48 násobek průměrné mzdy. U nadlimitních příjmů se tak daň z příjmů fyzických osob zvyšuje o 7 %, a to z rozdílu mezi: součtem zdanitelných příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle 6 a dílčího základu daně podle 7 v předmětném zdaňovacím období a 48 násobkem průměrné mzdy (viz. vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 324/2012 Sb. průměrná měsíční mzda na rok 2013 činí ,00 CZK) V této souvislosti bychom rádi zdůraznili, že u 6 není rozhodující základ daně, tedy superhrubá mzda, ale úhrn zdanitelných příjmů, tj. příjmů, které jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozeny. Pokud je úhrn příjmů podle 6 v kalendářním měsíci vyšší než 4 násobek průměrné měsíční mzdy, je nutné solidární zvýšení daně promítnout do výpočtu záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Poplatník, u něhož bylo solidární zvýšení daně uplatněno, má povinnost po skončení roku podat daňové přiznání. Pro některé výdajové paušály stanovené v 7 byla zavedena maximální částka, kterou lze do výdajů uplatnit: 40 % paušál je omezen částkou ,00 CZK 30 % paušál je omezen částkou ,00 CZK Například: Lékař s ročními příjmy ve výši ,00 CZK nebude moci do výdajů uplatnit plných 40%, tj ,00 CZK, ale pouze částku ve výši ,00 CZK. Poplatník mající roční příjmy z pronájmu ve výši ,00 CZK bude moci do výdajů uplatnit maximálně ,00 CZK, namísto plných 30% ve výši ,00 CZK. Činí-li dílčí základy daně podle 7 a 9, u kterých poplatník uplatnil výdajový paušál, více než 50% celkového základu daně, nelze uplatnit: slevu na vyživovanou manželku/manžela daňové zvýhodnění na dítě Plátci, kteří pobírají starobní důchod, nemohou uplatnit základní slevu na dani na poplatníka. Rozhodující je stav k 1. lednu. Schváleno jako dočasné opatření pro roky Pro poplatníky, kteří nejsou rezidenty členského státu Evropské unie a státu, se kterým má Česká republika uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění, platí nová sazba srážkové daně ve výši 35%. Toto ustanovení se dotýká jak osob fyzických, tak osob právnických. Pro snížení základu daně může poplatník uplatnit jako nezdanitelnou částku příspěvky na penzijní připojištění a dále na nové doplňkové penzijní spoření až do výše ,00 CZK. Částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem sníženému o ,00 CZK (do konce roku 2012 se příspěvky snižovaly o 6.000,00 CZK).

3 3/7 DPH doplnění Na tomto místě uvádíme novinky, kterým v minulém čísle SCHAFFER NEWS nebyla věnována pozornost. Zároveň si dovolujeme připomenout zřejmě nejzásadnější změnu, a to změnu sazeb DPH. Pro rok 2013 činí základní sazba daně 21 %, snížena sazba je ve výši 15 %. V souvislosti se změnou sazeb daně bychom rádi připomněli přechodná ustanovení k zákonu o DPH při změně sazeb: Základem daně při uskutečnění zdanitelného plnění v případě, že vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění, je rozdíl mezi základem daně podle 36 odst. 1 a souhrnem základů daně podle 36 odst. 2. Je-li základ daně vypočtený podle předchozího odstavce: kladný, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, záporný, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně, která byla uplatněna při přiznání daně z úplaty přijaté přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Do základní sazby daně byly přesunuty dětské pleny a některé další zdravotnické prostředky. Došlo k upřesnění definic a pojmů. Například provozovnou se nově rozumí: Organizační složka osoby povinné k dani, která může uskutečňovat dodání zboží, převod nemovitosti nebo poskytnutí služby, neboť je dostatečně stálá a má vhodné personální a technické zdroje. Provozovnou podle zákona o DPH se tudíž může stát i provozovna pasivní. Zavádí se pojem identifikované osoby, kterou se stává: osoba povinná k dani, která přijme službu z jiného členského státu, osoba povinná k dani, která poskytne služby do jiného členského státu, osoba povinná k dani, která pořídí zboží z jiného členského státu, jehož hodnota za příslušné období převýší ,00 CZK Jedná se o jakýsi zjednodušený institut pro vypořádání intrakomunitárního obchodu, aniž by se osoba povinná k dani musela stát plátcem DPH. Registrace plátce Osoba povinná k dani se stává plátcem od 1. dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k překročení obratu. Pokud osoba nesplní svou registrační povinnost, je možné doměřit daň zpětně za období, ve kterém nebyla registrována (tzv. zpětné plátcovství ). Náležitosti daňových dokladů jsou nově upraveny v 29 zákona o DPH. Je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, musí daňový doklad obsahovat mimo jiné odkaz ve znění daň odvede zákazník. Je-li osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, zmocněna k vystavení daňového dokladu, uvede se vystaveno zákazníkem. Dále bychom Vás tímto rádi upozornili na povinnost zveřejňování bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost. Následující informace jsou čerpány z internetových stránek Ministerstva financí České republiky: Pro všechny daňové subjekty byla zavedena povinnost uvádět v přihlášce k registraci čísla svých ban-

4 4/7 kovních účtů používaných pro ekonomickou činnost. Správce daně nově zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtů určená v přihlášce k registraci plátce ke zveřejnění. Dosavadní plátci budou povinni oznámit správci daně čísla svých bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost do dvou měsíců od nabytí účinnosti zákona, tj. nejpozději 28. února Pokud tuto povinnost nesplní, má se za to, že určil ke zveřejnění všechny účty, které správce daně vede na základě registrační povinnosti. Správce daně zveřejní čísla bankovních účtů prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci nabytí účinnosti zákona, tj. 1. dubna Tyto údaje budou k dispozici v informačních systémech o plátcích DPH. Použití jiných účtů než zveřejněných bude důvodem pro ručení příjemcem zdanitelného plnění za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění. V souladu s přechodnými ustanoveními lze institut ručení v tomto případě uplatnit až od zveřejnění údajů správcem daně, tj. od 1. dubna Smyslem tohoto opatření je zamezení daňovým podvodům, u nichž se k úhradě využívají různé účty vedené třetími subjekty, aby správce daně nemohl efektivním způsobem provést zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň. V minulém čísle jsme mimo jiné zmiňovali také institut tzv. nespolehlivého plátce. V souvislosti s množícími se dotazy vydalo Generální finanční ředitelství dne tiskovou zprávu, jejíž znění si Vám touto cestou dovolujeme zprostředkovat: Informace o spolehlivosti jednotlivých plátců daně je od zveřejňována na Daňovém portálu jako součást údajů v aplikaci Registr plátců DPH. Nespolehlivým se může plátce DPH stát pouze na základě rozhodnutí správce daně. I vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí může správce daně vydat až na základě okolností nastalých po účinnosti novely, tj. po , je k dnešnímu datu u všech registrovaných plátců jako platný údaj nastaveno, že nejsou nespolehliví. Protože nespolehlivým se plátce stává v zásadě až na základě pravomocného rozhodnutí správce daně, lze očekávat, že první změny údajů o nespolehlivosti plátce budou publikovány na Daňovém portálu nejdříve v průběhu února. Pro usnadnění orientace veřejnosti bude na internetových stránkách Finanční správy ČR i přímo na Daňovém portálu umístěno avízo o zveřejnění první pozitivní informace o nespolehlivém plátci daně. Do té doby nebude u žádného plátce zveřejněna informace, že je nespolehlivým a daňová veřejnost nemusí tuto informaci samostatně vyhledávat.

5 5/7 Finanční správa ČR pracuje na technickém řešení, které umožní on-line zjišťování spolehlivosti konkrétních plátců daně formou webové služby. Dne Generální finanční ředitelství zveřejnilo na svých internetových stránkách také informaci č.j. 101/ , která detailněji rozebírá vlastní aplikaci výše zmiňovaného institutu nespolehlivého plátce, tj. stanovuje, co se považuje za závažná porušení plnění povinností plátce, řeší rozhodnutí o změně statusu, zdaňovací období nespolehlivého plátce, atd. Cestovní náhrady Sazby tuzemského stravného platné pro rok 2013 vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 472/2012 Sb. Sazby zahraničního stravného platné pro rok 2013 vyhláška Ministerstva financí č. 392/2012 Sb. Sazba základní náhrady za 1 km jízdy soukromým vozidlem se snížila na 3,60 Kč. Zdravotní pojištění Maximální vyměřovací základ pro výpočet zdravotního pojištění byl pro roky zrušen. Sociální pojištění U sociálního pojištění zůstal maximální vyměřovací základ pro výpočet pojistného zachován a pro rok 2013 činí ,00 CZK. Jak je vidět, i v letošním roce nás čeká mnoho změn a jenom čas ukáže, zda se jedná o posun k lepšímu, či horšímu. V některém z dalších čísel se budeme podrobněji věnovat vybraným novinkám a jejich dopadu do praxe. Rozdíly ze změn účetních metod Radomír Stružinský Již v některém z minulých čísel jsem se zmiňoval o radikální změně v českých účetních pravidlech od roku 2012 a to o novém znění 15a vyhlášky č. 500/2002 Sb. Tato nová položka české rozvahy však obsahuje nikoliv pouze dopady oprav účetních nesprávností minulých let, ale také rozdíly ze změn účetních metod. Tyto rozdíly ze změn účetních metod se doposud účtovaly výsledkově na vrub mimořádných nákladů, popřípadě ve prospěch mimořádných výnosů a to jako účetní případ prvního měsíce nového účetního období. Pojetí mimořádných nákladů a výnosů se stále více přibližuje mezinárodnímu pohledu, tj. pohledu IFRS a to znamená, že jejich vymezení se neustále v českém účetnictví zužuje. Jaké změny účetních metod by mohly přicházet v úvahu? Jedná se především o ty změny účetních metod, které jsou vyjmenovány v 4, odstavci 8, písmenu g) Zákona účetnictví, tj. způsoby oceňování a jejich použití včetně oceňování souboru majetku, postupy tvorby a použití opravných položek, postupy odpisování a postupy tvorby a použití rezerv. Účetní jednotky by neměly měnit používané účetní metody v průběhu účetního období, ale pouze na počátku následujícího účetního období, ale pouze na počátku následujícího účetního období. Určitou výjimku obsahuje 7, odstavec 4 Zákona o účetnictví. V tomto případě je změna používaných účetních metod v průběhu období tolerována, pokud je doprovázena změnou předmětu podnikání nebo zpřesněním věrného zobrazení předmětu účetnictví.

6 6/7 Rozdíly, které tedy vznikají jako důsledek použití odlišných účetních metod, se považují za účetní případy bezprostředně následujícího účetního období, a proto se účtují až po otevření knih do vlastního kapitálu, položky Jiný výsledek hospodaření minulých let, aby tyto změny účetních metod neovlivnily běžný hospodářský výsledek žádného účetního období. Typickou změnou účetní metody je například změna způsobu oceňování zásob, kdy na základě fyzické inventury k posledním dni účetního období jsou novou metodou oceněny zásoby k první dni následujícího období a dopad této změny je zachycen na vrub nebo ve prospěch vlastního kapitálu právě prostřednictvím položky Jiný výsledek hospodaření minulých let. V těchto případech je třeba dát velký pozor na to, aby nebyla zaměňována změna metody oceňování se změnami cen. Změnou metody oceňování zásob je pouze přechod například z metody oceňování průměrnými cenami na metodu FIFO či naopak. Naproti tomu změna ocenění v důsledku například zastarání zboží by měla být účtována ještě do běžného účetního období (nikoliv následujícího) a to na vrub nákladů běžného období. Nové povinnosti na energetickou náročnost budov Dagmar Junková cz S účinností od 1.ledna 2013 vstoupila v účinnost rozsáhlá novela zákona o hospodaření s energií (dále jen zákon ), která mimo jiné zásadním způsobem mění povinnosti vlastníka v souvislosti s energetickou náročností budov. Energetickou náročností budov se rozumí vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména vytápěním, chlazením, větráním, úpravou vlhkosti vzduchu, přípravou teplé vody a osvětlení. Energetická náročnost budov je patrna jednak (i) z průkazu energetické náročnosti (dále jen průkaz ), jednak (ii) z energetického štítku. Novela zákona v této souvislosti nově stanovuje vlastníku budovy povinnost uvést ukazatel energetické náročnosti při prodeji či pronájmu budovy v informačních a reklamních materiálech, tj. v inzerci jakéhokoli druhu. Vlastník budovy je dle novely zákona dále povinen předložit kupujícímu či nájemci budovy (či její ucelené části) před vlastním uzavřením smlouvy průkaz. Mimo to je vlastník budovy (či její ucelené části) dále povinen předat kupujícímu či nájemci průkaz nebo jeho ověřenou kopii při podpisu smlouvy. Povinnost plnit požadavky na energetickou náročnost budovy je zákonem stanovena v případě (i) výstavby nové budovy a v případě (ii) větší změny dokončené budovy, tj. změny, při které dojde ke změně u více jak 25% povrchu obálky budovy (fasády) s účinností již od 1. ledna Nicméně datum navržené účinnosti u prováděcí vyhlášky je navrženo k datu 1. dubna Přehled vzniku povinnosti plnit nové požadavky na energetickou náročnost novostaveb a větších renovací

7 7/7 Typ stavby Vznik povinnosti zpracovat průkaz energetické náročnosti Novostavba Větší renovace Prodej Nový pronájem Ostatní Rodinný dům Bytový dům nejdříve Byt nebo kancelář Administrativní budova nejdříve V termínech podle energeticky vztažné plochy bytový dům s energeticky vztažnou plochou nad 1500m² do roku 2015, nad 1000 m² do roku 2017 a menší do roku 2019 (týká se i bytového domu vlastněného družstvem) 2 Povinnost se vztahuje na bytový dům jako celek 3 Povinnost se nevztahuje na družstevní byty 4 Povinnost se nevztahuje na družstevní byty 5 V termínech podle energeticky vztažné plochy - tedy budova s energeticky vztažnou plochou nad 1500m² do roku 2015, nad 1000 m² do roku 2017 a menší do roku 2019 Jak již bylo uvedeno výše je třeba upozornit na skutečnost, že s ohledem na skutečnost, že účinnost prováděcí vyhlášky je navržena až od , nemělo by oproti roku 2012 fakticky dojít k žádné změně. Závěrem lze uvést, že se dá předpokládat, že energetická náročnost budov může mít zejména u nemovitostí s nižší hodnotou (do 7 mil. Kč) vliv na její hodnotu při jejím ocenění. Tato skutečnost pak může být rozhodující např. při poskytnutí zajištění v případě jednání s finančními institucemi. Obsah tohoto materiálu má čistě informativní charakter. Přestože jsme věnovali sestavování tohoto materiálu patřičnou pozornost a péči, nepřebírají společnosti skupiny Schaffer & Partner žádnou zodpovědnost za případné chyby a nepřesnosti, ani neodpovídají za jakékoli škody vzniklé na základě užití těchto informací. V každém případě doporučujeme vyžádat si v konkrétním případě naši odbornou radu. V souladu s ustanovením 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, Vám tímto sdělujeme, že máte možnost odmítnout další elektronické zasílání obchodních a informačních sdělení společnosti Schaffer & Partner. Pokud nemáte zájem o zasílání informačního bulletinu, dejte prosím Odpovědět na a do předmětu napište NEZASÍLAT. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktů Skupina Schaffer & Partner, Vodičkova 710/31, Praha 1, Tel.: , Fax: ,

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz ESCNEWSLETTER březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, v našem 2. vydání odborného občasníku se vracíme ke

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Podrobnosti naleznete na následující straně Jak to bude se zasíláním instalačních CD s novými verzemi našich produktů? Od ledna 2013 jsme změnili způsob zasílání

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah 16 Kalendář povinností v květnu 2013 17-19 2 Daň z příjmů - společné - - 3 Daňová evidence - - 4 DPH Koordinační výbor:

Více

Oddíl I.2 Informační servis

Oddíl I.2 Informační servis 1 2 3 Oddíl I.1 4 Informační servis Oddíl I.2 Informační servis Vážený zákazníku, dostalo se Vám do rukou další vydání magazínu PREMIER journal. Toto číslo je nyní zaměřeno především na informace o legislativních

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zákonů, které zásadním způsobem zasáhnou do soukromého i podnikatelského práva. Jedná

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

Vedle mzdy, platu nebo odměny

Vedle mzdy, platu nebo odměny 9 / 2015 Daňový a účetní 24. dubna 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Daňový pohled na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření,

Více

Stavební fórum Daňové novinky 2013

Stavební fórum Daňové novinky 2013 Stavební fórum Daňové novinky 2013 6. prosince 2012 Program Změny ve zdanění fyzických osob Změny od 2013 Další plánované změny Změny ve zdanění právnických osob DPH Změny od 2013 Další plánované změny

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

ZMĚNY V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ OD 1. 1. 2009

ZMĚNY V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ OD 1. 1. 2009 1/2009 OBSAH Změny v daních a účetnictví str. 1 3 Téma, jež zajímá všechny adepty certifikace Institut otevřel pobočku v Brně str. 3 K certifikaci bude blíž i na Moravě E D I T O R I A L V době, kdy světem

Více

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I 261/2007 Sb. zákon ze dne 19. září 2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů Změna: 2/2009 Sb. Změna: 206/2009 Sb. Změna: 282/2009 Sb. Změna: 292/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb., 199/2010 Sb. Změna: 329/2011

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou právnické osoby, organizační složky státu, fondy

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 8/2013 c.k. 25 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 25 Kalendář povinností v srpnu 2013 26-27 Daňové dopady bezúročných a jiných neobvykle úročených

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2014 11. vydání Průběžná aktualizace na www.wolterskluwer.cz/obchod Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536 Odpovědná redaktorka:

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 Daňové aspekty převodu bytu do osobního vlastnictví Stížnosti podle daňového

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou právnické osoby, organizační složky státu, fondy

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Novely daňových a dalších důležitých zákonů od roku 2014 3 Daň z příjmů 3 Připomenutí novinek z roku 2013 3 Novinky účinné k 1.1.2014 týkající se výlučně fyzických

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami ( 17 zákona

Více