Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR"

Transkript

1 11/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

2 OBSAH Úvodník... 3 Co se událo... 4 Polský europoslanec Adam Kósa v Praze Tichá kavárna... 7 XXI. Mezinárodní festival pantomimy neslyšících Co se chystá Konkurz na tlumočníka ČZJ Základní kurz pro tlumočníky ČZJ Nová služba Centra zprostředkování tlumočníků pro neslyšící při ASNEP Malá důchodová reforma Co se děje v terénu Seminář o sluchově handicapovaných lidech a o komunikaci s nimi Listopadové akce v CDS Seminář o sluchově handicapovaných lidech Prosincové akce v CDS Co se napsalo Informační kampaň MPSV k sociálním reformě Všechny důchody se od 1. ledna 2012 zvýší Záměr zákona o tlumočnících a znalcích Inzerce Metodické listy zpravodaj Vydává: Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice pro interní potřebu. Toto číslo vyšlo Adresa redakce: Karlínské nám.12, Praha 8 Karlín Tel./fax: , Členové redakční rady: Mgr. Šárka Prokopiusová, Mgr. Jana Felgerová, Monika Boháčková, Jaroslav Paur, Denisa Lincová Nevyžádané materiály se nevracejí. Kopírování pro vnitřní potřeby SNN v ČR povoleno. Převzaté materiály a zaslané příspěvky nemusejí vyjadřovat názor SNN v ČR ani redakce Metodických listů. Výtisk zdarma. Povoleno Ministerstvem kultury pod č.reg. E SNN v ČR 2011, 11/2011 2

3 ÚVODNÍK Vážení čtenáři, a je zde opět konec roku. Jak už to ve většině organizací bývá, je konec roku hodně hektický. V průběhu listopadu jsme s napětím sledovali poslední jednání a vyjednávání s MPSV o znění předpisů, které se týkají dávek a příspěvků pro osoby se zdravotním postižením. Jak to dopadlo, se můžete dočíst níže v ML. V tuto chvíli však stále není jasné, jakým způsobem budou změny uváděny do praxe, neboť Úřad práce, který se o celou rozsáhlou sociální agendu bude starat, stále nemá připraveny podklady pro uvedení změn do života. Nejsou k dispozici žádné formuláře, pracovníci ÚP nemají počítačové programy, dosud se neví, jak budou vydávány nově vzniklé Karty sociální péče, které mimo jiné nahradí průkazy ZTP a ZTP/P a kdo bude karty vyrábět. Zkrátka dosud nad tím visí mnoho dalších otazníků. Na našich webových stránkách se pokusíme pověsit video, na kterém budou nejdůležitější změny uvedeny ve znakovém jazyce. V pátek s magickým datem jsme měli možnost se zúčastnit zajímavé přednášky neslyšícího maďarského europoslance Dr. Ádama Kósy. Přednáška se uskutečnila na Filosofické fakultě UK. Fakulta ji organizovala ve spolupráci s Českou komorou tlumočníků ZJ a byla zcela přístupná veřejnosti. Návštěvnost tomu odpovídala, přednášková místnost praskala ve švech a mnoho posluchačů muselo celou dobu přednášky stát. Téma bylo velmi zajímavé a my jsme se pokusili Vám ho zprostředkovat v samostatném článku. Již o pár dní později, ve středu v Brně vypukl již XXI. ročník Mezinárodního festivalu pantomimy neslyšících. Vzhledem k tomu, že se festival koná jednou za dva roky, je toto číslo již úctyhodné. Letošního ročníku se zúčastnilo méně zahraničních souborů než v minulosti, finanční krize se bohužel nevyhýbá nikomu. Přesto se však festival velice vydařil. Více si můžete přečíst níže. Vážení čtenáři, máte před sebou poslední číslo roku Dovolte mi proto, abych Vám jménem Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR popřála krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně elánu, zdraví a především splnění alespoň většiny Vašich přání. Totéž bych chtěla popřát všem svým kolegům, přímým i externím spolupracovníkům SNN v ČR, rozsetým po celé republice, kteří obětavě a s velkým nasazením pracují pro naše spoluobčany se sluchovým postižením. Patří jim opravdu velký dík za jejich práci, která je velmi nedostatečně, často také vůbec ohodnocena. Doufám, že budeme spolupracovat i nadále. Mgr. Šárka Prokopiusová ředitelka sekretariátu SNN v ČR 3

4 CO SE UDÁLO Polský europoslanec Ádam Kósa v Praze Dne v Praze přednášel neslyšící europoslanec Ádám Kósa (čti Kóša) z Maďarska. Přednášku zorganizovala Česká komora tlumočníků znakového jazyka. Dopolední část přednášky proběhla v prostorách Filosofické fakulty UK a kromě studentů oboru Čeština v komunikaci neslyšících, byla zdarma přístupná i veřejnosti. V této části Kósa hovořil o jazykové politice v parlamentu EU. Druhá polovina přednášky odpoledne, se konala ve škole v Radlicích a tématem byly sociální služby. Kósa se i zde podělil o své osobní zkušenosti europoslance. Přednášku vedl v mezinárodním znakovém systému (MZS) a probíhalo relay tlumočení*. Z MZS bylo tlumočeno do českého znakového jazyka (ČZJ) a následně z ČZJ do českého jazyka. Mohli jsme sledovat tlumočnický tým, spolupráci neslyšících tlumočníků se slyšícími a vybrat si, zda poslouchat v MZS nebo ČZJ či v českém jazyce. Ádám Kósa funkci europoslance vykonává od července Současně je předsedou Asociace neslyšících v Maďarsku. Do politiky EU vstoupil proto, že si nepřál, aby nadále bylo uplatňováno motto o nás bez nás. V Evropském parlamentu hájí zájmy nejen neslyšících lidí, ale i všech zdravotně postižených. Evropský parlament sídlí v Bruselu na třech místech. V parlamentu EU jsou schůze simultánně tlumočeny do 23 jazyků, včetně znakového jazyka. Ročně je na tlumočení vynakládáno Euro. V roce 1988 a 1998 byly v Evropské unii schváleny první dokumenty rezoluce, které směřovaly do národních parlamentů a pojednávaly o uznání znakového jazyka a práva používat znakový jazyk v běžném styku. Kósa zmínil i další rezoluce, deklarace či úmluvy z let 1995, 1996, 1997 a 2003, které se týkaly lidských práv a změn v pohledu na osoby se zdravotním postižením. Nové pohledy na člověka nenahlížejí již pouze přes zdravotní postižení, ale také sledují možnosti vyrovnávání příležitostí a podporu zaměstnanosti osob se zdravotním postižením a jejich práva na nediskriminaci, jak přímé, tak i nepřímé. Kósa upozornil na to, že je třeba na všechny typy diskriminace upozorňovat zejména v konkrétních případech. Dne byla v Bruselu podepsána Lisabonská deklarace, která úzce souvisí s lidskými právy a týká se i práv neslyšících. Za Českou republiku tuto deklaraci podepsal pan Pavel Šturm, viceprezident SNN v ČR. Deklarace má několik článků, např. článek o přístupu k informacím, o svobodném rozhodování a o právu na vlastní názor. Dále obsahuje článek o začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti a podpoře těch, kteří do ní nejsou plnohodnotně zapojeni a nemají zajištěnou bezbariérovost ohledně zpřístupnění informací pro uživatele znakového jazyka (informace ve znakovém jazyce). Dále Lisabonská deklarace zmiňuje profesionalizaci profese tlumočníků znakového jazyka včetně jejich 4

5 profesní systémové přípravy. Pojednává i o vzájemném statutu mluveného a znakového jazyka nelze přijmout názor, že znakový jazyk je méněcenný a na nižší úrovni než mluvený jazyk. Informaci o této deklaraci je potřeba šířit mezi neslyšícími v dostupném jazyce ve znakovém jazyce. K šíření je třeba využít co nejmodernější média internet, DVD, TV, videotelefon apod. Za největší problém v Lisabonské deklaraci je považována nezaměstnanost, která se každým rokem zvyšuje na celém světě. Cílem všech členských států Evropské unie je snížit nezaměstnanost včetně zdravotně postižených lidí. Problém souvisí se demografickými změnami zvyšuje se počet starších osob, snižuje se počet pracovně aktivních osob, panuje všeobecný trend odkládání zakládání rodin na pozdější věk, snižování porodnosti, prodlužování věku odchodu do důchodu aj. Kósa apeloval na využití tohoto významného dokumentu k aplikaci do našich, českých legislativních norem a procesů. V roce 2015 bude Evropská komise kontrolovat naplňování strategií. Za jejich neplnění bude možné udělovat sankce. Jedním z nejdůležitějších úkolů je zlepšení dostupnosti vzdělávání pro neslyšící, neboť s tím následně souvisí větší možnost pracovního uplatnění. Nutná je i osvěta veřejnosti a šíření informací o znakovém jazyce a jeho důležitosti pro neslyšící, nejlépe ve spolupráci s médii. Ádám Kósa dále apeloval na využívání dotací EU (např. ESF evropské strukturální fondy) ke zpřístupňování informací ve znakovém jazyce. Ve druhé části dopolední přednášky, kromě předávání svých zkušeností, odpovídal na četné dotazy přicházející z posluchárny přeplněné tak, že mnoho posluchačů celou dobu přednášky stálo. Europoslanec během své přednášky často kladl posluchačům otázky vyplývající z tématu. Otázky byly směrovány ke skupině osob, které by měly provádět osvětu o znakovém jazyce, o kultuře neslyšících a snažit se maximální zpřístupnění potřebných informací. Za politický aspekt lze považovat domněnku slyšící společnosti, bohužel i ministerstev a vlády, že neslyšící vyžadují tlumočníka 24 hodin denně, což má negativní důsledky na ekonomiku, ale i na dostupnost tlumočníka. Bohužel v žádném státě EU neexistují relevantní průzkumy či statistiky o počtech sluchově postižených, o uživatelích znakového jazyka a o počtu profesionálních tlumočníků. Existující statistiky jsou odlišné, bez jednotného systému. Kósa proto vyzval k větší spolupráci mezi Evropskou unií neslyšících (EUD) a Evropskou federací tlumočníků znakového jazyka (EFSLI) nejen na evropské úrovni, ale i na národních úrovních mezi organizacemi neslyšících a organizacemi tlumočníků. Spolupracovat by dále měly i pedagogické a vzdělávací instituce, sdružení rodičů neslyšících dětí a další. Vzdělávání neslyšících se napříč Evropou velmi liší, chybí standardy ve vzdělávání, tak jako je to u mluvených jazyků. Někde dokonce výuka probíhá bez znakového jazyka! Standardizovat je nutné také vzdělávání tlumočníků znakového jazyka a neslyšících tlumočníků mezinárodního znakového systému s důrazem na zachování národního znakového jazyka. Kolegové z evropského parlamentu Ádámovi v rámci úsporných opatřeních navrhli používat jen mezinárodní znakový systém. Když se jich zeptal, proč se tedy oni také nevzdají svého mateřského jazyka a nepoužívají oficiální jazyk 5

6 EU angličtinu, teprve tehdy pochopili celou situaci, že to není možné. V Maďarsku je 12 center poskytujících sociální služby pro neslyšící. Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením existuje na DVD v maďarském znakovém jazyce. V Maďarsku mají 120 tlumočníků znakového jazyka a neslyšící mají nárok na 120 hodin ročně zdarma, další soukromé tlumočení si hradí sami. V Itálii si neslyšící musejí tlumočnické služby zaplatit v celém rozsahu. V Anglii byli neslyšící rok považováni za jazykovou a kulturní menšinu, po roce však vláda příspěvky na tlumočení zrušila, protože se změnil pohled na neslyšící již se na ně nenahlíželo jako na zdravotně postižené. Tato oblast, je jako jeden z ekonomických aspektů, velmi křehká. Z novodobých technologií Kósa vypíchl on-line tlumočení, které je specifické tím, že zde jsou téměř nulové náklady na cestovné tlumočníka a ztrátu jeho času. Tím je tato služba vysoce efektivní a dostupnější. Podle dostupných informací (dle počtu neslyšících a počtu tlumočníků znakového jazyka) se domnívá, že i v ČR mají neslyšící problémy s dostupností tlumočníků. Na poslední aspekt z pohledu znakového jazyka managerské práce, opět vyslovil europoslanec Ádám Kósa nutnost spolupráce mezi organizacemi neslyšících a organizacemi tlumočníků ZJ prostřednictvím EUD. Zde upřesnil minimální vzdělání tlumočníka znakového jazyka, které považuje na úrovni bakalářského studia. Zmínil i novou pozici mentora, kterou by mohl vykonávat neslyšící. V Maďarsku je vyšší odborná škola i na relay tlumočení, kde je 700 hodin odborné přípravy (3 roky). Studenti zde mají možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu, které trvá 2 roky. Z dotazů účastníků přednášky vyplynuly následující informace. Ádám Kósa je vystudovaný právník. Školu absolvoval v r Studoval sám, bez pomoci asistentů nebo tlumočníků, jak je to běžné dnes. V evropském parlamentu používá maďarský znakový jazyk a má zde k dispozici 10 tlumočníků, kteří se pravidelně střídají. Tlumočí pro něj samé ženy, rád by však spolupracoval i s muži. Tlumočnice pracují ve dvojici. Ty se střídají a jsou přítomny na všech zasedáních evropského parlamentu v Bruselu, Štrasburku nebo v Luxemburku. Europoslanec se s tlumočníkem setkává až na místě, tlumočník má na přípravu jen vlastní přípravu europoslance v případě projevu. Tato příprava je převážně v bodech. Od ostatních řečníků podklady k přípravě nikdy nedostává. V evropském parlamentu pracuje sám, ale má k dispozici tři odborné poradce. Úzce spolupracuje s EUD. Za své funkční období vystoupil se svým příspěvkem zprávou 46x. Zavzpomínal na své první jednání, kdy dostal možnost při prvním zasedání zahájit jednání. Mnoho kolegů se nejprve podivilo tomu, že vidí muže a slyší ženu a potom tomu, že europoslanec je neslyšící. Nyní si již většina kolegů zvykla. Na konec přednášky nabídl Kósa posluchačům, že pokud mají zájem podívat se na projev europoslance, mohou ho sledovat na Funguje zde i překlad do českého jazyka. Bohužel zde není žádný překlad od znakového jazyka. V počátcích své práce v EU Kósa váhal, zda překlady do maďarského ZJ nebo do mezinárodního znakového systému nezajistit. Nakonec usoudil, že v tom případě by měl být překlad dostupný ve všech 23 národních znakových jazycích a to již je z důvodu finanční náročnosti nepřijatelné. Vymezený čas utekl velmi rychle, stejně jako následující diskuze. Relay tlumočení je nejčastějším typem týmového tlumočení s neslyšícím tlumočníkem v pracovním týmu. Funguje na stejném principu jako u relay tlumočení mluvených jazyků. 6

7 Příklady relay tlumočení: z mezinárodního znakového systému, z cizího znakového jazyka, v komunitním tlumočení pro klienty se specifickými jazykovými potřebami, narušenou komunikační schopností či jen jako podpůrný tlumočník v týmu. Kromě konferenčního nebo komunitního tlumočení lze toto relay tlumočení využívat ve vzdělávání či v uměleckém tlumočení. Příklad na policii: slyšící tlumočník ČJ / ČZJ neslyšící cizinec MZS ČJ policie ČZJ / MZS Napsala Monika Boháčková, foto: CDS Tichá kavárna Kavárna, která se jmenuje Tichá kavárna, je unikátní tím, že v ní zákazníky obsluhují neslyšící lidé. Byla slavnostně otevřena ve čtvrtek 10. listopadu za účasti mnohých neslyšících a slyšících hostů, a hned od 11. listopadu byla oficiálně otevřena veřejnosti. Kavárna se nachází nedaleko zastávky stanice metra Ládví, na adrese Burešova 12, Praha 8. Kavárna je bezbariérová, nekuřácká a nabízí také dětský koutek. Otevřená je každý den od do hodin. Více informací naleznete na adrese Napsala Jana Felgerová XXI. Mezinárodní festival pantomimy neslyšících Ve středu se do Brna sjeli účastníci XXI. ročníku Mezinárodního festivalu pantomimy neslyšících. Zúčastnili se ho soubory z Izraele, Běloruska, Litvy a tři soubory z České republiky. Příležitosti k setkání využil také prezident Svazu neslyšících Makedonie Marco Vasco. Setkání bylo velice srdečné, většina účastníků se znala z minulých ročníků, případně z jiných akcí. Ve čtvrtek a v pátek vždy dopoledne probíhaly zkoušky. Všechny soubory měly dostatek času si svá představení nazkoušet v prostředí Divadla Bolka Polívky. K dispozici měly techniky divadla a také tlumočníky MZS a ZJ, kteří jim s techniky zprostředkovávali komunikaci. Ve večerních hodinách pak probíhala soutěžní představení. Návštěvnost těchto soutěžních večerů předčila očekávání, mnoho brněnských neslyšících akci využilo jako vhodnou příležitost k setkání s přáteli a známými, což organizační tým velice potěšilo. V sobotu odpoledne proběhlo slavnostní gala představení. Na tomto představení mohli diváci opět vidět ve zkrácené verzi 11 představení (z celkem 16-ti představení), která byla porotou v pátek večer vybrána jako nejlepší. Tato soutěžní přestavení doplnilo JAMU, které na zahájení Gala představení vystoupilo s Veselou abecedou. 7

8 A o čem jednotlivá představení byla? Litva, Deaf Theatre Mimika, Vilnius Mlčení Taneční, pohybové a hudební představení o osudu lidstva. Člověk přijímá svůj těžký osud, ale neztrácí smysl svého života, svou lidskou hodnotu. Proti hlouposti, pokrytectví a pomluvám protestuje jen tiše, uvnitř sebe. V každodenní rutině mu pomáhají pouze jeho hezké vzpomínky. Modlí se ke své minulosti, která byla krásná, do budoucnosti se nedívá Chtěl by utéci pryč, osvobodit se, být volný, ale nedokáže to. Uzavírá se zcela do sebe. Trpělivě pracuje a pouze přežívá. Jaký čeká lidstvo osud? Jak se život změní ve 21. století? Bělorusko, Republic Palace Culturenames Sharko, Minsk Živelná pohroma Náš svět je stále více sužován různými přírodními katastrofami vybuchují sopky, zaplavují nás povodně či vlny tsunami, otřásá se s námi země při zemětřesení. Představení se zamýšlí nad tím, že Země je přece živá! Opravdu k ní tak lidé přistupují? Co udělat, abychom naši Zemi více ochránili? Jablko Hra o tom, že ženy od mužů dostanou vše, co chtějí. I jablko, které si muž chtěl sníst celé sám. Jak to ženy dělají? Všechny holky jsou fajn Zamyšlení nad tím, proč je to v životě často tak, že těm, kteří se nám líbí, se nelíbíme my a naopak se líbíme těm, kteří se nelíbí nám. Love Story Odkud se vzala láska? Odkud se vzala samota? Jak je možné, že nás láska vytáhne ze samoty? Pivo Bravaria Kde se pije hodně piva, tam je hodně veselo! Hra o tom, jak to může skončit, když člověk nemá míru v pití piva. Vítr na cestě Co vše vidí vítr? Kam ho jeho cesta zavane? Horský pochod Vysoká hora. Tři horolezci lezou nahoru. Jeden z nich už dál nechce. Ostatní se ho snaží podpořit, pomoci mu. Jak to dopadne? Dojdou až na vrchol? Izrael, Pantomima Deaf Mime Group 50 let mimem Sólové vystoupení Grigoriye GOYCHERA, který byl hostem festivalu již po čtvrté (1975, 1996 a 1998). Představení zahrnuje celkem 11 různých epizod, které hrál během 50 let své aktivní pantomimické kariéry ( ). 8

9 Názvy jednotlivých epizod: Ryby; V kavárně; V kině; Sochař, Uličník; Mezi hosty; Ve sprše; Vzpěrač; Zubař; AIDS; Nový svět. Setkání v letadle Jak se chová neslyšící muž ve středním věku, ruský přistěhovalec do Izraele, když se v letadle setká s mladou slyšící Izraelkou. Chaplin Shows Jednalo se 4 různá představení na téma Charlie Chaplin. Nepanto, Česká republika Člověk a pes Nejlepší přítel člověka je pes! JAMU, Česká republika Oheň a voda Setkání dvou živlů, které jsou pro člověka nebezpečné, nemůže bez nich žít. Soulad a přátelství obou je pro člověka důležitý. Veselá abeceda Co ve lze udělat s obyčejnou gumovou hadicí. Pavel Barták, Česká republika Televizní přenos To, co někteří z nás prožívají u televizoru, někdy překračuje téměř všechny hranice Pantomima S.I., Česká republika Kočky Hra o dvojici žen. Jedna je zkušená na poli módy, zná to nejlepší z kosmetiky a módy, a druhá je dáma zběhlá světem Nádraží Pestrá skupina cestujících se shromáždila na nástupišti a čeká na vlak. Vznikají mezi nimi chvilkové vztahy a dočasné vazby. Děj přerušují pravidelné příjezdy vlaků. Kam vedou koleje? Gala přestavení RUCH Bělorusko dvojice JABLKO Pavel Barták Česká republika sólo TELEVIZNÍ PŘENOS Deaf Mime Group Izrael trojice SETKÁNÍ V LETADLE RUCH Bělorusko sólo ŽIVELNÁ POHROMA P.S.I. Česká republika skupina NÁDRAŽÍ VVKRC Litva skupina MLČENÍ 9

10 RUCH Bělorusko skupina VŠECHNY HOLKY JSOU FAJN Deaf Mime Group Izrael dvojice 50 LET MIMEM RUCH Bělorusko trojice HOROLEZCI P.S.I. Česká republika dvojice KOČKY RUCH Bělorusko dvojice JABLKO A kdo nakonec zvítězil? KATEGORIE JMÉNO VÍTĚZE PŘESTAVENÍ ZEMĚ Kategorie jednotlivců LukashonakAliksandr Živelná pohroma Bělorusko Kategorie dvojic, trojic kategorie skupin Pantomima S.I RUCH Kočky Za kvalitní komplexní ČR Bělorusko vystoupení ve všech kategoriích Cena za ženský herecký Markéta Maradová ČR výkon Cena za mužský herecký Zakysav Aliaksei Bělorusko výkon Cena J. G. Deburau Zlata Kurcová Za celoživotní ČR mistrovství Diplom VVKRC Mlčení Litva Diplom Deaf Mime Group Izrael 50. let mimem Izrael Diplom JAMU Oheň a voda ČR Diplom Nepanto Člověk a pes ČR Diplom Pantomima S. I. Nádraží ČR Festivalu jsem jako člen organizačního týmu zúčastnila poprvé a přes počáteční obavy jsem byla mile překvapena. Atmosféra mezi účastníky i kolegy organizátory byla skvělá, nic nebyl tak velký problém, aby nešel vyřešit. Velmi nás podpořily pracovnice Centra denních služeb SNN v Brně, patří jim náš velký dík. V sídle Centra, ve Vodově ulici, se také konal závěrečný raut a společenský večer. I tento večer se velmi vydařil, hosté festivalu odjížděli spokojeni. Svou spokojenost také vyjádřili na rozlučkovém večírku, když všem organizátorům veřejně poděkovali a přislíbil účast na dalším ročníku za dva roky. I my se těšíme za dva roky nashledanou. Napsala Šárka Prokopiusová 10

11 CO SE CHYSTÁ Konkurz na tlumočníka českého znakového jazyka Pro Zprávy v českém znakovém jazyce vyhlašuje ASNEP ve spolupráci s Českou televizí, uzávěrka přihlášek je 14. prosince NÁPLŇ PRÁCE: Zprávy v českém znakovém jazyce ASNEP ve spolupráci s ČT hledá tlumočníka českého znakového jazyka zprostředkovává komunikaci mezi slyšícími a neslyšícími spolupracovníky Zpráv; je mostem jejich komunikace je k dispozici neslyšícímu editorovi, slyšícím kolegům a neslyšícím moderátorům po celou dobu příprav Zpráv podle aktuálních potřeb (např. překlad a ujasnění významu českého psaného textu, korektura textu apod.) je k dispozici pro tlumočení souvisejících jednání a porad pro neslyšící editory popř. další spolupracovníky Zpráv. PRACOVNÍ DOBA: pondělí pátek, od 13:30 do 17:00 hodin (střídání služeb po týdnu nebo na základě předchozí dohody) POŽADAVKY NA POZICI: velmi dobrá produkce a porozumění v českém znakovém jazyce schopnost pohotově a přesně překládat texty z češtiny do českého znakového jazyka dodržování Etického kodexu tlumočníka a doplňujících předpisů spolehlivost v plnění svých povinností smysl pro týmovou práci ochota systematicky se vzdělávat zájem o aktuální dění ve společnosti časová flexibilita schopnost zastoupit kolegy v případě nutnosti NÁSTUP: od ledna 2012 (nejdříve v pozici náhradníka) LOKALITA: Česká televize, Praha 4 Kavčí hory KONKURZ: v neděli 18. prosince 2011 (po termínu zaslání přihlášek vám upřesníme čas a místo konkurzu) Pokud máte o pozici tlumočníka ČZJ zájem a splňujete výše popsané požadavky, přihlaste se nejpozději do na ové adrese Zdroj: 11

12 Základní kurz pro tlumočníky znakového jazyka Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s. představuje nový akreditovaný kurz, který připravuje tlumočníky na komunitní tlumočení v rozsahu 150 vyučovacích hodin. Podrobnější informace o kurzu najdete zde: Uzávěrka přihlášek do kurzu na rok 2012 je do Maximální počet studentů v kurzu je 15. Zdroj: Nová služba Centra zprostředkování tlumočníků pro neslyšící při ASNEP Jste neslyšící a potřebujte si objednat tlumočníka? Potřebujete se na něco zeptat? Chcete podat stížnost? Nově od můžete CZTN kontaktovat pomocí SKYPE, OOVOO a spojit se s námi také přes webkameru. POZOR! CZTN má nově také VIDEOTELEFON! Operátoři Centra ovládají český znakový jazyk. Jsou vám k dispozici PONDĚLÍ až PÁTEK od 7 do 17 hodin. Kontakty Adresa: Hábova 1571, Praha 5 Stodůlky Tel.: , fax: , SMS: /MSN: ICQ: # Nově: Oovoo: cztn tlumoceni Nově: Skype: CZTN tlumoceni Pomocí Skype a Oovoo je možné si objednat tlumočníka i přes webkameru! Nově: Videotelefon: Internet: Zdroj: Malá důchodová reforma Přednášku o změnách od a od pořádá SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň zve všechny neslyšící na přednášku na téma: Malá důchodová reforma změny od a od A to dne od 16,00 v prostorách organizace Tylova 14, Plzeň. Přednáška bude tlumočena do ZJ panem Mgr. M. Hanzlíčkem. Přednášející: Mgr. I. Tolarová vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ Plzeň město. Přednáška je financována Magistrátem města Plzně odbor sociálních služeb a to v rámci z projektu "PřeSPo". Více informací na Napsala Kristýna Voříšková 12

13 CO SE DĚJE V TERÉNU Seminář o sluchově handicapovaných lidech a o komunikaci s nimi Ve dnech proběhly na naší základní škole Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem semináře o sluchově handicapovaných lidech a o komunikaci s nimi. Semináře vedli Bc. Robert Psota a jeho maminka Ivana Psotová. Žáci 6.C, 7.C a 9.A se seznámili s druhy sluchového postižení, s kompenzačními pomůckami pro sluchově postižené, se způsoby, jak se se sluchově postiženými dorozumívat. Každý žák obdržel od školitelů materiál s informacemi a s prstovou abecedou. Žáci si také vyzkoušeli, jak v prstové abecedě vypadají různá slova. Školitelé ukázali našim dětem některá slova z českého znakového jazyka. Nejdůležitější pro děti bylo, že k nim mluvili lidé, kteří mají s touto problematikou dlouholetou zkušenost. Paní Psotová je sama sluchově postižené a její syn se tak s ní musel naučit správně komunikovat. Pan Psota se, stejně jako jeho maminka, problematikou komunikace se sluchově postiženými neustále zabývá a rozšiřuje si poznatky v tomto oboru. Seminář byl velmi úspěšný a hodnotný. Na jednom se seminářů se přihlásil jeden chlapec. Neměl dotaz. Stoupl si a řekl: Já bych chtěl paní Psotové říci, že si jí neskutečně vážím za to, jak se dokázala vyrovnat se svým postižením. a taky za to, že nám o tom dokáže povídat a vysvětlit nám to. Myslím si, že by měli spolužáci povstat a zatleskat jí za to. Spolužáci vstali a ve stojí jí intenzivně zatleskali. Musím říci, že tento spontánní projev byl pro mne jednou z nekrásnějších věcí, které jsem v tomto školním roce zažil. Napsal Martin Uhlíř Listopadové akce v CDS Přednáška CDS uspořádalo dne 1. listopadu přednášku o HIV, které se zúčastnilo 26 zájemců. Přednášel pan Libor Matula z Domu světla (organizace pro pomoc lidem HIV pozitivním a nemocným AIDS). Jelikož byla přednáška velmi zajímavá, klienti projevili zájem o více informací. Pan 13

14 Matula přislíbil navazující přednášku na téma HIV hned počátkem nového roku. V rámci této druhé přednášky bude zprostředkován 60 minutový titulkovaný film o HIV. Klub turistů CDS PSN zrealizovalo v sobotu 5. listopadu výlet do pražských Bohnic, kde je speciální hřbitov pro zvířecí miláčky. Jelikož byla příjemné počasí, mohli si naši turisti prohlédnout celý hřbitov, což byli velice rádi. Klub seniorů Klienti CDS podnikli dne 9. listopadu vycházkový výlet na Želivskou rozhlednu. Přednáška Dne 10. listopadu proběhla plánovaná přednáška na téma Stomatologie (obor zabývající se stavem dutiny ústní a okolních struktur). Přednášela Nicola Brůžková, Dis. a její výklad tlumočil Miloslav Škarda. Přednáška V prostorách CDS proběhla 21.listopadu přednáška pana RNDr. Josefa Brožíka na téma: Aktuality Co se děje ve světě. 14

15 Klub šipek Dne 26. listopadu se konal v Pražském spolku neslyšících šipkový turnaj pro jednotlivce z celé České republiky. V kategorii žen se na 1. místě umístila Markéta Černá, na 2. místě Denisa Lincová a na 3. místě Marcela Kvapilová. V kategorii mužů se na 1. místě umístil Vlastimil Kocár (I.PSKN), na 2. místě Karel Rác (Louny) a na 3. místě Milan Valeš (Česká Lípa). Setkání všech lidí bylo moc příjemné, celá organizace akce se vydařila a všichni byli spokojení. Klub turistů CDS PSN pořádali 26.listopadu sobotní výlet do Košířích, které jsou v jižní částí Prahy. Tady si turisti užili výhled na Prahu a na hřbitov v Motole. Klub žen Členky Klubu žen si mohly spolu s Denisou Lincovou vyrobit různé vánoční dekorace. Dekorace budou k vidění na vánočních besídkách v budově CDS. Prosincové akce v CDS Mikuláš pro děti V prostorách CDS se bude pořádat 3. prosince mikulášská a vánoční besídka pro děti. Pro děti bude připravený bohatý program a také různé soutěže a hry. Po skončení soutěžních her bude velké překvapení. Jaké? To se dozvíte v příštím čísle. Přednáška Dne 8. prosince proběhne přednáška na téma Rakovina děložního čípku a prsou. Přednášet bude MUDr. Jan Bus a jeho výklad bude tlumočit Monika Boháčková. 15

16 Rozlučka se starým rokem Centrum denních služeb Pražský spolek neslyšících pořádá dne 16. prosince 2011 rozlučku se starým rokem. Bude se zde podávat teplé i studené občerstvení. Budeme moc rádi když si přivedete své přátele. Přednáška CDS pořádá dne 19. prosince přednášku pana RNDr. Josefa Brožíka na téma: Aktuality Vánoční svátky. Akce Vánoční kapr Centrum denních služeb Pražský spolek neslyšících pořádá poslední přednášku dne 21. prosince od 15 hodin na téma: Vánoční kapr (jak ho správně zabít, vykuchat a naporcovat). Kdo má zájem se zúčastnit přednášky, ať se přihlásí do 16. prosince v Centru denních služeb v Darwinově 24 na Praze 12 v Modřanech. Doporučení: Aktuální informace o programu v CDS PSN se dozvíte na Aktuality jsou zveřejňovány na teletextu ČT a někdy i ve Zprávách v českém znakovém jazyce. Napsala Denisa Lincová (redakčně upraveno), foto: CDS 16

17 CO SE NAPSALO Informační kampaň MPSV k sociální reformě Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zahájilo 10. listopadu v Karlových Varech sérii kulatých stolů věnovaných sociální reformě. Během následujících týdnů se téměř ve všech krajských městech uskutečnily semináře, na nichž odborníci MPSV a Úřadu práce ČR účastníkům představily hlavní změny, jež začnou platit od ledna příštího roku. Zároveň resort spustil nový web nazvaný Sociální reforma změny 2012, na adrese kde lze najít informace o všech důležitých změnách připravovaných v sociální oblasti. Budou sem také mj. postupně dodávána krátká videa představující vždy konkrétní změnu v sociálním systému. Stránky jsou koncipovány zejména jako přátelské k uživateli, s důrazem na jednoduchost a srozumitelnost. Uvědomujeme si potřebu informovat o aktuálních změnách zejména ty, kteří přichází do přímého kontaktu s občany řešící konkrétní životní situace. Kulaté stoly jsou proto určeny nejen pro zaměstnance místních samospráv, ale i pro zaměstnance úřadů práce, okresních správ sociálního zabezpečení a pro zástupce občanských sdružení a iniciativ působících v daném regionu, vysvětluje Jaromír Drábek. Harmonogram dalších termínů kulatých stolů 7. prosince 2011 středa Olomouc 8. prosince 2011 čtvrtek Ostrava 14. prosince 2011 středa České Budějovice 16. prosince 2011 pátek Ústí nad Labem V rámci kampaně jsou připraveny také informační letáky a plakáty, jejichž distribuce bude zajištěna zejména prostřednictvím úřadů práce, které se od ledna stanou jednotným výplatním místem. Kromě těchto komunikačních nástrojů je pro případné tazatele připravena i infolinka , kde jsou pracovníci call centra Úřadu práce ČR připraveni zodpovědět dotazy či vysvětlit nejasnosti i v souvislosti se Sociální reformou. Veškeré tyto komunikační aktivity jsou hrazeny z ESF, celkový rozpočet (vyjma kulatých stolů) je vyčíslen na 747 tis. Kč. ZÁKLADNÍ ZMĚNY OBSAŽENÉ V SOCIÁLNÍ REFORMĚ I Sjednocení místa a administrace dávek poskytovaných MPSV Sjednocením dávkových agend v rámci Sociální reformy I. dochází ke zvýšení komfortu klientů z hlediska územní dostupnosti. Tento krok také přinese možnost efektivnějšího řízení a administrace dávek i lepší kontrolovatelnost využití prostředků státu. Provoz státu bude v tomto směru jednoduše levnější. Zároveň budeme mít lepší přehled o vyplácených prostředcích státu, stejně jako možnost efektivnější kontroly oprávněnosti čerpání dávek, říká Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí. Vládě předložený materiál Agendy a územní působnost Úřadu práce ČR mj. konstatoval, že sjednocení výplaty dávek přináší pozitivní změny jak pro klienty, tak i správce systému. Dostupnost služeb od příštího roku bude zajištěna nad rámec dnešního stavu. Na kterémkoli ze 423 kontaktních pracovišť úřadů práce a 26 detašovaných, resp. výjezdních pracovišť ÚP, které také budou od 1. ledna agendu zajišťovat, bude možné vyřídit veškeré služby jak v oblasti nezaměstnanosti, státní sociální podpory, hmotné nouze i dávky pro osoby se 17

18 zdravotním postižením. Úřady práce ČR v současné době působí ve 423 pracovištích, ale 94 z nich zajišťuje pouze agendu zaměstnanosti, 147 pouze agendu státní sociální podpory a 148 obě agendy. Nepojistné sociální dávky (dávky hmotné nouze) jsou nyní vypláceny ve 415 sídlech obecních úřadů. Rodičovský příspěvek dává rodičům více volnosti Umožníme rodičům vybrat si, jak dlouho chtějí být s dítětem doma. Určí si, v jaké výši a po jakou dobu budou čerpat rodičovský příspěvek. To považuji za stejně podstatně jako to, že se rodič nebude muset bát umístit dítě starší dvou let do předškolního zařízení, aby nepřišel o příspěvek, říká Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí. Pro získání možnosti volby výše příspěvku bude nově také stačit, pokud nárok na peněžitou pomoc v mateřství splní alespoň jeden (tedy kterýkoli) z rodičů dítěte. Rodiče si budou moci podle svých aktuálních potřeb změnit určenou výši rodičovského příspěvku a tím i délku jeho čerpání jednou za tři měsíce. Limitem pro výši rodičovského příspěvku je výše peněžité pomoci v mateřství, resp. částka Kč měsíčně. Výplata příspěvku skončí buď vyčerpáním celkové částky příspěvku ( Kč), nebo dovršením čtvrtého roku věku dítěte. Rodičovský příspěvek budou dostávat i rodiče, jejichž dítě chodí do školky nebo do obdobného zařízení pro děti. Od dvou let věku mohou navštěvovat tato zařízení neomezeně. Pro děti do dvou let věku bude zavedeno jednotné konto 46 hodin/měsíc. Zrušen je tedy limit čtyř hodin denně, maximálně však pěti dnů v měsíci. Karta sociálních systémů Sociální reforma počítá se zavedením Karty sociálních systémů, pomocí které se bude občan prokazovat při kontaktu se systémy spravovanými MPSV. Karta bude sloužit také jako průkaz osoby se zdravotním postižením. S její pomocí budou moci zdravotně handicapovaní čerpat stejné výhody, jaké mohou čerpat dnes při předložení průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P v současné papírové podobě. Zavedením karty dojde ke značným úsporám na straně výplaty dávek a zároveň z karty bude na úřadě možné vyčíst informace o dávkách již přiznaných, popřípadě informace rozhodné pro přiznání dávek nových. Karta může sloužit jako karta platební. Dávky si bude možné vybrat z bankomatu, bude možné platit v obchodě a bude možné s ní platit i převodem na účet. Kartu bude vydávat Úřad práce ČR. Banka ji bude vyrábět v souladu s mezinárodně uznávanými předpisy, které se vztahují na bankovní karty. Bude tedy obsahovat běžné ochranné prvky. Za vydání karty příjemce dávek platit nebude, bezplatné bude také vedení účtu ke kartě. V rámci standardní služby bude 1 výběr z bankomatu zdarma a 1 převod zdarma ke každé dávce. Nákup kartou u obchodníka a možnost podívat se na zůstatek na účtu bude také zdarma. Neplatí se ani za vedení účtu. Posuzování zdravotního stavu Značně se zjednoduší a zefektivní celý proces posuzování zdravotního stavu pro příspěvek na péči. Posuzovat se bude deset základních životních potřeb. Tím se dosáhne větší objektivity, spravedlivějšího posuzování a menší administrativní zátěže. Posudky budou využitelné i pro poskytování jiných dávek, např. příspěvku na mobilitu. 18

19 Veřejná služba V rámci Sociální reformy I bude od institut veřejné služby převeden z obcí do kompetence Úřadu práce ČR. Aktuální zájem obcí o výkon veřejné služby v nových podmínkách od r potvrdil i průzkum provedený v říjnu 2011 generálním ředitelstvím ÚP ČR. Úřad práce ČR má zájem zachovat veřejnou službu v obcích, které ji již organizují a uzavřít s obcemi dohody o jejím pokračování a rozšířit možnosti a nabídky výkonu veřejné služby i u dalších subjektů. Příkladem dobré praxe je přístup k organizaci veřejné služby města Nový Jičín. Zde od jejího zavedení (květen 2009) prošlo veřejnou službou celkem 393 osob, přičemž 68 z nich poté získalo trvalé zaměstnání, říká Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí. Pokud uchazeč o zaměstnání vedený v evidenci úřadu práce nepřetržitě déle než dva měsíce odmítne bez vážného důvodu vykonávat veřejnou službu v rozsahu až do 20 hodin týdně, bude z evidence vyřazen. Vedle zákonem stanovených podmínek Úřad práce ČR určí podrobná kritéria pro výběr uchazečů o zaměstnání, kterým bude veřejná služba nabídnuta. Metodika bude směřovat do veřejné služby zejména uchazeče o zaměstnání, kteří jsou dlouhodobě v evidenci úřadu práce. Počítá se například i se zavedením tzv. koordinátorů veřejné služby, pojem vysvětluje náměstek ministra práce Karel Machotka: Lidé z evidence úřadů práce s vyšším vzděláním nebo s potřebnými profesními zkušenostmi by měli plnit roli jakýchsi koordinátorů pracovníků veřejné služby. Větší volnost při výběru rekvalifikace Návrh zákona o zaměstnanosti počítá s možností, že si uchazeč o zaměstnání sám vybere poskytovatele rekvalifikace. Pro tento případ bude stanoven maximální limit úhrady ceny. V případě, že cena rekvalifikačního kurzu přesáhne stanovený limit, bude rozdíl cen dorovnávat sám uchazeč. Boj s nelegální prací Kvůli nelegálnímu zaměstnání dochází každoročně k mnohamiliardovým únikům v oblasti pojistného i daní. Stát vyplácí dávky i těm, kteří na ně nemají nárok, protože mají nepřiznaný příjem a doplácí na to všichni daňoví poplatníci. Změny v systému dávek pro osoby zdravotně postižené Vládní návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, taktéž předkládaný v rámci sociální reformy, již podepsal prezident České republiky. Cílem zákona je zvýšení adresnosti a efektivnosti dávkové pomoci poskytované osobám se zdravotním handicapem, snížení nákladů na administraci dávek a zvýšení komfortu klienta. Zákon nabývá účinnosti od 1. ledna Ze současného nepřehledného spektra mnoha dílčích dávek pro zdravotně postižené, které byly poskytovány samostatně u několika orgánů státní správy, resp. samosprávy tak od ledna příštího roku vzniknou pouze dvě dávky (systém administrace a samotná výplata těchto dávek bude zajištěna kontaktními pracovišti Úřadu práce ČR): 19

20 Příspěvek na mobilitu Jedná se o opakující se nárokovou dávku, která bude poskytována osobám starším jednoho roku, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace. Výše příspěvku na mobilitu bude v jednotné výši 400 Kč měsíčně. Příspěvek na zvláštní pomůcku Jedná se o jednorázovou nárokovou dávku, která bude určena osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým nebo těžkým zrakovým postižením nebo těžkým mentálním postižením. Součet vyplácených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku Kč (z vyplacených částek se při součtu odečítají ty částky, které osoba v tomto období vrátila nebo jejichž vrácení bylo prominuto). Dávka je zaměřena na pomoc v oblasti pomůcek (které umožňují sebeobsluhu, slouží k získávání informací nebo ke styku s okolím apod.), zakoupení a úpravy motorového vozidla a úprav bytu. Viktorie Plívová, MPSV (redakčně kráceno) Všechny důchody se od 1. ledna 2012 zvýší Od lednové splátky roku 2012 se zvýší všechny důchody z českého důchodového systému řádné i předčasné důchody starobní, důchody pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. V září o tom rozhodla vláda nařízením č. 286/2011 Sb. Základní výměra důchodu, která je společná pro všechny druhy důchodů, se zvýší z Kč měsíčně na Kč (o 40 Kč). Procentní výměra důchodu, která je individuální a zjednodušeně řečeno závisí na výši příjmů a dobách důchodového pojištění, vzroste o 1,6 procenta. Navýšení procentní výměry se týká všech důchodů přiznaných před 1. lednem. Příklad valorizace starobního důchodu Pobírá-li v roce 2011 důchodce starobní důchod například Kč, tvoří ho základní výměra Kč a procentní výměra korun. Od lednové splátky důchodu v roce 2012 se základní výměra zvýší o 40 Kč na Kč, procentní výměra se zvýší o 1,6 procenta, tj. o 137 Kč na Kč (částka zvýšení se vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru). Důchod vzroste celkem o 177 Kč. Po valorizaci tak bude náležet starobní důchod ve výši Kč měsíčně. Důchody se zvyšují automaticky, o úpravu se tedy nežádá. Všichni poživatelé důchodů obdrží oznámení o zvýšení důchodových dávek. Osoby, kterým důchod vyplácí v hotovosti státní podnik Česká pošta, dostanou oznámení současně s výplatou zvýšených důchodů za leden Pokud je zasílán důchod na účet klienta v bance, dostane oznámení poštou jako běžnou listovní zásilku na adresu, kterou má ČSSZ v evidenci. Zvýšený důchod mu bude připsán na účet v lednu Nařízením č. 287/2011 Sb. se zvýší také dva druhy příplatků k důchodu. Jde o příplatek k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu 20

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program Nabídka projektových aktivit Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program poprvé v tomto roce vám přinášíme aktuality z činnosti na našich detašovaných pracovištích a mnoho novinek ze sociálně

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 38 zima 2011 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Víkendové setkání v Mikulově. 1 Milí přátelé, zdravím Vás v předvánočním adventním čase a doufám, že i v této hektické

Více

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje,

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, dovolte mi, abych Vám stále ještě na začátku nového roku popřála hodně zdraví a k němu samozřejmě i patřičný díl osobní pohody a pracovních úspěchů. Poprvé v tomto roce

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

METODICKÉ LISTY. Info zpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 2/2012. Vážení čtenáři, SNN v ČR je členem Co se událo v SNN

METODICKÉ LISTY. Info zpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 2/2012. Vážení čtenáři, SNN v ČR je členem Co se událo v SNN METODICKÉ LISTY Info zpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 2/2012 Vážení čtenáři, vítám vás při čtení druhého čísla Metodických listů v roce 2012. Od posledního Sjezdu SNN v ČR v roce 2008 uběhly

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě. na osoby se zdravotním postižením

DO REALITY. speciální noviny o legislativě. na osoby se zdravotním postižením SKOK číslo 3/2007 8. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (www.nrzp.cz) Reforma veřejných financí a její

Více

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 4 11. 4. 2013 DOTACE Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA K VĚCI PENZE Dětská skupina aneb do práce i s dětmi Nároky na posudkové

Více

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK 3 2011 XX. ROÈNÍK V první řadě jsem plavec, říká úspěšný sportovec V Praze měl premiéru znamenitý dokument o hledání cest k porozumění Kladrubské hry www.vozickar.com LÉČEBNÉ POHYBOVÉ PŘÍSTROJE THERA TRAINER

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz www.ligavozic.cz 1 2010 XIX. ROÈNÍK Výherkyně čtenářské soutěže Vozíčkáře 2009 pojede do Františkových Lázní Cestování bez bariér má na železnici zelenou Něco tvořit je jedinečné Časopis vychází s podporou

Více

Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra

Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra Mimořádná příloha čísla dvacet časopisu veřejná správa - 2011 (samostatně neprodejná) Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra základní registry Vážení čtenáři, do

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 51 jaro 2015 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Foto k článku: Rehabilitační pobyt ve FN Motol Rehabilitace stability stoje a chůze na dynamickém chodníku s integrovanými

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012

OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012 OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012 Příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku Otázka 1: Obecné dotazy k příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku nejasnost, co

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK Z OBSAHU Polemika kolem maturit Příklady využití systému ECVET Co už vykonal projekt UNIV 3 Finský úspěch je založen na učitelích 2/2014 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ STRATEGIE DO ROKU

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

Do Kopřivnice se sjeli sportovci z celé republiky

Do Kopřivnice se sjeli sportovci z celé republiky TRANSPORTNÍ ZVEDÁKY JAK SE ŽIJE ZDR. POSTIŽ. VE ŠVÝCARSKU RADY, INSPIRACE A MOTIVACE PRO ŽIVOT NA VOZÍČKU VOZKA CYKLOSTEZKY VHODNÉ PRO VOZÍČKÁŘE 2/2012 Ročník XV. Severomoravský magazín pro vozíčkáře a

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace 3 září 2012 8. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Financování sociálních služeb: rovný přístup 2 5 Arnošt Goldflam ČESKÝ DIVADELNÍK, SPISOVATEL A PEDAGOG SOLIDARITU

Více

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí TÝDENÍK 7 17. ÚNORA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Prosíme ty, kteří dosud nedostali fakturu na předplatné Týdeníku Školství pro letošní rok, aby se ozvali co nejdříve na: predplatne@tydenik-skolstvi.cz.

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

leden 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 V roce 2012 vykročte správným směrem

leden 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 V roce 2012 vykročte správným směrem leden 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 V roce 2012 vykročte správným směrem FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění

Více