Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR"

Transkript

1 Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

2 Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) Oblast podpory: Mezinárodni spolupráce Číslo výzvy: 77 Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Přerov Generála Štefánika Přerov IČ: DIČ: CZ Partner projektu: TechPeople, Rotterdam Schiekade 830, Postbus 299 NL AG Rotterdam Nizozemsko Autorka publikace: Ing. Dana Smutná Termín zpracování publikace: 7/2013 Vice o projektu najdete na Projekt je financován z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

3 MOTO Nejlepším řešením chudoby je práce.

4 ABSTRAKT Stárnutí obyvatelstva ovlivňuje různou měrou všechny státy světa a nese s sebou nutnost řešit zaměstnanost a pracovní podmínky starších lidí. Pro přenos dobré praxe bylo zvoleno Nizozemsko, které dlouhodobě dokázalo udržet míru nezaměstnanosti na velmi nízké úrovni ve srovnání s průměrem EU. Cílem zpracování srovnávací analýzy bylo popsat aktuální stav podpory zaměstnávání osob 50+ v Nizozemsku a ČR, porovnat současnou situaci obou zemí a zaměřit se také na prosazování rovných příležitostí žen a mužů v dané oblasti. Studie rovněž obsahuje právní posouzení možností zavedení nástrojů na podporu zaměstnávání osob 50+ uplatňovaných v Nizozemsku a také v podmínkách ČR z pohledu české legislativy. Klíčová slova: zaměstnanost 50+, stárnutí obyvatel, zvýšení věku odchodu do důchodu, opatření ke zvýšení zaměstnanosti 50+.

5

6 Obsah Obsah...6 Úvod Stárnutí populace Stárnutí populace v EU Stárnutí populace v Nizozemsku Stárnutí populace v České republice Otázky důchodového věku a penzijních systémů v Nizozemsku a České republice Důchodový věk a penzijní systém v Nizozemsku Důchodový věk Penzijní systém Důchodový věk a penzijní systém v ČR Důchodový věk Důchodová reforma Zaměstnanost a nezaměstnanost v Nizozemsku a České republice Strategické dokumenty EU a národní programy reforem Nizozemska a ČR na podporu zaměstnanosti Evropa Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění Národní cíle Nizozemska ve Strategii 2020 na podporu pracovního trhu Národní program reforem Nizozemska Národní cíle ČR v rámci Strategie 2020 v oblasti pracovního trhu Národní program reforem ČR Opatření nizozemské a české vlády na podporu zaměstnanosti osob nad 50 let Podpora zaměstnanosti v Nizozemsku Institucionální podpora zaměstnanosti Základní informace o pracovních smlouvách Placená dovolená Nástroje na podporu zaměstnanosti starších osob v roce Podpora zaměstnanosti v České republice Institucionální podpora zaměstnanosti Základní informace o pracovních smlouvách Placená dovolená Nástroje na podporu zaměstnanosti starších osob Evropské fondy Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci...52

7 6.1.1 Účast Nizozemska v EFG Účast České republiky v EFG Evropský sociální fond Využití ESF v Nizozemsku Využití ESF v České republice Dobrá praxe zaměstnávání osob 50+ v podnicích Nizozemska a na příkladu členských firem OHK Přerov v České republice Příklady dobré praxe v nizozemských podnicích Výstupy dobré praxe zaměstnávání 50+ v nizozemských podnicích Průzkum podpory zaměstnávání 50+ v členských firmách OHK Přerov Dobrá praxe podpory zaměstnanosti osob nad 50 let v dalších nizozemských organizacích Příklady dobré praxe 50+ v nestátních organizacích Příklady pracovních agentur se zaměřením na problematiku Politická strana reprezentující zájmy starší části populace Přístup nizozemské a české vlády k podpoře rovných příležitostí žen a mužů Opatření nizozemské vlády k rovným příležitostem Vládní programy a instituty podpory rovných příležitostí Nevládní organizace na podporu rovných příležitostí Vládní programy a institucionální podpora rovných příležitostí v ČR Projekty ESF na podporu rovných příležitostí žen a mužů Nevládní organizace na podporu rovných příležitostí Dobrá praxe rovných příležitostí žen a mužů v nizozemských podnicích Příklady dobré praxe rovných příležitostí v podnicích...88 Závěr Příloha č. 1 - Právní rozbor Seznam zkratek Seznam tabulek Seznam grafů Citovaná literatura

8 Úvod Tato studie si klade za cíl analyzovat a porovnat současná opatření na trhu práce v Nizozemsku a především zmapovat nové, fungující a užitečné mechanismy, přístupy a příklady dobré praxe na podporu zaměstnanosti osob starších 50 let, které doposud v České republice nebyly zavedeny. Na základě právního rozboru chce posoudit možnosti zavedení nástrojů na podporu zaměstnávání osob 50+ úspěšně využívaných v Nizozemsku i v České republice. Nizozemsko bylo zvoleno záměrně, protože si dovedlo s rostoucí nezaměstnaností poradit způsobem, který se označuje jako zázrak holandské zaměstnanosti. Vývoj v Nizozemsku upozornil mnohem jasněji než v jiných státech Evropské unie (EU) na cestu, kterou by se evropský model mohl ubírat. Nizozemsko se až do poloviny 80. let minulého století řadilo svou více než 10% nezaměstnaností mezi země s nejvyšší nezaměstnaností v Evropském společenství (ES), a přesto ji dokázalo razantně v průběhu několika let snížit pod pět procent. Podle nejnovějších údajů Eurostatu z června 2013 je míra nezaměstnanosti EU 10,9 %, v Nizozemsku dosahuje 6,8 %. V Nizozemsku žije 16,7 milionů obyvatel, z nichž více než třetina, tj. 5,8 milionů, je starších 50 let, a tento počet se stále zvyšuje. Nizozemská společnost na danou situaci reagovala zavedením účinných opatření a její zkušenosti jsou zárukou pro přenos využití potenciálu dobré praxe také v zaměstnanosti věkové kategorie 50+. Důvody úspěšného vytváření pracovních míst v Nizozemsku nejsou snadno identifikovatelné, protože jde o komplex provázených opatření, vyvolávajících synergický efekt v podobě růstu zaměstnanosti. Nizozemský zázrak byl podroben mnoha národohospodářským i sociologickým rozborům s cílem odhalit příčiny jeho úspěchu v rámci Evropy zatím nedostižného. Jedním z rozhodujících faktorů úspěchu bylo pomalejší tempo růstu mezd, než umožňovala dosažená produktivita práce. Mzdová zdrženlivost na základě konsensu mezi nizozemskými zaměstnavateli, odbory a vládou po dobu delší než deset let výměnou za opatření, jež měla vést ke snížení výdajů na nezaměstnanost, přinesla růst zisku firmám, což vedlo k novým investicím a tím i potřebě vytváření nových pracovních míst. Růst zaměstnanosti zapříčinil také strmý růst účasti celé populace na trhu práce, a to rozšířením a podporou částečných pracovních úvazků a zejména zapojením žen. Průměrný pracovní týden v Nizozemsku v roce 2010 (včetně práce na částečný úvazek) činil 30,7 hodin v porovnání s 40,8 hodinami v České republice. I když podíl pracovníků ve věku 55 až 64 let, kteří zůstávají na nemocenské nebo v invalidním důchodu (v současné době 12 %) je stále vysoký, je současná struktura trhu práce v Nizozemsku mnohem "zdravější", než tomu bylo před realizací opatření. Zaměstnanost osob ve věkové kategorii 55 až 64 let dosahuje 56,1 %, zatímco v ČR je na úrovni 47,6 %. Příčiny nizozemského zázraku zahrnují také reformu sociálních dávek. Nizozemsko začalo uskutečňovat reformu, která podmiňuje podporu v nezaměstnanosti s hledáním nového zaměstnání. Odmítnutí ze strany nezaměstnané osoby přijmout "přijatelnou" práci, znamená pro ni automaticky konec státní podpory. Příkladný je i přístup Nizozemska k podpoře zaměstnávání osob starších 50 let, který zahrnuje opatření jak pro zaměstnavatele, tak pro 7

9 zaměstnance. Jsou to například daňové úlevy pro osoby pracující po dosažení důchodového věku, úprava pracovní doby a dodatečné dovolené, vzdělávání a lékařské prohlídky hrazené zaměstnavatelem i úprava podmínek při hromadném propouštění. Nizozemsku se podařilo snížit nezaměstnanost v kontextu systému sociálního zabezpečení, který je stále relativně štědrý a přes úsporná opatření, ke kterým muselo nyní přistoupit, je tamní míra chudoby jedna z nejnižších na světě. 8

10 1 Stárnutí populace Stárnutí obyvatelstva ovlivňuje různou měrou všechny státy světa a nese s sebou nutnost realizovat změny na trhu práce, to znamená především řešit zaměstnanost a pracovní podmínky starších lidí. Se stárnutím populace jsou spojeny i další výzvy související se zvýšenými nároky na systém sociální ochrany, především pak na systém sociálního pojištění a poskytování sociálně zdravotní péče. 1.1 Stárnutí populace v EU Evropská komise (EK) zveřejnila tiskovou zprávu s prognózou, podle níž bude mít Evropská unie v roce 2060 celkově 517 milionů obyvatel, z čehož téměř jednu třetinu budou tvořit lidé starší 65 let. Jak uvádí Zpráva o stárnutí populace ekonomická a rozpočtová projekce pro EK 27 členských států ( ), očekává se v příštích desetiletích podstatná změna věkové skladby obyvatelstva Unie. Oproti dnešku se celkový počet obyvatel EU27 do roku 2060 nijak dramaticky nezvýší (ze současných 502 milionů má vzrůst pouze o 15 milionů), populace však bude mnohem starší 30 % Evropanů bude patřit do věkové skupiny 65 let a více. I když prodloužení délky života můžeme považovat za velký úspěch, odvrácenou stranou jsou problémy, které dopadají na ekonomiky jednotlivých států a jejich systémy sociálního zabezpečení. Jde především o snižování počtu ekonomicky aktivních obyvatel: podle odhadů se počet lidí ve věkové skupině od 15 do 64 let sníží z 67 % na 56 %. Dnes na jednoho důchodce v EU připadají čtyři ekonomicky aktivní lidé, v budoucnosti se tento poměr sníží zhruba na dvě ekonomicky aktivní osoby. Předpokládá se, že tyto demografické změny budou mít velký dopad na veřejné finance států Unie. Vezmeme-li jako základ stávající přístup, očekává se, že veřejné výdaje vynakládané výhradně v souvislosti se staršími občany (důchody, zdravotní a dlouhodobá péče) v letech 2010 až 2060 vzrostou o cca 4 procentní body HDP, tj. ze současných 25 % na 29 % HDP. Jen samotné výdaje na důchody by se měly do roku 2060 zvýšit z 11,3 % na téměř 13 % HDP. Zpráva nicméně upozorňuje na velké rozdíly mezi jednotlivými státy, jež budou z velké části záviset na tom, jak který stát pokročí v provádění důchodových reforem. Zpráva potvrzuje, že vyrovnat se s výzvami, které stárnutí obyvatelstva přináší, bude vyžadovat rázná politická opatření. Rozsah a tempo stárnutí populace závisí na tom, jaká bude v budoucnu střední délka života, porodnost a migrace. Střední délka života při narození by se měla prodloužit u mužů ze 76,7 let v roce 2010 na 84,6 let v roce 2060 a u žen z 82,5 let na 89,1 let. Porodnost v Unii má podle odhadu nepatrně růst z 1,59 porodů na jednu ženu v roce 2010 na 1,71 porodů v roce Kumulativní čistá migrace do EU by měla do roku 2060 dosáhnout počtu 60 milionů lidí. Zdroj: (1) 9

11 Graf 1: Populační pyramida zemí EU27 v roce 2010 a 2060 (v tisících obyvatel) Zdroj: (2) Komentář: Projekce věkové struktury populace EU27 předpokládá dramatické změny, jak je patrné z grafu 1. Nejpočetnější věková skupina v roce 2010 je kolem 40 let jak u mužů, tak u žen. V roce 2060 se očekává zvýšení podílu starších osob na počtu obyvatel, což bude způsobeno přechodem lidí do věku 65 let a více, zatímco v důsledku nižší porodnosti v roce 2010 se tvar populační pyramidy postupně mění z pyramidy na pilíř. Podíl mladých lidí (ve věku 0-19) by měl zůstat poměrně konstantní do r v zemích EU27 (kolem 20 %), zatímco lidé ve věku 20 až 64 budou mít podstatně menší podíl (je projektován pokles z 61 % na 51 %). Osoby ve věku 65 a více let budou tvořit mnohem větší podíl (zvýšení ze 17 % na 30 % populace), stejně jako osoby ve věku 80 a více let (zvýšení z 5 % na 12 %). 10

12 Tabulka 1: Počet, věková struktura obyvatel a index stáří zemí EU27 v roce 2011 Počet obyvatel Věkové skupiny obyvatel v % Belgie Země (v milionech) 0-14 let let 65 let + Index stáří 11, ,5 Bulharsko 7, ,6 Česká republika 10,5 14, ,2 110,4 Dánsko 5, ,4 Německo 81, ,9 Estonsko 1, ,3 Irsko 4, ,1 Řecko 11, ,7 Španělsko 44, ,2 Francie 63, ,4 Itálie 59, ,0 Kypr 7, ,0 Lotyšsko 2, ,4 Litva 3, ,6 Lucembursko 0, ,3 Maďarsko 10, ,6 Malta 0, ,5 Nizozemsko 16, ,1 Rakousko 8, ,3 Polsko 38, ,0 Portugalsko 10, ,0 Rumunsko 21, ,0 Slovinsko 2, ,3 Slovensko 5, ,6 Finsko 5, ,5 Švédsko 9, ,7 Spojené království 61, ,8 Zdroj: (3) Komentář: Index stáří je velmi často používanou charakteristikou věkové struktury obyvatelstva, která vypovídá o stárnutí populace. Vyjadřuje, kolik obyvatel ze starších věkových skupin připadá na sto dětí. Konkrétně v tomto případě kolik obyvatel ve věku 65 a více let připadá na 100 dětí do 14 let věku. Je-li výsledná velikost indexu nižší než 100, je podíl sledované dětské složky obyvatel vyšší než podíl starších osob, a naopak převyšuje-li výsledná hodnota indexu 100, je počet osob ve věku nad 65 let vyšší než počet dětí v populaci. Jak dokládá tabulka 1, dosahoval Index stáří v Nizozemsku v roce 2010 hodnoty 94,1 a v České republice 110,4, což znamená, že Nizozemsko je populačně mladší zemí. 11

13 1.2 Stárnutí populace v Nizozemsku V současné době má Nizozemsko 16,7 milionů obyvatel, z toho 16 % tvoří osoby starší 65 let. V roce 2050 dle Population Reference Bureau lze očekávat nárůst obyvatel na 18,4 milionů. Nizozemců by tedy mělo přibývat. Naděje dožití (střední délka života) dnes dosahuje v průměru 81 let, z toho u žen je 83 let a u mužů pak 79 let. V roce 2050 by se naděje dožití měla průměrně prodloužit na 84,3 let. Seniorů starších 65 let by v roce 2040 mělo být již 25 %. Zdroj: (4), (5), (6) Graf 2: Věková pyramida obyvatelstva v Nizozemsku v roce 2011 Zdroj: (7) 12

14 Graf 3: Odhad věkové pyramidy obyvatelstva Nizozemska v roce 2050 Zdroj: (7) Komentář: Graf 2 zobrazuje současnou věkovou pyramidu obyvatelstva Nizozemska, v níž je patrná výrazná populační vlna, kterou tvoří dnešní šedesátníci a padesátníci narození po druhé světové válce. Silně zastoupeni jsou i čtyřicátníci, což lze přičíst vstřícné imigrační politice Nizozemska v 70. letech 20. století. Ačkoliv lze vnímat nizozemskou populaci jako rostoucí (viz graf 3), v roce 2050 se předpovídá absolutně nejnižší populační růst od roku Z věkové pyramidy lze také vyčíst, že jde o populaci stárnoucí, i když ve srovnání s Českou republikou je tento trend pozvolnější. Patrný je zde stejně jako u nás populační boom po druhé světové válce. 1.3 Stárnutí populace v České republice V průběhu roku 2011 se populace České republiky rozrostla o 18,7 tisíc osob na celkový počet 10,496 mil. obyvatel. Nejvýrazněji ve své četnosti posílila věková skupina obyvatel nad 65 let věku, přibylo i dětí mladších 15 let. Proces stárnutí pokračoval, neboť ukazatele věkového složení (průměrný věk, věkový medián, index stáří) se dále zvýšily. I přes snížení počtu narozených dětí přibylo osob mladších 15 let. Dětská složka populace se za rok 2011 zvětšila o 23,1 tisíc na 1,541 milionu. Počet dětí v populaci tak druhým rokem po sobě zůstával nad hranicí 1,5 milionu. Relativní váha dětské složky se zvýšila ze 14,4 % na 14,7 %. Zvyšující se zastoupení dětí v populaci od roku 2009 bylo odrazem rostoucí porodnosti v letech

15 Obyvatel ve věku let již třetím rokem ubývalo, a v roce 2011 ubylo těchto osob o 116 tisíc. V relativním vyjádření to znamenalo, že zastoupení osob v produktivním věku zaznamenalo meziročně úbytek o 1 procentní bod na 69,1 %. Část tohoto úbytku lze vysvětlit skutečností, že tuto kategorii opustila početně silná generace ročníku 1946 (na konci roku 2011 bylo ve věku 65 let 145 tisíc osob), kterou nahradila generace narozených v roce 1996, jichž bylo k jen 91 tisíc. Do věkové skupiny osob nad 65 let věku na konci roku 2011 patřilo 1,701 milionu osob. Senioři se tak podíleli na celkové populaci 16,2 %. Zastoupení seniorů pozvolna roste již od poloviny 80. let 20. století. V rámci věkové kategorie 65+ byl největší relativní přírůstek zaznamenán u osob 65-74letých, jejichž počet se meziročně zvýšil o 6,6 % na 0,998 milionu. Tabulka 2: Věkové složení obyvatelstva ČR v roce 2001 a v letech 2006 až Počet obyvatel (v tis.) Z toho ve věku: z toho: Podíl věkové skupiny (v %) ,9 14,4 14,2 14,1 14,2 14,4 14, ,2 71,2 71, ,6 70,1 69, ,9 14,4 14,6 14,9 15,2 15,5 16,2 Syntetické ukazatele Index stáří 1 ) 87,2 100,2 102,4 105, ,8 110,4 Index ekonomické závislosti A 2 ) 42,3 40,4 40,4 40,9 41,7 42,7 44,6 Index ekonomické závislosti B 3 ) 57,1 54,1 53,9 54,1 54,6 55,0 56,3 Průměrný věk - celkem 39,0 40,2 40,3 40,5 40,6 40,8 41,1 - muži 37,4 38,6 38,8 38,9 39,1 39,3 39,6 - ženy 40,5 41,7 41, ,1 42,3 42,5 Věkový medián 37,9 39,1 39,1 39,2 39,4 39,6 40,1 1 ) počet osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0-14 let 2 ) počet osob ve věku 0-14 let a osob starších 65 let na 100 osob ve věku let 3 ) počet osob ve věku 0-19 let a osob starších 65 let na 100 osob ve věku let Zdroj: (8) Komentář: Hodnoty syntetických ukazatelů věkového složení populace ČR od roku 2001 do roku 2011 meziročně neustále rostou (viz tabulka 2). Průměrný věk obyvatel překročil hranici 41 let, když se během roku 2011 zvýšil o 0,3 roku na 41,1 let. U mužů byl nárůst o něco výraznější (o 0,3 roku na 39,6) než u žen (o 0,2 roku na 42,5). Věkový medián poprvé přesáhl hranici 40 let. Na konci roku 2011 byla polovina populace ČR mladší než 40,1 roku a polovina byla starší 40,1 roku. Index stáří trvale roste od poloviny 80. let 20. století. Obdobně tomu bylo i v roce 2011, kdy se dále zvýšil, a to výrazněji než v předchozím roce. Na 100 dětí mladších 15 let připadlo k více než 110 osob starších 65 let. Vzájemný poměr složek populace v ekonomicky aktivním a neaktivním věku, vymezených věky 15 či 20 let, což v podmínkách ČR lépe odpovídá začátku ekonomické aktivity a věkem 65 let, klesal od počátku 90. let

16 století, kdy na 100 osob ve věku připadalo 72 osob ve věku ekonomicky neaktivním, až do roku 2007, kdy na 100 aktivních připadalo 54 neaktivních. Od roku 2008 se však poměr těchto dvou složek mírně zhoršuje, poslední údaj z roku 2011 hovoří o 56 osobách ve věku 0-19 nebo 65 a více let na 100 osob ve věku let. Graf 4: Věková struktura obyvatelstva ČR v letech 2001 až MUŽI ŽENY Věk Počet obyvatel (v tisících) Zdroj: (8) Komentář: Aktuální demografický vývoj v ČR výrazně signalizuje stárnutí populace, a to způsobuje úbytek ekonomicky aktivního obyvatelstva (viz graf 4). Občané se dožívají vyššího věku, ale mají méně dětí než v minulosti. V důsledku toho dochází ke změně věkové struktury populace a tzv. demografickému stárnutí. Počet starších lidí v ČR se postupně zvyšuje. V roce 2004 žilo v ČR 14 % občanů starších 65 let. V roce 2030 by měli podle odhadů ČSÚ tvořit 22,8 % a v roce 2050 pak 31,3 % populace ČR, což představuje přibližně 3 miliony osob. 15

17 Graf 5: Předpokládaná věková skladba obyvatelstva v ČR v roce 2030 Zdroj: (9) Komentář: Graf 5 ukazuje předpokládanou věkovou skladbu populace ČR v roce 2030, ze které je patrný značný úbytek ekonomicky produktivního obyvatelstva, a naopak velký přírůstek osob starších 50 let. 16

18 Graf 6: Naděje dožití při narození v období v ČR Zdroj: (10) Komentář: Z grafu 6 je patrné, že naděje dožití při narození má v ČR meziročně mírně stoupající charakter. Její hodnota dosáhla v roce 2011 v průměru 77,7 let, z toho u žen 80,7 let, u mužů pak 74,7 let. Shrnutí Cílem této kapitoly bylo představit významnou skupinu populace ČR, a to osob starších 50 let prostřednictvím statistických údajů v kontextu s realitou EU a porovnáním se stavem v Nizozemsku. Z výše uvedených dat vyplývá, že v následujících několika desetiletích bude populace v zemích EU, tedy i v ČR a Nizozemsku výrazně stárnout a lidé se budou postupně přesouvat z produktivního do postproduktivního věku. Česko stejně jako ostatní státy EU bude muset na demografické stárnutí populace zodpovědně reagovat politickými, sociálními a ekonomickými opatřeními, mimo jiné také zvyšováním zaměstnanosti starších osob. 17

19 2 Otázky důchodového věku a penzijních systémů v Nizozemsku a České republice 2.1 Důchodový věk a penzijní systém v Nizozemsku Důchodový věk V říjnu 2012 připravila vláda Nizozemska plán zvýšení věku odchodu do důchodu. Důvodem pro zvyšování věku odchodu do důchodu jsou demografické změny a dlouhodobě se zvyšující střední délka života nizozemské populace. Pokud má být důchodový systém v zemi stabilní, musí zůstat zachována průměrná doba pobírání důchodů. Věk odchodu do důchodu byl v Nizozemsku do roku 2012 jak pro ženy, tak pro muže 65 let. Všichni, kteří dosáhli důchodového věku, mají právo na základní starobní důchod od státu. Díky stárnutí populace vzrostl počet lidí, kteří mají právo na důchod, o 2 miliony a v současné době připadají na jednoho důchodce čtyři pracující. Zatímco v roce 2040 budou na jednoho důchodce připadat pouze dva pracující, náklady na starobní důchody vzrostou z 30 miliard EUR na 50 miliard EUR. Proto se věk odchodu do důchodu bude od roku 2013 krok za krokem zvyšovat. Současná vláda chce věkovou hranici odchodu do důchodu zvýšit na 66 let v roce 2019 (viz tabulka 3) a na 67 let v roce Tabulka 3: Postupné zvyšování důchodového věku v Nizozemsku do roku 2019 POSTUPNÉ ZVÝŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU DO ROKU 2019 Rok Navýšení odchodu do důchodu (v měsících) Věk nároku na důchod (roky + měsíce) Zdroj: (11) let Tabulka 4: Postupné zvyšování důchodového věku v Nizozemsku do roku Penzijní systém První pilíř - je základní starobní důchod hrazený z veřejného důchodového pojištění. Poskytuje se všem obyvatelům Nizozemska od věku 65 let a je tvořen paušální penzijní dávkou, která v zásadě zaručuje 70 % čisté minimální mzdy. Ve srovnání s ostatními zeměmi EU je státní důchod v Nizozemsku jen malou částí z celkového systému důchodového pojištění. Všichni obyvatelé Nizozemska ve věku 15 až 65 let platí sociální pojištění v rámci AOW. Nerozlišuje se rozdíl mezi muži a ženami, ani mezi zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými. První pilíř funguje jako systém pay-as-you-go. To znamená, že náklady na nizozemský státní důchod si hradí pracující ve formě příspěvků. Další finanční prostředky na nizozemský státní důchod pocházejí z veřejných zdrojů. Druhý pilíř - je financován z kapitálových fondů. V Nizozemsku existují tři různé typy penzijních fondů, tj. oborové penzijní fondy (pro celá odvětví, jako například veřejné služby, stavebnictví, hotely, stravování a maloobchod), firemní penzijní fondy (pro jednu společnost 18

20 nebo několik společností), penzijní fondy pro nezávislé profese (např. lékaři). Oborové penzijní fondy jsou neziskovými organizacemi. Působí jako nezávislé instituce, které mají formu právnické osoby a nejsou součástí firem. Dále více než 90 % zaměstnanců má firemní důchodové pojištění. Téměř všichni zaměstnavatelé jsou na důchodovém pojištění svých zaměstnanců zainteresováni. Příspěvky zaměstnavatele se pohybují obvykle mezi 6 až deseti procenty hrubé mzdy zaměstnance, sami zaměstnanci si ukládají tři až sedm procent ze své mzdy. Třetí pilíř - je tvořen jednotlivými penzijními produkty. Využívají jej zejména osoby samostatně výdělečně činné a zaměstnanci v odvětvích bez kolektivního důchodového systému. Skládá se z doplňujících produktů, které si může kdokoli koupit od pojišťoven, bank nebo investičních společností. Tímto způsobem mohou lidé ušetřit navíc k důchodu, často s využitím možnosti daňových úlev. Zdroj: (12), (13) 2.2 Důchodový věk a penzijní systém v ČR Důchodový věk Podmínky nároku na řádný starobní důchod upravuje Zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb., v platném znění. Legislativa týkající se seniorů v České republice prošla v posledních letech řadou významných změn. Během 20 let se zvýšil věk odchodu do důchodu o 7 let, a vzhledem k demografickému vývoji ještě ke změnám dojde. Novela zákona o důchodovém pojištění, tzv. malá důchodová reforma platná od roku 2013, přinesla výrazné postupné zvyšování důchodového věku. Budoucí senioři budou odcházet rok od roku později do důchodu. U žen se zohledňuje počet vychovaných dětí, avšak pouze u žen narozených do roku 1975, kdy se důchodový věk pro muže i ženy sjednotí na 66 let a 8 měsíců. Občané narození v roce 1977 již odejdou do důchodu v 67 letech. Dnešní šestnáctiletí se dočkají důchodu až v sedmdesáti letech a mladší děti ještě později. Vyplývá to z novely zákona o důchodovém pojištění, která zvýší pro další občany věkovou hranici pro odchod do důchodu, což se dotkne všech narozených roku 1995 a mladších. Věková hranice odchodu do důchodu je dnes velmi diferencovaná podle věku i pohlaví (viz tabulka 4). Nejvyšší věk pro odchod do důchodu se nyní týká lidí narozených po roce 1968 u mužů a žen bez dětí nebo s jedním dítětem 65 let a u žen s více dětmi 62 let (aspoň čtyři děti), 63 let (tři děti) a 64 let (dvě děti). Od ročníku 1956 (nedotkne se pojištěnců do ročníku 1955 a starších) se má věk odchodu do důchodu zvyšovat postupně, a to až na 67 let, ale s podmínkou, že zvýšení není konečné. V zákoně je to upraveno tak, že nová tabulka věku odchodu do důchodu sice končí na 67 letech (pro ročník 1977), ale současně se zavádí pravidlo, jak je možné zvýšit věk odchodu do důchodu i u lidí, kteří se narodili v roce 1978 a později (viz tabulka 5). Zákon důchodový věk stanoví tak, že se k věku 67 přičte počet kalendářních měsíců, který odpovídá dvojnásobku rozdílu mezi rokem narození pojištěnce a rokem Vláda zmíněné ustanovení zdůvodnila tím, že by mělo zůstat na budoucí politické garnituře, která rozhodne, ve kterém okamžiku další zvyšování důchodového věku zastaví. Pokud lidé nebudou mít síly, aby vydrželi pracovat do tak vysokého věku, zůstane jim možnost odejít do předčasného důchodu. I jeho podmínky zákon zpřísňuje, např. tím, že se postupně prodlužuje délka potřebné doby pojištění pro nárok na předčasný důchod. V předčasném důchodu je nyní téměř 524 tisíc lidí, což je o zhruba 349 tisíc více než v roce 19

21 2000. Další možností, kterou přinesla důchodová reforma od roku 2013, je čerpat tzv. předdůchod využitím vlastních naspořených prostředků v rámci doplňkového penzijního spoření. Podle propočtů ministerstva práce a sociálních věcí mají lidé ročníků 1959 až 2001 i po plánovaném zvýšení důchodového věku více než 80% naději, že se důchodu dožijí. A pokud se ho dožijí, pak si i nadále budou užívat penze stejně dlouho jako dnes, tedy v průměru něco málo pod dvacet let. Některé jiné analýzy ale takový optimismus nesdílejí. Například podle demografické studie pojišťovny Allianz prožijí v současné době v Česku v důchodu v průměru dvacet let jen ženy, ale muži jen okolo patnácti let. V každém případě je zvyšování věku odchodu do důchodu nezbytné, i když krajně nepopulární. Zdroj: (14) 20

22 Tabulka 5: Důchodový věk pojištěnců v ČR narozených v období let 1936 až 1977 Rok narození Mužů Důchodový věk Žen s počtem vychovaných dětí a 4 5 a více r+2m 57r 56r 55r 54r 53r r+4m 57r 56r 55r 54r 53r r+6m 57r 56r 55r 54r 53r r+8m 57r+4m 56r 55r 54r 53r r+10m 57r+8m 56r+4m 55r 54r 53r r 58r 56r+8m 55r+4m 54r 53r r+2m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 53r r+4m 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 53r+4m r+6m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 53r+8m r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 54r r+10m 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m r 60r 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m r+2m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 55r r+4m 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m r+6m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 56r r+10m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m r 62r 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m r+2m 62r+4m 61r 59r+8m 58r+4m 57r r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 58r r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m r 64r 63r+2m 61r+8m 60r+2m 58r+8m r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m r+4m 64r+4m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 59r+8m r+6m 64r+6m 64r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+2m r+8m 64r+8m 64r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m r+10m 64+10m 64r+10m 64r+2m 62r+8m 61r+2m r 65r 65r 64r+8m 63r+2m 61r+8m r+2m 65r+2m 65r+2m 65r+2m 63r+8m 62r+2m r+4m 65r+4m 65r+4m 65r+4m 64r+2m 62r+8m r+6m 65r+6m 65r+6m 65r+6m 64r+8m 63r+2m r+8m 65r+8m 65r+8m 65r+8m 65r+2m 63+8m r+10m 65r+10m 65r+10m 65r+10m 65r+8m 64r+2m r 66r 66r 66r 66r 64r+8m r+2m 66r+2m 66r+2m 66r+2m 66r+2m 65r+2m r+4m 66r+4m 66r+4m 66r+4m 66r+4m 65r+8m r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+2m r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m r 67r 67r 67r 67r 67r Zdroj: (15) 21

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.11.2013 COM(2013) 801 final NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 CS CS 1. TRENDY A VÝZVY NA TRHU PRÁCE A VE SPOLEČNOSTI V

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 MPSV odbor sociálního pojištění OBSAH ÚVOD... 1 ČÁST A... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ... 2 A.1. Stručná charakteristika... 2 A.1.1.

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Evropa pro všechny generace

Evropa pro všechny generace KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 21.5.1999 COM(1999)221 final SDĚLENÍ KOMISE Evropa pro všechny generace Podpora prosperity a mezigenerační solidarity Obsah Stručné shrnutí... 2 1. Úvod: Demografický

Více

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování a sociální politiky investice do budoucna Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Chceme-li z krize vyjít silnější, soudržnější

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) II. DÍL VP č. 25 Praha 2000 65 66 Obsah II. DÍL 4 Penzijní systémy v České republice a jeho výhledy...69

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

NÁVRH PENZIJNÍ REFORMY (verze se zohledněním výchovy dětí v průběžném systému)

NÁVRH PENZIJNÍ REFORMY (verze se zohledněním výchovy dětí v průběžném systému) NÁVRH PENZIJNÍ REFORMY (verze se zohledněním výchovy dětí v průběžném systému) CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii Zpracovali: Pavel Rusý, Peter Zborník, Tomáš Fiala Redakce:

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 60 PLUS

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 60 PLUS ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 60 PLUS 1 OBSAH PROJEKTU ÚVOD... 3 SOUČASNÁ SITUACE LIDI 60 PLUS NA TRHU PRÁCE...4 Zaměstnaní...4 Srovnání zaměstnanosti osob nad 60 let věku v rámci EU... 6 Důchodový věk...9 Pracující

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 5. 2. 2015 OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti

Více

2013 ISBN 978-80-87742-08-2

2013 ISBN 978-80-87742-08-2 závěrečná zpráva Komplexní analýza zdrojů - analýza příjmů a výdajů veřejných rozpočtů, včetně pojistných a nepojistných systémů sociální ochrany, analýza právních závazků veřejných rozpočtů, analýza soukromých

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Návrh materiálu pro jednání porady vedení - č.j.: MSMT-43588/2014 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období - 2020 19. 12. 2014 Návrh materiálu pro jednání porady

Více