Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR"

Transkript

1 Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

2 Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) Oblast podpory: Mezinárodni spolupráce Číslo výzvy: 77 Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Přerov Generála Štefánika Přerov IČ: DIČ: CZ Partner projektu: TechPeople, Rotterdam Schiekade 830, Postbus 299 NL AG Rotterdam Nizozemsko Autorka publikace: Ing. Dana Smutná Termín zpracování publikace: 7/2013 Vice o projektu najdete na Projekt je financován z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

3 MOTO Nejlepším řešením chudoby je práce.

4 ABSTRAKT Stárnutí obyvatelstva ovlivňuje různou měrou všechny státy světa a nese s sebou nutnost řešit zaměstnanost a pracovní podmínky starších lidí. Pro přenos dobré praxe bylo zvoleno Nizozemsko, které dlouhodobě dokázalo udržet míru nezaměstnanosti na velmi nízké úrovni ve srovnání s průměrem EU. Cílem zpracování srovnávací analýzy bylo popsat aktuální stav podpory zaměstnávání osob 50+ v Nizozemsku a ČR, porovnat současnou situaci obou zemí a zaměřit se také na prosazování rovných příležitostí žen a mužů v dané oblasti. Studie rovněž obsahuje právní posouzení možností zavedení nástrojů na podporu zaměstnávání osob 50+ uplatňovaných v Nizozemsku a také v podmínkách ČR z pohledu české legislativy. Klíčová slova: zaměstnanost 50+, stárnutí obyvatel, zvýšení věku odchodu do důchodu, opatření ke zvýšení zaměstnanosti 50+.

5

6 Obsah Obsah...6 Úvod Stárnutí populace Stárnutí populace v EU Stárnutí populace v Nizozemsku Stárnutí populace v České republice Otázky důchodového věku a penzijních systémů v Nizozemsku a České republice Důchodový věk a penzijní systém v Nizozemsku Důchodový věk Penzijní systém Důchodový věk a penzijní systém v ČR Důchodový věk Důchodová reforma Zaměstnanost a nezaměstnanost v Nizozemsku a České republice Strategické dokumenty EU a národní programy reforem Nizozemska a ČR na podporu zaměstnanosti Evropa Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění Národní cíle Nizozemska ve Strategii 2020 na podporu pracovního trhu Národní program reforem Nizozemska Národní cíle ČR v rámci Strategie 2020 v oblasti pracovního trhu Národní program reforem ČR Opatření nizozemské a české vlády na podporu zaměstnanosti osob nad 50 let Podpora zaměstnanosti v Nizozemsku Institucionální podpora zaměstnanosti Základní informace o pracovních smlouvách Placená dovolená Nástroje na podporu zaměstnanosti starších osob v roce Podpora zaměstnanosti v České republice Institucionální podpora zaměstnanosti Základní informace o pracovních smlouvách Placená dovolená Nástroje na podporu zaměstnanosti starších osob Evropské fondy Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci...52

7 6.1.1 Účast Nizozemska v EFG Účast České republiky v EFG Evropský sociální fond Využití ESF v Nizozemsku Využití ESF v České republice Dobrá praxe zaměstnávání osob 50+ v podnicích Nizozemska a na příkladu členských firem OHK Přerov v České republice Příklady dobré praxe v nizozemských podnicích Výstupy dobré praxe zaměstnávání 50+ v nizozemských podnicích Průzkum podpory zaměstnávání 50+ v členských firmách OHK Přerov Dobrá praxe podpory zaměstnanosti osob nad 50 let v dalších nizozemských organizacích Příklady dobré praxe 50+ v nestátních organizacích Příklady pracovních agentur se zaměřením na problematiku Politická strana reprezentující zájmy starší části populace Přístup nizozemské a české vlády k podpoře rovných příležitostí žen a mužů Opatření nizozemské vlády k rovným příležitostem Vládní programy a instituty podpory rovných příležitostí Nevládní organizace na podporu rovných příležitostí Vládní programy a institucionální podpora rovných příležitostí v ČR Projekty ESF na podporu rovných příležitostí žen a mužů Nevládní organizace na podporu rovných příležitostí Dobrá praxe rovných příležitostí žen a mužů v nizozemských podnicích Příklady dobré praxe rovných příležitostí v podnicích...88 Závěr Příloha č. 1 - Právní rozbor Seznam zkratek Seznam tabulek Seznam grafů Citovaná literatura

8 Úvod Tato studie si klade za cíl analyzovat a porovnat současná opatření na trhu práce v Nizozemsku a především zmapovat nové, fungující a užitečné mechanismy, přístupy a příklady dobré praxe na podporu zaměstnanosti osob starších 50 let, které doposud v České republice nebyly zavedeny. Na základě právního rozboru chce posoudit možnosti zavedení nástrojů na podporu zaměstnávání osob 50+ úspěšně využívaných v Nizozemsku i v České republice. Nizozemsko bylo zvoleno záměrně, protože si dovedlo s rostoucí nezaměstnaností poradit způsobem, který se označuje jako zázrak holandské zaměstnanosti. Vývoj v Nizozemsku upozornil mnohem jasněji než v jiných státech Evropské unie (EU) na cestu, kterou by se evropský model mohl ubírat. Nizozemsko se až do poloviny 80. let minulého století řadilo svou více než 10% nezaměstnaností mezi země s nejvyšší nezaměstnaností v Evropském společenství (ES), a přesto ji dokázalo razantně v průběhu několika let snížit pod pět procent. Podle nejnovějších údajů Eurostatu z června 2013 je míra nezaměstnanosti EU 10,9 %, v Nizozemsku dosahuje 6,8 %. V Nizozemsku žije 16,7 milionů obyvatel, z nichž více než třetina, tj. 5,8 milionů, je starších 50 let, a tento počet se stále zvyšuje. Nizozemská společnost na danou situaci reagovala zavedením účinných opatření a její zkušenosti jsou zárukou pro přenos využití potenciálu dobré praxe také v zaměstnanosti věkové kategorie 50+. Důvody úspěšného vytváření pracovních míst v Nizozemsku nejsou snadno identifikovatelné, protože jde o komplex provázených opatření, vyvolávajících synergický efekt v podobě růstu zaměstnanosti. Nizozemský zázrak byl podroben mnoha národohospodářským i sociologickým rozborům s cílem odhalit příčiny jeho úspěchu v rámci Evropy zatím nedostižného. Jedním z rozhodujících faktorů úspěchu bylo pomalejší tempo růstu mezd, než umožňovala dosažená produktivita práce. Mzdová zdrženlivost na základě konsensu mezi nizozemskými zaměstnavateli, odbory a vládou po dobu delší než deset let výměnou za opatření, jež měla vést ke snížení výdajů na nezaměstnanost, přinesla růst zisku firmám, což vedlo k novým investicím a tím i potřebě vytváření nových pracovních míst. Růst zaměstnanosti zapříčinil také strmý růst účasti celé populace na trhu práce, a to rozšířením a podporou částečných pracovních úvazků a zejména zapojením žen. Průměrný pracovní týden v Nizozemsku v roce 2010 (včetně práce na částečný úvazek) činil 30,7 hodin v porovnání s 40,8 hodinami v České republice. I když podíl pracovníků ve věku 55 až 64 let, kteří zůstávají na nemocenské nebo v invalidním důchodu (v současné době 12 %) je stále vysoký, je současná struktura trhu práce v Nizozemsku mnohem "zdravější", než tomu bylo před realizací opatření. Zaměstnanost osob ve věkové kategorii 55 až 64 let dosahuje 56,1 %, zatímco v ČR je na úrovni 47,6 %. Příčiny nizozemského zázraku zahrnují také reformu sociálních dávek. Nizozemsko začalo uskutečňovat reformu, která podmiňuje podporu v nezaměstnanosti s hledáním nového zaměstnání. Odmítnutí ze strany nezaměstnané osoby přijmout "přijatelnou" práci, znamená pro ni automaticky konec státní podpory. Příkladný je i přístup Nizozemska k podpoře zaměstnávání osob starších 50 let, který zahrnuje opatření jak pro zaměstnavatele, tak pro 7

9 zaměstnance. Jsou to například daňové úlevy pro osoby pracující po dosažení důchodového věku, úprava pracovní doby a dodatečné dovolené, vzdělávání a lékařské prohlídky hrazené zaměstnavatelem i úprava podmínek při hromadném propouštění. Nizozemsku se podařilo snížit nezaměstnanost v kontextu systému sociálního zabezpečení, který je stále relativně štědrý a přes úsporná opatření, ke kterým muselo nyní přistoupit, je tamní míra chudoby jedna z nejnižších na světě. 8

10 1 Stárnutí populace Stárnutí obyvatelstva ovlivňuje různou měrou všechny státy světa a nese s sebou nutnost realizovat změny na trhu práce, to znamená především řešit zaměstnanost a pracovní podmínky starších lidí. Se stárnutím populace jsou spojeny i další výzvy související se zvýšenými nároky na systém sociální ochrany, především pak na systém sociálního pojištění a poskytování sociálně zdravotní péče. 1.1 Stárnutí populace v EU Evropská komise (EK) zveřejnila tiskovou zprávu s prognózou, podle níž bude mít Evropská unie v roce 2060 celkově 517 milionů obyvatel, z čehož téměř jednu třetinu budou tvořit lidé starší 65 let. Jak uvádí Zpráva o stárnutí populace ekonomická a rozpočtová projekce pro EK 27 členských států ( ), očekává se v příštích desetiletích podstatná změna věkové skladby obyvatelstva Unie. Oproti dnešku se celkový počet obyvatel EU27 do roku 2060 nijak dramaticky nezvýší (ze současných 502 milionů má vzrůst pouze o 15 milionů), populace však bude mnohem starší 30 % Evropanů bude patřit do věkové skupiny 65 let a více. I když prodloužení délky života můžeme považovat za velký úspěch, odvrácenou stranou jsou problémy, které dopadají na ekonomiky jednotlivých států a jejich systémy sociálního zabezpečení. Jde především o snižování počtu ekonomicky aktivních obyvatel: podle odhadů se počet lidí ve věkové skupině od 15 do 64 let sníží z 67 % na 56 %. Dnes na jednoho důchodce v EU připadají čtyři ekonomicky aktivní lidé, v budoucnosti se tento poměr sníží zhruba na dvě ekonomicky aktivní osoby. Předpokládá se, že tyto demografické změny budou mít velký dopad na veřejné finance států Unie. Vezmeme-li jako základ stávající přístup, očekává se, že veřejné výdaje vynakládané výhradně v souvislosti se staršími občany (důchody, zdravotní a dlouhodobá péče) v letech 2010 až 2060 vzrostou o cca 4 procentní body HDP, tj. ze současných 25 % na 29 % HDP. Jen samotné výdaje na důchody by se měly do roku 2060 zvýšit z 11,3 % na téměř 13 % HDP. Zpráva nicméně upozorňuje na velké rozdíly mezi jednotlivými státy, jež budou z velké části záviset na tom, jak který stát pokročí v provádění důchodových reforem. Zpráva potvrzuje, že vyrovnat se s výzvami, které stárnutí obyvatelstva přináší, bude vyžadovat rázná politická opatření. Rozsah a tempo stárnutí populace závisí na tom, jaká bude v budoucnu střední délka života, porodnost a migrace. Střední délka života při narození by se měla prodloužit u mužů ze 76,7 let v roce 2010 na 84,6 let v roce 2060 a u žen z 82,5 let na 89,1 let. Porodnost v Unii má podle odhadu nepatrně růst z 1,59 porodů na jednu ženu v roce 2010 na 1,71 porodů v roce Kumulativní čistá migrace do EU by měla do roku 2060 dosáhnout počtu 60 milionů lidí. Zdroj: (1) 9

11 Graf 1: Populační pyramida zemí EU27 v roce 2010 a 2060 (v tisících obyvatel) Zdroj: (2) Komentář: Projekce věkové struktury populace EU27 předpokládá dramatické změny, jak je patrné z grafu 1. Nejpočetnější věková skupina v roce 2010 je kolem 40 let jak u mužů, tak u žen. V roce 2060 se očekává zvýšení podílu starších osob na počtu obyvatel, což bude způsobeno přechodem lidí do věku 65 let a více, zatímco v důsledku nižší porodnosti v roce 2010 se tvar populační pyramidy postupně mění z pyramidy na pilíř. Podíl mladých lidí (ve věku 0-19) by měl zůstat poměrně konstantní do r v zemích EU27 (kolem 20 %), zatímco lidé ve věku 20 až 64 budou mít podstatně menší podíl (je projektován pokles z 61 % na 51 %). Osoby ve věku 65 a více let budou tvořit mnohem větší podíl (zvýšení ze 17 % na 30 % populace), stejně jako osoby ve věku 80 a více let (zvýšení z 5 % na 12 %). 10

12 Tabulka 1: Počet, věková struktura obyvatel a index stáří zemí EU27 v roce 2011 Počet obyvatel Věkové skupiny obyvatel v % Belgie Země (v milionech) 0-14 let let 65 let + Index stáří 11, ,5 Bulharsko 7, ,6 Česká republika 10,5 14, ,2 110,4 Dánsko 5, ,4 Německo 81, ,9 Estonsko 1, ,3 Irsko 4, ,1 Řecko 11, ,7 Španělsko 44, ,2 Francie 63, ,4 Itálie 59, ,0 Kypr 7, ,0 Lotyšsko 2, ,4 Litva 3, ,6 Lucembursko 0, ,3 Maďarsko 10, ,6 Malta 0, ,5 Nizozemsko 16, ,1 Rakousko 8, ,3 Polsko 38, ,0 Portugalsko 10, ,0 Rumunsko 21, ,0 Slovinsko 2, ,3 Slovensko 5, ,6 Finsko 5, ,5 Švédsko 9, ,7 Spojené království 61, ,8 Zdroj: (3) Komentář: Index stáří je velmi často používanou charakteristikou věkové struktury obyvatelstva, která vypovídá o stárnutí populace. Vyjadřuje, kolik obyvatel ze starších věkových skupin připadá na sto dětí. Konkrétně v tomto případě kolik obyvatel ve věku 65 a více let připadá na 100 dětí do 14 let věku. Je-li výsledná velikost indexu nižší než 100, je podíl sledované dětské složky obyvatel vyšší než podíl starších osob, a naopak převyšuje-li výsledná hodnota indexu 100, je počet osob ve věku nad 65 let vyšší než počet dětí v populaci. Jak dokládá tabulka 1, dosahoval Index stáří v Nizozemsku v roce 2010 hodnoty 94,1 a v České republice 110,4, což znamená, že Nizozemsko je populačně mladší zemí. 11

13 1.2 Stárnutí populace v Nizozemsku V současné době má Nizozemsko 16,7 milionů obyvatel, z toho 16 % tvoří osoby starší 65 let. V roce 2050 dle Population Reference Bureau lze očekávat nárůst obyvatel na 18,4 milionů. Nizozemců by tedy mělo přibývat. Naděje dožití (střední délka života) dnes dosahuje v průměru 81 let, z toho u žen je 83 let a u mužů pak 79 let. V roce 2050 by se naděje dožití měla průměrně prodloužit na 84,3 let. Seniorů starších 65 let by v roce 2040 mělo být již 25 %. Zdroj: (4), (5), (6) Graf 2: Věková pyramida obyvatelstva v Nizozemsku v roce 2011 Zdroj: (7) 12

14 Graf 3: Odhad věkové pyramidy obyvatelstva Nizozemska v roce 2050 Zdroj: (7) Komentář: Graf 2 zobrazuje současnou věkovou pyramidu obyvatelstva Nizozemska, v níž je patrná výrazná populační vlna, kterou tvoří dnešní šedesátníci a padesátníci narození po druhé světové válce. Silně zastoupeni jsou i čtyřicátníci, což lze přičíst vstřícné imigrační politice Nizozemska v 70. letech 20. století. Ačkoliv lze vnímat nizozemskou populaci jako rostoucí (viz graf 3), v roce 2050 se předpovídá absolutně nejnižší populační růst od roku Z věkové pyramidy lze také vyčíst, že jde o populaci stárnoucí, i když ve srovnání s Českou republikou je tento trend pozvolnější. Patrný je zde stejně jako u nás populační boom po druhé světové válce. 1.3 Stárnutí populace v České republice V průběhu roku 2011 se populace České republiky rozrostla o 18,7 tisíc osob na celkový počet 10,496 mil. obyvatel. Nejvýrazněji ve své četnosti posílila věková skupina obyvatel nad 65 let věku, přibylo i dětí mladších 15 let. Proces stárnutí pokračoval, neboť ukazatele věkového složení (průměrný věk, věkový medián, index stáří) se dále zvýšily. I přes snížení počtu narozených dětí přibylo osob mladších 15 let. Dětská složka populace se za rok 2011 zvětšila o 23,1 tisíc na 1,541 milionu. Počet dětí v populaci tak druhým rokem po sobě zůstával nad hranicí 1,5 milionu. Relativní váha dětské složky se zvýšila ze 14,4 % na 14,7 %. Zvyšující se zastoupení dětí v populaci od roku 2009 bylo odrazem rostoucí porodnosti v letech

15 Obyvatel ve věku let již třetím rokem ubývalo, a v roce 2011 ubylo těchto osob o 116 tisíc. V relativním vyjádření to znamenalo, že zastoupení osob v produktivním věku zaznamenalo meziročně úbytek o 1 procentní bod na 69,1 %. Část tohoto úbytku lze vysvětlit skutečností, že tuto kategorii opustila početně silná generace ročníku 1946 (na konci roku 2011 bylo ve věku 65 let 145 tisíc osob), kterou nahradila generace narozených v roce 1996, jichž bylo k jen 91 tisíc. Do věkové skupiny osob nad 65 let věku na konci roku 2011 patřilo 1,701 milionu osob. Senioři se tak podíleli na celkové populaci 16,2 %. Zastoupení seniorů pozvolna roste již od poloviny 80. let 20. století. V rámci věkové kategorie 65+ byl největší relativní přírůstek zaznamenán u osob 65-74letých, jejichž počet se meziročně zvýšil o 6,6 % na 0,998 milionu. Tabulka 2: Věkové složení obyvatelstva ČR v roce 2001 a v letech 2006 až Počet obyvatel (v tis.) Z toho ve věku: z toho: Podíl věkové skupiny (v %) ,9 14,4 14,2 14,1 14,2 14,4 14, ,2 71,2 71, ,6 70,1 69, ,9 14,4 14,6 14,9 15,2 15,5 16,2 Syntetické ukazatele Index stáří 1 ) 87,2 100,2 102,4 105, ,8 110,4 Index ekonomické závislosti A 2 ) 42,3 40,4 40,4 40,9 41,7 42,7 44,6 Index ekonomické závislosti B 3 ) 57,1 54,1 53,9 54,1 54,6 55,0 56,3 Průměrný věk - celkem 39,0 40,2 40,3 40,5 40,6 40,8 41,1 - muži 37,4 38,6 38,8 38,9 39,1 39,3 39,6 - ženy 40,5 41,7 41, ,1 42,3 42,5 Věkový medián 37,9 39,1 39,1 39,2 39,4 39,6 40,1 1 ) počet osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0-14 let 2 ) počet osob ve věku 0-14 let a osob starších 65 let na 100 osob ve věku let 3 ) počet osob ve věku 0-19 let a osob starších 65 let na 100 osob ve věku let Zdroj: (8) Komentář: Hodnoty syntetických ukazatelů věkového složení populace ČR od roku 2001 do roku 2011 meziročně neustále rostou (viz tabulka 2). Průměrný věk obyvatel překročil hranici 41 let, když se během roku 2011 zvýšil o 0,3 roku na 41,1 let. U mužů byl nárůst o něco výraznější (o 0,3 roku na 39,6) než u žen (o 0,2 roku na 42,5). Věkový medián poprvé přesáhl hranici 40 let. Na konci roku 2011 byla polovina populace ČR mladší než 40,1 roku a polovina byla starší 40,1 roku. Index stáří trvale roste od poloviny 80. let 20. století. Obdobně tomu bylo i v roce 2011, kdy se dále zvýšil, a to výrazněji než v předchozím roce. Na 100 dětí mladších 15 let připadlo k více než 110 osob starších 65 let. Vzájemný poměr složek populace v ekonomicky aktivním a neaktivním věku, vymezených věky 15 či 20 let, což v podmínkách ČR lépe odpovídá začátku ekonomické aktivity a věkem 65 let, klesal od počátku 90. let

16 století, kdy na 100 osob ve věku připadalo 72 osob ve věku ekonomicky neaktivním, až do roku 2007, kdy na 100 aktivních připadalo 54 neaktivních. Od roku 2008 se však poměr těchto dvou složek mírně zhoršuje, poslední údaj z roku 2011 hovoří o 56 osobách ve věku 0-19 nebo 65 a více let na 100 osob ve věku let. Graf 4: Věková struktura obyvatelstva ČR v letech 2001 až MUŽI ŽENY Věk Počet obyvatel (v tisících) Zdroj: (8) Komentář: Aktuální demografický vývoj v ČR výrazně signalizuje stárnutí populace, a to způsobuje úbytek ekonomicky aktivního obyvatelstva (viz graf 4). Občané se dožívají vyššího věku, ale mají méně dětí než v minulosti. V důsledku toho dochází ke změně věkové struktury populace a tzv. demografickému stárnutí. Počet starších lidí v ČR se postupně zvyšuje. V roce 2004 žilo v ČR 14 % občanů starších 65 let. V roce 2030 by měli podle odhadů ČSÚ tvořit 22,8 % a v roce 2050 pak 31,3 % populace ČR, což představuje přibližně 3 miliony osob. 15

17 Graf 5: Předpokládaná věková skladba obyvatelstva v ČR v roce 2030 Zdroj: (9) Komentář: Graf 5 ukazuje předpokládanou věkovou skladbu populace ČR v roce 2030, ze které je patrný značný úbytek ekonomicky produktivního obyvatelstva, a naopak velký přírůstek osob starších 50 let. 16

18 Graf 6: Naděje dožití při narození v období v ČR Zdroj: (10) Komentář: Z grafu 6 je patrné, že naděje dožití při narození má v ČR meziročně mírně stoupající charakter. Její hodnota dosáhla v roce 2011 v průměru 77,7 let, z toho u žen 80,7 let, u mužů pak 74,7 let. Shrnutí Cílem této kapitoly bylo představit významnou skupinu populace ČR, a to osob starších 50 let prostřednictvím statistických údajů v kontextu s realitou EU a porovnáním se stavem v Nizozemsku. Z výše uvedených dat vyplývá, že v následujících několika desetiletích bude populace v zemích EU, tedy i v ČR a Nizozemsku výrazně stárnout a lidé se budou postupně přesouvat z produktivního do postproduktivního věku. Česko stejně jako ostatní státy EU bude muset na demografické stárnutí populace zodpovědně reagovat politickými, sociálními a ekonomickými opatřeními, mimo jiné také zvyšováním zaměstnanosti starších osob. 17

19 2 Otázky důchodového věku a penzijních systémů v Nizozemsku a České republice 2.1 Důchodový věk a penzijní systém v Nizozemsku Důchodový věk V říjnu 2012 připravila vláda Nizozemska plán zvýšení věku odchodu do důchodu. Důvodem pro zvyšování věku odchodu do důchodu jsou demografické změny a dlouhodobě se zvyšující střední délka života nizozemské populace. Pokud má být důchodový systém v zemi stabilní, musí zůstat zachována průměrná doba pobírání důchodů. Věk odchodu do důchodu byl v Nizozemsku do roku 2012 jak pro ženy, tak pro muže 65 let. Všichni, kteří dosáhli důchodového věku, mají právo na základní starobní důchod od státu. Díky stárnutí populace vzrostl počet lidí, kteří mají právo na důchod, o 2 miliony a v současné době připadají na jednoho důchodce čtyři pracující. Zatímco v roce 2040 budou na jednoho důchodce připadat pouze dva pracující, náklady na starobní důchody vzrostou z 30 miliard EUR na 50 miliard EUR. Proto se věk odchodu do důchodu bude od roku 2013 krok za krokem zvyšovat. Současná vláda chce věkovou hranici odchodu do důchodu zvýšit na 66 let v roce 2019 (viz tabulka 3) a na 67 let v roce Tabulka 3: Postupné zvyšování důchodového věku v Nizozemsku do roku 2019 POSTUPNÉ ZVÝŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU DO ROKU 2019 Rok Navýšení odchodu do důchodu (v měsících) Věk nároku na důchod (roky + měsíce) Zdroj: (11) let Tabulka 4: Postupné zvyšování důchodového věku v Nizozemsku do roku Penzijní systém První pilíř - je základní starobní důchod hrazený z veřejného důchodového pojištění. Poskytuje se všem obyvatelům Nizozemska od věku 65 let a je tvořen paušální penzijní dávkou, která v zásadě zaručuje 70 % čisté minimální mzdy. Ve srovnání s ostatními zeměmi EU je státní důchod v Nizozemsku jen malou částí z celkového systému důchodového pojištění. Všichni obyvatelé Nizozemska ve věku 15 až 65 let platí sociální pojištění v rámci AOW. Nerozlišuje se rozdíl mezi muži a ženami, ani mezi zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými. První pilíř funguje jako systém pay-as-you-go. To znamená, že náklady na nizozemský státní důchod si hradí pracující ve formě příspěvků. Další finanční prostředky na nizozemský státní důchod pocházejí z veřejných zdrojů. Druhý pilíř - je financován z kapitálových fondů. V Nizozemsku existují tři různé typy penzijních fondů, tj. oborové penzijní fondy (pro celá odvětví, jako například veřejné služby, stavebnictví, hotely, stravování a maloobchod), firemní penzijní fondy (pro jednu společnost 18

20 nebo několik společností), penzijní fondy pro nezávislé profese (např. lékaři). Oborové penzijní fondy jsou neziskovými organizacemi. Působí jako nezávislé instituce, které mají formu právnické osoby a nejsou součástí firem. Dále více než 90 % zaměstnanců má firemní důchodové pojištění. Téměř všichni zaměstnavatelé jsou na důchodovém pojištění svých zaměstnanců zainteresováni. Příspěvky zaměstnavatele se pohybují obvykle mezi 6 až deseti procenty hrubé mzdy zaměstnance, sami zaměstnanci si ukládají tři až sedm procent ze své mzdy. Třetí pilíř - je tvořen jednotlivými penzijními produkty. Využívají jej zejména osoby samostatně výdělečně činné a zaměstnanci v odvětvích bez kolektivního důchodového systému. Skládá se z doplňujících produktů, které si může kdokoli koupit od pojišťoven, bank nebo investičních společností. Tímto způsobem mohou lidé ušetřit navíc k důchodu, často s využitím možnosti daňových úlev. Zdroj: (12), (13) 2.2 Důchodový věk a penzijní systém v ČR Důchodový věk Podmínky nároku na řádný starobní důchod upravuje Zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb., v platném znění. Legislativa týkající se seniorů v České republice prošla v posledních letech řadou významných změn. Během 20 let se zvýšil věk odchodu do důchodu o 7 let, a vzhledem k demografickému vývoji ještě ke změnám dojde. Novela zákona o důchodovém pojištění, tzv. malá důchodová reforma platná od roku 2013, přinesla výrazné postupné zvyšování důchodového věku. Budoucí senioři budou odcházet rok od roku později do důchodu. U žen se zohledňuje počet vychovaných dětí, avšak pouze u žen narozených do roku 1975, kdy se důchodový věk pro muže i ženy sjednotí na 66 let a 8 měsíců. Občané narození v roce 1977 již odejdou do důchodu v 67 letech. Dnešní šestnáctiletí se dočkají důchodu až v sedmdesáti letech a mladší děti ještě později. Vyplývá to z novely zákona o důchodovém pojištění, která zvýší pro další občany věkovou hranici pro odchod do důchodu, což se dotkne všech narozených roku 1995 a mladších. Věková hranice odchodu do důchodu je dnes velmi diferencovaná podle věku i pohlaví (viz tabulka 4). Nejvyšší věk pro odchod do důchodu se nyní týká lidí narozených po roce 1968 u mužů a žen bez dětí nebo s jedním dítětem 65 let a u žen s více dětmi 62 let (aspoň čtyři děti), 63 let (tři děti) a 64 let (dvě děti). Od ročníku 1956 (nedotkne se pojištěnců do ročníku 1955 a starších) se má věk odchodu do důchodu zvyšovat postupně, a to až na 67 let, ale s podmínkou, že zvýšení není konečné. V zákoně je to upraveno tak, že nová tabulka věku odchodu do důchodu sice končí na 67 letech (pro ročník 1977), ale současně se zavádí pravidlo, jak je možné zvýšit věk odchodu do důchodu i u lidí, kteří se narodili v roce 1978 a později (viz tabulka 5). Zákon důchodový věk stanoví tak, že se k věku 67 přičte počet kalendářních měsíců, který odpovídá dvojnásobku rozdílu mezi rokem narození pojištěnce a rokem Vláda zmíněné ustanovení zdůvodnila tím, že by mělo zůstat na budoucí politické garnituře, která rozhodne, ve kterém okamžiku další zvyšování důchodového věku zastaví. Pokud lidé nebudou mít síly, aby vydrželi pracovat do tak vysokého věku, zůstane jim možnost odejít do předčasného důchodu. I jeho podmínky zákon zpřísňuje, např. tím, že se postupně prodlužuje délka potřebné doby pojištění pro nárok na předčasný důchod. V předčasném důchodu je nyní téměř 524 tisíc lidí, což je o zhruba 349 tisíc více než v roce 19

21 2000. Další možností, kterou přinesla důchodová reforma od roku 2013, je čerpat tzv. předdůchod využitím vlastních naspořených prostředků v rámci doplňkového penzijního spoření. Podle propočtů ministerstva práce a sociálních věcí mají lidé ročníků 1959 až 2001 i po plánovaném zvýšení důchodového věku více než 80% naději, že se důchodu dožijí. A pokud se ho dožijí, pak si i nadále budou užívat penze stejně dlouho jako dnes, tedy v průměru něco málo pod dvacet let. Některé jiné analýzy ale takový optimismus nesdílejí. Například podle demografické studie pojišťovny Allianz prožijí v současné době v Česku v důchodu v průměru dvacet let jen ženy, ale muži jen okolo patnácti let. V každém případě je zvyšování věku odchodu do důchodu nezbytné, i když krajně nepopulární. Zdroj: (14) 20

22 Tabulka 5: Důchodový věk pojištěnců v ČR narozených v období let 1936 až 1977 Rok narození Mužů Důchodový věk Žen s počtem vychovaných dětí a 4 5 a více r+2m 57r 56r 55r 54r 53r r+4m 57r 56r 55r 54r 53r r+6m 57r 56r 55r 54r 53r r+8m 57r+4m 56r 55r 54r 53r r+10m 57r+8m 56r+4m 55r 54r 53r r 58r 56r+8m 55r+4m 54r 53r r+2m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 53r r+4m 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 53r+4m r+6m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 53r+8m r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 54r r+10m 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m r 60r 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m r+2m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 55r r+4m 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m r+6m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 56r r+10m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m r 62r 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m r+2m 62r+4m 61r 59r+8m 58r+4m 57r r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 58r r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m r 64r 63r+2m 61r+8m 60r+2m 58r+8m r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m r+4m 64r+4m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 59r+8m r+6m 64r+6m 64r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+2m r+8m 64r+8m 64r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m r+10m 64+10m 64r+10m 64r+2m 62r+8m 61r+2m r 65r 65r 64r+8m 63r+2m 61r+8m r+2m 65r+2m 65r+2m 65r+2m 63r+8m 62r+2m r+4m 65r+4m 65r+4m 65r+4m 64r+2m 62r+8m r+6m 65r+6m 65r+6m 65r+6m 64r+8m 63r+2m r+8m 65r+8m 65r+8m 65r+8m 65r+2m 63+8m r+10m 65r+10m 65r+10m 65r+10m 65r+8m 64r+2m r 66r 66r 66r 66r 64r+8m r+2m 66r+2m 66r+2m 66r+2m 66r+2m 65r+2m r+4m 66r+4m 66r+4m 66r+4m 66r+4m 65r+8m r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+2m r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m r 67r 67r 67r 67r 67r Zdroj: (15) 21

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

2010 Dostupný z

2010 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 06.10.2016 Změny v zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU - Český statistický

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Český statistický úřad 2013 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203469 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Tento

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE 4.11. 2014 Age Management: Strategické řízení věkové diverzity ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Základní pohled na budoucí vývo. j počtu osob dle. Zastoupení osob ve starším věku a jejich participace na trhu práce i ve srovnání s EU27

Základní pohled na budoucí vývo. j počtu osob dle. Zastoupení osob ve starším věku a jejich participace na trhu práce i ve srovnání s EU27 Kulatýstůl Praha, 15. 3. 2012 Participace starších osob na trhu práce podle dat VŠPS Ondřej Nývlt, ČSÚ Marta Petráňová, ČSÚ Ivana Dubcová, ČSÚ Základní pohled na budoucí vývo j počtu osob dle věku v ČR

Více

2015 Dostupný z

2015 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 21.12.2016 Průměrný věk pracujících se za dvacet let zvýšil o téměř čtyři roky Mejstřík, Bohuslav ; Petráňová, Marta

Více

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze?

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Hotel SOREA REGIA Bratislava 18. októbra 2016, JUDr. Vít Samek Změny ve III. pilíři 2012 až 2015: Transformace

Více

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Prezentace pro PT1 Praha 25.8.2016 ÚČASTNÍCI POČET ÚČASTNÍKŮ 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

1.3. Mzdová konvergence

1.3. Mzdová konvergence 1.3. Mzdová konvergence Průměrné hodinové náklady práce, definované jako celkové pracovní náklady v eurech dělené počtem odpracovaných hodin, mohou být srovnatelnou bází, pomocí níž je možné zhruba porovnat,

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI RELIK 2014. Reprodukce lidského kapitálu vzájemné vazby a souvislosti. 24. 25. listopadu 2014 TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Kotýnková Magdalena Abstrakt Stárnutí obyvatelstva,

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013 Martina Miskolczi Jitka Langhamrová Tomáš Fiala Abstrakt Institut předdůchodů je nová možnost, využitelná od roku 2013. Její podstatou je odchod

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.5.2012 COM(2012) 315 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na období

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

1. Důchodové pojištění 1

1. Důchodové pojištění 1 1. Důchodové pojištění 1 Důchodový systém ČR je založen na povinném základním důchodovém pojištění podle zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (tzv. první pilíř), na doplňkovém penzijním spoření

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu V průběhu roku 213 pokračoval v České republice proces stárnutí populace. Zvýšil se průměrný věk obyvatel (na 41,5 let) i počet a podíl osob ve věku 65 a více

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

2016 Dostupný z

2016 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 25.12.2016 V ČR pracuje jen malá část mladých Petráňová, Marta; Mejstřík, Bohuslav 2016 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-204378

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více

1. Důchodové pojištění

1. Důchodové pojištění Vybrané údaje o sociálním zabezpečení za rok 1. Důchodové pojištění Důchodové pojištění zajišťuje občany pro případ stáří, invalidity nebo při ztrátě živitele. Ze základního důchodového pojištění se tedy

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

Fiskální teorie a politika LS 2016

Fiskální teorie a politika LS 2016 Fiskální teorie a politika LS 2016 RUD 2016 Vyhláška č. 213/2015 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů podíl

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

Zneužívání chudoby: čísla a fakta. Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.

Zneužívání chudoby: čísla a fakta. Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. Zneužívání chudoby: čísla a fakta Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. Chudoba: co je to? Absolutní chudoba = nejsou zajištěny základní potřeby Relativní chudoba = srovnání životní úrovně jedince s průměrnou

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 6

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 6 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA 2005-2010 Bulletin No. 6 A - Úplné náklady práce v ČR, zdanění a veřejné rozpočty 2005-2010 1. Měsíční úplné náklady práce v ČR v Kč na

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod.

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Penzijní systém ČR Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Rozložení tématického okruhu do dílčích témat Podstata systému tradičního veřejného sociálního pojištění a jeho stručná historie v ČR Hlavní

Více

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 5

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 5 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA 2004-2009 Bulletin No. 5 Tabulková část A - Úplné náklady práce v ČR, zdanění a veřejné rozpočty 2004-2009 1. Měsíční úplné náklady práce

Více

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy I. Deficit státního rozpočtu způsobený vyvedením části pojistného Návrh vládní důchodové reformy představený panem ministrem práce a sociálních věcí Ing.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Počet obyvatel České republiky se v průběhu roku 214, po úbytku v předchozím roce, opět zvýšil. Ve věkovém složení přibylo dětí a zejména seniorů. Populace dále

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.12.2016 COM(2016) 815 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Obyvatelstvo České republiky se v průběhu roku rozrostlo o 15,6 tisíce osob. Přibylo dětí a zejména seniorů. Stárnutí populace České republiky se znovu projevilo

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Alternativy reformy penzijního systému března 2007 S 36 14:00 17:15

Alternativy reformy penzijního systému března 2007 S 36 14:00 17:15 Alternativy reformy penzijního systému 1. 3. března 2007 S 36 14:00 17:15 Název tématického celku: Východiska a principy konstrukce penzijních systémů Cíl: Objasnit podmínky, za kterých je možné uspořádat

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala

Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala 1 Ryze demografická kritéria: Konstantní (např. let) Možné nastavení důchodového věku (měřeno od okamžiku narození) Konstantní doba

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Jednání OK , podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů

Jednání OK , podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů Jednání OK 1. 12. 2016, podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů Znění návrhu Odborná komise pro důchodovou reformu navrhuje stanovit minimální valorizaci procentní výměry důchodů podle indexu spotřebitelských

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu. Vít Samek (Vladimír Bezděk)

Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu. Vít Samek (Vladimír Bezděk) Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu Vít Samek (Vladimír Bezděk) Mandát PT1 OK pro DR Analyzovat efektivitu státní podpory doplňkových důchodových systémů s ohledem na jejich motivační funkci

Více

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Přednáška č.8 Důchodové systémy Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Hlavním cílem změn:

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 270 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Polska z roku 2015

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Vladimír r Tomší šík člen bankovní rady ČNB SeminářČeské společnosti ekonomické a ŠkodyAuto Vysoké školy Pozice nových zemí EU v rámci evropské integrace 12.

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Ing. Petr Mach, Ph.D.

Ing. Petr Mach, Ph.D. Svobodní mají plán, jak snížit všem pracujícím daně a odvody tak, aby každému zůstalo o 1000 korun čistého měsíčně navíc. Zrušíme nespravedlivé dotace pro firmy, proto budeme moci snížit daně lidem. Ing.

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 Zuzana Mačková Martina Miskolczi Abstrakt Předčasné důchody mají v České republice již dlouholetou tradici, může si o ně zažádat osoba nejdříve

Více

Průběžná informace pro Odbornou komisi za pracovní tým PT1

Průběžná informace pro Odbornou komisi za pracovní tým PT1 ODBORNÁ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU Pracovní tým č. 1 Podpora rozvoje III. pilíře Průběžná informace pro Odbornou komisi za pracovní tým PT1 Vít Samek Praha, MPSV ČR, 10. prosince 2015 Mandát 2015 PT1

Více

Pružnost trhu práce a EU

Pružnost trhu práce a EU Pružnost trhu práce a EU Kamil Galuščák (ČNB) Smilovice, 4.6.2003 Připravenost trhu práce na vstup do EU 1. Mzdová diferenciace a pružnost mezd 2. Mobilita pracovních sil 3. Politika zaměstnanosti, sociální

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Citlivostní analý za valorizace dů chodů

Citlivostní analý za valorizace dů chodů Popis výsledků citlivostní analýzy valorizace důchodů Zadání Na základě požadavku Odborné komise pro důchodovou reformu se níže uvedená citlivostní analýza zabývá dopady změny výše valorizace vyplácených

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Životní pojištění,, jeho daňov ové motivace a postavení v systému důchodovd chodového zabezpečen ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Vypracovali: Jakub Procházka Antonín Spálovský Obsah Smysl ŽP Význam a role

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více