Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR"

Transkript

1 Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

2 Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) Oblast podpory: Mezinárodni spolupráce Číslo výzvy: 77 Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Přerov Generála Štefánika Přerov IČ: DIČ: CZ Partner projektu: TechPeople, Rotterdam Schiekade 830, Postbus 299 NL AG Rotterdam Nizozemsko Autorka publikace: Ing. Dana Smutná Termín zpracování publikace: 7/2013 Vice o projektu najdete na Projekt je financován z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

3 MOTO Nejlepším řešením chudoby je práce.

4 ABSTRAKT Stárnutí obyvatelstva ovlivňuje různou měrou všechny státy světa a nese s sebou nutnost řešit zaměstnanost a pracovní podmínky starších lidí. Pro přenos dobré praxe bylo zvoleno Nizozemsko, které dlouhodobě dokázalo udržet míru nezaměstnanosti na velmi nízké úrovni ve srovnání s průměrem EU. Cílem zpracování srovnávací analýzy bylo popsat aktuální stav podpory zaměstnávání osob 50+ v Nizozemsku a ČR, porovnat současnou situaci obou zemí a zaměřit se také na prosazování rovných příležitostí žen a mužů v dané oblasti. Studie rovněž obsahuje právní posouzení možností zavedení nástrojů na podporu zaměstnávání osob 50+ uplatňovaných v Nizozemsku a také v podmínkách ČR z pohledu české legislativy. Klíčová slova: zaměstnanost 50+, stárnutí obyvatel, zvýšení věku odchodu do důchodu, opatření ke zvýšení zaměstnanosti 50+.

5

6 Obsah Obsah...6 Úvod Stárnutí populace Stárnutí populace v EU Stárnutí populace v Nizozemsku Stárnutí populace v České republice Otázky důchodového věku a penzijních systémů v Nizozemsku a České republice Důchodový věk a penzijní systém v Nizozemsku Důchodový věk Penzijní systém Důchodový věk a penzijní systém v ČR Důchodový věk Důchodová reforma Zaměstnanost a nezaměstnanost v Nizozemsku a České republice Strategické dokumenty EU a národní programy reforem Nizozemska a ČR na podporu zaměstnanosti Evropa Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění Národní cíle Nizozemska ve Strategii 2020 na podporu pracovního trhu Národní program reforem Nizozemska Národní cíle ČR v rámci Strategie 2020 v oblasti pracovního trhu Národní program reforem ČR Opatření nizozemské a české vlády na podporu zaměstnanosti osob nad 50 let Podpora zaměstnanosti v Nizozemsku Institucionální podpora zaměstnanosti Základní informace o pracovních smlouvách Placená dovolená Nástroje na podporu zaměstnanosti starších osob v roce Podpora zaměstnanosti v České republice Institucionální podpora zaměstnanosti Základní informace o pracovních smlouvách Placená dovolená Nástroje na podporu zaměstnanosti starších osob Evropské fondy Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci...52

7 6.1.1 Účast Nizozemska v EFG Účast České republiky v EFG Evropský sociální fond Využití ESF v Nizozemsku Využití ESF v České republice Dobrá praxe zaměstnávání osob 50+ v podnicích Nizozemska a na příkladu členských firem OHK Přerov v České republice Příklady dobré praxe v nizozemských podnicích Výstupy dobré praxe zaměstnávání 50+ v nizozemských podnicích Průzkum podpory zaměstnávání 50+ v členských firmách OHK Přerov Dobrá praxe podpory zaměstnanosti osob nad 50 let v dalších nizozemských organizacích Příklady dobré praxe 50+ v nestátních organizacích Příklady pracovních agentur se zaměřením na problematiku Politická strana reprezentující zájmy starší části populace Přístup nizozemské a české vlády k podpoře rovných příležitostí žen a mužů Opatření nizozemské vlády k rovným příležitostem Vládní programy a instituty podpory rovných příležitostí Nevládní organizace na podporu rovných příležitostí Vládní programy a institucionální podpora rovných příležitostí v ČR Projekty ESF na podporu rovných příležitostí žen a mužů Nevládní organizace na podporu rovných příležitostí Dobrá praxe rovných příležitostí žen a mužů v nizozemských podnicích Příklady dobré praxe rovných příležitostí v podnicích...88 Závěr Příloha č. 1 - Právní rozbor Seznam zkratek Seznam tabulek Seznam grafů Citovaná literatura

8 Úvod Tato studie si klade za cíl analyzovat a porovnat současná opatření na trhu práce v Nizozemsku a především zmapovat nové, fungující a užitečné mechanismy, přístupy a příklady dobré praxe na podporu zaměstnanosti osob starších 50 let, které doposud v České republice nebyly zavedeny. Na základě právního rozboru chce posoudit možnosti zavedení nástrojů na podporu zaměstnávání osob 50+ úspěšně využívaných v Nizozemsku i v České republice. Nizozemsko bylo zvoleno záměrně, protože si dovedlo s rostoucí nezaměstnaností poradit způsobem, který se označuje jako zázrak holandské zaměstnanosti. Vývoj v Nizozemsku upozornil mnohem jasněji než v jiných státech Evropské unie (EU) na cestu, kterou by se evropský model mohl ubírat. Nizozemsko se až do poloviny 80. let minulého století řadilo svou více než 10% nezaměstnaností mezi země s nejvyšší nezaměstnaností v Evropském společenství (ES), a přesto ji dokázalo razantně v průběhu několika let snížit pod pět procent. Podle nejnovějších údajů Eurostatu z června 2013 je míra nezaměstnanosti EU 10,9 %, v Nizozemsku dosahuje 6,8 %. V Nizozemsku žije 16,7 milionů obyvatel, z nichž více než třetina, tj. 5,8 milionů, je starších 50 let, a tento počet se stále zvyšuje. Nizozemská společnost na danou situaci reagovala zavedením účinných opatření a její zkušenosti jsou zárukou pro přenos využití potenciálu dobré praxe také v zaměstnanosti věkové kategorie 50+. Důvody úspěšného vytváření pracovních míst v Nizozemsku nejsou snadno identifikovatelné, protože jde o komplex provázených opatření, vyvolávajících synergický efekt v podobě růstu zaměstnanosti. Nizozemský zázrak byl podroben mnoha národohospodářským i sociologickým rozborům s cílem odhalit příčiny jeho úspěchu v rámci Evropy zatím nedostižného. Jedním z rozhodujících faktorů úspěchu bylo pomalejší tempo růstu mezd, než umožňovala dosažená produktivita práce. Mzdová zdrženlivost na základě konsensu mezi nizozemskými zaměstnavateli, odbory a vládou po dobu delší než deset let výměnou za opatření, jež měla vést ke snížení výdajů na nezaměstnanost, přinesla růst zisku firmám, což vedlo k novým investicím a tím i potřebě vytváření nových pracovních míst. Růst zaměstnanosti zapříčinil také strmý růst účasti celé populace na trhu práce, a to rozšířením a podporou částečných pracovních úvazků a zejména zapojením žen. Průměrný pracovní týden v Nizozemsku v roce 2010 (včetně práce na částečný úvazek) činil 30,7 hodin v porovnání s 40,8 hodinami v České republice. I když podíl pracovníků ve věku 55 až 64 let, kteří zůstávají na nemocenské nebo v invalidním důchodu (v současné době 12 %) je stále vysoký, je současná struktura trhu práce v Nizozemsku mnohem "zdravější", než tomu bylo před realizací opatření. Zaměstnanost osob ve věkové kategorii 55 až 64 let dosahuje 56,1 %, zatímco v ČR je na úrovni 47,6 %. Příčiny nizozemského zázraku zahrnují také reformu sociálních dávek. Nizozemsko začalo uskutečňovat reformu, která podmiňuje podporu v nezaměstnanosti s hledáním nového zaměstnání. Odmítnutí ze strany nezaměstnané osoby přijmout "přijatelnou" práci, znamená pro ni automaticky konec státní podpory. Příkladný je i přístup Nizozemska k podpoře zaměstnávání osob starších 50 let, který zahrnuje opatření jak pro zaměstnavatele, tak pro 7

9 zaměstnance. Jsou to například daňové úlevy pro osoby pracující po dosažení důchodového věku, úprava pracovní doby a dodatečné dovolené, vzdělávání a lékařské prohlídky hrazené zaměstnavatelem i úprava podmínek při hromadném propouštění. Nizozemsku se podařilo snížit nezaměstnanost v kontextu systému sociálního zabezpečení, který je stále relativně štědrý a přes úsporná opatření, ke kterým muselo nyní přistoupit, je tamní míra chudoby jedna z nejnižších na světě. 8

10 1 Stárnutí populace Stárnutí obyvatelstva ovlivňuje různou měrou všechny státy světa a nese s sebou nutnost realizovat změny na trhu práce, to znamená především řešit zaměstnanost a pracovní podmínky starších lidí. Se stárnutím populace jsou spojeny i další výzvy související se zvýšenými nároky na systém sociální ochrany, především pak na systém sociálního pojištění a poskytování sociálně zdravotní péče. 1.1 Stárnutí populace v EU Evropská komise (EK) zveřejnila tiskovou zprávu s prognózou, podle níž bude mít Evropská unie v roce 2060 celkově 517 milionů obyvatel, z čehož téměř jednu třetinu budou tvořit lidé starší 65 let. Jak uvádí Zpráva o stárnutí populace ekonomická a rozpočtová projekce pro EK 27 členských států ( ), očekává se v příštích desetiletích podstatná změna věkové skladby obyvatelstva Unie. Oproti dnešku se celkový počet obyvatel EU27 do roku 2060 nijak dramaticky nezvýší (ze současných 502 milionů má vzrůst pouze o 15 milionů), populace však bude mnohem starší 30 % Evropanů bude patřit do věkové skupiny 65 let a více. I když prodloužení délky života můžeme považovat za velký úspěch, odvrácenou stranou jsou problémy, které dopadají na ekonomiky jednotlivých států a jejich systémy sociálního zabezpečení. Jde především o snižování počtu ekonomicky aktivních obyvatel: podle odhadů se počet lidí ve věkové skupině od 15 do 64 let sníží z 67 % na 56 %. Dnes na jednoho důchodce v EU připadají čtyři ekonomicky aktivní lidé, v budoucnosti se tento poměr sníží zhruba na dvě ekonomicky aktivní osoby. Předpokládá se, že tyto demografické změny budou mít velký dopad na veřejné finance států Unie. Vezmeme-li jako základ stávající přístup, očekává se, že veřejné výdaje vynakládané výhradně v souvislosti se staršími občany (důchody, zdravotní a dlouhodobá péče) v letech 2010 až 2060 vzrostou o cca 4 procentní body HDP, tj. ze současných 25 % na 29 % HDP. Jen samotné výdaje na důchody by se měly do roku 2060 zvýšit z 11,3 % na téměř 13 % HDP. Zpráva nicméně upozorňuje na velké rozdíly mezi jednotlivými státy, jež budou z velké části záviset na tom, jak který stát pokročí v provádění důchodových reforem. Zpráva potvrzuje, že vyrovnat se s výzvami, které stárnutí obyvatelstva přináší, bude vyžadovat rázná politická opatření. Rozsah a tempo stárnutí populace závisí na tom, jaká bude v budoucnu střední délka života, porodnost a migrace. Střední délka života při narození by se měla prodloužit u mužů ze 76,7 let v roce 2010 na 84,6 let v roce 2060 a u žen z 82,5 let na 89,1 let. Porodnost v Unii má podle odhadu nepatrně růst z 1,59 porodů na jednu ženu v roce 2010 na 1,71 porodů v roce Kumulativní čistá migrace do EU by měla do roku 2060 dosáhnout počtu 60 milionů lidí. Zdroj: (1) 9

11 Graf 1: Populační pyramida zemí EU27 v roce 2010 a 2060 (v tisících obyvatel) Zdroj: (2) Komentář: Projekce věkové struktury populace EU27 předpokládá dramatické změny, jak je patrné z grafu 1. Nejpočetnější věková skupina v roce 2010 je kolem 40 let jak u mužů, tak u žen. V roce 2060 se očekává zvýšení podílu starších osob na počtu obyvatel, což bude způsobeno přechodem lidí do věku 65 let a více, zatímco v důsledku nižší porodnosti v roce 2010 se tvar populační pyramidy postupně mění z pyramidy na pilíř. Podíl mladých lidí (ve věku 0-19) by měl zůstat poměrně konstantní do r v zemích EU27 (kolem 20 %), zatímco lidé ve věku 20 až 64 budou mít podstatně menší podíl (je projektován pokles z 61 % na 51 %). Osoby ve věku 65 a více let budou tvořit mnohem větší podíl (zvýšení ze 17 % na 30 % populace), stejně jako osoby ve věku 80 a více let (zvýšení z 5 % na 12 %). 10

12 Tabulka 1: Počet, věková struktura obyvatel a index stáří zemí EU27 v roce 2011 Počet obyvatel Věkové skupiny obyvatel v % Belgie Země (v milionech) 0-14 let let 65 let + Index stáří 11, ,5 Bulharsko 7, ,6 Česká republika 10,5 14, ,2 110,4 Dánsko 5, ,4 Německo 81, ,9 Estonsko 1, ,3 Irsko 4, ,1 Řecko 11, ,7 Španělsko 44, ,2 Francie 63, ,4 Itálie 59, ,0 Kypr 7, ,0 Lotyšsko 2, ,4 Litva 3, ,6 Lucembursko 0, ,3 Maďarsko 10, ,6 Malta 0, ,5 Nizozemsko 16, ,1 Rakousko 8, ,3 Polsko 38, ,0 Portugalsko 10, ,0 Rumunsko 21, ,0 Slovinsko 2, ,3 Slovensko 5, ,6 Finsko 5, ,5 Švédsko 9, ,7 Spojené království 61, ,8 Zdroj: (3) Komentář: Index stáří je velmi často používanou charakteristikou věkové struktury obyvatelstva, která vypovídá o stárnutí populace. Vyjadřuje, kolik obyvatel ze starších věkových skupin připadá na sto dětí. Konkrétně v tomto případě kolik obyvatel ve věku 65 a více let připadá na 100 dětí do 14 let věku. Je-li výsledná velikost indexu nižší než 100, je podíl sledované dětské složky obyvatel vyšší než podíl starších osob, a naopak převyšuje-li výsledná hodnota indexu 100, je počet osob ve věku nad 65 let vyšší než počet dětí v populaci. Jak dokládá tabulka 1, dosahoval Index stáří v Nizozemsku v roce 2010 hodnoty 94,1 a v České republice 110,4, což znamená, že Nizozemsko je populačně mladší zemí. 11

13 1.2 Stárnutí populace v Nizozemsku V současné době má Nizozemsko 16,7 milionů obyvatel, z toho 16 % tvoří osoby starší 65 let. V roce 2050 dle Population Reference Bureau lze očekávat nárůst obyvatel na 18,4 milionů. Nizozemců by tedy mělo přibývat. Naděje dožití (střední délka života) dnes dosahuje v průměru 81 let, z toho u žen je 83 let a u mužů pak 79 let. V roce 2050 by se naděje dožití měla průměrně prodloužit na 84,3 let. Seniorů starších 65 let by v roce 2040 mělo být již 25 %. Zdroj: (4), (5), (6) Graf 2: Věková pyramida obyvatelstva v Nizozemsku v roce 2011 Zdroj: (7) 12

14 Graf 3: Odhad věkové pyramidy obyvatelstva Nizozemska v roce 2050 Zdroj: (7) Komentář: Graf 2 zobrazuje současnou věkovou pyramidu obyvatelstva Nizozemska, v níž je patrná výrazná populační vlna, kterou tvoří dnešní šedesátníci a padesátníci narození po druhé světové válce. Silně zastoupeni jsou i čtyřicátníci, což lze přičíst vstřícné imigrační politice Nizozemska v 70. letech 20. století. Ačkoliv lze vnímat nizozemskou populaci jako rostoucí (viz graf 3), v roce 2050 se předpovídá absolutně nejnižší populační růst od roku Z věkové pyramidy lze také vyčíst, že jde o populaci stárnoucí, i když ve srovnání s Českou republikou je tento trend pozvolnější. Patrný je zde stejně jako u nás populační boom po druhé světové válce. 1.3 Stárnutí populace v České republice V průběhu roku 2011 se populace České republiky rozrostla o 18,7 tisíc osob na celkový počet 10,496 mil. obyvatel. Nejvýrazněji ve své četnosti posílila věková skupina obyvatel nad 65 let věku, přibylo i dětí mladších 15 let. Proces stárnutí pokračoval, neboť ukazatele věkového složení (průměrný věk, věkový medián, index stáří) se dále zvýšily. I přes snížení počtu narozených dětí přibylo osob mladších 15 let. Dětská složka populace se za rok 2011 zvětšila o 23,1 tisíc na 1,541 milionu. Počet dětí v populaci tak druhým rokem po sobě zůstával nad hranicí 1,5 milionu. Relativní váha dětské složky se zvýšila ze 14,4 % na 14,7 %. Zvyšující se zastoupení dětí v populaci od roku 2009 bylo odrazem rostoucí porodnosti v letech

15 Obyvatel ve věku let již třetím rokem ubývalo, a v roce 2011 ubylo těchto osob o 116 tisíc. V relativním vyjádření to znamenalo, že zastoupení osob v produktivním věku zaznamenalo meziročně úbytek o 1 procentní bod na 69,1 %. Část tohoto úbytku lze vysvětlit skutečností, že tuto kategorii opustila početně silná generace ročníku 1946 (na konci roku 2011 bylo ve věku 65 let 145 tisíc osob), kterou nahradila generace narozených v roce 1996, jichž bylo k jen 91 tisíc. Do věkové skupiny osob nad 65 let věku na konci roku 2011 patřilo 1,701 milionu osob. Senioři se tak podíleli na celkové populaci 16,2 %. Zastoupení seniorů pozvolna roste již od poloviny 80. let 20. století. V rámci věkové kategorie 65+ byl největší relativní přírůstek zaznamenán u osob 65-74letých, jejichž počet se meziročně zvýšil o 6,6 % na 0,998 milionu. Tabulka 2: Věkové složení obyvatelstva ČR v roce 2001 a v letech 2006 až Počet obyvatel (v tis.) Z toho ve věku: z toho: Podíl věkové skupiny (v %) ,9 14,4 14,2 14,1 14,2 14,4 14, ,2 71,2 71, ,6 70,1 69, ,9 14,4 14,6 14,9 15,2 15,5 16,2 Syntetické ukazatele Index stáří 1 ) 87,2 100,2 102,4 105, ,8 110,4 Index ekonomické závislosti A 2 ) 42,3 40,4 40,4 40,9 41,7 42,7 44,6 Index ekonomické závislosti B 3 ) 57,1 54,1 53,9 54,1 54,6 55,0 56,3 Průměrný věk - celkem 39,0 40,2 40,3 40,5 40,6 40,8 41,1 - muži 37,4 38,6 38,8 38,9 39,1 39,3 39,6 - ženy 40,5 41,7 41, ,1 42,3 42,5 Věkový medián 37,9 39,1 39,1 39,2 39,4 39,6 40,1 1 ) počet osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0-14 let 2 ) počet osob ve věku 0-14 let a osob starších 65 let na 100 osob ve věku let 3 ) počet osob ve věku 0-19 let a osob starších 65 let na 100 osob ve věku let Zdroj: (8) Komentář: Hodnoty syntetických ukazatelů věkového složení populace ČR od roku 2001 do roku 2011 meziročně neustále rostou (viz tabulka 2). Průměrný věk obyvatel překročil hranici 41 let, když se během roku 2011 zvýšil o 0,3 roku na 41,1 let. U mužů byl nárůst o něco výraznější (o 0,3 roku na 39,6) než u žen (o 0,2 roku na 42,5). Věkový medián poprvé přesáhl hranici 40 let. Na konci roku 2011 byla polovina populace ČR mladší než 40,1 roku a polovina byla starší 40,1 roku. Index stáří trvale roste od poloviny 80. let 20. století. Obdobně tomu bylo i v roce 2011, kdy se dále zvýšil, a to výrazněji než v předchozím roce. Na 100 dětí mladších 15 let připadlo k více než 110 osob starších 65 let. Vzájemný poměr složek populace v ekonomicky aktivním a neaktivním věku, vymezených věky 15 či 20 let, což v podmínkách ČR lépe odpovídá začátku ekonomické aktivity a věkem 65 let, klesal od počátku 90. let

16 století, kdy na 100 osob ve věku připadalo 72 osob ve věku ekonomicky neaktivním, až do roku 2007, kdy na 100 aktivních připadalo 54 neaktivních. Od roku 2008 se však poměr těchto dvou složek mírně zhoršuje, poslední údaj z roku 2011 hovoří o 56 osobách ve věku 0-19 nebo 65 a více let na 100 osob ve věku let. Graf 4: Věková struktura obyvatelstva ČR v letech 2001 až MUŽI ŽENY Věk Počet obyvatel (v tisících) Zdroj: (8) Komentář: Aktuální demografický vývoj v ČR výrazně signalizuje stárnutí populace, a to způsobuje úbytek ekonomicky aktivního obyvatelstva (viz graf 4). Občané se dožívají vyššího věku, ale mají méně dětí než v minulosti. V důsledku toho dochází ke změně věkové struktury populace a tzv. demografickému stárnutí. Počet starších lidí v ČR se postupně zvyšuje. V roce 2004 žilo v ČR 14 % občanů starších 65 let. V roce 2030 by měli podle odhadů ČSÚ tvořit 22,8 % a v roce 2050 pak 31,3 % populace ČR, což představuje přibližně 3 miliony osob. 15

17 Graf 5: Předpokládaná věková skladba obyvatelstva v ČR v roce 2030 Zdroj: (9) Komentář: Graf 5 ukazuje předpokládanou věkovou skladbu populace ČR v roce 2030, ze které je patrný značný úbytek ekonomicky produktivního obyvatelstva, a naopak velký přírůstek osob starších 50 let. 16

18 Graf 6: Naděje dožití při narození v období v ČR Zdroj: (10) Komentář: Z grafu 6 je patrné, že naděje dožití při narození má v ČR meziročně mírně stoupající charakter. Její hodnota dosáhla v roce 2011 v průměru 77,7 let, z toho u žen 80,7 let, u mužů pak 74,7 let. Shrnutí Cílem této kapitoly bylo představit významnou skupinu populace ČR, a to osob starších 50 let prostřednictvím statistických údajů v kontextu s realitou EU a porovnáním se stavem v Nizozemsku. Z výše uvedených dat vyplývá, že v následujících několika desetiletích bude populace v zemích EU, tedy i v ČR a Nizozemsku výrazně stárnout a lidé se budou postupně přesouvat z produktivního do postproduktivního věku. Česko stejně jako ostatní státy EU bude muset na demografické stárnutí populace zodpovědně reagovat politickými, sociálními a ekonomickými opatřeními, mimo jiné také zvyšováním zaměstnanosti starších osob. 17

19 2 Otázky důchodového věku a penzijních systémů v Nizozemsku a České republice 2.1 Důchodový věk a penzijní systém v Nizozemsku Důchodový věk V říjnu 2012 připravila vláda Nizozemska plán zvýšení věku odchodu do důchodu. Důvodem pro zvyšování věku odchodu do důchodu jsou demografické změny a dlouhodobě se zvyšující střední délka života nizozemské populace. Pokud má být důchodový systém v zemi stabilní, musí zůstat zachována průměrná doba pobírání důchodů. Věk odchodu do důchodu byl v Nizozemsku do roku 2012 jak pro ženy, tak pro muže 65 let. Všichni, kteří dosáhli důchodového věku, mají právo na základní starobní důchod od státu. Díky stárnutí populace vzrostl počet lidí, kteří mají právo na důchod, o 2 miliony a v současné době připadají na jednoho důchodce čtyři pracující. Zatímco v roce 2040 budou na jednoho důchodce připadat pouze dva pracující, náklady na starobní důchody vzrostou z 30 miliard EUR na 50 miliard EUR. Proto se věk odchodu do důchodu bude od roku 2013 krok za krokem zvyšovat. Současná vláda chce věkovou hranici odchodu do důchodu zvýšit na 66 let v roce 2019 (viz tabulka 3) a na 67 let v roce Tabulka 3: Postupné zvyšování důchodového věku v Nizozemsku do roku 2019 POSTUPNÉ ZVÝŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU DO ROKU 2019 Rok Navýšení odchodu do důchodu (v měsících) Věk nároku na důchod (roky + měsíce) Zdroj: (11) let Tabulka 4: Postupné zvyšování důchodového věku v Nizozemsku do roku Penzijní systém První pilíř - je základní starobní důchod hrazený z veřejného důchodového pojištění. Poskytuje se všem obyvatelům Nizozemska od věku 65 let a je tvořen paušální penzijní dávkou, která v zásadě zaručuje 70 % čisté minimální mzdy. Ve srovnání s ostatními zeměmi EU je státní důchod v Nizozemsku jen malou částí z celkového systému důchodového pojištění. Všichni obyvatelé Nizozemska ve věku 15 až 65 let platí sociální pojištění v rámci AOW. Nerozlišuje se rozdíl mezi muži a ženami, ani mezi zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými. První pilíř funguje jako systém pay-as-you-go. To znamená, že náklady na nizozemský státní důchod si hradí pracující ve formě příspěvků. Další finanční prostředky na nizozemský státní důchod pocházejí z veřejných zdrojů. Druhý pilíř - je financován z kapitálových fondů. V Nizozemsku existují tři různé typy penzijních fondů, tj. oborové penzijní fondy (pro celá odvětví, jako například veřejné služby, stavebnictví, hotely, stravování a maloobchod), firemní penzijní fondy (pro jednu společnost 18

20 nebo několik společností), penzijní fondy pro nezávislé profese (např. lékaři). Oborové penzijní fondy jsou neziskovými organizacemi. Působí jako nezávislé instituce, které mají formu právnické osoby a nejsou součástí firem. Dále více než 90 % zaměstnanců má firemní důchodové pojištění. Téměř všichni zaměstnavatelé jsou na důchodovém pojištění svých zaměstnanců zainteresováni. Příspěvky zaměstnavatele se pohybují obvykle mezi 6 až deseti procenty hrubé mzdy zaměstnance, sami zaměstnanci si ukládají tři až sedm procent ze své mzdy. Třetí pilíř - je tvořen jednotlivými penzijními produkty. Využívají jej zejména osoby samostatně výdělečně činné a zaměstnanci v odvětvích bez kolektivního důchodového systému. Skládá se z doplňujících produktů, které si může kdokoli koupit od pojišťoven, bank nebo investičních společností. Tímto způsobem mohou lidé ušetřit navíc k důchodu, často s využitím možnosti daňových úlev. Zdroj: (12), (13) 2.2 Důchodový věk a penzijní systém v ČR Důchodový věk Podmínky nároku na řádný starobní důchod upravuje Zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb., v platném znění. Legislativa týkající se seniorů v České republice prošla v posledních letech řadou významných změn. Během 20 let se zvýšil věk odchodu do důchodu o 7 let, a vzhledem k demografickému vývoji ještě ke změnám dojde. Novela zákona o důchodovém pojištění, tzv. malá důchodová reforma platná od roku 2013, přinesla výrazné postupné zvyšování důchodového věku. Budoucí senioři budou odcházet rok od roku později do důchodu. U žen se zohledňuje počet vychovaných dětí, avšak pouze u žen narozených do roku 1975, kdy se důchodový věk pro muže i ženy sjednotí na 66 let a 8 měsíců. Občané narození v roce 1977 již odejdou do důchodu v 67 letech. Dnešní šestnáctiletí se dočkají důchodu až v sedmdesáti letech a mladší děti ještě později. Vyplývá to z novely zákona o důchodovém pojištění, která zvýší pro další občany věkovou hranici pro odchod do důchodu, což se dotkne všech narozených roku 1995 a mladších. Věková hranice odchodu do důchodu je dnes velmi diferencovaná podle věku i pohlaví (viz tabulka 4). Nejvyšší věk pro odchod do důchodu se nyní týká lidí narozených po roce 1968 u mužů a žen bez dětí nebo s jedním dítětem 65 let a u žen s více dětmi 62 let (aspoň čtyři děti), 63 let (tři děti) a 64 let (dvě děti). Od ročníku 1956 (nedotkne se pojištěnců do ročníku 1955 a starších) se má věk odchodu do důchodu zvyšovat postupně, a to až na 67 let, ale s podmínkou, že zvýšení není konečné. V zákoně je to upraveno tak, že nová tabulka věku odchodu do důchodu sice končí na 67 letech (pro ročník 1977), ale současně se zavádí pravidlo, jak je možné zvýšit věk odchodu do důchodu i u lidí, kteří se narodili v roce 1978 a později (viz tabulka 5). Zákon důchodový věk stanoví tak, že se k věku 67 přičte počet kalendářních měsíců, který odpovídá dvojnásobku rozdílu mezi rokem narození pojištěnce a rokem Vláda zmíněné ustanovení zdůvodnila tím, že by mělo zůstat na budoucí politické garnituře, která rozhodne, ve kterém okamžiku další zvyšování důchodového věku zastaví. Pokud lidé nebudou mít síly, aby vydrželi pracovat do tak vysokého věku, zůstane jim možnost odejít do předčasného důchodu. I jeho podmínky zákon zpřísňuje, např. tím, že se postupně prodlužuje délka potřebné doby pojištění pro nárok na předčasný důchod. V předčasném důchodu je nyní téměř 524 tisíc lidí, což je o zhruba 349 tisíc více než v roce 19

21 2000. Další možností, kterou přinesla důchodová reforma od roku 2013, je čerpat tzv. předdůchod využitím vlastních naspořených prostředků v rámci doplňkového penzijního spoření. Podle propočtů ministerstva práce a sociálních věcí mají lidé ročníků 1959 až 2001 i po plánovaném zvýšení důchodového věku více než 80% naději, že se důchodu dožijí. A pokud se ho dožijí, pak si i nadále budou užívat penze stejně dlouho jako dnes, tedy v průměru něco málo pod dvacet let. Některé jiné analýzy ale takový optimismus nesdílejí. Například podle demografické studie pojišťovny Allianz prožijí v současné době v Česku v důchodu v průměru dvacet let jen ženy, ale muži jen okolo patnácti let. V každém případě je zvyšování věku odchodu do důchodu nezbytné, i když krajně nepopulární. Zdroj: (14) 20

22 Tabulka 5: Důchodový věk pojištěnců v ČR narozených v období let 1936 až 1977 Rok narození Mužů Důchodový věk Žen s počtem vychovaných dětí a 4 5 a více r+2m 57r 56r 55r 54r 53r r+4m 57r 56r 55r 54r 53r r+6m 57r 56r 55r 54r 53r r+8m 57r+4m 56r 55r 54r 53r r+10m 57r+8m 56r+4m 55r 54r 53r r 58r 56r+8m 55r+4m 54r 53r r+2m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 53r r+4m 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 53r+4m r+6m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 53r+8m r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 54r r+10m 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m r 60r 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m r+2m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 55r r+4m 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m r+6m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 56r r+10m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m r 62r 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m r+2m 62r+4m 61r 59r+8m 58r+4m 57r r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 58r r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m r 64r 63r+2m 61r+8m 60r+2m 58r+8m r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m r+4m 64r+4m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 59r+8m r+6m 64r+6m 64r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+2m r+8m 64r+8m 64r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m r+10m 64+10m 64r+10m 64r+2m 62r+8m 61r+2m r 65r 65r 64r+8m 63r+2m 61r+8m r+2m 65r+2m 65r+2m 65r+2m 63r+8m 62r+2m r+4m 65r+4m 65r+4m 65r+4m 64r+2m 62r+8m r+6m 65r+6m 65r+6m 65r+6m 64r+8m 63r+2m r+8m 65r+8m 65r+8m 65r+8m 65r+2m 63+8m r+10m 65r+10m 65r+10m 65r+10m 65r+8m 64r+2m r 66r 66r 66r 66r 64r+8m r+2m 66r+2m 66r+2m 66r+2m 66r+2m 65r+2m r+4m 66r+4m 66r+4m 66r+4m 66r+4m 65r+8m r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+2m r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m r 67r 67r 67r 67r 67r Zdroj: (15) 21

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 Zuzana Mačková Martina Miskolczi Abstrakt Předčasné důchody mají v České republice již dlouholetou tradici, může si o ně zažádat osoba nejdříve

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 K 31. 3. 2013 podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 64 let k obyvatelstvu stejného věku (který

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Zdravotnictví jako součást hospodářské politiky Fáze a důvody reformy zdravotnictví Opatření v oblasti

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť Dokument: Návrh Místního akčního plánu Vytvořeno: 20. ledna 2010 Originál: Česky Obsah 1. Úvod...- 2-2. Praha: město

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy ČR jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Pružnost trhu práce a EU

Pružnost trhu práce a EU Pružnost trhu práce a EU Kamil Galuščák (ČNB) Smilovice, 4.6.2003 Připravenost trhu práce na vstup do EU 1. Mzdová diferenciace a pružnost mezd 2. Mobilita pracovních sil 3. Politika zaměstnanosti, sociální

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

První prorůstová a propopulační důchodová reforma.

První prorůstová a propopulační důchodová reforma. První prorůstová a propopulační důchodová reforma. Demo verze Podívejme se na problém dostatku nově narozených dětí čistě z ekonomického, nikoliv emocionálního hlediska při použití representativních dat

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Speciální analýza. Doporučení EK: Snižte korupci. Doporučení EK: Doporučení EK: Snižte kor. Doporučení. Doporučení EK: Snižte korupci

Speciální analýza. Doporučení EK: Snižte korupci. Doporučení EK: Doporučení EK: Snižte kor. Doporučení. Doporučení EK: Snižte korupci Tomáš Kozelský Speciální analýza Červenec 215 Doporučení EK: čení EK: Snižte korupci Doporučení ní EK: Snižte korupci Doporučení EK: Snižte korup Doporučení EK: Doporučení EK: Snižte kor EK: Snižte korupci

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století SPEECH/07/421 Vladimír Špidla Člen Evropské komise odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století Centrum pro evropskou

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA Dokument: Návrh Místního akčního plánu 20. ledna 2010 Originál: Česky Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť Obsah 1. Úvod... 3 2. Praha: město s nejstarší

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA ČR A VYBRANÝCH ZEMÍ EU

VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA ČR A VYBRANÝCH ZEMÍ EU VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA ČR A VYBRANÝCH ZEMÍ EU PERSPEKTIVY BUDOUCÍHO VÝVOJE Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová Klíčová slova: Populační projekce, stárnutí populace, biologické generace, ekonomické generace.

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dokument: Návrh Místního akčního plánu 20. listopadu 2010 Originál: Česky Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť - 1 - Obsah Obsah... 2 1. Úvod...

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.5.2013 COM(2013) 353 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient Sociální kvóta analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient sociální výdaje a) veřejné výdaje na sociální zabezpečení - výdaje na: zdraví (tj. zdravotní

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 21.7.2011 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE VYBRANÉ UKAZATELE SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY a MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ Kapitoly: 1. Ekonomika 2. Zadluženost 3. Daně 4. Sociální systém 5. Zdravotnictví 6. Vzdělávání Plzeň únor 2011 zpracoval:

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Czech Přehled v českém jazyce HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Shrnutí V posledních desetiletích dosáhly evropské země významného

Více

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou.

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. EKONOMICKÁ REFORMA V EVROPĚ, ÚNOR 2002 - SHRNUTÍ REALIZACE EVROPSKÉHO POTENCIÁLU Aby Evropa fungovala Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. Bílá kniha

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v

Více

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014 Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice Vídeň, 12. 13. června 2014 Vyjednávání naší budoucnosti! Strategie odborů v časech ekonomické krize Rezoluce Zabezpečit budoucnost Evropy - zorganizujme

Více

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Zamestnanecké skupiny budoucích duchodcu Témer všichni zamestnanci jsou povinne

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Jakub Fischer místopředseda Politického klubu TF Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Česká spořitelna, a. s. Chair 32. sezení PK TF, 28. května 2005

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Výběrov rová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky, 21. října 2009 Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

Nezaměstnanost ve státech EU

Nezaměstnanost ve státech EU Říjen 2013 Speciální analýzy Nezaměstnanost ve státech EU Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Budějovická 1518/13a,b 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PROZATÍMNÍ 2004/2190(INI) 29. 10. 2004

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PROZATÍMNÍ 2004/2190(INI) 29. 10. 2004 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PROZATÍMNÍ 2004/2190(INI) 29. 10. 2004 NÁVRH ZPRÁVY o sociální situaci v Evropské unii (2004/2190(INI)) Výbor pro zaměstnanost a sociální

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR

CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR Současnost a předpokládaný vývoj na území hl. m. Prahy Ing. Jiří Mejstřík srpen 2011 Evropská unie a Česká republika

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více