Dotační a grantové příležitosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotační a grantové příležitosti"

Transkript

1 Dotační a grantové příležitosti verze 5/2015 Pozn.: 1. Dokument je aktualizován v měsíčním intervalu k 10. dni daného měsíce. 2. Nově vložené dotační příležitosti oproti minulé verzi jsou zvýrazněny žlutě podbarveny. 3. Ukončené dotační příležitosti jsou vypsány pod seznamem dotací a přeškrtnuty, v následující verzi budou smazány. 4. Na jednotlivé dotační programy lze přecházet hypertextovým odkazem přímo ze seznamu dotací. TYPY POTENCIÁLNÍCH ŽADATELŮ Veřejnoprávní právnické osoby 1. Obec OB 2. Svazek obcí SO 3. Příspěvková organizace PO Nestátní neziskové organizace 4. Obecně prospěšná společnost, spolek, církevní společnost, apod. NNO Obchodní společnost 5. Akciová společnost, společnost s ručením omezeným, atd. OS Ostatní 6. Fyzická osoba FO 7. Jiná specifikace žadatele (např. vlastník budovy, lesa, cesty, apod.) JS INFORMACE K OP na konci dokumentu (str ) 1

2 Dotace 1: Ministerstvo kultury ČR: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností JS (do )... 5 Dotace 2: Ministerstvo kultury ČR - Státní fond kultury ČR JS (průběžně)... 6 Dotace 3: Mezinárodního fondu pro podporu kultury: Podpora kultury na rok 2015 OB SO PO NNO FO (do )... 7 Dotace 4: Ministerstvo obrany ČR - Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby JS (průběžně)... 8 Dotace 5: SFDI: Státní fond dopravní infrastruktury - II. kolo pro podávání žádostí o příspěvek na "cyklostezky 2015 OB SO ( )... 9 Dotace 6: Ministerstvo vnitra: Program v oblasti prevence kriminality na rok 2015 JS (do ) Dotace 7: SFDI: Státní fond dopravní infrastruktury - II. kolo pro podávání žádostí o příspěvek na " Bezpečnost 2015/2016 OB PO ( ) Dotace 8: Ministerstvo životního prostředí: Státní fond životního prostředí Odpady, staré zátěže, environmentální rizika OB (do ) Dotace 9: Ministerstvo životního prostředí: Státní fond životního prostředí - NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM: 2. výzva pro rodinné domy JS ( ) Dotace 10: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Zvyšování kvality ve vzdělávání PO (do ) 15 Dotace 11: Ministerstvo práce a sociálních věcí: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok kolo výzvy NNO (do ) Dotace 12: Ministerstvo zemědělství: Podpora restrukturalizace ovocných sadů OS (do ) Dotace 13: Ministerstvo zemědělství: Podpora včelařství JS (do ) Dotace 14: Ministerstvo zemědělství: Dotační program Podpora prevence před povodněmi III OB (do ) Dotace 15: Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení: Program Úvěr 150 Úvěr Kč pro mladé na opravy domů a bytů FO (průběžně) Dotace 16: Plzeňský kraj - Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2015 OB SO PO NNO FO OS ( ) Dotace 17: Plzeňský kraj - Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou v roce 2015 JS (průběžně) Dotace 18: Plzeňský kraj Dotační program: Podpora hospodaření v lesích Dotační titul: 2015 Podpora hospodaření v lesích JS ( ).. 23 Dotace 19: Plzeňský kraj Dotační program Odboru kancelář hejtmana 2015: Dotace z Fondu Rady Plzeňského kraje 2015 OB SO PO NNO FO OS (do ) Dotace 20: Plzeňský kraj Pomoc obcím, jejichž obecní úřad je stavebním úřadem v Plzeňském kraji pro rok 2015 OB (do ) Dotace 21: Plzeňský kraj Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2015 OB ( ) Dotace 22: Plzeňský kraj Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji Pečovatelská služba poskytovaná obcemi OB PO ( ) Dotace 23: Plzeňský kraj Dotace OKHE pro nestátní neziskové organizace výzva NNO ( ) Dotace 24: Plzeňský kraj Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2015 OB ( ) Dotace 25: Plzeňský kraj Podpora mikroregionů se sídlem v Plzeňském kraji 2015 SO ( ) Dotace 26: Plzeňský kraj Podpora místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 SO ( ) Dotace 27: Nadace ČEZ - Grantové řízení Oranžové hřiště OB SO PO NNO OS (průběžně) Dotace 28: Nadace ČEZ - Grantové řízení Podpora regionů OB SO PO NNO OS (průběžně) Dotace 29: COLMEX: Venkovní fitness prvky OB SO PO NNO OS FO (do ) Dotace 30: Česko-německý fond budoucnosti: dotační podpora různorodých aktivit OB SO PO NNO OS FO (různě) Dotace 31: Nadace VIA - Místo, kde žijeme OB PO NNO (do )

3 Dotace 32: Nadace VIA - Města z jiného těsta - Rychlé granty NNO (průběžně) Dotace 33: Nadace Partnerství - Výsadba stromů OB SO PO NNO (do ) Dotace 34: Nadace České spořitelny Grant pro NNO NNO (do ) Dotace 35: Nadace Občanského fóra Opomíjené památky SO NNO FO (do ) Dotace 36: Nadace Občanského fóra Památky a zdraví NNO (do )

4 Dotace 37: Ministerstvo kultury ČR: Odbor mezinárodních vztahů - Podpora profesionálních kulturních aktivit vysílaných do zahraničí (do ) Dotace 38: Ministerstvo životního prostředí: Státní fond životního prostředí - Program zeleň do měst a jejich okolí ( ) Dotace 39: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Podpora zabezpečení škol a školských zařízení ( ) Dotace 40: Plzeňský kraj Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2015 ( ) Dotace 41: Plzeňský kraj Dotační program: Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2015 Dotační titul: 2015 Nákup nové CAS z rozpočtu kraje ( ) Dotace 42: Plzeňský kraj Dotační program: Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2015 Dotační titul: 2015 Opravy CAS menšího rozsahu z rozpočtu kraje ( ) Dotace 43: Plzeňský kraj Dotační program: Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2015 Dotační titul: 2015 Opravy CAS většího rozsahu z rozpočtu kraje ( ) Dotace 44: Plzeňský kraj Dotační program: Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2015 Dotační titul: 2015 Příspěvek na věcné vybavení z rozpočtu kraje ( ) Dotace 45: Plzeňský kraj Dotační program: Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2015 Dotační titul: 2015 Technické zhodnocení CAS nebo VT z rozpočtu kraje ( ) Dotace 46: Plzeňský kraj Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2015 ( ) Dotace 47: Plzeňský kraj Podpora včelařství (2015) ( ) Dotace 48: Nadace ČEZ - Grantové řízení Oranžový přechod ( ) Dotace 49: OP EU: LXIV. výzva OPŽP výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci PO 3, 4 a 6 - oblasti podpory 3.1 a 2; 4.1; 6.2, 3, 4 a 6 ( ) Dotace 50: OP EU: LXV. výzva OPŽP pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci PO 7 - oblast podpory 7.1 ( ) Dotace 51: Ministerstvo vnitra ČR HZSCR - Dotace obcím na reprodukci požární techniky (do ) Dotace 52: Ministerstvo kultury ČR: Výběrové dotační řízení na podporu regionálních kulturních tradic pro rok 2015 (do ) Dotace 53: Plzeňský kraj Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2015 ( ) Dotace 54: Plzeňský kraj Dotační program: Podpora sociálních služeb 2015 Dotační titul: Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2015 ( ) Dotace 55: Plzeňský kraj Dotační program: Ekologické projekty Dotační titul: Podpora zpracování projektových dokumentací - zásobování pitnou vodou ( ) Dotace 56: Plzeňský kraj Dotační program: Ekologické projekty Dotační titul: Podpora zpracování projektových dokumentací - kanalizace a čistírny odpadních vod ( ) Dotace 57: Plzeňský kraj Dotační program: Ekologické projekty Dotační titul: Podpora zpracování projektových dokumentací - protipovodňová opatření ( ) Dotace 58: Plzeňský kraj Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2015 ( ) Dotace 59: Poštovní spořitelna a Nadace VIA - Regionální fond rozvoje: Grantová výzva sousedíme si (do )

5 Dotace 1: Ministerstvo kultury ČR: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností JS (do ) Program je určen na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. Popřípadě je možné finanční prostředky využít na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou. Dále také na obnovu movitých kulturních památek, pokud se nejedná o restaurování, např. obnova kolejových vozidel, strojů apod. Dotace je určena pro vlastníky kulturních památek, žádosti podávají prostřednictvím obecních úřadů příslušných obcí s rozšířenou působností. Minimální výše příspěvku je Kč. Termín Datum Pro 1. kolo Pro 2. kolo Pro doplňkové kolo

6 Dotace 2: Ministerstvo kultury ČR - Státní fond kultury ČR JS (průběžně) Podporované druhy projektů: a. podpora vzniku, realizace a uvádění umělecky hodnotných děl b. ediční počin v oblasti neperiodických a periodických publikací c. získávání, obnova a udržování kulturních památek a sbírkových předmětů d. výstavní a přednášková činnost e. propagace české kultury v zahraničí f. pořádání kulturních festivalů, přehlídek a obdobných kulturních akcí g. podpora kulturních projektů sloužících k uchovávání a rozvíjení kultury národnostních menšin v České republice h. podpora vysoce hodnotných neprofesionálních uměleckých aktivit i. ochrana, údržba a doplňování knihovního fondu Forma podpory: a) účelová dotace b) půjčka c) návratná finanční výpomoc Právnické a fyzické osoby v oblasti kulturního dění. Do konce II. čtvrtletí (tj. do 30. června 2015) přijímají žádosti minimálně jeden 1 měsíc před zahájením projektu. Od 1. července 2015 bude mezní lhůta pro příjem žádostí o podporu opět čtyři měsíce před zahájením projektu. Výše požadované částky je maximálně do dvou třetin celkových nákladů, u prostředků určených na záchranu kulturních památek do výše devíti desetin. Žadatelský poplatek je 1% z požadované částky, nejméně však Kč, nejvýše Kč

7 Dotace 3: Mezinárodního fondu pro podporu kultury: Podpora kultury na rok 2015 OB SO PO NNO FO (do ) Projekty se týkají jedné z uvedených kategorií: a) produkce a tvorby kulturních a uměleckých děl b) pořádání kulturních a uměleckých akcí v národním, nadnárodním a/nebo mezinárodním měřítku, které přispívají k vytváření kultury a rozvojových strategií a programů - fyzické osoby, zejména umělci a tvůrci, - veřejnoprávní subjekty zodpovědné za podporu kultury a umělecké tvorby, - nevládní organizace a neziskové soukromé subjekty, jejichž cíle jsou v souladu s cíli IFPC, a jejichž činnost přispívá k podpoře kultury a umělecké tvorby Požadovaná výše pomoci je v rozmezí až USD a kryje maximálně 80% celkového rozpočtu. Termín Datum Termín ukončení příjmu žádostí

8 Dotace 4: Ministerstvo obrany ČR - Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby JS (průběžně) Cílem programu je udržovat válečné hroby a pietní místa v poznatelném a důstojném stavu. Uchovat a vyzdvihnout památku vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu. Dotace je poskytována v rámci programu ISPROFIN Zachování a obnova historických tradic. Žadatel musí být vlastníkem válečného hrobu. Minimální výše poskytované dotace je Kč. Dotace Ministerstva obrany představuje maximálně 80 % celkových nákladů na stavební část realizované akce. Žádosti je možné předkládat průběžně. Ty, které jsou doručeny do 31. ledna, jsou zahrnuty do rozhodování o poskytnutí dotací v následujícím kalendářním roce a jsou posuzovány komisí ve dvou po sobě následujících letech. Ing. Ivo Markovič

9 Dotace 5: SFDI: Státní fond dopravní infrastruktury - II. kolo pro podávání žádostí o příspěvek na "cyklostezky 2015 OB SO ( ) Finanční příspěvek výhradně na výstavbu cyklistické stezky nebo údržbu cyklistické stezky. Cyklistická stezka je pro účel těchto Pravidel, ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění, místní komunikací IV. třídy nebo veřejně přístupnou účelovou komunikací, ze které je vyloučen provoz silničních motorových vozidel *, která: - svými parametry splňuje požadavky pro cyklistické stezky uvedené v ČSN a v Technických podmínkách 179 Navrhování komunikací pro cyklisty, - je zařazena silničním správním úřadem jako cyklistická stezka nebo stezka pro chodce a cyklisty se společným nebo odděleným provozem, - je značena ve smyslu vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 30/2001 Sb., v platném znění, dopravním značením C8a,b cyklistická stezka, C9a,b stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem nebo C10a,b stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem. (* V případě, že žadatel o příspěvek hodlá na cyklistické stezce, pro kterou se příspěvek žádá, upravit provoz ve smyslu 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, udělením výjimky ze zákazu vjezdu motorových vozidel na cyklistickou stezku, je povinen ve své žádosti specifikovat rozsah této výjimky, tj. konkretizovat a specifikovat motorová vozidla, kterých se taková výjimka bude týkat. Rozsah výjimky bude předmětem posouzení hodnotící komise.) Výše dotace: 85% K žádosti je nutné mimo jiné přiložit: - Projektovou dokumentaci - Pravomocné stavební povolení pro danou akci nebo písemný souhlas speciálního stavebního úřadu s ohlášenou stavbou nebo další obdobný doklad Obec jako vlastník cyklistické stezky, svazek obcí Termín Datum Termín zahájení příjmu žádostí Termín ukončení příjmu žádostí

10 Dotace 6: Ministerstvo vnitra: Program v oblasti prevence kriminality na rok 2015 JS (do ) Typy podporovaných projektů: a) bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách; b) prevence majetkové trestné činnosti, především prevence pouliční kriminality (vykrádání vozidel, kapesní krádeže, krádeže jízdních kol, vandalismus), prevence vykrádání obydlí, chat; c) prevence majetkové trestné činnosti páchané na seniorech (přeplatky, legendy, PIN); d) prevence rizikového chování v on-line prostředí, kyberkriminalita; e) prevence domácího násilí na zvlášť zranitelných obětech, prevence šikany; f) osobní bezpečí dětí (např. setkání s cizí osobou); g) prevence zneužívání návykových látek a hazardního hraní ze strany mládeže; h) BESIP se zaměřením na alkohol a návykové látky za volantem, problematika chodců a cyklistů; bezpečí seniorů na ulici a v silničním prostoru; Subjekty zapojené do Strategie prevence kriminality v České republice. Výše dotace: až 90% nákladů Termín Datum Termín ukončení příjmu žádostí PhDr. Ivana Dostálová

11 Dotace 7: SFDI: Státní fond dopravní infrastruktury - II. kolo pro podávání žádostí o příspěvek na " Bezpečnost 2015/2016 OB PO ( ) Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2015/2016. Realizace akcí, které jsou zaměřené na tři oblasti: A. Akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, B. Akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy a zklidnění dopravy. C. Akce zaměřené na odstraňování nebezpečných kolizních míst na silnicích I. třídy cestou výstavby a úpravy přechodů - Bezpečný přechod ad A) Příspěvek lze poskytnout na akce investičního charakteru týkající se: - bezbariérové úpravy nástupišť podél autobusových zastávek, včetně vlastních autobusových zálivů linkových spojů, - výstavby, rekonstrukce a úprav chodníků a přechodů pro chodce podél silnic I., II. a III. tříd, dále bezpečnostních prvků na vozovce (např. LED diody u vodorovného dopravního značení, nasvětlení přechodů atd.), ale vždy ve vazbě na bezbariérovou stavební úpravu přechodů pro chodce, s přihlédnutím na dopravní význam komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením, - výstavby a rekonstrukce míst pro přecházení a lávek pro chodce, které jsou součástí bezbariérové trasy podél silnic I., II. a III. tříd, - výstavby, rekonstrukce a úprav chodníků, míst pro přecházení a přechodů pro chodce podél místních komunikací I., II. a III. třídy ( 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění) ležících na trase odsouhlasené v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin, - nasvětlení přechodů, které splňují požadavky dle technických kvalitativních podmínek (TKP kapitola 15 osvětlení pozemních komunikací a TKP kapitola 15 dodatek č. 1. Schváleno: MD- OPK, č. j. 49/ TH/1 ze dne ), - světelného signalizačního zařízení řídícího provoz samostatného přechodu pro chodce. ad B) Příspěvek lze poskytnout na akce investičního i neinvestičního charakteru na silnicích I., II. a III. tříd týkající se: - úprav vjezdu do obce, směrové vychýlení jízdního pruhu v obou směrech pomocí středního dělicího ostrůvku (vstupní brány do obcí) s nasvětlením, fyzické zúžení komunikace, atd., - zvýšení protismykových vlastností krytu vozovky v nebezpečných úsecích ve vazbě na přechod pro chodce, - úprav směřujících ke zlepšení dopravní situace v místech dopravních nehod umístění zvýrazňujícího dopravního značení, instalace dopravních zařízení, svodidel atd. (vždy s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením), - úprav směřujících ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů, resp. k bezpečné integraci pěší a cyklistické dopravy v hlavním a přidruženém dopravním prostoru dopravní značení, dopravní 11

12 bezpečnostní zařízení, úpravy obrubníků a povrchů, jízdní pruhy pro cyklisty, cyklopiktogramy atd., - dalších zařízení sloužících ke zvýšení bezpečnosti dopravy a zklidnění dopravy vodorovné a svislé dopravní značení, zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích - zvýrazňující sloupky, obrubníkové odrazky, vodící trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky (v souladu s TP 217, II. vydání). ad C) Příspěvek lze poskytnout na akce investičního i neinvestičního charakteru na silnicích I. tříd týkající se: - výstavby, rekonstrukce a úpravy přechodů pro chodce, - nasvětlení přechodů, které jsou v rámci akce bezbariérově upravované, - světelného signalizačního zařízení řídícího provoz samostatného přechodu pro chodce, - umístění a instalace svislého a vodorovného dopravního značení včetně bezpečnostních prvků na vozovce (např. LED diody u vodorovného dopravního značení, atd.), ale vždy ve vazbě na bezbariérovou stavební úpravu přechodů pro chodce, s přihlédnutím na dopravní význam komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením. Výše dotace: 85% Maximální výše příspěvku pro oblast A činí 10 mil. Kč. Maximální výše příspěvku na více akcí v rámci všech programů činí 20 mil. Kč. Příjemcem příspěvku může být stát, resp. jeho organizační složka, nebo státní organizace, která hospodaří s majetkem ve vlastnictví státu, kraj, resp. jeho organizační složka, nebo příspěvková organizace, která vykonává správu majetku ve vlastnictví kraje a obec, resp. její organizační složka (např. městský obvod, městská či místní část), nebo příspěvková organizace, která vykonává správu majetku ve vlastnictví obce. Termín Datum Termín ukončení příjmu žádostí

13 Dotace 8: Ministerstvo životního prostředí: Státní fond životního prostředí Odpady, staré zátěže, environmentální rizika OB (do ) Cílem programu je odstranění a rekultivace nepovolených černých skládek a řešení starých ekologických zátěží sanace havarijních stavů. Budou podporovány projekty jako minimalizace nepříznivých účinků uložených odpadů a závadných látek na lidské zdraví a životní prostředí, minimalizace environmentálních rizik staré skládky, staré ekologické zátěže, management chemických látek, prevence průmyslových havárií. O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat následující subjekty: - Kraje - Města a obce s rozšířenou působností dle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění. Výše podpory - Minimální výše podpory na jeden projekt činí 100 tis. Kč. - Maximální výše podpory na jeden projekt činí 20 mil. Kč - Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů. Termíny 1. kolo Výzvy - Krajské úřady ve spolupráci s ORP předloží vyplněné Projektové náměty - Zahájení příjmu Projektových námětů: Ukončení příjmu Projektových námětů: kolo Výzvy - Na základě posouzení Projektových námětů a s ohledem vyjádření ČIŽP a na alokaci Výzvy budou v rámci 2. kola Výzvy vybraní žadatelé písemně vyzváni Fondem k předložení žádosti o podporu. - Zahájení příjmu žádostí o podporu: Ukončení příjmu žádostí o podporu: Termín Datum Termín zahájení příjmu žádostí Termín ukončení příjmu žádostí Ing. Michal Slezák Ing. Romana Rajnyšová https://www.sfzp.cz/sekce/793/narodni-program-zivotni-prostredi/ 13

14 Dotace 9: Ministerstvo životního prostředí: Státní fond životního prostředí - NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM: 2. výzva pro rodinné domy JS ( ) Druhá výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ rodinné domy zahrnuje následující oblasti podpory: A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy podporována dílčí i komplexní opatření B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností C. Efektivní využití zdrojů energie dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem na instalaci solárních termických systémů na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduch Výše dotace: 50% (max. 5 mil. Kč na žadatele) Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby Termín Datum Termín zahájení příjmu žádostí Termín ukončení příjmu žádostí Funkce Václav Laxa vedoucí oddělení Miluše Úlovcová projektová manažerka Marie Lohr Benešová projektová manažerka Zdeněk Baxa projektový manažer 14

15 Dotace 10: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Zvyšování kvality ve vzdělávání PO (do ) Typy podporovaných projektů: - Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. - Zahraniční jazykový kurz pro učitele. - Stínovaní (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí. - Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. Výše dotace: - Účelová dotace ve výši 100%. - Minimální výše podpory je Kč, maximální výše podpory je Kč. - Celková částka alokovaná pro tuto výzvu činí 800 mil. Kč. Základní školy a střední školy. Termín Datum Termín ukončení příjmu žádostí Smrčková Miroslava, Ing

16 Dotace 11: Ministerstvo práce a sociálních věcí: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok kolo výzvy NNO (do ) V rámci Dotačního programu lze žádat o přidělení dotace na podporu veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností, spočívající především v hájení zájmů a práv seniorů a aktivitách směřujících ke společenskému uplatnění seniorů. Z Dotačního programu lze podpořit následující tematické okruhy činností (podprogramy): a) Organizační, administrativní a technická podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací. V rámci tohoto podprogramu lze poskytnout dotaci na náklady spojené se zajištěním konkrétních veřejně účelných aktivit. b) Podpora mezinárodní spolupráce a zapojení do činnosti v mezinárodních organizacích hájících zájmy seniorů. V rámci tohoto podprogramu lze poskytnout dotaci na náklady spojené s členstvím žadatele v mezinárodních organizacích (zejména roční členské příspěvky v mezinárodních organizacích, náklady na konferenční poplatky, dopravu, pojištění, ubytování a stravu během zahraničního pobytu), přičemž je k žádosti o dotaci třeba přiložit doklad o členství žadatele v dané mezinárodní organizaci. c) Informační a osvětová činnost na podporu plnohodnotného života seniorů. V rámci tohoto podprogramu lze poskytnout dotaci na realizaci informačních kampaní zaměřených na zlepšení pozitivního obrazu seniorů ve společnosti, na zvýšení povědomí veřejnosti o potřebách starších osob a na změnu přístupu a postojů veřejnosti k otázce přípravy na stárnutí (tj. problematika stárnutí, stáří a umírání). Půjde zejména o pořádání výstav, odborných konferencí, kulatých stolů a seminářů, provoz informačních webových portálů zaměřených na uvedená témata, vydávání publikací a informačních materiálů. d) Poradenství a právní pomoc v oblasti ochrany lidských práv seniorů. V rámci tohoto podprogramu lze poskytnout dotaci zejména na provoz a činnost poradenských center a webových portálů, které pomáhají seniorům při řešení problémů spojených s porušováním jejich lidských práv a důstojnosti. Výše dotace: maximální výše dotace činí 70 % celkového rozpočtu projektu. Seniorské a proseniorské organizace s celostátní působností, spolky, ústavy, nadace, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby. Termín Datum Termín ukončení příjmu žádostí Mgr. Denisa Pechová

17 Dotace 12: Ministerstvo zemědělství: Podpora restrukturalizace ovocných sadů OS (do ) Ministerstvo zemědělství vyhlašuje program na podporu restrukturalizace ovocných sadů, jehož účelem je nezbytné zlepšení zdravotního stavu ovocných stromů a zlepšení kvality produkovaného ovoce. Předmětem dotace je plocha nově vysázeného ovocného sadu osázená odrůdami, které jsou uvedeny v Praktické příručce, části D Zásad (viz odkaz dole) a obhospodařovaná podle směrnic pro integrované systémy pěstování na půdách, které nepřekročí limity těžkých kovů uvedené v části D Zásad. Výše dotace: 1. Sazba do Kč/ha vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou jabloní, hrušní, meruněk, broskvoní, slivoní, třešní, višní na výměře minimálně 1 ha jednoho druhu (minimální počet stromů 800 ks/ha). 2. Sazba do Kč/ha vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou jabloní, hrušní, meruněk, broskvoní, slivoní, třešní, višní na výměře minimálně 1 ha jednoho druhu (minimální počet stromů 400 ks/ha). 3. Sazba do Kč/ha vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou drobného ovoce (rybízů, angreštů, malin) na výměře minimálně 0,5 ha jednoho druhu (minimální počet sazenic ks/ha). Podnikatelé podnikající v zemědělské výrobě. Termín Datum Termín ukončení příjmu žádostí

18 Dotace 13: Ministerstvo zemědělství: Podpora včelařství JS (do ) Ministerstvo zemědělství vyhlašuje program Podpora včelařství, jehož účelem je zabezpečit opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. Specifikace: - Zazimovaným včelstvem pro účely této dotace se rozumí včelstvo, které plně obsedá nejméně sedm plástů rámkové míry 39 x 24 cm (odlišná míra se přepočítává). - Dotace se poskytne prostřednictvím Českého svazu včelařů, o.s. a jeho organizačních složek (dle jmenného seznamu včelařů a počtu chovaných včelstev v příslušném roce). - Podmínkou pro poskytnutí dotace je umožnění komisionálního hodnocení poskytnutých údajů přímo na stanovišti včelstev pověřenými zástupci Českého svazu včelařů, o.s. - Včelař podává žádost u základní organizace Českého svazu včelařů, o.s. jejímž je členem, neorganizovaný včelař u základní organizace Českého svazu včelařů, o.s. na jejímž území má umístěná včelstva. V případě, že základních organizací, na jejichž území má neorganizovaný včelař včelstva, je více, pak podává žádost u jedné z nich s tím, že od ostatních základních organizací doloží k žádosti potvrzení o tom, že uvedený počet včelstev se nachází na jejím území a že u této základní organizace neorganizovaný včelař nepodal žádost. Výše dotace: Podpora je poskytována formou dotace k výsledku hospodaření, a to do 180 Kč na jedno včelstvo splňující předmět dotace Včelař, chovající včely na území České republiky. Český svaz včelařů, o.s., který zajišťuje administraci podpory a jehož prostřednictvím bude podpora včelařům, chovajícím včely na území České republiky poskytnuta, obdrží 5% z přiznané dotace. Termín Datum Termín ukončení příjmu žádostí

19 Dotace 14: Ministerstvo zemědělství: Dotační program Podpora prevence před povodněmi III OB (do ) Cílem třetí etapy je realizace technických protipovodňových opatření v letech a to především efektivních preventivních protipovodňových opatření v záplavových územích. Budou upřednostňována opatření směřující ke zvýšení retence, tedy realizace řízených rozlivů povodní, budování poldrů a vodních nádrží s retenčními prostory. Program je rozdělen na čtyři podprogramy: Podpora projektové dokumentace pro územní řízení, Podpora projektové dokumentace pro stavební řízení, Podpora protipovodňových opatření s retencí Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků. Výše a forma podpory: Podpora je poskytování na investiční výdaje. Podpora u programů a se poskytuje maximálně do výše 95 % celkových nákladů. Státní podniky povodí u programu se výše pohybuje max do 95 % celkových nákladů, v případě, že jde o rekonstrukci za účelem zvyšování bezpečnosti vodních děl maximálně do výše 70%. celkových nákladů. U programu maximálně do výše 85% celkových nákladů. Státnímu podniku Lesy ČR u podprogramů a se poskytuje podpora maximálně do výše 90% celkových nákladů. Státní podniky Povodí, Lesy ČR, státní podnik, obce. Žadatelé se liší podle předmětu podpory. Termín Datum Termín ukončení příjmu žádostí

20 Dotace 15: Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení: Program Úvěr 150 Úvěr Kč pro mladé na opravy domů a bytů FO (průběžně) NEJEDNÁ SE O DOTACI V PRAVÉM SLOVA SMYSLU!!! Zvýhodněný úvěr na rekonstrukce a modernizace bytů nebo rodinných domů. Podmínky programu: Výše úvěru Kč na žadatele úroková sazba 2 % p. a. po celou dobu splácení doba splácení - 10 let pro manžele či jednotlivce do 36 let na byty či domy v osobním vlastnictví nebo spoluvlastnictví Úvěr lze použít na: připojení k veřejným sítím - voda, plyn, kanalizace, elektřina plášť budovy - obvodový plášť, střecha, balkon, okna, okapy, žaluzie rozšíření stávajícího bytu o další místnosti (ne však vznik bytové jednotky) opravu nebo vybudování WC, koupelny opravu nebo výměnu ústředního vytápění a kotle, rozvodů elektro, vody pořízení a instalaci solárních panelů, tepelného čerpadla, klimatizace pořízení a instalaci kuchyňské linky, vestavěných spotřebičů, vestavěných skříní další modernizace vnitřního interiéru např. dveře, podlahy, omítky - Manželé, kdy alespoň jeden z nich nedovrší v roce podání žádosti věk 36 let. - Samoživitel či samoživitelka, kteří mají v péči nezletilé děti a v roce podání žádosti nedovrší věku 36 let Mgr. Denisa Pechová

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

Možnosti nadací a státních programů. Ing. Jakub Děd, Omnium z.s.

Možnosti nadací a státních programů. Ing. Jakub Děd, Omnium z.s. Možnosti nadací a státních programů Ing. Jakub Děd, Omnium z.s. Struktura prezentace Nadace a nadační fondy Státní programy Ministerstva Hlavní oblasti dotační politiky pro NNO v roce 2015 Prezentace ke

Více

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 1. Název programu Název programu je: Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Dotační analýza pro Městskou část Prahy 11

Dotační analýza pro Městskou část Prahy 11 Dotační analýza pro Městskou část Prahy 11 Prioritní oblasti dotačních titulů Operační program Životní prostředí Operační program Praha pól růstu Zelená úsporám Státní fond rozvoje bydlení Operační program

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

NORSKÉ FONDY 2009-2014

NORSKÉ FONDY 2009-2014 NORSKÉ FONDY 2009-2014 Pokyny Ministerstva zdravotnictví pro žadatele o grant z Norských fondů 2009 2014 v rámci otevřených výzev Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví OTEVŘENÉ VÝZVY Platný

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ NÁVRHOVÁ Č ÁST 1/57 OBSAH 1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ, PROGRAMY...3 1.1 Vlastní zdroje financování... 3 1.2 Cizí zdroje financování... 3 2 SEZNAM PROJEKTŮ...27

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Prioritní osa 1 Konkurenceschopné,

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb.

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb. 1 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství 2014 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více