PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 OBSAH SLOŽKY: PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUACE - NÁVRH SITUACE - BOURACÍ PRÁCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ŘEZ 1-1, 2-2 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ŘEZ 3-3, 5-5 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ŘEZ 4-4, PŮDORYS ZÁSTĚNA PRO POPELNICE KAMENNÉ ZDI, Z-01 KAMENNÉ ZDI, Z-02 KAMENNÉ ZDI, Z-03 KAMENNÉ ZDI, Z-04 KAMENNÉ ZDI, Z-05, Z-06 1:250 1:250 1:10 1:10 1:10 1:25 korespondenční PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 01

2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA INFORMACE O STAVBĚ : Název stavby : Objekt: Účel stavby: Místo stavby: - Chotěboř Zpevněné plochy a kamenné zdi Revitalizace parku - oprava zpevněných ploch a kamenných zdí. par. č. 738, 755, 756 a 4429, k.ú. Chotěboř INFORMACE O INVESTOROVI : Stavebník: Adresa stavebníka: Informace o projektantovi : Odpovědný projektant :, Tel: ČKAIT Stupeň dokumentace: Realizační dokumentace stavby Datum : Předpekl. termín zahájení prací: 06/2013 PODKLADY : - návrh Revitalizace parku Václava Fialy - Ing. Jarmila Hrůzová, Čeplova 1856, Čáslav - listopad zaměření stavby - Geodetická kancelář Jana Najbrtová, Smetanovo nám. 279, Havl. Brod - duben požadavky stavebníka

3 TECHNICKÁ ZPRÁVA POPIS OBJEKTU: Park Václava fialy, nazvaný podle profesora Chotěbořského gymnázia, tvoří klidové prostředí v okolí pseudorománské a pseudogotické kaple Povýšení sv. kříže postavené v roce V parku též stojí Pomník padlým v 1. světové válce, zhotoven sochařem Františkem Bílkem z Újezda u Litomyšle, odhalený v roce 1924 a po odklizení znovu v roce Nedaleko pomníku byla v roce 2001 odhalena pamětní deska věnovaná židovským občanům umučených nacisty. Cílem revitalizace parku je opravit z části zpevněné a části štěrkové komunikační plochy novými dlážděnými, štěrkovými a mlatovými cestami, nahradit stávající znehodnocený mobiliář parku za nový esteticky vyhovující svému prostředí a opravit stávající kamenné stěny. Součástí projektové dokumentace je též úprava parkovacího stání a zástěny před kontejnery na domovní odpad u bytového domu Dukelská č.p Úprava městské zeleně parku, která je součástí návrhu Ing. Jarmily Hrůzové z roku 2009 není součástí projektové dokumentace a bude provedena samostatně po dokončení úprav zpevněných ploch. ETAPY VÝSTAVBY: Z důvodů rozdělení investičních nákladů do několika období byly práce rozděleny na čtyři etapy výstavby. V etapě I. budou provedeny zpevněné plochy chodníku ve spodní části parku z ulice Krále Jana včetně rampy podél schodiště a části chodníku nad schodištěm. V etapě II. bude chodník nad schodištěm prodloužen až k jihozápadnímu vstupu z ulice Na Chmelnici. V etapě III. budou provedeny úpravy okolo kaple a od kaple směrem k jihozápadnímu vstupu z ulice Na Chmelnici. Čtvrtá etapa předpokládá úpravy mlatové cesty mezi schodištěm a kaplí, od schodiště do ulice Dukelská, opravy kamenných zdí a úpravy u domu Dukelská č.p TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Bourací práce: Stávající asfaltové a betonové povrchy budou vybourány v rozsahu dle výkresové dokumentace. Do bouracích prací je zahrnuto též bourání částí kamenných zdí. Na jihovýchodní hranici pozemku bude odstraněn ocelový sloupek vetknutý do betonového základu. Sloupek byl součástí bývalého oplocení. Dále budou odstraněny stávající lavičky a odpadkové koše stejně jako dvě lampy veřejného osvětlení. Tento mobiliář bude nahrazen novým viz níže. U domu č.p. 971 bude vybourána stávající zděná zástěna u popelnic a část betonového základu z důvodu provedení nové skladby parkovacího stání. Zpevněné plochy: Zpevněné plochy jsou rozděleny podle jejich využití a povrchové úpravy dle architektonického návrhu Ing. Jarmily Hrůzové z roku Jejich využití a povrchová úprava určuje jednotlivá souvrství skladby. SKLADBA S-01 - žulové kostky s občasným pojezdem automobilů do 3,5t: Touto skladbou je opatřena hlavní páteř parku ze vstupu z ulice Krále Jana přes schodiště až k vstupu z ulice Na Chmelnici a komunikace od kaple k ulici Na Chmelnici. Pěší komunikace se v zimně udržuje mechanizací do 3,5t a proto je dimenzována pro občasný pojezd automobilů do 3,5t. V kapli probíhají pohřební obřady a proto je nutné aby též komunikace ke kapli byla dimenzována pro občasný pojezd vozu pohřební služby. Vzhledem k údržbě parku zejména v zimních měsících je šířka komunikace minimálně 2000 mm. Okraj komunikace tvoří žulové krajníky zakotvené v betonovém podkladu. Krajníky jsou z důvodu údržby v úrovní kamenné dlažby. Kolem schodiště bude vytvořena rampa pro kočárky. Pro vytvoření rampy bude nutno vykácet dva vzrostlé stromy a upravit stávající svah přesunutím zeminy z horní hrany svahu do dolní části tak aby stoupání rampy bylo plynulé. Není požadavkem stavebníka aby rampa sloužila pro osoby s omezenou schopností pohybu, ale má pouze nahradit stávající bouranou nabetonovanou rampu na schodišti. Skladba komunikace je popsána v řezech výkresové části projektové dokumentace. SKLADBA S-02 - žulové kostky pouze pro pěší:

4 Touto skladbou jsou řešeny chodníčky před pomníkem a pamětní deskou. V zimně nejsou udržovány. Lem chodníčků opět tvoří žulové krajníky zakotvené v betonovém podkladu v úrovní dlažby. Skladba je popsána v řezech výkresové části projektové dokumentace. SKLADBA S-03 - mlatová cesta (jemná kamenná drť) pouze pochozí. Skladba s povrchem z válcované jemné kamenné drti je navržena v místě mezi schodištěm a kaplí, které by mělo tvořit odpočinkovou zónu návštěvníků parku. V tomto místě je skladba lemována žulovými krajníky uloženými v betonovém podkladu. Dále je skladba použita na méně využívané pěší komunikaci mezi schodištěm a Dukelskou ulicí, kde je lemována betonovými obrubníky š. 50 mm. Ani jedna mlatová cesta není v zimně udržována. Skladba komunikace je popsána v řezech výkresové části projektové dokumentace. SKLADBA S-04 - kamenivo pouze pochozí Skladba bude sloužit pro přístup k zadnímu vchodu do kaple a zároveň tvoří odvodňovací okapový chodníček. Stěna kaple je lemována nopovou fólií s výškou nopu minimálně 20 mm. Fólie je uložena pouze do hloubky výkopu pro skladbu chodníčku. Podkladní hutněná zemina je spádována směrem od kaple k betonovým parkovým obrubníkům. Dešťová voda bude odváděna pomocí šesti vsakovacích drénů kolmých ke stěně kaple. Vsakovací drén je proveden položenou geotextílií do vykopané rýhy hloubky 800 mm pod úrovní terénu, zasypán kamenivem a opět přikryt geotextílií. Drén bude překryt 200 mm stávající ornice. Voda z chodníčku bude odváděna pomocí drenážního potrubí s filtrační geotextílií DN 80. Trubka je zapuštěna do hutněné zeminy, která je ve směru k trubce vyspádována. Skladba chodníčku je popsána v řezech výkresové části projektové dokumentace. SKLADBA S-05 - živičná krytina - parkovací stání pro osobní automobily do 3,5t Stávající parkovací stání z části na rostlém terénu a z části na popraskané betonové desce bude nahrazeno novým živičným povrchem. Stání bude lemováno silničnímu obrubníky. Povrch bude vyspádován ke stávající vpusti, která bude zachována. Skladba komunikace je popsána v řezech výkresové části projektové dokumentace. Podklad všech skladeb bude upraven hutněním dle "Technických podmínek TP 94" s účinností od , které respektují platné české a evropské normy, zejména ČSN , ČSN EN , ČSN EN , ČSN EN , ČSN EN a ČSN EN , a technické předpisy s tím, že některé články norem upřesňují nebo doplňují. Pro skladby s občasným pojezdem automobilů do 3,5t bude minimální modul přetvárnosti Edef,2=20 MPa. Mobiliář: Stávající dvě lampy veřejného osvětlení budou nahrazeny novými SCHREDER - INOA. Před kaplí bude instalována nová, stejná lampa, ke které bude dovedena elektřina ve výkopu od bližší stávající lampy uložení kabelu bude provedeno dle ČSN , při souběhu nebo křížení s jinými sítěmi bude postupováno dle ČSN Stávající lavičky budou nahrazeny jedenácti novými lavičkami, které blíže vyspecifikuje stavebník, stejně jako čtyři nové odpadkové koše. Kamenné zdi: Kamenné zdi Z-01 až Z-06 budou opraveny dle specifikace ve výkresové dokumentaci. Oprava spočívá v otlučení části stávajících omítek, vyklínování odpadlých kamenů a nového vyspárování. Na chybějící části kamenných zdí budou použity kameny z bouraných a částí zdí a odpadlé kameny. Koruny zdí s kamenou korunou budou opraveny, na ostatních zdech bude nabetonována nová koruna z železobetonu. Alternativně lze použít betonových dlaždic v min. tloušťce 60 mm s tryskaným povrchem v barvě dle výběru investora. Dlaždice budou řezány na tloušťku zdiva. Rozměry zdiva jsou orientační vzhledem k rozpadu zdiva a složitému přístupu k některým z nich. V okolí a zdi Z-03 i na její koruně jsou vzrostlé náletové křoviny, které je nutno nejprve odstranit. Rozsah oprav zdí bude před naceněním konzultován se stavebníkem. Veškeré opravy zdí budou prováděny poslední etapě č. IV. Zástěna pro popelnice: U č.p. 971 bude nově umístěna zástěna pro nádoby na komunální odpad domu. Zástěna bude provedena z ocelových sloupků kotvených pomocí chemických kotev do stávajícího betonového základu. Na sloupky bude přišroubován dřevěný rošt z hoblovaných latí 60x40. Ocelové sloupky budou žárově zinkovány bez další povrchové úpravy. Dřevěné latě budou upraveny tenkovrstvou olejovou lazurou v barvě nejbližší barvě dřevěných oken domu č.p BEZPEČNOST PRÁCE: Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při projektové činnosti a provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a související

5 normy, související směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu. Realizaci bude provádět odborná firma s příslušným oprávněním, s odpovídajícím předmětem podnikání za stálého dozoru jejího odpovědného pracovníka. Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním zaviněním a současně bude v průběhu stavby tato stavba pojištěna (živelné pohromy, krádež, ). Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací, nebo proškolením. Stavěná část bude vždy řádně označena a zabezpečena proti vstupu nepovolaných osob. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Z hlediska odpadového hospodářství bude během realizace přístavby stavební odpad odvážen na řízenou skládku dodavatelem. O uložení odpadů budou pořízeny a zachovány doklady. Zemina vytěžená při výkopových pracích bude použita na úpravu okolního terénu na pozemku stavebníka, případný přebytek bude odvezen dodavatelem na skládku. Práce na sadových úpravách nejsou součástí projektové dokumentace a budou prováděny po dokončení úprav zpevněných ploch. V rámci stavby budou pouze odstraněny dva vzrostlé stromy v místě budoucí rampy pro kočárky a náletová zeleň u kamenné zdi Z-03. Dodavatel bude dbát na ochranu kořenů stávajících stromů zejména u vstupní části z ulice Krále Jana a při výkopových pracích vsakovacích drénů okolo kaple. Případné konflikty se zelení budou konzultovány se zástupcem stavebníka a se zástupcem Odboru životního prostředí Městského úřadu v Chotěboři. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY: - stavební zákon včetně prováděcích předpisů - příslušné ČSN a EN - technické podmínky TP 94 a TP 170

6 4425/5 4428/1 754/4 4487/4 1346/ LEGENDA: SKLADBA S-01 ŽULOVÉ KOSTKY - S OBČASNÝM POJEZDEM AUTOMOBILŮ DO 3,5t /3 Herrmannova Havlíčkova /1 Z-01 OPRAVA STÁVAJÍCÍHO KAMENNÉHO SOKLU SKLADBA S-02 ŽULOVÉ KOSTKY - POUZE POCHOZÍ SKLADBA S-03 MLATOVÁ CESTA (JEMNÁ KAMENNÁDRŤ) - POUZE POCHOZÍ 4653/1 Z-04 DOZDÍVKA STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ STĚNY Z-03 DOZDÍVKA STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ STĚNY ETAPA I SKLADBA S-04 KEMENIVO - POUZE POCHOZÍ TVAR CHODNÍKU BUDE PŘÍPADNĚ UPRAVEN DLE KOŘENŮ STÁVAJÍCÍHO STROMU VYSTUPUJÍCÍCH K POVRCHU R R SKLADBA S-05 ŽIVIČNÁ KRYTINA - PARKOVACÍ PLOCHA PRO AUTOMOBILY DO 3,5t OPRAVA NEBO DOZDÍVKA STÁVAJÍCÍCH KAMENNÝCH ZDÍ PLOCHA LEMOVÁNA KRAJNÍKY V ÚROVNI DLAŽBY R R BETONOVÝ OBRUBNÍK PARKOVÝ v. 150 x d. 500 x š STÁVAJÍCÍ ODTOKOVÝ ŽLAB Z-02 OPRAVA STÁVAJÍCÍHO KAMENNÉHO SOKLU BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ v. 250 x d x š. 150/120 IZOLACE STĚN NOPOVOU FÓLIÍ VSAKOVACÍ DRÉN VSAKOVACÍ DRÉN - umístění drénů bude provedeno tak aby nedošlo k poškození kořenů stávajících stromů ELEKTROINSTALACE - NAPOJENÍ NOVÉ LAMPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ R R R R ROZDĚLENÍ ETAP VÝSTAVBY KATASTRÁLNÍ HRANICE OBJEKTY KN STÁVAJÍCÍ LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NAHRAZENA NOVOU R /1 MOBILIÁŘ: NOVÁ LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - SCHREDER - INOA 647/ NOVÁ LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - PŘIPOJENÍ NOVÉ LAMPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ULOŽENÍ KABELU DLE ČSN PŘI SOUBĚHU NEBO KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI SÍTĚMI VEDENO DLE ČSN R Z-05 OPRAVA STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ STĚNY 759/2 LAVIČKA - BLIŽŠÍ SPECIFIKACI UPPŘESNÍ STAVEBNÍK ODPADKOVÝ KOŠ - BLIŽŠÍ SPECIFIKACI UPPŘESNÍ STAVEBNÍK ETAPA III R R / STÁVAJÍCÍ LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NAHRAZENA NOVOU Z-06 DOZDÍVKA STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ STĚNY (ŠIKMÁ KORUNA STĚNY) 4431/1 761/ /2 R / ETAPA II R /1 763/2 763/1 ZÁSTĚNA PRO POPELNICE HRANA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE BUDE ZAROVNÁNA A OPRAVENA NOVOU ŽIVIČNOU KRYTINOU /8 S 736/9 736/6 736/2 736/7 korespondenční SITUACE - NÁVRH 1:250 02

7 /3 4425/5 1346/1 4487/4 4428/1 754/ /3 Herrmannova Havlíčkova 741 ODTRANĚNÍ NÁLETOVÉ ZELENĚ NA ZDIVU I V OKOLÍ 754/1 4653/1 vrch kamen.zpevnění ETAPA I. ODTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH LAVIČEK 755 UBOURÁNÍ KAMENNÉ ZDI ŽIVIČNÁ KRYTINA ODTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH LAVIČEK 738 NABETONÁVKY PRO KOČÁRKY 4429 ŽIVIČNÁ KRYTINA BETONOVÁ DLAŽBA ŽIVIČNÁ KRYTINA ODTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH LAVIČEK 756 ODTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH STROMŮ ODTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH LAVIČEK 758/ /1 759/2 ODTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH LAVIČEK 76 ETAPA III. ODTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH LAVIČEK 759/ / / /2 ODSTRANĚNÍ OCELOVÉHO SLOUPKU OPLOCENÍ ETAPA II. 763/2 661/8 736/3 736/1 763/1 ODSTRANĚNÍ ZDĚNÉHO ZÁKRYTU POPELNIC UBOURÁNÍ ČÁST BETONOVÉHO ZÁKLADU DO HLOUBKY NOVÝCH VRSTEV OBRUBNÍKY BETONOVÁ KRYTINA POPRASKANÁ KRAJNÍKY 736/8 736/9 736/6 736/2 736/7 korespondenční SITUACE - BOURACÍ PRÁCE 1:250 03

8 SKLADBA Č. S-01 S OBČASNÝM POJEZDEM AUTOMOBILŮ DO 3,5t ŘEZ ŽULOVÉ KRAJNÍKY 130/180 DL mm PROSTÝ BETON - ULOŽENÍ KRAJNÍKŮ DLAŽBA - ŽULOVÉ KOSTKY KLADECÍ VRSTVA FR. 4-8 mm DRCENÉ KAMENIVO FR mm DRCENÉ KAMENIVO FR mm DRCENÉ KAMENIVO FR mm HUTNĚNÁ PLÁŇ SKLADBA Č. S-02 POUZE POCHOZÍ ŘEZ (1 200) (1 000) (740) 330 ŽULOVÉ KRAJNÍKY 130/180 DL mm PROSTÝ BETON - ULOŽENÍ KRAJNÍKŮ DLAŽBA KLADECÍ VRSTVA FR. 4-8 mm DRCENÉ KAMENIVO FR mm HUTNĚNÁ PLÁŇ korespondenční ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ŘEZ 1-1, 2-2 1:10 04

9 SKLADBA Č. S-03 MLATOVÁ CESTA - POUZE POCHOZÍ ŘEZ BETONOVÝ OBRUBNÍK - PARKOVÝ 50/150 DL. 500 mm PROSTÝ BETON - ULOŽENÍ OBRUBNÍKŮ DRCENÉ KAMENIVO FR. 0-4 mm (VÁLVOCÁNO) 40 KAMENIVO FR mm (VIBROVÁNO) 120 ŠTĚRKODRŤ 4-32 mm - HUTNĚNÁ PLÁŇ SKLADBA Č. S-05 PARKOVACÍ PLOCHA PRO AUTOMOBILY DO 3,5t ŘEZ ASFALTOVÝ BETON, STŘEDNĚZRNNÝ POSTŘIK SPOJOVACÍ, ASFALTOVÝ PS; A (0,3 kg/m2) OBALOVANÉ KAMENIVO ACL16 POSTŘIK INFILTRAČNÍ, ASFALTOVÝ PI; A (0,6 kg/m2) ŠTĚRKODRŤ (0-63) ŠTĚRKODRŤ (0-63) HUTNĚNÁ PLÁŇ BETONOVÝ OBRUBNÍK - SILNIČNÍ v. 250 x d x š. 150/120 korespondenční ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ŘEZ 3-3, 5-5 1:10 05

10 SKLADBA Č. S-04 ŘEZ 4-4 POUZE POCHOZÍ NOPOVÁ FÓLIE (VÝŠKA NOPU 20 mm) GEOTEXTÍLIE 200 g/m2 BETONOVÝ OBRUBNÍK - PARKOVÝ 50/150 DL. 500 mm PŮVODNÍ ORNICE KAMENIVO (ŠTĚRK) 8-16 mm - OBALENO V GEOTEXTÍLII200 G/M2 STÁVAJÍCÍ PLÁŇ (VYSPÁDOVÁNO OD OBJEKTU) ZÁKLADY KAPLE MIN KAMENIVO (ŠTĚRK) FR mm KAMENIVO 8-16 mm (HUTNĚNO) - GEOTEXTÍLIE 200g/m2 - HUTNĚNÁ PLÁŇ (VYSPÁDOVÁNO OD OBJEKTU) ZÁKLADY KAPLE MLATOVÁ CESTA PŮVODNÍ ORNICE FLEXIBILNÍ DRENÁŽNÍ TRUBKA S GEOTEXTILNÍM FILTREM DN 80 mm 800 HUTNĚNÁ PLÁŇ VYSPÁDOVÁNA K POTRUBÍ VSAKOVACÍ DRÉN NOPOVÁ FÓLIE (VÝŠKA NOPU 20 mm) GEOTEXTÍLIE 200 g/m2 korespondenční ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ŘEZ 4-4, PŮDO 1:10 06

11 OCELOVÉ PLATLE PL. 8 mm 200x200 JEKL 60x60x4 ŽÁOVĚ ZINKOVÁNO KOTVENO PŘES OCELOVOU PLATLI DO BET. ZÁKLADU CHEMICKÝMI KOTVAMI DŘ. LAŤ 60/40 HOBLOVANÁ - PÚ OLEJ BARVA DLE OKEN BYTOVÉHO DOMU DŘ. LAŤĚ 60/40 HOBLOVANÁ - PÚ OLEJ BARVA DLE OKEN BYTOVÉHO DOMU CHEMICKÉ KOTVY 4x M16 DO STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO ZÁKLADU DŘ. PRKNO 160/20 HOBLOVANÉ - PÚ OLEJ BARVA DLE OKEN BYTOVÉHO DOMU DŘ. PRKNO 160/20 HOBLOVANÉ - PÚ OLEJ BARVA DLE OKEN BYTOVÉHO DOMU DŘ. LAŤĚ 60/40 HOBLOVANÁ - PÚ OLEJ BARVA DLE OKEN BYTOVÉHO DOMU ,320 ±0,000 CHEMICKÉ KOTVY 4x M16 DO STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO ZÁKLADU korespondenční ZÁSTĚNA PRO POPELNICE 1:25 07

12 PŮDORYS 450 Z-01 OPRAVA STÁVAJÍCÍHO KAMENNÉHO SOKLU POHLED Z EXTERIÉRU OPRAVA CCA 20 % VNĚJŠÍHO I VNITŘNÍHO POVRCHU ZDIVA- DOZDĚNÍ ODPADLÝCH KAMENŮ, SPÁROVÁNÍ FOTODOKUMENTACE POZNÁMKA: - ROZSAH PRACÍ OPRAVY KAMENNÝCH ZDÍ JE ORIENTAČNÍ - PŘED NACENĚNÍM JE NUTNÁ OSOBNÍ NÁVŠTĚVA STAVBY A KONZULTACE SE STAVEBNÍKEM korespondenční KAMENNÉ ZDI Z-01 08

13 PŮDORYS 450 Z-02 OPRAVA STÁVAJÍCÍHO KAMENNÉHO SOKLU ~ ROZEBRÁNÍ A NOVÉ VYZDĚNÍ ~ POHLED Z EXTERIÉRU OPRAVA CCA 10 % VNĚJŠÍHO I VNITŘNÍHO POVRCHU ZDIVA- DOZDĚNÍ ODPADLÝCH KAMENŮ, SPÁROVÁNÍ FOTODOKUMENTACE POZNÁMKA: - ROZSAH PRACÍ OPRAVY KAMENNÝCH ZDÍ JE ORIENTAČNÍ - PŘED NACENĚNÍM JE NUTNÁ OSOBNÍ NÁVŠTĚVA STAVBY A KONZULTACE SE STAVEBNÍKEM korespondenční KAMENNÉ ZDI Z-02 09

14 PŮDORYS Z-03 UBOURÁNÍ A DOZDÍVKA STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ STĚNY (použity původní kameny) POHLED Z EXTERIÉRU UBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ STĚNY CCA 3 m2 KORUNA ZDI BUDE PROVEDENA MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ ALTERNATIVNĚ JE MOŽNO POUŽÍT BETONOVÉ DLAŽDICE TL. 60 mm S TRYSKANÝM POVRCHEM V BARVĚ DLE UPŘESNĚNÍ STAVEBNÍKA DOZDÍVKA STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ STĚNY (použity původní kameny) CCA 3,5 m2 UBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ STĚNY ~ FOTODOKUMENTACE POZNÁMKA: - ROZSAH PRACÍ OPRAVY KAMENNÝCH ZDÍ JE ORIENTAČNÍ - PŘED NACENĚNÍM JE NUTNÁ OSOBNÍ NÁVŠTĚVA STAVBY A KONZULTACE SE STAVEBNÍKEM - ROZMĚRY ZDÍ JSOU ORIENTAČNÍ VZHLEDEM K ROZPADU ZDIVA A SLOŽITÉMU PŘÍSTUPU - NA ZDI A V JEJÍM OKOLÍ JE NEJPRVE NUTNO ODSTRANIT NÁLETOVÝ POROST korespondenční KAMENNÉ ZDI Z-03 10

15 PŮDORYS Z-04 DOZDÍVKA STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ STĚNY (použity původní kameny) POHLED Z EXTERIÉRU ~ DOZDÍVKA STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ STĚNY CCA 100 mm NAD TERÉN (použity původní kameny) KORUNA ZDI BUDE PROVEDENA MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ ALTERNATIVNĚ JE MOŽNO POUŽÍT BETONOVÉ DLAŽDICE TL. 60 mm S TRYSKANÝM POVRCHEM V BARVĚ DLE UPŘESNĚNÍ STAVEBNÍKA ~ FOTODOKUMENTACE POZNÁMKA: - ROZSAH PRACÍ OPRAVY KAMENNÝCH ZDÍ JE ORIENTAČNÍ - PŘED NACENĚNÍM JE NUTNÁ OSOBNÍ NÁVŠTĚVA STAVBY A KONZULTACE SE STAVEBNÍKEM - ROZMĚRY ZDÍ JSOU ORIENTAČNÍ VZHLEDEM K ROZPADU ZDIVA A SLOŽITÉMU PŘÍSTUPU - NA ZDI A V JEJÍM OKOLÍ JE NEJPRVE NUTNO ODSTRANIT NÁLETOVÝ POROST korespondenční KAMENNÉ ZDI Z-04 11

16 Z-05 PŮDORYS Z Z-06 DOZDÍVKA STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ STĚNY (šikmá koruna stěny, použity původní kameny) Z-05 OPRAVA STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ STĚNY POHLED Z INTERIÉRU OPRAVA KORUNY ZDI - ODPADLÁ KAMENNÁ DESKA CELKOVÁ PLOCHA CCA 14 m2 OPRAVA CCA 20 % VNITŘNÍHO POVRCHU ZDIVA- DOZDĚNÍ ODPADLÝCH KAMENŮ, SPÁROVÁNÍ 900 KORUNA ZDI BUDE PROVEDENA MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ ALTERNATIVNĚ JE MOŽNO POUŽÍT BETONOVÉ DLAŽDICE TL. 60 mm S TRYSKANÝM POVRCHEM V BARVĚ DLE UPŘESNĚNÍ STAVEBNÍKA 150 PLOCHA CCA 1,5 m2 FOTODOKUMENTACE POZNÁMKA: - ROZSAH PRACÍ OPRAVY KAMENNÝCH ZDÍ JE ORIENTAČNÍ - PŘED NACENĚNÍM JE NUTNÁ OSOBNÍ NÁVŠTĚVA STAVBY A KONZULTACE SE STAVEBNÍKEM korespondenční KAMENNÉ ZDI Z-05, Z-06 12

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Úroveň : Souprava :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Úroveň : Souprava : TECHNICKÁ ZPRÁVA Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz Zodpovědný projektant : Technická kontrola : Zhotovitel : Projektant : Hlavní

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

CHRASTAVA-SPORTOVNÍ ULICE OPRAVA OPĚRNÉ ZDI PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA. Spol. s r. o. A INŽENÝRING

CHRASTAVA-SPORTOVNÍ ULICE OPRAVA OPĚRNÉ ZDI PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA. Spol. s r. o. A INŽENÝRING VED. PROJEKTU PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL PROJEKTOVÁNÍ KOLEKTIV & STAVEB Spol. s r. o. A INŽENÝRING INVESTOR Město Chrastava DATUM 07/2013 MÍSTO STAVBY Sportovní ulice, k.ú. Chrastava-stpč. 1463/2

Více

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem 1 PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč Studie rekonstrukce dětského hřiště Fingerova 13-8 Základní rozpočtové náklady Náklady na umístění stavby Zařízení staveniště Území se ztíž. výrob.

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ A. PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ PROJEKT PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II. CHEMIKŮ

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Adresa : U Tržiště 22, Břeclav, PSČ 690 02 Telefon : 519 360 731, 777 160 733 Fax : 519 360 716 : drimal@jancalek.cz

Adresa : U Tržiště 22, Břeclav, PSČ 690 02 Telefon : 519 360 731, 777 160 733 Fax : 519 360 716 : drimal@jancalek.cz Část : A. Průvodní zpráva A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje stavba Název : Rozšíření sportovního areálu ve Vlkoši Účel : sport a rekreace Obec : Vlkoš Adresa : Vlkoš Katastrální území : Vlkoš

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

TECHNISERV spol. s r.o. Moskevská 86 101 00 Praha 10

TECHNISERV spol. s r.o. Moskevská 86 101 00 Praha 10 Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 TECHNISERV spol. s r.o. HZS Středočeského kraje VYPRACOVAL Ing. J. Jaroš TECHNISERV

Více

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy strana 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY STAVBA: KRAJ: MĚSTO: STAVEBNÍ ÚŘAD: CHARAKTER STAVBY: STUPEŇ PD: VOLNOČASOVÝ AREÁL KNÍŽECÍ LOUKA IN-LINE STEZKA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Profesní část SO 03a Pardubický,

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

8 MÍSTNÍ KOMUNIKACE ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU

8 MÍSTNÍ KOMUNIKACE ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU 8 MÍSTNÍ Vozovky ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU Při tvorbě jednotkových cen se postupovalo podle "TECHNICKÝCH PODMÍNEK TP 170" Navrhování vozovek pozemních

Více

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4 OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 OBJEDNATEL, INVESTOR, STAVEBNÍK... 3 1.3 ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

Více

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva AKCE: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Č.ZAKÁZKY: ZAK-2011-041-Tp

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

Provedení sond do terasy

Provedení sond do terasy Zakázka číslo: 2010-10689-VojtJ Technická pomoc Provedení sond do terasy Hrzánský palác, Loretánská 9/177, Praha 1 - Hradčany Zpracováno v období srpen 2010 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054

Více

ZATEPLENÍ ŠKOLKY A SOUVISEJÍCÍ ÚPRAVY, NAD KAZANKOU 230 DOKUMENTACE K ZADÁNÍ STAVBY A PROVEDENÍ STAVBY

ZATEPLENÍ ŠKOLKY A SOUVISEJÍCÍ ÚPRAVY, NAD KAZANKOU 230 DOKUMENTACE K ZADÁNÍ STAVBY A PROVEDENÍ STAVBY ZATEPLENÍ ŠKOLKY A SOUVISEJÍCÍ ÚPRAVY, NAD KAZANKOU 230 DOKUMENTACE K ZADÁNÍ STAVBY A PROVEDENÍ STAVBY SKLADBY HORIZONTÁLNÍCH KONTRUKCÍ směr od exterieru Nr.: H01 VRSTVY oprava betonových schodišt 0,0

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

Obsah: 1. Název akce 2. 2. Základní údaje o mostu 3. 5. Výstavba mostu 10

Obsah: 1. Název akce 2. 2. Základní údaje o mostu 3. 5. Výstavba mostu 10 Obsah: 1 Název akce 2 Identifikační údaje 2 1. Identifikační údaje mostu 3 2. Základní údaje o mostu 3 3. Most a jeho umístění 4 4. Technické řešení mostu 5 5. Výstavba mostu 10 6. Řešení přístupu a užívání

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Jihomoravský kraj IČO: 70888337 Žerotínovo náměstí 3/5 DIČ: CZ70888337 60182 Brno Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 14 % 10 198 531,65 CZK

Více

Kulířovský žleb. Lesní cesta. VLS ČR, s. p. divize Plumlov. ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 6/2013

Kulířovský žleb. Lesní cesta. VLS ČR, s. p. divize Plumlov. ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 6/2013 Lesní cesta Kulířovský žleb VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 6/2013 VYHOTOVIL: Bc. Jan Hříbek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY Základní informace z katalogu skladů kejdy pro oblasti se zvýšenou ochranou vod V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD Obsah V OBLASTECH

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží B Souhrnná technická zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 1 Obsah : B.1 Popis území

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

KOHOUTOV SPOLEČNÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

KOHOUTOV SPOLEČNÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ KOHOUTOV SPOLEČNÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník: Město Ždírec nad Doubravou Zodpovědný projektant:

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA VEGETAČNÍ Dlažba vegetační dvouvrstvá betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami betonové dlažební

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY, INVESTORA A ZPRACOVATELE DOKUMENTACE. 2 PŘEHED POUŢITÝCH PODKLADŮ. 3 ÚVOD. 3 SEZNAM STAVEBNÍCH CELKŮ.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY, INVESTORA A ZPRACOVATELE DOKUMENTACE. 2 PŘEHED POUŢITÝCH PODKLADŮ. 3 ÚVOD. 3 SEZNAM STAVEBNÍCH CELKŮ. O B S A H 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY, INVESTORA A ZPRACOVATELE DOKUMENTACE... 2 2. PŘEHED POUŢITÝCH PODKLADŮ... 3 3. ÚVOD... 3 4. SEZNAM STAVEBNÍCH CELKŮ... 4 5. STRUČNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH CELKŮ...

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

D1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

D1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST - 1 - D1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE údaje o stavbě název stavby: Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami modernizace sportovních Místo stavby:

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA

REVITALIZACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA REVITALACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA Investiční záměr TEXTOVÁ ČÁST Archivní číslo : 15-03 / Zhotovitel : Ing. Bronislav Bonczek Komorní Lhotka čp.406 739 53 Hnojník Zodpovědný projektant : Ing.

Více

terasy Lannovy vily Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

terasy Lannovy vily Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6 Název akce: Revitalizace, oprava a odvlhčení terasy Lannovy vily Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6 katastrální území Bubeneč, č.kat.44 a 46/1 Objednatel: AKADEMIE VĚD ČR Středisko společných činností, v.v.i.

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA B.101.1 SO 101 SILNICE

TECHNICKÁ ZPRÁVA B.101.1 SO 101 SILNICE SO 101 SILNICE ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres Svitavy katastrální

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI Protokol č.02-2014/112 1 Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část D.1.1.1 "VŠE-Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě"

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část D.1.1.1 VŠE-Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část D.1.1.1 "VŠE-Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě" Obsah : D.1.1.1 - technická zpráva D.1.1.2 - stávající stav - půdorys 2.pp - objekt A D.1.1.3 - stávající stav +

Více

Technická zpráva. Všeobecně

Technická zpráva. Všeobecně Technická zpráva Všeobecně Název stavby : STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVOZNÍ BUDOVY STŘÍLKY Místo stavby : Střílky, parc. č. 312/1, 383 Kraj : Zlínský Stavební úřad : Koryčany Investor : Správa a údržba silnic Kroměřížska,

Více

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř D. Dokumentace objektů Seznam příloh Technická zpráva D1.01. Situace 1:500

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE

KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE VH atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 960/81, 602 00 Brno Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE A. TECHNICKÁ

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby 11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 9 V DÍVČÍCH KOPECH - ETAPA

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 9 V DÍVČÍCH KOPECH - ETAPA PD dle rozsahu dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst.1 písm.a až e, nebo pro vydání stavebního povolení sbírky zákonů č.62/2013, přílohy č.5 k vyhlášce č.499/2006 Sb. Ing. MARIE BUZKOVÁ projektování

Více

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1

Více

CYKLOSTOJANY cyklistická doprovodná infrastruktura

CYKLOSTOJANY cyklistická doprovodná infrastruktura CYKLOSTOJANY cyklistická doprovodná infrastruktura Pro podporu využívání jízdního kola jako rovnocenného dopravního prostředku je zásadní budování vhodné infrastruktury pro cyklisty. Ze zkušenosti víme,

Více

I N O V A C E S P R O F I L E M

I N O V A C E S P R O F I L E M I N O V A C E S P R O F I L E M C Střešní terasy Konstrukční skladby 0-00 Z praxe pro praxi Jméno Schlüter-Systems představuje již od roku inteligentní řešení konstrukcí balkonů a teras. Tehdy objevil

Více

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha, Staré Město Městská část Praha 8, Zenklova 1/36, Praha - Libeň

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha, Staré Město Městská část Praha 8, Zenklova 1/36, Praha - Libeň Technická zpráva Obsah : 1. Identifikační údaje stavby 2. Zdůvodnění stavby 3. Stručný popis stavby 4. Stávající stav chodby A, stručný popis 5. Nový stav chodby A 6. Závěr - 5 1. Demolice - 5. 2. Svislé

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Řešené území. Řešené území se nachází ve východní části města Karlovy Vary, v k.ú. Bohatice. v jeho jižní části. Tato část je využita převážně pro

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Březovice. Architektonická studie Návrh regenerace dětského hřiště Investor: Město Hořice Vypracoval: Ing. arch. Martin Pour Datum: 12.8.

Březovice. Architektonická studie Návrh regenerace dětského hřiště Investor: Město Hořice Vypracoval: Ing. arch. Martin Pour Datum: 12.8. Architektonická studie Návrh regenerace dětského hřiště Investor: Město Hořice Vypracoval: Ing. arch. Martin Pour Datum: 12.8.2011 Březovice ING.ARCH. MARTIN POUR PROJEKTOVÝ ATELIÉR Barákova 1628, 508

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 1/2010 05.01.2010 bylo odsouhlaseno vypuštění dveří mezi schodištěm a učebnou výtvarné výchovy a za ně bude provedena výměna dveří z 2. NP do 3. NP 05.01.2010 dohodnuty detaily zateplení obvodového střešního

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti č É č á č í ř á á ě ř á ř šíř í š ří é Ž ř áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á š í š ří é Ž č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č úč í ší á šíř í š ří é á é šť í é ý é ý é éř í ě é

Více

DELTA Svratka s.r.o. Terasy. Měřítko: 1:50 Výkres: půdorys, půdorys základu. Hloubka terasy: 1,5 m

DELTA Svratka s.r.o. Terasy. Měřítko: 1:50 Výkres: půdorys, půdorys základu. Hloubka terasy: 1,5 m Čelní pohled Boční pohled 772 1 502 Šířka chaty: 2,5 m 300 28 2 504 28 300 28 1 502 28 2 560 1 530 Šířka chaty: 3 m 300 28 3 004 28 300 28 1 502 28 3 060 1 530 Šířka chaty: 3,5 m 300 28 3 504 28 300 28

Více

OPRAVA TERASY HRZÁNSKÉHO PALÁCE Dokumentace pro provedení stavby VIII/2010 A. PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OPRAVA TERASY HRZÁNSKÉHO PALÁCE Dokumentace pro provedení stavby VIII/2010 A. PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce OPRAVA TERASY HRZÁNSKÉHO PALÁCE Dokumentace pro provedení stavby VIII/2010 A. PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo Hrzánský palác, Loretánská 9, Praha 1- Hradčany Stavebník Úřad vlády ČR, Nábřeží E. Beneše

Více

MIKULOV - OTTENTHAL. Strana 1 (celkem 5)

MIKULOV - OTTENTHAL. Strana 1 (celkem 5) I. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM K VEŘEJNÉ ZA KÁZCE MIKULOV - OTTENTHAL 1. Žádost o dodatečnou informaci V textu Zadávací dokumentace část VI Obchodní podmínky se body f) a g) týkají zhotovitele,

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP. Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE

DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP. Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP H Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE Vypracoval:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Městský úřad Mohelnice Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel

Více

Revitalizace prostor ústavu 423, obj.b Technická zpráva ing. Jiřina Dvořáková

Revitalizace prostor ústavu 423, obj.b Technická zpráva ing. Jiřina Dvořáková Ve specifikaci v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 bylo ve vyjímečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek, ten je možné dle tohoto

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více