PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 OBSAH SLOŽKY: PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUACE - NÁVRH SITUACE - BOURACÍ PRÁCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ŘEZ 1-1, 2-2 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ŘEZ 3-3, 5-5 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ŘEZ 4-4, PŮDORYS ZÁSTĚNA PRO POPELNICE KAMENNÉ ZDI, Z-01 KAMENNÉ ZDI, Z-02 KAMENNÉ ZDI, Z-03 KAMENNÉ ZDI, Z-04 KAMENNÉ ZDI, Z-05, Z-06 1:250 1:250 1:10 1:10 1:10 1:25 korespondenční PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 01

2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA INFORMACE O STAVBĚ : Název stavby : Objekt: Účel stavby: Místo stavby: - Chotěboř Zpevněné plochy a kamenné zdi Revitalizace parku - oprava zpevněných ploch a kamenných zdí. par. č. 738, 755, 756 a 4429, k.ú. Chotěboř INFORMACE O INVESTOROVI : Stavebník: Adresa stavebníka: Informace o projektantovi : Odpovědný projektant :, Tel: ČKAIT Stupeň dokumentace: Realizační dokumentace stavby Datum : Předpekl. termín zahájení prací: 06/2013 PODKLADY : - návrh Revitalizace parku Václava Fialy - Ing. Jarmila Hrůzová, Čeplova 1856, Čáslav - listopad zaměření stavby - Geodetická kancelář Jana Najbrtová, Smetanovo nám. 279, Havl. Brod - duben požadavky stavebníka

3 TECHNICKÁ ZPRÁVA POPIS OBJEKTU: Park Václava fialy, nazvaný podle profesora Chotěbořského gymnázia, tvoří klidové prostředí v okolí pseudorománské a pseudogotické kaple Povýšení sv. kříže postavené v roce V parku též stojí Pomník padlým v 1. světové válce, zhotoven sochařem Františkem Bílkem z Újezda u Litomyšle, odhalený v roce 1924 a po odklizení znovu v roce Nedaleko pomníku byla v roce 2001 odhalena pamětní deska věnovaná židovským občanům umučených nacisty. Cílem revitalizace parku je opravit z části zpevněné a části štěrkové komunikační plochy novými dlážděnými, štěrkovými a mlatovými cestami, nahradit stávající znehodnocený mobiliář parku za nový esteticky vyhovující svému prostředí a opravit stávající kamenné stěny. Součástí projektové dokumentace je též úprava parkovacího stání a zástěny před kontejnery na domovní odpad u bytového domu Dukelská č.p Úprava městské zeleně parku, která je součástí návrhu Ing. Jarmily Hrůzové z roku 2009 není součástí projektové dokumentace a bude provedena samostatně po dokončení úprav zpevněných ploch. ETAPY VÝSTAVBY: Z důvodů rozdělení investičních nákladů do několika období byly práce rozděleny na čtyři etapy výstavby. V etapě I. budou provedeny zpevněné plochy chodníku ve spodní části parku z ulice Krále Jana včetně rampy podél schodiště a části chodníku nad schodištěm. V etapě II. bude chodník nad schodištěm prodloužen až k jihozápadnímu vstupu z ulice Na Chmelnici. V etapě III. budou provedeny úpravy okolo kaple a od kaple směrem k jihozápadnímu vstupu z ulice Na Chmelnici. Čtvrtá etapa předpokládá úpravy mlatové cesty mezi schodištěm a kaplí, od schodiště do ulice Dukelská, opravy kamenných zdí a úpravy u domu Dukelská č.p TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Bourací práce: Stávající asfaltové a betonové povrchy budou vybourány v rozsahu dle výkresové dokumentace. Do bouracích prací je zahrnuto též bourání částí kamenných zdí. Na jihovýchodní hranici pozemku bude odstraněn ocelový sloupek vetknutý do betonového základu. Sloupek byl součástí bývalého oplocení. Dále budou odstraněny stávající lavičky a odpadkové koše stejně jako dvě lampy veřejného osvětlení. Tento mobiliář bude nahrazen novým viz níže. U domu č.p. 971 bude vybourána stávající zděná zástěna u popelnic a část betonového základu z důvodu provedení nové skladby parkovacího stání. Zpevněné plochy: Zpevněné plochy jsou rozděleny podle jejich využití a povrchové úpravy dle architektonického návrhu Ing. Jarmily Hrůzové z roku Jejich využití a povrchová úprava určuje jednotlivá souvrství skladby. SKLADBA S-01 - žulové kostky s občasným pojezdem automobilů do 3,5t: Touto skladbou je opatřena hlavní páteř parku ze vstupu z ulice Krále Jana přes schodiště až k vstupu z ulice Na Chmelnici a komunikace od kaple k ulici Na Chmelnici. Pěší komunikace se v zimně udržuje mechanizací do 3,5t a proto je dimenzována pro občasný pojezd automobilů do 3,5t. V kapli probíhají pohřební obřady a proto je nutné aby též komunikace ke kapli byla dimenzována pro občasný pojezd vozu pohřební služby. Vzhledem k údržbě parku zejména v zimních měsících je šířka komunikace minimálně 2000 mm. Okraj komunikace tvoří žulové krajníky zakotvené v betonovém podkladu. Krajníky jsou z důvodu údržby v úrovní kamenné dlažby. Kolem schodiště bude vytvořena rampa pro kočárky. Pro vytvoření rampy bude nutno vykácet dva vzrostlé stromy a upravit stávající svah přesunutím zeminy z horní hrany svahu do dolní části tak aby stoupání rampy bylo plynulé. Není požadavkem stavebníka aby rampa sloužila pro osoby s omezenou schopností pohybu, ale má pouze nahradit stávající bouranou nabetonovanou rampu na schodišti. Skladba komunikace je popsána v řezech výkresové části projektové dokumentace. SKLADBA S-02 - žulové kostky pouze pro pěší:

4 Touto skladbou jsou řešeny chodníčky před pomníkem a pamětní deskou. V zimně nejsou udržovány. Lem chodníčků opět tvoří žulové krajníky zakotvené v betonovém podkladu v úrovní dlažby. Skladba je popsána v řezech výkresové části projektové dokumentace. SKLADBA S-03 - mlatová cesta (jemná kamenná drť) pouze pochozí. Skladba s povrchem z válcované jemné kamenné drti je navržena v místě mezi schodištěm a kaplí, které by mělo tvořit odpočinkovou zónu návštěvníků parku. V tomto místě je skladba lemována žulovými krajníky uloženými v betonovém podkladu. Dále je skladba použita na méně využívané pěší komunikaci mezi schodištěm a Dukelskou ulicí, kde je lemována betonovými obrubníky š. 50 mm. Ani jedna mlatová cesta není v zimně udržována. Skladba komunikace je popsána v řezech výkresové části projektové dokumentace. SKLADBA S-04 - kamenivo pouze pochozí Skladba bude sloužit pro přístup k zadnímu vchodu do kaple a zároveň tvoří odvodňovací okapový chodníček. Stěna kaple je lemována nopovou fólií s výškou nopu minimálně 20 mm. Fólie je uložena pouze do hloubky výkopu pro skladbu chodníčku. Podkladní hutněná zemina je spádována směrem od kaple k betonovým parkovým obrubníkům. Dešťová voda bude odváděna pomocí šesti vsakovacích drénů kolmých ke stěně kaple. Vsakovací drén je proveden položenou geotextílií do vykopané rýhy hloubky 800 mm pod úrovní terénu, zasypán kamenivem a opět přikryt geotextílií. Drén bude překryt 200 mm stávající ornice. Voda z chodníčku bude odváděna pomocí drenážního potrubí s filtrační geotextílií DN 80. Trubka je zapuštěna do hutněné zeminy, která je ve směru k trubce vyspádována. Skladba chodníčku je popsána v řezech výkresové části projektové dokumentace. SKLADBA S-05 - živičná krytina - parkovací stání pro osobní automobily do 3,5t Stávající parkovací stání z části na rostlém terénu a z části na popraskané betonové desce bude nahrazeno novým živičným povrchem. Stání bude lemováno silničnímu obrubníky. Povrch bude vyspádován ke stávající vpusti, která bude zachována. Skladba komunikace je popsána v řezech výkresové části projektové dokumentace. Podklad všech skladeb bude upraven hutněním dle "Technických podmínek TP 94" s účinností od , které respektují platné české a evropské normy, zejména ČSN , ČSN EN , ČSN EN , ČSN EN , ČSN EN a ČSN EN , a technické předpisy s tím, že některé články norem upřesňují nebo doplňují. Pro skladby s občasným pojezdem automobilů do 3,5t bude minimální modul přetvárnosti Edef,2=20 MPa. Mobiliář: Stávající dvě lampy veřejného osvětlení budou nahrazeny novými SCHREDER - INOA. Před kaplí bude instalována nová, stejná lampa, ke které bude dovedena elektřina ve výkopu od bližší stávající lampy uložení kabelu bude provedeno dle ČSN , při souběhu nebo křížení s jinými sítěmi bude postupováno dle ČSN Stávající lavičky budou nahrazeny jedenácti novými lavičkami, které blíže vyspecifikuje stavebník, stejně jako čtyři nové odpadkové koše. Kamenné zdi: Kamenné zdi Z-01 až Z-06 budou opraveny dle specifikace ve výkresové dokumentaci. Oprava spočívá v otlučení části stávajících omítek, vyklínování odpadlých kamenů a nového vyspárování. Na chybějící části kamenných zdí budou použity kameny z bouraných a částí zdí a odpadlé kameny. Koruny zdí s kamenou korunou budou opraveny, na ostatních zdech bude nabetonována nová koruna z železobetonu. Alternativně lze použít betonových dlaždic v min. tloušťce 60 mm s tryskaným povrchem v barvě dle výběru investora. Dlaždice budou řezány na tloušťku zdiva. Rozměry zdiva jsou orientační vzhledem k rozpadu zdiva a složitému přístupu k některým z nich. V okolí a zdi Z-03 i na její koruně jsou vzrostlé náletové křoviny, které je nutno nejprve odstranit. Rozsah oprav zdí bude před naceněním konzultován se stavebníkem. Veškeré opravy zdí budou prováděny poslední etapě č. IV. Zástěna pro popelnice: U č.p. 971 bude nově umístěna zástěna pro nádoby na komunální odpad domu. Zástěna bude provedena z ocelových sloupků kotvených pomocí chemických kotev do stávajícího betonového základu. Na sloupky bude přišroubován dřevěný rošt z hoblovaných latí 60x40. Ocelové sloupky budou žárově zinkovány bez další povrchové úpravy. Dřevěné latě budou upraveny tenkovrstvou olejovou lazurou v barvě nejbližší barvě dřevěných oken domu č.p BEZPEČNOST PRÁCE: Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při projektové činnosti a provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a související

5 normy, související směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu. Realizaci bude provádět odborná firma s příslušným oprávněním, s odpovídajícím předmětem podnikání za stálého dozoru jejího odpovědného pracovníka. Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním zaviněním a současně bude v průběhu stavby tato stavba pojištěna (živelné pohromy, krádež, ). Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací, nebo proškolením. Stavěná část bude vždy řádně označena a zabezpečena proti vstupu nepovolaných osob. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Z hlediska odpadového hospodářství bude během realizace přístavby stavební odpad odvážen na řízenou skládku dodavatelem. O uložení odpadů budou pořízeny a zachovány doklady. Zemina vytěžená při výkopových pracích bude použita na úpravu okolního terénu na pozemku stavebníka, případný přebytek bude odvezen dodavatelem na skládku. Práce na sadových úpravách nejsou součástí projektové dokumentace a budou prováděny po dokončení úprav zpevněných ploch. V rámci stavby budou pouze odstraněny dva vzrostlé stromy v místě budoucí rampy pro kočárky a náletová zeleň u kamenné zdi Z-03. Dodavatel bude dbát na ochranu kořenů stávajících stromů zejména u vstupní části z ulice Krále Jana a při výkopových pracích vsakovacích drénů okolo kaple. Případné konflikty se zelení budou konzultovány se zástupcem stavebníka a se zástupcem Odboru životního prostředí Městského úřadu v Chotěboři. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY: - stavební zákon včetně prováděcích předpisů - příslušné ČSN a EN - technické podmínky TP 94 a TP 170

6 4425/5 4428/1 754/4 4487/4 1346/ LEGENDA: SKLADBA S-01 ŽULOVÉ KOSTKY - S OBČASNÝM POJEZDEM AUTOMOBILŮ DO 3,5t /3 Herrmannova Havlíčkova /1 Z-01 OPRAVA STÁVAJÍCÍHO KAMENNÉHO SOKLU SKLADBA S-02 ŽULOVÉ KOSTKY - POUZE POCHOZÍ SKLADBA S-03 MLATOVÁ CESTA (JEMNÁ KAMENNÁDRŤ) - POUZE POCHOZÍ 4653/1 Z-04 DOZDÍVKA STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ STĚNY Z-03 DOZDÍVKA STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ STĚNY ETAPA I SKLADBA S-04 KEMENIVO - POUZE POCHOZÍ TVAR CHODNÍKU BUDE PŘÍPADNĚ UPRAVEN DLE KOŘENŮ STÁVAJÍCÍHO STROMU VYSTUPUJÍCÍCH K POVRCHU R R SKLADBA S-05 ŽIVIČNÁ KRYTINA - PARKOVACÍ PLOCHA PRO AUTOMOBILY DO 3,5t OPRAVA NEBO DOZDÍVKA STÁVAJÍCÍCH KAMENNÝCH ZDÍ PLOCHA LEMOVÁNA KRAJNÍKY V ÚROVNI DLAŽBY R R BETONOVÝ OBRUBNÍK PARKOVÝ v. 150 x d. 500 x š STÁVAJÍCÍ ODTOKOVÝ ŽLAB Z-02 OPRAVA STÁVAJÍCÍHO KAMENNÉHO SOKLU BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ v. 250 x d x š. 150/120 IZOLACE STĚN NOPOVOU FÓLIÍ VSAKOVACÍ DRÉN VSAKOVACÍ DRÉN - umístění drénů bude provedeno tak aby nedošlo k poškození kořenů stávajících stromů ELEKTROINSTALACE - NAPOJENÍ NOVÉ LAMPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ R R R R ROZDĚLENÍ ETAP VÝSTAVBY KATASTRÁLNÍ HRANICE OBJEKTY KN STÁVAJÍCÍ LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NAHRAZENA NOVOU R /1 MOBILIÁŘ: NOVÁ LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - SCHREDER - INOA 647/ NOVÁ LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - PŘIPOJENÍ NOVÉ LAMPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ULOŽENÍ KABELU DLE ČSN PŘI SOUBĚHU NEBO KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI SÍTĚMI VEDENO DLE ČSN R Z-05 OPRAVA STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ STĚNY 759/2 LAVIČKA - BLIŽŠÍ SPECIFIKACI UPPŘESNÍ STAVEBNÍK ODPADKOVÝ KOŠ - BLIŽŠÍ SPECIFIKACI UPPŘESNÍ STAVEBNÍK ETAPA III R R / STÁVAJÍCÍ LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NAHRAZENA NOVOU Z-06 DOZDÍVKA STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ STĚNY (ŠIKMÁ KORUNA STĚNY) 4431/1 761/ /2 R / ETAPA II R /1 763/2 763/1 ZÁSTĚNA PRO POPELNICE HRANA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE BUDE ZAROVNÁNA A OPRAVENA NOVOU ŽIVIČNOU KRYTINOU /8 S 736/9 736/6 736/2 736/7 korespondenční SITUACE - NÁVRH 1:250 02

7 /3 4425/5 1346/1 4487/4 4428/1 754/ /3 Herrmannova Havlíčkova 741 ODTRANĚNÍ NÁLETOVÉ ZELENĚ NA ZDIVU I V OKOLÍ 754/1 4653/1 vrch kamen.zpevnění ETAPA I. ODTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH LAVIČEK 755 UBOURÁNÍ KAMENNÉ ZDI ŽIVIČNÁ KRYTINA ODTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH LAVIČEK 738 NABETONÁVKY PRO KOČÁRKY 4429 ŽIVIČNÁ KRYTINA BETONOVÁ DLAŽBA ŽIVIČNÁ KRYTINA ODTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH LAVIČEK 756 ODTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH STROMŮ ODTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH LAVIČEK 758/ /1 759/2 ODTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH LAVIČEK 76 ETAPA III. ODTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH LAVIČEK 759/ / / /2 ODSTRANĚNÍ OCELOVÉHO SLOUPKU OPLOCENÍ ETAPA II. 763/2 661/8 736/3 736/1 763/1 ODSTRANĚNÍ ZDĚNÉHO ZÁKRYTU POPELNIC UBOURÁNÍ ČÁST BETONOVÉHO ZÁKLADU DO HLOUBKY NOVÝCH VRSTEV OBRUBNÍKY BETONOVÁ KRYTINA POPRASKANÁ KRAJNÍKY 736/8 736/9 736/6 736/2 736/7 korespondenční SITUACE - BOURACÍ PRÁCE 1:250 03

8 SKLADBA Č. S-01 S OBČASNÝM POJEZDEM AUTOMOBILŮ DO 3,5t ŘEZ ŽULOVÉ KRAJNÍKY 130/180 DL mm PROSTÝ BETON - ULOŽENÍ KRAJNÍKŮ DLAŽBA - ŽULOVÉ KOSTKY KLADECÍ VRSTVA FR. 4-8 mm DRCENÉ KAMENIVO FR mm DRCENÉ KAMENIVO FR mm DRCENÉ KAMENIVO FR mm HUTNĚNÁ PLÁŇ SKLADBA Č. S-02 POUZE POCHOZÍ ŘEZ (1 200) (1 000) (740) 330 ŽULOVÉ KRAJNÍKY 130/180 DL mm PROSTÝ BETON - ULOŽENÍ KRAJNÍKŮ DLAŽBA KLADECÍ VRSTVA FR. 4-8 mm DRCENÉ KAMENIVO FR mm HUTNĚNÁ PLÁŇ korespondenční ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ŘEZ 1-1, 2-2 1:10 04

9 SKLADBA Č. S-03 MLATOVÁ CESTA - POUZE POCHOZÍ ŘEZ BETONOVÝ OBRUBNÍK - PARKOVÝ 50/150 DL. 500 mm PROSTÝ BETON - ULOŽENÍ OBRUBNÍKŮ DRCENÉ KAMENIVO FR. 0-4 mm (VÁLVOCÁNO) 40 KAMENIVO FR mm (VIBROVÁNO) 120 ŠTĚRKODRŤ 4-32 mm - HUTNĚNÁ PLÁŇ SKLADBA Č. S-05 PARKOVACÍ PLOCHA PRO AUTOMOBILY DO 3,5t ŘEZ ASFALTOVÝ BETON, STŘEDNĚZRNNÝ POSTŘIK SPOJOVACÍ, ASFALTOVÝ PS; A (0,3 kg/m2) OBALOVANÉ KAMENIVO ACL16 POSTŘIK INFILTRAČNÍ, ASFALTOVÝ PI; A (0,6 kg/m2) ŠTĚRKODRŤ (0-63) ŠTĚRKODRŤ (0-63) HUTNĚNÁ PLÁŇ BETONOVÝ OBRUBNÍK - SILNIČNÍ v. 250 x d x š. 150/120 korespondenční ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ŘEZ 3-3, 5-5 1:10 05

10 SKLADBA Č. S-04 ŘEZ 4-4 POUZE POCHOZÍ NOPOVÁ FÓLIE (VÝŠKA NOPU 20 mm) GEOTEXTÍLIE 200 g/m2 BETONOVÝ OBRUBNÍK - PARKOVÝ 50/150 DL. 500 mm PŮVODNÍ ORNICE KAMENIVO (ŠTĚRK) 8-16 mm - OBALENO V GEOTEXTÍLII200 G/M2 STÁVAJÍCÍ PLÁŇ (VYSPÁDOVÁNO OD OBJEKTU) ZÁKLADY KAPLE MIN KAMENIVO (ŠTĚRK) FR mm KAMENIVO 8-16 mm (HUTNĚNO) - GEOTEXTÍLIE 200g/m2 - HUTNĚNÁ PLÁŇ (VYSPÁDOVÁNO OD OBJEKTU) ZÁKLADY KAPLE MLATOVÁ CESTA PŮVODNÍ ORNICE FLEXIBILNÍ DRENÁŽNÍ TRUBKA S GEOTEXTILNÍM FILTREM DN 80 mm 800 HUTNĚNÁ PLÁŇ VYSPÁDOVÁNA K POTRUBÍ VSAKOVACÍ DRÉN NOPOVÁ FÓLIE (VÝŠKA NOPU 20 mm) GEOTEXTÍLIE 200 g/m2 korespondenční ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ŘEZ 4-4, PŮDO 1:10 06

11 OCELOVÉ PLATLE PL. 8 mm 200x200 JEKL 60x60x4 ŽÁOVĚ ZINKOVÁNO KOTVENO PŘES OCELOVOU PLATLI DO BET. ZÁKLADU CHEMICKÝMI KOTVAMI DŘ. LAŤ 60/40 HOBLOVANÁ - PÚ OLEJ BARVA DLE OKEN BYTOVÉHO DOMU DŘ. LAŤĚ 60/40 HOBLOVANÁ - PÚ OLEJ BARVA DLE OKEN BYTOVÉHO DOMU CHEMICKÉ KOTVY 4x M16 DO STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO ZÁKLADU DŘ. PRKNO 160/20 HOBLOVANÉ - PÚ OLEJ BARVA DLE OKEN BYTOVÉHO DOMU DŘ. PRKNO 160/20 HOBLOVANÉ - PÚ OLEJ BARVA DLE OKEN BYTOVÉHO DOMU DŘ. LAŤĚ 60/40 HOBLOVANÁ - PÚ OLEJ BARVA DLE OKEN BYTOVÉHO DOMU ,320 ±0,000 CHEMICKÉ KOTVY 4x M16 DO STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO ZÁKLADU korespondenční ZÁSTĚNA PRO POPELNICE 1:25 07

12 PŮDORYS 450 Z-01 OPRAVA STÁVAJÍCÍHO KAMENNÉHO SOKLU POHLED Z EXTERIÉRU OPRAVA CCA 20 % VNĚJŠÍHO I VNITŘNÍHO POVRCHU ZDIVA- DOZDĚNÍ ODPADLÝCH KAMENŮ, SPÁROVÁNÍ FOTODOKUMENTACE POZNÁMKA: - ROZSAH PRACÍ OPRAVY KAMENNÝCH ZDÍ JE ORIENTAČNÍ - PŘED NACENĚNÍM JE NUTNÁ OSOBNÍ NÁVŠTĚVA STAVBY A KONZULTACE SE STAVEBNÍKEM korespondenční KAMENNÉ ZDI Z-01 08

13 PŮDORYS 450 Z-02 OPRAVA STÁVAJÍCÍHO KAMENNÉHO SOKLU ~ ROZEBRÁNÍ A NOVÉ VYZDĚNÍ ~ POHLED Z EXTERIÉRU OPRAVA CCA 10 % VNĚJŠÍHO I VNITŘNÍHO POVRCHU ZDIVA- DOZDĚNÍ ODPADLÝCH KAMENŮ, SPÁROVÁNÍ FOTODOKUMENTACE POZNÁMKA: - ROZSAH PRACÍ OPRAVY KAMENNÝCH ZDÍ JE ORIENTAČNÍ - PŘED NACENĚNÍM JE NUTNÁ OSOBNÍ NÁVŠTĚVA STAVBY A KONZULTACE SE STAVEBNÍKEM korespondenční KAMENNÉ ZDI Z-02 09

14 PŮDORYS Z-03 UBOURÁNÍ A DOZDÍVKA STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ STĚNY (použity původní kameny) POHLED Z EXTERIÉRU UBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ STĚNY CCA 3 m2 KORUNA ZDI BUDE PROVEDENA MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ ALTERNATIVNĚ JE MOŽNO POUŽÍT BETONOVÉ DLAŽDICE TL. 60 mm S TRYSKANÝM POVRCHEM V BARVĚ DLE UPŘESNĚNÍ STAVEBNÍKA DOZDÍVKA STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ STĚNY (použity původní kameny) CCA 3,5 m2 UBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ STĚNY ~ FOTODOKUMENTACE POZNÁMKA: - ROZSAH PRACÍ OPRAVY KAMENNÝCH ZDÍ JE ORIENTAČNÍ - PŘED NACENĚNÍM JE NUTNÁ OSOBNÍ NÁVŠTĚVA STAVBY A KONZULTACE SE STAVEBNÍKEM - ROZMĚRY ZDÍ JSOU ORIENTAČNÍ VZHLEDEM K ROZPADU ZDIVA A SLOŽITÉMU PŘÍSTUPU - NA ZDI A V JEJÍM OKOLÍ JE NEJPRVE NUTNO ODSTRANIT NÁLETOVÝ POROST korespondenční KAMENNÉ ZDI Z-03 10

15 PŮDORYS Z-04 DOZDÍVKA STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ STĚNY (použity původní kameny) POHLED Z EXTERIÉRU ~ DOZDÍVKA STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ STĚNY CCA 100 mm NAD TERÉN (použity původní kameny) KORUNA ZDI BUDE PROVEDENA MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ ALTERNATIVNĚ JE MOŽNO POUŽÍT BETONOVÉ DLAŽDICE TL. 60 mm S TRYSKANÝM POVRCHEM V BARVĚ DLE UPŘESNĚNÍ STAVEBNÍKA ~ FOTODOKUMENTACE POZNÁMKA: - ROZSAH PRACÍ OPRAVY KAMENNÝCH ZDÍ JE ORIENTAČNÍ - PŘED NACENĚNÍM JE NUTNÁ OSOBNÍ NÁVŠTĚVA STAVBY A KONZULTACE SE STAVEBNÍKEM - ROZMĚRY ZDÍ JSOU ORIENTAČNÍ VZHLEDEM K ROZPADU ZDIVA A SLOŽITÉMU PŘÍSTUPU - NA ZDI A V JEJÍM OKOLÍ JE NEJPRVE NUTNO ODSTRANIT NÁLETOVÝ POROST korespondenční KAMENNÉ ZDI Z-04 11

16 Z-05 PŮDORYS Z Z-06 DOZDÍVKA STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ STĚNY (šikmá koruna stěny, použity původní kameny) Z-05 OPRAVA STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ STĚNY POHLED Z INTERIÉRU OPRAVA KORUNY ZDI - ODPADLÁ KAMENNÁ DESKA CELKOVÁ PLOCHA CCA 14 m2 OPRAVA CCA 20 % VNITŘNÍHO POVRCHU ZDIVA- DOZDĚNÍ ODPADLÝCH KAMENŮ, SPÁROVÁNÍ 900 KORUNA ZDI BUDE PROVEDENA MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ ALTERNATIVNĚ JE MOŽNO POUŽÍT BETONOVÉ DLAŽDICE TL. 60 mm S TRYSKANÝM POVRCHEM V BARVĚ DLE UPŘESNĚNÍ STAVEBNÍKA 150 PLOCHA CCA 1,5 m2 FOTODOKUMENTACE POZNÁMKA: - ROZSAH PRACÍ OPRAVY KAMENNÝCH ZDÍ JE ORIENTAČNÍ - PŘED NACENĚNÍM JE NUTNÁ OSOBNÍ NÁVŠTĚVA STAVBY A KONZULTACE SE STAVEBNÍKEM korespondenční KAMENNÉ ZDI Z-05, Z-06 12

Místo stavby: Chrastava, Hřbitovní ulice

Místo stavby: Chrastava, Hřbitovní ulice MĚSTO CHRASTAVA Městský úřad Chrastava Odbor rozvoje, dotací a správy majetku nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ: 00262871 www.chrastava.cz Název stavby: Výtisk číslo: Seznam příloh: A. Technická zpráva

Více

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA akce: na p.č. 2971 a 1539/3, k.ú. Děčín, Kamenická č.p. 102, 104 investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40538 Děčín místo stavby: p.č.

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Ing. Petr KRÁL

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Ing. Petr KRÁL 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant : Technická kontrola : Zhotovitel : Projektant : Hlavní projektant : Ivana RADOJČIĆOVÁ MěÚ : Šabina Kraj : Karlovarský Datum : 03/2015 Stavebník : Obec Šabina,

Více

Technická zpráva VENKOVNÍ ÚPRAVY. Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12

Technická zpráva VENKOVNÍ ÚPRAVY. Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12 PROJEKTOVÝ ATELIÉR, KOPÍROVACÍ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD TEL. 569 430 547 FAX 569 430 547 VENKOVNÍ ÚPRAVY Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12 Technická zpráva Zakázka č. : 11

Více

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro ohlášení stavby Akce : Modernizace teplovodu Náchod, p.č. 1118/1, 1118/4 Investor : Obchodní akademie Náchod Projektant : JOSTA s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod

Více

LARITMA/ZUŠ - AŠ - terasa PRŮVODNÍ ZPRÁVA. AVZ Architektonická kancelář Ing.arch. Václav Zůna Nemocniční 49, , AŠ

LARITMA/ZUŠ - AŠ - terasa PRŮVODNÍ ZPRÁVA. AVZ Architektonická kancelář Ing.arch. Václav Zůna Nemocniční 49, , AŠ Zodpovědný projektant Ing. arch. Václav Zůna Místo stavby Investor Projektant Petr Hradil p.p.č. 123,. k.ú Aš AVZ Architektonická kancelář Ing.arch. Václav Zůna Nemocniční 49, 352 01, AŠ e-mail: vazu@post.cz

Více

HORNÍ BLATNÁ REKONSTRUKCE ULICE BEZRUČOVA VARIANTA A.

HORNÍ BLATNÁ REKONSTRUKCE ULICE BEZRUČOVA VARIANTA A. HORNÍ BLATNÁ REKONSTRUKCE ULICE BEZRUČOVA VARIANTA A. 1. STÁVAJÍCÍ STAV Jedná se o centrální část obce Horní Blatná, konkrétně o ulici Bezručova. Je to přímá ulice, která začíná na náměstí Sv. Vavřince

Více

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE červenec 2014 1 Identifikační údaje... 3 2 Stručný popis stavby... 4 3 Vyhodnocení podkladů a průzkumů... 4 4 Technické řešení

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 TECHNICKÁ ZPRÁVA Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy PDPS,SP INVESTOR: Obec Chvalovice,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Úroveň : Souprava :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Úroveň : Souprava : TECHNICKÁ ZPRÁVA Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz Zodpovědný projektant : Technická kontrola : Zhotovitel : Projektant : Hlavní

Více

ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Stavba : Stavební úpravy bytového domu na ulici Dubková č.p. 1541

Více

SDRUŽENÁ ZAKÁZKA NA OPRAVY CHODNÍKŮ V KOHOUTOVICÍCH

SDRUŽENÁ ZAKÁZKA NA OPRAVY CHODNÍKŮ V KOHOUTOVICÍCH Filip Demel Poskytování technických služeb v oblasti stavitelství SDRUŽENÁ ZAKÁZKA NA OPRAVY CHODNÍKŮ V KOHOUTOVICÍCH D.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA TP Investor Statutární město Brno Městská část Brno - Kohoutovice

Více

Tábor, Nový hřbitov - Cestní síť

Tábor, Nový hřbitov - Cestní síť DOUŠA Projektová a inženýrská kancelář 390 03 TÁBOR, Luční 335, tel/fax 381 234 203 Investor: Město Tábor Tábor, Nový hřbitov - Cestní síť Zádlažba komunikací 2014.1 Dokumentace k realizaci stavby Technická

Více

Identifikační údaje. Průvodní zpráva

Identifikační údaje. Průvodní zpráva Identifikační údaje Stavba: Rekonstrukce chodníku na Náměstí Palackého v Sadské na západní straně od čp. 1100 (Norma) po č.p. 77 (Spořitelna) Stavebník: Město Sadská, Náměstí Palackého 1, Sadská, 289 12

Více

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

Tábor, Nový hřbitov - Cestní síť

Tábor, Nový hřbitov - Cestní síť DOUŠA Projektová a inženýrská kancelář 390 03 TÁBOR, Luční 335, tel/fax 381 234 203 Investor: Město Tábor Tábor, Nový hřbitov - Cestní síť Zádlažba příčných komunikací 2011 Dokumentace k realizaci stavby

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO102 KRUHOVÝ OBJEZD

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO102 KRUHOVÝ OBJEZD 120015 Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO102 KRUHOVÝ OBJEZD DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo nám. č. 5/5, 702 00 Ostrava Str. 1 / 8 PDPS 120015

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28. října

Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28. října SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje a) označení stavby Stavba : Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28. října Kraj : Středočeský Místo stavby : Hostivice Druh stavby : Oprava

Více

VÝKAZ VÝMĚR SO 001. Zakázka: Pěší trasy podél barokního mostu, Žďár nad Sázavou

VÝKAZ VÝMĚR SO 001. Zakázka: Pěší trasy podél barokního mostu, Žďár nad Sázavou SO 001 Příprava území SO 001 1 sejmutí ornice tl.0.1m Odměřeno digitálně 02 Situace 1 450,00 m2 2 z toho uložit na meziskládku pro další použití 145,00 m3 3 odvoz podle pokynů majitele Odměřeno digitálně

Více

REKONSTRUKCE POVRCHU ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ PSÁRY - DOLNÍ JIRČANY F.2.1 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry

REKONSTRUKCE POVRCHU ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ PSÁRY - DOLNÍ JIRČANY F.2.1 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry IČO 00241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Kraj: Okres: K.Ú.: Středočeský Praha

Více

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE květen 2014 1 Identifikační údaje... 3 2 Stručný popis stavby... 4 3 Vyhodnocení podkladů a průzkumů... 4 4 Technické řešení

Více

C.1C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro zadání

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1) Identifikační údaje

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1) Identifikační údaje SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje a) označení stavby Stavba : Oprava komunikace v ulici Zahradní Kraj : Středočeský Místo stavby : Hostivice Druh stavby : Oprava městské účelové komunikace

Více

PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno

PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno SO 02 STAVEBNÍ ČÁST DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE SO 02/01 Technická zpráva Ing.arch. Jan ZEZŮLKA LEDEN 2011 STR 1 1/ VÝKRESY SO 02/02 02 HRACÍ PLOCHA STAVIDLO

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

Obec Opatovice, Velké dráhy 152, Opatovice

Obec Opatovice, Velké dráhy 152, Opatovice Objednatel: Zhotovitel: Zodpovědný projektant: Obec Opatovice, Velké dráhy 152, 664 61 Opatovice STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice IČ: 26245906, tel./fax.: 568 422 142, e-mail:

Více

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název stavby: VODÁRENSKÉ Stupeň dokumentace: Charakter stavby: Investor: Místo stavby: Odpovědný projektant: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVA VĚŽE NA POZEMKU PARC.Č. 2658, K.Ú.

Více

B. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY. Technická zpráva

B. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY. Technická zpráva DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY B. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY Technická zpráva Obsah : a) Identifikační údaje objektu... 2 b) Technický popis inženýrského objektu... 2 c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, jejich

Více

A.1 Identifikační údaje

A.1 Identifikační údaje A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Studie komunikace a parkovacích míst vč. řešení využití zelených ploch b) místo stavby Obec Přáslavice Místní část sídliště, k.ú. Přáslavice

Více

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS)

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 2.1 Všeobecně... 1 2.1 Dotčené pozemky... 2 2.2 Související

Více

SEZNAM PŘÍLOH SO1 TERÉNNÍ ÚPRAVY A DEMOLICE

SEZNAM PŘÍLOH SO1 TERÉNNÍ ÚPRAVY A DEMOLICE SEZNAM PŘÍLOH SO1 TERÉNNÍ ÚPRAVY A DEMOLICE 1 STÁVAJÍCÍ STAV 2 PLÁN BOURÁNÍ 3 TERÉNNÍ ÚPRAVY A MODELACE 4 PLÁN PLOCH 5 VYTYČOVACÍ VÝKRES: HERNÍ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 6 DETAIL ZPEVNĚNÝCH A DOPADOVÝCH PLOCH

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Průvodní zpráva. Název stavby: Oprava místních komunikací Rakovník Zátiší 2.část

Průvodní zpráva. Název stavby: Oprava místních komunikací Rakovník Zátiší 2.část 1. Identifikační údaje Průvodní zpráva Název stavby: Oprava místních komunikací Rakovník Zátiší 2.část Místo stavby: ul. Krinitova, ul. Heroldova Investor: Zhotovitel: Město Rakovník Husovo náměstí 27

Více

F2.1 Rekonstrukce komunikace

F2.1 Rekonstrukce komunikace P-spektrum spol. s r.o. Dražovice 72, okr. Vyškov IČO:26275538 DIČ:342-26275538 AKCE : Oprava místní komunikace obce Ivanovice na Hané Chvalkovice na Hané ul. Velký Dvorek INVESTOR : Město Ivanovice na

Více

A Průvodní zpráva OBEC STARÝ KOLÍN. Náměstí Starý Kolín. Aleš Jambor, AJ-projekt, Havelcova 70, Kolín III

A Průvodní zpráva OBEC STARÝ KOLÍN. Náměstí Starý Kolín. Aleš Jambor, AJ-projekt, Havelcova 70, Kolín III A Průvodní zpráva Název stavby: Stavebník: Projektant: Autorizovaný projektant: Kraj: Okres: Místo stavby: Stupeň dokumentace: CHODNÍK V UL. SPORTOVNÍ, OBEC STARÝ KOLÍN Obec Starý Kolín Náměstí 117 281

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

Oprava komunikace U Kostela - Chrastava

Oprava komunikace U Kostela - Chrastava OBSAH DOKUMENTACE Oprava komunikace U Kostela - Chrastava A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 A4 B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY B.1 1: 10 000 PŘEHLEDNÁ SITUACE 1 A4 B.2 1: 5 000 ZÁKRES DO ORTOFOTOMAPY 1 A4 B.3 1: 200 KOORDINAČNÍ

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA pro výběr dodavatele ÚPRAVA PŘÍSTUPOVÉHO CHODNÍKU K DOMU č.p.1549, k.ú. ROŽNOV P.R. Investor: Zpracovatel: Město Rožnov p.r. Ing. Roman Ulrich, Dolní 434, 744 01 Frenštát

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

Název stavby: Oprava komunikace u hřbitova včetně odvodnění. Místo stavby: Chrastava, Hřbitovní ulice

Název stavby: Oprava komunikace u hřbitova včetně odvodnění. Místo stavby: Chrastava, Hřbitovní ulice MĚSTO CHRASTAVA Městský úřad Chrastava Odbor rozvoje, dotací a správy majetku nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ: 00262871 www.chrastava.cz Název stavby: Oprava komunikace Chrastava, Hřbitovní ulice

Více

Datum: 01/2011. Kraj: telefon: staveb. Obec: Investor: Chodov. Navrhl: Soubor: 3 x A4 DPS

Datum: 01/2011. Kraj: telefon: staveb. Obec: Investor: Chodov. Navrhl: Soubor: 3 x A4 DPS Příloha: Chodov, Tovární ulice Komunikace pro pěší a parkoviště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: projektování dopravních staveb autorizovaný inženýr dopravních staveb projektant dopravních staveb Jelínkova 1875,

Více

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK Stavba : Objekt : KARLŠTEJN - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn P.č. Číslo položky Název položky množství cena / Díl:

Více

TENET ŠPINDLERŮV MLÝN - BEDŘICHOV PRŮVODNÍ ZPRÁVA VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. MILAN MARX ING. MILAN MARX

TENET ŠPINDLERŮV MLÝN - BEDŘICHOV PRŮVODNÍ ZPRÁVA VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. MILAN MARX ING. MILAN MARX VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. MILAN MARX ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. MILAN MARX VYPRACOVAL ING. MILAN MARX TENET spol. s r.o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR Horská 64 541 01 TRUTNOV Č.ZAKÁZKY 150085 DATUM 04. 2015 FORMÁT

Více

B. Souhrnná technická zpráva DOS - ohlášení stavby

B. Souhrnná technická zpráva DOS - ohlášení stavby Rekonstrukce chodníků v Třinci ul. Tyršova; Slezská; Beskydská; Horní; Černá strana 1 z 5 a) Zhodnocení staveniště, včetně vyhodnocení současného stavu, měření a průzkumů, a začlenění jejich výsledků do

Více

C1 Technická zpráva NA POZEMKU PARC. Č. 2515/9, UL. MASARYKOVA, KOLÍN. Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ČKAIT: 110 23 64.

C1 Technická zpráva NA POZEMKU PARC. Č. 2515/9, UL. MASARYKOVA, KOLÍN. Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ČKAIT: 110 23 64. C1 Technická zpráva Název stavby: Stavebník: Projektant: Autorizovaný projektant: Kraj: Okres: VÝSTAVBA PARKOVACÍCH STÁNÍ NA POZEMKU PARC. Č. 2515/9, UL. MASARYKOVA, KOLÍN Město Kolín Karlovo náměstí 78

Více

B.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: ppprojekt@ppprojekt.com B.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 6. 2016 Bod pořadu jednání: Věc: Plánovací smlouva - Bytová výstavba Polní Pavlovice Stručný obsah: Žadatel J. K.,

Více

Zadavatel: MĚSTO SEDLEC-PRČICE V Ý Z V A. Adresát: JID V Sedlci-Prčici dne

Zadavatel: MĚSTO SEDLEC-PRČICE V Ý Z V A. Adresát: JID V Sedlci-Prčici dne Zadavatel: MĚSTO SEDLEC-PRČICE Adresát: JID Čj.: V Sedlci-Prčici dne V Ý Z V A k podání nabídky ke zhotovení díla Výstavba multifunkčního hřiště Sedlec-Prčice zadávanou v rámci zjednodušeného podlimitního

Více

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY IO05 PŘÍPOJKA NN A AREÁLOVÉ ROZVODY NN zakázkové číslo : 34/2012/DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY IO05 PŘÍPOJKA NN A AREÁLOVÉ ROZVODY NN zakázkové číslo : 34/2012/DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Technická zpráva Obsah : a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení,... 2 b) požadavky na vybavení,... 3 c) napojení na stávající technickou infrastrukturu,...

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY SO 05 01. TEXTOVÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1 Stavba : Karlovy Vary - Tašovice, - úprava tašovické návsi kraj : Karlovarský obec : Karlovy Vary - Tašovice Katastrální území : Tašovice 631060 Parcelní čísla

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. - stavba pěších komunikací a zpevněných ploch, altánu, vodovodní přípojky, umístění mobiliáře a zeleně

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. - stavba pěších komunikací a zpevněných ploch, altánu, vodovodní přípojky, umístění mobiliáře a zeleně IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV AKCE Zákolany revitalizace centra obce - stavba pěších komunikací a zpevněných ploch, altánu, vodovodní přípojky, umístění mobiliáře a zeleně MÍSTO STAVBY k.ú. Trněný újezd u

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Stručný technický popis 3. Závěr. 1. Identifikační údaje :

Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Stručný technický popis 3. Závěr. 1. Identifikační údaje : Technická zpráva 023/13.C.1.1 k dokumentaci pro ohlášení stavby (DOS) Oprava účelové komunikace ulice Pod Světlou Horou u č.p. 152 ve Svobodě nad Úpou, kraj Královéhradecký Povodňové škody Obsah : 1. Identifikační

Více

1. Identifikační údaje objektu 2. Technické řešení opravy 3. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 4. Vliv stavby a provozu na MK na zdraví a ŽP

1. Identifikační údaje objektu 2. Technické řešení opravy 3. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 4. Vliv stavby a provozu na MK na zdraví a ŽP A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Identifikační údaje objektu 2. Technické řešení opravy 3. Dodržení obecných požadavků na výbu 4. Vliv by a provozu na MK na zdraví a ŽP ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

Více

C TECHNICKÁ ZPRÁVA

C TECHNICKÁ ZPRÁVA C.4.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KOMUNIKACE ČERVENÁ VODA - MLÝNICKÝ DVŮR 2.ETAPA Část: : C. STAVEBNÍ ČÁST Objekt : SO 04 4.ÚSEK INVESTOR : OBEC ČERVENÁ VODA PROJEKTANT : Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto Zak.

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provádění stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provádění stavby Akce: Zateplení a výměna zdroje tepla objektu základní a mateřské školy Rasošky Stavebník: Obec Rasošky Rasošky kraj Královéhradecký B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provádění stavby Jaroměř,

Více

D.1.1.a Technická zpráva

D.1.1.a Technická zpráva D.1.1.a Technická zpráva Název stavby: Park sanatoria v Jablunkově obnova zpevněných ploch Stupeň PD: Investor: Dokumentace pro provádění stavby Sanatorium Jablunkov, a.s. Alej míru 442 739 91 Jablunkov

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro ohlášení stavby na akci:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro ohlášení stavby na akci: TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro ohlášení stavby na akci: REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM V AREÁLU GYMNÁZIA VYSOKÉ MÝTO - ČÁST "B" WORKOUTOVÁ PLOCHA INVESTOR : GYMNÁZIUM Vysoké Mýto nám. Vaňorného

Více

ING. JAN GABRHEL ZÁKLADY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ PRO ZKA

ING. JAN GABRHEL ZÁKLADY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ PRO ZKA [Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici] [Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122] ING. JAN GABRHEL ZÁKLADY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ PRO ZKA Stavby obecně a konkrétní

Více

Obsah: 1. Technická zpráva. 2. Přílohy: 3. Výkaz výměr. V Liberci, duben 2011 Vypracovali: Ing. Jiří Kafka Ing. Milan Zrník

Obsah: 1. Technická zpráva. 2. Přílohy: 3. Výkaz výměr. V Liberci, duben 2011 Vypracovali: Ing. Jiří Kafka Ing. Milan Zrník Název akce: Návrh opravy vstupního schodiště Místo: Objekt krematoria, Liberec 1, U krematoria 460 Investor: Statutární město Liberec, 460 59 Liberec 1, Nám. Dr. E. Beneše 1 Projektant: AGORA - stavební

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o. Stavební rozpočet Název stavby: Park sanatoria v Jablunkově obnova zpevněných ploch Doba výstavby: Objednatel: Sanatorium Jablunkov, a.s. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Více

1.1. Technická zpráva

1.1. Technická zpráva - 1 - DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333, Chotěboř CESTA STRUŽINEC 1.1. Technická zpráva VYPRACOVAL: Ing. Marta Fialová ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 198/2015 - 2 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a) identifikační údaje: Název stavby

Více

A. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Revitalizace parku ul. Strojírenská, Nádražní. Projektová dokumentace pro stavební povolení

A. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Revitalizace parku ul. Strojírenská, Nádražní. Projektová dokumentace pro stavební povolení Stavba: Revitalizace parku ul. Strojírenská, Nádražní Stupeň: Projektová dokumentace pro stavební povolení Inženýrský objekt: 03- Zpevněné plochy a komunikace A. TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: Město Žďár nad

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

D.01-TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.01-TECHNICKÁ ZPRÁVA D.01-TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: ÚP ČR - Pardubice výstavba budovy a školicího střediska Sportovní hala a přilehlé zpevněné plochy Stupeň PD: Ohlášení odstranění stavby Datum: 04/2013 ArcDesign s.r.o. V Zátiší

Více

SO TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO TECHNICKÁ ZPRÁVA SO-202.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI OBJEKTU SO 202 REKONSTRUKCE PARKU RIEGROVY SADY NA P.P.Č.1594/10, P.P.Č.1594/19 A P.P.Č.1602/1, K.Ú. CHEB, MĚSTO CHEB Název akce : Stupeň PD : Místo

Více

SPOJOVACÍ CHODNÍK VOŘÍŠKOVA

SPOJOVACÍ CHODNÍK VOŘÍŠKOVA Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství SPOJOVACÍ CHODNÍK VOŘÍŠKOVA C.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C.2. PŘEHLEDNÁ SITUACE C.3. SITUACE STAVBY

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Oprava místních komunikací a výstavba odstavných míst Název stavby Místo stavby parcela č. 1864/7;/8;/11;/12 a 531/9 k.ú. Hrušovany u Brna Investor

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

OPRAVA CHODNÍKU V ŠAFAŘÍKOVĚ ULICI

OPRAVA CHODNÍKU V ŠAFAŘÍKOVĚ ULICI Název stavby: Místo stavby: Investor: Autor projektu: OPRAVA CHODNÍKU V ŠAFAŘÍKOVĚ ULICI Tábor k.ú. Tábor, parc.č. 2180, 2184, 2293 Město Tábor, Odbor dopravy Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Graphic PRO

Více

DEŠŤOVÁ KANALIZACE. Technická zpráva. Vypracoval: Ladislav Škůrek. Kontroloval: Ing. Radomír Baršč

DEŠŤOVÁ KANALIZACE. Technická zpráva. Vypracoval: Ladislav Škůrek. Kontroloval: Ing. Radomír Baršč DEŠŤOVÁ KANALIZACE Technická zpráva Vypracoval: Ladislav Škůrek Kontroloval: Ing. Radomír Baršč Datum: 15.7.2015 1 Obsah 1. ÚVOD 3 2. NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 3 2.1. Dešťová kanalizace 3 2.2. Odvodňované plochy

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 102 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 102 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba: Název: Místo: Břeclav Katastrální území: Břeclav Stupeň dokumentace: ZDS Zhotovitel dokumentace: Viadesigne s.r.o. Na Zahradách 1151, 690 02

Více

6. Okapový chodník vč. konstrukce, vč. nopové folie, dlažba 50x50x5 cm do drtě 2/4 o Cena za 15 m² činí ,- Kč bez DPH

6. Okapový chodník vč. konstrukce, vč. nopové folie, dlažba 50x50x5 cm do drtě 2/4 o Cena za 15 m² činí ,- Kč bez DPH Určeno pro: Obec Říčany, Ing. Jan Studený - starosta CENOVÁ NABÍDKA dokončení kanalizace Marečkova louka 1. Přípravné práce bourání zídky vč. základy, odbagrování, odvoz materiálu kolem budovy, bagrování

Více

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ Ing.Vladimír Divácký, 696 04 Svatobořice Mistřín, Na Zelničkách 1254 tel.: 776 599 195, e-mail: vladimirdivacky@centrum.cz Akce: DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 3. Situační a výškové řešení... 3 4. Navržená konstrukce komunikace... 4 5. Odvodnění komunikace... 5 6.

Více

KOSTKA 100/100 V BETONOVÉM LOŽI

KOSTKA 100/100 V BETONOVÉM LOŽI 200 120 DETAIL 01 S4 ŘÁDKOVÁ VAZBA -ŽULOVÁ DLAŽBA VELKÁ 160/160 mm ŠTÍPANÁ ZATRAVNĚNÁ SPÁRA 30 mm DETAIL 02a KAMENNÝ OBRUBNÍK 250/250 STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ VOZOVKA -VÁPENCOVÁ MOZAIKA ŘEZANÁ DETAIL 02b MOZAIKA

Více

a) identifikační údaje objektu Úprava povrchu ulice Kotkovy

a) identifikační údaje objektu Úprava povrchu ulice Kotkovy - 2 - a) identifikační údaje objektu Akce : Objekt : SO 101 Úprava komunikace Kraj : Moravskoslezský Místo stavby : Klimkovice Druh stavby : Rekonstrukce Investor : Město Klimkovice Projektant objektu

Více

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika KAMENNÉ ŽEHROVICE OBNOVA MŮSTKU V ZELNIŠŤATECH DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Investor: Obec Kamenné Žehrovice

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Mírová od ul. Tyršova k parkovišti u Barevky Dubí Pozorka

Rekonstrukce chodníku v ul. Mírová od ul. Tyršova k parkovišti u Barevky Dubí Pozorka stavebník: Město Dubí Ruská 264 417 01 Dubí Rekonstrukce chodníku v ul. Mírová od ul. Tyršova k parkovišti u Barevky Dubí Pozorka Jednostupňový projekt A. TECHNICKÁ ZPRÁVA Zakázkové číslo: 13/2014 Datum:

Více

ZAK.Č.13/012, MODERNIZACE SILNICE II/312 KRÁLÍKY KŘIŽOVATKA ČERVENÝ POTOK, I.ETAPA - CHODNÍKY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZAK.Č.13/012, MODERNIZACE SILNICE II/312 KRÁLÍKY KŘIŽOVATKA ČERVENÝ POTOK, I.ETAPA - CHODNÍKY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : MODERNIZACE SILNICE II/312 KRÁLÍKY KŘIŽOVATKA ČERVENÝ POTOK, I.ETAPA - CHODNÍKY Stavební objekt: Místo stavby: Katastrální

Více

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ... PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY Investor Zodp. projektant Vypracoval Obec Dolní Podluží

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Identifikační údaje mostu... 2 1.1 Stavba... 2 1.2 Investor... 2 1.3 Projektant... 2 1.4 Ostatní... 2 2 Zdůvodnění stavby a její umístění... 3 2.1 Zdůvodnění stavby... 3 2.2 Umístění stavby... 3 2.3 Rozsah

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva OPRAVA MK ul. PUSTÝ Stavba: OPRAVA MK ul. PUSTÝ Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

ODEHNAL Petr projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL Petr projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL Petr projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, 678 01 Blansko C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA V lokalitě Selkov etapa IV.c ČERNÁ HORA SO 05 Komunikace DUBEN 2012 a)

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje a) Stavba Název stavby: MŠ U Lípy Svobody, zpevněná plocha Místo stavby: Statutární město Brno městská část Brno-Tuřany kraj: Jihomoravský katastrální území: Brněnské

Více

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář Číslo zakázky 00149 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Identifikace stavby 2. Stavební pozemek 3. Provedené průzkumy 4. Požadavky dotčených orgánů 5. Splnění obecných požadavků na výstavbu 6. Splnění podmínek územního plánování

Více