Obsah. 0 Školský management 20

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. 0 Školský management 20"

Transkript

1 Obsah Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích programech Číselné kódování vzdělávacích programů Přehled interních pracovníků Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje Školský management 20 pracoviště Hradec Králové Pedagog mezi paragrafy Studium pro ředitele škol a školských zařízení Jak uspět při kontrole aneb Řešení nejčastějších nedostatků zjišt ovaných kontrolními orgány ve školách s žáky s SVP Ekonomické řízení školní jídelny Správa dat školní matriky v systému Bakaláři Kompas ředitele aneb Kam pluje naše škola Jak motivovat zaměstnance ve školství Inventarizace majetku a závazků Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP Řízení pedagogického procesu Zákon o pedagogických pracovnících a problematika vzdělání a odměňování pedagogických pracovníků Mentoring a jeho využití ve školním prostředí Strategie školy při začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem Finanční kontrola aneb Jak vytvořit fungující vnitřní kontrolní systém v podmínkách školy a školského zařízení Aktuální problémy v oblasti účetnictví škol a školských zařízení Stravování a legislativa aneb Víme co jíme? Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok Zátěžové situace v praxi vedoucího pracovníka a způsoby jejich efektivního zvládání Změny v právních předpisech a jejich vliv na řízení a dokumentaci školy Klasifikace v systému Bakaláři pracoviště Trutnov Školní internetová prezentace a informační systém Sociálně-právní ochrana dětí Občanský zákoník ve vztahu ke školám a školským zařízením Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP Time management Autorské právo v kostce Školní administrativa - BAKALÁŘI pro mírně pokročilé pracoviště Rychnov nad Kněžnou Setkání ředitelů a vedoucích učitelek MŠ s pracovnicemi KÚ Problematika pracovnělékařských služeb po změnách Aktuální problémy účetnictví pracoviště Jičín Pracovní setkání ředitelů MŠ Školení vedoucích pracovníků v oblasti BOZP Přehled legislativních změn v práci ředitele pro školní rok 2014/ Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně Dietní stravování dětí ve škole Setkání ředitelů základních škol. Aktuality ve školské praxi Právo ve škole - dílna pracoviště Náchod Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP Setkání ředitelů základních škol Aktuality v účetnictví příspěvkových organizací Hodnocení kvality výuky v základní škole

2 OBSAH 1 Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl 29 pracoviště Hradec Králové Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/4. semestr Projekt Pedagog 2014/Výjezdní kurz pro učitele SŠ Studium pedagogiky A Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání/40 hodin Motivace a vznik závislostí SORAD - Sociometrická ratingová metoda Asertivita a efektivní komunikace Sociální klima školy Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání/120 hodin Práce se skupinou Prokrastinace jako fenomén doby Umění stárnout Asistent pedagoga Řešení výchovných problémů dětí na základní škole Program pro kvalifikované výchovné poradce bez speciálně pedagogického vzdělání Hravé malování a psaní Studium pedagogiky A Studium pedagogiky B - vychovatel Třídnická hodina - šance pro efektivní řešení problémů i osobnostní růst žáků Strategie výuky dětí s PAS na 1. stupni ZŠ Důslednost, nebo bezpodmínečná láska? Projekt Pedagog 2014/Exkurze v základní škole Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/1. semestr Funkční model reedukačního a resocializačního procesu ve školském zařízení Vývojové charakteristiky dospívání aneb Puberta je, když Prvky reedukace SPU jako součást vyučování na prvním stupni ZŠ Využití neurolingvistického programování v pedagogické praxi Posilování komunikačních dovedností učitele Program pro kvalifikované výchovné poradce se speciálně pedagogickým vzděláním Vliv zátěžových situací na dítě Jak pracovat s dyskalkulií a hypokalkulií pracoviště Trutnov Specifické poruchy učení - dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dysortografie Jak předejít socializačním obtížím žáků Myšlení a chování lidí s autismem Prevence rizikového chování žáků Práce se žáky v přípravných třídách Psychosomatické potíže pedagogů a žáků Sebereflexe a zdravý životní styl - prevence proti vyhoření osobnosti Mimořádně nadaný žák v ZŠ pracoviště Rychnov nad Kněžnou Základy dynamické diagnostiky pro učitele Práce s traumatem Didaktické a psychomotorické a pohybové hry k rozvoji týmové spolupráce ve třídě Seznámení s PBSP - vývojové potřeby člověka Práce s žáky s SVP Kresba jako nástroj poznání dítěte pracoviště Jičín Strukturované učení s vizuální podporou u dětí s PAS Syndrom vyhoření Specifické poruchy učení Problémové chování dětí a žáků Jak získat a udržet autoritu Tresty a odměny, sociální a citové týrání dětí Práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

3 OBSAH Výběr psychomotorických her pro děti s lehkou a středně těžkou mentální retardací pracoviště Náchod Specifické poruchy učení a chování u dětí v ZUŠ Hravé malování a psaní Systemický přístup v práci s dětskou agresivitou Duševní rovnováha - Jak být psychicky fit i při náročné profesi Kooperativní aktivity na 1. stupni ZŠ Autorita učitele a pedagogická komunikace Procesy učení a zrání žáka a jejich vliv na práci učitele Rozvoj vnímání dítěte předškolního a mladšího školního věku Mateřská škola 42 pracoviště Hradec Králové Systematické hodnocení výsledků vzdělávání dětí v MŠ Projekt Pedagog 2014/Exkurze v mateřské škole Dívej se, tvoř a povídej Psychomotorický vývoj a jazyková výchova v přípravě dětí na školu Osobnostní a sociální rozvoj učitele MŠ Tajemství dobré výchovy Sociální dovednosti předškolního pedagoga II Barevné cvičení pro děti Emoční a sociální vývoj a potřeby dítěte předškolního věku Nápady pro dětské ruce Myšlení je hra Jednoduché pokusy pro děti předškolního věku pracoviště Trutnov Výtvarné činnosti pro nejmenší děti Popularizace vědy v MŠ Setkání učitelů v MŠ Volný čas a rozvoj hry u dítěte s PAS Metody práce s dětmi vedoucí k matematické gramotnosti pracoviště Rychnov nad Kněžnou Předškolák a dítě s odkladem školní docházky v mateřské škole Advent a Vánoce přichází po roce aneb Od Martina po Matěje Tvoříme pravidla s dětmi Pohybové sestavy pro děti Kouzlo dotyku pracoviště Jičín Logopedická prevence v prostředí mateřské školy Plánování obsahu vzdělávání v MŠ Příprava předškoláků ke čtenářské gramotnosti Lze diagnostikovat dyslexii v předškolním věku? What are you doing? Angličtina pro předškoláky Hudebně pohybové činnosti v MŠ Pomůcky pro předškolní děti pracoviště Náchod Pedagogická sebereflexe učitele MŠ Náměty na cizojazyčné chvilky v MŠ Skupinové a kooperativní vzdělávání v MŠ s využitím ipadů Pozitivní komunikace v MŠ Individualizace předškolního vzdělávání pedagogické hodnocení dítěte Primární prevence v MŠ Dramatická výchova v MŠ Kouzelná flétna v MŠ Český jazyk a literatura 50 pracoviště Hradec Králové Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách ČJL Co má umět žák v českém jazyce na konci 3. ročníku ZŠ Vyprávění příběhů jako výchovně-vzdělávací metoda Komunikace a sloh - inspirace pro slohovou výuku na středních školách Nápadník do hodin mluvnice

4 OBSAH pracoviště Trutnov Nápadník do hodin českého jazyka Práce s naučným textem - 1. stupeň ZŠ pracoviště Rychnov nad Kněžnou Recitace, výběr a rozbor recitačních textů Dramatická hra a dětský svět ČJ - herní aktivity pracoviště Jičín Jak správně psát Metody vyučování čtení pracoviště Náchod Čeština nemusí být nuda Současná česká poezie Současná česká próza Hrové činnosti v prvopočátečním čtení Cizí jazyky a literatura 54 pracoviště Hradec Králové Kurz RJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A2 (část 1 a 2/4) Jazyková animace ve výuce NJ Kurz AJ pro začátečníky, úroveň A0 - A1 (část 1 a 2/2) Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A2 (část 3 a 4/4) Doplňující didaktické studium anglického jazyka Doplňující didaktické studium ruského jazyka Hodina angličtiny bez učebnice Jak začít s výukou angličtiny na 1. stupni ZŠ Sur les routes de France en s amusant Doplňující didaktické studium německého jazyka Podpora žáků s SVP v hodinách AJ Les documents authentiques en classe de FLE Angličtina pro ty, které učení nebaví pracoviště Trutnov Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A2 - B1 (část 1-2/4) Kurz AJ pro pokročilé, úroveň B1 - B2 (část 5-6/6) Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé A1 - A2 (část 1-2/4) Kurz AJ pro pokročilé, úroveň B1 - B2 (část 1-2/6) Jak připravit žáky k olympiádě z angličtiny pracoviště Rychnov nad Kněžnou Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A2 - B1 (část 1 a 2/4) Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A2 - B1 (část 3 a 4/4) Kurz AJ pro pokročilé, úroveň B1 - B2 (část 1 a 2/6) Kurz AJ pro začátečníky, úroveň A0 - A1 (část 1 a 2/2) Having Fun With English Songs and rhymes pracoviště Jičín Kurz AJ pro pokročilé, úroveň B1 - B2 (část 3-4/6) Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A2 (část 3-4/4) English Advent Calendary Výuka druhého cizího jazyka na ZŠ - německý jazyk pracoviště Náchod Využití IT při výuce AJ na 1. stupni ZŠ Kurz AJ pro začátečníky, úroveň A0 - A1 (část 1 a 2/2) Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A2 - B1 (část 1-2/4) Využití literárních textů ve výuce AJ Bring life to your lessons Žáci se SPU ve výuce cizího jazyka

5 OBSAH 5 Společenskovědní předměty (Dějepis, OV, ON, ZSV, RV, Prvouka, Vlastivěda) 61 pracoviště Hradec Králové Inovativní metody v dějepisné praxi - světové dějiny 20. století II pracoviště Trutnov Náměty pro výuku dějepisu aneb Dějiny nejsou jen letopočty pracoviště Rychnov nad Kněžnou Etická výchova v praxi pracoviště Jičín Národní obrození Ukázka výuky prvouky v 2. třídě ZŠ pracoviště Náchod Spolupráce rodiny a školy v oblasti prevence rizikového chování Praktické náměty pro aktivní přístup žáků v hodinách dějepisu Matematika, fyzika, přírodověda 63 pracoviště Hradec Králové Násobilka x-krát jinak Tvořivé pokusohraní Matematika na 2. stupni ZŠ - ukázka ve výuce Slovní úlohy učí myslet Drobné pomůcky do výuky matematiky Hudební aktivity v matematice a přírodovědě na 1. stupni ZŠ Matematika pro všechny pracoviště Trutnov Geometrické modelování rovinných a prostorových útvarů aneb Modely plné, povrchové a hranové Hrátky se zvukem a světlem pracoviště Rychnov nad Kněžnou Role učitele matematiky na 1. stupni ZŠ Finanční matematika pro běžný život pracoviště Jičín Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice Nápadník do hodin matematiky Matematika na 2. stupni ZŠ - ukázka ve výuce pracoviště Náchod fyzikálních experimentů z krabice od bot Jak rozvíjet matematickou gramotnost v počátečním vzdělávání Metody aktivizace a motivace žáků v hodinách matematiky Biologie, chemie, environmentální výchova, zeměpis, prvouka, vlastivěda, přírodověda 67 pracoviště Hradec Králové Po stopách doby ledové - terénní exkurze Laboratorní cvičení z ekologie a ochrany a tvorby životního prostředí Laboratorní práce a pokusy v chemii Jak sebe i žáky bavit vlastivědou II - Tematické vyučování a projekty Výukové metody a využití ICT ve výuce zeměpisu Výuka přírodopisu a přírodovědy na ZŠ pomocí moderních vyučovacích metod a technologií pracoviště Trutnov Nápady do hodin přírodovědných předmětů Návštěva Krkonošského centra environmentálního vzdělávání Geomorfologie Krkonoš BOZP při nakládání s chemikáliemi Čtenářská a informační gramotnost - PŘÍRODNÍ VĚDY Ptáci kolem nás Výživová péče o zvířata v ZOO pracoviště Rychnov nad Kněžnou Přírodovědné hry, soutěže a náměty Přírodní zahrada aneb Co nás učí příroda pracoviště Jičín Příprava na okresní kolo Biologické olympiády pracoviště Náchod Tradiční podzimní geologická exkurze Jednoduché experimenty ve výuce chemie na ZŠ

6 OBSAH Jak sebe i žáky bavit vlastivědou I Tělesná výchova 71 pracoviště Hradec Králové Golf ve škole Miniházená ve školní TV a v zájmovém vzdělávání Pádová technika ve výuce tělesné výchovy Vědomé cvičení pomáhá v učení I. - Na židli Posilování ve fitness u náctiletých Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování/rakousko Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování/a Základní kurz pro instruktory školního lyžování Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování/b Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování/c Rozdíly ve vnímání těla a významu pohybové aktivity u dívek a chlapců pracoviště Trutnov Intervalový a kruhový trénink pracoviště Rychnov nad Kněžnou Pilates - cvičení s gumou Netradiční hry v hodinách TV pracoviště Jičín Zásobník týmových her Umění relaxace pracoviště Náchod Úpolové a sebeobranné hry jako součást prevence sociálně patologických jevů Psychomotorické a kooperativní hry v TV Estetická výchova, umělecké školství 75 pracoviště Hradec Králové Technika Tiffany pro začátečníky Inspirace secesí v aktivní výtvarné činnosti Kurz háčkování Lidová píseň jako hra Tematické vánoční koledy Příležitostná keramika Od Mikuláše k Vánocům aneb Čertovské rojení Kouzelná hlína - základní kurz keramiky Kreativní práce s ovčí vlnou Provensálské krabičky a lepený patchwork Tvoření z pergamenového papíru Nitěná grafika - vánoční ozdoby a dárečky Jednoduché vánoční dekorace z papíru a z látky Figurky z kukuřičného šustí Nové trendy v adventních věncích Hudebně výrazové prostředky předvánočních a vánočních svátků a tradic Vánoční inspirace Originální dekorování textilu - Pop art Perníkové dekorace a tvoření z včelího vosku Textilní tvoření s Big Shotem Předgrafické techniky Výtvarná dílna na téma Lidé pracoviště Trutnov Jak na modelovací hmotu Fimo II Textilní výtvarnictví. Tenerifa Dekorace z papíru. Kusudama Vánoční veletrh - tvůrčí inspirace Dějiny umění v praxi. Avantgarda Výroba tiskátek a tisk na textil Originální dekorování textilu Písně, hrátky se zvířátky Kresba suchým pastelem pracoviště Rychnov nad Kněžnou

7 OBSAH Písničky pro zimní období Řemeslná dílna. Modrotisk Kouzlo Vánoc Drhané šperky Závěsná dekorace do oken pracoviště Jičín Podzimní a zimní praktická dílna Drumben a jeho kontinuální využití v každodenní pedagogické praxi Malba na hedvábí - šály, kravaty Vánoční hrátky pro malé Tvoření z plastů pracoviště Náchod Od Mikuláše k Vánocům aneb Čertovské rojení Hudebně - pohybové choreografie a náměty Netradiční malba - výtvarná dílna Vánoční výtvarná a floristická dílna. Vánoce - pocta přírodě Koláže a jiné netradiční techniky Řemeslná dílna. Drátování pomocí formy Řemeslná dílna. Čarování s šátky Využití hudebních her ve vyučování na 1. stupni ZŠ Alternativní grafická tvorba - výtvarná dílna Odborné předměty, odborné školství 84 pracoviště Hradec Králové Základní manažerské metody v Excelu Projekt Pedagog 2014/Exkurze ve střední škole Výživová péče o zvířata v ZOO Systém sociálně-právní ochrany dětí Stravovací režim pracoviště Trutnov Průvodce společenským chováním Informatika 86 pracoviště Hradec Králové Učíme se s ipadem Cloud - vhodné řešení pro školy Projektová výuka ICT na základní škole pracoviště Trutnov Základy tvorby prezentací pro výuku Zálohování informací na CD, DVD a další média pracoviště Rychnov nad Kněžnou Základy práce v programu MS Excel 2007, Práce s programem MS Excel 2007, mírně pokročilí Výchova a vzdělávání mimo vyučování 88 pracoviště Hradec Králové Celostátní konference pracovníků ŠD Celostátní konference pracovníků DMI pracoviště Jičín Právní vědomí vychovatele ŠD pracoviště Náchod Celoroční hry a projekty ve školní družině nebo školním klubu Ostatní 90 pracoviště Trutnov Neodkladná péče o zraněné ve školách a školských zařízeních Prevence úrazů při pohybu žáků v horském terénu Zdravotník zotavovacích akcí pracoviště Jičín Poskytování první pomoci ve školské praxi

8 OBSAH 15 Vzdělávací akce pro veřejnost 91 pracoviště Hradec Králové Jak na šití a přešívání pracoviště Trutnov Japonská vazba knih pracoviště Rychnov nad Kněžnou Jak předcházet poruchám řeči u dětí Legenda ke grafickým symbolům: novinka, nový program REPRÍZA repríza akce POKRAČOVÁNÍ.. pokračování akce ZŠ určeno pro ZŠ ZŠ určeno pro 1. stupeň ZŠ ZŠ určeno pro 2. stupeň ZŠ SŠ určeno pro střední školy SpŠ určeno pro speciální školy ZUŠ určeno pro ZUŠ MŠ určeno pro mateřské školy Příští pololetí plánujeme akci pořádat HK v Hradci Králové JC v Jičíně TU v Trutnově RK v Rychnově n. K. NA v Náchodě 8

9 Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích programech 1. Přihlašování na vzdělávací programy 1.1. Zásadní podmínkou účasti na vzdělávacím programu je včasné podání řádně vyplněné závazné přihlášky Na vzdělávací programy je možné se přihlašovat průběžně, a to elektronicky kdy si na internetové adrese zájemce vybere z nabídky programů na příslušné pololetí příslušný vzdělávací program a vyplní přihlašovací formulář; písemně kdy zájemce zašle do termínu uzávěrky přihlašování na adresu pracoviště Hradec Králové řádně vyplněnou závaznou přihlášku. Doporučujeme, aby byla přihláška potvrzená i zaměstnavatelem (není podmínkou) Formulář individuální či hromadné přihlášky zájemce nalezne v závěru tištěné Nabídky programů na příslušné pololetí. Individuální přihláška je taktéž připojena k pozvánce, která je umístěna v informacích k příslušnému vzdělávacímu programu na internetové adrese Přihlašující se zájemce o účast na vzdělávacím programu, resp. vysílající organizace, která přihlašování konkrétní osoby provádí, odpovídá za správnost a pravdivost údajů uvedených v přihlášce, včetně souhlasu organizace (zaměstnavatele) s jeho účastí na programu a úhradou účastnického poplatku ve stanovené výši (pokud se zájemce na program nepřihlašuje jako samoplátce). Neuvedením správných údajů na přihlášce se přihlašující vystavuje nebezpečí neplatnosti osvědčení, nebot jsou tyto údaje přímo promítnuty do údajů na něm, nebezpečí vystavení faktury s chybnými údaji a v případě uvedení chybných či nedostatečných kontaktních údajů zejména nebezpečí nedoručení důležitých informací (např. při změně termínu atd.). Pořadatel neodpovídá za případné vzniklé ztráty (např. zbytečným příjezdem přihlášeného na zrušený vzdělávací program), které byly způsobeny nedodržením tohoto ustanovení Přihlašující se zájemce, resp. vysílající organizace podáním přihlášky vstupuje do smluvního vztahu s pořadatelem a vyjadřuje tím souhlas s Podmínkami pro přihlašování a účast na vzdělávacích programech a závazek je dodržovat, včetně úhrady účastnického poplatku i při případné neúčasti (více v odstavci 4) Přijetí přihlášek organizace nepotvrzuje a podatel přihlášky může počítat se svou účastí! Vyrozumění obdrží přihlášení zájemci pouze tehdy, je-li to v informacích k programu výslovně uvedeno, při změně termínu, při překročení maximálního možného počtu účastníků nebo v případě zrušení či přeložení programu. Zařazování do jednotlivých vzdělávacích programů je prováděno dle pořadí došlých přihlášek Uzávěrka přihlášek je 7 kalendářních dnů před datem konání, pokud není v informacích k programu výslovně uvedeno jinak. 2. Správa osobních údajů 2.1. Podmínkou pro zařazení zájemce k účasti na vzdělávacím programu je podání závazné přihlášky a poskytnutí požadovaných osobních údajů. Podáním přihlášky přihlašující se poskytuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů. V případě nesouhlasu se zpracováním některého z osobních údajů (přehled uveden níže) je nutné tento nesouhlas vyjádřit písemně na adresu garanta vzdělávacího programu Přijímáním přihlášek na vzdělávací programy se pořadatel stává správcem osobních údajů všech osob přihlášených na vzdělávací programy a je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Zpracování těchto údajů je upraveno samostatným vnitřním předpisem tak, aby byla zajištěna ochrana před jejich zneužitím. Tento vnitřní předpis je případným zájemcům k dispozici na pracovišti Hradec Králové Osobní údaje každého přihlášeného jsou zaneseny do vnitřního informačního systému, z něhož jsou generovány příslušné dokumenty k programu a v němž jsou uchovávány do té doby než příslušná osoba požádá o jejich výmaz Osobní údaje jsou zpracovávány v souvislosti s plněním hlavní činnosti organizace, v nezbytném rozsahu a za účelem: registrace do vnitřního informačního systému, jehož prostřednictvím se zájemci opakovaně přihlašují na vzdělávací programy; zařazení zájemců na konkrétní vzdělávací programy a organizační příprava vzdělávacího programu; vystavení Osvědčení o absolvování, resp. Potvrzení o účasti na vzdělávacím programu; přípravy nezbytné dokumentace ke vzdělávacím programům (prezenční listina, přehled vydaných osvědčení, daňový doklad, fotodokumentace); 9

10 možnosti kontaktování přihlášeného v případě potřeby; nutnosti dlouhodobé archivace a evidence např. u kvalifikačních studií a dalších vzdělávacích programů, jejichž absolvování opravňuje k provádění konkrétní činnosti; poskytnutí údajů požadovaných státními orgány či orgány územní samosprávy v případech čerpání finančních prostředků z jejich rozpočtů či plnění povinností vyplývajících z právních předpisů; prezentace a propagace Pořadatel zpracovává o přihlášených následující osobní údaje: identifikační údaje titul, jméno, příjmení, datum narození, název a adresa vysílající organizace; kontaktní údaje adresa domů, telefonické spojení, ová adresa; další údaje pracovní pozice, aprobace; fotografie z průběhu vzdělávacích programů. 3. Účastnické poplatky a způsob úhrady 3.1. U každého vzdělávacího programu je uveden účastnický poplatek pro 1 osobu a jeho úhrada je podmínkou pro účast na něm Úhradu tohoto poplatku je tedy nutné prokázat před zahájením programu při prezenci předložením příslušného dokladu (kopie výpisu z bankovního účtu, ústřižkem složenky), případně poplatek uhradit na místě. Účastník v obou případech obdrží na místě daňový doklad Preferována je platba předem převodem na účet pořadatele v Komerční bance Hradec Králové č /0100, kdy je jako variabilní symbol uvedeno kódové číslo programu; specifický symbol uvedeno datum narození přihlášeného, převedené do 8-mi místného číselného kódu ve formátu DDMMRRRR (např. datum narození = kód ) Další možností je forma úhrady faktury, která je vystavena na základě žádosti přihlášeného či vysílající organizace podané bud prostřednictvím vyznačení této formy úhrady na přihlášce, nebo prostřednictvím samostatné žádosti Možná je i úhrada účastnického poplatku v hotovosti při prezenci před zahájením akce a účastník poté obdrží na místě daňový doklad Žádné slevy účastnických poplatků nejsou poskytovány. Případná zvýhodněná cena může být výjimečně stanovována pouze u některých cyklických vzdělávacích programů. Tato skutečnost by však musela být uvedena v informacích k příslušnému programu Ceny za realizaci programů na objednávku jsou kalkulovány individuálně dle vnitřně stanovených podmínek a mají charakter smluvní ceny. 4. Stornovací podmínky 4.1. Všechny podané přihlášky jsou závazné a přihlašující se, resp. vysílající organizace vstupuje do smluvního vztahu s pořadatelem Přihlášku na vzdělávací program lze zrušit pouze písemně nebo em adresovaném výhradně jen garantovi programu do data uzávěrky příjmu přihlášek, tj. 7 kalendářních dnů před datem konání, pokud není v informacích k programu výslovně uvedeno jinak. V tomto případě má přihlášený nárok na vrácení již uhrazeného účastnického poplatku. Tento úkon bude proveden na základě podání písemné žádosti o vrácení účastnického poplatku (formulář je součástí tištěné nabídky programů na příslušné pololetí a ke stažení na webových stránkách) a předložení dokladu o jeho úhradě Při zrušení přihlášky po termínu uzávěrky příjmu přihlášek či neúčasti přihlášeného na vzdělávacím programu je pořadatel oprávněn požadovat po přihlášeném, resp. vysílající organizaci úhradu účastnického poplatku v plné výši!!! 4.4. Za přihlášeného lze v případě nutnosti vyslat náhradníka. V tomto případě není účastnický poplatek za původně přihlášeného účtován Při výjimečném přijetí přihlášky již po uzávěrce příjmu přihlášek podléhá případná neúčast na vzdělávacím programu úhradě účastnického poplatku vždy Pro vzdělávací zájezdy, exkurze, kurzy a další náročnější typy vzdělávacích programů mohou být podmínky upraveny odlišně a platí v té podobě, jak je výslovně uvedeno v informacích k danému vzdělávacímu programu. Pokud není výslovně uvedeno jinak, platí i pro tyto typy programů obecné podmínky. 10

11 4.7. O zrušení přihlášky či dalších případných změnách v přihlašování je přihlášený, resp. vysílající organizace povinna jednat výhradně s garantem příslušného vzdělávacího programu. V opačném případě není možné zaručit přenos příslušné informace a na případně vzniklé škody nebude pořadatel brát zřetel a bude postupovat dle obecně stanovených podmínek, včetně naúčtování účastnického poplatku dle stornovacích podmínek Pořadatel je oprávněn plánovaný vzdělávací program zrušit v případě, že mu jeho realizaci okolnosti (např. nízký počet přihlášených, onemocnění lektora) nedovolují. O této skutečnosti informuje garant příslušného vzdělávacího programu všechny přihlášené v takovém časovém předstihu, který mu okolnosti dovolí, em na adresu uvedenou v přihlášce! Zároveň je tato skutečnost uvedena u příslušného vzdělávacího programu na webu pořadatele Každý přihlášený je povinen si před odjezdem na vzdělávací program ověřit, zda příslušný program nebyl zrušen, a pořadatel nepřebírá odpovědnost za případné škody vzniklé nesplněním této povinnosti V případě změny termínu konání vzdělávacího programu v rámci daného pololetí školního roku zůstávají podané přihlášky v platnosti V případě posunu termínu konání vzdělávacího programu do pololetí jiného, je nutné se na program přihlásit znovu, nebot na původní přihlášky nebude brán zřetel. 5. Průběh vzdělávacích programů 5.1. Prezence účastníků je obvykle zahájena 30 min. před zahájením a ukončena nejdéle 15 min. po zahájení vzdělávacího programu. Při prezenci se účastníci prokáží dokladem o úhradě účastnického poplatku (případně ho uhradí v hotovosti na místě) a obdrží daňový doklad Průběh vzdělávacího programu, včetně přestávek mezi jednotlivými výukovými bloky, je řízen příslušným lektorem. U vzdělávacích programů do 6 hodin je počítáno pouze s kratšími přestávkami. U déle trvajících vzdělávacích programů je případná delší přestávka na oběd zařazena na základě domluvy lektora s účastníky Certifikát o absolvování vzdělávacího programu je účastníkům obvykle předáván garantem programu v závěru V průběhu vzdělávacího programu je v některých případech pořizována fotodokumentace sloužící k prezentačním, propagačním a dokumentačním účelům V průběhu vzdělávacích programů není účastníkům obvykle poskytováno žádné občerstvení. Provozní podmínky jednotlivých okresních pracovišt organizace dovolují pouze možnost zakoupení kávy či čaje Ve výukových prostorách jsou účastníci povinni se řídit místním provozním řádem, který je vyvěšen v každé učebně. 6. Certifikace účasti na vzdělávacích programech 6.1. Účastníci vzdělávacích programů, které jsou akreditovány MŠMT, obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Podmínkou získání osvědčení je nutnost absolvování vzdělávacího programu v plném rozsahu, v opačném případě je vystavováno Potvrzení o účasti na vzdělávacím programu bez čísla akreditace s uvedením skutečné doby účasti na programu Účastníci vzdělávacích programů, které nejsou akreditovány MŠMT, obdrží Potvrzení o účasti na vzdělávacím programu Účastníci jsou povinni si při převzetí certifikátu na místě překontrolovat údaje na něm uvedené a v případě nalezení chybných údajů požádat garanta vzdělávacího programu o vystavení nového certifikátu. Případná pozdější výměna certifikátu již bude prováděna na náklady účastníka. 11

12 Číselné kódování vzdělávacích programů Orientace v číselném kódování vzdělávacích programů Identifikační kód vzdělávací akce je šestimístný a má následující strukturu: A BB C DD Význam jednotlivých čísel kódu: pozice význam *A kód pracoviště 1 5 BB oborová skupina 0 15 C pololetí příslušného školního roku 1 2 DD pořadové číslo v rámci pracoviště a oborové skupiny *A kód pracoviště: 1 Hradec Králové 2 Trutnov 3 Rychnov nad Kněžnou 4 Jičín 5 Náchod Příklad: pozice význam 2 pracoviště Trutnov 03 oborová skupina Čj a literatura 1 1. pololetí školního roku akce v oborové skupině Čj a literatura Přihlaste se na vzdělávací program Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje na Internetu 12

13 Přehled interních pracovníků Ředitelka: Mgr. Bc. Marcela Nováková metodička DVPP prac. HK Zástupkyně ředitelky: Bc. Eva Kuncová metodička DVPP, vedoucí pracoviště, prac. JC vedoucí pedagogického oddělení Pedagogické oddělení: Mgr. Markéta Mrázková metodička DVPP prac. NA Mgr. Alena Ročková metdodička DVPP, prac. TU referentka soutěží a přehlídek Ing. Stanislava Stierandová metodička DVPP, vedoucí pracoviště prac. TU Mgr. Eva Voláková metodička DVPP prac. HK Ekonomicko-provozní oddělení: Soňa Brzáková sekretariát ředitelství, vedoucí pracoviště prac. HK vedoucí oddělení Vladislav Heřman účetní prac. HK Jana Svatá personalistka, mzdová účetní prac. HK Oddělení soutěží a přehlídek: Mgr. Dana Beráková koordinátorka soutěží a přehlídek, prac. HK vedoucí oddělení Bc. Petra Jedlinská referentka soutěží a přehlídek, prac. RK metodička DVPP, vedoucí pracoviště Jana Nývltová referentka soutěží a přehlídek, prac. NA vedoucí pracoviště 13

14 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje IČO: Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové účet č /0100 Internet: Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Hradec Králové Sídlo pracoviště: Štefánikova 566, Hradec Králové Telefonní číslo: tel. / fax, mobil: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo MHD č. 9, vystoupit na téže zastávce (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena dvěmi směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže). Kontakty na pracovníky pracoviště Hradec Králové Jméno a příjmení Telefon Jiný kontakt (skype) Mgr. Dana Beráková , dana.berakova Soňa Brzáková , sona.brzakova Vladislav Heřman , vladislav.herman Mgr. Jaroslav Novák (ext.) Mgr. Marcela Nováková , marcela.novakova3 Jana Svatá , j.svata Mgr. Eva Voláková , eva.volakova2 Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Jičín Sídlo pracoviště: Železnická 460, Jičín Telefonní číslo: Pracoviště Jičín se nachází v přízemí ZŠ Železnická ul. u nemocnice. Z autobusového nádraží směrem k Jičínské bráně, před bránou odbočit doprava, rovně Tylovou ulicí, přes přechod u VZP do Železnické ulice. Kontakty na pracovníky pracoviště Jičín Jméno a příjmení Telefon Jiný kontakt (skype) Bc. Eva Kuncová eva.kuncova3 Drahoslava Ženatá DRAZA194 14

15 Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Náchod Sídlo pracoviště: Telefonní číslo: Bartoňova 1005, Náchod , ústředna Pracoviště se nachází v ul. Bartoňova 1005 mezi horní a dolní nemocnicí. Nejvhodnější cesta pro pěší je z nádraží vlevo přes železniční trat, kolem Čedoku a za mostem doprava kolem hotelu Hron. Cesta pokračuje stále rovně kolem dolní nemocnice, škola se nachází po 200m vlevo. Autem je nejvhodnější na kruhovém objezdu u hotelu Slávie odbočit nahoru přes most směrem na Dobrošov a Nový Hrádek. Auto doporučujeme nechat na parkovišti u dolní nemocnice anebo nad školou u domu pro seniory. Kontakty na pracovníky pracoviště Náchod Jméno a příjmení Telefon Jiný kontakt (skype) Mgr. Markéta Mrázková Jana Nývltová , Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Rychnov nad Kněžnou Sídlo pracoviště: Javornická 1501, Rychnov nad Kněžnou Telefonní číslo: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501, 2. vchod, přízemí, směrem od středu města mezi SOU Javornická ul. (budova na křižovatce) a ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická Kontakty na pracovníky pracoviště Rychnov nad Kněžnou Jméno a příjmení Telefon Jiný kontakt (skype) Bc. Petra Jedlinská petra.jedlinska Mgr. Markéta Mrázková Mgr. Jiří Zeman (ext.) jiri.zeman3 Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Trutnov Sídlo pracoviště: Malé náměstí 158, Trutnov Telefonní číslo: Pracoviště Trutnov se nachází v budově Obchodní akademie Trutnov na Malém náměstí u mostu přes řeku. Z vlakového nádraží se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobusového nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m). Kontakty na pracovníky pracoviště Trutnov Jméno a příjmení Telefon Jiný kontakt (skype) Mgr. Alena Ročková , alcarock Ing. Stanislava Stierandová stierandova 15

16 SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY VYHLAŠOVANÉ MŠMT Koordinátoři okresních kol Hradec Králové Mgr. Dana Beráková, Jičín Drahoslava Ženatá, Náchod Jana Nývltová, Trutnov Mgr. Alena Ročková, Rychnov nad Kněžnou Bc. Petra Jedlinská, Koordinátorka krajských kol Hradec Králové Mgr. Dana Beráková, Informace k soutěžím Talentcentrum Soutěže a olympiády Zadání a řešení školních kol Krajský úřad Volnočasové aktivity, sport a soutěže Informace pro pedagogy (pro vstup do této části zabezpečeného webu nutno zadat jméno a heslo, která byla sdělena všem ředitelům škol) 16

17 REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM nabízí všem SOŠ a OŠ v Královéhradeckém kraji možnost individuálních či skupinových konzultací k tvorbě, realizaci a evaluaci ŠVP v prostorách RKC nebo přímo ve škole semináře a workshopy související s kurikulem s možností výměny zkušeností mezi koordinátory ŠVP a pedagogy z jiných škol dle potřeb a požadavků pedagogické veřejnosti v prostorách RKC semináře a workshopy související s kurikulem na objednávku dle individuálních požadavků a v místě konkrétní školy vydávání dodatků k osvědčení EUROPASS Podrobné informace k jednotlivým programům naleznete uvnitř Nabídky programů. Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Stierandová, tel

18 Realizace projektu Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje Registrační číslo CZ.1.07/1.3.43/ PEDAGOG ETAPA PODZIM 2013 (proběhla) 2. ETAPA JARO 2014 (proběhla) 3. ETAPA PODZIM 2014 (podrobné informace viz dále v oborových skupinách 01, 02 a 11) Typ aktivity Zaměření programu Termín a místo konání exkurze v MŠ MŠ venkovská, MŠ málotřídní 1. říjen 2014, Mateřská škola Sebranice, okres Svitavy, Sebranice 40 a I. Mateřská škola Pomezí 283 okres Svitavy (info v obor. skupině 02) exkurze v ZŠ ZŠ s alternativními metodami výuky 20. listopad 2014, Základní ško la, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace (info v obor. skupině 01) exkurze v SŠ SŠ s VOŠ 20. listopad 2014, Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace (info v obor. skupině 11) výjezdní kurz pro pedagogy SŠ část pedagogická a psychohygiena září 2014, chata Na Vyhlídce Vamberk (info v obor. skupině 01) 18

19 NABÍZÍME NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY Vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci aktuální nabídky programů Vzdělávání pedagogických sborů na objednávku v místě určeném objednatelem Vzdělávání nepedagogické veřejnosti Organizace soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Plnění regionálních funkcí dle zadání zřizovatele Laminace a thermovazba tiskovin Kroužková vazba tiskovin Uveřejňování reklamy Příprava na přijímací a maturitní zkoušky 19

20 OBOROVÁ SKUPINA 0 Školský management pracoviště Hradec Králové počítá od března Mgr. Marcela Nováková Pedagog mezi paragrafy Určeno: pedagogickým sborům škol a školských zařízení Obsah: Seminář na objednávku škol a školských zařízení nabízející základní orientaci v nejdůležitějších právních pojmech a vztazích z pohledu školské praxe. Právní způsobilost (právní subjektivita) fyzických a právnických osob ve školství. Odpovědnost za škody způsobené žákům a způsobené žáky, odpovědnost za škodu v pracovněprávních vztazích. Ochrana osobnosti, ochrana osobních údajů ve školství, dokumentace škol a školských zařízení, autorský zákon v podmínkách vzdělávání. Vybrané kapitoly školského zákona: právní význam školních vzdělávacích programů; práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců. Vybrané kapitoly zákona o pedagogických pracovnících: pojem pedagogický pracovník; předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka; pracovní doba pedagogického pracovníka (včetně problematiky přímé pedagogické činnosti a tzv. nadúvazkových hodin); další vzdělávání pedagogických pracovníků. PhDr. Jiří Valenta září 2014, či dle objednávky místo dle objednávky smluvní cena Mgr. Marcela Nováková Studium pro ředitele škol a školských zařízení Určeno: stávajícím frekventantům studia Obsah: Pokračování celoročního studia pro získání způsobilosti pro řídící činnosti dle zákona č. 563/2004 Sb. kolektiv odborných lektorů 12. září 2014, 9:00-17:30 hodin 8. říjen 2014, 9:00-17:30 hodin 21. říjen 2014, 9:00-17:30 hodin 22. říjen 21. listopad 2014, stáže - časy dle dohody s vedoucím stáže místo dle stanovené stáže 27. listopad 2014, závěrečné zkoušky - časy dle rozpisu uhrazen na počátku studia Na studium se momentálně není možné přihlásit. Se zahájením nového ročníku studia se POKRAČOVÁNÍ Jak uspět při kontrole aneb Řešení nejčastějších nedostatků zjišťovaných kontrolními orgány ve školách s žáky s SVP Určeno: ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům speciálních škol či škol běžného proudu integrujících žáky s SVP Obsah: Nejčastější nedostatky zjišťované kontrolními orgány při vzdělávání a vykazování žáků s SVP ve školách Královéhradeckého kraje. Rozbor konkrétních aktuálně zjištěných nedostatků, jak se jim vyvarovat či jak je řešit. Diskuse a řešení konkrétních příkladů z praxe. PaedDr. Arnošt Vítek 29. září 2014, 9:00-13:00 hodin Program není akreditován MŠMT ČR. Mgr. Marcela Nováková Ekonomické řízení školní jídelny Určeno: vedoucím a účetním školních jídelen, dalším zájemcům Obsah: Právní předpisy upravující činnost školních jídelen. Pravidla pro účtování školní jídelny. Kalkulace ceny stravovacích služeb. Kontrolní mechanismy. Diskuse, řešení konkrétních problémů z praxe. Ing. Ladislav Forman 30. září 2014, 9:00-13:00 hodin Program není akreditován MŠMT ČR. Mgr. Marcela Nováková Správa dat školní matriky v systému Bakaláři Určeno: pracovníkům pověřeným vedením školní matriky a předáváním dat Obsah: Legislativní východiska. Evidence údajů ve školní matrice - zařazení a vyřazení žáka, individuální vzdělávací program, žáci se specifickými potřebami (poruchami učení), ukončování studia. Data, která musí být v evidenci doplněna (nejčastější chyby a jak je odstraňovat). Generování dat z matriky do xml 20

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět je za námi jeden školní rok a na dveře již klepe ten nový, ve kterém Vás čeká spousta práce s naplněním všech změn, které přináší stále se měnící legislativa a tzv.

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno duben 2 0 1 5 č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Výuka AJ s podporou ICT...

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 1 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín OBCHODNÍ AKADEMIE, Kolín IV, Kutnohorská 41, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín platný od 1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41, Zřizovatel: Středočeský

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Obchodní akademie 63-41-M/02Obchodní akademie Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více