Obsah. 0 Školský management 20

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. 0 Školský management 20"

Transkript

1 Obsah Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích programech Číselné kódování vzdělávacích programů Přehled interních pracovníků Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje Školský management 20 pracoviště Hradec Králové Pedagog mezi paragrafy Studium pro ředitele škol a školských zařízení Jak uspět při kontrole aneb Řešení nejčastějších nedostatků zjišt ovaných kontrolními orgány ve školách s žáky s SVP Ekonomické řízení školní jídelny Správa dat školní matriky v systému Bakaláři Kompas ředitele aneb Kam pluje naše škola Jak motivovat zaměstnance ve školství Inventarizace majetku a závazků Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP Řízení pedagogického procesu Zákon o pedagogických pracovnících a problematika vzdělání a odměňování pedagogických pracovníků Mentoring a jeho využití ve školním prostředí Strategie školy při začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem Finanční kontrola aneb Jak vytvořit fungující vnitřní kontrolní systém v podmínkách školy a školského zařízení Aktuální problémy v oblasti účetnictví škol a školských zařízení Stravování a legislativa aneb Víme co jíme? Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok Zátěžové situace v praxi vedoucího pracovníka a způsoby jejich efektivního zvládání Změny v právních předpisech a jejich vliv na řízení a dokumentaci školy Klasifikace v systému Bakaláři pracoviště Trutnov Školní internetová prezentace a informační systém Sociálně-právní ochrana dětí Občanský zákoník ve vztahu ke školám a školským zařízením Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP Time management Autorské právo v kostce Školní administrativa - BAKALÁŘI pro mírně pokročilé pracoviště Rychnov nad Kněžnou Setkání ředitelů a vedoucích učitelek MŠ s pracovnicemi KÚ Problematika pracovnělékařských služeb po změnách Aktuální problémy účetnictví pracoviště Jičín Pracovní setkání ředitelů MŠ Školení vedoucích pracovníků v oblasti BOZP Přehled legislativních změn v práci ředitele pro školní rok 2014/ Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně Dietní stravování dětí ve škole Setkání ředitelů základních škol. Aktuality ve školské praxi Právo ve škole - dílna pracoviště Náchod Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP Setkání ředitelů základních škol Aktuality v účetnictví příspěvkových organizací Hodnocení kvality výuky v základní škole

2 OBSAH 1 Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl 29 pracoviště Hradec Králové Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/4. semestr Projekt Pedagog 2014/Výjezdní kurz pro učitele SŠ Studium pedagogiky A Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání/40 hodin Motivace a vznik závislostí SORAD - Sociometrická ratingová metoda Asertivita a efektivní komunikace Sociální klima školy Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání/120 hodin Práce se skupinou Prokrastinace jako fenomén doby Umění stárnout Asistent pedagoga Řešení výchovných problémů dětí na základní škole Program pro kvalifikované výchovné poradce bez speciálně pedagogického vzdělání Hravé malování a psaní Studium pedagogiky A Studium pedagogiky B - vychovatel Třídnická hodina - šance pro efektivní řešení problémů i osobnostní růst žáků Strategie výuky dětí s PAS na 1. stupni ZŠ Důslednost, nebo bezpodmínečná láska? Projekt Pedagog 2014/Exkurze v základní škole Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/1. semestr Funkční model reedukačního a resocializačního procesu ve školském zařízení Vývojové charakteristiky dospívání aneb Puberta je, když Prvky reedukace SPU jako součást vyučování na prvním stupni ZŠ Využití neurolingvistického programování v pedagogické praxi Posilování komunikačních dovedností učitele Program pro kvalifikované výchovné poradce se speciálně pedagogickým vzděláním Vliv zátěžových situací na dítě Jak pracovat s dyskalkulií a hypokalkulií pracoviště Trutnov Specifické poruchy učení - dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dysortografie Jak předejít socializačním obtížím žáků Myšlení a chování lidí s autismem Prevence rizikového chování žáků Práce se žáky v přípravných třídách Psychosomatické potíže pedagogů a žáků Sebereflexe a zdravý životní styl - prevence proti vyhoření osobnosti Mimořádně nadaný žák v ZŠ pracoviště Rychnov nad Kněžnou Základy dynamické diagnostiky pro učitele Práce s traumatem Didaktické a psychomotorické a pohybové hry k rozvoji týmové spolupráce ve třídě Seznámení s PBSP - vývojové potřeby člověka Práce s žáky s SVP Kresba jako nástroj poznání dítěte pracoviště Jičín Strukturované učení s vizuální podporou u dětí s PAS Syndrom vyhoření Specifické poruchy učení Problémové chování dětí a žáků Jak získat a udržet autoritu Tresty a odměny, sociální a citové týrání dětí Práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

3 OBSAH Výběr psychomotorických her pro děti s lehkou a středně těžkou mentální retardací pracoviště Náchod Specifické poruchy učení a chování u dětí v ZUŠ Hravé malování a psaní Systemický přístup v práci s dětskou agresivitou Duševní rovnováha - Jak být psychicky fit i při náročné profesi Kooperativní aktivity na 1. stupni ZŠ Autorita učitele a pedagogická komunikace Procesy učení a zrání žáka a jejich vliv na práci učitele Rozvoj vnímání dítěte předškolního a mladšího školního věku Mateřská škola 42 pracoviště Hradec Králové Systematické hodnocení výsledků vzdělávání dětí v MŠ Projekt Pedagog 2014/Exkurze v mateřské škole Dívej se, tvoř a povídej Psychomotorický vývoj a jazyková výchova v přípravě dětí na školu Osobnostní a sociální rozvoj učitele MŠ Tajemství dobré výchovy Sociální dovednosti předškolního pedagoga II Barevné cvičení pro děti Emoční a sociální vývoj a potřeby dítěte předškolního věku Nápady pro dětské ruce Myšlení je hra Jednoduché pokusy pro děti předškolního věku pracoviště Trutnov Výtvarné činnosti pro nejmenší děti Popularizace vědy v MŠ Setkání učitelů v MŠ Volný čas a rozvoj hry u dítěte s PAS Metody práce s dětmi vedoucí k matematické gramotnosti pracoviště Rychnov nad Kněžnou Předškolák a dítě s odkladem školní docházky v mateřské škole Advent a Vánoce přichází po roce aneb Od Martina po Matěje Tvoříme pravidla s dětmi Pohybové sestavy pro děti Kouzlo dotyku pracoviště Jičín Logopedická prevence v prostředí mateřské školy Plánování obsahu vzdělávání v MŠ Příprava předškoláků ke čtenářské gramotnosti Lze diagnostikovat dyslexii v předškolním věku? What are you doing? Angličtina pro předškoláky Hudebně pohybové činnosti v MŠ Pomůcky pro předškolní děti pracoviště Náchod Pedagogická sebereflexe učitele MŠ Náměty na cizojazyčné chvilky v MŠ Skupinové a kooperativní vzdělávání v MŠ s využitím ipadů Pozitivní komunikace v MŠ Individualizace předškolního vzdělávání pedagogické hodnocení dítěte Primární prevence v MŠ Dramatická výchova v MŠ Kouzelná flétna v MŠ Český jazyk a literatura 50 pracoviště Hradec Králové Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách ČJL Co má umět žák v českém jazyce na konci 3. ročníku ZŠ Vyprávění příběhů jako výchovně-vzdělávací metoda Komunikace a sloh - inspirace pro slohovou výuku na středních školách Nápadník do hodin mluvnice

4 OBSAH pracoviště Trutnov Nápadník do hodin českého jazyka Práce s naučným textem - 1. stupeň ZŠ pracoviště Rychnov nad Kněžnou Recitace, výběr a rozbor recitačních textů Dramatická hra a dětský svět ČJ - herní aktivity pracoviště Jičín Jak správně psát Metody vyučování čtení pracoviště Náchod Čeština nemusí být nuda Současná česká poezie Současná česká próza Hrové činnosti v prvopočátečním čtení Cizí jazyky a literatura 54 pracoviště Hradec Králové Kurz RJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A2 (část 1 a 2/4) Jazyková animace ve výuce NJ Kurz AJ pro začátečníky, úroveň A0 - A1 (část 1 a 2/2) Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A2 (část 3 a 4/4) Doplňující didaktické studium anglického jazyka Doplňující didaktické studium ruského jazyka Hodina angličtiny bez učebnice Jak začít s výukou angličtiny na 1. stupni ZŠ Sur les routes de France en s amusant Doplňující didaktické studium německého jazyka Podpora žáků s SVP v hodinách AJ Les documents authentiques en classe de FLE Angličtina pro ty, které učení nebaví pracoviště Trutnov Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A2 - B1 (část 1-2/4) Kurz AJ pro pokročilé, úroveň B1 - B2 (část 5-6/6) Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé A1 - A2 (část 1-2/4) Kurz AJ pro pokročilé, úroveň B1 - B2 (část 1-2/6) Jak připravit žáky k olympiádě z angličtiny pracoviště Rychnov nad Kněžnou Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A2 - B1 (část 1 a 2/4) Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A2 - B1 (část 3 a 4/4) Kurz AJ pro pokročilé, úroveň B1 - B2 (část 1 a 2/6) Kurz AJ pro začátečníky, úroveň A0 - A1 (část 1 a 2/2) Having Fun With English Songs and rhymes pracoviště Jičín Kurz AJ pro pokročilé, úroveň B1 - B2 (část 3-4/6) Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A2 (část 3-4/4) English Advent Calendary Výuka druhého cizího jazyka na ZŠ - německý jazyk pracoviště Náchod Využití IT při výuce AJ na 1. stupni ZŠ Kurz AJ pro začátečníky, úroveň A0 - A1 (část 1 a 2/2) Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A2 - B1 (část 1-2/4) Využití literárních textů ve výuce AJ Bring life to your lessons Žáci se SPU ve výuce cizího jazyka

5 OBSAH 5 Společenskovědní předměty (Dějepis, OV, ON, ZSV, RV, Prvouka, Vlastivěda) 61 pracoviště Hradec Králové Inovativní metody v dějepisné praxi - světové dějiny 20. století II pracoviště Trutnov Náměty pro výuku dějepisu aneb Dějiny nejsou jen letopočty pracoviště Rychnov nad Kněžnou Etická výchova v praxi pracoviště Jičín Národní obrození Ukázka výuky prvouky v 2. třídě ZŠ pracoviště Náchod Spolupráce rodiny a školy v oblasti prevence rizikového chování Praktické náměty pro aktivní přístup žáků v hodinách dějepisu Matematika, fyzika, přírodověda 63 pracoviště Hradec Králové Násobilka x-krát jinak Tvořivé pokusohraní Matematika na 2. stupni ZŠ - ukázka ve výuce Slovní úlohy učí myslet Drobné pomůcky do výuky matematiky Hudební aktivity v matematice a přírodovědě na 1. stupni ZŠ Matematika pro všechny pracoviště Trutnov Geometrické modelování rovinných a prostorových útvarů aneb Modely plné, povrchové a hranové Hrátky se zvukem a světlem pracoviště Rychnov nad Kněžnou Role učitele matematiky na 1. stupni ZŠ Finanční matematika pro běžný život pracoviště Jičín Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice Nápadník do hodin matematiky Matematika na 2. stupni ZŠ - ukázka ve výuce pracoviště Náchod fyzikálních experimentů z krabice od bot Jak rozvíjet matematickou gramotnost v počátečním vzdělávání Metody aktivizace a motivace žáků v hodinách matematiky Biologie, chemie, environmentální výchova, zeměpis, prvouka, vlastivěda, přírodověda 67 pracoviště Hradec Králové Po stopách doby ledové - terénní exkurze Laboratorní cvičení z ekologie a ochrany a tvorby životního prostředí Laboratorní práce a pokusy v chemii Jak sebe i žáky bavit vlastivědou II - Tematické vyučování a projekty Výukové metody a využití ICT ve výuce zeměpisu Výuka přírodopisu a přírodovědy na ZŠ pomocí moderních vyučovacích metod a technologií pracoviště Trutnov Nápady do hodin přírodovědných předmětů Návštěva Krkonošského centra environmentálního vzdělávání Geomorfologie Krkonoš BOZP při nakládání s chemikáliemi Čtenářská a informační gramotnost - PŘÍRODNÍ VĚDY Ptáci kolem nás Výživová péče o zvířata v ZOO pracoviště Rychnov nad Kněžnou Přírodovědné hry, soutěže a náměty Přírodní zahrada aneb Co nás učí příroda pracoviště Jičín Příprava na okresní kolo Biologické olympiády pracoviště Náchod Tradiční podzimní geologická exkurze Jednoduché experimenty ve výuce chemie na ZŠ

6 OBSAH Jak sebe i žáky bavit vlastivědou I Tělesná výchova 71 pracoviště Hradec Králové Golf ve škole Miniházená ve školní TV a v zájmovém vzdělávání Pádová technika ve výuce tělesné výchovy Vědomé cvičení pomáhá v učení I. - Na židli Posilování ve fitness u náctiletých Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování/rakousko Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování/a Základní kurz pro instruktory školního lyžování Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování/b Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování/c Rozdíly ve vnímání těla a významu pohybové aktivity u dívek a chlapců pracoviště Trutnov Intervalový a kruhový trénink pracoviště Rychnov nad Kněžnou Pilates - cvičení s gumou Netradiční hry v hodinách TV pracoviště Jičín Zásobník týmových her Umění relaxace pracoviště Náchod Úpolové a sebeobranné hry jako součást prevence sociálně patologických jevů Psychomotorické a kooperativní hry v TV Estetická výchova, umělecké školství 75 pracoviště Hradec Králové Technika Tiffany pro začátečníky Inspirace secesí v aktivní výtvarné činnosti Kurz háčkování Lidová píseň jako hra Tematické vánoční koledy Příležitostná keramika Od Mikuláše k Vánocům aneb Čertovské rojení Kouzelná hlína - základní kurz keramiky Kreativní práce s ovčí vlnou Provensálské krabičky a lepený patchwork Tvoření z pergamenového papíru Nitěná grafika - vánoční ozdoby a dárečky Jednoduché vánoční dekorace z papíru a z látky Figurky z kukuřičného šustí Nové trendy v adventních věncích Hudebně výrazové prostředky předvánočních a vánočních svátků a tradic Vánoční inspirace Originální dekorování textilu - Pop art Perníkové dekorace a tvoření z včelího vosku Textilní tvoření s Big Shotem Předgrafické techniky Výtvarná dílna na téma Lidé pracoviště Trutnov Jak na modelovací hmotu Fimo II Textilní výtvarnictví. Tenerifa Dekorace z papíru. Kusudama Vánoční veletrh - tvůrčí inspirace Dějiny umění v praxi. Avantgarda Výroba tiskátek a tisk na textil Originální dekorování textilu Písně, hrátky se zvířátky Kresba suchým pastelem pracoviště Rychnov nad Kněžnou

7 OBSAH Písničky pro zimní období Řemeslná dílna. Modrotisk Kouzlo Vánoc Drhané šperky Závěsná dekorace do oken pracoviště Jičín Podzimní a zimní praktická dílna Drumben a jeho kontinuální využití v každodenní pedagogické praxi Malba na hedvábí - šály, kravaty Vánoční hrátky pro malé Tvoření z plastů pracoviště Náchod Od Mikuláše k Vánocům aneb Čertovské rojení Hudebně - pohybové choreografie a náměty Netradiční malba - výtvarná dílna Vánoční výtvarná a floristická dílna. Vánoce - pocta přírodě Koláže a jiné netradiční techniky Řemeslná dílna. Drátování pomocí formy Řemeslná dílna. Čarování s šátky Využití hudebních her ve vyučování na 1. stupni ZŠ Alternativní grafická tvorba - výtvarná dílna Odborné předměty, odborné školství 84 pracoviště Hradec Králové Základní manažerské metody v Excelu Projekt Pedagog 2014/Exkurze ve střední škole Výživová péče o zvířata v ZOO Systém sociálně-právní ochrany dětí Stravovací režim pracoviště Trutnov Průvodce společenským chováním Informatika 86 pracoviště Hradec Králové Učíme se s ipadem Cloud - vhodné řešení pro školy Projektová výuka ICT na základní škole pracoviště Trutnov Základy tvorby prezentací pro výuku Zálohování informací na CD, DVD a další média pracoviště Rychnov nad Kněžnou Základy práce v programu MS Excel 2007, Práce s programem MS Excel 2007, mírně pokročilí Výchova a vzdělávání mimo vyučování 88 pracoviště Hradec Králové Celostátní konference pracovníků ŠD Celostátní konference pracovníků DMI pracoviště Jičín Právní vědomí vychovatele ŠD pracoviště Náchod Celoroční hry a projekty ve školní družině nebo školním klubu Ostatní 90 pracoviště Trutnov Neodkladná péče o zraněné ve školách a školských zařízeních Prevence úrazů při pohybu žáků v horském terénu Zdravotník zotavovacích akcí pracoviště Jičín Poskytování první pomoci ve školské praxi

8 OBSAH 15 Vzdělávací akce pro veřejnost 91 pracoviště Hradec Králové Jak na šití a přešívání pracoviště Trutnov Japonská vazba knih pracoviště Rychnov nad Kněžnou Jak předcházet poruchám řeči u dětí Legenda ke grafickým symbolům: novinka, nový program REPRÍZA repríza akce POKRAČOVÁNÍ.. pokračování akce ZŠ určeno pro ZŠ ZŠ určeno pro 1. stupeň ZŠ ZŠ určeno pro 2. stupeň ZŠ SŠ určeno pro střední školy SpŠ určeno pro speciální školy ZUŠ určeno pro ZUŠ MŠ určeno pro mateřské školy Příští pololetí plánujeme akci pořádat HK v Hradci Králové JC v Jičíně TU v Trutnově RK v Rychnově n. K. NA v Náchodě 8

9 Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích programech 1. Přihlašování na vzdělávací programy 1.1. Zásadní podmínkou účasti na vzdělávacím programu je včasné podání řádně vyplněné závazné přihlášky Na vzdělávací programy je možné se přihlašovat průběžně, a to elektronicky kdy si na internetové adrese zájemce vybere z nabídky programů na příslušné pololetí příslušný vzdělávací program a vyplní přihlašovací formulář; písemně kdy zájemce zašle do termínu uzávěrky přihlašování na adresu pracoviště Hradec Králové řádně vyplněnou závaznou přihlášku. Doporučujeme, aby byla přihláška potvrzená i zaměstnavatelem (není podmínkou) Formulář individuální či hromadné přihlášky zájemce nalezne v závěru tištěné Nabídky programů na příslušné pololetí. Individuální přihláška je taktéž připojena k pozvánce, která je umístěna v informacích k příslušnému vzdělávacímu programu na internetové adrese Přihlašující se zájemce o účast na vzdělávacím programu, resp. vysílající organizace, která přihlašování konkrétní osoby provádí, odpovídá za správnost a pravdivost údajů uvedených v přihlášce, včetně souhlasu organizace (zaměstnavatele) s jeho účastí na programu a úhradou účastnického poplatku ve stanovené výši (pokud se zájemce na program nepřihlašuje jako samoplátce). Neuvedením správných údajů na přihlášce se přihlašující vystavuje nebezpečí neplatnosti osvědčení, nebot jsou tyto údaje přímo promítnuty do údajů na něm, nebezpečí vystavení faktury s chybnými údaji a v případě uvedení chybných či nedostatečných kontaktních údajů zejména nebezpečí nedoručení důležitých informací (např. při změně termínu atd.). Pořadatel neodpovídá za případné vzniklé ztráty (např. zbytečným příjezdem přihlášeného na zrušený vzdělávací program), které byly způsobeny nedodržením tohoto ustanovení Přihlašující se zájemce, resp. vysílající organizace podáním přihlášky vstupuje do smluvního vztahu s pořadatelem a vyjadřuje tím souhlas s Podmínkami pro přihlašování a účast na vzdělávacích programech a závazek je dodržovat, včetně úhrady účastnického poplatku i při případné neúčasti (více v odstavci 4) Přijetí přihlášek organizace nepotvrzuje a podatel přihlášky může počítat se svou účastí! Vyrozumění obdrží přihlášení zájemci pouze tehdy, je-li to v informacích k programu výslovně uvedeno, při změně termínu, při překročení maximálního možného počtu účastníků nebo v případě zrušení či přeložení programu. Zařazování do jednotlivých vzdělávacích programů je prováděno dle pořadí došlých přihlášek Uzávěrka přihlášek je 7 kalendářních dnů před datem konání, pokud není v informacích k programu výslovně uvedeno jinak. 2. Správa osobních údajů 2.1. Podmínkou pro zařazení zájemce k účasti na vzdělávacím programu je podání závazné přihlášky a poskytnutí požadovaných osobních údajů. Podáním přihlášky přihlašující se poskytuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů. V případě nesouhlasu se zpracováním některého z osobních údajů (přehled uveden níže) je nutné tento nesouhlas vyjádřit písemně na adresu garanta vzdělávacího programu Přijímáním přihlášek na vzdělávací programy se pořadatel stává správcem osobních údajů všech osob přihlášených na vzdělávací programy a je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Zpracování těchto údajů je upraveno samostatným vnitřním předpisem tak, aby byla zajištěna ochrana před jejich zneužitím. Tento vnitřní předpis je případným zájemcům k dispozici na pracovišti Hradec Králové Osobní údaje každého přihlášeného jsou zaneseny do vnitřního informačního systému, z něhož jsou generovány příslušné dokumenty k programu a v němž jsou uchovávány do té doby než příslušná osoba požádá o jejich výmaz Osobní údaje jsou zpracovávány v souvislosti s plněním hlavní činnosti organizace, v nezbytném rozsahu a za účelem: registrace do vnitřního informačního systému, jehož prostřednictvím se zájemci opakovaně přihlašují na vzdělávací programy; zařazení zájemců na konkrétní vzdělávací programy a organizační příprava vzdělávacího programu; vystavení Osvědčení o absolvování, resp. Potvrzení o účasti na vzdělávacím programu; přípravy nezbytné dokumentace ke vzdělávacím programům (prezenční listina, přehled vydaných osvědčení, daňový doklad, fotodokumentace); 9

10 možnosti kontaktování přihlášeného v případě potřeby; nutnosti dlouhodobé archivace a evidence např. u kvalifikačních studií a dalších vzdělávacích programů, jejichž absolvování opravňuje k provádění konkrétní činnosti; poskytnutí údajů požadovaných státními orgány či orgány územní samosprávy v případech čerpání finančních prostředků z jejich rozpočtů či plnění povinností vyplývajících z právních předpisů; prezentace a propagace Pořadatel zpracovává o přihlášených následující osobní údaje: identifikační údaje titul, jméno, příjmení, datum narození, název a adresa vysílající organizace; kontaktní údaje adresa domů, telefonické spojení, ová adresa; další údaje pracovní pozice, aprobace; fotografie z průběhu vzdělávacích programů. 3. Účastnické poplatky a způsob úhrady 3.1. U každého vzdělávacího programu je uveden účastnický poplatek pro 1 osobu a jeho úhrada je podmínkou pro účast na něm Úhradu tohoto poplatku je tedy nutné prokázat před zahájením programu při prezenci předložením příslušného dokladu (kopie výpisu z bankovního účtu, ústřižkem složenky), případně poplatek uhradit na místě. Účastník v obou případech obdrží na místě daňový doklad Preferována je platba předem převodem na účet pořadatele v Komerční bance Hradec Králové č /0100, kdy je jako variabilní symbol uvedeno kódové číslo programu; specifický symbol uvedeno datum narození přihlášeného, převedené do 8-mi místného číselného kódu ve formátu DDMMRRRR (např. datum narození = kód ) Další možností je forma úhrady faktury, která je vystavena na základě žádosti přihlášeného či vysílající organizace podané bud prostřednictvím vyznačení této formy úhrady na přihlášce, nebo prostřednictvím samostatné žádosti Možná je i úhrada účastnického poplatku v hotovosti při prezenci před zahájením akce a účastník poté obdrží na místě daňový doklad Žádné slevy účastnických poplatků nejsou poskytovány. Případná zvýhodněná cena může být výjimečně stanovována pouze u některých cyklických vzdělávacích programů. Tato skutečnost by však musela být uvedena v informacích k příslušnému programu Ceny za realizaci programů na objednávku jsou kalkulovány individuálně dle vnitřně stanovených podmínek a mají charakter smluvní ceny. 4. Stornovací podmínky 4.1. Všechny podané přihlášky jsou závazné a přihlašující se, resp. vysílající organizace vstupuje do smluvního vztahu s pořadatelem Přihlášku na vzdělávací program lze zrušit pouze písemně nebo em adresovaném výhradně jen garantovi programu do data uzávěrky příjmu přihlášek, tj. 7 kalendářních dnů před datem konání, pokud není v informacích k programu výslovně uvedeno jinak. V tomto případě má přihlášený nárok na vrácení již uhrazeného účastnického poplatku. Tento úkon bude proveden na základě podání písemné žádosti o vrácení účastnického poplatku (formulář je součástí tištěné nabídky programů na příslušné pololetí a ke stažení na webových stránkách) a předložení dokladu o jeho úhradě Při zrušení přihlášky po termínu uzávěrky příjmu přihlášek či neúčasti přihlášeného na vzdělávacím programu je pořadatel oprávněn požadovat po přihlášeném, resp. vysílající organizaci úhradu účastnického poplatku v plné výši!!! 4.4. Za přihlášeného lze v případě nutnosti vyslat náhradníka. V tomto případě není účastnický poplatek za původně přihlášeného účtován Při výjimečném přijetí přihlášky již po uzávěrce příjmu přihlášek podléhá případná neúčast na vzdělávacím programu úhradě účastnického poplatku vždy Pro vzdělávací zájezdy, exkurze, kurzy a další náročnější typy vzdělávacích programů mohou být podmínky upraveny odlišně a platí v té podobě, jak je výslovně uvedeno v informacích k danému vzdělávacímu programu. Pokud není výslovně uvedeno jinak, platí i pro tyto typy programů obecné podmínky. 10

11 4.7. O zrušení přihlášky či dalších případných změnách v přihlašování je přihlášený, resp. vysílající organizace povinna jednat výhradně s garantem příslušného vzdělávacího programu. V opačném případě není možné zaručit přenos příslušné informace a na případně vzniklé škody nebude pořadatel brát zřetel a bude postupovat dle obecně stanovených podmínek, včetně naúčtování účastnického poplatku dle stornovacích podmínek Pořadatel je oprávněn plánovaný vzdělávací program zrušit v případě, že mu jeho realizaci okolnosti (např. nízký počet přihlášených, onemocnění lektora) nedovolují. O této skutečnosti informuje garant příslušného vzdělávacího programu všechny přihlášené v takovém časovém předstihu, který mu okolnosti dovolí, em na adresu uvedenou v přihlášce! Zároveň je tato skutečnost uvedena u příslušného vzdělávacího programu na webu pořadatele Každý přihlášený je povinen si před odjezdem na vzdělávací program ověřit, zda příslušný program nebyl zrušen, a pořadatel nepřebírá odpovědnost za případné škody vzniklé nesplněním této povinnosti V případě změny termínu konání vzdělávacího programu v rámci daného pololetí školního roku zůstávají podané přihlášky v platnosti V případě posunu termínu konání vzdělávacího programu do pololetí jiného, je nutné se na program přihlásit znovu, nebot na původní přihlášky nebude brán zřetel. 5. Průběh vzdělávacích programů 5.1. Prezence účastníků je obvykle zahájena 30 min. před zahájením a ukončena nejdéle 15 min. po zahájení vzdělávacího programu. Při prezenci se účastníci prokáží dokladem o úhradě účastnického poplatku (případně ho uhradí v hotovosti na místě) a obdrží daňový doklad Průběh vzdělávacího programu, včetně přestávek mezi jednotlivými výukovými bloky, je řízen příslušným lektorem. U vzdělávacích programů do 6 hodin je počítáno pouze s kratšími přestávkami. U déle trvajících vzdělávacích programů je případná delší přestávka na oběd zařazena na základě domluvy lektora s účastníky Certifikát o absolvování vzdělávacího programu je účastníkům obvykle předáván garantem programu v závěru V průběhu vzdělávacího programu je v některých případech pořizována fotodokumentace sloužící k prezentačním, propagačním a dokumentačním účelům V průběhu vzdělávacích programů není účastníkům obvykle poskytováno žádné občerstvení. Provozní podmínky jednotlivých okresních pracovišt organizace dovolují pouze možnost zakoupení kávy či čaje Ve výukových prostorách jsou účastníci povinni se řídit místním provozním řádem, který je vyvěšen v každé učebně. 6. Certifikace účasti na vzdělávacích programech 6.1. Účastníci vzdělávacích programů, které jsou akreditovány MŠMT, obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Podmínkou získání osvědčení je nutnost absolvování vzdělávacího programu v plném rozsahu, v opačném případě je vystavováno Potvrzení o účasti na vzdělávacím programu bez čísla akreditace s uvedením skutečné doby účasti na programu Účastníci vzdělávacích programů, které nejsou akreditovány MŠMT, obdrží Potvrzení o účasti na vzdělávacím programu Účastníci jsou povinni si při převzetí certifikátu na místě překontrolovat údaje na něm uvedené a v případě nalezení chybných údajů požádat garanta vzdělávacího programu o vystavení nového certifikátu. Případná pozdější výměna certifikátu již bude prováděna na náklady účastníka. 11

12 Číselné kódování vzdělávacích programů Orientace v číselném kódování vzdělávacích programů Identifikační kód vzdělávací akce je šestimístný a má následující strukturu: A BB C DD Význam jednotlivých čísel kódu: pozice význam *A kód pracoviště 1 5 BB oborová skupina 0 15 C pololetí příslušného školního roku 1 2 DD pořadové číslo v rámci pracoviště a oborové skupiny *A kód pracoviště: 1 Hradec Králové 2 Trutnov 3 Rychnov nad Kněžnou 4 Jičín 5 Náchod Příklad: pozice význam 2 pracoviště Trutnov 03 oborová skupina Čj a literatura 1 1. pololetí školního roku akce v oborové skupině Čj a literatura Přihlaste se na vzdělávací program Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje na Internetu 12

13 Přehled interních pracovníků Ředitelka: Mgr. Bc. Marcela Nováková metodička DVPP prac. HK Zástupkyně ředitelky: Bc. Eva Kuncová metodička DVPP, vedoucí pracoviště, prac. JC vedoucí pedagogického oddělení Pedagogické oddělení: Mgr. Markéta Mrázková metodička DVPP prac. NA Mgr. Alena Ročková metdodička DVPP, prac. TU referentka soutěží a přehlídek Ing. Stanislava Stierandová metodička DVPP, vedoucí pracoviště prac. TU Mgr. Eva Voláková metodička DVPP prac. HK Ekonomicko-provozní oddělení: Soňa Brzáková sekretariát ředitelství, vedoucí pracoviště prac. HK vedoucí oddělení Vladislav Heřman účetní prac. HK Jana Svatá personalistka, mzdová účetní prac. HK Oddělení soutěží a přehlídek: Mgr. Dana Beráková koordinátorka soutěží a přehlídek, prac. HK vedoucí oddělení Bc. Petra Jedlinská referentka soutěží a přehlídek, prac. RK metodička DVPP, vedoucí pracoviště Jana Nývltová referentka soutěží a přehlídek, prac. NA vedoucí pracoviště 13

14 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje IČO: Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové účet č /0100 Internet: Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Hradec Králové Sídlo pracoviště: Štefánikova 566, Hradec Králové Telefonní číslo: tel. / fax, mobil: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo MHD č. 9, vystoupit na téže zastávce (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena dvěmi směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže). Kontakty na pracovníky pracoviště Hradec Králové Jméno a příjmení Telefon Jiný kontakt (skype) Mgr. Dana Beráková , dana.berakova Soňa Brzáková , sona.brzakova Vladislav Heřman , vladislav.herman Mgr. Jaroslav Novák (ext.) Mgr. Marcela Nováková , marcela.novakova3 Jana Svatá , j.svata Mgr. Eva Voláková , eva.volakova2 Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Jičín Sídlo pracoviště: Železnická 460, Jičín Telefonní číslo: Pracoviště Jičín se nachází v přízemí ZŠ Železnická ul. u nemocnice. Z autobusového nádraží směrem k Jičínské bráně, před bránou odbočit doprava, rovně Tylovou ulicí, přes přechod u VZP do Železnické ulice. Kontakty na pracovníky pracoviště Jičín Jméno a příjmení Telefon Jiný kontakt (skype) Bc. Eva Kuncová eva.kuncova3 Drahoslava Ženatá DRAZA194 14

15 Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Náchod Sídlo pracoviště: Telefonní číslo: Bartoňova 1005, Náchod , ústředna Pracoviště se nachází v ul. Bartoňova 1005 mezi horní a dolní nemocnicí. Nejvhodnější cesta pro pěší je z nádraží vlevo přes železniční trat, kolem Čedoku a za mostem doprava kolem hotelu Hron. Cesta pokračuje stále rovně kolem dolní nemocnice, škola se nachází po 200m vlevo. Autem je nejvhodnější na kruhovém objezdu u hotelu Slávie odbočit nahoru přes most směrem na Dobrošov a Nový Hrádek. Auto doporučujeme nechat na parkovišti u dolní nemocnice anebo nad školou u domu pro seniory. Kontakty na pracovníky pracoviště Náchod Jméno a příjmení Telefon Jiný kontakt (skype) Mgr. Markéta Mrázková Jana Nývltová , Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Rychnov nad Kněžnou Sídlo pracoviště: Javornická 1501, Rychnov nad Kněžnou Telefonní číslo: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501, 2. vchod, přízemí, směrem od středu města mezi SOU Javornická ul. (budova na křižovatce) a ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická Kontakty na pracovníky pracoviště Rychnov nad Kněžnou Jméno a příjmení Telefon Jiný kontakt (skype) Bc. Petra Jedlinská petra.jedlinska Mgr. Markéta Mrázková Mgr. Jiří Zeman (ext.) jiri.zeman3 Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Trutnov Sídlo pracoviště: Malé náměstí 158, Trutnov Telefonní číslo: Pracoviště Trutnov se nachází v budově Obchodní akademie Trutnov na Malém náměstí u mostu přes řeku. Z vlakového nádraží se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobusového nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m). Kontakty na pracovníky pracoviště Trutnov Jméno a příjmení Telefon Jiný kontakt (skype) Mgr. Alena Ročková , alcarock Ing. Stanislava Stierandová stierandova 15

16 SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY VYHLAŠOVANÉ MŠMT Koordinátoři okresních kol Hradec Králové Mgr. Dana Beráková, Jičín Drahoslava Ženatá, Náchod Jana Nývltová, Trutnov Mgr. Alena Ročková, Rychnov nad Kněžnou Bc. Petra Jedlinská, Koordinátorka krajských kol Hradec Králové Mgr. Dana Beráková, Informace k soutěžím Talentcentrum Soutěže a olympiády Zadání a řešení školních kol Krajský úřad Volnočasové aktivity, sport a soutěže Informace pro pedagogy (pro vstup do této části zabezpečeného webu nutno zadat jméno a heslo, která byla sdělena všem ředitelům škol) 16

17 REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM nabízí všem SOŠ a OŠ v Královéhradeckém kraji možnost individuálních či skupinových konzultací k tvorbě, realizaci a evaluaci ŠVP v prostorách RKC nebo přímo ve škole semináře a workshopy související s kurikulem s možností výměny zkušeností mezi koordinátory ŠVP a pedagogy z jiných škol dle potřeb a požadavků pedagogické veřejnosti v prostorách RKC semináře a workshopy související s kurikulem na objednávku dle individuálních požadavků a v místě konkrétní školy vydávání dodatků k osvědčení EUROPASS Podrobné informace k jednotlivým programům naleznete uvnitř Nabídky programů. Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Stierandová, tel

18 Realizace projektu Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje Registrační číslo CZ.1.07/1.3.43/ PEDAGOG ETAPA PODZIM 2013 (proběhla) 2. ETAPA JARO 2014 (proběhla) 3. ETAPA PODZIM 2014 (podrobné informace viz dále v oborových skupinách 01, 02 a 11) Typ aktivity Zaměření programu Termín a místo konání exkurze v MŠ MŠ venkovská, MŠ málotřídní 1. říjen 2014, Mateřská škola Sebranice, okres Svitavy, Sebranice 40 a I. Mateřská škola Pomezí 283 okres Svitavy (info v obor. skupině 02) exkurze v ZŠ ZŠ s alternativními metodami výuky 20. listopad 2014, Základní ško la, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace (info v obor. skupině 01) exkurze v SŠ SŠ s VOŠ 20. listopad 2014, Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace (info v obor. skupině 11) výjezdní kurz pro pedagogy SŠ část pedagogická a psychohygiena září 2014, chata Na Vyhlídce Vamberk (info v obor. skupině 01) 18

19 NABÍZÍME NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY Vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci aktuální nabídky programů Vzdělávání pedagogických sborů na objednávku v místě určeném objednatelem Vzdělávání nepedagogické veřejnosti Organizace soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Plnění regionálních funkcí dle zadání zřizovatele Laminace a thermovazba tiskovin Kroužková vazba tiskovin Uveřejňování reklamy Příprava na přijímací a maturitní zkoušky 19

20 OBOROVÁ SKUPINA 0 Školský management pracoviště Hradec Králové počítá od března Mgr. Marcela Nováková Pedagog mezi paragrafy Určeno: pedagogickým sborům škol a školských zařízení Obsah: Seminář na objednávku škol a školských zařízení nabízející základní orientaci v nejdůležitějších právních pojmech a vztazích z pohledu školské praxe. Právní způsobilost (právní subjektivita) fyzických a právnických osob ve školství. Odpovědnost za škody způsobené žákům a způsobené žáky, odpovědnost za škodu v pracovněprávních vztazích. Ochrana osobnosti, ochrana osobních údajů ve školství, dokumentace škol a školských zařízení, autorský zákon v podmínkách vzdělávání. Vybrané kapitoly školského zákona: právní význam školních vzdělávacích programů; práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců. Vybrané kapitoly zákona o pedagogických pracovnících: pojem pedagogický pracovník; předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka; pracovní doba pedagogického pracovníka (včetně problematiky přímé pedagogické činnosti a tzv. nadúvazkových hodin); další vzdělávání pedagogických pracovníků. PhDr. Jiří Valenta září 2014, či dle objednávky místo dle objednávky smluvní cena Mgr. Marcela Nováková Studium pro ředitele škol a školských zařízení Určeno: stávajícím frekventantům studia Obsah: Pokračování celoročního studia pro získání způsobilosti pro řídící činnosti dle zákona č. 563/2004 Sb. kolektiv odborných lektorů 12. září 2014, 9:00-17:30 hodin 8. říjen 2014, 9:00-17:30 hodin 21. říjen 2014, 9:00-17:30 hodin 22. říjen 21. listopad 2014, stáže - časy dle dohody s vedoucím stáže místo dle stanovené stáže 27. listopad 2014, závěrečné zkoušky - časy dle rozpisu uhrazen na počátku studia Na studium se momentálně není možné přihlásit. Se zahájením nového ročníku studia se POKRAČOVÁNÍ Jak uspět při kontrole aneb Řešení nejčastějších nedostatků zjišťovaných kontrolními orgány ve školách s žáky s SVP Určeno: ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům speciálních škol či škol běžného proudu integrujících žáky s SVP Obsah: Nejčastější nedostatky zjišťované kontrolními orgány při vzdělávání a vykazování žáků s SVP ve školách Královéhradeckého kraje. Rozbor konkrétních aktuálně zjištěných nedostatků, jak se jim vyvarovat či jak je řešit. Diskuse a řešení konkrétních příkladů z praxe. PaedDr. Arnošt Vítek 29. září 2014, 9:00-13:00 hodin Program není akreditován MŠMT ČR. Mgr. Marcela Nováková Ekonomické řízení školní jídelny Určeno: vedoucím a účetním školních jídelen, dalším zájemcům Obsah: Právní předpisy upravující činnost školních jídelen. Pravidla pro účtování školní jídelny. Kalkulace ceny stravovacích služeb. Kontrolní mechanismy. Diskuse, řešení konkrétních problémů z praxe. Ing. Ladislav Forman 30. září 2014, 9:00-13:00 hodin Program není akreditován MŠMT ČR. Mgr. Marcela Nováková Správa dat školní matriky v systému Bakaláři Určeno: pracovníkům pověřeným vedením školní matriky a předáváním dat Obsah: Legislativní východiska. Evidence údajů ve školní matrice - zařazení a vyřazení žáka, individuální vzdělávací program, žáci se specifickými potřebami (poruchami učení), ukončování studia. Data, která musí být v evidenci doplněna (nejčastější chyby a jak je odstraňovat). Generování dat z matriky do xml 20

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

DVPP - šablony pro MŠ

DVPP - šablony pro MŠ srpen 2017 Přehled programů DVPP vhodných pro projekty zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ Vzdělávací institut Středočeského kraje již od září 2016 připravuje v pololetních programových

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV VÁŠ PARTNER V OBLASTI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2016/2017 ORGANIZACE KURZŮ podzimní a jarní semestr vyučovací hodina = 45 minut obvykle 1 setkání týdně (2 3 vyučovací hodiny) maximálně

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV 2017/2018 VÁŠ PARTNER V OBLASTI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZACE KURZŮ podzimní a jarní semestr vyučovací hodina = 45 minut obvykle 1 setkání týdně (2 3 vyučovací hodiny) maximálně

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Obsah. 0 Školský management 18

Obsah. 0 Školský management 18 Obsah Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích programech.......................... 8 Číselné kódování vzdělávacích programů....................................... 11 Přehled interních pracovníků..............................................

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016 Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016 Obsah a průběh studia: Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015 pracoviště HODONÍN, Dobrovolského 4, 695 01 donín, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz Přehled vzdělávacích akcí ČERVEN 1. 6. 2. 6. 4. 6. 23. 6. 25. 6. ZÁŘÍ 23. 9. 23. 9. 24. 9. 30. 9. Bř Práva a povinnosti

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY RESUMÉ Osobním růstem a dalším vzděláváním v oblasti pedagogických dovedností a kompetencí naplníme cestu k vyšší úrovni vzdělávání našich žáků Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka školy PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2017

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2017 EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář Novinky v oblasti bezpečnosti

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2013-2014 Obsah a průběh studia: Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

MŠ, ZŠ a školská zařízení

MŠ, ZŠ a školská zařízení Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 MŠ, ZŠ a školská zařízení Nabídka vzdělávacích programů DVPP na

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Spolupráce knihoven a středních škol

Spolupráce knihoven a středních škol Spolupráce knihoven a středních škol vzdělávací aktivity KISK FF MU učitelům a knihovnám Martin Krčál Olomouc 2016 Kdo je středoškolák? Kdo je středoškolák? Demografie a gender 350 000 300 000 250 000

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 TERMÍN a MÍSTO NÁZEV KURZU LEKTOR STRUČNÝ OBSAH 21. 2. 2017 27. 2. 2017 15:30 17:30 28. 2. 2017 8. 3. 2017 14:30 16:00 14. 3. 2017 Mentor začínajících pedagogů

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO POVINNOSTI VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI BOZP, CELKOVÝ PŘEHLED DLE AKTUÁLNÍ

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL. Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov Loučovice 231

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL. Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov Loučovice 231 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov 382 76 Loučovice 231 Identifikátor školy: 600 059 138 Termín kontroly na místě: 18.-21. říjen 2004 Čj.:

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace Národní 1, 312 00 Plzeň-Újezd Identifikátor: 600 069 656 Termín konání inspekce:

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Po absolvování semináře obdrží účastníci certifikát.

Po absolvování semináře obdrží účastníci certifikát. Seminář je určen provozovatelům, vlastníkům a zaměstnancům ČOV a týká se povinností, které vyplývají ze zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Úpravy stávajícího ŠVP pro základní vzdělávaní Škola hrou,

Úpravy stávajícího ŠVP pro základní vzdělávaní Škola hrou, Informace pro rodiče : Úpravy stávajícího ŠVP pro základní vzdělávaní Škola hrou, začleněné do dodatku, platného od 1.9.2016 Úpravy RVP ZV z roku 2016 vycházejí ze zákona č. 82/2015 Sb., kterým se mění

Více

ISPOP - NOVINKY 2016 (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností a ohlašování prostřednictvím ISPOP)

ISPOP - NOVINKY 2016 (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností a ohlašování prostřednictvím ISPOP) EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář ISPOP - NOVINKY 2016

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od

Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od 1.9.2015 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3.2016 Ing.

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více