Krakovská 1675/ Praha. podklad pro dražbu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č /2012 O ceně obvyklé nemovitosti - Penzionu ZOJA čp. 152 na stp.č.169 a objektu garáží na stp.č.170 včetně studny, venkovních úprav přípojka elektro, vody, kanalizace, septik, lapač tuku a pozemků: stp.č.169, /1 a 220/3 a p.p.č.1143/1, 1151/3, 1153/1 a 1153/3 a trvalých porostů, vše v katastrálním území Javorník v Krkonoších, obec Rudník, okres Trutnov. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: M&M reality holding a.s. Krakovská 1675/ Praha Stanovení ceny obvyklé výnosovou metodou jako podklad pro dražbu Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb., podle stavu ke dni znalecký posudek vypracoval: René Tomeš Sportovní 409/ Hradec Králové telefon: Znalecký posudek obsahuje 14 stran textu včetně titulního listu a včetně 4 strany příloh. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. Hradci Králové,

2 A. Nález 1. Znalecký úkol zjištění ceny obvyklé - Penzionu ZOJA čp. 152 na stp.č.169 a objektu garáží na stp.č.170 včetně studny, venkovních úprav přípojka elektro, vody, kanalizace, septik, lapač tuku a pozemků: stp.č.169, /1 a 220/3 a p.p.č.1143/1, 1151/3, 1153/1 a 1153/3 a trvalých porostů, vše v katastrálním území Javorník v Krkonoších, obec Rudník, okres Trutnov. 2. Informace o nemovitosti Název nemovitosti: Penzion Zoja Adresa nemovitosti: Javorník Rudník Kraj: Královéhradecký Okres: Trutnov Obec: Rudník Katastrální území: Javorník v Krkonoších Počet obyvatel: Výchozí cena stavebního pozemku C p = 35 + (a ) * 0, = 44,1044 Kč/m 2 kde a je počet obyvatel v obci (pokud je a < 1000; použije se a = 1000) Základní cena podle 28 odst. 1 písm. k) : 44,10 Kč/m 2 3. Místopis samostatně stojící objekt Penzionu ZOJA v Javorníku plně podsklepený a s dvěmi nadzemními podlažími se střechou sedlovou s plně využitým podkrovím. Pozemky rovinatého charakteru nepravidelného tvaru, objekt je napojen na veřejnou elektro síť, vodou je objekt zásoben z vlastní studny, kanalizace svedena do septiku. Objekt přístupný z veřejné průjezdné komunikace Svoboda nad Úpou - Rudník, Obec Rudník se rozkládá na ploše km2 a je na spojnici mezi městy Vrchlabí a Trutnov. Průměrná nadmořská výška je 450 m n. m.. V součastnosti žije v obci 2172 obyvatel. Obec má vlastní základní školu, poštu, praktického a zubního lékaře, tři prodejny potravin, tři vetší penziony(hotely) a sedm krásných hospůdek. Kraj: Královéhradecký kraj, okres: Trutnov Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vrchlabí Ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Hostinné 4. Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka se zaměřením nemovitosti byla provedena dne za přítomnosti znalce a objednavatele. 5. Podklady pro vypracování znaleckého posudku internetové nahlížení do KN - snímek katastrální mapy - 2 -

3 internetové stránky internetový obchod s nemovitostmi nabídka a telefonické konzultace s realitními kancelářemi v daném regionu zjištění na místě samém prohlídka informace podané zadavatelem zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb. a č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007Sb. Jiří Kokoška a kol.: Oceňování nemovitostí díl III. Oceňování cenou obvyklou, nakladatelství ARCH Zbyněk Zazvonil: Oceňování nemovitostí na tržních principech 6. Vlastnické a evidenční údaje Mravcová Alena 7. Dokumentace a skutečnost Dokumentace nebyla předložena, vycházím z vlastního zaměření a zjištění na místě samém a údajů sdělených objednatelem a současným uživatelem oceňované nemovitosti. 8. Obecné předpoklady a omezující podmínky pro stanovení tržní nebo obecné, obvyklé hodnoty nemovitosti Toto ocenění bylo vypracované v souladu s těmito obecnými předpoklady a omezujícími podmínkami: Nebylo provedeno žádné šetření a nebyla převzata žádná odpovědnost za právní popis nebo právní náležitosti, včetně právních podkladů vlastnického práva k datu ocenění. Předpokládá se, že vlastnické právo k majetku je správné a tudíž prodejné a je bez závad. Zástavní práva nejsou posuzována. Pokud se nezjistí něco jiného, předpokládá se plný soulad se všemi právními normami a předpisy. S ohledem na účel ocenění není způsob stanovení ceny upraven žádným zvláštním předpisem.cena obvyklá, resp. návrh tržní hodnoty byl Dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb. a č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb. 9. Definice 2 Způsoby oceňování majetku a služeb (1) Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. (2) Službou je poskytování činností nebo hmotně zachytitelných výsledků činností

4 (3) Jiným způsobem oceňování stanoveným tímto zákonem nebo na jeho základě je a) nákladový způsob, který vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění, b) výnosový způsob, který vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry), c) porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci odvozením z ceny jiné funkčně související věci, d) oceňování podle jmenovité hodnoty, které vychází z částky, na kterou předmět ocenění zní nebo která je jinak zřejmá, e) oceňování podle účetní hodnoty, které vychází ze způsobů oceňování stanovených na základě předpisů o účetnictví, f) oceňování podle kurzové hodnoty, které vychází z ceny předmětu ocenění zaznamenané ve stanoveném období na trhu, g) oceňování sjednanou cenou, kterou je cena předmětu ocenění sjednaná při jeho prodeji, popřípadě cena odvozená ze sjednaných cen. 10. Obsah znaleckého posudku 1.1. Ocenění staveb nákladovou metodou penzion ZOJA 1.2. Ocenění ostatních staveb nákladovou metodou garáže 1.3. Ocenění pozemků pozemky 1.4. Výnosové ocenění objekt čp Porovnávací ocenění B. Znalecký posudek 1.1. Ocenění staveb nákladovou metodou penzionzoja Popis: objekt vybudován v roce 1925, modernizace proběhla v roce 1981 a v letech Dispozice: I.PP -hala, bar,místnost pro fitnes, kotelna, sklady I.NP - veradna, schodiště, hala, soc zařízení, chodba, kuchyň, jídelna, bar, sklad, sociální zařízení, kancelář, byt 3+kk mezipatro - sociální zařízení - 4 -

5 II.NP - 10 x pokoj pro hosty včetně soc zařízení podkroví - 4*2 pokoje včetně soc zařízení. Zatřídění pro potřeby ocenění: Budova 3 G. budovy hotelů Svislá nosná konstrukce zděná Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 121 Výpočet jednotlivých ploch: Název Plocha [m 2 ] IPP 21,8x12,5 = 272,50 INP 21,8x12,5+6,2x1,8+5,8x6,2 = 319,62 IINP 21,8x12,5+6,2x1,8 = 283,66 podkroví 21,85x12,5 = 273,12 Zastavěné plochy a výšky podlaží: Název Zastavěná. Konstr. plocha výška Součin IPP 272,50 m2 2,80 m 763,00 INP 319,62 m2 3,30 m 1 054,75 IINP 283,66 m2 3,30 m 936,08 podkroví 273,12 m2 2,50 m 682,83 Součet 1 148, ,66 Průměrná výška podlaží: PVP = 3 436, ,91 = 2,99 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 1 148,91 4 = 287,23 m 2 Obestavěný prostor: Výpočet jednotlivých výměr: Název Obestavěný prostor [m 3 ] čp = 3 435,00 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor čp. 152 NP 3 435,00 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 3 435,00 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení standardu 1. Základy včetně zemních prací kamenné S Svislé konstrukce zděné tl. 45 cm a více S Stropy klenbové a dřevěné S Krov, střecha dřevěný vázaný S 100 Část [%] - 5 -

6 5. Krytiny střech plechová pozinkovaná S Klempířské konstrukce pozinkovaný plech S Úprava vnitřních povrchů dvouvrstvé vápenné omítky S Úprava vnějších povrchů břízolitové omítky S Vnitřní obklady keramické běžné obklady S Schody železobetonové monolitické s běžným S 100 povrchem 11. Dveře hladké plné dveře S Vrata X Okna dřevěná špaletová S Povrchy podlah běžná keramická dlažba S Vytápění ústřední S Elektroinstalace světelná třífázová S Bleskosvod bleskosvod S Vnitřní vodovod ocelové trubky S Vnitřní kanalizace plastové potrubí S Vnitřní plynovod C Ohřev teplé vody centrální ohřev vody S Vybavení kuchyní sporáky S Vnitřní hygienické vybavení WC, umyvadla, sprchový kout S Výtahy C Ostatní C Instalační pref. jádra X 100 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient 1. Základy včetně zemních prací S 6, ,00 6,30 2. Svislé konstrukce S 15, ,00 15,00 3. Stropy S 8, ,00 8,20 4. Krov, střecha S 6, ,00 6,10 5. Krytiny střech S 2, ,00 2,70 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,60 7. Úprava vnitřních povrchů S 7, ,00 7,10 8. Úprava vnějších povrchů S 3, ,00 3,20 9. Vnitřní obklady keramické S 3, ,00 3, Schody S 2, ,00 2, Dveře S 3, ,00 3, Vrata X 0, ,00 0, Okna S 5, ,00 5, Povrchy podlah S 3, ,00 3, Vytápění S 4, ,00 4, Elektroinstalace S 5, ,00 5, Bleskosvod S 0, ,00 0, Vnitřní vodovod S 3, ,00 3, Vnitřní kanalizace S 3, ,00 3, Vnitřní plynovod C 0, ,00 0, Ohřev teplé vody S 2, ,00 2, Vybavení kuchyní S 1, ,00 1, Vnitřní hygienické vybavení S 4, ,00 4,30 Upravený obj. podíl - 6 -

7 24. Výtahy C 1, ,00 0, Ostatní C 4, ,00 0, Instalační pref. jádra X 0, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 93,90 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 2) [Kč/m 3 ] = Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 4) x 0,9390 Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP) x 0,9430 Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP) x 1,0023 Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu) x 0,9390 Polohový koeficient K5 (příl. č dle významu obce) x 0,8500 Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP) x 2,0660 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 3 966,06 Plná cena: 3 435,00 m 3 x 3 966,06 Kč/m 3 = ,10 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 87 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 33 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 120 roků Opotřebení: 100 % x S PCŽ = 100 % x = 72,500 % ,67 Kč PenzionZOJA - zjištěná cena = ,43 Kč 1.2. Ocenění ostatních staveb nákladovou metodou garáže Popis: přízemní stavba o 3 stáních pro osobní automobil. Zatřídění pro potřeby ocenění: Garáž 8: typ A Svislá nosná konstrukce: zděná nebo železobetonová Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: umožňující zřízení podkroví Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1274 Výpočet jednotlivých ploch: Název Plocha [m 2 ] INP 12,9x7,2 = 92,88 Zastavěné plochy a výšky podlaží: Název Zastavěná. plocha Konstr. výška - 7 -

8 INP 92,88 m 2 2,45 m Obestavěný prostor: Výpočet jednotlivých výměr: Název Obestavěný prostor [m 3 ] garáže 92,88x(2,9+2,1 2) = 366,88 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor garáže NP 366,88 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 366,88 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení standardu 1. Základy betonové pásy S Obvodové stěny zděné tl cm S Stropy rovné S Krov dřevěný S Krytina pozinkovaný plech S Klempířské konstrukce pozinkovaný plech S Úpravy povrchů omítky S Dveře C Okna luxfery P Vrata standardní S Podlahy betonové S Elektroinstalace světelná a motorová S 100 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient 1. Základy S 6, ,00 6,00 2. Obvodové stěny S 28, ,00 28,90 3. Stropy S 19, ,00 19,10 4. Krov S 10, ,00 10,00 5. Krytina S 6, ,00 6,80 6. Klempířské konstrukce S 1, ,00 1,90 7. Úpravy povrchů S 5, ,00 5,10 8. Dveře C 2, ,00 0,00 9. Okna P 1, ,46 0, Vrata S 6, ,00 6, Podlahy S 6, ,00 6, Elektroinstalace S 5, ,00 5,80 Součet upravených objemových podílů 97, Část [%] Upravený obj. podíl

9 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 9): [Kč/m 3 ] = Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): x 0,9700 Polohový koeficient K5 (příl. č dle významu obce): x 0,8500 Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): x 2,1030 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 2 384,14 Plná cena: 366,88 m 3 x 2 384,14 Kč/m 3 = ,28 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 29 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 51 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků Opotřebení: 100 % x S PCŽ = 100 % x = 36,250 % ,31 Kč Garáže - zjištěná cena = ,97 Kč 1.3. Ocenění pozemků pozemky Porovnávací metoda Základní popis oceňovaných pozemků Rovinaté pozemky nepravidelného tvaru Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků: v obci mi nejsou známé uskutečněné obchody, cenu obvyklou uvažuji 200Kč/m2 Druh pozemku Parcela č. Výměra [ m 2 ] Jednotková cena [ Kč/m 2 ] Celková cena pozemku [Kč] zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a 220/ nádvoří zastavěná plocha a 220/ nádvoří ostatní plocha 1143/ trvalý travní porost 1151/ ovocný sad 1153/ ovocný sad 1153/ Celková výměra pozemků Hodnota pozemků celkem Výnosové ocenění - 9 -

10 1.4.1 objekt čp. 152 Přehled pronajímaných plocha a jejich výnosů nájem nájem míra kapitalizace [Kč/měsíc] [Kč/rok] [%] Penzion ZOJA celý objekt ,00 včetně garáží Celkový výnos za rok: Výpočet hodnoty výnosovým způsobem Dosažitelné hrubé roční nájemné Kč/rok Dosažitelné procento pronajímatelnosti % 95 % Upravené výnosy celkem Nh Kč/rok Náklady (za rok) Náklady celkem V Kč/rok Čisté roční nájemné N=Nh-V Kč/rok Míra kapitalizace % 8,00 Výnosová hodnota Cv Kč Porovnávací ocenění Není mi znám žádný uskutečněný obchod se srovnatelnou nemovitostí v daném místě a čase. V místě a čase se nabízí mimo oceňovaného objektu ještě objekt po celkové rekonstrukci viz příloha (objekt nabízen od října 2010) C. Cena obvyklá návrh tržní hodnoty: Silné stránky Přístup ze zpevněné komunikace Dostatečná rozloha pozemků blízkost horských středisek v Krkonoších. Objekt je celkově v dobrém stavebně technickém stavu Pokoje vybaveny sociálním zařízením Rozsáhlost objektu možnost využití i pro školní zájezdy Slabé stránky střešní krytina, okna, klempířské konstrukce - před výměnou dojezdová vzdálenost na lyžařské svahy ekonomická náročnost objektu jednostranné využití objektu pouze pro rekreaci celkový stav na trhu s nemovitostmi obdobného druhu obtížně obchodovatelná nemovitost celosvětová krize

11 D.REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI Výnosová hodnota Kč Věcná hodnota Kč Obvyklá cena Kč - z toho hodnota pozemku Kč Komentář ke stanovení ceny obvyklé posuzovaných nemovitostí Cena obvyklá byla stanovena za pomocí výnosového způsobu ocenění, součástí ceny obvyklé jsou: Penzion ZOJA čp. 152 na stp.č.169 Objekt garáží na stp.č.170 Studna Venkovní úpravy přípojka elektro, vody, kanalizace, septik, lapač tuku Pozemky: stp.č.169, /1 a 220/3 p.p.č.1143/1, 1151/3, 1153/1 a 1153/3 Trvalé porosty Vše v katastrálním území Javorník v Krkonoších, obec Rudník, okres Trutnov. Ocenění je provedeno objektivně nestranně a s nejlepším vědomím a svědomím za pomoci VÝNOSOVÉ A SROVNÁVACÍ metody nabízených nemovitostí a vlastním odhadem. Hradci Králové, René Tomeš Sportovní 409/ Hradec Králové E. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne pod č.j.spr. 690/84 pro základní obor ekonomika pro odvětví ceny a odhady se zvl. specializací na odhady nemovitostí a pro obor stavebnictví pro odvětví stavby obytné.znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /2012 znaleckého deníku

12 OBJEKT GARÁŽÍ PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE ULIČÍ POHLED ČP.152 DVORNÍ POHLED

13 POHLED NA POZEMKY KUCHYŇ JÍDELNA KOTELNA

14 - 14 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3396-219/2013 O ceně rodinného domu v obci Prostějov, Přemyslovka č.p.2484/5, včetně příslušenství a pozemku p.č.4488, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 393 m 2, vše zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý mlýn), parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156-69/2013. Křenová 26 602 00 Brno. Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro účely dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156-69/2013. Křenová 26 602 00 Brno. Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro účely dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 156-69/2013 O ceně nebytového prostoru č. 193/1, LV 4439, v budově Staré Brno, č.p. 193, LV 3939, byt.dům, na pozemku p.č. 1281 a pozemků p.č. 1281 a 1282 v obci Brno, katastrální území

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

Znalecký posudek č. ZP-2092

Znalecký posudek č. ZP-2092 Znalecký posudek č. ZP-2092 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 4/6 na - stavbě (budova) č.p. 64, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc. č. 154 (

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2446/2015 O ceně obvyklé nebytového prostoru č. 101 v ul. Oblá č.p./ č.o. 445/53 s podílem na společných pristiorech a pozemcích č.par. 2602/1 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 1988/3,

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor v současném stavu Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

Více

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 75 na pozemku parc.č. St.

Více

Znalecký posudek č. 711-18/2006

Znalecký posudek č. 711-18/2006 Znalecký posudek č. 711-18/2006 stanovení obvyklé ceny zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. St. 28 a pozemků parc.č. St. 28, 68/1 v obci Hostouň, k.ú. Slatina u Hostouně, okres Domažlice

Více

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 O ceně obvyklé: Rodinného domu č.p. 106 na pozemku p.č. st. 145 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 145 a 334/5, uvedeno na LV č. 27, v k.ú. Zahnašovice, v obci Zahnašovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 576 na pozemku parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2256-213/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2256-213/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2256-213/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - pozemku parc.č. 677/2 jehož součástí je bytový dům č.p. 367, součástí a příslušenství, katastrální území a obec Stonava, okres

Více

Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Budova č.p. 744 na pozemku parc.č. 2015

Více

ZNALECKÝ POSUDEK SE STANOVENÍM OBVYKLÉ CENY (TRŽNÍ -V MÍSTĚ A ČASE OBVYKLÉ)

ZNALECKÝ POSUDEK SE STANOVENÍM OBVYKLÉ CENY (TRŽNÍ -V MÍSTĚ A ČASE OBVYKLÉ) ZNALECKÝ POSUDEK SE STANOVENÍM OBVYKLÉ CENY (TRŽNÍ -V MÍSTĚ A ČASE OBVYKLÉ) číslo: 37/3957/2012 o ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 149 (rodinný dům čp. 74 na stavební parcele č. 37 a stavební parcela

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2001-587/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2001-587/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2001-587/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci sestávající z : pozemku p.č. st. 25/3 jehož součástí je stavba č.p. 140, občanská vybavenost, pozemku p.č. st. 25/4, jehož součástí

Více

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Členský podíl, s nímž je spojeno členství

Více

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Předmět ocenění: Nebytový (provozní) objekt dokončený pozemek vlastníka parcela č. 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12,

Více

Znalecký posudek č. 849-35/11

Znalecký posudek č. 849-35/11 Znalecký posudek č. 849-35/11 ve věci stanovení ceny obvyklé nemovitostí - jednotky (bytu) č. 638/1, vč. spoluvlastnických podílů na společných částech domu a jeho vybavení a spoluvlastnického podílu k

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12608-313/10 o ceně rodinného domu č.p.125 na parc.č.809, katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem včetně pozemků, příslušenství a pozemku parc.č.884/127, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 202/2662/2012 o ceně nemovitostí - objektu bývalé zemědělské usedlosti sestávající se z objektu rodinného domu číslo popisné 17, se zděnou stavbou stodoly a zděnou stavbou výměnku,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti NEMOVITOST: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5280-142/2014 6 Areál - víceúčelový, provozní areál na LV 302 v k.ú.orlová Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Orlová, k.ú. Orlová,

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více