r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y"

Transkript

1 Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba Horní Maršov, dne ROZHODNUTÍ Výroková část: Obecní úřad Horní Maršov, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle 84 až 91 a 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne podal ALDAST, spol. s r.o., IČ , 5. května 149, Strakonice II, Strakonice 1, kterého zastupuje Jan Géc, Promenáda 107, Horní Maršov (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y na stavbu: Centrum celoroční turistiky v obci Horní Maršov na p.p.č. 275/2, p.p.č.272/2 v katastrálním území Horní Maršov(dále jen "stavba"), která obsahuje: Druh a účel umisťované stavby: 1. Stavební objekt SO 04 - Hotel, squash, bowling včetně napojení hotelu na inženýrské sítě 2. Stavební objekt SO 05 Komunikace veřejně nepřístupná a zpevněné plochy 3. Stavební objekt SO 13 Tenisový kurt + garážové stání vozidel 4. Stavební objekt SO 15 Ubytovací zařízení, bazén, vellness včetně napojení na inženýrské sítě Parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí: Pozemek : druh pozemku: vlastníci: p.p.č. 275/2 ostatní plocha ALDAST, spol. s r.o., Strakonice p.p.č. 272/2 ostatní plocha ALDAST, spol. s r.o., Strakonice 1. Stavební objekt SO 04 - Hotel, squash, bowling: Umístění stavby na pozemku: Novostavba hotelu bude umístěna na pozemku parc.č. 275/2 rovnoběžně se společnou hranicí sousedního pozemku č. 272/3 a p.p.č. 266/14 severním směrem ve vzdálenost 4,785m a od navržené

2 Spis.zn. 259/11-Mo str. 2 opěrné zdi ve vzdálenosti 1,075m, a dále východním směrem od sousedního pozemku č 275/6 ve vzdálenosti 16,39m. Stavba vodovodní přípojky v délce 17,6m bude umístěna na p.p.č. 275/2 v katastrálním území Horní Maršov. Teplovodní přípojka v délce 38,7m bude umístěna na p.p.č. 275/2. v katastrálním území Horní Maršov. Kanalizační přípojka, splašková v délce 23,8m bude umístěna na p.p.č. 275/2v katastrálním území Horní Maršov. Kanalizace tuková v délce 9,9m a lapák tuků typ ASIO Brno AS FAKU 4EO/PB/SV bude umístěn na p.p.č. 275/2 v katastrálním území Horní Maršov. Kanalizace dešťová v délce 23,1m bude umístěna na p.p.č. 275/2v katastrálním území Horní Maršov. Elektropřípojka v délce 36,9m bude umístěna na p.p.č. 275/2v katastrálním území Horní Maršov. Telefonní přípojka v délce 49,2m bude umístěna na p.p.č. 275/2v katastrálním území Horní Maršov. Určení prostorového řešení stavby: Novostavba hotelu je navržena čtyřpodlažní z toho jedno podlaží podzemní obdélníkového půdorysu o velikosti podzemního podlaží 31,7m x 28,4m s využitím svažitého terénu k provedení zářezu. 1.NP, 2.NP a 3.NP má obdélníkový půdorys o velikosti 24,5m x 16m a je umístěna ve východní části jako nástavba nad podzemní podlaží. Stavba je zastřešena pultovými střechami v různých úrovních a plochou střechou. +-0,000 odpovídá 1.PP = 588,500, 1.NP odpovídá +3,700 = 592,200. Zastavěná plocha: 968m2 Obestavěný prostor: 8400m3 Počet ubytovacích jednotek 13 x pokoj s příslušenstvím, 8 apartmánů 2+kk Ubytovací kapacita objektu: 49 osob Restaurace s 80 místy k sezení. Přípojky inženýrských sítí: kanalizace dešťová a splašková, tuková, vodovod, telefonní kabel, elektropřípojka a teplovodní přípojka jsou stavby uložené v zemi. 2. Stavební objekt SO 05 Komunikace veřejně nepřístupná a zpevněné plochy Umístění stavby na pozemku: Uzavřený areál je komunikačně napojen na veřejnou silniční síť v Horním Maršově. Hlavní vjezd do areálu je z ul. Promenáda. Vedlejší vjezd přes nově zřízený sjezd z obecní komunikaci p.p.č. 538/1 v k.ú. Horní Maršov na p.p.č. 272/2, který bude napojen na areálovou komunikaci. Všechny nově navržené komunikace jsou veřejně nepřístupné a jsou umístěny na p.p.č. 275/2 a p.p.č. 272/2 v k.ú. Horní Maršov. Určení prostorového řešení stavby: 1. Nová komunikace v šířce 4,45, která vede od vedlejšího vjezdu k hotelu. 2. Nová komunikace v šířce 2,5m, která vede z křižovatky u hotelu východním směrem vjezd do budovy hotelu + zásobování a k tenisovému kurtu. 3. Obslužná komunikace je navržena v šíři 6m, propojení na stávající areálovou komunikaci 4. Nová komunikace od křižovatky severozápadním směrem k parkovišti Parkoviště má 24 stání osobních vozidel z toho 2 stání pro invalidy Stání jsou kolmá v modulu o délce 5m a šířce 2,4m s přesahem přes obrubník v délce 0,5m Odvodnění podélné a příčné se zaústěním do dešťové kanalizace 5. Na západní straně hotelu ( mezi hotelem a tenisovým kurtem) je navržen chodník, zpevněná plocha 6. U stavebního objektu SO -15 ubytovací zařízení ( apartmány) je navržena zpevněná plocha ze zámkové dlažby terasa v místě bývalé budovy márnice. 3. Stavební objekt SO 13 Tenisový kurt + garážové stání vozidel Umístění stavby na pozemku: Stavba tenisového kurtu a objektu pro parkování vozidel je umístěna na p.p.č. 275/2v katastrálním území Horní Maršov mezi objektem hotelu SO 04 a objektem ubytovacího zařízení SO -015 podle situace v měřítku 1:200.

3 Spis.zn. 259/11-Mo str. 3 Určení prostorového řešení stavby: Jednopodlažní podzemní objekt, na jehož střeše bude umístěn tenisový kurt. Půdorysný rozměr objektu 36,50m x 18,25m, odpovídá rozměrům navrženého tenisového kurtu. +-0,000 odpovídá 1.PP = 592,200, 1.NP odpovídá + 2,530 = 594,730. V objektu je navrženo 23 krytých otevřené stání pro vozidla O2 ( z toho 1 stání pro invalidy), sklad a lyžárna. K tenisovému kurtu vede nová areálová komunikace v šířce 2,5m ( SO-05). Provoz celého objektu je bezbariérově přístupný. 4. Stavební objekt SO 15 Ubytovací zařízení, vnitřní bazén a wellness Umístění stavby na pozemku: Stavba ubytovacího zařízení bude umístěna v jihovýchodní části pozemku č. 275/2 na p.p.č. 275/2 v katastrálním území Horní Maršov jižním směrem ve vzdálenosti 27,120 od sousední hranice s pozemkem č. 275/9, západním směrem ve vzdálenosti 1,85m od sousední hranice s pozemkem č. 274, západním směrem ve vzdálenosti 7,3m od sousední hranice s pozemkem č. 280/2 a severním směrem ve vzdálenosti 13,8m od sousední hranice s pozemkem č. 266/6 vše v katastrálním území Horní Maršov. Stavba vodovodní přípojky v délce 30m bude umístěna na p.p.č. 275/2 v katastrálním území Horní Maršov. Teplovodní přípojka v délce 62m bude umístěna na p.p.č. 275/2. v katastrálním území Horní Maršov. Kanalizační přípojka, splašková v délce 36m bude umístěna na p.p.č. 275/2v katastrálním území Horní Maršov. Kanalizace dešťová v délce 32m bude umístěna na p.p.č. 275/2v katastrálním území Horní Maršov. Elektropřípojka v délce 10m bude umístěna na p.p.č. 275/2v katastrálním území Horní Maršov. Přípojka slaboproudu v délce 62m bude umístěná na p.p.č. 275/2v katastrálním území Horní Maršov. Venkovní osvětlení terasy v délce 26m bude umístěno na p.p.č. 275/2v katastrálním území Horní Maršov. Určení prostorového řešení stavby: Ubytovací zařízení je navrženo zděné třípodlažní ( 1.PP, 1.NP, 2.NP), obdélníkového nepravidelného půdorysu, s využitím terénu, půdorysný rozměr délky 40,25m, ve východní části šířky 15,20m, v západní části s ustupujícím půdorysem o rozměrech šířky10m, zastřešená pultovou střechou v různých úrovních. +-0,00 odpovídá 1.PP = 597,00. Obestavěný prostor: 3 740m3 Zastavěná plocha 494,04m2 Přípojky inženýrských sítí: kanalizace dešťová a splašková, tuková, vodovod, telefonní kabel, elektropřípojka a teplovodní přípojka jsou stavby uložené v zemi. Příjezd na stavbu: Příjezd je po obecní komunikaci p.p.č. 538/1 v k.ú. Horní Maršov, přes nově zřízený sjezd na p.p.č. 272/2, nový příjezd bude napojen areálovou komunikaci. Vymezení území dotčeného vlivy stavby: Dotčené území je vymezeno výše uvedeným dotčeným stavebním pozemkem. Toto území bude dotčeno stavební činností po dobu výstavby. Užíváním stavby po jejím dokončení nebude území nijak ovlivněno nad rámec současného využití území. Záměr je situován do dříve existující stavby, využití území je v souladu s územním plánem obce Horní Maršov. II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje dokumentaci pro územní řízení v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., a výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.vymezení stavebního pozemku je i v koordinační situaci v měřítku 1:200 č. výkresu C2.

4 Spis.zn. 259/11-Mo str Pro umístění stavby se vymezuje část pozemku parc.č. 275/2, 272/2 v k.ú. Horní Maršov pro stavbu hotelu (SO-04), stavbu komunikace ( SO 05), tenisového kurtu (SO-13) a ubytovacího zařízení (SO- 15), jako pozemek stavební. Do pozemků budou uloženy i inženýrské sítě. 3. Budou splněny a respektovány podmínky ČEZ Teplárenská a.s., provozní jednotka Poříčí a Dvůr Králové, Trutnov ze dne Stavba objektu Apartmánů a hotelu squash je možno připojit na teplovodní potrubí v blízkosti plánované stavby Předávací stanice pro vytápění domu bude provedena dle připojovacích podmínek (viz. Příloha) Podmínky realizace teplovodní přípojky budou sepsány ve smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné energie ( zpravidla projekt přípojky a montáž potrubí financuje dodavatel tepelné energie, výkopové a stavební práce včetně stavebního povolení v rámci stavby polyfunkčního domu zajistí a financuje investor stavby). Na teplovodní přípojku bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene. 4. Budou dodrženy a respektovány podmínky ve vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic ze dne , č.j /11, podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, existence el. komunikace Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica 02 I. Obecná ustanovení 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica 02 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. 2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu ksek. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PYSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. 3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica 02", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica 02 vzniknou porušením jeho povinnosti. II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK 1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. 2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět. 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnýmisondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/-30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. 4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích. 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů,technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

5 Spis.zn. 259/11-Mo str Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba 'před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. 8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica Stavebník:, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník:, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí. 10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). 11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK. 12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica 02" mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. 13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. 14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m 15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned,nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica 02, s telefonním číslem , pro oblast Praha lze užít telefonní číslo III. Práce v objektech a odstraňování objektů 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica 02 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK. 2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní. IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby 1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK. 2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí,elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou. 3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových trasspolečnosti Telefónica 02 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat pas za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. 4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica 02 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k

6 Spis.zn. 259/11-Mo str. 6 činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS. 5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií. V. Přeložení SEK 1. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. 2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat pas za účelem projednání podmínek přeložení SEK. 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica 02 "Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK". VI. Křížení a souběh se SEK 1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. Y opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat pas 2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PYSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK. 5. Stavebník, nebo jív pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat. 6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména: v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech, do příčného řezu zakreslit také profi1 kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m, neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury, předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou, nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory, projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu. 5. Budou dodrženy podmínky ve vyjádření ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín ze dne , zn , podle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, o Ve Vámi uvedeném zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu: podzemní sítě, nadzemní sítě, stanice. o V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky , která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. o Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE a ČSN EN Přibližný průběh tras Vám posíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů o V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, nebo bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné požádat prostřednictvím Zákaznické linky o souhlas s činností v ochranném pásmu. Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s.

7 Spis.zn. 259/11-Mo str. 7 o o Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku , která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Toto vyjádření je platné 1 rok od a slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro potřeby územního či stavebního řízení, pokud je taková dokumentace zpracovávaná. Nenahrazuje však vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k připojení nového odběru ( zdroje elektrické energie či navýšení rezervovaného příkonu) výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu. 6. Budou dodrženy a respektovány podmínky ve vyjádření Vodovodů a kanalizací Trutnov a.s. ze dne , Fakturační vodoměry budou osazeny dle přílohy vodoměrná sestava v objektech Geodetické zaměření přípojek před záhozem Dodávka vody do potrubí bude zajištěna po osazení fakturačního vodoměru a uzavřené smlouvy s VaK TU, a.s. o dodávce vody a odvedení splaškových vod. obchodní oddělení p. Moník tel , mobil Budou dodrženy a respektovány podmínky ve vyjádření ČEZ Distribuce a.s., Děčín k připojení ze dne , č.j Připojení nových objektů bude provedeno rozšířením stávajícího distribučního kabelového vedení AYKY 3x z transformační stanice č ( Horní Maršov nemocnice) k novým objektům na pozemku p.č. 275/2. Na objektech budou umístěny rozpojovací pojistkové skříně SR 302. Provedení měření musí odpovídat Připojovacímu a dodacímu standartu energetiky. Elektroměrové rozvaděče budou umístěny na přístupném místě. Závazné stanovisko k připojením trvalého odběru bude vydáno po podání žádosti o připojení lokality k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN s požadovaným rezervovaným příkonem pro jednotlivá odběrná místa. 8. Budou dodrženy a respektovány podmínky ve vyjádření obce Horní Maršov ze dne V průběhu stavby bude průběžně prováděn úklid případného znečištění místních komunikací Budou učiněna dostatečná protiprašná a protihluková opatření odpovídající stavbě v obytné zoně. Po ukončení prací budou neprodleně odstraněny případné škody na místních komunikacích způsobené dopravou materiálu na ( ze ) stavbu. 9. Stavba bude umístěna a projektová dokumentace zpracována v souladu se závaznými stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů: a) Souhrnné stanovisko Městského úřadu Trutnov, odbor životního prostředí ze dne , č.j. 2011/10944/ŽP/REK podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č.289/1995 Sb., o lesích, podle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, podle zákona o ovzduší a podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Vodoprávní hospodářství: Vodoprávní úřad posoudil předloženou projektovou dokumentaci a nemá námitek, uliční vpusti pro odvodnění zpevněných ploch před hotelem budou doplněny o sorpční náplně. Ochrana ovzduší: Dotčeným správním orgánem z hlediska ochrany ovzduší je příslušný obecní úřad. Odpadové hospodářství: S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu s platnými předpisy v oblasti odpadového hospodářství zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy. Odpady musí být předávány oprávněné osobě dle výše uvedeného zákona a musí s nimi být nakládáno tak, aby nezpůsobovaly újmu životního prostředí a nenarušovaly vzhled okolní krajiny. Doklady o naložení s odpady předloží investor při kolaudaci stavby Ochrana ZPF Bez připomínek. Záměr se nedotýká zájmů chráněných tímto zákonem. Ochrana LP: Vzhledem k tomu, že se stavba nachází ve vzdálenosti do 50m od okraje lesa, musí investor požádat orgán státní správy lesů ( Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí) o souhlas podle 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů

8 Spis.zn. 259/11-Mo str. 8 Ochrana přírody: Státní správu v ochraně přírody a krajiny na tomto území vykonává Správa KRNAP ve Vrchlabí Celkové zhodnocení: Z hlediska životního prostředí souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací za předpokladu respektování připomínek jednotlivých orgánů státní správy. b) závazné stanovisko Městského úřadu Trutnov, odboru životního prostředí ze dne , č.j. 2011/11936/REK, podle zákona č. 289/1995 Sb, ( lesní zákon), souhlas s umístěním a povolením stavby v ochranném pásmu lesa Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně dotčených lesních pozemků uvedených v 13 lesního zákona. Zejména provádět práce tak, aby nedocházelo k ohrožení sousedních lesních porostů. K odstranění případných škod činit bezprostředně potřebná opatření. Na lesním pozemku nesmí být ukládány a skladovány zemní hmoty, stavební materiál, odpady, umísťovat stavební zařízení, odstavována technika apod. Veškerá činnost v ochranném pásmu musí být prováděna tak, aby nedocházelo k poškození lesní půdy, okolních porostů a jejich kořenového systému. Nebude požadováno odlesnění v okolních porostech, a to ani následovně. Stavba bude zabezpečena tak, aby nemohlo dojít k jejímu poškození případnými padajícími stromami Požárně nebezpečný prostor nebude zasahovat do lesních pozemků Vlastníci nemovitosti nebo investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním z pozemků určených k plnění funkcí lesa. c) vyjádření Městského úřadu Trutnov, odbor výstavby ze dne , č.j. 2011/12005/V/BEH/532, podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Povinností stavebníka (investora) je splnit požadavky, které ukládá 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů tj. Oznámit ve smyslu 22 odst. 2 cit. zákona záměr výstavby již v době její přípravy Archeologickému ústavu Akademie věd v Praze, případně i oprávněné organizaci (např. muzeu) svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. K provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře písemnou dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti.nejpozději 10 pracovních dnů předem stavebník (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací. Oznámit v případě, že dojde k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů tuto skutečnost ve smyslu 23 odst. 2 cit. zákona nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu, a to buď osobně, nebo prostřednictvím příslušného obecního úřadu. d) Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, pracoviště Trutnov ze dne , č.j. s-khshk 29463/2011/2/hok.tu/br, podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Po dohotovení stavby provést kontrolní prohlídku stavby za účasti KHS na základě které bude v souladu s podanou žádostí stavebníka vydáno závazné stanovisko k užívání stavby K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad o výsledku rozboru vzorku pitné vody mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody; místo odběru dřez v úseku čisté přípravy zeleniny. e) Rozhodnutí Obecního úřadu Horní Maršov ze dne , č.j. 58/09-Ja, povolení ke kácení dřevin. f) Rozhodnutí Obecního úřadu Horní Maršov, Silničního správního úřadu ze dne , č.j. 57/07/37-Ja, povolení připojení sjezdu z místní komunikace na p.p.č. 272/2 v k.ú. Horní Maršov g) Rozhodnutí Správy Krkonošského národního parku Vrchlabí ze dne , č.j. KRNAP 08392/2011, povolení ke kácení dřevin 10. Při realizaci stavby budou navržena protiradonová opatření s ohledem na výsledky stanovení radonového indexu pozemku a na základě naměřených hodnot objemové aktivity radonu z podloží a plynupropustnosti základové zeminy zařazení pozemku parc.č. 275/2 v katastrálním území Horní Maršov do kategorie vysokého radonového rizika.

9 Spis.zn. 259/11-Mo str. 9 Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle 27 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení: ALDAST, spol. s r.o., 5. května 149, Strakonice II, Strakonice 1 Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: V průběhu správního řízení o umístění stavby nebyly uplatněny žádné námitky účastníků územního řízení ani připomínky veřejnosti k projednávanému záměru B. Výroková část: Obecní úřad Horní Maršov, hospodářsko správní odbor, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a novel (dále jen "stavební zákon"),ve stavebním řízení přezkoumal podle 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne podal: ALDAST, spol. s r.o., IČ , 5. května 149, Strakonice II, Strakonice 1, prostřednictvím zmocněnce: Jana Géce, Promenáda 107, Horní Maršov (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání III. Vydává podle 115 stavebního zákona a 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu s t a v e b n í p o v o l e n í na stavbu: Centrum celoroční turistiky v obci Horní Maršov na p.p.č. 275/2, p.p.č.272/2 v katastrálním území Horní Maršov(dále jen "stavba"), která obsahuje: Stavební objekt SO 04 - Hotel, squash, bowling včetně napojení hotelu na inženýrské sítě Stavební objekt SO 05 Komunikace veřejně nepřístupná a zpevněné plochy Stavební objekt SO 13 Tenisový kurt + garážové stání vozidel Stavební objekt SO 15 Ubytovací zařízení, apartmány včetně napojení na inženýrské sítě Parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí: Pozemek : druh pozemku: vlastníci: p.p.č. 275/2 ostatní plocha ALDAST, spol. s r.o., Strakonice p.p.č. 272/2 ostatní plocha ALDAST, spol. s r.o., Strakonice 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z října 2011 č. zakázky , kterou zpracoval ateliér A32 spol. s r.o.se sídlem V Štíhlách 12, Praha 4 pod vedením zodpovědného projektanta Ing. Arch Romana Schmitta, autorizovaný architekt, ( ČKA 01206), ověřené ve stavebním řízení, která obsahuje: 1. Stavební objekt SO 04 - Hotel, squash, bowling Novostavba hotelu je navržena čtyřpodlažní z toho jedno podlaží podzemní obdélníkového půdorysu o velikosti podzemního podlaží 31,7m x 28,4m s využitím svažitého terénu k provedení zářezu. 1.NP, 2.NP a 3.NP má obdélníkový půdorys o velikosti 24,5m x 16m a je umístěna ve východní části jako nástavba nad podzemní podlaží. Stavba je zastřešena pultovými střechami v různých úrovních a plochou střechou. +-0,000 odpovídá 1.PP = 588,500, 1.NP odpovídá +3,700 = 592,200. Zastavěná plocha: 968m2 Obestavěný prostor: 8400m3

10 Spis.zn. 259/11-Mo str. 10 Počet ubytovacích jednotek 13 x pokoj s příslušenstvím, 8 apartmánů 2+kk Ubytovací kapacita objektu: 49 osob Restaurace s 80 místy k sezení. Stavba je napojena přípojkami na stávající areálové sítě. Teplovodní přípojka bude projednána v samostatném řízení není součástí tohoto stavebního povolení. Příjezd na stavbu je po obecní komunikaci p.p.č. 538/1 v k.ú. Horní Maršov, přes nově zřízený sjezd na p.p.č. 272/2, nový příjezd bude napojen areálovou komunikaci. Dispoziční řešení: 1. PP : zádveří (001), restaurace ( 002), bowlingová dráha (003), bowlingová dráha sezení (003b), strojovna bowlingu (004), bezariérové WC (005), WC ženy (006), WC muži (007), chodba ricochet (008), chodba (009), fitness(010), squashový kurt (011), ricochetový kurt (012), chodba (013), chodba (014), WC ženy (015), WC muži (016), šatna ženy (017), šatna muži (018), úklid (019), vodoměr (020), bar, bufetový úsek )021), umývárna nádobí (022), varna restaurace (023), denní sklad (024), WC personál (025), úklid (026), manipulační chodba (027), šatna personál (028), umývárna personál (029), hrubá přípravna zeleniny (030), sklad zeleniny (030), sklad masa (032), suchý sklad (033), sklad (034), kancelář (035), obaly (036), manipulační chodba (037), výtahová šachta (V1). 1.NP: zádveří (101), vstupní hala (102), schodiště ( 103.), recepce ( 104), zázemí recepce (105), umývárna (106), WC (107), hala recepce ( 108), provozní chodba ( 109), úklid (110), sklad čistého prádla ( 111), sklad špinavého prádla (112), sklad DKP ( 113), klub (114), strojovna VZT (115), hala recepce foyer (116), výtahová šachta (V1), hotelový pokoj pro invalidy ( A1) obsahující: předsíň (A1.1), koupelna (A1.2), pokoj A NP: schodiště (201), chodba (202), - hotelový apartmán s příslušenstvím ( A.2) obsahující: předsíň (A.2.1), koupelna ( A.2.2), pokoj ( A.2.3), pokoj (A.2.4) šatna ( A.2.5), - hotelový apartmán s příslušenstvím ( B.2) obsahující: předsíň (B.2.1), koupelna ( B.2.2), pokoj ( B.2.3), pokoj (B.2.4) šatna ( B.2.5), balkon ( B.2.6), - hotelový pokoj s příslušenstvím (C.2) obsahující: předsíň (C.2.1), koupelna ( C.2.2), pokoj (C.2.3) - hotelový pokoj s příslušenstvím (D.2) obsahující: předsíň (D.2.1), koupelna ( D.2.2), pokoj (D.2.3) - hotelový apartmán s příslušenstvím ( E.2) obsahující: předsíň (E.2.1), koupelna ( E.2.2), pokoj ( E.2.3), pokoj (E.2.4) šatna ( E.2.5), balkon ( E.2.6), - hotelový pokoj s příslušenstvím (F.2) obsahující: předsíň (F.2.1), koupelna ( F.2.2), pokoj (F.2.3) - hotelový pokoj s příslušenstvím (G.2) obsahující: předsíň (G.2.1), koupelna ( G.2.2), pokoj (G.2.3) - hotelový apartmán s příslušenstvím ( H.2) obsahující: předsíň (H.2.1), koupelna ( H.2.2), pokoj ( H.2.3), pokoj (H.2.4) šatna ( H.2.5), balkon ( H.2.6), - hotelový pokoj s příslušenstvím (I.2) obsahující: předsíň (I.2.1), koupelna ( I.2.2), pokoj (I.2.3) - hotelový pokoj s příslušenstvím (J.2) obsahující: předsíň (J.2.1), koupelna ( J.2.2), pokoj (J.2.3), balkon ( J.2.4). 3.NP: schodiště ( 301), chodba 302) - hotelový apartmán s příslušenstvím ( A.3) obsahující: předsíň (A.3.1), koupelna ( A.3.2), pokoj ( A.3.3), pokoj (A.3.4) šatna ( A.3.5), - hotelový apartmán s příslušenstvím (B.3) obsahující: předsíň (B.3.1), koupelna ( B.3.2), pokoj ( B.3.3), pokoj (B.3.4) šatna ( B.3.5), balkon (B.3.6). - hotelový pokoj s příslušenstvím (C3) obsahující: předsíň (C.3.1), koupelna ( C.3.2), pokoj (C.3.3) - hotelový apartmán s příslušenstvím (E.3) obsahující: předsíň (E.3.1), koupelna ( E.3.2), pokoj ( E.3.3), pokoj (E.3.4) šatna ( E.3.5), balkon (E.3.6). - hotelový pokoj s příslušenstvím (F3) obsahující: předsíň (F.3.1), koupelna ( F.3.2), pokoj (F.3.3) - hotelový pokoj s příslušenstvím (G3) obsahující: předsíň (G.3.1), koupelna (G.3.2), pokoj (G.3.3) - hotelový apartmán s příslušenstvím (H.3) obsahující: předsíň (H.3.1), koupelna ( H.3.2), pokoj ( H.3.3), pokoj (H.3.4) šatna ( H.3.5), balkon (H.3.6). - hotelový pokoj s příslušenstvím (I3) obsahující: předsíň (I.3.1), koupelna (I.3.2), pokoj (I.3.3) - hotelový pokoj s příslušenstvím (J3) obsahující: předsíň (J.3.1),koupelna(J.3.2), pokoj (J.3.3), balkon (J.3.4).

11 Spis.zn. 259/11-Mo str Stavební objekt SO 05 Komunikace veřejně nepřístupná a zpevněné plochy Uzavřený areál je komunikačně napojen na veřejnou silniční síť v Horním Maršově. Hlavní vjezd do areálu je z ul. Promenáda. Vedlejší vjezd přes nově zřízený sjezd z obecní komunikaci p.p.č. 538/1 v k.ú. Horní Maršov na p.p.č. 272/2, který bude napojen na areálovou komunikaci. Všechny nově navržené komunikace jsou veřejně nepřístupné. Stavba obsahuje: Obslužné komunikace a parkování stání se provedou se živičným krytem a konstrukcí ve složení asfaltového betonu, obalované kamenivo, kamenivo stmelené cementem a štěrkodrtí. Vozovka před objektem apartmánů bude provedena s krytem dlážděným z cementobetonové dlažby a konstrukcí ve složení betonové dlažby, lože z drtě, mechanicky zpevněné kamenivo a štěrkodrtí. Chodníky s dlážděným cementobetonovým krytem se provedou s konstrukcí ve složení betonové dlažby, lože z drtě, štěrkodrí. Obrubníky se použijí nové, kladené do betonového lože s opěrou. Pro oddělení pojízdných ploch od vozovky a chodníků se použije betonový silniční obrubník s úkosem. Pro oddělení ploch pro pěší od ploch zeleně je navržen betonový záhonový obrubník cca 50 x 250mm. 3. Stavební objekt SO 13 Tenisový kurt + garážové stání vozidel Jednopodlažní podzemní objekt, na jehož střeše bude umístěn tenisový kurt. Půdorysný rozměr objektu 36,50m x 18,25m, odpovídá rozměrům navrženého tenisového kurtu, který bude oplocen. +-0,000 odpovídá 1.PP = 592,200, 1.NP odpovídá + 2,530 = 594,730. K tenisovému kurtu vede nová areálová komunikace v šířce 2,5m ( SO-05). Provoz celého objektu je bezbariérově přístupný. Obestavěný prostor budovy 1 880m3 Zastavěná plocha budovy 672m2 Počet garážových stání: 23 ( z toho 1 stání pro invalidy) Dispoziční řešení: 1.PP: lyžárna, sklad kol, stání pro 23 osobních vozidel z toho jedno stání pro invalidy. Příjezd na stavbu je po obecní komunikaci p.p.č. 538/1 v k.ú. Horní Maršov, přes nově zřízený sjezd na p.p.č. 272/2, nový příjezd bude napojen areálovou komunikaci. 4. Stavební objekt SO 15 Ubytovací zařízení, apartmány včetně napojení na inženýrské sítě Ubytovací zařízení je navrženo zděné třípodlažní ( 1.PP, 1.NP, 2.NP), obdélníkového nepravidelného půdorysu, s využitím terénu, půdorysný rozměr délky 40,25m, ve východní části šířky 15,20m, v západní části s ustupujícím půdorysem o rozměrech šířky10m, zastřešená pultovou střechou v různých úrovních. +-0,00 odpovídá 1.PP = 597,00. 1.NP : 2x apartmán 2 +kk pro max. 3 osoby 2.NP: 4x apartmán 2 +kk pro max. 3 osoby Obestavěný prostor: 3 740m3 Zastavěná plocha: 501,29m2m2 Stavba je napojena přípojkami na stávající areálové sítě. Teplovodní přípojka bude projednána v samostatném řízení není součástí tohoto stavebního povolení. Příjezd na stavbu je po obecní komunikaci p.p.č. 538/1 v k.ú. Horní Maršov, přes nově zřízený sjezd na p.p.č. 272/2, nový příjezd bude napojen areálovou komunikaci. Dispoziční řešení 1.PP: kryté parkování 4 os. vozidla ( 0.01), vstup apartmány (0.02), schodiště (0.03), provozní místnost, úklid (0.04), únikový východ (0.05), sklad prádla (0.06), kola, lyže ( 0.07), schodiště (0.08), únikový východ (0.09), výměník, bazén. Technologie (0.10, vstup-relax + bazén (0.11), Šatna ženy ( 0.12), umývárna ženy (0.13), šatna muži (014), umývárna muži (0.15), chodba (0.16), WC ženy (0.17), WC muži (0.18), WC invalid. (0.19), chodba, schodiště (0.20), úklidová komora (0.21), provozní místnost (0.22), odpočívárna sprchy (0.23), bazén (0.24), sauny (0.25), parní sauna (0.26), technická místnost (0.27), suchá sauna( 0.28), sprchy (0.29), inhalace 0.30.

12 Spis.zn. 259/11-Mo str NP: schodiště (1.01),předsíň (1.02), WC+koupelna(1.03), pokoj(1.04), obývací pokoj+kuch. kout (1.05) terasa balkon (1.06), předsíň (1.07), WC + koupelna (1.08), pokoj (1.09), obývací pokoj+kuch. kout (1.10), terasa-balkon (1.11), schodiště(1.12), předsíň (1.13), předsíň WC (1.14), WC (1.15), masáž (1.16), masáž (1.17), terasa-balkon (1.18), rozcvičení (1.19), kryokomora (1.20), terasa balkon (1.21), schodiště (1.22), procedury (1.23), koupele (1.24), terasa (1.25). 2.NP: schodiště (2.01), předsíň (2.02), WC + koupelna (2.03), pokoj (2.04), obývací pokoj+kuch. kout (2.05), předsíň (2.06), WC + koupelna (2.07), pokoj (2.08), obývací pokoj+kuch. kout (2.09), schodiště (2.10), předsíň (2.11), WC + koupelna (2.12), pokoj ( 2.13), obývací pokoj+kuch. kout (2.14), předsíň (2.15), WC + koupelna (2.16), pokoj ( 2.17), obývací pokoj+kuch. kout (2.18), 2. Při provádění prací je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení dbát o ochranu zdraví osob na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 3. Při provádění stavby budou dodrženy obecné požadavky na výstavbu, ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a dále příslušných předpisů na stavbu se vztahujících. 4. Stavba bude prováděna dodavatelsky na základě výběrového řízení stavebním podnikatelem. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu zahájení stavebních prací a předloží doklady o zhotoviteli (právnické osoby výpis z obchodního rejstříku). Případná změna dodavatele v průběhu výstavby bude oznámena na stavební úřad. 5. Stavebník je povinen při provádění navrženého záměru podle 152 odst. 3 stavebního zákona: a) oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby nejpozději 7 dní předem. b) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie, c) ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby. d) je povinen umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek stavba povolena s identifikačními údaji o povolené stavbě a ponechat jej tam až do kolaudace stavby. e) je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství f) mít na stavbě k dispozici stavební deník, do kterého budou pravidelně zaznamenány údaje týkající se provádění stavby. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jeho vedení stanoví zvláštní právní předpis vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb). 6. Stavba bude provedena z materiálů dle požadovaných vlastností výrobků ( 156 stavebního zákona), ve smyslu ust. 12 zák. č. 22/12997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, tak aby pro navrhovaný účel při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence stavby splňovala požadavky na mechanickou pevnost, požární bezpečnost, hygienu práce, bezpečnost při užívání, ochranu zdraví a životního prostředí, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 7. Při provádění stavby je nutno respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma technické infrastruktury, respektovat pravidla a podmínky pro práci v ochranném pásmu technické infrastruktury, chránit vedení před poškozením a dále dodržovat podmínky stanovené ve vyjádření vlastníků technické infrastruktury. Jedná se o vyjádření společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Praha ze dne , č.j /11, vyjádření ČEZ Distribuce a.s., ze dne , zn.

13 Spis.zn. 259/11-Mo str , ze dne , č.j. 78/ Podmínky jsou uvedeny bod bodem č. 4 a 5 územního rozhodnutí o umístění stavby. 8. Budou splněny a respektovány podmínky ČEZ Teplárenská a.s., provozní jednotka Poříčí a Dvůr Králové, Trutnov ze dne uvedené v územním rozhodnutí pod bodem č Budou dodrženy a respektovány podmínky ve vyjádření Vodovodů a kanalizací Trutnov a.s. ze dne , uvedené v územním rozhodnutí pod bodem č Budou dodrženy a respektovány podmínky ve vyjádření ČEZ Distribuce a.s., Děčín k připojení objektů ze dne , č.j , uvedené v územním rozhodnutí pod bodem č Budou dodrženy a respektovány podmínky dotčených orgánů uvedených pod bodem č. 9 územního rozhodnutí: a) Souhrnné stanovisko Městského úřadu Trutnov, odbor životního prostředí ze dne , č.j. 2011/10944/ŽP/REK podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č.289/1995 Sb., o lesích, podle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, podle zákona o ovzduší a podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. b) závazné stanovisko Městského úřadu Trutnov, odboru životního prostředí ze dne , č.j. 2011/11936/REK, podle zákona č. 289/1995 Sb, ( lesní zákon), souhlas s umístěním a povolením stavby v ochranném pásmu lesa c) vyjádření Městského úřadu Trutnov, odbor výstavby ze dne , č.j. 2011/12005/V/BEH/532, podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči d) Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, pracoviště Trutnov ze dne , č.j. s-khshk 29463/2011/2/hok.tu/br, podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. e) Rozhodnutí Obecního úřadu Horní Maršov ze dne , č.j. 58/09-Ja, povolení ke kácení dřevin. f) Rozhodnutí Obecního úřadu Horní Maršov, Silničního správního úřadu ze dne , č.j. 57/07/37-Ja, povolení připojení sjezdu z místní komunikace na p.p.č. 272/2 v k.ú. Horní Maršov g) Rozhodnutí Správy Krkonošského národního parku Vrchlabí ze dne , č.j. KRNAP 08392/2011, povolení ke kácení dřevin 12. Před zahájením stavby stavebník zajistí v prostoru staveniště podrobné vytýčení stávajících podzemních sítí. Budou provedeny sondy a ověřen směr a hloubka inž. sítí. V případě, že dojde ke střetu stavby s inž. sítěmi, bude na náklady investora provedena přeložka. 13. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. Z vytyčovacího výkresu, který bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, musí být patrné umístění stavby vzhledem k hranicím pozemku. Poloha stavby musí být v souladu se situací stavby s vydaným územním rozhodnutím a ověřenou situací stavby obsažené v projektové dokumentaci. 14. Veškerý odpadový materiál bude průběžně odvážen mimo ochranné pásmo KRNAP na řízenou skládku. S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu s platnými předpisy v oblasti odpadového hospodářství zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ( doklad odvozu stavební sutě na skládku bude k dispozici při kontrolní prohlídce stavby. 15. Při realizaci stavby budou navržena protiradonová opatření s ohledem na výsledky stanovení radonového indexu pozemku a na základě naměřených hodnot objemové aktivity radonu z podloží a plynupropustnosti základové zeminy zařazení pozemků parc.č. 275/2 v katastrálním území Horní Maršov do kategorie vyššího radonového rizika.

14 Spis.zn. 259/11-Mo str Zhotovitel je povinen si během výstavby počínat tak, aby nedošlo ke škodám na cizím majetku. Pokud k tomu dojde, je povinností toho, kdo je způsobil tyto neprodleně a bez vyzvání na své náklady nahradit uvedením do původního stavu. Není-li to možné, platí obecné předpisy o náhradě škody. 17. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek, umožnit provedení kontrolní prohlídky ( 152 stavebního zákona). Kontrolní prohlídky budou provedeny v této fázi : Založení stavby provedení hrubé stavby závěrečná kontrolní prohlídka Ukončení každé etapy oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu IV. Zásady organizace výstavby: 18. Staveniště bude organizováno v rozsahu schváleném při stavebním řízení a bude organizováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí zejména hlukem a prachem sousedních nemovitostí. Na dopravu materiálu musí zvolit stavebník dopravní techniku tak, aby nedošlo k narušení místní komunikace ( omezená tonáž vozidel). Nesmí docházet k omezování přístupu k přilehlým nemovitostem, sítím technického vybavení a k požárním zařízením. 19. Dočasné staveniště bude vymezeno na výše uvedených pozemcích, na kterých bude realizovaná stavba. Staveniště bude zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob staveništním oplocením, které bude označeno příslušnými výstražnými značkami.inženýrské sítě se nacházejí v areálu staveniště. Pro šatny pracovníků, sociální zařízení, kancelář je navrženo osazení pěti mobilních buněk. Napojení na inženýrské sítě bude provedeno ze stávající rozvodů v areálu. V. Stanoví podmínky pro užívání stavby: 20. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě ustanovení 122 stavebního zákona, kolaudačního souhlasu. Obsahové náležitosti žádosti stanoví vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. 21. Při závěrečné kontrolní prohlídce budou provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy: geometrické zaměření stavby na podkladě katastrální mapy + vytyčovací výkres, který bude potvrzen Geodezií Krkonoše včetně skutečného zaměření přípojek ve formě vnitřního vrstvení digitální technické mapy Horního Maršova ve formátu DGN a DWG. projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem a stavební deník výkresy, ve kterých jsou vyznačeny změny, ke kterým došlo během provádění stavby /se souhlasem stavebního úřadu mohou být tyto změny vyznačeny v dokumentaci ověřené ve stavebním řízení/ výchozí revize el. instalace, revizní zpráva hromosvodů, komínů atesty, certifikáty použitých materiálů, prohlášení o shodě, dokladovat nezávadnost použitých výrobků přicházejících do přímého styku s pitnou vodou doklad o naložení s odpady vzniklými při stavbě výsledek týdenního měření radonu v objektu. laboratorní výsledek vzorku pitné vody mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru jakosti pitné vody Závazné stanovisko k užívání stavby: - Správy Krkonošského národního parku Vrchlabí - Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, pracoviště Trutnov - Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov 22. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

15 Spis.zn. 259/11-Mo str. 15 Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: V průběhu správního řízení nebyly uplatněny žádné námitky účastníků stavebního řízení k projednávané stavbě. Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle 27 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení: ALDAST, spol. s r.o., 5. května 149, Strakonice II, Strakonice 1 Odůvodnění: Obecní úřad v Horním Maršově, je příslušným obecným stavebním úřadem podle 13 odst. 1 písm.g) stavebního zákona. Místní příslušnost podle 11 odst. 1 písm.b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v řízeních týkajících se nemovitostí je určena místem, kde se nemovitost nachází. Stavební úřad ověřil pomocí dálkového přístupu do katastru nemovitostí ke dni , že místo stavby se nachází v obci Horní Maršov v katastrálním území Horní Maršov. Dne podal stavebník ALDAST, spol. s r.o., 5. května 149, Strakonice II, Strakonice 1 prostřednictvím zmocněnce Jana Géce, Promenáda 170, Horní Maršov žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby ( č.j. 257/11_Mo, žádost o stavební povolení ( č.j. 258/11/Mo) a žádost o spojené územní a stavební řízení ( č.j. 259/11-Mo na novostavbu: Centra celoroční turistiky v obci Horní Maršov na p.p.č. 275/2, p.p.č.272/2 v katastrálním území Horní Maršov(dále jen "stavba"), která obsahuje: Stavební objekt SO 04 - Hotel, squash, bowling včetně napojení hotelu na inženýrské sítě Stavební objekt SO 05 Komunikace veřejně nepřístupná a zpevněné plochy Stavební objekt SO 13 Tenisový kurt + garážové stání vozidel Stavební objekt SO 15 Ubytovací zařízení, apartmány včetně napojení na inženýrské sítě Obecní úřad Horní Maršov, stavební úřad usnesením ze dne rozhodl podle 4 odst. 1 stavebního zákona v souladu s ustanovením 140 odst. 1 a 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o spojení výše uvedeného územního a stavebního řízení. Stavební úřad o spojení územního a stavebního řízení vycházel ze skutečnosti, že se jedná o uzavřený areál bývalé nemocnice a tento areál je pod oplocením. S jeho obsahem a odůvodněním se mohli účastníci řízení seznámit nahlédnutím do spisu. Spis je veden pod č.j. 259/11-Mo. Stavební úřad opatřením ze dne oznámil zahájení územního řízení podle 87 odst.1 stavebního zákona, o kterém uvědomil všechny známé účastníky řízení a dotčené orgány, jichž se podaný návrh dotýká a pro uplatnění námitek a připomínek stanovil veřejné ústní jednání s ohledáním na místě stavby na den V souladu s ustanovením 87 stavebního zákona bylo účastníkům řízení podle 85 odst. 1 a dotčeným orgánům doručeno jednotlivě. Účastníkům řízení podle ustanovení 85 odst. 2 bylo doručeno veřejnou vyhláškou, jelikož je v území vydán územní plán. Rovněž veřejnosti bylo oznámeno veřejnou vyhláškou zveřejněním na úřední desce a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup. Jak vyplývá z potvrzení oprávněné osoby byla veřejná vyhláška o oznámení zahájení řízení zveřejněna na úřední desce obce v Horním Maršově dne a sejmuta dne , na elektronické úřední desce téhož úřadu byla vyvěšena od po dobu patnácti dnů. Současně v souladu s ustanovením 112 stavebního zákona a ustanovení 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád stavební úřad oznámil opatřením ze dne veřejnou vyhláškou zahájení stavebního řízení, o kterém uvědomil všechny známé účastníky stavebního řízení a orgány státní správy, jichž se podaná žádost dotýká. K projednání žádosti nařídil ústní jednání s ohledáním na místě stavby na den Ke způsobu doručení oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou dospěl stavební úřad poté, co posoudil rozsah stavby a zabýval se otázkou účastníků řízení podle ustanovení 109 odst. f) stavebního zákona v platném znění, kde se uvádí, že účastníkem řízení je ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídajícímu věcnému břemenu, může li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno.

16 Spis.zn. 259/11-Mo str. 16 Stavební úřad přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že se jedná o stavbu zvlášť rozsáhlou s velkým počtem účastníků řízení podle 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení. Tato řízení s velkým počtem účastníků řízení se považují řízení s více než 30 účastníků. Právní účinky doručování veřejnou vyhláškou jsou totožné jako při doručování do vlastních rukou. Požadavek na účinky doručení je patnáctidenní lhůta, po kterou musí být písemnost vyvěšena na úřední desce, poslední den této lhůty je den doručení.vyhláška o oznámení zahájení řízení byla zveřejněna na úřední desce obce v Horním Maršově dne a sejmuta dne , na elektronické úřední desce téhož úřadu byla vyvěšena od po dobu patnácti dnů. Dotčeným orgánům státní správy doručuje stavební úřad oznámení o zahájení řízení vždy jednotlivě. O průběhu veřejného ústního jednání z územního řízení byl sepsán protokol, stejně tak byl sepsán protokol o průběhu stavebního řízení. Jsou uloženy v archivním pare dokumentace na stavebním úřadě v Horním Maršově. Protokoly byly sepsány v souladu s ustanoveními 18 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. V protokolu je uvedeno místo, čas a označení úkonů, které jsou předmětem zápisu, označení správního orgánu a oprávněné úřední osoby. Dále jsou v protokolu uvedeny osoby, které se jednání zúčastnily, a je popsán průběh řízení. V závěru jednání byl protokol přečten a podepsán všemi osobami, které se jednání zúčastnily. Stavební úřad dal současně účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu ustanovení 36 odst. 3 správního řádu a to do 3 pracovních dnů po skončení ústního jednání. Jednalo se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro podávání námitek. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž by stavební úřad nepřihlížel ve smyslu zásady koncentrace řízení, zakotvené v ustanovení 89 odst. 1 stavebního zákona. Do doby konání veřejného ústního jednání stavební úřad neobdržel žádné námitky účastníků řízení ani připomínky ze strany veřejnosti. V průběhu územního řízení bylo zjištěno: a) Dokumentaci k územnímu řízení na výše uvedenou stavbu. z října 2011 č. zakázky zpracoval ateliér A32 spol. s r.o.se sídlem V Štíhlách 12, Praha 4 pod vedením zodpovědného projektanta Ing. Arch Romana Schmitta, autorizovaný architekt, ( ČKA 01206), ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. b) Podle 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona se k žádosti o územní rozhodnutí připojí doklad jímž stavebník prokazuje vlastnické právo, nebo doklad o právu založeném smlouvou, které jej opravňuje zřídit na pozemku požadovanou stavbu. Jestliže žadatel nemá vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou, předloží souhlas jejich vlastníka. Stavební úřad ověřil, že stavebník má k pozemkům č. 275/2 a p.p.č. 272/2 v katastrálním území Horní Maršov vlastnické právo. Vlastnictví výše uvedených pozemků bylo ověřeno ke dni výpisem z katastru nemovitostí dálkovým přístupem přes internet. c) V podmínkách pro umístění stavby stanovil stavební úřad povinnosti vyplývající ze stanovisek vlastníků a provozovatelů sítí, jejichž ochranná pásma budou dotčena prováděním stavby. Stavební úřad vycházel ze znalostí místních poměrů, přičemž nebyla zjištěna v území existence jiných veřejných nebo neveřejných rozvodů sítí, než provozovatelů, kteří se k žádosti vyjádřili. Společnost Telefónica 02 Czech Republic, a.s., provozovatel veřejných komunikačních sítí ze dne , č.j /11 sdělila, že v zájmovém prostoru dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací. Podmínky jsou uvedeny pod bodem č. 4 územního rozhodnutí. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín vydal vyjádření ze dne , zn , provozovatel energetických zařízení sdělil, že se v zájmovém nachází energetické zařízení v majetku provozovatele. Podmínky jsou uvedeny pod bodem č. 5 tohoto rozhodnutí. Správce Vodovodů a kanalizací Trutnov dne sdělil, že se v zájmovém území nenacházejí žádné sítě. Stavební úřad ověřil, že v zájmovém území se nacházejí topné sítě ČEZ Teplárenská a.s., Školní č.p. 1051/30, Chomutov 1, vyjádření bylo předloženo pouze k napojení objektů.

17 Spis.zn. 259/11-Mo str. 17 d) Příjezd na stavbu je po obecní komunikaci p.p.č. 538/1 v k.ú. Horní Maršov, přes nově zřízený sjezd na p.p.č. 272/2, nový příjezd bude napojen areálovou komunikaci. e) V prostoru plánované stavby byl proveden radonový průzkum, který provedl Ing. Pavel Petrů. Z posudku radonového indexu pozemku p.p.č. 275/2 v katastrálním území Horní Maršov ze závěru vyplývá, že měřená část pozemku je pozemek s vysokým radonovým indexem, proto stavba musí být preventivně chráněná proti pronikání radonu z geologického podloží. Proto v podmínce č. 10 byla stanovena podmínka provést protiradonové opatření. f) V rámci posuzování se stavební úřad zabýval skutečností zda požárně nebezpečný prostor stavby nezasahuje na sousední pozemky a stavby a zda vyhovuje vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění. Pro stavbu hotelu (SO-04), stavbu tenisového kurtu a garážového stání (SO-13) a ubytovacího zařízení (SO-15) zpracoval požárně bezpečnostní řešení Ing. Josef Kurc, ze které v závěru vyplývá, že stavba nezasahuje do požárně nebezpečného prostoru sousedních objektů a záměr vyhovuje z hlediska požární bezpečnosti vyhl. č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění. Dokládá to i závazné stanovisko vydané Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov dne , č.j. HSHK /2011 bez podmínek. Stavební úřad posoudil záměr žadatele zda je v souladu s 90 stavebního zákona: 1) S územně plánovací dokumentací: Závazným podkladem pro vydání územního rozhodnutí je územní plán obce Horní Maršov, který byl schválen zastupitelstvem obce usnesením č. 31/04/10 s účinností od Územní plán obce určuje předpokládaný rozvoj v území a je výsledkem dohody dotčených orgánů státní správy (hájících zájmy společnosti na úseku svých speciálních předpisů) ostatních subjektů a vlastníků nemovitostí v řešeném území. Návrh na vydání územního rozhodnutí pro předmětnou stavbu musí být s územně plánovací dokumentací ( dále jen ÚPD ) v souladu. Podle hlavního výkresu č a podle textové části ÚPD je stavba je situovaná do zastavěného území obce do ploch označených v územním plánu jako červená lokalita, 001 MCE Horní Maršov Centrum. Územím červených lokalit (městem) se rozumí plochy v centrální části města s nejvyšší mírou hustoty, výšky a objemu zástavby s převahou domů městského charakteru bez ohledu na typ a účel stavby, s těsným přimknutím a napojením na páteřní pozemní komunikaci. V červených lokalitách se předpokládá zástavba objektů se smíšenou funkcí. Červené lokality se nacházejí v ochranném pásmu KRNAP. Pro červené lokality v daném území nejsou stanoveny žádné regulativy. Při posuzování stavby stavební úřad nenašel rozpor s ÚPD, pro který by nebylo možné se záměrem souhlasit, dokládá to i souhlasné vyjádření Městského úřadu Trutnov, odboru rozvoje a územního plánování ze dne jako dotčeného orgánu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu ( stavební zákon). Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že navržená stavba je v souladu s územním plánem obce Horní Maršov. 2) S cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Řešení areálu a jeho situování umožňuje napojení na veškeré potřebné inženýrské sítě a napojení na silniční sít obce. Architektonický výraz dávají objektům pultové střechy s plechovou krytinou s využitím svažitého terénu, zapuštěním částečně do svahu. Svým vzhledem objekty respektují již zažité používané materiály kombinace odstínů omítek,dřevěného a kamenného obkladu. Územní plán obce nepředepisuje podmínky na vzhled objektu, budou dodrženy pouze základní zásady charakteru zástavby v území, to je objem a výška staveb. Regulační plán, který by přesněji specifikoval regulativy staveb pro dané území nebyl pořízen. Navržená novostavby jsou v souladu s charakterem území a prioritou obnovení městského charakteru centrální části obce. Realizací stavby nedojde k narušení architektonických a urbanistických hodnot v území a nebude mít negativní dopad na krajinný ráz, což dokládá vydané závazné stanovisko Správy Krnap Vrchlabí, odboru

18 Spis.zn. 259/11-Mo str. 18 státní správy ze dne jako dotčeného orgánu podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 3) S požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými technickými požadavky na využívání území stavební úřad posuzoval zda umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, popřípadě předpisům, které stanoví podmínky hygienické, protipožární, bezpečnosti práce a technických zařízení, dopravní, ochrany přírody, péče o kulturní památky, ochrany zemědělského půdního fondu, lesního půdního fondu apod., pokud posouzení nepřísluší jiným orgánům. Podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Stavební úřad především zkoumal, zda předložená dokumentace splňuje příslušné požadavky části druhé - Technické požadavky na stavby zejména 6 Připojení staveb na sítě technického vybavení, část třetí Požadavky na bezpečnost a vlastnost staveb, části čtvrté Požadavky na stavební konstrukce. Dokumentace splňuje příslušné požadavky stanovené vyhláškou. Umístění stavby vyhovuje z pohledu vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, zejména části třetí, kde jsou uvedeny požadavky na vymezování pozemků a umisťování staveb na nich. Podle 20 odst.4 je stavební pozemek vymezen tak, že svými vlastnostmi, velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním umožňuje realizaci a je dopravně napojen na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci. Při umisťování stavebních objektů stavební úřad posuzoval podle ustanovení 20 odst. 5 téže vyhlášky, dle kterého se stanovuje stavební pozemek. Stavební úřad vymezil stavební pozemek v rozsahu pozemkové parcely č. 275/2 ap.p.č. 272/2, kde bude umístěna vlastní stavba hotelu, komunikací a zpevněných ploch, objektu pro garážování osobních vozidel a tenisového kurtu, včetně ubytovacího zařízení a pro uložení inženýrských sítí. Splaškové vody jsou svedeny do veřejné kanalizace přípojkou a následně do ČOV, dešťové vody ze střech a ze zpevněných ploch jsou likvidovány na vlastním pozemku dešťovou kanalizací. Je splněn 23 odst. 1 stavbu lze napojit na sítě technické infrastruktury ( voda, kanalizace, elektro) a bude připojena přes stávající sjezd na pozemní komunikaci. Umístěním stavby nejsou zasaženy ochranná pásma rozvodů elektrických vedení, přístup požární techniky je po pozemní komunikaci hlavním vchodem i vchodem vedlejším. Podle 23 odst. 2 umístěná stavba ani její část nepřesahuje na sousední pozemek, umístěním stavby se neznemožňuje zástavba sousedního pozemku. Je splněno ustanovení 24 odst. 1, rozvodná zařízení a vedení el. komunikací jsou umístěny v zemi. Dále byl záměr posouzen podle 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území - vzájemné odstupy staveb, které musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, například technickou infrastrukturu. Nejkratší vzdálenost budovy hotelu ( SO-04) od sousedních pozemků je 4,7m a 16,39m, opěrná zeď je navržena od sousedního pozemku ve vzdálenosti 1,075m, nejkratší vzdálenost budovy ubytovacího zařízení ( SO-15) od sousedních pozemků je 1,85m. Stavba tenisového kurtu resp. střecha podzemního objektu ( SO-13) je navržena od sousedního pozemku ve vzdálenosti 6m, nové komunikace, zpevněné plochy a chodníky jsou navrženy jen na pozemku stavebníka a jsou veřejnosti nepřístupné. Stavba se umisťuje do území tzv. červené lokality, jak je již výše uvedeno jsou to plochy v centrální části města s nejvyšší mírou hustoty, výšky a objemu zástavby s převahou domů městského charakteru bez ohledu na typ a účel stavby. Není zde určen regulačním plánem typ, způsob užívání a účel stavby. Umístěním navrhovaného typu stavby se území urbanisticky ani architektonicky neznehodnotí. Nejedná se o území, které by bylo historicky významné, proto orgán památkové péče nestanovil žádní podmínky, pouze obecné. Stavba je navržena v souladu s podmínkami pro ochranu životního prostředí, mimo jiné se pro vytápění objektu využije teplovodní připojení.

19 Spis.zn. 259/11-Mo str. 19 Stavba zasahuje do ochranného pásma lesa, výjimka z ochranného pásma lesa byla vydána Městským úřadem Trutnov, odborem životního prostředí. Do jiného ochranného pásma z hlediska životního prostředí ( ochranná pásma povrchových a podzemních vod), nebo ochranného pásma zařízení ČEZ. Výše uvedená stavba není stavbou, na kterou by se vztahovala veterinární opatření, či ochranná pásma pro tento typ stavby. Pro stavbu je zpracováno požárně bezpečnostního řešení stavby viz, výše uvedeno. Stavba je navržena tak, aby byly zachovány zásady pro oslunění a osvětlení objektu a svým umístěním nezhoršoval oslunění či osvětlení objektů sousedních. Dále svým umístěním nikterak nenavýší provoz na přilehlé komunikaci, nejedná se o výrobní objekt. Stání vozidel je navrženo v garážovém stání ( SO-13) pro 23 automobilů a pro hotel bude využito parkování před hotelem. Umístění stavby vyhovuje z pohledu vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Stavba patří mezi objekty, které jsou posuzovány podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Stavební úřad ověřil, že stavební objekty ( SO-04),( SO-05), ( SO-13), ( SO-15) vyhovují zmíněné vyhlášce. 4) S požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Na stavbu není potřeba zřizovat novou dopravní infrastrukturu. Příjezd a přístup na stavbu je z obecní komunikaci p.p.č. 538/1 v k.ú. Horní Maršov, přes nově zřízený sjezd na p.p.č. 272/2, nový příjezd bude napojen na areálovou komunikaci. Na technickou infrastrukturu bude provedeno nové napojení přípojkami ( voda, kanalizace, elektro, teplovod, kabely SEK) na stávající veřejné rozvody, které jsou v bezprostřední blízkosti stavby. Správci jednotlivých sítí vydali souhlas s napojením nové stavby na sítě v jejich správě. Souhlas s napojením a s podmínkami uvedenými v rozhodnutí vydali Vodovody a kanalizace a.s. Trutnov, ČEZ Distribice a.s. Děčín, Telefónica O2 Czech Republic a.s., ČEZ Teplárenská a.s. Chomutov. 5) S požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů. Rozhodnutím mohou být dotčeny zájmy, chráněné zvláštními předpisy, stavební úřad přizval dle 4 stavebního zákona k řízení dotčené orgány, které tyto zájmy hájí. Byl stanoven následující okruh dotčených orgánů: Městský úřad Trutnov, odbor rozvoje města a územního plánování je dotčeným orgánem podle 6 odst. 1 stavebního zákona, vydal dne , č.j. 2011/1026/R/JED vyjádření z hlediska územního plánování bylo vydáno bez podmínek. Stavba se nachází v ochranném pásmu Krkonošského národního parku. Správa Krnap Vrchlabí, odbor státní správy vydal závazné stanovisko dne , č.j. KRNAP 07783/2011, podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Závazné stanovisko bylo vydáno bez podmínek. Správa Krnap Vrchlabí, odbor státní správy vydal rozhodnutí dne , č.j. KRNAP 08392/2011, povolení ke kácení 1 ks jasanu. Podmínky z rozhodnutí se neuvádějí. Souhrnné stanovisko Městského úřadu Trutnov, odboru životního prostředí bylo vydáno dne , č.j. 2011/10944/ŽP/REK podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č.289/1995 Sb., o lesích, podle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, podle zákona o ovzduší a podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Podmínky byly uvedeny pod bodem 9a) územního rozhodnutí. Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy proto bylo vydáno vyjádření Městského úřadu v Trutnově, odbor výstavby ze dne , č.j. 2011/12005/V/BEH/532, podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Podmínky byly uvedeny pod bodem č. 9c) územního rozhodnutí Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov vydal dne , č.j HSHK /2011 závazné stanovisko, podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno bez podmínek. Závazné stanovisko Krajské hygienicko stanice Královéhradeckého kraje, pracoviště Trutnov ze dne , č.j. s-khshk 29463/2011/2/hok.tu/br, podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,. Podmínky jsou uvedeny pod bodem č. 9d.

20 Spis.zn. 259/11-Mo str. 20 Obecní úřad Horní Maršov, silniční správní úřad vydal rozhodnutí dne , č.j. 57/07/37, sjezd z místní komunikace. Podmínky z rozhodnutí se neuvádějí. V průběhu stavebního řízení bylo zjištěno: a) Stavební úřad ověřil, že stavebník má podle 110 odst. 2 stavebního zákona vlastnické právo k pozemkům č. 275/2 a p.p.č. 272/2 v katastrálním území Horní Maršov. Vlastnictví výše uvedených pozemků bylo ověřeno ke dni výpisem z katastru nemovitostí dálkovým přístupem přes internet. b) Byl předložen průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb., na stavbu hotelu ( SO-04) a na stavbu ubytovacího zařízení (SO-15), který vypracoval Ing. Miroslav Chum, č.osvědčení Hodnocení obou budov je vyhovující C. c) V podmínkách pro provedení stavby stanovil stavební úřad povinnosti vyplývající ze stanovisek vlastníků a provozovatelů sítí, jejichž ochranná pásma budou dotčena prováděním stavby. Stavební úřad vycházel ze znalostí místních poměrů, přičemž nebyla zjištěna v území existence jiných veřejných nebo neveřejných rozvodů sítí, než provozovatelů, kteří se k žádosti vyjádřili. Společnost Telefónica 02 Czech Republic, a.s., provozovatel veřejných komunikačních sítí ze dne , č.j /11 sdělila, že v zájmovém prostoru dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací. Podmínky jsou uvedeny pod bodem č. 4 územního rozhodnutí. Nutnost splnění podmínek je zakotveno pod bodem č. 7 stavebního povolení. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín vydal vyjádření ze dne , zn , provozovatel energetických zařízení sdělil, že se v zájmovém nachází energetické zařízení v majetku provozovatele. Podmínky jsou uvedeny pod bodem č. 5 tohoto rozhodnutí. Nutnost splnění podmínek je zakotveno pod bodem č. 7 stavebního povolení. Správce Vodovodů a kanalizací Trutnov dne sdělil, že se v zájmovém území nenacházejí žádné sítě. Stavební úřad ověřil, že v zájmovém území se nacházejí topné sítě ČEZ Teplárenská a.s., Školní č.p. 1051/30, Chomutov 1, vyjádření bylo předloženo pouze k napojení objektů. d) V prostoru plánované stavby byl proveden radonový průzkum, který provedl Ing. Pavel Petrů. Z posudku radonového indexu pozemku p.p.č. 275/2 v katastrálním území Horní Maršov ze závěru vyplývá, že měřená část pozemku je pozemek s vysokým radonovým indexem, proto stavba musí být preventivně chráněná proti pronikání radonu z geologického podloží. Proto v podmínce č. 6 stavebního povolení byla stanovena podmínka provést protiradonové opatření. e) V rámci posuzování se stavební úřad zabýval skutečností zda požárně nebezpečný prostor stavby nezasahuje na sousední pozemky a stavby a zda vyhovuje vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění. Pro stavbu hotelu (SO-04), stavbu tenisového kurtu a garážového stání (SO-13) a ubytovacího zařízení (SO-15) zpracoval požárně bezpečnostní řešení Ing. Josef Kurc, ze které v závěru vyplývá, že stavba nezasahuje do požárně nebezpečného prostoru sousedních objektů a záměr vyhovuje z hlediska požární bezpečnosti vyhl. č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění. Dokládá to i závazné stanovisko vydané Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov dne , č.j. HSHK /2011 bez podmínek. Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. a) Projektová dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Horní Maršov. Podle hlavního výkresu č a podle textové části ÚPD je stavba je situovaná do zastavěného území obce do ploch označených v územním plánu jako červená lokalita, 001 MCE Horní Maršov Centrum. Územím červených lokalit (městem) se rozumí plochy v centrální části města s nejvyšší mírou hustoty, výšky a objemu zástavby s převahou domů městského charakteru bez ohledu na typ a účel stavby,

Úřad městyse Čechtice, stavební úřad ROZHODNUTÍ. Náměstí Dr. Tyrše č.p. 56, 257 65 Čechtice tel.: 317 853 320, e-mail: stavebniurad@mestys-cechtice.

Úřad městyse Čechtice, stavební úřad ROZHODNUTÍ. Náměstí Dr. Tyrše č.p. 56, 257 65 Čechtice tel.: 317 853 320, e-mail: stavebniurad@mestys-cechtice. Úřad městyse Čechtice, stavební úřad Náměstí Dr. Tyrše č.p. 56, 257 65 Čechtice tel.: 317 853 320, e-mail: stavebniurad@mestys-cechtice.cz SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: DATUM: Výst./330-267-87/2012/ Výst./330-267-87/2012/4

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.: 115/2916/2011-Pe Č.j. : MU-3543/2011 Vyřizuje : Ing.Kristýna Pekařová Karolinka, dne 6.9.2011

Více

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 88/11-Mo 88/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874 132

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/158881/2012 ST2/Koh MMHK/170048/2012 ST2/Koh Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty ROZHODNUTÍ

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty ROZHODNUTÍ ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty Č.j. Výst.103/2011 Všetaty: 18.4.2011 Vyřizuje: Hauptová Ing.Zuzana Procházková, nar.20.3.1984,v Pecích 1486,Stará Boleslav,250 01 Brandýs nad Labem

Více

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í * náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice ( 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/41168-10/4675-2010/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 04. února 2011

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3771/2009-392/PJ Rousínov, dne 17. června 2009 Oprávněná úřední

Více

Naše značka: E2271/14 V Praze dne 1.9.2014. Věc: Stanovisko k žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Naše značka: E2271/14 V Praze dne 1.9.2014. Věc: Stanovisko k žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1 149 00 Praha 4 Vyřizuje: Vyřizuje: Tým Ochrany sítí e-mail: ochranasiti@t-mobile.cz ALFAPLAN s.r.o. Ing. Pavel Čurda Žižkova 12/309 37001 České Budějovice

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 2188/2012/Gr

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : Mgr. Tomáš K O L Á T O R, Barákova č.p.1501, 508 01 Hořice Mgr. Magdaléna

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst.263/07-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis.zn.: OVÚP/303/13/Ka V Klatovech dne : 22.3.2013 Č.j.: OVÚP/1910/13/Ka Vyřizuje: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I,

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012 *mujcx00ddp27* MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/2078/SU/Ves Jičín, dne 19.1.2012 Spisová značka: Výst. 2011/25055/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3805/2011/Ka Č. J.: 4721/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 240/2012/SÚ Č.j.: CJ 473/2012/SÚ

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/7130/126955/11-Ma Liberec, dne 31.10.2011

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení územního řízení spojeného se stavebním a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

O Z N Á M E N Í o zahájení územního řízení spojeného se stavebním a pozvání k veřejnému ústnímu jednání M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/17932/1043/4/2009/Br Vyřizuje: Ing.arch.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0037499/VÝST/2011/JPi

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

Městský úřad Uherský Ostroh odbor výstavby a ŽP R O Z H O D N U T Í. č. 14-SP-840/2011

Městský úřad Uherský Ostroh odbor výstavby a ŽP R O Z H O D N U T Í. č. 14-SP-840/2011 Městský úřad Uherský Ostroh odbor výstavby a ŽP Č.j.: SÚ-MIK-14- SP-840/2011 Uherský Ostroh, dne 10. června 2011 Oprávněná úřední osoba: MIKLÍČKOVÁ JARMILA, tel.: 572 430 531, e-mail.: jmiklickova.su@uhostroh.cz

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

S m ě r n i c e č. 5/2002

S m ě r n i c e č. 5/2002 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín, K majáku 5001 S m ě r n i c e č. 5/2002 ředitele příspěvkové organizace k výkonu majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice č.j. 1386/12/S 277 Vyřizuje: Ing. Marie Hanáková ve Ždánicích 4.6.2012 tel.: 518 633617 ESTREMA RISORSA s.r.o., Mezírka 775/1, 602 00 Brno

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2 MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, tel. 491 405 111 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ odloučené pracoviště: Náchod, Palachova 1303 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV1919/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 10.9.2012

Více

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Městský úřad Svitavy odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal Oprávněné úřední osoby: Luděk

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 108/2013/2300/11 Č.sp. 5620/2012/2300/11 V Letohradě dne 7.1.2013

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 3763/11/VYS/Ko V Sušici dne:

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování NAŠE Č.J.: 12320/VS/RO/Št/12 MUUV 3872/2013 v Uničově dne 18.4.2013 Výroková část: ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0043812/10/E 0051976/10/SÚ/EBř Eva Březinová 416 916 133 eva.brezinova@litomerice.cz DATUM: 15.7.2010 Výroková část: ROZHODNUTÍ

Více

/). I/. hli ROZHODNUTI

/). I/. hli ROZHODNUTI Městský úřad Kolín Odbor výstavby - stavební úřad Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420321 748231, fax: +420321 748217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 IDDS: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@musumperk.

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 IDDS: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@musumperk. Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 IDDS: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@musumperk.cz Sp.zn.: 89041/2010 VYS/HEUR Cj.: MUSP 95183/2010 OBECNÍ Šumperk,

Více

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice,

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice, ** M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č.j.: S-MI 19238/2015-SÚ-Ho-4 Vyřizuje: František Horák Tel: 546 419 462 E.mail: horakf@muiv.cz

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška - Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. pro stavbu s označením

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška - Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. pro stavbu s označením Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 5558/10-191/10-KLI Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 22.2.2010

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/2212/12/My V Klatovech, dne : 28.5.2012 Č.j.: OVÚP/3505/12/My

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 4927/2012-Jan VUP 22625/12 JAN 4927/2012 - Jan Marie Janoušková 388

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 V Tršicích dne 24. 5. 2013 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/419/2013-Ka Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Ing.

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Spis. zn.: Č.j.: Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380724419, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Výst./1024/10-Gr HP - 1737/2010 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/34127/2011/Čí Lysá nad Labem, dne 10.10.2011 Č.j.: SÚ/44425/11/Čí Vyřizuje: E-mail: Ing. Jiřina

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Němcové 2020, 547 01 Náchod SpZn: KS4713/ 2013/DSH V Náchodě dne 2.2.2015 Čj.: PD7688/2015 Vyřizuje: Maršálek

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1729/2010/per/2-5. Bakov nad Jizerou, dne: 8.2.2011 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Žadatelé:

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.875/2012/sle/330 /10-5. Bakov nad Jizerou, dne: 2.7.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 055157/2010 ST2/Zim MMHK/118085/2010 Petr Zima 495707884 petr.zima@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 28.6.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

... ... Druh vedení/is ( kanalizace*, voda*, plyn*, el. vedení*, jiný druh vedení *:...

... ... Druh vedení/is ( kanalizace*, voda*, plyn*, el. vedení*, jiný druh vedení *:... Obec / městys.. Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro dočasné užití pro umísťování zařízení staveniště..., pro provádění stavebních prací ( doporučený tiskopis formulář ) * ) nehodící

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: Spis. Zn.: Vyřizuje: MUMN/2929/2012/podm SÚ/49/2012/Po Podholová Marta telefon: 323 666 317 Mnichovice

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 Vyřizuje: Zuzana Polčáková samostatný odborný referent stavebního oddělení

Více

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j.

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j. Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j.:1760/11 Vypraveno dne: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 10.07.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: Telefon: 487 881 203

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001z27a MUVRX001Z27A Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2553/2009 Sp.Zn.: SPIS 560/2009/VAŽP40 9 Vyřizuje: Slívová

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] Úřad městské části města Brna Brno Židenice Odbor výstavby a územního plánování Gajdošova 7 615 00 Brno Místo pro podací razítko ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY Věc: podle ustanovení 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 1267/2008/slez/19/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 19.8.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon:

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1111/2012/St Pustka Jaromír Horymírova 2914/112 vyřizuje : Ing. Jana Starůstková 700 30 Ostrava 30 tel. : 558 666 443 e-mail

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno

Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno SPIS. ZN.: SÚ 02658/12 Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: FAX: DATUM: 20.9.2012 Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno MCBCHR/02690/12/Šr

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-4449/2014/Ko MUBN-6289/2014/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/20485-2012/ 4004-2012/vls Dvůr Králové nad Labem 27. srpna 2012

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/16444/15-2955/15/Dost

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více