Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Vzdělávací obor Výtvarná výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Výtvarná výchova je dotován hodinami podle školou stanovených pravidel, uvedených v tabulaci učebního plánu. Podle možnosti a personálního obsazení školy bude žákům nabízen volitelný předmět Užité výtvarné činnosti. Škola bude klást důraz na rozvoj výtvarného cítění, tvořivosti a vnímavosti dítěte k výtvarným dílům a prostřednictvím toho i k sobě samému a okolnímu světu. Žáci na 1. stupni základní školy se budou věnovat výrazovým prostředkům a jazyku výtvarného umění.důraz bude kladen na vlastní tvůrčí činnosti. Na 2. stupni se pak budou žáci věnovat širšímu pohledu na kulturu a umění, na historické souvislosti a společenské vlivy na umění. Budou se zabývat i nalézáním vztahů mezi jednotlivými druhy umění, zaměřovat se na umění současné. Při vlastních činnostech budou vedeni k uvědomělému hledání zůzných variant výtvarných řešení. I na druhém stupni školy budou převažovat vlastní tvůrčí aktivity. Do výtvarných činností budou včleňovány aktivity arteterapie i další činnosti prohlubující osobnostní a sociální rozvoj žáků. Výtvarné práce bude škola prezentovat formou výstav ve výstavních prostorách města i školy. Pro zájemce z řad žáků školy ( různých ročníků ) budou organizovány tematicky zaměřené exkurze - Národní galerie v Praze, apod. Prostřednictvím mimoškolních aktivit bude žákům nabízen zájmový útvar keramický a zájmový útvar dovedných rukou, případně jiný, který by rozvíjl výtvarné cítění žáků. Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Všechny zvolené činnosti budou umožňovat rozvoj těchto klíčových kompetencí: K učení ( žák využívá vhodné způsoby, metody a strategie pro svou činnost, propojuje a systematizuje získané a vyhledané informace, operuje s termíny, uvádí věci do souvislostí, experimentuje, kriticky zhodnotí své výsledky) K řešení problémů (pochopí problém a přemýšlí o něm, volí vhodné způsoby řešení, je schopen se obhájit), Komunikativní (formuluje a vyjadřuje své myšlenky, naslouchá druhým, vhodně argumentuje, rozumí obrazovým materiálům, aktivně se zapojuje do společenského dění), Sociální a personální (spolupracuje ve skupině, vyjadřuje ohleduplnost a úctu k druhým, čerpá poučení z toho, co si druzí myslí, říkají a dělají), občanské (respektuje druhé, je si vědom svých práv a povinností, respektuje a oceňuje naše tradice a kulturní a historické dědictví) Pracovní (používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje pravidla, plní povinnosti a závazky). Využívané výchovné a vzdělávací postupy: Různé metody práce - skupinové, týmové a individuální práce, projektové vyučování, besedy, diskuse, hodnocení práce ostatních, hodnocení práce vlastní, referáty,shromažďování materiálů z médiií, využívání nových možností tvorby použitím počítače, kopírky, digitálního otoaparátu, atd. Tvůrčími činnostmi žák bude veden k odvaze a chuti uplatnit své pocity, prožitky, zkušenosti, představivost a fantazii a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace. Zvláštní pozornost bude věnována žákům s SPU, náročnost musí odpovídat schopnostem těchto žáků,učitelé budou klást důraz na možnost pozitivního uplatňění.

2 Rozvíjení smyslové citlivosti 1. období - Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného (linie, tvary, objemy, barvy, objekty), porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemu, zážitku a představ - Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury - jejich jednoduché vztahy (podobnost, kontrast, rytmus), jejich kombinace a proměny v ploše, objemu a prostoru - Uspořádání objektu do celku - uspořádání na základě jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení ve statickém a dynamickém vnímání ostatními smysly - vizuálně obrazná podnětů hmatových, sluchových, pohybových, čichových, chuťových a vizuálních podnětů prostředky vnímatelnými ostatními smysly - Smyslové účinky vizuálně obrazných - umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická média, reklama -rozvoj smyslového vnímání, kreativity -vnímání a utváření mimouměleckého estetického zážitku -já jako zdroj informací o sobě -druzí jako zdroj informací o mě -vzájemné poznávání se -komunikace jako řeč zvuků, slov, předmětů, prostředí - kooperace, dovednost ustoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky rozvoj dobrého vztahu k sobě samému rozvoj originality, kreativity -pochopení vztahů člověka a prostředí -chápat prostředí jako zdroj informace pro vytváření hodnot, vnímání estetických kvalit prostředí -rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí -podněcovat aktivitu ve vztahu k životnímu prostředí, citlivý přístup k přírodě a kulturnímu dědictví -komunikovat o problémech životního prostředíí -pochopit významu řádu, pravidel, zákonů -chápat vlastní odpovědnost za rozhodnutí -utváření postojů tolerance k jinakosti a kulturní rozmanitostií -prohlubování porozumění kulturním hodnotám cizích národů MKV -posilovat kladné vztahy mezi příslušníky různých národů a etnických skupin -komunikace ve třídě jako ve skupině odlišných kultur -učí se rozpoznat známky rasové nesnášenlivosti - poskytování základních informací o etnických a kulturních skupinách v ČR -učit se vnímat specifické řeči znakových kódů -učit se interpretovat, kriticky hodnotit artefakty umělecké i běžné mediální produkce -využívat média jako zdroj informací -využívat vlastních schopností v týmové práci -rozvíjet komunikační schopnosti při veřejném vystupování

3 - V tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti, uplatňuje při tom v plošném i v prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, objekty, a další prvky a jejich kombinace - Vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné volí vhodné prostředky Ověřování komunikačních účinků - Prostředky pro emocí, pocitu, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností - manipuluje s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby - Typy vizuálně obrazných - jejich rozlišnost, výběr a uplatnění - hračky, objekty, ilustrace textů, volná film, comics, fotografie, elektronický obraz, reklama m - hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na smyslovém vnímání) - Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná, odlišné interpretace porovnává se svou dovedností a zkušeností - Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných, která samostatně vytvořil, vybral či upravil - Osobní postoj v komunikaci - jeho utváření a zdůvodňování: odlišní interpretace vizuálně obrazných (samostatně vytvořených a přejatých) v rámci skupin, v nichž se dítě pohybuje, jejich porovnávání s vlastní interpretací - Komunikační obsah vizuálně obrazných - v komunikaci se spolužáky, rodinnými příslušníky a rámci skupin, v nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo školu), vysvětlování výsledků tvorby podle vlastních schopností a zaměření - Proměny komunikačního obsahu - záměr tvorby a proměny obsahu vlastních vizuálně obsažných i děl výtvarného umění Rozvíjení smyslové citlivosti 4. ročník - Pojmenovává prvky vizuálně obrazného při vlastních tvůrčích činnostech - Nachází vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vzniklá na základě smyslového vnímání - Porovnává a užívá různé interpretace vizuálně obrazných ve vztahu k celku v plošném linie a barevné plochy - rozlišuje typy vizuálně obrazných a přístupy k nim - Linie, tvary, objemy, textury, světlostní a barevné kvality - jejich jednoduché vztahy, kombinace a proměny v ploše, objemu a prostoru - Uspořádání objektu do celku - uspořádání na základě jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení ve statickém a dynamickém vnímání ostatními smysly - vizuálně obrazná podnětů hmatových, sluchových, pohybových, čichových, chuťových a vizuálních podnětů prostředky vnímatelnými ostatními smysly - Uspořádání objektů do celků (na základě jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení) - Smyslové účinky vizuálně obraz. (umělecká výtvarná tvorba, sebepoznání, porozumění mezilid. vztahy, rozvoj smyslového vnímání, umění jako prostředek komunikace rozvoj dobrého vztahu k sobě samému rozvoj originality, kreativity - kooperace, dovednost ustoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky vztah k evropské a světové kultuře MKV - podpora multikulturality, rozvoj spolupráce kultur, výrazové prostředky kultur, jedinečnost každého člověka

4 fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická média, reklama) vztah člověka a prostředí, přírodní prostředí jako zdroj inspirace vnímání specifických znaků používaných médii a jejich kombinace, kritické hodnocení mediálních sdělení, komunikativní obsah vizuálně obrazných pochopit významu řádu, pravidel, zákonů chápat vlastní odpovědnost za rozhodnutí - Při tvorbě projevuje vlastní životní zkušenosti mající komunikační účinky pro nejbližší sociální vztahy - Osobitost vnímání uplatňuje pro nových a neobvyklých pocitů a prožitků - Používání různých prostředků pro emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ, a osobních zkušeností (manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby) - Typy vizuálně obrazných film, comics, fotografie, elektronický obraz, reklama) m z hlediska jejich vnímání a jejich motivace Ověřování Komunikačních účinků - Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného postoje v komunikaci - Odlišné interpretace vizuálně obrazných (samostatně vytvořených a přejatých) v rámci skupin v nichž se dítě pohybuje; jejich porovnávání s vlastní interpretací - Komunikace o obsahu vizuálně obrazných, vysvětlování výsledků tvorby podle vlastních schopností a zaměření - Proměny komunikačního obsahu podle záměrů tvorby a proměny obsahu vlastních vizuálně obrazných i děl výtvarného umění Rozvíjení smyslové citlivosti 5. ročník - Pojmenovává prvky vizuálně obrazného při vlastních tvůrčích činnostech - světlostní poměry, barevné kontrasty, proporce - Linie, tvary, objemy, textury, světlostní a barevné kvality - jejich vztahy, uspořádání a proměny v ploše, objemu a prostoru, kontrast, rytmus, struktura, sebepoznání, porozumění mezilid. vztahy, rozvoj smyslového vnímání, umění jako prostředek komunikace

5 - Nachází vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vzniklá na základě smyslového vnímání, uplatňuje je v plošné i prostorové tvorbě - Porovnává a užívá různé interpretace vizuálně obrazných ve vztahu k celku v plošném linie a barevné plochy podobnost - Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru, časovém průběhu vztahů, pohybu, proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, světlostní, barevné, plastické prostorové) vnímání ostatními smysly - vnímání, uvědomění a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě, reflexe ostatních uměleckých druhů ( hudebních, dramatických) - Smyslové účinky vizuálně obraz. - umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická média, reklama ( výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě) rozvoj dobrého vztahu k sobě samému rozvoj originality, kreativity - kooperace, dovednost ustoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky vztah k evropské a světové kultuře,rodinné příběhy a zážitky a zkušenosti z Evropy, zvyky a tradice jiných národů MKV podpora multikulturality, rozvoj spolupráce kultur, výrazové prostředky kultur, jedinečnost každého člověka vztah člověka a prostředí, přírodní prostředí jako zdroj inspirace,příroda a kultura obce vnímání specifických znaků používaných médii a jejich kombinace, kritické hodnocení mediálních sdělení, komunikativní obsah vizuálně obrazných pochopit významu řádu, pravidel, zákonů chápat vlastní odpovědnost za rozhodnutí - Pozorně vnímá sám sebe, svobodně volí a kombinuje prostředky pro vlastní - Při tvorbě projevuje vlastní životní zkušenosti mající komunikační účinky pro nejbližší sociální vztahy - Uplatňuje osobitost svého vnímání v přístupu k vnímání reality i k tvorbě - Hledání, výběr a uplatňování různých prostředků pro emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ, a osobních zkušeností (manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby) proměn)- - Typy vizuálně obrazných film, comics, fotografie, elektronický obraz, reklama) - rozlišení, výběr a uplatněnípro své tvůrčí záměry m z hlediska jejich vnímání ( vizuální, haptické, statické, dynamické) a jejich motivace (fantazijní, symbolická, expresivní, racionálně Ověřování komunikačních účinků - Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného - nalézá vizuálně obrazové v komunikaci postoje v komunikaci - Odlišné interpretace vizuálně obrazných (samostatně vytvořených a přejatých) v rámci skupin v nichž se dítě pohybuje; jejich porovnávání s vlastní interpretací

6 - Komunikace o obsahu vizuálně obrazných, vysvětlování výsledků tvorby podle vlastních schopností a zaměření Proměny komunikačního obsahu podle záměrů tvorby a proměny obsahu vlastních vizuálně obrazných i děl výtvarného umění Rozvíjení smyslové citlivosti 6. ročník - Pojmenovává a samostatně vytváří bohatou škálu prvků vizuálně obrazných elementů, uplatňuje je pro vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků " Užívá vizuálně obrazná k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie Rozvíjení smyslové citlivosti - Linie, tvary, objemy, textury, světlostní a barevné kvality - jejich rozvržení v obrazové ploše, v objemu, jejich vztahy (podobnost, kontrast, rytmus, struktura) - Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu - vztahů, pohybu a proměn uvnitř objektů (lineární, světlostní, barevné, plastické prostředky) vnímání ostatními smysly - vědomé vnímání a uplatňování mimo vizuálních podnětů při vlastní tvorbě - Používání různých prostředků pro emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností - Typy vizuálně obrazných malba, plastika, animovaný film, comics) - rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní tvůrčí záměry m z hlediska jejich vnímání ( vizuální, haptické, statické, dynamické) a jejich motivace ( fantazijní, symbolická, založená na smyslovém vnímání) Ověřování komunikačních účinků postoje v komunikaci - důvody vzniku odlišných interpretací děl samostatně vytvořených, kritéria jejich pozorování, jejich zdůvodňování - Utváření a uplatňování komunikačního obsahu - vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním záměru autora, prezentace ve veřejném prostoru MKV lidské vztahy (originalita výtvarného vyjadřování, reflexe a vztahy zrakového vnímání) etnický původ (světové odlišnosti ve výtvarném umění) multikulturalita (interpretace výtvarného díla) kulturní diference (individuální výtvarné projevy) utváření postojů tolerance k jinakosti a kulturní rozmanitostií - zvyky a tradice prohlubování porozumění kulturním hodnotám cizích národů cestování, evropské a světové výtvarné umění sociální rozvoj (ověřování komunikačních účinků) osobnostní rozvoj (výstavy výtv. umění, prožitkové činnosti, interpretace vlastního výtv. projevu, zapojení do soutěží) komunikace - malba a kresba jako způsob komunikace kooperace- schopnost ustoupit od vlastního nápadu, učit se navazovat na druhé organizace vlastního času- umět si rozplánovat práci rozvoj originality a kreativity vnímání specifických znaků používaných médii a jejich kombinace, kritické hodnocení mediálních sdělení, komunikativní obsah vizuálně obrazných škola jako model partnerství, demokratické vztahy ve škole propojenost světa- čistota prostředí a zdraví, kultura životního prostředí v obci kulturní a přírodní krajina lidské aktivity a životní prostředí

7 " Vytváří prostředky pro vlastní osobité - Rozliší působení vizuálně obrazného v rovině smyslového účinku a v rovině subjektivního účinku - Interpretuje umělecká vizuálně obrazná současnosti i minulosti, vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků - Používání různých prostředků pro emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností (manipulace s objekty, akční tvar malby a kresby, uspořádání prostoru) - Typy vizuálně obrazných film, comics, fotografie) - výběr a uplatnění pro vlastní tvůrčí záměry m z hlediska jejich vnímání ( vizuální, haptické, statické, dynamické) a jejich motivace ( fantazijní, symbolická, založená na smyslovém vnímání, racionálně konstruktivní, expresivní) - Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného a vysvětluje své postoje k nim - Ověřuje komunikační účinky samostatně vytvořených vizuálně obrazných a nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci postoje v komunikaci - důvody vzniku odlišných interpretací děl přejatých i samostatně vytvořených, kritéria jejich pozorování, jejich zdůvodňování - Utváření a uplatňování komunikačního obsahu - vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním záměru autora, prezentace ve veřejném prostoru - Proměny komunikačního obsahu - záměry tvorby a proměny obsahu děl vlastních i děl výtv. umění, hledání historických, sociálních a kulturních souvislostí Rozvíjení smyslové citlivosti 7. ročník - Vybírá, pojmenovává i samostatně vytváří bohatou škálu prvků vizuálně obrazných elementů a jejich vztahů, uplatňuje je pro vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků - Užívá vizuálně obrazná k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie - Užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích, k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění (fotografie, tiskoviny, současná výtvarná tvorba) - Linie, tvary, objemy, textury, světlostní a barevné kvality - jejich rozvržení v obrazové ploše, objemu, prostoru a jejich vztahy (podobnost, kontrast, rytmus, struktura) - Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru - vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, světlostní, barevné, plastické prostředky) vnímání ostatními smysly - vědomé vnímání a uplatňování mimo vizuálních podnětů při vlastní tvorbě, reflexe ostatních uměleckých druhů (hudebních) - Smyslové účinky vizuálně obraz. (umělecká výtvarná tvorba, fotografie, tiskoviny) - výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě Ověřování komunikačních účinků postoje v komunikaci - důvody vzniku odlišných interpretací děl přejatých i samostatně vytvořených, kritéria jejich pozorování, jejich zdůvodňování - Utváření a uplatňování komunikačního obsahu - vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním záměru MKV lidské vztahy (originalita výtvarného vyjadřování) etnický původ (světové odlišnosti ve výtvarném umění) multikulturalita (interpretace výtvarného díla) kulturní diference (individuální výtvarné projevy) utváření postojů tolerance k jinakosti a kulturní rozmanitostií - zvyky a tradice prohlubování porozumění kulturním hodnotám cizích národů cestování, evropské a světové výtvarné umění osobnostní rozvoj (výstavy výtv. umění, prožitkové činnosti, interpretace vlastního výtv. projevu, zapojení do soutěží) komunikace - malba a kresba jako způsob komunikace kooperace- schopnost ustoupit od vlastního nápadu, učit se navazovat na druhé

8 autora, prezentace ve veřejném prostoru - Proměny komunikačního obsahu - záměry tvorby a proměny obsahu děl vlastních i děl výtv. umění, hledání historických, sociálních a kulturních souvislostí organizace vlastního času- umět si rozplánovat práci rozvoj originality a kreativity vnímání specifických znaků používaných médii a jejich kombinace, kritické hodnocení mediálních sdělení, komunikativní obsah vizuálně obrazných škola jako model partnerství, demokratické vztahy ve škole propojenost světa- čistota prostředí a zdraví, kultura životního prostředí v obci přírodní a sociální prostředí jako zdroj inspirace pro vytváření kulturních a uměleckých hodnot - Vybírá a vytváří prostředky pro vlastní osobité ; porovnává jejich účinky - Rozliší působení vizuálně obrazného v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně -tvářeného i symbolického obsahu " Interpretuje umělecká vizuálně obrazná současnosti i minulosti, vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků Ověřování komunikačníchj účinků - Používání různých prostředků pro emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností (manipulace s objekty, akční tvar malby a kresby, uspořádání prostoru) - Typy vizuálně obrazných film, comics, fotografie) - výběr a uplatnění pro vlastní tvůrčí záměry m z hlediska jejich vnímání ( vizuální, haptické, statické, dynamické) a jejich motivace ( fantazijní, symbolická, založená na smyslovém vnímání, racionálně konstruktivní, expresivní) " Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného a vysvětluje své postoje k nim - Ověřuje komunikační účinky samostatně vytvořených vizuálně obrazných a nalézá vhodnou formu pro jejich -rezentaci - Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného, vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů postoje v komunikaci - důvody vzniku odlišných interpretací děl přejatých i samostatně vytvořených, kritéria jejich pozorování, jejich zdůvodňování - Utváření a uplatňování komunikačního obsahu - vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním záměru autora, prezentace ve veřejném prostoru - Proměny komunikačního obsahu - záměry tvorby a proměny obsahu děl vlastních i děl výtv. umění, hledání historických, sociálních a kulturních souvislostí

9 Rozvíjení smyslové citlivosti 8. ročník - Vybírá, pojmenovává i samostatně vytváří bohatou škálu prvků vizuálně obrazných elementů a jejich vztahů, uplatňuje je pro vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků, variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků - Užívá vizuálně obrazná k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie " Užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích, k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, animace - Linie, tvary, objemy, textury, světlostní a barevné kvality - jejich rozvržení v obrazové ploše, objemu, prostoru a jejich vztahy (podobnost, kontrast, rytmus, dynamické proměny, struktura) - Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu - vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty ( lineární, světlostní, barevné, plastické prostředky) vnímání ostatními smysly - vědomé vnímání a uplatňování mimo vizuálních podnětů při vlastní tvorbě, reflexe ostatních uměleckých druhů (hudebních, dramatických) - Smyslové účinky vizuálně obraz. (umělecká výtvarná tvorba, fotografie, tiskoviny, televize, elektronická média, reklama) - výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě MKV lidské vztahy (originalita výtvarného vyjadřování) etnický původ (světové odlišnosti ve výtvarném umění) multikulturalita (interpretace výtvarného díla) kulturní diference (individuální výtvarné projevy) utváření postojů tolerance k jinakosti a kulturní rozmanitostií - zvyky a tradice prohlubování porozumění kulturním hodnotám cizích národů cestování, evropské a světové výtvarné umění osobnostní rozvoj (výstavy výtv. umění, prožitkové činnosti, interpretace vlastního výtv. projevu, zapojení do soutěží) komunikace - malba a kresba jako způsob komunikace kooperace- schopnost ustoupit od vlastního nápadu, učit se navazovat na druhé organizace vlastního času- umět si rozplánovat práci rozvoj originality a kreativity vnímání specifických znaků používaných médii a jejich kombinace, kritické hodnocení mediálních sdělení, komunikativní obsah vizuálně obrazných vliv médií na kulturu, vliv médií na společenský život škola jako model partnerství, demokratické vztahy ve škole propojenost světa- čistota prostředí a zdraví, kultura životního prostředí v obci přírodní a sociální prostředí jako zdroj inspirace pro vytváření kulturních a uměleckých hodnot - Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité ; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných - Používání různých prostředků pro emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností (manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby a

10 - Rozliší působení vizuálně obrazného v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu " Interpretuje umělecká vizuálně obrazná současnosti i minulosti, vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků kresby, uspořádání prostoru, celku a proměn) - Typy vizuálně obrazných film, comics, fotografie, elektronický obraz, reklama, vizualizované dramatické akce) - rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní tvůrčí záměry m z hlediska jejich vnímání ( vizuální, haptické, statické, dynamické) a jejich motivace ( fantazijní, symbolická, založená na smyslovém vnímání, racionálně konstruktivní, expresivní) Ověřování komunikačních účinků - Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného, vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů - Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných v sociálních vztazích, nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci postoje v komunikaci - důvody vzniku odlišných interpretací děl přejatých i samostatně vytvořených, kritéria jejich pozorování, jejich zdůvodňování - Utváření a uplatňování komunikačního obsahu - vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním záměru autora, prezentace ve veřejném prostoru, mediální prezentace - Proměny komunikačního obsahu - záměry tvorby a proměny obsahu děl vlastních i děl výtv. umění, hledání historických, sociálních a kulturních souvislostí Rozvíjení smyslové citlivosti 9. ročník - Vybírá, pojmenovává i samostatně vytváří bohatou škálu prvků vizuálně obrazných elementů a jejich vztahů, uplatňuje je pro vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků, variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků - Užívá vizuálně obrazná k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie - Užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích, k tvorbě užívá některémetody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace - Linie, tvary, objemy, textury, světlostní a barevné kvality - jejich rozvržení v obrazové ploše, objemu, prostoru a jejich vztahy (podobnost, kontrast, rytmus, dynamické proměny, struktura) - Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu - vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty ( lineární, světlostní, barevné, plastické prostředky) vnímání ostatními smysly - vědomé vnímání a uplatňování mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě, reflexe ostatních uměleckých druhů (hudebních, dramatických) - Smyslové účinky vizuálně obraz. (umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická média, reklama) - výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě MKV lidské vztahy (originalita výtvarného vyjadřování) etnický původ (světové odlišnosti ve výtvarném umění) multikulturalita (interpretace výtvarného díla) kulturní diference (individuální výtvarné projevy) utváření postojů tolerance k jinakosti a kulturní rozmanitostií - zvyky a tradice prohlubování porozumění kulturním hodnotám cizích národů cestování, evropské a světové výtvarné umění styl života v Evropě i ve světě osobnostní rozvoj (výstavy výtv. umění, prožitkové činnosti, interpretace vlastního výtv. projevu, zapojení do soutěží)

11 komunikace - malba a kresba jako způsob komunikace kooperace- schopnost ustoupit od vlastního nápadu, učit se navazovat na druhé organizace vlastního času- umět si rozplánovat práci rozvoj originality a kreativity vnímání specifických znaků používaných médii a jejich kombinace, kritické hodnocení mediálních sdělení,reklama, výtvarné prostředky v mediálním sdělení, komunikativní obsah vizuálně obrazných vliv médií na kulturu, vliv médií na společenský život škola jako model partnerství, demokratické vztahy ve škole kulturní a přírodní krajina lidské aktivity a životní prostředí -land art propojenost světa- čistota prostředí a zdraví, kultura životního prostředí v obci změny v krajině přírodní a sociální prostředí jako zdroj inspirace pro vytváření kulturních a uměleckých hodnot - Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité ; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně i běžně užívaných vizuálně obrazných - Rozliší působení vizuálně obrazného v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu " Interpretuje umělecká vizuálně obrazná současnosti i minulosti, vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků Ověřování komunikačních dovedností - Používání různých prostředků pro emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností (manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby, uspořádání prostoru, celku a proměn) - Typy vizuálně obrazných film, comics, fotografie, elektronický obraz, reklama, vizualizované dramatické akce) - rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní tvůrčí záměry m z hlediska jejich vnímání ( vizuální, haptické, statické, dynamické) a jejich motivace ( fantazijní, symbolická, založená na smyslovém vnímání, racionálně konstruktivní, expresivní) - Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného, vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů postoje v komunikaci - důvody vzniku odlišných interpretací děl přejatých i samostatně vytvořených, kritéria jejich pozorování, jejich zdůvodňování

12 - Ověřuje komunikační ůčinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných v sociálních vztazích, nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci - Utváření a uplatňování komunikačního obsahu - vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním záměru autora, prezentace ve veřejném prostoru, mediální prezentace - Proměny komunikačního obsahu - záměry tvorby a proměny obsahu děl vlastních i děl výtv. umění, hledání historických, sociálních a kulturních souvislostí

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1.stupeň Předmět výtvarná výchova je na prvním stupni vyučován od prvního do pátého ročníku 2 hodiny týdně. Výtvarná výchova je realizována prostřednictvím

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Výtvarná výchova - 3. období

Výtvarná výchova - 3. období Výtvarná výchova - 3. období Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

5.7.2 Výtvarná výchova (VV)

5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím

Více

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň 5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Charakteristickým znakem vyučování

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Ve výuce vede žáky k tomu, aby chápali umění a kulturu jako neoddělitelnou

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Předmět: Výtvarná výchova

Předmět: Výtvarná výchova 5.7.2 Obor: Výtvarná výchova Předmět: Výtvarná výchova Charakteristika předmětu výtvarná výchova 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v

Více

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Zpracovala: Mgr. Petra Stejskalová Vyučuje: Strana: 1./2 Vv - 1.-3. roč. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova je vyučován na 1. stupni jako samostatný předmět v tomto časovém vymezení: 1. ročník - 1 hodina týdně

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Výtvarná výchova 2. verze UČEBNÍ OSNOVY V Ý T

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA ) Blok předmětů: Název předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA ) Blok předmětů: Název předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Blok předmětů: UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA ) Název předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň

5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň 5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obrazovými znakovými systémy a má velký význam

Více

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání ve vyučovacím

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným

Více

Vzdělávací obor: Umění a kultura. Výtvarná výchova. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu 5.24.

Vzdělávací obor: Umění a kultura. Výtvarná výchova. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu 5.24. 5.24. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Umění a kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Časové vymezení předmětu: 1., 3.

Více

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření :

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření : VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS Charakteristika výtvarné řady Téma: Čas Cílové zaměření : -k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení

Více

Příloha č. 24 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 24 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Příloha č. VÝTVARNÁ VÝCHOVA Zná a dodržuje zásady bezpečného chování, hygieny v ách VV. Vybírá, vytváří, pojmenovává škálu vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření vlastních

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Výtvarná výchova VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové vymezení vyučovacího procesu Výtvarná výchova - přesahuje svým obsahem přes hranice svého předmětu do všech oblastí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

6.16 Výtvarná výchova

6.16 Výtvarná výchova 6.16 Výtvarná výchova 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru ze vzdělávací oblasti Umění

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5.7. 5.7.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VÝTVARNÁ VÝCHOVA: Vyučovací předmět Výtvarná výchova

Více

Výtvarná výchova nižší gymnázium

Výtvarná výchova nižší gymnázium Výtvarná výchova nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. V praktické části výuky žáci pracují s nejrůznějšími výtvarnými technikami

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7.2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Výtvarná výchova. Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Škola

Více

Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků - viz předmět Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků - viz předmět Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Umění a kultura Výtvarná tvorba Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Výtvarná tvorba je vzdělávací

Více

5.16 Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.16 Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.16 Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova v osmiletém i čtyřletém studiu vychází ze vzdělávacího

Více

UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výtvarná výchova

UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura zprostředkovává žákům racionální i umělecké poznávání okolního světa. Žáci nalézají prostředky pro vlastní vyjádření zapojení do uměleckého

Více

Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Průřezová témata Metody a formy práce Výtvarná výchova jako předmět je součástí

Více

VOLITELNÝ PŘEDMĚT UŢITÉ VÝTVARNÉ ČINNOSTI

VOLITELNÝ PŘEDMĚT UŢITÉ VÝTVARNÉ ČINNOSTI 492 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: VOLITELNÝ PŘEDMĚT UŢITÉ VÝTVARNÉ ČINNOSTI CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 0+3 0+3 0+3 Povinnost

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. roč. Časová

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

5. 12 Výtvarná výchova

5. 12 Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 12 Výtvarná výchova Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa poznávání

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Umění a kultura Výtvarná výchova 2. období 4. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Výtvarná výchova 1.ročník

Výtvarná výchova 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Výtvarná výchova 1.ročník Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně Uvědomělé pozorování prvků vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, barvy, obrazného vyjádření, jejich

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výtvarná výchova je esteticko - výchovný předmět, který pracuje s vizuálně

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/7 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.I 1. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Ve výtvarné výchově se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu výtvarná výchova koordinovala Mgr. Pavlína Hemerková. Časová dotace

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Umění a kultura Výtvarná výchova Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Výtvarná výchova je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat)

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační V předmětu Mediální seminář je realizován

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

Výtvarný obor Název vyučovacího předmětu:

Výtvarný obor Název vyučovacího předmětu: Výtvarný obor Název vyučovacího předmětu: Výtvarná Obor vzdělání: Gymnázium Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 102 (3) Platnost: od 1.9.2009 Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je vyučován v 6. ročníku 1 hodinu týdně v 7. ročníku

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Ročníkové výstupy jsou dobře zpracované, učivo je v některých případech zpracováno velmi stručně.

Ročníkové výstupy jsou dobře zpracované, učivo je v některých případech zpracováno velmi stručně. Ukázka zpracování učebních osnov předmětu Výtvarná výchova Základní škola pro zrakově postižené, Plzeň Ročníkové výstupy jsou dobře zpracované, učivo je v některých případech zpracováno velmi stručně.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

5.7.2. Výtvarná výchova pro 2. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU :

5.7.2. Výtvarná výchova pro 2. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU : 5.7.2. Výtvarná výchova pro 2. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU : Vyučovací předmět výtvarná výchova je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7.roč. dvě hodiny týdně, 8. a v 9. ročníku jednu hodinu týdně.

Více

Nabídka vzdělávacích programů a workshopů pro školy. a zájmové skupiny

Nabídka vzdělávacích programů a workshopů pro školy. a zájmové skupiny Nabídka vzdělávacích programů a workshopů pro školy (druhý stupeň ZŠ, SŠ a VŠ) a zájmové skupiny 2 Pantomima budoucího zaměstnání Klapka! Opona! Je výstavním projektem skupiny studentů středních uměleckých

Více

Umění a kultura. Předmět: Hudební výchova

Umění a kultura. Předmět: Hudební výchova Umění a kultura Předmět: Hudební výchova Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než racionální světa a odráží součást lidské existence. Vzdělávání v této

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 6. správně užívá techniku malby, texturu, míchá a vrství barvy malba temperovými a vodovými barvami, olejovým pastelem, voskovkami

Více