Město Vrchlabí Rada města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Vrchlabí Rada města"

Transkript

1 Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 10. jednání dne od 13 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K NAHLÉDNUTÍ NA SEKREATIRÁTU STAROSTY MĚSTA Přítomni: M. Dejmek, Ing. L. Dlabola, JUDr. M. Dušková, Ing. B. Hanousek, A. Plašil, Ing. J. Sobotka, PhDr. M. Vávra, Ing. P. Řehák Omluveni: Schválený pořad jednání: 1. Projekt ČEZ SMART REGION 2. Opakovaná žádost divadelního klubu s.r.o. o osvobození od poplatků za výlep plakátů 3. Žádost Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov o poskytnutí příspěvku 4. Žádost Domova důchodců Lampertice o finanční podporu 5. Žádost česko-německé horské nemocnice Krkonoše s.r.o. finanční podporu na nákup operačního stolu 6. Žádost obyvatel ul. Kalvárie o opravu příjezdové komunikace 7. Nákup vybavení Zrcadlového sálu Nádražní čp Prodloužení doby trvání povolení pro konání farmářských trhů 9. Směrnice o provádění finanční kontroly 10. Rozpočtové opatření č. 2/2011 a změna rozpočtu fondů 2/ Pronájem pozemků a nebytových prostor, prodej nemovitostí 12. Veřejné nabídky a podmínky prodeje a pronájmů nemovitostí 13. Bytové záležitosti 14. Nákup hmotného movitého majetku ŠJ Školní 15. Návrh na převod majetku do vlastnictví DDM Pelíšek 16. Žádost ZŠ Školní o převod provozních prostředků na mzdy 17. Zápis dětí do mateřských škol 18. Povolení výjimky z počtu dětí 19. Smlouva s obcí Rudník o úhradě neinvestičních nákladů spojených s předškolním vzděláváním 20. Neinvestiční náklady na 1 žáka a 1 dítě ve Vrchlabí 21. Úprava úředních hodin na městském úřadě 22. Smlouva o umístění a provozování stavby veřejného osvětlení na soukromých pozemcích 23. Odpisy nedobytných pohledávek 24. Veřejnosprávní kontroly 25. Přijetí dotace na sociální služby 26. Činnost komisí

2 Přijatá usnesení k jednotlivým bodům a hlasování o nich: 1. Projekt ČEZ SMART REGION Viz příloha č. 1 Informace 2. Opakovaná žádost divadelního klubu s.r.o. o osvobození od poplatků za výlep plakátů Viz příloha č. 2, viz bod 35/7.RM viz příloha č. 32/7.RM RM potvrzuje své rozhodnutí č. 35 ze 7. jednání dne (7,0,0) (k vyřízení TAJ) 3. Žádost Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov o poskytnutí příspěvku Viz příloha č. 3a 3c RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov dětská ozdravovna Království. (7,0,0) (k vyřízení KST, FO) 4. Žádost Domova důchodců Lampertice o finanční podporu Viz příloha č. 4a 4e RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč Domovu důchodců Lampertice na akci Krkonošské gerontologické dny (7,0,0) (k vyřízení KST, FO) 5. Žádost česko-německé horské nemocnice Krkonoše s.r.o. finanční podporu na nákup operačního stolu Viz příloha č. 5a 5b RM konstatuje, že není v její kompetenci poskytnutí finanční podpory v celkové částce ,- Kč. RM ponechává konečné rozhodnutí na příští řádné jednání zastupitelstva města. RM ukládá odboru SMM a FO předložit pro jednání ZM vypořádání převodu monitorů vitálních funkcí do vlastnictví ČNHN. (7,0,0) (k vyřízení SMM, FO) Strana 2 (celkem 11)

3 6. Žádost obyvatel ul. Kalvárie o opravu příjezdové komunikace Viz příloha č. 6a 6c RM vzhledem k finančním možnostem města souhlasí s maximálním příspěvkem na opravu příjezdové komunikace ve výši max ,- Kč na vyrovnání podkladu, které provedou Služby města Vrchlabí. RM souhlasí s realizací akce pouze za předpokladu dofinancování celé akce (celoplošný živičný povrch) ze soukromých zdrojů. (7,0,0) (k vyřízení STAR) 7. Nákup vybavení Zrcadlového sálu Nádražní čp. 471 Viz příloha č. 7, viz bod č. 15/8.RM, viz příloha č. 18a 18b/8.RM RM revokuje své usnesení č. 15 z 8. jednání RM dne takto: RM souhlasí s nákupem 20 kusů nových židlí pro Zrcadlový sál v čp. 471 ve Vrchlabí za částku ,- Kč bez DPH a ukládá odboru SMM řešit věc v rámci svého rozpočtu. 8. Prodloužení doby trvání povolení pro konání farmářských trhů Viz příloha č. 8, viz bod 25/8.RM, viz příloha č. 38a- 38b RM povoluje konání farmářských trhů na tržišti do , a to kterýkoliv den v týdnu dle volné kapacity tržiště, s podmínkou, že bude vždy pro celé tržiště a jednotlivě konaný trh ustanoven jeden provozovatel. (7,0,0) (k vyřízení FO) 9. Směrnice o provádění finanční kontroly Viz příloha č. 9a 9l RM schvaluje vydání Směrnice č. 1/2011 o provádění finanční kontroly dle předloženého návrhu. (7,0,0) (k vyřízení TAJ) 10. Rozpočtové opatření č. 2/2011 a změna rozpočtu fondů 2/2011 Viz příloha č. 10a 10c, viz příloha č. 11a 11f RM schvaluje změnu č. 2/2011 rozpočtu fondů dle předloženého návrhu RM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2011 ve znění dle pozměňovacího návrhu dle přílohy č. 28 ve struktuře: - příjmy 164,36 tis. Kč - výdaje 408,64 tis. Kč - financování 244,28 tis. Kč (7,0,0) (k vyřízení FO) Strana č. 3

4 11. Pronájem pozemků a nebytových prostor, prodej nemovitostí Viz příloha č. 12a 12g 1. Lokalita ul. Sukova ve Vrchlabí RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1372/48 o výměře 40 m² v kat. ú. Vrchlabí (zahrádka). paní Mgr. Aleně Kalinové dle ceníku B2. 2. Lokalita ul. Krkonošská ve Vrchlabí RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. stav 101 o výměře 240 m² a p. p. č. 294/1 o výměře 398 m² v kat. ú. Vrchlabí dle ceníku B2 obyvatelům domu čp. 162 v zastoupení paní Jaromírou Ožďanovou a paní Mgr. Janou Trýznovou 3. Lokalita ul. J. Šíra 561 ve Vrchlabí RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. stav 350/3 o výměře cca 20 m² v kat. ú. Vrchlabí dle ceníku A2 (pozemek pod stavbou) panu Vladimíru Mario Marinkovi 4) Lokalita ul. Krkonošská čp. 22 ve Vrchlabí RM schvaluje pronájem neb. prostoru o výměře 29 m² v přízemí čp. 22 Krkonošská ve Vrchlabí od paní Daně Cinerové, náhradník pro případ odstoupení MOVA spol. s r.o. Výše nájemného dle ceníku města Vrchlabí činí Kč/m²/rok + platby za služby + DPH RM souhlasí s uzavřením dohody o ukončení pronájmu k se stávajícími nájemci panem Martinem Mečířem a EKOFIN s.r.o. 5) Lokalita ul. Pražská 876 RM schvaluje pronájem nebytového prostoru prodejny v přízemí objektu čp. 876 ul. Pražská panu Jiřímu Kavanovi. Výše nájemného dle ceníku 1200 Kč/m2/rok + platby za služby + DPH. Nájemce navíc uhradí jednorázový dar na veřejnou zeleň ve výši 500 Kč. RM souhlasí s uzavřením dohody o ukončení pronájmu se stávajícím nájemcem prostor p. Tomášem Hozdou k ) Lokalita LK ve Vrchlabí RM schvaluje výpůjčku (2 měsíce) pro odstranění rampy a uvedení části pozemku p. p. č. 472/81 v kat. ú. Vrchlabí do běžného stavu na náklady obyvatel čp (kontaktní osoba za obyvatele lokality- pan Jiří Pohl). 7).Lokalita ul. Dukelská ve Vrchlabí RM schvaluje pronájem části střechy na čp ve Vrchlabí (na par. č. stav v k. ú. Podhůří-Harta) na provozování základnové a retranslační stanice pro vlastní datovou a telekomunikační síť pro: N SYS s.r.o., IČ: , DIČ: CZ , se sídlem Úpice, Žižkova 89 a T-Mobile Czech Republic, a.s., IČ: , DIČ: CZ , se sídlem Prha 4, Tomíčkova 2144/1 Strana č. 4

5 Podmínky: roční nájem min Kč + DPH s ročním navýšením dle inflace umístění kontejneru do 9m² a se souhlasem správce objektu Bytový podnik Vrchlabí nepoškození krytiny střechy pronájem na dobu 10 let s možností prodloužení o dalších 5 let před podpisem smlouvy musí být uzavřena dohoda s ostatními uživateli na střeše domu o nerušení signálu. Pro N SYS s.r.o. ještě platí podmínka uzavřít dohodu o ukončení smlouvy č VR- 001 ze dne ) Lokalita ul. Komenského ve Vrchlabí (plot MŠ) RM schvaluje pronájem části plotu pro reklamní zařízení (zveřejnění obecného záměru pro umístění reklam proběhl od ) do 1 m 2 dle schválených podmínek panu Štěpánu Domorádovi (Fitness centrum Na Bělidle ve Vrchlabí) RM schvaluje pronájem části plotu pro reklamní zařízení (zveřejnění obecného záměru pro umístění reklam proběhl od ) do 2 m 2 dle schválených podmínek panu Luboši Sýsovi (EURO-AIR-CAMP) 9) Dětské koutky RM souhlasí s vypůjčením části pozemku pro dětský koutek ve správě konkrétní osoby nebo skupiny: část p. p. č. 933/2 v k. ú. Podhůří-Harta, Bytové družstvo LK, předseda Marek Mergl Podmínkou výpůjčky je, že vypůjčitel ponese po celou dobu trvání smlouvy v plném rozsahu postavení provozovatele. 10) Lokalita Krkonošská 185 RM schvaluje uzavření podnájemní smlouvy na zadní část objektu, nájemce MILAMAR s.r.o., podnájemce Žaneta Sejková (použitý textil) dle předložené podnájemní smlouvy. 11) Lokalita Nerudova Pražská RM souhlasí s uzavřením úplatné dohody s ČEZ Distribuce a.s o jednorázové náhradě za omezení stavbou knn pro vymístění DTS č ) Lokalita ZO Bílý potok ve Vrchlabí RM doporučuje ZM prodat p. p. č. 718/14 o výměře 269 m² v kat. ú. Vrchlabí (pozemek v ZO Bílý potok), prodej za běžných podmínek, cena 200 Kč/m² + náklady převodu panu Vladimíru Klenzovi 13) Lokalita Nám. Míru ve Vrchlabí RM doporučuje ZM prodat p. p. č. 71/4 o výměře 16 m² a p. č. stav o výměře 15 m² v k. ú. Vrchlabí, prodej za běžných podmínek, cena 300 Kč/m² + náklady převodu společnosti SUNNY ON LINE, s.r.o. RM souhlasí na p. p. č. 71/4 v kat. ú. Vrchlabí se zřízením věc. břemene pro přípojku kanalizace pro dům čp. 220 Strana č. 5

6 12. Veřejné nabídky a podmínky prodeje a pronájmů nemovitostí Viz příloha č. 12a 12g 1) Lokalita ZO Bílý potok ve Vrchlabí RM schvaluje zveřejnění záměru prodat p. p. č. 718/15 o výměře 347 m² a p.č.stav.3711 o výměře 16 m² v kat. ú. Vrchlabí (pozemky v ZO Bílý potok), prodej za běžných podmínek, cena 200 Kč/m² + náklady převodu 2) Lokalita ul. Lánovská ve Vrchlabí RM schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část p. p. č. 1391/7 o výměře cca 100 m² (zahrádka dle ceníku á B2) a část p. č. stav. 624/4 o výměře 10 m² (pod stavbou kůlny A2) v kat. ú. Vrchlabí 3) Lokalita ul. Lánovská ve Vrchlabí RM schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část p. p. č. 1372/48 o výměře 796 m² a p. p. č. 1372/30 o výměře 210 m² v kat. ú. Vrchlabí dle ceníku B2 pro dům čp (část pozemků p. p. č. 1372/48 o výměře 196 m² a p. p. č. 1372/30 o výměře 210 m² nebude zpoplatněna- zachování společného přístupu) 4) Lokalita čp. 572 ve Vrchlabí 4.1. RM schvaluje (v souvislosti se zveřejněnou nabídkou na pronájem části objektu čp. 572) ukončení nájemní smlouvy BP2009 s Občanským sdružením Board & Bike Club Vrchlabí na neužívanou část objektu (jednoměsíční výpověď) 4.2.RM schvaluje ukončení Smlouvy o výpůjčce čj. 227-OSMM/30928/ ze dne s HC Vrchlabí, s.r.o. na část nezastavěné plochy p. č. stav. 763 (objekt čp. 572) v kat. ú. Vrchlabí (parkování v hok. sezoně) Souhlas s uzavřením dohod o ukončení obou smluv, v případě nedohody souhlas s výpovědí obou smluv. 5) Lokalita u hřbitova ve Vrchlabí RM schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část p. p. č. 745/40 o výměře cca 25 m² v kat. ú. Vrchlabí. V předmětném místě je nutné zachovat pěšinu pro chodce s min. šíří 1,5 m. Pronájem dle ceníku města Vrchlabí.A2 (pro podnikání, pozemek pod stavbou a 50 Kč/m²/rok). Stavba dočasného charakteru s rizikem nařízení odstranění je přípustná pouze za předpokladu respektování volného průchodného prostoru a dále ve stavebním a materiálovém provedení, které nebude rušit a znehodnocovat lokalitu. 6) Lokalita LK výstavba RD LK Západ v kat. ú. Podhůří-Harta RM odkládá žádost manželů Havlíčkových o snížení kupní ceny. Strana č. 6

7 7) Lokalita Horská ve Vrchlabí RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodat p. p. č. 759/1 v kat. ú. Hoř. Vrchlabí pozemek není vhodný k prodeji, tvoří součást veřejného prostoru 8) Lokalita Kalvárie ve Vrchlabí RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodat části p. p. č. 1214/2 v k. ú. Vrchlabí Odložení prodeje do doby vyjasnění potřeb Města ve vztahu k veřejné infrastruktuře v lokalitě (kanalizace, dešť. kanalizace, ostatní IS) a celkového záměru a rozdělení pozemku získaného od PF ČR k bydlení. RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu jednotlivé části předmětného pozemku dle žádostí pro pokos. 9) Lokalita Podhůří-Harta park u čp. 87 RM odkládá zveřejnění záměru prodat p. č. stav. 838 o výměře 385 m² v kat. ú. Podhůří- Harta (jedná se o pozemek pod stavbou výstavní haly) (6,1,0) (k vyřízení SMM) 10) Lokalita Větrná v kat. ú. Podhůří-Harta RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodat pozemek p. p. č. 835/5 v k. ú. Podhůří- Harta. Pozemek je dotčen novou komunikací a VO a bude sloučen do pozemku komunikace 11) Příprava prodeje domů RM souhlasí s přípravou prodeje čp a čp. 621 v kat. ú. Vrchlabí RM schvaluje odložení prodeje čp (povolená rekonstrukce bytu) v kat. ú. Vrchlabí RM souhlasí se začleněním s opakovaně neprodaného objektu čp. 220 v kat. ú. Vrchlabí do režimu dalších pronájmů bytů i nebytů. RM souhlasí s další nabídkou prodeje objektu čp. 252 v kat. ú. Hoř. Vrchlabí. RM souhlasí s nabídkou objektu čp. 204 za sníženou cenu ,- Kč. 12) Zpřesnění stávajícího ceníku na pronájem neb. prostor platného od RM schvaluje zpřesnění stávajícího ceníku na pronájem nebytových prostor od : a) Formální doplnění údaje o platbě nájemného + daně z přidané hodnoty pro nájemce, plátce DPH dle 24. RM ze dne , bod 4. b) Nově stanovená cena nájemného v objektu Nám. Míru čp. 210 na Kč/m 2 /rok (+ DPH u plátců). 13) Vejsplachy OS2009/1 Nájemce areálu Vejsplachy pan M. Gerstman v souladu s ujednáním čl. 4 smlouvy OS2009/1 ze dne v platném znění předkládá návrh na změnu předmětu nájmu. Ujednání je vázáno na částku max. do 100 tis. Kč/rok, včetně DPH RM souhlasí se započtením položek zhodnocení předmětu nájmu proti nájemnému: Strana č. 7

8 2) stavba kuchyně Kč 4) oprava dětského hřiště Kč 6) oprava vodovodu Kč 7) rekonstrukce vnitřních prost Kč celkem Kč (bez stanovení zda se jedná o částku s DPH či nikoliv) nesouhlas s uplatněním položek: RM nesouhlasí se započtením položek zahradní pergola (1), tvorba web stránek (3) a úklid areálu (5). Nájemce je povinen předložit všechny nezbytné doklady o provedené změně, v případě splnění podmínek bude uzavřena zvláštní písemná dohoda o započtení skutečně vynaložených nákladů proti nájemnému. 14) Rybník Cihelna Na základě uzavřené smlouvy žádá ČRS MO Vrchlabí o souhlas a fin. spoluúčast při opravě rybníka (průsak hráze podél odpadního zařízení, odhad cca 15 tis. Kč) Souhlas za podmínky dodržení postupu dle uzavřené smlouvy 15) Prodej 4 kusů monitorů (PM 9000 Express z roku 2006 ) za zůstatkovou hodnotu Česko-německé horské nemocnici Krkonoše, s.r.o. Projednáno v rámci bodu č Bytové záležitosti Viz příloha č. 12a 12g RM souhlasí s přidělením BJ (1+1), č. 12/3.np., o výměře 49,9 m², Lánovská 476, V1, paní Jarmile Burkoňové z čp RM souhlasí s přidělením BJ (1+1) č.7/2np., o výměře 67,1m², J. Šíra čp. 380, V1 paní Lence Mulačové. RM souhlasí s požadavkem na vyklizení BJ č. 2/1. np., Na Výšině 1530, V1 (bezbariérový) manželi Hronovými, paní T. Hronové bude nabídnut BZU (1+kk) č. 15/2np., Slovanská 1116, V1, nebo BJ (1+1) č. 2/1. np, Nerudova 1189, V1. RM souhlasí s nabídkou uvolněného bezbariérového bytu č.2/1. np. Na Výšině 1530, V1, paní Markétě Kučerové, Lánovská 962, V1. RM nesouhlasí s dalším odkladem dle žádosti paní Kateřiny Vyhnalové, RM souhlasí s podáním žaloby. RM souhlasí s odkladem podání žaloby na paní Lenku Koutníkovou za podmínky: splacení dluhu do a závazek vrácení BJ do Strana č. 8

9 14. Nákup hmotného movitého majetku ŠJ Školní Viz příloha č. 13 Staženo. 15. Návrh na převod majetku do vlastnictví DDM Pelíšek Viz příloha č. 14 Závěr: RM souhlasí s převodem movitého majetku dle přílohy do vlastnictví DDM Pelíšek 16. Žádost ZŠ Školní o převod provozních prostředků na mzdy Viz příloha č. 15a 15b RM povoluje Základní škole Vrchlabí, Školní, 1336 čerpání provozního příspěvku na mzdy pedagogických pracovníků na rozšířenou výuku sportovních aktivit v maximální výši ,- Kč včetně odvodů. 17. Zápis dětí do mateřských škol Viz příloha č. 16a 16b RM bere na vědomí průběh zápisů v mateřských školách RM souhlasí se zvýšením nejvyššího povoleného počtu dětí mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vrchlabí, Komenského 1248, z 54 na 79 dětí od v rejstříku škol a školských zařízení a s podáním žádosti o provedení příslušné změny v rejstříku škol a školských zařízení. RM souhlasí se zvýšením nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Vrchlabí, Komenského 1248, z 60 na 100 stravovaných od v rejstříku škol a školských zařízení a s podáním žádosti o provedení příslušné změny v rejstříku škol a školských zařízení. RM pověřuje odbor školství a kultury dalším jednáním v této záležitosti. 18. Povolení výjimky z počtu dětí Viz příloha č. 17a 17d RM souhlasí s udělením výjimky z počtu dětí v běžných třídách na počet 25 pro Základní školu a mateřskou školu, Vrchlabí, Horská 256 na školní rok 2011/2012. RM souhlasí s udělením výjimky z počtu dětí v běžných třídách na počet 27 pro Mateřskou školu, Vrchlabí, Komenského 1248 na školní rok 2011/2012. RM souhlasí s udělením výjimky z počtu dětí v běžných třídách na počet 2 x 25 a 2 x 28 dětí pro Mateřskou školu, Vrchlabí, Letná 1249, na počet 25 a 26 dětí pro Mateřskou školu, Vrchlabí, Jiráskova na školní rok 2011/2012. Strana č. 9

10 19. Smlouva s obcí Rudník o úhradě neinvestičních nákladů spojených s předškolním vzděláváním Viz příloha č. 18 RM schvaluje uzavření smlouvy o úhradě neinvestičních nákladů spojených s předškolním vzděláváním s obcí Rudník. 20. Neinvestiční náklady na 1 žáka a 1 dítě ve Vrchlabí Viz příloha č. 19a 19c RM schvaluje částku na neinvestiční náklady 9.103,- Kč na žáka v ZŠ a 8.448,- Kč na dítě v MŠ. 21. Úprava úředních hodin na městském úřadě Viz příloha č. 20a 20b RM ukládá tajemníkovi městského úřadu projednat s vedoucími odborů městského úřadu postup směřující ke zrušení úředních hodin městského úřadu a realizovat toto opatření od (7,0,0) (k vyřízení TAJ) 22. Smlouva o umístění a provozování stavby veřejného osvětlení na soukromých pozemcích Viz příloha č. 21a 21c RM schvaluje úhradu 5.000,- Kč za umístění a provozování stavby veřejného osvětlení na p. p. č. 465/12 a 465/11 k. ú. Vrchlabí. (7,0,0) (k vyřízení RMÚP) 23. Odpisy nedobytných pohledávek Viz příloha č. 22a 22e RM schvaluje odpis nedobytných pohledávek města dle přílohy pro jejich nedobytnost. (7,0,0) (k vyřízení FO) 24. Veřejnosprávní kontroly Viz příloha č. 23a 23b, viz příloha č. 24a 24d, viz příloha č. 25a 25d, Strana č. 10

11 RM bere na vědomí závěr z následné veřejnosprávní kontroly u příjemce dotace HC VRCHLABÍ s.r.o. podpora mládežnického hokeje a podpora činnosti A mužstva. RM: 1) bere na vědomí stav vzniklý při veřejnosprávní kontrole prováděné v době od do v příspěvkové organizaci Školní jídelna, Vrchlabí, Školní 1336, 2) ukládá vedoucí Školní jídelny paní Ludmile Spanilé splnit všechny požadavky uplatněné kontrolními pracovníky města Vrchlabí ve smyslu části třetí zák. č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů 3) konstatuje, že neplnění povinností vyplývajících pro kontrolovanou osobu z části třetí zák. č. 552/1991 Sb. o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, považuje za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubých způsobem (7,0,0) (k vyřízení ŠO, KST) 25. Přijetí dotace na sociální služby Viz příloha č. 26a 26f RM schvaluje přijetí neinvestiční dotace pro Pečovatelskou službu Vrchlabí ve výši ,- Kč od Královéhradeckého kraje dle předložené smlouvy. (7,0,0) (k vyřízení KST) 26. Činnost komisí Komise majetková Viz příloha č. 12a 12g RM bere na vědomí zápis z jednání komise RM bere na vědomí informaci majetkové komise o trvalé neúčasti p. Rudolfa Fialy na jednáních komise. Komise obchodu a cestovního ruchu Viz příloha č. 27 RM bere na vědomí zápis z jednání komise. Za správnost: Ing. Pavel Řehák Ve Vrchlabí dne Ing. Jan Sobotka v.r. starosta města Strana č. 11 Alfred Plašil v.r. místostarosta města

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 28. schůze dne 31.10.2012 od 15 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 15. schůze dne 23.11.2011 od 13 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 12. jednání dne 17.08.2011 od 13 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu Přítomni: M. Dejmek, Ing. L. Dlabola, JUDr. M. Dušková, Ing. B. Hanousek,

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 40. schůze dne 29.01.2014 od 13 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 13. jednání dne 14.09.2011 od 13 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1).

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1). ZÁPIS USNESENÍ 23. ČERVENCE 2013 RADA MĚ STA N EJDKU Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, Omluveni: p. Drobný, p. Cingroš, Hosté: 0 73. SCHŮZE Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 22.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 23. schůze dne 27.06.2012 od 13 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 14. schůze dne 19.10.2011 od 13 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 143/6/2015 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

UPRAVENÁ VERZE USNESENÍ S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL USNESENÍ K NAHLÉDNUTÍ NA SEKRETARIÁTU STAROSTY MĚSTA

UPRAVENÁ VERZE USNESENÍ S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL USNESENÍ K NAHLÉDNUTÍ NA SEKRETARIÁTU STAROSTY MĚSTA Zápis a usnesení ze 2. schůze dne 17.12.2014 od 13 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE USNESENÍ S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL USNESENÍ K NAHLÉDNUTÍ NA SEKRETARIÁTU

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 Schvaluje: - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 7/2010 - Podání žádosti o dotaci na MMR z Programu podpory bydlení- podprogram

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 21. schůze dne 16.05.2012 od 13 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z 36. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 1.7.2009 V MALÉ ZASEDACÍ SÍNI MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VRCHLABÍ

ZÁPIS A USNESENÍ Z 36. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 1.7.2009 V MALÉ ZASEDACÍ SÍNI MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VRCHLABÍ ZÁPIS A USNESENÍ Z 36. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 1.7.2009 V MALÉ ZASEDACÍ SÍNI MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VRCHLABÍ Přítomni: P. Dědek, (body 1-19 a body 28 a 34) Ing. L. Dlabola, JUDr. M. Dušková, Ing. J. Konvalina,

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Zastupitelstvo města Opočna na svém jednání č. 25/2014: 1. Jmenuje zapisovatelkou

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013 Nění rozpočt ně V Brně dne 20. listopadu 2014 USNESENÍ z 6/75. schůze Rady městské části Brno-sever, která se konala 20. listopadu 2014 od 14:00 v malé zasedací místnosti ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70

Více

Příloha k zápisu ze 7. jednání RMO Pardubice II dne 7.3.2007 přehled usnesení

Příloha k zápisu ze 7. jednání RMO Pardubice II dne 7.3.2007 přehled usnesení Městský obvod Pardubice II Příloha k zápisu ze 7. jednání RMO Pardubice II dne 7.3.2007 přehled usnesení 1. Program ZMO Pardubice II dne 29.3. 2007 Usnesení č. 75 navrhuje program zasedání ZMO Pardubice

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

U S N E S E N Í č. 25 z 24. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 23.1.2012

U S N E S E N Í č. 25 z 24. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 23.1.2012 U S N E S E N Í č. 25 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost obsahové stránky: Bc. Pavla Procházku, - změny programu:

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11 z jednání rady města konaného dne 22.08.2011 Usnesení obsahuje: 5 strany, body č. 486-520 RM schvaluje 486) nevybudovat vodovodní řad v rámci výkopových prací

Více

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 VI/40/1 Hospodaření s rozpočtem a) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o změnu finančního plánu-doplnění RMČ bere na vědomí opravený

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 03.09.2007. Usnesení č. 941 Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit v souladu se zákonem 320/2001 Sb., v platném znění, a vyhlášky 416/2004 Sb., v platném znění, dále ve smyslu zákona 255/2012 Sb., kontrolní řád (dále

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka Zápis č. 6 / 2007 / 8 ze zasedání Městyse Krucemburk, konaného dne 31.10.2007 -------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

ZÁPIS č. 16/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 16/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 26. jednání RM konané dne 13. 10. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení z 26. jednání RM konané dne 13. 10. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení z 26. jednání RM konané dne 13. 10. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/026/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 1. schůze U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více