Město Vrchlabí Rada města

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Vrchlabí Rada města"

Transkript

1 Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 10. jednání dne od 13 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K NAHLÉDNUTÍ NA SEKREATIRÁTU STAROSTY MĚSTA Přítomni: M. Dejmek, Ing. L. Dlabola, JUDr. M. Dušková, Ing. B. Hanousek, A. Plašil, Ing. J. Sobotka, PhDr. M. Vávra, Ing. P. Řehák Omluveni: Schválený pořad jednání: 1. Projekt ČEZ SMART REGION 2. Opakovaná žádost divadelního klubu s.r.o. o osvobození od poplatků za výlep plakátů 3. Žádost Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov o poskytnutí příspěvku 4. Žádost Domova důchodců Lampertice o finanční podporu 5. Žádost česko-německé horské nemocnice Krkonoše s.r.o. finanční podporu na nákup operačního stolu 6. Žádost obyvatel ul. Kalvárie o opravu příjezdové komunikace 7. Nákup vybavení Zrcadlového sálu Nádražní čp Prodloužení doby trvání povolení pro konání farmářských trhů 9. Směrnice o provádění finanční kontroly 10. Rozpočtové opatření č. 2/2011 a změna rozpočtu fondů 2/ Pronájem pozemků a nebytových prostor, prodej nemovitostí 12. Veřejné nabídky a podmínky prodeje a pronájmů nemovitostí 13. Bytové záležitosti 14. Nákup hmotného movitého majetku ŠJ Školní 15. Návrh na převod majetku do vlastnictví DDM Pelíšek 16. Žádost ZŠ Školní o převod provozních prostředků na mzdy 17. Zápis dětí do mateřských škol 18. Povolení výjimky z počtu dětí 19. Smlouva s obcí Rudník o úhradě neinvestičních nákladů spojených s předškolním vzděláváním 20. Neinvestiční náklady na 1 žáka a 1 dítě ve Vrchlabí 21. Úprava úředních hodin na městském úřadě 22. Smlouva o umístění a provozování stavby veřejného osvětlení na soukromých pozemcích 23. Odpisy nedobytných pohledávek 24. Veřejnosprávní kontroly 25. Přijetí dotace na sociální služby 26. Činnost komisí

2 Přijatá usnesení k jednotlivým bodům a hlasování o nich: 1. Projekt ČEZ SMART REGION Viz příloha č. 1 Informace 2. Opakovaná žádost divadelního klubu s.r.o. o osvobození od poplatků za výlep plakátů Viz příloha č. 2, viz bod 35/7.RM viz příloha č. 32/7.RM RM potvrzuje své rozhodnutí č. 35 ze 7. jednání dne (7,0,0) (k vyřízení TAJ) 3. Žádost Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov o poskytnutí příspěvku Viz příloha č. 3a 3c RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov dětská ozdravovna Království. (7,0,0) (k vyřízení KST, FO) 4. Žádost Domova důchodců Lampertice o finanční podporu Viz příloha č. 4a 4e RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč Domovu důchodců Lampertice na akci Krkonošské gerontologické dny (7,0,0) (k vyřízení KST, FO) 5. Žádost česko-německé horské nemocnice Krkonoše s.r.o. finanční podporu na nákup operačního stolu Viz příloha č. 5a 5b RM konstatuje, že není v její kompetenci poskytnutí finanční podpory v celkové částce ,- Kč. RM ponechává konečné rozhodnutí na příští řádné jednání zastupitelstva města. RM ukládá odboru SMM a FO předložit pro jednání ZM vypořádání převodu monitorů vitálních funkcí do vlastnictví ČNHN. (7,0,0) (k vyřízení SMM, FO) Strana 2 (celkem 11)

3 6. Žádost obyvatel ul. Kalvárie o opravu příjezdové komunikace Viz příloha č. 6a 6c RM vzhledem k finančním možnostem města souhlasí s maximálním příspěvkem na opravu příjezdové komunikace ve výši max ,- Kč na vyrovnání podkladu, které provedou Služby města Vrchlabí. RM souhlasí s realizací akce pouze za předpokladu dofinancování celé akce (celoplošný živičný povrch) ze soukromých zdrojů. (7,0,0) (k vyřízení STAR) 7. Nákup vybavení Zrcadlového sálu Nádražní čp. 471 Viz příloha č. 7, viz bod č. 15/8.RM, viz příloha č. 18a 18b/8.RM RM revokuje své usnesení č. 15 z 8. jednání RM dne takto: RM souhlasí s nákupem 20 kusů nových židlí pro Zrcadlový sál v čp. 471 ve Vrchlabí za částku ,- Kč bez DPH a ukládá odboru SMM řešit věc v rámci svého rozpočtu. 8. Prodloužení doby trvání povolení pro konání farmářských trhů Viz příloha č. 8, viz bod 25/8.RM, viz příloha č. 38a- 38b RM povoluje konání farmářských trhů na tržišti do , a to kterýkoliv den v týdnu dle volné kapacity tržiště, s podmínkou, že bude vždy pro celé tržiště a jednotlivě konaný trh ustanoven jeden provozovatel. (7,0,0) (k vyřízení FO) 9. Směrnice o provádění finanční kontroly Viz příloha č. 9a 9l RM schvaluje vydání Směrnice č. 1/2011 o provádění finanční kontroly dle předloženého návrhu. (7,0,0) (k vyřízení TAJ) 10. Rozpočtové opatření č. 2/2011 a změna rozpočtu fondů 2/2011 Viz příloha č. 10a 10c, viz příloha č. 11a 11f RM schvaluje změnu č. 2/2011 rozpočtu fondů dle předloženého návrhu RM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2011 ve znění dle pozměňovacího návrhu dle přílohy č. 28 ve struktuře: - příjmy 164,36 tis. Kč - výdaje 408,64 tis. Kč - financování 244,28 tis. Kč (7,0,0) (k vyřízení FO) Strana č. 3

4 11. Pronájem pozemků a nebytových prostor, prodej nemovitostí Viz příloha č. 12a 12g 1. Lokalita ul. Sukova ve Vrchlabí RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1372/48 o výměře 40 m² v kat. ú. Vrchlabí (zahrádka). paní Mgr. Aleně Kalinové dle ceníku B2. 2. Lokalita ul. Krkonošská ve Vrchlabí RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. stav 101 o výměře 240 m² a p. p. č. 294/1 o výměře 398 m² v kat. ú. Vrchlabí dle ceníku B2 obyvatelům domu čp. 162 v zastoupení paní Jaromírou Ožďanovou a paní Mgr. Janou Trýznovou 3. Lokalita ul. J. Šíra 561 ve Vrchlabí RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. stav 350/3 o výměře cca 20 m² v kat. ú. Vrchlabí dle ceníku A2 (pozemek pod stavbou) panu Vladimíru Mario Marinkovi 4) Lokalita ul. Krkonošská čp. 22 ve Vrchlabí RM schvaluje pronájem neb. prostoru o výměře 29 m² v přízemí čp. 22 Krkonošská ve Vrchlabí od paní Daně Cinerové, náhradník pro případ odstoupení MOVA spol. s r.o. Výše nájemného dle ceníku města Vrchlabí činí Kč/m²/rok + platby za služby + DPH RM souhlasí s uzavřením dohody o ukončení pronájmu k se stávajícími nájemci panem Martinem Mečířem a EKOFIN s.r.o. 5) Lokalita ul. Pražská 876 RM schvaluje pronájem nebytového prostoru prodejny v přízemí objektu čp. 876 ul. Pražská panu Jiřímu Kavanovi. Výše nájemného dle ceníku 1200 Kč/m2/rok + platby za služby + DPH. Nájemce navíc uhradí jednorázový dar na veřejnou zeleň ve výši 500 Kč. RM souhlasí s uzavřením dohody o ukončení pronájmu se stávajícím nájemcem prostor p. Tomášem Hozdou k ) Lokalita LK ve Vrchlabí RM schvaluje výpůjčku (2 měsíce) pro odstranění rampy a uvedení části pozemku p. p. č. 472/81 v kat. ú. Vrchlabí do běžného stavu na náklady obyvatel čp (kontaktní osoba za obyvatele lokality- pan Jiří Pohl). 7).Lokalita ul. Dukelská ve Vrchlabí RM schvaluje pronájem části střechy na čp ve Vrchlabí (na par. č. stav v k. ú. Podhůří-Harta) na provozování základnové a retranslační stanice pro vlastní datovou a telekomunikační síť pro: N SYS s.r.o., IČ: , DIČ: CZ , se sídlem Úpice, Žižkova 89 a T-Mobile Czech Republic, a.s., IČ: , DIČ: CZ , se sídlem Prha 4, Tomíčkova 2144/1 Strana č. 4

5 Podmínky: roční nájem min Kč + DPH s ročním navýšením dle inflace umístění kontejneru do 9m² a se souhlasem správce objektu Bytový podnik Vrchlabí nepoškození krytiny střechy pronájem na dobu 10 let s možností prodloužení o dalších 5 let před podpisem smlouvy musí být uzavřena dohoda s ostatními uživateli na střeše domu o nerušení signálu. Pro N SYS s.r.o. ještě platí podmínka uzavřít dohodu o ukončení smlouvy č VR- 001 ze dne ) Lokalita ul. Komenského ve Vrchlabí (plot MŠ) RM schvaluje pronájem části plotu pro reklamní zařízení (zveřejnění obecného záměru pro umístění reklam proběhl od ) do 1 m 2 dle schválených podmínek panu Štěpánu Domorádovi (Fitness centrum Na Bělidle ve Vrchlabí) RM schvaluje pronájem části plotu pro reklamní zařízení (zveřejnění obecného záměru pro umístění reklam proběhl od ) do 2 m 2 dle schválených podmínek panu Luboši Sýsovi (EURO-AIR-CAMP) 9) Dětské koutky RM souhlasí s vypůjčením části pozemku pro dětský koutek ve správě konkrétní osoby nebo skupiny: část p. p. č. 933/2 v k. ú. Podhůří-Harta, Bytové družstvo LK, předseda Marek Mergl Podmínkou výpůjčky je, že vypůjčitel ponese po celou dobu trvání smlouvy v plném rozsahu postavení provozovatele. 10) Lokalita Krkonošská 185 RM schvaluje uzavření podnájemní smlouvy na zadní část objektu, nájemce MILAMAR s.r.o., podnájemce Žaneta Sejková (použitý textil) dle předložené podnájemní smlouvy. 11) Lokalita Nerudova Pražská RM souhlasí s uzavřením úplatné dohody s ČEZ Distribuce a.s o jednorázové náhradě za omezení stavbou knn pro vymístění DTS č ) Lokalita ZO Bílý potok ve Vrchlabí RM doporučuje ZM prodat p. p. č. 718/14 o výměře 269 m² v kat. ú. Vrchlabí (pozemek v ZO Bílý potok), prodej za běžných podmínek, cena 200 Kč/m² + náklady převodu panu Vladimíru Klenzovi 13) Lokalita Nám. Míru ve Vrchlabí RM doporučuje ZM prodat p. p. č. 71/4 o výměře 16 m² a p. č. stav o výměře 15 m² v k. ú. Vrchlabí, prodej za běžných podmínek, cena 300 Kč/m² + náklady převodu společnosti SUNNY ON LINE, s.r.o. RM souhlasí na p. p. č. 71/4 v kat. ú. Vrchlabí se zřízením věc. břemene pro přípojku kanalizace pro dům čp. 220 Strana č. 5

6 12. Veřejné nabídky a podmínky prodeje a pronájmů nemovitostí Viz příloha č. 12a 12g 1) Lokalita ZO Bílý potok ve Vrchlabí RM schvaluje zveřejnění záměru prodat p. p. č. 718/15 o výměře 347 m² a p.č.stav.3711 o výměře 16 m² v kat. ú. Vrchlabí (pozemky v ZO Bílý potok), prodej za běžných podmínek, cena 200 Kč/m² + náklady převodu 2) Lokalita ul. Lánovská ve Vrchlabí RM schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část p. p. č. 1391/7 o výměře cca 100 m² (zahrádka dle ceníku á B2) a část p. č. stav. 624/4 o výměře 10 m² (pod stavbou kůlny A2) v kat. ú. Vrchlabí 3) Lokalita ul. Lánovská ve Vrchlabí RM schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část p. p. č. 1372/48 o výměře 796 m² a p. p. č. 1372/30 o výměře 210 m² v kat. ú. Vrchlabí dle ceníku B2 pro dům čp (část pozemků p. p. č. 1372/48 o výměře 196 m² a p. p. č. 1372/30 o výměře 210 m² nebude zpoplatněna- zachování společného přístupu) 4) Lokalita čp. 572 ve Vrchlabí 4.1. RM schvaluje (v souvislosti se zveřejněnou nabídkou na pronájem části objektu čp. 572) ukončení nájemní smlouvy BP2009 s Občanským sdružením Board & Bike Club Vrchlabí na neužívanou část objektu (jednoměsíční výpověď) 4.2.RM schvaluje ukončení Smlouvy o výpůjčce čj. 227-OSMM/30928/ ze dne s HC Vrchlabí, s.r.o. na část nezastavěné plochy p. č. stav. 763 (objekt čp. 572) v kat. ú. Vrchlabí (parkování v hok. sezoně) Souhlas s uzavřením dohod o ukončení obou smluv, v případě nedohody souhlas s výpovědí obou smluv. 5) Lokalita u hřbitova ve Vrchlabí RM schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část p. p. č. 745/40 o výměře cca 25 m² v kat. ú. Vrchlabí. V předmětném místě je nutné zachovat pěšinu pro chodce s min. šíří 1,5 m. Pronájem dle ceníku města Vrchlabí.A2 (pro podnikání, pozemek pod stavbou a 50 Kč/m²/rok). Stavba dočasného charakteru s rizikem nařízení odstranění je přípustná pouze za předpokladu respektování volného průchodného prostoru a dále ve stavebním a materiálovém provedení, které nebude rušit a znehodnocovat lokalitu. 6) Lokalita LK výstavba RD LK Západ v kat. ú. Podhůří-Harta RM odkládá žádost manželů Havlíčkových o snížení kupní ceny. Strana č. 6

7 7) Lokalita Horská ve Vrchlabí RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodat p. p. č. 759/1 v kat. ú. Hoř. Vrchlabí pozemek není vhodný k prodeji, tvoří součást veřejného prostoru 8) Lokalita Kalvárie ve Vrchlabí RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodat části p. p. č. 1214/2 v k. ú. Vrchlabí Odložení prodeje do doby vyjasnění potřeb Města ve vztahu k veřejné infrastruktuře v lokalitě (kanalizace, dešť. kanalizace, ostatní IS) a celkového záměru a rozdělení pozemku získaného od PF ČR k bydlení. RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu jednotlivé části předmětného pozemku dle žádostí pro pokos. 9) Lokalita Podhůří-Harta park u čp. 87 RM odkládá zveřejnění záměru prodat p. č. stav. 838 o výměře 385 m² v kat. ú. Podhůří- Harta (jedná se o pozemek pod stavbou výstavní haly) (6,1,0) (k vyřízení SMM) 10) Lokalita Větrná v kat. ú. Podhůří-Harta RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodat pozemek p. p. č. 835/5 v k. ú. Podhůří- Harta. Pozemek je dotčen novou komunikací a VO a bude sloučen do pozemku komunikace 11) Příprava prodeje domů RM souhlasí s přípravou prodeje čp a čp. 621 v kat. ú. Vrchlabí RM schvaluje odložení prodeje čp (povolená rekonstrukce bytu) v kat. ú. Vrchlabí RM souhlasí se začleněním s opakovaně neprodaného objektu čp. 220 v kat. ú. Vrchlabí do režimu dalších pronájmů bytů i nebytů. RM souhlasí s další nabídkou prodeje objektu čp. 252 v kat. ú. Hoř. Vrchlabí. RM souhlasí s nabídkou objektu čp. 204 za sníženou cenu ,- Kč. 12) Zpřesnění stávajícího ceníku na pronájem neb. prostor platného od RM schvaluje zpřesnění stávajícího ceníku na pronájem nebytových prostor od : a) Formální doplnění údaje o platbě nájemného + daně z přidané hodnoty pro nájemce, plátce DPH dle 24. RM ze dne , bod 4. b) Nově stanovená cena nájemného v objektu Nám. Míru čp. 210 na Kč/m 2 /rok (+ DPH u plátců). 13) Vejsplachy OS2009/1 Nájemce areálu Vejsplachy pan M. Gerstman v souladu s ujednáním čl. 4 smlouvy OS2009/1 ze dne v platném znění předkládá návrh na změnu předmětu nájmu. Ujednání je vázáno na částku max. do 100 tis. Kč/rok, včetně DPH RM souhlasí se započtením položek zhodnocení předmětu nájmu proti nájemnému: Strana č. 7

8 2) stavba kuchyně Kč 4) oprava dětského hřiště Kč 6) oprava vodovodu Kč 7) rekonstrukce vnitřních prost Kč celkem Kč (bez stanovení zda se jedná o částku s DPH či nikoliv) nesouhlas s uplatněním položek: RM nesouhlasí se započtením položek zahradní pergola (1), tvorba web stránek (3) a úklid areálu (5). Nájemce je povinen předložit všechny nezbytné doklady o provedené změně, v případě splnění podmínek bude uzavřena zvláštní písemná dohoda o započtení skutečně vynaložených nákladů proti nájemnému. 14) Rybník Cihelna Na základě uzavřené smlouvy žádá ČRS MO Vrchlabí o souhlas a fin. spoluúčast při opravě rybníka (průsak hráze podél odpadního zařízení, odhad cca 15 tis. Kč) Souhlas za podmínky dodržení postupu dle uzavřené smlouvy 15) Prodej 4 kusů monitorů (PM 9000 Express z roku 2006 ) za zůstatkovou hodnotu Česko-německé horské nemocnici Krkonoše, s.r.o. Projednáno v rámci bodu č Bytové záležitosti Viz příloha č. 12a 12g RM souhlasí s přidělením BJ (1+1), č. 12/3.np., o výměře 49,9 m², Lánovská 476, V1, paní Jarmile Burkoňové z čp RM souhlasí s přidělením BJ (1+1) č.7/2np., o výměře 67,1m², J. Šíra čp. 380, V1 paní Lence Mulačové. RM souhlasí s požadavkem na vyklizení BJ č. 2/1. np., Na Výšině 1530, V1 (bezbariérový) manželi Hronovými, paní T. Hronové bude nabídnut BZU (1+kk) č. 15/2np., Slovanská 1116, V1, nebo BJ (1+1) č. 2/1. np, Nerudova 1189, V1. RM souhlasí s nabídkou uvolněného bezbariérového bytu č.2/1. np. Na Výšině 1530, V1, paní Markétě Kučerové, Lánovská 962, V1. RM nesouhlasí s dalším odkladem dle žádosti paní Kateřiny Vyhnalové, RM souhlasí s podáním žaloby. RM souhlasí s odkladem podání žaloby na paní Lenku Koutníkovou za podmínky: splacení dluhu do a závazek vrácení BJ do Strana č. 8

9 14. Nákup hmotného movitého majetku ŠJ Školní Viz příloha č. 13 Staženo. 15. Návrh na převod majetku do vlastnictví DDM Pelíšek Viz příloha č. 14 Závěr: RM souhlasí s převodem movitého majetku dle přílohy do vlastnictví DDM Pelíšek 16. Žádost ZŠ Školní o převod provozních prostředků na mzdy Viz příloha č. 15a 15b RM povoluje Základní škole Vrchlabí, Školní, 1336 čerpání provozního příspěvku na mzdy pedagogických pracovníků na rozšířenou výuku sportovních aktivit v maximální výši ,- Kč včetně odvodů. 17. Zápis dětí do mateřských škol Viz příloha č. 16a 16b RM bere na vědomí průběh zápisů v mateřských školách RM souhlasí se zvýšením nejvyššího povoleného počtu dětí mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vrchlabí, Komenského 1248, z 54 na 79 dětí od v rejstříku škol a školských zařízení a s podáním žádosti o provedení příslušné změny v rejstříku škol a školských zařízení. RM souhlasí se zvýšením nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Vrchlabí, Komenského 1248, z 60 na 100 stravovaných od v rejstříku škol a školských zařízení a s podáním žádosti o provedení příslušné změny v rejstříku škol a školských zařízení. RM pověřuje odbor školství a kultury dalším jednáním v této záležitosti. 18. Povolení výjimky z počtu dětí Viz příloha č. 17a 17d RM souhlasí s udělením výjimky z počtu dětí v běžných třídách na počet 25 pro Základní školu a mateřskou školu, Vrchlabí, Horská 256 na školní rok 2011/2012. RM souhlasí s udělením výjimky z počtu dětí v běžných třídách na počet 27 pro Mateřskou školu, Vrchlabí, Komenského 1248 na školní rok 2011/2012. RM souhlasí s udělením výjimky z počtu dětí v běžných třídách na počet 2 x 25 a 2 x 28 dětí pro Mateřskou školu, Vrchlabí, Letná 1249, na počet 25 a 26 dětí pro Mateřskou školu, Vrchlabí, Jiráskova na školní rok 2011/2012. Strana č. 9

10 19. Smlouva s obcí Rudník o úhradě neinvestičních nákladů spojených s předškolním vzděláváním Viz příloha č. 18 RM schvaluje uzavření smlouvy o úhradě neinvestičních nákladů spojených s předškolním vzděláváním s obcí Rudník. 20. Neinvestiční náklady na 1 žáka a 1 dítě ve Vrchlabí Viz příloha č. 19a 19c RM schvaluje částku na neinvestiční náklady 9.103,- Kč na žáka v ZŠ a 8.448,- Kč na dítě v MŠ. 21. Úprava úředních hodin na městském úřadě Viz příloha č. 20a 20b RM ukládá tajemníkovi městského úřadu projednat s vedoucími odborů městského úřadu postup směřující ke zrušení úředních hodin městského úřadu a realizovat toto opatření od (7,0,0) (k vyřízení TAJ) 22. Smlouva o umístění a provozování stavby veřejného osvětlení na soukromých pozemcích Viz příloha č. 21a 21c RM schvaluje úhradu 5.000,- Kč za umístění a provozování stavby veřejného osvětlení na p. p. č. 465/12 a 465/11 k. ú. Vrchlabí. (7,0,0) (k vyřízení RMÚP) 23. Odpisy nedobytných pohledávek Viz příloha č. 22a 22e RM schvaluje odpis nedobytných pohledávek města dle přílohy pro jejich nedobytnost. (7,0,0) (k vyřízení FO) 24. Veřejnosprávní kontroly Viz příloha č. 23a 23b, viz příloha č. 24a 24d, viz příloha č. 25a 25d, Strana č. 10

11 RM bere na vědomí závěr z následné veřejnosprávní kontroly u příjemce dotace HC VRCHLABÍ s.r.o. podpora mládežnického hokeje a podpora činnosti A mužstva. RM: 1) bere na vědomí stav vzniklý při veřejnosprávní kontrole prováděné v době od do v příspěvkové organizaci Školní jídelna, Vrchlabí, Školní 1336, 2) ukládá vedoucí Školní jídelny paní Ludmile Spanilé splnit všechny požadavky uplatněné kontrolními pracovníky města Vrchlabí ve smyslu části třetí zák. č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů 3) konstatuje, že neplnění povinností vyplývajících pro kontrolovanou osobu z části třetí zák. č. 552/1991 Sb. o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, považuje za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubých způsobem (7,0,0) (k vyřízení ŠO, KST) 25. Přijetí dotace na sociální služby Viz příloha č. 26a 26f RM schvaluje přijetí neinvestiční dotace pro Pečovatelskou službu Vrchlabí ve výši ,- Kč od Královéhradeckého kraje dle předložené smlouvy. (7,0,0) (k vyřízení KST) 26. Činnost komisí Komise majetková Viz příloha č. 12a 12g RM bere na vědomí zápis z jednání komise RM bere na vědomí informaci majetkové komise o trvalé neúčasti p. Rudolfa Fialy na jednáních komise. Komise obchodu a cestovního ruchu Viz příloha č. 27 RM bere na vědomí zápis z jednání komise. Za správnost: Ing. Pavel Řehák Ve Vrchlabí dne Ing. Jan Sobotka v.r. starosta města Strana č. 11 Alfred Plašil v.r. místostarosta města

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 28. schůze dne 31.10.2012 od 15 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 13. jednání dne 14.09.2011 od 13 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 40. schůze dne 29.01.2014 od 13 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 4. jednání dne 19.01.2011 od 13 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Program: 1. Majetkové záležitosti Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová

Program: 1. Majetkové záležitosti Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 89. jednání Rady města

Více

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 1/23/2012 Rozpočet změna č. 3 Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna rozpočtu č. 3 zahrnuje zvýšení rozpočtu

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice Přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák, PhDr. Hana Levá, František Černý, Michal Bláha Usnesení

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Antonín Vyšohlíd, Mgr.

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 102. schůze Rady města Příbora konané dne 9. září 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 Usnesení s termínem č.: 101 taj. (ONI) 28.03. 194 taj. 02.04. 189 taj., MTSB 28.03. 195 taj. 02.04. 225 taj. 28.03.

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 30. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 11.7.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Vydáno dne 17. 12. 2007 (350 přečtení) Usn. RM č. 833/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11

Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11 Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11 z jednání rady města konaného dne 09.03.2011 v kanceláři starosty Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 234-290 RM schvaluje 234) uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015 Číslo jednání: JedNR3-18/2015 Datum jednání: 16.07.2015 Program (USN-R3-430/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program (499/NR3/2015) 4. Návrh: Prodloužení nájemní smlouvy na byt

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Zápis z 54. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konaná dne 11. dubna 2005

Zápis z 54. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konaná dne 11. dubna 2005 Zápis z 54. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konaná dne 11. dubna 2005 Přítomni: Josef Sokolíček, Petr Pejchal, Ing. Josef Krška, Martin Grepl, Zdeňka Marková V průběhu přišli: Marcela Krupicová,

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více