VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Zuzana Bílková Tvorba produktu cestovní kanceláře se sportovní motivací a zařazením nových trendů (Nordic Walking) Bakalářská práce 2014

2 Tvorba produktu cestovní kanceláře se sportovní motivací a zařazením nových trendů (Nordic Walking) Bakalářská práce Zuzana Bílková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Věra Fišerová Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: seznam.cz Praha 2014

3 Bachelor s Dissertation Developing portfolio of a travel agency putting emphasis on sport activities incorporating current trends (Nordic Walking) Zuzana Bílková The Institute of Hospotality Management in Prague 8, Ltd. Department of Travel and Tourism Studies Major:Destination Management in the Travel and Tourism Industry Thesis Advisor: Mgr. Věra Fišerová Date od Submission: Date od Thesis Defence: seznam.cz Prague 2014

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Tvorba produktu cestovní kanceláře se sportovní motivací a zařazením nových trendů (Nordic Walking) zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne... jméno a příjmení autora

5 Na tomto místě bych chtěla poděkovat Mgr. Věře Fišerové za cenné rady a odborné připomínky při vedení této bakalářské práce.

6 Abstrakt BÍLKOVÁ, Zuzana. Tvorba produktu cestovní kanceláře se sportovní motivací a zařazením nových trendů (Nordic Walking). [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran 54. Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu produktu cestovní kanceláře se sportovní motivací a zařazením nových trendů (Nordic Walking). Cílem práce je na základě analýzy vytvořit zimní zájezd, který bude orientován na věkový segment let. Součástí zájezdu jsou i vybrané nové trendy. Práce je rozdělena na tři části. Jedná se o teoretickou, analytickou a návrhovou část. V první části práce je pozornost věnována základním pojmům. Jedná se o vysvětlení pojmů jako například volný čas, cestovní kancelář nebo zájezd. Druhá, analytická část práce, se zabývá předpoklady cestovního ruchu ve vybrané destinaci. Jedná se celkově o region Krkonoše a město Špindlerův Mlýn. Předpoklady jsou rozděleny do dvou skupin a zkoumají například místní reliéf, klima, vodstvo nebo kulturní či sportovní vyžití. Součástí této části práce je i dotazníkové šetření. Toto šetření obsahuje dva dotazníky, přičemž první je zaměřen na veškerou populaci obecně v rámci České republiky, a druhý pouze na věkový segment let. Obsahem třetí části práce je vlastní zájezd, přičemž součástí tohoto návrhu jsou i vybrané nové trendy (Nordic Walking). Zájezd je tvořen pro věkový segment let. Klíčová slova: cestovní kancelář, nové trendy, sport, volný čas, zájezd

7 Abstrakt This thesis is focused on developing portfolio of a travel agency putting emphasis on sport activities incorporating current trends (Nordic Walking). This thesis aims is to develop a tour project on a analytical bases which should focus on a age segment years old. The thesis is composed out of three parts out of which the first is theoretical and this part deals with the essential terms such as free time, travel agency or tour while the second part is analysis of conditions that are important to tourism industry. A fundamental part of my thesis is public research. This research is devided into two parts out of which the first is focused on the population in the Czech republic on the whole while the second focuses specifically on the age segment years old. The conceptional part is consisted of and deals with the tour as itself while it proposes current trends. As a result of the public research is made a tour to the Špindlerův Mlýn which is well known ski area in Czech republic. Key words: free time, new trends, sport activities, tour, travel agency

8 Obsah Úvod Teoretická část Cestovní ruch Volný čas Cestovní kancelář Produkt cestovní kanceláře Tvorba produktu Výjezdový cestovní ruch Domácí cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch Zájezd Klasifikace zájezdů Typologie sportu Organizace zájezdu Právní úprava zájezdu Právní rámec Vymezení pojmů a vztah zákazníka a pořadatele Nevydařená dovolená a pomoc v nesnázích Analytická část Předpoklady cestovního ruchu Krkonoše - Špindlerův Mlýn Vymezení města Špindlerův Mlýn Lokalizační předpoklady Realizační předpoklady Dotazníkové šetření Dotazník č Dotazník č Návrhová část Popis zájezdu Cílová skupina Informace o ubytování Kalkulace... 58

9 3.3 Program Doporučená trasa Závěr Literatura... 63

10 Seznam grafů Graf č. 1 Na jak dlouhou dobu nejčastěji jezdíte na hory? Graf č. 2 Jakých wellness služeb byste využili při trávení dovolené na horách? Graf č. 3 Jak nejraději cestujete na zimní dovolenou? Graf č. 4 Jaký typ ubytování na zimní dovolené preferujete? Graf č. 5 Jaký typ stravování na zimní dovolené preferujete? Graf č. 6 Co je pro Vás rozhodující při výběru zimní dovolené? Graf č. 7 Považujete tuzemskou aktivní zimní dovolenou za levnější způsob rekreace oproti zahraniční? Graf č. 8 Jaký typ nových trendů v oblasti cestovního ruchu byste na horách využili? Graf č. 9 Myslíte si, že v cestovním ruchu je dostatek nových trendů? Graf č. 10 Jakou částku jste ochotni zaplatit za týden tuzemského lyžování, včetně skipasů? Graf č. 11 Kterou z možností byste využili na horách? Graf č. 12 Jakého jste pohlaví? Graf č. 13 Kolik Vám je let? Graf č. 14 Jaké je Vaše pohlaví? Graf č. 15 Jaký způsob dopravy zvolíte při cestě na zimní dovolenou? Graf č. 16 Je pro Vás důležité, aby v cílové destinaci byl větší počet nočních barů a diskoték? Graf č. 17 Využili byste na místě zimní dovolené možnosti fakultativních výletů? Graf č. 18 Využili byste na místě možnosti lyžování s lyžařským instruktorem? Graf č. 19 Víte, co je Nordic Walking? Měli byste zájem provozovat tuto činnost na zimní dovolené? Graf č. 20 Jeli byste na hory za jiným účelem, než je lyžování, vyzkoušet si nové trendy? (Nordic Walking) Graf č. 21 Je pro Vás důležité, aby měl hotel k dispozici wellness služby? Graf č. 22 Byli byste ochotni zaplatit za aktivní zimní dovolenou v tuzemsku i kč? Graf č. 23 Jste ochotni utratit stejnou sumu peněz jak za zimní, tak letní dovolenou?

11 Seznam zkratek ČR Česká republika KAD Krkonošská automobilová doprava KRNAP Krkonošský národní park TAD Trutnovská autobusová doprava M. N. M Metrů nad mořem NAPŘ Například NOZ. Nový Občanský zákoník TZV Tak zvaný UNWTO Světová organizace cestovního ruch

12 Úvod V současné době je vycestování za hranice naší republiky rutinní záležitostí, a tohoto faktu využívají cestovní kanceláře, které v dnešní době v rámci cestovního ruchu hrají nezastupitelnou roli. Hlavním úkolem cestovních kanceláří je tedy uspokojení potřeb účastníka cestovního ruchu. Cestovní kanceláře připravují služby se širokým spektrem možností a také zájezdy pro širokou veřejnost, ať už se jedná o jakoukoli věkovou skupinu. Cílem této bakalářské práce je na základě analýzy vytvořit zájezd pro nadšence zimních sportů, který bude zaměřen na věkový segment v rozmezí mezi lety. Podle mého názoru, je zájezdů se zimní sportovní tématikou, kde turisté poznají nové zážitky a vyzkouší si současně nové trendy (Nordic Walking) málo, proto jsem se rozhodla věnovat se práci právě na toto téma. V dnešní době je životní styl velice hektický, a proto předpokládám, že by mladí lidé chtěli od tohoto stresujícího pocitu ve svém volném čase uniknout prostřednictvím zimních sportů. Cestovní kanceláře nabízejí jejich produkty formou katalogů, které jsou nabízeny v podobě vytištěné knihy, anebo prostřednictvím internetových stránek. Každý katalog musí podávat úplné informace, a to včetně úplné cenové kalkulace. Zájezdy se dělí na pobytové a poznávací. Pobytové zájezdy znamenají, že turisté zpravidla tráví dovolenou na jednom místě, nejčastěji se jedná o pobyty u moře či na horách, a jsou zájezdy odpočinkovými. Druhým typem jsou už zmiňované zájezdy poznávací, kdy je hlavní tématikou poznávání nových míst. Poznávací zájezd je vhodný především pro vitální turisty, kterým nevadí každodenní pohyb. V rámci naplnění stanoveného cíle jsem práci rozdělila do třech částí. V teoretické části práce se budu snažit vysvětlit všechny důležité pojmy, které souvisí se zmíněnou tématikou, ale také objasním, jakým způsobem se cestovní kancelář zakládá. V druhé části práce, tedy v analytické, se budu zabývat lokalizačními a realizačními předpoklady cestovního ruchu ve vybrané destinaci. V mém případě tyto předpoklady aplikuji na městě Špindlerův Mlýn a obecně na regionu Krkonoše. Obsahem analytické 11

13 části práce bude i dotazníkové šetření. První dotazník bude velice obecný, zaměřen obecně na celkovou populaci v rámci České republiky, ale ve druhém dotazníku se budu zabývat už pouze mladší generací ve věkovém rozmezí mezi lety. Ve třetí, návrhové části, se budu snažit navrhnout zimní zájezd do Špindlerova Mlýna, který bude sestavený pro již zmiňovaný věkový segment v rozmezí let. Budu se snažit vyhledat vhodné ubytování, které by přesně vyhovovalo této skupině, jak z hlediska ceny, tak z hlediska polohy, a to díky faktu, že v dnešní nelehké době hraje velkou roli cena. Sportovní tématika je mi velmi blízká, proto doufám, že se mi podaří proniknout do dané oblasti, a tím splnit stanovené cíle práce. V práci nejvíce pracuji s knihou Služby v cestovním ruchu od J. Oriešky, stejně tak jako komunikuji s informačním centrem ve Špindlerově Mlýně. 12

14 1 Teoretická část 1.1 Cestovní ruch Vymezení cestovního ruchu je velice složitou záležitostí, a existuje celá řada nejrůznějších definic. Cestovní ruch je podle UNWTO činnost osoby cestující na přechodnou dobu do místa mimo její běžné životní prostředí, a to na dobu kratší, než je stanoveno, přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě. Cestovní ruch je tedy aktivita založená na přemisťování, trvá jenom omezený čas (ne více než rok) a cílem cestovatele není výdělek. (K. Ryglová, 2011, s. 18) 1.2 Volný čas Přesně definovat volný čas je velice náročné, protože je to velice široký pojem. Pro přesnější pochopení rozlišíme dva obecně platné pohledy na volný čas: Kvantitativní nebo reziduální (volný čas je chápán jako opak práce) Kvalitativní či normativní (definují volný čas prostřednictvím nějaké jeho význačné vlastnosti, například svobodná volba činností, které bezprostředně nevedou k užitku) (M. Čertík, V. Fišerová, 2009, s. 6) Podle Čertíka a Fišerové můžeme definovat volný čas například jako Dobu, časový prostor, v němž jedinec nemá žádné povinnosti vůči sobě ani druhým lidem a v němž se pouze na základě svého vlastního svobodného rozhodnutí věnuje vybraným činnostem. Tyto činnosti ho baví, přinášejí mu radost a uspokojení a nejsou zdrojem trvalých obav či pocitů úzkosti (M. Čertík, V. Fišerová, 2009, s. 7) 1.3 Cestovní kancelář Provozování cestovní kanceláře je živností koncesovanou. Pro to, abychom koncesi získali, je zapotřebí prokázat odbornou způsobilost a nutností je získat souhlas od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. O koncesi může zažádat každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky. 13

15 Hlavní funkce cestovních kanceláří je funkce služeb. Jsou to služby, které mají uspokojit účastníka cestovního ruchu. Jsou spojeny s nákupem dopravních služeb, nákupem ubytovacích služeb, informační a propagační činností, vycestováním účastníka mimo místo jeho trvalého bydliště, obvykle ve volném čase za účelem odpočinku, lázeňství, kultury, společenského vyžití aj. Cestovní kancelář má právo organizovat, nabízet a prodávat zájezdy. Při plnění organizační funkce, se všechny nabízené služby doplňují, a tím vytvářejí balíček služeb (zájezd, pobyt). Rovněž je v cestovní kanceláři možnost zakoupení např. map, tištěných průvodců, jízdních řádů aj. Cestovní kanceláře tedy kompletují a sestavují služby cestovního ruchu, vytvářejí balíčky služeb, které prezentují ve svém katalogu. Za vytvořený balíček služeb (zájezd, pobyt) je stanovena celková cena. Máme dva typy jak cestovních kanceláří, tak cestovních agentur. Jedná se o vysílající a přijímající, takže v anglickém překladu incomingové a outgoingové. Incomingové subjekty jsou specializovány na účastníky příjezdového cestovního ruchu. Pokud hovoříme o outgoingových subjektech, hovoříme tedy o takových subjektech, které se specializují na výjezdový cestovní ruch. Činnost cestovních kanceláří může rovněž ovlivnit jejich sezónnost. Známe tedy cestovní kanceláře, jak s celoročním provozem, tak pouze sezónní, které fungují pouze v daném ročním období. (J. Orieška, 2010, s. 183) 1.4 Produkt cestovní kanceláře Produktem, se rozumí vše, co je na trhu cestovního ruchu nabízeno a vede k uspokojení potřeb účastníků cestovního ruchu. Dále se jedná o poskytování služeb a informací a organizování balíčků služeb (package). Konečnou verzi produktu si určuje sám zákazník, přesně tak, aby vyhovovala jeho potřebám a požadavkům. Cestovní kanceláře poskytují služby placené a neplacené. Mezi neplacené služby se řadí pouze poskytování informací, mezi placené pak organizování balíčků služeb a zprostředkování jednotlivých služeb cestovního ruchu. 14

16 1.5 Tvorba produktu Výjezdový cestovní ruch Hlavní roli zde představuje výběr služeb a následně jejich nákup prostřednictvím obchodní smlouvy s poskytovatelem dané služby. Jedná se o ubytovací, stravovací služby, dále se jedná o dopravu, a v neposlední řadě také o služby delegáta a služby na místě (exkurze, vstupenky, transfery). Výjezdový cestovní ruch tedy v praxi znamená, že občan vycestuje mimo území České republiky Domácí cestovní ruch Hlavní a často jedinou úlohou organizátorů pobytů a zájezdů v domácím cestovním ruchu, je zajištění především ubytování. Jedná se tedy o pohyb a pobyt obyvatel daného státu v rámci jeho území, při kterém nedojde k překročení státních hranic. (H. Kotíková, 2013, s. 25) Příjezdový cestovní ruch V tomto bodě mluvíme o zajišťování služeb zahraničním návštěvníkům. Na českém trhu působí mnoho subjektů, které se zabývají příjezdovým cestovním ruchem. Produktem těchto subjektů jsou služby, nebo kombinace služeb, které jsou nabízeny cestovním kancelářím v zahraničí. Z pravidla se jedná o tyto služby: Ubytování a stravování Místní doprava Místní služby Služby průvodce (J. Sysel, 2008, s. 19) 15

17 1.6 Zájezd Zájezdem se rozumí organizovaná účast skupiny osob na cestovním ruchu po určité trase, podle předem vypracovaného programu s určitým rekreačním, poznávacím, sportovně turistickým nebo jiným cílem. Pobytový zájezd je organizovaná účast skupiny osob na cestovním ruchu, při níž jsou účastníci ubytováni převážně na jednom místě, do kterého se dopravili buď hromadně, nebo individuálně. (E. Kunešová, 2004, s.5) Hlavním významem zájezdu je nejen účelné využívání volného času klientů cestovních kanceláří k rekreaci a odpočinku, poznávání, rozptýlení, ale i dosahování podnikatelských cílů. Podmínky pro podnikání v oblasti cestovního ruchu upravuje zákon č.159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu, kdy pojmem zájezd se rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou z následujících služeb, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba poskytována na dobu přesahující 24 hodin nebo když zahrnuje ubytování přes noc, a) Doprava, b) Ubytování, c) Jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část zájezdu nebo jejichž cena tvoří alespoň 20% souhrnné ceny zájezdu Zájezdem podle tohoto zákona není kombinace služeb cestovního ruchu : a) Kombinace služeb cestovního ruchu prodávaná jinému podnikateli za účelem jeho dalšího podnikání b) Kombinace služeb, jejíž nabídka a prodej nesplňuje znaky živnostenského podnikání (http://www.mmr.cz/cs/podpora-regionu-a-cestovni-ruch/cestovni-ruch/pravo- Legislativa/Prehled-platnych-pravnich-predpisu/Archiv/Zakon-c Sb-kterynovelizuje-zakon-c-1) Za zájezdy se tedy podle tohoto zákona nepovažují akce, které jsou organizovány nepodnikatelskou veřejností např. školní výlety, a zájezdem rovněž nejsou jednodenní výlety. 16

18 1.7 Klasifikace zájezdů Zájezdy dělíme z těchto hledisek: 1. Geografické hledisko a) Domácí zájezd b) Zahraniční zájezd 2. Způsob přípravy a) Standardní (připravený zájezd pro anonymního klienta) b) Forfaitový (zájezd připravený na míru pro daného klienta) 3. Použitý dopravní prostředek a) Autokarový zájezd b) Vlakový zájezd c) Letecký nebo lodní zájezd d) Zájezd s vlastní přepravou nebo zájezd s kombinovanou přepravou 4. Délka trvání a) Krátkodobý zájezd (do 3 dnů) b) Dlouhodobý zájezd (nad 3 dny) 5. Roční období a) Letní sezóna b) Zimní sezóna c) Mimosezónní zájezdy 6. Zájezdy podle zaměření a) Lázeňský pobyt - Podmínkou je fakt, že v cílové destinaci se nachází přírodní léčivé zdroje. Může se tedy jednat o vodu, bahno, plyny a klima 17

19 b) Rekreačně pobytový zájezd pro tento druh zájezdu je hlavním cílem obnovení fyzické a psychické síly, přičemž jsou účastníci nejčastěji ubytováni na jednom místě c) Poznávací zájezd jedná se o zájezdy, při kterých účastník pozná danou destinaci. Může se jednat o tzv. Eurovíkendy, během kterých účastník pozná dané město v Evropě během víkendu d) Kongresový zájezd předmětem je organizace kongresů, výstav, konferencí a další e) Zájezd se speciální tématikou (např. zdravotní, náboženskou) f) Sportovně-turistický zájezd pro tento druh zájezdu je rozhodující roční období. V létě je to možnost turistiky, plavání, horských a silničních jízdních kol a další. V zimě se jedná hlavně o klasické a alpské lyžování, snowboarding a jiné Co se týče geografického hlediska, všechny domácí zájezdy jsou organizovány na území České republiky, v případě zahraničního zájezdu se jedná o zájezd, kdy občan České republiky vycestuje za hranice. Cílová destinace může být Evropa, ale i jiný kontinent. Může se jednat např. o krátkodobé výlety do sousedních zemí, a na druhé straně jde o delší pobytové zájezdy, jejichž cílovou destinací není Česká republika. Když dělíme zájezd podle druhu použitého dopravního prostředku, musíme konstatovat fakt, že jsou stále populární autokarové zájezdy. Důvodem může být přizpůsobivost vůči účastníkům, určování co nejzajímavější trasy aj. Cestování autokarem je cenově příznivé, ale v některých případech tento způsob dopravy zvolen není, protože neodpovídá požadavkům zákazníka. Dalším způsobem dopravy může být vlakový zájezd, kde je výhodou možnost využití lůžkových a bufetových vozů. Přeprava tímto způsobem je pohodlná, v porovnání s předchozím druhem dopravy však o trochu delší. Letecké zájezdy jsou v poměru s již zmíněnými druhy dopravy dražší. Účastník si připlácí za rychlost a pohodlí. Velkou úlohu v tomto druhu dopravy hrají nízkonákladové společnosti, díky kterým máme možnost sehnat velmi výhodné letenky. Velkou výhodou je 18

20 také tarifní systém, který využívají některé letecké společnosti, kdy v případě, že zákazník dodrží určitá pravidla, naskytuje se mu sleva z celkové ceny za přepravu. Lodní doprava zatím nemá velkou odezvu. Ubytování je poskytováno přímo na palubě, kulturní program je zajištěn na lodi a je doplňován o zastávky v přístavech a prohlídkami okolí. Přeprava je zajišťována podle lodního řádu. Kombinovaná přeprava je často využívána k tomu, aby byl zájezd atraktivnější, nebo proto, že příjezd do cílové destinace je možný pouze jedním způsobem dopravy. Kombinuje se např. letecká doprava s autokarovou. Zájezdem s vlastní dopravou se rozumí, že účastník si sám zvolí způsob dopravy. Nejčastěji se jedná o automobil, a v dnešní době začíná být populární i obytné auto. Účastníci si sami zvolí trasu jim nejpříjemnější, kde si mohou naplánovat zastávky na zajímavých místech. Cestovní kanceláře svým zákazníkům zajišťují ubytovací služby, a také službu, že v případě poruchy automobilu nebo nehody jim bude poskytnuta pomoc. 1.8 Typologie sportu Pojem sport představuje všechny formy tělesné činnosti, které prostřednictvím organizované i neorganizované účasti si kladou za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní. (http://www.msmt.cz/sport/zakon-o-podpore-sportu) Cyklistika jízda na jízdním kole prováděna jako sport. Rozlišujeme dráhovou, silniční a horskou cyklistiku. (P. Vitouš, 1980, s. 63) Lyžování jízda na lyžích. Závodní lyžování, tedy lyžování směřující k určitému výkonu, se dělí na klasické (též severské), do kterého je zahrnut běh na lyžích, skok a závod sdružený, a na alpské (též sjezdové), kam patří sjezd, slalom, obří slalom a alpská kombinace (P. Vitouš, 1980, s. 163) Nordic Walking - je sportovní chůze se speciálně navrženými holemi a přináší velice efektivní pohyb a snadnou cestu ke zvýšení fyzické kondice bez ohledu na věk, pohlaví, nebo aktuální fyzickou kondici. (http://www.nordic-walking.cz/) Výhodou tohoto sportu je to, že se dá provozovat prakticky kdekoliv, jak v parku ve městě, tak na horách, v lese či například u moře. 19

21 Skialpinismus - je velmi moderní styl lyžování poslední doby. Tento druh sportu představuje kombinaci výšlapu a sjezdu svahu mimo sjezdovou trať. Lyžař má speciální vázání na lyžích, ale také používá speciální pásy nalepené na skluznici, které umožňují stoupání do kopce. Jelikož se tento sport provozuje mimo vyhrazené sjezdové tratě, je zde lyžař ohrožen lavinami. Z toho důvodu je přítomnost lavinového vyhledávače, ale také například lopaty, nutností. 1.9 Organizace zájezdu Organizace zájezdu prochází různými fázemi. Jedná se o výběr destinace, druh použité dopravy, ubytování, stravování a možnost výletů. V neposlední řadě musí být dodrženo právní hledisko při tvorbě zájezdu. a) Sestavení trasy Jedná se o naplánování trasy, kde se účastníci zájezdu pohybují různými druhy dopravních prostředků. Nezbytnou znalostí při určování trasy, je znalost geografie. Pomůckou při trasování mohou být mapy, průvodci nebo využití internetových stránek. Rozsah zpracování závisí na zvoleném druhu dopravy, a zda se jedná o trasování pohybu nebo pobytu. Trasování pobytu je podmíněno délkou pobytu, ročním obdobím ale i zvoleným typem ubytování. Důležitým bodem u přípravy trasy je znalost základních informací o dané zemi. Jedná se o celní, vízové předpisy, znalost kultury, měny apod. Při přípravě autokarového zájezdu bereme v úvahu, že tento způsob dopravy využívají především zájemci o poznávací zájezdy. Hustá silniční síť, která je v současné době vybudovaná, nám dává k dispozici dostat se na určené místo rychleji, než tomu bylo kdy dříve. Při přípravě tohoto druhu zájezdu používáme nejčastěji automapu, nebo GPS navigaci, která nám přesně vyhodnotí, jak délku trasy, co se týče času, ale také i přesný počet kilometrů. 20

22 Podle množství objektů, které po cestě účastníci uvidí, kdy počítáme s významem a velikostí těchto objektů, vzniká denní harmonogram zájezdu. Při výpočtu počítáme s nejvyšší povolenou rychlostí na dálnicích, i silnicích nižších tříd. Rovněž musíme počítat s tím, že v zimním období, nebo na silnicích v horách, bude průměrná rychlost menší. Jsou zde naplánovány zastávky na občerstvení, odpočinek i hygienu účastníků. Dle Evropské dohody o práci posádek v mezinárodní silniční dopravě vyplívá, že jeden řidič může řídit vozidlo po dobu maximálně 8 hodin, dvakrát do týdne může přesáhnout tuto dobu o hodinu, tedy na 9 hodin, ale nesmí se jednat o dva po sobě jdoucí dny. Přestávky po 4 hodinách, které musejí trvat minimálně 30 minut. (J. Orieška, 2010, s. 225) Příprava trasy vlakem je vhodná hlavně pro dlouhé vzdálenosti, a to díky skutečnosti, že při tomto druhu dopravy můžeme použít lůžkové nebo restaurační vozy. Při větším množství účastníků než je 300, je doporučeno objednat si zvláštní vlak, pro který, podle požadavků klientů, železniční společnost vypracuje zvláštní jízdní řád. Při přípravě harmonogramu tohoto druhu zájezdu musíme brát v potaz fakt, že vlaky mívají časté zpoždění, a v cílové destinaci používáme doplňkovou dopravu, například převozy na místo autokary. (J. Orieška, 2010, s. 226) Musí tedy vše přesně časově vycházet a výhodou je mít připravený náhradní program. Příprava trasy letecké dopravy je podmíněna existencí letišť v dané destinaci. Větší skupina účastníků je nejčastěji přepravována charterovými lety, které mají vlastní letový řád. Tento způsob dopravy je zvolen při dlouhých cestách s tím, že v cílové destinaci bude využit jiný druh dopravy, jedná se tedy např. o transfery z a na letiště do letoviska. 21

23 b) Program zájezdu Po vypracování trasy následuje sestavování programu. Je závislý na zaměření zájezdu, a také na požadavcích klientů. Program by měl být dostatečně pestrý, aby vyhověl co nejvíce účastníkům, od nejmladších počínaje. Prvotně se zpracovává tzv. program služeb, který dává přehled o rozsahu a struktuře služeb a obvykle obsahuje: Termín zájezdu Interní statistické číslo zájezdu Plánovaný počet účastníků Plánovaný počet průvodců Program Adresy dodavatelů služeb Druh zvolené přepravy Trasu, pobytové místo, včetně kategorie a třídy zvoleného ubytování Organizační pokyny (vízová povinnost) aj. (J. Orieška, 2010, s. 227) c) Služby pro účastníky a jejich sjednávání Tímto bodem se rozumí sjednávání služeb u obchodních partnerů. V praxi to znamená u poskytovatelů ubytovacích, stravovacích služeb, dopravců, kdy se cestovní kanceláře snaží spolupracovat s takovými obchodními partnery, kteří poskytnou služby v předem domluvené kvalitě. Od dodavatelů, se kterými cestovní kancelář nemá uzavřenou smlouvu, vzniká smluvní vztah poptávkanabídka-objednávka-potvrzení objednávky. U smluv od dodavatelů dopravních, ubytovacích aj. služeb hovoříme o kapacitní smlouvě, díky skutečnosti, že každé ubytovací zařízení nebo dopravní prostředek má určitou kapacitu míst či lůžek. Smlouva mezi cestovní kanceláří a obchodním partnerem zpravidla obsahuje: Označení smluvních stran Dobu splatnosti Předmět smlouvy a smluvní podmínky Ceny služeb 22

24 Odpovědnost smluvních stran za plnění obsahu smlouvy Platební a zúčtovací podmínky Formu objednávkového styku (J. Orieška, 2010, s. 229) d) Určení ceny zájezdu Tímto bodem máme na mysli kalkulaci zájezdu. Při kalkulaci musíme počítat s rizikem neobsazenosti a rizikem u služeb, které později nemůžeme zrušit (stornovat), což může být případ zakoupení vstupenek. Musíme zde počítat s vlastními náklady, ale také s náklady za poskytnutí služeb od našich dodavatelů. Velkou roli při určení ceny hraje doprava, kde důležitým bodem je tzv. load faktor, z angličtiny znamená procento vytížení, a jedná se o odhad celkové zaplněnosti dopravního prostředku, z níž se posléze vypočítají celkové náklady na dopravní prostředek. Nesmíme opomenout fakt, že cena, kterou vytváří cestovní kancelář, je jedním z hlavních činitelů toho, jak úspěšný bude stanovený produkt na trhu. V předběžné kalkulaci určujeme předběžné náklady, ze kterých následně vypočítáme předběžnou cenu za jedince. Výsledná kalkulace se sestaví po uskutečnění zájezdu, kdy se sestavují skutečně vzniklé náklady, a zjišťují se příčiny zvýšení čí snížení oproti předběžné kalkulaci. Stanovíme cenu zájezdu, jejíž výpočet probíhá nejčastěji takto: Propočteme cenu dopravy na jednu osobu Kalkulace nákladů zájezdu na jednu osobu Kalkulace prodejní ceny zájezdu na jednu osobu Stanovení provize zprostředkovateli cestovní agentuře (J. Sysel, J. Zurynek, 2009, s. 27) 23

25 e) Marketingová strategie Tento bod je velmi důležitý. Jedná se zde o přitažlivost nabízeného produktu široké veřejnosti. Jde o nápady, které v mnohých případech není jednoduché realizovat. Musíme zvolit vhodnou podobu toho, jak náš produkt vhodně propagovat. Jedním a častým způsobem je propagace pomocí katalogů, které známe nejčastěji v tištěné podobě, ale v dnešní době je existence elektronických katalogů samozřejmostí. Jedná se tedy o seznam všech nabízených zájezdů a pobytů, jak tuzemských, tak zahraničních, na určitou sezónu (letní, zimní), který se snaží přilákat co největší počet zájemců. Dobře graficky zpracovaný a přehledný katalog je výhodou. Katalog by nám měl umožnit snadnou a rychlou orientaci. Zákon o tom, jak má takový katalog vypadat stanovuje též zákon č.159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání. (http://www.mmr.cz/getmedia/0afb9e3b-b09c- 4a2e-be7d-5e7f79d2e8d8/Zakon-c-159-o-nekterych-podminkach-podnikani-v-ob_1) Dalším dobrým prostředkem je propagování pomocí plakátu. Jedná se o plakát, který by měl svým obrazovým potiskem a krátkým textem zaujmout. Věší se na místa, kde ho uvidí co největší počet potencionálních klientů, což jsou frekventovaná místa, jako např. autobusové a tramvajové zastávky. f) Prodej zájezdu V tomto bodě navazujeme kontakt s klientem, snažíme se mu nabídnout takový zájezd, aby co nejvíce odpovídal jeho požadavkům. Záleží také na faktu, zda-li se jedná o malou kancelář, nebo velkou cestovní kancelář, která má síť poboček. Všeobecně při prodeji zájezdu postupujeme takto: Poskytneme úplné informace zákazníkovi Získáme souhlas zákazníka s cenou, případné doplnění zájezdu o další možné výlety na místě Vytvoříme rezervaci Ujistíme klienta o existenci pojištění proti úpadku Vydáme potvrzení klientovi o zaplacení zálohy Shromažďujeme informace o naplněnosti zájezdu Rozhodneme se o uskutečnění či neuskutečnění zájezdu 24

26 Doplacení zájezdu ze strany zákazníka, poskytneme všechny doplňující informace k zájezdu Zašleme konečné informace zákazníkovi o zájezdu Předáme všechny podklady delegátovi, průvodci g) Den odjezdu Evidence všech zákazníku, zda-li jsou všichni přítomni, případné dořešení všech nesrovnalostí. h) Zhodnocení zájezdu Zhodnotíme spokojenost všech zúčastněných, jak po organizační, tak i finanční stránce. Řešíme vzniklé reklamace, vyúčtování průvodců Právní úprava zájezdu Právní rámec Právní úprava platná do konce roku 2013 upravovala problematiku cestovní smlouvy v ustanovení 852a a následující zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů. Dosavadní právní úprava byla nedostatečná a terminologicky značně nepřesná, neboť plněním podle smlouvy nebyla jen cesta sama, ale zájezd, jako soubor služeb cestovního ruchu. Právní úprava účinná od 1. ledna 2014 obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "NOZ"), je v souladu se směrnicí č. 90/314/EHS ze dne 3. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy (dále jen směrnice č. 90/314/EHS ), která je základem evropské úpravy zájezdu. Podle základního ustanovení 2521 NOZ se smlouvou o zájezdu pořadatel zavazuje obstarat pro zákazníka předem připravený soubor služeb cestovního druhu (zájezd) a zákazník se zavazuje zaplatit souhrnnou cenu. 25

27 Zájezdem 1 se pak rozumí soubor služeb cestovního ruchu, pokud je uspořádán na dobu delší než dvacet čtyři hodiny nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění: - ubytování, - dopravu, - jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb Vymezení pojmů a vztah zákazníka a pořadatele Za pořadatele je považován ten, kdo nabízí zájezd veřejnosti nebo skupině osob podnikatelským způsobem, a to i prostřednictvím třetí osoby. Zákazníkem je pak ten, kdo se zájezdu účastní a kdo čerpá služby cestovního ruchu. Smluvní vztah mezi zákazníkem a pořadatelem vzniká na základě uzavření smlouvy o zájezdu, ve které se pořadatel zavazuje pro zákazníka obstarat zájezd a zákazník se zavazuje zaplatit souhrnnou cenu zájezdu (srov NOZ). Smlouva o zájezdu nemusí mít písemnou podobu, pořadatel je však povinen zákazníkovi vydat potvrzení o jejím uzavření, tzv. potvrzení zájezdu, u kterého zákon již písemnou formu povinně vyžaduje. Je-li smlouva o zájezdu vyhotovena v písemné formě, nahradí její stejnopis potvrzení o zájezdu jen tehdy, obsahuje-li všechny náležitosti stanovené pro potvrzení o zájezdu. Minimální náležitosti potvrzení o zájezdu upravuje ustanovení 2527 NOZ. V této souvislosti je vhodné uvést, že neplatná jsou taková ujednání, která se odchylují od zákonných pravidel v neprospěch zákazníka, kterému se tak dostává ochrany jako slabší strany. Směrnice č. 90/314/EHS ukládá organizátorovi zájezdu co nejrychleji uvědomit zákazníka, pokud je nucen před odjezdem podstatně změnit některou ze základních podmínek smlouvy, a umožnit mu přijmout vhodné rozhodnutí, např. v podobě odstoupení od smlouvy bez sankce či přijetí dodatku ke smlouvě apod. Nová právní úprava zapracovala 1 srov. ustanovení 2522 NOZ 2 jinou službou může být například průvodcovská služba v pobytové destinaci, organizace fakultativních výletů apod. 26

28 teze směrnice č. 90/314/EHS do ustanovení NOZ a nově je stanovena pětidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy v případě nesouhlasu se změnou smlouvy Nevydařená dovolená a pomoc v nesnázích Po vzoru dalších zemí, které jsou součástí Evropské unie, zavedl též NOZ tzv. institut náhrady za narušení dovolené s tím, že pořadatel má povinnost nahradit nemajetkovou újmu utrpěnou zákazníkem v důsledku neplnění nebo vadného plnění služeb zahrnutých v zájezdu. Současná právní úprava se v těchto situacích přidržuje označení náhrada za narušení dovolené, na rozdíl od poměrně frekventovaného označení právo na náhradu za ztrátu radosti z dovolené, ke kterému se velmi často uchyluje zejména laická veřejnost. Právo na náhradu za narušení dovolené vznikne jen v případě, že účelem zájezdu je skutečně dovolená a odpočinek cestujícího zákazníka. O tuto situaci se nejedná, kdy účelem zájezdu není pouhá rekreace, ale např. školení, účast na odborné konferenci či vzdělávací akce apod. V případě náhrady za narušení dovolené bude nutné vždy zcela individuálně posoudit, zda k narušení dovolené došlo a to na základě objektivního kritéria. Subjektivní pocit jednoho z manželů, jako např. hádka manžela s manželkou, zda den dovolené stráví u hotelového bazénu, či na pláži, nelze objektivně posoudit jako naroušenou dovolenou. Naopak o narušenou dovolenou může jít v případě, kdy pořadatel ve své nabídce zájezdu garantuje pobyt v klidném hotelu přímo na pláži, avšak ve skutečnosti se jedná o pobyt v hotelu na rušném a hlučném místě vzdáleném od pláže 500 m s obtížným přístupem do moře apod. Ačkoliv ustanovení NOZ o zájezdu nespecifikují způsob náhrady újmy za narušení dovolené, obecné pravidlo náhrady nemajetkové újmy NOZ stanoví, že se újma odčiní přiměřeným zadostiučiněním, které musí být poskytnuto v penězích, pokud jiný způsob neodčiní újmu účinněji. Dojde-li na straně cestujícího zákazníka při pobytu na zájezdu k nesnázím, je mu poskytnuta pomoc. Obecně lze za nesnáz považovat úraz či onemocnění zákazníka nebo 3 Inspiračním zdrojem pro novou právní úpravu byla právní úprava v dalších evropských zemích, např. Itálie omezuje právo cestujícího odstoupit od smlouvy dvěma pracovními dny od návrhu změny, Belgie a Španělsko třemi kalendářními dny, Rumunsko pěti, Lucembursko sedmi, Portugalsko osmi viz Důvodová práva k návrhu občanského zákoníku 27

29 situaci, kdy se zákazník ztratí při fakultativním zájezdu apod. Rozsah a intenzita pomoci v nesnázích se odvíjejí od toho, k čemu pořadatele zavazuje smlouva a pokud pořadatel poruší tyto povinnosti, musí urychleně zjednat nápravu, aby porušení smlouvy o zájezdu bylo zahlazeno a narovnáno. 2 Analytická část 2.1 Předpoklady cestovního ruchu Krkonoše - Špindlerův Mlýn Zvolila jsem dva typy předpokladů, které jsou podrobněji zkoumány. Jedná se o lokalizační a realizační předpoklady, které jsou aplikovány na příkladu města Špindlerův Mlýn a obecně na regionu Krkonoše Vymezení města Špindlerův Mlýn Špindlerův Mlýn, je součástí Královehradeckého kraje, okresu Trutnov. Toto město je situováno severně od největšího města v tomto kraji, Hradce Králové. Rozloha města Špindlerův Mlýn je 7692 ha a stálých obyvatel je zde Toto horské město je považováno jako nejvíce vyhledávané rekreační středisko v Krkonoších. Za dnešní Špindlerův Mlýn je považován i Svatý Petr, Bedřichov a Labská - dříve to bývaly samostatné obce. 2.2 Lokalizační předpoklady A) Přírodní Reliéf Obecně, reliéf v Krkonoších je velice hornatý, avšak neopomeňme fakt, že leží na území jak Libereckého, tak Královehradeckého kraje, který se také z části rozkládá v nížinách. Toto území je obklopováno Krkonošským podhůřím z jihu, Jizerskými horami ze západu a 28

30 dále z východu Orlickými horami. Rozkládá se zde Krkonošský národní park (dále jen KRNAP), kde se nachází nejvyšší hora České republiky Sněžka (1602 m. n. m.). Dalším vysokým bodem je Luční hora (1555 m. n. m.), která je považována na druhou nejvyšší horu v České republice. Další horou je Studniční hora (1554 m. n. m.) a Černá hora (1299 m. n. m.). Špindlerův Mlýn leží ve výšce m. n. m.. Krkonoše byly vyhlášeny roku 1963 jako národní park (KRNAP), první na území České republiky. (http://www.krnap.cz/krnap-a-jeho-histrorie/) Toto území se rozděluje do tří zón, a v každé z nich platí jiný ochranný režim. zóna 1 KRNAP (přísná přírodní) má rozlohu ha a nachází se v nejvyšších částech pohoří; zóna 2 KRNAP (řízená přírodní) má rozlohu ha a navazuje v širokém pásu kolem alpínské hranice lesa na 1. zónu zóna 3 KRNAP (okrajová) má rozlohu ha a rozkládá se ve středních a nižních polohách Krkonoš (http://www.krnap.cz/krnap-a-jeho-ochranne-pasmo/) Klima Krkonoše, jelikož se nachází v hornaté části České republiky, tak díky tomuto faktu je zde chladněji, než u nás v Praze. Je všeobecně známo, že s vyšší nadmořskou výškou klesá teplota vzduchu. V Krkonoších klesá přibližně o 0,5 až 1 C. Průměrná roční teplota v Krkonoších je v rozmezí mezi +6 až 0 C, a pro Špindlerův mlýn platí +4,7 C. (http://www.krnap.cz/teplota/) Období inverze znamená, že v údolí se hromadí studený vzduch a mlha, naopak na vrcholcích je slunečno a drží se zde teplý vzduch, nastává v podzimním a zimním období a z pravidla trvá i několik dnů. Sněhové vločky či sněhové krupky padají v nejvyšších bodech Krkonoš prakticky celý rok, ale souvislá sněhová pokrývka se vytváří zhruba v listopadu, a tvoří cm. V Krkonoších je tedy obecně chladno, vlhko a patří mezi pohoří v rámci České republiky, kde je nejbohatší srážková činnost. Špindlerův Mlýn má mm srážek ročně. 29

31 Vodstvo V Krkonoších pramení vícero řek. Jedná se o Labe, Malé Labe, Úpu, Jizeru a Mumlavu. Labe se řadí mezi jednu z největších řek a vodních cest v Evropě. Pramení v Krkonoších na Labské louce, těsně u hranic s Polskem, protéká Německem a ústí do Severního moře. Průměrný průtok je 308 m³/s u Hřenska. (http://www.ceske-reky.cz/labe/) Malé Labe je řeka v Krkonoších, dlouhá zhruba 34 km. Pramení na zadní planině černohorské hornatiny a ústí do Labe. Řeka Úpa pramení poblíž Sněžky, a taktéž ústí do Labe. Pramen řeky Jizery se nachází v Polsku, a vlévá se do Labe. Mumlava je krátká horská řeka, která ústí do Jizery. Fauna a flora I přesto, že Krkonoše mají malou rozlohu, tak je zde zmapován výskyt více než 1300 druhů cévnatých rostlin, a mnohonásobně vyšší počet bezcévných rostlin. Dále se zde nacházejí rašeliníky a krkonošské orchideje. Nalezneme zde také krkonošské endemity, mezi které se řadí např. zvonek krkonošský. Nejbližší botanická zahrada se nachází 100 km od Špindlerova Mlýna, v Liberci. Přesně není zjištěn počet druhů bezobratlých v Krkonoších, ale je odhadován zhruba na druhů.(http://www.krnap.cz/flora-avegetace) Pouze např. u brouků, měkkýšů, motýlů aj. je znám přesný počet. Nejbližší Zoo se nachází ve Dvoře Králové nad Labem, což je necelých 70 km od Špindlerova Mlýna. B) Kulturně - správní Historie Prvními lidmi, kteří se vydali do tehdejšího člověkem nedotknutého pralesu v 16. stol., byli hledači rud a drahých kovů. Poté se ze Špindlerova Mlýna stala hornická a dřevorubecká osada. Až na konci 18. stol. toto místo začalo být nazýváno současným názvem- Špindlerův Mlýn, podle mlýna rodu Špindlerů, který byl postaven na Labi. Špindlerův Mlýn je hlavně ve starších knihách popisován jako perla Krkonoš, a to díky své poloze uprostřed nejvyšších českých hor. Od druhé poloviny 19. stol. se nejen ve Špindlerově Mlýně, ale také obecně v Krkonoších, začal rozvíjet turistický ruch. Právě 30

32 z tohoto důvodu došlo k přestavbě roubených chalup na modernější hotely a restaurace. V roce 1802 byl položen základní kámen kostela sv. Petra a Pavla, který stojí na místě dodnes. Kulturní památky Augustiniánský klášter a kostel nachází se ve městě Vrchlabí, které je vzdáleno 15 km od Špindlerova Mlýna. Uvnitř klášterního kostela se nachází portálové oltáře, cenné varhany. Součástí je i obytná budova, kde se nacházejí historické a přírodovědné expozice krkonošského muzea. V kostele se pořádají různé koncerty, protože disponuje výbornou akustikou Barokní sochy v Jilemnici v tomto městě se nachází rovnou šest soch sv. Jana Nepomuckého. Jilemnice je vzdálena 23 km od Špindlerova Mlýna Bozkovské dolomitové jeskyně místní jeskyně objevili dělníci při těžbě dolomitu. Návštěvní trasa sice prochází nejzajímavějšími místy, ale tvoří pouhou třetinu z celkového rozsahu prostor. Část, kam návštěvníci nemají možnost se podívat, tvoří velmi úzké dutiny a průlezy. Z toho důvodu jsou tato místa návštěvníkům nepřístupná. Okruh, který je zpřístupněn veřejnosti, je dlouhý 350 metrů a doba prohlídky je 45 minut. (http://www.caves.cz/cz/jeskyne/bozkovske-dolomitovejeskyne/ojeskynich/charakteristika) Bozkov je vzdálený 45 km od Špindlerova Mlýn Městské muzeum Ski v Harrachově leží 50 km od Špindlerova Mlýna, a toto muzeum ukazuje, jak se na horách žilo dříve a jaké nástroje a vybavení byly používány Labská bouda nachází se na náhorní plošině Labská louka, kousek od pramene Labe, přímo nad Labským vodopádem. Původní budova sloužila jako hostinec. I přes rekonstrukci, která trvala několik let, stále přetrvávají provozní problémy. Díky její poloze je, převážně v zimním období, považována za hlavní orientační bod. Pančavský vodopád je největší vodopád v Česku, avšak přístup k vodopádu je omezený, a to z toho důvodu, že se nachází v I. zóně národního parku. Vrbatova bouda nachází se ve výšce 1400 m. n. m. a je pojmenována podle tragicky zesnulém lyžaři Vrbatovi. Cestu k této boudě je možno si ulehčit, a to tím, že můžeme využít čtyřsedačkovou lanovku na Medvědín, odkud vede vyasfaltovaná silnice. Kousek 31

33 odsud stojí Mohyla Hanče a Vrbaty jako památka na tyto dva lyžaře, kteří tragicky zemřeli při mezinárodním závodě v běhu na lyžích. Luční bouda leží na Bílé louce. Je to největší a současně nejstarší bouda v Krkonoších a můžeme si zde zakoupit pečivo, které je vyráběno přímo na místě. V minulosti několikrát vyhořela, ale vždy byla zrekonstruována. Toto místo je příjemným odpočinkem při cestě například na horu Sněžku. Špindlerova bouda v současnosti tato bouda slouží jako hotel a restaurace. Nachází se na ideálním místě, protože tudy prochází hřebenová turistická magistrála. Ostatní předpoklady: Nejvíce akcí, které se konají ve Špindlerově Mlýně, se nejčastěji pořádají v průběhu zimní sezóny. Zde jsou uvedeny některé z nich: Burton Špindl Spring Session letošní zimu se konal již sedmý ročník, a při této několikadenní akci je na programu především závodění ve snowboardingu, ale také doprovodný program hlavně ve večerních hodinách, kdy je v areálu Špindlerova Mlýna přítomno několik známých hudebních skupin aj. Mistrovství České republiky v alpských disciplínách tato akce se koná každoročně v měsíci březnu. Jsou zde k vidění přední čeští lyžaři v alpských disciplínách. Red Bull Nordix závod ve sprintu a skikrosu na běžkách. Krkonošská 70 již tradiční závod, který se koná od roku 1955 v klasickém lyžování. 2.3 Realizační předpoklady A) Komunikační Silniční doprava Důležitá silnice, která spojuje Špindlerův Mlýn s okolím, je silnice II. třídy č. 295, která vede ze Špindlerova Mlýna a má délku cca 25 km. Další důležitou silnicí na Krkonošsku je zaručeně silnice I. třídy č. 14, která spojuje Liberec, Vrchlabí, Trutnov, Náchod a 32

34 Českou Třebovou, a také silnice I. třídy č. 16, která začíná ve středočeském kraji, vede přes Mělník, Mladou Boleslav, Jičín, Trutnov a končí v Polsku. Dopravní obslužnost je zajišťována společností KAD Krkonošská automobilová doprava Vrchlabí. Tato společnost zajišťuje příměstskou i dálkovou dopravu. Dále společností TAD Trutnovská autobusová doprava a OSNADO autobusová doprava. Tyto společnosti poskytují velmi časté spoje Špindlerův mlýn Praha. Železniční doprava Nalezneme zde železniční trať č. 044, která spojuje Vrchlabí Kunčice nad Labem. Dále železniční trať č. 040, která vede z Chlumce nad Cidlinou do Trutnova. Přímo do Špindlerova Mlýna není železniční doprava zavedena. Nejbližší železniční zastávka se nachází ve Vrchlabí. B) Materiálně technické předpoklady Ubytování Ve Špindlerově Mlýně se nachází 159 ubytovacích zařízení různých kategorií. Jedná se o 53 hotelů, 66 penzionů, 1 kemp, 8 turistických ubytoven a ostatních 31 zařízení, u kterých není kategorie specifikována. (http://apl.czso.cz/huz/obhuz.jsp?k=579742) U většiny ubytovacích zařízení je součástí i stravovací zařízení. Stravovací zařízení: Ve Špindlerově Mlýně se celkově nachází 44 stravovacích zařízení. Tyto zařízení mohou být i součástí hotelů či penzionů. (Informační centrum Špindlerův Mlýn) 33

35 Ostatní zařízení a služby Nachází se zde několik půjčoven sportovního vybavení. Lyžařské školy jsou pro toto středisko samozřejmostí. Mezi nejznámější patří: Skol Max Ski School, Yellow Point, Sun Ski, Maja Sport aj. Sportovní, kulturní zařízení a všechna zařízení pro volný čas Špindlerův Mlýn je známý hlavně díky svému modernímu lyžařskému středisku. Nalezneme zde tři čtyřsedačkové lanovky (Svatý Petr, Hromovka, Medvědín), jednu třísedačkovou lanovku (Labská) a jednu dvousedačkovou lanovku (Svatý Petr) a 11 vleků. Dále se ke Špindlerovu Mlýnu řadí i Horní Mísečky. Nachází se zde 25 km sjezdových tratí. Ve Svatém Petru je jedna sjezdovka modrého označení, což znamená nejlehčí sjezdovka, nebo sjezdovka pro začátečníky. Tato sjezdovka se nazývá Turistická. Dále se zde nachází jedna červená sjezdovka, což je sjezdovka pro středně zdatné lyžaře, a také černá sjezdovka FIS World Cup, která je nejobtížnější. Zatím jen třikrát v historii se na této sjezdovce konal světový pohár v alpských disciplínách, a to v roce 2005, 2008 a naposledy v roce Hromovka, se v horní části na jedné straně napojuje na modrou sjezdovou trať Svatý Petr, v dolní části se sjezdovka rozdělí a zpět na vlek Hromovka se dostaneme po trati červeného označení. Taktéž na druhé straně, při výstupu ze čtyřsedačkové lanovky Hromovka, se dolů dostaneme po červené sjezdovce. Areál Hromovka je vyhledávaný hlavně díky možnosti večerního lyžování. Medvědín nabízí nově rozšířenou černou sjezdovku, dále dvě červené sjezdovky, které se ve spodní části spojí do jedné. Modré sjezdovky, pojmenované Vodovodní cesta, mohou návštěvníci využít při sjezdu přes Horní Mísečky, a dále nazpět na čtyřsedačkovou lanovku Medvědín. Labská má k dispozici jednu červenou sjezdovku. Pro lyžařské středisko tohoto charakteru, musí být samozřejmostí sledování nových trendů, a tím přizpůsobovat svoji nabídku služeb zákazníkům. I proto je zde hned několik snowparků. Burton Snowpark Svatý Petr, Burton Easy Park Hromovka a Snowpark Horní Mísečky. Nalezneme zde například Big Air skok, nebo U-rampu, a díky tomu má Špindlerův Mlýn možnost hostit nejrůznější druhy závodů, ať už se jedná o závody mezinárodní, Český pohár nebo Mistrovství ČR. I pro příznivce klasického lyžování je zde hned několik variant. Uvedu dva příklady. První variantou může být nenáročná trasa, vhodná i pro rodiny s dětmi, pojmenovaná Trasa 34

36 Buď fit. Tato trasa měří 8 kilometrů a vede z centra Špindlerova Mlýna (720 m n.m.) od pošty přes Bílý most vpravo městským parkem k restauraci Labužník stále proti proudu Labe kolem adrenalinového parku Yellow Point - k lanovce na Medvědín dále k srubu KRNAPu pokračuje tzv. Harrachovou cestou do Labského dolu (892 m n.m.) trasa končí u Malého labského vodopádu. Další variantou, která je už poněkud náročnější, je trasa Špindlerův Mlýn Horní Mísečky. Délka trasy je 8 kilometrů a vede z centra Špindlerova Mlýna (Bílý most) - vpravo podél řeky Labe k restauraci Labužník - vlevo lesní cestou - Hotel Montana - Hotel Vojenská zotavovna Bedřichov - po červené turistické značce - restaurace u Medvěda - vpravo po upravené běžkařské trase kopcem Medvědín - Horní Mísečky na bufet Stopa - po červené turistické značce - KRKONOŠSKÁ MAGISTRÁLA - až zpět do centra Špindlerova Mlýna. Nalezneme zde také 4 kilometry dlouhou sáňkařskou dráhu, na kterou nás vyveze autobus přímo z centra Špindlerova Mlýna. Dále si můžeme vyzkoušet Snowtubing, který se zde nachází hned dvakrát. Jedná se o jízdu v ledovém korytě na nafouklé pneumatice. Ve Špindlerově Mlýně se nachází bobová dráha, která zde byla postavena jako první svého druhu v rámci České republiky. Díky umělému osvětlení může být v provozu i po setmění. Je zde vybudován také aquapark se třemi tobogány, dětským bazénkem, saunou a párou. Pro milovníky relaxace je zde Sauna World, který nabízí: velkou finskou saunu (90 C), tropickou saunu (70 C), eukalyptovou saunu (40 C), parní lázeň (40 C), bylinkovou saunu (45-50 C), Kneippův chodník a hydromasážní whirlpool. Mezi další volnočasové aktivity v rámci Špindlerova Mlýna patří i Monkey park, což je lanové centrum, které je nejdelší na území celých Krkonoš. Návštěvník tohoto parku postupně zdolává překážky, které jsou zavěšeny na lanech mezi stromy ve výšce 3 7 metrů. Vše je koncipováno tak, aby tento park mohl navštívit i netrénovaný turista, protože si při překonávání překážek může oddechnout na jednotlivých odpočívadlech. Jediné omezení, co tento park má, je minimální dosažená výška 140 cm. Dále se zde nachází lezecká stěna, disc-golf hřiště, což je jeden z nejrozšířenějších sportů s létajícím talířem a je odvozen od klasického golfu. Cílem této hry je dostat létající talíř do jamky s co nejmenším počtem hodů. Jamka je nejčastěji tvořena z ocelového koše. Také se zde organizují vyhlídkové lety, které jsou podmíněny hezkým počasím. V případě špatného počasí se lety nekonají. Na území KRNAPu se nachází také cyklistické trasy. Tyto cyklotrasy mají specifické značení, a to díky faktu, že na území I. a II. zóny KRNAPu je zakázáno vjíždět s kolem 35

37 mimo značené cesty. Nachází se zde také Špindl Bike park který je v provozu v letních měsících. Nabízí 5 tratí od nejlehčích, až po velmi náročné tratě. Mezi další volnočasové vyžití ve Špindlerově Mlýně patří zajisté využití fitness, tenisových kurtů či squashe. Areály Svatý Petr, Medvědín a Labská jsou propojeny pravidelnými autobusovými linkami. Všechny uvedené aktivity jsou podmíněné ročním obdobím. Špindlerův Mlýn je také zásoben velkým množstvím restaurací a nočních diskoték. Mezi nejznámější zajisté patří klub Dolská a Silver Rock music klub. Zhodnocení: Špindlerův Mlýn nabízí nepřeberné množství aktivit, jak pro příznivce letních, tak i zimních sportů. Nachází se zde mnoho volnočasových aktivit, kterých se můžeme zúčastnit jak při hezkém počasí, tak i v případě, že nám počasí nepřeje. Může se jednat například o aquapark Špindlerův Mlýn či využití fitness centra. Jsou zde velice přívětivé klimatické podmínky pro cestovní ruch, jak přes zimní období pro lyžaře, tak v letních měsících pro cyklistiku či turistiku. Nachází se zde mnoho přírodních či kulturních památek, které stojí za to vidět. Špindlerův Mlýn má velmi dobré předpoklady pro cestovní ruch. 2.4 Dotazníkové šetření Znění této bakalářské práce je tvorba produktu cestovní kanceláře se sportovní motivací a zařazením nových trendů (Nordic Walking). Proto jsem se rozhodla, že jako další metoda pro analytickou část práce, bude použita metoda dotazníkového šetření. Cílem tohoto dotazníku je zjistit pohled dotazovaných náhodných osob na otázky, týkající se zimního zájezdu, co vše by na místě využili, jakou cenu jsou ochotni zaplatit za týden aktivní dovolené na horách, a jestli by, v případě možnosti, využili vybrané nové trendy, které jsou v dotazníku zmíněny. Využila jsem písemnou metodu, kdy jsem připravený dotazník rozdala náhodným osobám. Písemná metoda je velice funkční v tom, že respondent má dostatek času se nad otázkou zamyslet a věnovat zodpovězení dostatek času. Anonymita, kterou respondent při vyplňování dotazníku má, může vést k faktu, že odpovědi budou 36

38 upřímnější. Rozdala jsem 230 dotazníků a nazpět jsem dostala 106 dotazníků. Návratnost dotazníků je tedy 46%. Dotazník č. 1 byl tedy zodpovídán náhodnými osobami. Úplné znění dotazníku je uvedeno v příloze č. 1. Dotazník č. 2 byl zodpovídán také náhodnými mladými osobami. Rozdala jsem 150 dotazníků a nazpět jsem dostala 60 dotazníků. Návratnost je tedy 40%. Znění dotazníku je uvedeno v příloze č. 2 Respondent vždy musel vybrat pouze jednu vhodnou odpověď. Vyhodnocení výsledků dotazníku č. 1: Dotazník č. 1 Graf č. 1 - Na jak dlouhou dobu nejčastěji jezdíte na hory? Na jak dlouhou dobu nejčastěji jezdíte na hory? Prodloužený víkend 18% Déle než týden 1% Týden 81% Zdroj: vlastní zpracování U první otázky jsem zjistila, že 81 % respondentů nejraději tráví svoji zimní dovolenou v délce jeden týden. Musím konstatovat, že už při tvoření otázek do dotazníku, jsem očekávala, že tato odpověď bude převažovat nad ostatními. 18% dotazovaných má nejraději prodloužený víkend na horách. Musím podotknout, že když jsem se dívala na ostatní odpovědi v dotazníku, tak tuto možnost volil věkový 37

39 segment v rozmezí let. Myslím si, že tato věková skupina je v dnešní době velmi pracovně vytížená, proto nemá čas trávit delší časový úsek na zimní dovolené, než je prodloužený víkend. Pouze 1% odpovědělo, že nejčastěji tráví zimní dovolenou delší, než jeden týden. Graf č. 2 - Jakých wellness služeb byste využili při trávení dovolené na horách? Jakých wellness služeb byste využili při trávení dovolené na horách? Masáže 12% žádné 1% Sauna 16% Pára 8% Bazén/Vířivka 63% Zdroj: vlastní zpracování Na tuto otázku nadpoloviční většina dotazovaných odpověděla, což bylo v tomto případě 63% dotazovaných, že by využili možnosti bazénu či vířivky. Dalších 16 % respondentů by využilo saunu a 12% masáže. Pouze 8% dotazovaných by dalo přednost páře a 1% respondentů nevybralo žádnou z nabízených odpovědí. Tento výsledek pro mne není překvapením, a to z toho důvodu, že bazén/vířivka se řadí mezi místa, kde se účastníci zrelaxují, a to i za přítomnosti svých nejbližších. Obecně wellness služby se, dle mého názoru, stávají mnohem více populární, než tomu bylo doposud. Wellness přináší pocit uvolnění, únik od stresu a únavy. Co mě velmi překvapilo, bylo zjištění ohledně masáží, které by využilo pouze 12% dotazovaných. Pojem masáž je pro mne nezbytnou součástí spojený s pocitem uvolnění a úniku od stresu a únavy. Myslím si, že je to zapříčiněno tím, že masáže ne vždy jsou zahrnuty v ceně wellness. Z toho důvodu návštěvníci hotelů raději využijí služby, jako je již zmíněná vířivka, bazén či sauna, které bývají v ceně za pobyt hotelu. Návštěvníci už nechtějí připlácet za další služby. 38

40 Graf č. 3 - Jak nejraději cestujete na zimní dovolenou? Jak nejraději cestujete na zimní dovolenou? Letecky 10% Autobusem 3% Vlastní doprava 87% Zdroj: Vlastní zpracování Na tuto otázku 87% dotazovaných odpovědělo, že nejraději na zimní dovolenou cestují vlastní dopravou. Zdůvodňuji si to tím, že si účastník sám vytvoří trasu do cílové destinace, která mu připadá nejvíce vhodná, může si udělat zastávky na odpočívadlech dle jeho individuální potřeby. Musím podotknout, že je pro mne celkem nepochopitelný fakt, že 10% respondentů odpovědělo, že se na zimní dovolenou nejraději dopravují letecky. Jelikož já sama jsem velmi častý návštěvník zimních letovisek, je pravda, že hlavně těch evropských, tak vím, že většina lidí se právě na tyto místa dopravuje automobilem, autobusem, nebo v dnešní době velmi populárním obytným automobilem. Nabízí se zde možnost, že při dotazování jsem narazila na osoby, které na hory často nejezdí, ale když už se vypraví, tak nejedou navštívit naše zahraniční sousedy, ale vypraví se např. rovnou do USA, Kanady nebo na Nový Zéland, který se stává velmi populárním hlavně v letních měsících. U těchto destinací je tedy letecká doprava nezbytná, avšak dopravení všeho potřebného materiálu do destinace je poněkud obtížnější a rozhodně dražší, než v případě dopravy automobilem. Doprava autobusem, v případě trávení aktivní zimní dovolené, v tomto případě není úspěšná. Vybrali si ji pouze 3% dotazovaných osob. Tento způsob dopravování se na hory nepatří mezi oblíbené, a to zřejmě díky faktu, že každý dotazovaný má rozdílné lyžařské kvality, tudíž nechce trávit celý den na svahu a čekat na předem domluvený čas příjezdu 39

41 autobusu. Taktéž tento způsob dopravy nemusí odpovídat vyhledávané kvalitě služeb a pohodlí. V dotazníku nikdo z dotazovaných osob nevyužil možnosti cestovat na zimní dovolenou vlakem. Graf č. 4 - Jaký typ ubytování na zimní dovolené preferujete? Jaký typ ubytování na zimní dovolené preferujete? 3% 3% 2% 10% Penzion Menší hotel s osobnějším přístupem Hotelové řetězce Typ ubytování nerozhoduje 82% Apartmány Zdroj: vlastní zpracování U této otázky dotazovaní nejčastěji vybírali, a to v 82% odpovědí, že preferují menší hotel s osobnějším přístupem. Musím konstatovat, že tento výsledek pro mne není překvapením. Dalších 10% si vybírali penzion a pouze 3% dotazovaných volili odpověď hotelových řetězců a se stejným počtem taktéž dopadla odpověď, že typ ubytování nerozhoduje. Já osobně jsem stejného názoru, například v rakouských Alpách je bydlení v typickém horském hotelu velice příjemným zážitkem, personál zde chodí oblečen do typických krojů, stejně tak je tomu i v italských Dolomitech. 2% respondentů preferují ubytování v apartmánech a v dotazníku byla také možnost odpovědi kempu, kterou však nevyužil nikdo z dotazovaných osob. Tato otázka je úzce spjata s otázkou následující, kdy respondenti vybírali možnosti stravování v místě zimní dovolené. 40

42 Graf č. 5 - Jaký typ stravování na zimní dovolené preferujete? Jaký typ stravování na zimní dovolené preferujete? Plná penze 5% Vlastní strava Pouze snídaně 5% 8% Polopenze 82% Zdroj: vlastní zpracování V tomto bodě rovněž 82% respondentů odpovědělo, že nejraději využívají polopenzi jako formu stravování na dovolené. V rámci zimní dovolené je to asi obvyklejší jev, než na letní dovolené. Příčinou může být fakt, že na zimní dovolené se účastníci ráno nasnídají a během dne si udělají pauzu v nějaké místní restauraci či typické horské hospodě na sjezdovce. V letních měsících by tomu bylo dle mého názoru jinak, protože většina účastníků by se chtěla v době poledne, kdy je slunce nejaktivnější, schovat právě zpět do hotelu, než opadne největší polední žár. Z toho důvodu by možná většina účastníků využila možnosti plné penze v hotelu. Z celkového počtu odpovědělo 8% dotazovaných, že by využilo pouze snídaně. Tento způsob stravy je typický pro penziony, které nabízejí právě jen zmíněnou snídani, a hosté si obstarávají ostatní stravu sami. 5% respondentů odpovědělo, že za jim nejpříjemnější způsob stravování na zimní dovolené je příprava vlastní stravy. Důvodem může být levnější celková cena zájezdu, přičemž účastníci bohužel nepřijdou do styku s místními obyvateli, a neochutnají místní speciality. Stejné procento respondentů by využilo plné penze. 41

43 Graf č. 6 - Co je pro Vás rozhodující při výběru zimní dovolené? Co je pro Vás rozhodující při výběru zimní dovolené? Cena 7% Nabízené služby na místě 3% Lokalita 90% Zdroj: vlastní zpracování Jak už z výše uvedeného grafu vyplývá, pro 90% dotazovaných je hlavním kritériem při výběru zimní dovolené lokalita. Zřejmě je to z toho důvodu, že když se účastník zimního zájezdu rozhodne vycestovat za zimními radovánkami, tak upřednostňuje okolí, ve kterém bude své volno trávit, před cenou. Při tvoření dotazníku jsem si myslela, že rozhodujícím faktorem bude cena, která je rozhodující pouze pro 7% dotazovaných osob. Musím konstatovat, že cena je rozhodující spíše pro mladší generaci, která ještě nemá zkušenosti jak s výběrem zájezdů, tak nemají vytvořeny žádné finanční rezervy oproti starší generaci. Nabízené služby na místě jsou rozhodujícím kritériem pouze pro 3% respondentů. 42

44 Graf č. 7 - Považujete tuzemskou aktivní zimní dovolenou za levnější způsob rekreace oproti zahraniční? Považujete tuzemskou aktivní zimní dovolenou za levnější způsob rekreace oproti zahraniční? Ne, nepovažuji 16% Nevím 5% Ano, považuji 79% Zdroj: vlastní zpracování 79% respondentů odpovědělo, že tuzemskou aktivní zimní dovolenou považují za levnější způsob rekreace. Trávení dovolené v rámci České republiky vyjde výhodněji, a to hlavně díky vzdálenosti. U tohoto tvrzení bereme v potaz fakt, že obyvatel Prahy se rozhodne trávit dovolenou v Krkonoších, protože když by se rozhodl trávit dovolenou v Beskydech, tak ho doprava na místo bude stát stejnou sumu peněz, jako například do nějakého střediska v Rakousku, které se nachází ve stejné vzdálenosti od Prahy. Dalších 16% dotazovaných nepovažuje tuzemskou dovolenou za levnější. Může to být způsobeno tím, že česká horská střediska stále zdražují svoje služby, včetně skipasů a ubytování. Toto může vést k tomu, že stále větší procento českých obyvatel jezdí raději do ciziny, kde jsou lyžařské podmínky kvalitnější. Vybavení zahraničních letovisek je modernější, délka a úprava sjezdovek je nesrovnatelná s českými. Na výše položenou otázku odpovědělo 5% respondentů, že nevědí. Nejspíše se jedná o osoby, které nejsou příznivci zimních sportů. 43

45 Graf č. 8 - Jaký typ nových trendů v oblasti cestovního ruchu byste na horách využili? Jaký typ nových trendů v oblasti cestovního ruchu byste na horách využili? Nordic Walking 13% Sněžnice 2% Skialpinismus 85% Zdroj: vlastní zpracování Vzhledem ke zvolenému tématu bakalářské práce, jsem do dotazníku připojila otázky týkající se nových trendů. Nejvíce respondentů by využilo možnosti vyzkoušet si skialpinismus, což odpovědělo 85% dotazovaných. Podmínkou pro tento sport jsou lyžařské zkušenosti, protože se jedná a sport provozovaný mimo vyznačené sjezdové tratě, proto by tento sport mohl být nebezpečný pro úplné začátečníky. V této otázce také 13 % dotazovaných odpovědělo, že by rádi vyzkoušeli Nordic Walking. Pouze 2% dotazovaných by měli zájem o sněžnice. Graf č. 9 - Myslíte si, že v cestovním ruchu je dostatek nových trendů? Myslíte si, že v cestovním ruchu je dostatek nových trendů? Ne, nemyslím si 31% Ano, myslím si 69% Zdroj: vlastní zpracování 44

46 Na tuto otázku 69 % respondentů odpovědělo, že nemají pocit, že by byl nedostatek nových trendů v cestovním ruchu. Zřejmě je to díky faktu, že nadšenci různých druhů, ať už sportů, či jiné volnočasové aktivity, se stále snaží vytvářet a modernizovat stávají nabídku daného druhu služeb na trhu. 31 % respondentů si myslí, že na trhu je stále nedostatek nových trendů. 10. Jakou částku jste ochotni zaplatit za týden tuzemského lyžování, včetně skipasů? Jakou částku jste ochotni zaplatit za týden tuzemského lyžování, včetně skipasů? 4% 41% 55% Do 6000 Kč 7000 Kč Kč Kč Kč Zdroj: vlastní zpracování 4% dotazovaných osob je ochotno utratit za týden lyžování do 6000 Kč. Z mého pohledu není tato částka dostatečná na to, aby z ní bylo možné zaplatit skipasy, ubytování a dopravu. Nadpoloviční většina, a to přesně 55% respondentů odpovědělo, že jsou ochotni vynaložit částku v rozmezí Kč Kč. Do této skupiny se řadí zejména mladší generace, a to v rozmezí mezi lety. Další možností volby je cena dovolené v rozmezí Kč Kč. Tuto cenu je ochotno zaplatit 41% dotazovaných osob. Musím konstatovat, že do této skupiny se řadí hlavně generace mezi lety, která si dovolenou může za tuto částku dovolit. 45

47 V dotazníku byla uvedena možnost výběru částky vyšší, než Kč, kterou však nevyužil žádný z respondentů. Graf č Kterou z možností byste využili na horách? Kterou z možností byste využili na horách? Žádnou 20% Půjčovny lyžařského vybavení 20% Lyžařského instruktora 56% Snowboardového instruktora 4% Zdroj: vlastní zpracování 56% respondentů odpovědělo, že kdyby se naskytla možnost využití lyžařského instruktora na horách, tak by této možnosti určitě využili. Znalostí lyžařského instruktora nemusejí využívat jen lyžaři začátečníci, ale i zdatní lyžaři, kterým může dát drahocenné rady k tomu, jak se ještě více zdokonalit. 20% dotazovaných osob odpovědělo, že by žádnou z daných možností nevyužili, a stejné procento osob by naopak využilo zapůjčení lyžařského vybavení. Snowboardového instruktora by využili pouze 4 % respondentů. 46

48 Graf č Jakého jste pohlaví? Jakého jste pohlaví? Žena 47% Muž 53% Zdroj: vlastní zpracování Jak vidíme z grafu, na dotazník odpovědělo 53 % mužů a 47 % žen. Graf č Kolik Vám je let? Kolik Vám je let? 2% 3% 53% 19% 23% Do 18 let let let let let Zdroj: vlastní zpracování Z grafu pozorujeme, že nejvíce odpovědí jsem získala, a to v 53%, od věkové skupiny mezi lety, druhou, nejpočetnější skupinu, tvoří lidé v rozmezí let, a to 47

49 s 23%. Věková kategorie mezi lety tvoří 19% odpovědí, dále dotazník vyplnili 3% lidí ve věku do 18 let. Nejméně početnou skupinu tvoří lidé ve věku mezi lety, pouze 2%. Starší věková skupina nebyla v dotazníku zastoupena. Shrnutí: Uvedené informace jsou velkým přínosem pro návrhovou část práce. Jedná se například o dobu trávení zimní dovolené. Na tuto otázku odpověděla naprostá většina dotazovaných odpovědí jeden týden. Dalším přínosem je určitě zvolený druh dopravy, kde máme možnost vidět, že autobusová doprava v dnešní době je velice neatraktivní. Naprostá většina respondentů dle dotazníku využije vlastní dopravy. Stejně tak bylo zjištěno, že skialpinismus zajisté patří mezi populární nové trendy v rámci cestovního ruchu, čehož využiji při tvorbě návrhové části práce Dotazník č. 2 Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, jsem se rozhodla více specifikovat přání věkové skupiny let. Je to způsobeno tím, že tato věková skupina je mi nejbližší a vytvoření dalšího dotazníku je nápomocné pro návrhovou část práce, kde se budu snažit připravit zájezd, který by se pro tuto věkovou skupinu hodil. Tento dotazník vyplnilo 60 náhodných osob ve věku mezi lety. 48

50 Graf č. 14 Jaké je Vaše pohlaví? Jaké je Vaše pohlaví? Muž 37% Žena 63% Zdroj: vlastní zpracování Na tuto otázku odpovědělo 63 % žen a 37 % mužů. Graf č. 15 Jaký způsob dopravy zvolíte při cestě na zimní dovolenou? Jaký způsob dopravy zvolíte při cestě na zimní dovolenou? Autobusová doprava 21% Vlastní doprava 79% Zdroj: vlastní zpracování V této otázce jednoznačně zvítězila odpověď vlastní dopravy. Tento typ dopravy vybralo 79% respondentů. Autobusovou dopravu vybralo pouze 21% dotazovaných osob. 49

51 Graf č Je pro Vás důležité, aby v cílové destinaci byl větší počet nočních barů a diskoték? Je pro Vás důležité, aby v cílové destinaci byl větší počet nočních barů a diskoték? Ne 53% Ano 47% Zdroj: vlastní zpracování Pro 53% dotazovaných mladých osob není důležitý častý výskyt nočních barů v cílové destinaci. Důvodem může být cestování v partě, kdy osoby nevyhledávají styk s lidmi mimo jejich skupinu. Myslím si, že i při cestováni v partě účastníci navštíví nějakou typickou horskou hospodu či restauraci, ale také budou volit odpočinek ve večerních hodinách, protože celodenní sjíždění svahů je velice náročnou fyzickou aktivitou. Naopak pro 47% dotazovaných jsou noční bary lákadlem pro to, aby danou destinaci navštívili. 50

52 Graf č Využili byste na místě zimní dovolené možnosti fakultativních výletů? Využili byste na místě zimní dovolené možnosti fakultativních výletů? Ano, 20% Nevím 10% Ne 70% Zdroj: vlastní zpracování U této otázky je jasně viditelné, že možnost fakultativních výletů v dané destinaci není atraktivní pro tento věkový segment. Celých 70% respondentů odpovědělo, že by této možnosti nevyužili. Naopak 20% respondentů by této možnosti využilo. 10% dotazovaných odpovědělo, že nevědí. Zřejmě by fakultativní výlet musel být něčím výjimečný, jinak by tento věkový segment této možnosti pravděpodobně vůbec nevyužil a raději by trávili volný čas v lyžařském areálu. Graf č Využili byste na místě možnosti lyžování s lyžařským instruktorem? Využili byste na místě možnosti lyžování s lyžařským instruktorem? Ano 32% Ne 68% Zdroj: vlastní zpracování 51

53 68% dotazovaných osob by možnosti instruktora nevyužilo. Zřejmě je to způsobeno důvodem, že dotazované osoby jsou ve věku mezi lety, a z toho důvodu se domnívám, že v dnešní době většina osob v tomto věku lyžovat umí, nebo by své schopnosti chtěli raději vyzkoušet, alespoň pro začátek, s přáteli či rodinou. Naopak 32% dotazovaných by této možnosti využilo. Graf č Víte co je, Nordic Walking? Měli byste zájem provozovat tuto činnost na zimní dovolené? Víte, co je Nordic Walking? Měli byste zájem provozovat tuto činnost na zimní dovolené? Ne, nevím 20% Ano, vím. Nevyužil/a bych 23% Ano, vím. Využil/a bych 57% Zdroj: vlastní zpracování U této otázky 57% dotazovaných osob odpovědělo, že vědí, co je Nordic Walking a v případě, že by měli možnost provozovat tuto činnost na zimní dovolené, tak by jí zajisté využili. 23% respondentů ví, co je Nordic Walking, ale této možnosti by v rámci zimní dovolené nevyužili a dalších 20% osob neví, co si pod tímto pojmem představit. 52

54 Graf č Jeli byste na hory za jiným účelem, než je lyžování, vyzkoušet si nové trendy? ( Nordic Walking) Jeli byste na hory za jiným účelem, než je lyžování, vyzkoušet si vyzkoušet nové trendy? ( Nordic Walking) Ne 22% Ano, určitě 6% Ano, ale chtěl/a bych mít prostor si zalyžovat/snowboa rdovat 72% Zdroj: vlastní zpracování Na tuto otázku 72% osob odpovědělo, že by využili možnosti zkusit si nové trendy, jako např. skialpinismus, ale pod podmínkou, že by se našel také čas si normálně zalyžovat či snowboardovat. Odůvodňuji si to tím, že nikdo neví, zda-li je nový sport bude bavit, nebo či se při daném druhu nového sportu nebudou bát. 22% dotazovaných odpovědělo, že by na hory nejeli pouze za účelem vyzkoušení si nových trendů. Pouze 6% respondentů odpovědělo, že by výhradně za tímto účelem na zimní dovolenou vycestovali. 53

55 Graf č Je pro Vás důležité, aby měl hotel k dispozici wellness služby? Je pro Vás důležité, aby měl hotel k dispozici wellness služby? Ano, chtěl/a bych navštěvovat wellness v hotelu 22% Ne, není to pro mne důležité 78% Zdroj: vlastní zpracování Pro 78% dotazovaných osob není důležité, zda-li má hotel, ve kterém budou ubytováni na zimní dovolené, wellness služby. Zřejmě to je způsobeno hlavně cenou. Mluvíme o věkové skupině mezi lety, a počítáme s faktem, že hotel, který bude mít k dispozici wellness služby bude dražší, a to může být hlavní důvod, proč tato věková skupina si takovýto typ hotelu nevybere. Pouze 22% osob odpovědělo, že by těchto služeb v hotelu rozhodně využili, tudíž jim nevadí vyšší cena ubytování. Graf č Byli byste ochotni zaplatit za aktivní zimní dovolenou v tuzemsku i Kč? Byli byste ochotni zaplatit za aktivní zimní dovolenou v tuzemsku i Kč? Ne, tato cena se mi zdá vysoká 5% Ano, pokud by nabídka vyhovovala mým požadavkům 95% Zdroj: vlastní zpracování 54

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování zájezdu Téma Ročník Autor Technika

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Cestovní kancelář a cestovní agentura Téma Ročník Autor

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

www.pecr.cz Pec pod Sněžkou

www.pecr.cz Pec pod Sněžkou www.pecr.cz Pec pod Sněžkou DOVOLENÁ V LÉTĚ I V ZIMĚ SPOLEČENSKÁ I FIREMNÍ SETKÁNÍ AKTIVNÍ ODPOČINEK PANORAMA WELLNESS V NEJVYŠŠÍM PATŘE OBJEKTU V SAMÉM SRDCI KRKONOŠ... PECR Apartments Hotel - ".. to

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Právní dokumenty v cestovním ruchu Téma Ročník Autor

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

ABSOLUTORIUM. Témata pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů

ABSOLUTORIUM. Témata pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů ABSOLUTORIUM Témata pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů Předmět: Technika služeb cestovního ruchu Studijní skupina: 4. VOŠ ds Školní rok: 2014/2015 l. Význam ubytovacích služeb ve vztahu k CR.

Více

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz konference, školení, relaxační pobyty Relax hotel Monínec*** leží na Javorové skále 70 km na jih od Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje nedaleko města Sedlec-Prčice. Je nejvyšším bodem v

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce OREA Wellness Hotel Horizont *** & OREA Hotel Špičák*** Železná Ruda - Špičák Lokalita OREA Wellness Hotel Horizont *** a OREA Hotel Špičák *** se nacházejí na jižním svahu

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 SOŠ a SOU SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 CESTOVNÍ RUCH UPLATNĚNÍ V CESTOVNÍM RUCH 1)Ekonomická oblast 2)Cestovní ruch EKONOMICKÁ OBLAST Uplatnění jako středoškolsky

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. 1) Smluvní vztah Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&M Cruise, spol. s r.o. se sídlem Doksany 112, 411 82, IČ: 22800131 (dále

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Letecká doprava Téma Ročník Autor Letecká doprava druhý

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

Nový rezidenční projekt

Nový rezidenční projekt RAKOUSKO Nový rezidenční projekt Garantovaný příjem z pronájmu až 9% ročně! přímo u lanovky Bad Gastein Sleva 5 % pro první 3 kupující! Bad Gastein, Rakousko Bag Gastein je krásné alpské městečko v údolí

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn MonkeyPark 21. června 2006 nejdelší lanový park v Krkonoších. MonkeyPark, MonkeyPark

13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn MonkeyPark 21. června 2006 nejdelší lanový park v Krkonoších. MonkeyPark, MonkeyPark 13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn Společnost První bobová s.r.o. se vždy cítila průkopníkem nových trendů v oblasti volnočasových aktivit. Až po výstavbě bobové dráhy Špindlerův

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012 Benecko / Krkonoše Hotel Star*** Hotel leží v srdci Krkonoš, přímo ve středu lyžařského a turistického střediska Benecko, na jižně orientované straně vrchu Žalý (1036 m.n.m.) v těsné blízkosti lyžařských

Více

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914 CK TURISTA Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914 4,5,7 - denní zájezd Akce: jedno dítě do 7 let ZDARMA Úžasné lyžování v Tatrách, nejbližších velehorách (především z

Více

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh Bulletin vychází 6. ledna 2014 číslo 4/2013 KLADSKÉHO POMEZÍ Místo pro náš příběh Poslední čtvrtletí roku proběhlo ve znamení příprav a plánů na další období. Mimo realizaci dvou velkých projektů Toulavý

Více

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 CK TURISTA Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 4,5,7 - denní zájezd Děti skipas zdarma Rodinné lyžování v Alpách se službami all inclusive (bez alkoholických

Více

NABÍDKA PRO ŠKOLY 2014/15

NABÍDKA PRO ŠKOLY 2014/15 NABÍDKA PRO ŠKOLY 2014/15 SkiResort ČERNÁ HORA PEC, tj. 37,8 km sjezdovek na 1 skipas Černá hora (Janské Lázně), Pec p. Sněžkou, Černý Důl, Velká Úpa, Svoboda n. Úpou Východní Krkonoše, Česká republika

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D.

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. Základní legislativní rámec Zákon o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon) č. 455/1991 Sb.

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

Ebnerwirt. Odjezdy: Odjezdy jsou stanoveny jednotně a to ve 4:30 hod!

Ebnerwirt. Odjezdy: Odjezdy jsou stanoveny jednotně a to ve 4:30 hod! Odjezdy: Na všechny naše zájezdy a jednodenní výlety odjíždí autobusy z Českých Budějovic, z nákladového nádraží, konec Nádražní ulice vlečka ČD, asi 100 m za TSE a 200 m od MERCURY CENTRA. Odjezdy jsou

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o. Smluvní vztah Podmínky, za kterých cestovní kancelář MEDITERAN travel s.r.o., poskytuje svým zákazníkům služby, jsou stanoveny podle

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

RAKOUSKO. Nový rezidenční komplex u lanovky v srdci. Ski Amadé. Garantovaný výnos z pronájmu

RAKOUSKO. Nový rezidenční komplex u lanovky v srdci. Ski Amadé. Garantovaný výnos z pronájmu RAKOUSKO Nový rezidenční komplex u lanovky v srdci Garantovaný výnos z pronájmu Ski Amadé Wagrain, Rakousko Skvělé lyžování a krásné léto v Alpách Městečko Wagrain se nachází v srdci lyžařského střediska

Více

ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY

ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY cestovní kancelář ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY V Ý J I M E Č N Á N A B Í D K A MOŽNOST OKAMŽITÉ NEZÁVAZNÉ REZERVACE e - m a i l : c k @ l o u d a t o u r. c z 3 7 7 2 2 6 0 6 8 J I Ž 1 6 L E T P R O Š K O L Y

Více

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti.

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti. PŘIJĎTE K NÁM, NAUČÍME VÁS LYŽOVAT!!! Víkendová výuka lyžování nebo snowboardingu Milé děti, vážení rodiče, připravili jsme program pro školáky ve věku 6 15 let na 7 zimních sobot nebo prázdninových dní.

Více

VY_32_INOVACE_2A17 RADY K NÁKUPU DOVOLENÉ

VY_32_INOVACE_2A17 RADY K NÁKUPU DOVOLENÉ VY_32_INOVACE_2A17 RADY K NÁKUPU DOVOLENÉ Cvičení 2: Náležitosti cestovní smlouvy Vytvořte pomocí programu MS Word seznam údajů, které by měla obsahovat cestovní smlouva. Při práci využijte učební texty

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce Orea Resort Devět Skal*** Vysočina Žďárské vrchy Lokalita Hotel byl postaven vedle původního turistického hotelu pana Chocholáče - dnes zrekonstruovaná Milovská restaurace.

Více

Inspirace pro seminární práci předmětu Techniky a CASE nástroje vývoje IS

Inspirace pro seminární práci předmětu Techniky a CASE nástroje vývoje IS Inspirace pro seminární práci předmětu Techniky a CASE nástroje vývoje IS výtah z ukázkového příkladu Cestovní kancelář z knihy Buchalcevová Alena, Stanovská Iva. Příklady modelů analýzy a návrhu aplikace

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

DOTAZNÍK PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘ

DOTAZNÍK PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘ DOTAZNÍK PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘ GENERALI POJIŠŤOVNA A.S. ALLIANZ POJIŠŤOVNA, A.S. ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S. ČESKÁ POJIŠŤOVNA A.S. UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. IPB

Více

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Amaraigua 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Malgrat de Mar Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní all inclusive vlastní hotel 11

Více

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o.

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Vzájemný smluvní vztah mezi INSPIRA, s.r.o. a zákazníkem vychází z ustanovení obchodního zákoníku o dodávce služeb v platném znění

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. Tyto Smluvní podmínky pořadatele CK Aquarius Adriatic (dále CK nebo Aquarius Adriatic ) spolu s Důležitými informacemi uvedených na webových stránkách

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola,hornická 327, 261 01, Příbram II Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2604 Název projektu: Zlepšení jazykových

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014 Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR Brno, 27. listopadu 2014 Systém statistických projektů OCR (období 2009-6/2015): Zkvalitnění informací:

Více

nabídka konferenčních a hotelových služeb

nabídka konferenčních a hotelových služeb nabídka konferenčních a hotelových služeb Vážení hosté, dovolte, abychom Vám představili naše konferenční a hotelové služby. Čtyřhvězdičkový Hotel Michael se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 4 Hodkovičky,uprostřed

Více

Viamare. Řecko a řecké ostrovy. Obsah

Viamare. Řecko a řecké ostrovy. Obsah Řecko a řecké ostrovy Obsah Pronájem aut... 4 Služby Viamare... 5 Individuální cesty... 6 Parga... 8-11 Lefkada... 12-27 Kefallonia... 28-33 Zakynthos... 34-39 Kréta... 40-61 Lesbos... 62-67 Rhodos...

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013

FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013 FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013 UBYTOVÁNÍ Ubytování je zajištěno ve čtyřhvězdičkovém hotelu. Cena obsahuje snídaní a veškeré poplatky a je stejná pro oba hotely. Oba hotely jsou luxusní a blízko turistický

Více

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)

Více

DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody

DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody uzavřená podle 51 občanského zákoníku Univerzita Pardubice Studentská 95, 532 10 Pardubice (dále jen univerzita ), kterou za účelem podpisu této dohody

Více

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+ ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari Oblíbené letovisko Marmari, vybudované v 80. letech 20. století, leží na severozápadním pobřeží ostrova cca 15 km od hlavního města Kos. Na rozdíl od toho Marmari poskytuje

Více

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri Achilleas studia *** 42 Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska Nidri, přímo u písčité pláže s pozvolným přístupem do vody. Centrum Nidri s přístavem a mnoha tavernami je vzdálený asi 1 kilometr.

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické

Více

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok GREECE TOUR 2012 Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok Po úspěších v minulých letech pokračujeme v pořádání oblíbené dovolené spojené se sportovním vyžitím.

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

LABARTT HOSPITALITY S.R.O.

LABARTT HOSPITALITY S.R.O. Prodej Hotelu TATRAN ***+, Veľká Lomnica, Slovensko Popis lokality Veľká Lomnica Obec Veľká Lomnica leží na úpatí nejvyššího pohoří Slovenska v rekreační oblasti Vysokých Tater, na hlavním silničním tahu

Více

Cestovní ruch Podklady do školy

Cestovní ruch Podklady do školy Cestovní ruch Podklady do školy 1 Politika cestovního ruchu v České republice 1.1 Přístupy k vymezení cestovního ruchu Lidé v průběhu celé své existence stále cestovali, hledali místa, která jim umožní

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen

Více

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé,

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé, POJEĎTE S NÁMI NA HORY Milé rodiny, vážení přátelé, prožijte s námi pololetní a jarní prázdniny. Vybrali jsme pro Vás čtyři horská střediska v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších a Orlických horách. Kromě

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Cestovní kancelář Obchodní jméno: Travel America s.r.o. Sídlo: Neumannova 1453/20, Praha 5 Zbraslav 156 00 IČO: 28564596 DIČ: CZ28564596 Bankovní spojení:

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů MEZINÁRODNÍ DOPRAVA VNITROSTÁTNÍ Na území EU Mimo území EU DOPRAVA a ve Švýcarsku Ve smluvním státě AETR Ve státě mimo AETR ČR Nařízení Rady EHS Dohoda AETR Vnitrostátní

Více