Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6"

Transkript

1 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ

2 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb Plánování sociálních služeb na Smiřicku Základní popis území Identifikace území Sociodemografická analýza Popis současných sociálních služeb Průzkum potřeb Vyhodnocení Porovnání výsledků průzkumu s předchozím obdobím Dopady výsledků průzkumu do praxe Priority, cíle, opatření Senioři Zdravotně a tělesně postižení občané Rodiny s dětmi Mládež Příslušníci národnostních a etnických menšin Závěr Přílohy

3 1. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Komunitní plánování sociálních služeb je metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Jedná se o otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení oblasti sociálních služeb. 1 Základem plánování sociálních služeb je spolupráce zadavatelů (např. město) s poskytovateli (organizace) a uživateli (klienty) sociálních služeb při vytváření plánu, vyjednávání o budoucí podobě služeb a realizaci konkrétních kroků. Při plánování sociálních služeb se vychází z porovnání existující nabídky sociálních služeb se zjištěnými potřebami současných či budoucích uživatelů služeb. Výsledek slouží jako podklad pro definování priorit v oblasti sociálních služeb. Důležitým prvkem je i zohlednění souvisejících oblastí (zdravotnictví, bezpečnost, školství apod.). Cílem komunitního plánování je především zajišťování místní dostupnosti sociálních služeb. V procesu komunitního plánování dochází postupně k vytvoření takového systému, který vychází v co největší míře vstříc uživatelům služeb, jejichž potřeby jsou v určitých cyklech pravidelně zjišťovány a vyhodnocovány. Základní hodnoty, na kterých je komunitní plánování založeno, souvisí zejména s principy sociálního začleňování. Jedná se o zvyšování dostupnosti především alternativních služeb k péči ústavní (podpora setrvání lidí především v jejich přirozeném prostředí), zvyšování kvality služeb směřující k zajištění lepší ochrany práv uživatelů služeb, propojenost s ostatními systémy (zdravotnictví, vzdělávání, bydlení, zaměstnávání). 2 1 Komunitní plánování věc veřejná. MPSV: Nedělníková, Dana ed. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, s. 3

4 2. PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA SMIŘICKU Počátek plánování sociálních služeb spadá ve Smiřicích do roku 2006, kdy Zastupitelstvo města Smiřice schválilo na svém zasedání dne zapojení města Smiřice do procesu plánování sociálních služeb. Byla jasně definována organizační struktura plánování (viz příloha č. 1). Rada města Smiřice dne schválila Základní listinu komunitního plánování, která slouží k vymezení pravidel, kterými se plánování sociálních služeb v našem regionu řídí (viz příloha č. 2). Zastupitelstvo města Smiřice usnesením č. 7/6/07 ze dne schválilo Plán rozvoje sociálních služeb regionu Smiřice na období a v dalším období poté usnesením č. 16/1/10 ze dne schválilo Plán rozvoje sociálních služeb regionu Smiřice na období Do procesu plánování se zapojily ve větší či menší míře všechny obce I. stupně ve správním obvodu. Na webových stránkách města je prostor věnovaný této problematice v sekci Sociální služby. Jsou zde zveřejněny základní dokumenty komunitního plánování a stručné charakteristiky poskytovatelů sociálních služeb v regionu. Dále jsou zde uvedeni členové pracovní skupiny včetně kontaktů. Pracovní skupina se schází dle potřeby, minimálně dvakrát do roka. Úzce spolupracuje s vedením obcí, zejména městem Smiřice. Pracovní skupina prošla během uplynulých období personálními změnami, v současnosti 3 je tvořena těmito členy: Mgr. Věra Hottmarová - Město Smiřice, tajemnice Městského úřadu Smiřice vedoucí pracovní skupiny Bc. Nikola Nováková - Město Smiřice, sociální pracovnice Městského úřadu Smiřice Mgr. Iveta Jankovičová - Obecný zájem, o. s., Smiřice ředitelka pečovatelské služby Mgr. Jaroslava Fiedlerová - Domov důchodců Černožice ředitelka (po dobu rodičovské dovolené zastoupena Hanou Plškovou) 3 září

5 Ladislava Mengerová - Svaz tělesně postižených, místní organizace Smiřice předsedkyně Vlasta Kučírková - Svaz důchodců ČR, místní organizace Smiřice předsedkyně Radmila Lukaštíková - Obec Hořiněves Obecní úřad Hořiněves Mgr. Ladislava Malinová - Obec Černožice starostka Mgr. Eva Šupíková - Základní škola Smiřice protidrogový koordinátor Bc. Andrea Gabauerová, DiS. - Občanské sdružení Romodrom terénní sociální pracovnice 5

6 3. ZÁKLADNÍ POPIS ÚZEMÍ Sběr dat v regionu probíhal ve druhém čtvrtletí roku Zdrojem dat byly Český statistický úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, obecní úřady obcí správního obvodu a poskytovatelé sociálních služeb. 3.1 Identifikace území Region Smiřice byl pro účely plánování sociálních služeb definován identicky se správním obvodem pověřeného obecního úřadu (Městského úřadu Smiřice), který tvoří 12 obcí: Černožice, Habřina, Holohlavy, Hořiněves, Lejšovka, Lužany, Račice nad Trotinou, Sendražice, Skalice, Smiřice, Smržov a Vrchovnice. Území se rozkládá ve středu Královéhradeckého kraje severně od Hradce Králové v Polabské nížině. Nadmořská výška území se pohybuje v rozmezí 240 až 270 m n.m. Hlavním říčním tokem je řeka Labe s přítokem Trotinou, dále menší vodní toky Jordán a Smržovský potok. Prochází zde hlavní silniční dopravní tah, silnice I/33 (E67) Hradec Králové Jaroměř Náchod Wroclaw a je zde plánovaná výstavba dálničního tahu Hradec Králové Trutnov Královec - Polsko. Silniční síť pokrývá rovnoměrně celé území. Ze železničních tratí prochází územím hlavní trať 030 Pardubice Jaroměř. Dopravní exponovanost daného území je značná. Region spadá do obvodu obce s rozšířenou působností - statutárního města Hradec Králové. Centrem regionu je město Smiřice, ležící cca 15 km severně od Hradce Králové. 6

7 Černožice Habřina Holohlavy Hořiněves Lejšovka Lužany Račice Sendražice Skalice Smiřice Smržov Vrchovnice Celkem 3.2 Sociodemografická analýza Rozloha regionu činí 72,87 km 2, žije zde téměř obyvatel. Z hlediska území je největší obcí Hořiněves se třemi místními částmi Želkovice, Žíželeves a Jeřičky. Rozloha obcí (výměra v ha) Zdroj: Český statistický úřad 7

8 Počet obyvatel Obec Počet obyvatel Počet mužů Počet žen Průměrný věk Počet obyvatel nad 60 let Počet dětí 0-18 let Černožice , Habřina , Holohlavy , Hořiněves , Lejšovka , Lužany , Račice , Sendražice , Skalice , Smiřice , Smržov , Vrchovnice , , Zdroj: obecní úřady evidence obyvatel 2013 Počet obyvatel regionu se oproti předchozímu období nevýrazně snížil. Dále dochází k postupnému stárnutí populace a zhoršování věkové struktury. Průměrný věk se zvýšil z 40,4 roku na 41,45 roku, senioři nad 60 let tvoří 22,5 % obyvatel regionu. Mateřské školy jsou ve Smiřicích, Holohlavech, Černožicích, Hořiněvsi a Skalici, základní školy ve Smiřicích, Černožicích a Hořiněvsi. Střední školství je zastoupeno Střední školou potravinářskou ve Smiřicích. Zdravotnická zařízení se nacházejí ve Smiřicích, Černožicích a Hořiněvsi. Ve Smiřicích ordinují dva praktičtí lékaři pro dospělé a jeden pro děti a dorost. Dále 8

9 působí ve Smiřicích gynekolog, internista, dva stomatologové, k dispozici je rovněž rehabilitace a dvě zubní laboratoře. V prostorách zdravotního střediska ve Smiřicích vznikla v roce 2012 optika a ordinuje zde oční lékař. V obci Černožice působí praktický lékař a dva stomatologové. V Hořiněvsi ordinuje praktický lékař a stomatolog. Lékárny jsou ve Smiřicích a Černožicích. Od roku 2012 působí ve Smiřicích městská policie. Služebna Obvodního oddělení Policie ČR bude od roku 2014 přemístěna z Holohlav do Smiřic, čímž dojde k výraznému zlepšení bezpečnostní situace a z té zvýšeného pocitu plynoucího pocitu bezpečí. Největšími zaměstnavateli v regionu jsou DuPont, CZ, spol. s r. o. (Danisco Czech Republic, a. s.), Autobazar Trotina, Domov důchodců Černožice, JIPA CZ s. r. o., AG COM, a. s. Přetrvává významná dojížďka za prací do Hradce Králové. Přirozeným střediskem je město Smiřice. Kulturní středisko Dvorana, s. r. o. a Kulturní a stravovací středisko Holohlavy jsou zázemím pro velkou část kulturních akcí regionu (plesy, taneční zábavy, koncerty, divadelní představení apod.). Volnočasové aktivity dětí jsou realizovány zejména v Základní umělecké škole a v Domě dětí a mládeže ve Smiřicích. Obce se snaží rozšiřovat zázemí pro sportovní činnosti dětí a mládeže a spolkovou činnost. Příkladem je obec Černožice, která v roce 2013 otevřela komunitní centrum v bývalé mateřské škole. Centrum slouží jako místo setkávání a různých aktivit jak pro matky s dětmi, tak pro důchodce. Dlouhodobě funguje spolupráce s Policií ČR v oblasti prevence, zejména přednášky a akce pro děti, mládež či seniory. Na území regionu aktivně působí obecně prospěšná společnost MAS Hradecký venkov, kterou tvoří právnické a fyzické osoby soukromého a veřejného sektoru. 4 Při své činnosti se řídí národním strategickým programem LEADER. Předsedkyní programového výboru je starostka obce Hořiněves paní Jana Kuthanová. V roce 2013 získalo občanské sdružení Obecný zájem v rámci Výzvy č. 2/2013 na projekty z oblasti občanské vybavenosti pro neziskové organizace a svazky obcí Kč na vybavení pečovatelské služby. 4 9

10 Součástí zpracování Integrované strategie rozvoje území na období budou i programové rámce pro sociální služby na území MAS s možností realizace projektů v rámci Evropského sociálního fondu. 10

11 4. POPIS SOUČASNÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V regionu jsou zastoupeny zejména terénní služby pro seniory a zdravotně postižené, dále základní poradenství a odborné sociální poradenství pro všechny cílové skupiny a terénní práce s mládeží a menšinami. Rezidenční službu zastupuje Domov důchodců v Černožicích. Největšími poskytovateli sociálních služeb v regionu jsou občanské sdružení Obecný zájem zajišťující pečovatelskou službu a Domov důchodců v Černožicích. DPS Gen. Govorova 575, Smiřice Domov důchodců Černožice 11

12 Občanské sdružení Obecný zájem Gen. Govorova 575, Smiřice, tel , Ředitelka: Mgr. Iveta Jankovičová Zařazení služby Poslání a cíl služby Cílová skupina Celková denní kapacita Územní působnost Náklady na zajištění služby (rok 2013) Finanční zdroje Pečovatelská služba. Posláním a dlouhodobým cílem organizace je poskytování sociálních služeb. Poskytovat takovou podporu, která uživatelům umožní zůstat ve svém přirozeném prostředí a společenství a v maximální možné míře zachovat si svůj dosavadní způsob života. Umožnit uživateli využívat místní instituce poskytující služby veřejnosti, setkávat se se svými blízkými, s místní komunitou. Poskytovat služby bezpečně, odborně, zachovávat a rozvíjet důstojný život uživatelů. Služba je poskytována v domácnostech uživatelů služeb. Cíl: 1. Poskytování sociálních služeb, pečovatelské služby dle platných norem, zákonů (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Naplňovat standardy kvality sociálních služeb, které jsou aktuálně zpracovávány a vydávány vnitřními směrnicemi sdružení. 2. Přispívat k rozvoji a zvyšování kvality poskytovaných služeb, zvyšování odborného vzdělání všech pracovníků občanského sdružení, zvyšování počtu spokojených uživatelů služeb. 3. Uspokojovat potřeby uživatelů tak, aby mohli žít běžným způsobem života, na který jsou zvyklí, podporovat uživatele v samostatnosti, nezávislosti a začleňování do společnosti. 4. Přispívat ke zvýšení dostupnosti pečovatelské služby lidem potřebným. Podpora a rozvoj funkčního systém spolupráce s městem Smiřice a s obcemi, ve kterých služby poskytujeme. 5. Stabilní postavení v síti registrovaných poskytovatelů sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. 6. Za účelem zajištění stabilního provozu a důstojných podmínek pro práci členů sdružení, získávání vícezdrojové finanční podpory. Senioři, lidem fyzicky nemocní, kteří se ocitli v nepříznivé sociální, životní situaci a pro svůj zdravotní stav si nemohou sami bez pomoci druhé osoby obstarat základní životní potřeby. 75 klientů Smiřice a okolní obce Hořiněves, Holohlavy, Lejšovka, Černožice, Lužany, Habřina, Skalice, Smržov, Račice nad Trotinou, Vrchovnice, Račice nad Trotinou Kč Uživatelé MPSV Královéhradecký kraj Obce 12

13 Domov důchodců Černožice Revoluční 84, Černožice, tel , Ředitelka: Hana Plšková, pověřená řízením Domova důchodců Černožice Zařazení služby Poslání a cíl služby Cílová skupina Celková denní kapacita Územní působnost Náklady na zajištění služby (rok 2013) Finanční zdroje Domov pro seniory. Domov se zvláštním režimem. Posláním Domova důchodců Černožice je poskytovat v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem pobytové sociální služby seniorům. Usilovat o poskytování služby v souladu s individuálními potřebami každého klienta. Seniorům poskytovat takovou míru podpory, která umožňuje co nejdéle udržet maximální úroveň jejich soběstačnosti. Služba posiluje sociální začlenění seniora. Služba je určena přednostně pro seniory z Královéhradeckého kraje, případně pro seniory, jejichž rodinní příslušníci mají trvalé bydliště na území Královéhradeckého kraje. V rámci služby je také poskytováno základní sociální poradenství. Cíl: vytvářet příjemné prostředí pro spokojený a důstojný život klientů respektovat individuální potřeby každého klienta rozvíjet speciální techniky pro práci se seniory (ergoterapie, reminiscence, bazální stimulace a další) zajistit kvalitu poskytovaných služeb s důrazem na odborné vzdělávání zaměstnanců rozvíjet spolupráci s dobrovolníky V Domově pro seniory je služba poskytována 40 seniorům, kteří jsou středně těžce, těžce nebo úplně závislí na pomoci jiné fyzické osoby. Služba je určena seniorům od 65 let věku, kteří ani s pomocí rodiny nebo s využitím terénních služeb nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí. V Domově se zvláštním režimem je služba poskytována 64 seniorům, kteří jsou z důvodu stařecké, Alzheimerovy demence nebo demence jiného typu středně těžce, těžce nebo úplně závislí na pomoci jiné fyzické osoby. Služba je určena seniorům od 60 let věku, kteří ani s pomocí rodiny nebo s využitím terénních služeb nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí. Domov pro seniory: 40 klientů Domov se zvláštním režimem: 64 klientů Služba je určena přednostně pro seniory z Královéhradeckého kraje Kč Klienti MPSV Královéhradecký kraj Zdravotní pojišťovny 13

14 Na území regionu působí další poskytovatelé služeb, např. : Centrum sociální pomoci a služeb Hradec Králové pečovatelská služba, denní stacionář, středisko osobní hygieny, manželská a rodinná poradna Oblastní charita Hradec Králové pečovatelská služba, domácí zdravotní péče, domácí hospicová péče, azylové domy, denní centrum, sociální šatník, raná péče, intervenční centrum, poradna pro lidi v tísni Občanské sdružení Romodrom odborné sociální poradenství, terénní programy pro osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy a etnické menšiny. Občanské poradenské středisko, o. p. s. Hradec Králové poradenství v oblasti dluhové problematiky, bydlení, rodiny, pomoc obětem trestných činů aj. Občanské sdružení LAXUS sociální a zdravotní služby pro osoby ohrožené užíváním návykových látek Středisko pro ranou péči Liberec, o. p. s. terénní i ambulantní sociální služby rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let 14

15 Centrum sociálních služeb LADA LUKAVEC odlehčovací služba pro osoby ve věku od 16 let s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením a pro seniory, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí Občanské sdružení HEWER služby osobní asistence 15

16 5. PRŮZKUM POTŘEB V průběhu března až května 2013 proběhl v regionu průzkum potřeb, který byl zaměřen převážně na analýzu potřeb a stávající situaci v sociálních službách na Smiřicku. Průzkum byl proveden formou dotazníku. Bylo osloveno celkem 120 respondentů. Oproti minulým letům došlo ke sloučení cílové skupiny seniorů a zdravotně postižených. Tyto skupiny se, co se týká potřeb i poskytovaných služeb, významně prolínají, navíc návratnost dotazníků pouze v cílové skupině zdravotně postižených byla v minulosti vždy velice nízká a získané informace neměly vypovídající hodnotu. Celkově návratnost činila 59 dotazníků, tj. 49,17 %. Dvě třetiny respondentů tvořily ženy, jednu třetinu muži. Smiřičtí občané tvořili více než tři čtvrtiny z celkového počtu dotazovaných. Cílová skupina senioři a zdravotně postižení Dotazníků celkem Dotazníků vráceno Z toho Z toho mužů žen Smiřice okolní obce rodiny s dětmi menšiny Celkem % 49,17 32,20 67,80 78,00 22, Vyhodnocení V následujícím textu jsou uvedeny odpovědi na otázky dotazníku podle cílových skupin. 1. Napište, jaké sociální služby Vy osobně nebo jiná osoba, o kterou pečujete, v současné době využíváte a vypište názvy organizací (pokud je znáte): 16

17 2. Oznámkujte jako ve škole celkovou spokojenost se službou, kterou využíváte podle bodu 1. (1- výborně, 2-chvalitebně, 3-dobře, 4-dostatečně, 5-nedostatečně) 3. Je něco, co byste na dané službě zlepšil/a? Co Vám vadí či nevyhovuje na dané službě? 4. Jak často služby Vy nebo osoba, o kterou pečujete, využíváte? 1. Nepřetržitě 24 hodin 2. Každý den 3. Několikrát do týdne 4. Nejvýše jednou týdně 5. Několikrát za měsíc 6. Nejvýše jednou měsíčně 7. Podle potřeby několikrát v průběhu roku 8. Jiná odpověď... Senioři a zdravotně postižení Nejčastěji využívanou službou je pečovatelská služba, nejčastějším poskytovatelem je občanské sdružení Obecný zájem. Respondenti dále uvádějí služby Oblastní charity Hradec Králové a domácí péči. Služby jsou hodnoceny jako výborné, v jednom případě dobré. Respondenti neuvádějí nic, co by se mohlo zlepšit. Využívání služeb je uváděno nejčastěji denně, případně několikrát do týdne. Rodiny s dětmi Jedenkrát je uvedena dovážka obědů, není však specifikován poskytovatel. Služba je využívána několikrát do týdne a hodnocena výborně. Menšiny Nejčastěji je uváděno občanské sdružení Romodrom a úřad práce. Služby jsou využívány nejčastěji několikrát za měsíc, s jedinou výjimkou jsou hodnoceny výborně. 5. Existuje ve Vašem okolí nějaká služba, o které víte a chtěl/a byste ji využívat, avšak z nějakého důvodu nemůžete? 1. Ne 2. Ano vypište, prosím, o jakou službu se jedná a kdo ji poskytuje: 6. Co Vám brání ve využívání této služby? 1. Kapacitní důvody - služba je plně obsazena, není pro mě místo 2. Finanční důvody - služba je placená (doplácí se) a nemůžu si to dovolit 17

18 3. Časové důvody služba je poskytována v čase, který mi nevyhovuje 4. Dopravní problém - daná služba je špatně dostupná 5. Jiné (vypište): Senioři a zdravotně postižení Respondenti neuvádějí žádnou existující sociální službu, kterou by neměli možnost využívat. Rodiny s dětmi Respondenti neuvádějí žádnou existující sociální službu, kterou by neměli možnost využívat. Menšiny Ve třech případech je uváděna mateřská škola bez bližšího upřesnění. 7. Jaké další služby, které dosud nejsou ve Vašem okolí poskytovány, byste zde uvítal/a? Je možné označit více variant. 1. Tísňová péče (telefonická krizová pomoc) 2. Centrum denních služeb (zařízení zajišťující pomoc seniorům a dohled nad nimi během dne) 3. Tlumočnické služby 4. Nízkoprahové denní centrum pro mládež 5. Sociálně terapeutická dílna (výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti) 6. Jiné (vypište): 7. Nic nepostrádám Senioři a zdravotně postižení Respondenti by nejčastěji uvítali zřízení tísňové péče, centra denních služeb, v jednom případě sociálně terapeutické dílny. Rodiny s dětmi Jedna respondentka ze Smiřic uvádí, že by ráda využívala denní centrum pro mládež, jedna respondentka z Černožic si přeje delší otevírací dobu pošty. Menšiny Respondenti by uvítali nízkoprahové denní centrum pro mládež a sociálně terapeutickou dílnu, v jednom případě speciální pedagogické centrum či terénní programy pro děti. 18

19 8. Můžete uvést, co by Vám ve Vaší situaci nejvíce pomohlo, co by Vám usnadnilo život? Senioři a zdravotně postižení Ve většině případů neuvádějí respondenti nic, co by jim mohlo usnadnit život, s výjimkou přání být mladší a zdravější. V jednom případě by respondent uvítal vybudování výtahu v DPS, v jednom případě výplatu příspěvku na péči v řádném termínu. Rodiny s dětmi Žádný respondent na tuto otázku neodpověděl. Menšiny Nejčastěji je uváděno zaměstnání, slušné bydlení, lékařská pohotovost v místě. 9. V případě, že byste si mohl/a vybrat, jaké formě poskytování sociální služby byste dal/a přednost? 1. Žít ve vlastní domácnosti s využitím sociálních služeb a případně pomoci rodiny 2. Žít ve vlastní domácnosti s možností pobývat v centru denních služeb případně s využitím péče rodiny 3. Žít v domě s pečovatelskou službou 4. Bydlet v některém zařízení zajišťujícím dlouhodobý pobyt (např. domovy důchodců) 5. Jiné (vypište): 6. Nevím, nedokážu posoudit Senioři a zdravotně postižení V naprosté většině je upřednostňována možnost žít ve vlastní domácnosti s využitím sociálních služeb a rodiny nebo žít v domě s pečovatelskou službou. Pouze v jednom případě se objevuje přání žít v domově důchodců. Rodiny s dětmi Je preferována možnost žít ve vlastní domácnosti s využitím sociálních služeb a případně pomoci rodiny. Menšiny Nejčastější odpovědí je žít ve vlastní domácnosti s využitím sociálních služeb a případně pomoci rodiny. 19

20 10. Co považujete za nejvážnější problém ve Vašem okolí? Označte jednu variantu. 1. Lhostejnost a nezájem lidí 2. Nedostatek možností k trávení volného času 3. Nepořádek na ulicích, vandalství 4. Kriminalita, bezpečnost ve městě 5. Dopravní obslužnost 6. Alkoholismus a užívání drog 7. Jiné Za nejvážnější problémy jsou uváděny u všech cílových skupin lhostejnost a nezájem lidí a nedostatek možností k trávení volného času. 5.2 Porovnání výsledků průzkumu s předchozím obdobím Obdobný průzkum probíhal na stejném území na jaře a létě roku Návratnost dotazníků byla v letošním roce nižší (49,17 % oproti 68,45 %), poměr mužů a žen mezi respondenty zůstal prakticky stejný. Mírně se zvýšilo zastoupení respondentů žijících ve Smiřicích. Spektrum poskytovaných služeb, četnost využívání ani jejich hodnocení se nezměnilo. Stejně jako v roce 2010 se objevuje přání zřízení tísňové péče, nově se objevuje požadavek na zřízení centra pro mládež či terénní programy. Odpovědi na další otázky se výrazněji neliší od předchozího průzkumu. Změnilo se pořadí vnímání nejvážnějšího problému ve svém okolí, kdy v roce 2010 občané vnímali jako jeden z největších problémů nepořádek, vandalství, kriminalitu - celkově otázku bezpečnosti ve městě. V současném průzkumu se tento názor neobjevil, což je zřejmě pozitivním důsledkem zřízení městské policie ve Smiřicích a jejího preventivního působení. 20

21 5.3 Dopady výsledků průzkumu do praxe Průzkum potřeb přinesl základní informace o stavu sociálních služeb v regionu a o potřebách a požadavcích klientů. Na tomto základě byla přijata dvě rozhodnutí: hledat další možnosti k trávení volného času kontaktovat poskytovatele služby tísňová péče Co se týče volnočasových aktivit, již v červnu 2013 projednala Rada města Smiřice žádost zájemců o zřízení fitness hřiště a doporučila jeho případnou výstavbu v lokalitě školního hřiště. Předpokládané finanční náklady ( Kč bez DPH) budou řešeny v rámci návrhu rozpočtu na rok Rostoucím problémem se jeví skupina starších dětí a mládeže (opět zejména romského etnika), která vyrůstá v rodině, kde ani jeden z rodičů nepracuje, případně dokonce nikdy nepracoval. V těchto rodinách je normou žít ze sociálních dávek, mladí nejsou vedeni ke vzdělávání ani žádné zájmové činnosti. S tím souvisí nárůst výskytu sociálně patologických jevů v této cílové skupině. Na základě těchto skutečností proběhla v červenci 2013 první jednání s občanským sdružením Salinger, které by mělo v příštím období zajišťovat terénní programy pro děti a mládež. Pro případné zajištění tísňové péče v regionu bylo kontaktováno občanské sdružení ŽIVOT90, které provozuje tísňovou péči na území Královéhradeckého kraje. Tísňová péče AREÍON je komplexní sociální služba, jejímž hlavním cílem je snížit zdravotní a sociální rizika starších osob, ale i zdravotně postižených lidí. Hlavním přínosem této služby je zejména to, že dodává seniorům i zdravotně postiženým lidem pocit bezpečí při každodenních činnostech a aktivitách, a tím jim pomáhá prožít jejich život plnohodnotně, podle jejich přání a v jejich vlastním, přirozeném prostředí

22 6. PRIORITY, CÍLE, OPATŘENÍ Priority jsou oblasti, které je nutné v rámci plánování sociálních služeb řešit přednostně. Naplňování priorit ve stanoveném čase je podstatou realizace plánu rozvoje sociálních služeb. Tato činnost proto musí být systematická, plánovaná a průběžně vyhodnocovaná. Na základě vyhodnocení předchozích období lze konstatovat, že základní priority zůstávají u všech cílových skupin stejné. Nově se zde objevuje nutnost reagovat na vysokou zadluženost zejména romského etnika a zaměřit tímto směrem odborné sociální poradenství. Jak již bylo uvedeno, nejedná se jen o sociální služby, ale je potřeba řešit i navazující aktivity v rámci komunity u všech cílových skupin. K zajištění priorit jsou přijímána příslušná opatření. Každé opatření obsahuje dílčí aktivity s podrobnějším popisem. Limitujícím faktorem jsou samozřejmě finanční prostředky. V následujících kapitolách jsou popsány cíle, opatření a aktivity pro jednotlivé cílové skupiny. 22

23 6.1 Senioři Priorita 1 Zachování a rozvoj stávajících terénních služeb Cíl Umožnit seniorům setrvat co nejdéle v přirozeném prostředí rodiny a přátel. Opatření Zachování a rozvoj stávající pečovatelské služby podle aktuálních potřeb seniorů. Aktivity Naplňování standardů kvality sociálních služeb. Průběžné informování o nabízených službách. Spolupráce s obcemi a místní organizací Svazu důchodců ČR. Předpokládaná výše nákladů ročně: Kč Předpokládané finanční zdroje: dotace, příspěvek města Smiřice a obcí, úhrady uživatelů, sponzoři Zodpovídá: ředitelka pečovatelské služby 23

24 Priorita 2 Zachování a rozvoj stávající rezidenční služby Cíl Umožnit seniorům, kteří z důvodu snížené soběstačnosti nemohou žít ve své domácnosti ani s pomocí terénních služeb, zachovat kvalitu života a zajistit potřebné služby. Opatření Zachování a rozvoj služeb Domova důchodců v Černožicích podle aktuálních potřeb seniorů. Aktivity Naplňování standardů kvality sociálních služeb. Průběžné informování o nabízených službách. Spolupráce s obcemi a místní organizací Svazu důchodců ČR. Předpokládaná výše nákladů ročně: Kč Předpokládané finanční zdroje: dotace, úhrady uživatelů, sponzoři Zodpovídá: ředitelka Domova důchodců v Černožicích 24

25 Priorita 3 Podpora a rozvoj aktivizačních programů Cíl Zprostředkovat kontakt seniorů se společenským prostředím, zajistit různé formy vzdělávání a volnočasových aktivit. Opatření Podpora činnosti místní organizace Svazu důchodců ČR. Aktivity Finanční příspěvek města Smiřice a dalších obcí. Spolupráce s obcemi a místní organizací Svazu důchodců ČR. Předpokládaná výše nákladů ročně: Kč Předpokládané finanční zdroje: příspěvek města Smiřice a obcí, členské příspěvky, sponzoři Zodpovídá: předsedkyně místní organizace Svazu důchodců ČR. 25

26 6.2 Zdravotně a tělesně postižení občané Priorita 1 Zachování a rozvoj stávajících terénních služeb Cíl Umožnit zdravotně a tělesně postiženým setrvat co nejdéle v přirozeném prostředí rodiny a přátel. Opatření Zachování a rozvoj stávající pečovatelské služby dle aktuálních potřeb klientů. Aktivity Naplňování standardů kvality sociálních služeb. Průběžné informování o nabízených službách. Spolupráce s obcemi a místní organizací Svazu tělesně postižených. Předpokládaná výše nákladů ročně: Kč 6 Předpokládané finanční zdroje: dotace, příspěvek města Smiřice a obcí, úhrady uživatelů, sponzoři Zodpovídá: ředitelka pečovatelské služby 6 viz str

27 Priorita 2 Podpora a rozvoj aktivizačních programů Cíl Zprostředkovat kontakt se společenským prostředím, zajistit různé formy vzdělávání a volnočasových aktivit. Opatření Podpora činnosti místní organizace Svazu tělesně postižených ČR. Aktivity Finanční příspěvek města Smiřice a dalších obcí. Spolupráce s obcemi a místní organizací Svazu tělesně postižených. Předpokládaná výše nákladů ročně: Kč Předpokládané finanční zdroje: příspěvek města Smiřice a obcí, členské příspěvky, sponzoři Zodpovídá: předsedkyně místní organizace Svazu tělesně postižených 27

28 6.3 Rodiny s dětmi Priorita 1 Volnočasové aktivity dětí Cíl Vytvořit vhodné prostory pro volnočasové aktivity dětí. Opatření Poslední etapa projektu rekonstrukce a obnovy dětských hřišť ve Smiřicích schváleného usnesením RM Smiřice č. 119/2006 (zámecký park). Projekty dětských hřišť v obcích. Aktivity Realizace projektů. Předpokládaná výše nákladů ročně: dle konkrétních projektů Předpokládané finanční zdroje: rozpočty obcí Zodpovídá: zastupitelstva obcí 7 7 Předpokládá se, že zastupitelstvo (rada) obce pro jednotlivé projekty jmenuje konkrétně odpovědnou osobu. 28

29 6.4 Mládež Priorita 1 Volnočasové aktivity mládeže Cíl Vytvořit vhodné prostory pro volnočasové aktivity mládeže. Opatření Projekt fitness hřiště ve Smiřicích. Projekty prostor pro volnočasové aktivity mládeže v obcích. Aktivity Realizace projektu fitness hřiště. Realizace projektů v obcích. Předpokládaná výše nákladů ročně: dle konkrétních projektů Předpokládané finanční zdroje: rozpočty obcí Zodpovídá: zastupitelstva obcí 8 8 Předpokládá se, že zastupitelstvo (rada) obce pro jednotlivé projekty jmenuje konkrétně odpovědnou osobu. 29

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 2016 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, 2010 Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008-2010

Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008-2010 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Plzně na období 2008-2015 Zpracovatel: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň www.cpkp.cz Autoři: Ing. Tereza Eberlová, Mgr. Aleš Kavalír, Mgr. Naďa

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 1. Úvod do komunitního plánování sociálních služeb obecně... 3 Metodické ukotvení procesu... 3 Legislativní ukotvení střednědobého

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

OBSAH 1 Plánování sociálních služeb 5. 2 Základní strategické dokumenty Plzeňského kraje 7

OBSAH 1 Plánování sociálních služeb 5. 2 Základní strategické dokumenty Plzeňského kraje 7 Střednědobý plán rozvoje ch služeb v Plzeňském kraji na období 2015 2018 OBSAH 1 Plánování ch služeb 5 1.1 Zpracování střednědobého plánu rozvoje ch služeb 6 2 Základní strategické dokumenty Plzeňského

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 TATO AKCE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 1. Rámcový komunitní plán sociálních

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli

Více

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval: Odbor sociální Úřadu městské části Praha 10 kpss@praha10.cz

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Zpracovatelé: Petra Musilová, projektová manažerka MěÚ Česká Lípa Bc. Eva Stehlíková, ředitelka Sociálních služeb města České Lípy, p.o. 1 Obsah: 1 Úvod

Více

PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ PRO OBDOBÍ 2015 2016

PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ PRO OBDOBÍ 2015 2016 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ PRO OBDOBÍ 2015 2016 Sociální služby města Velké Meziříčí Zdenky Vorlové 2001 594 01 Velké Meziříčí I. OBSAH I. OBSAH... 2 II. ÚVODNÍ SLOVO... 3 III.

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více