Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6"

Transkript

1 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ

2 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb Plánování sociálních služeb na Smiřicku Základní popis území Identifikace území Sociodemografická analýza Popis současných sociálních služeb Průzkum potřeb Vyhodnocení Porovnání výsledků průzkumu s předchozím obdobím Dopady výsledků průzkumu do praxe Priority, cíle, opatření Senioři Zdravotně a tělesně postižení občané Rodiny s dětmi Mládež Příslušníci národnostních a etnických menšin Závěr Přílohy

3 1. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Komunitní plánování sociálních služeb je metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Jedná se o otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení oblasti sociálních služeb. 1 Základem plánování sociálních služeb je spolupráce zadavatelů (např. město) s poskytovateli (organizace) a uživateli (klienty) sociálních služeb při vytváření plánu, vyjednávání o budoucí podobě služeb a realizaci konkrétních kroků. Při plánování sociálních služeb se vychází z porovnání existující nabídky sociálních služeb se zjištěnými potřebami současných či budoucích uživatelů služeb. Výsledek slouží jako podklad pro definování priorit v oblasti sociálních služeb. Důležitým prvkem je i zohlednění souvisejících oblastí (zdravotnictví, bezpečnost, školství apod.). Cílem komunitního plánování je především zajišťování místní dostupnosti sociálních služeb. V procesu komunitního plánování dochází postupně k vytvoření takového systému, který vychází v co největší míře vstříc uživatelům služeb, jejichž potřeby jsou v určitých cyklech pravidelně zjišťovány a vyhodnocovány. Základní hodnoty, na kterých je komunitní plánování založeno, souvisí zejména s principy sociálního začleňování. Jedná se o zvyšování dostupnosti především alternativních služeb k péči ústavní (podpora setrvání lidí především v jejich přirozeném prostředí), zvyšování kvality služeb směřující k zajištění lepší ochrany práv uživatelů služeb, propojenost s ostatními systémy (zdravotnictví, vzdělávání, bydlení, zaměstnávání). 2 1 Komunitní plánování věc veřejná. MPSV: Nedělníková, Dana ed. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, s. 3

4 2. PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA SMIŘICKU Počátek plánování sociálních služeb spadá ve Smiřicích do roku 2006, kdy Zastupitelstvo města Smiřice schválilo na svém zasedání dne zapojení města Smiřice do procesu plánování sociálních služeb. Byla jasně definována organizační struktura plánování (viz příloha č. 1). Rada města Smiřice dne schválila Základní listinu komunitního plánování, která slouží k vymezení pravidel, kterými se plánování sociálních služeb v našem regionu řídí (viz příloha č. 2). Zastupitelstvo města Smiřice usnesením č. 7/6/07 ze dne schválilo Plán rozvoje sociálních služeb regionu Smiřice na období a v dalším období poté usnesením č. 16/1/10 ze dne schválilo Plán rozvoje sociálních služeb regionu Smiřice na období Do procesu plánování se zapojily ve větší či menší míře všechny obce I. stupně ve správním obvodu. Na webových stránkách města je prostor věnovaný této problematice v sekci Sociální služby. Jsou zde zveřejněny základní dokumenty komunitního plánování a stručné charakteristiky poskytovatelů sociálních služeb v regionu. Dále jsou zde uvedeni členové pracovní skupiny včetně kontaktů. Pracovní skupina se schází dle potřeby, minimálně dvakrát do roka. Úzce spolupracuje s vedením obcí, zejména městem Smiřice. Pracovní skupina prošla během uplynulých období personálními změnami, v současnosti 3 je tvořena těmito členy: Mgr. Věra Hottmarová - Město Smiřice, tajemnice Městského úřadu Smiřice vedoucí pracovní skupiny Bc. Nikola Nováková - Město Smiřice, sociální pracovnice Městského úřadu Smiřice Mgr. Iveta Jankovičová - Obecný zájem, o. s., Smiřice ředitelka pečovatelské služby Mgr. Jaroslava Fiedlerová - Domov důchodců Černožice ředitelka (po dobu rodičovské dovolené zastoupena Hanou Plškovou) 3 září

5 Ladislava Mengerová - Svaz tělesně postižených, místní organizace Smiřice předsedkyně Vlasta Kučírková - Svaz důchodců ČR, místní organizace Smiřice předsedkyně Radmila Lukaštíková - Obec Hořiněves Obecní úřad Hořiněves Mgr. Ladislava Malinová - Obec Černožice starostka Mgr. Eva Šupíková - Základní škola Smiřice protidrogový koordinátor Bc. Andrea Gabauerová, DiS. - Občanské sdružení Romodrom terénní sociální pracovnice 5

6 3. ZÁKLADNÍ POPIS ÚZEMÍ Sběr dat v regionu probíhal ve druhém čtvrtletí roku Zdrojem dat byly Český statistický úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, obecní úřady obcí správního obvodu a poskytovatelé sociálních služeb. 3.1 Identifikace území Region Smiřice byl pro účely plánování sociálních služeb definován identicky se správním obvodem pověřeného obecního úřadu (Městského úřadu Smiřice), který tvoří 12 obcí: Černožice, Habřina, Holohlavy, Hořiněves, Lejšovka, Lužany, Račice nad Trotinou, Sendražice, Skalice, Smiřice, Smržov a Vrchovnice. Území se rozkládá ve středu Královéhradeckého kraje severně od Hradce Králové v Polabské nížině. Nadmořská výška území se pohybuje v rozmezí 240 až 270 m n.m. Hlavním říčním tokem je řeka Labe s přítokem Trotinou, dále menší vodní toky Jordán a Smržovský potok. Prochází zde hlavní silniční dopravní tah, silnice I/33 (E67) Hradec Králové Jaroměř Náchod Wroclaw a je zde plánovaná výstavba dálničního tahu Hradec Králové Trutnov Královec - Polsko. Silniční síť pokrývá rovnoměrně celé území. Ze železničních tratí prochází územím hlavní trať 030 Pardubice Jaroměř. Dopravní exponovanost daného území je značná. Region spadá do obvodu obce s rozšířenou působností - statutárního města Hradec Králové. Centrem regionu je město Smiřice, ležící cca 15 km severně od Hradce Králové. 6

7 Černožice Habřina Holohlavy Hořiněves Lejšovka Lužany Račice Sendražice Skalice Smiřice Smržov Vrchovnice Celkem 3.2 Sociodemografická analýza Rozloha regionu činí 72,87 km 2, žije zde téměř obyvatel. Z hlediska území je největší obcí Hořiněves se třemi místními částmi Želkovice, Žíželeves a Jeřičky. Rozloha obcí (výměra v ha) Zdroj: Český statistický úřad 7

8 Počet obyvatel Obec Počet obyvatel Počet mužů Počet žen Průměrný věk Počet obyvatel nad 60 let Počet dětí 0-18 let Černožice , Habřina , Holohlavy , Hořiněves , Lejšovka , Lužany , Račice , Sendražice , Skalice , Smiřice , Smržov , Vrchovnice , , Zdroj: obecní úřady evidence obyvatel 2013 Počet obyvatel regionu se oproti předchozímu období nevýrazně snížil. Dále dochází k postupnému stárnutí populace a zhoršování věkové struktury. Průměrný věk se zvýšil z 40,4 roku na 41,45 roku, senioři nad 60 let tvoří 22,5 % obyvatel regionu. Mateřské školy jsou ve Smiřicích, Holohlavech, Černožicích, Hořiněvsi a Skalici, základní školy ve Smiřicích, Černožicích a Hořiněvsi. Střední školství je zastoupeno Střední školou potravinářskou ve Smiřicích. Zdravotnická zařízení se nacházejí ve Smiřicích, Černožicích a Hořiněvsi. Ve Smiřicích ordinují dva praktičtí lékaři pro dospělé a jeden pro děti a dorost. Dále 8

9 působí ve Smiřicích gynekolog, internista, dva stomatologové, k dispozici je rovněž rehabilitace a dvě zubní laboratoře. V prostorách zdravotního střediska ve Smiřicích vznikla v roce 2012 optika a ordinuje zde oční lékař. V obci Černožice působí praktický lékař a dva stomatologové. V Hořiněvsi ordinuje praktický lékař a stomatolog. Lékárny jsou ve Smiřicích a Černožicích. Od roku 2012 působí ve Smiřicích městská policie. Služebna Obvodního oddělení Policie ČR bude od roku 2014 přemístěna z Holohlav do Smiřic, čímž dojde k výraznému zlepšení bezpečnostní situace a z té zvýšeného pocitu plynoucího pocitu bezpečí. Největšími zaměstnavateli v regionu jsou DuPont, CZ, spol. s r. o. (Danisco Czech Republic, a. s.), Autobazar Trotina, Domov důchodců Černožice, JIPA CZ s. r. o., AG COM, a. s. Přetrvává významná dojížďka za prací do Hradce Králové. Přirozeným střediskem je město Smiřice. Kulturní středisko Dvorana, s. r. o. a Kulturní a stravovací středisko Holohlavy jsou zázemím pro velkou část kulturních akcí regionu (plesy, taneční zábavy, koncerty, divadelní představení apod.). Volnočasové aktivity dětí jsou realizovány zejména v Základní umělecké škole a v Domě dětí a mládeže ve Smiřicích. Obce se snaží rozšiřovat zázemí pro sportovní činnosti dětí a mládeže a spolkovou činnost. Příkladem je obec Černožice, která v roce 2013 otevřela komunitní centrum v bývalé mateřské škole. Centrum slouží jako místo setkávání a různých aktivit jak pro matky s dětmi, tak pro důchodce. Dlouhodobě funguje spolupráce s Policií ČR v oblasti prevence, zejména přednášky a akce pro děti, mládež či seniory. Na území regionu aktivně působí obecně prospěšná společnost MAS Hradecký venkov, kterou tvoří právnické a fyzické osoby soukromého a veřejného sektoru. 4 Při své činnosti se řídí národním strategickým programem LEADER. Předsedkyní programového výboru je starostka obce Hořiněves paní Jana Kuthanová. V roce 2013 získalo občanské sdružení Obecný zájem v rámci Výzvy č. 2/2013 na projekty z oblasti občanské vybavenosti pro neziskové organizace a svazky obcí Kč na vybavení pečovatelské služby. 4 9

10 Součástí zpracování Integrované strategie rozvoje území na období budou i programové rámce pro sociální služby na území MAS s možností realizace projektů v rámci Evropského sociálního fondu. 10

11 4. POPIS SOUČASNÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V regionu jsou zastoupeny zejména terénní služby pro seniory a zdravotně postižené, dále základní poradenství a odborné sociální poradenství pro všechny cílové skupiny a terénní práce s mládeží a menšinami. Rezidenční službu zastupuje Domov důchodců v Černožicích. Největšími poskytovateli sociálních služeb v regionu jsou občanské sdružení Obecný zájem zajišťující pečovatelskou službu a Domov důchodců v Černožicích. DPS Gen. Govorova 575, Smiřice Domov důchodců Černožice 11

12 Občanské sdružení Obecný zájem Gen. Govorova 575, Smiřice, tel , Ředitelka: Mgr. Iveta Jankovičová Zařazení služby Poslání a cíl služby Cílová skupina Celková denní kapacita Územní působnost Náklady na zajištění služby (rok 2013) Finanční zdroje Pečovatelská služba. Posláním a dlouhodobým cílem organizace je poskytování sociálních služeb. Poskytovat takovou podporu, která uživatelům umožní zůstat ve svém přirozeném prostředí a společenství a v maximální možné míře zachovat si svůj dosavadní způsob života. Umožnit uživateli využívat místní instituce poskytující služby veřejnosti, setkávat se se svými blízkými, s místní komunitou. Poskytovat služby bezpečně, odborně, zachovávat a rozvíjet důstojný život uživatelů. Služba je poskytována v domácnostech uživatelů služeb. Cíl: 1. Poskytování sociálních služeb, pečovatelské služby dle platných norem, zákonů (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Naplňovat standardy kvality sociálních služeb, které jsou aktuálně zpracovávány a vydávány vnitřními směrnicemi sdružení. 2. Přispívat k rozvoji a zvyšování kvality poskytovaných služeb, zvyšování odborného vzdělání všech pracovníků občanského sdružení, zvyšování počtu spokojených uživatelů služeb. 3. Uspokojovat potřeby uživatelů tak, aby mohli žít běžným způsobem života, na který jsou zvyklí, podporovat uživatele v samostatnosti, nezávislosti a začleňování do společnosti. 4. Přispívat ke zvýšení dostupnosti pečovatelské služby lidem potřebným. Podpora a rozvoj funkčního systém spolupráce s městem Smiřice a s obcemi, ve kterých služby poskytujeme. 5. Stabilní postavení v síti registrovaných poskytovatelů sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. 6. Za účelem zajištění stabilního provozu a důstojných podmínek pro práci členů sdružení, získávání vícezdrojové finanční podpory. Senioři, lidem fyzicky nemocní, kteří se ocitli v nepříznivé sociální, životní situaci a pro svůj zdravotní stav si nemohou sami bez pomoci druhé osoby obstarat základní životní potřeby. 75 klientů Smiřice a okolní obce Hořiněves, Holohlavy, Lejšovka, Černožice, Lužany, Habřina, Skalice, Smržov, Račice nad Trotinou, Vrchovnice, Račice nad Trotinou Kč Uživatelé MPSV Královéhradecký kraj Obce 12

13 Domov důchodců Černožice Revoluční 84, Černožice, tel , Ředitelka: Hana Plšková, pověřená řízením Domova důchodců Černožice Zařazení služby Poslání a cíl služby Cílová skupina Celková denní kapacita Územní působnost Náklady na zajištění služby (rok 2013) Finanční zdroje Domov pro seniory. Domov se zvláštním režimem. Posláním Domova důchodců Černožice je poskytovat v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem pobytové sociální služby seniorům. Usilovat o poskytování služby v souladu s individuálními potřebami každého klienta. Seniorům poskytovat takovou míru podpory, která umožňuje co nejdéle udržet maximální úroveň jejich soběstačnosti. Služba posiluje sociální začlenění seniora. Služba je určena přednostně pro seniory z Královéhradeckého kraje, případně pro seniory, jejichž rodinní příslušníci mají trvalé bydliště na území Královéhradeckého kraje. V rámci služby je také poskytováno základní sociální poradenství. Cíl: vytvářet příjemné prostředí pro spokojený a důstojný život klientů respektovat individuální potřeby každého klienta rozvíjet speciální techniky pro práci se seniory (ergoterapie, reminiscence, bazální stimulace a další) zajistit kvalitu poskytovaných služeb s důrazem na odborné vzdělávání zaměstnanců rozvíjet spolupráci s dobrovolníky V Domově pro seniory je služba poskytována 40 seniorům, kteří jsou středně těžce, těžce nebo úplně závislí na pomoci jiné fyzické osoby. Služba je určena seniorům od 65 let věku, kteří ani s pomocí rodiny nebo s využitím terénních služeb nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí. V Domově se zvláštním režimem je služba poskytována 64 seniorům, kteří jsou z důvodu stařecké, Alzheimerovy demence nebo demence jiného typu středně těžce, těžce nebo úplně závislí na pomoci jiné fyzické osoby. Služba je určena seniorům od 60 let věku, kteří ani s pomocí rodiny nebo s využitím terénních služeb nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí. Domov pro seniory: 40 klientů Domov se zvláštním režimem: 64 klientů Služba je určena přednostně pro seniory z Královéhradeckého kraje Kč Klienti MPSV Královéhradecký kraj Zdravotní pojišťovny 13

14 Na území regionu působí další poskytovatelé služeb, např. : Centrum sociální pomoci a služeb Hradec Králové pečovatelská služba, denní stacionář, středisko osobní hygieny, manželská a rodinná poradna Oblastní charita Hradec Králové pečovatelská služba, domácí zdravotní péče, domácí hospicová péče, azylové domy, denní centrum, sociální šatník, raná péče, intervenční centrum, poradna pro lidi v tísni Občanské sdružení Romodrom odborné sociální poradenství, terénní programy pro osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy a etnické menšiny. Občanské poradenské středisko, o. p. s. Hradec Králové poradenství v oblasti dluhové problematiky, bydlení, rodiny, pomoc obětem trestných činů aj. Občanské sdružení LAXUS sociální a zdravotní služby pro osoby ohrožené užíváním návykových látek Středisko pro ranou péči Liberec, o. p. s. terénní i ambulantní sociální služby rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let 14

15 Centrum sociálních služeb LADA LUKAVEC odlehčovací služba pro osoby ve věku od 16 let s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením a pro seniory, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí Občanské sdružení HEWER služby osobní asistence 15

16 5. PRŮZKUM POTŘEB V průběhu března až května 2013 proběhl v regionu průzkum potřeb, který byl zaměřen převážně na analýzu potřeb a stávající situaci v sociálních službách na Smiřicku. Průzkum byl proveden formou dotazníku. Bylo osloveno celkem 120 respondentů. Oproti minulým letům došlo ke sloučení cílové skupiny seniorů a zdravotně postižených. Tyto skupiny se, co se týká potřeb i poskytovaných služeb, významně prolínají, navíc návratnost dotazníků pouze v cílové skupině zdravotně postižených byla v minulosti vždy velice nízká a získané informace neměly vypovídající hodnotu. Celkově návratnost činila 59 dotazníků, tj. 49,17 %. Dvě třetiny respondentů tvořily ženy, jednu třetinu muži. Smiřičtí občané tvořili více než tři čtvrtiny z celkového počtu dotazovaných. Cílová skupina senioři a zdravotně postižení Dotazníků celkem Dotazníků vráceno Z toho Z toho mužů žen Smiřice okolní obce rodiny s dětmi menšiny Celkem % 49,17 32,20 67,80 78,00 22, Vyhodnocení V následujícím textu jsou uvedeny odpovědi na otázky dotazníku podle cílových skupin. 1. Napište, jaké sociální služby Vy osobně nebo jiná osoba, o kterou pečujete, v současné době využíváte a vypište názvy organizací (pokud je znáte): 16

17 2. Oznámkujte jako ve škole celkovou spokojenost se službou, kterou využíváte podle bodu 1. (1- výborně, 2-chvalitebně, 3-dobře, 4-dostatečně, 5-nedostatečně) 3. Je něco, co byste na dané službě zlepšil/a? Co Vám vadí či nevyhovuje na dané službě? 4. Jak často služby Vy nebo osoba, o kterou pečujete, využíváte? 1. Nepřetržitě 24 hodin 2. Každý den 3. Několikrát do týdne 4. Nejvýše jednou týdně 5. Několikrát za měsíc 6. Nejvýše jednou měsíčně 7. Podle potřeby několikrát v průběhu roku 8. Jiná odpověď... Senioři a zdravotně postižení Nejčastěji využívanou službou je pečovatelská služba, nejčastějším poskytovatelem je občanské sdružení Obecný zájem. Respondenti dále uvádějí služby Oblastní charity Hradec Králové a domácí péči. Služby jsou hodnoceny jako výborné, v jednom případě dobré. Respondenti neuvádějí nic, co by se mohlo zlepšit. Využívání služeb je uváděno nejčastěji denně, případně několikrát do týdne. Rodiny s dětmi Jedenkrát je uvedena dovážka obědů, není však specifikován poskytovatel. Služba je využívána několikrát do týdne a hodnocena výborně. Menšiny Nejčastěji je uváděno občanské sdružení Romodrom a úřad práce. Služby jsou využívány nejčastěji několikrát za měsíc, s jedinou výjimkou jsou hodnoceny výborně. 5. Existuje ve Vašem okolí nějaká služba, o které víte a chtěl/a byste ji využívat, avšak z nějakého důvodu nemůžete? 1. Ne 2. Ano vypište, prosím, o jakou službu se jedná a kdo ji poskytuje: 6. Co Vám brání ve využívání této služby? 1. Kapacitní důvody - služba je plně obsazena, není pro mě místo 2. Finanční důvody - služba je placená (doplácí se) a nemůžu si to dovolit 17

18 3. Časové důvody služba je poskytována v čase, který mi nevyhovuje 4. Dopravní problém - daná služba je špatně dostupná 5. Jiné (vypište): Senioři a zdravotně postižení Respondenti neuvádějí žádnou existující sociální službu, kterou by neměli možnost využívat. Rodiny s dětmi Respondenti neuvádějí žádnou existující sociální službu, kterou by neměli možnost využívat. Menšiny Ve třech případech je uváděna mateřská škola bez bližšího upřesnění. 7. Jaké další služby, které dosud nejsou ve Vašem okolí poskytovány, byste zde uvítal/a? Je možné označit více variant. 1. Tísňová péče (telefonická krizová pomoc) 2. Centrum denních služeb (zařízení zajišťující pomoc seniorům a dohled nad nimi během dne) 3. Tlumočnické služby 4. Nízkoprahové denní centrum pro mládež 5. Sociálně terapeutická dílna (výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti) 6. Jiné (vypište): 7. Nic nepostrádám Senioři a zdravotně postižení Respondenti by nejčastěji uvítali zřízení tísňové péče, centra denních služeb, v jednom případě sociálně terapeutické dílny. Rodiny s dětmi Jedna respondentka ze Smiřic uvádí, že by ráda využívala denní centrum pro mládež, jedna respondentka z Černožic si přeje delší otevírací dobu pošty. Menšiny Respondenti by uvítali nízkoprahové denní centrum pro mládež a sociálně terapeutickou dílnu, v jednom případě speciální pedagogické centrum či terénní programy pro děti. 18

19 8. Můžete uvést, co by Vám ve Vaší situaci nejvíce pomohlo, co by Vám usnadnilo život? Senioři a zdravotně postižení Ve většině případů neuvádějí respondenti nic, co by jim mohlo usnadnit život, s výjimkou přání být mladší a zdravější. V jednom případě by respondent uvítal vybudování výtahu v DPS, v jednom případě výplatu příspěvku na péči v řádném termínu. Rodiny s dětmi Žádný respondent na tuto otázku neodpověděl. Menšiny Nejčastěji je uváděno zaměstnání, slušné bydlení, lékařská pohotovost v místě. 9. V případě, že byste si mohl/a vybrat, jaké formě poskytování sociální služby byste dal/a přednost? 1. Žít ve vlastní domácnosti s využitím sociálních služeb a případně pomoci rodiny 2. Žít ve vlastní domácnosti s možností pobývat v centru denních služeb případně s využitím péče rodiny 3. Žít v domě s pečovatelskou službou 4. Bydlet v některém zařízení zajišťujícím dlouhodobý pobyt (např. domovy důchodců) 5. Jiné (vypište): 6. Nevím, nedokážu posoudit Senioři a zdravotně postižení V naprosté většině je upřednostňována možnost žít ve vlastní domácnosti s využitím sociálních služeb a rodiny nebo žít v domě s pečovatelskou službou. Pouze v jednom případě se objevuje přání žít v domově důchodců. Rodiny s dětmi Je preferována možnost žít ve vlastní domácnosti s využitím sociálních služeb a případně pomoci rodiny. Menšiny Nejčastější odpovědí je žít ve vlastní domácnosti s využitím sociálních služeb a případně pomoci rodiny. 19

20 10. Co považujete za nejvážnější problém ve Vašem okolí? Označte jednu variantu. 1. Lhostejnost a nezájem lidí 2. Nedostatek možností k trávení volného času 3. Nepořádek na ulicích, vandalství 4. Kriminalita, bezpečnost ve městě 5. Dopravní obslužnost 6. Alkoholismus a užívání drog 7. Jiné Za nejvážnější problémy jsou uváděny u všech cílových skupin lhostejnost a nezájem lidí a nedostatek možností k trávení volného času. 5.2 Porovnání výsledků průzkumu s předchozím obdobím Obdobný průzkum probíhal na stejném území na jaře a létě roku Návratnost dotazníků byla v letošním roce nižší (49,17 % oproti 68,45 %), poměr mužů a žen mezi respondenty zůstal prakticky stejný. Mírně se zvýšilo zastoupení respondentů žijících ve Smiřicích. Spektrum poskytovaných služeb, četnost využívání ani jejich hodnocení se nezměnilo. Stejně jako v roce 2010 se objevuje přání zřízení tísňové péče, nově se objevuje požadavek na zřízení centra pro mládež či terénní programy. Odpovědi na další otázky se výrazněji neliší od předchozího průzkumu. Změnilo se pořadí vnímání nejvážnějšího problému ve svém okolí, kdy v roce 2010 občané vnímali jako jeden z největších problémů nepořádek, vandalství, kriminalitu - celkově otázku bezpečnosti ve městě. V současném průzkumu se tento názor neobjevil, což je zřejmě pozitivním důsledkem zřízení městské policie ve Smiřicích a jejího preventivního působení. 20

21 5.3 Dopady výsledků průzkumu do praxe Průzkum potřeb přinesl základní informace o stavu sociálních služeb v regionu a o potřebách a požadavcích klientů. Na tomto základě byla přijata dvě rozhodnutí: hledat další možnosti k trávení volného času kontaktovat poskytovatele služby tísňová péče Co se týče volnočasových aktivit, již v červnu 2013 projednala Rada města Smiřice žádost zájemců o zřízení fitness hřiště a doporučila jeho případnou výstavbu v lokalitě školního hřiště. Předpokládané finanční náklady ( Kč bez DPH) budou řešeny v rámci návrhu rozpočtu na rok Rostoucím problémem se jeví skupina starších dětí a mládeže (opět zejména romského etnika), která vyrůstá v rodině, kde ani jeden z rodičů nepracuje, případně dokonce nikdy nepracoval. V těchto rodinách je normou žít ze sociálních dávek, mladí nejsou vedeni ke vzdělávání ani žádné zájmové činnosti. S tím souvisí nárůst výskytu sociálně patologických jevů v této cílové skupině. Na základě těchto skutečností proběhla v červenci 2013 první jednání s občanským sdružením Salinger, které by mělo v příštím období zajišťovat terénní programy pro děti a mládež. Pro případné zajištění tísňové péče v regionu bylo kontaktováno občanské sdružení ŽIVOT90, které provozuje tísňovou péči na území Královéhradeckého kraje. Tísňová péče AREÍON je komplexní sociální služba, jejímž hlavním cílem je snížit zdravotní a sociální rizika starších osob, ale i zdravotně postižených lidí. Hlavním přínosem této služby je zejména to, že dodává seniorům i zdravotně postiženým lidem pocit bezpečí při každodenních činnostech a aktivitách, a tím jim pomáhá prožít jejich život plnohodnotně, podle jejich přání a v jejich vlastním, přirozeném prostředí

22 6. PRIORITY, CÍLE, OPATŘENÍ Priority jsou oblasti, které je nutné v rámci plánování sociálních služeb řešit přednostně. Naplňování priorit ve stanoveném čase je podstatou realizace plánu rozvoje sociálních služeb. Tato činnost proto musí být systematická, plánovaná a průběžně vyhodnocovaná. Na základě vyhodnocení předchozích období lze konstatovat, že základní priority zůstávají u všech cílových skupin stejné. Nově se zde objevuje nutnost reagovat na vysokou zadluženost zejména romského etnika a zaměřit tímto směrem odborné sociální poradenství. Jak již bylo uvedeno, nejedná se jen o sociální služby, ale je potřeba řešit i navazující aktivity v rámci komunity u všech cílových skupin. K zajištění priorit jsou přijímána příslušná opatření. Každé opatření obsahuje dílčí aktivity s podrobnějším popisem. Limitujícím faktorem jsou samozřejmě finanční prostředky. V následujících kapitolách jsou popsány cíle, opatření a aktivity pro jednotlivé cílové skupiny. 22

23 6.1 Senioři Priorita 1 Zachování a rozvoj stávajících terénních služeb Cíl Umožnit seniorům setrvat co nejdéle v přirozeném prostředí rodiny a přátel. Opatření Zachování a rozvoj stávající pečovatelské služby podle aktuálních potřeb seniorů. Aktivity Naplňování standardů kvality sociálních služeb. Průběžné informování o nabízených službách. Spolupráce s obcemi a místní organizací Svazu důchodců ČR. Předpokládaná výše nákladů ročně: Kč Předpokládané finanční zdroje: dotace, příspěvek města Smiřice a obcí, úhrady uživatelů, sponzoři Zodpovídá: ředitelka pečovatelské služby 23

24 Priorita 2 Zachování a rozvoj stávající rezidenční služby Cíl Umožnit seniorům, kteří z důvodu snížené soběstačnosti nemohou žít ve své domácnosti ani s pomocí terénních služeb, zachovat kvalitu života a zajistit potřebné služby. Opatření Zachování a rozvoj služeb Domova důchodců v Černožicích podle aktuálních potřeb seniorů. Aktivity Naplňování standardů kvality sociálních služeb. Průběžné informování o nabízených službách. Spolupráce s obcemi a místní organizací Svazu důchodců ČR. Předpokládaná výše nákladů ročně: Kč Předpokládané finanční zdroje: dotace, úhrady uživatelů, sponzoři Zodpovídá: ředitelka Domova důchodců v Černožicích 24

25 Priorita 3 Podpora a rozvoj aktivizačních programů Cíl Zprostředkovat kontakt seniorů se společenským prostředím, zajistit různé formy vzdělávání a volnočasových aktivit. Opatření Podpora činnosti místní organizace Svazu důchodců ČR. Aktivity Finanční příspěvek města Smiřice a dalších obcí. Spolupráce s obcemi a místní organizací Svazu důchodců ČR. Předpokládaná výše nákladů ročně: Kč Předpokládané finanční zdroje: příspěvek města Smiřice a obcí, členské příspěvky, sponzoři Zodpovídá: předsedkyně místní organizace Svazu důchodců ČR. 25

26 6.2 Zdravotně a tělesně postižení občané Priorita 1 Zachování a rozvoj stávajících terénních služeb Cíl Umožnit zdravotně a tělesně postiženým setrvat co nejdéle v přirozeném prostředí rodiny a přátel. Opatření Zachování a rozvoj stávající pečovatelské služby dle aktuálních potřeb klientů. Aktivity Naplňování standardů kvality sociálních služeb. Průběžné informování o nabízených službách. Spolupráce s obcemi a místní organizací Svazu tělesně postižených. Předpokládaná výše nákladů ročně: Kč 6 Předpokládané finanční zdroje: dotace, příspěvek města Smiřice a obcí, úhrady uživatelů, sponzoři Zodpovídá: ředitelka pečovatelské služby 6 viz str

27 Priorita 2 Podpora a rozvoj aktivizačních programů Cíl Zprostředkovat kontakt se společenským prostředím, zajistit různé formy vzdělávání a volnočasových aktivit. Opatření Podpora činnosti místní organizace Svazu tělesně postižených ČR. Aktivity Finanční příspěvek města Smiřice a dalších obcí. Spolupráce s obcemi a místní organizací Svazu tělesně postižených. Předpokládaná výše nákladů ročně: Kč Předpokládané finanční zdroje: příspěvek města Smiřice a obcí, členské příspěvky, sponzoři Zodpovídá: předsedkyně místní organizace Svazu tělesně postižených 27

28 6.3 Rodiny s dětmi Priorita 1 Volnočasové aktivity dětí Cíl Vytvořit vhodné prostory pro volnočasové aktivity dětí. Opatření Poslední etapa projektu rekonstrukce a obnovy dětských hřišť ve Smiřicích schváleného usnesením RM Smiřice č. 119/2006 (zámecký park). Projekty dětských hřišť v obcích. Aktivity Realizace projektů. Předpokládaná výše nákladů ročně: dle konkrétních projektů Předpokládané finanční zdroje: rozpočty obcí Zodpovídá: zastupitelstva obcí 7 7 Předpokládá se, že zastupitelstvo (rada) obce pro jednotlivé projekty jmenuje konkrétně odpovědnou osobu. 28

29 6.4 Mládež Priorita 1 Volnočasové aktivity mládeže Cíl Vytvořit vhodné prostory pro volnočasové aktivity mládeže. Opatření Projekt fitness hřiště ve Smiřicích. Projekty prostor pro volnočasové aktivity mládeže v obcích. Aktivity Realizace projektu fitness hřiště. Realizace projektů v obcích. Předpokládaná výše nákladů ročně: dle konkrétních projektů Předpokládané finanční zdroje: rozpočty obcí Zodpovídá: zastupitelstva obcí 8 8 Předpokládá se, že zastupitelstvo (rada) obce pro jednotlivé projekty jmenuje konkrétně odpovědnou osobu. 29

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek CZ.1.04/3.1.03/97.00052 S T A T U T Základní listina Komunitního plánování sociálních

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. VYMEZENÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. VYMEZENÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZÁKLADNÍ LISTINA STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UHERSKOHRADIŠŤSKU I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Základní listina Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku (dále jen

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

Obsah Preambule Komunitní plánování sociálních služeb... 4

Obsah Preambule Komunitní plánování sociálních služeb... 4 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMIŘICKA NA OBDOBÍ 2017 2019 Obsah Preambule... 3 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 4 1.1. Účastníci komunitního plánování... 4 1.2. Výhody komunitního

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

OBSAH. I. Úvod. I.1 Základní vymezení pojmů. I.2 Etapy procesu komunitního plánování sociálních služeb. Popis aktuální sociální situace

OBSAH. I. Úvod. I.1 Základní vymezení pojmů. I.2 Etapy procesu komunitního plánování sociálních služeb. Popis aktuální sociální situace PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2008-2010 OBSAH I. Úvod I.1 Základní vymezení pojmů I.2 Etapy procesu komunitního plánování sociálních služeb II. II.1 II.2 II.3 II.4 Popis aktuální

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok

Městský program. prevence kriminality pro rok Městský program prevence kriminality pro rok 2010 Město Smiřice OBSAH Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Cíle programu... 3 3. Prostředky k naplňování cílů... 3 4. Východiska programu... 4 5. Dílčí projekt...

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Obecný zájem. občanské sdružení Gen. Govorova 575 503 03 Smiřice. www. pssmirice.wbs.cz

Zpráva o činnosti za rok 2011. Obecný zájem. občanské sdružení Gen. Govorova 575 503 03 Smiřice. www. pssmirice.wbs.cz Zpráva o činnosti za rok 2011 Kontakty: Mgr. Iveta Jankovičová Telefon: 495 422 805, 495 422 804 731 185 873, 733 707 887 e-mail: iveta.jankovicova@e-mail.cz Identifikace: IČO: 26643715 Registrace: Ministerstvo

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ

ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ ČLÁNEK I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. (dále jen komunitní plánování) slouží k vymezení pravidel, kterými

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace Střednědobý výhled na období 2015 2020 Schválený na veřejném jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou dne 29. 4. 2015 Ing. Petr

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE . KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 201 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli je

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Zadavatel: 14.9.2012 1 Cíle projektu Identifikace skutečných potřeb cílové skupiny seniorů v Libereckém kraji

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 O B S A H 1. Předmluva 1 2. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 2 3. Priority rozvoje služeb a péče v roce

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Základní informace o službě

Základní informace o službě Vyhodnocení dotazníku pro analýzu a hodnocení potřebnosti sociálních služeb v místních podmínkách v rámci projektu S akcentem na budoucnost (2006 2008), realizovaného Centrem pro zdravotně postižené Libereckého

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.22.11 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 432/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 406 ze dne 08.06.2015 Akční plán pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE

Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE 2016 Obsah: Stručná popis.. str. 2. 3. Struktura součinnosti a procesů. str. 4. Členění akčního plánu. str. 5. 7. Plán aktivit. str. 8. Závěr..

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHY Historie a současnost komunitního plánování sociálních služeb Prahy 17

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHY Historie a současnost komunitního plánování sociálních služeb Prahy 17 1 DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHY 17-19.10. 2016 Historie a současnost komunitního plánování sociálních služeb Prahy 17 Co je to komunitní plánování 2 sociálních služeb Komunitní plánovaní sociálních služeb

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

Zpracování komunitního plánu-střednědobého plánu rozvoje Mikroregionu v oblasti sociálních služeb na období TRIÁDA

Zpracování komunitního plánu-střednědobého plánu rozvoje Mikroregionu v oblasti sociálních služeb na období TRIÁDA Příloha č.1 Zpracování komunitního plánu-střednědobého plánu rozvoje Mikroregionu v oblasti sociálních služeb na období 2017-2021 TRIÁDA Řídící skupina 1. Koordinátor KPSS ( Mazurová, Najmon) 2. Pracovník

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok ze dne č.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok ze dne č. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2005 ze dne 29. 6. 2005 č. 8/05 1 Čl. 1 Vymezení působnosti Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Novobydžovsko na léta

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Novobydžovsko na léta Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Novobydžovsko na léta 2012-2013 Květen 2012 Ing. Daniela Lusková a kol. 1. OBSAH Kapitola strana 1. Obsah 2 2. Úvod 3 3. Závěry průzkumů a jednání pracovních

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Webinář A1: Vytváření organizačních struktur

Webinář A1: Vytváření organizačních struktur Tvorba MAP Webinář A1: Vytváření organizačních struktur Podklad pro webinář Lektor Dana Diváková Komunitní plán Umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce,

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář:

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: 38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: V odboru sociálních věcí a zdravotnictví nenastaly v průběhu roku 2005 žádné organizační ani závažné legislativní změny, které by měly vazbu

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti. OP Zaměstnanost IROP

Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti. OP Zaměstnanost IROP Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti OP Zaměstnanost IROP OP Zaměstnanost - Realizované Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV 1. 11. 2015 31. 10. 2019 Rozpočet: 354 898 659,24

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Minimální počet bodů k zařazení sociální služby do sítě je 21 bodů, což je 60% z maximálně možných dosažitelných bodů (35).

Minimální počet bodů k zařazení sociální služby do sítě je 21 bodů, což je 60% z maximálně možných dosažitelných bodů (35). Vážení zastupitelé města, předkládáme Vám ke schválení Minimální síť sociálních služeb města Hodonína - souhrn sociálních služeb fungujících na území města Hodonína, na jejichž existenci, rozvoji nebo

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více