Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (bakalářská) 2012 Alexandra Libová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (bakalářská) 2012 Alexandra Libová"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (bakalářská) 2012 Alexandra Libová

2 Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury ROLE A VÝZNAM POHYBOVÉ AKTIVITY V ŽIVOTNÍM STYLU SOUČASNÉHO OBČANA ČESKÉ REPUBLIKY Diplomová práce (bakalářská) Autor:Alexandra Libová, Managemant volného času Vedoucí práce: Mgr. Michal Kudláček, Ph.D Olomouc

3 Název diplomové práce: Role a význam pohybové aktivity v životním stylu současného občana České republiky Pracoviště: Katedra rekreologie Vedoucí diplomové práce: Mgr. Michal Kudláček, Ph.D Rok obhajoby diplomové práce: 2013 Abstrakt: Bakalářská práce prezentuje zdravotně-preventivní potenciál pohybových aktivit jako nezastupitelnou součást životního stylu. Zvýrazňuje víceré prozdravotní benefity cílevědomého a přiměřeného pohybu jako imperativ ve vztahu ke kvalitě života. Na základě analýzy koncepčního materiálu týkajícího se Moravskoslezkého kraje uvádí význam, důležitost pohybových aktivit, motivaci k pohybu a sportování, hodnotovou orientaci populace příslušného kraje. Svými výsledky přináší informace do problematiky týkající se vztahu pohybových aktivit a, životního stylu. Může tak přispět pro efektivnější vytváření podmínek pozitivního ovlivňování životního stylu platné nejen pro Moravskoslezský kraj. Klíčová slova: Životní styl, zdraví, pohybová aktivita, hodnotová orientace, strategie podpory pohybové aktivity Souhlasím s půjčováním diplomové práce v rámci knihovních služeb

4 Author's first name and surname: Alexandra Libová Titule of the thesis: Role and value of physical activity in lifestyle of contemporary citizen of Czech Republic Department: Recreology Supervisor: Mgr. Michal Kudláček, Ph.D The year of presentation: 2013 Abstrakt: This bachelor thesis presents health and preventive potential of physical activities as an unsubstitutable part of lifestyle. It focuses on several health benefits of systematic and adequate exercise as an imperative of well-being. Using the results of the conceptual material of the Zlín Region, the thesis presents meaning, importance of physical activities, motivations to do exercise and to play sports and value-based orientation of the region's population. The results bring information to an issue of relation of physical activities and lifestyle. Thus the thesis can contribute in creating better conditions for positive influence of lifestyle which can apply not only to the Moravskoslezky Region. Keywords: lifestyle, health, physical aktivity, value orientation, strategy to support physical activity I agree the thesis paper to be lent within the library service

5 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně pod vedením Mgr. Michala Kudláčka, Ph.D a uvedla všechny použité literární a odborné zdroje a dodržovala zásady vědecké etiky

6 Děkuji: Mgr. Michalu Kudláčkovi, Ph.D za pomoc a cenné rady, které mi poskytl při zpracování diplomové práce

7 Obsah 1 ÚVOD PŘEHLED POZNATKŮ Zdraví Zdravý životní styl Kvalita života Pohyb Pohybová aktivita Pohybový režim TEORIE ZDRAVÍ Koncepce zdraví POHYBOVÁ AKTIVITA A ZDRAVÍ POPULACE Strategie podpory pohybové aktivity Meziresortní přístup k problematice podpory pohybové aktivity CÍLE PRÁCE ANALÝZA A DISKUZE - POSTAVENÍ POHYBOVÝCH AKTIVIT V ŽIVOTNÍM STYLU POPULACE ZÁVĚR REFERENČNÍ SEZNAM SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK

8 1 ÚVOD Konzumní způsob života významně narušuje vyváženost formování fyzické, mentální a psychosociální stránky osobnosti člověka. Projevem jsou zhoršené ukazatele zdraví a následně i kvalita života. Aktuálním se v současnosti stává uplatňování dostupných forem, metod, strategií generování, stabilizace a interiorizace zásad zdravého životního stylu tak, aby byla cílevědomě reflektována pozice zdraví jako určující hodnoty lidského života. Naplnění uvedeného požadavku má a musí představovat ústřední princip působení komplexu všech participujících složek osobnosti. Aktivní přístup ke zdraví, zdravotní kultura a zdravotní kompetence se stávají povinností nejen celospolečenskou, ale stejně tak individuální. Ve smyslu celospolečenském jde o trvalé a kvalifikované vytváření podmínek pro optimální působení determinantů zdravého životního stylu, v individuálním smyslu o formování a přijímání doporučení zdravého životního stylu. V intencích uvedeného zdůrazňujeme a argumentujeme nezastupitelnost přiměřené a cílevědomé pohybové aktivity. Uvádíme všeobecně akceptované východiska a požadavky ve vztahu k pohybovým aktivitám a konkretizujeme aktuální stav v pozici pohybových aktivit u populace vybraného regionu České republiky. Formujeme a zdůvodňujeme východiska pro zdravotního kontextu pohybových aktivit, přičemž respektujeme multiaspektovost a multidimenzionálnost interakcí činitelů zdraví. V rámci indikované oblasti konkretizujeme vybrané reálie životního stylu české populace s ambicí uvést empirické, odborné a výzkumné přístupy a poznatky tak, aby byly kompatibilní s holistickým vnímáním zdraví. Zdravotní dimenze pohybových aktivit je prezentována prostřednictvím syntézy vědomostí, principů a koncepcí, integrujících medicínské, biologické, psycho-sociální, pedagogické a další přístupy a poznatky směřující k vyváženému formování kognitivní, afektivní a psychomotorické stránky osobnosti. Orientujeme se na vývoj a aktuální stav zastoupení pohybových aktivit v životním stylu české populace, reflektující kromě změn v životním stylu mládeže také rostoucí podíl seniorů. Bakalářská práce může přispět k syntetizování a spojení nových informací s možným uplatněním při regenerování a realizaci životního stylu akceptujícího pozici pohybových aktivit

9 2 PŘEHLED POZNATKŮ Předpokladem každého poznání je terminologický, pojmový a kategoriální aparát integrující stupeň a úroveň informací, a představující přesné, výstižné, spolehlivé, instruktivní a inspirativní vodítko pro studium, pro plánování a realizaci možného výzkumu. Zdraví, pohyb, výživa, ekologie, civilizace, prevence, životní styl, hygiena, ekologická stabilita a další, představují v současné době pojmy, se kterými se setkáváme ve všech oblastech života. Jejich optimální vzájemná interakce je předpokladem zodpovídající biologické, psychologické, sociální a kulturní stránky fungování a rozvoje osobnosti. 2.1 Zdraví Zdraví je základní zdroj a předpoklad pro optimální fungování člověka v intencích jeho vnímání jako bio-chemické a socio-kulturní struktury. Zdraví je projevem harmonicky vyváženého tělesného a duševního stavu člověka, ve kterém je člověk subjektivně bez problémů a objektivně bez lékařského nálezu. Jako životně důležitý projev je nezastupitelný ve vztahu k dosahování cílů. Zdravý organismus reaguje bez omezení a poškození výkonnosti a objektivních kvalit zdravotního stavu na komplexní podněty a vlivy rozmanitých činitelů vnějšího a vnitřního prostředí, vykazuje odolnost vůči negativním funkčním činitelům povahy chemické, fyzikální, biologické, společenské atd. Zdraví je determinované vnitřními vlivy neovlivnitelné (genetický základ, věk, pohlaví); vnější vlivy ovlivnitelné (životní styl, životní prostředí, zdravotní péče). Na komplexnost zdraví a propojení jeho složek poukazují víceré přístupy: holistický, který nahlíží na člověka jako na nedělitelný a integrovaný celek s akceptováním biologických, psychologických a sociálních složek; dynamický, který analyzuje proměnlivost zdravotního stavu v čase, a zdraví chápe jako proměnlivý jev, který se prosazuje v celoživotní perspektivě; sociální, který zařazuje člověka do širší sítě vztahů rodinných a skupinových, a uvažuje o zdraví v sociálních souvislostech; interaktivní, který sleduje člověka v jeho širším prostředí (přírodním i společensko-politickém)

10 Nejznámější definici zdraví publikovala Světová zdravotnická organizace World Health Organization & Constitution of WHO, (1946): Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease and infirmity Zdraví je stav úplné fyzické, psychické a sociální pohody. Není to jen nepřítomnost choroby nebo slabosti. Kaplan, (1996) konstatují, že uvedená definice připravila půdu pro překonání tradičního přístupu (pouček) tím, že definuje zdraví v širších dimenzích zdravotního stavu včetně tělesných, duševních a sociálních aspektů. Definice zdraví se tu stává obsáhlejší, saturující duševní zdraví a štěstí, a zvýrazňující potřebu celospolečenského konsenzu při zabezpečení zdraví. Křivohlavý (2001a) oceňuje jednoduchost, pozitivnost a motivační charakter formulované definice - naznačuje cíl, ke kterému by měla směřovat snaha všech, zároveň ale poukazuje na její omezenost danou neurčitým vymezením ideálů, když je člověku,,úplně dobře a skutečností, že vůbec nehovoří o duchovním (spirituálním) zdraví, tedy o sféře osobního zaměření v oblasti hodnot. Napříč uvedeným omezením je zdraví chápáno jako vysoká, všeobecně žádaná životní hodnota, jako dynamický jev s úzkou afinitou na kvalitu života a uskutečnění životních cílů, která klade důraz na osobní zodpovědnost člověka za jeho zdravotní stav. Křivohlavý (2001b) respektujíc vztah zdraví a kvality života, definuje zdraví jako,,,celkový (tělesný, psychický, sociální a duchovní) stav člověka, který mu umožňuje dosahovat optimální kvalitu života a není překážkou podobného snažení jiných lidí. Hartl a Hartlová (2000) vymezuje zdraví jako,,souhrn vlastností organismu, které umožňují vyrovnávat se s měnícími se vlivy vnějšího prostředí, včetně pracovního a interpersonálního, bez narušení fyziologicky narušení funkcí. Holčík (2004,) uvádí, že,,zdraví není jen prostým protipólem choroby, ve své podstatě je jinou kategorií, jako choroba. Zdraví je pojmem spíše obecné humánny a sociálním, jako jednostranně medicínským a jeho determinanty a možnosti ochrany, posilňování a rozvoje široce přesahují tradiční doménou zdravotnických služeb

11 Společným jmenovatelem prezentovaných definicí zdraví je chápání zdraví jako: výsledku multifaktoriálních vlivů; důležitého předpokladu uskutečňování životních cílů; dynamického jevu, který je potřebné cílevědomě usměrňovat, ovlivňovat; mimořádně důležité životní hodnoty; jevu, který má biologickou, psychickou, sociální, kulturní a spirituální dimenzi; kvality úzce související s kvalitou života; jevu vyžadujícího osobní zodpovědnost člověka s odpovídajícím podílem komunitních, politických, ekonomických, ekologických činitelů. 2.2 Zdravý životní styl Pojen životní styl úzce souvisí s pojmem zdraví. Životní styl je možné definovat jako,,individuální souhrn postojů, hodnot a zručností, odrážející se v činnosti člověka. Zahrnuje síť mezilidských vtahů, výživu, tělesný pohyb, organizaci času, zájmy, záliby (Hartl a Hartlová, 2000). Životní styl představuje komplex psaných a nepsaných norem a identifikačních vzorů, souhrn životních podmínek, na které lidi berou ohled ve vzájemných vztazích a v chování. Je ovlivněný životní, rodinnou a profesní dráhou každého jednotlivce, společenskými úlohami a tradicemi. Souvisí tedy s konkrétními podmínkami života a promítá se do sociálních rolí, do chování člověka (Čihovský, Hobza, & Dohnal, 2007). Životní styl je typický způsob uspořádání činnosti, jednání lidí, vztahů, hodnot, norem a věcného prostředí ve společnosti, které je integrací životních způsobů jedinců. Životní styl je možné kategorizovat na jednotlivé varianty či alternativy podle povahy, věku, životního stylu, vzdělání, rodinného vztahu a rodinné dráhy, profese a profesní dráhy, způsobu využívání volného času, podle statusu, hodnotové orientace atd. Zajímavou kategorizaci životního stylu uvádí Morrison (In: Čihovský, Hobza, & Dohnal, 2007), který rozlišuje: Survivors (staří, opuštění, dožívající, izolovaní lidé); Sustainers (chudí, žijící z podpory, s negativním vztahem k jiným lidem); Belongers (společensky zařazení příslušníci středních vrstev, lidé konformní); Emulators (mladí, ambiciózní lidé, snažící se prosadit ve společnosti);

12 Achievars (úspěšní, stabilizovaní, společensky a profesně zajištění lidé); I-am-me (mladí, zdraví exhibicionisti orientovaní na peníze a kariéru); Sociately conscious (velmi úspěšní, uvědomělí, zralí lidé) Integrated (vrcholně vyzrálí, tolerantní, adaptabilní, chytří). Životní styl je dynamická kategorie charakterizovaná vědomým a svébytným ztvárněním životní reality do relativně stabilní struktury, s cílem dosáhnout harmonickou vyváženost biopsychické a sociokultůrní stránky osobnosti. Životní styl jako komplex projevů saturuje faktory, které můžou ve vztahu ke zdraví působit jednak jako rizikové, tedy zvyšující riziko vzniku určitého onemocnění, chránící před onemocněním, zvyšující odolnost organismu. Harmonizování uvedených faktorů, hodnot, vztahů a souvislostí se promítá do pojmu zdravý životní styl (zdravý způsob života). Jde o soubor naučených, cílevědomých, kontinuálních, systematických činností, které člověk vykonává pro svoje zdraví. Zdravý životní styl (zdravý způsob života) je charakterizovaný vyvážeností fyzické, mentální a psychické zátěže, která zahrnuje: pravidelný denní režim (dodržování zásad zdravé životosprávy); pravidelnost, cílevědomost a dostatek pohybových stimulů; dodržování zásad osobní, pracovní a komunální hygieny; pestrou, vyváženou, racionální výživu; pravidelný a zodpovědný pitný režim; odmítání návykových látek, odolnost vůči škodlivým vlivům a návykům; harmonické vztahy mezi lidmi, duševní pohodu, pozitivní přístup k životu; zodpovědné environmentální chování; zodpovědnost v oblasti práce a života (poznání vlastních možností, úprava a bezpečnost prostoru pro práci a hru, zodpovědný pohlavní život). Zdravý životní styl jako dynamický jev s vysokou a žádoucí životní hodnotou saturuje všechny dimenze zdraví, a prostřednictvím osobní zodpovědnosti je předpokladem harmonického života a uskutečňování životních cílů

13 2.3 Kvalita života Kvalitu života výstižně charakterizuje Mareš ( In: Řehulka &Řeháková, 2006), a to jako,,individuální vnímání svojí pozice v životě, kontextu té kultury a toho systému hodnot, ve kterém jedinec žije. Vyjadřuje vztah k vlastním cílům, očekávaným hodnotám a zájmům. Zahrnuje komplexním způsobem jedincovo zdraví, psychický stav, úroveň nezávislosti na okolí, sociální vztahy, jedincovo přesvědčení, víru a to ve vztahu k hlavním charakteristikám prostředí. Kvalita života vyjadřuje subjektivní ohodnocení, které se odehrává v určitém kulturním, sociálním a environmentálním kontextu. Kvalita života je syntetizující pojem implikující ekonomické a sociální indikátory a indikátory subjektivní psychické pohody, představuje souhrn podstatných stránek života společnosti, společenských celků a individuí, jehož součástí jsou aspekty ekonomické, sociálně-politické, ekologicko-enviromentální, medicínsko-zdravotní, psychologické, legislativní a další. Kováč (2002) uvádí, že v souladu s novodobými koncepcemi o regulaci v živých systémech je plně opodstatněné uznávat kromě biochemickou, neurofyziologickou a psychickou regulaci chování, opírající se o běžné zkušenosti jednotlivců, znalosti získané učením a významné hodnoty tvořící jeho JÁ osobní filozofii, styl života. Kvalita života je při mezinárodním porovnávání vymezená třemi základními kritérii, ke kterým podle Zeliny (2004) patří: zdravotní péče, vyjádřená průměrnou délkou života a náklady na životní péči na rok na člověka; vzdělanostní úroveň obyvatelstva, vyjádřená počtem negramotných jednotlivců, maturantů v populaci, vysokoškoláků, počtem vysokoškolsky vzdělaných lidí v populaci (celkově i v jednotlivých populačních ročnících - někdy se indexy uvádí jen z ekonomicky činného obyvatelstva); ukazatele životní úrovně, operacionalizované do času potřebné práce na nákup základního spotřebního koše. Vztah zdraví a kvality života pregnantně vymezuje Světová zdravotnická organizace jako,,vnímání vlastní pozice v životě v kontextu kulturních a hodnotových systémů se zřetelem na vlastní životní cíle, očekávání standardy a zájmy. Tento koncept je komplexním způsobem ovlivňovaný fyzickým zdravím a psychickým stavem člověka, úrovní jeho nezávislosti a vztahy k významným znakům prostředí,

14 Zdraví v sobě saturuje určující kompetenci ve vztahu k jakémukoliv hodnotovému modelu smyslu (kvality) života. Křivohlavý (2001 b) jako příklad kritérií kvality života uvádí metodu MANSA: spokojenost s vlastním zdravotním stavem, sebepojetí (self-concept), sociální vztahy, rodinné vztahy, bezpečnostní situace, právní stav, životní prostředí, finanční situace, náboženství (víra), účast na aktivitách volného času, zaměstnání, práce (škola). V pojmu kvalita života je vyjádřený pozitivní hodnotící pól jako předpoklad aktivního rozvíjení vlastního lidského potenciálu. Zdraví je jedním z určujících ukazatelů, determinantů kvality života při respektování účasti a vlivu dalších determinantů, jakými jsou např. úroveň enviromentalního myšlení a programu společnosti stav přírodních a psychosociálních komponentů životního prostředí, úroveň péče společenského systému o rodinu a výchovu dětí, podmínky a dostupnost vzdělání, stav zabezpečení, respektování a ochrany základních lidských práv, stav a možnosti smysluplně trávit volný čas, regenerovat, uspokojovat zájmy sloužící rozvoji osobnosti, pocit jistoty, spokojenosti a další 2.4 Pohyb Pohyb je základním projevem života. Pohyb je ze všeobecného i neurofyziologického hlediska jednou ze základních a nejdůležitějších vlastností živé hmoty. Pohyb živých bytostí je hlavním vnějším projevem jejich životních funkcí, je prostředkem, kterým živá bytost směřuje k dosáhnutí a splnění důležitých životních cílů, životně důležitých úloh. Představuje proces kontinuální adaptace na vnější i vnitřní podmínky ve směru komunikace, korekce, tvorby, řízení. Je synonymem změny, symptomem aktivity v duchu herakleitova,,panta rhei (všechno plyne). Biologická rovina pohybu je u člověka doplněna celou řadou dalších, ve kterých se kombinují a doplňují roviny

15 sociologická, psychologická, estetická, etická, ekonomická, filozofická a jiné. V této komplexnosti pohyb nabývá kromě složky racionální i složku emocionální, směřující k obohacení kvality života. Pohyb nemá jen lokomoční smysl, není to jen pohyb svalů, ale i myšlenek, citů a nálad, nejen psychologická nebo psychofyzická záležitost, ale i společenská síla motivující lidskou soudržnost možná na všech úrovních, na kterých se tato soudržnost realizuje (Rýdl, 2000). Pohybové aktivity nejsou jen podporné doplňky života, ale stávají se přímo jeho uspokojivým smyslem (Hogenová, 2000). Pohyb je základní způsob existence člověka, a to ne jen jako mechanická lokomoce nebo prostý projev svalových činností, ale jako výraz existenční potřeby oduševnělého těla (Hodaň, 2000). Tělesná kultura a sport, saturované pohybem jako dominujícím obsahem, se ve smyslu společenském může stát prostředkem, který překračuje základní dimenze biologické determinace člověka a otvírá mu nový horizont transcendence, tvořivé svobody a etické zodpovědnosti (Kolář, 1998). V lidském pohybu je harmonicky propojená složka fyzická, mentální, psycho-sociální i kulturně-spirituální. Pohyb je univerzálním výrazovým prostředkem člověka, základem jakékoliv aktivní činnosti, seberealizace, je projevem jeho citů, nálad, potřeb, komunikace. 2.5 Pohybová aktivita Pohybová aktivita je mnohostranná pohybová činnost člověka, vyznačující se typicky lidskými atributy, jako jsou cílevědomost, sociální determinovanost, komunikace mezi lidmi a další. Představuje souhrn všech pohybů důležitých k dosáhnutí vymezeného cíle a k dosáhnutí přiměřeného tělesného a psychického rozvoje. Obsah a zaměření pohybových aktivit určují cíle činnosti. Podle nich můžeme hovořit o aktivně-pracovní, společenské, umělecké, sportovní a jiné. Pohybovou aktivitu v kontextu s vnímáním tohoto pojmu v rámci definice WHO (2004) je také možné charakterizovat jako jakoukoliv aktivitu produkovanou kosterním svalstvem, způsobující zvýšení pulzové a dýchací frekvence. Může být součástí sportu, školních aktivit, dětské hry nebo chůze do školy (Dohnal, 2012)

16 2.6 Pohybový režim Pohybový režim představuje všechnu pohybovou činnost, která je součástí života a je uspořádaná do relativně stálého, cyklicky se opakujícího systému, typického pro daného jedince nebo skupinu. Jde o uspořádání všech systematicky vykonávaných pohybových činností, které se vyskytují ve způsobu života člověka v daném časovém intervale, tedy o souhrn motorických aktivit, které jsou více-méně pravidelné a relativně dlouhodobě začleněné do způsobu života ve stanoveném životním cyklu. Pohybový režim závisí na komplexu činitelů, např. na věku, pohlaví, zdravotním stavu, pohybových zkušenostech, hodnotové orientaci, zájmech a postojích, sociálním statusu, profesi, prostředí, tradici apod. Cíl a zaměření pohybového režimu se mění v závislosti od etapy ontogeneze. Přiměřený pohyb, konkretizovaný v pohybovém režimu, patří vedle vlivů životního prostředí, výživy a celého způsobu života k těm intervenujícím činitelům zdraví, které se nedají ničím kompenzovat. Platí to pro celou ontogenezi, ale navíc i pro krajní věkové etapy pro růst a vývoj na straně jedné a involucií u nejvyšší věkové kategorie na straně druhé. Osobitý je význam pohybové simulace mladé generace, když současná podoba života je ve vztahu k pohybovým podnětům podstatně chudší a jednostrannější. Jednoznačně je přitom prokázaný negativní dopad snížené habituální tělesné aktivity na celkový stav organismu. Nedostatek až absence pohybu projevovaná ve všech oblastech pohybu přináší redukci stimulů pro optimální psychosomatický rozvoj, což vede zejména ve vztahu ke kvalitě a kvantitě pohybových aktivit k disproporci mezi fylogeneticky vytvořenou potřebou pohybu a ontogenetickou zkušeností. Výsledkem je postupné zhoršování zdravotního stavu populace

17 3 TEORIE ZDRAVÍ Teorii zdraví je možné definovat jako soubor (systém) vzájemně souvisejících, na sebe logicky navazujících a doplňujících se pojmů, tvrzení, definicí a výroků, které specifikují vztahy mezi proměnnými, s cílem objasnit, zevšeobecnit, interpretovat a předpovědět tyto jevy. Představuje soubor názorů, ideí vysvětlujících určitý jev, jeden všeobecný princip, který je schopný vysvětlit širší třídu údajů či empirických zjištění (Hartl a Hartlová, 2000). V teorii jde o systematická tvrzení, která vysvětlují problém a umožňují za určitých podmínek předvídání jevů. Teorie musí obsahovat jednoznačné pojmy, zahrnout všechny jevy a objekty, které do dané oblasti patří, a nemá obsahovat vzájemně protikladná tvrzení (Jandourek 2001). Orientaci v kontextu teorií zdraví umožňuje práce Seedhouse (1995), a to prostřednictvím jejich rozdělení do čtyř skupin: 1. Teorie, které považují zdraví za ideální stav člověka, kterému je dobře (wellness) 2. Teorie, které chápou zdraví jako fitness normální, dobré fungování. 3. Teorie, které se dívají na zdraví jako na zboží. 4. Teorie, které chápou zdraví jako určitý druh síly. 1. Zdraví jako ideální stav člověka Teorie vychází z definice WHO, která formuluje zdraví jako kladnou a všeobecně žádanou hodnotu, sjednocující fyzický, psychický a sociální obsah pojmu. Je jednoduchá, motivační a srozumitelná. Jejím omezením je absence vnímání duchovní oblasti jako součásti zdraví. Myslíme tím osobní zaměření v oblasti hodnot, např. v podobě zdravých, ekologických, politických či náboženských cílů. Dalším omezením teorie je nejasnost v definování kritérií ideálu při dosáhnutí takových hodnot je možné hovořit, že je člověku sociálně úplně dobře nebo mentálně úplně dobře. Ideál zdraví je z tohoto pohledu nepraktický, pakliže je nedosáhnutelný. 2. Zdraví jako fitness Teorie definuje zdraví jako schopnost dobrého fungování (fitness). V kontextu pojmu fitness jde o dobrou kondici, schopnost tělesně a duševně něco dělat, být připravený na plnění úloh, udržovat se v dobrém stavu apod. Důraz klade na optimální fungování, je tedy zaměřená na lidi na vrcholu zdravý. Nedostatek je dvojpolárnost, dvojhodnotovost vnímání člověk je

18 buď zdraví, nebo nemocný. Dalším je její výlučnost, vylučuje ze souborů zdraví všechny, kteří jsou různým způsobem handicapovaní (např. zdravotně trvale postižených). Kromě uvedeného je definice příliš přísná (hovoří jen o optimu) a statická nesměřuje ke zlepšování zdravotního stavu, ale konzervuje status quo. 3. Zdraví jako zboží V jádru takovéhoto přístupu jde o vnímání zdraví jako něčeho, co je možné, podobné jako zboží dodat, koupit, předat,(nákup léků, lékařského zákroku, rehabilitačních služeb). Posilňuje přesvědčení, že starost o zdraví je věc medicínské vědy, že existuje, anebo bude objevené něco jako zázračný lék, hovoří o možnostech zázračného lékaře, odbourává, resp. oslabuje vnímání potřeby vlastního úsilí o zlepšení zdravotního stavu, neakceptuje existující jedinečnost, specifičnost situace každého člověka. 4. Zdraví jako druh síly Z pohledu teorie zdraví jako síly jde o jeho vnímání jako schopnosti realizovat a uplatnit svůj potenciál, odolávat tlaku negativních životních podmínek, pozitivně reagovat na výzvy a zvládat životní problémy, adaptovat se na nepříznivé situace. Jde o jakousi vnitřní sílu, která je potenciálem pro zvládnutí těžkostí, o osobnostní charakteristiku postoje k životu, pro kterou je charakteristická odolnost, nezdolnost a zvládnutelnost. 3.1 Koncepce zdraví Podstata celistvého přístupu ke zdraví se projevuje v hlavních principech, hodnotách, cílech a funkcích, které jsou zpředmětněné v koncepcích zdraví. Křivohlavý (2001 b) kategorizuje koncepci zdraví do následujících skupin : zdraví jako zdroj fyzické a psychické síly, která člověku pomáhá v životě zdolávat různorodé těžkosti; zdraví jako metafyzická síla představa zdraví jako určitého druhu vnitřní síly člověka, který umožňuje dosahovat vyšší cíle jako je zdraví samo (např. elán, vitalita, schopnost adaptace etc.); salutogenéze individuální zdroj síly, hledání těch faktorů, které zřejmě podmiňují, že lidé vystavení stejným podmínkám neonemocněli;

19 zdraví jako schopnost adaptace schopnost upravit prostředí nebo změnit vlastní způsob života; zdraví jako důkaz dobrého fungování v podstatě jde o koncepci fitness (být v dobré kondici) zdraví jako zboží zdraví jako ideál stav plné tělesné, duševní a sociální pohody a nejen nepřítomnost choroby nebo vady (definice WHO) Sjednocujícími prvky uvedených přístupů jsou vnímání úzkého vztahu mezi zdravím a kvalitou života, širší chápání zdraví ve smyslu jeho individuální (osobní zodpovědnost), ale i společenské podmíněnosti, akceptování holistického vnímání zdraví, které má biologickou, ale i psychickou, sociální a kulturní dimenzi. Současný koncept zdraví má saturovat potřebu optimálního využívání a rozvíjení všech pozitivních biologických, psychických a sociálních vlastností a schopností člověka, které jsou potřebné pro optimální rozvíjení jeho další existence jako jednotlivce a jako součásti lidské společnosti. Zodpovídající výživové návyky, dostatečné zastoupení pohybových aktivit, psychická pohoda, sociální interakce, starost o přiměřené životní a pracovní podmínky, způsobilost odpočívat a uspokojovat svoje zájmy, to všechno jsou činitelé zdraví, jenž podmiňují nápravu celé řady nepříznivých ukazatelů a trendů souvisejících s vysokým stupněm technického rozvoje a civilizace, které se promítly do nárůstu civilizačních chorob. Civilizačních proto, jejich zdroje nepocházejí z prostředí přírody, ale z prostředí vytvořeného člověkem a ze způsobu života, který si postupně s rozvojem civilizace a techniky osvojil. Jde o to, že konstatované nepříznivé ukazatele životního stylu jsou konkretizované, východiska jsou relativně známé, ale napříč této skutečnosti nejsou implementované do chování populace, nepromítají se do životních stereotypů lidí. Podíl příčin civilizačních onemocnění je možné vymezit následovně: množství a kvalita jídla včetně tekutin 50 60% psychický stres 10 20% toxikomanie, hlavně alkohol a cigarety 10 20% dědičná dispozice 5 10% životní prostředí 10 12% ionizační zařízení, smog 2 5% nedostatečný pohyb 3 5%

20 Ve vztahu k rizikovým faktorům zdraví je konstatováno, že kombinace celého spektra fyzikálních, chemických, biologických a psychosociálních vlivů způsobila návrat vícerých klasických nemocí a nárůst výše zmíněných civilizačních chorob. Podnětem pro vznik zdravotních problémů se stávají rozličné faktory a znaky provázející život moderního člověka. Komplex faktorů a znaků, které mohou determinovat iniciaci zdravotních problémů, je ve velké míře ovlivněn poznáním a respektováním činitelů, které jsou vymezeny atributy zdravého životního stylu. Za nejvýznamnější rizikové faktory zdraví jsou v současnosti považovány: nesprávný způsob výživy strava s vysokým obsahem živočišných tuků, vysoký příjem sladkosti a výrobků z bílé mouky, nízký podíl ovoce a zeleniny, nedostatečný příjem ryb a masa, nedostatečný příjem vlákniny, nevyváženost mezi příjmem a výdejem stravy, stereotypnost a nepravidelnost stravování, nedodržování pitného režimu; nesprávný způsob života kouření, alkohol, zneužívání léků, další drogové problémy, nedostatek a nevhodnost pohybové aktivity, chronické sledování televize, subnormní sledování internetu a dalších informačně- komunikačních technologií, nedostatek spánku apod; psychosociální faktory psychické napětí, stres, přetažení, ornamentní tlak na výkon, konflikty spojené s emocionálním vypětím apod. Nerespektování všeobecně akceptovaných zásad zdravého životního stylu přináší zdravotní rizika, snižuje adaptační potenciál jedince, generuje pocit životní nespokojenosti a tím redukuje kvalitu života

21 Tabulka 1 Souvislost mezi faktory životního stylu a civilizačními chorobami (Košč, 1994) Faktory lidského chování ohrožující zdraví O c h o r e n i a srdce rakovina cukrovka a cévy duševní choroby úrazy Kouření Nezdravá výživa Hypokineze Obezita Nadměrné konz.alkoholu Psychosociální stres Legenda: +++ předpokládá se silný vliv na výskyt daného onemocnění ++ předpokládá se nezanedbatelný vliv na výskyt daného onemocnění + možno pozorovat jistou souvislost mezi daným faktorem a výskytem dané nemoci Chová (1993), Foster (1994), Dobrý (1998 a, b?), Rovný(1998), Hartl a Hartlová (2000) a další identifikují a kvalifikují podíl regulačních mechanismů (determinantů) zdraví následující: způsob života, životní styl osobní chování jedince 40 50% životní a pracovní prostředí 20 30% genetické faktory biologické vlivy 10-20% zdravotní péče kvalita zdravotních služeb 10 20% Zdraví je tedy pojmem spíše všeobecně humánním a sociálním než jednostranně medicínským. Jeho regulační mechanismy (determinanty) a možnosti ovlivňování, ochrany a rozvoje významně přesahují tradiční doménu zdravotnických služeb

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Vytrvalostní schopnosti

Vytrvalostní schopnosti Vytrvalostní schopnosti komplex předpokladů provádět činnost požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase (odolávat únavě) Ve vytrvalostních schopnostech má rozhodující

Více

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory:

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory: Kondiční příprava (dříve tělesná) nebo-li kondiční trénink je zaměřen na vyvolání adaptačních změn v organismu sportovce a to především na rozvoj pohybových schopností (PSch). Rozvoj PSch je determinován

Více

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti základní definice ZATÍŽENÍ záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti (v úrovni dovedností, schopností

Více

Definice zdraví, determinanty zdraví

Definice zdraví, determinanty zdraví Definice zdraví, determinanty zdraví www.stránky katedry rodin.výchovy a výchovy ke zdraví Literatura : Křivohlavý, J.:Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2001. Machová, J.:Biologie člověka pro učitele.

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

POHYB JAKO PROSTŘEDEK ZÁBAVY A KULTIVACE ČLOVĚKA

POHYB JAKO PROSTŘEDEK ZÁBAVY A KULTIVACE ČLOVĚKA POHYB JAKO PROSTŘEDEK ZÁBAVY A KULTIVACE ČLOVĚKA Václav Bunc UK FTVS Praha Tělo nechť každodenní své hýbání má (J. A. Komenský) Zdraví není všechno, ale bez zdraví je vše ničím (A. Schopenhauer) Pohyb

Více

Rekondice a regenerace

Rekondice a regenerace Rekondice a regenerace VY_32_INOVACE_166 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží jako didaktická pomůcka při výuce tématického celku reedukace pohybu. KLÍČOVÁ SLOVA: Pohybový režim, pohybový

Více

STRATEGIE PODPORY POHYBOVÉ AKTIVITY V ČR

STRATEGIE PODPORY POHYBOVÉ AKTIVITY V ČR Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury STRATEGIE PODPORY POHYBOVÉ AKTIVITY V ČR Tento školící materiál bude sloužit studentům na Univerzitě Palackého a Ostravské univerzitě v inovovaných

Více

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Životní způsob (1) Relativně stabilní forma života člověka, konkrétní; se svým historickým vývojem Činnost,

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU

ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Zdravotní benefity pohybu Autor Mgr. Alena Němečková

Více

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ-CHPPL SZÚ - Konzultační den Podpora zdraví na pracovišti 15.9.2011 Obsah prezentace Podpora zdraví na pracovišti Komplexní přístup

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Proč rehabilitace osob vyššího věku?

Proč rehabilitace osob vyššího věku? Proč rehabilitace osob vyššího věku? Opavský J., Urban J., Ošťádal O. Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc Co je to stárnutí a stáří Stárnutí - postupné změny ve struktuře organizmu,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Fyziologie stárnutí Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Praha, 2014 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén (stoupá podíl osob nad 50let věku)

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Zdraví a jeho determinanty. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Kamenice 5, Brno

Zdraví a jeho determinanty. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Kamenice 5, Brno Zdraví a jeho determinanty Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Kamenice 5, 625 00 Brno Zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody a nejen nepřítomnost nemoci nebo vady

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Ošetřovatelství

Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako věda (Charakteristika oboru ošetřovatelství) Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako vědní obor Samostatná vědní disciplína s vlastní teoretickou základnou. Teorie umožňuje: - třídit

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Václav Bunc a Marie Skalská UK FTVS Praha Obezita nebo nadváha je jedním ze základních problémů současnosti. Je komplikací jak v rozvojových tak

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Předmět psychologie zdraví

Předmět psychologie zdraví Psychologie zdraví Předmět psychologie zdraví Psychologie zdraví 1. Historie 2. Předmět psychologie zdraví 3. Definice zdraví 4. Přehled teorií zdraví 5. Legislativa Historie Vývoj vědního oboru také ovlivnil

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Pohybová

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Pohybová Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Pohybová doporučení Označení materiálu: Datum vytvoření: 15.9.2013

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Žák je schopen individuálního rozcvičení, strečink celého těla před a po ukončení hodiny, na závěr hodiny uvolnění nejzatíženějších partií těla

Žák je schopen individuálního rozcvičení, strečink celého těla před a po ukončení hodiny, na závěr hodiny uvolnění nejzatíženějších partií těla Vyučovací předmět Tělesná výchova Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

STEPS_31.3.2010_Ivanová

STEPS_31.3.2010_Ivanová Jak je na tom ČR z hlediska výzkumu v oblasti veřejného zdraví? Kateřina Ivanová Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 1 1 Hlavní cíl: Podpora

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice MUDr. Lidmila Hamplová Ministerstvo zdravotnictví ČR Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Tělesná výchova s metodikou Cíle, úkoly a druhy TV, význam hry. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Tělesná výchova s metodikou Cíle, úkoly a druhy TV, význam hry. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Tělesná výchova s metodikou Cíle, úkoly a druhy TV, význam hry Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Význam TV pokuste se na papír vypsat několik významů TV pro dítě a jeho vývoj 16.10.2014 Mgr.

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA 1-2 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii;

Více

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ, 1908 Zdravotnictví, zdravověda (hygiena) jest nauka, která se především obírá studiem nebezpečí

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Eliminace negativních dopadů profesní adjustace Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Labour vincit omnia Práce pomáhá překonávat všechno. Práce = nezbytná potřeba. Etické krédo: Lidé se zdravotním postižením

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 9. lekce Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 1. AEROBNÍ ZDATNOST Tento složitý komplex dispozic se v literatuře někdy

Více

Pravidelnou fyzickou aktivitou ke kardiovaskulárnímu zdraví

Pravidelnou fyzickou aktivitou ke kardiovaskulárnímu zdraví Pravidelnou fyzickou aktivitou ke kardiovaskulárnímu zdraví aneb stačí i málo MUDr. Ivo Horák Kardiologie, Městská nemocnice Ostrava, p.o. Základní pojmy Fyzická aktivita tělesný pohyb vyvolaný kosterním

Více

Senioři výzva pro knihovny Liberec, 27. května 2014 PhDr. Michal Šerák, Ph.D.

Senioři výzva pro knihovny Liberec, 27. května 2014 PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Senioři výzva pro knihovny Liberec, 27. května 2014 PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení Stárnutí není nic jiného než zlozvyk,

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Systémové modely Callista Roy Adaptační model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Callista Roy Adaptační model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Callista Roy Adaptační model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *14.10.1939 Los Angeles Základní ošetřovatelské vzdělání Sestra, staniční sestra pediatrie 1963 bc., 1966

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI Úskalí zkoumání lokálního a regionálního politického života mechanické přenášení poznatků z národní úrovně na úroveň regionální a lokální předčasné zobecňování

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Technická příprava teorie motorického učení,

Technická příprava teorie motorického učení, Technická příprava je realizována podle zákonitostí, principů odvozených z teorie motorického učení, je určována činiteli vnitřními a vnějšími, můžeme ji považovat za synonymum motorického učení probíhající

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení Vyučovací předmět: Tělesná výchova (zpracováno do bloků,, kvinta - oktáva) Usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti Ověří jednoduchými testy úroveň stále se zvyšující zdatnosti Jednoduchými testy si ověří

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 Poznámka: V některých případech jde spíše o tematický rámec, tedy konkrétní téma bude vyprofilováno

Více

Modely interpersonálních vztahů Majory Gordon Model funkčních vzorců zdraví. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Modely interpersonálních vztahů Majory Gordon Model funkčních vzorců zdraví. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Modely interpersonálních vztahů Majory Gordon Model funkčních vzorců zdraví Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie 1 Základní ošetřovatelské vzdělání na Mount Sinai Hospital School of Nursing

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 0 6 MUDr. Bc. Rostislav

Více

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017 Alergie, KVO riziko Státní zdravotní ústav Praha Milovy 2017 Jana Kratěnová Spolupráce s 46 praktickými lékaři pro děti a dorost v 15 městech ČR Celkem 5130 dětí ve věku 5,9,13 a 17 let Data získána v

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Stáří a význam pohybu

Stáří a význam pohybu Stáří a význam pohybu 1 / 5 Stáří a význam pohybu z hlediska psychického, fyzického a sociálního Proces stárnutí Začíná od samotného početí. Po dosažení sexuální dospělosti již nastává pokles funkcí (atrofie).

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Úvod do teorií a metod sociální práce Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Vznik sociální práce Sociální práce, tak jak ji chápeme dnes, se vyvinula zejména v

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. ročník Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo TV5101 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu;

Více

Využití pohybových aktivit ve vodě ve Zdravotní tělesné výchově na základních školách

Využití pohybových aktivit ve vodě ve Zdravotní tělesné výchově na základních školách Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Využití pohybových aktivit ve vodě ve Zdravotní tělesné výchově na základních školách Jitka Pokorná, Gabriela Břečková Uveřejněno: POKORNÁ, J.,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ MUDr. Boris Živný ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ Fyziologické předpoklady pro výkonnostní jachting Vývojové aspekty juniorských výkonnostních

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY VZTAH MEZI ŽIVOTNÍM STYLEM A ÚROVNÍ MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ DĚTÍ STARŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jiří Straka

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Podpora pohybových aktivit v obcích jak na to?

Podpora pohybových aktivit v obcích jak na to? Podpora pohybových aktivit v obcích jak na to? Mgr. Zdeněk Hamřík Vedoucí Katedry rekreologie FTK UP v Olomouci Deputy Principal Investigator of HBSC, Czech Republic WHO Collaborative Cross National Study

Více

Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura 3. lekce Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura 1. TĚLESNÁ ZDATNOST Tělesná zdatnost v moderním

Více