Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (bakalářská) 2012 Alexandra Libová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (bakalářská) 2012 Alexandra Libová"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (bakalářská) 2012 Alexandra Libová

2 Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury ROLE A VÝZNAM POHYBOVÉ AKTIVITY V ŽIVOTNÍM STYLU SOUČASNÉHO OBČANA ČESKÉ REPUBLIKY Diplomová práce (bakalářská) Autor:Alexandra Libová, Managemant volného času Vedoucí práce: Mgr. Michal Kudláček, Ph.D Olomouc

3 Název diplomové práce: Role a význam pohybové aktivity v životním stylu současného občana České republiky Pracoviště: Katedra rekreologie Vedoucí diplomové práce: Mgr. Michal Kudláček, Ph.D Rok obhajoby diplomové práce: 2013 Abstrakt: Bakalářská práce prezentuje zdravotně-preventivní potenciál pohybových aktivit jako nezastupitelnou součást životního stylu. Zvýrazňuje víceré prozdravotní benefity cílevědomého a přiměřeného pohybu jako imperativ ve vztahu ke kvalitě života. Na základě analýzy koncepčního materiálu týkajícího se Moravskoslezkého kraje uvádí význam, důležitost pohybových aktivit, motivaci k pohybu a sportování, hodnotovou orientaci populace příslušného kraje. Svými výsledky přináší informace do problematiky týkající se vztahu pohybových aktivit a, životního stylu. Může tak přispět pro efektivnější vytváření podmínek pozitivního ovlivňování životního stylu platné nejen pro Moravskoslezský kraj. Klíčová slova: Životní styl, zdraví, pohybová aktivita, hodnotová orientace, strategie podpory pohybové aktivity Souhlasím s půjčováním diplomové práce v rámci knihovních služeb

4 Author's first name and surname: Alexandra Libová Titule of the thesis: Role and value of physical activity in lifestyle of contemporary citizen of Czech Republic Department: Recreology Supervisor: Mgr. Michal Kudláček, Ph.D The year of presentation: 2013 Abstrakt: This bachelor thesis presents health and preventive potential of physical activities as an unsubstitutable part of lifestyle. It focuses on several health benefits of systematic and adequate exercise as an imperative of well-being. Using the results of the conceptual material of the Zlín Region, the thesis presents meaning, importance of physical activities, motivations to do exercise and to play sports and value-based orientation of the region's population. The results bring information to an issue of relation of physical activities and lifestyle. Thus the thesis can contribute in creating better conditions for positive influence of lifestyle which can apply not only to the Moravskoslezky Region. Keywords: lifestyle, health, physical aktivity, value orientation, strategy to support physical activity I agree the thesis paper to be lent within the library service

5 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně pod vedením Mgr. Michala Kudláčka, Ph.D a uvedla všechny použité literární a odborné zdroje a dodržovala zásady vědecké etiky

6 Děkuji: Mgr. Michalu Kudláčkovi, Ph.D za pomoc a cenné rady, které mi poskytl při zpracování diplomové práce

7 Obsah 1 ÚVOD PŘEHLED POZNATKŮ Zdraví Zdravý životní styl Kvalita života Pohyb Pohybová aktivita Pohybový režim TEORIE ZDRAVÍ Koncepce zdraví POHYBOVÁ AKTIVITA A ZDRAVÍ POPULACE Strategie podpory pohybové aktivity Meziresortní přístup k problematice podpory pohybové aktivity CÍLE PRÁCE ANALÝZA A DISKUZE - POSTAVENÍ POHYBOVÝCH AKTIVIT V ŽIVOTNÍM STYLU POPULACE ZÁVĚR REFERENČNÍ SEZNAM SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK

8 1 ÚVOD Konzumní způsob života významně narušuje vyváženost formování fyzické, mentální a psychosociální stránky osobnosti člověka. Projevem jsou zhoršené ukazatele zdraví a následně i kvalita života. Aktuálním se v současnosti stává uplatňování dostupných forem, metod, strategií generování, stabilizace a interiorizace zásad zdravého životního stylu tak, aby byla cílevědomě reflektována pozice zdraví jako určující hodnoty lidského života. Naplnění uvedeného požadavku má a musí představovat ústřední princip působení komplexu všech participujících složek osobnosti. Aktivní přístup ke zdraví, zdravotní kultura a zdravotní kompetence se stávají povinností nejen celospolečenskou, ale stejně tak individuální. Ve smyslu celospolečenském jde o trvalé a kvalifikované vytváření podmínek pro optimální působení determinantů zdravého životního stylu, v individuálním smyslu o formování a přijímání doporučení zdravého životního stylu. V intencích uvedeného zdůrazňujeme a argumentujeme nezastupitelnost přiměřené a cílevědomé pohybové aktivity. Uvádíme všeobecně akceptované východiska a požadavky ve vztahu k pohybovým aktivitám a konkretizujeme aktuální stav v pozici pohybových aktivit u populace vybraného regionu České republiky. Formujeme a zdůvodňujeme východiska pro zdravotního kontextu pohybových aktivit, přičemž respektujeme multiaspektovost a multidimenzionálnost interakcí činitelů zdraví. V rámci indikované oblasti konkretizujeme vybrané reálie životního stylu české populace s ambicí uvést empirické, odborné a výzkumné přístupy a poznatky tak, aby byly kompatibilní s holistickým vnímáním zdraví. Zdravotní dimenze pohybových aktivit je prezentována prostřednictvím syntézy vědomostí, principů a koncepcí, integrujících medicínské, biologické, psycho-sociální, pedagogické a další přístupy a poznatky směřující k vyváženému formování kognitivní, afektivní a psychomotorické stránky osobnosti. Orientujeme se na vývoj a aktuální stav zastoupení pohybových aktivit v životním stylu české populace, reflektující kromě změn v životním stylu mládeže také rostoucí podíl seniorů. Bakalářská práce může přispět k syntetizování a spojení nových informací s možným uplatněním při regenerování a realizaci životního stylu akceptujícího pozici pohybových aktivit

9 2 PŘEHLED POZNATKŮ Předpokladem každého poznání je terminologický, pojmový a kategoriální aparát integrující stupeň a úroveň informací, a představující přesné, výstižné, spolehlivé, instruktivní a inspirativní vodítko pro studium, pro plánování a realizaci možného výzkumu. Zdraví, pohyb, výživa, ekologie, civilizace, prevence, životní styl, hygiena, ekologická stabilita a další, představují v současné době pojmy, se kterými se setkáváme ve všech oblastech života. Jejich optimální vzájemná interakce je předpokladem zodpovídající biologické, psychologické, sociální a kulturní stránky fungování a rozvoje osobnosti. 2.1 Zdraví Zdraví je základní zdroj a předpoklad pro optimální fungování člověka v intencích jeho vnímání jako bio-chemické a socio-kulturní struktury. Zdraví je projevem harmonicky vyváženého tělesného a duševního stavu člověka, ve kterém je člověk subjektivně bez problémů a objektivně bez lékařského nálezu. Jako životně důležitý projev je nezastupitelný ve vztahu k dosahování cílů. Zdravý organismus reaguje bez omezení a poškození výkonnosti a objektivních kvalit zdravotního stavu na komplexní podněty a vlivy rozmanitých činitelů vnějšího a vnitřního prostředí, vykazuje odolnost vůči negativním funkčním činitelům povahy chemické, fyzikální, biologické, společenské atd. Zdraví je determinované vnitřními vlivy neovlivnitelné (genetický základ, věk, pohlaví); vnější vlivy ovlivnitelné (životní styl, životní prostředí, zdravotní péče). Na komplexnost zdraví a propojení jeho složek poukazují víceré přístupy: holistický, který nahlíží na člověka jako na nedělitelný a integrovaný celek s akceptováním biologických, psychologických a sociálních složek; dynamický, který analyzuje proměnlivost zdravotního stavu v čase, a zdraví chápe jako proměnlivý jev, který se prosazuje v celoživotní perspektivě; sociální, který zařazuje člověka do širší sítě vztahů rodinných a skupinových, a uvažuje o zdraví v sociálních souvislostech; interaktivní, který sleduje člověka v jeho širším prostředí (přírodním i společensko-politickém)

10 Nejznámější definici zdraví publikovala Světová zdravotnická organizace World Health Organization & Constitution of WHO, (1946): Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease and infirmity Zdraví je stav úplné fyzické, psychické a sociální pohody. Není to jen nepřítomnost choroby nebo slabosti. Kaplan, (1996) konstatují, že uvedená definice připravila půdu pro překonání tradičního přístupu (pouček) tím, že definuje zdraví v širších dimenzích zdravotního stavu včetně tělesných, duševních a sociálních aspektů. Definice zdraví se tu stává obsáhlejší, saturující duševní zdraví a štěstí, a zvýrazňující potřebu celospolečenského konsenzu při zabezpečení zdraví. Křivohlavý (2001a) oceňuje jednoduchost, pozitivnost a motivační charakter formulované definice - naznačuje cíl, ke kterému by měla směřovat snaha všech, zároveň ale poukazuje na její omezenost danou neurčitým vymezením ideálů, když je člověku,,úplně dobře a skutečností, že vůbec nehovoří o duchovním (spirituálním) zdraví, tedy o sféře osobního zaměření v oblasti hodnot. Napříč uvedeným omezením je zdraví chápáno jako vysoká, všeobecně žádaná životní hodnota, jako dynamický jev s úzkou afinitou na kvalitu života a uskutečnění životních cílů, která klade důraz na osobní zodpovědnost člověka za jeho zdravotní stav. Křivohlavý (2001b) respektujíc vztah zdraví a kvality života, definuje zdraví jako,,,celkový (tělesný, psychický, sociální a duchovní) stav člověka, který mu umožňuje dosahovat optimální kvalitu života a není překážkou podobného snažení jiných lidí. Hartl a Hartlová (2000) vymezuje zdraví jako,,souhrn vlastností organismu, které umožňují vyrovnávat se s měnícími se vlivy vnějšího prostředí, včetně pracovního a interpersonálního, bez narušení fyziologicky narušení funkcí. Holčík (2004,) uvádí, že,,zdraví není jen prostým protipólem choroby, ve své podstatě je jinou kategorií, jako choroba. Zdraví je pojmem spíše obecné humánny a sociálním, jako jednostranně medicínským a jeho determinanty a možnosti ochrany, posilňování a rozvoje široce přesahují tradiční doménou zdravotnických služeb

11 Společným jmenovatelem prezentovaných definicí zdraví je chápání zdraví jako: výsledku multifaktoriálních vlivů; důležitého předpokladu uskutečňování životních cílů; dynamického jevu, který je potřebné cílevědomě usměrňovat, ovlivňovat; mimořádně důležité životní hodnoty; jevu, který má biologickou, psychickou, sociální, kulturní a spirituální dimenzi; kvality úzce související s kvalitou života; jevu vyžadujícího osobní zodpovědnost člověka s odpovídajícím podílem komunitních, politických, ekonomických, ekologických činitelů. 2.2 Zdravý životní styl Pojen životní styl úzce souvisí s pojmem zdraví. Životní styl je možné definovat jako,,individuální souhrn postojů, hodnot a zručností, odrážející se v činnosti člověka. Zahrnuje síť mezilidských vtahů, výživu, tělesný pohyb, organizaci času, zájmy, záliby (Hartl a Hartlová, 2000). Životní styl představuje komplex psaných a nepsaných norem a identifikačních vzorů, souhrn životních podmínek, na které lidi berou ohled ve vzájemných vztazích a v chování. Je ovlivněný životní, rodinnou a profesní dráhou každého jednotlivce, společenskými úlohami a tradicemi. Souvisí tedy s konkrétními podmínkami života a promítá se do sociálních rolí, do chování člověka (Čihovský, Hobza, & Dohnal, 2007). Životní styl je typický způsob uspořádání činnosti, jednání lidí, vztahů, hodnot, norem a věcného prostředí ve společnosti, které je integrací životních způsobů jedinců. Životní styl je možné kategorizovat na jednotlivé varianty či alternativy podle povahy, věku, životního stylu, vzdělání, rodinného vztahu a rodinné dráhy, profese a profesní dráhy, způsobu využívání volného času, podle statusu, hodnotové orientace atd. Zajímavou kategorizaci životního stylu uvádí Morrison (In: Čihovský, Hobza, & Dohnal, 2007), který rozlišuje: Survivors (staří, opuštění, dožívající, izolovaní lidé); Sustainers (chudí, žijící z podpory, s negativním vztahem k jiným lidem); Belongers (společensky zařazení příslušníci středních vrstev, lidé konformní); Emulators (mladí, ambiciózní lidé, snažící se prosadit ve společnosti);

12 Achievars (úspěšní, stabilizovaní, společensky a profesně zajištění lidé); I-am-me (mladí, zdraví exhibicionisti orientovaní na peníze a kariéru); Sociately conscious (velmi úspěšní, uvědomělí, zralí lidé) Integrated (vrcholně vyzrálí, tolerantní, adaptabilní, chytří). Životní styl je dynamická kategorie charakterizovaná vědomým a svébytným ztvárněním životní reality do relativně stabilní struktury, s cílem dosáhnout harmonickou vyváženost biopsychické a sociokultůrní stránky osobnosti. Životní styl jako komplex projevů saturuje faktory, které můžou ve vztahu ke zdraví působit jednak jako rizikové, tedy zvyšující riziko vzniku určitého onemocnění, chránící před onemocněním, zvyšující odolnost organismu. Harmonizování uvedených faktorů, hodnot, vztahů a souvislostí se promítá do pojmu zdravý životní styl (zdravý způsob života). Jde o soubor naučených, cílevědomých, kontinuálních, systematických činností, které člověk vykonává pro svoje zdraví. Zdravý životní styl (zdravý způsob života) je charakterizovaný vyvážeností fyzické, mentální a psychické zátěže, která zahrnuje: pravidelný denní režim (dodržování zásad zdravé životosprávy); pravidelnost, cílevědomost a dostatek pohybových stimulů; dodržování zásad osobní, pracovní a komunální hygieny; pestrou, vyváženou, racionální výživu; pravidelný a zodpovědný pitný režim; odmítání návykových látek, odolnost vůči škodlivým vlivům a návykům; harmonické vztahy mezi lidmi, duševní pohodu, pozitivní přístup k životu; zodpovědné environmentální chování; zodpovědnost v oblasti práce a života (poznání vlastních možností, úprava a bezpečnost prostoru pro práci a hru, zodpovědný pohlavní život). Zdravý životní styl jako dynamický jev s vysokou a žádoucí životní hodnotou saturuje všechny dimenze zdraví, a prostřednictvím osobní zodpovědnosti je předpokladem harmonického života a uskutečňování životních cílů

13 2.3 Kvalita života Kvalitu života výstižně charakterizuje Mareš ( In: Řehulka &Řeháková, 2006), a to jako,,individuální vnímání svojí pozice v životě, kontextu té kultury a toho systému hodnot, ve kterém jedinec žije. Vyjadřuje vztah k vlastním cílům, očekávaným hodnotám a zájmům. Zahrnuje komplexním způsobem jedincovo zdraví, psychický stav, úroveň nezávislosti na okolí, sociální vztahy, jedincovo přesvědčení, víru a to ve vztahu k hlavním charakteristikám prostředí. Kvalita života vyjadřuje subjektivní ohodnocení, které se odehrává v určitém kulturním, sociálním a environmentálním kontextu. Kvalita života je syntetizující pojem implikující ekonomické a sociální indikátory a indikátory subjektivní psychické pohody, představuje souhrn podstatných stránek života společnosti, společenských celků a individuí, jehož součástí jsou aspekty ekonomické, sociálně-politické, ekologicko-enviromentální, medicínsko-zdravotní, psychologické, legislativní a další. Kováč (2002) uvádí, že v souladu s novodobými koncepcemi o regulaci v živých systémech je plně opodstatněné uznávat kromě biochemickou, neurofyziologickou a psychickou regulaci chování, opírající se o běžné zkušenosti jednotlivců, znalosti získané učením a významné hodnoty tvořící jeho JÁ osobní filozofii, styl života. Kvalita života je při mezinárodním porovnávání vymezená třemi základními kritérii, ke kterým podle Zeliny (2004) patří: zdravotní péče, vyjádřená průměrnou délkou života a náklady na životní péči na rok na člověka; vzdělanostní úroveň obyvatelstva, vyjádřená počtem negramotných jednotlivců, maturantů v populaci, vysokoškoláků, počtem vysokoškolsky vzdělaných lidí v populaci (celkově i v jednotlivých populačních ročnících - někdy se indexy uvádí jen z ekonomicky činného obyvatelstva); ukazatele životní úrovně, operacionalizované do času potřebné práce na nákup základního spotřebního koše. Vztah zdraví a kvality života pregnantně vymezuje Světová zdravotnická organizace jako,,vnímání vlastní pozice v životě v kontextu kulturních a hodnotových systémů se zřetelem na vlastní životní cíle, očekávání standardy a zájmy. Tento koncept je komplexním způsobem ovlivňovaný fyzickým zdravím a psychickým stavem člověka, úrovní jeho nezávislosti a vztahy k významným znakům prostředí,

14 Zdraví v sobě saturuje určující kompetenci ve vztahu k jakémukoliv hodnotovému modelu smyslu (kvality) života. Křivohlavý (2001 b) jako příklad kritérií kvality života uvádí metodu MANSA: spokojenost s vlastním zdravotním stavem, sebepojetí (self-concept), sociální vztahy, rodinné vztahy, bezpečnostní situace, právní stav, životní prostředí, finanční situace, náboženství (víra), účast na aktivitách volného času, zaměstnání, práce (škola). V pojmu kvalita života je vyjádřený pozitivní hodnotící pól jako předpoklad aktivního rozvíjení vlastního lidského potenciálu. Zdraví je jedním z určujících ukazatelů, determinantů kvality života při respektování účasti a vlivu dalších determinantů, jakými jsou např. úroveň enviromentalního myšlení a programu společnosti stav přírodních a psychosociálních komponentů životního prostředí, úroveň péče společenského systému o rodinu a výchovu dětí, podmínky a dostupnost vzdělání, stav zabezpečení, respektování a ochrany základních lidských práv, stav a možnosti smysluplně trávit volný čas, regenerovat, uspokojovat zájmy sloužící rozvoji osobnosti, pocit jistoty, spokojenosti a další 2.4 Pohyb Pohyb je základním projevem života. Pohyb je ze všeobecného i neurofyziologického hlediska jednou ze základních a nejdůležitějších vlastností živé hmoty. Pohyb živých bytostí je hlavním vnějším projevem jejich životních funkcí, je prostředkem, kterým živá bytost směřuje k dosáhnutí a splnění důležitých životních cílů, životně důležitých úloh. Představuje proces kontinuální adaptace na vnější i vnitřní podmínky ve směru komunikace, korekce, tvorby, řízení. Je synonymem změny, symptomem aktivity v duchu herakleitova,,panta rhei (všechno plyne). Biologická rovina pohybu je u člověka doplněna celou řadou dalších, ve kterých se kombinují a doplňují roviny

15 sociologická, psychologická, estetická, etická, ekonomická, filozofická a jiné. V této komplexnosti pohyb nabývá kromě složky racionální i složku emocionální, směřující k obohacení kvality života. Pohyb nemá jen lokomoční smysl, není to jen pohyb svalů, ale i myšlenek, citů a nálad, nejen psychologická nebo psychofyzická záležitost, ale i společenská síla motivující lidskou soudržnost možná na všech úrovních, na kterých se tato soudržnost realizuje (Rýdl, 2000). Pohybové aktivity nejsou jen podporné doplňky života, ale stávají se přímo jeho uspokojivým smyslem (Hogenová, 2000). Pohyb je základní způsob existence člověka, a to ne jen jako mechanická lokomoce nebo prostý projev svalových činností, ale jako výraz existenční potřeby oduševnělého těla (Hodaň, 2000). Tělesná kultura a sport, saturované pohybem jako dominujícím obsahem, se ve smyslu společenském může stát prostředkem, který překračuje základní dimenze biologické determinace člověka a otvírá mu nový horizont transcendence, tvořivé svobody a etické zodpovědnosti (Kolář, 1998). V lidském pohybu je harmonicky propojená složka fyzická, mentální, psycho-sociální i kulturně-spirituální. Pohyb je univerzálním výrazovým prostředkem člověka, základem jakékoliv aktivní činnosti, seberealizace, je projevem jeho citů, nálad, potřeb, komunikace. 2.5 Pohybová aktivita Pohybová aktivita je mnohostranná pohybová činnost člověka, vyznačující se typicky lidskými atributy, jako jsou cílevědomost, sociální determinovanost, komunikace mezi lidmi a další. Představuje souhrn všech pohybů důležitých k dosáhnutí vymezeného cíle a k dosáhnutí přiměřeného tělesného a psychického rozvoje. Obsah a zaměření pohybových aktivit určují cíle činnosti. Podle nich můžeme hovořit o aktivně-pracovní, společenské, umělecké, sportovní a jiné. Pohybovou aktivitu v kontextu s vnímáním tohoto pojmu v rámci definice WHO (2004) je také možné charakterizovat jako jakoukoliv aktivitu produkovanou kosterním svalstvem, způsobující zvýšení pulzové a dýchací frekvence. Může být součástí sportu, školních aktivit, dětské hry nebo chůze do školy (Dohnal, 2012)

16 2.6 Pohybový režim Pohybový režim představuje všechnu pohybovou činnost, která je součástí života a je uspořádaná do relativně stálého, cyklicky se opakujícího systému, typického pro daného jedince nebo skupinu. Jde o uspořádání všech systematicky vykonávaných pohybových činností, které se vyskytují ve způsobu života člověka v daném časovém intervale, tedy o souhrn motorických aktivit, které jsou více-méně pravidelné a relativně dlouhodobě začleněné do způsobu života ve stanoveném životním cyklu. Pohybový režim závisí na komplexu činitelů, např. na věku, pohlaví, zdravotním stavu, pohybových zkušenostech, hodnotové orientaci, zájmech a postojích, sociálním statusu, profesi, prostředí, tradici apod. Cíl a zaměření pohybového režimu se mění v závislosti od etapy ontogeneze. Přiměřený pohyb, konkretizovaný v pohybovém režimu, patří vedle vlivů životního prostředí, výživy a celého způsobu života k těm intervenujícím činitelům zdraví, které se nedají ničím kompenzovat. Platí to pro celou ontogenezi, ale navíc i pro krajní věkové etapy pro růst a vývoj na straně jedné a involucií u nejvyšší věkové kategorie na straně druhé. Osobitý je význam pohybové simulace mladé generace, když současná podoba života je ve vztahu k pohybovým podnětům podstatně chudší a jednostrannější. Jednoznačně je přitom prokázaný negativní dopad snížené habituální tělesné aktivity na celkový stav organismu. Nedostatek až absence pohybu projevovaná ve všech oblastech pohybu přináší redukci stimulů pro optimální psychosomatický rozvoj, což vede zejména ve vztahu ke kvalitě a kvantitě pohybových aktivit k disproporci mezi fylogeneticky vytvořenou potřebou pohybu a ontogenetickou zkušeností. Výsledkem je postupné zhoršování zdravotního stavu populace

17 3 TEORIE ZDRAVÍ Teorii zdraví je možné definovat jako soubor (systém) vzájemně souvisejících, na sebe logicky navazujících a doplňujících se pojmů, tvrzení, definicí a výroků, které specifikují vztahy mezi proměnnými, s cílem objasnit, zevšeobecnit, interpretovat a předpovědět tyto jevy. Představuje soubor názorů, ideí vysvětlujících určitý jev, jeden všeobecný princip, který je schopný vysvětlit širší třídu údajů či empirických zjištění (Hartl a Hartlová, 2000). V teorii jde o systematická tvrzení, která vysvětlují problém a umožňují za určitých podmínek předvídání jevů. Teorie musí obsahovat jednoznačné pojmy, zahrnout všechny jevy a objekty, které do dané oblasti patří, a nemá obsahovat vzájemně protikladná tvrzení (Jandourek 2001). Orientaci v kontextu teorií zdraví umožňuje práce Seedhouse (1995), a to prostřednictvím jejich rozdělení do čtyř skupin: 1. Teorie, které považují zdraví za ideální stav člověka, kterému je dobře (wellness) 2. Teorie, které chápou zdraví jako fitness normální, dobré fungování. 3. Teorie, které se dívají na zdraví jako na zboží. 4. Teorie, které chápou zdraví jako určitý druh síly. 1. Zdraví jako ideální stav člověka Teorie vychází z definice WHO, která formuluje zdraví jako kladnou a všeobecně žádanou hodnotu, sjednocující fyzický, psychický a sociální obsah pojmu. Je jednoduchá, motivační a srozumitelná. Jejím omezením je absence vnímání duchovní oblasti jako součásti zdraví. Myslíme tím osobní zaměření v oblasti hodnot, např. v podobě zdravých, ekologických, politických či náboženských cílů. Dalším omezením teorie je nejasnost v definování kritérií ideálu při dosáhnutí takových hodnot je možné hovořit, že je člověku sociálně úplně dobře nebo mentálně úplně dobře. Ideál zdraví je z tohoto pohledu nepraktický, pakliže je nedosáhnutelný. 2. Zdraví jako fitness Teorie definuje zdraví jako schopnost dobrého fungování (fitness). V kontextu pojmu fitness jde o dobrou kondici, schopnost tělesně a duševně něco dělat, být připravený na plnění úloh, udržovat se v dobrém stavu apod. Důraz klade na optimální fungování, je tedy zaměřená na lidi na vrcholu zdravý. Nedostatek je dvojpolárnost, dvojhodnotovost vnímání člověk je

18 buď zdraví, nebo nemocný. Dalším je její výlučnost, vylučuje ze souborů zdraví všechny, kteří jsou různým způsobem handicapovaní (např. zdravotně trvale postižených). Kromě uvedeného je definice příliš přísná (hovoří jen o optimu) a statická nesměřuje ke zlepšování zdravotního stavu, ale konzervuje status quo. 3. Zdraví jako zboží V jádru takovéhoto přístupu jde o vnímání zdraví jako něčeho, co je možné, podobné jako zboží dodat, koupit, předat,(nákup léků, lékařského zákroku, rehabilitačních služeb). Posilňuje přesvědčení, že starost o zdraví je věc medicínské vědy, že existuje, anebo bude objevené něco jako zázračný lék, hovoří o možnostech zázračného lékaře, odbourává, resp. oslabuje vnímání potřeby vlastního úsilí o zlepšení zdravotního stavu, neakceptuje existující jedinečnost, specifičnost situace každého člověka. 4. Zdraví jako druh síly Z pohledu teorie zdraví jako síly jde o jeho vnímání jako schopnosti realizovat a uplatnit svůj potenciál, odolávat tlaku negativních životních podmínek, pozitivně reagovat na výzvy a zvládat životní problémy, adaptovat se na nepříznivé situace. Jde o jakousi vnitřní sílu, která je potenciálem pro zvládnutí těžkostí, o osobnostní charakteristiku postoje k životu, pro kterou je charakteristická odolnost, nezdolnost a zvládnutelnost. 3.1 Koncepce zdraví Podstata celistvého přístupu ke zdraví se projevuje v hlavních principech, hodnotách, cílech a funkcích, které jsou zpředmětněné v koncepcích zdraví. Křivohlavý (2001 b) kategorizuje koncepci zdraví do následujících skupin : zdraví jako zdroj fyzické a psychické síly, která člověku pomáhá v životě zdolávat různorodé těžkosti; zdraví jako metafyzická síla představa zdraví jako určitého druhu vnitřní síly člověka, který umožňuje dosahovat vyšší cíle jako je zdraví samo (např. elán, vitalita, schopnost adaptace etc.); salutogenéze individuální zdroj síly, hledání těch faktorů, které zřejmě podmiňují, že lidé vystavení stejným podmínkám neonemocněli;

19 zdraví jako schopnost adaptace schopnost upravit prostředí nebo změnit vlastní způsob života; zdraví jako důkaz dobrého fungování v podstatě jde o koncepci fitness (být v dobré kondici) zdraví jako zboží zdraví jako ideál stav plné tělesné, duševní a sociální pohody a nejen nepřítomnost choroby nebo vady (definice WHO) Sjednocujícími prvky uvedených přístupů jsou vnímání úzkého vztahu mezi zdravím a kvalitou života, širší chápání zdraví ve smyslu jeho individuální (osobní zodpovědnost), ale i společenské podmíněnosti, akceptování holistického vnímání zdraví, které má biologickou, ale i psychickou, sociální a kulturní dimenzi. Současný koncept zdraví má saturovat potřebu optimálního využívání a rozvíjení všech pozitivních biologických, psychických a sociálních vlastností a schopností člověka, které jsou potřebné pro optimální rozvíjení jeho další existence jako jednotlivce a jako součásti lidské společnosti. Zodpovídající výživové návyky, dostatečné zastoupení pohybových aktivit, psychická pohoda, sociální interakce, starost o přiměřené životní a pracovní podmínky, způsobilost odpočívat a uspokojovat svoje zájmy, to všechno jsou činitelé zdraví, jenž podmiňují nápravu celé řady nepříznivých ukazatelů a trendů souvisejících s vysokým stupněm technického rozvoje a civilizace, které se promítly do nárůstu civilizačních chorob. Civilizačních proto, jejich zdroje nepocházejí z prostředí přírody, ale z prostředí vytvořeného člověkem a ze způsobu života, který si postupně s rozvojem civilizace a techniky osvojil. Jde o to, že konstatované nepříznivé ukazatele životního stylu jsou konkretizované, východiska jsou relativně známé, ale napříč této skutečnosti nejsou implementované do chování populace, nepromítají se do životních stereotypů lidí. Podíl příčin civilizačních onemocnění je možné vymezit následovně: množství a kvalita jídla včetně tekutin 50 60% psychický stres 10 20% toxikomanie, hlavně alkohol a cigarety 10 20% dědičná dispozice 5 10% životní prostředí 10 12% ionizační zařízení, smog 2 5% nedostatečný pohyb 3 5%

20 Ve vztahu k rizikovým faktorům zdraví je konstatováno, že kombinace celého spektra fyzikálních, chemických, biologických a psychosociálních vlivů způsobila návrat vícerých klasických nemocí a nárůst výše zmíněných civilizačních chorob. Podnětem pro vznik zdravotních problémů se stávají rozličné faktory a znaky provázející život moderního člověka. Komplex faktorů a znaků, které mohou determinovat iniciaci zdravotních problémů, je ve velké míře ovlivněn poznáním a respektováním činitelů, které jsou vymezeny atributy zdravého životního stylu. Za nejvýznamnější rizikové faktory zdraví jsou v současnosti považovány: nesprávný způsob výživy strava s vysokým obsahem živočišných tuků, vysoký příjem sladkosti a výrobků z bílé mouky, nízký podíl ovoce a zeleniny, nedostatečný příjem ryb a masa, nedostatečný příjem vlákniny, nevyváženost mezi příjmem a výdejem stravy, stereotypnost a nepravidelnost stravování, nedodržování pitného režimu; nesprávný způsob života kouření, alkohol, zneužívání léků, další drogové problémy, nedostatek a nevhodnost pohybové aktivity, chronické sledování televize, subnormní sledování internetu a dalších informačně- komunikačních technologií, nedostatek spánku apod; psychosociální faktory psychické napětí, stres, přetažení, ornamentní tlak na výkon, konflikty spojené s emocionálním vypětím apod. Nerespektování všeobecně akceptovaných zásad zdravého životního stylu přináší zdravotní rizika, snižuje adaptační potenciál jedince, generuje pocit životní nespokojenosti a tím redukuje kvalitu života

21 Tabulka 1 Souvislost mezi faktory životního stylu a civilizačními chorobami (Košč, 1994) Faktory lidského chování ohrožující zdraví O c h o r e n i a srdce rakovina cukrovka a cévy duševní choroby úrazy Kouření Nezdravá výživa Hypokineze Obezita Nadměrné konz.alkoholu Psychosociální stres Legenda: +++ předpokládá se silný vliv na výskyt daného onemocnění ++ předpokládá se nezanedbatelný vliv na výskyt daného onemocnění + možno pozorovat jistou souvislost mezi daným faktorem a výskytem dané nemoci Chová (1993), Foster (1994), Dobrý (1998 a, b?), Rovný(1998), Hartl a Hartlová (2000) a další identifikují a kvalifikují podíl regulačních mechanismů (determinantů) zdraví následující: způsob života, životní styl osobní chování jedince 40 50% životní a pracovní prostředí 20 30% genetické faktory biologické vlivy 10-20% zdravotní péče kvalita zdravotních služeb 10 20% Zdraví je tedy pojmem spíše všeobecně humánním a sociálním než jednostranně medicínským. Jeho regulační mechanismy (determinanty) a možnosti ovlivňování, ochrany a rozvoje významně přesahují tradiční doménu zdravotnických služeb

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU POHYBOVÁ AKTIVITA ŽÁKŮ NA VYBRANÉ STŘEDNÍ ŠKOLE V KLATOVECH DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jakub Topinka Učitelství pro SŠ, Obor

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI STUDIJÍ OPORA Jan Ipser Ústí nad Labem 2013 ÚVODNÍ POZNÁMKA Vážené studentky, vážení studenti,

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Martina Spáčilová Zájmové vzdělávání dospělých Olomouc 2012 vedoucí práce: doc. PhDr. Iveta

Více

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

Didaktika atletiky. Vítězslav Prukner, Iva Machová. Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D.

Didaktika atletiky. Vítězslav Prukner, Iva Machová. Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D. Didaktika atletiky Vítězslav Prukner, Iva Machová Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D. Publikace byla zpracována a vydána v rámci projektu ESF Inovace kombinované formy

Více

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE KLINIKA FUNKČNÍ DIAGNOSTIKY A REHABILITACE, FN u sv. Anny v Brně: Prof. MUDr. Petr DOBŠÁK, CSc., Prof. MUDr. Zdeněk PLACHETA,

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

Silová příprava v Taekwon-Do diplomová práce

Silová příprava v Taekwon-Do diplomová práce UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Silová příprava v Taekwon-Do diplomová práce Zpracoval: Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jan Venzara Název Silová příprava v Taekwon-Do Cíle práce

Více

Předmět vyžaduje teoretické znalosti a praktické dovednosti z výuky předmětu tělesná výchova na ZŠ a SŠ.

Předmět vyžaduje teoretické znalosti a praktické dovednosti z výuky předmětu tělesná výchova na ZŠ a SŠ. IKS-ATLETIKA 1 Předkládám teoretické podklady (učební text) k praktickému studijnímu předmětu Atletika 1 (zkr. KAS/AT1, KAS/KAT2) v podobě distančního textu pro studijní obor Tělesná výchova a sport v

Více

Volný čas a prevence u dětí a mládeže

Volný čas a prevence u dětí a mládeže Volný čas a prevence u dětí a mládeže 1 A co má dítě dělat, když nemá co dělat? 2 Obsah 1. Úvod... 2. Formy aktivit volného času... 2.1. Aktivní využívání volného času a odpočinku... 2.2. Pasivní využívání

Více

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra: Studijní program: Studijní obor: Tělesné výchovy Ekonomika a management Sportovní management Srovnání činností Akademického

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Bakalářská diplomová práce Libuše Jelínková Vedoucí práce:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Vliv HIIT intervence na úroveň kondice studentů střední školy Diplomová práce

Vliv HIIT intervence na úroveň kondice studentů střední školy Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her Vliv HIIT intervence na úroveň kondice studentů střední školy Diplomová práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Eduard Hrazdíra Vypracovala:

Více

Sociální aspekty seniorského věku. Bc. Milena Kánovičová

Sociální aspekty seniorského věku. Bc. Milena Kánovičová Sociální aspekty seniorského věku Bc. Milena Kánovičová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá stářím a problémy seniorského věku. Cílem práce je analyzovat sociální aspekty seniorského

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Katedra tělesné výchovy ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Ústí nad Labem 2010 Vědecký redaktor: PhDr. Jan Šíma, CSc. Autoři:

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky POSILOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PhDr.

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Kvalita ţivota dětí ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce:

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm

Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm Univerzita Palackého v Olomoucí Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Jiřina Kostelná Školský management Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod

Více

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. Dana PROCHÁZKOVÁ Principy

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUâENÍ PRO... Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup

Více

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+ Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Bohumíra Lazarová, Dagmar Navrátilová, Petr Novotný, Radka Odrazilová, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková, Ilona Štorová Age Management pro

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více