Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (bakalářská) 2012 Alexandra Libová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (bakalářská) 2012 Alexandra Libová"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (bakalářská) 2012 Alexandra Libová

2 Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury ROLE A VÝZNAM POHYBOVÉ AKTIVITY V ŽIVOTNÍM STYLU SOUČASNÉHO OBČANA ČESKÉ REPUBLIKY Diplomová práce (bakalářská) Autor:Alexandra Libová, Managemant volného času Vedoucí práce: Mgr. Michal Kudláček, Ph.D Olomouc

3 Název diplomové práce: Role a význam pohybové aktivity v životním stylu současného občana České republiky Pracoviště: Katedra rekreologie Vedoucí diplomové práce: Mgr. Michal Kudláček, Ph.D Rok obhajoby diplomové práce: 2013 Abstrakt: Bakalářská práce prezentuje zdravotně-preventivní potenciál pohybových aktivit jako nezastupitelnou součást životního stylu. Zvýrazňuje víceré prozdravotní benefity cílevědomého a přiměřeného pohybu jako imperativ ve vztahu ke kvalitě života. Na základě analýzy koncepčního materiálu týkajícího se Moravskoslezkého kraje uvádí význam, důležitost pohybových aktivit, motivaci k pohybu a sportování, hodnotovou orientaci populace příslušného kraje. Svými výsledky přináší informace do problematiky týkající se vztahu pohybových aktivit a, životního stylu. Může tak přispět pro efektivnější vytváření podmínek pozitivního ovlivňování životního stylu platné nejen pro Moravskoslezský kraj. Klíčová slova: Životní styl, zdraví, pohybová aktivita, hodnotová orientace, strategie podpory pohybové aktivity Souhlasím s půjčováním diplomové práce v rámci knihovních služeb

4 Author's first name and surname: Alexandra Libová Titule of the thesis: Role and value of physical activity in lifestyle of contemporary citizen of Czech Republic Department: Recreology Supervisor: Mgr. Michal Kudláček, Ph.D The year of presentation: 2013 Abstrakt: This bachelor thesis presents health and preventive potential of physical activities as an unsubstitutable part of lifestyle. It focuses on several health benefits of systematic and adequate exercise as an imperative of well-being. Using the results of the conceptual material of the Zlín Region, the thesis presents meaning, importance of physical activities, motivations to do exercise and to play sports and value-based orientation of the region's population. The results bring information to an issue of relation of physical activities and lifestyle. Thus the thesis can contribute in creating better conditions for positive influence of lifestyle which can apply not only to the Moravskoslezky Region. Keywords: lifestyle, health, physical aktivity, value orientation, strategy to support physical activity I agree the thesis paper to be lent within the library service

5 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně pod vedením Mgr. Michala Kudláčka, Ph.D a uvedla všechny použité literární a odborné zdroje a dodržovala zásady vědecké etiky

6 Děkuji: Mgr. Michalu Kudláčkovi, Ph.D za pomoc a cenné rady, které mi poskytl při zpracování diplomové práce

7 Obsah 1 ÚVOD PŘEHLED POZNATKŮ Zdraví Zdravý životní styl Kvalita života Pohyb Pohybová aktivita Pohybový režim TEORIE ZDRAVÍ Koncepce zdraví POHYBOVÁ AKTIVITA A ZDRAVÍ POPULACE Strategie podpory pohybové aktivity Meziresortní přístup k problematice podpory pohybové aktivity CÍLE PRÁCE ANALÝZA A DISKUZE - POSTAVENÍ POHYBOVÝCH AKTIVIT V ŽIVOTNÍM STYLU POPULACE ZÁVĚR REFERENČNÍ SEZNAM SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK

8 1 ÚVOD Konzumní způsob života významně narušuje vyváženost formování fyzické, mentální a psychosociální stránky osobnosti člověka. Projevem jsou zhoršené ukazatele zdraví a následně i kvalita života. Aktuálním se v současnosti stává uplatňování dostupných forem, metod, strategií generování, stabilizace a interiorizace zásad zdravého životního stylu tak, aby byla cílevědomě reflektována pozice zdraví jako určující hodnoty lidského života. Naplnění uvedeného požadavku má a musí představovat ústřední princip působení komplexu všech participujících složek osobnosti. Aktivní přístup ke zdraví, zdravotní kultura a zdravotní kompetence se stávají povinností nejen celospolečenskou, ale stejně tak individuální. Ve smyslu celospolečenském jde o trvalé a kvalifikované vytváření podmínek pro optimální působení determinantů zdravého životního stylu, v individuálním smyslu o formování a přijímání doporučení zdravého životního stylu. V intencích uvedeného zdůrazňujeme a argumentujeme nezastupitelnost přiměřené a cílevědomé pohybové aktivity. Uvádíme všeobecně akceptované východiska a požadavky ve vztahu k pohybovým aktivitám a konkretizujeme aktuální stav v pozici pohybových aktivit u populace vybraného regionu České republiky. Formujeme a zdůvodňujeme východiska pro zdravotního kontextu pohybových aktivit, přičemž respektujeme multiaspektovost a multidimenzionálnost interakcí činitelů zdraví. V rámci indikované oblasti konkretizujeme vybrané reálie životního stylu české populace s ambicí uvést empirické, odborné a výzkumné přístupy a poznatky tak, aby byly kompatibilní s holistickým vnímáním zdraví. Zdravotní dimenze pohybových aktivit je prezentována prostřednictvím syntézy vědomostí, principů a koncepcí, integrujících medicínské, biologické, psycho-sociální, pedagogické a další přístupy a poznatky směřující k vyváženému formování kognitivní, afektivní a psychomotorické stránky osobnosti. Orientujeme se na vývoj a aktuální stav zastoupení pohybových aktivit v životním stylu české populace, reflektující kromě změn v životním stylu mládeže také rostoucí podíl seniorů. Bakalářská práce může přispět k syntetizování a spojení nových informací s možným uplatněním při regenerování a realizaci životního stylu akceptujícího pozici pohybových aktivit

9 2 PŘEHLED POZNATKŮ Předpokladem každého poznání je terminologický, pojmový a kategoriální aparát integrující stupeň a úroveň informací, a představující přesné, výstižné, spolehlivé, instruktivní a inspirativní vodítko pro studium, pro plánování a realizaci možného výzkumu. Zdraví, pohyb, výživa, ekologie, civilizace, prevence, životní styl, hygiena, ekologická stabilita a další, představují v současné době pojmy, se kterými se setkáváme ve všech oblastech života. Jejich optimální vzájemná interakce je předpokladem zodpovídající biologické, psychologické, sociální a kulturní stránky fungování a rozvoje osobnosti. 2.1 Zdraví Zdraví je základní zdroj a předpoklad pro optimální fungování člověka v intencích jeho vnímání jako bio-chemické a socio-kulturní struktury. Zdraví je projevem harmonicky vyváženého tělesného a duševního stavu člověka, ve kterém je člověk subjektivně bez problémů a objektivně bez lékařského nálezu. Jako životně důležitý projev je nezastupitelný ve vztahu k dosahování cílů. Zdravý organismus reaguje bez omezení a poškození výkonnosti a objektivních kvalit zdravotního stavu na komplexní podněty a vlivy rozmanitých činitelů vnějšího a vnitřního prostředí, vykazuje odolnost vůči negativním funkčním činitelům povahy chemické, fyzikální, biologické, společenské atd. Zdraví je determinované vnitřními vlivy neovlivnitelné (genetický základ, věk, pohlaví); vnější vlivy ovlivnitelné (životní styl, životní prostředí, zdravotní péče). Na komplexnost zdraví a propojení jeho složek poukazují víceré přístupy: holistický, který nahlíží na člověka jako na nedělitelný a integrovaný celek s akceptováním biologických, psychologických a sociálních složek; dynamický, který analyzuje proměnlivost zdravotního stavu v čase, a zdraví chápe jako proměnlivý jev, který se prosazuje v celoživotní perspektivě; sociální, který zařazuje člověka do širší sítě vztahů rodinných a skupinových, a uvažuje o zdraví v sociálních souvislostech; interaktivní, který sleduje člověka v jeho širším prostředí (přírodním i společensko-politickém)

10 Nejznámější definici zdraví publikovala Světová zdravotnická organizace World Health Organization & Constitution of WHO, (1946): Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease and infirmity Zdraví je stav úplné fyzické, psychické a sociální pohody. Není to jen nepřítomnost choroby nebo slabosti. Kaplan, (1996) konstatují, že uvedená definice připravila půdu pro překonání tradičního přístupu (pouček) tím, že definuje zdraví v širších dimenzích zdravotního stavu včetně tělesných, duševních a sociálních aspektů. Definice zdraví se tu stává obsáhlejší, saturující duševní zdraví a štěstí, a zvýrazňující potřebu celospolečenského konsenzu při zabezpečení zdraví. Křivohlavý (2001a) oceňuje jednoduchost, pozitivnost a motivační charakter formulované definice - naznačuje cíl, ke kterému by měla směřovat snaha všech, zároveň ale poukazuje na její omezenost danou neurčitým vymezením ideálů, když je člověku,,úplně dobře a skutečností, že vůbec nehovoří o duchovním (spirituálním) zdraví, tedy o sféře osobního zaměření v oblasti hodnot. Napříč uvedeným omezením je zdraví chápáno jako vysoká, všeobecně žádaná životní hodnota, jako dynamický jev s úzkou afinitou na kvalitu života a uskutečnění životních cílů, která klade důraz na osobní zodpovědnost člověka za jeho zdravotní stav. Křivohlavý (2001b) respektujíc vztah zdraví a kvality života, definuje zdraví jako,,,celkový (tělesný, psychický, sociální a duchovní) stav člověka, který mu umožňuje dosahovat optimální kvalitu života a není překážkou podobného snažení jiných lidí. Hartl a Hartlová (2000) vymezuje zdraví jako,,souhrn vlastností organismu, které umožňují vyrovnávat se s měnícími se vlivy vnějšího prostředí, včetně pracovního a interpersonálního, bez narušení fyziologicky narušení funkcí. Holčík (2004,) uvádí, že,,zdraví není jen prostým protipólem choroby, ve své podstatě je jinou kategorií, jako choroba. Zdraví je pojmem spíše obecné humánny a sociálním, jako jednostranně medicínským a jeho determinanty a možnosti ochrany, posilňování a rozvoje široce přesahují tradiční doménou zdravotnických služeb

11 Společným jmenovatelem prezentovaných definicí zdraví je chápání zdraví jako: výsledku multifaktoriálních vlivů; důležitého předpokladu uskutečňování životních cílů; dynamického jevu, který je potřebné cílevědomě usměrňovat, ovlivňovat; mimořádně důležité životní hodnoty; jevu, který má biologickou, psychickou, sociální, kulturní a spirituální dimenzi; kvality úzce související s kvalitou života; jevu vyžadujícího osobní zodpovědnost člověka s odpovídajícím podílem komunitních, politických, ekonomických, ekologických činitelů. 2.2 Zdravý životní styl Pojen životní styl úzce souvisí s pojmem zdraví. Životní styl je možné definovat jako,,individuální souhrn postojů, hodnot a zručností, odrážející se v činnosti člověka. Zahrnuje síť mezilidských vtahů, výživu, tělesný pohyb, organizaci času, zájmy, záliby (Hartl a Hartlová, 2000). Životní styl představuje komplex psaných a nepsaných norem a identifikačních vzorů, souhrn životních podmínek, na které lidi berou ohled ve vzájemných vztazích a v chování. Je ovlivněný životní, rodinnou a profesní dráhou každého jednotlivce, společenskými úlohami a tradicemi. Souvisí tedy s konkrétními podmínkami života a promítá se do sociálních rolí, do chování člověka (Čihovský, Hobza, & Dohnal, 2007). Životní styl je typický způsob uspořádání činnosti, jednání lidí, vztahů, hodnot, norem a věcného prostředí ve společnosti, které je integrací životních způsobů jedinců. Životní styl je možné kategorizovat na jednotlivé varianty či alternativy podle povahy, věku, životního stylu, vzdělání, rodinného vztahu a rodinné dráhy, profese a profesní dráhy, způsobu využívání volného času, podle statusu, hodnotové orientace atd. Zajímavou kategorizaci životního stylu uvádí Morrison (In: Čihovský, Hobza, & Dohnal, 2007), který rozlišuje: Survivors (staří, opuštění, dožívající, izolovaní lidé); Sustainers (chudí, žijící z podpory, s negativním vztahem k jiným lidem); Belongers (společensky zařazení příslušníci středních vrstev, lidé konformní); Emulators (mladí, ambiciózní lidé, snažící se prosadit ve společnosti);

12 Achievars (úspěšní, stabilizovaní, společensky a profesně zajištění lidé); I-am-me (mladí, zdraví exhibicionisti orientovaní na peníze a kariéru); Sociately conscious (velmi úspěšní, uvědomělí, zralí lidé) Integrated (vrcholně vyzrálí, tolerantní, adaptabilní, chytří). Životní styl je dynamická kategorie charakterizovaná vědomým a svébytným ztvárněním životní reality do relativně stabilní struktury, s cílem dosáhnout harmonickou vyváženost biopsychické a sociokultůrní stránky osobnosti. Životní styl jako komplex projevů saturuje faktory, které můžou ve vztahu ke zdraví působit jednak jako rizikové, tedy zvyšující riziko vzniku určitého onemocnění, chránící před onemocněním, zvyšující odolnost organismu. Harmonizování uvedených faktorů, hodnot, vztahů a souvislostí se promítá do pojmu zdravý životní styl (zdravý způsob života). Jde o soubor naučených, cílevědomých, kontinuálních, systematických činností, které člověk vykonává pro svoje zdraví. Zdravý životní styl (zdravý způsob života) je charakterizovaný vyvážeností fyzické, mentální a psychické zátěže, která zahrnuje: pravidelný denní režim (dodržování zásad zdravé životosprávy); pravidelnost, cílevědomost a dostatek pohybových stimulů; dodržování zásad osobní, pracovní a komunální hygieny; pestrou, vyváženou, racionální výživu; pravidelný a zodpovědný pitný režim; odmítání návykových látek, odolnost vůči škodlivým vlivům a návykům; harmonické vztahy mezi lidmi, duševní pohodu, pozitivní přístup k životu; zodpovědné environmentální chování; zodpovědnost v oblasti práce a života (poznání vlastních možností, úprava a bezpečnost prostoru pro práci a hru, zodpovědný pohlavní život). Zdravý životní styl jako dynamický jev s vysokou a žádoucí životní hodnotou saturuje všechny dimenze zdraví, a prostřednictvím osobní zodpovědnosti je předpokladem harmonického života a uskutečňování životních cílů

13 2.3 Kvalita života Kvalitu života výstižně charakterizuje Mareš ( In: Řehulka &Řeháková, 2006), a to jako,,individuální vnímání svojí pozice v životě, kontextu té kultury a toho systému hodnot, ve kterém jedinec žije. Vyjadřuje vztah k vlastním cílům, očekávaným hodnotám a zájmům. Zahrnuje komplexním způsobem jedincovo zdraví, psychický stav, úroveň nezávislosti na okolí, sociální vztahy, jedincovo přesvědčení, víru a to ve vztahu k hlavním charakteristikám prostředí. Kvalita života vyjadřuje subjektivní ohodnocení, které se odehrává v určitém kulturním, sociálním a environmentálním kontextu. Kvalita života je syntetizující pojem implikující ekonomické a sociální indikátory a indikátory subjektivní psychické pohody, představuje souhrn podstatných stránek života společnosti, společenských celků a individuí, jehož součástí jsou aspekty ekonomické, sociálně-politické, ekologicko-enviromentální, medicínsko-zdravotní, psychologické, legislativní a další. Kováč (2002) uvádí, že v souladu s novodobými koncepcemi o regulaci v živých systémech je plně opodstatněné uznávat kromě biochemickou, neurofyziologickou a psychickou regulaci chování, opírající se o běžné zkušenosti jednotlivců, znalosti získané učením a významné hodnoty tvořící jeho JÁ osobní filozofii, styl života. Kvalita života je při mezinárodním porovnávání vymezená třemi základními kritérii, ke kterým podle Zeliny (2004) patří: zdravotní péče, vyjádřená průměrnou délkou života a náklady na životní péči na rok na člověka; vzdělanostní úroveň obyvatelstva, vyjádřená počtem negramotných jednotlivců, maturantů v populaci, vysokoškoláků, počtem vysokoškolsky vzdělaných lidí v populaci (celkově i v jednotlivých populačních ročnících - někdy se indexy uvádí jen z ekonomicky činného obyvatelstva); ukazatele životní úrovně, operacionalizované do času potřebné práce na nákup základního spotřebního koše. Vztah zdraví a kvality života pregnantně vymezuje Světová zdravotnická organizace jako,,vnímání vlastní pozice v životě v kontextu kulturních a hodnotových systémů se zřetelem na vlastní životní cíle, očekávání standardy a zájmy. Tento koncept je komplexním způsobem ovlivňovaný fyzickým zdravím a psychickým stavem člověka, úrovní jeho nezávislosti a vztahy k významným znakům prostředí,

14 Zdraví v sobě saturuje určující kompetenci ve vztahu k jakémukoliv hodnotovému modelu smyslu (kvality) života. Křivohlavý (2001 b) jako příklad kritérií kvality života uvádí metodu MANSA: spokojenost s vlastním zdravotním stavem, sebepojetí (self-concept), sociální vztahy, rodinné vztahy, bezpečnostní situace, právní stav, životní prostředí, finanční situace, náboženství (víra), účast na aktivitách volného času, zaměstnání, práce (škola). V pojmu kvalita života je vyjádřený pozitivní hodnotící pól jako předpoklad aktivního rozvíjení vlastního lidského potenciálu. Zdraví je jedním z určujících ukazatelů, determinantů kvality života při respektování účasti a vlivu dalších determinantů, jakými jsou např. úroveň enviromentalního myšlení a programu společnosti stav přírodních a psychosociálních komponentů životního prostředí, úroveň péče společenského systému o rodinu a výchovu dětí, podmínky a dostupnost vzdělání, stav zabezpečení, respektování a ochrany základních lidských práv, stav a možnosti smysluplně trávit volný čas, regenerovat, uspokojovat zájmy sloužící rozvoji osobnosti, pocit jistoty, spokojenosti a další 2.4 Pohyb Pohyb je základním projevem života. Pohyb je ze všeobecného i neurofyziologického hlediska jednou ze základních a nejdůležitějších vlastností živé hmoty. Pohyb živých bytostí je hlavním vnějším projevem jejich životních funkcí, je prostředkem, kterým živá bytost směřuje k dosáhnutí a splnění důležitých životních cílů, životně důležitých úloh. Představuje proces kontinuální adaptace na vnější i vnitřní podmínky ve směru komunikace, korekce, tvorby, řízení. Je synonymem změny, symptomem aktivity v duchu herakleitova,,panta rhei (všechno plyne). Biologická rovina pohybu je u člověka doplněna celou řadou dalších, ve kterých se kombinují a doplňují roviny

15 sociologická, psychologická, estetická, etická, ekonomická, filozofická a jiné. V této komplexnosti pohyb nabývá kromě složky racionální i složku emocionální, směřující k obohacení kvality života. Pohyb nemá jen lokomoční smysl, není to jen pohyb svalů, ale i myšlenek, citů a nálad, nejen psychologická nebo psychofyzická záležitost, ale i společenská síla motivující lidskou soudržnost možná na všech úrovních, na kterých se tato soudržnost realizuje (Rýdl, 2000). Pohybové aktivity nejsou jen podporné doplňky života, ale stávají se přímo jeho uspokojivým smyslem (Hogenová, 2000). Pohyb je základní způsob existence člověka, a to ne jen jako mechanická lokomoce nebo prostý projev svalových činností, ale jako výraz existenční potřeby oduševnělého těla (Hodaň, 2000). Tělesná kultura a sport, saturované pohybem jako dominujícím obsahem, se ve smyslu společenském může stát prostředkem, který překračuje základní dimenze biologické determinace člověka a otvírá mu nový horizont transcendence, tvořivé svobody a etické zodpovědnosti (Kolář, 1998). V lidském pohybu je harmonicky propojená složka fyzická, mentální, psycho-sociální i kulturně-spirituální. Pohyb je univerzálním výrazovým prostředkem člověka, základem jakékoliv aktivní činnosti, seberealizace, je projevem jeho citů, nálad, potřeb, komunikace. 2.5 Pohybová aktivita Pohybová aktivita je mnohostranná pohybová činnost člověka, vyznačující se typicky lidskými atributy, jako jsou cílevědomost, sociální determinovanost, komunikace mezi lidmi a další. Představuje souhrn všech pohybů důležitých k dosáhnutí vymezeného cíle a k dosáhnutí přiměřeného tělesného a psychického rozvoje. Obsah a zaměření pohybových aktivit určují cíle činnosti. Podle nich můžeme hovořit o aktivně-pracovní, společenské, umělecké, sportovní a jiné. Pohybovou aktivitu v kontextu s vnímáním tohoto pojmu v rámci definice WHO (2004) je také možné charakterizovat jako jakoukoliv aktivitu produkovanou kosterním svalstvem, způsobující zvýšení pulzové a dýchací frekvence. Může být součástí sportu, školních aktivit, dětské hry nebo chůze do školy (Dohnal, 2012)

16 2.6 Pohybový režim Pohybový režim představuje všechnu pohybovou činnost, která je součástí života a je uspořádaná do relativně stálého, cyklicky se opakujícího systému, typického pro daného jedince nebo skupinu. Jde o uspořádání všech systematicky vykonávaných pohybových činností, které se vyskytují ve způsobu života člověka v daném časovém intervale, tedy o souhrn motorických aktivit, které jsou více-méně pravidelné a relativně dlouhodobě začleněné do způsobu života ve stanoveném životním cyklu. Pohybový režim závisí na komplexu činitelů, např. na věku, pohlaví, zdravotním stavu, pohybových zkušenostech, hodnotové orientaci, zájmech a postojích, sociálním statusu, profesi, prostředí, tradici apod. Cíl a zaměření pohybového režimu se mění v závislosti od etapy ontogeneze. Přiměřený pohyb, konkretizovaný v pohybovém režimu, patří vedle vlivů životního prostředí, výživy a celého způsobu života k těm intervenujícím činitelům zdraví, které se nedají ničím kompenzovat. Platí to pro celou ontogenezi, ale navíc i pro krajní věkové etapy pro růst a vývoj na straně jedné a involucií u nejvyšší věkové kategorie na straně druhé. Osobitý je význam pohybové simulace mladé generace, když současná podoba života je ve vztahu k pohybovým podnětům podstatně chudší a jednostrannější. Jednoznačně je přitom prokázaný negativní dopad snížené habituální tělesné aktivity na celkový stav organismu. Nedostatek až absence pohybu projevovaná ve všech oblastech pohybu přináší redukci stimulů pro optimální psychosomatický rozvoj, což vede zejména ve vztahu ke kvalitě a kvantitě pohybových aktivit k disproporci mezi fylogeneticky vytvořenou potřebou pohybu a ontogenetickou zkušeností. Výsledkem je postupné zhoršování zdravotního stavu populace

17 3 TEORIE ZDRAVÍ Teorii zdraví je možné definovat jako soubor (systém) vzájemně souvisejících, na sebe logicky navazujících a doplňujících se pojmů, tvrzení, definicí a výroků, které specifikují vztahy mezi proměnnými, s cílem objasnit, zevšeobecnit, interpretovat a předpovědět tyto jevy. Představuje soubor názorů, ideí vysvětlujících určitý jev, jeden všeobecný princip, který je schopný vysvětlit širší třídu údajů či empirických zjištění (Hartl a Hartlová, 2000). V teorii jde o systematická tvrzení, která vysvětlují problém a umožňují za určitých podmínek předvídání jevů. Teorie musí obsahovat jednoznačné pojmy, zahrnout všechny jevy a objekty, které do dané oblasti patří, a nemá obsahovat vzájemně protikladná tvrzení (Jandourek 2001). Orientaci v kontextu teorií zdraví umožňuje práce Seedhouse (1995), a to prostřednictvím jejich rozdělení do čtyř skupin: 1. Teorie, které považují zdraví za ideální stav člověka, kterému je dobře (wellness) 2. Teorie, které chápou zdraví jako fitness normální, dobré fungování. 3. Teorie, které se dívají na zdraví jako na zboží. 4. Teorie, které chápou zdraví jako určitý druh síly. 1. Zdraví jako ideální stav člověka Teorie vychází z definice WHO, která formuluje zdraví jako kladnou a všeobecně žádanou hodnotu, sjednocující fyzický, psychický a sociální obsah pojmu. Je jednoduchá, motivační a srozumitelná. Jejím omezením je absence vnímání duchovní oblasti jako součásti zdraví. Myslíme tím osobní zaměření v oblasti hodnot, např. v podobě zdravých, ekologických, politických či náboženských cílů. Dalším omezením teorie je nejasnost v definování kritérií ideálu při dosáhnutí takových hodnot je možné hovořit, že je člověku sociálně úplně dobře nebo mentálně úplně dobře. Ideál zdraví je z tohoto pohledu nepraktický, pakliže je nedosáhnutelný. 2. Zdraví jako fitness Teorie definuje zdraví jako schopnost dobrého fungování (fitness). V kontextu pojmu fitness jde o dobrou kondici, schopnost tělesně a duševně něco dělat, být připravený na plnění úloh, udržovat se v dobrém stavu apod. Důraz klade na optimální fungování, je tedy zaměřená na lidi na vrcholu zdravý. Nedostatek je dvojpolárnost, dvojhodnotovost vnímání člověk je

18 buď zdraví, nebo nemocný. Dalším je její výlučnost, vylučuje ze souborů zdraví všechny, kteří jsou různým způsobem handicapovaní (např. zdravotně trvale postižených). Kromě uvedeného je definice příliš přísná (hovoří jen o optimu) a statická nesměřuje ke zlepšování zdravotního stavu, ale konzervuje status quo. 3. Zdraví jako zboží V jádru takovéhoto přístupu jde o vnímání zdraví jako něčeho, co je možné, podobné jako zboží dodat, koupit, předat,(nákup léků, lékařského zákroku, rehabilitačních služeb). Posilňuje přesvědčení, že starost o zdraví je věc medicínské vědy, že existuje, anebo bude objevené něco jako zázračný lék, hovoří o možnostech zázračného lékaře, odbourává, resp. oslabuje vnímání potřeby vlastního úsilí o zlepšení zdravotního stavu, neakceptuje existující jedinečnost, specifičnost situace každého člověka. 4. Zdraví jako druh síly Z pohledu teorie zdraví jako síly jde o jeho vnímání jako schopnosti realizovat a uplatnit svůj potenciál, odolávat tlaku negativních životních podmínek, pozitivně reagovat na výzvy a zvládat životní problémy, adaptovat se na nepříznivé situace. Jde o jakousi vnitřní sílu, která je potenciálem pro zvládnutí těžkostí, o osobnostní charakteristiku postoje k životu, pro kterou je charakteristická odolnost, nezdolnost a zvládnutelnost. 3.1 Koncepce zdraví Podstata celistvého přístupu ke zdraví se projevuje v hlavních principech, hodnotách, cílech a funkcích, které jsou zpředmětněné v koncepcích zdraví. Křivohlavý (2001 b) kategorizuje koncepci zdraví do následujících skupin : zdraví jako zdroj fyzické a psychické síly, která člověku pomáhá v životě zdolávat různorodé těžkosti; zdraví jako metafyzická síla představa zdraví jako určitého druhu vnitřní síly člověka, který umožňuje dosahovat vyšší cíle jako je zdraví samo (např. elán, vitalita, schopnost adaptace etc.); salutogenéze individuální zdroj síly, hledání těch faktorů, které zřejmě podmiňují, že lidé vystavení stejným podmínkám neonemocněli;

19 zdraví jako schopnost adaptace schopnost upravit prostředí nebo změnit vlastní způsob života; zdraví jako důkaz dobrého fungování v podstatě jde o koncepci fitness (být v dobré kondici) zdraví jako zboží zdraví jako ideál stav plné tělesné, duševní a sociální pohody a nejen nepřítomnost choroby nebo vady (definice WHO) Sjednocujícími prvky uvedených přístupů jsou vnímání úzkého vztahu mezi zdravím a kvalitou života, širší chápání zdraví ve smyslu jeho individuální (osobní zodpovědnost), ale i společenské podmíněnosti, akceptování holistického vnímání zdraví, které má biologickou, ale i psychickou, sociální a kulturní dimenzi. Současný koncept zdraví má saturovat potřebu optimálního využívání a rozvíjení všech pozitivních biologických, psychických a sociálních vlastností a schopností člověka, které jsou potřebné pro optimální rozvíjení jeho další existence jako jednotlivce a jako součásti lidské společnosti. Zodpovídající výživové návyky, dostatečné zastoupení pohybových aktivit, psychická pohoda, sociální interakce, starost o přiměřené životní a pracovní podmínky, způsobilost odpočívat a uspokojovat svoje zájmy, to všechno jsou činitelé zdraví, jenž podmiňují nápravu celé řady nepříznivých ukazatelů a trendů souvisejících s vysokým stupněm technického rozvoje a civilizace, které se promítly do nárůstu civilizačních chorob. Civilizačních proto, jejich zdroje nepocházejí z prostředí přírody, ale z prostředí vytvořeného člověkem a ze způsobu života, který si postupně s rozvojem civilizace a techniky osvojil. Jde o to, že konstatované nepříznivé ukazatele životního stylu jsou konkretizované, východiska jsou relativně známé, ale napříč této skutečnosti nejsou implementované do chování populace, nepromítají se do životních stereotypů lidí. Podíl příčin civilizačních onemocnění je možné vymezit následovně: množství a kvalita jídla včetně tekutin 50 60% psychický stres 10 20% toxikomanie, hlavně alkohol a cigarety 10 20% dědičná dispozice 5 10% životní prostředí 10 12% ionizační zařízení, smog 2 5% nedostatečný pohyb 3 5%

20 Ve vztahu k rizikovým faktorům zdraví je konstatováno, že kombinace celého spektra fyzikálních, chemických, biologických a psychosociálních vlivů způsobila návrat vícerých klasických nemocí a nárůst výše zmíněných civilizačních chorob. Podnětem pro vznik zdravotních problémů se stávají rozličné faktory a znaky provázející život moderního člověka. Komplex faktorů a znaků, které mohou determinovat iniciaci zdravotních problémů, je ve velké míře ovlivněn poznáním a respektováním činitelů, které jsou vymezeny atributy zdravého životního stylu. Za nejvýznamnější rizikové faktory zdraví jsou v současnosti považovány: nesprávný způsob výživy strava s vysokým obsahem živočišných tuků, vysoký příjem sladkosti a výrobků z bílé mouky, nízký podíl ovoce a zeleniny, nedostatečný příjem ryb a masa, nedostatečný příjem vlákniny, nevyváženost mezi příjmem a výdejem stravy, stereotypnost a nepravidelnost stravování, nedodržování pitného režimu; nesprávný způsob života kouření, alkohol, zneužívání léků, další drogové problémy, nedostatek a nevhodnost pohybové aktivity, chronické sledování televize, subnormní sledování internetu a dalších informačně- komunikačních technologií, nedostatek spánku apod; psychosociální faktory psychické napětí, stres, přetažení, ornamentní tlak na výkon, konflikty spojené s emocionálním vypětím apod. Nerespektování všeobecně akceptovaných zásad zdravého životního stylu přináší zdravotní rizika, snižuje adaptační potenciál jedince, generuje pocit životní nespokojenosti a tím redukuje kvalitu života

21 Tabulka 1 Souvislost mezi faktory životního stylu a civilizačními chorobami (Košč, 1994) Faktory lidského chování ohrožující zdraví O c h o r e n i a srdce rakovina cukrovka a cévy duševní choroby úrazy Kouření Nezdravá výživa Hypokineze Obezita Nadměrné konz.alkoholu Psychosociální stres Legenda: +++ předpokládá se silný vliv na výskyt daného onemocnění ++ předpokládá se nezanedbatelný vliv na výskyt daného onemocnění + možno pozorovat jistou souvislost mezi daným faktorem a výskytem dané nemoci Chová (1993), Foster (1994), Dobrý (1998 a, b?), Rovný(1998), Hartl a Hartlová (2000) a další identifikují a kvalifikují podíl regulačních mechanismů (determinantů) zdraví následující: způsob života, životní styl osobní chování jedince 40 50% životní a pracovní prostředí 20 30% genetické faktory biologické vlivy 10-20% zdravotní péče kvalita zdravotních služeb 10 20% Zdraví je tedy pojmem spíše všeobecně humánním a sociálním než jednostranně medicínským. Jeho regulační mechanismy (determinanty) a možnosti ovlivňování, ochrany a rozvoje významně přesahují tradiční doménu zdravotnických služeb

STRATEGIE PODPORY POHYBOVÉ AKTIVITY V ČR

STRATEGIE PODPORY POHYBOVÉ AKTIVITY V ČR Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury STRATEGIE PODPORY POHYBOVÉ AKTIVITY V ČR Tento školící materiál bude sloužit studentům na Univerzitě Palackého a Ostravské univerzitě v inovovaných

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Životní způsob (1) Relativně stabilní forma života člověka, konkrétní; se svým historickým vývojem Činnost,

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 0 6 MUDr. Bc. Rostislav

Více

ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU

ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Zdravotní benefity pohybu Autor Mgr. Alena Němečková

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 9. lekce Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 1. AEROBNÍ ZDATNOST Tento složitý komplex dispozic se v literatuře někdy

Více

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku 001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku Překlad z nové norské knížky Vytrvalost, vydanou norským olympijským výborem pro vrcholové sportovce a trenéry. Správné naplánování a realizace tréninku

Více

Co je program Škola podporující zdraví

Co je program Škola podporující zdraví Co je program Škola podporující zdraví Proces podpory zdraví ve školách se realizuje některými programy, jedním z nich je evropský program Škola podporující zdraví (ŠPZ). Filozofie podpory zdraví vychází

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Stáří a význam pohybu 1 / 6

Stáří a význam pohybu 1 / 6 Stáří a význam pohybu 1 / 6 Obsah STÁŘÍ A VÝZNAM POHYBU... 2 PROCES STÁRNUTÍ... 2 STÁŘÍ... 2 NEZDATNOST ORGANISMU... 3 Doporučení... 3 Vhodné pohybové aktivity... 4 Nevhodná cvičení... 4 Cíl ZTV... 5 Stáří

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

KONDIČNÍ PROGRAMY A POHYBOVÉ REŽIMY_2. Kondiční programy

KONDIČNÍ PROGRAMY A POHYBOVÉ REŽIMY_2. Kondiční programy KONDIČNÍ PROGRAMY A POHYBOVÉ REŽIMY_2 Kondiční programy Kondiční programy jsou programy sestavené převážně pro běžnou populaci, u které dochází k úbytku pohybové aktivity v běžném denním životě. Tato skutečnost

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Vadné držení těla školáků a jeho prevence Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Naplňování vybraných cílů a dílčích aktivit Zdraví 21 v regionálních

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Tělesná výchova ročník TÉMA

Tělesná výchova ročník TÉMA Tělesná výchova ročník TÉMA 1-4 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii; dovede

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice MUDr. Lidmila Hamplová Ministerstvo zdravotnictví ČR Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

Systémové modely Callista Roy Adaptační model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Callista Roy Adaptační model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Callista Roy Adaptační model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *14.10.1939 Los Angeles Základní ošetřovatelské vzdělání Sestra, staniční sestra pediatrie 1963 bc., 1966

Více

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. zástupkyně hlavního hygienika ČR ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví Školní stravování Regulováno evropským potravinovým

Více

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI?

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? INFORMACE EFEKTIVITA BEZPEČNÝ POHYB MOTIVACE Měřič srdeční frekvence vám napomáhá porozumět fungování vašeho organismu a přináší tak mnoho nových informací, které lze dlouhodobě

Více

Rekondice a regenerace

Rekondice a regenerace Rekondice a regenerace VY_32_INOVACE_163 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s problémy současného životního stylu, stručná charakteristika civilizačních chorob, příčiny

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

POHYB JE RADOST. Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity

POHYB JE RADOST. Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity POHYB JE RADOST Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity Úvod Projekt pohybových aktivit Pohyb je radost připravila Katedra tělesné výchovy OU s cílem nabídnout studentům, akademickým pracovníkům

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Třetí ročník projektu za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Třetí ročník projektu za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky. Třetí ročník projektu za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky. Projekt Tancem proti obezitě vznikl v roce 2008, kdy se uskutečnil jeho první ročník. Od té doby se ho zúčastnilo cca 10 000

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí. Zaměřuje

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : BIOLOGIE Ročník: 1. ročník a kvinta Složení, struktura a vývoj Země Geologické procesy v litosféře Země jako geologické těleso Zemské sféry

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Koordinační schopnosti

Koordinační schopnosti Koordinační schopnosti Koordinační schopnosti dříve nazývané obratnostní schopnosti, též koordinačně-psychomotorické, zaujímají mezi ostatními pohybovými schopnostmi zvláštní postavení, vyplývající z různorodosti

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Blok I Psychologie zdraví a Výživa ve wellness programech Psychologie zdraví

Blok I Psychologie zdraví a Výživa ve wellness programech Psychologie zdraví Blok I Psychologie zdraví a Výživa ve wellness programech Psychologie zdraví 1) Předmět psychologie zdraví, historie předmětu, aplikační oblasti, hlavní literatura. 2) Způsoby chápání zdraví a nemoci (laické,

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení Vyučovací předmět: Tělesná výchova (zpracováno do bloků,, kvinta - oktáva) Usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti Ověří jednoduchými testy úroveň stále se zvyšující zdatnosti Jednoduchými testy si ověří

Více

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže V.Bunc UK FTVS Praha Co je možné prohlásit za problematické u mládeže Nízká schopnost realizace herních dovedností ve vysoké intenzitě. Řešení situace

Více

REALIZACE SEMINÁŘE JE V ROCE 2014 PODPOŘENA Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ, Č.

REALIZACE SEMINÁŘE JE V ROCE 2014 PODPOŘENA Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ, Č. REALIZACE SEMINÁŘE JE V ROCE 2014 PODPOŘENA Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ, Č. PROJEKTU 10426 Doba nedávno minulá Anička 1970 Venčení psa 30 min Chůze do školy

Více

NEWSTART. pro každého

NEWSTART. pro každého NEWSTART pro každého NEWSTART Osm základních stavebních kamenů vašeho zdraví Nutrition Excercise Water Sunshine Temperance Air Rest Trust Výživa Pohyb Voda Slunce Střídmost Vzduch Odpočinek Důvěra Výživa

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Klíčová stadia Embryonální vývoj ovlivnění pohybem matky (přetěžování x úrazy), stresové situace Novorozenec pohybové automatismy

Více

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Název materiálu: Náročné životní situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 5. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Náročné životní situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 5. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Doprava a zdraví - souvislosti. MUDr. Helena Kazmarová,, SZÚ MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., MZ ČR

Doprava a zdraví - souvislosti. MUDr. Helena Kazmarová,, SZÚ MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., MZ ČR Doprava a zdraví - širší souvislosti MUDr. Helena Kazmarová,, SZÚ MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., MZ ČR Nepřímé vlivy dopravy Vliv na životní styl neprospívající zdraví omezení fyzicky aktivních způsobů dopravy

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více