VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Zuzana Bílková Tvorba produktu cestovní kanceláře se sportovní motivací a zařazením nových trendů (Nordic Walking) Bakalářská práce 2014

2 Tvorba produktu cestovní kanceláře se sportovní motivací a zařazením nových trendů (Nordic Walking) Bakalářská práce Zuzana Bílková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Věra Fišerová Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: seznam.cz Praha 2014

3 Bachelor s Dissertation Developing portfolio of a travel agency putting emphasis on sport activities incorporating current trends (Nordic Walking) Zuzana Bílková The Institute of Hospotality Management in Prague 8, Ltd. Department of Travel and Tourism Studies Major:Destination Management in the Travel and Tourism Industry Thesis Advisor: Mgr. Věra Fišerová Date od Submission: Date od Thesis Defence: seznam.cz Prague 2014

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Tvorba produktu cestovní kanceláře se sportovní motivací a zařazením nových trendů (Nordic Walking) zpracovala samostatně a veškerou pouţitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem pouţila, uvádím v seznamu pouţitých zdrojů a ţe svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne... jméno a příjmení autora

5 Na tomto místě bych chtěla poděkovat Mgr. Věře Fišerové za cenné rady a odborné připomínky při vedení této bakalářské práce.

6 Abstrakt BÍLKOVÁ, Zuzana. Tvorba produktu cestovní kanceláře se sportovní motivací a zařazením nových trendů (Nordic Walking). [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran 54. Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu produktu cestovní kanceláře se sportovní motivací a zařazením nových trendů (Nordic Walking). Cílem práce je na základě analýzy vytvořit zimní zájezd, který bude orientován na věkový segment let. Součástí zájezdu jsou i vybrané nové trendy. Práce je rozdělena na tři části. Jedná se o teoretickou, analytickou a návrhovou část. V první části práce je pozornost věnována základním pojmům. Jedná se o vysvětlení pojmů jako například volný čas, cestovní kancelář nebo zájezd. Druhá, analytická část práce, se zabývá předpoklady cestovního ruchu ve vybrané destinaci. Jedná se celkově o region Krkonoše a město Špindlerův Mlýn. Předpoklady jsou rozděleny do dvou skupin a zkoumají například místní reliéf, klima, vodstvo nebo kulturní či sportovní vyţití. Součástí této části práce je i dotazníkové šetření. Toto šetření obsahuje dva dotazníky, přičemţ první je zaměřen na veškerou populaci obecně v rámci České republiky, a druhý pouze na věkový segment let. Obsahem třetí části práce je vlastní zájezd, přičemţ součástí tohoto návrhu jsou i vybrané nové trendy (Nordic Walking). Zájezd je tvořen pro věkový segment let. Klíčová slova: cestovní kancelář, nové trendy, sport, volný čas, zájezd

7 Abstrakt This thesis is focused on developing portfolio of a travel agency putting emphasis on sport activities incorporating current trends (Nordic Walking). This thesis aims is to develop a tour project on a analytical bases which should focus on a age segment years old. The thesis is composed out of three parts out of which the first is theoretical and this part deals with the essential terms such as free time, travel agency or tour while the second part is analysis of conditions that are important to tourism industry. A fundamental part of my thesis is public research. This research is devided into two parts out of which the first is focused on the population in the Czech republic on the whole while the second focuses specifically on the age segment years old. The conceptional part is consisted of and deals with the tour as itself while it proposes current trends. As a result of the public research is made a tour to the Špindlerův Mlýn which is well known ski area in Czech republic. Key words: free time, new trends, sport activities, tour, travel agency

8 Obsah Úvod Teoretická část Cestovní ruch Volný čas Cestovní kancelář Produkt cestovní kanceláře Tvorba produktu Výjezdový cestovní ruch Domácí cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch Zájezd Klasifikace zájezdů Typologie sportu Organizace zájezdu Právní úprava zájezdu Právní rámec Vymezení pojmů a vztah zákazníka a pořadatele Nevydařená dovolená a pomoc v nesnázích Analytická část Předpoklady cestovního ruchu Krkonoše - Špindlerův Mlýn Vymezení města Špindlerův Mlýn Lokalizační předpoklady Realizační předpoklady Dotazníkové šetření Dotazník č Dotazník č Návrhová část Popis zájezdu Cílová skupina Informace o ubytování Kalkulace... 58

9 3.3 Program Doporučená trasa Závěr Literatura... 63

10 Seznam grafů Graf č. 1 Na jak dlouhou dobu nejčastěji jezdíte na hory? Graf č. 2 Jakých wellness sluţeb byste vyuţili při trávení dovolené na horách? Graf č. 3 Jak nejraději cestujete na zimní dovolenou? Graf č. 4 Jaký typ ubytování na zimní dovolené preferujete? Graf č. 5 Jaký typ stravování na zimní dovolené preferujete? Graf č. 6 Co je pro Vás rozhodující při výběru zimní dovolené? Graf č. 7 Povaţujete tuzemskou aktivní zimní dovolenou za levnější způsob rekreace oproti zahraniční? Graf č. 8 Jaký typ nových trendů v oblasti cestovního ruchu byste na horách vyuţili? Graf č. 9 Myslíte si, ţe v cestovním ruchu je dostatek nových trendů? Graf č. 10 Jakou částku jste ochotni zaplatit za týden tuzemského lyţování, včetně skipasů? Graf č. 11 Kterou z moţností byste vyuţili na horách? Graf č. 12 Jakého jste pohlaví? Graf č. 13 Kolik Vám je let? Graf č. 14 Jaké je Vaše pohlaví? Graf č. 15 Jaký způsob dopravy zvolíte při cestě na zimní dovolenou? Graf č. 16 Je pro Vás důleţité, aby v cílové destinaci byl větší počet nočních barů a diskoték? Graf č. 17 Vyuţili byste na místě zimní dovolené moţnosti fakultativních výletů? Graf č. 18 Vyuţili byste na místě moţnosti lyţování s lyţařským instruktorem? Graf č. 19 Víte, co je Nordic Walking? Měli byste zájem provozovat tuto činnost na zimní dovolené? Graf č. 20 Jeli byste na hory za jiným účelem, neţ je lyţování, vyzkoušet si nové trendy? (Nordic Walking) Graf č. 21 Je pro Vás důleţité, aby měl hotel k dispozici wellness sluţby? Graf č. 22 Byli byste ochotni zaplatit za aktivní zimní dovolenou v tuzemsku i kč? Graf č. 23 Jste ochotni utratit stejnou sumu peněz jak za zimní, tak letní dovolenou?

11 Seznam zkratek ČR Česká republika KAD Krkonošská automobilová doprava KRNAP Krkonošský národní park TAD Trutnovská autobusová doprava M. N. M Metrů nad mořem NAPŘ Například NOZ. Nový Občanský zákoník TZV Tak zvaný UNWTO Světová organizace cestovního ruch

12 Úvod V současné době je vycestování za hranice naší republiky rutinní záleţitostí, a tohoto faktu vyuţívají cestovní kanceláře, které v dnešní době v rámci cestovního ruchu hrají nezastupitelnou roli. Hlavním úkolem cestovních kanceláří je tedy uspokojení potřeb účastníka cestovního ruchu. Cestovní kanceláře připravují sluţby se širokým spektrem moţností a také zájezdy pro širokou veřejnost, ať uţ se jedná o jakoukoli věkovou skupinu. Cílem této bakalářské práce je na základě analýzy vytvořit zájezd pro nadšence zimních sportů, který bude zaměřen na věkový segment v rozmezí mezi lety. Podle mého názoru, je zájezdů se zimní sportovní tématikou, kde turisté poznají nové záţitky a vyzkouší si současně nové trendy (Nordic Walking) málo, proto jsem se rozhodla věnovat se práci právě na toto téma. V dnešní době je ţivotní styl velice hektický, a proto předpokládám, ţe by mladí lidé chtěli od tohoto stresujícího pocitu ve svém volném čase uniknout prostřednictvím zimních sportů. Cestovní kanceláře nabízejí jejich produkty formou katalogů, které jsou nabízeny v podobě vytištěné knihy, anebo prostřednictvím internetových stránek. Kaţdý katalog musí podávat úplné informace, a to včetně úplné cenové kalkulace. Zájezdy se dělí na pobytové a poznávací. Pobytové zájezdy znamenají, ţe turisté zpravidla tráví dovolenou na jednom místě, nejčastěji se jedná o pobyty u moře či na horách, a jsou zájezdy odpočinkovými. Druhým typem jsou uţ zmiňované zájezdy poznávací, kdy je hlavní tématikou poznávání nových míst. Poznávací zájezd je vhodný především pro vitální turisty, kterým nevadí kaţdodenní pohyb. V rámci naplnění stanoveného cíle jsem práci rozdělila do třech částí. V teoretické části práce se budu snaţit vysvětlit všechny důleţité pojmy, které souvisí se zmíněnou tématikou, ale také objasním, jakým způsobem se cestovní kancelář zakládá. V druhé části práce, tedy v analytické, se budu zabývat lokalizačními a realizačními předpoklady cestovního ruchu ve vybrané destinaci. V mém případě tyto předpoklady aplikuji na městě Špindlerův Mlýn a obecně na regionu Krkonoše. Obsahem analytické 11

13 části práce bude i dotazníkové šetření. První dotazník bude velice obecný, zaměřen obecně na celkovou populaci v rámci České republiky, ale ve druhém dotazníku se budu zabývat uţ pouze mladší generací ve věkovém rozmezí mezi lety. Ve třetí, návrhové části, se budu snaţit navrhnout zimní zájezd do Špindlerova Mlýna, který bude sestavený pro jiţ zmiňovaný věkový segment v rozmezí let. Budu se snaţit vyhledat vhodné ubytování, které by přesně vyhovovalo této skupině, jak z hlediska ceny, tak z hlediska polohy, a to díky faktu, ţe v dnešní nelehké době hraje velkou roli cena. Sportovní tématika je mi velmi blízká, proto doufám, ţe se mi podaří proniknout do dané oblasti, a tím splnit stanovené cíle práce. V práci nejvíce pracuji s knihou Sluţby v cestovním ruchu od J. Oriešky, stejně tak jako komunikuji s informačním centrem ve Špindlerově Mlýně. 12

14 1 Teoretická část 1.1 Cestovní ruch Vymezení cestovního ruchu je velice sloţitou záleţitostí, a existuje celá řada nejrůznějších definic. Cestovní ruch je podle UNWTO činnost osoby cestující na přechodnou dobu do místa mimo její běţné ţivotní prostředí, a to na dobu kratší, neţ je stanoveno, přičemţ hlavní účel její cesty je jiný neţ vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě. Cestovní ruch je tedy aktivita zaloţená na přemisťování, trvá jenom omezený čas (ne více neţ rok) a cílem cestovatele není výdělek. (K. Ryglová, 2011, s. 18) 1.2 Volný čas Přesně definovat volný čas je velice náročné, protoţe je to velice široký pojem. Pro přesnější pochopení rozlišíme dva obecně platné pohledy na volný čas: Kvantitativní nebo reziduální (volný čas je chápán jako opak práce) Kvalitativní či normativní (definují volný čas prostřednictvím nějaké jeho význačné vlastnosti, například svobodná volba činností, které bezprostředně nevedou k uţitku) (M. Čertík, V. Fišerová, 2009, s. 6) Podle Čertíka a Fišerové můţeme definovat volný čas například jako Dobu, časový prostor, v němţ jedinec nemá ţádné povinnosti vůči sobě ani druhým lidem a v němţ se pouze na základě svého vlastního svobodného rozhodnutí věnuje vybraným činnostem. Tyto činnosti ho baví, přinášejí mu radost a uspokojení a nejsou zdrojem trvalých obav či pocitů úzkosti (M. Čertík, V. Fišerová, 2009, s. 7) 1.3 Cestovní kancelář Provozování cestovní kanceláře je ţivností koncesovanou. Pro to, abychom koncesi získali, je zapotřebí prokázat odbornou způsobilost a nutností je získat souhlas od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. O koncesi můţe zaţádat kaţdá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky. 13

15 Hlavní funkce cestovních kanceláří je funkce sluţeb. Jsou to sluţby, které mají uspokojit účastníka cestovního ruchu. Jsou spojeny s nákupem dopravních sluţeb, nákupem ubytovacích sluţeb, informační a propagační činností, vycestováním účastníka mimo místo jeho trvalého bydliště, obvykle ve volném čase za účelem odpočinku, lázeňství, kultury, společenského vyţití aj. Cestovní kancelář má právo organizovat, nabízet a prodávat zájezdy. Při plnění organizační funkce, se všechny nabízené sluţby doplňují, a tím vytvářejí balíček sluţeb (zájezd, pobyt). Rovněţ je v cestovní kanceláři moţnost zakoupení např. map, tištěných průvodců, jízdních řádů aj. Cestovní kanceláře tedy kompletují a sestavují sluţby cestovního ruchu, vytvářejí balíčky sluţeb, které prezentují ve svém katalogu. Za vytvořený balíček sluţeb (zájezd, pobyt) je stanovena celková cena. Máme dva typy jak cestovních kanceláří, tak cestovních agentur. Jedná se o vysílající a přijímající, takţe v anglickém překladu incomingové a outgoingové. Incomingové subjekty jsou specializovány na účastníky příjezdového cestovního ruchu. Pokud hovoříme o outgoingových subjektech, hovoříme tedy o takových subjektech, které se specializují na výjezdový cestovní ruch. Činnost cestovních kanceláří můţe rovněţ ovlivnit jejich sezónnost. Známe tedy cestovní kanceláře, jak s celoročním provozem, tak pouze sezónní, které fungují pouze v daném ročním období. (J. Orieška, 2010, s. 183) 1.4 Produkt cestovní kanceláře Produktem, se rozumí vše, co je na trhu cestovního ruchu nabízeno a vede k uspokojení potřeb účastníků cestovního ruchu. Dále se jedná o poskytování sluţeb a informací a organizování balíčků sluţeb (package). Konečnou verzi produktu si určuje sám zákazník, přesně tak, aby vyhovovala jeho potřebám a poţadavkům. Cestovní kanceláře poskytují sluţby placené a neplacené. Mezi neplacené sluţby se řadí pouze poskytování informací, mezi placené pak organizování balíčků sluţeb a zprostředkování jednotlivých sluţeb cestovního ruchu. 14

16 1.5 Tvorba produktu Výjezdový cestovní ruch Hlavní roli zde představuje výběr sluţeb a následně jejich nákup prostřednictvím obchodní smlouvy s poskytovatelem dané sluţby. Jedná se o ubytovací, stravovací sluţby, dále se jedná o dopravu, a v neposlední řadě také o sluţby delegáta a sluţby na místě (exkurze, vstupenky, transfery). Výjezdový cestovní ruch tedy v praxi znamená, ţe občan vycestuje mimo území České republiky Domácí cestovní ruch Hlavní a často jedinou úlohou organizátorů pobytů a zájezdů v domácím cestovním ruchu, je zajištění především ubytování. Jedná se tedy o pohyb a pobyt obyvatel daného státu v rámci jeho území, při kterém nedojde k překročení státních hranic. (H. Kotíková, 2013, s. 25) Příjezdový cestovní ruch V tomto bodě mluvíme o zajišťování sluţeb zahraničním návštěvníkům. Na českém trhu působí mnoho subjektů, které se zabývají příjezdovým cestovním ruchem. Produktem těchto subjektů jsou sluţby, nebo kombinace sluţeb, které jsou nabízeny cestovním kancelářím v zahraničí. Z pravidla se jedná o tyto sluţby: Ubytování a stravování Místní doprava Místní sluţby Sluţby průvodce (J. Sysel, 2008, s. 19) 15

17 1.6 Zájezd Zájezdem se rozumí organizovaná účast skupiny osob na cestovním ruchu po určité trase, podle předem vypracovaného programu s určitým rekreačním, poznávacím, sportovně turistickým nebo jiným cílem. Pobytový zájezd je organizovaná účast skupiny osob na cestovním ruchu, při níţ jsou účastníci ubytováni převáţně na jednom místě, do kterého se dopravili buď hromadně, nebo individuálně. (E. Kunešová, 2004, s.5) Hlavním významem zájezdu je nejen účelné vyuţívání volného času klientů cestovních kanceláří k rekreaci a odpočinku, poznávání, rozptýlení, ale i dosahování podnikatelských cílů. Podmínky pro podnikání v oblasti cestovního ruchu upravuje zákon č.159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu, kdy pojmem zájezd se rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou z následujících sluţeb, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li sluţba poskytována na dobu přesahující 24 hodin nebo kdyţ zahrnuje ubytování přes noc, a) Doprava, b) Ubytování, c) Jiné sluţby cestovního ruchu, jeţ nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část zájezdu nebo jejichţ cena tvoří alespoň 20% souhrnné ceny zájezdu Zájezdem podle tohoto zákona není kombinace sluţeb cestovního ruchu : a) Kombinace sluţeb cestovního ruchu prodávaná jinému podnikateli za účelem jeho dalšího podnikání b) Kombinace sluţeb, jejíţ nabídka a prodej nesplňuje znaky ţivnostenského podnikání (http://www.mmr.cz/cs/podpora-regionu-a-cestovni-ruch/cestovni-ruch/pravo- Legislativa/Prehled-platnych-pravnich-predpisu/Archiv/Zakon-c Sb-kterynovelizuje-zakon-c-1) Za zájezdy se tedy podle tohoto zákona nepovaţují akce, které jsou organizovány nepodnikatelskou veřejností např. školní výlety, a zájezdem rovněţ nejsou jednodenní výlety. 16

18 1.7 Klasifikace zájezdů Zájezdy dělíme z těchto hledisek: 1. Geografické hledisko a) Domácí zájezd b) Zahraniční zájezd 2. Způsob přípravy a) Standardní (připravený zájezd pro anonymního klienta) b) Forfaitový (zájezd připravený na míru pro daného klienta) 3. Pouţitý dopravní prostředek a) Autokarový zájezd b) Vlakový zájezd c) Letecký nebo lodní zájezd d) Zájezd s vlastní přepravou nebo zájezd s kombinovanou přepravou 4. Délka trvání a) Krátkodobý zájezd (do 3 dnů) b) Dlouhodobý zájezd (nad 3 dny) 5. Roční období a) Letní sezóna b) Zimní sezóna c) Mimosezónní zájezdy 6. Zájezdy podle zaměření a) Lázeňský pobyt - Podmínkou je fakt, ţe v cílové destinaci se nachází přírodní léčivé zdroje. Můţe se tedy jednat o vodu, bahno, plyny a klima 17

19 b) Rekreačně pobytový zájezd pro tento druh zájezdu je hlavním cílem obnovení fyzické a psychické síly, přičemţ jsou účastníci nejčastěji ubytováni na jednom místě c) Poznávací zájezd jedná se o zájezdy, při kterých účastník pozná danou destinaci. Můţe se jednat o tzv. Eurovíkendy, během kterých účastník pozná dané město v Evropě během víkendu d) Kongresový zájezd předmětem je organizace kongresů, výstav, konferencí a další e) Zájezd se speciální tématikou (např. zdravotní, náboţenskou) f) Sportovně-turistický zájezd pro tento druh zájezdu je rozhodující roční období. V létě je to moţnost turistiky, plavání, horských a silničních jízdních kol a další. V zimě se jedná hlavně o klasické a alpské lyţování, snowboarding a jiné Co se týče geografického hlediska, všechny domácí zájezdy jsou organizovány na území České republiky, v případě zahraničního zájezdu se jedná o zájezd, kdy občan České republiky vycestuje za hranice. Cílová destinace můţe být Evropa, ale i jiný kontinent. Můţe se jednat např. o krátkodobé výlety do sousedních zemí, a na druhé straně jde o delší pobytové zájezdy, jejichţ cílovou destinací není Česká republika. Kdyţ dělíme zájezd podle druhu pouţitého dopravního prostředku, musíme konstatovat fakt, ţe jsou stále populární autokarové zájezdy. Důvodem můţe být přizpůsobivost vůči účastníkům, určování co nejzajímavější trasy aj. Cestování autokarem je cenově příznivé, ale v některých případech tento způsob dopravy zvolen není, protoţe neodpovídá poţadavkům zákazníka. Dalším způsobem dopravy můţe být vlakový zájezd, kde je výhodou moţnost vyuţití lůţkových a bufetových vozů. Přeprava tímto způsobem je pohodlná, v porovnání s předchozím druhem dopravy však o trochu delší. Letecké zájezdy jsou v poměru s jiţ zmíněnými druhy dopravy draţší. Účastník si připlácí za rychlost a pohodlí. Velkou úlohu v tomto druhu dopravy hrají nízkonákladové společnosti, díky kterým máme moţnost sehnat velmi výhodné letenky. Velkou výhodou je 18

20 také tarifní systém, který vyuţívají některé letecké společnosti, kdy v případě, ţe zákazník dodrţí určitá pravidla, naskytuje se mu sleva z celkové ceny za přepravu. Lodní doprava zatím nemá velkou odezvu. Ubytování je poskytováno přímo na palubě, kulturní program je zajištěn na lodi a je doplňován o zastávky v přístavech a prohlídkami okolí. Přeprava je zajišťována podle lodního řádu. Kombinovaná přeprava je často vyuţívána k tomu, aby byl zájezd atraktivnější, nebo proto, ţe příjezd do cílové destinace je moţný pouze jedním způsobem dopravy. Kombinuje se např. letecká doprava s autokarovou. Zájezdem s vlastní dopravou se rozumí, ţe účastník si sám zvolí způsob dopravy. Nejčastěji se jedná o automobil, a v dnešní době začíná být populární i obytné auto. Účastníci si sami zvolí trasu jim nejpříjemnější, kde si mohou naplánovat zastávky na zajímavých místech. Cestovní kanceláře svým zákazníkům zajišťují ubytovací sluţby, a také sluţbu, ţe v případě poruchy automobilu nebo nehody jim bude poskytnuta pomoc. 1.8 Typologie sportu Pojem sport představuje všechny formy tělesné činnosti, které prostřednictvím organizované i neorganizované účasti si kladou za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů v soutěţích všech úrovní. (http://www.msmt.cz/sport/zakon-o-podpore-sportu) Cyklistika jízda na jízdním kole prováděna jako sport. Rozlišujeme dráhovou, silniční a horskou cyklistiku. (P. Vitouš, 1980, s. 63) Lyţování jízda na lyţích. Závodní lyţování, tedy lyţování směřující k určitému výkonu, se dělí na klasické (téţ severské), do kterého je zahrnut běh na lyţích, skok a závod sdruţený, a na alpské (téţ sjezdové), kam patří sjezd, slalom, obří slalom a alpská kombinace (P. Vitouš, 1980, s. 163) Nordic Walking - je sportovní chůze se speciálně navrţenými holemi a přináší velice efektivní pohyb a snadnou cestu ke zvýšení fyzické kondice bez ohledu na věk, pohlaví, nebo aktuální fyzickou kondici. (http://www.nordic-walking.cz/) Výhodou tohoto sportu je to, ţe se dá provozovat prakticky kdekoliv, jak v parku ve městě, tak na horách, v lese či například u moře. 19

21 Skialpinismus - je velmi moderní styl lyţování poslední doby. Tento druh sportu představuje kombinaci výšlapu a sjezdu svahu mimo sjezdovou trať. Lyţař má speciální vázání na lyţích, ale také pouţívá speciální pásy nalepené na skluznici, které umoţňují stoupání do kopce. Jelikoţ se tento sport provozuje mimo vyhrazené sjezdové tratě, je zde lyţař ohroţen lavinami. Z toho důvodu je přítomnost lavinového vyhledávače, ale také například lopaty, nutností. 1.9 Organizace zájezdu Organizace zájezdu prochází různými fázemi. Jedná se o výběr destinace, druh pouţité dopravy, ubytování, stravování a moţnost výletů. V neposlední řadě musí být dodrţeno právní hledisko při tvorbě zájezdu. a) Sestavení trasy Jedná se o naplánování trasy, kde se účastníci zájezdu pohybují různými druhy dopravních prostředků. Nezbytnou znalostí při určování trasy, je znalost geografie. Pomůckou při trasování mohou být mapy, průvodci nebo vyuţití internetových stránek. Rozsah zpracování závisí na zvoleném druhu dopravy, a zda se jedná o trasování pohybu nebo pobytu. Trasování pobytu je podmíněno délkou pobytu, ročním obdobím ale i zvoleným typem ubytování. Důleţitým bodem u přípravy trasy je znalost základních informací o dané zemi. Jedná se o celní, vízové předpisy, znalost kultury, měny apod. Při přípravě autokarového zájezdu bereme v úvahu, ţe tento způsob dopravy vyuţívají především zájemci o poznávací zájezdy. Hustá silniční síť, která je v současné době vybudovaná, nám dává k dispozici dostat se na určené místo rychleji, neţ tomu bylo kdy dříve. Při přípravě tohoto druhu zájezdu pouţíváme nejčastěji automapu, nebo GPS navigaci, která nám přesně vyhodnotí, jak délku trasy, co se týče času, ale také i přesný počet kilometrů. 20

22 Podle mnoţství objektů, které po cestě účastníci uvidí, kdy počítáme s významem a velikostí těchto objektů, vzniká denní harmonogram zájezdu. Při výpočtu počítáme s nejvyšší povolenou rychlostí na dálnicích, i silnicích niţších tříd. Rovněţ musíme počítat s tím, ţe v zimním období, nebo na silnicích v horách, bude průměrná rychlost menší. Jsou zde naplánovány zastávky na občerstvení, odpočinek i hygienu účastníků. Dle Evropské dohody o práci posádek v mezinárodní silniční dopravě vyplívá, ţe jeden řidič můţe řídit vozidlo po dobu maximálně 8 hodin, dvakrát do týdne můţe přesáhnout tuto dobu o hodinu, tedy na 9 hodin, ale nesmí se jednat o dva po sobě jdoucí dny. Přestávky po 4 hodinách, které musejí trvat minimálně 30 minut. (J. Orieška, 2010, s. 225) Příprava trasy vlakem je vhodná hlavně pro dlouhé vzdálenosti, a to díky skutečnosti, ţe při tomto druhu dopravy můţeme pouţít lůţkové nebo restaurační vozy. Při větším mnoţství účastníků neţ je 300, je doporučeno objednat si zvláštní vlak, pro který, podle poţadavků klientů, ţelezniční společnost vypracuje zvláštní jízdní řád. Při přípravě harmonogramu tohoto druhu zájezdu musíme brát v potaz fakt, ţe vlaky mívají časté zpoţdění, a v cílové destinaci pouţíváme doplňkovou dopravu, například převozy na místo autokary. (J. Orieška, 2010, s. 226) Musí tedy vše přesně časově vycházet a výhodou je mít připravený náhradní program. Příprava trasy letecké dopravy je podmíněna existencí letišť v dané destinaci. Větší skupina účastníků je nejčastěji přepravována charterovými lety, které mají vlastní letový řád. Tento způsob dopravy je zvolen při dlouhých cestách s tím, ţe v cílové destinaci bude vyuţit jiný druh dopravy, jedná se tedy např. o transfery z a na letiště do letoviska. 21

23 b) Program zájezdu Po vypracování trasy následuje sestavování programu. Je závislý na zaměření zájezdu, a také na poţadavcích klientů. Program by měl být dostatečně pestrý, aby vyhověl co nejvíce účastníkům, od nejmladších počínaje. Prvotně se zpracovává tzv. program sluţeb, který dává přehled o rozsahu a struktuře sluţeb a obvykle obsahuje: Termín zájezdu Interní statistické číslo zájezdu Plánovaný počet účastníků Plánovaný počet průvodců Program Adresy dodavatelů sluţeb Druh zvolené přepravy Trasu, pobytové místo, včetně kategorie a třídy zvoleného ubytování Organizační pokyny (vízová povinnost) aj. (J. Orieška, 2010, s. 227) c) Sluţby pro účastníky a jejich sjednávání Tímto bodem se rozumí sjednávání sluţeb u obchodních partnerů. V praxi to znamená u poskytovatelů ubytovacích, stravovacích sluţeb, dopravců, kdy se cestovní kanceláře snaţí spolupracovat s takovými obchodními partnery, kteří poskytnou sluţby v předem domluvené kvalitě. Od dodavatelů, se kterými cestovní kancelář nemá uzavřenou smlouvu, vzniká smluvní vztah poptávkanabídka-objednávka-potvrzení objednávky. U smluv od dodavatelů dopravních, ubytovacích aj. sluţeb hovoříme o kapacitní smlouvě, díky skutečnosti, ţe kaţdé ubytovací zařízení nebo dopravní prostředek má určitou kapacitu míst či lůţek. Smlouva mezi cestovní kanceláří a obchodním partnerem zpravidla obsahuje: Označení smluvních stran Dobu splatnosti Předmět smlouvy a smluvní podmínky Ceny sluţeb 22

24 Odpovědnost smluvních stran za plnění obsahu smlouvy Platební a zúčtovací podmínky Formu objednávkového styku (J. Orieška, 2010, s. 229) d) Určení ceny zájezdu Tímto bodem máme na mysli kalkulaci zájezdu. Při kalkulaci musíme počítat s rizikem neobsazenosti a rizikem u sluţeb, které později nemůţeme zrušit (stornovat), coţ můţe být případ zakoupení vstupenek. Musíme zde počítat s vlastními náklady, ale také s náklady za poskytnutí sluţeb od našich dodavatelů. Velkou roli při určení ceny hraje doprava, kde důleţitým bodem je tzv. load faktor, z angličtiny znamená procento vytíţení, a jedná se o odhad celkové zaplněnosti dopravního prostředku, z níţ se posléze vypočítají celkové náklady na dopravní prostředek. Nesmíme opomenout fakt, ţe cena, kterou vytváří cestovní kancelář, je jedním z hlavních činitelů toho, jak úspěšný bude stanovený produkt na trhu. V předběţné kalkulaci určujeme předběţné náklady, ze kterých následně vypočítáme předběţnou cenu za jedince. Výsledná kalkulace se sestaví po uskutečnění zájezdu, kdy se sestavují skutečně vzniklé náklady, a zjišťují se příčiny zvýšení čí sníţení oproti předběţné kalkulaci. Stanovíme cenu zájezdu, jejíţ výpočet probíhá nejčastěji takto: Propočteme cenu dopravy na jednu osobu Kalkulace nákladů zájezdu na jednu osobu Kalkulace prodejní ceny zájezdu na jednu osobu Stanovení provize zprostředkovateli cestovní agentuře (J. Sysel, J. Zurynek, 2009, s. 27) 23

25 e) Marketingová strategie Tento bod je velmi důleţitý. Jedná se zde o přitaţlivost nabízeného produktu široké veřejnosti. Jde o nápady, které v mnohých případech není jednoduché realizovat. Musíme zvolit vhodnou podobu toho, jak náš produkt vhodně propagovat. Jedním a častým způsobem je propagace pomocí katalogů, které známe nejčastěji v tištěné podobě, ale v dnešní době je existence elektronických katalogů samozřejmostí. Jedná se tedy o seznam všech nabízených zájezdů a pobytů, jak tuzemských, tak zahraničních, na určitou sezónu (letní, zimní), který se snaţí přilákat co největší počet zájemců. Dobře graficky zpracovaný a přehledný katalog je výhodou. Katalog by nám měl umoţnit snadnou a rychlou orientaci. Zákon o tom, jak má takový katalog vypadat stanovuje téţ zákon č.159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání. (http://www.mmr.cz/getmedia/0afb9e3b-b09c- 4a2e-be7d-5e7f79d2e8d8/Zakon-c-159-o-nekterych-podminkach-podnikani-v-ob_1) Dalším dobrým prostředkem je propagování pomocí plakátu. Jedná se o plakát, který by měl svým obrazovým potiskem a krátkým textem zaujmout. Věší se na místa, kde ho uvidí co největší počet potencionálních klientů, coţ jsou frekventovaná místa, jako např. autobusové a tramvajové zastávky. f) Prodej zájezdu V tomto bodě navazujeme kontakt s klientem, snaţíme se mu nabídnout takový zájezd, aby co nejvíce odpovídal jeho poţadavkům. Záleţí také na faktu, zda-li se jedná o malou kancelář, nebo velkou cestovní kancelář, která má síť poboček. Všeobecně při prodeji zájezdu postupujeme takto: Poskytneme úplné informace zákazníkovi Získáme souhlas zákazníka s cenou, případné doplnění zájezdu o další moţné výlety na místě Vytvoříme rezervaci Ujistíme klienta o existenci pojištění proti úpadku Vydáme potvrzení klientovi o zaplacení zálohy Shromaţďujeme informace o naplněnosti zájezdu Rozhodneme se o uskutečnění či neuskutečnění zájezdu 24

26 Doplacení zájezdu ze strany zákazníka, poskytneme všechny doplňující informace k zájezdu Zašleme konečné informace zákazníkovi o zájezdu Předáme všechny podklady delegátovi, průvodci g) Den odjezdu Evidence všech zákazníku, zda-li jsou všichni přítomni, případné dořešení všech nesrovnalostí. h) Zhodnocení zájezdu Zhodnotíme spokojenost všech zúčastněných, jak po organizační, tak i finanční stránce. Řešíme vzniklé reklamace, vyúčtování průvodců Právní úprava zájezdu Právní rámec Právní úprava platná do konce roku 2013 upravovala problematiku cestovní smlouvy v ustanovení 852a a následující zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů. Dosavadní právní úprava byla nedostatečná a terminologicky značně nepřesná, neboť plněním podle smlouvy nebyla jen cesta sama, ale zájezd, jako soubor sluţeb cestovního ruchu. Právní úprava účinná od 1. ledna 2014 obsaţená v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "NOZ"), je v souladu se směrnicí č. 90/314/EHS ze dne 3. června 1990 o souborných sluţbách pro cesty, pobyty a zájezdy (dále jen směrnice č. 90/314/EHS ), která je základem evropské úpravy zájezdu. Podle základního ustanovení 2521 NOZ se smlouvou o zájezdu pořadatel zavazuje obstarat pro zákazníka předem připravený soubor sluţeb cestovního druhu (zájezd) a zákazník se zavazuje zaplatit souhrnnou cenu. 25

27 Zájezdem 1 se pak rozumí soubor sluţeb cestovního ruchu, pokud je uspořádán na dobu delší neţ dvacet čtyři hodiny nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění: - ubytování, - dopravu, - jinou sluţbu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených sluţeb Vymezení pojmů a vztah zákazníka a pořadatele Za pořadatele je povaţován ten, kdo nabízí zájezd veřejnosti nebo skupině osob podnikatelským způsobem, a to i prostřednictvím třetí osoby. Zákazníkem je pak ten, kdo se zájezdu účastní a kdo čerpá sluţby cestovního ruchu. Smluvní vztah mezi zákazníkem a pořadatelem vzniká na základě uzavření smlouvy o zájezdu, ve které se pořadatel zavazuje pro zákazníka obstarat zájezd a zákazník se zavazuje zaplatit souhrnnou cenu zájezdu (srov NOZ). Smlouva o zájezdu nemusí mít písemnou podobu, pořadatel je však povinen zákazníkovi vydat potvrzení o jejím uzavření, tzv. potvrzení zájezdu, u kterého zákon jiţ písemnou formu povinně vyţaduje. Je-li smlouva o zájezdu vyhotovena v písemné formě, nahradí její stejnopis potvrzení o zájezdu jen tehdy, obsahuje-li všechny náleţitosti stanovené pro potvrzení o zájezdu. Minimální náleţitosti potvrzení o zájezdu upravuje ustanovení 2527 NOZ. V této souvislosti je vhodné uvést, ţe neplatná jsou taková ujednání, která se odchylují od zákonných pravidel v neprospěch zákazníka, kterému se tak dostává ochrany jako slabší strany. Směrnice č. 90/314/EHS ukládá organizátorovi zájezdu co nejrychleji uvědomit zákazníka, pokud je nucen před odjezdem podstatně změnit některou ze základních podmínek smlouvy, a umoţnit mu přijmout vhodné rozhodnutí, např. v podobě odstoupení od smlouvy bez sankce či přijetí dodatku ke smlouvě apod. Nová právní úprava zapracovala 1 srov. ustanovení 2522 NOZ 2 jinou sluţbou můţe být například průvodcovská sluţba v pobytové destinaci, organizace fakultativních výletů apod. 26

28 teze směrnice č. 90/314/EHS do ustanovení NOZ a nově je stanovena pětidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy v případě nesouhlasu se změnou smlouvy Nevydařená dovolená a pomoc v nesnázích Po vzoru dalších zemí, které jsou součástí Evropské unie, zavedl téţ NOZ tzv. institut náhrady za narušení dovolené s tím, ţe pořadatel má povinnost nahradit nemajetkovou újmu utrpěnou zákazníkem v důsledku neplnění nebo vadného plnění sluţeb zahrnutých v zájezdu. Současná právní úprava se v těchto situacích přidrţuje označení náhrada za narušení dovolené, na rozdíl od poměrně frekventovaného označení právo na náhradu za ztrátu radosti z dovolené, ke kterému se velmi často uchyluje zejména laická veřejnost. Právo na náhradu za narušení dovolené vznikne jen v případě, ţe účelem zájezdu je skutečně dovolená a odpočinek cestujícího zákazníka. O tuto situaci se nejedná, kdy účelem zájezdu není pouhá rekreace, ale např. školení, účast na odborné konferenci či vzdělávací akce apod. V případě náhrady za narušení dovolené bude nutné vţdy zcela individuálně posoudit, zda k narušení dovolené došlo a to na základě objektivního kritéria. Subjektivní pocit jednoho z manţelů, jako např. hádka manţela s manţelkou, zda den dovolené stráví u hotelového bazénu, či na pláţi, nelze objektivně posoudit jako naroušenou dovolenou. Naopak o narušenou dovolenou můţe jít v případě, kdy pořadatel ve své nabídce zájezdu garantuje pobyt v klidném hotelu přímo na pláţi, avšak ve skutečnosti se jedná o pobyt v hotelu na rušném a hlučném místě vzdáleném od pláţe 500 m s obtíţným přístupem do moře apod. Ačkoliv ustanovení NOZ o zájezdu nespecifikují způsob náhrady újmy za narušení dovolené, obecné pravidlo náhrady nemajetkové újmy NOZ stanoví, ţe se újma odčiní přiměřeným zadostiučiněním, které musí být poskytnuto v penězích, pokud jiný způsob neodčiní újmu účinněji. Dojde-li na straně cestujícího zákazníka při pobytu na zájezdu k nesnázím, je mu poskytnuta pomoc. Obecně lze za nesnáz povaţovat úraz či onemocnění zákazníka nebo 3 Inspiračním zdrojem pro novou právní úpravu byla právní úprava v dalších evropských zemích, např. Itálie omezuje právo cestujícího odstoupit od smlouvy dvěma pracovními dny od návrhu změny, Belgie a Španělsko třemi kalendářními dny, Rumunsko pěti, Lucembursko sedmi, Portugalsko osmi viz Důvodová práva k návrhu občanského zákoníku 27

29 situaci, kdy se zákazník ztratí při fakultativním zájezdu apod. Rozsah a intenzita pomoci v nesnázích se odvíjejí od toho, k čemu pořadatele zavazuje smlouva a pokud pořadatel poruší tyto povinnosti, musí urychleně zjednat nápravu, aby porušení smlouvy o zájezdu bylo zahlazeno a narovnáno. 2 Analytická část 2.1 Předpoklady cestovního ruchu Krkonoše - Špindlerův Mlýn Zvolila jsem dva typy předpokladů, které jsou podrobněji zkoumány. Jedná se o lokalizační a realizační předpoklady, které jsou aplikovány na příkladu města Špindlerův Mlýn a obecně na regionu Krkonoše Vymezení města Špindlerův Mlýn Špindlerův Mlýn, je součástí Královehradeckého kraje, okresu Trutnov. Toto město je situováno severně od největšího města v tomto kraji, Hradce Králové. Rozloha města Špindlerův Mlýn je 7692 ha a stálých obyvatel je zde Toto horské město je povaţováno jako nejvíce vyhledávané rekreační středisko v Krkonoších. Za dnešní Špindlerův Mlýn je povaţován i Svatý Petr, Bedřichov a Labská - dříve to bývaly samostatné obce. 2.2 Lokalizační předpoklady A) Přírodní Reliéf Obecně, reliéf v Krkonoších je velice hornatý, avšak neopomeňme fakt, ţe leţí na území jak Libereckého, tak Královehradeckého kraje, který se také z části rozkládá v níţinách. Toto území je obklopováno Krkonošským podhůřím z jihu, Jizerskými horami ze západu a 28

30 dále z východu Orlickými horami. Rozkládá se zde Krkonošský národní park (dále jen KRNAP), kde se nachází nejvyšší hora České republiky Sněţka (1602 m. n. m.). Dalším vysokým bodem je Luční hora (1555 m. n. m.), která je povaţována na druhou nejvyšší horu v České republice. Další horou je Studniční hora (1554 m. n. m.) a Černá hora (1299 m. n. m.). Špindlerův Mlýn leţí ve výšce m. n. m.. Krkonoše byly vyhlášeny roku 1963 jako národní park (KRNAP), první na území České republiky. (http://www.krnap.cz/krnap-a-jeho-histrorie/) Toto území se rozděluje do tří zón, a v kaţdé z nich platí jiný ochranný reţim. zóna 1 KRNAP (přísná přírodní) má rozlohu ha a nachází se v nejvyšších částech pohoří; zóna 2 KRNAP (řízená přírodní) má rozlohu ha a navazuje v širokém pásu kolem alpínské hranice lesa na 1. zónu zóna 3 KRNAP (okrajová) má rozlohu ha a rozkládá se ve středních a niţních polohách Krkonoš (http://www.krnap.cz/krnap-a-jeho-ochranne-pasmo/) Klima Krkonoše, jelikoţ se nachází v hornaté části České republiky, tak díky tomuto faktu je zde chladněji, neţ u nás v Praze. Je všeobecně známo, ţe s vyšší nadmořskou výškou klesá teplota vzduchu. V Krkonoších klesá přibliţně o 0,5 aţ 1 C. Průměrná roční teplota v Krkonoších je v rozmezí mezi +6 aţ 0 C, a pro Špindlerův mlýn platí +4,7 C. (http://www.krnap.cz/teplota/) Období inverze znamená, ţe v údolí se hromadí studený vzduch a mlha, naopak na vrcholcích je slunečno a drţí se zde teplý vzduch, nastává v podzimním a zimním období a z pravidla trvá i několik dnů. Sněhové vločky či sněhové krupky padají v nejvyšších bodech Krkonoš prakticky celý rok, ale souvislá sněhová pokrývka se vytváří zhruba v listopadu, a tvoří cm. V Krkonoších je tedy obecně chladno, vlhko a patří mezi pohoří v rámci České republiky, kde je nejbohatší sráţková činnost. Špindlerův Mlýn má mm sráţek ročně. 29

31 Vodstvo V Krkonoších pramení vícero řek. Jedná se o Labe, Malé Labe, Úpu, Jizeru a Mumlavu. Labe se řadí mezi jednu z největších řek a vodních cest v Evropě. Pramení v Krkonoších na Labské louce, těsně u hranic s Polskem, protéká Německem a ústí do Severního moře. Průměrný průtok je 308 m³/s u Hřenska. (http://www.ceske-reky.cz/labe/) Malé Labe je řeka v Krkonoších, dlouhá zhruba 34 km. Pramení na zadní planině černohorské hornatiny a ústí do Labe. Řeka Úpa pramení poblíţ Sněţky, a taktéţ ústí do Labe. Pramen řeky Jizery se nachází v Polsku, a vlévá se do Labe. Mumlava je krátká horská řeka, která ústí do Jizery. Fauna a flora I přesto, ţe Krkonoše mají malou rozlohu, tak je zde zmapován výskyt více neţ 1300 druhů cévnatých rostlin, a mnohonásobně vyšší počet bezcévných rostlin. Dále se zde nacházejí rašeliníky a krkonošské orchideje. Nalezneme zde také krkonošské endemity, mezi které se řadí např. zvonek krkonošský. Nejbliţší botanická zahrada se nachází 100 km od Špindlerova Mlýna, v Liberci. Přesně není zjištěn počet druhů bezobratlých v Krkonoších, ale je odhadován zhruba na druhů.(http://www.krnap.cz/flora-avegetace) Pouze např. u brouků, měkkýšů, motýlů aj. je znám přesný počet. Nejbliţší Zoo se nachází ve Dvoře Králové nad Labem, coţ je necelých 70 km od Špindlerova Mlýna. B) Kulturně - správní Historie Prvními lidmi, kteří se vydali do tehdejšího člověkem nedotknutého pralesu v 16. stol., byli hledači rud a drahých kovů. Poté se ze Špindlerova Mlýna stala hornická a dřevorubecká osada. Aţ na konci 18. stol. toto místo začalo být nazýváno současným názvem- Špindlerův Mlýn, podle mlýna rodu Špindlerů, který byl postaven na Labi. Špindlerův Mlýn je hlavně ve starších knihách popisován jako perla Krkonoš, a to díky své poloze uprostřed nejvyšších českých hor. Od druhé poloviny 19. stol. se nejen ve Špindlerově Mlýně, ale také obecně v Krkonoších, začal rozvíjet turistický ruch. Právě 30

32 z tohoto důvodu došlo k přestavbě roubených chalup na modernější hotely a restaurace. V roce 1802 byl poloţen základní kámen kostela sv. Petra a Pavla, který stojí na místě dodnes. Kulturní památky Augustiniánský klášter a kostel nachází se ve městě Vrchlabí, které je vzdáleno 15 km od Špindlerova Mlýna. Uvnitř klášterního kostela se nachází portálové oltáře, cenné varhany. Součástí je i obytná budova, kde se nacházejí historické a přírodovědné expozice krkonošského muzea. V kostele se pořádají různé koncerty, protoţe disponuje výbornou akustikou Barokní sochy v Jilemnici v tomto městě se nachází rovnou šest soch sv. Jana Nepomuckého. Jilemnice je vzdálena 23 km od Špindlerova Mlýna Bozkovské dolomitové jeskyně místní jeskyně objevili dělníci při těţbě dolomitu. Návštěvní trasa sice prochází nejzajímavějšími místy, ale tvoří pouhou třetinu z celkového rozsahu prostor. Část, kam návštěvníci nemají moţnost se podívat, tvoří velmi úzké dutiny a průlezy. Z toho důvodu jsou tato místa návštěvníkům nepřístupná. Okruh, který je zpřístupněn veřejnosti, je dlouhý 350 metrů a doba prohlídky je 45 minut. (http://www.caves.cz/cz/jeskyne/bozkovske-dolomitovejeskyne/ojeskynich/charakteristika) Bozkov je vzdálený 45 km od Špindlerova Mlýn Městské muzeum Ski v Harrachově leţí 50 km od Špindlerova Mlýna, a toto muzeum ukazuje, jak se na horách ţilo dříve a jaké nástroje a vybavení byly pouţívány Labská bouda nachází se na náhorní plošině Labská louka, kousek od pramene Labe, přímo nad Labským vodopádem. Původní budova slouţila jako hostinec. I přes rekonstrukci, která trvala několik let, stále přetrvávají provozní problémy. Díky její poloze je, převáţně v zimním období, povaţována za hlavní orientační bod. Pančavský vodopád je největší vodopád v Česku, avšak přístup k vodopádu je omezený, a to z toho důvodu, ţe se nachází v I. zóně národního parku. Vrbatova bouda nachází se ve výšce 1400 m. n. m. a je pojmenována podle tragicky zesnulém lyţaři Vrbatovi. Cestu k této boudě je moţno si ulehčit, a to tím, ţe můţeme vyuţít čtyřsedačkovou lanovku na Medvědín, odkud vede vyasfaltovaná silnice. Kousek 31

33 odsud stojí Mohyla Hanče a Vrbaty jako památka na tyto dva lyţaře, kteří tragicky zemřeli při mezinárodním závodě v běhu na lyţích. Luční bouda leţí na Bílé louce. Je to největší a současně nejstarší bouda v Krkonoších a můţeme si zde zakoupit pečivo, které je vyráběno přímo na místě. V minulosti několikrát vyhořela, ale vţdy byla zrekonstruována. Toto místo je příjemným odpočinkem při cestě například na horu Sněţku. Špindlerova bouda v současnosti tato bouda slouţí jako hotel a restaurace. Nachází se na ideálním místě, protoţe tudy prochází hřebenová turistická magistrála. Ostatní předpoklady: Nejvíce akcí, které se konají ve Špindlerově Mlýně, se nejčastěji pořádají v průběhu zimní sezóny. Zde jsou uvedeny některé z nich: Burton Špindl Spring Session letošní zimu se konal jiţ sedmý ročník, a při této několikadenní akci je na programu především závodění ve snowboardingu, ale také doprovodný program hlavně ve večerních hodinách, kdy je v areálu Špindlerova Mlýna přítomno několik známých hudebních skupin aj. Mistrovství České republiky v alpských disciplínách tato akce se koná kaţdoročně v měsíci březnu. Jsou zde k vidění přední čeští lyţaři v alpských disciplínách. Red Bull Nordix závod ve sprintu a skikrosu na běţkách. Krkonošská 70 jiţ tradiční závod, který se koná od roku 1955 v klasickém lyţování. 2.3 Realizační předpoklady A) Komunikační Silniční doprava Důleţitá silnice, která spojuje Špindlerův Mlýn s okolím, je silnice II. třídy č. 295, která vede ze Špindlerova Mlýna a má délku cca 25 km. Další důleţitou silnicí na Krkonošsku je zaručeně silnice I. třídy č. 14, která spojuje Liberec, Vrchlabí, Trutnov, Náchod a 32

34 Českou Třebovou, a také silnice I. třídy č. 16, která začíná ve středočeském kraji, vede přes Mělník, Mladou Boleslav, Jičín, Trutnov a končí v Polsku. Dopravní obsluţnost je zajišťována společností KAD Krkonošská automobilová doprava Vrchlabí. Tato společnost zajišťuje příměstskou i dálkovou dopravu. Dále společností TAD Trutnovská autobusová doprava a OSNADO autobusová doprava. Tyto společnosti poskytují velmi časté spoje Špindlerův mlýn Praha. Ţelezniční doprava Nalezneme zde ţelezniční trať č. 044, která spojuje Vrchlabí Kunčice nad Labem. Dále ţelezniční trať č. 040, která vede z Chlumce nad Cidlinou do Trutnova. Přímo do Špindlerova Mlýna není ţelezniční doprava zavedena. Nejbliţší ţelezniční zastávka se nachází ve Vrchlabí. B) Materiálně technické předpoklady Ubytování Ve Špindlerově Mlýně se nachází 159 ubytovacích zařízení různých kategorií. Jedná se o 53 hotelů, 66 penzionů, 1 kemp, 8 turistických ubytoven a ostatních 31 zařízení, u kterých není kategorie specifikována. (http://apl.czso.cz/huz/obhuz.jsp?k=579742) U většiny ubytovacích zařízení je součástí i stravovací zařízení. Stravovací zařízení: Ve Špindlerově Mlýně se celkově nachází 44 stravovacích zařízení. Tyto zařízení mohou být i součástí hotelů či penzionů. (Informační centrum Špindlerův Mlýn) 33

35 Ostatní zařízení a sluţby Nachází se zde několik půjčoven sportovního vybavení. Lyţařské školy jsou pro toto středisko samozřejmostí. Mezi nejznámější patří: Skol Max Ski School, Yellow Point, Sun Ski, Maja Sport aj. Sportovní, kulturní zařízení a všechna zařízení pro volný čas Špindlerův Mlýn je známý hlavně díky svému modernímu lyţařskému středisku. Nalezneme zde tři čtyřsedačkové lanovky (Svatý Petr, Hromovka, Medvědín), jednu třísedačkovou lanovku (Labská) a jednu dvousedačkovou lanovku (Svatý Petr) a 11 vleků. Dále se ke Špindlerovu Mlýnu řadí i Horní Mísečky. Nachází se zde 25 km sjezdových tratí. Ve Svatém Petru je jedna sjezdovka modrého označení, coţ znamená nejlehčí sjezdovka, nebo sjezdovka pro začátečníky. Tato sjezdovka se nazývá Turistická. Dále se zde nachází jedna červená sjezdovka, coţ je sjezdovka pro středně zdatné lyţaře, a také černá sjezdovka FIS World Cup, která je nejobtíţnější. Zatím jen třikrát v historii se na této sjezdovce konal světový pohár v alpských disciplínách, a to v roce 2005, 2008 a naposledy v roce Hromovka, se v horní části na jedné straně napojuje na modrou sjezdovou trať Svatý Petr, v dolní části se sjezdovka rozdělí a zpět na vlek Hromovka se dostaneme po trati červeného označení. Taktéţ na druhé straně, při výstupu ze čtyřsedačkové lanovky Hromovka, se dolů dostaneme po červené sjezdovce. Areál Hromovka je vyhledávaný hlavně díky moţnosti večerního lyţování. Medvědín nabízí nově rozšířenou černou sjezdovku, dále dvě červené sjezdovky, které se ve spodní části spojí do jedné. Modré sjezdovky, pojmenované Vodovodní cesta, mohou návštěvníci vyuţít při sjezdu přes Horní Mísečky, a dále nazpět na čtyřsedačkovou lanovku Medvědín. Labská má k dispozici jednu červenou sjezdovku. Pro lyţařské středisko tohoto charakteru, musí být samozřejmostí sledování nových trendů, a tím přizpůsobovat svoji nabídku sluţeb zákazníkům. I proto je zde hned několik snowparků. Burton Snowpark Svatý Petr, Burton Easy Park Hromovka a Snowpark Horní Mísečky. Nalezneme zde například Big Air skok, nebo U-rampu, a díky tomu má Špindlerův Mlýn moţnost hostit nejrůznější druhy závodů, ať uţ se jedná o závody mezinárodní, Český pohár nebo Mistrovství ČR. I pro příznivce klasického lyţování je zde hned několik variant. Uvedu dva příklady. První variantou můţe být nenáročná trasa, vhodná i pro rodiny s dětmi, pojmenovaná Trasa 34

36 Buď fit. Tato trasa měří 8 kilometrů a vede z centra Špindlerova Mlýna (720 m n.m.) od pošty přes Bílý most vpravo městským parkem k restauraci Labuţník stále proti proudu Labe kolem adrenalinového parku Yellow Point - k lanovce na Medvědín dále k srubu KRNAPu pokračuje tzv. Harrachovou cestou do Labského dolu (892 m n.m.) trasa končí u Malého labského vodopádu. Další variantou, která je uţ poněkud náročnější, je trasa Špindlerův Mlýn Horní Mísečky. Délka trasy je 8 kilometrů a vede z centra Špindlerova Mlýna (Bílý most) - vpravo podél řeky Labe k restauraci Labuţník - vlevo lesní cestou - Hotel Montana - Hotel Vojenská zotavovna Bedřichov - po červené turistické značce - restaurace u Medvěda - vpravo po upravené běţkařské trase kopcem Medvědín - Horní Mísečky na bufet Stopa - po červené turistické značce - KRKONOŠSKÁ MAGISTRÁLA - aţ zpět do centra Špindlerova Mlýna. Nalezneme zde také 4 kilometry dlouhou sáňkařskou dráhu, na kterou nás vyveze autobus přímo z centra Špindlerova Mlýna. Dále si můţeme vyzkoušet Snowtubing, který se zde nachází hned dvakrát. Jedná se o jízdu v ledovém korytě na nafouklé pneumatice. Ve Špindlerově Mlýně se nachází bobová dráha, která zde byla postavena jako první svého druhu v rámci České republiky. Díky umělému osvětlení můţe být v provozu i po setmění. Je zde vybudován také aquapark se třemi tobogány, dětským bazénkem, saunou a párou. Pro milovníky relaxace je zde Sauna World, který nabízí: velkou finskou saunu (90 C), tropickou saunu (70 C), eukalyptovou saunu (40 C), parní lázeň (40 C), bylinkovou saunu (45-50 C), Kneippův chodník a hydromasáţní whirlpool. Mezi další volnočasové aktivity v rámci Špindlerova Mlýna patří i Monkey park, coţ je lanové centrum, které je nejdelší na území celých Krkonoš. Návštěvník tohoto parku postupně zdolává překáţky, které jsou zavěšeny na lanech mezi stromy ve výšce 3 7 metrů. Vše je koncipováno tak, aby tento park mohl navštívit i netrénovaný turista, protoţe si při překonávání překáţek můţe oddechnout na jednotlivých odpočívadlech. Jediné omezení, co tento park má, je minimální dosaţená výška 140 cm. Dále se zde nachází lezecká stěna, disc-golf hřiště, coţ je jeden z nejrozšířenějších sportů s létajícím talířem a je odvozen od klasického golfu. Cílem této hry je dostat létající talíř do jamky s co nejmenším počtem hodů. Jamka je nejčastěji tvořena z ocelového koše. Také se zde organizují vyhlídkové lety, které jsou podmíněny hezkým počasím. V případě špatného počasí se lety nekonají. Na území KRNAPu se nachází také cyklistické trasy. Tyto cyklotrasy mají specifické značení, a to díky faktu, ţe na území I. a II. zóny KRNAPu je zakázáno vjíţdět s kolem 35

37 mimo značené cesty. Nachází se zde také Špindl Bike park který je v provozu v letních měsících. Nabízí 5 tratí od nejlehčích, aţ po velmi náročné tratě. Mezi další volnočasové vyţití ve Špindlerově Mlýně patří zajisté vyuţití fitness, tenisových kurtů či squashe. Areály Svatý Petr, Medvědín a Labská jsou propojeny pravidelnými autobusovými linkami. Všechny uvedené aktivity jsou podmíněné ročním obdobím. Špindlerův Mlýn je také zásoben velkým mnoţstvím restaurací a nočních diskoték. Mezi nejznámější zajisté patří klub Dolská a Silver Rock music klub. Zhodnocení: Špindlerův Mlýn nabízí nepřeberné mnoţství aktivit, jak pro příznivce letních, tak i zimních sportů. Nachází se zde mnoho volnočasových aktivit, kterých se můţeme zúčastnit jak při hezkém počasí, tak i v případě, ţe nám počasí nepřeje. Můţe se jednat například o aquapark Špindlerův Mlýn či vyuţití fitness centra. Jsou zde velice přívětivé klimatické podmínky pro cestovní ruch, jak přes zimní období pro lyţaře, tak v letních měsících pro cyklistiku či turistiku. Nachází se zde mnoho přírodních či kulturních památek, které stojí za to vidět. Špindlerův Mlýn má velmi dobré předpoklady pro cestovní ruch. 2.4 Dotazníkové šetření Znění této bakalářské práce je tvorba produktu cestovní kanceláře se sportovní motivací a zařazením nových trendů (Nordic Walking). Proto jsem se rozhodla, ţe jako další metoda pro analytickou část práce, bude pouţita metoda dotazníkového šetření. Cílem tohoto dotazníku je zjistit pohled dotazovaných náhodných osob na otázky, týkající se zimního zájezdu, co vše by na místě vyuţili, jakou cenu jsou ochotni zaplatit za týden aktivní dovolené na horách, a jestli by, v případě moţnosti, vyuţili vybrané nové trendy, které jsou v dotazníku zmíněny. Vyuţila jsem písemnou metodu, kdy jsem připravený dotazník rozdala náhodným osobám. Písemná metoda je velice funkční v tom, ţe respondent má dostatek času se nad otázkou zamyslet a věnovat zodpovězení dostatek času. Anonymita, kterou respondent při vyplňování dotazníku má, můţe vést k faktu, ţe odpovědi budou 36

38 upřímnější. Rozdala jsem 230 dotazníků a nazpět jsem dostala 106 dotazníků. Návratnost dotazníků je tedy 46%. Dotazník č. 1 byl tedy zodpovídán náhodnými osobami. Úplné znění dotazníku je uvedeno v příloze č. 1. Dotazník č. 2 byl zodpovídán také náhodnými mladými osobami. Rozdala jsem 150 dotazníků a nazpět jsem dostala 60 dotazníků. Návratnost je tedy 40%. Znění dotazníku je uvedeno v příloze č. 2 Respondent vţdy musel vybrat pouze jednu vhodnou odpověď. Vyhodnocení výsledků dotazníku č. 1: Dotazník č. 1 Graf č. 1 - Na jak dlouhou dobu nejčastěji jezdíte na hory? Na jak dlouhou dobu nejčastěji jezdíte na hory? Prodlouţený víkend 18% Déle neţ týden 1% Týden 81% Zdroj: vlastní zpracování U první otázky jsem zjistila, ţe 81 % respondentů nejraději tráví svoji zimní dovolenou v délce jeden týden. Musím konstatovat, ţe uţ při tvoření otázek do dotazníku, jsem očekávala, ţe tato odpověď bude převaţovat nad ostatními. 18% dotazovaných má nejraději prodlouţený víkend na horách. Musím podotknout, ţe kdyţ jsem se dívala na ostatní odpovědi v dotazníku, tak tuto moţnost volil věkový 37

39 segment v rozmezí let. Myslím si, ţe tato věková skupina je v dnešní době velmi pracovně vytíţená, proto nemá čas trávit delší časový úsek na zimní dovolené, neţ je prodlouţený víkend. Pouze 1% odpovědělo, ţe nejčastěji tráví zimní dovolenou delší, neţ jeden týden. Graf č. 2 - Jakých wellness sluţeb byste vyuţili při trávení dovolené na horách? Jakých wellness sluţeb byste vyuţili při trávení dovolené na horách? Masáţe 12% ţádné 1% Sauna 16% Pára 8% Bazén/Vířivka 63% Zdroj: vlastní zpracování Na tuto otázku nadpoloviční většina dotazovaných odpověděla, coţ bylo v tomto případě 63% dotazovaných, ţe by vyuţili moţnosti bazénu či vířivky. Dalších 16 % respondentů by vyuţilo saunu a 12% masáţe. Pouze 8% dotazovaných by dalo přednost páře a 1% respondentů nevybralo ţádnou z nabízených odpovědí. Tento výsledek pro mne není překvapením, a to z toho důvodu, ţe bazén/vířivka se řadí mezi místa, kde se účastníci zrelaxují, a to i za přítomnosti svých nejbliţších. Obecně wellness sluţby se, dle mého názoru, stávají mnohem více populární, neţ tomu bylo doposud. Wellness přináší pocit uvolnění, únik od stresu a únavy. Co mě velmi překvapilo, bylo zjištění ohledně masáţí, které by vyuţilo pouze 12% dotazovaných. Pojem masáţ je pro mne nezbytnou součástí spojený s pocitem uvolnění a úniku od stresu a únavy. Myslím si, ţe je to zapříčiněno tím, ţe masáţe ne vţdy jsou zahrnuty v ceně wellness. Z toho důvodu návštěvníci hotelů raději vyuţijí sluţby, jako je jiţ zmíněná vířivka, bazén či sauna, které bývají v ceně za pobyt hotelu. Návštěvníci uţ nechtějí připlácet za další sluţby. 38

40 Graf č. 3 - Jak nejraději cestujete na zimní dovolenou? Jak nejraději cestujete na zimní dovolenou? Letecky 10% Autobusem 3% Vlastní doprava 87% Zdroj: Vlastní zpracování Na tuto otázku 87% dotazovaných odpovědělo, ţe nejraději na zimní dovolenou cestují vlastní dopravou. Zdůvodňuji si to tím, ţe si účastník sám vytvoří trasu do cílové destinace, která mu připadá nejvíce vhodná, můţe si udělat zastávky na odpočívadlech dle jeho individuální potřeby. Musím podotknout, ţe je pro mne celkem nepochopitelný fakt, ţe 10% respondentů odpovědělo, ţe se na zimní dovolenou nejraději dopravují letecky. Jelikoţ já sama jsem velmi častý návštěvník zimních letovisek, je pravda, ţe hlavně těch evropských, tak vím, ţe většina lidí se právě na tyto místa dopravuje automobilem, autobusem, nebo v dnešní době velmi populárním obytným automobilem. Nabízí se zde moţnost, ţe při dotazování jsem narazila na osoby, které na hory často nejezdí, ale kdyţ uţ se vypraví, tak nejedou navštívit naše zahraniční sousedy, ale vypraví se např. rovnou do USA, Kanady nebo na Nový Zéland, který se stává velmi populárním hlavně v letních měsících. U těchto destinací je tedy letecká doprava nezbytná, avšak dopravení všeho potřebného materiálu do destinace je poněkud obtíţnější a rozhodně draţší, neţ v případě dopravy automobilem. Doprava autobusem, v případě trávení aktivní zimní dovolené, v tomto případě není úspěšná. Vybrali si ji pouze 3% dotazovaných osob. Tento způsob dopravování se na hory nepatří mezi oblíbené, a to zřejmě díky faktu, ţe kaţdý dotazovaný má rozdílné lyţařské kvality, tudíţ nechce trávit celý den na svahu a čekat na předem domluvený čas příjezdu 39

41 autobusu. Taktéţ tento způsob dopravy nemusí odpovídat vyhledávané kvalitě sluţeb a pohodlí. V dotazníku nikdo z dotazovaných osob nevyuţil moţnosti cestovat na zimní dovolenou vlakem. Graf č. 4 - Jaký typ ubytování na zimní dovolené preferujete? Jaký typ ubytování na zimní dovolené preferujete? 3% 3% 2% 10% Penzion Menší hotel s osobnějším přístupem Hotelové řetězce 82% Typ ubytování nerozhoduje Apartmány Zdroj: vlastní zpracování U této otázky dotazovaní nejčastěji vybírali, a to v 82% odpovědí, ţe preferují menší hotel s osobnějším přístupem. Musím konstatovat, ţe tento výsledek pro mne není překvapením. Dalších 10% si vybírali penzion a pouze 3% dotazovaných volili odpověď hotelových řetězců a se stejným počtem taktéţ dopadla odpověď, ţe typ ubytování nerozhoduje. Já osobně jsem stejného názoru, například v rakouských Alpách je bydlení v typickém horském hotelu velice příjemným záţitkem, personál zde chodí oblečen do typických krojů, stejně tak je tomu i v italských Dolomitech. 2% respondentů preferují ubytování v apartmánech a v dotazníku byla také moţnost odpovědi kempu, kterou však nevyuţil nikdo z dotazovaných osob. Tato otázka je úzce spjata s otázkou následující, kdy respondenti vybírali moţnosti stravování v místě zimní dovolené. 40

42 Graf č. 5 - Jaký typ stravování na zimní dovolené preferujete? Jaký typ stravování na zimní dovolené preferujete? Plná penze 5% Vlastní strava Pouze snídaně 5% 8% Polopenze 82% Zdroj: vlastní zpracování V tomto bodě rovněţ 82% respondentů odpovědělo, ţe nejraději vyuţívají polopenzi jako formu stravování na dovolené. V rámci zimní dovolené je to asi obvyklejší jev, neţ na letní dovolené. Příčinou můţe být fakt, ţe na zimní dovolené se účastníci ráno nasnídají a během dne si udělají pauzu v nějaké místní restauraci či typické horské hospodě na sjezdovce. V letních měsících by tomu bylo dle mého názoru jinak, protoţe většina účastníků by se chtěla v době poledne, kdy je slunce nejaktivnější, schovat právě zpět do hotelu, neţ opadne největší polední ţár. Z toho důvodu by moţná většina účastníků vyuţila moţnosti plné penze v hotelu. Z celkového počtu odpovědělo 8% dotazovaných, ţe by vyuţilo pouze snídaně. Tento způsob stravy je typický pro penziony, které nabízejí právě jen zmíněnou snídani, a hosté si obstarávají ostatní stravu sami. 5% respondentů odpovědělo, ţe za jim nejpříjemnější způsob stravování na zimní dovolené je příprava vlastní stravy. Důvodem můţe být levnější celková cena zájezdu, přičemţ účastníci bohuţel nepřijdou do styku s místními obyvateli, a neochutnají místní speciality. Stejné procento respondentů by vyuţilo plné penze. 41

43 Graf č. 6 - Co je pro Vás rozhodující při výběru zimní dovolené? Co je pro Vás rozhodující při výběru zimní dovolené? Cena 7% Nabízené sluţby na místě 3% Lokalita 90% Zdroj: vlastní zpracování Jak uţ z výše uvedeného grafu vyplývá, pro 90% dotazovaných je hlavním kritériem při výběru zimní dovolené lokalita. Zřejmě je to z toho důvodu, ţe kdyţ se účastník zimního zájezdu rozhodne vycestovat za zimními radovánkami, tak upřednostňuje okolí, ve kterém bude své volno trávit, před cenou. Při tvoření dotazníku jsem si myslela, ţe rozhodujícím faktorem bude cena, která je rozhodující pouze pro 7% dotazovaných osob. Musím konstatovat, ţe cena je rozhodující spíše pro mladší generaci, která ještě nemá zkušenosti jak s výběrem zájezdů, tak nemají vytvořeny ţádné finanční rezervy oproti starší generaci. Nabízené sluţby na místě jsou rozhodujícím kritériem pouze pro 3% respondentů. 42

44 Graf č. 7 - Povaţujete tuzemskou aktivní zimní dovolenou za levnější způsob rekreace oproti zahraniční? Povaţujete tuzemskou aktivní zimní dovolenou za levnější způsob rekreace oproti zahraniční? Ne, nepovaţuji 16% Nevím 5% Ano, povaţuji 79% Zdroj: vlastní zpracování 79% respondentů odpovědělo, ţe tuzemskou aktivní zimní dovolenou povaţují za levnější způsob rekreace. Trávení dovolené v rámci České republiky vyjde výhodněji, a to hlavně díky vzdálenosti. U tohoto tvrzení bereme v potaz fakt, ţe obyvatel Prahy se rozhodne trávit dovolenou v Krkonoších, protoţe kdyţ by se rozhodl trávit dovolenou v Beskydech, tak ho doprava na místo bude stát stejnou sumu peněz, jako například do nějakého střediska v Rakousku, které se nachází ve stejné vzdálenosti od Prahy. Dalších 16% dotazovaných nepovaţuje tuzemskou dovolenou za levnější. Můţe to být způsobeno tím, ţe česká horská střediska stále zdraţují svoje sluţby, včetně skipasů a ubytování. Toto můţe vést k tomu, ţe stále větší procento českých obyvatel jezdí raději do ciziny, kde jsou lyţařské podmínky kvalitnější. Vybavení zahraničních letovisek je modernější, délka a úprava sjezdovek je nesrovnatelná s českými. Na výše poloţenou otázku odpovědělo 5% respondentů, ţe nevědí. Nejspíše se jedná o osoby, které nejsou příznivci zimních sportů. 43

45 Graf č. 8 - Jaký typ nových trendů v oblasti cestovního ruchu byste na horách vyuţili? Jaký typ nových trendů v oblasti cestovního ruchu byste na horách vyuţili? Nordic Walking 13% Sněţnice 2% Skialpinismus 85% Zdroj: vlastní zpracování Vzhledem ke zvolenému tématu bakalářské práce, jsem do dotazníku připojila otázky týkající se nových trendů. Nejvíce respondentů by vyuţilo moţnosti vyzkoušet si skialpinismus, coţ odpovědělo 85% dotazovaných. Podmínkou pro tento sport jsou lyţařské zkušenosti, protoţe se jedná a sport provozovaný mimo vyznačené sjezdové tratě, proto by tento sport mohl být nebezpečný pro úplné začátečníky. V této otázce také 13 % dotazovaných odpovědělo, ţe by rádi vyzkoušeli Nordic Walking. Pouze 2% dotazovaných by měli zájem o sněţnice. Graf č. 9 - Myslíte si, ţe v cestovním ruchu je dostatek nových trendů? Myslíte si, ţe v cestovním ruchu je dostatek nových trendů? Ne, nemyslím si 31% Ano, myslím si 69% Zdroj: vlastní zpracování 44

46 Na tuto otázku 69 % respondentů odpovědělo, ţe nemají pocit, ţe by byl nedostatek nových trendů v cestovním ruchu. Zřejmě je to díky faktu, ţe nadšenci různých druhů, ať uţ sportů, či jiné volnočasové aktivity, se stále snaţí vytvářet a modernizovat stávají nabídku daného druhu sluţeb na trhu. 31 % respondentů si myslí, ţe na trhu je stále nedostatek nových trendů. 10. Jakou částku jste ochotni zaplatit za týden tuzemského lyţování, včetně skipasů? Jakou částku jste ochotni zaplatit za týden tuzemského lyţování, včetně skipasů? 4% 41% 55% Do 6000 Kč 7000 Kč Kč Kč Kč Zdroj: vlastní zpracování 4% dotazovaných osob je ochotno utratit za týden lyţování do 6000 Kč. Z mého pohledu není tato částka dostatečná na to, aby z ní bylo moţné zaplatit skipasy, ubytování a dopravu. Nadpoloviční většina, a to přesně 55% respondentů odpovědělo, ţe jsou ochotni vynaloţit částku v rozmezí Kč Kč. Do této skupiny se řadí zejména mladší generace, a to v rozmezí mezi lety. Další moţností volby je cena dovolené v rozmezí Kč Kč. Tuto cenu je ochotno zaplatit 41% dotazovaných osob. Musím konstatovat, ţe do této skupiny se řadí hlavně generace mezi lety, která si dovolenou můţe za tuto částku dovolit. 45

47 V dotazníku byla uvedena moţnost výběru částky vyšší, neţ Kč, kterou však nevyuţil ţádný z respondentů. Graf č Kterou z moţností byste vyuţili na horách? Kterou z moţností byste vyuţili na horách? Ţádnou 20% Půjčovny lyţařského vybavení 20% Lyţařského instruktora 56% Snowboardového instruktora 4% Zdroj: vlastní zpracování 56% respondentů odpovědělo, ţe kdyby se naskytla moţnost vyuţití lyţařského instruktora na horách, tak by této moţnosti určitě vyuţili. Znalostí lyţařského instruktora nemusejí vyuţívat jen lyţaři začátečníci, ale i zdatní lyţaři, kterým můţe dát drahocenné rady k tomu, jak se ještě více zdokonalit. 20% dotazovaných osob odpovědělo, ţe by ţádnou z daných moţností nevyuţili, a stejné procento osob by naopak vyuţilo zapůjčení lyţařského vybavení. Snowboardového instruktora by vyuţili pouze 4 % respondentů. 46

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r.o. Lukáš Tejml

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r.o. Lukáš Tejml VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r.o. Lukáš Tejml Analýza a moţnosti rozvoje cestovního ruchu ve vybrané destinaci Bakalářská práce 2015 Analýza a moţnosti rozvoje cestovního ruchu ve vybrané destinaci

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Vyhlídky rozvoje hotelnictví ve středisku Bukovel

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Vyhlídky rozvoje hotelnictví ve středisku Bukovel VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Viktoria Horokhovyanko Vyhlídky rozvoje hotelnictví ve středisku Bukovel Diplomová práce 2014 Vyhlídky rozvoje hotelnictví ve středisku Bukovel Diplomová

Více

Moţnosti realizace cykloturistiky v procesu vzdělávání

Moţnosti realizace cykloturistiky v procesu vzdělávání MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Moţnosti realizace cykloturistiky v procesu vzdělávání Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Sylva

Více

Analýza produktu Eurovíkend

Analýza produktu Eurovíkend Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Analýza produktu Eurovíkend BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Lukáš TKANÝ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jitka KRULOVÁ Znojmo,

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

PRŮMYSL CESTOVNÍHO RUCHU

PRŮMYSL CESTOVNÍHO RUCHU PRŮMYSL CESTOVNÍHO RUCHU Iva Galvasová Jan Binek Jan Holeček Kateřina Chabičovská Zdeněk Szczyrba a kolektiv GaREP, spol. s r.o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Praha 2008 Průmysl cestovního

Více

Sociální marketing v cestovním ruchu v regionu Beskydy

Sociální marketing v cestovním ruchu v regionu Beskydy Sociální marketing v cestovním ruchu v regionu Beskydy Diplomová práce Bc. Sandra Khazri Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Jiří Číhal Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce 2014 Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce Jiří Číhal Vysoká škola hotelová

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Renata Čechalová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Renata Čechalová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Renata Čechalová Stárnutí populace a jeho vliv na cestovní zvyklosti Diplomová práce 2014 Stárnutí populace a jeho vliv na cestovní zvyklosti Diplomová

Více

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autorka:

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK pro PROVOZOVÁNÍ CESTOVNÍ AGENTURY Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod

Více

Model ISO 9000 v lázeňství

Model ISO 9000 v lázeňství Model ISO 9000 v lázeňství Diplomová práce Bc. Iaryna Zaletska VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové

Více

ve vztahu k cestování

ve vztahu k cestování Analýza potřeb zdravotně znevýhodněných osob ve vztahu k cestování Bakalářská práce Gabriela Vašinová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace

Více

Podnikatelský záměr na založení a provozování kavárny

Podnikatelský záměr na založení a provozování kavárny Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Podnikatelský záměr na založení a provozování kavárny Bakalářská práce Autor: Eva Semerádová Bankovní management Vedoucí práce:

Více

TECHNIKA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU

TECHNIKA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU TECHNIKA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU sylabus učební text Ing. Hana Štěpánková 2010 1 Doporučená studijní literatura : Drobná, Morávková : Cestovní ruch. Fortuna 2004 Orieška J. : Technika služeb cestovního

Více

CZ.1.07/3.2.06/01.0019

CZ.1.07/3.2.06/01.0019 Zpracovatel: SEDUCTUS, s.r.o. Moskevská 14 Most 434 01 Dokument byl zpracován v rámci realizace projektu Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji, reg. č. projektu: CZ.1.07/3.2.06/01.0019 Obsah OBSAH 1 1 ÚVOD

Více

NÁVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO ZALOŽENÍ PENZIONU

NÁVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO ZALOŽENÍ PENZIONU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO ZALOŽENÍ PENZIONU

Více

Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu

Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu Bakalářská práce Autor: Kateřina Šťastná Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing.

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA bakalářské prezenční studium 2011 2012 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aneta Trajerová, DiS. Marketingový plán turistického regionu Máchův kraj Praha 2012 Vedoucí bakalářské práce:

Více

Význam marketingu v pojišťovnictví

Význam marketingu v pojišťovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Význam marketingu v pojišťovnictví Bakalářská práce Autor: Milan Pavlíček Pojistný makléř Vedoucí práce: Ing. Alois Rous, CSc.

Více

Návrhy marketingových aktivit pro město Žatec v oblasti cestovního ruchu v letech 2012-2015

Návrhy marketingových aktivit pro město Žatec v oblasti cestovního ruchu v letech 2012-2015 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrhy marketingových aktivit pro město Žatec v oblasti cestovního ruchu v letech 2012-2015 Suggestions for tourism marketing activities

Více

Event marketing MICE OBSAH OBSAH

Event marketing MICE OBSAH OBSAH OBSAH 1 OBSAH OBCHODNÍ SPECIFIKA, VÝHODY A RIZIKA INCENTIVNÍ TURISTIKY 8 1. ÚVOD A DEFINICE POJMŮ 8 1.1 Marketing 8 1.2 Incentiva jako součást marketingu 8 1.3 Motivace 8 1.4 Incentivní cesta jako motivační

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA DIPLOMOVÁ

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

Spotřebitelský úvěr versus leasing

Spotřebitelský úvěr versus leasing Bankovní institut vysoká škola Praha Spotřebitelský úvěr versus leasing Diplomová práce Bc. Radka Valerie Buňatová Duben 2013 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín

Více

HRADECKO efektivní koordinace aktivit. v oblasti cestovního ruchu

HRADECKO efektivní koordinace aktivit. v oblasti cestovního ruchu 1 HRADECKO efektivní koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu Studie ekonomického hodnocení projektu Zpracovatel: Mgr. Jana Hanušová Leden 2010 2 1 Obsah 1 Obsah 3 2 Úvodní informace 6 2.1 Účel zpracování

Více

Projekt na podporu cestovního ruchu v turistické lokalitě Moravského Slovácka. Bc. Kamila Doležalová

Projekt na podporu cestovního ruchu v turistické lokalitě Moravského Slovácka. Bc. Kamila Doležalová Projekt na podporu cestovního ruchu v turistické lokalitě Moravského Slovácka Bc. Kamila Doležalová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Cílem mé diplomové práce je vytvořit projekt na podporu cestovního

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY BUSINESS

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Volnočasové aktivity dětí a mládeţe na sídlišti Slezská ve Frýdku- Místku Monika Foldynová Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více