Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážené čtenářky, vážení čtenáři,"

Transkript

1

2

3 Obsah Slovo starosty Foto Marie Votavová Vážené čtenářky, vážení čtenáři, bilancování na sklonku roku jde ruku v ruce s předsevzetími a plány na začátku roku nového. Většina z nás se zamýšlí nad svými problémy a uplynulými nezdary a ráda by svůj život kormidlovala tím lepším směrem, ke štěstí a úspěchu. Věřím, že rok 2015 nás překvapí a přinese každému z nás mnoho zajímavých možností. Záleží jen na nás, jestli přijmeme výzvy, které nám nový rok nabídne, a jak dokážeme příležitosti využít. Zkrátka, život máme i v tomto roce ve vlastních rukách a sami si v něm vytváříme cestu. Vůbec nezáleží na tom, jestli jsou prognózy horoskopů pro rok 2015 pravdivé. Už samotný fakt, že slibovaným pozitivům budeme věřit, nás bude s lehkostí posouvat správným směrem. Proto si přejme zlepšení pracovních i partnerských vztahů, příznivou finanční situaci i postupy v kariéře, ale neodmítejme příležitosti, které nám tato přání mohou splnit. Podle čínského kalendáře bude v roce 2015 určujícím prvkem element dřeva. To je symbolem růstu, vytrvalosti, síly a rozvoje. Strom značí zakořeněnost, ctění tradic a úctu k hodnotám. Přeji vám, ať vás tyto vlastnosti provázejí celým rokem Ivan Kabický starosta Vybíráme z obsahu č. 1/ Sociální péče V období adventu se v Letňanech konala řada akcí. Většinou pro děti. Jednou z výjimek byla tradiční vánoční besídka pro seniory a zdravotně postižené občany, pořádaná městskou části Praha Životní prostředí Co se zeleným odpadem?, ptají se nejen zahrádkáři, ale také zástupci městské části. Dnes se odváží na vymezený prostor, deponii, v katastru obce, v budoucnu by mohl být zpracováván s využitím malých kompostáren. 19 Z historie Po seriálu o letadlech a lidech kolem nich si pro vás spisovatel a historik Václav Šorel připravil novinku zajímavosti o letňanských automobilech a jejich výrobě. První díl najdete již v tomto vydání časopisu Volný čas Letňanská sportovně kulturní společnost má od začátku roku novou jednatelku. O tom, jaké aktivity plánuje na letošní rok, si můžete přečíst na straně 22. Masopust ani tradiční ples mezi nimi samozřejmě nechybějí. 29 Pozvánka I v letošním roce bude redakce Listů spolupracovat se společností ABF. Díky tomu naleznete čas od času v časopise zlevněné nebo volné vstupenky na vybrané veletrhy pořádané v areálu PVA EXPO PRAHA. V lednu dostáváte 50 % slevu na vstupenku na veletrh FOR PASIV. Najdete nás na facebooku Letňanské listy - měsíčník městské části Praha 18. Periodický tisk územního samosprávného celku. Ročník 21. Vychází 11x ročně. l Vydává: Městská část Praha 18, Bechyňská 639, Praha Letňany, IČO l Registrace: MK ČR E l Redakční rada: předsedkyně Iveta Lojková, Milan Čmelík, Olaf Deutsch, Oldřich Miffek, Denis Postler, Tomáš Raška, Václav Šorel. l Redakce: Hana Saitzová editorka, tel.: , l Adresa redakce: Bechyňská 639, Praha Letňany. l Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Neoznačené fotografie jsou z archivu redakce. l Foto na titulní straně: Olaf Deutsch l Přetisk povolen jen se souhlasem redakce. l Příjem inzerce: Filip Zikmund, tel , Za obsah inzerátu odpovídá inzerent. l Tiskne: Triangl, a. s., Beranových 65, Praha - Letňany. l Distribuce: Česká pošta. Distribuce zdarma do každé domácnosti MČ Praha 18, volná čísla k dispozici v podatelně Úřadu MČ Praha 18 a na poště. l Náklad: výtisků. l Toto číslo vyšlo Letňanské listy» LEDEN

4 Téma měsíce Letňany v roce patnáct: nové byty, kanceláře i sportoviště Čilý stavební ruch a stále vzrůstající počet obyvatel. Tak bychom mohli stručně odpovědět na otázku: Co je pro naši městskou část v posledních letech typické? Z kdysi zemědělské obce se v průběhu několika desetiletí stala důležitá část Prahy. A to nejen díky leteckému průmyslu, který Letňany zviditelnil. Dnes patří osmnáctka k živým a rozvíjejícím se městským částem, kam se lidé rádi stěhují i navzdory tomu, že za prací musejí vyjíždět do okolí. A podle přehledu stavebních záměrů platnému k prosinci 2014 se v příštích letech budou Letňany ještě rozrůstat ODIEN TOWER north odle počtu stavebních projektů Pk jich bylo zhruba dvacet - je evidentní, že Praha 18 je žádanou lokalitou. Z dlouhodobého hlediska počet stavebních záměrů neustále roste, neboť s růstem investic do výstavby, zejména té bytové, se zvyšují i investice do zkvalitnění občanské vybavenosti a zázemí. Tím jsou míněny především parkové úpravy, rozšiřování kapacity škol a školek, vytváření míst pro sportovní aktivity a tak dále, vyjádřil se k otázce další výstavby v městské části Praha 18 její starosta Ivan Kabický. 2BAREVNÉ LETŇANY 4 Letňanské listy» LEDEN 2015 SURF ARENA Novinky vs. staré projekty Jak jsme uvedli, je v Letňanech v současné době řada projektů, které jsou v různých fázích rozpracovanosti buď je zahájeno řízení o vydání stavebního povolení či územního rozhodnutí, nebo jsou již rozhodnutí pravomocná. Díky tomu, že mnozí z investorů své záměry zviditelnili na svých webových stránkách a i přesto, že do termínu kolaudace může uběhnout ještě několik let, jsou mnohé projekty již poměrně dlouho známé a psali jsme o nich i v Listech. (Pravidelní čtenáři časopisu si možná vybaví první článek o výstavbě v Letňanech publikovaný před čtyřmi lety.) Nepřekvapí tedy, že se stejné stavby objevují i v aktuálním přehledu. Je to dáno také tím, že investoři (především takoví, kteří nemají dostatek finančních prostředků na zahájení stavby) si jak jim umožňuje platná legislativa - stavební povolení po dvou letech jednoduše prodlouží. K těm nejznámějším patří projekt Křivoklátská, kde má vzniknout desetiposchoďový bytový dům o 56 bytových jednotkách. Územní rozhodnutí, které společnosti umožňuje po vydání stavebního povolení stavět, bylo poprvé vydané již v roce V plánu jsou nejen byty Z tabulky je zřejmé, že převážná většina projektů spadá do kategorie bytová výstavba. Některé z nich jsou druhými a dalšími etapami již rozjetých akcí (2Barevné Letňany, Rezidence Lesopark), jiné jsou zcela novými záměry, které ačkoliv mají jiného investora - vyrostou v jejich těsném sousedství nebo nedaleko od nich, povětšinou však v části obce nazývané Staré Letňany a jejím okolí (U Letňanského parku, Letňanské Zahrady, U Lesoparku Letňany ). Takto zásadní

5

6

7 Vybíráme z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 Rada Komise Rady Noví radní na svém prvním zasedání po zvolení do funkcí zřídili komise poradní orgány rady na nové období a zároveň stanovili jejich garanty (kompetenčně příslušné radní). Na následujících jednáních pak byli do jednotlivých komisí jmenováni členové včetně předsedů. l Komise školství (garantem je zástupkyně starosty Věra Ježková); l Komise sportu a volného času (garantem je zástupce starosty Ondřej Lerch); l Komise kultury (garantem je zástupkyně starosty Michaela Řepová); l Komise bytového majetku (garantem je zástupkyně starosty Iveta Lojková); l Komise nebytového majetku (garantem je zástupce starosty Oldřich Miffek); l Komise dopravy (garantem je zástupce starosty Oldřich Miffek); l Komise životního prostředí (garantem je zástupce starosty Stanislav Tomášek); l Komise pro rozvoj a dostupnost ICT služeb (garantem je zástupce starosty Stanislav Tomášek); l Komise územního rozvoje (garantem je starosta Ivan Kabický). Zabezpečení parkoviště v areálu Bahok Radní vybrali zhotovitele zakázky Veřejná vrata Malkovského 608. Stávající brána do areálu BAHOKu bude nahrazena vjezdovou samonosnou bránou s elektrickou závorou. Předpokládá se tím efektivnější zabezpečení a zamezení nekontrolovatelného pohybu vozidel v areálu. Nový chodník ve Vratimovské Chodník ve Vratimovské ulici prošel rekonstrukcí. Výměnu povrchu provedla během prosince společnost IPPOS BOHEMIA, která byla vybrána v rámci výběrového řízení. Dílo bylo zhotoveno za cenu necelých 570 tisíc korun. Nová jednatelka LSK Letňanská sportovně kulturní společnost má od začátku roku novou jednatelku. Michaelu Řepovou, která na funkci rezignovala ke konci roku 2014, nahradila Marcela Dudková. Zastupitelstvo Rozpočtové provizorium Zastupitelé na svém posledním jednání v roce 2014 schválili pravidla rozpočtového provizoria na rok Dle pravidel rozpočtového provizoria bude městská část hospodařit do doby schválení rozpočtu na rok 2015, který bude navržen a předložen k projednání poté, kdy bude schválen rozpočet hlavního města Prahy. Do té doby nebudou probíhat žádné investiční akce. Granty pro rok 2015 Zastupitelé schválili podmínky pro udělení grantů pro rok 2015 v těchto oblastech: l sociální služby, l tělovýchova, sport a volný čas, l kultura. Z radnice Podmínky grantových řízení jsou vyvěšeny na úřední desce a Nabytí pozemků Městská část odkoupí od společnosti Trigema pozemky o rozloze m 2 za cenu celkem korun. Jedná se o pozemky pod chodníky a komunikacemi, které byly vybudovány v rámci projektu 2Barevné Letňany. Komise Zdravého města Zastupitelstvo zřídilo Komisi Zdravého města, Místní Agendy 21 a komunitního plánování sociálních služeb, která bude orgánem pro přípravné procesy v rámci spolupráce municipality, úřadu a občanů. Jejími členy jsou zástupci podnikatelského sektoru, veřejného sektoru a organizačních složek. Bezúplatné převody majetku školám Školy zřizované městskou částí dostanou do své evidence majetek v celkové hodnotě bezmála dva miliony korun. Jedná se o interiérové vybavení nových tříd mateřských škol zřízených v roce Ivan Kabický, starosta Ilustrační foto archiv redakce Vyhlášení grantů pro rok 2015 v oblasti sociálních služeb, kultury a sportu a volného času Městská část Praha 18 každoročně podporuje poskytovatele sociálních služeb a nestátní neziskové organizace i fyzické osoby působící v oblasti kultury, sportu a volného času, proto vyhlásila granty i pro rok Grantové řízení probíhá v souladu se zákonem č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/ 2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jednou ze základních podmínek při udělování grantů je podpora činností směřujících ke zkvalitnění a rozšíření stávající nabídky ve výše zmíněných oblastech, zaměřená na letňanské občany všech věkových kategorií. V jednotlivých projektech, které jsou každým rokem podávány, je třeba se zaměřit na cíl a cílovou skupinu letňanských občanů a celkový rozpočet projektu, včetně spolufinancování. Obsah projektu musí odpovídat vyhlášeným tématům. Přidělení grantu není nárokové a jeho využití musí vždy odpovídat účelu, který je specifikovaný ve smlouvě. Granty samozřejmě podléhají kontrolní činnosti ze strany městské části, každý příjemce je povinen finanční prostředky použít hospodárně a vést účetnictví v souladu se zvláštním právním předpisem a se smlouvou o poskytnutí grantu. Granty pro rok 2015 byly vyhlášeny 1. ledna 2015, žádosti k jednotlivým projektům bude třeba podávat do 30. ledna Markéta Kolářová vedoucí odboru sociální péče Letňanské listy» LEDEN

8

9 Daňové výhody pro rodiny s dětmi Malá právní Jak už je každoročně zvykem, vstoupila i letos k v účinnost řada novelizací právních předpisů a je třeba uzavřít daňové období roku V následujícím příspěvku se podíváme na dvě novinky v zákoně o daních z příjmů, které mohou rodinám s dětmi o něco vylepšit rodinný rozpočet. První z novinek je ve skutečnosti účinná již od září 2014, ale jelikož se jedná o nový druh daňové slevy, měli bychom na ni pamatovat letos, kdy nám zaměstnavatel bude provádět zúčtování záloh na daň z příjmu za rok 2014, nebo když si sami budeme podávat daňové přiznání za loňský rok. Podle ustanovení 35bb zákona o daních z příjmů si lze nově odečíst slevu za umístění dítěte, kterou média obratem překřtila na školkovné. Slevu lze uplatnit na vyživované dítě žijící s poplatní- kem ve společné domácnosti, přičemž je na místě připomenout, že pro účely daní se za vyživované dítě považuje nejen dítě vlastní, ale i osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, nebo dítě druhého z manželů. Na rozdíl od stávající slevy na dítě se však školkovné nepřizná na vnouče či vnouče druhého z manželů (není-li u něj zároveň splněna podmínka umístění do péče nahrazující péči rodičů). Výše slevy odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění takovéhoto dítěte v daném roce (zdaňovacím období) v zařízení péče o děti předškolního věku. Na jedno dítě lze takto uplatnit maximálně částku odpovídající minimální mzdě. V praxi to znamená, že za rok 2014 lze na základě doložení nákladů uplatnit slevu až Kč na jedno dítě a pro rok 2015 vzhledem k zvýšení minimální mzdy stoupne maximální uplatnitelná sleva na Kč. Na rozdíl od slevy na vyživované dítě však není školkovné vyplatitelné ve formě daňového bonusu, takže pokud poplatník již nemá z čeho slevu na dani odečíst, nárok mu propadne. Nemáte za rok 2014 doklady o úhradě? Požádejte příslušné předškolní zařízení, ať vám výši úhrad za rok 2014 potvrdí. Zatím je ještě čas, ale termín 15. února, ke kterému by zaměstnanci měli požádat zaměstnavatele o zúčtování záloh, se rychle blíží. Další daňovou úsporu představují změny částek již delší dobu existujících daňových slev (bonusů) na vyživované dítě. Na první vyživované dítě je možné v roce 2015 uplatnit stejně jako v loňském roce částku Kč ročně, neboli Kč měsíčně. Pokud má však poplatník v domácnosti více vyživovaných, je na druhé dítě možné uplatnit již Kč měsíčně ( Kč ročně) a na třetí a případné další děti Kč měsíčně ( Kč ročně). Na rozdíl od školkovného se sleva na vyživované dítě může zohlednit již při měsíčním vyúčtování mzdy, takže řada rodičů bude v novém roce příjemně překvapena snížením záloh na dani z příjmů či vyplacením daňového bonusu, pokud by mu v důsledku této slevy vycházela záporná výše záloh na daň z příjmu. Ondřej Načeradský Občanské sdružení Společnou cestou Ilustrační foto Pixmac/ARAPOVIC Odborníci radí poradna Také v letošním roce budeme v Listech uvádět nejčastější dotazy, které padly v naší bezplatné právní poradně. Jedna z nich se týkala nutnosti zápisů členů kontrolní komise družstva do obchodního rejstříku. Zde je stručná odpověď: Dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, se dle 25 odst. 1 písm. h) do veřejného rejstříku zapisuje: má-li být zřízen kontrolní orgán, jeho název, neplyne-li ze zákona, počet členů kontrolního orgánu, jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, nebo sídlo osoby, která je členem kontrolního orgánu, a den vzniku a zániku její funkce Zákon používá formulaci má-li být zřízen kontrolní orgán bez určení, zda dle stanov nebo dle zákona. V družstvech majících méně než 50 členů se kontrolní komise ze zákona nezřizuje, pokud stanovy neurčí jinak. Pokud tedy družstvo dle stanov zřídí nebo zřídilo kontrolní komisi, mělo by nechat její členy do obchodního rejstříku zapsat, i když jde o družstvo s méně než 50 členy a povinnost ke zřízení kontrolní komise ze zákona u tohoto družstva není. K tomuto závěru vede i skutečnost, že do spolkového rejstříku se u spolku dle 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zapisuje rozhodčí komise, je-li dle stanov zřízena. Petra Švehlíková advokátka Informace Bezplatné poradny pro veřejnost budou fungovat i v letošním roce. Stejně jako vloni budete moci navštívit právní poradnu vždy první středu v měsíci a finanční poradnu každou třetí středu v měsíci. Poradny sídlí v místnosti v budově Úřadu městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha Letňany. Letňanské listy» LEDEN

10 Letňanské fórum Letňanské FÓRUM Výsledky loňských komunálních voleb ovlivnily složení Zastupitelstva městské části Praha 18. Od podzimu je v něm celkem osm subjektů sdružených v sedmi politických klubech. Každý měsíc bude jeden z členů každého klubu (pokud se práva na svůj příspěvek nevzdá) odpovídat na otázku redakční rady. Poznámka redakce: Redakce neručí za obsah textů, neboť respektuje požadavek jejich autorů neupravovat žádným způsobem dodaný materiál. Otázka na leden Co byste chtěli dokázat v právě začínajícím volebním období? Foto archiv redakce Tomáš Raška Strana zelených Volební období, které právě začíná, je výjimečné tím, že koalice má tu nejtěsnější možnou většinu jednoho hlasu. Obávám se, že při současném složení zastupitelstva, v němž působí několik bývalých členů rozpadnuvší se ODS, hrozí, že se jeho jednání často povede zejména v duchu osobních útoků, kdy vůbec nepůjde o věcnou podstatu problému, ale o vítězství nad oponentem či politikaření v zájmu získání hlasů jednoho proti druhým. Ustavující jednání zastupitelstva MČ bylo v tomto směru varováním. Myslím, že přesně toto konfrontační jednání je jednou z příčin obecně nízké popularity politiků u nás a Letňany nejsou výjimkou. Nechci se těchto agresivních a neférových her, které v konečném důsledku poškozují úplně všechny a zejména občany, účastnit. Chci se věnovat především nepolitické práci v redakci Letňanských listů a z pozice opozičního zastupitele využít svých možností k vytváření prostředí, které bude více přát věcným debatám a méně bojům různých zájmových skupin či jednotlivců proti sobě. Jako zastupitelé Strany zelených se také budeme snažit využít všech dostupných možností k eliminaci negativních vlivů živelné a masové výstavby, kterou mnozí nazývají rozvojem, která ale ve skutečnosti znamená výrazné snížení kvality života v naší městské části. Byla jsem zvolena předsedkyní Kontrolního výboru na ustavujícím Zastupitelstvu MČ Praha 18. Tento výbor je zřizován na základě zákona a je nutný pro fungování každé obce a městské části. Kontrolní výbor je jedním z nejdůležitejších orgánů MČ Praha 18, neboť jeho prostřednictvím je prováděna především kontrola úkolů dle pověření zastupitelstva, řešení podnětů a stížností občanů. Kontrolní výbor MČ Praha 18 má pět členů a bude se scházet pravidelně každý měsíc. Věřím, že v obsazení schváleném Zastupitelstvem MČ Praha 18 dne 15. prosince 2014 bude mít výbor dostatečnou autoritu účinně prosadit své připomínky zejména k zakázkám malého rozsahu, výběrovým řízením, grantům a dotacím v oblasti školství, kultury a sportu, a to vše ve spolupráci s Finančním výborem ZMČ a nově zřízeným Výborem pro veřejné zakázky a transparentnost ZMČ, ale zejména s pomocí zaměstnanců jednotlivých odborů Úřadu MČ Praha 18. Anna Císařová ODS Ivan Polák nestraník člen Zdravé Letňany, o.s. V nadcházejícím volebním období se chci zaměřit na rozvoj a podporu nových sportovních a volnočasových aktivit pro obyvatele Letňan. Jedním ze stěžejních projektů bude výstavba kryté lezecké stěny v tělocvičně Třinecká, která by měla sloužit pro výuku sportovního lezení nejen pro děti, ale i pro dospělé, které tento sport oslovil. Pro vyznavače populárního work-outu a parkouru (statické a dynamické cvičení) bychom chtěli zrekonstruovat a zprovoznit bývalý výměník v Malkovského ulici, kam by se mohli uchýlit v zimních měsících. Dalším velmi oblíbeným sportem je slackline - chůze a gymnastické cviky na provazovém popruhu ukotveném mezi dvěma body (stromy, sloupky). Pro ten chceme zprovoznit stromový park na Staré Návsi vedle kapličky, kde si ho mohly děti vyzkoušet už vloni v létě. Beach volejbal si v Letňanech také našel své místo - na pozemku ZŠ Tupolevova. Už mnoho lidí si sem vloni přišlo užít bílého písku. Rád bych pokračoval v pořádání tradičních prázdninových turnajů amatérských trojic, ale také zahájil pravidelné fungování beach-volejbalové ligy pro amatéry. Skvělým místem pro sport a volný čas je i lesopark. Právě zde bych chtěl zahájit seriál nočních závodů v běhu, in-line a na kolech s využitím moderních technologií a designového osvětlení. Díky nim dostane lesopark zcela nový rozměr. 10 Letňanské listy» LEDEN 2015

11

12 Školství Závěr roku na Tupolevce: přehlídka odborných škol, cvičení pro radost i cestování staletími Florbal V druhé polovině listopadu se starší i mladší žáci školy vydali na florbalový turnaj. A vedli si velice úspěšně. Mladší žáci skončili ve své skupině na druhém místě a postoupili do finálové části o mistra Prahy 9. Bohužel v semifinále i přes velkou převahu nevstřelili žádný gól a prohráli 0:1. Prohru oplakali, ale v posledním zápase o třetí místo se dokázali vzchopit a zvítězit, čímž obsadili celkové 3. místo v Praze 9 ze 14 přihlášených škol. Starší žáci svou základní skupinu ovládli vše vyhráli. O pár dnů později je čekala finálová část. V semifinále rozstříleli soupeře 11:1 a postoupili do finále. To bylo velice dramatické, v normální hrací době skončilo 1:1 a šlo se do prodloužení. V prodloužení dali hráči po jedné minutě a jedné vteřině vítězný gól. Radost byla veliká, protože starší žáci vyhráli Prahu 9 a postoupili do dalších kol. Tam se hraje o mistra celé Prahy. Text Michal Ambroz Výlet do skanzenu Ve čtvrtek 4. prosince jeli všichni čtvrťáci autobusem do Přerova nad Labem. Ve skanzenu při prohlídce obydlí našich předků nás průvodkyně seznámila s podobou staročeských vánočních svátků. Líbila se nám výstava betlémů, mnohých ručně malovaných. Ve výtvarné dílně jsme si vyzdobili vánoční stromky a šišky. Nakonec jsme koupili malý dáreček z výletu pro rodiče a sourozence. Text žáci 4.B SCHOLA PRAGENSIS 2014 Žáci devátých tříd navštívili 20. listopadu přehlídku středního a vyššího odborného školství v hlavním městě Praha SCHO- LA PRAGENSIS. Výstava je určena zájemcům o studium na středních školách 12 Letňanské listy» LEDEN 2015 všech typů. Školy zde prezentují nejen svá zařízení, ale i výsledky své práce, a to jak v oblasti pedagogické, tak v oblasti zájmové činnosti. Děti se mohly seznámit s tím, co daná škola nabízí, měly možnost srovnání s jinými školami. Informovaly se o tom, jaké budou přijímací zkoušky a kritéria pro přijetí. Profesoři i studenti jim rádi zodpověděli všechny dotazy. Text Michal Ambroz Kroužky ve školní družině V letošním školním roce mají děti z Tupolevky velký výběr kroužků. Školní družina se zaměřuje na pohyb, sport a dopravní výchovu, nezapomíná se ani na estetické cítění v kreativní dílně. Děti jsou tu vedené k tvořivosti, cvičí si jemnou motoriku. Učí se nové techniky enkaustiku, ubrouskovou techniku, vyškrabávání, techniku omývání, pracují s různými materiály Vždy se těší, co budou vyrábět příště. Vedení školy chtělo otevřít i hudební kroužek, ale pro malý zájem nebyl naplněn. Děti tedy zpívají a poslouchají hudbu aspoň v době relaxace v odpoledních hodinách. Činnost a aktivity družiny jsou opravdu pestré. Mezi oblíbené kroužky patřil po dlouhá léta i aerobik. Proto bylo velkým překvapením, že letos nebyl pro malý zájem otevřen. A protože si pracovnice družiny uvědomují, jak je pohyb pro správný vývoj dětského organismu důležitý, nabídly školákům novou aktivitu Cvičíme pro radost. Děti mají možnost si v tělocvičně protáhnout tělíčka na nářadí, zocelit si svaly formou posilování či si procvičit postřeh, zručnost a mrštnost při míčových hrách. V neposlední řadě se učí hrát fair a spolupracovat v kolektivu. Různorodé pohybové zaměření má i druhý sportovní kroužek Pohybové hry. Tento kroužek má větší počet členů, proto vedle rozvíjení koordinace pohybu, fyzické zdatnosti a obratnosti, cvičení na nářadí i s náčiním se děti učí disciplíně a dodržování pravidel bezpečnosti při cvičení. Od loňského roku pokračuje kroužek Bowling ve sportovním centru DUO na Proseku. Kroužek může navštěvovat jen 15 hráčů, a tak je po třech měsících možná výměna. I tady se děti učí disciplíně a soustředěnosti, ale hlavně si užívají pohodu ze hry. Aktivity družiny byly letos doplněné o návštěvy Prostoru Letňany, kde je lezecká stěna. Zde děti uplatňují a rozšiřují svou mrštnost, sílu a vytrvalost. Je radost pozorovat, s jakou lehkostí překonávají výšky. Oblíbené jsou i úterní vycházky, při nichž školáci navštěvují muzea a galerie. Letos se družina chystá do botanické zahrady a do hvězdárny v Ďáblicích, naplánováno je plno zajímavých míst v blízkém okolí. Děti se v družině rozhodně nenudí! Text Dana Sovová Mise Vyšehrad 2014 Na konci listopadu se učitelé vypravili s dětmi na Národní kulturní památku Vyšehrad, aby spolu zažili cestování staletími. Sešli se ve starém purkrabství, kde dohodli pravidla cestování. Úkolem dětí bylo najít chybějící artefakty, z nichž měly poskládat erb, který se k cestování váže. V první části mise vyhledaly s pomocí souvisejících zpráv osobnosti českých pověstí: Kroka, Libuši, Přemysla Oráče, Bivoje, knížete Vratislava II. Dále hledaly věci, které osobnostem náležely - např. lýkové střevíce Přemysla Oráče, korunu krále Vratislava I. Našly i klíče sv. Petra, prvního papeže, a korunu krále Vratislava I. Tomu se děti poklonily v basilice sv. Petra a sv. Pavla a popřály mu vše dobré do dalších let jeho vlády. Poté cestovatelé přeskočili pár století a vydali se na Slavín, hřbitov našich slavných předků, který byl založen na popud spolku Národního obrození. Museli najít hrob K. Čapka, J. E. Purkyně, B. Němcové, A. Dvořáka a K. H. Máchy. Na závěr mise si všichni prohlédli vyšehradské opevnění a kasematy, kde jsou uloženy originály soch z Karlova mostu. Čtvrťáci své úkoly zvládli a mise byla úspěšně splněna. Text Kateřina Kracíková Fotografie na této straně archiv školy

13

14 Školství Nejhezčí ilustrace namalovaly dívky Výtvarná soutěž pro žáky letňanských škol na téma Ilustrace k mé nejoblíbenější pohádce proběhla v polovině listopadu v Základní škole Generála Františka Fajtla DFC. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: do té první byli zařazeni druháci a třeťáci, do druhé kategorie žáci čtvrtých a pátých tříd. Všichni soutěžící se pustili do práce s velkým nadšením a potvrdili, že pohádky patří do dětského světa i v dnešní době. Všem výtvarným talentům patří poděkování za originální práce vytvořené nejrůznějšími technikami. Rodiče budoucích prvňáčků, nepřehlédněte! Hola, hola, škola volá Termíny přijímacích řízení do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2015/2016 proběhnou na všech základních školách, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 18, ve dnech 3. února 2015 od 13 do 18 hodin 4. února 2015 od 13 do 17 hodin Bližší informace k přijímacímu řízení naleznete na webových stránkách jednotlivých základních škol. * * Foto archiv školy Text Marcela Horešovská, vedoucí OŠKT Ilustrační foto PIXMAC/pressmaster Nejlepší práce 1. kategorie 1. místo: Natálie Ramešová, 3. C, ZŠ Gen. Fajtla 2. místo: Františka Dryáková, 3. C, ZŠ Gen. Fajtla 3. místo: Matěj Fojt, 3. B, ZŠ Tupolevova 2. kategorie 1. místo: Sandra Zörklerová, 4. A, ZŠ Gen. Fajtla 2. místo: Simona Hájková, 4. B, ZŠ Tupolevova 3. místo: Edgar Studený, 5. A, ZŠ Gen. Fajtla V Rychnovské oslavili začátek adventu s hudbou Poslední listopadový víkend byl v Základní škole a Mateřské škole Generála Fajtla DFC ve znamení hudby. V pátek 28. listopadu se do školy sjeli učitelé hudební výchovy z celé České republiky a ze Slovenska, aby se zúčastnili semináře pořádaného Českou Orffovou společností a školou v Rychnovské. Nabídka hudebních dílen byla velmi bohatá a podařilo se vytvořit velmi tvůrčí a přátelskou atmosféru. Na této zcela ojedinělé akci na poli hudební pedagogiky se setkávají jak studenti pedagogických škol, tak i zkušení učitelé hudební výchovy, kteří si přicházejí pro novou inspiraci. První adventní neděle pak byla ve znamení koncertu žáků školy, orchestru HRA JE TO a rodičovského sboru A JE TO v Salesiánském divadle. Zde v nastudování Lenky Pospíšilové a Karolíny Koňaříkové zazněly nejrůznější koledy z celého světa. Andělský kůr již tradičně doprovodil vánoční příběh o narození Ježíška, který zahrály děti z prvních až třetích tříd. Velkým překvapením byla letos pastýřská hra, ve které předvedli jednotliví aktéři velkou dávku hereckého nadání a okamžitě si získali nadšené publikum. Závěr koncertu patřil nejstarším dě- Autoři se svými vítěznými pracemi tem, které zazpívaly české i anglické koledy, při závěrečném spirituálu se k nim přidal i rodičovský sbor s publikem. Při společném zpívání se rozezpívalo i hlediště, a všichni tak společně vstoupili do adventního času. Text Lenka Pospíšilová Foto archiv školy 14 Letňanské listy» LEDEN 2015

15

16

17 Malé ohlédnutí za rokem 2014 Bezpečnost Jaký byl rok 2014? Více i méně šťastný. Příjemný i nepříjemný. Plný zdraví i nemocí. Láskyplný i nenávistný. Bohatý i chudý. Jsme přece lidé Jak, kdy a co nám přinese život, záleží víceméně na nás. Mnoho událostí můžeme sami ovlivnit. V některých hrajeme hlavní roli, v jiných se ocitneme jen na okraji Pojďme se tentokrát společně ohlédnout za zajímavými příběhy, v nichž hráli v roce 2014 hlavní roli strážníci z pražských Letňan. A do nového roku 2015 jim popřejme to nejlepší! Březen Středeční večer 19. března. Strážníci právě provádějí běžnou hlídkovou činnost v okolí základní školy v Třinecké ulici, když si všímají na konci Bohumínské ulice bezvládně ležícího těla u jednoho ze zaparkovaných vozidel. Okamžitě zastavují vozidlo a vydávají se k ležícímu, aby zjistili, co se stalo. Z oken na ně volají obyvatelé domu a sdělují jim, že muž byl napaden několika neznámými osobami. Strážníci od nich získávají i chabý popis útočících. Zjišťují zdravotní stav zraněného muže, a když je patrné, že není natolik vážný, aby do příjezdu rychlé záchranné služby bylo zapotřebí setrvání obou strážníků na místě, vydává se jeden z hlídky prověřit okolí. Hlídající strážník zjišťuje, že se poblíž nachází další muž zraněný v oblasti hlavy. Stěžuje si, že dostal několik úderů do obličeje a že nevidí. Z obou mužů je silně cítit alkohol. Na místo přijíždí záchranná služba, aby muže odvezla k ošetření do nemocnice. Jeden z nich však převoz odmítá. Policie ČR přivolaná strážníky následně celou věc přebírá k dalšímu šetření. Duben Byl pátek 25. dubna, když autohlídka z Letňan prováděla běžnou hlídkovou činnost v okolí metra Letňany. V ulici Tupolevova si strážníci všimli podivně jedoucího osobního vozidla, které nemělo rozsvícená světla. Hlídka se rozhodla vozidlo zastavit. Ačkoli použila zvláštní světelné i zvukové výstražné znamení, řidič nereagoval a dál ujížděl. Vozidlo se podařilo zastavit až o několik metrů dál, a to jeho zablokováním. Na místě řidiče seděla žena, jež vykazovala známky užití omamných látek. Žena byla vyzvána k dechové zkoušce, s níž souhlasila. Během řešení případu projížděla místem autohlídka Policie ČR, která na žádost strážníků zastavila a vzhledem k pozitivnímu výsledku dechové zkoušky 0,74 zakázala ženě další jízdu. Vozidlo zůstalo zaparkované na místě, kde netvořilo překážku v silničním provozu. Ženin přečin byl strážníky řešen oznámením o dopravním přestupku. Červenec V neděli 6. července kolem 23. hodiny během běžné hlídkové činnosti zahlédnou strážníci podezřelého muže, který na vozíku veze nové dlaždice. Vzhledem k tomu, že strážníci vědí o probíhající rekonstrukci chodníků, a s ohledem na čas zastavují muže s žádostí o prokázání totožnosti a podání vysvětlení, kam a odkud dlaždice veze. Ten se strážníkům okamžitě doznává, že dlaždice odcizil s úmyslem je prodat. Za asistence strážníků muž dlaždice vrací na místo. Věc je následně předána správnímu orgánu k dořešení. Až do ukončení směny zvyšují strážníci v daném místě dohled. Září Neděle 14. září a pět minut po půlnoci. Strážníci z Letňan dostávají oznámení, že se v Tupolevově ulici pere několik osob. Při příjezdu na místo tu již žádná potyčka neprobíhá. V místě se ale nachází skupinka na sebe pokřikujících lidí. Na trávníku leží bezvládné tělo mladého muže. Má opuchlý obličej, nereaguje na hlasové ani bolestivé podněty. Strážníci zjišťují mužův stav, tep a polohu jazyka a přetáčejí ho do stabilizované polohy. V této poloze muž dýchá a vydává chroptivé zvuky. Přivolaná záchranná služba převáží muže do nemocnice. Během doby, kdy strážníci muži poskytovali první pomoc, na něj verbálně útočil jeden člen skupinky. Vyhrožoval mu újmou na zdraví a snažil se ke zraněnému přes strážníky dostat, což se mu nepodařilo. Po odvozu muže sanitkou byl agresor strážníky vyzván k prokázání totožnosti. Protože muž nespolupracoval a snažil se strážníky napadnout, byly proti němu použity donucovací prostředky a byla mu nasazena pouta. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR, která věc převzala k dalšímu šetření. Listopad V úterý 11. listopadu v pozdních nočních hodinách zahlédli strážníci muže, jak z jedné pražské provozovny odchází s naplněným velkým pytlem. Na dotaz strážníků, co je jeho obsahem, odpověděl, že vynáší prošlé a staré zboží. Strážníci muže požádali, aby jim obsah pytle ukázal. Věci, které mladý muž dobrovolně vyskládal na chodník, však nebyly prošlé. Proto byl muž vyzván k prokázání totožnosti a k podání vysvětlení. Muž se strážníkům doznal, že v provozovně pracuje jako noční doplňovač zboží a že se pokusil zboží vynést bez zaplacení. V místě prodejny byla zastižena noční vedoucí, která potvrdila, že dotyčný muž je skutečně zaměstnancem, že se jedná o zboží nezávadné, v pořádku, a že došlo k jeho odcizení. Zboží bylo vráceno zpět do prodejny a věc byla řešena oznámením o přestupku. Zuzana Gašpar, Tisková skupina Městská policie hl. m. Praha Foto TS MPHMP Loňský rok byl pro strážníky z Letňan opravdu náročný Jednotka požární ochrany městské části Praha 18 - Letňany pořádá nábor nových členů. Základní požadavky: teamový hráč starší 18 let v dobrém fyzickém, zdravotním a psychickém stavu pro náročnou práci bez nároku na odměnu. Případní zájemci se mohou hlásit na adrese Po dohodnutí schůzky bude každý zájemce seznámen s dalšími požadavky. Letňanští hasiči děkují všem, sponzorům, zástupcům městské části i občanům Letňan, za přízeň, kterou jim věnovali v roce 2014, a do nového roku jim přejí hodně štěstí, pohody a pevné zdraví. Těšíme se na setkání na akcích, které budeme v roce 2015 pořádat! Za jednotku SDH Jan Košťál, velitel Letňanské listy» LEDEN

18 Životní prostředí Co se zeleným odpadem? Dnešní společnost je konzumní a odráží se to i v produkovaném množství komunálního odpadu. Jak roste spotřeba, stoupá přímou úměrou i množství odpadů. Objem odpadu končícího na skládkách lze snížit jeho tříděním, recyklací i biologickým zpracováním. Zatímco k třídění a recyklaci slouží barevné kontejnery určené na papír, sklo a plasty, v oblasti bioodpadů máme stále značné rezervy. Právě oblast biologického zpracování umožňuje efektivně zpracovat biologicky rozložitelný odpad (BRO), který tvoří téměř polovinu z celkového objemu komunálního odpadu. Zájem o zpracování organických odpadů roste a neustále se hledají nová řešení týkající se způsobu nakládání s biologickým odpadem (BO). Nejznámější a nejstarší recyklační technologií pro zpracování bioodpadu je kompostování, díky kterému lze získat kvalitní hnojivo, jež rychlým způsobem obnovuje úrodnost i kvalitu půdy. Za bioodpady, které tvoří významnou část komunálního odpadu, jsou odpovědné právě obce jako veřejnosprávní korporace a územní samosprávné společenství občanů. V obcích se sběr bioodpadu koncentruje do tří základních zdrojů - bioodpadu z údržby veřejných ploch (obecní kompostování), bioodpadu z kuchyní a bioodpadu občanů. Městská část si tedy často klade otázku jak s tímto materiálem naložit? Každý rok se radnice snaží občany Letňan do sběru bioodpadu a recyklace zapojit, a to umístěním velkokapacitních kontejnerů na vyhrazených místech obce. Do kontejnerů mohou lidé vhazovat bioodpad ze zahrad a také odpad z domácností. Bohužel se objevili i takoví, kteří sem odkládali sedací soupravy, elektrospotřebiče, staré koberce atd. Ve finále městská část musela řešit a hradit likvidaci tohoto odpadu, proto se rozhodla kontejnery pro sběr bioodpadu zrušit. V současnosti se jako optimální jeví možnost zpracování zeleného odpadu s využitím malé kompostárny. Záměrem městské části je vybudovat malou obecní kompostárnu, ve které bude BRO roztříděn a zpracován a jejíž provoz bude v režii obce. Vedení obce předpokládá, že vytvořený kompost bude používán k údržbě a obnově veřejné zeleně a nadbytek bude poskytován zdarma občanům Letňan, aby jej mohli využít na své zahrady či předzahrádky. Pokud takováto spolupráce bude fungovat, je radnice připravena zabývat se myšlenkou odděleného sběru bioodpadu, tj. zakoupit a umístit malé sběrné nádoby přímo v zástavbě, Informace pro občany Stanoviště a termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů v 1. pololetí 2015 poř. č. Stanoviště přistavení kontejnerů Termíny přistavení kontejnerů I. II. III. IV. V. VI. 1 Velhartická x Prachatická 9 6 x 10 x 5 2 Vratimovská x Chlebovická x 6 x 10 x x 3a Běloveská 9 x x x 15 x 3b Žamberská x x 6 x x x 4 Opočenská x 6 x x 15 x 5 Místecká x Jablůnkovská 9 x Bukovecká x Tupolevova x x 6 x x 5 7 Ostravská 23 x x 24 x x 8 Letovská x x 27 x x 5 9 Terezínská x 27 x x 29 x 10 Fryčovická u školy x x 27 x x Tvrdého x Rychnovská 23 x x 10 x x 12 Miroslava Hajna x Pavla Beneše x 27 x x 15 x x kontejner není přistaven což by bylo pro obyvatele pohodlnější. Dnes se veškerý zelený odpad odváží na vymezený prostor, deponii (parcelu č. 533/1 v KN, která je pod správou MČ Prahy 18), kde se neustále hromadí. Díky neodbornému nakládání s tímto odpadem dochází k hromadění posekané trávy, listí, větví stromů a keřů, které tu tlí, a není z nich žádný užitek. Protože je údržba veřejné zeleně nezbytná, je třeba cíleně zahájit vyčištění deponie a začít zelený odpad zpracovávat. Text Jana Mikulecká (redakčně kráceno) Foto Jana Mikulecká, internet Parcela č. 533/1, tzv. deponie, o výměře m 2 v katastrálním území Letňany. Kontejnery budou v MČ Praha 18 zaváženy v určený den ve 14 hod. a týž den v 18 hodin budou odváženy. Po celou dobu nasazení bude u kontejneru obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadu. Dle pokynů Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP jsou VOK určeny na objemný odpad od obyvatel hl. m. Prahy a do kontejneru je zakázáno odkládat bioodpad, živnostenský odpad a nebezpečné složky odpadu. VOK není určen pro odkládání objemného odpadu podnikatelskými subjekty. V případě zjištění nedostatků nebo při nesrovnatelnostech v přistavování kontejnerů se lze obrátit na dispečink Pražských služeb a.s. tel. č , které jsou smluvním poskytovatelem služby MHMP. Martin Hrádek 18 Letňanské listy» LEDEN 2015

19 Doprava/Z historie Městská část se snaží problémy s parkováním řešit Všichni víme, že ulice nejsou nafukovací a míst pro zaparkování vozidel je na nich pouze omezené množství. Proto se hledají stále nové možnosti jak parkování v obci vyřešit. Tím nejefektivnějším jsou garážové domy. Ale je to řešení nejdražší a mezi občany nepříliš oblíbené. Stále totiž přetrvává názor, který jsme si přinesli z dob minulých, že parkování na ulici je normální a nemělo by se za ně platit. Další možností jsou parkovací zóny. Ty mohou vytěsnit z ulic auta těch, kteří v dané lokalitě nebydlí, včetně uživatelů služebních automobilů. I stání v zónách je ale zpoplatněné. Třetím řešením je rozšiřování stávajících parkovacích ploch. To ovšem znamená ukrojit ze zelené plochy. Není to šťastné řešení, ale za určitých podmínek je možné a akceptovatelné. Městská část Praha 18 má několik studií vypracovaných v minulosti, které zvětšení parkovacích ploch umožňují. Jedná se například o lokalitu na Tupolevově ulici, kde je možné rozšířit stávající parkoviště, či o plochu u Fryčovické ulice. Vedení městské části nehodlá dělat bezhlavá rozhodnutí, ale chce s možnostmi řešení problému s parkováním seznámit obyvatele přilehlých domů. Proto bude zvát na radnici zástupce SVJ a vysvětlí jim své záměry. Také je požádá, aby s plány Jedna z možných variant parkování MČ seznámili obyvatele svých domů. Až na základě většinového názoru obyvatel bude rozhodnuto, zda bude záměr realizován či ne. Oldřich Miffek zástupce starosty Ilustrace archiv ÚMČ Praha 18 Letňanské automobily 1 Po seriálu o letadlech a lidech kolem nich, s nímž jste se mohli na stránkách našeho časopisu setkávat v posledních dvou letech, si pro vás spisovatel a historik (a nově i člen redakční rady Letňanských listů) Václav Šorel připravil novinku zajímavosti o letňanských automobilech a jejich výrobě. Věříme, že se vám jeho historická okénka budou líbit alespoň tak, jako ta dosavadní. red- Psát o historii automobilů v Letňanech není věc snadná. Samozřejmě i zde koňské povozy postupně nahradily menší či větší nákladní automobily, bryčky a kočáry zase automobily osobní. Ovšem ještě na začátku 20. století byl automobil v českých zemích, a tím i v naší obci vzácností. Podobně jako letectví i automobilizmus v širším měřítku přinesla až první světová válka. Nicméně první automobilky vznikaly v Čechách a na Moravě již začátkem minulého století. Opravdový boom ale přišel až se vznikem Československé republiky. Pro Letňany to znamenalo, že na prašných cestách obce pomalu a jistě přestával být automobil vzácností. Jejich řidiči to ale neměli lehké. Však se stačí podívat na dobovou fotografii silnice z Čakovic směrem ku Praze, která vedla přes naši obec. Intenzivnější automobilový provoz přinesla Letňanům až stavba leteckých továren Letov a Avia. O výstavbě leteckého výzkumného ústavu nemluvě. Skutečný rozvoj automobilového průmyslu a dopravy pak Letňany zaznamenaly po roce 1945, kdy vedle letadel začaly zdejší podniky vyrábět nákladní automobily, autobusy a dokonce i automobily osobní. O tom si však řekneme v dalších pokračováních našeho miniseriálu. Text Václav Šorel Foto sbírka Václava Šorela V třicátých letech 20. století se v Letňanech objevily i první podnikové automobily. Poznámka: Cesta plná výmolů, která vedla z Čakovic do Letňan, dávala řidičům zabrat. Některé dobové fotografie byly našimi předky znehodnoceny vyraženým třílístkem, aby je nikdo nezcizil. Díky tomu se fotografie zachovaly až do dnešních časů. V.Š. Letňanské listy» LEDEN

20 Volný čas/kultura Historicky nejtěsnější finále Legend Věnce buřtů je za námi V pořadí stočtyřiačtyřicátým večerem byl ve čtvrtek 18. prosince zakončen letošní ročník Legend Věnce buřtů. Do finále se probojovaly kapely Scarabeus, Mošňáci a Pěna. Před zahájením a v průběhu večera byly do zcela zaplněných prostor výstaviště Letňany dodávány další stoly a lavice, aby si mohli všichni sednout. Večer zahájila kapela Pěna z Trutnova, která překvapila už v úvodním kole pořádaném 6. listopadu. Brilantní hru temperamentní houslistky Jitky Nováčkové Vítězná kapela Mošňáci získala jen o tři hlasy více než druhá Pěna. odměňovali diváci bouřlivým potleskem. Sedmičlenná kapela je zajímavá také svým složením, protože ji z větší části tvoří manželé Nováčkovi se synem a dcerou. Tradičně nezklamala kapela Mošňáci, kterou pravidelně doprovází početná skupina jejích fanoušků. Při vystoupení skupiny Scarabeus s novou členkou zpívající kytaristkou Radkou Nýdlovou, si pamětníci připomněli její vítězství na Portě již v roce 1969 a A kdo zvítězil? Vlastně všichni, protože Mošňáci měli o tři hlasy více než Pěna a Scarabeus. Moderátor Bohouš Turek mohl po předání věnců buřtů od řezníků z Globusu také oznámit, že vedení MČ Praha 18 počítá s pořádáním Legend Věnce buřtů i v roce Text Vladislav Gerhard tajemník ÚMČ Praha 18 Foto Tomáš Proněk Třpytivá krása z Krkonoš v Dračí jeskyni Okaždé adventní sobotě odpoledne předváděla Lucie Hauserová v Informačním centru pro mládež, které se nachází v klubu Dračí jeskyně v Křivoklátské ulici, tvoření tradičních krkonošských vánočních ozdob. Konkrétně se jednalo o ozdoby z dutých skleněných perliček. Stejné, jaké vyráběli krkonošští skláři na konci 19. století, kdy přišla z Německa do Čech móda zdobení vánočních stromků. První ozdobičky zhotovené navlékáním malých skleněných perliček na drátky zformované do různých tvarů vyšly tehdy z rukou sklářů z Poniklé u Jílemnice. Již za pár let, ve 20. a 30. letech minulého století, se navlékalo takřka v celém regionu a výrobky horalů z Krkonoš se začaly vyvážet do celého světa. Text a foto Olaf Deutsch 20 Letňanské listy» LEDEN 2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18

ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18 MČ Praha 18 Úřad MČ Praha 18 Bechyňská 639, Praha 9 - Letňany Telefon 284028195 www.letnany.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLY Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18 OBSAH Obsah Seznam základních

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, pracoviště DDM Netolice Nabídka kroužků 2009/2010 Pohybové a sportovní hry - tradiční i netradiční míčové a pohybové hry - 1. 5.třída Florbal - pravidla a

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Celoroční projekty - Safari/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ ZÁŘÍ ŘÍJEN - seznámení

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Sportovní kroužky. Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 Počet setkání: 26 x 1h + 2 víkendové akce Cena: 1.000,-

Sportovní kroužky. Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 Počet setkání: 26 x 1h + 2 víkendové akce Cena: 1.000,- Sportovní kroužky Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 + 2 víkendové akce Kroužek je určen všem dívkám z 1. a 2. tříd. Na kroužku se naučí pohyb v rytmu hudby, základní aerobní kroky a lehčí aerobní sestavy.

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Mistrovství

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna.

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. TŘÍDNÍ SCHŮZKY V dubnu proběhly individuální rodičovské schůzky. Rodiče prvňáčků

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

BABY AEROBIC pro děti 3 5 let

BABY AEROBIC pro děti 3 5 let BABY AEROBIC pro děti 3 5 let Dbáme na všestranný rozvoj, správné držení těla, správné pohybové stereotypy. Děti naučíme základy rytmiky, rozvíjíme pohybovou paměť, soustředění, udržujeme přirozenou touhu

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více