Analýza realitního trhu v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza realitního trhu v ČR"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí Analýza realitního trhu v ČR Diplomová práce Autor : Bc. Jiří Kott Finance, Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, PhD. Praha Duben, 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne Jiří Kott

3 Poděkování: Chtěl bych poděkovat vedoucímu práce Ing. Petru Ortovi Ph.D. za pomoc při psaní této práce.

4 Anotace práce: Tato práce je členěna do tří částí. Část první specifika realitního trhu v ČR, kde popisuje specifika trhu v jednotlivých segmentech a současný vývoj trhu v kaţdém segmentu. Dále poskytuje základní informace o katastru nemovitostí, cenových mapách a realitních kancelářích. Analyzuje vliv makroekonomických ukazatelů na cenu nemovitostí. Popisuje jednotlivé fáze developerských projektů a popisuje vývoj developerských projektů od období finanční krize. Část druhá analyzuje jednotlivé segmenty realitního trhu v Libereckém kraji. Část třetí tvoří prognóza vývoje hlavních segmentů realitního trhu v Libereckém kraji. Klíčová slova: realitní trh, specifika trhu, developerské projekty, analýza trhu, prognóza trhu, Liberecký kraj. Annotation: This work is divided into three parts. In first part, the work describe specifics of real estate market in individual segments and present trends in each segments. Next the work provides the basic information about Land registry, price maps and real estate offices and analyzes influence of macroeconomic idicator on price real estate. The work describe individual phase of developer projects from financial crisis period. The second part analyzes individual segments of real estate market in Liberecký kraj. The third part is prediction of development in main segments real estate market in Liberecký kraj. Key words: real estate market, specifics of market, developer projects, market analyzes, market predicton, Liberecký kraj.

5 Obsah 1. Specifika trhu s realitami v ČR Trh s pozemky Stavební pozemky Zemědělské pozemky Trh se stavbami Trh s byty Trh s rodinnými domy Trh s rekreačními objekty Trh s výrobními a skladovými prostory Trh s objekty občanské vybavenosti Trh s administrativními budovami Trh s ostatními stavbami Trh s nájmy Nájmy pozemků Nájmy staveb Evidence nemovistostí a katastr nemovitostí Katastrální úřad Katastr nemovitostí České republiky Cenové mapy stavebních pozemků Realitní kanceláře Vliv makroekonomických ukazatelů na ceny nemovitostí Porovnání vývoje cen nemovitostí s vývojem HDP a inflací Srovnání vývoj cen nemovitostí s vývojem ve stavebnictví Vývoje cen nemovitostí ve srovnání s růstem průměrné hrubé mzdy Developerské projekty Fáze developerského projektu Vývoj developerských projektů od období finanční krize Analýza trhu s realitami v Libereckém kraji Základní údaje o Libereckém kraji Administrativní členění a statistické údaje Hospodářství Analýza trhu Trh s pozemky Trh se stavbami Trh s byty Trh s rodinnými domy Trh s rekreačními objekty Trh s výrobními a skladovými prostory Trh s administrativními budovami Trh s ostatními stavbami Trh s nájmy Trh s nájmy pozemků Trh s nájmy bytů Nájmy rodinných domů Nájmy obchodních prostor

6 Nájmy skladových a výrobních prostor Nájmy administrativních prostor Prognóza vývoje trhu s realitami v Libereckém kraji Swot analýza udrţitelného ekonomického rozvoje Libereckého kraje Prognóza vývoje trhu Seznam pouţitých zdrojů

7 Úvod: Tato práce má ve své první části za úkol čtenáře seznámit se specifiky jednotlivých segmentů realitního trhu v České republice, včetně současného vývoje v daných segmentech trhu, poskytnout základní informace o katastru nemovitostí, cenových mapách a realitních kancelářích. Analyzovat vliv makroekonomických ukazatelů na ceny nemovitostí a popsat fáze developerského projektu včetně analýzy vývoje developerských projektů od období finanční krize. Ve své druhé části analyzuje realitní trh v Libereckém kraji po jednotlivých segmentech. Závěrečná část se věnuje prognóze vývoje realitního trhu v Libereckém kraji v jednotlivých segmentech realitního trhu. 4

8 1. Specifika trhu s realitami v ČR Trh s nemovitostmi v ČR nemůţeme chápat jako jednotný celek, jelikoţ se chová ve svých jednotlivých segmentech a lokacích odlišně. Proto se v následující části práce pokusím obecně charakterizovat jeho jednotlivé segmenty Trh s pozemky Trh s pozemky má tu specifickou vlastnost,ţe pozemky jsou nereprodukovatelné, tudíţ je omezena jejich nabídka. Můţe se měnit pouze stránka kvalitativní, čili vyuţití pozemku např. kdyţ se z orné půdy stane stavební pozemek. Typů pozemků existuje celá řada, ovšem za nejhodnotnější jsou povaţovány pozemky stavební s jejichţ specifikací také začnu Stavební pozemky Nejprve bych začal s riziky spojenými s vlastnictvím pozemku, kde mezi ta nejčastější patří: Politická rizika- např.nařízení vyvlastnění pozemků. Makroekonomická rizika- v době ekonomické deprese můţe dojít k poklesu cen nemovitostí, ten ovšem nebývá tak markantní jako např. u cenných papírů, proto se v této době mnoho investorů pro koupi nemovitosti rozhodne. Technická rizika- jsou menší neţ u staveb, např.kontaminace půdy či zavodnění. Přírodní rizika- v ČR snad jen povodeň či sesuv půdy. Změna širších vztahů- pozemky, které mají nějaké omezení např. na pozemku leţícího u letiště se nesmí vybudovat nic z kovu a vyššího 60 cm. Změna územního plánu- pokud se např. ze stavebního pozemku stane pozemek v chráněné krajinné oblasti jeho cena se značně sníţí. Likvidita- je u pozemků, mimo prima rate lokality nízká. Analýza z hlediska zisků Investice do pozemků se dá řadit k investicím dlouhodobým. Realizují se zde příjmy z pronájmů např. kdyţ na pozemku stojí cizí stavba nebo je vyuţit parkoviště či trţnice, kde se ovšem jedná spíše o jednorázové pronájmy. Dále také existuje skupina spekulantů, kteří 5

9 skupují lukrativní pozemky, zejména v okolí velkých měst v naději, ţe se do budoucna změní územní plán v jejich prospěch na stavební pozemky. Synergické efekty- synergický efekt známý rovnicí 2+2=5 se zde velice dobře uplatní např. pokud budu vlastnit byt, přikoupím k němu byt sousední a propojím je, bude mít tento celek hodnotu větší. Subvision development- zde se jedná o efekt opačný, kdy se např.větší pozemek rozdělí na více menších parcel, které budou mít ovšem v součtu větší hodnotu, jelikoţ jsou ţádanější větším sektorem trhu, dále se vyskytuje ještě jeden paradox to ten, kdyţ developer prodává první ještě nepostavené byty tak jsou levnější neţ byty, které se prodávájí jiţ postavené, je to především díky počáteční nejistotě. Technické zhodnocení pozemku- pozemek na kterém chceme postavit např.rodinný dům by měl mít připojení na kanalizaci, vodovodní řád, el.přípojku a na většině míst i plynovou, skoro všechny tyto zdroje se dají lokálně nahradit někdy však za vysokou cenu realizace a následně i provozu. Změna charakteru pozemku- v rámci rozšiřování se měst se mění charaktery okolních pozemků, kde dochází především k výstavbě nových sídlišť, supermarketů a zábavních center Zemědělské pozemky Trh se zemědělskými pozemky v období let Trh se zemědělskými pozemky byl v tomto období ovlivněn následujícími jevy: Došlo k rozpadu JZD(jednotných zemědělských druţstev), nebo přeměnila na zemědělská druţstva, fungující jiţ na bázi trţního mechanismu a právních principech druţtevnictví. Za totalitního reţimu byla půda zemědělcům znárodněna a po roce 1990 začali restituce této půdy, které se však hodně původních majitelů nedoţilo a jejich děti jiţ o ni neměly zájem, tak ji začali prodávat nebo případně pronajímat zemědělcům za symbolické částky. 6

10 Liberalizace cen a zapojení českého zemědělství do globálního směřovalo k podstatné změně poptávky a sníţení výkupních cen, zvýšily se také náklady na produkci a to včetně pracovní síly a zároveň docházelo k odlivu procovních sil z venkova do měst. Postupem času po pozemcích, které nebylo moţné vyjmout ze ZPF(zemědělského půdního fondu), byla takřka nulová poptávka. Tu zapříčinilo také to, ţe banky tento typ pozemků nepřijímaly jako zástavu k zajištění úvěru. Zemědělskou půdu kupovali pouze makléři kvůli spekulacím do budoucna např.moţná změna územního plánu a nebo zemědělci, kteří potřebovali rozšířit svou produkci. Trh se zemědělskými pozemky v období po roce 2000 Trh byl ovlivněn především očekávaným vstupem České republiky do Evropské unie. Od této doby můţou zemědělci čerpat unijní dotace. A pro zahraniční zemědělce se mnohem zjednodušila koupě zemědělských pozemků v České republice. V současnosti je trh se zemědělskou půdou stabilní a vyznačuje se následujícími charakteristikami: K rozvoji trhu došlo především v příhraničních oblastech a to na dříve nevyuţívaných pozemcích na hranicích s Německem a Rakouskem, jelikoţ tytu pozemky dříve tvořily neobydlené střeţené příhraniční pásmo, dnes se těmto zemědělcům vyplatí rozšířit jejich produkci i přes hranice a to i díky relativně nízkým nákladům. Dochází k rozvoji ekozemědělství a ekoturistiky např. návštěvy různých farem Dále existují pozemky, které jsou vyuţívány k volnočasovým aktivitám jako např. golfová hřiště a cyklokrosové tratě Dotace- předurčují především jaké plodiny budou zemědělci nejvíce pěstovat, podle výše dotace na ně. Existuje i zajímavý paradox, ţe méně bonitní je draţší, díky tomu, ţe je na ní moţnost získat vyšší dotace. Ostatní pozemky Do tohoto sektoru trhu spadá celá řada pozemků např. rybníky, lesní pozemky, pozemky v chráněných krajinných oblastech, městská krajinná zeleň, přírodní jezera, rybníky, mokřady a baţiny. V současné době jsou komerčně vyuţitelné rybníky k chovu ryb. Rybníky a přírodní 7

11 koupaliště s okolními pozemky k rekreaci. Jako příklad bych ještě uvedl Kamencové jezero v Ústeckém kraji,které vzniklo v 18. století zatopením prostoru po těţbě kamencových břidlic. Vývoj cen pozemků Graf č.1 HB INDEX sleduje vývoj cen nemovitostí v České republice ve třech kategoriích: byty, rodinné domy a pozemky. Hodnota indexu 100 je nastavena k datu Informace o trţních cenách nemovitostí, kterou HB index pravidelně přináší, je informací o skutečných cenách, za které byly nemovitosti prostřednictvím hypotečního úvěru pořízeny. Na rozdíl od statistik zaloţených například na nabídkových cenách poskytuje HB INDEX odpovídající přehled o realizovaných transakcích s nemovitostmi. Zdroj: Na křivce HB index můţeme vidět, ţe ceny pozemků od 1. kvartálu roku 2010 rostly aţ do 2. kvartálu roku 2011 kde se ustálily. Pozemek je brán jako investice s malým rizikem a nízkými udrţovacími náklady. Kvalitních pozemků situovaných u hl.města a měst krajských a lázeňských ubývá. U lokalit špatně dopravně dostupných je patrný pokles zájmu Trh se stavbami Stavby jsou narozdíl od pozemků reprodukovatelné. Hodnota staveb se v průběhu času sniţuje, jelikoţ technicky, ekonomicky i morálně zastarávají, pokud neprovádíme pravidelnou údrţbu či technické změny. Nyní se na stavby podíváme z hlediska nabídky a poptávky. 8

12 Nabídka staveb je omezena následujícími faktory: Mnoţstvím pozemků je limitován i počet staveb. Technickými moţnostmi-např. ne všude lze pouţít stejnou technologii stavby, stavební hmoty a materiály Výstavba je omezena také právními limity- jedná se o technické poţadavky na stavby, stavební zákon, hygienické a poţární předpisy, technické normy a územně plánovací dokumentace, které určují např. přípustný typ staveb na daném pozemku, odstupové vzdálenosti staveb, maximální podlaţnost a řadu dalších omezujících podmínek a předpokladů pro realizaci staveb. 1 Mikroekonomické faktory- poptávka po nemovitostech není nekonečná a nabídka ji můţe časem převýšit. Tyto nabízené stavby pak jiţ na trhu nemají místo. Makroekonomické faktory- záleţí v jakém cyklu se ekonomika nachází, zda je v konjunktuře či depresi, dále na měnovém kurzu, dostupnosti úvěrů, výši úrokových měr. To vše jsou faktory, které mohou ovlivnit nabídku i poptávku po nemovitostech. Významnými faktory jsou ještě politická a bezpečnostní situace, kulturní vlivy a sociální sloţení obyvatelstva a další. Poptávka po stavbách je omezena následujícími faktory: Demografický vývoj- pokud budeme mít větší úmrtnost, neţli porodnost potom poptávka po nemovitostech poklesne, není tomu tak vţdy, protoţe i menší populace můţe mít větší kvalitativní i kvantitativní nároky na bydlení. Migrace v rámci jednoho státu- Uţ od pol. 19. století je značný přesun obyvatel z venkova do měst. Volný čas- pokud naroste u obyvatelstva mnoţství volného času, vzroste poptávka po návštěvách rekreačních zařízeních, nebo koupě vlastních. Vzroste také návštěvnost sportovních, nákupních a zábavních center. 1 ORT, Petr. Analýza realitního trhu. Praha: Bankovní institut vysoká škola,

13 Ţivotní úroveň- se vrůstající ţivotní úrovní se zvyšují i nároky na kvalitu a kvantitu bydlení, stejně tak na dopravní systém, občasnkou vybavenost, rozsah sluţeb atd.,coţ přináší další poptávku po stavbách. Rozvoj průmyslu a obchodu- výstavba výrobních závodů a skladovacích hal, přináší zdokonalení dopravní infrastruktury a zvýšení poptávky po bydlení v okolí Trh s byty Trţní hodnota a prodejnost bytů je dána především lokalitou, ve které se nacházejí. V rámci ČR můţeme lokace rozdělit do těchto kategorií: Praha- tento trh se vyznačuje převisem poptávky nad nabídkou, i kdyţ po finanční krizi jsou poptávané spíše menší byty, byty s větší dispozicí nejsou na trhu tak ţádané Statutární města- města nad sto tisíc obyvatel, ekonomická a správní centra regionů Lázeňská města, rekreační města a mikroregiony Okresní a podobná města Menší města a obce Byty v hlavním městě a statutárních Tyto byty můţeme rozdělit do tří segmentů: Prima rate lokace- jedná se většinou o historická jádra měst, centra a rezidenční čtvrti. V Praze jsou například za prima rate lokace povaţovány Praha 1, Praha 2 a části Prahy 6 a Prahy 10. Jsou většinou plně zastavěny a nové byty vznikají jen jako půdní vestavby, rekonstrukce či loftové byty v brownfields projektech. Hodně klientů nakupuje tyto byty v prima rate lokalitách za účelem zhodnocení investice v čase, jelikoţ nabídka těchto bytů je omezená jejich ceny jen rostou. 2 Developerské projekty- Jedná se o novostavby bytových domů, které se staví především na okraji velkých měst v částečném dosahu městské infrastruktury. A dále satelitní městečka postavená v okolí velkých měst. Mnoho těchto projektů bylo vybudováno za účelem rychlého zisku na úkor architektonické hodnoty, nákladů na 2 ORT, Petr. Analýza realitního trhu. Praha: Bankovní institut vysoká škola,

14 provoz a případně dalších investičních nákladů. Developerské projekty mají mnohá negativa jako například: Co největší zahuštění zástavby, minimální odstupy mezi domy, minimum okolní zeleně a parkovišť. Chybějící občanská vybavenost v okolí, zvlášť developerské projekty z poloviny 90. let vyrůstaly izolovaně bez škol, úřadů, obchodů atd. v okolí. Špatná dopravní dostupnost a obsluţnost- developeři se nestarají o kvalitu příjezdových cest, které jsou mnohdy na úrovni polních cest a mnohdy nebývají ani posilovány spoje městské nebo linkové dopravy Díky maximalizaci zisků mají projekty často nízkou kvalitu prováděcích a montáţních prací včetně materiálů. Developerské firmy jsou také často zakládány pro jeden projekt a po předání domu do property managmentu mohou snadno zmizet. Na základě nízké kvality těchto staveb lze předpokládat, ţe jejich hodnota se ve střednědobém a dlouhodobém výhledu bude sniţovat. Byty v panelových domech- tvoří nemalou část trhu. Jedná se o domy montované z ţelezobetonových prefabrikovaných panelů. Na území Československa stavěny od roku 1940 aţ do 80. let 20. století. Díky nosné ţelezobetonové konstrukci je předpoklad, ţe tu panelové domy budou aţ 200 let. Zájemci o tyto byty se dají rozdělit do těchto kategorií: Lidé, kteří se stěhují za prací do velkých měst a nemají prostředky na koupi bytu v prima rate lokalitě. Lidé z jihovýchodní Asie(Vietnam, Čína) a zemí bývalého Sovětského svazu (Ukrajina, Rusko). Mladí lidé a novomanţelé, kteří hledají svůj první byt. Panelové domy se také postupně začínají revitalizovat. Od roku 2004, díky čerpání dotací z fondů Evropské unie. Jde zejména o zateplování, výměnu oken a opravu ploché střechy. V interiéru se jedná o výměny výtahů a výměnu všech doţilých rozvodů atd. Ceny bytů v panelových domech jsou závislé především na lokaci, sociálním sloţení obyvatelstva, dopravní dostupnosti a technickém stavu. 11

15 Aktuální stav trhu s byty V roce 2012 se nejspíše ještě více prohloubí rozdíl mezi nabídkou a slábnoucí poptávkou. Lidé budou mít díky zvyšování daní méně finančních prostředků a hypoteční úvěry se pro ně stanou nedostupné. Takţe nejspíše dojde k větší poptávce po nájemním bydlení a moţná dokonce i k poklesu cen bytů. Očekává se také prohlubování rozdílů cen na dobrých a horších adresách. Prodeje novostaveb také sníţí zvýšení sníţené sazby DPH z 10 na 14 % a do budoucna aţ 20 %. Vývoj cen bytů Graf č. 2 HB INDEX sleduje vývoj cen nemovitostí v České republice ve třech kategoriích: byty, rodinné domy a pozemky. Hodnota indexu 100 je nastavena k datu Informace o trţních cenách nemovitostí, kterou HB index pravidelně přináší, je informací o skutečných cenách, za které byly nemovitosti prostřednictvím hypotečního úvěru pořízeny. Na rozdíl od statistik zaloţených například na nabídkových cenách poskytuje HB INDEX odpovídající přehled o realizovaných transakcích s nemovitostmi. Zdroj: Trh s rodinnými domy Trh s rodinnými domy se do značné míry podobá trhu s byty. Ovšem jen málo rodinných domů je stavěno primárně k pronájmu. Rodinné domy se většinou pronajímají jen 12

16 v lázeňských městech a rekreačních regionech. Díky větším nárokům na rozlohu se výstavba realizuje především v lokalitách, kde jsou níţší ceny pozemků. Výhody rodinných domů Volný pozemek u objektu s různými moţnostmi vyuţití, nejčastěji jako zahrada. Větší soukromí a komfortnější bydlení oproti bytu. Moţnost dalšího rozvoje stavby. Nevýhody rodinných domů Často větší cena neţ u bytu se srovnatelnou uţitnou plochou Málokdy v prima rate lokalitách měst. Větší provozní náklady a náklady na renovace a údrţbu. Časové náklady spojené s údrţbou domu a zahrady. Mnohdy horší dopravní spojení v místě. Rodinné domy poptávají především rodiny s dětmi a důchodci, mladé páry a singles poptávají spíše byty. Faktory ovlivňující hodnotu rodinných domů Hodnotu rodinných domů ovlivňuje především lokalita, technický stav a standard. Co se týká technického stavu tak musíme zváţit zda se nám více vyplatí rekonstrukce staršího objektu či novostavba. Snad všechny novostavby splňují běţný standard bydlení, horší to můţe být u starších domů, které jsou morálně zastaralé a nesplňují podmínky dnešního standardu. Specifickým trhem z hlediska dosahovaných v rámci lokalit jsou především velká a lázeňská města. Trh v rámci lokace můţeme rodělit na tyto sektory: Praha- na území hlavního města nejsou k dipozici volné pozemky, proto existuje převis poptávky nad nabídkou. Mění se většinou pouze kvalita staveb. Statutární města- i zde nejsou k dispozici ţádné pozemky nebo jen minimum a pokud jsou tak jsou vyuţity ke komerčním účelům. 13

17 Příměstské regiony- Řada lidí zde bydlí a za prací dojíţdí, nevýhoda je časová náročnost a náklady na dopravu Ostatní regiony- v těchto mnohdy i odlehlých místech nepřevyšuje nabídka rodinných domů poptávku, volné nebo neprodejné domy se prakticky nevyskytují naopak vzniká i nová zástavba. Vývoj cen rodinných domů Graf č. 3 HB INDEX sleduje vývoj cen nemovitostí v České republice ve třech kategoriích: byty, rodinné domy a pozemky. Hodnota indexu 100 je nastavena k datu Informace o trţních cenách nemovitostí, kterou HB index pravidelně přináší, je informací o skutečných cenách, za které byly nemovitosti prostřednictvím hypotečního úvěru pořízeny. Na rozdíl od statistik zaloţených například na nabídkových cenách poskytuje HB INDEX odpovídající přehled o realizovaných transakcích s nemovitostmi. Zdroj: Ceny rodinných domů stagnují nebo rostou, záleţí především na lokalitě. Rostoucí zájem je také o nízkoenergetické domy a kvalitní architekturu. Zvyšuje se prodejnost starších domů díky nízké úrokové sazbě u hypotečních úvěrů. Nové developerské projekty v Praze a okolí jsou však v útlumu. V jiných regionech zůstala nabídka i poptávka stabilní. 14

18 Trh s rekreačními objekty Pro vznik trhu s rekreačními objekty jsou zapotřebí minimálně tyto tři podmínky: Dostatek volných prostředků pro koupi další nemovitosti. Dostatek volného času k rekreaci. Dostatečná nabídka existujících rekreačních objektů nebo volných pozemků pro jejich realizaci. Rozdělení rekreačních objektů Trvalé rekreační chaty- nesmějí mít zastavěnou plochu větší jak 80 m 2. Můţou se podsklepit a mít jedno nadzemní podlaţí a podkroví. Obestavěný prostor nadzemního podlaţí a podkroví nesmí překročit 360 m 3. Hygienická zařízení se musí vestavět, nebo umístit v samostané stavbě. Dočasné rekreační chaty- nesmějí mít zastavěněnou plochu větší jak 36 m 2, nesmějí se podsklepit, smějí mít jedno nadzemní podlaţí a podkroví. Obestavěný prostor nadzemního podlaţí a podkroví nesmí překročit 165 m 3. Nesmějí být zděné s vyjímkou základů a pro jejich stavbu lze pouţít pouze montovatelné konstrukce. Rekreační domek- nesmějí mít zastavěněnou plochu větší jak 80 m 2. Smějí se podsklepit a mít nejvýše dvě nadzemní podlaţí nebo jedno a podkroví. Rekreační chalupy- rozměry jsou dány velikostí stavby, která je pro rekreaci upravována. Rodinný domek se stane rekreační chalupou aţ po vynětí z bytového fondu a rekolaudaci. Zahrádkářské chaty- nesmějí mít zastavěněnou plochu větší jak 25 m 2. Smějí se podsklepit a mít jedno nadzemní podlaţí a podkroví. Obestavěný prostor nad upraveným teréném nesmí mít více jak 110 m 3. Vývoj trhu s rekreačními objekty Poptávka po rekreačních objektech po finanční krizi velmi vzrostla. A to především díky cenám, které jsou o desítky procent niţší a dostupnějším hypotečním úvěrům. Největší zájem je o starší chaty a chalupy. Nové apartmány jsou často zbytečně předraţené. Nejatraktivnějšími regiony jsou Krkonoše, tam zejména Špindlerův Mlýn a Pec pod Sněţkou, dále Vysočina, části Beskyd, Jeseníků, Šumavy a jiţní Morava. 15

19 Lokalita a cena jsou nejdůleţitějším faktorem, dále také technický stav, ale mnoho lidí se rozhoduje i pro rekonstrukci. Skupinu zájemců většinou tvoří lidé nad třicet let s dětmi, kteří jiţ jednu nemovitost mají a chtějí investovat do rekreačního zařízení Trh s výrobními a skladovými prostory Z hlediska uplatnění na trhu můţeme tyto objekty rozdělit na tři základní typy: Univerzálně vyuţitelné objekty Jednoúčelové objekty Morálně doţilé objekty (Brownfields) Univerzálně využitelné objekty Tyto objekty mohou být vyuţity pro výrobu více typů nebo tříd výrobků. Jde buď o samostatné objekty nebo objekt s vedlejšími budovami a stavbami. Můţe se také jednat o celé soubory jako výrobní závody a skladové areály. Příklady univerzálně vyuţitelných objektů: Skladové přístřešky Lehké skladové haly nevytápěné Lehké skladové haly vytápěné Těţké skladové haly se zakladači nebo jeřábovými drahami Skladové haly s řízenou atmosférou (klimatizované) Chladírny a mrazírny Speciální skladové haly (např. pro skladování léčiv) Vícepodlaţní skladové budovy Garáţe Lehké výrobní haly Těţké výrobní haly s jeřábovými drahami Výrobní haly vytápěné 3 Po roce 1990 se výroba postupně racionalizovala a mhoho těchto objektů se dostalo do kategorie brownfields. A to především díky tomu, ţe mnoho odvětví zaniklo a byla nahrazena 3 ORT, Petr. Analýza realitního trhu. Praha: Bankovní institut vysoká škola,

20 importem. Noví investoři se většinou rozhodli pro stavbu vlastních výroben, které byly stavěny na míru podle druhu výroby. K tomu, aby byl průmyslový objekt nebo areál prodejný na trhu musí mít vyřešeny všechny právní vztahy k majetku, aby mohl být bez problémů vyuţíván. Musí být odstraněny staré ekologické zátěţe, případně vyčíslena částka nutná pro jejich odstranění. Další překáţkou mohou být věcná břemena nebo zástavní právo. Důleţitá je také dobrá dopravní dostupnost. Záleţí samozřejmě také na technickém stavu objektu, zda je výhodnější do něj investovat nebo raději postavit nový. A v neposlední řadě také na morálním opotřebení- v mnoha objektech se pouţívaly dnes jiţ zastaralé způsoby výroby a pro nové technologie zde není vhodné zázemí. Jednoúčelové objekty Patří mezi typy nemovitostí, kde stavební část slouţí pouze jako zastřešení technologie. Jsou to například: Elektrárny Čističky odpadních vod Benzínové čerpací stanice Petrochemické provozy Zařízení pro rozvod plynu Pivovary Cukrovary Cementárny Důlní zařízení a provozy Provozy hutního průmyslu 4 Trh s jednoúčelovými objekty je spíše trhem s podniky, kde rozhodujícím faktorem je produkce zisku. Jsou tu vysoce ziskové objekty jako čerpací stanice či elektrárny. Na druhé straně neprodejné jako například důlní zařízení u vytěţeného dolu. 4 ORT, Petr. Analýza realitního trhu. Praha: Bankovní institut vysoká škola,

21 Brownfields Pro novou investiční výstavbu můţeme pouţít dvou typů pozemků: Greenfields- výstavba na dosud nezastavěných pozemcí, nejčastěji jde o zemědělskou půdu a zeleň, tyto výstavby jsou realizovány především v rozlohově velkých zemích, ale můţeme je najít i u nás (průmyslová zóna Joseph u Mostu, automobilka Hyundai v Nošovicích, Škoda Auto Mladá Boleslav). Brownfields- jsou stavební pozemky, kde se jiţ nějaké stavby nacházejí a to morálně opotřebované nebo jiţ doţilé. Brownfieldů můţeme v ČR najít celou řadu, většina jich je však na odlehlých místech nebo velmi špatném a stavu a pro vysoké náklady pro investory nezajímavá. Některé se však regenerovat podařilo a to například (regenerace průmyslového areálu - Škoda Plzeň (190 ha), nákupní a kulturní centrum Vaňkovka Brno, nákupní centrum Palladium Praha). Aktuální situace na trhu s nájmy skladových a výrobních nemovitostmi Údaje jsou platné k 4. čtvrtletí roku Co se týká nabídky je v současné době k dispozici celkem 3,819 milionů m 2 skladových a výrobních ploch třídy A. Ve 4. čtvrtletí bylo dokončeno cca m 2 a ve výstavbě se v současnosti nachází cca m 2. Hrubá realizovaná poptávka včeně renegociací dosáhla ve 4. čtvrtletí roku m 2. A poptávka bez renegociací tvořila m 2. Neobsazenost byla na konci 4. čtvrtletí m 2 a mírně klesá jiţ osmé čtvrtletí z 3. čtvrtletí 6,9 % klesla na 6,7 % ve 4. čtvrtletí. Největší poptávka je v okolí Prahy, poté ještě zhruba třetinová v severo-východních Čechách. A zbylá v ostatních regionech ČR. 18

22 Graf č. 4 Hrubá realizovaná poptávka podle regionů. Zdroj: Trh s objekty občanské vybavenosti Objekty občanské vybavenosti mají zajišťovat různé sluţby pro obyvatele. Uvádím několik příkladů těchto objektů: Hotely, penziony, ubytovny Restaurace Administrativní a správní budovy Školy, mateřské školky Nemocnice Obchodní domy, prodejny, trţnice Divadla, kina, kulturní domy Kasárna a jiné objekty pro armádu a policii Sakrální stavby 5 5 ORT, Petr. Analýza realitního trhu. Praha: Bankovní institut vysoká škola,

23 Co se týká uplatnění na trhu, můţeme tyto stavby rozdělit na tři kategorie: Komerčně vyuţitelné stavby- například hotely a obchodní domy. Tento typ komerčních objektů je prodejný nejlépe, problémy se mohou však vyskytnout s nevhodnou lokací či morálním opotřebením. Dnes jsou na trhu velice ţádané ubytovny pro dělníky a to především v Praze a Středočeském kraji. Na ubytovny jsou přestavovány i objekty s původně jiným vyuţitím jako například kina, sokolovny či bývalá rekreační zařízení. Stavby částečně komerčně vyuţitelné- Tyto stavby jsou původně koncipovány jako nekomerční(kulturní dům, tělocvična). Při schopném facility managementu se však můţe vyuţít jejich část například pro restauraci či fitness a příleţitostně jako prodejní nebo výstavní hala či letní ubytovna. Například fotbalový stadion s tělocvičnou v Karlových Varech, který slouţí jako stanové městečko k ubytování návštěvníků filmového festivalu. Mnohdy však tyto objekty spravuje špatný facility management, který nedokáţe rozvinout ekonomický potenciál daného objektu. Nekomerční stavby občanské vybavenosti- investorem těchto staveb je obvykle stát. V těchto stavbách se obvykle provozují nekomerční veřejné sluţby jako je školství, zdravotnictví nebo výkon některých funkcí státu jako kasárna či věznice a církví(kostely, kláštery). Komerční sektor tyto objekty zajímají jen pokud je moţnost je komerčně vyuţít. Například obchodní dům Palladium- bývalá kasárna Trh s administrativními budovami Trh s administrativními budovami je závislý především na lokaci, logicky největší je v Praze, dále ho můţeme rozdělit na trh ve statutárních městech, okresních a obcích. Praha Pokud se zaměříme a Prahu je zde na výši především trh s pronájmy kancelářských prostor. Za rok 2011 byly uzavřeny transakce s plochou m 2. K nejvíce se rozvíjejícím 20

24 lokalitám patří Praha 8 a 4. Neobsazenost poklesla v roce 2011 na 12 %. Výnosová míra je v prima rate lokalitách aţ 6,5 %. Na následujícím grafu můţeme vidět vývoj poptávky a nabídky trhu s kancelářskými prostory. Je zde patrný pokles nabídky po finanční krizi, která však opět stoupá. Graf č. 5 Poptávka a nabídka kancelářských prostor v jednotlivých letech v m 2. Zdroj: Graf č. 6 Vývoj cen kancelářských prostor v Praze, patrné je zvýšení nájmů v roce 2008 z důvodů kurzových rozdílů a nedostatku centrálně umístěných kanceláří. Uvedené ceny měsíčních nájmů jsou v eurech za m 2. Zdroj: 21

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

Trendy tuzemského realitního trhu

Trendy tuzemského realitního trhu Trendy tuzemského realitního trhu Podobně jako ve druhé polovině roku 2008 a v roce 2009, pokračoval i v roce 2010 propad trhu, i když v relativním vyjádření se jednalo o menší procentní hodnoty. Propad

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU Bankovní institut vysoká škola Martin Dobyáš ANALÝZA REALITNÍHO TRHU PRAHA ZÁPAD Vedoucí práce : Ing. Petr Ort Ph.D. 2009-1 - OBSAH ANALÝZA REALITNÍHO TRHU... 1 OBSAH... 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TRHU...

Více

Ocenění nemovitostí č. 181-3605-2011

Ocenění nemovitostí č. 181-3605-2011 Ocenění nemovitostí č. 181-3605-2011 O ceně obvyklé rodinného domku č.p. 83 na pozemku p.č. st. 60 s příslušenstvím a pozemky v k.ú. a obci Hředle dle LV 148 Objednatel posudku: Účel posudku: Vydra Libor

Více

Organizace státní zeměměřické služby

Organizace státní zeměměřické služby Organizace státní zeměměřické služby Český úřad zeměměřický a katastrální ( ČÚZK )... je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru adresa: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 V

Více

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Úvod Cílem této práce je statické zpracování a vyhodnocení vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostí ČR ve sledovaném časovém úseku let 2007 až 2009,

Více

FIRMA: REKOD. GSM: 607 860 338 GSM: 724 217 609 Tel: 568 450 256 ICQ: 341 591 832. Komenského 716 Zdiměřická 1447/16 Jemnice 675 31 Praha 4, 140 00

FIRMA: REKOD. GSM: 607 860 338 GSM: 724 217 609 Tel: 568 450 256 ICQ: 341 591 832. Komenského 716 Zdiměřická 1447/16 Jemnice 675 31 Praha 4, 140 00 FIRMA: REKOD Ivan Křivánek Ing. Petr Křivánek GSM: 607 860 338 GSM: 724 217 609 Tel: 568 450 256 ICQ: 341 591 832 JIŢNÍ MORAVA: STŘEDNÍ ČECHY: Komenského 716 Zdiměřická 1447/16 Jemnice 675 31 Praha 4,

Více

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti Prosinec 2008 Ondřej Novotný Obsah Představení King Sturge Ekonomická situace v České republice v roce 2008 Realitní

Více

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem 117 Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem Základní ceny za m 2 podlahové plochy v budovách typu J a K KRAJ/ (OBEC)

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1463-0196/2013 o ceně chaty č.e.160 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.528 v k.ú. Stříbrná Skalice, obci Stříbrná Skalice, okres Praha-východ. LV 651. Objednatel

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo /11

ZNALECKÝ POSUDEK číslo /11 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 1.014 45/11 o ceně v místě a čase obvyklé (tržní) pozemku p.č. 33/3 situovaného v k.ú. Dolní Čepí (773514), obci Ujčov (596914), okrese Žďár n/sáz. (CZ 0635) kraji Vysočina a je

Více

Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní

Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní č. 1442-0175/2013 o ceně chaty č.e.89 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.568 v k.ú. Vyžlovka, obci Vyžlovka, okres Praha-východ. LV č.380. Objednatel posudku:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

1. Identifikace nemovitosti

1. Identifikace nemovitosti ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 16 15 ExÚ BN objednávka odhadu ze dne 5.5.2015 místní šetření proběhlo dne 27.7.2015 za účasti pana Miroslava Kozojeda jméno a adresa objednatele odhadu JUDr.

Více

PROVĚŘENÍ PŘÍSTUPU K NEMOVITOSTI

PROVĚŘENÍ PŘÍSTUPU K NEMOVITOSTI PROVĚŘENÍ PŘÍSTUPU K NEMOVITOSTI Petra Zuzaňáková 1 Abstrakt Při oceňování nemovitostí pro potřeby banky se prověřuje mimo jiné řádný přístup a příjezd k nemovitostem. V případě, že přístup není vyhodnocen

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Znalecký posudek č. 5690-072-03/15

Znalecký posudek č. 5690-072-03/15 Znalecký posudek č. 5690-072-03/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 2033/32, v obci Beroun, katastrální území Beroun, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Ing. Bohuslav Štencl. oceňování nemovitého majetku. č. 5013 23/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. Ing. Bohuslav Štencl. oceňování nemovitého majetku. č. 5013 23/2010 Ing. Bohuslav Štencl oceňování nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 5013 23/2010 zjištění tržní ceny nemovitosti - pozemku p.č. 926 zahrady, LV č. 4260, v obci Klobouky u Brna, k.ú. Klobouky u Brna,

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

25.2.2015, neschvaluje prodej, doporučuje řešit směnou za pozemky pod bývalou mlékárnou Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 2048-079/14 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti pozemek č. parc.

Více

Znalecký posudek č. 371/19/2016

Znalecký posudek č. 371/19/2016 Znalecký posudek č. 371/19/2016 Ceny obvyklé spoluvlastnického podílu v míře 115/2000 na pozemku p.č.538 v katastrálním území Chudeřín u Litvínova (okres Most). Objednatel posudku: Mgr. Miloš Dvořák Zahradní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3420/140/2016. O ceně obvyklé zahrady č. parc. 411/11 v obci Hradec Králové, katastrální území Kluky.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3420/140/2016. O ceně obvyklé zahrady č. parc. 411/11 v obci Hradec Králové, katastrální území Kluky. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3420/140/2016 O ceně obvyklé zahrady č. parc. 411/11 v obci Hradec Králové, katastrální území Kluky. Objednatel znaleckého posudku: Dražby EU s.r.o. IČ: 28776836 Černilov 396 503 43

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č a/2016. O ceně pozemků parc.č.416, 417, 418, 691/1, 691/19, 691/32 a 695 v k.ú.zličín, obec Praha, Hl.m.

ZNALECKÝ POSUDEK. č a/2016. O ceně pozemků parc.č.416, 417, 418, 691/1, 691/19, 691/32 a 695 v k.ú.zličín, obec Praha, Hl.m. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3228-11a/2016 O ceně pozemků parc.č.416, 417, 418, 691/1, 691/19, 691/32 a 695 v k.ú.zličín, obec Praha, Hl.m.Praha Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Büssmark

Více

Znalecký posudek č. 517/2012

Znalecký posudek č. 517/2012 Znalecký posudek č. 517/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1462/46 v objektu čp.1462, ulice Vršovická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

Rezidenční development v Praze

Rezidenční development v Praze Rezidenční development v Praze Pavlína Rödlová Pražský rezidenční trh tvoří v rámci České republiky specifickou oblast. Koncentruje se zde vysoká poptávka i nabídka rezidenčních nemovitostí, stejně jako

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /10

ZNALECKÝ POSUDEK. č /10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 190-2930/10 o obvyklé ceně nemovitostí, a to pozemků parc.č. St. 80 a 141/112, vše v katastrálním území Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, okres Ostrava-město. Objednatel posudku: Dražebník

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 116-3453/12 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská

Více

LUXUSNÍ SEGMENT DNES: RENESANCE NÁJEMNÍHO BYDLENÍ

LUXUSNÍ SEGMENT DNES: RENESANCE NÁJEMNÍHO BYDLENÍ LUXUSNÍ SEGMENT DNES: RENESANCE NÁJEMNÍHO BYDLENÍ SVOBODA & WILLIAMS SEGMENT DATA 1 2 NADSTANDARDNÍ A PRÉMIOVÉ NEMOVITOSTI Prémiové nemovitosti prodej: 85.000 120.000 Kč/m2 Luxusní nemovitosti prodej:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2459-149/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2459-149/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2459-149/13 o ceně bytové jednotky č.786/8 včetně spoluvlastnického podílu na budově čp.784-786 a pozemcích st.2640-st.2642 v katastrálním území a obci Mladá Boleslav dle LV č. 6491

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /10

ZNALECKÝ POSUDEK. č /10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 239-2979/10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 603/4 a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 na pozemcích parc.č. 603/5 a 616/6 v k.ú. Horní Suchá, obec Horní Suchá, okr. Karviná. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo:

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3064-14. s odhadem obvyklé ceny podílu ve výši 776/5189 k pozemkové parcele - zahradě p. č. 345/2 v obci Strakonice, k. ú. Nové Strakonice. Objednavatel posudku: Účel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 652-11/2013 o ceně bytu č. 4387/7 v Jihlavě, Tylova 4387/21. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Ostrava, Paní Mgr. Pavla Fučíková Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava - Mariánské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14189-219/14 o ceně pozemku parc.č.525/110, katastrální území a obec Metylovice, okres Frýdek - Místek. (LV č.1430) Objednavatel posudku: Vlastník nemovité věci: Ing.Ivana Janečková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory ZNALECKÝ POSUDEK č. 209-3546/12 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 71/1, 71/4, 72/4, 72/5 a 72/6 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr.

Více

Oceňování nemovitostí

Oceňování nemovitostí Petr Čihák Září 2008 Nejpoužívanější přístupy a metody Oceňovací přístupy Výnosový přístup Přístupy vedoucí k určení tržní hodnoty Přístup tržního porovnání Netržní přístupy Přístup založený na věcné hodnotě

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /16. Dlouhá Zlín. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /16. Dlouhá Zlín. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4971-51-2/16 o obvyklé ceně nemovitosti - zemědělského pozemku p.č.1007/33 v obci Žďár nad Sázavou, k.ú.zámek Žďár Objednavatel posudku: Účel posudku: Oceňovací předpis: Dražební

Více

Odhad tržní hodnoty č

Odhad tržní hodnoty č Odhad tržní hodnoty č. 3820-58-16 řadové garáže na stavebním pozemku č. 2020 v katastrálním území Neratovice,okres Mělník Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Litoměřice Masarykova 679/33

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2332/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2332/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2332/2014 O ceně obvyklé pozemku č.par. 1093 zastavěná plocha a nádvoří - pozemek pod garáží Mariánské Lázně, okres Cheb, kat. území Mariánské Lázně, kraj Karlovarský. v obci Objednatel

Více

Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena

Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena č. 1430-0164/2013 o ceně rodinného domu č.p 24 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.225/1 v k.ú. Zbytiny, obci Zbytiny, okres Prachatice. LV 194. Objednatel posudku:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3299-611/2016 o ceně a o odhadu nemovité věci - pozemku parc.č. 383/8, katastrální území Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava, okres Ostrava - město Objednavatel znaleckého posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47-3092/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47-3092/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 47-3092/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na nemovitostech, a to na pozemcích parc.č. St. 2/1 a 7/3 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okr. Ostrava-město.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2411 66/14 dodatek č. 1 o stanovení obvyklé

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č B /2014. o ceně nemovitosti - zemědělského pozemku p.č.505/6 v k.ú. Nečichy, obec Louny.

ZNALECKÝ POSUDEK. č B /2014. o ceně nemovitosti - zemědělského pozemku p.č.505/6 v k.ú. Nečichy, obec Louny. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03250-0109 B /2014 o ceně nemovitosti - zemědělského pozemku p.č.505/6 v k.ú. Nečichy, obec Louny. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr. Mgr. Martina Jinochová

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM. 1. Identifikační údaje

SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM. 1. Identifikační údaje SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM 1. Identifikační údaje Název projektu: Soubor staveb pod Vítkovem Místo stavby: Pernerova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1027/80/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1027/80/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1027/80/15 O ceně objektu rodinného domu č.p. 471 vč. příslušenství a pozemků č. 1259/1, č. 1259/2 a č. 1260/3, který se nachází v katastrálním území Nový Bohumín v obci Bohumín v okrese

Více

PŘÍLOHA D POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

PŘÍLOHA D POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro zjištění obvyklé ceny nemovitostí (dále jen Postup) pro účely realizace

Více

Znalecký posudek č. 2008/316

Znalecký posudek č. 2008/316 Znalecký posudek č. 2008/316 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 538, v katastrálním území Vrahovice, obec, okres, kraj Olomoucký. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3115-281/2010 o ceně nemovitostí - stanovení ceny obvyklé pozemků par.č.1570/12, par.č.1575/11 a par.č.2106, v k.ú. Tečovice. Nemovitosti - pozemky jsou zapsány na LV č. 804 pro k.ú.

Více

Znalecký posudek číslo 4502-42/14

Znalecký posudek číslo 4502-42/14 Znalecký posudek číslo 4502-42/14 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 21 Olomouc Katastrální území: Topolany u Olomouce Okres: Olomouc O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého

Více

VYHLÁŠKA ze dne 2013 k provedení zákona o dani z nabytí nemovitých věcí

VYHLÁŠKA ze dne 2013 k provedení zákona o dani z nabytí nemovitých věcí VYHLÁŠKA ze dne 2013 k provedení zákona o dani z nabytí nemovitých věcí Ministerstvo financí stanoví podle 17 odst. 5 zákona č. XXX, o dani z nabytí nemovitých věcí: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět

Více

IČ DIČ Telefon Fax e-mail 12492256 0105505651 233372843 220571466 hyco.r@seznam.cz

IČ DIČ Telefon Fax e-mail 12492256 0105505651 233372843 220571466 hyco.r@seznam.cz 2-2/04/2009 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI TRŽNÍ ODHAD HODNOTY NEMOVITOSTI: Adresa nemovitostí: Katastrální údaje: pozemky v katastrálním území Dolní Břežany Dolní Břežany centrální část k.ú. Dolní Břežany VLASTNÍK:

Více

Znalecký posudek. číslo 173/11-6604 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Usedlost č.p. 21 a 38 s příslušenstvím a pozemky Honice, 273 03 Stochov

Znalecký posudek. číslo 173/11-6604 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Usedlost č.p. 21 a 38 s příslušenstvím a pozemky Honice, 273 03 Stochov Znalecký posudek číslo 173/11-6604 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Usedlost č.p. 21 a 38 s příslušenstvím a pozemky Honice, 273 03 Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1520-020/2014 o ceně rodinného domu č.p.985/4 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.4062 v k.ú. Střekov, obci Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem. Objednatel

Více

Znalecký posudek č /16

Znalecký posudek č /16 Znalecký posudek č. 6171-153/16 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemcích ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 283/1, parc.

Více

Znalecký posudek č. 5004 204/2011

Znalecký posudek č. 5004 204/2011 Ing. Bc. Eva Hradilová, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5004 204/2011 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo st. 21 v katastrálním území Pavlínov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 176/3 v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku, obec Václavovice, okr. Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 176/3 v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku, obec Václavovice, okr. Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 185-3230/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 176/3 v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku, obec Václavovice, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král

Více

JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č. p Hradec Králové 3. Stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí

JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č. p Hradec Králové 3. Stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí ocenění 1/2 ideálního spoluvlastnického podílu na nemovitých věcech - lesní parcele číslo 259/1 a 281 s trvalým lesním porostem, v katastrálním území Lískovec u Nedvědice, obci Ujčov, kraj Vysočina. Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2047-56/2013 o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v ě IV. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun - č.j.015 EX 1362/2011 Palackého 31/2 26601 Beroun

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

- str. 2 - A. Nález 1. Znalecký úkol Předmětem znaleckého posudku je stanovení obvyklé a administrativní ceny pozemků č. parc. st. 1769/1 (celá výměra) a č. parc. 984/57 (1 m2 příslušný geometrický plán

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 44-3089/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 44-3089/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 44-3089/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král - soudní exekutor Poděbradova

Více

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Příloha podmínek výběrového řízení č. 4 TECHNICKÝ PROSPEKT NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Vlastnictví Předmět prodeje specifikovaný níže je ve

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č

ZNALECKÝ POSUDEK. č ZNALECKÝ POSUDEK č. 4375-045 - 2015 o ceně stavebních pozemků a pozemků vedených v katastru nemovitosti jako druh ostatních pozemků (ost. komunikace) uvedených na listu vlastnictví č. 3481 pro katastrální

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Znalecký posudek č. 498/2012

Znalecký posudek č. 498/2012 Znalecký posudek č. 498/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1410/38 v objektu čp. 1410, ulice Uzbecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 429/7 v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, okres Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 429/7 v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, okres Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 177-4366/16 o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 429/7 v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, okres Ostrava-město. Objednatel posudku: VÍTKOVICE a.s.. Ruská 2887/101 703 00

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1150/2/17. o ceně pozemků č. 1309/16 a č. 2582/17, které se nachází v katastrálním území Vítkov v obci Vítkov v okrese Opava

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1150/2/17. o ceně pozemků č. 1309/16 a č. 2582/17, které se nachází v katastrálním území Vítkov v obci Vítkov v okrese Opava ZNALECKÝ POSUDEK č. 1150/2/17 o ceně pozemků č. 1309/16 a č. 2582/17, které se nachází v katastrálním území Vítkov v obci Vítkov v okrese Opava Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 244_04_2016

Znalecký posudek č. 244_04_2016 Znalecký posudek č. 244_04_2016 (Stanovení ceny obvyklé nemovitostí zapsaných na LV č. 1421, pro k.ú. a obec Červená Voda 123 EX 1767/10-55. Objednatel: Exekutorský úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 17, 690 02

Více

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY PŘÍLOHA Č.9 POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.088 EX 5091/12 Petra Bezruče Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.088 EX 5091/12 Petra Bezruče Kladno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2320-59/2015 pozemků st.p.č.170, p.č.92/3, p.č.92/13 v kat.území: Hnidousy, ul.uhelná, v Kladně-Švermov. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.088 EX 5091/12

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 296-2726 / 09 o obvyklé ceně nemovitostí, a to pozemků parc.č. 1705/4, 1704/5, 1725/2, 2422/57 a 2458/2 v k.ú. Česká Ves, obec Česká Ves, okres Jeseník. Objednatel posudku: Exekutorský

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2517/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2517/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2517/2015 O ceně obvyklé nemovitosti řadové garáže v ul. Ruských Zajatců bez č.p./č.e. s pozemkem č.par. 269/10 zastavěná plocha a nádvoří, v obci Louka u Litvínova, okres Most, kat.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /10

ZNALECKÝ POSUDEK. č /10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 142-2882/10 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na pozemcích parc.č. 1811/4 a 3208/4 v k.ú. Vítkov, obec Vítkov, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava

Více

Znalecký posudek č. 3797

Znalecký posudek č. 3797 Znalecký posudek č. 3797 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 216/1 v rodinném domu č.p. 216 na pozemku parc. č. st. 392 včetně pozemku v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové,

Více

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění Příklad výnosového ocenění Příloha č.1 Pro aplikační příklad výnosového ocenění pro moji diplomovou práci jsem vybrala existující areál. Areál se skládá z výrobní budovy, haly a pozemků. Komplex se nachází

Více

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008 Okres: Český Krumlov Obec: Rožmberk nad Vltavou D o d a t e k čís.2944-195/2011 k Z N A L E C K É M U čís.1858-02/2008 k D o d a t k u čís.2812-63/2011 P O S U D E K zjištění obvyklé ceny nemovitosti budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/1 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytové jednotky č. 970/13 v budově čp. 970 včetně podílu o velikosti 28/922 na společných částech domu a pozemku parc.č. 437/2 v kat. území Beroun,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1523/73/2012. Účel posudku: podklad pro exekuční řízení č.j. 099 EX 2279/09.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1523/73/2012. Účel posudku: podklad pro exekuční řízení č.j. 099 EX 2279/09. 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1523/73/2012 o obvyklé ceně pozemkových parcel - zemědělských pozemků a pozemků vodních ploch číslo parcelní 411, 574/3, 580/19, 612/1, 612/2, 661/28, 661/37, 661/38, 1059/14, 1113/1,

Více

Znalecký posudek č. 2009/128 Pozemky, parcely č. 766/32, 2748, v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3056/55/2014. O ceně obvyklé pozemkové parcely - zahrady č. parc. 411/11 v obci a katastrálním území Oskava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3056/55/2014. O ceně obvyklé pozemkové parcely - zahrady č. parc. 411/11 v obci a katastrálním území Oskava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3056/55/2014 O ceně obvyklé pozemkové parcely - zahrady č. parc. 411/11 v obci a katastrálním území Oskava. Objednatel znaleckého posudku: Dražby EU s.r.o. IČ: 28776836 Černilov 396

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

DOŠLO: 13.4.2015 SPISOVÁ ZN.: 27534/2014

DOŠLO: 13.4.2015 SPISOVÁ ZN.: 27534/2014 DOŠLO: 13.4.2015 SPISOVÁ ZN.: 27534/2014 Žadatel: Věc: prodej části pozemku parc.č. 339/7 zastavěná plocha společný dvůr o výměře 28m 2, katastrální území Opava - Předměstí Předmět a důvod prodeje: Jedná

Více