3.4. Nutné vedlejší výdaje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3.4. Nutné vedlejší výdaje"

Transkript

1 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného postupu při vysílání zaměstnanců na pracovní cesty a stanovení některých sazeb v případech, kdy zákon umožňuje jejich stanovení v určitém rozmezí. II. VYSLÁNÍ ZAMĚSTNANCE NA PRACOVNÍ CESTU 2.1. Vyslat zaměstnance na pracovní cestu má právo pouze ředitel, náměstci ředitele a vedoucí příslušného odboru. Ti také určují datum a východisko pracovní cesty, cíl, účel a dobu trvání pracovní cesty, dopravní prostředek, způsob ubytování a datum a místo ukončení pracovní cesty Krátkodobé pracovní cesty (trvající méně než 5 hodin) k jednání na příslušných úřadech a přesuny mezi jednotlivými detašovanými pracovišti knihovny, musí být vykazovány v elektronickém docházkovém systému registračním symbolem přesun. U těchto cest není nutné vyplňovat cestovní příkaz Souhlas k použití vlastního vozidla zaměstnance místo určeného veřejného dopravního prostředku vydává pouze ředitel knihovny a to vždy před zahájením pracovní cesty. Formuláře k souhlasu s použitím soukromého vozidla zaměstnance jsou uvedeny v Příloze č.2. III. NÁHRADY PŘI TUZEMSKÉ PRACOVNÍ CESTĚ Zaměstnanci náleží při tuzemské pracovní cestě tyto cestovní náhrady: a) jízdní výdaje b) výdaje za ubytování c) zvýšené stravovací výdaje (dále jen stravné ) d) nutné vedlejší výdaje 3.1. Jízdní výdaje Náhrada jízdních výdajů za použití určeného hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy a taxislužby přísluší zaměstnanci v prokázané výši Při poskytnutí náhrady jízdních výdajů za použití místní hromadné dopravy při pracovních cestách v obci, ve které má zaměstnanec sjednáno místo výkonu práce, bude mu poskytnuta tato náhrada ve výši odpovídající ceně jízdného platné v době konání pracovní cesty, aniž by zaměstnanec musel jízdní výdaje prokazovat Za použití dopravního prostředku po ukončení předem dohodnutého přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance, po kterém již nenásleduje výkon práce, bude zaměstnanci uhrazena náhrada jízdních výdajů pouze do výše, která by náležela zaměstnanci v případě, že by k přerušení pracovní cesty nedošlo. Obdobně se postupuje při předem dohodnutém přerušení pracovní cesty z důvodu na straně zaměstnance před výkonem práce Použije-li zaměstnanec se souhlasem ředitele knihovny nebo zástupce ředitele místo určeného hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy jiný dopravní prostředek, včetně silničního motorového vozidla, s výjimkou služebního vozidla knihovny, přísluší mu náhrada jízdních výdajů ve výši odpovídající ceně jízdného za určený hromadný dopravní prostředek Použije-li zaměstnanec na žádost ředitele knihovny nebo zástupce ředitele silniční motorové vozidlo, s výjimkou služebního vozidla knihovny, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní

2 náhrada a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu. Náhrada za PHM se vypočte jako součin průměru všech údajů o spotřebě PHM, uvedených v technickém průkazu, zaměstnancem prokázané ceny PHM a ujetých kilometrů. Jestliže zaměstnanec hodnověrným způsobem cenu pohonné hmoty zaměstnavateli neprokáže, použije zaměstnavatel pro určení výše náhrady průměrnou cenu příslušné pohonné hmoty stanovenou prováděcím právním předpisem vydaným podle Zákoníku práce v platném znění Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí u osobních silničních motorových vozidel 3,60 Kč, při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu zaměstnavatel sazbu základní náhrady za 1 km jízdy zvýší o 15 %. Tato sazba základní náhrady se mění v závislosti na vývoji cen prováděcím právním předpisem vydaným k Zákoníku práce v platném znění. V případě, že dojde k úpravě sazby, bude tato změna uvedena v části této směrnice Stanovení sazeb základních náhrad a pevného kurzu Před prvním použitím vlastního vozidla musí zaměstnanec předložit platné pojistné smlouvy příslušného vozidla, tím se má na mysli smlouva o zákonném pojištění vozidla (povinné ručení) a smlouva o havarijním pojištění. Bez těchto dokladů nemůže zaměstnanec použít silniční motorové vozidlo Výdaje za ubytování Zaměstnanci přísluší náhrada výdajů za ubytování, které vynaložil v souladu s podmínkami pracovní cesty, a to ve výši, kterou zaměstnavateli prokáže Po dobu předem dohodnutého přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance není zaměstnavatel povinen zaměstnanci náhradu výdajů za ubytování poskytnout, i když musel po tuto dobu zaměstnanec s ohledem na podmínky pracovní cesty nebo ubytovací služby výdaje za ubytování uhradit Stravné Zaměstnanci přísluší za každý kalendářní den pracovní cesty stravné ve výši a) 70 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, b) 110 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, c) 165 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. Tato výše stravného se mění v závislosti na vývoji cen prováděcím právním předpisem vydaným k Zákoníku práce v platném znění. V případě, že dojde v průběhu roku k úpravě sazeb stravného, budou tyto změny uvedeny v části této směrnice Stanovení sazeb základních náhrad a pevného kurzu Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší zaměstnanci stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu a) 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, b) 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, c) 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin Stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá a) 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla b) 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla Vypočtené sazby se zaokrouhlí na celé Kč tak, že do 50 haléřů se zaokrouhlí směrem dolů, 50 haléřů a více směrem nahoru Při pracovní cestě, která spadá do 2 kalendářních dnů, se upustí od odděleného posuzování doby trvání pracovní cesty v kalendářním dnu, je-li to pro zaměstnance výhodnější.

3 Po dobu dohodnutého přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance stravné zaměstnanci nepřísluší. Doba rozhodná pro právo na stravné před dohodnutým přerušením pracovní cesty končí ukončením výkonu práce, nebo jiným předem dohodnutým způsobem, a po přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance začíná současně se začátkem výkonu práce, nebo jiným předem dohodnutým způsobem Nutné vedlejší výdaje Zaměstnanci přísluší náhrada nutných vedlejších výdajů, které mu vzniknou v přímé souvislosti s pracovní cestou, a to ve výši, kterou zaměstnavateli prokáže. Nemůže-li zaměstnanec výši výdajů prokázat, poskytne mu zaměstnavatel náhradu odpovídající ceně věcí a služeb obvyklé v době a místě konání pracovní cesty Mezi nutné vedlejší výdaje na pracovní cestě patří např. doklad o parkování, poplatek za služební telefonické hovory a vstupenka na stanovenou akci (výstava, veletrh apod.). IV. CESTOVNÍ NÁHRADY PŘI ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTĚ Zahraniční pracovní cestou se rozumí cesta konaná mimo území České republiky. Dobou rozhodnou pro vznik práva zaměstnance na náhradu cestovních výdajů v cizí měně je doba přechodu státní hranice České republiky, kterou oznámí zaměstnanec zaměstnavateli, nebo doba odletu z České republiky a příletu do České republiky při letecké přepravě. Zaměstnanci náleží při zahraniční pracovní cestě tyto cestovní náhrady: a) jízdní výdaje b) výdaje za ubytování c) stravovací výdaje v cizí měně (dále jen zahraniční stravné ) d) nutné vedlejší výdaje 4.1. Jízdní výdaje Náhrada jízdních výdajů přísluší zaměstnanci ve výši a za podmínek stanovených a uvedených v bodě III. s tím, že náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu v cizí měně a doložené ceně je povinen uhradit pouze za kilometry ujeté mimo území České republiky. Nemá-li z vážných důvodů zaměstnanec doklad o nákupu pohonné hmoty mimo území České republiky, může mu zaměstnavatel poskytnout náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu v cizí měně i na základě jeho prohlášení o skutečně vynaložené ceně pohonné hmoty a důvodech jejího nedoložení Výdaje za ubytování Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci náhradu výdajů za ubytování, které vynaložil v souladu s podmínkami zahraniční pracovní cesty, a to podle bodu Zahraniční stravné Zaměstnanci přísluší při zahraniční pracovní cestě zahraniční stravné v cizí měně ve výši a za podmínek dále stanovených Zaměstnanci přísluší za každý kalendářní den zahraniční pracovní cesty zahraniční stravné ve výši základní sazby zahraničního stravného stanoveného prováděcím právním předpisem vydaným k Zákoníku práce v platném znění. Výše zahraničního stravného bude určena ze

4 základní sazby zahraničního stravného stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši základní sazby podle bodu , jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin. Trvá-li tato doba déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, bude zaměstnanci poskytnuto zahraniční stravné ve výši dvou třetin této sazby zahraničního stravného, a ve výši jedné třetiny této sazby zahraničního stravného, trvá-li doba strávená mimo území České republiky 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území České republiky právo na stravné podle bodu 3.3. Trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje Doby strávené mimo území České republiky, které trvají 1 hodinu a déle při více zahraničních pracovních cestách v jednom kalendářním dni, se pro účely zahraničního stravného sčítají. Doby, za které nevznikne zaměstnanci právo na zahraniční stravné, se připočítávají k době rozhodné pro poskytnutí stravného podle bodu Bylo-li zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty v zahraničí poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu a) 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby, b) 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby, c) 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby Zahraniční stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během zahraniční pracovní cesty, která trvá a) 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla b) 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla 4.4. Nutné vedlejší výdaje Zaměstnanci přísluší náhrada nutných vedlejších výdajů, které mu vzniknou v přímé souvislosti s pracovní cestou, a to ve výši, kterou zaměstnavateli prokáže. Nemůže-li zaměstnanec výši výdajů prokázat, poskytne mu zaměstnavatel náhradu odpovídající ceně věcí a služeb obvyklé v době a místě konání pracovní cesty Mezi nutné vedlejší výdaje na pracovní cestě patří např. doklad o parkování, poplatek za služební telefonické hovory a vstupenka na stanovenou akci (výstava, veletrh apod.) Mezi nutné vedlejší výdaje patří i sjednané cestovní pojištění. Cestovní pojištění si zajistí zaměstnanec sám na vlastní náklady u jím vybrané pojišťovny. Příslušné doklady o úhradě přiloží zaměstnanec k vyúčtování zahraniční pracovní cesty Zaměstnanci bude při zahraniční pracovní cestě poskytnuto kapesné v cizí měně ve výši 40 % vypočteného stravného. V. POSKYTNUTÍ ZÁLOHY A VYÚČTOVÁNÍ PRACOVNÍ CESTY 5.1. Zaměstnanec, který je vyslán na tuzemskou pracovní cestu delší než jeden den, může požádat o poskytnutí zálohy až do předpokládané výše cestovních náhrady. Zaměstnanci vysílanému na zahraniční pracovní cestu bude poskytnuta záloha ve výši předpokládaných výdajů. Tato záloha bude poskytnuta v cizí měně, stanovení příslušných kurzů je uvedeno ve směrnici č.7.

5 5.2. Zaměstnanec je povinen do 10 pracovních dnů po dni ukončení pracovní cesty nebo jiné skutečnosti zakládající právo na cestovní náhradu předložit písemné doklady potřebné k vyúčtování cestovních náhrad příslušnému vedoucímu odboru, který svým podpisem potvrdí účelovost pracovní cesty. Následně zaměstnanec předá všechny doklady do hlavní pokladny knihovny a vrátí do hlavní pokladny nevyúčtovanou zálohu v Kč. Částka, kterou má zaměstnanec vrátit v české měně, se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru Částku, o kterou byla poskytnutá záloha při zahraniční pracovní cestě vyšší, než činí právo zaměstnance, vrací zaměstnanec ve měně, která mu byla poskytnuta, nebo ve měně, na kterou zaměstnanec tuto měnu v zahraničí směnil, anebo v české měně. Částku, o kterou byla poskytnutá záloha při zahraniční pracovní cestě nižší, než činí nároky zaměstnance, doplácí knihovna zaměstnanci v české měně, pokud se nedohodnou jinak. Při vyúčtování zálohy použije knihovna kurz, který je uveden ve směrnici č Hlavní pokladní knihovny provede do 10 pracovních dnů ode dne předložení písemných dokladů zaměstnancem vyúčtování cestovních náhrad. Částka, která má být zaměstnanci poskytnuta v české měně, se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru Zaměstnanec je povinen bez zbytečného odkladu oznámit příslušnému vedoucímu odboru změnu skutečnosti, která je rozhodná pro poskytnutí cestovní náhrady Řádně vyplněný cestovní příkaz předloží zaměstnanec do hlavní pokladny knihovny k vyúčtování nejpozději do deseti pracovních dnů po jejím vykonání. Vyúčtování pracovních cest se předkládá na předepsaném tiskopise vyplněném ve všech údajích podle předtisku v plném rozsahu. Součástí vyúčtování je příloha s nalepenými cestovními doklady (jízdenky, doklady o ubytování, apod.). Údaje v části tiskopisu vyúčtování pracovní cesty, vyplňují zaměstnanci po skončení cesty a předkládají je ke kontrole a podpisu oprávněnému zaměstnanci. Oprávněným zaměstnancem je ředitel knihovny, náměstci ředitele a vedoucí příslušných odborů Vyplněný cestovní příkaz musí obsahovat tyto náležitosti: 1. strana formuláře Razítko knihovny; číslo cestovního příkazu dle knihy jízd; příjmení, jméno, bydliště zaměstnance; odbor v rámci knihovny; pracovní dobu (7,00 15,30 hod.); počátek cesty - místo, datum, hodina; účel cesty; místo konání pracovní cesty; konec cesty - datum, místo; jména spolucestujících; určený dopravní prostředek; datum a podpis zaměstnance oprávněného k povolení cesty Pokud zaměstnanec požaduje zálohu na cestovní výdaje, uvede se předpokládaná částka těchto výdajů a vyplní se současně částka zálohy, datum vyplacení, číslo pokladního dokladu, podpis pokladníka. Po skončení pracovní cesty se provádí vyúčtování pracovní cesty, které obsahuje: 2. strana formuláře Datum konání cesty - den, měsíc, rok; místo odjezdu a příjezdu; hodina odjezdu a příjezdu; použitý dopravní prostředek; počátek a konec pracovního výkonu; částka jízdného a místní dopravy; stravné; výdaje na ubytování; prokázané nutné vedlejší výdaje, na které musí být doklad; celkovou částku účtovaných náhrad; vyznačení, zda bylo bezplatně poskytnuto stravování či nikoliv; příslušná jízdenka; datum a podpis zaměstnance - účtovatele. Pokud

6 bylo zaměstnanci na pracovní cestě poskytnuto bezplatné jídlo, uvede jaký druh jídla byl poskytnut: snídaně oběd večeře. Hlavní pokladní vrátí zaměstnancům k přepracování a doplnění neúplné nebo nesprávně vyplněné cestovní příkazy. VI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 6.1. V případě, že dojde v průběhu roku k úpravě sazeb stravného nebo základních náhrad za použití vlastního vozidla, budou nové sazby vyhlášeny formou dodatku k tomuto předpisu Tato směrnice zrušuje Směrnici č. 8 ze dne a nabývá účinnosti dne

7 Příloha č. 1 ke Směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad: Dle bodu II. uvedené směrnice potvrzují níže uvedení vedoucí zaměstnanci JVK svým podpisem na cestovním příkaze povolení pracovní cesty i vyúčtování pracovní cesty všech zaměstnanců odboru, který řídí. Je-li pracovní cesta vykonávána služebním vozidlem potvrzují též účast řidiče služebního vozidla Okruh zaměstnanců Ředitel JVK Náměstek ředitele Vedoucí odboru Sekretariát, odd. rukopisů a starých tisků Odbor doplňování a zpracování knih Odbor služeb Oprávněná osoba I. Kareš I. Kareš I. Kareš I. Kareš M.Koldová I.Kareš Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání Z.Hájková Odbor ekonomicko správní Řidiči vozidel M.Kejzar Příslušný vedoucí odboru, který o vozidlo požádal

8 Příloha č. 2 Použití soukromého vozidla zaměstnance k pracovní cestě Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích POUŽITÍ SOUKROMÉHO SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA K PRACOVNÍ CESTĚ Zaměstnavatel (JVK) žádá a zaměstnanec souhlasí s použitím níže uvedeného vozidla: Pracovní cesta vykonaná ve dnech:... z výchozího místa... do cílového místa... a zpět. Jméno a příjmení zaměstnance... Pracoviště:... Typ vozidla..., druh použitých PHM... Normovaná spotřeba PHM dle CSN v litrech na 100 km... RZ... Číslo havarijní pojistky.. Jména spolucestujících... ředitel JVK Prohlášení Prohlašuji, že výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti, vozidlo je havarijně pojištěno na celou dobu trvání pracovní cesty a že služební cestu vykonám nejkratší možnou trasou, účelně a hospodárně. V Českých Budějovicích dne Podpis zaměstnance Zaměstnanci přísluší náhrada jízdních výdajů za každý 1 km jízdy a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu.

9 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích ŽÁDOST ZAMĚSTNANCE O SOUHLAS S POUŽITÍM SOUKROMÉHO SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA K PRACOVNÍ CESTĚ Zaměstnavatel (JVK) souhlasí s použitím níže uvedeného vozidla: Pracovní cesta vykonaná ve dnech:... z výchozího místa... do cílového místa... a zpět. Jméno a příjmení zaměstnance... Pracoviště:... Typ vozidla..., druh použitých PHM... Normovaná spotřeba PHM dle CSN v litrech na 100 km... RZ... Číslo havarijní pojistky... Jména spolucestujících... ředitel JVK Prohlášení Prohlašuji, že výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti, vozidlo je havarijně pojištěno na celou dobu trvání pracovní cesty a že služební cestu vykonám nejkratší možnou trasou, účelně a hospodárně. V Českých Budějovicích dne Podpis zaměstnance Zaměstnanci je přiznána náhrada jízdních výdajů pouze ve výši odpovídající ceně jízdného za určený dopravní prostředek.

10 Stanovení sazeb základních náhrad a pevného kurzu od Jízdní výdaje Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí u osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč. Stravné Zaměstnanci bude poskytnuto za každý kalendářní den pracovní cesty stravné ve výši a) 75 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, b) 115 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, c) 175 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. Základní sazby zahraničního stravného Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Francie EUR Euro 45 Německo EUR Euro 45 Nizozemsko EUR Euro 45 Polsko EUR Euro 35 Rakousko EUR Euro 45 Slovensko EUR Euro 35 Průměrná cena pohonných hmot Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty činí a) 35,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, b) 38,30 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů, c) 36,10 Kč u motorové nafty Stanovení pevného kurzu pro přepočet cizí měny Pro období od do je stanoven pevný kurz EUR 27,700. Pevný kurz vychází z kurzů devizového trhu vyhlášeného ČNB v prvním pracovním dni měsíce ledna 2015.

Zásady pro poskytování cestovních náhrad

Zásady pro poskytování cestovních náhrad Zásady pro poskytování cestovních náhrad ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách (dále jen cestovní náhrady ) se řídí zákonem číslo 262/2006 Sb., zákoník

Více

o poskytování a účtování cestovních náhrad

o poskytování a účtování cestovních náhrad Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 8/2013 Počet stran: 6 Počet příloh: 3 Verze: 1 Platnost od: 1.1.2013 Směrnice o poskytování a účtování

Více

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE OBSAH: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ... - 1 - Článek 1 Základní ustanovení...

Více

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. Vnitřní předpis vychází z ustanovení zákona 262/06 Sb, část 7, 264/06 Sb. a vyhlášky 549/2006 Sb., a platí od 1. 1. 2007.

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Úplné znění Směrnice rektora č. ES18/2007/1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ZAMĚSTNANCŮM VFU BRNO K 8.6.2012 (VČETNĚ DODATKŮ: Č. 1 ZE

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa 1.1 Dle ust. 78 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích náleží členovi zastupitelstva města v souvislosti s výkonem jeho funkce

Více

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU Praha 30.11.2004 sekr. 41238/2004 Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU S platností od 01.12. 2004 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU Cestovní náhrady v tuzemsku a

Více

Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6 350 11 Směrnice platná od 1.4. 2010

Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6 350 11 Směrnice platná od 1.4. 2010 10/ S M Ě R N I C E P R O P O S K Y T O V Á N Í A Ú Č T O V Á N Í C E S T O V N Í C H N Á H R A D Úvodní ustanovení Cestovní náhrady při tuzemských i zahraničních prac. cestách se řídí Zákonem č. 262/06

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Druh dokumentu: Evidenční č.: VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 1.9.2014 5.1 13 1 SMĚRNICE Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3.12.2013

Více

CESTOVNÍ NÁHRADY. 119/1992 Sb. Zákon ze dne 4. března 1992 o cestovních náhradách

CESTOVNÍ NÁHRADY. 119/1992 Sb. Zákon ze dne 4. března 1992 o cestovních náhradách CESTOVNÍ NÁHRADY 119/1992 Sb. Zákon ze dne 4. března 1992 o cestovních náhradách Změna: opatření MPSV z 9.12.1992 Změna: opatření MPSV z 22.1.1993 Změna: opatření MPSV z 2.3.1993 Změna: opatření MPSV z

Více

PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK

PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK 1. Účel pracovní cesty Pracovní cestou se rozumí výjezd zaměstnance

Více

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský (Pro potřeby CČSH zpracoval kolektiv autorů H. Kurková, K. Kozáková, Z. Sedláčková, H. Zejdová, zaměstnanci ÚÚR a členové CRFV) Obsah 1. Vyplňování

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Automobil v podnikání Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Obsah: Legislativní východiska Pojem automobil Daňové souvislosti Varianty využití automobilu v podnikání Účetní souvislosti Zdroje Legislativní východiska

Více

Silniční motorové vozidlo v praktickém životě JUDr. Marie Salačová

Silniční motorové vozidlo v praktickém životě JUDr. Marie Salačová http://pravniradce.ihned.cz/prirucka Silniční motorové vozidlo v praktickém životě JUDr. Marie Salačová 6 2003 Silniční motorová vozidla se stala významnou součástí běžného způsobu života, a to jak v soukromé,

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 4/2015 Pravidla pro užívání silničních motorových vozidel zaměstnanci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní dle 305 zákoníku práce Vnitřní předpis nahrazuje kolektivní smlouvu v případech, kdy u zaměstnavatele

Více

SMĚRNICE č. 1. Ekonomická směrnice. Tato směrnice nahrazuje: Ekonomický úsek směrnice ze dne 1.1.2014. Datum platnosti od:

SMĚRNICE č. 1. Ekonomická směrnice. Tato směrnice nahrazuje: Ekonomický úsek směrnice ze dne 1.1.2014. Datum platnosti od: Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 1 Ekonomická Tato nahrazuje: Ekonomický úsek ze dne 1.1.2014 Datum platnosti od: 1.7. 2014 Základní právní předpisy: Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve

Více

PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu

PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu Dle ustanovení 102 odst. 2 písm. o) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tuto směrnici jako

Více

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ (typ 721 a 722)

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ (typ 721 a 722) Příloha č. 1 ke smlouvě o obchodním zastoupení PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ (typ 721 a 722) I. ÚVOD Cestovní pojištění pro účastníky zájezdů

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4577 365 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

P r o s i n e c 2 0 1 1

P r o s i n e c 2 0 1 1 D aňový kalendář P r o s i n e c 2 0 1 1 8. prosinec (čtvrtek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob

Více

Liberecký kraj a Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.

Liberecký kraj a Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. Liberecký kraj a Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého

Více

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB FINANCE A DANĚ AUTORIZOVANÝCH OSOB 2014 MP 10.1

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek 1 1.2. Cestovní náhrady 1 1.3. Průměrná mzda 6 1.4.

Více