VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Trutnov, Komenského 399. školní rok zpracoval Mgr. Roman Hásek (září 2008)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Trutnov, Komenského 399. školní rok 2007 2008 zpracoval Mgr. Roman Hásek (září 2008)"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Trutnov, Komenského 399 školní rok zpracoval Mgr. Roman Hásek (září 2008)

2 OBSAH ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 6 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 7 MĚSÍČNÍ PLÁNY 10 ŠKOLNÍ KROUŽKY 70 VÝSLEDKY ŽÁKŮ ŠKOLY V SOUTĚŽÍCH 71 VÝSLEDKY SPORTOVNÍCH TŘÍD 72 PROJEKTY NAŠÍ ŠKOLY V 2007/ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ 77 ŠKOLNÍ DRUŽINA 83 STATISTICKÉ PŘEHLEDY PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ 86 PŘEHLED ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 96 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD ZŠ A ODPOVÍDAJÍCÍCH ROČNÍKŮ VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ 2008 (TESTY CERMAT) 97 ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 98 AKTIVITY ŠKOLNÍ KNIHOVNY 99 OLYMPIJSKÉ HRY DĚTÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL TRUTNOVA 100 PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 102 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK stránka č. 2

3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Lokalizace školy Základní škola, Trutnov, Komenského 399 (dále jen škola) se nachází ve městě Trutnov, v jeho jihozápadním okraji. Blízko školy je významná křižovatka silnic první třídy směrem na Hradec Králové a Jičín. Škola sousedí se sídlištěm z 50. let, dále se poblíž nachází přidružená obec Trutnova, Volanov, SOU, zástavba starších bytových domů, vilek, hřbitov, montážní haly firem Siemens a Infineon. Vzdálenost od centra města je cca 10 minut pěší chůze. Stejnou dobu trvá cesta na autobusové a vlakové nádraží. Škola je posazena v celkově klidném a ekologicky výhodném místě. To je podtrženo okolní parkovou úpravou. Stavebně-technická charakteristika školy Škola byla dokončena v roce 1959 a v září téhož roku slavnostně otevřena. Od této doby škola fungovala jako úplná základní škola pro děti z již zmíněného přilehlého sídliště. Jednalo se stavebně o typickou stavbu školy z 50. let, které byly v tehdejším ČSR stavěny dle unifikovaných projektů. Měla tři podlaží a kapacitu třiceti tříd. Do roku 1999 škola značně technicky zchátrala a nevyhovovala prakticky žádným stavebně-technickým a hygienickým parametrům. Právě v tomto roce byla zahájena kompletní rekonstrukce včetně dostaveb sportovních areálů. Celková rekonstrukce byla dokončena v roce 2003 a stála 225 miliónu korun. Částečně byla hrazena ze státního rozpočtu a částečně z rozpočtu obce. Rekonstrukce byla nesmírně náročná organizačně, neboť probíhala za provozu školy. Po skončení se škola skládá ze 4 částí. Hlavní budova se rozšířila o půdní vestavbu a tím vznikly nové prostory pro odborné učebny (přírodopis, chemii, výtvarnou výchovu, knihovnu, jazykovou učebnu, dvě počítačové učebny a fyziku). V hlavní budově je sídlo vedení školy a jsou zde všechny kabinety vyučujících (kromě učitelů TV). Budova školní družiny a jídelny byla také rozšířena o půdní vestavbu, kde se nachází oddělení družiny a tři učebny speciálních tříd. Školní kuchyně byla rozšířena tak, aby splňovala náročné hygienické normy, bohužel však na úkor prostoru pro školní družinu, která musí pro svoji činnost využívat prostor běžných učeben. Nejvýraznějších změn doznala část sportovní. Byla přistavena sportovní hala pro míčové sporty a 900 sedících diváků, její kompletní zázemí a horolezecká stěna. Dále potom sportovně-rehabilitační a kondiční centrum. Stávající tělocvičny byly rekonstruovány a přestavěny na gymnastickou a univerzální tělocvičnu. Poblíž původních tělocvičen jsou i kabinety tělesné výchovy, včetně skladů sportovního materiálu. Poslední částí je venkovní sportovní areál. Ten obsahuje dvě univerzální hřiště s umělým povrchem, atletický ovál s umělým povrchem a lehkoatletickými sektory, asfaltovou dráhu pro kolečkové lyže a dětské hřiště pro děti prvního stupně a družiny. V této době je celý areál v perfektním stavu, včetně interiérové výbavy. Škola je kompletně zasíťována pro datové přenosy a je elektronicky zajištěna. Ve škole je 80 počítačových stanic připojených do školní sítě, 5 dataprojektorů, z toho 2 u interaktivních tabulí, a 6 bezdrátových přístupových bodů pro připojení mobilních počítačů a PDA a 40 telefonních poboček s možností přímé telefonní volby. stránka č. 3

4 Celospolečenským problémem je vandalismus, který zasahuje i naši školu a odstraňování jeho následků stojí ročně desetitisíce korun. Dalšími problémy je již zmíněná nedostatečná kapacita prostoru pro družinu, technické řešení zastínění a klimatických podmínek, vestavěných podlaží v hlavní budově a budově družiny a jídelny. V současné době se jedná o odstranění posledního zmíněného nedostatku. Pedagogická charakteristika školy Škola poskytuje úplné základní vzdělání od 1. do 9. tříd. Základním segmentem jsou běžné třídy základní školy. Od 6. tříd je vždy první třída v pořadí třídou sportovní. Žáci v těchto třídách jsou do nich vybíráni na základě výběrového řízení a jsou členy převážně ve škole sídlících sportovních klubů. Jedná se o běžecké lyžování, karate, horolezectví, kanoistiku, dále potom cyklistiku, basketbal, atletiku a další sporty. Žáci těchto tříd mají zvýšený počet hodin tělesné výchovy. Výuku v těchto třídách kromě jiných zajišťují špičkoví trenéři uvedených sportů. Tradice sportovních tříd v naší škole začala již v sedmdesátých letech a dodnes vychovává mimo jiné i úspěšné reprezentanty ČR. V každém ročníku od 1. třídy je poslední třídou v ročníku vždy speciální třída pro děti se zdravotními znevýhodněními, především potom poruchami učení a chování. Vzhledem k bezbariérovosti školy v těchto třídách integrujeme i tělesně a smyslově postižené žáky. V těchto třídách se setkáme s nižším počtem žáků a preferuje se zde individuální přístup a menší kvantita učiva. O tyto třídy je ze strany rodičů veliký zájem a jsme nuceni vytvářet na umístění v nich pořadníky. Kromě již zmíněných sportovních úspěchů má škola tradičně úspěchy v umisťování absolventů na střední školy a v jiných nesportovních soutěžích a olympiádách. Výuka je na vysoké úrovni a škola je nyní u veřejnosti vnímána jako špičková. O tom svědčí mimo jiné i nárůst počtu zapisovaných žáků. Výraznou devizou školy je i mimoškolní činnost. Velký počet sportovních oddílů a kroužků všestranných aktivit (mj. cizí jazyky, výtvarná a keramická činnost, mediální a počítačové aktivity) je doplněn aktivní činností družiny, v poslední době velmi kvalitně a aktivně působící školní knihovnou, školním táborem, projektovými dny, sběrovými dny atp. Speciální a tradiční místo mají i léty zdokonalené sportovně turistické kurzy pro druhý stupeň. Charakteristika skladby žáků Kapacita naší školy činí 700 žáků. V současné době je zaplněná asi z 95%. Trend počtu žáků je však již čtyři roky stoupající, což svědčí o kvalitě a prostředí školy. Základní jádro žáků školy tvoří žáci ze spádové oblasti školy. Velmi výrazné procento žáků tvoří dojíždějící z blízkých i vzdálených částí Trutnova a přilehlých obcí. Jedná se přibližně o 20% žáků. Mimo jiné navštěvují naši školu žáci Lánova, Špindlerova Mlýna, Pece pod Sněžkou, Janských Lázní, Malých Svatoňovic a Vlčic. Velká skupina žáků využívá i školní svozovou autobusovou linku. Zhruba 23% žáků má diagnostikované zdravotní indikace, převážně zmíněné poruchy chování a učení. 20% žáků jsou členy sportovních oddílů při naší škole. Personální charakteristika školy Pedagogický sbor je průměrně věkově mladý, avšak zkušený a kvalitní. V současné době ho tvoří 45 učitelů. Z nich pouze 3 nesplňují podmínky kvalifikace pro výkon povolání učitele na základní škole. Jeden učitel si doplňuje kvalifikační vzdělání. Roční odměna pedagogů je v průměru 7%. Pedagogové jsou pověřeni dalšími činnostmi, jako například výchovným poradenstvím, správou počítačové sítě a metodikou ICT, vedením metodických stránka č. 4

5 sdružení, třídnictvím, prevencí sociálně-patologických jevů, řízením knihovny, správou kabinetů a sbírek atp. Všichni pedagogové se pravidelně vzdělávají v rámci DVPP i jiných oblastech. Všichni pedagogové jsou počítačově gramotní a zvládají běžnou práci s počítači. Vedení školy tvoří ředitel školy a dva zástupci ředitele. Školní družina je zastoupena jednou vedoucí vychovatelkou a čtyřmi vychovatelkami. Ve škole pracuje šest asistentů pedagogů pro zdravotně znevýhodněné děti. Speciální pedagog zajišťuje provoz školního poradenského pracoviště. Technický personál tvoří školník, vedoucí správy školy a šest uklizeček. Administrativu zajišťuje jedna hospodářka, jedna hlavní účetní a jedna mzdová účetní. Školní kuchyni řídí vedoucí kuchyně, pod ni potom spadá sedm kuchařek. Ekonomicko právní charakteristika školy Od je škola v právní subjektivitě. Je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Trutnov. Škola hospodaří s příspěvky ze státního rozpočtu (mzdy, pomůcky) a příspěvkem zřizovatele (provoz, pomůcky, materiál, investice). Hlavní výdajovou položkou školy jsou mzdové prostředky, dále potom náklady na energie, vodu, údržbu a pomůcky. Kromě již zmíněných hlavních příjmů má škola i jiné příjmy z hospodářské činnosti (pronájmy, obědy pro cizí strávníky, školící počítačové středisko), příspěvky z grantů, sponzorské příspěvky od rodičů. Škola je plátcem DPH od 1. května Účetnictví školy je zajištěno vedením vlastního účetnictví. Hlavním majetkem školy je mobiliář a pomůcky školy, dále potom počítačové vybavení školy, včetně multimediálních technik a sportovní materiál. Od června 2005 škola na leasing pořídila dodávkový automobil. Mgr. Roman Hásek stránka č. 5

6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE název: Základní škola, Trutnov, Komenského 399 sídlo: Komenského 399, Trutnov charakteristika školy: viz kapitola č. 1 Základní charakteristika školy zřizovatel školy: Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, Trutnov ředitel školy: Mgr. Roman Hásek zástupci ředitele školy: Mgr. Irena Rozínková a Mgr. Zdeněk Švarc telefon: , fax: mobil: internet: školská rada: na základě výsledků voleb členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků z května 2008, z řad pedagogických pracovníků ze dne 17. dubna 2008 byli zvoleni tito zástupci: o zákonní zástupci nezletilých žáků školy: Michal Slavka a Sabina Bekrová o zástupci pedagogických pracovníků školy: Mgr. Natalie Štenclová, Mgr. Jana Oždianová zástupci zřizovatele: Mgr. Tomáš Hendrych, Mgr. Dušan Rejl stránka č. 6

7 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Učební dokumenty: 1. Základní škola, č. j /96-2, C/ ŠVP Ámos, č. j. 125/2006, schválený 4. září 2006, C/01 Základní škola Běžné třídy 2007 / 2008: Český jazyk Cizí jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Praktické činnosti/ Člověk a svět práce Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Informatika České jazykování Výchova ke zdraví 1 Volitelné předměty Týdenní dotace stránka č. 7

8 Učební dokumenty: 1. Základní škola, č. j /96-2, C/ ŠVP Ámos, č. j. 125/2006, schválený 4. září 2006, C/01 Základní škola Speciální třídy 2007 / Český jazyk Cizí jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Praktické činnosti/ Člověk a svět práce Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Informatika Výchova ke zdraví 1 České jazykování Matematika pro život 1 Pracovní činnosti 1 Volitelné předměty Týdenní dotace stránka č. 8

9 Učební dokumenty: 1. Základní škola, č. j /96-2, s rozšířenou výukou TV, C/ ŠVP Ámos, č. j. 125/2006, schválený 4. září 2006, C/01 Základní škola Sportovní třídy 2007 / Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Praktické činnosti/ Člověk a svět práce Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova/ Rozšířená tělesná výchova Informatika Výchova ke zdraví 1 Volitelné předměty Týdenní dotace stránka č. 9

10 MĚSÍČNÍ PLÁNY Přehled akcí: školní rok 2007/ (Po) 6.9. (Čt) Termín Akce Třídy Učitelé Místnosti 14:30 Pedagogická rada - odpolední výuka odpadá, zápis do ŽK 16:00 16:00-18:00 Schůzky rodičů Schůzky rodičů: 1.stupeň od 16 hodin 2.stupeň od 17 hodin Projekty 2.stupně Hv - osobnost roku 2007 a 2008 F.Schubert, L.Janáček - výchovný koncert Čj,D,Ov- Kniha, 8.B, Horčička, Klimešová Časově neupřesněné akce 1.D sběr kaštanů, vycházka do lesa 2.D les známý, neznámý- ekologický program 3.D historie Trutnova pamětihodnosti 4.C vycházka do parku, netradiční dřeviny 5.D exkurze na staveniště 3.r. Den evropského dědictví Projekty 2.stupeň 1.Globe, Jírová, celoročně 2.EVVO: Les a voda, 6.+7.ročníky, celoročně,mičolová, Jírová 3.Řeka vypravuje, 6.roč.,celoročně Tylšová 4.Ekologický projekt,9.a,b, září,říjen 5. Mezinárodní spolupráce s německou a holandskou školou Projekty 1.stupeň 1.1.A & Inčučuna& celoročně a 1x měsíčně Výchovný projekt,šebková 2.Dílna šikovných rukou pro 1.stupeň, Macek, Šlofar, červen 3. 2.A,C -projekt prevence 4. Spec. třídy- každá celor. projekt 4. 4.B Putování sl. soustavou, Praha + exkurze Schůzka rodičů Schůzky rodičů: 1.stupeň od 16,00 2.stupeň od 17,00 Hud, Sbo 7.9. (Pá) 12:00 Focení 1.stupně - focení 1.tříd a ostatních zájemců: vánoční přání,klaun, škola, kalendář 9.9. (Ne) (Po) Cykloturistický kurz 8.A - Písek 8.B - Nebákov Cykloturistický kurz 8.A - Písek 8.B - Nebákov 8.A, 8.B 8.A, 8.B Juh, Pro, Schu, Šil, Šul, ŠvaZ, Vet, Krát Juh, Pro, Schu, Šil, Šul, ŠvaZ, stránka č. 10

11 11.9. (Út) (St) (Čt) (Pá) Vet, Krát Výcvikový tábor Výcvikový tábor pro sportovní třídy v Umagu. Ple, Šre Juh, Pro, Schu, Cykloturistický 8.A, Šil, kurz 8.A - Písek 8.B Šul, 8.B - Nebákov ŠvaZ, Vet, Krát Výcvikový tábor Ple, Výcvikový tábor pro sportovní třídy v Umagu. Šre Cykloturistický 8.A, Šil, kurz 8.B ŠvaZ 3.A, Alb, Plavání 3.B, Šul, 3.C ŠvaM Výcvikový tábor Ple, Výcvikový tábor pro sportovní třídy v Umagu. Šre Juh, Pro, Schu, Cykloturistický 8.A, Šil, kurz 8.A - Písek 8.B Šul, 8.B - Nebákov ŠvaZ, Vet, Krát 2.A, Ber, Plavání 2.B, Gol, 2.C Hývn Výcvikový tábor Ple, Výcvikový tábor pro sportovní třídy v Umagu. Šre Juh, Pro, Schu, Cykloturistický 8.A, Šil, kurz 8.A - Písek 8.B Šul, 8.B - Nebákov ŠvaZ, Vet, Krát 13:00 Studium NovN Výcvikový tábor Výcvikový tábor pro sportovní třídy v Umagu. Cykloturistický kurz 8.A - Písek 8.A, 8.B Ple, Šre Juh, Pro, stránka č. 11

12 16.9. (Ne) (Po) (Út) (St) (Čt) 15:30 9:00-16:00 15:00-18:30 8.B - Nebákov Schu, Šil, Šul, ŠvaZ, Vet, Krát studium - zkoušky Has Cykloturistický kurz - 8.C - Nebákov 8.C Jír Den kulturního dědictví 2.B Gol Cykloturistický kurz - 8.C - Nebákov Fyzika seminář Vzdělávání Fyzika Vzdělávání Cykloturistický kurz - 8.C - Nebákov Studium Studium - zkoušky Plavání Studium Cykloturistický kurz - 8.C - Nebákov Plavání 8.C Jír Rus 8.C Jír 3.A, 3.B, 3.C Ber, Še, Šil, Šte, Šul, Tra, Krát Roz, ŠvaZ Has 8.C Jír 2.A, 2.B, 2.C Alb, Šul, ŠvaM Roz, ŠvaZ Ber, Gol, Hývn Sbo Cykloturistický kurz - 8.C - Nebákov 8.C Jír Studium Roz, ŠvaZ Učebny mimo Ha1, stránka č. 12

13 21.9. (Pá) (Út) (St) (Čt) :15 8:30-15:30 15:00-18:30 9:00-15:00 16:30 provoz Ha2, Tv1 Cykloturistický kurz 8.C Jír - 8.C - Nebákov Exkurze 7.C, Výstava pro zrakově postižené ( zvířata) 8.C Seminář ve škole Vzdělávání Plavání Den radosti - pro 8. a 9..třídy,na stadionu - pokus o zápis do knihy rekordů ve skoku z místa do dálky, ukázková technika policie, bojové umění - můžete se jít podívat, dobrovolná účast - pořadatel SOŠ OChrana osob a majetku, Malé Svatoňovice Projektový den Den jazyků- projektové dílny Plavání Školení IPPP ČR Speciální pedagog nepřítomen na ZŠ Velké říjnové čtení a gulášek 3.A, 3.B, 3.C 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B, 9.C 2.A, 2.B, 2.C Jír, Mič Ber, Še, Šil, Šte, Šul, Tra, Krát Alb, Šul, ŠvaM Fiš, Has, HorP, Jír, Juh, Klim, Kou, Mič, Ožd, Pro, Roz, Rus, RuE2, Schu, Smék, Šil, Špu, Zah, Krát, Růž Ber, Gol, Hývn HorP Sbo 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B, 9.C, Přír, Kuch, Sbo, Zas stránka č. 13

14 (Po) (Út) (St) 14:00-15:30 9:30-12:30 15:00-18:30 0:00-12:00 12:45-15:15 14:00-18:00 - během dne VŘČ ( třídy dle rozpisu) - odpoledne gulášek a hudební skupina Kontrola pedagogické dokumentace Prosím o odevzdání pedagogické dokumentace do kanceláře zástupců ředitele: třídní kniha, třídní výkaz, pomocné třídní knihy,třídní knihy na zájmový útvar a nepovinný předmět. V tuto dobu bude také provedena kontrola dat v Bakalářích. Exkurze, projekty, akce 9.C, Jírová, Obří důl Krkonoše,8.A,C, Mičolová, Úpravna vody,1.a Projekt Indiánská píseň,1.b Projekt Naše rodina,2.b Projekt Trutnov, moje bydliště,4.a,b Zdobín a hvězdárna HK,5.A,B,C Projekt Podzim,5.D,3.D,4.C exkurze Studium Týden knihoven - stolování - o velké přestávce před knihovnou ukázka stolování -3.hodinu 9.A+9.C ukázka stolování a povídání k tomu 30 min + dotazy -5.hodina 9.B ukázka stolování a povídání k tomu Vzdělávání Informace o stavu žáků o ředitelském dnu -nejpozději podat do kanceláře zástupců jmenovitý seznam žáků, kteří budou ve škole dopoledne a odpoledne v družině Plavání Vzdělávání Týden knihoven - od 14 hodin pracovní dílny - od 17 hodin děti obsluhují rodiče 3.A, 3.B, 3.C Zah Ber, Še, Šil, Šte, Šul, Tra, Krát Alb, Šul, ŠvaM Ber, Hývn Duš, HorP, Klim, Mič, Ožd, Roz, Rus, RuE2, Bra, Hurd, Jah, Vít, Vym, Krát stránka č. 14

15 4.10. (Čt) (Pá) 11:50-12:00-14:00 8:55-14:25 10:00-16:15 Plavání Labutí princezna Vzdělávání Škola hrou Seminář Vzdělávání Studium Ředitelský den Studium 2.A, 2.B, 2.C 1.A, 3.A, 3.B, 3.C Ber, Gol, Hývn Alb, Še, Šul, ŠvaM Fig RuE2 Fig Has Vv (Po) 15:00 Divadlo Pardubice Ber, Hývn (Út) (St) (Čt) 15:00-18:30 16:15 12:45-15:15 Vzdělávání Přespolní běh - okresní kolo Vzdělávání Metody ped.- psychl. diagnostiky v prevenci soc. patol. jevů Plavání Vzdělávání Plavání 11:50- Vzdělávání 16:15 Bálintovské skupiny Supervize k poradenské činnosti IPPP ČR - Praha, J.Šolc 0:00- Konečný termín 9.A 3.A, 3.B, 3.C 2.A, 2.B, 2.C Ber, Še, Šil, Šte, Šul, Tra, Krát Ple, Šlo, Šre, ŠvaM Mič Alb, Šul, ŠvaM Ber, Hývn Ber, Gol, Hývn Růž stránka č. 15

16 (Pá) 14:00 vytipování dětí - poslední termín na děti, které se zúčastní víkendového preventivního pobytu, viz e- mail - třídní učitelé 2.stupně Studium Bálintovské skupiny Supervize k poradenské činnosti IPPP ČR - Praha, J.Šolc Studium Zah Has (Po) 16:15 Funkční vyšetření - vyšetření u spiroergometra,praha, Šlo (Út) (St) (Čt) (Pá) 15:15 15:00-18:30 12:45-15:15 15:15 16:15 16:15 Exkurze - Obří důl 9.C Jír Vzdělávání Elektrárna Pořící Vzdělávání Plavání Vzdělávání Exkurze Dvůr Králové, vánoční ozdoby Plavání Exkurze - hvězdárna Hradec Králové, Dvůr Králové ván. ozdoby Krajské kolo přespolní běh - výběr ze sportovních tříd, postupující družstva chlapci a dívky 6.-7.třída, dívky 8. a 9.třídy, viz e - mail 15:00 Divadlo 2.stupeň -Pardubice 10:00-16:15 Studium Výcvik pro vedení problémových třídních kolektivů IPPP ČR Speciální pedagog nepřítomen na ZŠ 3.A, 3.B, 3.C 3.A, 3.B, 3.C 2.A, 2.B, 2.C 4.A, 4.B Rus Ber, Še, Šil, Šte, Šul, Tra, Krát Alb, Šul, ŠvaM Ber, Hývn Alb, Šul, ŠvaM Ber, Gol, Hývn Šte, Vet Šre Juh, Krát Fig stránka č. 16

17 (Po) (Út) 10:00 14:00-17:30 10:55-16:15 12:00-16:00 14:00-17:30 15:00-18:30 16:00-18:00 Studium Testy Městské policie Trutnov Mezinárodní den knihoven Auto - Fišer (dopoledne) Výcvik pro vedení problémových třídních kolektivů IPPP ČR Speciální pedagog nepřítomen na ZŠ Vzdělání Hyperaktivní děti Seminář ve škole Mezinárodní den knihoven Vzdělávání Den pro zdraví - odpolední dílny pro rodiče-knihovna, hudební nástroje, ochutnávka jídel, relaxační pobyt v družině, prezentace projetků, výukové programy počítačové,měření BMI, kerměření krevního tlaku, horostěna, možná i divadlo, stavění z víček,výuka Projetový den - prevence 2.stupeň - odpolední část dne od 16,00 do 18,00 - dopolední část ve třídách a ostatních místnostech, třídy končí ve 12,35, 8.-9.třídy ve 13,15 - práce v hodinách žáků známkované výstupy Zah Fig Ber, Še, Šil, Šte, Šul, Tra, Krát Šul Ha1, Ha2, Tv2 Sbo 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 7.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B, 9.C, Hud, Přír, Kuch, Poč1, Poč2, Ha1, Ha2, Tv1, Tv2, stránka č. 17

18 Sbo, Zas Výcvik pro vedení problémových třídních kolektivů IPPP ČR Speciální pedagog nepřítomen na ZŠ 13:30 Plavecké závody Plavání 3.A, 3.B, 3.C Alb, Šul, ŠvaM (St) Projetový den - prevence 2.stupeň - odpolední část dne od 16,00 do 18,00 - dopolední část ve třídách a ostatních místnostech, třídy končí ve 12,35, 8.-9.třídy ve 13,15 - práce v hodinách žáků známkované výstupy Šul 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 7.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B, 9.C, Hud, Přír, Kuch, Poč1, Poč2, Ha1, Ha2, Tv1, Tv2, Sbo, Zas 12:45-15:15 Vzdělávání Ber, Hývn 14:00-17:30 Mezinárodní den knihoven Mezinárodní výstava železničních modelů Tv1, Tv2 Výcvik pro vedení problémových třídních kolektivů IPPP ČR Speciální pedagog nepřítomen na ZŠ (Čt) Mezinárodní výstava železničních modelů Tv1, Tv2 stránka č. 18

19 Studium Zah (Pá) Mezinárodní výstava železničních modelů Tv1, Tv (So) Mezinárodní výstava železničních modelů Tv1, Tv (Ne) Mezinárodní výstava železničních modelů Tv1, Tv (Po) Sběr papíru - Sbírá celá třída manažerská praxe Mezinárodní výstava železničních modelů Has Tv1, Tv2 15:15 Exkurze -elektrárna 5.A Duš Vzdělávání Ber, Smék (Út) Mezinárodní výstava železničních modelů Tv1, Tv2 Sběr papíru - Sbírá celá třída Plavání 3.A, 3.B, 3.C Alb, Šul, ŠvaM (St) 11:40 14:30-16:15 Exkurze -návštěva SLŠ - výstava vycpané zvěře,beseda o volně žijící zvěři Vzdělávání - zdravotnický kurz B 1.D Los Hývn, Juh, Klim, Pro, Roz, stránka č. 19

20 1.11. (Čt) (Pá) (So) 8:55-11:40 10:00-11:40 10:00-16:15 16:00 16:00 Sběr papíru - Sbírá celá třída 2.A, Plavání 2.B, 2.C Sběr papíru - Sbírá celá třída Školení IPPP ČR Speciální pedagog nepřítomen na ZŠ Exkurze, akce neupřesněné 1. 1.A bruslení, Indiánské tance projekt, B Halloween karneval, 3. 2.A,B,C exkurze Třebechovice,6. 4.A,B divadlo Drak 4. 5.A,B,C bruslení, Podzim Dějepisná olympiáda - průběžně po celý měsíc, odevzdání prací Exkurze, akce neupřesněné 1. 5.D Stachelberg 2.1.D krmení kaprů 3. 4.C památky Trutnova 4. 2.D duch stromů 5. 3.tř. exkurze nádraží Rus, RuE2, Vym Ber, Gol, Hývn ŠvL Bruslení 1.A Še školní turnaj v kopané třídy Studium Víkendový preventivní pobyt Studium Sběr papíru - Sbírá celá třída Víkendový preventivní pobyt Šil Fig Mič, Roz, Schu, Špu Schu Mič, Roz, Schu, Špu Studium Zah Ha1, Ha2 stránka č. 20

21 5.11. (Po) (Út) (St) 16:15 8:55-16:15 16:15 15:15 13:30 8:55-10:00-10:00-14:30-15:30 14:30-16:15 Vzdělávání Jan na učení Exkurze - vánoční ozdoby Dvůr Králové Vzdělávání Cesty minulosti 2.A, 2.B, 2.C Krát Ber, Gol, Hývn Pro Exkruze -elektrárna 5.B Tra Plavání Fotbalový turnaj pro Speciální školy Pták Ohnivák - divadlo Drak - Národní dům - zač. 9,00,30 Kč Prevence úrazů - beseda 3.A, 3.B, 3.C 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C, 5.D, 6.A, 6.B, 6.C, 6.D Alb, Šul, ŠvaM Duš, Fiš, HorP, Mac, Rich, Smék, Šte, ŠvaO, Tra, Vet 2.B Gol Pták ohnivák 4.C Šam Trénink golfistů Vzdělávání - zdravotnický kurz B Konference - Aktiv board Konference o pokročilémužití interektivních tabulí ve výuce, Brno Hývn, Juh, Klim, Pro, Roz, Rus, RuE2, Vym Fiš, HorP Plavání 2.A, Ber, stránka č. 21

22 8.11. (Čt) (Pá) (Út) (St) 2.B, 2.C 9:00- porada ředitelů 14:00 8:55-11:40 10:00-11:40 11:00-12:00 15:15 13:30 0:00-12:00 10:00-10:00-14:30-16:15 Gol, Hývn Has Etwinning Mezinárodní projekty s využitím ICT Fiš Poč1 Bruslení 1.A Še Školní turnaj v kopané 4.-5.třídy Koncert židovských a herbejských písní - kino Vesmír - zač. 9,00, 30 Kč 9.A, 9.B, 9.C Šil HorP, Špu, ŠvaO Exkurze elektrárna 5.C Rich Vzdělávání Závody ve sportovním lezení (Praha) Závody ve sport. lezení (Praha) - auto Podklady pro pedagogickou radu Poslední termín zaslání podkladů pro pedagogickou radu dle vzoru tiskopisu. S:\dokumentace školy,řády, náplně\tiskopisy Plavání Trénink - Evropský pohár FIBA Prevence úrazů - beseda Vzdělávání - zdravotnický kurz B 3.A, 3.B, 3.C Jír Mac, Ple 1.A Še Alb, Šul, ŠvaM Hývn, Juh, Klim, Pro, Roz, Rus, RuE2, Ha1, Ha2 Ha1, Ha2 stránka č. 22

23 (Čt) (Pá) (So) 16:15 11:50-12:00-16:00 Plavání 2.A, 2.B, 2.C Exkurze Vánoční ozdoby Dvůr Králové 3.D Vzdělávání Seminář ve škole 14:30 Pedagogická rada - odpolední výuka odpadá, zápis do ŽK 8:55-11:40 Beseda pro 1.stupeň s vydavateli knih S flétnou Adélou - kino Vesmír -9,00 1.D, 2.D Vym Ber, Gol, Hývn Fig, Mal Rus Bruslení 1.A Še Okrskové kolo ve fotbale ( třídy) Trénink - lyžaři (dopoledne) Závody ve sportovním lezení Los, NovN Šil Šre Mac Sbo Hud, Sbo Druž Ha1, Ha2 Tv1, Tv (Ne) Trénink - lyžaři (dopoledne) Šre (Po) (Út) 10:55-16:00 Studium Školní kolo v recitaci Plavání - krajské kolo Schůzky rodičů Schůzky rodičů: 1.stupeň od 16 hodin 2.stupeň od 17 hodin Finanční kontrola - učebna obsazena od 8,00 do 15,00 hodin Zah Klim, Schu ŠvaZ stránka č. 23

24 (St) (Čt) (Pá) (So) 12:00-16:00 14:30-16:15 8:55-11:40 Plavání Seminář ve škole Vzdělávání - zdravotnický kurz B Zdravotnická soutěž 2.stupně Finanční kontrola - učebna obsazena od 8,00 do 15,00 hodin Den poezie a beseda pro 1.stupeň Výstava s nakladatelstvím THOVT školní kolo v recitaci 2.stupeň kavárna od 17 hodin Kytice a noc ve škole Okrskové kolo ve fotbale ( třídy) Finanční kontrola - učebna obsazena od 8,00 do 15,00 hodin 3.A, 3.B, 3.C Alb, Šul, ŠvaM Hývn, Juh, Klim, Pro, Roz, Rus, RuE2, Vym Mič Šil Vzdělávání - školení pro metodiky prevence, Praha Mič Bruslení 1.A Še Den poezie a beseda pro 1.stupeň Výstava s nakladatelstvím THOVT školní kolo v recitaci 2.stupeň kavárna od 17 hodin Kytice a noc ve škole Bojafka Fiš Vzdělávání - školení pro metodiky prevence, Praha Mič Trénink - lyžaři (dopoledne) Trénink - lyžaři Šre Šre Sbo Ha1, Ha2 stránka č. 24

25 (Ne) (dopoledne) (Po) (St) (Čt) (Pá) (Po) 13:40- Vzdělávní - školení na chemii Mič 16:00 Divadlo 1.stupeň 14:30-16:15 9:30-14:30 12:00-16:00 8:55-11:40 10:00-16:15 Vzdělávání - zdravotnický kurz B Projektový den podzim Studium - závěrečná zkouška Auto Vzdělávání Seminář ve škole Exkurze - sklárny Harrachov 1.B, 1.C 9.B, 9.C Hývn, Juh Hývn, Juh, Klim, Pro, Roz, Rus, RuE2, Vym Čer, Kas Roz, ŠvaZ ŠvaZ Šte Šil, Krát Bruslení 1.A Še Studium studium Informace o dětech, které budou ve škole do 10 hodin jmenovité seznamy žáků, kteří budou ve škole dne Studium Výcvikové tábory 5.A, 6.A, 9.A Fig Has Zah Duš, Mac, Ple, Sbo stránka č. 25

26 14:30-17:00 Mikulášské odpoledne Výstava - Mikulášské odpoledne Exkurze a akce neupřesněné 1. Exkurze Truhlárna, 8. a 9.ročníky, Macek, Šlofar 2. 1.A,2.A,B,C beseda 3. 1.A,5.A,B,C bruslení 4. 4.A,B,4.C,5.D,1.D,2.D,3.r. Vánoční výstava Šre, ŠvaM Sbo (Út) Stávka (St) (Čt) (Pá) 11:40 8:55- Výcvikové tábory Nákup materiálu pro družinu (hlína, barvy...) studium - odborná praxe jednání ředitelů ZŠ Trutnova Výcvikové tábory Okresní kolo ve fotbale ( tř./ tř.) 5.A, 6.A, 9.A 5.A, 6.A, 9.A Duš, Mac, Ple, Šre, ŠvaM ŠvaZ Has Has Duš, Mac, Ple, Šre, ŠvaM Šil Bruslení 3.D Fig Exkurze - Ratibořice 6.D, 7.A, 7.B, 8.C, 9.C HorP, Ožd, RuE2, ŠvaO, Prok Výcvikové tábory 5.A, Duš, Ha1, Ha2 stránka č. 26

27 (Po) (Út) (St) A, 9.A 8:55-11:40 10:00-15:15 8:55-11:40 10:00-10:00-11:40 10:00-11:40 Fotbalový turnaj SOU + SOŠ Trutnov Mac, Ple, Šre, ŠvaM Vzdělávání - seminář o Evropské unii Juh Česká rocková scéna 20.století - kino Vesmír - rocková scéna 60. let min. století - zač. 8,30,30 Kč 8.A, 8.B Bruslení 1.A Še Studium studium - odborná praxe Kufřík - kino Vesmír Kufr - kino Vesmír - zač. 10,30, 30 Kč Sportovně relaxační pobyt - Černá hora 2.A, 2.B, 2.C, 2.D 4.C, 6.A, 6.B, 6.C, 6.D 3.A, 3.B, 3.C Klim, ŠvL Fig Has Výstava loutek 1.A Še Sportovně relaxační pobyt - Černá hora Trénink - Evropský pohár FIBA Trénink - lyžaři (Šretr) Sportovně relaxační pobyt 3.A, 3.B, 3.C 3.A, 3.B, Ber, Gol, Hývn, NovN HorP, Ožd, ŠvaO Alb, Šul, ŠvaM Alb, Šul, ŠvaM Alb, Šul, Ha1, Ha2 Ha1, Ha2 stránka č. 27

28 (Čt) (Pá) 8:55-11:40 8:55-10:00-11:40 9:40 - Černá hora 3.C ŠvaM Bruslení 1.A Še Bruslení 3.D Fig Trénink - Evropský pohár FIBA Volejbalový turnaj - Jičín Okresní kolo ve fotbale ( tř./ tř.) Povídání o hadech Školní kolo Čj olympiády Trénink - lyžaři (Šretr) 7.A, 7.B, 7.C Šil Mič, Krát Ha1, Ha2 Ha1, Ha2 Sbo (So) Trénink - lyžaři (Šretr) (Po) (Út) 0:00-12:00 14:00 14:00 Informace o stavu žáků o ředitelském dnu -nejpozději podat do kanceláře zástupců jmenovitý seznam žáků, kteří budou ve škole dopoledne a odpoledne v družině Vzdělávání - kurz snowboarding Studium Konzultační týden pro rodiče V tomto týdnu se po telefonické nebo písemné domluvě s vyučujícím nebo třídním učitelem mohou rodiče informovat na prospěch svého dítěte. - zápis do ŽK Vzdělávání - kurz snowboarding Konzultační týden pro rodiče V tomto týdnu se po telefonické nebo písemné domluvě s vyučujícím nebo třídním učitelem mohou rodiče informovat na prospěch svého dítěte. - zápis do ŽK Ber Zah Ber stránka č. 28

29 (St) (Čt) (Pá) 15:30-19:00 14:00-15:30 14:00 13:30 8:55-14:00-15:30 14:00 Divadlo 2.stupeň Meziškolní vánoční turnaj ve fotbale ( třídy) Juh, Krát Šil Vzdělávání - kurz snowboarding Ber Výstava betlémů - Malé Svatoňovice 3.D Kontrola třídních knih Konzultační týden pro rodiče V tomto týdnu se po telefonické nebo písemné domluvě s vyučujícím nebo třídním učitelem mohou rodiče informovat na prospěch svého dítěte. - zápis do ŽK Nepřítomnost Speciální pedagog nepřítomen ve škole Meziškolní vánoční turnaj ve fotbale třídy - dopoledne Šiling -14,30-17,30 Šretr Fig, Mal Šil Vzdělávání - kurz snowboarding Ber Turnaj ve floorballe 2.stupeň 6.D HorP, ŠvaZ Bruslení 3.D Fig Kontrola třídních knih Konzultační týden pro rodiče V tomto týdnu se po telefonické nebo písemné domluvě s vyučujícím nebo třídním učitelem mohou rodiče informovat na prospěch svého dítěte. - zápis do ŽK Exkurze Juh, 9.B Hradec Králové - kino, bazén Rus Vzdělávání Ber - kurz snowboarding Vánoční posezení 1.B, Čer, 9:40 1.C Kas 8:55- Bruslení 1.A Še Ha1, Ha2 Sbo stránka č. 29

30 11:40 13:00-17:00 14:00-15:30 14:00 Auto- lyžaři Kontrola třídních knih Konzultační týden pro rodiče V tomto týdnu se po telefonické nebo písemné domluvě s vyučujícím nebo třídním učitelem mohou rodiče informovat na prospěch svého dítěte. - zápis do ŽK Nepřítomnost Speciální pedagog nepřítomen ve škole Den třídy se třídním učitelem Konce výuky: třídy 12,40, 4.-6.třídy 12,35, 7.-9.třídy 13,30. Náplň: besídky, besedy, výstavy, vycházky,videa, stolní tenis apod, komunikace se žáky, prevence, obsazení místností u nás (So) 13:30 Auto -lyžaři (Ne) 13:30 Auto -lyžaři (St) 13:30 10:00-12:00 Auto -lyžaři Fotbalový zápas ve sportovní hale p. Fenik (Pá) 13:30 Auto -lyžaři (So) Volejballový turnaj dvojic Ha1, Ha (Po) 13:30 Auto -lyžaři 1.1. (Út) Exkurze a akce 1. Exkurze Truhlárna, 8. a 9.ročníky, Macek, Šlofar 3. 1.,2.,4.,5.,3.D bruslení, ZUČ 4. návštěva knihovny 5. spec. třídy- hry a závody na sněhu 6. Příprava na OK D olympiáda- ŠvaL 6. 3.r. divadlo Drak stránka č. 30

31 2.1. (St) 13:30 Auto -lyžaři 3.1. (Čt) Ředitelský den - informovat rodiče do ŽK 4.1. (Pá) 8.1. (Út) 9.1. (St) (Čt) (Pá) 13:30 14:25 9:30-12:00 14:25 10:00-8:55-10:00-8:45 8:55-11:40 9:00-14:00 10:00-11:40 Auto -lyžaři Ředitelský den - informovat rodiče do ŽK Semináře Bruslení Semináře Bruslení 2.A, 2.C 1.B, 1.C Ber, Hývn Čer, Kas Bruslení 3.D Fig Bruslení 2.B Gol Studium Fotbalový turnaj SPŠ Trutnov Nácvik nástupu na ples SOŠ + SOU Trutnov Bruslení 1.A Še Vzdělávání Šikana ve třídě Sociálně patologické jevy - Kompas Studium Vernisáž o Eurodrawingu -Otevření výstavy fotek a obrazu z Eurodrawingu, Hradecké kino Centrál 8.A Kazo Mič Kazo Fiš Sbo Sbo Ha1, Ha2 Tv1 stránka č. 31

32 12.1. (So) (Ne) (Po) (Út) (St) 12:00-16:00 17:00-18:00 9:30-12:00 10:00- Studium Schu Pobyt na sněhu 2. C Zimní pobyt 2.C Ber Pobyt na sněhu 2. C Zimní pobyt 2.C Ber Seminář ve škole Schůzka s rodiči Los Zimní pobyt 2.C Ber Pobyt na sněhu 2. C Lyžařský výcvikový kurz 7. C chata Webrovka Deset černoušků -kino Vesmír, 30 Kč Bruslení 7.C 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C 2.A, 2.C Mič, Krát Ber, Čer, Gol, Hývn, Kas Ber, Hývn Zimní pobyt 2.C Ber Pobyt na sněhu 2. C Lyžařský výcvikový kurz 7. C chata Webrovka Bruslení 7.C 1.B, 1.C Mič, Krát Čer, Kas Zimní pobyt 2.C Ber Pobyt na sněhu 2. C Lyžařský výcvikový kurz 7. C chata Webrovka 7.C Mič, Krát Sbo stránka č. 32

33 17.1. (Čt) (Pá) (So) 8:55-10:00-11:50-16:15 Bruslení 3.D Fig Bruslení 2.B Gol Vzdělávání V zeměpise prakticky jinak Krát 15:00 Zápis do 1.třídy Zimní pobyt 2.C Ber Pobyt na sněhu 2. C Lyžařský výcvikový kurz 7. C chata Webrovka 7.C Mič, Krát 8:55-11:40 Bruslení 1.A Še 15:00 Zápis do 1.třídy Studium Kazo Další vzdělávání spec. pedagoga Speciální pedagog nepřítomen ve škole: Teoretická část výcviku: Vedení problémového třídního kolektivu a malých růstových skupin (Richard Brown - IPPP CR) Zimní pobyt 2.C Ber Pobyt na sněhu 2. C Lyžařský výcvikový kurz 7. C chata Webrovka Lyžařský výcvikový kurz Černá hora - Pardubické boudy 7.C 7.A, 8.A Mič, Krát Hývn, Mac, RuE2, Šam, Šil Pobyt na sněhu 2. C Zimní pobyt 2.C Ber Další vzdělávání spec. pedagoga Speciální pedagog nepřítomen ve škole: Teoretická část výcviku: Vedení problémového třídního kolektivu a malých růstových skupin (Richard Brown - IPPP CR) Lyžařský 7.A, Hývn, stránka č. 33

34 20.1. (Ne) (Po) (Út) (St) 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 0:00-13:00 7:30-15:00 9:30-12:00 14:30-18:00 0:00-12:00 výcvikový kurz Černá hora - Pardubické boudy Další vzdělávání spec. pedagoga Speciální pedagog nepřítomen ve škole: Teoretická část výcviku: Vedení problémového třídního kolektivu a malých růstových skupin (Richard Brown - IPPP CR) 8.A Mac, RuE2, Šam, Šil Výstava na ZŠ V Domcích 6.B Kou Výstava na ZŠ V Domcích 2.B Gol Výstava na ZŠ V Domcích 6.D HorP Příprava na státní zkoušku Kas Hývn, Lyžařský Mac, 7.A, výcvikový kurz RuE2, 8.A Černá hora - Pardubické boudy Šam, Šil Zápis známek do Bakalářů - poslední termín zápisu známek do Bakalářů z důvodu vyhodnocení prospěchu Studium Bruslení Zdravotnický kurz Příprava na státní zkoušku Lyžařský výcvikový kurz Černá hora - Pardubické boudy Podklady pro pedagogickou radu Poslední termín zaslání podkladů pro pedagogickou radu dle vzoru tiskopisu. 2.A, 2.C 7.A, 8.A Fig Ber, Hývn Še, Šte, Tra, Vet Kas Hývn, Mac, RuE2, Šam, Šil stránka č. 34

35 24.1. (Čt) (Pá) 13:30 9:00-10:00 10:00-11:00 10:00-11:00-12:00 13:00-14:00 8:55-10:00- S:\dokumentace školy,řády, náplně\tiskopisy Okresní kolo v matematické olympiádě (9. tř.) Výstava v ZŠ V Domcích Výstava na ZŠ V Domcích Bruslení Výstava na ZŠ V Domcích Výstava na ZŠ V Domcích Příprava na státní zkoušku Lyžařský výcvikový kurz Černá hora - Pardubické boudy Rus 5.C Rich 5.B Tra 1.B, 1.C Čer, Kas 6.A Fiš 5.A Duš 7.A, 8.A Kas Hývn, Mac, RuE2, Šam, Šil Bruslení 3.D Fig Bruslení 2.B Gol 14:30 Pedagogická rada - odpolední výuka odpadá, zápis do ŽK 0:00-12:00 8:55-11:40 14:00 Příprava na státní zkoušku Uzavření docházky za dané pololetí Lyžařský výcvikový kurz Černá hora - Pardubické boudy Poslední úpravy v Bakalářích - poslední úpravy a změny v Bakalářích před tiskem vysvědčení - doplnění zameškaných hodin 7.A, 8.A Kas Bruslení 1.A Še Schůzka širšího vedení Hývn, Mac, RuE2, Šam, Šil Hud, Sbo stránka č. 35

36 26.1. (So) (Ne) (Po) (Út) 14:00 14:00 14:30-18:00 Příprava na státní zkoušku Lyžařský výcvikový kurz Černá hora - Pardubické boudy Schůzka širšího vedení Lyžařský výcvikový kurz Černá hora - Pardubické boudy Schůzka širšího vedení ODM 2008 Olympiáda dětí a mládeže (Rožnov p.r.) Okresní kolo D olympiády Trénink - lyžaři 15:30 Divadlo 1.stupeň 15:15 Státní zkouška ODM 2008 Olympiáda dětí a mládeže (Rožnov p.r.) Testování žáků 9.tříd - testování Cermatu - 8,00 M, pak 75 minut přestávka, 10,30 Čj, do 13 hodin přestávka, 13,00 Obecné dovednosti, 14,00 žákovský dotazník - žáci s SPU konec 15,10 7.A, 8.A 7.A, 8.A 9.A, 9.B, 9.C Kas Hývn, Mac, RuE2, Šam, Šil Hývn, Mac, RuE2, Šam, Šil Šre ŠvL ŠvaM Ber, Juh Kas Šre 9:30-2.A, Ber, Bruslení 12:00 2.C Hývn 13:30 Schůzka s SPC Zas 14:30-18:00 Zdravotnický kurz ODM 2008 Olympiáda dětí a mládeže (Rožnov p.r.) Studium Kontrola vysvědčení Še, Šte, Tra, Vet Šre Has 8.B, 9.A, 9.C stránka č. 36

37 30.1. (St) (Čt) 1.2. (Pá) 4.2. (Po) 5.2. (Út) 10:00-10:55-14:30-18:00 8:55-10:00-10:55-13:30 10:55-13:30 14:30-18:00 14:00-15:30 - kontrola vysvědčení, podepsání vysvědčení Bruslení Školní kolo Aj olympiády Trénink - lyžaři Kontrola vysvědčení - kontrola vysvědčení, podepsání vysvědčení ODM 2008 Olympiáda dětí a mládeže (Rožnov p.r.) 1.B, 1.C Čer, Kas Klim, Kou, Pro, Zah ŠvaM Šre Bruslení 3.D Fig Bruslení 2.B Gol Předávání vysvědčení Předání vysvědčení dle rozpisu z pg. rady 4. hod 1.,4.,5. 5. hod 2.,3.,6 6.hod 7.,8.,9. Vydávání vysvědčení ODM 2008 Olympiáda dětí a mládeže (Rožnov p.r.) Trénink - lyžaři Exkurze a akce neupřesněné 1. Beseda s gynekoložkou,8.r., Tylšová, Mičolová 1.B Třídní slavíček 4. 2.taneční akademie v Úpici,5. knihovna beseda 5. 3.r. beseda s policií ODM 2008 Olympiáda dětí a mládeže (Rožnov p.r.) Kulturní představení Kontrola třídních výkazů Šre ŠvaM Šre 2.B Gol 7.A, Zas Okresní kolo Nj Kuch, RuE2 14:25 olympiády Sbo Okresní kolo Nj Roz Hud stránka č. 37

38 6.2. (St) 7.2. (Čt) 8.2. (Pá) 9.2. (So) 9:40 olympiády 9:30-12:00 Bruslení 14:00-15:30 14:30-18:00 14:25 10:00-14:00-15:30 8:55-10:00- Kontrola třídních výkazů Zdravotnický kurz Exkurze Bruslení Kontrola třídních výkazů studium 2.A, 2.C 7.A, 7.B, 7.C 1.B, 1.C Ber, Hývn Še, Šte, Tra, Vet Mič, Krát Čer, Kas Has Bruslení 3.D Fig Bruslení 2.B Gol 15:30 Divadlo 2.stupeň 17:00 11:00-20:00 11:50-11:50- Pasování prvňáčků na čtenáře -SÍŃ BOHUSLAVA MARTINŮ studium Juh, Krát Has Bruslení 4.B Šte Kurz pro instruktory školního lyžování Studium MČR v běhu na lyžích Zadov (Stachy) starší žactvo r Studium MČR v běhu na lyžích Zadov (Stachy) starší žactvo r Rus, Šul, Krát NovN Šre NovN Šre stránka č. 38

39 10.2. (Ne) MČR v běhu na lyžích Zadov (Stachy) starší žactvo r Šre (Út) 14:30-18:00 Zdravotnický kurz Še, Šte, Tra, Vet (St) studium Has (Čt) Povinné vzdělávání šk. spec. pedagoga Autodiagnostika, Práce s žákovským portfliem speciální pedagog nepřítomen ve škole (Po) 11:50-14:25 Vzdělávání Hrátky s lýkem Mič Okresní kolo Aj olympiáda Klim 9:30-12:00 Bruslení 2.A, 2.C Ber, Hývn (Út) Povinné metodické setkání spec. pedagogů a psychologů Spp Tvorba metodických výstupů z práce, přípravba na vyhodnocení projektu, Spp v Operačním programu Vzdělávání pro konkurencexchopnost, daová a personální problematika speciální pedagog nepřítomen ve škole (St) 10:00- Bruslení 1.B, 1.C Čer, Kas (Čt) 10:00 Kulturní akce - &Dva Janové& Dům kultury Trutnov 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, stránka č. 39

40 22.2. (Pá) (So) 8:55-10:00-10:00-7:30-15:00 11:40 11:50-11:50-9.B, 9.C Bruslení 3.D Fig Taneční akademie 2.A, 2.C Ber, Hývn Bruslení 2.B Gol Bruslení Studium 3.A, 3.B, 3.C Alb, Šul, ŠvaM Fig Bruslení 4.B Šte Plavání 1.A Še Taneční akademie Studium Studium MČR v běhu na lyžích Vysoké n. J. - starší žactvo r Studium MČR v běhu na lyžích Vysoké n. J. - starší žactvo r B, 2.B, 2.D Gol, Kas, NovN NovN Schu Šre NovN Šre (Ne) MČR v běhu na lyžích Vysoké n. J. - starší žactvo r Šre (Po) Holandští přátelé u nás (Út) 9:30-12:00 Bruslení Holandští přátelé u nás 2.A, 2.C Ber, Hývn stránka č. 40

41 27.2. (St) (Čt) (Pá) 10:00-8:55-10:00- Bruslení Holandští přátelé u nás Krajské kolo Nj olympiády 1.B, 1.C Čer, Kas RuE2 Bruslení 3.D Fig Bruslení 2.B Gol Holandští přátelé u nás Bruslení 3.A, 3.B, 3.C Alb, Šul, ŠvaM Bruslení 4.B Šte Plavání 1.A Še Studium Holandští přátelé u nás studium Schu Has 1.3. (So) 12:00 Trénink lyžaři Šre 3.3. (Po) 4.3. (Út) 10:55-11:40 Preventivní program Sběr papíru - termín bude upřesněn po telefonickém objednání Výměnný pobyt Němci - u nás MĚSÍC TŘÍDĚNÍ ODPADU - všechny třídy, všichni učitelé v průběhu celého měsíce - zejména práce třídních učitelů - možnost soutěží, aktivit 1.A Schu, Še RuE2 Výměnný pobyt s Šil Němci Projektový den 1.B, Čer, stránka č. 41

42 5.3. (St) 6.3. (Čt) 7.3. (Pá) &Zima& 1.C Kas 8:30- Seminář ve škole 13:00 9:30-12:00 13:30 10:00-10:55-10:55-8:55-10:00-10:55-13:30 Bruslení Výměnný pobyt Němci - u nás Výměnný pobyt Výměnný pobyt s Němci Návštěva knihovny Turnaj ve fotbale dívek SŠ Pořadatel - OA Trutnov Bruslení Schůzka ředitelů 2.A, 2.C Ber, Hývn RuE2 Šil 1.A Še 1.B, 1.C Čer, Kas Klim Kompas 8.A Mič Výměnný pobyt Němci - u nás Výměnný pobyt Schůzka ředitelů RuE2 Has Bruslení 3.D Fig Bruslení 2.B Gol Olympiáda z Př školní kolo Výměnný pobyt Němci - u nás Výměnný pobyt Povinné vzdělávání spec. pedagogů Reedukace a depistáž dyskalkulie speciální pedagog nepřítomen ve škole Bruslení 3.A, 3.B, 3.C Krát RuE2 ŠvaZ Alb, Šul, ŠvaM Bruslení 4.B Šte Sbo Ha1, Ha2 Přír stránka č. 42

43 8.3. (So) 9.3. (Ne) (Po) (Út) (St) (Čt) 10:00-13:30 13:00-15:00 9:00-12:30 10:55-11:40 9:30-12:00 8:55-10:00- Plavání 1.A Še Studium Porada v poradně + J.Šolc Výměnný pobyt Němci - u nás Auto - převoz materiálu ČP - HNKN Jilemnice - žactvo r ČP - HNKN Jilemnice - žactvo r Auto - převoz materiálu ČP - HNKN Jilemnice - žactvo r Auto - převoz materiálu porada ředitelů Preventivní program 1.A Exkurze ZOO Dvůr Králové 5.D Bruslení Ekurze- Muzeum HK - výstava Škola let 20.století 2.A, 2.C 9.A, 9.C Fig Has, Roz RuE2 Šre Šre Šre Has Lední revue 1.A Še Bruslení Okresní kolo recitace Exkurze Muzeum HK 1.B, 1.C 3.A, 3.B, 3.C Schu, Še Smék, Bern Ber, Hývn HorP, ŠvaO Čer, Kas Schu Alb, Šul, ŠvaM stránka č. 43

44 14.3. (Pá) 10:00-13:00-16:00 8:55-10:55-14:25 11:50- Bruslení 2.B Gol Vzdělávání Tonda obal Okresní kolo recitace Bruslení 3.A, 3.B, 3.C Duš, Fig, Los, Šam, Tra Klim Alb, Šul, ŠvaM Bruslení 4.B Šte Plavání 1.A Še Velikonoční výstava - 5 Kč vstup Školní kolo zeměpisné olympiády Studium Lyžaři - trénink 6.A, 6.D HorP, ŠvaO Šil NovN Šre Přír, Sbo (So) 11:50- Studium NovN (Po) (Út) 9:40 10:30-11:30 9:00-16:00 9:30-12:00 Nepřítomnost Jednání s SPC Okresní kolo Čj olympiády Seminář ve škole Bruslení Vzdělávání Nové Město na Moravě, POčítač ve škole 2.A, 2.C Roz Has, Roz HorP Ber, Hývn Jír Sbo stránka č. 44

45 19.3. (St) (Čt) (Pá) 13:30 10:30 10:00-10:30-11:30 14:00-17:00 14:00 10:00-13:30 Výstava Malé Svatoňovice Okresní kolo ZO Kulturní akce &Tajný deník Adriana Morela& - Národní dům, informace O.Švadlenová - 30 Kč na žáka Bruslení Jednání s SPC KUŘE PÁRTY - akce pro 1.stupeň, v případě hezkého počasí venku, při nepřízni počasí ve velké tělocvičně, taneční párty v maskách kuřete Poslední termín podání grantů Vzdělávání Nové Město na Moravě, POčítač ve škole Velikonoční prázdniny Výcvikový tábor - lyžaři Výběrové krajské soustředění (Č.hora) Vzdělávání Nové Město na Moravě, POčítač ve škole Turnaj ve volejbale Pořadatel MěÚ Trutnov Studium Výcvikový tábor - lyžaři Výběrové krajské soustředění (Č.hora) Velikonoční prázdniny Velikonoční 3.D 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B, 9.C 1.B, 1.C Fig, Mal Šil Čer, Kas Has, Roz Ber, Hývn Jír Šre Jír Fig Šre Tv1 Ha1, Ha2 stránka č. 45

46 22.3. (So) (Ne) prázdniny Výcvikový tábor - lyžaři Výběrové krajské soustředění (Č.hora) Velikonoční prázdniny Výcvikový tábor - lyžaři Výběrové krajské soustředění (Č.hora) Šre Šre (Po) Velikonoční prázdniny (Út) (St) (Čt) 12:00-16:30 16:30-20:55 8:55-8:55-9:40 10:00-10:55-11:40 12:00-16:30 13:00-16:00 SBĚR PAPÍRU - služby dle rozpisu - otevírací doba: 7-8 hodin 8-9 hodin hodin hodin SBĚR PAPÍRU - služby dle rozpisu - otevírací doba: 7-8 hodin 8-9 hodin hodin hodin Seminář ve škole Schůzka širšího vedení SBĚR PAPÍRU - služby dle rozpisu - otevírací doba: 7-8 hodin 8-9 hodin hodin hodin Matematická olympiáda - školní Rus kolo Návštěva nízkoprahového 8.C Jír centra Návštěva nízkoprahového 9.C ŠvaO centra Návštěva nízkoprahového 8.B Schu centra Seminář ve škole Vzdělávání Duš, Fig, Sbo Sbo stránka č. 46

47 28.3. (Pá) 9:40 8:55-10:00-18:00 Supervize formou bálintovských skupin zkvalitování profesionálního a lidského přístupu ke klientům a spolupracovníkům z důvodu efektivní práce pro klienta formou supervize. (PhDr.Vlastimil Sojka) speciální pedag nepřítomen ve škole Schůzka výchovných poradců v Praze Bruslení SBĚR PAPÍRU - služby dle rozpisu - otevírací doba: 7-8 hodin 8-9 hodin hodin hodin 3.A, 3.B, 3.C Los, Šam, Tra Šolc Špu Plavání 1.A Še Alb, Šul, ŠvaM Bruslení 4.B Šte Divadlo Drak 2.B Gol 3.A, Divadlo Drak 3.B, 3.C Noc s Andersenem Supervize formou bálintovských skupin zkvalitování profesionálního a lidského přístupu ke klientům a spolupracovníkům z důvodu efektivní práce pro klienta formou supervize. (PhDr.Vlastimil Sojka) speciální pedag nepřítomen ve škole Soustředění sebezkušenostního výcviku: Vedení problémových třídních kolektivů... Speciální pedagog nepřítomen ve škole Schůzka výchovných poradců v Praze Alb, Šul, ŠvaM HorP Šolc Šolc Špu 18:00 Noc s HorP stránka č. 47

48 29.3. (So) (Ne) (Po) 1.4. (Út) 8:30-13:00 12:00-16:30 13:30-17:00 Andersenem Soustředění sebezkušenostního výcviku: Vedení problémových třídních kolektivů... Speciální pedagog nepřítomen ve škole Soustředění sebezkušenostního výcviku: Vedení problémových třídních kolektivů... Speciální pedagog nepřítomen ve škole Soustředění sebezkušenostního výcviku: Vedení problémových třídních kolektivů... Speciální pedagog nepřítomen ve škole Šolc Šolc Šolc Plavání 1.A Še Seminář ve škole Seminář ve škole Vzdělávání Exkurze a akce 1. Hradec Králové, Špůrová, Horčička, Prouzová 2.1. A, 5.,2.Den Země 3. 1.B projekty a nocování 4. 4.,3. dopravka,2. výstava Exkurze a akce 2. Pivovar nebo úpravna textilií, 9.B,C, Mičolová 3.Malé Svatoňovice, Čapkové, 7.A,7.C,8.C,9.C, Rusová, Oždianová, Švadlenová Aprílový týden - úterý chlapci přestrojení za dívky a obráceně - středa ve stejné barvě - čtvrtek klobouky - pátek vytahané velké tepláky Soustředění sebezkušenostního výcviku: Vedení problémových třídních kolektivů... Pro Šolc Sbo Sbo stránka č. 48

49 2.4. (St) 3.4. (Čt) 4.4. (Pá) 10:00-8:55-10:00-13:30 10:55- Speciální pedagog nepřítomen ve škole Bezpečnost 8.A, silničního provozu 8.B, THE ACTION - 8.C, BESIP Tour A, Začátek v hod. - Dům kultury 9.B, Trutnov. Bezplatné. 9.C Aprílový týden - úterý chlapci přestrojení za dívky a obráceně - středa ve stejné barvě - čtvrtek klobouky - pátek vytahané velké tepláky Soustředění sebezkušenostního výcviku: Vedení problémových třídních kolektivů... Speciální pedagog nepřítomen ve škole Rešení krizových situací na škole Workshopy -metodici + spec. ped. Aprílový týden - úterý chlapci přestrojení za dívky a obráceně - středa ve stejné barvě - čtvrtek klobouky - pátek vytahané velké tepláky Mezinárodní konference - ETWINNING Setkání učitelů zemí evropské unie na d mezinárodním projektováním - zástupce školy (naší) přednese referát Šolc Mič, Šolc Fiš Bruslení 4.B Šte Plavání 1.A Še Beseda o JETE (F, CH) Studium Beseda o JETE (F, CH) Mezinárodní konference - ETWINNING Setkání učitelů zemí evropské unie na d mezinárodním projektováním - zástupce školy (naší) přednese referát Aprílový týden - úterý chlapci přestrojení za dívky a obráceně - středa ve stejné barvě - čtvrtek klobouky - pátek vytahané velké tepláky 9.A, 9.C 9.B Fig Fiš stránka č. 49

50 5.4. (So) 6.4. (Ne) 7.4. (Po) 8.4. (Út) 10:30-12:30 12:00-16:30 14:00-16:00 Výstava kreativity Praha 3 denní soustředění výcviku Práce se třídním kolektivem Kulturní akce - &Irská taneční show - Mystery of the Dance& -Národní dům -30 Kč 3 denní soustředění výcviku Práce se třídním kolektivem Seminář ve škole Referenční zkoušky - školní auto 15:30 Divadlo 2.stupeň 3 denní soustředění výcviku Práce se třídním kolektivem 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B, 9.C Šolc Šolc Duš, Fiš, Has, Jír, Ple, Schu, Šil, Šlo, Šre, ŠvaM, ŠvaZ Juh, Špu, Krát Šolc Sbo stránka č. 50

51 9.4. (St) (Čt) (Pá) (Po) (Út) 11:40 8:55-9:00-14:00 15:00-17:00 9:00-16:00 0:00-12:00 Matematická olympiáda - okresní kolo Schůzka ředitelů trutnovských škol u nás Jiné dítě. Rizikové chování Jarní odpoledne Okresní kolo v basketbalu Celostátní kolo v Nj olympiádě - Praha Seminář ve škole Okresní kolo v basketbalu Workshop pro absolventy FS I Studium Rus Has Krát ŠvaZ RuE2 ŠvaZ Mič Plavání 1.A Še Vzdělávání - Mokřady a voda v krajině Jír studium Has Workshop pro absolventy FS I ŠvaZ Podklady pro pedagogickou radu Poslední termín zaslání podkladů pro pedagogickou radu dle vzoru tiskopisu. S:\dokumentace školy,řády, náplně\tiskopisy 15:00 Divadlo 1.stupeň 9:00-16:00 Olympiáda Aj 4. a 5.tříd Seminář ve škole Ber, Juh, Prok Zas Kuch, Sbo Sbo Hud, Kuch Sbo stránka č. 51

52 16.4. (St) (Čt) (Pá) (Po) (Út) (St) 14:30 Pedagogická rada - odpolední výuka odpadá, zápis do ŽK 9:00-16:00 9:00-16:00 12:00-16:00 12:00-16:30 16:00 10:00-13:30 10:00-11:40 11:40 8:30-13:00 12:30-16:00 Seminář ve škole Exkurze do ZOO Praha - líhnutí motýlů - je to pro 6.ročníky- 6.A,,C,D - žáci, kteří se neúčastní exkurze budou mít upravený rozvrh hodin Seminář ve škole Vzdělávání Seminář ve škole Schůzky rodičů Schůzky rodičů: 1.stupeň od 16 hodin 2.stupeň od 17 hodin 6.B Jír, Mič, Roz, Krát Bra Plavání 1.A Še Studium Plavání Trénink BK Kara Trutnov Přijímací zkoušky na SŠ Kulturní akce Den Země - zaměřený na téma & Problémy rozvojových zemí& - podrobnější informace budou poštou - 2.stupeň - Brýle pro Afriku - sbírka funkčních dioprických brýlí Seminář ve škole Přijímací zkoušky do ST přijímací zkoušky do sportovních tříd pro žáky 4. a 5.tříd 2.D, 3.D 1.A, 1.D, 2.B Fig Fig, NovN Gol, Los, Še Mac, Ple, Šlo, Šre, Hud, Sbo Sbo Sbo Sbo Ha1, Ha2 Sbo Tv1, Tv2 stránka č. 52

53 24.4. (Čt) (Pá) (So) (Po) 13:00 8:30-13:00 11:50-9:00-16:00 0:00-12:00 Studium Okresní kolo BioO - Malé Svatoňovice Vybíjená - okresní kolo Seminář ve škole Turnaj zaměstnanců ve florbale - výběr je zatím nepotvrzený - prosíme o další zájemce - pro malý zájem zrušený v termínu Národní konference - Etwinning Národní setkání učitelů věnující se mezinárodnímu projektování Coca cola 2.stupeň ŠvaM Mič Krát Juh HorP, Juh, Mac, Roz, Šil, ŠvaZ Fiš Šil Plavání 1.A Še Seminář ve škole Národní konference - Etwinning Národní setkání učitelů věnující se mezinárodnímu projektování studium Národní konference - Etwinning Národní setkání učitelů věnující se mezinárodnímu projektování Informace o stavu žáků o ředitelském dnu -nejpozději podat do kanceláře zástupců jmenovitý seznam žáků, kteří budou ve škole dopoledne a odpoledne v družině Plavání Krajské kolo recitace 2.D, 3.D Fiš Has Fiš Fig, NovN Schu Sbo Ha1, Ha2 Sbo stránka č. 53

54 29.4. (Út) (St) 1.5. (Čt) 14:25 14:30-20:30 14:25 10:00-11:40 10:55- Okres fotbal Schůze širšího vedení školy Krajské kolo recitace Okresní kolo ve fotbale třídy Spec. pedagog nepřítomen Okres fotbal Malý čarodějnický rej - informace v poště - třídy se účastní dle zájmu Gol, Has, HorP, Klim, Los, Mič, Rich, Roz, Rus, Šre, ŠvaO, ŠvaZ, Bra Schu Šil, Jah Tanec 1.A Še Projektový den k jaru Okresní kolo ve fotbale 4.-5.třídy Exkurze a akce neupřesněné 1. 9.r. Komerční banka 3. Hrdličkovo muzeum, Praha, 8.r., Mičolová 4.ZOO- 3.D,4.C,5.D- Ratibořice 5.3.a,B,C Janovice - Adršpach Exkurze a akce neupřesněné 1. Parlament ČR, Praha, Juhászová,Klimešová 2. Hostinné, 6.roč., Prouzová,Švadlenová 3.1.,2. tanec, 4.Kutná Hora,5. Evropa a my 4. Besedy 1.A, r. exkurze zahradnictví, Sněžka, Den učitelů jinak 1.B, 1.C Čer, Kas Šil, Jah Zas stránka č. 54

55 2.5. (Pá) - odj. s vlastní jízdenkou v 9,36 vlakem do zast. Suchovršice, tam nalodění ( bude- li málo vody, na kole),oběd v Havl. - pl. jídlo a 1nápoj,- z Ratibořic odvoz do TU, cyklisté se informují u Z.Švarce,- převleky proti trudomyslnosti vítány Exkurze 4.A Vet Ředitelský den - informovat rodiče do ŽK Plavání 2.D, 3.D Fig, NovN 5.5. (Po) 10:55-13:30 Brazílie - &Amazonka v rytmu samby& Kino Vesmír - začátek představení v hod., odchod v hod.!!! 50,- / žák 5.A, 5.B, 5.C, 5.D, 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B, 9.C 6.5. (Út) Minikopaná - okrskové kolo třídy Šil 8:55-9:40 Beseda s Městskou policií 1.D, 2.B Gol, Los Sbo 8:55- Kulturní akce - návštěva výstavy 1.A Še 10:00- Beseda s Městskou policií 8.C, 9.C Jír, Juh Sbo 7.5. (St) 10:55-14:00 Tanec 1.A Še Zdravotnické školení Ber, Hývn, Jír, Kas, Še, Šte, Šul, Vet, Bra stránka č. 55

56 Minikopaná - okrskové kolo třídy Šil 8.5. (Čt) Flétničkové soustředění Jah 9.5. (Pá) Flétničkové soustředění Ředitelský den - informovat rodiče do ŽK Jah (So) Flétničkové soustředění Jah (Po) (Út) (St) 7:30-17:30 7:30-17:30 7:30-17:30 10:55- Plavání Vodácký kurz 9. A Ohře Volby do Rady školy Minikopaná - okresní kolo třídy Vodácký kurz 9. A Ohře Volby do Rady školy McDonald s cup - okresní kolo třídy Tonda obal II. - pro 1.stupeň 8 besed o tříděném odpadu pro třídy, které ještě nebyly Zdravotnická soutěž Vodácký kurz 9. A Ohře Volby do Rady školy 2.D, 3.D 9.A Fiš 9.A Fiš Fig, NovN Šil, Jah Mič 9.A Fiš Tanec 1.A Še Přír, Sbo stránka č. 56

57 15.5. (Čt) 7:30-17:30 9:00-16:00 10:00-11:40 Vodácký kurz 9. A Ohře Volby do Rady školy Seminář ve škole Kulturní představení Spec ped. nepřítomen od 10:00 Školní výlet Praha Minikopaná - okresní kolo třídy 9.A Fiš 4.A, 4.B 5.A, 5.B, 5.C Šte, Vet Duš, Rich, Tra Šil Sbo (Pá) Vodácký kurz 9. A Ohře 9.A Fiš (So) Vodácký kurz 9. A Ohře 9.A Fiš (Ne) (Po) (Út) 13:30 Vodácký kurz 9. A Ohře ASPV - atletická soutěž Atletický stadion Vodácký kurz 9. B Plavání Vodácký kurz 9. B Studium Vodácký kurz 9. B Dopravní soutěž 9.A Fiš 9.B 2.D, 3.D 9.B 9.B Juh, Mac, Rus Fig, NovN Juh, Mac, Rus Mič Juh, Mac, Rus Tra stránka č. 57

58 21.5. (St) (Čt) (Pá) 10:55- Divadlo 1.A Še Tanec 1.A Še Exkurze IQ park 6.D Vodácký kurz 9. B Vzdělání Praha Exkurze Praha Kutná hora Výlet hrad Kost Vodácký kurz 9. B Vodácký kurz 9. B 9.B 4.A, 4.B 1.B, 2.C 9.B 9.B HorP, Prok Juh, Mac, Rus Špu Šte, Vet Ber, Kas Juh, Mac, Rus Juh, Mac, Rus (So) 15:00 Turnaj - Basketbal Ha1, Ha (Ne) Holandsko - výměnný pobyt (Po) 14:00 Plavání 2.D, 3.D Fig, NovN Konzultační týden pro rodiče V tomto týdnu se po telefonické nebo písemné domluvě s vyučujícím nebo třídním učitelem mohou rodiče informovat na prospěch svého dítěte. - zápis do ŽK Holandsko - výměnný pobyt Turistický kurz - Pec p. Sněžkou -Luční bouda, Amor 6.B Kou Výměnný pobyt- Holandsko Pro, Roz, Schu, stránka č. 58

59 27.5. (Út) (St) (Čt) 14:00 8:30-13:00 9:00-16:00 10:55-14:00 12:00-16:30 14:00 ŠvaZ Konzultační týden pro rodiče V tomto týdnu se po telefonické nebo písemné domluvě s vyučujícím nebo třídním učitelem mohou rodiče informovat na prospěch svého dítěte. - zápis do ŽK Turistický kurz - Pec p. Sněžkou -Luční bouda, Amor 6.B Kou Holandsko - výměnný pobyt Výměnný pobyt- Holandsko Protidrogová prevence Seminář ve škole Seminář ve škole Tanec 1.A Še Konzultační týden pro rodiče V tomto týdnu se po telefonické nebo písemné domluvě s vyučujícím nebo třídním učitelem mohou rodiče informovat na prospěch svého dítěte. - zápis do ŽK Holandsko - výměnný pobyt Exkurze 1.C Turistický kurz Pec pod Sněžkou - Luční bouda - Amor 6.B Výměnný pobyt- Holandsko Seminář ve škole Konzultační týden pro rodiče V tomto týdnu se po telefonické nebo písemné domluvě s vyučujícím nebo třídním učitelem mohou rodiče informovat na prospěch svého dítěte. - zápis do ŽK 2.D, výlet ZOO 4.C Pro, Roz, Schu, ŠvaZ Mič, Špu Čer, Hurd Kou, Mič Pro, Roz, Schu, ŠvaZ NovN, Šam Sbo Sbo Sbo stránka č. 59

60 30.5. (Pá) (So) 1.6. (Ne) :55-14:00 15:00 Turistický kurz Pec pod Sněžkou - Luční bouda - Amor 6.B Holandsko - výměnný pobyt Ochrana člověka za mim. okolností výlet Adršpach Výměnný pobyt- Holandsko Studium Konzultační týden pro rodiče V tomto týdnu se po telefonické nebo písemné domluvě s vyučujícím nebo třídním učitelem mohou rodiče informovat na prospěch svého dítěte. - zápis do ŽK Holandsko - výměnný pobyt Turistický kurz Pec pod Sněžkou - Luční bouda - Amor Výměnný pobyt- Holandsko Turnaj - florbal DDM (p. Nehybová) Holandsko - výměnný pobyt Výměnný pobyt- Holandsko Den dětí Pořadatelem je apoštolská církev (Asfaltový ovál a přilehlé travnaté plochy) Holandsko - výměnný pobyt Plavání 3.A, 3.B, 3.C 6.B 2.D, 3.D Kou, Mič Alb, Šul, ŠvaM Pro, Roz, Schu, ŠvaZ Fig Kou, Mič Pro, Roz, Schu, ŠvaZ Pro, Roz, Schu, ŠvaZ Fig, NovN Ha1, Ha2 stránka č. 60

61 (Po) 3.6. (Út) 4.6. (St) Škola nanečisto pro budoucí prvňáky Škola v přírodě Vrchlabí 5.D Exkurze a akce neupřesněné 1. Kuks, Hořice, Špůrová, Schubertová, 9.roč. 2. Výlety: 2., 1.B Dvůr Králové,4. Liberec, 3.2.D Adršpach,3.D,4.C Černá hora, 4. 3.r. den dětí, Trutnov, Praha výlet Auto - dovoz materiálu na školu v přírodě 5.D Den dětí Výcvikový tábor 5.A, 6.A, 7.A, 8.A Smék, Bern Duš, Ple, Šil, Šlo, Šre, ŠvaM, ŠvaZ Exkurze a akce neupřesněné 2. Včelín 6.třídy, Mičolová 3. Krajské kolo ve vybíjené dívky 6.tř. - Juh exkurze Pratr 5.B Tra Výcvikový tábor Škola v přírodě Vrchlabí 5.A, 6.A, 7.A, 8.A 5.D Duš, Ple, Šil, Šlo, Šre, ŠvaM, ŠvaZ Smék, Bern exkurze Pratr 5.C Rich Výlet Špindlerův Mlýn 1.D Los Výcvikový tábor 5.A, 6.A, 7.A, 8.A Duš, Ple, Šil, Šlo, Šre, ŠvaM, ŠvaZ stránka č. 61

62 5.6. (Čt) 6.6. (Pá) 7.6. (So) Exkurze Praha Kutná hora Kontrola z krajského úřadu Miss panenka Hradec Králové - dívky 6.B,C,8.A,B,C Přijímací zkoušky 4.A, 4.B Škola v přírodě Vrchlabí 5.D Šte, Vet Roz Mič Výlet Mladé Buky 1.A Še Taneční akademie Studium 5.B, 5.C, 9.A Škola v přírodě Vrchlabí 5.D Výcvikový tábor 5.A, 6.A, 7.A, 8.A Taneční akademie 1.A 3 denní soustředění výcviku Práce se třídním kolektivem Výcvikový tábor 5.A, 6.A, 7.A, 8.A Škola v přírodě Vrchlabí 5.D 3 denní soustředění výcviku Práce se třídním ŠvL Smék, Bern Rich, Tra, Žal Zah Smék, Bern Duš, Ple, Šil, Šlo, Šre, ŠvaM, ŠvaZ Še Šolc Duš, Ple, Šil, Šlo, Šre, ŠvaM, ŠvaZ Smék, Bern Šolc Sbo stránka č. 62

63 8.6. (Ne) 9.6. (Po) (Út) (St) 8:45 13:00-23:05 8:45 8:45 kolektivem 3 denní soustředění výcviku Práce se třídním kolektivem Plavání Výuka 1.A Lyžaři Turistický kurz Studium studium povinné vzdělávání Kresba jako diagnostický nástroj Výuka 1.A Studium Turistický kurz Vzdělávání Výuka 1.A Krajské kolo vybíjená Studium Exkurze do jaderné elektrárny Temelín Turistický kurz 2.D, 3.D 6.C, 6.D 6.C, 6.D 9.A, 9.B 6.C, 6.D Šolc Fig, NovN HorP, Pro, Schu Mič Has Šolc Mič HorP, Pro, Schu Špu Juh Mič Fiš, Rus HorP, Pro, Schu Výlet 1.C Zoo Dvůr Králové 1.C Čer studium Has Sbo Sbo Sbo stránka č. 63

64 12.6. (Čt) (Pá) (Ne) (Po) 8:45 8:45 8:55-10:55-8:45 15:00-18:00 exkurze Pratr 5.A Duš Výuka 1.A Turistický kurz Ekxurze Hrdličkovo muzeum Praha, Poslanecká sněmovna porada managementu trutnovských škol Kulturní představení Výuka 1.A 6.C, 6.D 8.A, 8.B 2.A, 2.B, 2.C, 5.D HorP, Pro, Schu Juh, Klim, Šil Has, Roz, ŠvaZ Ber, Gol, Hývn, Smék Sbo Sbo Anglické divadlo - pro ostatní školy - Tv1 Anglické divadlo ve velké tělocvičně v 9,00 - cena 50 Kč Studium Turistický kurz Vzdělávácí zájezd do Anglie Výměnný pobyt Německo Výměnný pobyt Německo Plavání Výuka 1.A Výběrové řízení 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C 6.C, 6.D 2.D, 3.D Klim, Kou, Roz Zah HorP, Pro, Schu Kou RuE2, Šil Fig, NovN Fig, Has, Los, Tv1 Sbo Zas stránka č. 64

65 17.6. (Út) 8:45 Výměnný pobyt Německo Výměnný pobyt Německo Zaslání elektronických podkladů Zaslání hodnocení chování a prospěchu za dané období všem vyučujícím. Prosíme o rozepsání: žáci s opravnými zkouškami, odcházející, počet, kolik žáků postoupí do dalšího ročníku. Seznam žáků se slovním hodnocením a jiný učební plán. Vzdělávání Škola v přírodě Kateřina 2.A, 2.B Škola v přírodě Paseky 5.C Vzdělávácí zájezd do Anglie Botanická zahrada z léčivých 7.A, rostlin 7.C Hradec Králové Roz RuE2, Šil Klim Gol, Hývn Mac, Rich Kou Halí, Mič Soudní jednání - výběr 20 dětí z 9.A,B,C Juh Výuka 1.A Výměnný pobyt Německo Výměnný pobyt Německo Zaslání elektronických podkladů Zaslání hodnocení chování a prospěchu za dané období všem vyučujícím. Prosíme o rozepsání: žáci s opravnými zkouškami, odcházející, počet, kolik žáků postoupí do dalšího ročníku. Seznam žáků se slovním hodnocením a jiný učební plán. Vzdělávání Škola v přírodě Kateřina 2.A, 2.B Výlet 3.D ZOO 3.D Škola v přírodě Paseky 5.C Geologická exkurze Stará Paka 9.A, 9.B RuE2, Šil Klim Gol, Hývn Fig, Mal Mac, Rich Has, Bra Sbo stránka č. 65

66 18.6. (St) (Čt) 8:55-9:40 10:30-11:30 8:45 Vzdělávácí zájezd do Anglie Kou Exkurze Liberec IQ park 6.B, 7.B Návštěva ze školky 3.D Fig Exkurze do 9.B, pivovaru 9.C pivovar Trutnov Exkurze Špindlerův Mlýn 1.A Še Výměnný pobyt Německo Výměnný pobyt Německo Zaslání elektronických podkladů Zaslání hodnocení chování a prospěchu za dané období všem vyučujícím. Prosíme o rozepsání: žáci s opravnými zkouškami, odcházející, počet, kolik žáků postoupí do dalšího ročníku. Seznam žáků se slovním hodnocením a jiný učební plán. Vzdělávání Škola v přírodě Kateřina Škola v přírodě Paseky Vzdělávácí zájezd do Anglie Výuka 1.A Škola v přírodě Paseky Výlet - Turnov Škola v přírodě Kateřina Zaslání elektronických podkladů Zaslání hodnocení chování a prospěchu za dané období všem vyučujícím. Prosíme o rozepsání: žáci s opravnými zkouškami, odcházející, počet, kolik žáků postoupí do dalšího ročníku. Seznam žáků se slovním hodnocením a jiný učební plán. Výměnný pobyt Německo 2.A, 2.B 5.C 5.C 3.A, 3.B, 3.C 2.A, 2.B Rus, Žal Mič, ŠvaO RuE2, Šil Klim Gol, Hývn Mac, Rich Kou Mac, Rich Alb, Šul, ŠvaM Gol, Hývn Sbo stránka č. 66

67 20.6. (Pá) :00-12:00 0:00-13:00 8:45 8:55-9:40 12:00-20:00 Přijímací zkoušky Výměnný pobyt Německo Vzdělávácí zájezd do Anglie Exkurze 3.D - Černá hora 3.D Podklady pro pedagogickou radu Poslední termín zaslání podkladů pro pedagogickou radu dle vzoru tiskopisu. S:\dokumentace školy,řády, náplně\tiskopisy Zápis známek do Bakalářů - poslední termín zápisu známek do Bakalářů z důvodu vyhodnocení prospěchu Výuka 1.A Beseda s policií studium Výměnný pobyt Německo Výměnný pobyt Německo Zaslání elektronických podkladů Zaslání hodnocení chování a prospěchu za dané období všem vyučujícím. Prosíme o rozepsání: žáci s opravnými zkouškami, odcházející, počet, kolik žáků postoupí do dalšího ročníku. Seznam žáků se slovním hodnocením a jiný učební plán. povinné vzděláváníi Zkušenosti s diagnostikou tříd sociometrickými metodami Škola v přírodě Kateřina Škola v přírodě Paseky 1.A, 1.C 2.A, 2.B 5.C Exkurze 5.D Vzdělávácí zájezd do Anglie Vzdělávácí zájezd do Anglie ŠvL RuE2, Šil Kou Fig, Mal Čer, Še Has RuE2, Šil Šolc Gol, Hývn Mac, Rich Smék, Bern Kou Kou Sbo stránka č. 67

68 (So) (Po) (Út) (St) Výměnný pobyt Německo Výměnný pobyt Německo Plavání 14:30 Pedagogická rada - odpolední výuka odpadá, zápis do ŽK 0:00-12:00 14:00-15:30 15:30 8:55-9:40 14:00-15:30 2.D, 3.D RuE2, Šil Fig, NovN Olympiáda trutnovských škol Výlet 8.B Klim Uzavření docházky za dané pololetí Poslední úpravy v Bakalářích - poslední úpravy a změny v Bakalářích před tiskem vysvědčení - doplnění zameškaných hodin Kontrola pg.dokumentace - uzavření pg. dokumentace a odevzdávání ke kontrole a archivaci - odevzdávání složek žáků absolventů - odevzdávání složek žáků odhlášených ze školy nebo přijatých na SŚ Divadlo Pardubice 2.stupeň Exkurze výstava traktorů 7.B, 7.C Juh, Špu Mič, Špu povinné vzdělávání - Šolc Praha Diagnostika profesních zájmů Olympiáda trutnovských škol Výlet 8.B Klim Návštěva ze školky 3.D Fig Kontrola pg.dokumentace - uzavření pg. dokumentace a odevzdávání ke kontrole a archivaci - odevzdávání složek žáků absolventů - odevzdávání složek žáků odhlášených ze školy nebo přijatých na SŚ Kontrola vysvědčení - kontrola vysvědčení, podepsání vysvědčení Hud, Sbo stránka č. 68

69 26.6. (Čt) (So) (Út) 14:00-15:30 15:30-16:30 16:30 školní auto - Hradec Králové HorP Olympiáda trutnovských škol Výlet - z úterý do středy Bílá Třemešná 5.A Duš Kontrola pg.dokumentace - uzavření pg. dokumentace a odevzdávání ke kontrole a archivaci - odevzdávání složek žáků absolventů - odevzdávání složek žáků odhlášených ze školy nebo přijatých na SŚ Předávání vysvědčení 9.třídám Rozloučení se školním rokem - hřiště za školou - pro všechny zaměstnance Kontrola vysvědčení - kontrola vysvědčení, podepsání vysvědčení Exkurze 6.C Zahradní odpoledne Petanqueové hřiště a přilehlé venkovní prostory Školní tábor Nástup do zaměstnání - termín pro vyučující, kteří mají 40 dní vyčerpané dovolené, kdo má méně, nastupuje dříve Rus, ŠvaO, Žal Ožd, Pro HorP stránka č. 69

70 ŠKOLNÍ KROUŽKY č. Název kroužku Vyučující Věková skupina sportovní 1 Florbal Mgr. Horčička P Basketbal / Stolní tenis Mgr. Švarc Z Kopaná I. Mgr. Šiling K Kopaná II. Mgr. Šiling K Zájmová tělesná výchova Mgr. Švarcová M. 3. třídy 6 Zájmová tělesná výchova Mgr. Golová J. 2. třídy 7 Aerobic Mgr. Šulcová H Zájmová tělesná výchova Mgr. Šebková H. pro 1. třídy jazykové 9 Angličtina Mgr. Hývnarová Š. 2. třídy 10 Angličtina Mgr. Beranová D. 2. třídy 11 Německý jazyk Bc. Rusová E let 12 Německý jazyk Bc. Rusová E let družinové 13 Francouzština p. Vítová R. dle zájmu 14 Šikovné ručičky Brádlerová M., DiS Dramatický kroužek p. Vymlátilová E Hudebně-pohybový kroužek sl. Hurdálková J Flétnička p. Jahelková S Keramika 1 p. Gorolová J Keramika 2 p. Vymlátilová E studijní 20 Cvičení z matematiky RNDr. Rusová E. 9. ročníky 21 Cvičení z matematiky Mgr. Žalský J. 9. ročníky 22 Cvičení z ČJ Mgr. Horčička P. 9. ročníky 23 Cvičení z ČJ Mgr. Horčička P. 9. ročníky 24 Procvičování učiva Mgr. Albrechtová J. 3. třídy 25 Procvičování učiva Mgr. Švarcová M. 3. třídy 26 Příprava nadaných žáků Mgr. Vetterlová M. 5. třídy ostatní 27 Výtvarný kroužek Mgr. Šebková H třída 28 Výtvarná tvorba + estetika Mgr. Schubertová J třída 29 Dramatický kroužek ing. Klimešová K Globe Mgr. Jírová L Počítačový kroužek Mgr. Dušková J tř. 32 Hudební kroužek Mgr. Oždianová J. 33 Mikroskopický kroužek Mgr. Jírová L Mladý knihovník Mgr. Horčička P tř. 35 etwinning Ing. Klimešová, Fišer tř. 36 Logopedie Mgr. Hainzová B. 1., 2. tř. stránka č. 70

71 VÝSLEDKY ŽÁKŮ ŠKOLY V SOUTĚŽÍCH Český jazyk Kateřina Erbenová místo v okresním kole olympiády v českém jazyce Karolína Borůvková - cena za umístění v okresním kole FUČ recitace, kategorie II třída Tereza Rucková - cena za umístění v okresním kole FUČ recitace, kategorie III třída Ahmed Mahfoud - cena za umístění v okresním kole FUČ recitace, kategorie IV třída Matematika Marek Souček místo v okresním kole Pythagoriády kategorie 6. ročník Jana Čechová - 2. místo v okresním kole Matematické olympiády kategorie 7. ročník místo v okresním kole Pythagoriády kategorie 7. ročník Zeměpis Jakub Rus - 7. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády Lukáš Buryánec - 9. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády Přírodopis Jakub Tobolka - 8. místo v okresním kole Biologické olympiády Dějepis Vavřinec Jiránek místo v okresním kole Olympiády v dějepise Anglický jazyk Lenka Plzáková - 1. místo v okresním kole Soutěže v anglickém jazyce pro ZŠ stránka č. 71

72 VÝSLEDKY SPORTOVNÍCH TŘÍD Ve sportovních třídách bylo ve školním roce 2007/2008 zařazeno 92 žáků, z toho bylo 49 dívek. Nejpočetněji byli zastoupeni běžci na lyžích (35 žáků), dále basketbal (16 žáků), následovalo sportovní lezení (5 žáků), plavání (5 žáků) a karate (3 žáci). K dalším zastoupeným sportům patřil fotbal, atletika, kanoistika, tenis a lední hokej. Žáci sportovních tříd se zúčastnili dvou výcvikových táborů. Zimní výcvikový tábor se konal začátkem prosince na Černé hoře v Krkonoších, byl zaměřen na běh na lyžích a nácvik sjíždění a zatáčení, a zúčastnilo se jej více než 70 žáků 5., 6. a 9. ročníku sportovních tříd. Další výcvikový tábor se uskutečnil v červnu v krásném rekreačním středisku RS Tesla Horní Bradlo, byl zaměřen na cyklistiku, orientační běh (MTB, orientační běh, orientační závod na kole), a zúčastnilo se jej přes 90 žáků sportovních tříd ze všech ročníků. Již dlouhodobě patří žáci sportovních tříd ZŠ Komenského v Trutnově k nejlepším závodníkům České republiky ve svých sportovních odvětvích a nebylo tomu jinak ani v sezóně 2007/2008. BĚH NA LYŽÍCH Jan Petržela - 5., 6.místo MČR 10., 4., 5., 10., 11., 5.místo Český pohár Martin Švarc - 3.místo ODM (Olympiáda dětí a mládeže) štafeta Nikola Semeráková - 3.místo MČR štafeta, 4.místo MČR - sprint 2x 2.místo Krajský přebor 3.místo MČR sprint, 2.místo ČP Matěj Opočenský - 3.místo ODM (Olympiáda dětí a mládeže) štafeta místo ODM, 1.místo Krajský přebor Patrik Jirotka - 3.místo MČR, 3.místo ČP Štěpán Schubert - 3.místo ČP 2.místo Krajský přebor - štafeta Michal Daněk - 2x 1.místo Krajský přebor, místo ODM Jakub Daněk - 1.místo Krajský přebor štafeta Vladimír Šlofar - 5.místo ve finále seriálu Hledáme novou Kateřinu Neumannovou PLAVÁNÍ Nikola Vaníčková Adéla Morávková - Jana Zaplatílková 2 x 1.místo, 3x 2.místo MČR 4.+5.místo v Trojutkání (Polsko, ČR, Slovensko) 1.místo MČR v dálkovém plavání (5km) členka mladší juniorské reprezentace 2 x 2.místo, 2 x 3.místo MČR 1.místo MČR v dálkovém plavání (3km) 1.místo MČR v dálkovém plavání na otevřené vodě (1km) místo MČR stránka č. 72

73 CYKLISTKA- MTB 4.místo Multiutkání 1.místo MČR v dálkovém plavání na otevřené vodě 2.místo ČP na otevřené vodě Martin Švarc - 4.místo v celkovém hodnocení ČP 4.,7.,8.místo v závodech ČP KARATE Michaela Trochová - 2.místo Mistrovství Moravy a Slezska 4.místo Velká cena Nymburka 1.místo Mistrovství kraje Petr Vojar - 3.místo Pohár nadějí 3.místo Velká cena Nymburka SPORTOVNÍ LEZENÍ Lucas Berro - 5.místo ČP Marek Souček - 7.místo ČP Petr Vojar - 7.místo ČP Michaela Tokárová - 2 x místo ČP SURVIVAL (přírodní víceboj MTB, lezení, OB, kanoistika) Marek Souček, Jan Pilař - 1.místo (kat.a) Karel Hejtmánek, Jaroslav Benda - 1.místo (kat.b) BASKETBAL Mladší žákyně 6.třída 1.místo Jelenia Gora (turnaj) 1.místo Benešov (turnaj) Ke květnovým přijímacím zkouškám do budoucí 5. třídy přišlo 26 žáků. Na základě motorických testů, prospěchu a zdravotního stavu z nich bylo 20 přijato do sportovní třídy. Za sportovní třídy Oskar Šretr vedoucí trenér stránka č. 73

74 PROJEKTY NAŠÍ ŠKOLY V 2007/2008 Ve školním roce 2007/08 se škola profilovala v několika mezinárodních projektech, často finančně podporovaných Krajským úřadem v Hradci Králové, ale i několika projekty vlastními a jedním výměnným pobytem v Německu, které škola dotuje z vlastních financí. 1. Sokrates dotovaný z fondů Evropské unie. Tento projekt byl víceletý a v roce 2007 byl úspěšně ukončen. Jednalo se výměnné pobyty s cílem vytvořit společný slovník mezi žáky naší školy a tureckou školou v Izmiru. 2. Preventivní program se konal od do , který byl realizován na základě podpory Královéhradeckého kraje. Obsahem projektu byl Den pro zdraví. 3. Celoroční projekt Necháme si poradit se týkal proškolení učitelského sboru v diagnostice třídního kolektivu, odhalování a řešení projevů šikany a ostatních sociálně-patologických jevů. Proškolení proběhlo 25. srpna 2008 PhDr. Helenou Vrbkovou z OS Život bez závislosti z Prahy 3. Obsah semináře byl ušit na míru požadavkům pedagogického sboru na naší škole. Proběhla diskuse a byly podány návody ohledně šikany a následného řešení, problematické třídy a kázeňských problémů na škole a kázeňsky problémových dětí. 4. Táborový projekt Čertí doupě 14denní pobyt na táborové základně Svojanov u Poličky. Tento projekt probíhal v termínu od 1. června do 31. srpna Olympijské hry dětí základní škol Trutnova v termínu června Přínosem těchto her je podpora olympijské myšlenky mezi mládeží. 6. Překroč hranice týká se výměnného pobytu žáků naší a holandské školy z Heezee. Tento projekt se uskutečnil od února do 31. května Výměnný pobyt v Německu každoroční výměnný pobyt s německou školou v Kühlungsbornu únor a červen Seriál výcvikových táborů sportovních tříd část projektu se už uskutečnila, poslední třetina proběhne v rámci školního roku Jazykový pobyt s výukou ve Swanage ve Velké Británii 30. březen 8. duben 2008 V lednu 2008 organizovala naše škola Okresní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Lukas Berro ze 7. A obsadil první místo v kategorii I. B. stránka č. 74

75 Další projekty: Den jazyků Dny pro zdraví Den země Tonda obal Kulturní představení dle aktuální nabídky Besedy o třídění odpadu Olympijské hry Dia show Brazílie Dia show Tibet, Nepál Historie rockové hudby Anglické divadlo Holanďani, Němci Výstavy- vv, svět našimi smysly, vláčky exkurze dle ŠVP většinou a víkendovka Co všechno mohu pro sebe udělat? všechny třídy proškoleny o třídění odpadu Inčučuna celoroční projekt 1.A Ochrana člověka mimořádných okolností Naše rodina třídní projekt 1.B Podzim Zima Jaro projektový den 1.tříd projektový den 1.tříd projektový den 1.tříd Povolání třídní projekt 1.B Aprílový týden Trutnov - moje město projekt 2.B Můj les projekt 2.B Voda projekt 2.B Léto projekt 2.D Praha projekt 4.A,B Historie ČR - středověk projekt 4.B Ze života třídy projekt 4.B Dokumenty pro naší potřebu projekt 5.A Cestujeme po Evropě Vesmír projekt 5.A,5.B projekt 5.A,5.B stránka č. 75

76 Učíme sami projekt 5.A Mapa světa projekt 5.B Rozmanitosti života na zemi projekt 5.B Pohádka projekt 5.C Zahrada projekt 5.C Evropa projekt 5.C Lidské tělo projekt 5.C Podnebné pásy projekt 5.D stránka č. 76

77 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ datum zpracování RNDr. Rusová Eva Svět energie Mgr. Šebková Hana Kooperativní učení a jeho efekty Mgr. Dušková Jana Kooperativní učení a jeho efekty Mgr. Rozínková Irena Kooperativní učení a jeho efekty Mgr. Traxlerová Alena Kooperativní učení a jeho efekty Mgr. Richter Ján Kooperativní učení a jeho efekty Mgr. Beranová Dagmar Kooperativní učení a jeho efekty Mgr. Golová Jarmila Kooperativní učení a jeho efekty DiS Figerová Petra Kooperativní učení a jeho efekty DiS Figerová Petra Zábavné vyučování nejen v 1. ročníku - Škola hrou Bc. Rusová Eva Na pomoc učitelům českého jazyka. Jak na sloh Mgr. Mičolová Eva Metody pedagog..-psychologické diagnostiky v prevenci sociálně patologických jevů Mgr. Růžičková Zuzana Víme, kde žijeme? Trutnovský park Mgr. Šebková Hana Pedagog a žáci s chronickou chorobou Mgr. Šiling Karel Pedagog a žáci s chronickou chorobou Mgr. Beranová Dagmar Pedagog a žáci s chronickou chorobou DiS. Brádlerová Markéta Jóga pro děti DiS Figerová Petra Práce s dětmi s poruchou pozornosti a hyperaktivitou Mgr. Štenclová Natalija Pedagog a žáci s chronickou chorobou Mgr. Traxlerová Alena Pedagog a žáci s chronickou chorobou Mgr. Krátká Věra Pedagog a žáci s chronickou chorobou Mgr. Beranová Dagmar Pedagog a zdravotnické minimum DiS. Brádlerová Markéta Pedagog a zdravotnické minimum Mgr. Nývltová Šárka Pedagog a zdravotnické minimum stránka č. 77

78 Mgr. Jírová Lenka Pedagog a zdravotnické minimum Kuřová Marcela Pedagog a zdravotnické minimum Mgr. Kasmanová Lenka Pedagog a zdravotnické minimum Mgr. Beranová Dagmar Komunikace s rodiči a žáky při řešení vzdělávacích a výchovných problémů Kážová Alena Školení hlavních vedoucích dětských táborů Mgr. Prouzová Blanka Cesty minulosti. Malý kaprál Mgr. Jírová Lenka Jak psát projekty. Příklady projektů pro akce s dětmi Horčičková Gabriela Účetnictví příspěvkových organizací Mgr. Nývltová Šárka Pedagog a zdravotní rizika při mimoškolních činnostech žáků Jahelková Simona Pedagog a zdravotní rizika při mimoškolních činnostech žáků Mgr. Jírová Lenka Pedagog a zdravotní rizika při mimoškolních činnostech žáků Mgr. Juhászová Ivana Pedagog a zdravotní rizika při mimoškolních činnostech žáků Kuřová Marcela Pedagog a zdravotní rizika při mimoškolních činnostech žáků Mgr. Kasmanová Lenka Pedagog a zdravotní rizika při mimoškolních činnostech žáků Mgr. Rozínková Irena Pedagog a zdravotní rizika při mimoškolních činnostech žáků RNDr. Rusová Eva Pedagog a zdravotní rizika při mimoškolních činnostech žáků Mgr. Vetterlová Martina Pedagog a zdravotní rizika při mimoškolních činnostech žáků Vymlátilová Eva Pedagog a zdravotní rizika při mimoškolních činnostech žáků Mgr. Mičolová Eva Praktické působení metodika prevence Mgr. Mičolová Eva Legislativní základy práce metodika prevence Mgr. Švarc Zdeněk Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS 1) stránka č. 78

79 Mgr. Rozínková Irena Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS 1) Mgr. Juhászová Ivana Interaktivní kurz pro pedagogy základních škol "Základní škola Evropské unie" Mgr. Mičolová Eva Šikana ve třídě. Práce s třídním kolektivem Mgr. Mičolová Eva Velikonoční dílna, Hrátky s lýkem Kážová Alena Kvalifikační studium "Asistent pedagoga" Mgr. Šebková Hana Pedagog a žáci s handicapem Mgr. Šulcová Hana Pedagog a žáci s handicapem Mgr. Traxlerová Alena Pedagog a žáci s handicapem Mgr. Jírová Lenka Počítač ve škole, Nové Město n/m Mgr. Dušková Jana Dyskalkulie, nejčastější projevy u dětí, práce s dítětem ve třídě i při reedukac Mgr. Traxlerová Alena Dyskalkulie, nejčastější projevy u dětí, práce s dítětem ve třídě i při reedukaci DiS Figerová Petra Dyskalkulie, nejčastější projevy u dětí, práce s dítětem ve třídě i při reedukaci Mgr. Juhászová Ivana Mediální výchova Mgr. Prouzová Blanka Na pomoc učitelům dějepisu. Samá ruka, samá noha Mgr. Krátká Věra Jiné dítě. Rizikové chování DiS. Brádlerová Markéta Školní družina a její činnost. Osobnostně sociální výchova Hepnarová Hana Pitný režim DiS. Brádlerová Markéta Výtvarné techniky v praxi. Tisk a batika napříč kontinenty DiS. Brádlerová Markéta Zdravotník zotavovacích akcí a škol v přírodě Mgr. Nývltová Šárka Zdravotník zotavovacích akcí a škol v přírodě Mgr. Jírová Lenka Zdravotník zotavovacích akcí a škol v přírodě Mgr. Kasmanová Lenka Zdravotník zotavovacích akcí a škol v přírodě Kuřová Marcela Zdravotník zotavovacích akcí a škol v přírodě stránka č. 79

80 Mgr. Štenclová Natalija Zdravotník zotavovacích akcí a škol v přírodě Mgr. Vetterlová Martina Zdravotník zotavovacích akcí a škol v přírodě Mgr. Šebková Hana Zdravotník zotavovacích akcí a škol v přírodě Mgr. Beranová Dagmar Zdravotník zotavovacích akcí a škol v přírodě Další vzdělávání pedagogických pracovníků: Šikana ve třídě - práce s tř.kolektivem E.Mičolová VEMA - seminář R.Hásek Sport-kurz pro instr.lyžování Krátká, Rusová, Šulcová, Růžičková FKSP a sociální fondy v roce07 a 08 I.Rozínková Velikonoční dílna - Hrátky s lýkem E.Mičolová Konference "Počítač ve škole" L.Jírová H.Králové - seminář FKSP a soc.fondy r.2007/2008 I.Rozínková, G. Horčičková Výcvik pro vedení probl.tříd.kolektivů J.Šolc Kongres.dny vých.poradců L.Špůrová Na pomoc učitelům dějepisu B.Prouzová Mediální výchova I.Juhászová Počítač ve škole L.Jírová Školní družina a její činnost M.Brádlerová Výtvarné techniky v praxi M.Brádlerová Rizikové chování V.Krátká Klima třídy všichni pg. pracovníci Studia pracovníků: Program VV z 1. na 2. stupeň Lektorství a učitelství anglického jazyka Školní managment Studium pro pedagogické asistentky Studium k výkonu preventisty na škole J.Schubertová T.Zahrádková R.Hásek A. Kážová E.Mičolová Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Na základě tohoto plánu je organizován průběh a podmínky institucionálních forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Organizace dalšího vzdělávání formou samostudia bude plánována v průběhu školního roku a bude předmětem zvláštního rozhodnutí ředitele školy. Další vzdělávání pedagogických pracovníků bude organizováno na základě těchto principů: rovnost příležitostí a zákaz diskriminace stránka č. 80

81 potřeby školy rozpočet školy studijní zájmy pedagogických pracovníků Konkrétní formy a druhy dalšího vzdělávání Průběžné vzdělávání Tvoří obsah vzdělávání směřující k prohlubování kvalifikace zaměstnance ve smyslu 141a zákoníku práce a 24, odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. Průběžné vzdělávání je realizováno vzdělávacími aktivitami vedoucími k udržování, obnovování, upevnění a doplnění kvalifikace pedagogického pracovníka. Hlavní formou je účast pedagogického pracovníka na kursech a seminářích v min. rozsahu 4 vyučovacích hodin. Obsahem jsou zejména nové poznatky z pedagogických a psychologických disciplín, nové poznatky z oboru souvisejících s vyučovacími předměty, prevence soc. patol.jevů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jazykové vzdělávání, práce s ICT. V souladu s ustanovením 141 a zákoníku práce je účast na některé z uvedených forem průběžného vzdělávání, kterou pedagogickému pracovníku nařídí ředitel školy, pro tohoto pracovníka povinná. Vzdělávání vedoucí ke zvýšení kvalifikace Škola bude podporovat následující formy a druhy dalšího vzdělávání vedoucího ke zvýšení kvalifikace: o Studium v oblasti pedagogických věd o učitel cizích jazyků: Zahrádková Tereza, Ing. Kateřina Klimešová, Bc. Eva Rusová o učitel všeobecně vzdělávacích předmětů: Mgr. Jarmila Schubertová, Mgr. Martina Švarcová, Mgr. Ladislav Šlofar o učitel, který vzdělává ve třídě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: Petra Figerová, DiS, Naděžda Novotná V uvedených případech bude škola podporovat studium v bakalářských a magisterských studijních programech vedoucích k dosažení plné kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb. o Studium pro asistenty pedagoga : všichni současní asistenti V uvedených případech bude škola podporovat studium pro asistenty pedagoga v rámci akreditovaných vzděl. Programů dalších vzdělávacích institucí vedoucích k dosažení plné kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb. o Funkční studium pro ředitele školy V rámci tohoto vzdělávání je stanovena potřeba školy dosáhnout u ředitele školy Mgr. Romana Háska předpoklady pro výkon funkce dle 5 zákona č. 563/2004 Sb.V tomto případě bude škola podporovat studium pro ředitele školy v akreditovaném vzdělávacím programu vysoké školy nebo jiného zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. o Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky : Mgr. Roman Hásek, Mgr. Irena Rozínková, Mgr. Zdeněk Švarc V uvedených případech bude škola podporovat studium v rámci akreditovaných vzdělávacích programů vysokých škol ( programy celoživotního vzdělávání) o Studium k výkonu specializovaných činností: Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií:mgr. Václav Fišer stránka č. 81

82 Stanovení priorit Priorita č.1 : Průběžné vzdělávání Prevence sociálně patologických jevů: Mgr.EvaMičolová, Mgr. Jaroslav Šolc Priorita č. 2: Funkční studium pro ředitele školy a vedoucí pg. pracovníky Priorita č. 3: Studium v oblasti pedagogických věd Změny a doplňky Závěry Změny a případná doplnění tohoto plánu budou prováděny zejména v těchto případech: Změny rozpočtu školy Změny struktury zaměstnanců ve škole Změny v právních předpisech Závěrem lze shrnout, že uvedená školy věnuje DVPP dostatek prostoru, má zpracován seriózní plán DVPP a standardně ověřuje efektivitu DVPP. Obecně lze říci, že škola má srovnatelné problémy s DVPP především potom snižování finančních prostředků na DVPP. Škola tedy nemůže uspokojit na 100% poptávku z řad pedagogů. Jako pozitivní škola vnímá rozsah nabídek, byť ty nejkvalitnější jsou samozřejmě nejdražší. Škola cítí rezervy v ověřování efektivity DVPP a v přenosu informací o DVPP. Doporučení Škola by se měla všemi možnými prostředky pokusit zajistit dostatečné prostředky pro DVPP a to nejen z rozpočtových prostředků, ale i mimorozpočtových nebo grantových. Škola by si měla vytvořit pravidelný periodický mechanismus ověřování efektivity DVPP. Další průzkum podobného typu by se měl zaměřit především na tuto záležitost, tedy ověřování efektivity a přenos informací z DVPP. stránka č. 82

83 ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina měla opět pro tento rok 5 oddělení. Navštěvovalo ji pravidelně 168 dětí z 1. až 4. tříd. Zájem o umístění dětí do školní družiny byl veliký. Ranní družinu navštěvovalo v průměru 33 dětí denně. Celková činnost v jednotlivých odděleních vycházela ze svých individuálních plánů a plánu ročního. Součástí ročního plánu byly naplánované výlety, akce pro děti a rodiče, exkurze, besedy, společné družinové hry. Dětem ve školní družině je činnost nabízena a děti se zapojují do činnosti podle svých představ a nálady. Dále hojně využívají chodbu s hracími koutky. Vedle výzdoby a výstavy dětských prací je zde pingpongový stůl a skákací panák. Ve vestibulu školní družiny je umístěna prostorná nástěnka k informování rodičů, k seznámení s nabídkou akcí, úspěchy dětí atd. Každé oddělení má nově do své herny umístěn zvonek, který slouží k přehlednějšímu vyzvedávání dětí z družiny. Ke zkvalitnění pitného režimu je dětem připravována šťáva dle jejich potřeby. Od září 2007 přechází ŠD na nový ŠVP (školní vzdělávací plán). Je k dispozici na stránkách školní družiny. Ve školní družině v letošním roce pracovaly tyto kroužky: Šikovné ručičky Flétnička Francouzština Dramatický kroužek Pro děti, které navštěvují ŠD, jsou tyto kroužky zdarma. Dále pak děti školní družiny navštěvovaly kroužky pořádané školou a jinými organizacemi. Po skončení kroužku se mohly vrátit zpět do školní družiny. Prezentace školní družiny : Webové stránky školy Školní bulletin Reprezentativní akce školy Den otevřených dveří Výroba dárků pro prvňáky Akce v rámci enviromentální výchovy - třídění odpadu, sběr víček z pet lahví, úklid okolí školy, sběr přírodnin na přikrmování zvířátek Zájmová činnost příležitostná: Činnost dětí ve školní družině zpestřujeme a obohacujeme nabídkou různých akcí a aktivit podle zájmu dětí: uskutečnili jsme tyto akce během školního roku. stránka č. 83

84 Přehled akcí školní družiny: zaměření akcí celodružinové uvedené příklady akcí Babylon Liberec výlet do zábavního parku a prohlídka muzea Škola hrou Čarodějnice malování na asfalt, Halloween spaní ve školní družině, dopravní soutěže, Besedy s PČR dopravní, prevence sociálně patolog.jevů, Se zdravotnicemi ze SZŠ v Trutnově poskytnutí první pomoci, ošetření drobných poranění + soutěže Beseda s městskou policií - děti ze školní družiny se seznámily s prací městské policie. Byl jim ukázán nejen kamerový systém, ale mohly si vyzkoušet i neprůstřelné vesty. Seznámily se s odchytovým systémem zatoulaných nebo nebezpečných zvířat a nejvíce je zaujala policejní auta a místní posilovna. Během besedy padla spousta zajímavých dotazů a taky si připomněly, jak se chovat v různých nebezpečných situacích. Děti si odnesly spoustu zajímavých zážitků. Exkurze u místních hasičů - Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací, vyzkoušely si některé záchranářské techniky např. práce s hydraulickými nůžkami, přenos raněného v nosítkách, stříkání z hadice na cíl, ukázka pracovních a ochranných pomůcek. Veliké nadšení vzbudila u dětí jízda v hasičském voze se zapnutou sirénou. Děti si na vlastní kůži vyzkoušely překážkovou dráhu, která slouží k výcviku hasičů jako příprava k zásahu v extrémních situacích. Dětem se exkurze velice líbila a odnesly si z ní spoustu zážitku. Barevné dny Školní družina se zúčastňuje také všech akcí pořádaných školou (akce knihovny, Adventní odpoledne, Velikonoční odpoledne, Den dětí) Zájmový kroužek ŠD Flétničky se zúčastnil víkendového soustředění ve Velkých Svatoňovicích -ve dnech se konalo soustředění " Flétniček" na chalupě ve Velkých Svatoňovicích. Počasí nám přálo a doufám, že se všem líbilo. Během celého školního roku kroužek flétniček vystupoval se svým programem v různých mateřských školkách. stránka č. 84

85 motivační akce pro jednotlivá oddělení (následuje souboj nejúspěšnějších dětí z družiny) nabídka pro zájemce další akce Sranda olympiáda, soutěž v točení obručí, turnajové hry, postřehové závody, závod s tajenkou, atletické odpoledne, turnaje v kopané, ve vybíjené, stavby podle fantazie Tajný výlet Hry bez hranic Puzzlemánie Člověče nezlob se, Hádej, hádej hadači, DO-RE-MI, turnaje v ping-pongu, ringu, vybíjené aj. Zájmové kroužky ŠD dle výběru dětí Týden školní knihovny, Šipkovaná, Zimní olympiáda, Vodní bitva v létě na zahradě, aj. O letních prázdninách jsme uspořádali pro děti čtrnáctidenní příměstský tábor. Velikonoční výstava v Národním domě v Trutnově Naše školní družina se i letos zapojila také do projektu Šikovné ruce pro hospic 2008, který je zaměřen na vlastnoručně zhotovené výrobky, věnované pro hospic. Výrobky budou prodejné a výtěžek bude věnován na podporu kvalitní péče o těžce nemocné.v loňském roce jsme se umístili na 1. místě. Fotografie z akcí ŠD Markéta Brádlerová Dis. vedoucí školní družiny stránka č. 85

86 STATISTICKÉ PŘEHLEDY PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ stránka č. 86

87 stránka č. 87

88 stránka č. 88

89 stránka č. 89

90 stránka č. 90

91 stránka č. 91

92 stránka č. 92

93 stránka č. 93

94 PŘEHLED ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE HÁSEK Roman Mgr. ředitel 2 ROZÍNKOVÁ Irena Mgr. zástupce ředitele 3 ŠVARC Zdeněk Mgr. zástupce ředitele 4 ŠOLC Jaroslav Mgr. spec. pedagog 5 ALBRECHTOVÁ Jitka Mgr. učitel 6 BERANOVÁ Dagmar Mgr. učitel 7 ČERNÁ Olga Mgr. učitel 8 DUŠKOVÁ Jana Mgr. učitel 9 FIGEROVÁ Petra DiS. učitel 10 FIŠER Václav Mgr. učitel 11 GOLOVÁ Jarmila Mgr. učitel 12 HALÍŘOVÁ Jana Mgr. učitel 13 HORČIČKA Petr Mgr. učitel 14 HÝVNAROVÁ Šárka Mgr. učitel 15 JÍROVÁ Lenka Mgr. učitel 16 JUHÁSZOVÁ Ivana Mgr. učitel 17 KASMANOVÁ Lenka Mgr. učitel 18 KLIMEŠOVÁ Kateřina Ing. učitel 19 KOUCKÁ Andrea Mgr. učitel 20 KRÁTKÁ Věra Mgr. učitel 21 LOSOVÁ Zuzana Mgr. učitel 22 MACEK Martin Mgr. učitel 23 MIČOLOVÁ Eva Mgr. učitel 24 NOVOTNÁ Naděžda Mgr. učitel 25 OŽDIANOVÁ Jana Mgr. učitel 26 PLECHÁČ Zdeněk učitel 27 PROUZOVÁ Blanka Mgr. učitel 28 RICHTER Ján Mgr. učitel 29 RUSOVÁ Eva RNDr. učitel 30 RUSOVÁ Eva Bc. učitel 31 SCHUBERTOVÁ Jarmila Mgr. učitel 32 SMÉKALOVÁ Kateřina Mgr. učitel 33 ŠAMALOVÁ Šárka Mgr. učitel 34 ŠEBKOVÁ Hana Mgr. učitel 35 ŠILING Karel Mgr. učitel 36 ŠLOFAR Vladimír Mgr. učitel 37 ŠPŮROVÁ Ladislava Mgr. učitel 38 ŠRETR Oskar Mgr. učitel 39 ŠTENCLOVÁ Natalja Mgr. učitel 40 ŠULCOVÁ Hana Mgr. učitel 41 ŠVADLENOVÁ Olga Mgr. učitel 42 ŠVARCOVÁ Martina Mgr. učitel 43 TRAXLEROVÁ Alena Mgr. učitel stránka č. 94

95 44 VETTERLOVÁ Martina Mgr. učitel 45 ZAHRÁDKOVÁ Tereza učitel 46 ŽALSKÝ Josef Mgr. učitel 47 BERNARDOVÁ Leona pedag. asisten 48 FEJFAROVÁ Jelena pedag. asisten 49 JIROUŠOVÁ pedag. asisten 50 JIROUTOVÁ pedag. asisten 51 KÁŽOVÁ Alena pedag. asisten 52 MALÍKOVÁ Pavla pedag. asisten 53 PROKOPCOVÁ Milena pedag. asisten 54 PROKOPOVÁ Radomíra pedag. asisten 55 ŠVADLENA Luděk Bc. pedag. asisten 56 TRUTNOVSKÁ Pavlína pedag. asisten 57 BRÁDLEROVÁ Markéta DiS. vedoucí vychovatel 58 GOROLOVÁ Jindřiška vychovatel 59 HURDÁLKOVÁ Jitka vychovatel 60 JAHELKOVÁ Simona vychovatel 61 VÍTOVÁ Renáta vychovatel 62 VYMLÁTILOVÁ Eva vychovatel 63 HEPNAROVÁ Hana vedoucí stravování 64 PETERKOVÁ Jitka vedoucí kuchařka 65 KOPECKÁ Hana kuchařka 66 KYNŠTOVÁ Jana kuchařka 67 LESKOVÁ Věra kuchařka 68 RICHTEROVÁ Věra kuchařka 69 ŠKRÁBOVÁ Věra kuchařka 70 VAŇÁSKOVÁ Věra kuchařka 71 KALHOUSOVÁ Petra pokladní ve ŠJ 72 MACKOVÁ Magdaléna VHČ bufet 73 HAKLOVÁ Štěpánka uklízečka 74 HILLEBRANDOVÁ Dagmar uklízečka 75 KLIČKOVÁ Hana uklízečka 76 MIČKOVÁ Květuše uklízečka 77 MIKYSKOVÁ Petra uklízečka 78 MRÁZKOVÁ Ivana uklízečka 79 POCHOBRADSKÁ Jana uklízečka 80 FIGERA Petr školník / údržbář 81 HORČIČKOVÁ Gabriela hlavní účetní 82 KUŘOVÁ Marcela mzdová účetní 83 JANÁKOVÁ Michaela hospodářka 84 BŘEŇOVÁ Zuzana Mgr. učitel MD 85 FIŠEROVÁ Jana Mgr. učitel MD 86 KREJČÍ Monika Mgr. učitel MD 87 RŮŽIČKOVÁ Zuzana Mgr. učitel MD 88 WENKOVÁ Miroslava Mgr. učitel MD 89 ČEPELKOVÁ Alena hospodářka MD stránka č. 95

96 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE Ve školním roce 2007/2008 vycházelo 64 žáků z devátých tříd. Během školního roku bylo pro žáky připraveno několik akcí, které mohly jim i rodičům pomoci při rozhodování o dalším vzdělávání. Uskutečnilo se již tradiční setkání zástupců středních škol a odborných učilišť z Trutnova a okolí s rodiči a žáky 9. tříd, proběhly besedy a exkurze do závodů. Výchovná poradkyně průběžně poskytovala pomoc a konzultace žákům i jejich rodičům. Problematice volby povolání se také věnovali třídní učitelé a vyučující občanské a rodinné výchovy a pracovních činností. Informace a propagační materiály byly pravidelně zveřejňovány na nástěnce zaměřené na volbu povolání, která je umístěna ve třetím patře školy. K získání dalších informací mohli žáci využít i internet. Žáci spolu s rodiči se také účastnili dnů otevřených dveří pořádaných jednotlivými středními školami a odbornými učilišti. Výsledky přijímacího řízení jsou zachyceny v následující tabulce: 9. A 9. B 9. C gymnázium SŠ SOU celkem Z 5. tříd bylo 6 žáků přijato na víceleté gymnázium. stránka č. 96

97 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD ZŠ A ODPOVÍDAJÍCÍCH ROČNÍKŮ VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ 2008 (TESTY CERMAT) stránka č. 97

98 ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Na naší škole s podporou Evropského sociálního fondu a rozpočtu MŠMT ČR pracuje také Školní poradenské pracoviště. Jeho cílem je za pomocí skupiny odborníků nabízet služby dětem se specifickými potřebami integrovaným dětem, dětem s nejrůznějšími problémy, starostmi, trápeními apod. Mgr. Eva Mičolová a Mgr. Jarmila Schubertová dělají s dětmi preventivní činnosti, které mají snížit riziko, že budou v budoucnu ohroženy nebezpečnými jevy, jako je šikana, záškoláctví, kouření, experimentování s alkoholem nebo drogami. Pokud jsou děti již ohroženy, hledají pro ně ve spolupráci s rodinou, popř. oddělením sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD), pomoc v rámci školy i pomoc dalších odborníků mimo školu. Mgr. Ladislava Špůrová se věnuje poradenství v oblasti dalšího vzdělávání, volby povolání, ve spolupráci s ostatními učiteli vyhledává též nadprůměrně nadané děti a snaží se pomoci vytvářet pro ně optimální vzdělávací program. Mgr. Jaroslav Šolc koordinuje práci celé skupiny, věnuje se problematice dětí s postižením, dětem s poruchami učení a chování provádí reedukace, vede výchovně svépomocné skupiny, poskytuje individuální konzultace rodičům a dětem. Pokud jsou možnosti poskytnutí pomoci dítěti ve škole vyčerpány, opět ve spolupráci s rodinou, popř. OSPOD, hledá pomoc u dalších odborníků mimo školu. Naši odborníci se ve spolupráci s třídními učiteli a vedením školy vždy snaží co nejlépe pomoci dětem, které to potřebují často ale nelze vše rychle a snadno vyřešit. Nutné je také dostatečné úsilí a spolupráce z vaší strany a především ze strany vašich dětí. Teprve pak lze nejlépe nalézt to, co jim bude nejvíce ku prospěchu. Špp. Více informací naleznete na školních webových stránkách kliknutím na ikonu Konzultační hodiny speciální pedagog: konzultační hodiny se spec. pedagogem Špp pro žáky, rodiče, učitele každý den: velká přestávka, po domluvě (nutné den předem - tel ) také od 8 do 11 hod. Po: 15:30 16:00 Út: 13:40 14:00 15:30 16:00 St.: 15:40 16:00 Konzultační hodiny se mohou změnit, pokud se vyskytnou další žáci, kterým bude třeba se věnovat. Výchovný poradce úterý: 11:50 13:30, po domluvě předem na tel.: a také individuální termín možný. Prevence sociálně patologických jevů Mgr. Eva Mičolová pátek: 8:00 8:45, po domluvě předem na telefonu: , a také individuální termín možný Mgr. Jarmila Schubertová pondělí: 11:30, po domluvě předem na telefonu: , a také individuální termín možný. stránka č. 98

99 AKTIVITY ŠKOLNÍ KNIHOVNY října 2007 Týden Školní knihovny jedná se o týdenní knihovnický program, kdy na každé odpoledne je připravena jedna akce. Začali jsme Velkým říjnovým společným čtením, které jsme letos pojmenovali názvem Čtenářský maraton. Odpoledne proběhl slavnostní oheň s opékáním a kulturním programem. Tématem Týdne Školní knihovny totiž bylo jídlo a knihy. V úterý dopoledne nás navštívili a během několika besed hlavně s žáky z 9. tříd se ukázali učňové ze sousedního SOU Volanovská, děti se učily zdobit slavnostním stoly a roznášet slavnostní pokrmy nebo nápoje. Program pro rodiče se uskutečnil v prostorách školní jídelny, kde se blýskli jak nejlepší čtenáři ze slavnostního maratonu, tak i nejlepší připravovatelé slavnostních stolů a nejlepší obsluhovači rodičů. Všechny akce se orientovaly na spolupráci se Školní družinou., a proto byly početně velmi zajímavé. 22. října 2007 Na počest 1. mezinárodního dne školních knihoven jsme uspořádali rekord v počtu čtenářů ve Školní knihovně. Během velké přestávky přišlo najednou do knihovny 217 čtenářů, další už jsme nepouštěli z obav o jejich a vlastní zdraví. 23. listopadu 2007 Přivítali jsme návštěvu mladých spisovatelů z Prahy s vlastní sbírkou hororových povídek Zuby nehty. Po společném předčítání všichni vytvořili svou představu strachu a převlékli se do strašidelných převleků. Následovala hra na Sněhurku a sedm trpaslíků. Noční stezka byla okořeněná únosem několika dětí, takže účastníci se museli moc snažit, aby únoscům vyhověli. 7. února 2008 Pasování prvňáčků na čtenáře proběhlo tradičně v Obřadní síni B. Martinů. Tentokrát se celé Pasování neslo v duchu hesla Knihovna ve škole, škola v knihovně. Dramatické ukázky i doprovodný program se velmi líbily, neboť představení a následná průkazková odměna byly zhlédnuty větší částí rodičů našich prvňáčků března 2008 Již pošesté se na naší škole uskutečnila nejpodrobněji připravovaná a dětmi nejočekávanější akce Školní knihovny, Noc s Andersenem. Letošní Andersen byl ve znamení hudby, takže děti nejdříve nazkoušely pohádkové divadelní představení, ke kterému si vybraly i vlastní hudbu. Velký úspěch zaznamenalo hledání papírků po škole (stezka vlastními smysly) a karaoke šou. Zpívali opravdu všichni i dospělí, kteří se moc zasmáli při zpěvu písně Tři čuníci. stránka č. 99

100 Pravidelná činnost Během roku funguje knihovna pět dní v týdnu (kromě sobot a nedělí), je otevřená třikrát denně (ráno, o velké přestávce a odpoledne od hod.), během toho stačí uspokojit více než návštěvníků. Prostředí knihovny nabízí odpočinek, zábavu i poučení; děti mohou studovat, mohou si psát své úkoly, je pro ně připravený počítač a pro zájemce o společenské hry je zde na výběr několik her pro přemýšlivé (hlavolamy, komunikační společenské hry a další). Provoz Školní knihovny nezajišťují pouze dospělé osoby z řad pedagogů a dalšího personálu, ale i děti, kterým je nabízena možnost pravidelné pomoci knihovně jako Mladí knihovníci. Děti mohou půjčovat publikace za dozoru dospělé osoby. Zisk grantu od společnosti T-Mobile Na samotném závěru školního roku knihovně úspěšně získala grant ve výši 48 tis. Kč, který bude použit na podzim při akci pojmenované jako T-Týden neboli týdny komunikace. stránka č. 100

101 OLYMPIJSKÉ HRY DĚTÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL TRUTNOVA STATISTICKÉ ÚDAJE historicky 2. OHD Soutěže probíhaly 3 dny Zapojilo se do nich 8 škol Trutnovska ZŠ Gorkého, ZŠ Mládežnická, ZŠ R. Frimla, ZŠ Komenského, ZŠ Voletiny, Gymnázium ZŠ Poříčí, ZŠ V Domcích, Kolik sportovních odvětví? 14 Na kolika sportovištích se sportovalo? 19 Sportovní areály základních škol a Lokomotivy Trutnov, Dolce Kolik celkem sportovních disciplin? 31 Atletika, gymnastika, plavání (viz. rozpis her) Kolik bylo uspořádáno celkem závodů? 87 4 věkové kategorie / chl., dívky Kolik bylo rozděleno talířů 48 butonů vyrobeno 520 medailí 285 diplomů 348 Kolik se celkem zúčastnilo závodníků? přibližně velmi reálný odhad Kolik bylo vyrobeno triček s logem akce? 956 Kde bylo prezentováno nejvíce závodníků? v atletice stránka č. 101

102 PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Prezentace probíhá především následujícími způsoby: Školní internetové stránky Předkládání výsledků činnosti probíhá především na internetových stránkách školy: Internetové stránky jsou téměř každý den aktualizovány a údaje jsou doplňovány a zpřesňovány i v hotových sekcích. Žáci, rodiče i pedagogové se mohou zapojit do fungování internetových stránek prostřednictvím redakčního systému (po počáteční registraci může takový uživatel vkládat na internetové stránky své příspěvky, reagovat v anketách a mnoho jiného). Školní nástěnka Vybudována v centru města, na místě, kolem kterého denně projde několik tisíc lidí. Údaje obsahují především trvalé informace o chodu školy, ale i aktuální změny, kterými škola informuje širokou veřejnost. K výměně obsahu dochází zpravidla jednou měsíčně. Žákovská knížka Nejčastější a nejběžnější kontakt se zákonnými zástupci dětí. Kromě údajů o klasifikaci a chování dětí tento školní dokument obsahuje data o pořádaných akcích, o vybíraných penězích, změnách v rozvrhu, výňatky ze školního řádu a důležité kontaktní údaje školy. stránka č. 102

103 Veřejné informační zdroje Především prostřednictvím místního tisku (Krkonošské noviny, Radniční listy a další) informuje škola o své činnosti většinu domácností v našem regionu. Spolupráce s redakcemi těchto novin je založena především na iniciativě ze strany školy, která hodlá informovat veřejnost nejen spojenou s naší školou. Došlo i k navázání kontaktů s Rádiem Černá Hora a Českým rozhlasem Hradec Králové. stránka č. 103

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní školy, Trutnov, Komenského 399

Základní školy, Trutnov, Komenského 399 Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského 399 Školní rok 2010-2011 Mgr. Bc. Roman Hásek Mgr. Petr Horčička Výroční zpráva 1 Obsah Základní charakteristika... 3 Základní údaje o škole... 7 Přehled

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

- 4. 9. Tonda obal na cestách jak třídit odpad 1.st. - 13. 9. divadelní představení na nádvoří celá škola

- 4. 9. Tonda obal na cestách jak třídit odpad 1.st. - 13. 9. divadelní představení na nádvoří celá škola - 2. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4. 9. Tonda obal na cestách jak třídit odpad 1.st. - 5. 9. Schůzka s rodiči 1.A. 1.B - 5. 9. divadelní představení na nádvoří 1. 3. tř. - 6. 9. divadelní představení

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2015 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. školení ped. pracovníků: Školní modelové situace 31. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 26. 8.

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř.

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 9. 9. třídní schůzky 2.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2012 zahajovací 1. pedagogická rada 29. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 30. 8. příprava na zahájení školního roku 2012/2013 ZÁŘÍ 2012

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2014 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. workshop Mentoring nebo jen hodnocení? 27. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 28. 8. příprava

Více

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2011/2012 Předpokládané akce, u nichţ ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2013 zahajovací 1. pedagogická rada 27. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 28. 8. příprava na zahájení školního roku 2013/2014 projednání

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Týdenní plán od 16. 1. do 21. 1. 2012

Týdenní plán od 16. 1. do 21. 1. 2012 Týdenní plán od 16. 1. do 21. 1. 2012 PO 16. 1. Termín odevzdání sešitů TS Termín odevzdání tabulky "Rozvaha" ŘŠ Provozní porada 14:30 všichni učitelé ÚT 17. 1. Termín odevzdání tabulky "Vyúčtování" VRB

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických sdružení a předmětových komisí Schůzka koordinátorů

Více