VNITŘNÍ ZPRAVODAJ LIGY LESNÍ MOUDROSTI DUBEN 2005 ČERVENEC 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNITŘNÍ ZPRAVODAJ LIGY LESNÍ MOUDROSTI DUBEN 2005 ČERVENEC 2005"

Transkript

1 T D ESKA OTEMOVÁ VNITŘNÍ ZPRAVODAJ LIGY LESNÍ MOUDROSTI DUBEN 2005 ČERVENEC VÝROČNÍ SNĚM LLM , KOSÍ POTOK Pořadatelé sněmu: Wikki, Ablákela, Tokaheya Kontakt: tel Základní informace: Nezapomeňte přivézt uhlíky ze svého sněmu, symboly kmene, rodů (kmenové wampumy, vlajky apod.) i jednotlivců (štíty)! Vyzdobíme jimi sněmoviště a použijeme je při zahajovacím obřadu. Chtěl bych také poprosit kmeny, aby s sebou na slavnostní zahájení přivezly stuhu bavlněné látky pro každého člena, nejlépe stejnou pro všechny členy kmene. Stráže a jednotlivce žádám o totéž. Každý kmen či skupina dodá zástupce do Táborové služby. Další informace: 1. Měl by být zajištěn odvoz autobusem od vlaku (kontakt přes Kiďáka) 2. Tábořit se bude na horní louce (maringotka by měla být pryč). Na horní louku nesmí zajíždět auta. Na horní louce bude vysekaný prostor, kde se budou moci stavět týpí a prostor pro hry. 3. Závora se velmi špatně zamyká, je možné, že u ní bude služba. 4. Na cestě je složené velké množství dřeva, které se průběžně odváží, pozor na střet s technikou. 5. Parkoviště bude na druhé straně Kosího potoka než se budou stavět týpí, je možné vztyčení lávky a její následné rozebrání (záleží na tvaru koryta po jarní vysoké vodě). Další podrobnosti viz dále. 6. Dřevo bude složené, rozřezané na dvojmetry na dřevišti a u sněmoviště. Z lesa brát pouze klest. 7. Voda na tradičním místě dole u cesty. 8. Odpad si každý odveze individuálně. 9. Záchody budou buď vykopané z brigády nebo individuálně. 10. Sněmovní kruh: na brigádě se nepodařilo dokončit třetí řadu laviček, proto budeme muset část sněmovní soboty věnovat této práci. Proto prosím všechny zúčastněné, aby s sebou vzali pořízy nebo malé sekerky (na holení klád), palice nebo velké sekery (na zatloukání kůlů; třetí řada je vyvýšená) a pily! Ve velkém počtu nám práce rychle uběhne. 11. Poplatek: 20 Kč za víkend. 12. Ubytování pro ty, kdo nebudou mít týpí: individuální domluva, prosíme vyhnout se stanům (širák). Mapa: Viz poslední stranu Totemové desky. Tábořiště se nachází v místě černé tečky s křížkem. Autem lze zajet po dohodě za závoru, ta je na té straně Kosího potoka, kde vede zelená turistická značka. Pouze však k vyložení věcí. Následně je nutno auto přeparkovat na druhý břeh na níže popsané místo. Strana 1

2 Popiska pro parkování: Parkuje se na druhém břehu Kosího potoka než vede zelená turistická značka. Při příjezdu od Plané padá silnice serpentýnami dolů do údolí Kosího potoka. Pod kopcem odbočte vlevo (nepřejet přes most), přejeďte točnu pro lesní stroje, pokračujte rovně ke kapličce cca 100 m. Štěrková cesta stoupá do kopce po ní ne! Travnatá cesta vede stále rovně, mírně z kopce po 50 metrech se parkuje na kraji travnaté cesty. Pozor tato příjezdová cesta bývá často bahnitá, ale pro běžné osobní automobily průjezdná. Majitelé starších typů vozů, které nemají úplně těsné vany motorů prosím o umístění pekáče styl autobazar pod motor. Pátek Táborová služba podává informace o pravidlech, organizuje a zajišťuje: - ubytování, dohled na pořádek, pomoc při technickém zajištění programu - navezení vybavení na táboření, parkování - palivové dřevo - hygienická pravidla, pitná voda, užitková voda, toalety - odpady 22:00 schůzka ohledně programu Táborová rada, ohnivci a další Sobota :00 ranní píseň 9:30 (nebo dříve) seznámení se zázemím a programem dobudování sněmoviště Jestřábi turnaj trojic v ringu zasedání ÚROP potní chýše tradiční soutěž o nejlepší woodcrafterský výrobek - Willy tradiční soutěž o nejlepší indiánský výrobek - Willy tradiční soutěž v rozdělávání ohně třením dvou stromů o sebe - Wallowa 17:30 slavnostní sněm vedou ohnivci Zapálení čtyřnásobného ohně Program: Zprávy funkcionářů Kulturní vložky Udílení titulů (ÚROP jako tradičně bude uznávat jednotlivá orlí pera pouze ve výjimečných případech. Aby titul mohl být udělen, je třeba předložit podrobný výpis z internetové databáze.) Udílení mimořádných OP (návrhy na mimořádná OP je třeba dodat ÚROP dopředu.) Pro dobro ligy Diskuse Informace (příhoda o významu sněmoviště a chvíle po ukončení sněmu (možnost zůstat v tichosti na sněmovišti) 22:00 ukončení sněmu modlitbou kmene Omaha Neděle Ranní rozjímání/cvičení (Ablákela) 8:00 ranní píseň 12:00 Zakončení sněmovního táboření uschováním uhlíků ze sněmovního ohně. Kmeny se žádají, aby zůstaly až do této doby! Prosíme o kolektivní pomoc s úklidem louky a dřeviště apel platí zejména na ty, kdo budou na tábořišti autem. Strana 2

3 S kým se setkáme: Strážci údolí: dvě auta po pěti lidech Mamuti 1 člověk Sacagawea 5 lidí Otyókwa 2 lidé Jilm 5 lidí Jestřábi 2 týpí Wahpeton 3 lidi Severní hvězda 3 nebo 7 lidí (2 šeltry či 1 týpí) Okwaho (plus mínus nějaký "potěr") Walden 15 A dalšími Přihlásit se můžete na Kalendárium Sněm LLM sepsali Ablákela a Tokaheya ČOTOKVA ML - SRPEN 2005 Náčelníci kmenů dostali v květnu informace o Čotokvě pro své členy. Připomínáme, že je nutno nahlásit účastníky nejpozději na sněmu Ligy. Jiří Macek Čiksika DOTACE MŠMT NA ROK 2005 Pokračujeme v zavedeném systému, kdy je přímo na kmenech ponechána možnost rozhodnout, na co chtějí využít přidělenou dotaci. Stejně jako v minulých letech tak každý kmen letos získá 400,- Kč na člena do 26 let. Do konce září kmeny musí nahlásit, jak velkou částku chtějí na který účel použít (víkendové akce, tábory, provoz klubovny, nákup vybavení podrobné vymezení viz níže). Přidělenou dotaci je třeba vyúčtovat na formulářích, které jsou k dispozici na infostudna ke stažení, nebo je můžu zaslat v papírové formě. V případě jakýchkoli dotazů se na mě obraťte. Marka Vymezení účelu dotace 1. Dotace se poskytuje jen na úhradu nezbytně nutných nákladů (výdajů) realizovaného projektu, což znamená, že do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk. 2. Při realizaci projektů nelze dotaci použít na: a) úhradu výdajů na pohoštění a dary, b) úhradu pořízení investičního majetku, c) dotace jiným fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací projektu. Výjimkou je převod finančních prostředků z ústředí NNO na její nižší organizační jednotky. d) úhradu nákladů, spojených se zaměstnáváním osob v civilní službě, e) výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu komerčními prodejci, f) tisk kalendářů, brožur, výrobu odznaků a dalších propagačních předmětů, které nesouvisejí s projektem, g) nákup předplatních jízdenek městské hromadné dopravy (s výjimkou projektů mobility), h) nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním NNO, i) leasing, Strana 3

4 j) financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost NNO, k) úhradu členských příspěvků střešním organizacím působícím v ČR, l) úhradu nákladů zahraničních služebních cest a stáží s výjimkami uvedenými v podmínkách pro projekty mobility, m) úhradu mezinárodních aktivit rekreačního charakteru, n) úhradu mezd, OPPP a odvodů na sociální a zdravotní pojištění funkcionářů a zaměstnanců NNO, kteří se nepodílejí na realizaci projektu, 3. Typy dotací provozní náklady a vybavení nižších a základních článků NNO (např. opravy neinvestičního charakteru, doprava, údržba a nákup dalšího materiálu pro potřeby těchto článků, nájem, energie, spoje), volnočasové, zájmové a další formy práce s dětmi a mládeží Finanční příspěvek na tyto formy práce s dětmi a mládeží je určen na činnosti s organizovanými i neorganizovanými dětmi a mládeží, na podporu nadaných jedinců, na podchycení zájmu dětí a mládeže o nabízené aktivity NNO. Pro účely dotace se předpokládá forma jednodenních a vícedenních (až šestidenních) akcí a stanovují se dále následující podmínky: - pro jednodenní akce a pravidelné schůzky, (tj. schůzky opakující se min. 1x měsíčně), lze použít dotaci do 50% celkových nákladů akce, - u vícedenních akcí (2-6 dnů) lze použít dotaci do výše 50,- Kč na osobu a den, max. na 70% nákladů akce, - za vícedenní akce se považují rovněž příměstské tábory a víkendové akce. - NNO, resp. její základní článek, je povinna uložit seznam účastníků vícedenní akce, který obsahuje jméno, datum narození a bydliště, - čerpání dotace jednodenních i vícedenních akcí je dále podmíněno účastí min. 70% osob do 26 let z celkového počtu zúčastněných. táborová činnost Poskytnutou dotaci na táborovou činnost lze použít na úhradu nákladů za nájem, nákladů za hromadnou dopravu účastníků do místa konání tábora a zpět, za služby spojené s přípravou a organizací tábora, na nákup potravin, tábornických a sportovních potřeb, neinvestičního materiálu k údržbě a obnově základny nebo na úhradu vícenákladů spojených s pobytem dětí ZP a ZTP-P, dětí z dětských domovů a dětí v ústavní a ochranné péči. Dotaci lze použít i na snížení účastnického poplatku, přičemž nesmí být překročena částka 80,- Kč na dítě do 18 let a den pobytu. Do doby pobytu se započítává den příjezdu a odjezdu. Dále se stanovují následující podmínky: - účastníci tábora jsou občany ČR nebo děti běženců z utečeneckých táborů v ČR do 18 let, - tábor se koná na území ČR nebo Slovenské republiky v termínech prázdnin vyhlašovaných MŠMT nebo krajskými úřady a jeho délka trvání je 7 až 21 dnů včetně dne příjezdu a odjezdu, - provozovatelem je žadatel (NNO), příp. jeho nižší organizační článek, - NNO, resp. její základní článek, je povinna uložit seznam účastníků tábora, který obsahuje jméno, datum narození a bydliště, - hlavní vedoucí tábora musí splňovat kvalifikační předpoklad pro výkon této funkce formou absolvování kurzu přípravy hlavních vedoucích organizovaného zejména přímo řízenými organizacemi MŠMT nebo jiným subjektem, který má pro tento druh školení pověření příslušní komise MŠMT. Připomínáme kmenům, které tak ještě neučinily, aby co nejdříve poslaly na ústředí hlášení tábora včetně popisu cesty (+ mapy), i když nechtějí na tábor čerpat dotace! (členové náčelnictva by se rádi přijeli na některé tábory podívat) Marka Strana 4

5 Předpokládané částky dotací pro jednotlivé kmeny na rok 2005 Kruh Wahpeton Walden Severní hvězda Tussilago Strážci údolí Mawadani Ťapáč Drum bun Větrné týpí Kanfej Nešarim Bobrů Osmaka Opo Sacagawea Jestřábi Wanagi Oyate ,00 Kč 8 800,00 Kč 9 600,00 Kč 1 600,00 Kč 5 200,00 Kč ,00 Kč 4 400,00 Kč ,00 Kč 1 200,00 Kč 1 600,00 Kč 2 800,00 Kč ,00 Kč 6 800,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3 200,00 Kč Omaha Otyókwa Sokoli Jilm Tate Osmaka Vlci Wallowa Tatankaska * Huascarán Wannawega Arapaho Jezerní lidé Okwaho Čan Haka Wabash 3 600,00 Kč 1 200,00 Kč 2 800,00 Kč 4 800,00 Kč 8 400,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 400,00 Kč 1 200,00 Kč 3 200,00 Kč 6 400,00 Kč 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 3 200,00 Kč 7 200,00 Kč *) Tatankaska není dořešený seznam členů (příspěvky zaplaceny včas, ale nevím za koho) ODPOVĚDNOSTNÍ POJIŠTĚNÍ Už několikrát jsme se zde zmiňovali o pojištění odpovědnosti za škodu, které pro své členy sjednává ČRDM s pojišťovnou Generali. Dnes jsou zde další informace, které možná některé z vás přesvědčí, že má smysl si toto pojištění (za minimální peníze) zajistit. Pokud byste se rozhodli pojistit se, ozvěte se do kanceláře LLM (nejlépe mailem: Marka Co se rozumí odpovědností za škodu? Každý z nás, ať už se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu, odpovídá za škodu, kterou způsobí. Možností zprostit se této odpovědnosti ve většině případů není mnoho, v některých případech se odpovědnosti zprostit ani nelze. Někteří z Vás však nesou dokonce nejen odpovědnost za sebe, ale do jisté míry také za další osoby, např. ty, které jim byly svěřeny (odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání). Jedná se zejména o odpovědnost za škodu způsobenou dětmi, kdy ani při vynaložení veškerého úsilí není možné vždy vzniku škod při dětských hrách zabránit. I za takovou škodu můžete být v některých případech odpovědni. Na co se pojistná ochrana vztahuje? Pojištěním jsou kryty škody na životě a zdraví a škody z nich vyplývající poškození či zničení věci a škody z nich vyplývající poškození a zničení věcí najatých nebo vypůjčených Strana 5

6 částečné náklady právní ochrany Konkrétně rozsah pojištění vymezuje smlouva o spolupráci a pojistné podmínky, jimiž se pojištění řídí. Kdo si může pojištění sjednat? 4ČRDM 4členské organizace ČRDM 4dobrovolníky členy ČRDM nebo jejích členských organizace Pro tyto subjekty je určeno pojištění odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám (pojištění 1, sjednané pod číslem a ). Do tohoto pojištění se vstupuje pouze na základě Seznamů s volbou varianty dle pojistné smlouvy dodaných pojistiteli. 4zaměstnance ČRDM nebo jejích členských organizací Pro ně je určeno pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance vůči zaměstnavateli (pojištění 2). Do tohoto pojištění se vstupuje vyplněním Přihlášky s volbou varianty dle pojistné smlouvy předané pojistiteli. Každý zaměstnanec poté obdrží samostatnou pojistku. Kmenů LLM se týká pojištění členských organizací a dále pojištění dobrovolníků. Na co se pojištění vztahuje? - např. zranění dítěte při hře zanedbáním dozoru - rozbití okna domu sousedícího domu s hřištěm při míčové hře - dítě v zápalu hry vběhne do silnice a způsobí dopravní nehodu - náhlý pád dítěte z kola a způsobení dopravní nehody - škodu způsobenou požárem na najaté budově - poškozené kolo, tenisová raketa nebo stůl na stolní tenis, které byly zapůjčeny a škoda přitom nenastala běžným opotřebením - tyto a další, a to i při cestách do zahraničí v rámci Evropy Na co se pojištění nevztahuje? např. odcizení peněz odcizení věcí dětí poškození věcí členské organizace dětmi ekologické škody Pojištění členských organizací zaplatila ČRDM, ale pojištění jednotlivých dobrovolníků si musí každý zájemce připlatit. Částka záleží na zvolené variantě, která se liší výší limitu pojistného plnění (= jak velkou škodu pojišťovna uhradí): Varianta Pojistné Limit pojistného plnění Spoluúčast I. 60,- Kč ,- Kč 5 000,- Kč II. 120,- Kč ,- Kč ,- Kč III. 240,- Kč ,- Kč ,- Kč Termín pro přihlášení k pojištění na celý rok už proběhl, ale k pojištění je možné se přihlásit i v průběhu roku před začátkem jednotlivých čtvrtletí (což je teď před tábory aktuální) a to za sníženou sazbu pojistného. 3. Indian Corral zve všechny zájemce o kulturu severoamerických indiánů a příznivce takzvané oživené historie na společné 6

7 TÁBOŘENÍ NEJENOM ZAČÍNAJÍCÍCH NADŠENCŮ Které proběhne ve dnech června na tábořišti ve Sklenném nad Oslavou Očekáváme všechny možné lidičky, které uchvátili domorodí obyvatelé Severní Ameriky, a chtějí se něco dozvědět o svém zájmu od lidí, kteří tomu propadli již před mnoha lety a jsou ochotni se se svými zkušenostmi podělit Akce není takzvaně stylová, přijet může každý v jakémkoliv oblečení a s jakýmkoliv stanem, ale samozřejmě indiánský styl jakýkoliv uvítáme. Akce se uskuteční na zelené louce, což znamená, že tam není k dispozici žádné stavení... CO MŮŽETE OČEKÁVAT: ukázka stavby týpí ukázky rozdělávání ohně lukostřelba a jiné indiánské hry a sporty něco z tradičních způsobů vaření při dobré konstalaci všech faktorů potní chýši (indiánská sauna ) a samozřejmě debatování, diskutování a výměna zkušeností POZOR! Je nutné se nahlásit předem. Nejpozději do 12.6.!! Na telefonní číslo či na - Mára Střílí Stromy Košťák, kde se dozvíte podrobnosti o jednoduché cestě. POPLATEK ČINÍ 100,- Kč Každý účastník dostane malý dárek. Akce se koná za každého počasí. Stravu nezajišťujeme, jídlo si vezměte vlastní. KALENDÁRIUM 2005 KDY CO Stopou Černého vlka na Malém Waldenu; informace podává Mango ) Sněm LLM, Kosí potok Táboření nejenom začínajících nadšenců, Sklené nad Oslavou náčelnictvo (od 17:30) Brigáda na Kosím potoce Letní tábor LLM Čotokva Valná hromada, Brno Setkání ohnivců Aktualizace najdete na 7

8 PLÁNEK KOSÍ POTOK SNĚM LLM 8

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska úsek mládeže Římská 45, Praha 2, 121 07. v y d á v á. pro KSH,OSH respektive SDH

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska úsek mládeže Římská 45, Praha 2, 121 07. v y d á v á. pro KSH,OSH respektive SDH Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska úsek mládeže Římská 45, Praha 2, 121 07 v y d á v á M E T O D I C K Ý P O K Y N pro KSH,OSH respektive SDH k čerpání dotací poskytnutých MŠMT ČR na základě rozhodnutí

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Kdeže loňské sněhy jsou. Titulní stránka foto "Zastávka" - Čanku, "Ondřej na bobech" - Owanzi

Kdeže loňské sněhy jsou. Titulní stránka foto Zastávka - Čanku, Ondřej na bobech - Owanzi T OTEMOVÁ D 90 ESKA VNITŘNÍ ZPRAVODAJ NÁČELNICTVA LIGY LESNÍ MOUDROSTI LEDEN 2007 Kdeže loňské sněhy jsou Titulní stránka foto "Zastávka" - Čanku, "Ondřej na bobech" - Owanzi Na podzim 21.října 2006 se

Více

Zastupitelstvo města Český Brod

Zastupitelstvo města Český Brod Zastupitelstvo města Český Brod vyhlašuje Programy podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity 1. Úvod 1.1. Nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), ostatní právnické subjekty a fyzické osoby

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

PŘÍLOHA. Přílohy. ke vzorové. kolektivní. smlouvě ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008

PŘÍLOHA. Přílohy. ke vzorové. kolektivní. smlouvě ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008 34 7. LISTOPADU 2007 Přílohy ke vzorové kolektivní smlouvě Příloha č. 1 ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008 (v souladu s 3 odst. 1 vyhlášky MF č. 114/2002 Sb., v platném znění) 1. Příjmy zůstatek na účtu k 1. 1.

Více

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ 6 Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví ZÁSADY HOSPODAŘENÍ PRO ZO OSŢ ZAMĚŘENÉ NA JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ (metodika) Schválená Ústředím OSŢ

Více

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro Rada hl. m. Prahy vyhlásila usnesením č. 2048 ze dne 19. 8. 2014 Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro subjekty působící v oblasti

Více

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CELOROČNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 732)

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CELOROČNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 732) Příloha č. 1 ke smlouvě o obchodním zastoupení PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CELOROČNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 732) Celoroční cestovní pojištění (typ 732) je určeno pro individuální

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č. j.: 26 667/2006-50 V Praze dne 12. prosince 2006 Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Vladimírem

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015 ČÍSLO 2/201 4 ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Hotel Černigov Sněm Českého zahrádkářského svazu Ve dnech 28. 29. listopadu se uskuteční první sněm ČZS. Sněm se bude s ohledem na vyšší počet účastníků

Více

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3 http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@cmkos.cz PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Obsah: Prováděcí pokyn k čl. 16 stanov OS včetně příloh 1-8

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N. 1. Přeprava: Autobusy, auty různého typu, letecky, vlaky, loděmi (včetně člunů), na slonech, velbloudech, pštrosech, koních a jiných zvířatech používaných

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY INDIVIDUÁLNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 725)

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY INDIVIDUÁLNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 725) Příloha č. 2 ke smlouvě o obchodním zastoupení PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY INDIVIDUÁLNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 725) I. PŘEDMĚT A ROZSAH POJIŠTĚNÍ Pro individuální cestovní pojištění

Více

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ (typ 721 a 722)

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ (typ 721 a 722) Příloha č. 1 ke smlouvě o obchodním zastoupení PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ (typ 721 a 722) I. ÚVOD Cestovní pojištění pro účastníky zájezdů

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř.

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoření III. pilíř Penzijní připojištění dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk.

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17 Staroměstské náměstí str. 6 Hřiště Slovanka str. 11 Oprava divadla str. 17 2 Krátce z města i magistrátu OBČANSKÉ sdružení Spokojený domov, které poskytuje terénní sociální služby pro seniory a zdravotně

Více

Program LEADER Měníme Hranicko. Příručka pro žadatele ve Fichi č.9 Zakládání a rozvoj mikropodniků k Výzvě č. 1/2011

Program LEADER Měníme Hranicko. Příručka pro žadatele ve Fichi č.9 Zakládání a rozvoj mikropodniků k Výzvě č. 1/2011 Program LEADER Měníme Hranicko Příručka pro žadatele ve Fichi č.9 Zakládání a rozvoj mikropodniků k Výzvě č. 1/2011 Tato publikace slouží jako návod pro žadatele, kteří předkládají Žádost o dotaci na realizaci

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více