VNITŘNÍ ZPRAVODAJ LIGY LESNÍ MOUDROSTI DUBEN 2005 ČERVENEC 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNITŘNÍ ZPRAVODAJ LIGY LESNÍ MOUDROSTI DUBEN 2005 ČERVENEC 2005"

Transkript

1 T D ESKA OTEMOVÁ VNITŘNÍ ZPRAVODAJ LIGY LESNÍ MOUDROSTI DUBEN 2005 ČERVENEC VÝROČNÍ SNĚM LLM , KOSÍ POTOK Pořadatelé sněmu: Wikki, Ablákela, Tokaheya Kontakt: tel Základní informace: Nezapomeňte přivézt uhlíky ze svého sněmu, symboly kmene, rodů (kmenové wampumy, vlajky apod.) i jednotlivců (štíty)! Vyzdobíme jimi sněmoviště a použijeme je při zahajovacím obřadu. Chtěl bych také poprosit kmeny, aby s sebou na slavnostní zahájení přivezly stuhu bavlněné látky pro každého člena, nejlépe stejnou pro všechny členy kmene. Stráže a jednotlivce žádám o totéž. Každý kmen či skupina dodá zástupce do Táborové služby. Další informace: 1. Měl by být zajištěn odvoz autobusem od vlaku (kontakt přes Kiďáka) 2. Tábořit se bude na horní louce (maringotka by měla být pryč). Na horní louku nesmí zajíždět auta. Na horní louce bude vysekaný prostor, kde se budou moci stavět týpí a prostor pro hry. 3. Závora se velmi špatně zamyká, je možné, že u ní bude služba. 4. Na cestě je složené velké množství dřeva, které se průběžně odváží, pozor na střet s technikou. 5. Parkoviště bude na druhé straně Kosího potoka než se budou stavět týpí, je možné vztyčení lávky a její následné rozebrání (záleží na tvaru koryta po jarní vysoké vodě). Další podrobnosti viz dále. 6. Dřevo bude složené, rozřezané na dvojmetry na dřevišti a u sněmoviště. Z lesa brát pouze klest. 7. Voda na tradičním místě dole u cesty. 8. Odpad si každý odveze individuálně. 9. Záchody budou buď vykopané z brigády nebo individuálně. 10. Sněmovní kruh: na brigádě se nepodařilo dokončit třetí řadu laviček, proto budeme muset část sněmovní soboty věnovat této práci. Proto prosím všechny zúčastněné, aby s sebou vzali pořízy nebo malé sekerky (na holení klád), palice nebo velké sekery (na zatloukání kůlů; třetí řada je vyvýšená) a pily! Ve velkém počtu nám práce rychle uběhne. 11. Poplatek: 20 Kč za víkend. 12. Ubytování pro ty, kdo nebudou mít týpí: individuální domluva, prosíme vyhnout se stanům (širák). Mapa: Viz poslední stranu Totemové desky. Tábořiště se nachází v místě černé tečky s křížkem. Autem lze zajet po dohodě za závoru, ta je na té straně Kosího potoka, kde vede zelená turistická značka. Pouze však k vyložení věcí. Následně je nutno auto přeparkovat na druhý břeh na níže popsané místo. Strana 1

2 Popiska pro parkování: Parkuje se na druhém břehu Kosího potoka než vede zelená turistická značka. Při příjezdu od Plané padá silnice serpentýnami dolů do údolí Kosího potoka. Pod kopcem odbočte vlevo (nepřejet přes most), přejeďte točnu pro lesní stroje, pokračujte rovně ke kapličce cca 100 m. Štěrková cesta stoupá do kopce po ní ne! Travnatá cesta vede stále rovně, mírně z kopce po 50 metrech se parkuje na kraji travnaté cesty. Pozor tato příjezdová cesta bývá často bahnitá, ale pro běžné osobní automobily průjezdná. Majitelé starších typů vozů, které nemají úplně těsné vany motorů prosím o umístění pekáče styl autobazar pod motor. Pátek Táborová služba podává informace o pravidlech, organizuje a zajišťuje: - ubytování, dohled na pořádek, pomoc při technickém zajištění programu - navezení vybavení na táboření, parkování - palivové dřevo - hygienická pravidla, pitná voda, užitková voda, toalety - odpady 22:00 schůzka ohledně programu Táborová rada, ohnivci a další Sobota :00 ranní píseň 9:30 (nebo dříve) seznámení se zázemím a programem dobudování sněmoviště Jestřábi turnaj trojic v ringu zasedání ÚROP potní chýše tradiční soutěž o nejlepší woodcrafterský výrobek - Willy tradiční soutěž o nejlepší indiánský výrobek - Willy tradiční soutěž v rozdělávání ohně třením dvou stromů o sebe - Wallowa 17:30 slavnostní sněm vedou ohnivci Zapálení čtyřnásobného ohně Program: Zprávy funkcionářů Kulturní vložky Udílení titulů (ÚROP jako tradičně bude uznávat jednotlivá orlí pera pouze ve výjimečných případech. Aby titul mohl být udělen, je třeba předložit podrobný výpis z internetové databáze.) Udílení mimořádných OP (návrhy na mimořádná OP je třeba dodat ÚROP dopředu.) Pro dobro ligy Diskuse Informace (příhoda o významu sněmoviště a chvíle po ukončení sněmu (možnost zůstat v tichosti na sněmovišti) 22:00 ukončení sněmu modlitbou kmene Omaha Neděle Ranní rozjímání/cvičení (Ablákela) 8:00 ranní píseň 12:00 Zakončení sněmovního táboření uschováním uhlíků ze sněmovního ohně. Kmeny se žádají, aby zůstaly až do této doby! Prosíme o kolektivní pomoc s úklidem louky a dřeviště apel platí zejména na ty, kdo budou na tábořišti autem. Strana 2

3 S kým se setkáme: Strážci údolí: dvě auta po pěti lidech Mamuti 1 člověk Sacagawea 5 lidí Otyókwa 2 lidé Jilm 5 lidí Jestřábi 2 týpí Wahpeton 3 lidi Severní hvězda 3 nebo 7 lidí (2 šeltry či 1 týpí) Okwaho (plus mínus nějaký "potěr") Walden 15 A dalšími Přihlásit se můžete na Kalendárium Sněm LLM sepsali Ablákela a Tokaheya ČOTOKVA ML - SRPEN 2005 Náčelníci kmenů dostali v květnu informace o Čotokvě pro své členy. Připomínáme, že je nutno nahlásit účastníky nejpozději na sněmu Ligy. Jiří Macek Čiksika DOTACE MŠMT NA ROK 2005 Pokračujeme v zavedeném systému, kdy je přímo na kmenech ponechána možnost rozhodnout, na co chtějí využít přidělenou dotaci. Stejně jako v minulých letech tak každý kmen letos získá 400,- Kč na člena do 26 let. Do konce září kmeny musí nahlásit, jak velkou částku chtějí na který účel použít (víkendové akce, tábory, provoz klubovny, nákup vybavení podrobné vymezení viz níže). Přidělenou dotaci je třeba vyúčtovat na formulářích, které jsou k dispozici na infostudna ke stažení, nebo je můžu zaslat v papírové formě. V případě jakýchkoli dotazů se na mě obraťte. Marka Vymezení účelu dotace 1. Dotace se poskytuje jen na úhradu nezbytně nutných nákladů (výdajů) realizovaného projektu, což znamená, že do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk. 2. Při realizaci projektů nelze dotaci použít na: a) úhradu výdajů na pohoštění a dary, b) úhradu pořízení investičního majetku, c) dotace jiným fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací projektu. Výjimkou je převod finančních prostředků z ústředí NNO na její nižší organizační jednotky. d) úhradu nákladů, spojených se zaměstnáváním osob v civilní službě, e) výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu komerčními prodejci, f) tisk kalendářů, brožur, výrobu odznaků a dalších propagačních předmětů, které nesouvisejí s projektem, g) nákup předplatních jízdenek městské hromadné dopravy (s výjimkou projektů mobility), h) nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním NNO, i) leasing, Strana 3

4 j) financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost NNO, k) úhradu členských příspěvků střešním organizacím působícím v ČR, l) úhradu nákladů zahraničních služebních cest a stáží s výjimkami uvedenými v podmínkách pro projekty mobility, m) úhradu mezinárodních aktivit rekreačního charakteru, n) úhradu mezd, OPPP a odvodů na sociální a zdravotní pojištění funkcionářů a zaměstnanců NNO, kteří se nepodílejí na realizaci projektu, 3. Typy dotací provozní náklady a vybavení nižších a základních článků NNO (např. opravy neinvestičního charakteru, doprava, údržba a nákup dalšího materiálu pro potřeby těchto článků, nájem, energie, spoje), volnočasové, zájmové a další formy práce s dětmi a mládeží Finanční příspěvek na tyto formy práce s dětmi a mládeží je určen na činnosti s organizovanými i neorganizovanými dětmi a mládeží, na podporu nadaných jedinců, na podchycení zájmu dětí a mládeže o nabízené aktivity NNO. Pro účely dotace se předpokládá forma jednodenních a vícedenních (až šestidenních) akcí a stanovují se dále následující podmínky: - pro jednodenní akce a pravidelné schůzky, (tj. schůzky opakující se min. 1x měsíčně), lze použít dotaci do 50% celkových nákladů akce, - u vícedenních akcí (2-6 dnů) lze použít dotaci do výše 50,- Kč na osobu a den, max. na 70% nákladů akce, - za vícedenní akce se považují rovněž příměstské tábory a víkendové akce. - NNO, resp. její základní článek, je povinna uložit seznam účastníků vícedenní akce, který obsahuje jméno, datum narození a bydliště, - čerpání dotace jednodenních i vícedenních akcí je dále podmíněno účastí min. 70% osob do 26 let z celkového počtu zúčastněných. táborová činnost Poskytnutou dotaci na táborovou činnost lze použít na úhradu nákladů za nájem, nákladů za hromadnou dopravu účastníků do místa konání tábora a zpět, za služby spojené s přípravou a organizací tábora, na nákup potravin, tábornických a sportovních potřeb, neinvestičního materiálu k údržbě a obnově základny nebo na úhradu vícenákladů spojených s pobytem dětí ZP a ZTP-P, dětí z dětských domovů a dětí v ústavní a ochranné péči. Dotaci lze použít i na snížení účastnického poplatku, přičemž nesmí být překročena částka 80,- Kč na dítě do 18 let a den pobytu. Do doby pobytu se započítává den příjezdu a odjezdu. Dále se stanovují následující podmínky: - účastníci tábora jsou občany ČR nebo děti běženců z utečeneckých táborů v ČR do 18 let, - tábor se koná na území ČR nebo Slovenské republiky v termínech prázdnin vyhlašovaných MŠMT nebo krajskými úřady a jeho délka trvání je 7 až 21 dnů včetně dne příjezdu a odjezdu, - provozovatelem je žadatel (NNO), příp. jeho nižší organizační článek, - NNO, resp. její základní článek, je povinna uložit seznam účastníků tábora, který obsahuje jméno, datum narození a bydliště, - hlavní vedoucí tábora musí splňovat kvalifikační předpoklad pro výkon této funkce formou absolvování kurzu přípravy hlavních vedoucích organizovaného zejména přímo řízenými organizacemi MŠMT nebo jiným subjektem, který má pro tento druh školení pověření příslušní komise MŠMT. Připomínáme kmenům, které tak ještě neučinily, aby co nejdříve poslaly na ústředí hlášení tábora včetně popisu cesty (+ mapy), i když nechtějí na tábor čerpat dotace! (členové náčelnictva by se rádi přijeli na některé tábory podívat) Marka Strana 4

5 Předpokládané částky dotací pro jednotlivé kmeny na rok 2005 Kruh Wahpeton Walden Severní hvězda Tussilago Strážci údolí Mawadani Ťapáč Drum bun Větrné týpí Kanfej Nešarim Bobrů Osmaka Opo Sacagawea Jestřábi Wanagi Oyate ,00 Kč 8 800,00 Kč 9 600,00 Kč 1 600,00 Kč 5 200,00 Kč ,00 Kč 4 400,00 Kč ,00 Kč 1 200,00 Kč 1 600,00 Kč 2 800,00 Kč ,00 Kč 6 800,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3 200,00 Kč Omaha Otyókwa Sokoli Jilm Tate Osmaka Vlci Wallowa Tatankaska * Huascarán Wannawega Arapaho Jezerní lidé Okwaho Čan Haka Wabash 3 600,00 Kč 1 200,00 Kč 2 800,00 Kč 4 800,00 Kč 8 400,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 400,00 Kč 1 200,00 Kč 3 200,00 Kč 6 400,00 Kč 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 3 200,00 Kč 7 200,00 Kč *) Tatankaska není dořešený seznam členů (příspěvky zaplaceny včas, ale nevím za koho) ODPOVĚDNOSTNÍ POJIŠTĚNÍ Už několikrát jsme se zde zmiňovali o pojištění odpovědnosti za škodu, které pro své členy sjednává ČRDM s pojišťovnou Generali. Dnes jsou zde další informace, které možná některé z vás přesvědčí, že má smysl si toto pojištění (za minimální peníze) zajistit. Pokud byste se rozhodli pojistit se, ozvěte se do kanceláře LLM (nejlépe mailem: Marka Co se rozumí odpovědností za škodu? Každý z nás, ať už se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu, odpovídá za škodu, kterou způsobí. Možností zprostit se této odpovědnosti ve většině případů není mnoho, v některých případech se odpovědnosti zprostit ani nelze. Někteří z Vás však nesou dokonce nejen odpovědnost za sebe, ale do jisté míry také za další osoby, např. ty, které jim byly svěřeny (odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání). Jedná se zejména o odpovědnost za škodu způsobenou dětmi, kdy ani při vynaložení veškerého úsilí není možné vždy vzniku škod při dětských hrách zabránit. I za takovou škodu můžete být v některých případech odpovědni. Na co se pojistná ochrana vztahuje? Pojištěním jsou kryty škody na životě a zdraví a škody z nich vyplývající poškození či zničení věci a škody z nich vyplývající poškození a zničení věcí najatých nebo vypůjčených Strana 5

6 částečné náklady právní ochrany Konkrétně rozsah pojištění vymezuje smlouva o spolupráci a pojistné podmínky, jimiž se pojištění řídí. Kdo si může pojištění sjednat? 4ČRDM 4členské organizace ČRDM 4dobrovolníky členy ČRDM nebo jejích členských organizace Pro tyto subjekty je určeno pojištění odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám (pojištění 1, sjednané pod číslem a ). Do tohoto pojištění se vstupuje pouze na základě Seznamů s volbou varianty dle pojistné smlouvy dodaných pojistiteli. 4zaměstnance ČRDM nebo jejích členských organizací Pro ně je určeno pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance vůči zaměstnavateli (pojištění 2). Do tohoto pojištění se vstupuje vyplněním Přihlášky s volbou varianty dle pojistné smlouvy předané pojistiteli. Každý zaměstnanec poté obdrží samostatnou pojistku. Kmenů LLM se týká pojištění členských organizací a dále pojištění dobrovolníků. Na co se pojištění vztahuje? - např. zranění dítěte při hře zanedbáním dozoru - rozbití okna domu sousedícího domu s hřištěm při míčové hře - dítě v zápalu hry vběhne do silnice a způsobí dopravní nehodu - náhlý pád dítěte z kola a způsobení dopravní nehody - škodu způsobenou požárem na najaté budově - poškozené kolo, tenisová raketa nebo stůl na stolní tenis, které byly zapůjčeny a škoda přitom nenastala běžným opotřebením - tyto a další, a to i při cestách do zahraničí v rámci Evropy Na co se pojištění nevztahuje? např. odcizení peněz odcizení věcí dětí poškození věcí členské organizace dětmi ekologické škody Pojištění členských organizací zaplatila ČRDM, ale pojištění jednotlivých dobrovolníků si musí každý zájemce připlatit. Částka záleží na zvolené variantě, která se liší výší limitu pojistného plnění (= jak velkou škodu pojišťovna uhradí): Varianta Pojistné Limit pojistného plnění Spoluúčast I. 60,- Kč ,- Kč 5 000,- Kč II. 120,- Kč ,- Kč ,- Kč III. 240,- Kč ,- Kč ,- Kč Termín pro přihlášení k pojištění na celý rok už proběhl, ale k pojištění je možné se přihlásit i v průběhu roku před začátkem jednotlivých čtvrtletí (což je teď před tábory aktuální) a to za sníženou sazbu pojistného. 3. Indian Corral zve všechny zájemce o kulturu severoamerických indiánů a příznivce takzvané oživené historie na společné 6

7 TÁBOŘENÍ NEJENOM ZAČÍNAJÍCÍCH NADŠENCŮ Které proběhne ve dnech června na tábořišti ve Sklenném nad Oslavou Očekáváme všechny možné lidičky, které uchvátili domorodí obyvatelé Severní Ameriky, a chtějí se něco dozvědět o svém zájmu od lidí, kteří tomu propadli již před mnoha lety a jsou ochotni se se svými zkušenostmi podělit Akce není takzvaně stylová, přijet může každý v jakémkoliv oblečení a s jakýmkoliv stanem, ale samozřejmě indiánský styl jakýkoliv uvítáme. Akce se uskuteční na zelené louce, což znamená, že tam není k dispozici žádné stavení... CO MŮŽETE OČEKÁVAT: ukázka stavby týpí ukázky rozdělávání ohně lukostřelba a jiné indiánské hry a sporty něco z tradičních způsobů vaření při dobré konstalaci všech faktorů potní chýši (indiánská sauna ) a samozřejmě debatování, diskutování a výměna zkušeností POZOR! Je nutné se nahlásit předem. Nejpozději do 12.6.!! Na telefonní číslo či na - Mára Střílí Stromy Košťák, kde se dozvíte podrobnosti o jednoduché cestě. POPLATEK ČINÍ 100,- Kč Každý účastník dostane malý dárek. Akce se koná za každého počasí. Stravu nezajišťujeme, jídlo si vezměte vlastní. KALENDÁRIUM 2005 KDY CO Stopou Černého vlka na Malém Waldenu; informace podává Mango ) Sněm LLM, Kosí potok Táboření nejenom začínajících nadšenců, Sklené nad Oslavou náčelnictvo (od 17:30) Brigáda na Kosím potoce Letní tábor LLM Čotokva Valná hromada, Brno Setkání ohnivců Aktualizace najdete na 7

8 PLÁNEK KOSÍ POTOK SNĚM LLM 8

Návrh obsazení orgánů VH předsedající: Iva Hönigová (45 z 45) zapisovatel: Markéta Řezáčová, Alena Hájková komise: Marta Ryšavá, Jan Merhaut, David Korecký počet hlasů: 45 z 45 Program VH 8.00 prezence

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

D ESKA. De VNITŘNÍ ZPRAVODAJ LIGY LESNÍ MOUDROSTI BŘEZEN 2004 KVĚTEN 2004

D ESKA. De VNITŘNÍ ZPRAVODAJ LIGY LESNÍ MOUDROSTI BŘEZEN 2004 KVĚTEN 2004 T OTEMOVÁ D ESKA De VNITŘNÍ ZPRAVODAJ LIGY LESNÍ MOUDROSTI BŘEZEN 2004 KVĚTEN 2004 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY LLM KONANÉ 3.4.2004 V BRNĚ Přítomni - s hlasovacím právem: M.Fencl, I.Rýzlerová, V.Vebr (kmen 104

Více

Zápis z Valné hromady LLM konané 21. 10. 2006 v Praze

Zápis z Valné hromady LLM konané 21. 10. 2006 v Praze Zápis z Valné hromady LLM konané 21. 10. 2006 v Praze Přítomni s hlasovacím právem: E. Bakštejn, M. Špinková (kmen 104 Kruh), M. Stárek (kmen 108 Wahpeton), P. Harant (kmen 109 Walden), H. Stegbauerová

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 "Právo na informace právě teď! Co ti brání v podnikání? Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU. ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část II.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU. ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část II. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část II. POJISTNÁ SMLOUVA ČÁST I. č. 2928 408 448 O škodovém pojištění obecné odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za škodu z provozní činnosti

Více

VYHLÁŠKA Č. 2/2014 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE

VYHLÁŠKA Č. 2/2014 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE VYHLÁŠKA Č. 2/2014 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních jednotek Junáka ve Středočeském kraji,

Více

VYHLÁŠKA Č. 1/2013 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE

VYHLÁŠKA Č. 1/2013 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE VYHLÁŠKA Č. 1/2013 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1) Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních jednotek Junáka ve Středočeském kraji,

Více

Vyhláška 310-2007/02 k dotacím Jihočeského kraje

Vyhláška 310-2007/02 k dotacím Jihočeského kraje Vyhláška 310-2007/02 k dotacím Jihočeského kraje 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na přijatý krajský dotační program upravuje tato vyhláška pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací

Více

Výňatek z Metodického pokynu pro SDH okresu Brno-venkov

Výňatek z Metodického pokynu pro SDH okresu Brno-venkov Výňatek z Metodického pokynu pro SDH okresu Brno-venkov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska úsek mládeže Římská 45, Praha 2, 121 07 v y d á v á M E T O D I C K Ý P O K Y N pro KSH,OSH respektive SDH

Více

VYHLÁŠKA Č. 1/2015 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE

VYHLÁŠKA Č. 1/2015 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE VYHLÁŠKA Č. 1/2015 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních jednotek Junáka českého skauta, z.s.

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2014

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2014 mimořádný dotační program Podpora práce s dětmi a mládeží s omezenými příležitostmi Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Další, již 24. konference ČHS se uskuteční 6. 8. 11. 2009 v obci Dolní Lomná Ubytování a popis místa: Rekreační středisko se

Více

Zápis z Valné hromady LLM konané 16. 10. 2010 v Praze

Zápis z Valné hromady LLM konané 16. 10. 2010 v Praze Zápis z Valné hromady LLM konané 16. 10. 2010 v Praze Přítomni s hlasovacím právem: J. Vrána, A. Hoffmanová (kmen 213 Bobrů), K. Benešová (kmen 125 Drum Bun), M. Nedvědová, L. Herink (kmen 216 Jestřábi),

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Zápis z Valné hromady LLM konané 17. 10. 2009 v Tuchlovicích

Zápis z Valné hromady LLM konané 17. 10. 2009 v Tuchlovicích Zápis z Valné hromady LLM konané 17. 10. 2009 v Tuchlovicích Přítomni s hlasovacím právem: J. Vrána, H. Arazímová (kmen 213 Bobrů), R. Směták (kmen 128 Čovečové), K. Benešová (kmen 125 Drum Bun), D. Hladký,

Více

METODICKÉ POKYNY. k čerpání a vyúčtování dotace MŠMT. Pro pořadatele akcí (MO a ÚS ČRS)

METODICKÉ POKYNY. k čerpání a vyúčtování dotace MŠMT. Pro pořadatele akcí (MO a ÚS ČRS) METODICKÉ POKYNY k čerpání a vyúčtování dotace MŠMT Pro pořadatele akcí (MO a ÚS ČRS) 2014 POKYNY A DOPORUČENÍ k čerpání a vyúčtování dotace MŠMT pro rok 2014 pro MO a ÚS Čerpání a vyúčtování dotace MŠMT

Více

Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno. Výroční zpráva 2011

Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno. Výroční zpráva 2011 Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno Výroční zpráva 2011 1 Představení kmene Kmen Wallowa je organizační jednotkou Ligy lesní moudrosti The Woodcraft League (LLM) od roku 1990, kdy byla LLM po komunistickém

Více

POKYNY K VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ NA ROK 2007-10

POKYNY K VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ NA ROK 2007-10 POKYNY K VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ NA ROK 2007-10 Dotační prostředky na rok 2007-2010 jsou zahrnuty v programech: I. organizované děti II. neorganizované děti Dotace podléhají vyúčtování MŠMT, pokyny jsou platné

Více

LIGA LESNÍ MOUDROSTI výroční zpráva 2004

LIGA LESNÍ MOUDROSTI výroční zpráva 2004 LIGA LESNÍ MOUDROSTI výroční zpráva 2004 LIGA LESNÍ MOUDROSTI Cílem Ligy lesní moudrosti je vychovávat člověka v harmonickou a všestrannou osobnost. Základním kamenem této výchovy je dvanáct zákonů lesní

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Schváleno usnesením Rady obce Tlumačov č. R9/05/04/15 Úvodní ustanovení

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Pravidla pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových

Pravidla pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových Pravidla pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových Strana I (celkem 6) I. Úvodní ustanovení 1. Město Stráž pod Ralskem podporuje kulturní, sportovní, společenské

Více

HLÁŠENÍ VZNIKU ŠKODY POSTUP

HLÁŠENÍ VZNIKU ŠKODY POSTUP HLÁŠENÍ VZNIKU ŠKODY POSTUP HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ Hlášení škod provádí jednotliví pojištění přímo Generali Pojišťovně na telefonní linku 844 188 188 (bez předchozího hlášení ČRDM). Pojištěný bude pracovníkem

Více

Zápis z Valné hromady LLM konané 6. 10. 2012 v Tuchlovicích

Zápis z Valné hromady LLM konané 6. 10. 2012 v Tuchlovicích Zápis z Valné hromady LLM konané 6. 10. 2012 v Tuchlovicích Přítomni: - s hlasovacím právem J. Vrána, T. Kubín (kmen 213 Bobrů), R. Směták (kmen 128 Čovečové) T. Jurkovič (kmen 125 Drum Bun), J. Jonák,

Více

Vyhlášení dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2016

Vyhlášení dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2016 Vyhlášení dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2016 Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT )

Více

METODICKÉ POKYNY. k čerpání a vyúčtování dotace MŠMT. Pro pořadatele akcí (MO a ÚS ČRS)

METODICKÉ POKYNY. k čerpání a vyúčtování dotace MŠMT. Pro pořadatele akcí (MO a ÚS ČRS) METODICKÉ POKYNY k čerpání a vyúčtování dotace MŠMT Pro pořadatele akcí (MO a ÚS ČRS) 2015 POKYNY A DOPORUČENÍ k čerpání a vyúčtování dotace MŠMT pro rok 2015 pro MO a ÚS Čerpání a vyúčtování dotace MŠMT

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

LIGA LESNÍ MOUDROSTI. The Woodcraft League VÝROČNÍ ZPRÁVA

LIGA LESNÍ MOUDROSTI. The Woodcraft League VÝROČNÍ ZPRÁVA LIGA LESNÍ MOUDROSTI The Woodcraft League VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 LIGA LESNÍ MOUDROSTI Protože poznal jsem trýzeň žízně, vykopal jsem studnu, aby z ní i jiní mohli pít. E.T.Seton Cílem Ligy lesní moudrosti

Více

Vyhláška 1/2015, o dotacích okresu Hodonín pro rok 2015

Vyhláška 1/2015, o dotacích okresu Hodonín pro rok 2015 Junák svaz skautů a skautek ČR, okres Hodonín Vyhláška 1/2015, o dotacích okresu Hodonín pro rok 2015 1. Úvodní ustanovení (1.1) Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování a využívání dotace pro junácké

Více

Vyhláška 2014/01 k dotacím organizačních jednotek pro rok 2014

Vyhláška 2014/01 k dotacím organizačních jednotek pro rok 2014 Vyhláška 2014/01 k dotacím organizačních jednotek pro rok 2014 Obecná ustanovení Dle ustanovení bodu 7. Hospodářského řádu Junáka svazu skautů a skautek ČR (dále jen Junák) a dále dle Pokynu Junáka k dotacím

Více

Směrnice o rozsahu služeb poskytovaných na základě dohody o výkonu pěstounské péče

Směrnice o rozsahu služeb poskytovaných na základě dohody o výkonu pěstounské péče Směrnice o rozsahu služeb poskytovaných na základě dohody o výkonu pěstounské péče Most ke vzdělání - Bridge to education, o. s Centrum náhradní rodinné péče Domov a rodina vydává níže uvedeného dne tuto:

Více

Pokyn k dotacím organizačních jednotek pro rok 2013

Pokyn k dotacím organizačních jednotek pro rok 2013 Junák svaz skautů a skautek ČR Pokyn k dotacím organizačních jednotek pro rok 2013 1. Úvodní ustanovení (1) Pokyn upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací určených organizačním

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 6. písm. b) c) ubytování a stravování pojištěného v zahraničí v případě,

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R 1. ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2015 Aktivní členové skupiny Ia 2000 Kč (sleva na 1500Kč do 15.2.,1750Kč do 30.6.,1900Kč do 30.9.) Aktivní členové skupiny Ib 1400 Kč (sleva na 1000Kč do 15.2.,1200Kč

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 30. ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.6.2013

Více

Žádost o nadační příspěvek (grant) Nadace Naše dítě NIF 2014 strana 1

Žádost o nadační příspěvek (grant) Nadace Naše dítě NIF 2014 strana 1 NIF 2014 strana 1 Registrační číslo (doplní poskytovatel). 1. Název projektu: 2. Identifikační údaje o předkládající organizaci 2.1. Název... 2.2. Organizační forma (forma právní subjektivity)... 2.3.

Více

Směrnice. http://www.rybsvaz.cz/download/odd_sport_mlad ez/00001701_metodicky_pokyn_k_dotacim_z_ms MT_2015.pdf

Směrnice. http://www.rybsvaz.cz/download/odd_sport_mlad ez/00001701_metodicky_pokyn_k_dotacim_z_ms MT_2015.pdf D O T A C E Směrnice http://www.rybsvaz.cz/download/odd_sport_mlad ez/00001701_metodicky_pokyn_k_dotacim_z_ms MT_2015.pdf Všechny potřebné materiály pro čerpání dotace v roce 2015 (podklady, pokyny a formuláře

Více

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/ KLM Arapaho Výroční zpráva 2014 Představení kmene Struktura kmene: Náčelník: Zuzana Kluková Ohnivec: Jana Hajduchová Náčelník ROP: Jan Hajduch Pokladník: Irena Malinová Písmák: Zuzana Kluková Webové stránky

Více

Směrnice k dotacím organizačních jednotek pro rok 2015

Směrnice k dotacím organizačních jednotek pro rok 2015 Junák svaz skautů a skautek ČR Směrnice k dotacím organizačních jednotek pro rok 2015 1. Úvodní ustanovení (1) Směrnice upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací určených organizačním

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

LIGA LESNÍ MOUDROSTI Výroční zpráva 2006

LIGA LESNÍ MOUDROSTI Výroční zpráva 2006 LIGA LESNÍ MOUDROSTI Výroční zpráva 2006 LIGA LESNÍ MOUDROSTI Světlo krásy Buď čistý ty sám i místo, kde žiješ. Pečuj o své tělo, je chrámem ducha. Ochraňuj přírodu a uč se jí rozumět. Světlo pravdy Mluv

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

Výroční zpráva na rok 2012 Kmen Ťapáč

Výroční zpráva na rok 2012 Kmen Ťapáč Výroční zpráva na rok 2012 Kmen Ťapáč Organizační struktura kmene Oficiální údaje: název : Liga Lesní Moudrosti kmen Ťapáč sídlo : Zázvorkova 1999 Praha 13, Lužiny 155 00 statutární zástupce : Jan Merhaut

Více

Pokyn ke vzdělávacím akcím v roce 2013

Pokyn ke vzdělávacím akcím v roce 2013 Junák svaz skautů a skautek ČR Pokyn ke vzdělávacím akcím v roce 2013 1. Základní ustanovení Vzdělávací akcí se rozumí akce výchovy činovníků, jak ji stanoví Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka.

Více

PROPOZICE LETNÍHO KEMPU

PROPOZICE LETNÍHO KEMPU PROPOZICE LETNÍHO KEMPU AKADEMIE KARATE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 18. - 25.7. 2015 Horní Bečva, Hotel Kahan 1 Na základě vaší přihlášky Vám zasíláme doplňující informace o kempu Datum: 18.7. 2015 sobota - 25.7.2015

Více

Směrnice k žádostem o vybrané dotace na rok 2015 (stavby, investice, akce pro neorganizovanou mládež)

Směrnice k žádostem o vybrané dotace na rok 2015 (stavby, investice, akce pro neorganizovanou mládež) Směrnice k žádostem o vybrané dotace na rok 2015 (stavby, investice, akce pro neorganizovanou mládež) 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na

Více

Zastupitelstvo města Český Brod

Zastupitelstvo města Český Brod Zastupitelstvo města Český Brod vyhlašuje Programy podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity 1. Úvod 1.1. Nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), ostatní právnické subjekty a fyzické osoby

Více

ZA ODKAZEM KMENŮ OD EL RÍO PUTUMAYO

ZA ODKAZEM KMENŮ OD EL RÍO PUTUMAYO Přihláška na letní tábor oddílu T.O. Kamarádi Díl 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Provozovatel: Česká tábornická unie, Jesenická oblast nám. Jana Zajíce 9, Šumperk 787 01 Typ tábora: stálý, stanový (indiánská tee-pee)

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 Česká asociace Sport pro všechny, o.s. Ohradské náměstí 1628/7, 15500 Stodůlky Komise cvičení a pobytu v přírodě MR ČASPV REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 POKYNY PRO ÚČASTNÍKY Borovice (9.

Více

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více

Financování základen. Medvěd + Šotek

Financování základen. Medvěd + Šotek Financování základen Medvěd + Šotek Obsah představení Kovářova koncept provoz rozvoj základna u Lipenské přehrady 56 km od Českých Budějovic samoobslužná základna s celoročním provozem s kapacitou 30 (max.

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pouze na členy ZO OSŽ Ostrava a v některých případech i na rodinné příslušníky

Více

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV Příloha č. 1 Česká pojišťovna a.s. Asistenční služby: ČP Asistent z +420 224 557 004 ze +420 224 557 004 telefonické tlumočení: Varianty Asistence "POHODA Klasik": Asistence "POHODA Speciál": Pohoda Speciál

Více

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2015 Aktivní členové skupiny Ia 2000 Kč (sleva na 1500Kč do 15.2.,1750Kč do 30.6.,1900Kč do 30.9.) Aktivní členové skupiny Ib 1400 Kč (sleva na 1000Kč do 15.2.,1200Kč

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Česká rada dětí a mládeže ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PRO ROK 2009

Česká rada dětí a mládeže ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PRO ROK 2009 Česká rada dětí a mládeže se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 977/24 IČ 68379439, DIČ CZ68379439 zadává dle 27 zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách otevřené řízení na podlimitní zakázku ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

FINANČNÍ DOHODA Č. / /01/02 (Uvádějte prosím ve veškeré korespondenci)

FINANČNÍ DOHODA Č. / /01/02 (Uvádějte prosím ve veškeré korespondenci) PROGRAM SOCRATES -ERASMUS AKCE 2.2 Financování mobilit učitelů složené z grantu Erasmus a dotace MŠMT na dofinancování konečného uživatele vyplácené formou cestovních náhrad uzavřená mezi: FINANČNÍ DOHODA

Více

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY PŮSOBÍCÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SUCHDOL PRO ROK 2015 1 / 6 Část I: Podmínky pro účast

Více

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 Dotační programy neinvestiční splňují obecně prospěšný

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

PŘIHLÁŠKA. zákonný zástupce se zúčastní pobytu: ANO NE

PŘIHLÁŠKA. zákonný zástupce se zúčastní pobytu: ANO NE PŘIHLÁŠKA zákonný zástupce dítěte I. dospělý: jméno a datum narození:... bydliště:... telefon, mail:... zákonný zástupce se zúčastní pobytu: ANO NE (Pokud se tábora nezúčastní zákonný zástupce, vyplňte,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 Pojištění Rozsah pojištění Limit pojistného plnění / pojistná částka

Více

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ I. Pojištěné osoby Podmínky komplexního cestovního pojištění Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 517/2013 Směrnice č.: 02/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KARATE OLOMOUC 13. - 18.7. 2015 Zasíláme doplňující informace o letním soustředění: Datum: od 13.7. 2015 (pondělí) do 18.7.2015 (sobota) Místo konání: Chata JUNIOR, Kunčice 14, Staré

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Otázky k pojištění cvičenců, cvičitelů

Otázky k pojištění cvičenců, cvičitelů Otázky k pojištění cvičenců, cvičitelů Úkolem tohoto materiálu je informovat cvičitele a cvičence odboru všestrannosti o centrálním pojištění ČOS prostřednictvím nejčastěji kladených otázek. 1/ Na koho

Více

Celostátní konference projektu SPINNET

Celostátní konference projektu SPINNET Celostátní konference projektu SPINNET Srdečně Vás zveme na celostátní konferenci projektu SPINNET, která se uskuteční v rámci mezinárodní porady ředitelů VTP, v hotelu Park Inn by Radisson Hotel Ostrava

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro dětský letní tábor pořádaný Pionýr, z.s. - 96. PS Veselí Medvědi. I. Smluvní strany, vznik smluvního vztahu

SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro dětský letní tábor pořádaný Pionýr, z.s. - 96. PS Veselí Medvědi. I. Smluvní strany, vznik smluvního vztahu SMLUVNÍ PODMÍNKY pro dětský letní tábor pořádaný Pionýr, z.s. - 96. PS Veselí Medvědi I. Smluvní strany, vznik smluvního vztahu Smluvní strany: - Pionýr, z.s. - 96. Pionýrská skupina Veselí Medvědi se

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění Evropa / mimo Evropu / územní platnost Svět A30

Více

Pravidla pro poskytování příspěvku ze sociálního fondu

Pravidla pro poskytování příspěvku ze sociálního fondu Pravidla pro poskytování příspěvku ze sociálního fondu platnost od 1.1. 2013 Chomutově dne 17. 12. 2012 Za zaměstnavatele: Za odborové organizace: ing. Josef Molek p. Vladimír Bergerhof p. Luboš Jankůj

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236. Ing. Jana Mazánková 6. 3.

Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236. Ing. Jana Mazánková 6. 3. Setkání členů konsorcia SLARA Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236 Ing. Jana Mazánková 6. 3. 2014 Obsah prezentace Úvodní představení

Více

Český červený kříž OS Děčín

Český červený kříž OS Děčín Český červený kříž OS Děčín pořádá od 20.4. do 24.4.2015 Oblastní studijní středisko pro děti od 7 15 let v rekreačních středisek OS TOK MAXOV Sloup v Čechách Ubytování : v budově Doprava : autobusem Stravování

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015.

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. Příloha č. 2 USN R-377 Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. I. Úvodní ustanovení 1. Dotační program v oblasti podpory sportovních

Více