Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení"

Transkript

1 Září 2010 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika, zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme informace o návrhu novely zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách a dále návrhu novely daňového řádu. Oba návrhy připravené ministerstvem financí teprve čekají na schválení vládou, proto budeme další vývoj sledovat a včas Vás informovat o změnách. Obě navrhované novely by měly nabýt účinnosti 1. ledna Velmi významné změny přinese novela zákona o přeměnách s předpokládanou účinností od července 2011, s níž souvisí i navrhované změny v zákonu o daních z příjmů a účetních předpisech. V neposlední řadě také upozorňujeme na připravovanou novelu zákona o kolektivním investování, která je v současné době rovněž ve fázi připomínkového řízení. Věříme, že Vám toto číslo Finančních aktualit přinese informace, které využijete ve své praxi. DANĚ, POJIŠTĚNÍ Návrh novely zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách Návrh novely daňového řádu: čeká nás prodloužení lhůty pro stanovení daně na 5 let? LEGISLATIVA Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení Návrh novely zákona o přeměnách a souvisejících zákonů Návrh novely zákona o kolektivním investování EU a OECD Nedávné rozhodnutí nizozemského regionálního soudu ve věci zdanění nerezidentů na hrubém základě JEDNOU VĚTOU

2 Návrh novely zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách Ministerstvo financí připravilo relativně rozsáhlou novelu zákona o daních z příjmů a novelu zákona o rezervách, které by měly nabýt účinnosti 1. ledna V následujícím textu shrnujeme nejvýznamnější body, jež by tyto novely měly přinést. Lze očekávat, že v rámci následného legislativního procesu dojde k úpravám v návrzích novel, níže uvedený text vychází ze znění po ukončení vnějšího připomínkového řízení. Příjmy z ekologických zdrojů Návrh počítá se zrušením osvobození příjmů z ekologických zdrojů a zařízení uvedených do provozu po 31. prosinci Poplatníci, jejichž zařízení budou uvedena do provozu do tohoto data, budou moci osvobození ještě využít. V případě, že se bude jednat o právnické osoby, budou nově od 1. ledna 2011 po dobu využívání osvobození příjmů povinny uplatňovat odpisy majetku v nejvyšší přípustné míře bez možnosti přerušení odpisování. Návrh tohoto pravidla se vztahuje na všechna zařízení po dobu uplatňování osvobození, a to i na ta, která byla uvedena do užívání před účinností této novely. Finanční leasing Návrh nově zavádí minimální dobu nájmu i pro majetek zařazený ve 4. a 5. odpisové skupině. Mimoto umožňuje uplatnění odstupného při postoupení leasingové smlouvy v základu daně formou daňových odpisů v případě, že se tato částka v souladu s účetními předpisy stane součástí vstupní ceny majetku. Porušení podmínek pro daňovou uznatelnost nákladů Nově se navrhuje, aby poplatník právnická osoba nemusel podávat dodatečná daňová přiznání za předchozí období, pokud následně poruší podmínky pro daňovou uznatelnost nákladů (např. z titulu finančního leasingu), ale aby úpravu základu daně z titulu tohoto porušení provedl ve zdaňovacím období, ve kterém k porušení podmínek došlo. Tím by se sjednotil postup s poplatníky fyzickými osobami, u kterých platí obdobné pravidlo. Prodej pozemku Stejně jako u pozemku nabytého úplatně se navrhuje, aby daňový výdaj při prodeji pozemku nabytého darem nebo děděním byl omezen do výše příjmů z prodeje. Daňový výdaj bude určen jako reprodukční pořizovací cena evidovaná podle zákona o účetnictví. Paušál na dopravu V návrhu se upřesňuje ustanovení zavedené v loňském roce, které umožňuje poplatníkům použít místo skutečných výdajů na provoz vozidla v rámci podnikání tzv. výdajový paušál ve výši Kč měsíčně na jedno auto. Cílem upřesnění je zamezit zneužívání tohoto ustanovení: například zabránit spoluvlastníkům jednoho auta, aby paušál využili dvakrát, a rovněž zamezit střídání paušálu a skutečných výdajů u jednoho vozidla v průběhu roku. Další upřesnění se týká krácení paušálu v případě pořízení auta v průběhu měsíce, přenechání vozidla jiným osobám, použití paušálu u neziskových organizací a vymezení parkovného. Fikce, že všechna ostatní auta jsou využívána výlučně k podnikatelským účelům, když poplatník uplatní u jednoho vozidla krácený paušál z důvodů použití tohoto vozu i pro soukromé účely, bude zrušena. Pokud budou k soukromým účelům využívána také další auta, krácený paušál bude aplikován i u nich. Komponentní odpisování

3 Účetní předpisy umožnily od roku 2010, aby si účetní jednotky pro určitý majetek zvolily metodu tzv. komponentního odpisování, tedy metodu, kterou používají Mezinárodní účetní standardy. Ta spočívá v tom, že jeden hmotný majetek může být rozdělen na části komponenty, které mají různou dobu životnosti. Jedná se tedy o možnost vydělení samostatných částí majetku, které mají odlišnou dobu použitelnosti než majetek samotný. Jeden majetek tak lze rozdělit na několik částí s různou dobu účetního odpisování. V navrhované novele zákona o daních z příjmů se k metodě komponentního odpisování pro daňové účely nepřihlíží. Pokud tedy poplatník použije v účetnictví metodu komponentního odpisování, bude pro účely stanovení základu daně postupovat tak, jako kdyby tuto metodu nepoužil, a výsledek hospodaření upraví o všechny vlivy vzniklé použitím této účetní metody odpisování. Dary, podpora vzdělávání Návrh rozšiřuje okruh fyzických osob, kterým je možné poskytnout dar odčitatelný od základu daně, o starobní důchodce, kteří byli v době přiznání starobního důchodu poživateli invalidního důchodu. Návrh nově upravuje, že pro odčitatelnost darů zahraničním osobám (fyzickým i právnickým) z EU, Norska a Islandu bude rozhodující splnění podmínek stanovených v českém zákoně o daních z příjmů pro dary poskytnuté českým osobám, nikoliv splnění podmínek stanovených v zahraničních právních předpisech. S cílem podpořit vzdělávání návrh zvyšuje limit pro odpočet darů od základu daně z 5 % na 10 %, a to v případě darů poskytnutých středním školám a vyšším odborným školám na pořízení materiálu nebo zařízení či na opravy a modernizaci zařízení využívaných pro účely praktického vyučování. Závazky Návrh počítá s tím, že právní nástupce poplatníka, který zanikl bez provedení likvidace, si může snížit základ daně o hodnotu zaniklých závazků, které původní dlužník zaniklý poplatník již dodanil. Obdobně by postupoval i právní nástupce fyzické osoby. Daňový odpis pohledávek Návrh zpřesňuje podmínky pro daňový odpis pohledávek. Jednou z podmínek je, že se musí jednat o pohledávku, u níž lze tvořit opravné položky podle zákona o rezervách. Zpřesnění spočívá v tom, že je tato podmínka vypuštěna a vymezena naopak negativně, tzn. že jsou explicitně vyloučeny pohledávky nabyté bezúplatně a pohledávky vzniklé mezi spojenými osobami. Fondy kolektivního investování Novela stanoví, že 5% sazba daně se použije i v případě srovnatelných subjektů kolektivního investování z jiných států EU, Norska a Islandu, pokud tyto splní další podmínky vymezené novelou. Zdanění fyzických osob Roční sleva na poplatníka by se podle návrhu od roku 2011 snižovala ze současných Kč na Kč, tedy o 100 Kč měsíčně. Dále se navrhuje snížení ročního daňového zvýhodnění na dítě z Kč na Kč. V návrhu jsou obsaženy určité úpravy podmínek pro použití odčitatelných položek: možnost odečtu penzijního pojištění poskytovaného institucemi penzijního pojištění v EU a EHP; zpřísnění podmínek pro odčitatelné položky u daňových nerezidentů; změny v opravách základu daně v případě nesplnění podmínek pro poskytování odpočtu hypotéčních úroků.

4 Plnění z životního pojištění, které není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, by dle návrhu bylo možné snížit od roku 2011 pro účely stanovení základu daně pouze o pojistné zaplacené poplatníkem, nikoliv však již zaměstnavatelem. Novela navrhuje zrušení osvobození důchodů u výdělečných důchodců: pokud bude mít pracující důchodce příjmy ze závislé činnosti nebo z podnikání nebo z pronájmu a součet těchto příjmů po odečtu případných výdajů přesáhne v kalendářním roce Kč, pak důchod, který pobírá, bude celý podléhat běžnému zdanění. Nově budou zaměstnavatelé povinni podávat měsíční hlášení o srážených a odvedených zálohách na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Co se týče ministerstvem zamýšlených změn v oblasti zaměstnaneckých benefitů, ty nakonec do návrhu novely začleněny nebyly, takže v této oblasti by nemělo v roce 2011 dojít k žádným změnám oproti současné úpravě. Spořitelní a úvěrová družstva Návrh novely ruší osvobození úroků z vkladů u bank v případě spořitelních a úvěrních družstev. Zákon o rezervách Novela navrhuje zrušení možnosti bank podat žádost o tvorbu daňových opravných položek a rezerv nad limit stanovený v zákoně o rezervách. Návrh zpřísňuje úpravu v případě tvorby rezervy na opravu hmotného majetku, nepřevede-li poplatník odpovídající množství peněžních prostředků na samostatný účet do konce termínu pro podání daňového přiznání. Nově by se musela rezerva zrušit ve zdaňovacím období, za které je toto daňové přiznání podáváno, a nikoliv jako dosud v následujícím zdaňovacím období. Václav Baňka, tel.: Ladislav Malůšek, tel.: Návrh novely daňového řádu: čeká nás prodloužení lhůty pro stanovení daně na 5 let? V loňském roce byl schválen nový zákon upravující postup správců daně v daňovém řízení, tzv. daňový řád (zákon č. 280/2009 Sb.). Správci daně by podle daňového řádu měli začít postupovat od 1. ledna příštího roku. Ještě před tím se však daňový řád zřejmě dočká své první novely, která byla v minulých dnech projednávána v připomínkovém řízení a nyní se očekává její schválení vládou. Nejdůležitějším bodem návrhu novely daňového řádu, který ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení, bylo prodloužení lhůty pro stanovení daně ze tří na pět let. Jde o návrh, který reflektuje požadavek Koaliční smlouvy. Tato změna by poskytla správcům daně více času zahájit a provádět daňovou kontrolu v porovnání se současným stavem a původně navrhovanou úpravou Daňového řádu. Podle posledních informací však ministerstvo financí tento bod novely do dalšího legislativního procesu zatím nepošle. Ministerstvo uznalo, že zahrnutí takto zásadní změny do víceméně technické novely Daňového řádu by bylo nesystémové. Zároveň však ministerstvo uvedlo,

5 že prodloužení lhůty pro vyměření daně znovu navrhne v rámci další etapy daňové reformy v souvislosti se zaváděním tzv. jednotných inkasních míst. Navrhovaná novela daňového řádu však přináší i změny, které daňoví poplatníci jednoznačně přivítají. Kromě některých čistě technických zpřesnění novela zahrne prokuristy mezi osoby, které mohou jednat přímo jménem své obchodní společnosti se správcem daně podobně jako statutární orgán. Jak ukazuje nedávný rozsudek Nejvyššího správního soudu (viz náš další článek v tomto čísle Finančních aktualit), tato změna reaguje na některé praktické problémy při jednání se správci daně. Dále novela přinese významné zpřesnění pořadí daňových nedoplatků pro započítávání plateb daní, díky němuž nebudou na daňových účtech zbytečně nabíhat úroky z prodlení. Pro úplnost uvádíme, že navrhovaná novela se netýká pouze daňového řádu, ale obsahuje také dílčí změny některých dalších zákonů. Za zmínku stojí především navrhovaná změna zákona o daních z nemovitostí, která rozšíří možnost správců daně o vyměření této daně hromadným předpisným seznamem. Důvodová zpráva k novele v této souvislosti poukazuje na záměr ministerstva financí zpřístupnit hromadné předpisné seznamy online. Lze očekávat, že schválení návrhu vládou a následně oběma komorami Parlamentu bude vcelku rychlé a novela dle záměru ministerstva financí nabude účinnosti spolu s celým daňovým řádem 1. ledna příštího roku. O dalším vývoji vás budeme informovat v příštích vydáních Finančních aktualit. Petr Toman, tel.: Eva Doložílková, tel.: Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Ministerstvo financí vydalo informaci k uplatňování 10k zákona o dani z přidané hodnoty. Tento paragraf se týká určení místa plnění u služeb poskytovaných osobám povinným k dani se sídlem či místem podnikání mimo Evropskou unii, které jsou však registrovány k DPH v České republice ( zahraniční plátci ). Ustanovení se tedy netýká osob se sídlem či místem podnikání v jiném členském statě EU. Místo plnění pro účely DPH je v takovém případě (s výjimkou služeb uvedených v 10 10j zákona a s výjimkou služeb od daně osvobozených) v Česku, pokud zde dochází ke skutečnému užití či spotřebě služby. Vzhledem k nejasnostem v určování místa skutečného užití či spotřeby ministerstvo zveřejnilo některé příklady sporných dodávek a rovněž metody stanovení místa určení. Jako příklady služeb, u nichž se v případě poskytnutí zahraničním plátcům stanoví jako místo plnění Česká republika, jsou uváděny zejména prezentace produktů na specializovaných seminářích organizovaných v Česku, propagace produktů v českých sdělovacích prostředcích a zajištění školení ke konkrétnímu produktu pro distributory v Česku. V případě poskytnutí reklamní služby ve sdělovacích prostředcích více států včetně České republiky by se v Česku danila jen proporcionální část dodávky. U přepravních služeb ministerstvo vychází z předpokladu, že přeprava může být spotřebována pouze tehdy, byla-li dokončena. V rámci tohoto přístupu je pak za místo plnění u přeprav poskytnutých zahraničním plátcům považována Česká republika pouze v případě, že přeprava na jejím území

6 končí. Pokud je taková přeprava poskytována osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, DPH má být přiznána příjemcem služby v rámci systému reverse-charge. U zpracovatelských služeb ministerstvo předpokládá, že je tato služba spotřebována v Česku, zůstává-li zboží po dokončení zpracovatelské operace na českém území. Při dodávkách práce na movité věci zahraničním plátcům v Česku musí být dodavatel v těsném kontaktu s odběratelem a rozdílně fakturovat práce na zboží, které je následně dodáno mimo území České republiky, a na zboží, které zde zůstává. V případech poskytování poradenských služeb zahraničním plátcům se místo plnění nachází v Česku například u právních služeb souvisejících s českým právním řádem či s uzavíráním obchodních smluv v České republice, a dále u zpracování českých daňových přiznání a při zastupování zahraniční společnosti před českými státními orgány. Petr Toman, tel.: Martina Koucká, tel.: Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení V jednom z nedávných rozsudků (1 Afs 32/ ze dne 24. června 2010) se Nejvyšší správní soud zabýval postavením prokuristy v daňovém řízení. Dle obchodního zákoníku prokurou zmocňuje podnikatel prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Nejvyšší správní soud poukázal na odlišné postavení prokuristy a statutárního orgánu a na postavení prokuristy z hlediska veřejného práva. Jak Nejvyšší správní soud zdůraznil, prokurista je osobou, jež má za úkol zabezpečit provoz podniku, není ovšem osobou oprávněnou či povinnou plnit závazky a povinnosti, které pro společnost vyplývají z norem veřejného práva. To znamená, že není bez dalšího oprávněn provádět za podnikatele úkony, které vůči státu činí samotný podnikatel jako daňový subjekt. Podle zákona o správě daní a poplatků za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ni jednat, tj. zákonný zástupce. Prokurista je smluvním zástupcem podnikatele, a aby byl prokurista oprávněn zastupovat společnost v daňovém řízení, muselo by být takové zmocnění výslovně obsaženo např. v listině o udělení prokury či v samostatné plné moci. Pokud takovéto samostatné zmocnění neexistuje, není prokurista k provádění jakýchkoliv úkonů v daňovém řízení za příslušnou společnost oprávněn. Vzhledem k tomu, že postavení prokuristy v daňovém řízení dle současné legislativní úpravy způsobovalo společnostem řadu problémů, daňový řád účinný od 1. ledna 2011 již tuto otázku výslovně upravuje tak, že prokuristovi přiznává status samostatného zástupce. Petr Toman, tel.: Jana Ptáčková, tel.:

7 LEGISLATIVA Návrh novely zákona o přeměnách a souvisejících zákonů Dne 16. září 2009 byla zveřejněna novela směrnic EU upravující společenstevní právo. Na povinnost implementace této novely do 30. června 2011 reagovalo ministerstvo spravedlnosti přípravou rozsáhlé novely zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách společností. Návrh této novely byl nyní postoupen do meziresortního připomínkového řízení. Schválení lze očekávat na jaře Cílem navrhované novely je zejména nová či přesnější úprava vybraných oblastí přeměn obchodních společností. Společnostem by se měly změnit některé informační povinnosti, které jsou v mnoha ohledech zatěžující. Jedním z kroků v tomto směru bude intenzivnější využití internetových stránek společností, které tak nebudou nuceny zveřejňovat informace v Obchodním věstníku či zasílat společníkům vybrané dokumenty, pokud tyto budou umístěny na webových stránkách společností v předepsaných termínech. Novela navrhuje umožnění všech forem přeshraničních přeměn. Směrnice EU v tuto chvíli výslovně upravuje pouze přeshraniční fúzi kapitálových společností. Jelikož je však ve světle poslední judikatury Evropského soudního dvora sporné, zdali omezení ostatních přeměn (například rozdělení, přemístění sídla společnosti) není v rozporu se základními svobodami, zejména pak svobodou usazování, povoluje návrh nad současný rámec směrnice EU všechny formy přeměn s přeshraničním prvkem. Lze očekávat, že takováto úprava bude zároveň konkurenční výhodou oproti méně flexibilním lokálním úpravám v jiných členských státech EU. S touto změnou souvisí i flexibilnější úprava rozhodného dne, od něhož je přeměna účinná pro účely daně z příjmů a účetnictví. Jelikož některé právní úpravy v jiných členských státech EU spojují tento den výhradně se dnem zápisu do obchodního rejstříku či obdobné evidence, navrhuje se, aby bylo možné stanovit rozhodný den nejen retroaktivně, ale i do budoucna (rozhodný den by tak následoval po schválení přeměny valnými hromadami či společníky). Součástí novely je i novela zákona o daních z příjmů, která především reaguje na umožnění všech forem přeshraničních přeměn a možnosti posunout rozhodný den až ke dni zápisu přeměny do obchodního rejstříku (lhůty pro podání daňových přiznání atp.). Novela zákona o účetnictví a vyhláška k zákonu nově definují moment otevírání a uzavírání účetních knih v případě přeměny, a to jak pro vnitrostátní, tak pro přeshraniční fúze. Novela vyhlášky k zákonu o účetnictví také v této souvislosti mění způsob účtování oceňovacího rozdílu a goodwillu. Nově se bude ocenění reálnými hodnotami zohledňovat až v zahajovací rozvaze. Goodwill bude moci být odpisován i po dobu kratší nebo delší než 60 měsíců v závislosti na době použitelnosti goodwillu. Novela rovněž definuje časový okamžik, ke kterému vzniká goodwill počítaný na základě ocenění posudkem znalce. Účinnost novely zákona o přeměnách je navrhována na 1. červenec 2011, tedy nejzazší termín pro implementaci zmíněné směrnice EU. Přeměny, u nichž bude projekt přeměny připraven před tímto datem, bude možné dokončit podle dosavadních předpisů. Účinnost novely zákona o účetnictví je v návrhu stanovena již na 1. ledna Je možné, že toto datum ještě dozná změn tak, aby účinnost novel obou předpisů byla navzájem sladěna.

8 Eugen Oehm, tel.: Milan Flosman, tel.: Návrh novely zákona o kolektivním investování Ministerstvo financí předložilo v srpnu do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a některé další zákony. Návrh je předkládán především z důvodu implementace směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2009/65/ES, o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, známé pod anglickou zkratkou UCITS IV, a souvisejících prováděcích předpisů. Směrnice UCITS IV (stejně jako předchozí směrnice UCITS III) se vztahuje na tzv. standardní fondy, což jsou takové, jejichž cenné papíry mohou být nabízeny i v jiném než v domovském členském státě na základě tzv. jednotného evropského pasu. UCITS IV dále prohlubuje harmonizaci právní úpravy standardních fondů. Mezi hlavní změny, které UCITS IV přináší a které návrh novely transponuje, patří: umožnění přeshraničních přeměn standardních fondů, zavedení tzv. struktury master-feeder, sjednocení klíčových informací předkládaných investorům standardních fondů do jednotného dokumentu, tzv. sdělení klíčových informací, zakotvení tzv. pasu investiční společnosti a zjednodušení systému s tím spojené notifikace. Návrh nezavádí žádné další formy přeměn fondů než ty, které jsou v zákoně již zakotveny, tj. sloučení a splynutí podílových fondů. Nově je stanoven pouze postup schvalování přeshraničního splynutí a sloučení standardních fondů. Návrh dále upravuje orgán dohledu, který tuto přeměnu povoluje, a způsob informování podílníků zúčastněných fondů. Zavedení struktury fondů master-feeder (návrh používá české termíny řídící standardní fond a podřízený standardní fond ) by mělo umožnit tzv. pooling obhospodařovaného majetku: podřízený fond by shromažďoval prostředky od investorů a následně by je investoval do řídícího fondu (nemusel by dodržovat principy diverzifikace portfolia, ale naopak by investoval více než 85 % svého majetku do cenných papírů vydávaných řídícím fondem). Řídící fond by takto shromážděné prostředky z několika podřízených fondů dále investoval při dodržení standardních pravidel diverzifikace. Společným obhospodařováním majetku více podřízených fondů na úrovni řídícího fondu by bylo dosaženo snížení celkových nákladů na obhospodařování majetku. Podřízený fond přitom může být založený v jiném státě než řídící fond a investor by tak měl možnost komunikovat ve svém jazyce a zároveň profitovat z nižších nákladů. Nově by mělo být povoleno, aby investiční společnost se sídlem v jiném členském státu EU v České republice vytvářela a obhospodařovala standardní fondy kolektivního investování. Návrh novely také přináší významné změny nesouvisející s implementací UCITS IV, např. v oblasti fondů kvalifikovaných investorů (FKI). Nově by FKI ve formě investičního fondu mohl uvádět své akcie na regulovaný veřejný trh, kde by se s nimi obchodovalo za obdobných podmínek jako v případě běžné akciové společnosti. Pokud by ČNB uvedení na regulovaný veřejný trh schválila, pro fond by již neplatilo omezení okruhu a počtu investorů, ani jejich minimální investice.

9 Dále by mělo být možné, aby FKI ve formě investičního fondu za určitých podmínek požádal ČNB o odnětí povolení k činnosti investičního fondu. Tím by se stal standardní akciovou společností. U ostatních typů investičních fondů změna předmětu podnikání nebude ani nadále přípustná. Úplata za obhospodařování FKI bude moci být nově stanovena způsobem uvedeným ve statutu (dosud zákon povoluje pouze několik uvedených metod). Nově bude výslovně a jednoznačně stanoveno, že FKI musí mít vždy nejméně dva investory (pokud nebude uveden na regulovaný veřejný trh). Návrh novely může doznat jistých změn v průběhu připomínkového řízení či legislativního procesu. Účinnost novely je navržena od 1. července O dalším vývoji Vás budeme informovat. Karel Engliš, tel.: Jana Švecová, tel.: EU a OECD Nedávné rozhodnutí nizozemského regionálního soudu ve věci zdanění nerezidentů na hrubém základě V srpnu 2010 nizozemský regionální soud rozhodl v případu, v němž si francouzská společnost zažádala o částečné vrácení nizozemské srážkové daně z dividend vyplacených z Nizozemska. Podle nizozemského daňového práva jsou dividendy vyplácené do zahraničí předmětem srážkové daně, přičemž základem pro výpočet je hrubá částka bez možnosti odečtu případných souvisejících nákladů. Na druhé straně nizozemští daňoví rezidenti mají možnost uplatnit v daňovém základě související náklady. Společnost žádala o částečné vrácení daně zaplacené v letech V daném případě soud sice z důvodu nedostatečného prokázání relevantních okolností rozhodl v neprospěch společnosti, nicméně podpořil základní argument, že zdanění příjmů nerezidentů na hrubém základě, tj. bez možnosti odečtu souvisejících nákladů, zatímco rezidenti takovou možnost mají, je diskriminační. Rozhodnutí nizozemského soudu je také v souladu se stanoviskem generálního advokáta Evropského soudního dvoru ve věci Komise vs. Portugalsko (C-105/08). Česká republika na základě upozornění Evropské komise začlenila v roce 2009 do svého právního řádu možnost odečtu souvisejících nákladů pro některé příjmy daňových nerezidentů. Tato změna nebyla aplikovaná jako retroaktivní, daňoví nerezidenti ji mohli poprvé uplatnit za zdaňovací období roku Výše zmíněná rozhodnutí ale jistě posílí pozici zahraničních osob, které by chtěly žádat o vrácení daně sražené před rokem 2009, a to s poukazem na obdobné diskriminující ustanovení. Martin Houska, tel.: Miroslava Švedová, tel.:

10 JEDNOU VĚTOU Vláda předložila Sněmovně novelu zákona o pobytu cizinců, která má zavést povolení k pobytu s biometrickými údaji či spoluodpovědnost zaměstnavatelů za zaměstnané cizince. Evropská komise v červnu tohoto roku schválila program podpory filmového průmyslu v České republice, filmaři tak mohou od 21. června 2010 získat dotace na tvorbu svých děl. Vláda schválila elektronizaci Sbírky zákonů a jejich vzniku. Vláda odmítla bankovní daň, kterou na nedávném summitu Evropské rady navrhovala Evropská komise. Ministerstvo financí během letošního léta sjednalo dvě mezinárodní Dohody o výměně informací v daňových záležitostech, a to s jurisdikcemi Ostrova Man a Guernsey. Začátkem srpna byl v Minsku podepsán Protokol ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Běloruskem. V srpnu proběhlo druhé kolo jednání o smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Hong Kongem a byla parafována obdobná smlouva s Barbadosem. Evropská komise postoupila k veřejné diskusi návrh změny Směrnice EU 2003/49/EC o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Podnikatelé - výdajové paušály Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro PRAHU Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Havlíčkově Brodě Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Finanční úřad v Pardubicích 1 Daňové identifikační číslo CZ 9717 Identifikační číslo 9717 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 3 Daňové přiznání 1) 1)

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

www. danovezakony.cz

www. danovezakony.cz Informace: www.danove zakony.cz DAŇOVÉ ZÁKONY 1 Aktualizační servis 2014 DE IURE DAŇOVÉ ZÁKONY www. danovezakony.cz 365.cz 06_2014 www.danove zakony.cz Informace: www.danove zakony.cz DAŇOVÉ ZÁKONY 2 Aktualizační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NÁHRADA ZÁKONA O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY Dne 15. května 2013, zákon se staronovým názvem,

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2012 leden 2012

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. 145/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015 Aktuálně k dani z příjmů FO Irena Tinková 2014/2015 Zaměřeno na drobné podnikatele a všechny, kdo si sami sestavují daňové přiznání Harmonogram 9:30 10:30 aktuálně daň z příjmů fyzických osob, daňový řád,

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

Návrh Komise EU na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013 JEDNOU VĚTOU

Návrh Komise EU na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013 JEDNOU VĚTOU Červen 2010 Vítám Vás v červnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V nedávné době postihla

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více