Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení"

Transkript

1 Září 2010 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika, zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme informace o návrhu novely zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách a dále návrhu novely daňového řádu. Oba návrhy připravené ministerstvem financí teprve čekají na schválení vládou, proto budeme další vývoj sledovat a včas Vás informovat o změnách. Obě navrhované novely by měly nabýt účinnosti 1. ledna Velmi významné změny přinese novela zákona o přeměnách s předpokládanou účinností od července 2011, s níž souvisí i navrhované změny v zákonu o daních z příjmů a účetních předpisech. V neposlední řadě také upozorňujeme na připravovanou novelu zákona o kolektivním investování, která je v současné době rovněž ve fázi připomínkového řízení. Věříme, že Vám toto číslo Finančních aktualit přinese informace, které využijete ve své praxi. DANĚ, POJIŠTĚNÍ Návrh novely zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách Návrh novely daňového řádu: čeká nás prodloužení lhůty pro stanovení daně na 5 let? LEGISLATIVA Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení Návrh novely zákona o přeměnách a souvisejících zákonů Návrh novely zákona o kolektivním investování EU a OECD Nedávné rozhodnutí nizozemského regionálního soudu ve věci zdanění nerezidentů na hrubém základě JEDNOU VĚTOU

2 Návrh novely zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách Ministerstvo financí připravilo relativně rozsáhlou novelu zákona o daních z příjmů a novelu zákona o rezervách, které by měly nabýt účinnosti 1. ledna V následujícím textu shrnujeme nejvýznamnější body, jež by tyto novely měly přinést. Lze očekávat, že v rámci následného legislativního procesu dojde k úpravám v návrzích novel, níže uvedený text vychází ze znění po ukončení vnějšího připomínkového řízení. Příjmy z ekologických zdrojů Návrh počítá se zrušením osvobození příjmů z ekologických zdrojů a zařízení uvedených do provozu po 31. prosinci Poplatníci, jejichž zařízení budou uvedena do provozu do tohoto data, budou moci osvobození ještě využít. V případě, že se bude jednat o právnické osoby, budou nově od 1. ledna 2011 po dobu využívání osvobození příjmů povinny uplatňovat odpisy majetku v nejvyšší přípustné míře bez možnosti přerušení odpisování. Návrh tohoto pravidla se vztahuje na všechna zařízení po dobu uplatňování osvobození, a to i na ta, která byla uvedena do užívání před účinností této novely. Finanční leasing Návrh nově zavádí minimální dobu nájmu i pro majetek zařazený ve 4. a 5. odpisové skupině. Mimoto umožňuje uplatnění odstupného při postoupení leasingové smlouvy v základu daně formou daňových odpisů v případě, že se tato částka v souladu s účetními předpisy stane součástí vstupní ceny majetku. Porušení podmínek pro daňovou uznatelnost nákladů Nově se navrhuje, aby poplatník právnická osoba nemusel podávat dodatečná daňová přiznání za předchozí období, pokud následně poruší podmínky pro daňovou uznatelnost nákladů (např. z titulu finančního leasingu), ale aby úpravu základu daně z titulu tohoto porušení provedl ve zdaňovacím období, ve kterém k porušení podmínek došlo. Tím by se sjednotil postup s poplatníky fyzickými osobami, u kterých platí obdobné pravidlo. Prodej pozemku Stejně jako u pozemku nabytého úplatně se navrhuje, aby daňový výdaj při prodeji pozemku nabytého darem nebo děděním byl omezen do výše příjmů z prodeje. Daňový výdaj bude určen jako reprodukční pořizovací cena evidovaná podle zákona o účetnictví. Paušál na dopravu V návrhu se upřesňuje ustanovení zavedené v loňském roce, které umožňuje poplatníkům použít místo skutečných výdajů na provoz vozidla v rámci podnikání tzv. výdajový paušál ve výši Kč měsíčně na jedno auto. Cílem upřesnění je zamezit zneužívání tohoto ustanovení: například zabránit spoluvlastníkům jednoho auta, aby paušál využili dvakrát, a rovněž zamezit střídání paušálu a skutečných výdajů u jednoho vozidla v průběhu roku. Další upřesnění se týká krácení paušálu v případě pořízení auta v průběhu měsíce, přenechání vozidla jiným osobám, použití paušálu u neziskových organizací a vymezení parkovného. Fikce, že všechna ostatní auta jsou využívána výlučně k podnikatelským účelům, když poplatník uplatní u jednoho vozidla krácený paušál z důvodů použití tohoto vozu i pro soukromé účely, bude zrušena. Pokud budou k soukromým účelům využívána také další auta, krácený paušál bude aplikován i u nich. Komponentní odpisování

3 Účetní předpisy umožnily od roku 2010, aby si účetní jednotky pro určitý majetek zvolily metodu tzv. komponentního odpisování, tedy metodu, kterou používají Mezinárodní účetní standardy. Ta spočívá v tom, že jeden hmotný majetek může být rozdělen na části komponenty, které mají různou dobu životnosti. Jedná se tedy o možnost vydělení samostatných částí majetku, které mají odlišnou dobu použitelnosti než majetek samotný. Jeden majetek tak lze rozdělit na několik částí s různou dobu účetního odpisování. V navrhované novele zákona o daních z příjmů se k metodě komponentního odpisování pro daňové účely nepřihlíží. Pokud tedy poplatník použije v účetnictví metodu komponentního odpisování, bude pro účely stanovení základu daně postupovat tak, jako kdyby tuto metodu nepoužil, a výsledek hospodaření upraví o všechny vlivy vzniklé použitím této účetní metody odpisování. Dary, podpora vzdělávání Návrh rozšiřuje okruh fyzických osob, kterým je možné poskytnout dar odčitatelný od základu daně, o starobní důchodce, kteří byli v době přiznání starobního důchodu poživateli invalidního důchodu. Návrh nově upravuje, že pro odčitatelnost darů zahraničním osobám (fyzickým i právnickým) z EU, Norska a Islandu bude rozhodující splnění podmínek stanovených v českém zákoně o daních z příjmů pro dary poskytnuté českým osobám, nikoliv splnění podmínek stanovených v zahraničních právních předpisech. S cílem podpořit vzdělávání návrh zvyšuje limit pro odpočet darů od základu daně z 5 % na 10 %, a to v případě darů poskytnutých středním školám a vyšším odborným školám na pořízení materiálu nebo zařízení či na opravy a modernizaci zařízení využívaných pro účely praktického vyučování. Závazky Návrh počítá s tím, že právní nástupce poplatníka, který zanikl bez provedení likvidace, si může snížit základ daně o hodnotu zaniklých závazků, které původní dlužník zaniklý poplatník již dodanil. Obdobně by postupoval i právní nástupce fyzické osoby. Daňový odpis pohledávek Návrh zpřesňuje podmínky pro daňový odpis pohledávek. Jednou z podmínek je, že se musí jednat o pohledávku, u níž lze tvořit opravné položky podle zákona o rezervách. Zpřesnění spočívá v tom, že je tato podmínka vypuštěna a vymezena naopak negativně, tzn. že jsou explicitně vyloučeny pohledávky nabyté bezúplatně a pohledávky vzniklé mezi spojenými osobami. Fondy kolektivního investování Novela stanoví, že 5% sazba daně se použije i v případě srovnatelných subjektů kolektivního investování z jiných států EU, Norska a Islandu, pokud tyto splní další podmínky vymezené novelou. Zdanění fyzických osob Roční sleva na poplatníka by se podle návrhu od roku 2011 snižovala ze současných Kč na Kč, tedy o 100 Kč měsíčně. Dále se navrhuje snížení ročního daňového zvýhodnění na dítě z Kč na Kč. V návrhu jsou obsaženy určité úpravy podmínek pro použití odčitatelných položek: možnost odečtu penzijního pojištění poskytovaného institucemi penzijního pojištění v EU a EHP; zpřísnění podmínek pro odčitatelné položky u daňových nerezidentů; změny v opravách základu daně v případě nesplnění podmínek pro poskytování odpočtu hypotéčních úroků.

4 Plnění z životního pojištění, které není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, by dle návrhu bylo možné snížit od roku 2011 pro účely stanovení základu daně pouze o pojistné zaplacené poplatníkem, nikoliv však již zaměstnavatelem. Novela navrhuje zrušení osvobození důchodů u výdělečných důchodců: pokud bude mít pracující důchodce příjmy ze závislé činnosti nebo z podnikání nebo z pronájmu a součet těchto příjmů po odečtu případných výdajů přesáhne v kalendářním roce Kč, pak důchod, který pobírá, bude celý podléhat běžnému zdanění. Nově budou zaměstnavatelé povinni podávat měsíční hlášení o srážených a odvedených zálohách na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Co se týče ministerstvem zamýšlených změn v oblasti zaměstnaneckých benefitů, ty nakonec do návrhu novely začleněny nebyly, takže v této oblasti by nemělo v roce 2011 dojít k žádným změnám oproti současné úpravě. Spořitelní a úvěrová družstva Návrh novely ruší osvobození úroků z vkladů u bank v případě spořitelních a úvěrních družstev. Zákon o rezervách Novela navrhuje zrušení možnosti bank podat žádost o tvorbu daňových opravných položek a rezerv nad limit stanovený v zákoně o rezervách. Návrh zpřísňuje úpravu v případě tvorby rezervy na opravu hmotného majetku, nepřevede-li poplatník odpovídající množství peněžních prostředků na samostatný účet do konce termínu pro podání daňového přiznání. Nově by se musela rezerva zrušit ve zdaňovacím období, za které je toto daňové přiznání podáváno, a nikoliv jako dosud v následujícím zdaňovacím období. Václav Baňka, tel.: Ladislav Malůšek, tel.: Návrh novely daňového řádu: čeká nás prodloužení lhůty pro stanovení daně na 5 let? V loňském roce byl schválen nový zákon upravující postup správců daně v daňovém řízení, tzv. daňový řád (zákon č. 280/2009 Sb.). Správci daně by podle daňového řádu měli začít postupovat od 1. ledna příštího roku. Ještě před tím se však daňový řád zřejmě dočká své první novely, která byla v minulých dnech projednávána v připomínkovém řízení a nyní se očekává její schválení vládou. Nejdůležitějším bodem návrhu novely daňového řádu, který ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení, bylo prodloužení lhůty pro stanovení daně ze tří na pět let. Jde o návrh, který reflektuje požadavek Koaliční smlouvy. Tato změna by poskytla správcům daně více času zahájit a provádět daňovou kontrolu v porovnání se současným stavem a původně navrhovanou úpravou Daňového řádu. Podle posledních informací však ministerstvo financí tento bod novely do dalšího legislativního procesu zatím nepošle. Ministerstvo uznalo, že zahrnutí takto zásadní změny do víceméně technické novely Daňového řádu by bylo nesystémové. Zároveň však ministerstvo uvedlo,

5 že prodloužení lhůty pro vyměření daně znovu navrhne v rámci další etapy daňové reformy v souvislosti se zaváděním tzv. jednotných inkasních míst. Navrhovaná novela daňového řádu však přináší i změny, které daňoví poplatníci jednoznačně přivítají. Kromě některých čistě technických zpřesnění novela zahrne prokuristy mezi osoby, které mohou jednat přímo jménem své obchodní společnosti se správcem daně podobně jako statutární orgán. Jak ukazuje nedávný rozsudek Nejvyššího správního soudu (viz náš další článek v tomto čísle Finančních aktualit), tato změna reaguje na některé praktické problémy při jednání se správci daně. Dále novela přinese významné zpřesnění pořadí daňových nedoplatků pro započítávání plateb daní, díky němuž nebudou na daňových účtech zbytečně nabíhat úroky z prodlení. Pro úplnost uvádíme, že navrhovaná novela se netýká pouze daňového řádu, ale obsahuje také dílčí změny některých dalších zákonů. Za zmínku stojí především navrhovaná změna zákona o daních z nemovitostí, která rozšíří možnost správců daně o vyměření této daně hromadným předpisným seznamem. Důvodová zpráva k novele v této souvislosti poukazuje na záměr ministerstva financí zpřístupnit hromadné předpisné seznamy online. Lze očekávat, že schválení návrhu vládou a následně oběma komorami Parlamentu bude vcelku rychlé a novela dle záměru ministerstva financí nabude účinnosti spolu s celým daňovým řádem 1. ledna příštího roku. O dalším vývoji vás budeme informovat v příštích vydáních Finančních aktualit. Petr Toman, tel.: Eva Doložílková, tel.: Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Ministerstvo financí vydalo informaci k uplatňování 10k zákona o dani z přidané hodnoty. Tento paragraf se týká určení místa plnění u služeb poskytovaných osobám povinným k dani se sídlem či místem podnikání mimo Evropskou unii, které jsou však registrovány k DPH v České republice ( zahraniční plátci ). Ustanovení se tedy netýká osob se sídlem či místem podnikání v jiném členském statě EU. Místo plnění pro účely DPH je v takovém případě (s výjimkou služeb uvedených v 10 10j zákona a s výjimkou služeb od daně osvobozených) v Česku, pokud zde dochází ke skutečnému užití či spotřebě služby. Vzhledem k nejasnostem v určování místa skutečného užití či spotřeby ministerstvo zveřejnilo některé příklady sporných dodávek a rovněž metody stanovení místa určení. Jako příklady služeb, u nichž se v případě poskytnutí zahraničním plátcům stanoví jako místo plnění Česká republika, jsou uváděny zejména prezentace produktů na specializovaných seminářích organizovaných v Česku, propagace produktů v českých sdělovacích prostředcích a zajištění školení ke konkrétnímu produktu pro distributory v Česku. V případě poskytnutí reklamní služby ve sdělovacích prostředcích více států včetně České republiky by se v Česku danila jen proporcionální část dodávky. U přepravních služeb ministerstvo vychází z předpokladu, že přeprava může být spotřebována pouze tehdy, byla-li dokončena. V rámci tohoto přístupu je pak za místo plnění u přeprav poskytnutých zahraničním plátcům považována Česká republika pouze v případě, že přeprava na jejím území

6 končí. Pokud je taková přeprava poskytována osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, DPH má být přiznána příjemcem služby v rámci systému reverse-charge. U zpracovatelských služeb ministerstvo předpokládá, že je tato služba spotřebována v Česku, zůstává-li zboží po dokončení zpracovatelské operace na českém území. Při dodávkách práce na movité věci zahraničním plátcům v Česku musí být dodavatel v těsném kontaktu s odběratelem a rozdílně fakturovat práce na zboží, které je následně dodáno mimo území České republiky, a na zboží, které zde zůstává. V případech poskytování poradenských služeb zahraničním plátcům se místo plnění nachází v Česku například u právních služeb souvisejících s českým právním řádem či s uzavíráním obchodních smluv v České republice, a dále u zpracování českých daňových přiznání a při zastupování zahraniční společnosti před českými státními orgány. Petr Toman, tel.: Martina Koucká, tel.: Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení V jednom z nedávných rozsudků (1 Afs 32/ ze dne 24. června 2010) se Nejvyšší správní soud zabýval postavením prokuristy v daňovém řízení. Dle obchodního zákoníku prokurou zmocňuje podnikatel prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Nejvyšší správní soud poukázal na odlišné postavení prokuristy a statutárního orgánu a na postavení prokuristy z hlediska veřejného práva. Jak Nejvyšší správní soud zdůraznil, prokurista je osobou, jež má za úkol zabezpečit provoz podniku, není ovšem osobou oprávněnou či povinnou plnit závazky a povinnosti, které pro společnost vyplývají z norem veřejného práva. To znamená, že není bez dalšího oprávněn provádět za podnikatele úkony, které vůči státu činí samotný podnikatel jako daňový subjekt. Podle zákona o správě daní a poplatků za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ni jednat, tj. zákonný zástupce. Prokurista je smluvním zástupcem podnikatele, a aby byl prokurista oprávněn zastupovat společnost v daňovém řízení, muselo by být takové zmocnění výslovně obsaženo např. v listině o udělení prokury či v samostatné plné moci. Pokud takovéto samostatné zmocnění neexistuje, není prokurista k provádění jakýchkoliv úkonů v daňovém řízení za příslušnou společnost oprávněn. Vzhledem k tomu, že postavení prokuristy v daňovém řízení dle současné legislativní úpravy způsobovalo společnostem řadu problémů, daňový řád účinný od 1. ledna 2011 již tuto otázku výslovně upravuje tak, že prokuristovi přiznává status samostatného zástupce. Petr Toman, tel.: Jana Ptáčková, tel.:

7 LEGISLATIVA Návrh novely zákona o přeměnách a souvisejících zákonů Dne 16. září 2009 byla zveřejněna novela směrnic EU upravující společenstevní právo. Na povinnost implementace této novely do 30. června 2011 reagovalo ministerstvo spravedlnosti přípravou rozsáhlé novely zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách společností. Návrh této novely byl nyní postoupen do meziresortního připomínkového řízení. Schválení lze očekávat na jaře Cílem navrhované novely je zejména nová či přesnější úprava vybraných oblastí přeměn obchodních společností. Společnostem by se měly změnit některé informační povinnosti, které jsou v mnoha ohledech zatěžující. Jedním z kroků v tomto směru bude intenzivnější využití internetových stránek společností, které tak nebudou nuceny zveřejňovat informace v Obchodním věstníku či zasílat společníkům vybrané dokumenty, pokud tyto budou umístěny na webových stránkách společností v předepsaných termínech. Novela navrhuje umožnění všech forem přeshraničních přeměn. Směrnice EU v tuto chvíli výslovně upravuje pouze přeshraniční fúzi kapitálových společností. Jelikož je však ve světle poslední judikatury Evropského soudního dvora sporné, zdali omezení ostatních přeměn (například rozdělení, přemístění sídla společnosti) není v rozporu se základními svobodami, zejména pak svobodou usazování, povoluje návrh nad současný rámec směrnice EU všechny formy přeměn s přeshraničním prvkem. Lze očekávat, že takováto úprava bude zároveň konkurenční výhodou oproti méně flexibilním lokálním úpravám v jiných členských státech EU. S touto změnou souvisí i flexibilnější úprava rozhodného dne, od něhož je přeměna účinná pro účely daně z příjmů a účetnictví. Jelikož některé právní úpravy v jiných členských státech EU spojují tento den výhradně se dnem zápisu do obchodního rejstříku či obdobné evidence, navrhuje se, aby bylo možné stanovit rozhodný den nejen retroaktivně, ale i do budoucna (rozhodný den by tak následoval po schválení přeměny valnými hromadami či společníky). Součástí novely je i novela zákona o daních z příjmů, která především reaguje na umožnění všech forem přeshraničních přeměn a možnosti posunout rozhodný den až ke dni zápisu přeměny do obchodního rejstříku (lhůty pro podání daňových přiznání atp.). Novela zákona o účetnictví a vyhláška k zákonu nově definují moment otevírání a uzavírání účetních knih v případě přeměny, a to jak pro vnitrostátní, tak pro přeshraniční fúze. Novela vyhlášky k zákonu o účetnictví také v této souvislosti mění způsob účtování oceňovacího rozdílu a goodwillu. Nově se bude ocenění reálnými hodnotami zohledňovat až v zahajovací rozvaze. Goodwill bude moci být odpisován i po dobu kratší nebo delší než 60 měsíců v závislosti na době použitelnosti goodwillu. Novela rovněž definuje časový okamžik, ke kterému vzniká goodwill počítaný na základě ocenění posudkem znalce. Účinnost novely zákona o přeměnách je navrhována na 1. červenec 2011, tedy nejzazší termín pro implementaci zmíněné směrnice EU. Přeměny, u nichž bude projekt přeměny připraven před tímto datem, bude možné dokončit podle dosavadních předpisů. Účinnost novely zákona o účetnictví je v návrhu stanovena již na 1. ledna Je možné, že toto datum ještě dozná změn tak, aby účinnost novel obou předpisů byla navzájem sladěna.

8 Eugen Oehm, tel.: Milan Flosman, tel.: Návrh novely zákona o kolektivním investování Ministerstvo financí předložilo v srpnu do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a některé další zákony. Návrh je předkládán především z důvodu implementace směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2009/65/ES, o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, známé pod anglickou zkratkou UCITS IV, a souvisejících prováděcích předpisů. Směrnice UCITS IV (stejně jako předchozí směrnice UCITS III) se vztahuje na tzv. standardní fondy, což jsou takové, jejichž cenné papíry mohou být nabízeny i v jiném než v domovském členském státě na základě tzv. jednotného evropského pasu. UCITS IV dále prohlubuje harmonizaci právní úpravy standardních fondů. Mezi hlavní změny, které UCITS IV přináší a které návrh novely transponuje, patří: umožnění přeshraničních přeměn standardních fondů, zavedení tzv. struktury master-feeder, sjednocení klíčových informací předkládaných investorům standardních fondů do jednotného dokumentu, tzv. sdělení klíčových informací, zakotvení tzv. pasu investiční společnosti a zjednodušení systému s tím spojené notifikace. Návrh nezavádí žádné další formy přeměn fondů než ty, které jsou v zákoně již zakotveny, tj. sloučení a splynutí podílových fondů. Nově je stanoven pouze postup schvalování přeshraničního splynutí a sloučení standardních fondů. Návrh dále upravuje orgán dohledu, který tuto přeměnu povoluje, a způsob informování podílníků zúčastněných fondů. Zavedení struktury fondů master-feeder (návrh používá české termíny řídící standardní fond a podřízený standardní fond ) by mělo umožnit tzv. pooling obhospodařovaného majetku: podřízený fond by shromažďoval prostředky od investorů a následně by je investoval do řídícího fondu (nemusel by dodržovat principy diverzifikace portfolia, ale naopak by investoval více než 85 % svého majetku do cenných papírů vydávaných řídícím fondem). Řídící fond by takto shromážděné prostředky z několika podřízených fondů dále investoval při dodržení standardních pravidel diverzifikace. Společným obhospodařováním majetku více podřízených fondů na úrovni řídícího fondu by bylo dosaženo snížení celkových nákladů na obhospodařování majetku. Podřízený fond přitom může být založený v jiném státě než řídící fond a investor by tak měl možnost komunikovat ve svém jazyce a zároveň profitovat z nižších nákladů. Nově by mělo být povoleno, aby investiční společnost se sídlem v jiném členském státu EU v České republice vytvářela a obhospodařovala standardní fondy kolektivního investování. Návrh novely také přináší významné změny nesouvisející s implementací UCITS IV, např. v oblasti fondů kvalifikovaných investorů (FKI). Nově by FKI ve formě investičního fondu mohl uvádět své akcie na regulovaný veřejný trh, kde by se s nimi obchodovalo za obdobných podmínek jako v případě běžné akciové společnosti. Pokud by ČNB uvedení na regulovaný veřejný trh schválila, pro fond by již neplatilo omezení okruhu a počtu investorů, ani jejich minimální investice.

9 Dále by mělo být možné, aby FKI ve formě investičního fondu za určitých podmínek požádal ČNB o odnětí povolení k činnosti investičního fondu. Tím by se stal standardní akciovou společností. U ostatních typů investičních fondů změna předmětu podnikání nebude ani nadále přípustná. Úplata za obhospodařování FKI bude moci být nově stanovena způsobem uvedeným ve statutu (dosud zákon povoluje pouze několik uvedených metod). Nově bude výslovně a jednoznačně stanoveno, že FKI musí mít vždy nejméně dva investory (pokud nebude uveden na regulovaný veřejný trh). Návrh novely může doznat jistých změn v průběhu připomínkového řízení či legislativního procesu. Účinnost novely je navržena od 1. července O dalším vývoji Vás budeme informovat. Karel Engliš, tel.: Jana Švecová, tel.: EU a OECD Nedávné rozhodnutí nizozemského regionálního soudu ve věci zdanění nerezidentů na hrubém základě V srpnu 2010 nizozemský regionální soud rozhodl v případu, v němž si francouzská společnost zažádala o částečné vrácení nizozemské srážkové daně z dividend vyplacených z Nizozemska. Podle nizozemského daňového práva jsou dividendy vyplácené do zahraničí předmětem srážkové daně, přičemž základem pro výpočet je hrubá částka bez možnosti odečtu případných souvisejících nákladů. Na druhé straně nizozemští daňoví rezidenti mají možnost uplatnit v daňovém základě související náklady. Společnost žádala o částečné vrácení daně zaplacené v letech V daném případě soud sice z důvodu nedostatečného prokázání relevantních okolností rozhodl v neprospěch společnosti, nicméně podpořil základní argument, že zdanění příjmů nerezidentů na hrubém základě, tj. bez možnosti odečtu souvisejících nákladů, zatímco rezidenti takovou možnost mají, je diskriminační. Rozhodnutí nizozemského soudu je také v souladu se stanoviskem generálního advokáta Evropského soudního dvoru ve věci Komise vs. Portugalsko (C-105/08). Česká republika na základě upozornění Evropské komise začlenila v roce 2009 do svého právního řádu možnost odečtu souvisejících nákladů pro některé příjmy daňových nerezidentů. Tato změna nebyla aplikovaná jako retroaktivní, daňoví nerezidenti ji mohli poprvé uplatnit za zdaňovací období roku Výše zmíněná rozhodnutí ale jistě posílí pozici zahraničních osob, které by chtěly žádat o vrácení daně sražené před rokem 2009, a to s poukazem na obdobné diskriminující ustanovení. Martin Houska, tel.: Miroslava Švedová, tel.:

10 JEDNOU VĚTOU Vláda předložila Sněmovně novelu zákona o pobytu cizinců, která má zavést povolení k pobytu s biometrickými údaji či spoluodpovědnost zaměstnavatelů za zaměstnané cizince. Evropská komise v červnu tohoto roku schválila program podpory filmového průmyslu v České republice, filmaři tak mohou od 21. června 2010 získat dotace na tvorbu svých děl. Vláda schválila elektronizaci Sbírky zákonů a jejich vzniku. Vláda odmítla bankovní daň, kterou na nedávném summitu Evropské rady navrhovala Evropská komise. Ministerstvo financí během letošního léta sjednalo dvě mezinárodní Dohody o výměně informací v daňových záležitostech, a to s jurisdikcemi Ostrova Man a Guernsey. Začátkem srpna byl v Minsku podepsán Protokol ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Běloruskem. V srpnu proběhlo druhé kolo jednání o smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Hong Kongem a byla parafována obdobná smlouva s Barbadosem. Evropská komise postoupila k veřejné diskusi návrh změny Směrnice EU 2003/49/EC o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi.

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi. Květen 2010 Vítám Vás v květnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Tentokrát přinášíme

Více

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu Listopad 2010 Vítám Vás v listopadovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Na říjnové schůzi

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Daňová soustava v České republice se skládá z daní (v užším slova smyslu), které jsou upraveny následujícími zákony: Daně: Přímé daně:

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zákonů, které zásadním způsobem zasáhnou do soukromého i podnikatelského práva. Jedná

Více

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 Daňové aspekty převodu bytu do osobního vlastnictví Stížnosti podle daňového

Více

září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte!

září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte! září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte! Snad každý Čech zná pověst o vojsku, které je ukryto v posvátné hoře Blaník a čeká na svůj čas. Ten nastane, až bude české zemi nejhůře. Mám pocit, že se čas blanických

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

Vedle mzdy, platu nebo odměny

Vedle mzdy, platu nebo odměny 9 / 2015 Daňový a účetní 24. dubna 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Daňový pohled na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření,

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 Program: 1. Odsouhlasen zápis z jednání Koordinačního výboru s KDP

Více

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační.

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační. září 2014 Úvodní slovo Jana Bartyzalové Vážení čtenáři, léto je nenávratně pryč a je třeba se těšit na babí léto a užít si podzim plný barev. V zářijových aktualitách Vám přinášíme koktejl informací z

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Projednání zápisů z jednání

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více

Tento článek se věnuje výplatě

Tento článek se věnuje výplatě 17 / 2014 Daňový a účetní 15. srpna 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Zálohy na podíl na zisku od roku 2014 Ing. Ivan Macháček, Ing. Pavla Strakošová Tento článek se věnuje výplatě podílů a záloh

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel,

říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel, říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel, taženi lokomotivou ministerstva financí se jako každý rok řítíme do propasti zcela nového daňového režimu, přičemž název cílové stanice bude

Více

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2014 11. vydání Průběžná aktualizace na www.wolterskluwer.cz/obchod Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536 Odpovědná redaktorka:

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 28.5.2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 28.5.2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 28.5.2015 PŘÍSPĚVEK JE UZAVŘEN S ROZPOREM DPH 450/18.03.15 Uplatnění DPH v případě pobídek v nájemních vztazích.. 13 Předkládají:

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013 Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013 Energy for you www.e4u.cz Obsah I. Profil společnosti 3 II. Obecné údaje o společnosti 3 1. Informace pro investory v přehledu 3 2. Dlouhodobý dividendový

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více