Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení"

Transkript

1 Září 2010 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika, zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme informace o návrhu novely zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách a dále návrhu novely daňového řádu. Oba návrhy připravené ministerstvem financí teprve čekají na schválení vládou, proto budeme další vývoj sledovat a včas Vás informovat o změnách. Obě navrhované novely by měly nabýt účinnosti 1. ledna Velmi významné změny přinese novela zákona o přeměnách s předpokládanou účinností od července 2011, s níž souvisí i navrhované změny v zákonu o daních z příjmů a účetních předpisech. V neposlední řadě také upozorňujeme na připravovanou novelu zákona o kolektivním investování, která je v současné době rovněž ve fázi připomínkového řízení. Věříme, že Vám toto číslo Finančních aktualit přinese informace, které využijete ve své praxi. DANĚ, POJIŠTĚNÍ Návrh novely zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách Návrh novely daňového řádu: čeká nás prodloužení lhůty pro stanovení daně na 5 let? LEGISLATIVA Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení Návrh novely zákona o přeměnách a souvisejících zákonů Návrh novely zákona o kolektivním investování EU a OECD Nedávné rozhodnutí nizozemského regionálního soudu ve věci zdanění nerezidentů na hrubém základě JEDNOU VĚTOU

2 Návrh novely zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách Ministerstvo financí připravilo relativně rozsáhlou novelu zákona o daních z příjmů a novelu zákona o rezervách, které by měly nabýt účinnosti 1. ledna V následujícím textu shrnujeme nejvýznamnější body, jež by tyto novely měly přinést. Lze očekávat, že v rámci následného legislativního procesu dojde k úpravám v návrzích novel, níže uvedený text vychází ze znění po ukončení vnějšího připomínkového řízení. Příjmy z ekologických zdrojů Návrh počítá se zrušením osvobození příjmů z ekologických zdrojů a zařízení uvedených do provozu po 31. prosinci Poplatníci, jejichž zařízení budou uvedena do provozu do tohoto data, budou moci osvobození ještě využít. V případě, že se bude jednat o právnické osoby, budou nově od 1. ledna 2011 po dobu využívání osvobození příjmů povinny uplatňovat odpisy majetku v nejvyšší přípustné míře bez možnosti přerušení odpisování. Návrh tohoto pravidla se vztahuje na všechna zařízení po dobu uplatňování osvobození, a to i na ta, která byla uvedena do užívání před účinností této novely. Finanční leasing Návrh nově zavádí minimální dobu nájmu i pro majetek zařazený ve 4. a 5. odpisové skupině. Mimoto umožňuje uplatnění odstupného při postoupení leasingové smlouvy v základu daně formou daňových odpisů v případě, že se tato částka v souladu s účetními předpisy stane součástí vstupní ceny majetku. Porušení podmínek pro daňovou uznatelnost nákladů Nově se navrhuje, aby poplatník právnická osoba nemusel podávat dodatečná daňová přiznání za předchozí období, pokud následně poruší podmínky pro daňovou uznatelnost nákladů (např. z titulu finančního leasingu), ale aby úpravu základu daně z titulu tohoto porušení provedl ve zdaňovacím období, ve kterém k porušení podmínek došlo. Tím by se sjednotil postup s poplatníky fyzickými osobami, u kterých platí obdobné pravidlo. Prodej pozemku Stejně jako u pozemku nabytého úplatně se navrhuje, aby daňový výdaj při prodeji pozemku nabytého darem nebo děděním byl omezen do výše příjmů z prodeje. Daňový výdaj bude určen jako reprodukční pořizovací cena evidovaná podle zákona o účetnictví. Paušál na dopravu V návrhu se upřesňuje ustanovení zavedené v loňském roce, které umožňuje poplatníkům použít místo skutečných výdajů na provoz vozidla v rámci podnikání tzv. výdajový paušál ve výši Kč měsíčně na jedno auto. Cílem upřesnění je zamezit zneužívání tohoto ustanovení: například zabránit spoluvlastníkům jednoho auta, aby paušál využili dvakrát, a rovněž zamezit střídání paušálu a skutečných výdajů u jednoho vozidla v průběhu roku. Další upřesnění se týká krácení paušálu v případě pořízení auta v průběhu měsíce, přenechání vozidla jiným osobám, použití paušálu u neziskových organizací a vymezení parkovného. Fikce, že všechna ostatní auta jsou využívána výlučně k podnikatelským účelům, když poplatník uplatní u jednoho vozidla krácený paušál z důvodů použití tohoto vozu i pro soukromé účely, bude zrušena. Pokud budou k soukromým účelům využívána také další auta, krácený paušál bude aplikován i u nich. Komponentní odpisování

3 Účetní předpisy umožnily od roku 2010, aby si účetní jednotky pro určitý majetek zvolily metodu tzv. komponentního odpisování, tedy metodu, kterou používají Mezinárodní účetní standardy. Ta spočívá v tom, že jeden hmotný majetek může být rozdělen na části komponenty, které mají různou dobu životnosti. Jedná se tedy o možnost vydělení samostatných částí majetku, které mají odlišnou dobu použitelnosti než majetek samotný. Jeden majetek tak lze rozdělit na několik částí s různou dobu účetního odpisování. V navrhované novele zákona o daních z příjmů se k metodě komponentního odpisování pro daňové účely nepřihlíží. Pokud tedy poplatník použije v účetnictví metodu komponentního odpisování, bude pro účely stanovení základu daně postupovat tak, jako kdyby tuto metodu nepoužil, a výsledek hospodaření upraví o všechny vlivy vzniklé použitím této účetní metody odpisování. Dary, podpora vzdělávání Návrh rozšiřuje okruh fyzických osob, kterým je možné poskytnout dar odčitatelný od základu daně, o starobní důchodce, kteří byli v době přiznání starobního důchodu poživateli invalidního důchodu. Návrh nově upravuje, že pro odčitatelnost darů zahraničním osobám (fyzickým i právnickým) z EU, Norska a Islandu bude rozhodující splnění podmínek stanovených v českém zákoně o daních z příjmů pro dary poskytnuté českým osobám, nikoliv splnění podmínek stanovených v zahraničních právních předpisech. S cílem podpořit vzdělávání návrh zvyšuje limit pro odpočet darů od základu daně z 5 % na 10 %, a to v případě darů poskytnutých středním školám a vyšším odborným školám na pořízení materiálu nebo zařízení či na opravy a modernizaci zařízení využívaných pro účely praktického vyučování. Závazky Návrh počítá s tím, že právní nástupce poplatníka, který zanikl bez provedení likvidace, si může snížit základ daně o hodnotu zaniklých závazků, které původní dlužník zaniklý poplatník již dodanil. Obdobně by postupoval i právní nástupce fyzické osoby. Daňový odpis pohledávek Návrh zpřesňuje podmínky pro daňový odpis pohledávek. Jednou z podmínek je, že se musí jednat o pohledávku, u níž lze tvořit opravné položky podle zákona o rezervách. Zpřesnění spočívá v tom, že je tato podmínka vypuštěna a vymezena naopak negativně, tzn. že jsou explicitně vyloučeny pohledávky nabyté bezúplatně a pohledávky vzniklé mezi spojenými osobami. Fondy kolektivního investování Novela stanoví, že 5% sazba daně se použije i v případě srovnatelných subjektů kolektivního investování z jiných států EU, Norska a Islandu, pokud tyto splní další podmínky vymezené novelou. Zdanění fyzických osob Roční sleva na poplatníka by se podle návrhu od roku 2011 snižovala ze současných Kč na Kč, tedy o 100 Kč měsíčně. Dále se navrhuje snížení ročního daňového zvýhodnění na dítě z Kč na Kč. V návrhu jsou obsaženy určité úpravy podmínek pro použití odčitatelných položek: možnost odečtu penzijního pojištění poskytovaného institucemi penzijního pojištění v EU a EHP; zpřísnění podmínek pro odčitatelné položky u daňových nerezidentů; změny v opravách základu daně v případě nesplnění podmínek pro poskytování odpočtu hypotéčních úroků.

4 Plnění z životního pojištění, které není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, by dle návrhu bylo možné snížit od roku 2011 pro účely stanovení základu daně pouze o pojistné zaplacené poplatníkem, nikoliv však již zaměstnavatelem. Novela navrhuje zrušení osvobození důchodů u výdělečných důchodců: pokud bude mít pracující důchodce příjmy ze závislé činnosti nebo z podnikání nebo z pronájmu a součet těchto příjmů po odečtu případných výdajů přesáhne v kalendářním roce Kč, pak důchod, který pobírá, bude celý podléhat běžnému zdanění. Nově budou zaměstnavatelé povinni podávat měsíční hlášení o srážených a odvedených zálohách na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Co se týče ministerstvem zamýšlených změn v oblasti zaměstnaneckých benefitů, ty nakonec do návrhu novely začleněny nebyly, takže v této oblasti by nemělo v roce 2011 dojít k žádným změnám oproti současné úpravě. Spořitelní a úvěrová družstva Návrh novely ruší osvobození úroků z vkladů u bank v případě spořitelních a úvěrních družstev. Zákon o rezervách Novela navrhuje zrušení možnosti bank podat žádost o tvorbu daňových opravných položek a rezerv nad limit stanovený v zákoně o rezervách. Návrh zpřísňuje úpravu v případě tvorby rezervy na opravu hmotného majetku, nepřevede-li poplatník odpovídající množství peněžních prostředků na samostatný účet do konce termínu pro podání daňového přiznání. Nově by se musela rezerva zrušit ve zdaňovacím období, za které je toto daňové přiznání podáváno, a nikoliv jako dosud v následujícím zdaňovacím období. Václav Baňka, tel.: Ladislav Malůšek, tel.: Návrh novely daňového řádu: čeká nás prodloužení lhůty pro stanovení daně na 5 let? V loňském roce byl schválen nový zákon upravující postup správců daně v daňovém řízení, tzv. daňový řád (zákon č. 280/2009 Sb.). Správci daně by podle daňového řádu měli začít postupovat od 1. ledna příštího roku. Ještě před tím se však daňový řád zřejmě dočká své první novely, která byla v minulých dnech projednávána v připomínkovém řízení a nyní se očekává její schválení vládou. Nejdůležitějším bodem návrhu novely daňového řádu, který ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení, bylo prodloužení lhůty pro stanovení daně ze tří na pět let. Jde o návrh, který reflektuje požadavek Koaliční smlouvy. Tato změna by poskytla správcům daně více času zahájit a provádět daňovou kontrolu v porovnání se současným stavem a původně navrhovanou úpravou Daňového řádu. Podle posledních informací však ministerstvo financí tento bod novely do dalšího legislativního procesu zatím nepošle. Ministerstvo uznalo, že zahrnutí takto zásadní změny do víceméně technické novely Daňového řádu by bylo nesystémové. Zároveň však ministerstvo uvedlo,

5 že prodloužení lhůty pro vyměření daně znovu navrhne v rámci další etapy daňové reformy v souvislosti se zaváděním tzv. jednotných inkasních míst. Navrhovaná novela daňového řádu však přináší i změny, které daňoví poplatníci jednoznačně přivítají. Kromě některých čistě technických zpřesnění novela zahrne prokuristy mezi osoby, které mohou jednat přímo jménem své obchodní společnosti se správcem daně podobně jako statutární orgán. Jak ukazuje nedávný rozsudek Nejvyššího správního soudu (viz náš další článek v tomto čísle Finančních aktualit), tato změna reaguje na některé praktické problémy při jednání se správci daně. Dále novela přinese významné zpřesnění pořadí daňových nedoplatků pro započítávání plateb daní, díky němuž nebudou na daňových účtech zbytečně nabíhat úroky z prodlení. Pro úplnost uvádíme, že navrhovaná novela se netýká pouze daňového řádu, ale obsahuje také dílčí změny některých dalších zákonů. Za zmínku stojí především navrhovaná změna zákona o daních z nemovitostí, která rozšíří možnost správců daně o vyměření této daně hromadným předpisným seznamem. Důvodová zpráva k novele v této souvislosti poukazuje na záměr ministerstva financí zpřístupnit hromadné předpisné seznamy online. Lze očekávat, že schválení návrhu vládou a následně oběma komorami Parlamentu bude vcelku rychlé a novela dle záměru ministerstva financí nabude účinnosti spolu s celým daňovým řádem 1. ledna příštího roku. O dalším vývoji vás budeme informovat v příštích vydáních Finančních aktualit. Petr Toman, tel.: Eva Doložílková, tel.: Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Ministerstvo financí vydalo informaci k uplatňování 10k zákona o dani z přidané hodnoty. Tento paragraf se týká určení místa plnění u služeb poskytovaných osobám povinným k dani se sídlem či místem podnikání mimo Evropskou unii, které jsou však registrovány k DPH v České republice ( zahraniční plátci ). Ustanovení se tedy netýká osob se sídlem či místem podnikání v jiném členském statě EU. Místo plnění pro účely DPH je v takovém případě (s výjimkou služeb uvedených v 10 10j zákona a s výjimkou služeb od daně osvobozených) v Česku, pokud zde dochází ke skutečnému užití či spotřebě služby. Vzhledem k nejasnostem v určování místa skutečného užití či spotřeby ministerstvo zveřejnilo některé příklady sporných dodávek a rovněž metody stanovení místa určení. Jako příklady služeb, u nichž se v případě poskytnutí zahraničním plátcům stanoví jako místo plnění Česká republika, jsou uváděny zejména prezentace produktů na specializovaných seminářích organizovaných v Česku, propagace produktů v českých sdělovacích prostředcích a zajištění školení ke konkrétnímu produktu pro distributory v Česku. V případě poskytnutí reklamní služby ve sdělovacích prostředcích více států včetně České republiky by se v Česku danila jen proporcionální část dodávky. U přepravních služeb ministerstvo vychází z předpokladu, že přeprava může být spotřebována pouze tehdy, byla-li dokončena. V rámci tohoto přístupu je pak za místo plnění u přeprav poskytnutých zahraničním plátcům považována Česká republika pouze v případě, že přeprava na jejím území

6 končí. Pokud je taková přeprava poskytována osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, DPH má být přiznána příjemcem služby v rámci systému reverse-charge. U zpracovatelských služeb ministerstvo předpokládá, že je tato služba spotřebována v Česku, zůstává-li zboží po dokončení zpracovatelské operace na českém území. Při dodávkách práce na movité věci zahraničním plátcům v Česku musí být dodavatel v těsném kontaktu s odběratelem a rozdílně fakturovat práce na zboží, které je následně dodáno mimo území České republiky, a na zboží, které zde zůstává. V případech poskytování poradenských služeb zahraničním plátcům se místo plnění nachází v Česku například u právních služeb souvisejících s českým právním řádem či s uzavíráním obchodních smluv v České republice, a dále u zpracování českých daňových přiznání a při zastupování zahraniční společnosti před českými státními orgány. Petr Toman, tel.: Martina Koucká, tel.: Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení V jednom z nedávných rozsudků (1 Afs 32/ ze dne 24. června 2010) se Nejvyšší správní soud zabýval postavením prokuristy v daňovém řízení. Dle obchodního zákoníku prokurou zmocňuje podnikatel prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Nejvyšší správní soud poukázal na odlišné postavení prokuristy a statutárního orgánu a na postavení prokuristy z hlediska veřejného práva. Jak Nejvyšší správní soud zdůraznil, prokurista je osobou, jež má za úkol zabezpečit provoz podniku, není ovšem osobou oprávněnou či povinnou plnit závazky a povinnosti, které pro společnost vyplývají z norem veřejného práva. To znamená, že není bez dalšího oprávněn provádět za podnikatele úkony, které vůči státu činí samotný podnikatel jako daňový subjekt. Podle zákona o správě daní a poplatků za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ni jednat, tj. zákonný zástupce. Prokurista je smluvním zástupcem podnikatele, a aby byl prokurista oprávněn zastupovat společnost v daňovém řízení, muselo by být takové zmocnění výslovně obsaženo např. v listině o udělení prokury či v samostatné plné moci. Pokud takovéto samostatné zmocnění neexistuje, není prokurista k provádění jakýchkoliv úkonů v daňovém řízení za příslušnou společnost oprávněn. Vzhledem k tomu, že postavení prokuristy v daňovém řízení dle současné legislativní úpravy způsobovalo společnostem řadu problémů, daňový řád účinný od 1. ledna 2011 již tuto otázku výslovně upravuje tak, že prokuristovi přiznává status samostatného zástupce. Petr Toman, tel.: Jana Ptáčková, tel.:

7 LEGISLATIVA Návrh novely zákona o přeměnách a souvisejících zákonů Dne 16. září 2009 byla zveřejněna novela směrnic EU upravující společenstevní právo. Na povinnost implementace této novely do 30. června 2011 reagovalo ministerstvo spravedlnosti přípravou rozsáhlé novely zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách společností. Návrh této novely byl nyní postoupen do meziresortního připomínkového řízení. Schválení lze očekávat na jaře Cílem navrhované novely je zejména nová či přesnější úprava vybraných oblastí přeměn obchodních společností. Společnostem by se měly změnit některé informační povinnosti, které jsou v mnoha ohledech zatěžující. Jedním z kroků v tomto směru bude intenzivnější využití internetových stránek společností, které tak nebudou nuceny zveřejňovat informace v Obchodním věstníku či zasílat společníkům vybrané dokumenty, pokud tyto budou umístěny na webových stránkách společností v předepsaných termínech. Novela navrhuje umožnění všech forem přeshraničních přeměn. Směrnice EU v tuto chvíli výslovně upravuje pouze přeshraniční fúzi kapitálových společností. Jelikož je však ve světle poslední judikatury Evropského soudního dvora sporné, zdali omezení ostatních přeměn (například rozdělení, přemístění sídla společnosti) není v rozporu se základními svobodami, zejména pak svobodou usazování, povoluje návrh nad současný rámec směrnice EU všechny formy přeměn s přeshraničním prvkem. Lze očekávat, že takováto úprava bude zároveň konkurenční výhodou oproti méně flexibilním lokálním úpravám v jiných členských státech EU. S touto změnou souvisí i flexibilnější úprava rozhodného dne, od něhož je přeměna účinná pro účely daně z příjmů a účetnictví. Jelikož některé právní úpravy v jiných členských státech EU spojují tento den výhradně se dnem zápisu do obchodního rejstříku či obdobné evidence, navrhuje se, aby bylo možné stanovit rozhodný den nejen retroaktivně, ale i do budoucna (rozhodný den by tak následoval po schválení přeměny valnými hromadami či společníky). Součástí novely je i novela zákona o daních z příjmů, která především reaguje na umožnění všech forem přeshraničních přeměn a možnosti posunout rozhodný den až ke dni zápisu přeměny do obchodního rejstříku (lhůty pro podání daňových přiznání atp.). Novela zákona o účetnictví a vyhláška k zákonu nově definují moment otevírání a uzavírání účetních knih v případě přeměny, a to jak pro vnitrostátní, tak pro přeshraniční fúze. Novela vyhlášky k zákonu o účetnictví také v této souvislosti mění způsob účtování oceňovacího rozdílu a goodwillu. Nově se bude ocenění reálnými hodnotami zohledňovat až v zahajovací rozvaze. Goodwill bude moci být odpisován i po dobu kratší nebo delší než 60 měsíců v závislosti na době použitelnosti goodwillu. Novela rovněž definuje časový okamžik, ke kterému vzniká goodwill počítaný na základě ocenění posudkem znalce. Účinnost novely zákona o přeměnách je navrhována na 1. červenec 2011, tedy nejzazší termín pro implementaci zmíněné směrnice EU. Přeměny, u nichž bude projekt přeměny připraven před tímto datem, bude možné dokončit podle dosavadních předpisů. Účinnost novely zákona o účetnictví je v návrhu stanovena již na 1. ledna Je možné, že toto datum ještě dozná změn tak, aby účinnost novel obou předpisů byla navzájem sladěna.

8 Eugen Oehm, tel.: Milan Flosman, tel.: Návrh novely zákona o kolektivním investování Ministerstvo financí předložilo v srpnu do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a některé další zákony. Návrh je předkládán především z důvodu implementace směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2009/65/ES, o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, známé pod anglickou zkratkou UCITS IV, a souvisejících prováděcích předpisů. Směrnice UCITS IV (stejně jako předchozí směrnice UCITS III) se vztahuje na tzv. standardní fondy, což jsou takové, jejichž cenné papíry mohou být nabízeny i v jiném než v domovském členském státě na základě tzv. jednotného evropského pasu. UCITS IV dále prohlubuje harmonizaci právní úpravy standardních fondů. Mezi hlavní změny, které UCITS IV přináší a které návrh novely transponuje, patří: umožnění přeshraničních přeměn standardních fondů, zavedení tzv. struktury master-feeder, sjednocení klíčových informací předkládaných investorům standardních fondů do jednotného dokumentu, tzv. sdělení klíčových informací, zakotvení tzv. pasu investiční společnosti a zjednodušení systému s tím spojené notifikace. Návrh nezavádí žádné další formy přeměn fondů než ty, které jsou v zákoně již zakotveny, tj. sloučení a splynutí podílových fondů. Nově je stanoven pouze postup schvalování přeshraničního splynutí a sloučení standardních fondů. Návrh dále upravuje orgán dohledu, který tuto přeměnu povoluje, a způsob informování podílníků zúčastněných fondů. Zavedení struktury fondů master-feeder (návrh používá české termíny řídící standardní fond a podřízený standardní fond ) by mělo umožnit tzv. pooling obhospodařovaného majetku: podřízený fond by shromažďoval prostředky od investorů a následně by je investoval do řídícího fondu (nemusel by dodržovat principy diverzifikace portfolia, ale naopak by investoval více než 85 % svého majetku do cenných papírů vydávaných řídícím fondem). Řídící fond by takto shromážděné prostředky z několika podřízených fondů dále investoval při dodržení standardních pravidel diverzifikace. Společným obhospodařováním majetku více podřízených fondů na úrovni řídícího fondu by bylo dosaženo snížení celkových nákladů na obhospodařování majetku. Podřízený fond přitom může být založený v jiném státě než řídící fond a investor by tak měl možnost komunikovat ve svém jazyce a zároveň profitovat z nižších nákladů. Nově by mělo být povoleno, aby investiční společnost se sídlem v jiném členském státu EU v České republice vytvářela a obhospodařovala standardní fondy kolektivního investování. Návrh novely také přináší významné změny nesouvisející s implementací UCITS IV, např. v oblasti fondů kvalifikovaných investorů (FKI). Nově by FKI ve formě investičního fondu mohl uvádět své akcie na regulovaný veřejný trh, kde by se s nimi obchodovalo za obdobných podmínek jako v případě běžné akciové společnosti. Pokud by ČNB uvedení na regulovaný veřejný trh schválila, pro fond by již neplatilo omezení okruhu a počtu investorů, ani jejich minimální investice.

9 Dále by mělo být možné, aby FKI ve formě investičního fondu za určitých podmínek požádal ČNB o odnětí povolení k činnosti investičního fondu. Tím by se stal standardní akciovou společností. U ostatních typů investičních fondů změna předmětu podnikání nebude ani nadále přípustná. Úplata za obhospodařování FKI bude moci být nově stanovena způsobem uvedeným ve statutu (dosud zákon povoluje pouze několik uvedených metod). Nově bude výslovně a jednoznačně stanoveno, že FKI musí mít vždy nejméně dva investory (pokud nebude uveden na regulovaný veřejný trh). Návrh novely může doznat jistých změn v průběhu připomínkového řízení či legislativního procesu. Účinnost novely je navržena od 1. července O dalším vývoji Vás budeme informovat. Karel Engliš, tel.: Jana Švecová, tel.: EU a OECD Nedávné rozhodnutí nizozemského regionálního soudu ve věci zdanění nerezidentů na hrubém základě V srpnu 2010 nizozemský regionální soud rozhodl v případu, v němž si francouzská společnost zažádala o částečné vrácení nizozemské srážkové daně z dividend vyplacených z Nizozemska. Podle nizozemského daňového práva jsou dividendy vyplácené do zahraničí předmětem srážkové daně, přičemž základem pro výpočet je hrubá částka bez možnosti odečtu případných souvisejících nákladů. Na druhé straně nizozemští daňoví rezidenti mají možnost uplatnit v daňovém základě související náklady. Společnost žádala o částečné vrácení daně zaplacené v letech V daném případě soud sice z důvodu nedostatečného prokázání relevantních okolností rozhodl v neprospěch společnosti, nicméně podpořil základní argument, že zdanění příjmů nerezidentů na hrubém základě, tj. bez možnosti odečtu souvisejících nákladů, zatímco rezidenti takovou možnost mají, je diskriminační. Rozhodnutí nizozemského soudu je také v souladu se stanoviskem generálního advokáta Evropského soudního dvoru ve věci Komise vs. Portugalsko (C-105/08). Česká republika na základě upozornění Evropské komise začlenila v roce 2009 do svého právního řádu možnost odečtu souvisejících nákladů pro některé příjmy daňových nerezidentů. Tato změna nebyla aplikovaná jako retroaktivní, daňoví nerezidenti ji mohli poprvé uplatnit za zdaňovací období roku Výše zmíněná rozhodnutí ale jistě posílí pozici zahraničních osob, které by chtěly žádat o vrácení daně sražené před rokem 2009, a to s poukazem na obdobné diskriminující ustanovení. Martin Houska, tel.: Miroslava Švedová, tel.:

10 JEDNOU VĚTOU Vláda předložila Sněmovně novelu zákona o pobytu cizinců, která má zavést povolení k pobytu s biometrickými údaji či spoluodpovědnost zaměstnavatelů za zaměstnané cizince. Evropská komise v červnu tohoto roku schválila program podpory filmového průmyslu v České republice, filmaři tak mohou od 21. června 2010 získat dotace na tvorbu svých děl. Vláda schválila elektronizaci Sbírky zákonů a jejich vzniku. Vláda odmítla bankovní daň, kterou na nedávném summitu Evropské rady navrhovala Evropská komise. Ministerstvo financí během letošního léta sjednalo dvě mezinárodní Dohody o výměně informací v daňových záležitostech, a to s jurisdikcemi Ostrova Man a Guernsey. Začátkem srpna byl v Minsku podepsán Protokol ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Běloruskem. V srpnu proběhlo druhé kolo jednání o smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Hong Kongem a byla parafována obdobná smlouva s Barbadosem. Evropská komise postoupila k veřejné diskusi návrh změny Směrnice EU 2003/49/EC o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn 7 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (1) Příjmy

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 prof. Alena Vančurová KVF FFÚ VŠE 3. února 2016 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB + SOCIÁLNÍ POJISTNÉ Používané parametry

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI Ing. Tomáš PACOVSKÝ 1 Obsah / Obecně ke zdanění fondů / Výplata zisku fondu / Fúze společností / Daňové dopady fúzí společností

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015 FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ 4. seminář 29. října 2015 Daně z příjmů Daně z příjmů úvod, legislativa daně z příjmů právnických osob, odpisy, společná ustanovení. Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Pozměňovací návrh. k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

Pozměňovací návrh. k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (sněmovní tisk 1004) Poslankyně Heleny Langšádlové 1. 1. V části

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro PRAHU Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Optimalizace

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky v daních od roku 2017 Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky platné již v průběhu roku 2016 Daň z příjmů zaměstnavatelé Mzdové listy a vyúčtování u daňových nerezidentů Doplněny

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu.

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu. Luboš Černý daně přímé -daň zpříjmů fyzických a právnických osob -daň z nemovitostí -daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daně nepřímé -daň z přidané hodnoty -spotřební daně -ekologické daně Správa

Více

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu Finančnímu úřadu v, ve, pro pro Prahu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody pro

Více

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) pro Prahu 9

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) pro Prahu 9 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody

Více

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Legislativa Daň z příjmů právnických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuální znění Poplatníci daně osoby, které nejsou osobami fyzickými organizační

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013 Finanční právo 4. seminář 15. listopadu 2013 Daně z příjmů Daň z příjmů fyzických osob doplnění. Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení Příklad pro vyplnění daňového přiznání O příjmech pana

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. zákona

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. zákona Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu - západ Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 0 Identifikační číslo 0 0 Daňové přiznání ) 0) řádné dodatečné

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Havlíčkově Brodě Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje. Účetnictví a výkaznictví

Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje. Účetnictví a výkaznictví Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje Účetnictví a výkaznictví Legislativa Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (připravuje se novela s účinností od 1. 1. 2016) Vyhláška č. 410/2009

Více

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Podnikatelé - výdajové paušály Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální

Více

Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od

Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. Změny v uplatňování daně z přidané hodnoty přinesly dva zákony. Prvním z nich je zákon, který má vést ke snížení

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Novela zákona o daních z příjmů

Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o daních z příjmů Dne 03.07.2009 byla prezidentem republiky podepsána novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ), vypracovaná Ministerstvem

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI))

Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI)) P6_TA(2007)0023 Satut evropské soukromé společnosti Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI)) Evropský parlament, - s ohledem

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

mateřskou školou podle školského zákona vzorec výpočet uroků z prosince 2000 a nebyl do tohoto data zrušen, jsou příjmy plynoucí

mateřskou školou podle školského zákona vzorec výpočet uroků z prosince 2000 a nebyl do tohoto data zrušen, jsou příjmy plynoucí vzorec výpočet uroků z půjčky bez potvrzení., ve znění pozdějších předpisů. prosince 2003 povede účetnictví, zvýší výsledek hospodaření o hodnotu zásob a cenin, hodnotu poskytnutých záloh s výjimkou záloh

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více