REFORMOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ KDO, PRO KOHO A ZA KOLIK?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REFORMOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ KDO, PRO KOHO A ZA KOLIK?"

Transkript

1 REFORMOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ KDO, PRO KOHO A ZA KOLIK? Ing. Jan Mertl, Ph.D. katedra veřejné ekonomiky VŠFS IGA projekt 7722 Ekonomické a institucionální aspekty zdravotního pojištění

2 Úvod V české zdravotní politice je periodicky vyjadřována potřeba změn - reforem Dříve jako kopie jiných sektorŧ ekonomiky, kde už transformace proběhla a vznikl (skoro) ráj Problémy eskalují v obdobích krizí a konsolidací (není náhoda) Řadu věcí všichni vědí, ale nikdo neudělá (protože to z pozice daného aktéra nejde nebo je to obtížné!) Permanentní tendence k flashbacku, tedy k návratu zpět Cíl: prozkoumat souvislosti a národohospodářské vazby problému

3 Teoretická východiska 1 Tradičně: zdravotnictví je servisní sektor podřízený optimalizaci zdravotního stavu obyvatelstva měřeného zdravotnickou statistikou Dnes: zdravotnictví je totéž, ale navíc Investice do zdraví (mikro - Grossman, 1972, makro - Suhrcke et al, 2005, 2007) Tržní selhání a pluralizace aktérŧ (Potŧček, 2005, Darmopilová, 2010) Zdravotní pojištění (Mahieu, Grignon a Choné, 2002, Němec, 2008, Enthoven 2001, 2009)

4 Teoretická východiska 2 Stewardship, governance Responsiveness (vstřícnost) Tvorba kapacit (investice, vzdělávání) Poskytování zdravotnických služeb Zdraví - zdravotní stav populace Financování (získávání finančních zdrojŧ, rozložení rizika, nakupování péče) Spravedlivé-efektivní rozložení příspěvkŧ (fair contribution) Zdroj: World Health Report Geneve: WHO, 2000, upraveno

5 Teoretická východiska 3 Zdroj: Mertl, J. Ekonomické aspekty zdravotnictví v moderní společnosti. Praha: VSE, disertační práce 2007

6 Faktory ovlivňující situaci Léková politika Stárnutí populace (počet starých a nemocných? osob) Medical inflation a poptávka indukovaná nabídkou Lidské zdroje a rŧst personálních nákladŧ: zkušený lékař měsíčně celkově = třetina nového auta (na druhé straně šéf VZP měsíčně = jedno nové auto) Léčení, nikoli vyléčení!

7 Geneze víra v konkurenci pojišťoven a úhradové metody fišerné 2005 Dr. Háva a IZPE koncepce zdravotnictví založená na extenzivním využití veřejné politiky 2006 Dr. Rath a MZ koncepce založená na autokratické restrikci a centralizaci 2006 navýšení platby za státní pojištěnce Dr. Julínek koncepce naučit na peníze a zprivatizovat 2010 personální a finanční dno českého zdravotnictví 2011 hegerné

8 Vývoj podílu výdajŧ na HDP 9,0 8,0 7,0 % H D P 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Zdroj dat : HÖHNE, S., ŠŤASTNÁ, A., HOLUB, M., KOZELSKÝ, T. Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelŧ České republiky Bulletin No 25. Praha, VÚPSV 2010.

9 90:10 85:15 Zdroj: Zdravotnická ročenka ČR Praha: ÚZIS, 2010

10 Mld Kč Výdaje na léky v maximálních cenách , SÚKL Zdroj dat: ÚZIS. Ekonomické informace ve zdravotnictví Praha: ÚZIS 2009 a SÚKL. Spotřeba léčiv v České republice v roce [online] [cit ] < ctvrtleti-a-za-cely-rok-2009>.

11 Prŧměrné náklady na zdravotní péči na jednoho pojištěnce dle věku a pohlaví, 2008 Zdroj: ÚZIS. Ekonomické informace ve zdravotnictví Praha: ÚZIS 2010, data ČSÚ národní účty

12 Struktura příjmŧ zdravotního pojištění Hybridní konstrukce: veřejné zdravotní pojištění, kde klíčovou část platí zaměstnanci se zaměstnavateli a stát přisypává dotaci ze státního rozpočtu za své pojištěnce 23% Osoby v pracovním nebo obdobném poměru 1% 7% 69% Osoby samostatně výdělečně činné Osoby bez zdanitelných příjmŧ Státní pojištěnci Zdroj: ÚZIS. Ekonomické informace ve zdravotnictví Praha: ÚZIS, 2009

13 Struktura výdajŧ zdravotních pojišťoven 2009 ostatní náklady (lázeňská péče, ozdravovny ) 3% praktičtí lékaři 6% léky a PZT 20% ambulantní specialisté 15% stomatologická péče 5% ústavní péče 51%

14 Problém zaměstnanosti a zdanění Klíčové determinanty na straně příjmŧ i na straně výdajŧ Příjmy: zaměstnanost, počet OSVČ, počet státních pojištěncŧ pohyby v řádu desítek miliard Kč (versus regulační poplatky v řádu jednotek miliard) DPH trajektorie procent ( ) To zvyšuje náklady zdravotnických zařízení exogenní šoky!

15 Vliv ekonomického vývoje na příkladu VZP Negativně ovlivněny byly zejména příjmy Pojišťovny, které jsou převážně odvozeny z mezd. Zatímco Zdravotně pojistný plán na rok 2009 předpokládal míru nezaměstnanosti 4,6 %, rŧst HDP 4,8 % a rŧst prŧměrných mezd 7,1 %, fakticky stoupla nezaměstnanost na 8,1 %, HDP poklesl o 4,1 % a prŧměrné mzdy vzrostly pouze o 3,5 %. Skutečnost byla ještě horší i o to, že rŧst ukazatele prŧměrných mezd byl ovlivněn faktem, že lidé s podprŧměrnými příjmy přicházeli ve zvýšené míře o zaměstnání a za pracovníky, jimž byl pracovní týden zkrácen, se prŧměrná mzda pro účely statistiky dopočítává na plnou pracovní dobu. Ve skutečnosti tedy objem mzdových základŧ nevzrostl, ale stagnoval. Dalším faktorem, který se v roce 2009 projevil, byl vznik nových zdravotních pojišťoven. Je logickým dŧsledkem této měnící se situace na trhu, že se rovnováha nastavuje na jiných hodnotách, které znamenají snížení tržního podílu zejména největší pojišťovny VZP. I to mělo pochopitelně vliv na naše příjmy. Velmi obtížná situace pro všechny ekonomické subjekty pŧsobící na trhu v České republice se odrazila i ve snížení úspěšnosti výběru pojistného. Některé firmy dopady ekonomické krize neustály, jiné nebyly schopny dostát svým závazkŧm či dodržet splátkové kalendáře sjednané v minulých letech. Efektivita výběru pojistného tak klesla z 99,2 % na 97,3 %. Horák, P. ředitel VZP, Výroční zpráva VZP za rok 2009.

16 Expozice centralizované zdravotnictví s definovanými rolemi lékař/sestra Státní zdravotnictví od A do Z nízkonákladové ( low cost ) administrativně-přídělový systém restrikce léčebných metod i lékové politiky univerzalita prevence společný zájem na kvalitním zdravotnictví decentralizované zdravotnictví, tendence k pluralizaci rolí pluralitní struktura vlastníkŧ čerpající z veřejných zdrojŧ středněnákladové kromě mezd svobodný systém expanze léčebných metod a PZT částečná selektivita dŧraz na ex post léčbu parciální (a často nepřiznané) zájmy jednotlivých aktérŧ

17 Krize: Stávka lékařŧ Projev personálních potíží Jde také o platy Především ale jde o pozici lékaře v systému výkonný stroj nebo respektovaný partner? A také jde o fáze vývoje čím vším budoucí lékař má projít? (Riziko: přes něco projít nemusí, i když dál to je lepší) Má lékař být tím, kdo je odpovědný za šetření v systému? A do jaké míry? (zamezení plýtvání versus etická dilemata to není totéž) Makroekonomicky jde o drobnost: necelé jedno procento výdajŧ na zdravotnictví (2 miliardy versus více než 200 miliard) Lékařŧ v nemocnicích je relativně málo (cca ) Sester je relativně hodně (celkem téměř ) Tj. každý platový požadavek sester je 5x náročnější než požadavek nemocničního lékaře

18 Zdroj: Mašková, E. Aktuální informace č. 32/2010. Praha: ÚZIS, 2010

19 Mediální diskurz - vláda Vláda Argumentace osudy novorozencŧ, rodiček a jiná eticky problematická vyjádření. Existenciální argumenty. Vážené kolegyně a vážení kolegové, nedomnívám se, že byste i teď měli všichni platy tak nicotné, že vám brání žít kvalitní život nebo se připravovat na své povolání. (http://www.mzcr.cz/dokumenty/otevreny-dopis-ministra-zdravotnictvi-lekarum-kvyzve-dekujeme-odchazime_4465_1513_1.html) Kabinet chce koordinovat součinnost mezi nemocnicemi azáchranáři. Fakultní a vojenské nemocnice budou připraveny úzce spolupracovat s kraji na zajištění péče. Armáda by vedle poskytnutí nemocničních zařízení mohla pomoci i při zajištění převozu pacientŧ. Podle Nečase budou kraje vyzvány, aby specifikovaly případné dopady výpadkŧ péče, neboť situace v jednotlivých regionech je značně odlišná. "Polní nemocnice se s vysokou pravděpodobností stavět nebudou," podotkl premiér. Využít by se daly i armádní sanitky či vrtulníky k případnému převozu pacientŧ z míst, kde by byla možnost ošetření kvŧli odchodu doktorŧ omezená, uvedl předseda vlády. O využití vojenských prostředkŧ bude jednat spolu s ministrem zdravotnictví se šéfem resortu obrany."v případě odchodu lékařŧ vypomŧžou vojenští lékaři i vojenské nemocnice," řekl pro ČT ministr obrany Alexandr Vondra (ODS). (http://www.novinky.cz/domaci/ pri-krizi-ve-zdravotnictvi-pomuze-i-armada-reklnecas.html) Bezpečnostní rada státu přišla s tím, že když pŧjde do tuhého a lékaři odejdou, pomŧže armáda. Je to dostatečný recept na očekávanou krizi? Nejsem dostatečný odborník, abych byl schopný odhadnout, co mŧže armáda poskytnout. Já jsem ale poměrně optimista. Nemyslím, že se nám zdravotnictví zhroutí. Všichni víme, že máme nemocnic a lŧžek příliš mnoho. Ještě pořád žijeme v c. a k. soustavě, kde vláda císaře pána nařídila, že nemocnice a okresní úřady musí býti tak položeny, že když sedlák ráno zapřáhne, aby tam dorazil a večer se vrátil domŧ. Dneska, když máme automobily, tak nemusíme mít tolik nemocnic jako za císaře pána. Myslím, že to zvládneme. Bude to nějaký čas těžší, ale netvrdím, že to bude taková katastrofa.(k Schwarzenberg.

20 Mediální diskurz - lékaři Lékaři Vláda plivla lékařům do tváře ( , M. Kubek, ZDN) Rozhodnutí vlády pokračovat v investicích do fakultních nemocnic za 16 miliard korun je plivnutím do tváře českým lékařŧm. V situaci, kdy stovky lékařŧ každý rok odchází z existenčních dŧvodŧ do zahraničí a kdy většina nemocnic je personálně již tak zdevastovaná, že není zajištěna bezpečnost pacientŧ a bez porušování zákoníku práce by poskytování lékařské péče zkolabovalo. V situaci, kdy se vláda nestydí nechat mladé lékaře pracovat za minimální mzdy a ještě je k tomu nutí platit tisíce za povinné specializační vzdělávání a atestační zkoušky. V situaci, kdy jsou soukromí lékaři zdravotními pojišťovnami finančně postihování za léčení pacientŧ lege artis. V situaci, kdy ministr zdravotnictví odmítá realizovat úsporná opatření navrhovaná v lékové oblasti Českou lékařskou komorou a vláda přitom tvrdí, že nemá 3 miliardy korun potřebné pro zvýšení hodinové mzdy lékařŧ na Kč v závislosti na dosažené kvalifikaci a praxi. V situaci, kdy kvŧli pouhým 3 miliardám korun vláda riskuje vznik krize, jakou naše zdravotnictví nezažilo, přičemž zneužívá pacienty jako rukojmí k vydírání lékařŧ, v takové situaci nelze včerejší rozhodnutí vlády investovat 16 miliard korun na modernizaci fakultních nemocnic nazvat jinak než plivnutím do tváře českým lékařŧm.

21 Finanční výsledek Zdroj: MZ ČR. Memorandum o úpravě poměrŧ ve zdravotnictví. 2011

22 Finanční výsledek 2 Zdroj: MZ ČR. Memorandum o úpravě poměrŧ ve zdravotnictví. 2011

23 Oblasti úprav dle MZ ČR 1/ Úprava úhradové vyhlášky 2. Úprava personálních normativŧ pro poskytování lŧžkové péče 3. Úprava mechanismu přerozdělení 4. Kultivace Seznamu výkonŧ s bodovými hodnotami 5. Úhradová vyhláška pro r Redukce lŧžkového fondu akutní nemocniční péče o 10% 7. Omezení vstupŧ nových technologií 8. Protikorupční opatření 9. Vytvoření lepší struktury manažerských informací a zlepšení alokace 10. Úprava tarifŧ (platových tabulek) finančních zdrojŧ v celé zdravotnickém systému

24 Možnosti úprav hybridního systému Stávající systém je provozuschopný, ale ekonomicky diskutabilní (nejsme ale sami, nesystémové prvky jsou v řadě zdravotnických systémŧ po světě a většinou vznikají kombinací rŧzných principŧ financování v čase). Pokud bychom chtěli systém měnit, nabízí se 1) sjednotit vyměřovací základ zdravotního pojištění u OSVČ a zaměstnancŧ s základem DPFO, zrušit přímou platbu státu za své pojištěnce a zavést takovou sazbu zdravotní daně z příjmu, aby její výnos spolu s platbou zaměstnavatele odpovídal stávajícím celkovým příjmŧm veřejného zdravotního pojištění. Nebo je možno naopak zavést nižší sazbu této daně a zvýšit platbu za státního pojištěnce tak, aby její výše odpovídala prŧměrným nákladŧm na 1 pojištěnce (to znamená de facto hradit více z nepřímých daní viz paralela s dŧchody). A pak: a) Vybavit každého občana-pojištěnce standardním nárokem a za hrazení tohoto nároku platit pojišťovně pojistné přerozdělené podle rizika, a to doplnit produkty soukromého připojištění na nadstandardní péči b) Nebo hradit zdravotnickým zařízením standardní péči přímo z veřejných rozpočtŧ a ponechat pouze prostor pro soukromé zdravotní připojištění to by asi vedlo ke zrušení specializovaných zdravotních pojišťoven (a snížení transakčních nákladŧ) a nabízení soukromého zdravotního (při)pojištění jako produktu běžných pojišťoven

25 Možnosti úprav hybridního systému 2 2) Nebo je možno zvolit nizozemský systém, tedy dvousložkové pojistné s celkovou výší pojistného jako výsledkem konkurence mezi pojišťovnami, či variantu německého systému, kde donedávna byly sazby pojistného odlišné i procentuálně (což vycházelo z principu sociální, pracovní a lokální příslušnosti k určité pojišťovně). Tento systém je výrazně složitější, zachovává existenci přerozdělovacího fondu a zejména v případě stanovení jedné složky formou nominálního pojistného znamená problém pro kategorii současných státních pojištěncŧ. Problém je v tom, že v literatuře zatím nebyla empiricky prokázána efektivnost konkurence pojišťoven ve smyslu snížení nákladŧ. V této variantě je účelné zvážit neziskový charakter zdravotních pojišťoven tímto zpŧsobem si konkurujících. I v soukromém zdravotním připojištění je možno využívat komunitních sazeb či jiných mechanismŧ umožňujících připojištění (resp. dodatečné soukromé výdaje) bez či s limitovaným filtrem zdravotního stavu viz diskuse o regulaci pojištění v USA. Podobné úpravy ale řeší pouze stranu příjmŧ (zdrojŧ) systému, to je dŧležité, pro ekonomy zajímavé, ale s malým vlivem na poskytování péče a spokojenost pacientŧ Smysl více pojišťoven (více plátcŧ) je obecně ve dvou věcech: v efektivnosti úhrad a v provázání standardu a nadstandardu pro klienta (ideálně by to mělo být tak, že standard i nadstandard bude mít klient od téže pojišťovny a kvalita/nákladovost této kombinace rozhodne o tom, kterou pojišťovnu si zvolí).

26 Předpoklad úprav: řešit standard a ceny 1. Obecný problém: standard (aneb jak primárně léčit). Výlučně standardní péči bude vždy spotřebovávat minimálně polovina populace. Dalších procent bude nadstandard spotřebovávat vysoce selektivně. Standard by neměl být jen na kardiovaskulární a onkologická onemocnění, jak to někdy vypadá. Teoreticky by šlo i kalkulovat jakékoli změny standardu ve smyslu kalkulace nárokŧ na rozpočet a upravovat podle toho každoročně výši zdravotní daně. 2. První cenový problém: ceny veřejně hrazené péče. Riziko známé z britského systému za M. Thatcherové: úhrady jsou tak nízké a systém tak efektivní, až razantně klesá responsiveness a tvoří se fronty. V ČR efekt zdravotnictví je černá díra mŧže vést k podobnému politickému tlaku, jak poznáme, že už je situace ve zdravotnictví dost špatná? 3. Druhý cenový problém: ceny soukromě hrazené péče. V českém prostředí vládne představa, že soukromě hrazená zdravotní péče či soukromé pojištění se nemusí regulovat a povede k efektivní alokaci podobně jako v jiných odvětvích ekonomiky. To není pravda (Arrow, 1963), i ceny soukromě hrazené péče budou nakonec muset být regulovány podobně jako ceny lékŧ nebo alespoň na principu profesních ceníkŧ (např. advokátní tarif). To mŧže být politicky - chápáno ještě hŧře než současná regulace pomocí globálních rozpočtŧ a úhradových vyhlášek.

27 Řada věcných sporŧ má ekonomický podtext Kompetence lékařŧ a sester Problematika porodŧ (porodní asistentky versus porod v nemocnici) Očkování povinné/dobrovolné (očkovací látky, jejich použití a ceny) Snášenlivost a účinnost lékŧ (reálné účinky nových lékŧ ) Efektivnost nemocnic (snaha o privatizaci regionálních klinik versus deklarovaná preference centralizace péče) Hrazení zubních plomb (kapslovaný amalgám versus ručně míchaný) Není náhoda, že tyto spory jsou medializovány

28 Změna myšlenkového konceptu a shoda na něm - nejobtížnější Od hrazení škody k investičnímu charakteru výdajŧ na zdraví a zdravotnictví Posun k prevenci a ex ante řešení Zvyšování kvality života (metriky zdravotnická QALY, sociální CASP-19) Zvyšování responsiveness (vstřícnosti systému) Nadstandard jako reálně volitelná extenze standardu (bez zřejmé újmy za jeho nezvolení!) Zreálnění přínosu lékové politiky i zdravotnických technologií Pozor na byrokracii! Informace jsou dŧležité, ale abychom se nezabývali jen jejich zpracováním Všechny tyto věci se zlepšují jenom když je ve zdravotnictví dobré počasí, tendence k flashbacku je velmi silná I proto je třeba vytvářet dobré prostředí a podmínky pro rozvoj systému i lidí v něm vyhořelí zdravotníci jsou měřítkem kvality prostředí! Sjednocení na těchto myšlenkách a jejich zavedení je klíčovým akcelerátorem pozitivního vývoje!

29 Závěr Absence evoluce způsobuje poptávku po revoluci Zdravotnictví je permanentně v dilematu levná hospoda versus luxusní restaurace vyléčit všechny levně, nebo léčit někoho draze? Klíč k reformování tkví v přechodu k evoluci systému a fungování vnitřních mechanismŧ cenotvorby a alokace zdrojŧ ve vazbě na efektivnost léčby a prospěch pro pacienta (to ovšem není moc zábavné a nikdo z toho, až na pacienta, moc nemá ) Standard je z definice důležitější než nadstandard, jak z finančních, tak i z medicínských dŧvodŧ. Standard = garance života a zdraví, nadstandard = komfort a explicitní možnost volby Soukromé výdaje nefungují ve zdravotnictví automaticky, je nutno je do něj citlivě zakomponovat ve vazbě na reálnou možnost volby a zvýšení individuálního užitku Většina mediálního diskurzu nemá významnější vliv na skutečné problémy zdravotnictví (regulační poplatky, využití armády pro zajištění péče apod.) přesto se ale bere vážně a také tak pŧsobí na většinu občanŧ! řešení: přestat reformovat přes média Zcela chybí využití principu neziskovosti a přihlášení se k němu Makroekonomické efekty změny DPH a změn v zaměstnanosti mají a budou mít negativní vliv, který bude nesprávně interpretován jako selhání efektivity systému a reforem Je třeba se zabývat tím, jak bude systém fungovat po reformách, nikoli tím, jak (blíže nespecifikovanou) reformu prosadit

30 Děkuji za pozornost A nabízíme spolupráci! Odborné konzultace (Ing. Mertl zdravotnictví, prof. Vostatek dŧchodový systém, Ing. Legierská, prof. Vybíhal daňový systém) Kontakt s katedrou a univerzitou Výzkumná spolupráce Navazující semináře

31 Použitá literatura WHO.World Health Report Geneve: WHO, 2000 MZ ČR. Tisková prohlášení k protestu lékařŧ MZ ČR. Memorandum o úpravě poměrŧ ve zdravotnictví. Praha, 2011 Mašková, E. Aktuální informace č. 32/2010. Praha: ÚZIS, 2010 ÚZIS. Ekonomické informace ve zdravotnictví Praha: ÚZIS, 2009 ÚZIS. Ekonomické informace ve zdravotnictví Praha: ÚZIS 2009 a SÚKL. Spotřeba léčiv v České republice v roce [online] [cit ] < ÚZIS. Zdravotnická ročenka ČR Praha: ÚZIS, 2010 Suhrcke et al (2007). Health: a vital investment for economic development in Eastern Europe and Central Asia. WHO. European Observatory for Health Systems, 2007 GOULLI, R. Zdravotnictví a veřejná ekonomie. In: Analytická, hodnotová a koncepční východiska zdravotní politiky I. Sborník IZPE 1/2002, Kostelec nad Černými lesy: IZPE, GROSSMAN, M. On the concept of health capital and the demand for health. Journal of Political Economy, 80, POTŦČEK, M. a kol. Veřejná politika. Praha: FSV UK, SUHRCKE, M., MCKEE, M., ARCE, R.S., TSOLOVA, S., MORTENSEN, J. The contribution of health to the economy in the european union. Health and consumer protection directorate-general. European Communities, Horák, P. ředitel VZP, Výroční zpráva VZP za rok ÚZIS. Ekonomické informace ve zdravotnictví Praha: ÚZIS 2010

Kudy tečou peníze ve zdravotnictví?

Kudy tečou peníze ve zdravotnictví? Kudy tečou peníze ve zdravotnictví? Ing. Jan Mertl, Ph.D. Katedra veřejné ekonomiky VŠFS Praha Úvod Česká zdravotní politika je v posledních 20 letech prostorem pro hry, představy, politické preference

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Problémy, které se dlouhodobě neřešily

Problémy, které se dlouhodobě neřešily ZDRAVOTNICTVÍ v ČR Jeden z nejlepších a nejdostupnějších systémů v Evropě a na světě Široké pokrytí nároků občanů garantované Ústavou čl. 31 Nejmodernější technologie Vysoce kvalifikovaný personál 2 Problémy,

Více

Pacienti z prosebníků zákazníci. MUDr. Pavel Vepřek

Pacienti z prosebníků zákazníci. MUDr. Pavel Vepřek Pacienti z prosebníků zákazníci MUDr. Pavel Vepřek Proč všichni reformují zdravotnictví po tisíciletí přímý vztah mezi pacientem a lékařem průmyslová revoluce vznik nemocenských pokladen pro zaměstnance

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

Český zdravotnický systém

Český zdravotnický systém Český zdravotnický systém Bakalářské studium Vyučující:.. Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu:... volitelný Doporučený roč./sem... bakalářský Rozsah studijního předmětu:.. 2+0+0 (PS) 6 (KS) Způsob

Více

Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek

Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek ODS má návrh reformy zdravotnictví ODS jako jediná strana připravila návrh reformy zdravotnictví Návrh je v paragrafovém znění a prošel legislativním procesem

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Pluralita zdravotních pojišťoven. Sdružení Občan 3/2017 Ladislav Friedrich

Pluralita zdravotních pojišťoven. Sdružení Občan 3/2017 Ladislav Friedrich Pluralita zdravotních pojišťoven Sdružení Občan 3/2017 Ladislav Friedrich Aktuální stav Pojišťovny jsou nuceny plně přizpůsobovat ZPP kalkulacím vycházejícím z rozhodnutí MZ k úhradám zdravotní péče a

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 26.4.2008 ČLK a 2. fáze reformy 24.11.2007 Ministr Julínek na sjezdu ČLK předal věcné záměry 7 zákonů a slíbil, že se

Více

Pokrok ve zdravotnických technologiích a hodnota, kterou přináší. Miroslav Palát EUROFORUM

Pokrok ve zdravotnických technologiích a hodnota, kterou přináší. Miroslav Palát EUROFORUM Pokrok ve zdravotnických technologiích a hodnota, kterou přináší Miroslav Palát 18.10.2005 EUROFORUM Poselství prezentace Kolik technologie a za jaké peníze nemá jednoduchou odpověď Je potřeba se rozhodovat

Více

Programové teze ČLK. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

Programové teze ČLK. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK Programové teze ČLK 1 Lékaři a pacien, Zákon o právech pacientů a lékařů upravující základní vztahy. Zachování a ochrana plné autonomie lékařů v rozhodování o odborných otázkách léčby jako základní podmínka

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006 ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Praha, 16. 5. 2006 SOUČASNÁ SITUACE Nedostupnost potřebné zdravotní péče Nevyřešený finanční deficit Nejistota Neprůhlednost Dlouhodobé výzvy jsou ignorovány

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Financování zdravotnictví v ČR - mezinárodní srovnání a vývoj. Ing. Marie Bílková Ministerstvo financí

Financování zdravotnictví v ČR - mezinárodní srovnání a vývoj. Ing. Marie Bílková Ministerstvo financí Financování zdravotnictví v ČR - mezinárodní srovnání a vývoj Ing. Marie Bílková Ministerstvo financí Obsah Financování zdravotnictví - vývoj Dává ČR do zdravotnictví málo peněz? V čem je nutné se ve zdravotnictví

Více

Soutěž ve zdravotnictví

Soutěž ve zdravotnictví Soutěž ve zdravotnictví MUDr. Pavel Vepřek listopad 2012 Vývoj zdravotních systémů do 2. poloviny 19. století problém: zajištění pomoci při nemoci, zranění,sociální slabosti řešení: lékař, charita tisíciletý

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Reformní kroky MZ ČR. Leoš Heger, květen 2011

Reformní kroky MZ ČR. Leoš Heger, květen 2011 Reformní kroky MZ ČR Leoš Heger, květen 2011 Vývoj příjmů a nákladů systému mld. Kč mld. Kč Legislativní témata Zlepšení legislativního rámce poskytování zdravotních služeb (def. lege artis) Definování

Více

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha Role nelékařů v českém zdravotnictví Dana Jurásková CEVRO Praha Nelékařská povolání Posílení postavení všeobecných sester technologie, výkony, dlouhodobá péče, komunitní péče, domácí péče; Porodní asistentky

Více

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Koncept úhrad v roce 2016 Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Výběr pojistného od roku 2012 Výběr pojistného za zaměstnance a osvč (2015 2016) + 7,4

Více

MUDr. Pavel Hroboň, M.S. ČZF, Praha 2.12. 2010

MUDr. Pavel Hroboň, M.S. ČZF, Praha 2.12. 2010 Nominální pojistné jako klíč ke změně? MUDr. Pavel Hroboň, M.S. ČZF, Praha 2.12. 2010 Obsah dnešní prezentace Co je to nominální pojistné? Důvody pro zavedení nominálního pojistného Alternativy k zavedení

Více

Systémy zdravotní péče

Systémy zdravotní péče Systémy zdravotní péče Doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. Zdravotnické systémy 1 Systémové pojetí 1 Obecná teorie systémů všechny předměty, jevy a procesy reálného světa si lze představit jako systémy:

Více

JAKÉ ZMĚNY CHYSTÁ MZ ČR

JAKÉ ZMĚNY CHYSTÁ MZ ČR JAKÉ ZMĚNY CHYSTÁ MZ ČR Dialogem k reformě, NHÚ AV ČR Leoš Heger, Praha 24. 11. 2010 PROBLÉMY spokojenost pacientů / zdravotníků napětí mezi zdroji a objemem péče chování pacientů v mezních stavech implicitní

Více

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči od roku 2000 Vývoj nákladů zdravotních

Více

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013 Aktuální údaje ze zdravotnictví Lékařský důmd 15.5.2013 Celkové výdaje na zdravotnictví v mil. Kč 2009 2010 2011 2012 *) veřejné výdaje 244 754 238 387 243 822 249 649 soukromé výdaje 47 954 45 754 45

Více

Jednání PT RHSD Aktuální situace ve zdravotnictví

Jednání PT RHSD Aktuální situace ve zdravotnictví Jednání PT RHSD 1. 12. 2015 Aktuální situace ve zdravotnictví Obsah 1 Hospodaření zdravotních pojišťoven...2 2 Informace o konferenci DRG Restart 2015...8 3 Problematika právní úpravy vzdělávání lékařů,

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče ing. Petr Nosek, MZČR INMED, 22.11.2012 Řešení kontrol a přehledů péče ze strany plátce, poskytovatele a pacienta. Co je nejefektivnější?

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Tomáš Julínek Základní charakteristiky ideových pohledů na zdravotnictví - duben 2001 Zvýraznění role občana Zdravotnická zařízení realizují nabídku v konkurenčním prostředí Zachování

Více

Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Marek Šnajdr

Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Marek Šnajdr Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Marek Šnajdr Co je smyslem a cílem zdravotnictví? 1. Udržet či prodloužit délku života. 2. Udržet nebo zvýšit jeho kvalitu. 3. Onemocněním předcházet a nemocným zajistit

Více

Úhradová vyhláška pro rok Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Ministerstvo zdravotnictví

Úhradová vyhláška pro rok Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Ministerstvo zdravotnictví Úhradová vyhláška pro rok 2018 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Ministerstvo zdravotnictví Finanční bilance roku 2018 Výběr pojistného o cca 15 mld. vyšší než v

Více

Omezení dostupnosti zdravotní péče není ekonomickou nutností, ale politickým rozhodnutím.

Omezení dostupnosti zdravotní péče není ekonomickou nutností, ale politickým rozhodnutím. Tisková konference prezidenta ČLK 4.11.2010 Omezování zdravotní péče je důsledkem úhradové vyhlášky vydané Ministerstvem zdravotnictví za vlády bývalého náměstka Šnajdra. Omezování zdravotní péče je důsledkem

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

Očekávaný vývoj regulace volně prodejných přípravků a léků na předpis z pohledu Ministerstva zdravotnictví a připravované změny

Očekávaný vývoj regulace volně prodejných přípravků a léků na předpis z pohledu Ministerstva zdravotnictví a připravované změny Očekávaný vývoj regulace volně prodejných přípravků a léků na předpis z pohledu Ministerstva zdravotnictví a připravované změny PharmDr.Alena Tomášková, MZ, odbor farmacie 23.9.2014 Ministerstvo zdravotnictví

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Studijní obor Veřejná ekonomika a správa (spec. VE) Písemná práce (POT) do předmětu Ekonomika zdravotnictví a sociálních služeb (C_KVEKZD) Úhradové

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

STRATEGIE NEMOCNIC V MĚNÍCÍM SE PROSTŘEDÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

STRATEGIE NEMOCNIC V MĚNÍCÍM SE PROSTŘEDÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ STRATEGIE NEMOCNIC V MĚNÍCÍM SE PROSTŘEDÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Pavel Hroboň, Ministerstvo zdravotnictví ČR Praha, 8. 3. 2007 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Očekávané změny ve vnějším prostředí: Změny ve stanovení

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

DOPORUČENÍ SKUPINY NERV PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 19. července 2011

DOPORUČENÍ SKUPINY NERV PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 19. července 2011 DOPORUČENÍ SKUPINY NERV PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 19. července 2011 OBSAH Top 10 opatření Zefektivnění financování zdravotnictví Léky a zdravotnické prostředky Reálná konkurence pojišťoven a poskytovatelů

Více

Redukce agend Ministerstva zdravotnictví ČR

Redukce agend Ministerstva zdravotnictví ČR Redukce agend Redukce agend Ministerstva zdravotnictví ČR V rámci dlouhodobé strategie snižování nákladů připravilo ministerstvo návrh na redukci agend, úřadů a institucí. Představené náměty na rušení

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 30.8.2011

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 30.8.2011 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 30.8.2011 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Schválené a připravované zákony

Schválené a připravované zákony Schválené a připravované zákony Schválené klíčové zákony Novely a zákony schválené Zákon o veřejném zdravotním pojištění Zákony o zdravotních službách Zákon o zdravotnické záchranné službě Zákon o specifických

Více

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr.

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr. Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů MUDr. Milan Kubek Experiment prosazovaný silou Zdravotnictví funguje proč tedy ten

Více

Financování zdravotní péče v roce 2017, 2018 a dále z pohledu SZP ČR Mikulov Ladislav Friedrich

Financování zdravotní péče v roce 2017, 2018 a dále z pohledu SZP ČR Mikulov Ladislav Friedrich Financování zdravotní péče v roce 2017, 2018 a dále z pohledu SZP ČR 30.3.2017 Mikulov Ladislav Friedrich Aktuální stav zdravotnictví v ČR Systém veřejného zdravotního pojištění se vyvíjí od svého vzniku

Více

Ministerstvo financí ČR Letenská Praha 1

Ministerstvo financí ČR Letenská Praha 1 Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1 Přehled stabilizačních opatření dle usnesení vlády z 22. 7. 2005 průběh plnění Praha, červen Přehled stabilizačních opatření dle usnesení vlády z 22.

Více

Zhodnocení současného stavu financování zdravotnictví (pohled Ministerstva financí) Euro Forum, duben 2005

Zhodnocení současného stavu financování zdravotnictví (pohled Ministerstva financí) Euro Forum, duben 2005 Zhodnocení současného stavu financování zdravotnictví (pohled Ministerstva financí) Euro Forum, duben 2005 Zorný úhel Ministerstva financí nové atributy veřejných financí Fiskální udržitelnost veřejných

Více

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY (vstupy, postupy a výstupy) * * * všeobecné aspekty / předpisy bezpečnostní stavební elektro požární pracovní,... NÁSTROJE

Více

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví České vysoké učení technické v Praze FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ workshop Hodnocení zdravotnických prostředků pátek 28. listopadu 2014 J. Kubinyi,

Více

Konference RS ČR 2013

Konference RS ČR 2013 Konference RS ČR 2013 Financování zdravotnictví Praha, 12.12.2013 Vývoj po roce 1989 vznik Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) k 1.1.1992, převedení financování zdravotnictví ze státního rozpočtu na financování

Více

Návrh Ministerstva zdravotnictví k řešení krizové situace ve zdravotnictví 28. ledna 2011

Návrh Ministerstva zdravotnictví k řešení krizové situace ve zdravotnictví 28. ledna 2011 Návrh Ministerstva zdravotnictví k řešení krizové situace ve zdravotnictví 28. ledna 2011 Úvod a cíle Ministerstvo zdravotnictví vnímá oprávněnost požadavků nemocničních lékařů na zlepšení platových poměrů,

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Principy úhradové vyhlášky 2015 Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Výběr pojistného na v. z. p. (v mld. Kč) Parametry systému v roce 2015 - Příjmy Zaměstnanci a OSVČ

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče I. Health Insurance Corporations - costs of health care segments I.

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče I. Health Insurance Corporations - costs of health care segments I. Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20.7.2005 31 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče I. Health Insurance Corporations - costs of

Více

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Zdravotnictví jako součást hospodářské politiky Fáze a důvody reformy zdravotnictví Opatření v oblasti

Více

Reforma systému zdravotní péče v ČR. Příčiny Hlavní principy

Reforma systému zdravotní péče v ČR. Příčiny Hlavní principy Reforma systému zdravotní péče v ČR Příčiny Hlavní principy Příčiny reformy Demografické změny Technologické změny/pokrok Rostoucí počet poskytovatelů Rostoucí poptávka po (kvalitní) zdravotní péči Informační

Více

Lůžková péče krize finanční a personální

Lůžková péče krize finanční a personální Lůžková péče krize finanční a personální Lůžková péče krize finanční a personální Finanční krize V roce 2013 je zjevná, základy ale pocházejí z minulých let - neochota vlády zvýšit platbu za státní pojištěnce,

Více

REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová

REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PhDr. Lucie Bryndová 17. 10. 2007 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Fáze reformy zdravotnictví Opatření v oblasti zdravotního pojištění Opatření

Více

CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE

CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ŘÍZENÍ RESORTU ZDRAVOTNICTVÍ OD ZDRAVOTNÍCH PROGRAMŮ AŽ PO INDIVIDUÁLNÍ PÉČI O PACIENTA NA KLINICKÉ ÚROVNI BYLO ORIENTOVÁNO NA VÝSLEDEK Přelom

Více

Úhradová vyhláška na rok 2010

Úhradová vyhláška na rok 2010 Úhradová vyhláška na rok 2010 Makroekonomické předpoklady výběru pojistného v roce 2010 Promítnutí růstu nezaměstnanosti z 4,9% na 9% Promítnutí zvýšení počtu důchodců cca 40 tis. ročně Očekávaný mzdový

Více

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK Zdravotníci nedobrovolní sponzoři českého zdravotnictví Světové ceny léků, přístrojů Nárůst cen energií, potravin, služeb Úspěchy betonové lobby Zisky zlodějů a mafiánů

Více

Seminář o zdravotnictví TOP 09

Seminář o zdravotnictví TOP 09 Seminář o zdravotnictví TOP 09 Leoš Heger Praha, 9.4.2013 Stav našeho zdravotnictví Euro Health Consumer Index (15./34) Obsah prezentace Práva pacientů (27. / 34) Léčiva (20. / 34) Rozsah služeb (17. /

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 50 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace 2. Konference o.s. Lékaři pro reformu Standardizace odborné v České republice Mgr. Petr Panýr Brno, Kongresové centrum v areálu Výstaviště 25.4.2009 Dnešní stav v oblasti standardizace Existence množství

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

Jaká je budoucnost financování zdravotnictví v ČR? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment

Jaká je budoucnost financování zdravotnictví v ČR? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment Jaká je budoucnost financování zdravotnictví v ČR? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment OSNOVA Zdravotnictví v ČR v rámci Evropy Struktura financování Můžeme ještě ušetřit

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

Informovaný souhlas z pohledu pacienta

Informovaný souhlas z pohledu pacienta Informovaný souhlas z pohledu pacienta PSP ČR, 17.11.2012 JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. Program Novinky v informovaném souhlasu: Zákon o zdravotních službách

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 31. května 2012 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Reforma psychiatrické péče. MUDr. Dita Protopopová, Ph.D

Reforma psychiatrické péče. MUDr. Dita Protopopová, Ph.D Reforma psychiatrické péče MUDr. Dita Protopopová, Ph.D Význam reformy péče o duševně nemocné Dus evní choroby - v rozvinutých státech představují nejve ts í spolec ensko-ekonomickou za te ž (22,0 % ztrát

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ

FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Hlavní zdroje financování zdravotnictví Veřejné zdravotní pojištění (79%) občané stát zaměstnavatelé Státní a místní rozpočty (5,7%) státní (státní rozpočet) krajské a obecní

Více

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Jaroslav Vostatek Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu 21. 5. 2015 Osnova Vysoké náklady na výběr a placení

Více

Vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení aneb veřejné zdravotní pojištění nebo státní zdravotní systém

Vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení aneb veřejné zdravotní pojištění nebo státní zdravotní systém Vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení aneb veřejné zdravotní pojištění nebo státní zdravotní systém Ing. Ladislav Friedrich, CSc. generální ředitel Oborová

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Jak dál s pražským zdravotnictvím?

Jak dál s pražským zdravotnictvím? Jak dál s pražským zdravotnictvím? Ing. Zeno Veselík, MBA 18. 4. 2012 Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město Praha? Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 1. ÚVOD DO TEORIE VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1.1 Předmět studia 1.2 Charakteristika veřejných financí 1.3 Struktura a funkce veřejných financí 1.4 Makro a mikroekonomické aspekty existence veřejných

Více

Principy zdravotního připojištění

Principy zdravotního připojištění Principy zdravotního připojištění Doc. Martin Dlouhý IPVZ Praha, VŠE v Praze 23.10.2007 Praha Osnova přednášky 1. Proč zdravotní připojištění? 2. Co je zdravotní připojištění? 3. Typy zdravotního připojištění

Více

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Reforma zdravotnictví-forum.cz Pardubice, 18.4. 2006 OBSAH Dopady vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR pro 1. pololetí 2006 Důsledky novel zdravotnických zákonů

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

Potenciál soukromých sociálních služeb pro seniory v regionu Praha

Potenciál soukromých sociálních služeb pro seniory v regionu Praha Potenciál soukromých sociálních služeb pro seniory v regionu Praha HANA SILOVSKÁ * PETR JÍLEK ** PETR KOLAŘÍK *** Abstrakt: Příspěvek se zabývá možností poskytování sociálních služeb soukromého sektoru

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce Wages in health services in 2008

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce Wages in health services in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 6. 29 14 Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 28 Wages in health services in 28 Souhrn Průměrný měsíční plat zaměstnanců

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PŘIPRAVENÉ REFORMNÍ KROKY Hlavní pilíře reformy Definice nároku pacienta a vytvoření úhradových standardů Definování správného postupu při poskytování péče Kontrola vstupu nových

Více

Vliv konkurence na fungování zdravotních pojišťoven. MUDr. Tomáš Macháček KLIENT PRO

Vliv konkurence na fungování zdravotních pojišťoven. MUDr. Tomáš Macháček KLIENT PRO Vliv konkurence na fungování zdravotních pojišťoven MUDr. Tomáš Macháček KLIENT PRO STRUKTURA DNEŠNÍ PREZENTACE 1. Nezrušíme zdravotní pojišťovny? 2. Proč Kaiser Permanente poskytuje klientům za stejné

Více