Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání"

Transkript

1 Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Program Celoživotní vzdělávání Akreditovaný kurz Doplňující pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Akademický rok 2014/2015 Tematické okruhy a doporučená literatura k závěrečným zkouškám: Pedagogika Psychologie Didaktika odborného předmětu: Didaktika ekonomie Didaktika základů společenských věd Didaktika výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu Didaktika výtvarné výchovy Didaktika zdravotnických předmětů Didaktika českého jazyka 1

2 Okruhy otázek k závěrečné zkoušce: PEDAGOGIKA 1. Vývoj pedagogiky jako vědního oboru. Struktura pedagogických disciplín, vztah pedagogiky k jiným vědám. Významní myslitelé a jejich díla, která přispěla ke konstituování pedagogiky jako vědního oboru. (Sokrates, Platon, Aristoteles, Cicero, Quintilianus, Augustin, Rotterdamský, More, Campanella, Bacon, Komenský, atd.). Obecná a oborová didaktika struktura, předmět zkoumání a její význam. 2. Výchovný a vzdělávací proces složky, podmínky efektivity výchovného procesu. Oblasti výchovného působení učitele. Koncepce a hodnoty ve výchově a jejich problematika. Výchovné styly a autorita ve výchově. Tradiční a moderní didaktické principy a jejich místo ve výuce. 3. Vymezení výukových cílů a pojednání taxonomie všech jejich složek z pohledu osobnosti žáka. Vymezení pojmu učební úlohy a jejich klasifikace podle D. Tollingerové. Taxonomie cílů B. S. Blooma, D. B. Krathwohla. Vztah obsahu k výukovému cíli. Motivace ve výuce zvyšování motivace žáků a zájmu o výuku. 4. Definování pojmů organizační formy a metody výuky a jejich zařazení v rámci didaktických prostředků. Vymezení organizačních forem podle různých hledisek a jejich stručný popis. Zařazení výukových metod podle aspektů, na které jsou ve výuce zaměřeny. 5. Aktivizující výukové metody a jejich zařazování do výuky. Definování didaktického problému. Vyjmenování a charakteristika často užívaných aktivizujících výukových metod. Projektové a problémové metody výuky, programované vyučování. 6. Hodnocení a sebehodnocení žáků. Vymezení těchto pojmů a také pojmů sebeúcta, sebeposuzování a sebehodnocení. Funkce, typy a formy školního hodnocení. Normy hodnocení - ústní, písemné a praktické prověřování. Pojmové mapování. 7. Současný stav školského vzdělávacího systému v ČR. Konkretizace učiva v pedagogických dokumentech. Základní a střední vzdělávání v ČR - Rámcový vzdělávací program (RVP), standardy, koncepce současné školy. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) č. 561/2004 sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů č. 563/2004 Sb. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Vyhláška č. 263/

3 8. Specifické vývojové poruchy učení. Vymezení pojmu, výčet nejčastěji se vyskytujících vývojových poruch při učení žáka a podání jejich charakteristiky. Pedagogická činnost s žáky se specifickými vývojovými poruchami učení. 9. Nadaný žák ve výuce. Charakteristické znaky nadaných žáků. Instituce a programy zabývající se nadanými jedinci. Potřeby a problémy nadaných dětí. Pedagogická činnost s nadanými žáky. 10. Neprospěch žáka. Příčiny neprospěchu podmíněné různými činiteli: osobností žáka, učitelovou osobností, rodinou, školou, širším sociálním prostředím. Pedagogická činnost s neprospívajícími žáky. Chyba v učení žáka. Funkce chyby v učení a vyučování v různých koncepcích učení. Strach z chyby. Diagnostikování a práce s chybou včetně mentálního mapování. 11. Sociálně psychologické klima školní třídy. Vymezení základních pojmů. Školní třída jako malá sociální skupina a možné problémy s ní související (adaptace a sebeprosazování jedince). Diagnostikování klimatu ve školní třídě. 12. Didaktické a technické prostředky ve výuce. Pomůcky k výuce předmětové, obrazové, zvukové a literární. Učební pomůcky materiální a nemateriální prostředky k výuce na středních školách. Animace a simulace ve výuce ve výuce odborných předmětů. Učebnice jako edukační konstrukt a její evaluace. 13. Charakteristiky učitelské profese vymezení, typologie učitelů. Pedagogičtí pracovníci. Požadavky na výkon učitelské profese. Vývoj profesní dráhy učitelů. Učitel začátečník expert vyhasínající učitel. Pedagogické dovednosti definice, charakteristika, rozvoj a výzkumy pedagogických dovedností. Standardy výkonu učitelské profese. Kompetence učitele 21. století. 14. Sociální deviace ve školním prostředí. Vznik rizikového chování a pedagogická intervence vzhledem ke konkrétním druhům rizikového chování. Sociální pedagogika a její aplikace ve škole. 15. Metody pedagogického výzkumu. Pojednání o metodách kvantitativního výzkumu. Hlavní fáze kvantitativně orientovaného výzkumu (problém, formulace hypotéz, výběr prvků do výzkumných vzorků, testování hypotéz). Kvalitativní výzkum, jeho základní charakteristiky a pojednání o jeho hlavních metodách. Akční výzkum učitele. 3

4 Doporučená literatura: BELZ, H., SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, ISBN BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, ISBN CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Praha: Portál, ISBN ČÁP, J. MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha. Portál, ISBN FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál, ISBN GAVORA, P. Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido, ISBN GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, ISBN HUNTEROVÁ, M. Účinné vyučování. Praha: Portál, ISBN JŮVA, V. ST., JŮVA,V. ML. Stručné dějiny pedagogiky. Brno: Paido, ISBN JŮVA, V. ST., JŮVA,V. ML. Úvod do pedagogiky. Brno: Paido, ISBN KALHOUS, Z., OBST, O. A KOL. Školní didaktika. Praha: Portál, ISBN X. KUČEROVÁ, S. Člověk hodnoty výhova: kapitoly z filosofie výchovy. Prešov: ManaCon, ISBN KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, ISBN MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita, ISBN MAŃÁK, J., ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, ISBN MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, ISBN MAREŠ, J., SLAVÍK, J., SVATOŠ, T., ŠVEC, V. Učitelovo pojetí výuky. Brno: Masarykova univerzita, ISBN X. PASCH, M., GARDNER, T. G., LANGEROVÁ, G. M., A KOL. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, ISBN PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis, ISBN PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, ISBN PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, ISBN PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál, ISBN PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, ISBN X. PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. Praha: Portál, ISBN

5 PRŮCHA, J. Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média. Brno: Paido, ISBN PRŮCHA, J. Učitel. Praha: Portál, ISBN PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, ISBN SILBERMAN, M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování. Praha: Portál, ISBN X. SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: ISV, ISBN SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Praha: Portál, ISBN SPILKOVÁ, V. A KOL. Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido, ISBN ŠVEC, V. Průvodce metodologií pedagogického výzkumu: pracovní sešit. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ISBN ŠVEC, V., FILOVÁ, H., ŠIMONÍK, O. Praktikum didaktických dovedností. Brno: Masarykova univerzita, ISBN

6 Okruhy otázek k závěrečné zkoušce: PSYCHOLOGIE 1. Vývoj osobnosti jeho determinanty, periodizace psychického vývoje (S. Freud, E. H. Erikson, J. Piaget a L. Kohlberg). 2. Předškolní a mladší školní věk - obecná charakteristika a periodizace tohoto věku. Vývoj myšlení a řešení problémů, morální a hodnotový vývoj. Identita, sebepojetí a socializace. 3. Pubescence - obecná charakteristika a periodizace tohoto věku. Vývoj myšlení a řešení problémů, morální a hodnotový vývoj. Tělesné proměny, jejich vliv na sebepojetí a socializaci. Typické problémy tohoto věku. 4. Adolescence. Charakteristické změny tohoto období včetně tělesných proměn. Úroveň poznávacích procesů, způsoby myšlení. Identita, sexuální orientace, partnerské vztahy. 5. Periodizace dospělého věku, charakteristika jednotlivých období. Tělesné a psychické změny, proměny identity a profesní role. Partnerství, manželství, rodičovství. Stáří. Charakteristické změny tohoto období. Mezigenerační vztahy. Proměna vztahů s dětmi. 6. Osobnost v psychologii. Temperament, charakter. Motivace a potřeby (vymezení pojmů). Vnitřní, vnější motivace, teorie potřeb. Význam motivace a možnosti jejího rozvíjení v rámci výchovně-vzdělávacího procesu. Hodnoty a zájmy. 7. Vnímání, imaginace, pozornost. Emoce vymezení, funkce, teorie emocí, klasifikace. 8. Myšlení, rozhodování, usuzování. Funkce myšlení. Myšlenkové operace. Konvergentní a divergentní myšlení. Řešení problémů. Vývoj myšlení v ontogenezi. Paměť vymezení, fáze zapamatování, druhy paměti. 9. Učení a jeho druhy. Vztah učení a vyučování. Problematika školní úspěšnosti a neúspěšnosti (příčiny, diagnostika, možnosti řešení). Talent a nadání. Inteligence a kreativita. 10. Osobnost učitele reflexe a evaluace pedagogické činnosti učitele. Metody a techniky sebereflexe. Vlastnosti a dovednosti učitele, kompetence, styly a způsoby vedení třídy jako sociální skupiny. Psychohygiena. Stres v učitelské profesi, jeho zdroje a způsoby zvládání. Syndrom vyhoření. 11. Osobnost žáka a učitele. Vztah učitel - žák. Formy a specifika dyadické interakce. Vývoj dyadického vztahu. Evaluace vztahu. Sebepojetí, vývoj sebevědomí. Hodnocení 6

7 a jeho vliv na osobnost žáka. Vliv osobnosti učitele a rodiny na sebepojetí a úspěšnost žáka. 12. Pedagogická komunikace vymezení pojmu, specifické otázky pedagogické komunikace. Výraz osobního projevu verbální složka, neverbální složka a nepřímé komunikační okolnosti. Charakteristika a pravidla komunikace učitel-žák jako případ sociální komunikace. Pozorování a hodnocení komunikace. Role komunikace v učitelské přípravě a praxi. 13. Sociální a interpersonální percepce. Chyby v sociální percepci. Hodnocení při interpersonální percepci. 14. Jedinec v sociální skupině. Školní třída jako sociální skupina struktura a dynamika školní třídy. Sociální role a status. Metody a techniky zjišťování vztahů ve školní třídě (pozorování, rozhovor, sociometrie). 15. Poruchy osobnosti, neurotické poruchy, afektivní poruchy. Psychotická onemocnění, schizofrenie. Poruchy autistického spektra. 7

8 Doporučená literatura: ATKINSON, R. L. A KOL. Psychologie. Praha: Portál, ISBN CANGELOSI, J., S. Strategie řízení třídy. Praha: Portál, ISBN ČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Univerzita Karlova, ISBN ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, ISBN ĎURIČ, L., BRATSKÁ, M. (EDS.) Pedagogická psychológia. Terminologický a výkladový slovník. Bratislava: SPN, ISBN FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, ISBN GILLNEROVÁ, I., HERMOCHOVÁ, S., ŠUBRT, R. Sociální dovednosti učitele. Praha: SPN, ISBN KOLÁŘ, M. Skrytý svět šikanování ve školách: příčiny, diagnostika a praktická pomoc. Praha: Portál, ISBN KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, ISBN KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál, ISBN LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, ISBN LAZAROVÁ, B. První pomoc při řešení výchovných problémů. Poradenské minimum pro učitele. Praha: Strom, ISBN MACEK, P. Adolescence. Praha: Portál, ISBN MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita, ISBN MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Sociální a pedagogická komunikace ve škole. Praha: SPN, ISBN NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. Praha: Academia, ISBN PIAGET, J. INHELDEROVÁ, B. Psychologie dítěte. Praha: Portál, ISBN X. ŘEZÁČ, J. Sociální psychologie. Brno: Paido, ISBN SCHMIDBAUER, W. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál, ISBN ŠVEC, V. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno: Masarykova univerzita, ISBN VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál ISBN

9 VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. Sociální psychologie. Praha: Grada, ISBN

10 Okruhy otázek k závěrečné zkoušce: Didaktika odborného předmětu - Didaktika ekonomie 1. Didaktika ekonomických předmětů v soustavě vědeckých disciplín. Vztah ekonomie, pedagogiky a didaktiky ekonomických předmětů. Struktura, předmět zkoumání a využívaná metodologie didaktiky ekonomických předmětů. Možnosti pedagogického výzkumu ve výuce ekonomických předmětů. Možnosti propojení školního a komerčního prostředí. Výchovné využití ekonomických předmětů. 2. Cíle výuky ekonomických předmětů a jejich význam. Formulace didaktických cílů, taxonomie a vztah v jednotlivých stupních a typech škol. Motivace ve výuce ekonomických předmětů. Zdroje vyvolání zájmu o ekonomické předměty zkušenosti z běžného života, zábavná forma výuky aj. 3. Obsah vzdělávání a zásady výběru učiva (didaktická transformace) ve výuce ekonomických předmětů. Systemizace učiva v ekonomických předmětech. Charakteristika ekonomického vzdělávání na středních školách. Význam a propojení teorie a praxe v ekonomickém vzdělávání. 4. Konkretizace učiva ekonomických předmětů v pedagogických dokumentech pro SŠ Rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací programy, koncepce současné střední školy. Používané učebnice a jejich funkce ve vzdělávacím procesu, současná literatura pro učitele a žáky ekonomických předmětů. 5. Organizační formy výuky ekonomických předmětů. Typologie vyučovacích hodin ekonomických předmětů. Vyučovací hodina základního typu (fáze a jejich časové rozvržení). Časová a věcná koordinace výuky v ekonomických předmětech. 6. Příprava učitele na vyučování ekonomických předmětů. Vlastnosti učitele ekonomických předmětů a problémy spojené s realizací výuky. 7. Výukové metody ve výuce ekonomických předmětů. Kritéria klasifikace metod a jejich uplatnění ve výuce ekonomických předmětů. Slovní, názorné a praktické metody výuky a jejich zaměření k aktivní, samostatné a tvořivé práci žáků. 8. Alternativní formy vyučování ekonomických předmětů. Projektová výuka a význam ekonomického projektu ve výchovně-vzdělávacím procesu. Problémová metoda a význam problému ve výuce ekonomických předmětů. Programované vyučování a jeho význam v elektronickém ekonomickém vzdělávání. 10

11 9. Didaktické a technické prostředky ve výuce ekonomických předmětů. Vztah technických a didaktických prostředků (přednosti a nedostatky). Pomůcky k výuce ekonomických předmětů předmětové, obrazové, zvukové a literární. 10. Prověřování a hodnocení vědomostí žáků. Normy hodnocení - ústní, písemné a praktické prověřování. Přednosti a nedostatky odlišných forem ústního a písemného zjišťování výsledků výuky. Formy didaktických testů a základní charakteristiky standardizovaných didaktických testů. 11. Distanční vzdělávání v ekonomických předmětech. Elektronická podpora studia. Tvorba e-learningových kurzů a materiálů. Možnosti uplatnění na různých úrovních vzdělávání. 12. Proces fixace znalostí v ekonomickém vzdělávání. Styly učení žáků ekonomických předmětů a možnosti jeho změny. Teorie učení a formulace základních didaktických zásad vedoucích k efektivnosti výuky. 13. Pedagogická komunikace a interakce ve výuce ekonomických předmětů (verbální, neverbální a komunikace činem). Kompetence učitele ekonomických předmětů. Požadavky na osobnost učitele ekonomických předmětů podmínky úspěšnosti. 14. Pozorování a hodnocení výuky ekonomických předmětů. Teoretické a empirické metody hodnocení výchovně-vzdělávacího procesu. Hospitace výuky ekonomických předmětů záměry hospitačních činností. Fáze, charakteristika a výstup hospitačních činností. Hospitační archy. 15. Sebereflexe a sebezdokonalování v pedagogické činnosti učitele ekonomických předmětů. Učitel ekonom-pedagog a jeho pedagogické mistrovství. Dokumentace učitele v ekonomických předmětech. 11

12 Doporučená literatura: ASTALOS, O. Ekonomické vzdělávání v systému středního a vyššího školství v České republice. Praha: VŠE, ISBN ASZTALOS, O., KOUDELA, J., ROTPORT, M. Vybrané problémy z didaktiky ekonomických předmětů. Praha: VŠE, ISBN FRANK, R., H. Mikroekoenomie a chování. Praha: Svoboda, ISBN GOWLAND, D. Makroekonomie. Praha: Victoria Publishing, ISBN X. KLÍNSKÝ, P., MÜNCH, O. Ekonomika 1 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. Praha: EDUKO nakladatelství, ISBN KLÍNSKÝ, P., MÜNCH, O. Ekonomika 2 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. Praha: EDUKO nakladatelství, ISBN KLÍNSKÝ, P., MÜNCH, O. Ekonomika 3 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. Praha: EDUKO nakladatelství, ISBN KLÍNSKÝ, P., MÜNCH, O. Ekonomika 4 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. Praha: EDUKO nakladatelství, ISBN KRÁLOVÁ, A., ASZTALOS, O. Didaktika ekonomiky I. díl. Praha: VŠE - Nakladatelství Oeconomica, ISBN RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. Praha: ANAG, ISBN ŠTOHL, P. Kniha testů 2008 k učebnicím účetnictví 2007 (určeno vyučujícím předmětu účetnictví). Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, ISBN ŠTOHL, P. Sbírka příkladů k učebnici účetnictví 2007 I. díl pro střední školy a veřejnost. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, ISBN ŠTOHL, P. Sbírka řešených příkladů z účetnictví 2007 pro vysoké školy s ekonomickým zaměřením a střední školy s výukou účetnictví. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, ISBN ŠTOHL, P. Souvislý účetní příklad s účetními doklady 2007 pro střední školy s výukou účetnictví. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, ISBN ŠTOHL, P. Učebnice účetnictví 2007 II. díl pro střední školy a veřejnost. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, ISBN ŠTOHL, P. Učebnice účetnictví 2009 III. díl pro střední školy a veřejnost. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, ISBN ŠVARCOVÁ, J. A KOL. Ekonomie, stručný přehled, teorie a praxe, aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED nakladatelství a vydavatelství, ISBN

13 Okruhy otázek k závěrečné zkoušce: Didaktika odborného předmětu - Didaktika základů společenských věd 1. Cíle výuky základů společenský věd a jejich didaktický význam. Vztah didaktiky ZSV, samotných základů společenských věd a hraničních disciplín. Úloha ZSV, postavení předmětu mezi ostatními všeobecně vzdělávacími předměty na střední škole. 2. Konkretizace učiva základů společenský věd v pedagogických dokumentech Rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program. 3. Vztah ZSV k průřezovým tématům. Aplikace vybraného průřezového tématu do výuky ZSV. 4. Koncepce ZSV v gymnáziu (střední škole), učební plány. 5. Používané učebnice základů společenských věd a jejich funkce ve vzdělávacím procesu, současná literatura pro učitele a žáky společenskovědních předmětů. 6. Rozdíly v pojetí výuky na základní a na střední škole- vztah občanské nauky a základů společenských věd. Obecné aspekty problematiky výuky jednotlivých tematických celků na základních a středních školách. 7. Organizační formy výuky základů společenských věd. Vyučovací hodina základního typu (fáze a jejich časové rozvržení), exkurze; volitelné a nepovinné formy výuky. 8. Klasické výukové metody ve výuce základů společenský věd- využití metod slovních, názorně-demosntračních a dovednostně-praktických. 9. Aktivizující výukové metody- využití metod diskusních, inscenačních, problémových metod a didaktických her. 10. Komplexní výukové metody ve výuce základů společenských věd- frontální výuka, její specifika, výhody a nevýhody. 11. Komplexní výukové metody ve výuce základů společenských věd- skupinová a kooperativní výuka, partnerské/vrstevnické vyučování- využití ve výuce ZSV. 12. Individuální a individualizovaná výuka, samostatné učení, afektivní učení ve vztahu k základům společenských věd. 13. Motivace ve výuce základů společenský věd. Zdroje vyvolání zájmu o předmět zkušenosti z běžného života, zábavná forma výuky základů společenský věd. 14. Didaktické a technické prostředky ve výuce základů společenský věd. Zařízení a pomůcky k výuce základů společenských věd předmětové, obrazové, zvukové, literární a multimediální. 13

14 15. Metody hodnocení, diagnostické metody a klasifikace v hodinách ZSV. 14

15 Doporučená literatura: CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Praha: Portál, ISBN KOLEKTIV AUTORŮ Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání. Praha: VÚP, ISBN X. KOLEKTIV AUTORŮ Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích. Praha: VÚP, ISBN KOLEKTIV AUTORŮ Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: VÚP, ISBN KOLEKTIV AUTORŮ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP, ISBN KOLEKTIV AUTORŮ. KLÍČOVÉ KOMPETENCE NA GYMNÁZIU. PRAHA: VÚP, ISBN MAŇÁK, J. ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, ISBN MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, ISBN PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, ISBN PRŮCHA, J. Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média. Brno: Paido, ISBN SILBERMAN, M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování. Praha: Portál, ISBN X. SITNÁ, D. Metody aktivního vyučování. Praha: Portál, ISBN SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: ISV, ISBN

16 Okruhy otázek k závěrečné zkoušce: Didaktika odborného předmětu Didaktiky výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu 1. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnicích. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 2. Vymezení základních pojmů předmětové a oborové didaktiky didaktiky výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 3. Klasifikace, pojetí a výchovně vzdělávací cíle. Determinace cílů. Taxonomie a konkretizace cílů. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 4. Profesní a osobnostní předpoklady pro učitele. Kreativita v práci učitele. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 5. Základní pedagogické dokumenty (učební plány, učební osnovy, tematické plány, rámcové a školní vzdělávací programy). Povinná dokumentace na základních a středních odborných školách. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 6. Využití mezipředmětových vztahů na základních a středních odborných školách. Literární a další prameny pro výuku výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu na základních a středních odborných školách. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 7. Didaktické zásady. Příklady pozitivního užití zásad při teoretickém vyučování a příklady teoretického vyučování s absencí vybraných zásad. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 8. Organizační formy výuky. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 9. Příprava učitele na vyučování. Vnější a vnitřní motivace žáků. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 10. Fáze (etapy) vyučovacího procesu a didaktická analýza učiva. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 16

17 11. Taxonomie učebních úloh a jejich funkce. Učební styly žáků. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 12. Metody ve vyučování - pojem metoda, klasifikace metod a charakteristika vybraných vyučovacích metod. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 13. Didaktické prostředky ve výuce - učební pomůcky a didaktická technika a jejich využití ve výuce. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 14. Prověřování, hodnocení a klasifikace vědomostí a dovedností žáků. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 15. Sebereflexe a sebehodnocení učitele. Celoživotní vzdělávání z hlediska měnícího se profesiogramu. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 17

18 Doporučená literatura: CICHÁ, M., DORKOVÁ, Z. Didaktika praktického vyučování zdravotnických předmětů 1. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, Dotisk 1. vydání z roku s. ISBN CICHÁ, M., DORKOVÁ, Z. Didaktika praktického vyučování zdravotnických předmětů 2. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, Dotisk 1. vydání z roku s. ISBN X. DRAHOVZAL, J., KILIÁN, O., KOHOUTEK, R. Didaktika odborných předmětů. Brno: Paido, s. ISBN GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E., NOVOTNÝ, P. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Olomouc: Hanex, s. ISBN KUBEROVÁ, H. Didaktika ošetřovatelství. Praha: Portál, s. ISBN MALACH, J. Obecná didaktika pro učitelství odborných předmětů. Ostrava: Pedagogická fakulta, s. ISBN PETTY, G. Moderní vyučování. 2 vyd. Praha: Portál, s. ISBN PODLAHOVÁ, L. První kroky učitele. Praha: Triton, s.isbn PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, s. ISBN ŘEZNÍČEK, J. Didaktika a učitelská etika v praxi. Praha: Univerzita Karlova, s. ISBN SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: Grada, s. ISBN Zákony a vyhlášky: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnicích. Internetové stránky: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Ministerstvo zdravotnictví: Kritické myšlení: 18

19 Okruhy otázek k závěrečné zkoušce: Didaktika odborného předmětu - Didaktika výtvarné výchovy 1. Osobnost žáka. Strategie a metody rozvoje osobnosti. Kognitivní a nekognitivní funkce z pohledu výtvarné výchovy. 2. Vývojové zákonitosti dětského výtvarného projevu. Výtvarný projev z ontogenetického hlediska. 3. Výtvarný projev dospívající mládeže. Tzv. krize dětského výtvarného projevu. 4. Typologie výtvarné tvorby. 5. Diagnostické možnosti výtvarného projevu. 6. Fylogeneze umění a ontogeneze výtvarného projevu. Umění a výtvarná tvorba dítěte a dospívající mládeže. 7. Tvořivost. Vztah obecné tvořivosti, výtvarné tvorby a tvořivého myšlení. Vztah tvořivosti a inteligence. 8. Osobnost učitele výtvarné výchovy. Požadavky učitele. Specifické rysy jeho vzdělávání, profesionální kompetence. 9. Pojetí cíle, vzdělávací obsah, vzdělávací oblasti výtvarné výchovy na 2. stupni ZŠ a středních školách. 10. Metody a techniky výtvarné výchovy. 11. Formální a neformální vzdělávání dětí a mládeže v oblasti výtvarné edukace. 12. Způsoby chápání výtvarné výchovy. Art-centrické, video-centrické, gnozeo-centrické a animo-centrické chápání. 13. Současné trendy výtvarné výchovy a výtvarného umění. 14. Teorie a přehled výzkumů o dětském výtvarném projevu. Teorie rozmanitých inteligencí. 19

20 Doporučená literatura: BABYRÁDOVÁ, H. Symbol v dětském výtvarném projevu. Brno: Masarykova univerzita ISBN BALEKA, J. Výtvarné umění. Výkladový slovník malířství, sochařství, grafika. Praha: ACADEMIA, BANAŠ, J. a kol. Didaktika výtvarnej výchovy. Bratislava: SPN, BERNARDOVÁ, E. Moderní umění. Praha: PASEKA, CIKÁNOVÁ, K. Kreslete si s námi. Praha: Aventinum, CIKÁNOVÁ, K. Objevujte s námi tvar. Praha: Aventinum, ISBN CIKÁNOVÁ, K. Tužkou, štětcem nebo myší. Praha: Aventinum, ISBN DAVIDO, R.: Kresba jako nástroj poznání dítěte. Portál: Praha ISBN DYTRTOVÁ, K. Interpretace umění ve výtvarné výchově. Ústi nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, ISBN X. GERO, Š. (et al.): Teória výtvarnej kultúry a stručný prehľad dejín umenia. B. Bystrica: ISBN: GERO, Š., HUSÁR, J., SOKOLOVÁ, K. Úvod do teórie výtvarnej kultúry. B. Bystrica: ISBN HAZUKOVÁ, H., ŠAMŠULA, P. Didaktika výtvarné výchovy. 1. Praha: SPN, HAZUKOVÁ, H., ŠAMŠULA, P. Didaktika výtvarné výchovy. 2. Praha: SPN, HORÁČEK, R. Galerijní animace a zprostředkování umění. Brno: CERM, ISBN LACOVÁ, K. Výtvarná výchova netradične. Bratislava: Medodicko-pedagogické centrum, ROESELOVÁ, V. Námět ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, ROESELOVÁ, V. Prostorová tvorba ve výtvarné výchově pro základní školu 1. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, ISBN ROESELOVÁ, V. Řady a projekty ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, ISBN ROESELOVÁ, V. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, SLAVÍK, J. Didaktika výtvarnej výchovy. Praha: SPN, SLAVÍK, J. Od výrazu k dialogu ve výchově : Artefiletika. Praha, Karolinum ISBN SLAVÍK, J. Umění zážitku, zážitek umění (teorie a praxe artefiletiky). Praha: Univerzita Karlova,

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky 1. Vědní obor pedagogika. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických disciplín. Vztah pedagogiky k ostatním vědám. Terminologie pedagogiky. Aktuální

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost 1. Vymezení didaktických zásad a jejich aplikace v příslušných vyučovacích předmětech

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: Studijní program: UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Kód programu: M 7504 Platnost

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru Předmět Pedagogika Přednáška: 2 hodiny Uzavření: zápočet Vyučující: Mgr. Alena Bendová. Katedra: Katedra hudebních a humanitních věd Platnost: od 2012/2013 Získání zápočtu Podmínkou dosažení zápočtu bude

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE (SZZKB) Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA

Více

Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika 1. Aktivizační metody ve výuce : příručka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina -- 3. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2015 -- 185 s. -- cze ISBN 978-80-7485-043-1

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

Rekreologie PVČ (pedagogika volného času)

Rekreologie PVČ (pedagogika volného času) UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Studijní program: Studijní obor: Forma studia: Tělesná výchova a sport Rekreologie PVČ (pedagogika volného času) kombinovaná Tématické okruhy pro

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika 1. Andragogika / Milan Beneš -- 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2014 -- 176 s. -- cze ISBN 978-80-247-4824-5 Sign.: II 112791V1 Edice:Pedagogika (Grada)

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů InterDACT s. r. o. Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014 I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů Matematika: 1. Množiny operace, intervaly

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

KATEDRA PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP

KATEDRA PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP KATEDRA PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP ZÁPOČET ZE SEMINÁŘE: AKTUÁLNÍ PROBLÉMY OBORU - Pedagogika VYUČUJÍCÍ: Doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. TERMÍN SPLNĚNÍ: září 2011 DOCHÁZKA: minimálně 80 % POŢADOVANÉ

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Zkušební okruhy ke státním bakalářským zkouškám z psychologie (kombinované bakalářské studium Vychovatelství)

Zkušební okruhy ke státním bakalářským zkouškám z psychologie (kombinované bakalářské studium Vychovatelství) Upozorňujeme autory bakalářských prací na povinnost odevzdat na katedře školní a sociální pedagogiky písemné zadání, které musí mj. obsahovat i překlad názvu práce do angličtiny. Dále upozorňujeme, že

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Sociální a lidská komunikace

Sociální a lidská komunikace Sociální a lidská komunikace Mgr. Ludmila Fonferová Osnova aktualizovaná dne 14. 10. 2011 Podmínky hodnocení aktualizované ke dni 19.10.2012 Učební cíl: Seznámit studenty se sociální a lidskou komunikací

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Okruhy ke SZZ studijního oboru: Učitelství pro MŠ

Okruhy ke SZZ studijního oboru: Učitelství pro MŠ Okruhy ke SZZ studijního oboru: Učitelství pro MŠ Dítě a společnost vymezení pojmů, dítě z pohledu legislativy Úmluva o právech dítěte; vnímání dítěte a dětství v historickém kontextu společnosti, dítě

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH 1) Teorie multikulturalismu 2) Teorie nacionalismu 3) Multikulturalismus praktické příklady ve státech a společnostech 4) Státy a typologie

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

2. Výchova a vzdělávání jako základní pedagogické kategorie

2. Výchova a vzdělávání jako základní pedagogické kategorie Okruhy ke SBZ z předmětu Pedagogika Pro studijní obor Pedagogika volného času 1. Pedagogika jako věda Vymezení pojmu pedagogika. Znaky pedagogiky jako vědy. Návaznost a přesah pedagogiky do ostatních vědních

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Význam učebnice pro výuku. Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů

Význam učebnice pro výuku. Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů Význam učebnice pro výuku Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů Obsah Úvod 1. Výukové materiály 2. Technické výukové prostředky 3. Učebnice - funkce,

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů Evaluace ŠVP Bc. Lenka Radová 7.10.2013 Zhodnocení tvorby ŠVP Od roku 2008 do současnosti jsme vytvořili

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

pe agogika. Školský systém v českých zemích Vzdčlávací politika a fízení školství Podoby vyučování a tfídní management Hodnocení

pe agogika. Školský systém v českých zemích Vzdčlávací politika a fízení školství Podoby vyučování a tfídní management Hodnocení pe agogika. Školský systém v českých zemích Vzdčlávací politika a fízení školství Podoby vyučování a tfídní management Hodnocení v ve vyucovanl " Pedagogická diagnostika Práce výchovného poradce r, OBSAH.

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář českých dějin 20. století ( SČD20 ) ROČNÍK: septima HODINOVÁ DOTACE: 2 PROGRAM Zaměření: rozšiřující učivo

1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář českých dějin 20. století ( SČD20 ) ROČNÍK: septima HODINOVÁ DOTACE: 2 PROGRAM Zaměření: rozšiřující učivo 1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář českých dějin 20. století ( SČD20 ) Volitelný Seminář dějin 20. století vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost a doplňuje vzdělávací obsah oboru historie v souladu

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Workshop výtvarná výchova (artefiletika, galerijní pedagogika)

Workshop výtvarná výchova (artefiletika, galerijní pedagogika) Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Workshop výtvarná výchova (artefiletika, galerijní pedagogika) Petra Šobáňová metodika přednášky Metodika č. 1 Úvod do problematiky 1. Seminář bude zahájen

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Všestranné jazykové rozbory Téma 1.2.3. Všestranné

Více

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie Výběr z nových knih 10/2012 psychologie 1. Inteligence a učení / Nick Lund ; Nigel Holt, Rob Lewis (eds.) ; [z anglického originálu... přeložila Helena Hartlová] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 146 s.

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství prima Cílem předmětu VOB je utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti, o poznávání a posuzování

Více

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 21. září 2015 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Mgr. Dagmar Hamalová Lekce uvede posluchače do obecné pedagogiky a didaktiky oborů, které jsou nutným předpokladem

Více

Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky

Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky Povinné předměty: Informatika s didaktikou Okruhy A) Technické prostředky a. kódování a jednotky informace, číselné soustavy, ukládání dat v počítači, formáty souborů b. architektura procesorů a architektura

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Modely struktury didaktiky odborných předmětů

Modely struktury didaktiky odborných předmětů Modely struktury didaktiky odborných předmětů Praha 14. 15. 9. 2009 Prof. Ing. Ondrej Asztalos, CSc. Katedra didaktiky ekon. předmětů VŠE v Praze Obsah 1. Stručný historický přehled pojetí didaktik 2.

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. METODY PSYCHOLOGIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová Psychologie je empirická věda, která disponuje souborem

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Legenda: Červená barva: povinná, bude využívaná při hodinách. Černá barva: základní pro daný předmět,

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace 6. 1 Pravidla pro hodnocení žáků 6. 1. 1 Způsoby hodnocení - klasifikačním stupněm - vystihuje úroveň rozvoje, kterého dosáhl žák ve vztahu k naplnění očekávaných výstupů

Více