Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání"

Transkript

1 Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Program Celoživotní vzdělávání Akreditovaný kurz Doplňující pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Akademický rok 2014/2015 Tematické okruhy a doporučená literatura k závěrečným zkouškám: Pedagogika Psychologie Didaktika odborného předmětu: Didaktika ekonomie Didaktika základů společenských věd Didaktika výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu Didaktika výtvarné výchovy Didaktika zdravotnických předmětů Didaktika českého jazyka 1

2 Okruhy otázek k závěrečné zkoušce: PEDAGOGIKA 1. Vývoj pedagogiky jako vědního oboru. Struktura pedagogických disciplín, vztah pedagogiky k jiným vědám. Významní myslitelé a jejich díla, která přispěla ke konstituování pedagogiky jako vědního oboru. (Sokrates, Platon, Aristoteles, Cicero, Quintilianus, Augustin, Rotterdamský, More, Campanella, Bacon, Komenský, atd.). Obecná a oborová didaktika struktura, předmět zkoumání a její význam. 2. Výchovný a vzdělávací proces složky, podmínky efektivity výchovného procesu. Oblasti výchovného působení učitele. Koncepce a hodnoty ve výchově a jejich problematika. Výchovné styly a autorita ve výchově. Tradiční a moderní didaktické principy a jejich místo ve výuce. 3. Vymezení výukových cílů a pojednání taxonomie všech jejich složek z pohledu osobnosti žáka. Vymezení pojmu učební úlohy a jejich klasifikace podle D. Tollingerové. Taxonomie cílů B. S. Blooma, D. B. Krathwohla. Vztah obsahu k výukovému cíli. Motivace ve výuce zvyšování motivace žáků a zájmu o výuku. 4. Definování pojmů organizační formy a metody výuky a jejich zařazení v rámci didaktických prostředků. Vymezení organizačních forem podle různých hledisek a jejich stručný popis. Zařazení výukových metod podle aspektů, na které jsou ve výuce zaměřeny. 5. Aktivizující výukové metody a jejich zařazování do výuky. Definování didaktického problému. Vyjmenování a charakteristika často užívaných aktivizujících výukových metod. Projektové a problémové metody výuky, programované vyučování. 6. Hodnocení a sebehodnocení žáků. Vymezení těchto pojmů a také pojmů sebeúcta, sebeposuzování a sebehodnocení. Funkce, typy a formy školního hodnocení. Normy hodnocení - ústní, písemné a praktické prověřování. Pojmové mapování. 7. Současný stav školského vzdělávacího systému v ČR. Konkretizace učiva v pedagogických dokumentech. Základní a střední vzdělávání v ČR - Rámcový vzdělávací program (RVP), standardy, koncepce současné školy. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) č. 561/2004 sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů č. 563/2004 Sb. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Vyhláška č. 263/

3 8. Specifické vývojové poruchy učení. Vymezení pojmu, výčet nejčastěji se vyskytujících vývojových poruch při učení žáka a podání jejich charakteristiky. Pedagogická činnost s žáky se specifickými vývojovými poruchami učení. 9. Nadaný žák ve výuce. Charakteristické znaky nadaných žáků. Instituce a programy zabývající se nadanými jedinci. Potřeby a problémy nadaných dětí. Pedagogická činnost s nadanými žáky. 10. Neprospěch žáka. Příčiny neprospěchu podmíněné různými činiteli: osobností žáka, učitelovou osobností, rodinou, školou, širším sociálním prostředím. Pedagogická činnost s neprospívajícími žáky. Chyba v učení žáka. Funkce chyby v učení a vyučování v různých koncepcích učení. Strach z chyby. Diagnostikování a práce s chybou včetně mentálního mapování. 11. Sociálně psychologické klima školní třídy. Vymezení základních pojmů. Školní třída jako malá sociální skupina a možné problémy s ní související (adaptace a sebeprosazování jedince). Diagnostikování klimatu ve školní třídě. 12. Didaktické a technické prostředky ve výuce. Pomůcky k výuce předmětové, obrazové, zvukové a literární. Učební pomůcky materiální a nemateriální prostředky k výuce na středních školách. Animace a simulace ve výuce ve výuce odborných předmětů. Učebnice jako edukační konstrukt a její evaluace. 13. Charakteristiky učitelské profese vymezení, typologie učitelů. Pedagogičtí pracovníci. Požadavky na výkon učitelské profese. Vývoj profesní dráhy učitelů. Učitel začátečník expert vyhasínající učitel. Pedagogické dovednosti definice, charakteristika, rozvoj a výzkumy pedagogických dovedností. Standardy výkonu učitelské profese. Kompetence učitele 21. století. 14. Sociální deviace ve školním prostředí. Vznik rizikového chování a pedagogická intervence vzhledem ke konkrétním druhům rizikového chování. Sociální pedagogika a její aplikace ve škole. 15. Metody pedagogického výzkumu. Pojednání o metodách kvantitativního výzkumu. Hlavní fáze kvantitativně orientovaného výzkumu (problém, formulace hypotéz, výběr prvků do výzkumných vzorků, testování hypotéz). Kvalitativní výzkum, jeho základní charakteristiky a pojednání o jeho hlavních metodách. Akční výzkum učitele. 3

4 Doporučená literatura: BELZ, H., SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, ISBN BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, ISBN CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Praha: Portál, ISBN ČÁP, J. MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha. Portál, ISBN FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál, ISBN GAVORA, P. Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido, ISBN GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, ISBN HUNTEROVÁ, M. Účinné vyučování. Praha: Portál, ISBN JŮVA, V. ST., JŮVA,V. ML. Stručné dějiny pedagogiky. Brno: Paido, ISBN JŮVA, V. ST., JŮVA,V. ML. Úvod do pedagogiky. Brno: Paido, ISBN KALHOUS, Z., OBST, O. A KOL. Školní didaktika. Praha: Portál, ISBN X. KUČEROVÁ, S. Člověk hodnoty výhova: kapitoly z filosofie výchovy. Prešov: ManaCon, ISBN KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, ISBN MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita, ISBN MAŃÁK, J., ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, ISBN MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, ISBN MAREŠ, J., SLAVÍK, J., SVATOŠ, T., ŠVEC, V. Učitelovo pojetí výuky. Brno: Masarykova univerzita, ISBN X. PASCH, M., GARDNER, T. G., LANGEROVÁ, G. M., A KOL. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, ISBN PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis, ISBN PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, ISBN PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, ISBN PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál, ISBN PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, ISBN X. PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. Praha: Portál, ISBN

5 PRŮCHA, J. Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média. Brno: Paido, ISBN PRŮCHA, J. Učitel. Praha: Portál, ISBN PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, ISBN SILBERMAN, M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování. Praha: Portál, ISBN X. SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: ISV, ISBN SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Praha: Portál, ISBN SPILKOVÁ, V. A KOL. Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido, ISBN ŠVEC, V. Průvodce metodologií pedagogického výzkumu: pracovní sešit. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ISBN ŠVEC, V., FILOVÁ, H., ŠIMONÍK, O. Praktikum didaktických dovedností. Brno: Masarykova univerzita, ISBN

6 Okruhy otázek k závěrečné zkoušce: PSYCHOLOGIE 1. Vývoj osobnosti jeho determinanty, periodizace psychického vývoje (S. Freud, E. H. Erikson, J. Piaget a L. Kohlberg). 2. Předškolní a mladší školní věk - obecná charakteristika a periodizace tohoto věku. Vývoj myšlení a řešení problémů, morální a hodnotový vývoj. Identita, sebepojetí a socializace. 3. Pubescence - obecná charakteristika a periodizace tohoto věku. Vývoj myšlení a řešení problémů, morální a hodnotový vývoj. Tělesné proměny, jejich vliv na sebepojetí a socializaci. Typické problémy tohoto věku. 4. Adolescence. Charakteristické změny tohoto období včetně tělesných proměn. Úroveň poznávacích procesů, způsoby myšlení. Identita, sexuální orientace, partnerské vztahy. 5. Periodizace dospělého věku, charakteristika jednotlivých období. Tělesné a psychické změny, proměny identity a profesní role. Partnerství, manželství, rodičovství. Stáří. Charakteristické změny tohoto období. Mezigenerační vztahy. Proměna vztahů s dětmi. 6. Osobnost v psychologii. Temperament, charakter. Motivace a potřeby (vymezení pojmů). Vnitřní, vnější motivace, teorie potřeb. Význam motivace a možnosti jejího rozvíjení v rámci výchovně-vzdělávacího procesu. Hodnoty a zájmy. 7. Vnímání, imaginace, pozornost. Emoce vymezení, funkce, teorie emocí, klasifikace. 8. Myšlení, rozhodování, usuzování. Funkce myšlení. Myšlenkové operace. Konvergentní a divergentní myšlení. Řešení problémů. Vývoj myšlení v ontogenezi. Paměť vymezení, fáze zapamatování, druhy paměti. 9. Učení a jeho druhy. Vztah učení a vyučování. Problematika školní úspěšnosti a neúspěšnosti (příčiny, diagnostika, možnosti řešení). Talent a nadání. Inteligence a kreativita. 10. Osobnost učitele reflexe a evaluace pedagogické činnosti učitele. Metody a techniky sebereflexe. Vlastnosti a dovednosti učitele, kompetence, styly a způsoby vedení třídy jako sociální skupiny. Psychohygiena. Stres v učitelské profesi, jeho zdroje a způsoby zvládání. Syndrom vyhoření. 11. Osobnost žáka a učitele. Vztah učitel - žák. Formy a specifika dyadické interakce. Vývoj dyadického vztahu. Evaluace vztahu. Sebepojetí, vývoj sebevědomí. Hodnocení 6

7 a jeho vliv na osobnost žáka. Vliv osobnosti učitele a rodiny na sebepojetí a úspěšnost žáka. 12. Pedagogická komunikace vymezení pojmu, specifické otázky pedagogické komunikace. Výraz osobního projevu verbální složka, neverbální složka a nepřímé komunikační okolnosti. Charakteristika a pravidla komunikace učitel-žák jako případ sociální komunikace. Pozorování a hodnocení komunikace. Role komunikace v učitelské přípravě a praxi. 13. Sociální a interpersonální percepce. Chyby v sociální percepci. Hodnocení při interpersonální percepci. 14. Jedinec v sociální skupině. Školní třída jako sociální skupina struktura a dynamika školní třídy. Sociální role a status. Metody a techniky zjišťování vztahů ve školní třídě (pozorování, rozhovor, sociometrie). 15. Poruchy osobnosti, neurotické poruchy, afektivní poruchy. Psychotická onemocnění, schizofrenie. Poruchy autistického spektra. 7

8 Doporučená literatura: ATKINSON, R. L. A KOL. Psychologie. Praha: Portál, ISBN CANGELOSI, J., S. Strategie řízení třídy. Praha: Portál, ISBN ČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Univerzita Karlova, ISBN ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, ISBN ĎURIČ, L., BRATSKÁ, M. (EDS.) Pedagogická psychológia. Terminologický a výkladový slovník. Bratislava: SPN, ISBN FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, ISBN GILLNEROVÁ, I., HERMOCHOVÁ, S., ŠUBRT, R. Sociální dovednosti učitele. Praha: SPN, ISBN KOLÁŘ, M. Skrytý svět šikanování ve školách: příčiny, diagnostika a praktická pomoc. Praha: Portál, ISBN KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, ISBN KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál, ISBN LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, ISBN LAZAROVÁ, B. První pomoc při řešení výchovných problémů. Poradenské minimum pro učitele. Praha: Strom, ISBN MACEK, P. Adolescence. Praha: Portál, ISBN MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita, ISBN MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Sociální a pedagogická komunikace ve škole. Praha: SPN, ISBN NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. Praha: Academia, ISBN PIAGET, J. INHELDEROVÁ, B. Psychologie dítěte. Praha: Portál, ISBN X. ŘEZÁČ, J. Sociální psychologie. Brno: Paido, ISBN SCHMIDBAUER, W. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál, ISBN ŠVEC, V. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno: Masarykova univerzita, ISBN VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál ISBN

9 VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. Sociální psychologie. Praha: Grada, ISBN

10 Okruhy otázek k závěrečné zkoušce: Didaktika odborného předmětu - Didaktika ekonomie 1. Didaktika ekonomických předmětů v soustavě vědeckých disciplín. Vztah ekonomie, pedagogiky a didaktiky ekonomických předmětů. Struktura, předmět zkoumání a využívaná metodologie didaktiky ekonomických předmětů. Možnosti pedagogického výzkumu ve výuce ekonomických předmětů. Možnosti propojení školního a komerčního prostředí. Výchovné využití ekonomických předmětů. 2. Cíle výuky ekonomických předmětů a jejich význam. Formulace didaktických cílů, taxonomie a vztah v jednotlivých stupních a typech škol. Motivace ve výuce ekonomických předmětů. Zdroje vyvolání zájmu o ekonomické předměty zkušenosti z běžného života, zábavná forma výuky aj. 3. Obsah vzdělávání a zásady výběru učiva (didaktická transformace) ve výuce ekonomických předmětů. Systemizace učiva v ekonomických předmětech. Charakteristika ekonomického vzdělávání na středních školách. Význam a propojení teorie a praxe v ekonomickém vzdělávání. 4. Konkretizace učiva ekonomických předmětů v pedagogických dokumentech pro SŠ Rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací programy, koncepce současné střední školy. Používané učebnice a jejich funkce ve vzdělávacím procesu, současná literatura pro učitele a žáky ekonomických předmětů. 5. Organizační formy výuky ekonomických předmětů. Typologie vyučovacích hodin ekonomických předmětů. Vyučovací hodina základního typu (fáze a jejich časové rozvržení). Časová a věcná koordinace výuky v ekonomických předmětech. 6. Příprava učitele na vyučování ekonomických předmětů. Vlastnosti učitele ekonomických předmětů a problémy spojené s realizací výuky. 7. Výukové metody ve výuce ekonomických předmětů. Kritéria klasifikace metod a jejich uplatnění ve výuce ekonomických předmětů. Slovní, názorné a praktické metody výuky a jejich zaměření k aktivní, samostatné a tvořivé práci žáků. 8. Alternativní formy vyučování ekonomických předmětů. Projektová výuka a význam ekonomického projektu ve výchovně-vzdělávacím procesu. Problémová metoda a význam problému ve výuce ekonomických předmětů. Programované vyučování a jeho význam v elektronickém ekonomickém vzdělávání. 10

11 9. Didaktické a technické prostředky ve výuce ekonomických předmětů. Vztah technických a didaktických prostředků (přednosti a nedostatky). Pomůcky k výuce ekonomických předmětů předmětové, obrazové, zvukové a literární. 10. Prověřování a hodnocení vědomostí žáků. Normy hodnocení - ústní, písemné a praktické prověřování. Přednosti a nedostatky odlišných forem ústního a písemného zjišťování výsledků výuky. Formy didaktických testů a základní charakteristiky standardizovaných didaktických testů. 11. Distanční vzdělávání v ekonomických předmětech. Elektronická podpora studia. Tvorba e-learningových kurzů a materiálů. Možnosti uplatnění na různých úrovních vzdělávání. 12. Proces fixace znalostí v ekonomickém vzdělávání. Styly učení žáků ekonomických předmětů a možnosti jeho změny. Teorie učení a formulace základních didaktických zásad vedoucích k efektivnosti výuky. 13. Pedagogická komunikace a interakce ve výuce ekonomických předmětů (verbální, neverbální a komunikace činem). Kompetence učitele ekonomických předmětů. Požadavky na osobnost učitele ekonomických předmětů podmínky úspěšnosti. 14. Pozorování a hodnocení výuky ekonomických předmětů. Teoretické a empirické metody hodnocení výchovně-vzdělávacího procesu. Hospitace výuky ekonomických předmětů záměry hospitačních činností. Fáze, charakteristika a výstup hospitačních činností. Hospitační archy. 15. Sebereflexe a sebezdokonalování v pedagogické činnosti učitele ekonomických předmětů. Učitel ekonom-pedagog a jeho pedagogické mistrovství. Dokumentace učitele v ekonomických předmětech. 11

12 Doporučená literatura: ASTALOS, O. Ekonomické vzdělávání v systému středního a vyššího školství v České republice. Praha: VŠE, ISBN ASZTALOS, O., KOUDELA, J., ROTPORT, M. Vybrané problémy z didaktiky ekonomických předmětů. Praha: VŠE, ISBN FRANK, R., H. Mikroekoenomie a chování. Praha: Svoboda, ISBN GOWLAND, D. Makroekonomie. Praha: Victoria Publishing, ISBN X. KLÍNSKÝ, P., MÜNCH, O. Ekonomika 1 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. Praha: EDUKO nakladatelství, ISBN KLÍNSKÝ, P., MÜNCH, O. Ekonomika 2 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. Praha: EDUKO nakladatelství, ISBN KLÍNSKÝ, P., MÜNCH, O. Ekonomika 3 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. Praha: EDUKO nakladatelství, ISBN KLÍNSKÝ, P., MÜNCH, O. Ekonomika 4 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. Praha: EDUKO nakladatelství, ISBN KRÁLOVÁ, A., ASZTALOS, O. Didaktika ekonomiky I. díl. Praha: VŠE - Nakladatelství Oeconomica, ISBN RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. Praha: ANAG, ISBN ŠTOHL, P. Kniha testů 2008 k učebnicím účetnictví 2007 (určeno vyučujícím předmětu účetnictví). Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, ISBN ŠTOHL, P. Sbírka příkladů k učebnici účetnictví 2007 I. díl pro střední školy a veřejnost. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, ISBN ŠTOHL, P. Sbírka řešených příkladů z účetnictví 2007 pro vysoké školy s ekonomickým zaměřením a střední školy s výukou účetnictví. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, ISBN ŠTOHL, P. Souvislý účetní příklad s účetními doklady 2007 pro střední školy s výukou účetnictví. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, ISBN ŠTOHL, P. Učebnice účetnictví 2007 II. díl pro střední školy a veřejnost. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, ISBN ŠTOHL, P. Učebnice účetnictví 2009 III. díl pro střední školy a veřejnost. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, ISBN ŠVARCOVÁ, J. A KOL. Ekonomie, stručný přehled, teorie a praxe, aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED nakladatelství a vydavatelství, ISBN

13 Okruhy otázek k závěrečné zkoušce: Didaktika odborného předmětu - Didaktika základů společenských věd 1. Cíle výuky základů společenský věd a jejich didaktický význam. Vztah didaktiky ZSV, samotných základů společenských věd a hraničních disciplín. Úloha ZSV, postavení předmětu mezi ostatními všeobecně vzdělávacími předměty na střední škole. 2. Konkretizace učiva základů společenský věd v pedagogických dokumentech Rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program. 3. Vztah ZSV k průřezovým tématům. Aplikace vybraného průřezového tématu do výuky ZSV. 4. Koncepce ZSV v gymnáziu (střední škole), učební plány. 5. Používané učebnice základů společenských věd a jejich funkce ve vzdělávacím procesu, současná literatura pro učitele a žáky společenskovědních předmětů. 6. Rozdíly v pojetí výuky na základní a na střední škole- vztah občanské nauky a základů společenských věd. Obecné aspekty problematiky výuky jednotlivých tematických celků na základních a středních školách. 7. Organizační formy výuky základů společenských věd. Vyučovací hodina základního typu (fáze a jejich časové rozvržení), exkurze; volitelné a nepovinné formy výuky. 8. Klasické výukové metody ve výuce základů společenský věd- využití metod slovních, názorně-demosntračních a dovednostně-praktických. 9. Aktivizující výukové metody- využití metod diskusních, inscenačních, problémových metod a didaktických her. 10. Komplexní výukové metody ve výuce základů společenských věd- frontální výuka, její specifika, výhody a nevýhody. 11. Komplexní výukové metody ve výuce základů společenských věd- skupinová a kooperativní výuka, partnerské/vrstevnické vyučování- využití ve výuce ZSV. 12. Individuální a individualizovaná výuka, samostatné učení, afektivní učení ve vztahu k základům společenských věd. 13. Motivace ve výuce základů společenský věd. Zdroje vyvolání zájmu o předmět zkušenosti z běžného života, zábavná forma výuky základů společenský věd. 14. Didaktické a technické prostředky ve výuce základů společenský věd. Zařízení a pomůcky k výuce základů společenských věd předmětové, obrazové, zvukové, literární a multimediální. 13

14 15. Metody hodnocení, diagnostické metody a klasifikace v hodinách ZSV. 14

15 Doporučená literatura: CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Praha: Portál, ISBN KOLEKTIV AUTORŮ Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání. Praha: VÚP, ISBN X. KOLEKTIV AUTORŮ Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích. Praha: VÚP, ISBN KOLEKTIV AUTORŮ Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: VÚP, ISBN KOLEKTIV AUTORŮ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP, ISBN KOLEKTIV AUTORŮ. KLÍČOVÉ KOMPETENCE NA GYMNÁZIU. PRAHA: VÚP, ISBN MAŇÁK, J. ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, ISBN MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, ISBN PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, ISBN PRŮCHA, J. Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média. Brno: Paido, ISBN SILBERMAN, M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování. Praha: Portál, ISBN X. SITNÁ, D. Metody aktivního vyučování. Praha: Portál, ISBN SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: ISV, ISBN

16 Okruhy otázek k závěrečné zkoušce: Didaktika odborného předmětu Didaktiky výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu 1. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnicích. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 2. Vymezení základních pojmů předmětové a oborové didaktiky didaktiky výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 3. Klasifikace, pojetí a výchovně vzdělávací cíle. Determinace cílů. Taxonomie a konkretizace cílů. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 4. Profesní a osobnostní předpoklady pro učitele. Kreativita v práci učitele. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 5. Základní pedagogické dokumenty (učební plány, učební osnovy, tematické plány, rámcové a školní vzdělávací programy). Povinná dokumentace na základních a středních odborných školách. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 6. Využití mezipředmětových vztahů na základních a středních odborných školách. Literární a další prameny pro výuku výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu na základních a středních odborných školách. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 7. Didaktické zásady. Příklady pozitivního užití zásad při teoretickém vyučování a příklady teoretického vyučování s absencí vybraných zásad. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 8. Organizační formy výuky. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 9. Příprava učitele na vyučování. Vnější a vnitřní motivace žáků. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 10. Fáze (etapy) vyučovacího procesu a didaktická analýza učiva. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 16

17 11. Taxonomie učebních úloh a jejich funkce. Učební styly žáků. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 12. Metody ve vyučování - pojem metoda, klasifikace metod a charakteristika vybraných vyučovacích metod. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 13. Didaktické prostředky ve výuce - učební pomůcky a didaktická technika a jejich využití ve výuce. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 14. Prověřování, hodnocení a klasifikace vědomostí a dovedností žáků. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 15. Sebereflexe a sebehodnocení učitele. Celoživotní vzdělávání z hlediska měnícího se profesiogramu. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 17

18 Doporučená literatura: CICHÁ, M., DORKOVÁ, Z. Didaktika praktického vyučování zdravotnických předmětů 1. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, Dotisk 1. vydání z roku s. ISBN CICHÁ, M., DORKOVÁ, Z. Didaktika praktického vyučování zdravotnických předmětů 2. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, Dotisk 1. vydání z roku s. ISBN X. DRAHOVZAL, J., KILIÁN, O., KOHOUTEK, R. Didaktika odborných předmětů. Brno: Paido, s. ISBN GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E., NOVOTNÝ, P. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Olomouc: Hanex, s. ISBN KUBEROVÁ, H. Didaktika ošetřovatelství. Praha: Portál, s. ISBN MALACH, J. Obecná didaktika pro učitelství odborných předmětů. Ostrava: Pedagogická fakulta, s. ISBN PETTY, G. Moderní vyučování. 2 vyd. Praha: Portál, s. ISBN PODLAHOVÁ, L. První kroky učitele. Praha: Triton, s.isbn PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, s. ISBN ŘEZNÍČEK, J. Didaktika a učitelská etika v praxi. Praha: Univerzita Karlova, s. ISBN SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: Grada, s. ISBN Zákony a vyhlášky: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnicích. Internetové stránky: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Ministerstvo zdravotnictví: Kritické myšlení: 18

19 Okruhy otázek k závěrečné zkoušce: Didaktika odborného předmětu - Didaktika výtvarné výchovy 1. Osobnost žáka. Strategie a metody rozvoje osobnosti. Kognitivní a nekognitivní funkce z pohledu výtvarné výchovy. 2. Vývojové zákonitosti dětského výtvarného projevu. Výtvarný projev z ontogenetického hlediska. 3. Výtvarný projev dospívající mládeže. Tzv. krize dětského výtvarného projevu. 4. Typologie výtvarné tvorby. 5. Diagnostické možnosti výtvarného projevu. 6. Fylogeneze umění a ontogeneze výtvarného projevu. Umění a výtvarná tvorba dítěte a dospívající mládeže. 7. Tvořivost. Vztah obecné tvořivosti, výtvarné tvorby a tvořivého myšlení. Vztah tvořivosti a inteligence. 8. Osobnost učitele výtvarné výchovy. Požadavky učitele. Specifické rysy jeho vzdělávání, profesionální kompetence. 9. Pojetí cíle, vzdělávací obsah, vzdělávací oblasti výtvarné výchovy na 2. stupni ZŠ a středních školách. 10. Metody a techniky výtvarné výchovy. 11. Formální a neformální vzdělávání dětí a mládeže v oblasti výtvarné edukace. 12. Způsoby chápání výtvarné výchovy. Art-centrické, video-centrické, gnozeo-centrické a animo-centrické chápání. 13. Současné trendy výtvarné výchovy a výtvarného umění. 14. Teorie a přehled výzkumů o dětském výtvarném projevu. Teorie rozmanitých inteligencí. 19

20 Doporučená literatura: BABYRÁDOVÁ, H. Symbol v dětském výtvarném projevu. Brno: Masarykova univerzita ISBN BALEKA, J. Výtvarné umění. Výkladový slovník malířství, sochařství, grafika. Praha: ACADEMIA, BANAŠ, J. a kol. Didaktika výtvarnej výchovy. Bratislava: SPN, BERNARDOVÁ, E. Moderní umění. Praha: PASEKA, CIKÁNOVÁ, K. Kreslete si s námi. Praha: Aventinum, CIKÁNOVÁ, K. Objevujte s námi tvar. Praha: Aventinum, ISBN CIKÁNOVÁ, K. Tužkou, štětcem nebo myší. Praha: Aventinum, ISBN DAVIDO, R.: Kresba jako nástroj poznání dítěte. Portál: Praha ISBN DYTRTOVÁ, K. Interpretace umění ve výtvarné výchově. Ústi nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, ISBN X. GERO, Š. (et al.): Teória výtvarnej kultúry a stručný prehľad dejín umenia. B. Bystrica: ISBN: GERO, Š., HUSÁR, J., SOKOLOVÁ, K. Úvod do teórie výtvarnej kultúry. B. Bystrica: ISBN HAZUKOVÁ, H., ŠAMŠULA, P. Didaktika výtvarné výchovy. 1. Praha: SPN, HAZUKOVÁ, H., ŠAMŠULA, P. Didaktika výtvarné výchovy. 2. Praha: SPN, HORÁČEK, R. Galerijní animace a zprostředkování umění. Brno: CERM, ISBN LACOVÁ, K. Výtvarná výchova netradične. Bratislava: Medodicko-pedagogické centrum, ROESELOVÁ, V. Námět ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, ROESELOVÁ, V. Prostorová tvorba ve výtvarné výchově pro základní školu 1. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, ISBN ROESELOVÁ, V. Řady a projekty ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, ISBN ROESELOVÁ, V. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, SLAVÍK, J. Didaktika výtvarnej výchovy. Praha: SPN, SLAVÍK, J. Od výrazu k dialogu ve výchově : Artefiletika. Praha, Karolinum ISBN SLAVÍK, J. Umění zážitku, zážitek umění (teorie a praxe artefiletiky). Praha: Univerzita Karlova,

Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky

Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky Povinné předměty: Informatika s didaktikou Okruhy A) Technické prostředky a. kódování a jednotky informace, číselné soustavy, ukládání dat v počítači, formáty souborů b. architektura procesorů a architektura

Více

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky 1. Vědní obor pedagogika. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických disciplín. Vztah pedagogiky k ostatním vědám. Terminologie pedagogiky. Aktuální

Více

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru Předmět Pedagogika Přednáška: 2 hodiny Uzavření: zápočet Vyučující: Mgr. Alena Bendová. Katedra: Katedra hudebních a humanitních věd Platnost: od 2012/2013 Získání zápočtu Podmínkou dosažení zápočtu bude

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Pedagogické dovednosti

Pedagogické dovednosti Pedagogické dovednosti Studijní opora pro kurz Tvorba týmu lektorů v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Aneta Hrušková 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika.

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika. Pedagogika pro střední školy Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová sociální pedagogika srovnávací pedagogika dějiny pedagogiky obecná pedagogika předškolní pedagogika pedagogika volného času speciální pedagogika

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Název vzdělávacího programu: Samostatný vedoucí se zaměřením hudba, divadlo nebo tanec

Název vzdělávacího programu: Samostatný vedoucí se zaměřením hudba, divadlo nebo tanec Název vzdělávacího programu: Samostatný vedoucí se zaměřením hudba, divadlo nebo tanec Minimální kompetenční profil (MKP): Samostatný vedoucí dětí a mládeže - kulturní zaměření hudba nebo tanec nebo divadlo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Přípravný kurz pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD k jednotlivé maturitní zkoušce Copyright: Ministerstvo školství,

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP)

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) Úvod Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) FOTOGRAFIE Kód a název

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Pedagogická diagnostika současného učitele a její metody

Pedagogická diagnostika současného učitele a její metody Pedagogická diagnostika současného učitele a její metody Monika Tannenbergerová 1. Úvod: význam diagnostické kompetence pro současného učitele Dynamický rozvoj společnosti neovlivňuje pouze hodnotové nastavení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIII V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 10 Vydáno: ŘÍJEN 2007 Cena: 264 Kč OBSAH Část normativní Sdělení MŠMT o pokračování ověřování prvků ŠVP (č.j.

Více

VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ

VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ IVA ČERVENKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, LEDEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

Hotelová škola Mariánské Lázně

Hotelová škola Mariánské Lázně Hotelová škola Mariánské Lázně Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední

Více