Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání"

Transkript

1 Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Program Celoživotní vzdělávání Akreditovaný kurz Doplňující pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Akademický rok 2014/2015 Tematické okruhy a doporučená literatura k závěrečným zkouškám: Pedagogika Psychologie Didaktika odborného předmětu: Didaktika ekonomie Didaktika základů společenských věd Didaktika výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu Didaktika výtvarné výchovy Didaktika zdravotnických předmětů Didaktika českého jazyka 1

2 Okruhy otázek k závěrečné zkoušce: PEDAGOGIKA 1. Vývoj pedagogiky jako vědního oboru. Struktura pedagogických disciplín, vztah pedagogiky k jiným vědám. Významní myslitelé a jejich díla, která přispěla ke konstituování pedagogiky jako vědního oboru. (Sokrates, Platon, Aristoteles, Cicero, Quintilianus, Augustin, Rotterdamský, More, Campanella, Bacon, Komenský, atd.). Obecná a oborová didaktika struktura, předmět zkoumání a její význam. 2. Výchovný a vzdělávací proces složky, podmínky efektivity výchovného procesu. Oblasti výchovného působení učitele. Koncepce a hodnoty ve výchově a jejich problematika. Výchovné styly a autorita ve výchově. Tradiční a moderní didaktické principy a jejich místo ve výuce. 3. Vymezení výukových cílů a pojednání taxonomie všech jejich složek z pohledu osobnosti žáka. Vymezení pojmu učební úlohy a jejich klasifikace podle D. Tollingerové. Taxonomie cílů B. S. Blooma, D. B. Krathwohla. Vztah obsahu k výukovému cíli. Motivace ve výuce zvyšování motivace žáků a zájmu o výuku. 4. Definování pojmů organizační formy a metody výuky a jejich zařazení v rámci didaktických prostředků. Vymezení organizačních forem podle různých hledisek a jejich stručný popis. Zařazení výukových metod podle aspektů, na které jsou ve výuce zaměřeny. 5. Aktivizující výukové metody a jejich zařazování do výuky. Definování didaktického problému. Vyjmenování a charakteristika často užívaných aktivizujících výukových metod. Projektové a problémové metody výuky, programované vyučování. 6. Hodnocení a sebehodnocení žáků. Vymezení těchto pojmů a také pojmů sebeúcta, sebeposuzování a sebehodnocení. Funkce, typy a formy školního hodnocení. Normy hodnocení - ústní, písemné a praktické prověřování. Pojmové mapování. 7. Současný stav školského vzdělávacího systému v ČR. Konkretizace učiva v pedagogických dokumentech. Základní a střední vzdělávání v ČR - Rámcový vzdělávací program (RVP), standardy, koncepce současné školy. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) č. 561/2004 sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů č. 563/2004 Sb. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Vyhláška č. 263/

3 8. Specifické vývojové poruchy učení. Vymezení pojmu, výčet nejčastěji se vyskytujících vývojových poruch při učení žáka a podání jejich charakteristiky. Pedagogická činnost s žáky se specifickými vývojovými poruchami učení. 9. Nadaný žák ve výuce. Charakteristické znaky nadaných žáků. Instituce a programy zabývající se nadanými jedinci. Potřeby a problémy nadaných dětí. Pedagogická činnost s nadanými žáky. 10. Neprospěch žáka. Příčiny neprospěchu podmíněné různými činiteli: osobností žáka, učitelovou osobností, rodinou, školou, širším sociálním prostředím. Pedagogická činnost s neprospívajícími žáky. Chyba v učení žáka. Funkce chyby v učení a vyučování v různých koncepcích učení. Strach z chyby. Diagnostikování a práce s chybou včetně mentálního mapování. 11. Sociálně psychologické klima školní třídy. Vymezení základních pojmů. Školní třída jako malá sociální skupina a možné problémy s ní související (adaptace a sebeprosazování jedince). Diagnostikování klimatu ve školní třídě. 12. Didaktické a technické prostředky ve výuce. Pomůcky k výuce předmětové, obrazové, zvukové a literární. Učební pomůcky materiální a nemateriální prostředky k výuce na středních školách. Animace a simulace ve výuce ve výuce odborných předmětů. Učebnice jako edukační konstrukt a její evaluace. 13. Charakteristiky učitelské profese vymezení, typologie učitelů. Pedagogičtí pracovníci. Požadavky na výkon učitelské profese. Vývoj profesní dráhy učitelů. Učitel začátečník expert vyhasínající učitel. Pedagogické dovednosti definice, charakteristika, rozvoj a výzkumy pedagogických dovedností. Standardy výkonu učitelské profese. Kompetence učitele 21. století. 14. Sociální deviace ve školním prostředí. Vznik rizikového chování a pedagogická intervence vzhledem ke konkrétním druhům rizikového chování. Sociální pedagogika a její aplikace ve škole. 15. Metody pedagogického výzkumu. Pojednání o metodách kvantitativního výzkumu. Hlavní fáze kvantitativně orientovaného výzkumu (problém, formulace hypotéz, výběr prvků do výzkumných vzorků, testování hypotéz). Kvalitativní výzkum, jeho základní charakteristiky a pojednání o jeho hlavních metodách. Akční výzkum učitele. 3

4 Doporučená literatura: BELZ, H., SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, ISBN BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, ISBN CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Praha: Portál, ISBN ČÁP, J. MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha. Portál, ISBN FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál, ISBN GAVORA, P. Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido, ISBN GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, ISBN HUNTEROVÁ, M. Účinné vyučování. Praha: Portál, ISBN JŮVA, V. ST., JŮVA,V. ML. Stručné dějiny pedagogiky. Brno: Paido, ISBN JŮVA, V. ST., JŮVA,V. ML. Úvod do pedagogiky. Brno: Paido, ISBN KALHOUS, Z., OBST, O. A KOL. Školní didaktika. Praha: Portál, ISBN X. KUČEROVÁ, S. Člověk hodnoty výhova: kapitoly z filosofie výchovy. Prešov: ManaCon, ISBN KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, ISBN MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita, ISBN MAŃÁK, J., ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, ISBN MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, ISBN MAREŠ, J., SLAVÍK, J., SVATOŠ, T., ŠVEC, V. Učitelovo pojetí výuky. Brno: Masarykova univerzita, ISBN X. PASCH, M., GARDNER, T. G., LANGEROVÁ, G. M., A KOL. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, ISBN PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis, ISBN PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, ISBN PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, ISBN PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál, ISBN PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, ISBN X. PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. Praha: Portál, ISBN

5 PRŮCHA, J. Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média. Brno: Paido, ISBN PRŮCHA, J. Učitel. Praha: Portál, ISBN PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, ISBN SILBERMAN, M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování. Praha: Portál, ISBN X. SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: ISV, ISBN SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Praha: Portál, ISBN SPILKOVÁ, V. A KOL. Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido, ISBN ŠVEC, V. Průvodce metodologií pedagogického výzkumu: pracovní sešit. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ISBN ŠVEC, V., FILOVÁ, H., ŠIMONÍK, O. Praktikum didaktických dovedností. Brno: Masarykova univerzita, ISBN

6 Okruhy otázek k závěrečné zkoušce: PSYCHOLOGIE 1. Vývoj osobnosti jeho determinanty, periodizace psychického vývoje (S. Freud, E. H. Erikson, J. Piaget a L. Kohlberg). 2. Předškolní a mladší školní věk - obecná charakteristika a periodizace tohoto věku. Vývoj myšlení a řešení problémů, morální a hodnotový vývoj. Identita, sebepojetí a socializace. 3. Pubescence - obecná charakteristika a periodizace tohoto věku. Vývoj myšlení a řešení problémů, morální a hodnotový vývoj. Tělesné proměny, jejich vliv na sebepojetí a socializaci. Typické problémy tohoto věku. 4. Adolescence. Charakteristické změny tohoto období včetně tělesných proměn. Úroveň poznávacích procesů, způsoby myšlení. Identita, sexuální orientace, partnerské vztahy. 5. Periodizace dospělého věku, charakteristika jednotlivých období. Tělesné a psychické změny, proměny identity a profesní role. Partnerství, manželství, rodičovství. Stáří. Charakteristické změny tohoto období. Mezigenerační vztahy. Proměna vztahů s dětmi. 6. Osobnost v psychologii. Temperament, charakter. Motivace a potřeby (vymezení pojmů). Vnitřní, vnější motivace, teorie potřeb. Význam motivace a možnosti jejího rozvíjení v rámci výchovně-vzdělávacího procesu. Hodnoty a zájmy. 7. Vnímání, imaginace, pozornost. Emoce vymezení, funkce, teorie emocí, klasifikace. 8. Myšlení, rozhodování, usuzování. Funkce myšlení. Myšlenkové operace. Konvergentní a divergentní myšlení. Řešení problémů. Vývoj myšlení v ontogenezi. Paměť vymezení, fáze zapamatování, druhy paměti. 9. Učení a jeho druhy. Vztah učení a vyučování. Problematika školní úspěšnosti a neúspěšnosti (příčiny, diagnostika, možnosti řešení). Talent a nadání. Inteligence a kreativita. 10. Osobnost učitele reflexe a evaluace pedagogické činnosti učitele. Metody a techniky sebereflexe. Vlastnosti a dovednosti učitele, kompetence, styly a způsoby vedení třídy jako sociální skupiny. Psychohygiena. Stres v učitelské profesi, jeho zdroje a způsoby zvládání. Syndrom vyhoření. 11. Osobnost žáka a učitele. Vztah učitel - žák. Formy a specifika dyadické interakce. Vývoj dyadického vztahu. Evaluace vztahu. Sebepojetí, vývoj sebevědomí. Hodnocení 6

7 a jeho vliv na osobnost žáka. Vliv osobnosti učitele a rodiny na sebepojetí a úspěšnost žáka. 12. Pedagogická komunikace vymezení pojmu, specifické otázky pedagogické komunikace. Výraz osobního projevu verbální složka, neverbální složka a nepřímé komunikační okolnosti. Charakteristika a pravidla komunikace učitel-žák jako případ sociální komunikace. Pozorování a hodnocení komunikace. Role komunikace v učitelské přípravě a praxi. 13. Sociální a interpersonální percepce. Chyby v sociální percepci. Hodnocení při interpersonální percepci. 14. Jedinec v sociální skupině. Školní třída jako sociální skupina struktura a dynamika školní třídy. Sociální role a status. Metody a techniky zjišťování vztahů ve školní třídě (pozorování, rozhovor, sociometrie). 15. Poruchy osobnosti, neurotické poruchy, afektivní poruchy. Psychotická onemocnění, schizofrenie. Poruchy autistického spektra. 7

8 Doporučená literatura: ATKINSON, R. L. A KOL. Psychologie. Praha: Portál, ISBN CANGELOSI, J., S. Strategie řízení třídy. Praha: Portál, ISBN ČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Univerzita Karlova, ISBN ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, ISBN ĎURIČ, L., BRATSKÁ, M. (EDS.) Pedagogická psychológia. Terminologický a výkladový slovník. Bratislava: SPN, ISBN FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, ISBN GILLNEROVÁ, I., HERMOCHOVÁ, S., ŠUBRT, R. Sociální dovednosti učitele. Praha: SPN, ISBN KOLÁŘ, M. Skrytý svět šikanování ve školách: příčiny, diagnostika a praktická pomoc. Praha: Portál, ISBN KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, ISBN KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál, ISBN LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, ISBN LAZAROVÁ, B. První pomoc při řešení výchovných problémů. Poradenské minimum pro učitele. Praha: Strom, ISBN MACEK, P. Adolescence. Praha: Portál, ISBN MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita, ISBN MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Sociální a pedagogická komunikace ve škole. Praha: SPN, ISBN NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. Praha: Academia, ISBN PIAGET, J. INHELDEROVÁ, B. Psychologie dítěte. Praha: Portál, ISBN X. ŘEZÁČ, J. Sociální psychologie. Brno: Paido, ISBN SCHMIDBAUER, W. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál, ISBN ŠVEC, V. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno: Masarykova univerzita, ISBN VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál ISBN

9 VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. Sociální psychologie. Praha: Grada, ISBN

10 Okruhy otázek k závěrečné zkoušce: Didaktika odborného předmětu - Didaktika ekonomie 1. Didaktika ekonomických předmětů v soustavě vědeckých disciplín. Vztah ekonomie, pedagogiky a didaktiky ekonomických předmětů. Struktura, předmět zkoumání a využívaná metodologie didaktiky ekonomických předmětů. Možnosti pedagogického výzkumu ve výuce ekonomických předmětů. Možnosti propojení školního a komerčního prostředí. Výchovné využití ekonomických předmětů. 2. Cíle výuky ekonomických předmětů a jejich význam. Formulace didaktických cílů, taxonomie a vztah v jednotlivých stupních a typech škol. Motivace ve výuce ekonomických předmětů. Zdroje vyvolání zájmu o ekonomické předměty zkušenosti z běžného života, zábavná forma výuky aj. 3. Obsah vzdělávání a zásady výběru učiva (didaktická transformace) ve výuce ekonomických předmětů. Systemizace učiva v ekonomických předmětech. Charakteristika ekonomického vzdělávání na středních školách. Význam a propojení teorie a praxe v ekonomickém vzdělávání. 4. Konkretizace učiva ekonomických předmětů v pedagogických dokumentech pro SŠ Rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací programy, koncepce současné střední školy. Používané učebnice a jejich funkce ve vzdělávacím procesu, současná literatura pro učitele a žáky ekonomických předmětů. 5. Organizační formy výuky ekonomických předmětů. Typologie vyučovacích hodin ekonomických předmětů. Vyučovací hodina základního typu (fáze a jejich časové rozvržení). Časová a věcná koordinace výuky v ekonomických předmětech. 6. Příprava učitele na vyučování ekonomických předmětů. Vlastnosti učitele ekonomických předmětů a problémy spojené s realizací výuky. 7. Výukové metody ve výuce ekonomických předmětů. Kritéria klasifikace metod a jejich uplatnění ve výuce ekonomických předmětů. Slovní, názorné a praktické metody výuky a jejich zaměření k aktivní, samostatné a tvořivé práci žáků. 8. Alternativní formy vyučování ekonomických předmětů. Projektová výuka a význam ekonomického projektu ve výchovně-vzdělávacím procesu. Problémová metoda a význam problému ve výuce ekonomických předmětů. Programované vyučování a jeho význam v elektronickém ekonomickém vzdělávání. 10

11 9. Didaktické a technické prostředky ve výuce ekonomických předmětů. Vztah technických a didaktických prostředků (přednosti a nedostatky). Pomůcky k výuce ekonomických předmětů předmětové, obrazové, zvukové a literární. 10. Prověřování a hodnocení vědomostí žáků. Normy hodnocení - ústní, písemné a praktické prověřování. Přednosti a nedostatky odlišných forem ústního a písemného zjišťování výsledků výuky. Formy didaktických testů a základní charakteristiky standardizovaných didaktických testů. 11. Distanční vzdělávání v ekonomických předmětech. Elektronická podpora studia. Tvorba e-learningových kurzů a materiálů. Možnosti uplatnění na různých úrovních vzdělávání. 12. Proces fixace znalostí v ekonomickém vzdělávání. Styly učení žáků ekonomických předmětů a možnosti jeho změny. Teorie učení a formulace základních didaktických zásad vedoucích k efektivnosti výuky. 13. Pedagogická komunikace a interakce ve výuce ekonomických předmětů (verbální, neverbální a komunikace činem). Kompetence učitele ekonomických předmětů. Požadavky na osobnost učitele ekonomických předmětů podmínky úspěšnosti. 14. Pozorování a hodnocení výuky ekonomických předmětů. Teoretické a empirické metody hodnocení výchovně-vzdělávacího procesu. Hospitace výuky ekonomických předmětů záměry hospitačních činností. Fáze, charakteristika a výstup hospitačních činností. Hospitační archy. 15. Sebereflexe a sebezdokonalování v pedagogické činnosti učitele ekonomických předmětů. Učitel ekonom-pedagog a jeho pedagogické mistrovství. Dokumentace učitele v ekonomických předmětech. 11

12 Doporučená literatura: ASTALOS, O. Ekonomické vzdělávání v systému středního a vyššího školství v České republice. Praha: VŠE, ISBN ASZTALOS, O., KOUDELA, J., ROTPORT, M. Vybrané problémy z didaktiky ekonomických předmětů. Praha: VŠE, ISBN FRANK, R., H. Mikroekoenomie a chování. Praha: Svoboda, ISBN GOWLAND, D. Makroekonomie. Praha: Victoria Publishing, ISBN X. KLÍNSKÝ, P., MÜNCH, O. Ekonomika 1 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. Praha: EDUKO nakladatelství, ISBN KLÍNSKÝ, P., MÜNCH, O. Ekonomika 2 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. Praha: EDUKO nakladatelství, ISBN KLÍNSKÝ, P., MÜNCH, O. Ekonomika 3 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. Praha: EDUKO nakladatelství, ISBN KLÍNSKÝ, P., MÜNCH, O. Ekonomika 4 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. Praha: EDUKO nakladatelství, ISBN KRÁLOVÁ, A., ASZTALOS, O. Didaktika ekonomiky I. díl. Praha: VŠE - Nakladatelství Oeconomica, ISBN RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. Praha: ANAG, ISBN ŠTOHL, P. Kniha testů 2008 k učebnicím účetnictví 2007 (určeno vyučujícím předmětu účetnictví). Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, ISBN ŠTOHL, P. Sbírka příkladů k učebnici účetnictví 2007 I. díl pro střední školy a veřejnost. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, ISBN ŠTOHL, P. Sbírka řešených příkladů z účetnictví 2007 pro vysoké školy s ekonomickým zaměřením a střední školy s výukou účetnictví. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, ISBN ŠTOHL, P. Souvislý účetní příklad s účetními doklady 2007 pro střední školy s výukou účetnictví. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, ISBN ŠTOHL, P. Učebnice účetnictví 2007 II. díl pro střední školy a veřejnost. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, ISBN ŠTOHL, P. Učebnice účetnictví 2009 III. díl pro střední školy a veřejnost. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, ISBN ŠVARCOVÁ, J. A KOL. Ekonomie, stručný přehled, teorie a praxe, aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED nakladatelství a vydavatelství, ISBN

13 Okruhy otázek k závěrečné zkoušce: Didaktika odborného předmětu - Didaktika základů společenských věd 1. Cíle výuky základů společenský věd a jejich didaktický význam. Vztah didaktiky ZSV, samotných základů společenských věd a hraničních disciplín. Úloha ZSV, postavení předmětu mezi ostatními všeobecně vzdělávacími předměty na střední škole. 2. Konkretizace učiva základů společenský věd v pedagogických dokumentech Rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program. 3. Vztah ZSV k průřezovým tématům. Aplikace vybraného průřezového tématu do výuky ZSV. 4. Koncepce ZSV v gymnáziu (střední škole), učební plány. 5. Používané učebnice základů společenských věd a jejich funkce ve vzdělávacím procesu, současná literatura pro učitele a žáky společenskovědních předmětů. 6. Rozdíly v pojetí výuky na základní a na střední škole- vztah občanské nauky a základů společenských věd. Obecné aspekty problematiky výuky jednotlivých tematických celků na základních a středních školách. 7. Organizační formy výuky základů společenských věd. Vyučovací hodina základního typu (fáze a jejich časové rozvržení), exkurze; volitelné a nepovinné formy výuky. 8. Klasické výukové metody ve výuce základů společenský věd- využití metod slovních, názorně-demosntračních a dovednostně-praktických. 9. Aktivizující výukové metody- využití metod diskusních, inscenačních, problémových metod a didaktických her. 10. Komplexní výukové metody ve výuce základů společenských věd- frontální výuka, její specifika, výhody a nevýhody. 11. Komplexní výukové metody ve výuce základů společenských věd- skupinová a kooperativní výuka, partnerské/vrstevnické vyučování- využití ve výuce ZSV. 12. Individuální a individualizovaná výuka, samostatné učení, afektivní učení ve vztahu k základům společenských věd. 13. Motivace ve výuce základů společenský věd. Zdroje vyvolání zájmu o předmět zkušenosti z běžného života, zábavná forma výuky základů společenský věd. 14. Didaktické a technické prostředky ve výuce základů společenský věd. Zařízení a pomůcky k výuce základů společenských věd předmětové, obrazové, zvukové, literární a multimediální. 13

14 15. Metody hodnocení, diagnostické metody a klasifikace v hodinách ZSV. 14

15 Doporučená literatura: CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Praha: Portál, ISBN KOLEKTIV AUTORŮ Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání. Praha: VÚP, ISBN X. KOLEKTIV AUTORŮ Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích. Praha: VÚP, ISBN KOLEKTIV AUTORŮ Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: VÚP, ISBN KOLEKTIV AUTORŮ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP, ISBN KOLEKTIV AUTORŮ. KLÍČOVÉ KOMPETENCE NA GYMNÁZIU. PRAHA: VÚP, ISBN MAŇÁK, J. ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, ISBN MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, ISBN PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, ISBN PRŮCHA, J. Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média. Brno: Paido, ISBN SILBERMAN, M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování. Praha: Portál, ISBN X. SITNÁ, D. Metody aktivního vyučování. Praha: Portál, ISBN SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: ISV, ISBN

16 Okruhy otázek k závěrečné zkoušce: Didaktika odborného předmětu Didaktiky výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu 1. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnicích. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 2. Vymezení základních pojmů předmětové a oborové didaktiky didaktiky výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 3. Klasifikace, pojetí a výchovně vzdělávací cíle. Determinace cílů. Taxonomie a konkretizace cílů. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 4. Profesní a osobnostní předpoklady pro učitele. Kreativita v práci učitele. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 5. Základní pedagogické dokumenty (učební plány, učební osnovy, tematické plány, rámcové a školní vzdělávací programy). Povinná dokumentace na základních a středních odborných školách. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 6. Využití mezipředmětových vztahů na základních a středních odborných školách. Literární a další prameny pro výuku výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu na základních a středních odborných školách. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 7. Didaktické zásady. Příklady pozitivního užití zásad při teoretickém vyučování a příklady teoretického vyučování s absencí vybraných zásad. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 8. Organizační formy výuky. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 9. Příprava učitele na vyučování. Vnější a vnitřní motivace žáků. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 10. Fáze (etapy) vyučovacího procesu a didaktická analýza učiva. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 16

17 11. Taxonomie učebních úloh a jejich funkce. Učební styly žáků. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 12. Metody ve vyučování - pojem metoda, klasifikace metod a charakteristika vybraných vyučovacích metod. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 13. Didaktické prostředky ve výuce - učební pomůcky a didaktická technika a jejich využití ve výuce. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 14. Prověřování, hodnocení a klasifikace vědomostí a dovedností žáků. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 15. Sebereflexe a sebehodnocení učitele. Celoživotní vzdělávání z hlediska měnícího se profesiogramu. Didaktické zpracování vybraných témat z výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 17

18 Doporučená literatura: CICHÁ, M., DORKOVÁ, Z. Didaktika praktického vyučování zdravotnických předmětů 1. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, Dotisk 1. vydání z roku s. ISBN CICHÁ, M., DORKOVÁ, Z. Didaktika praktického vyučování zdravotnických předmětů 2. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, Dotisk 1. vydání z roku s. ISBN X. DRAHOVZAL, J., KILIÁN, O., KOHOUTEK, R. Didaktika odborných předmětů. Brno: Paido, s. ISBN GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E., NOVOTNÝ, P. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Olomouc: Hanex, s. ISBN KUBEROVÁ, H. Didaktika ošetřovatelství. Praha: Portál, s. ISBN MALACH, J. Obecná didaktika pro učitelství odborných předmětů. Ostrava: Pedagogická fakulta, s. ISBN PETTY, G. Moderní vyučování. 2 vyd. Praha: Portál, s. ISBN PODLAHOVÁ, L. První kroky učitele. Praha: Triton, s.isbn PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, s. ISBN ŘEZNÍČEK, J. Didaktika a učitelská etika v praxi. Praha: Univerzita Karlova, s. ISBN SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: Grada, s. ISBN Zákony a vyhlášky: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnicích. Internetové stránky: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Ministerstvo zdravotnictví: Kritické myšlení: 18

19 Okruhy otázek k závěrečné zkoušce: Didaktika odborného předmětu - Didaktika výtvarné výchovy 1. Osobnost žáka. Strategie a metody rozvoje osobnosti. Kognitivní a nekognitivní funkce z pohledu výtvarné výchovy. 2. Vývojové zákonitosti dětského výtvarného projevu. Výtvarný projev z ontogenetického hlediska. 3. Výtvarný projev dospívající mládeže. Tzv. krize dětského výtvarného projevu. 4. Typologie výtvarné tvorby. 5. Diagnostické možnosti výtvarného projevu. 6. Fylogeneze umění a ontogeneze výtvarného projevu. Umění a výtvarná tvorba dítěte a dospívající mládeže. 7. Tvořivost. Vztah obecné tvořivosti, výtvarné tvorby a tvořivého myšlení. Vztah tvořivosti a inteligence. 8. Osobnost učitele výtvarné výchovy. Požadavky učitele. Specifické rysy jeho vzdělávání, profesionální kompetence. 9. Pojetí cíle, vzdělávací obsah, vzdělávací oblasti výtvarné výchovy na 2. stupni ZŠ a středních školách. 10. Metody a techniky výtvarné výchovy. 11. Formální a neformální vzdělávání dětí a mládeže v oblasti výtvarné edukace. 12. Způsoby chápání výtvarné výchovy. Art-centrické, video-centrické, gnozeo-centrické a animo-centrické chápání. 13. Současné trendy výtvarné výchovy a výtvarného umění. 14. Teorie a přehled výzkumů o dětském výtvarném projevu. Teorie rozmanitých inteligencí. 19

20 Doporučená literatura: BABYRÁDOVÁ, H. Symbol v dětském výtvarném projevu. Brno: Masarykova univerzita ISBN BALEKA, J. Výtvarné umění. Výkladový slovník malířství, sochařství, grafika. Praha: ACADEMIA, BANAŠ, J. a kol. Didaktika výtvarnej výchovy. Bratislava: SPN, BERNARDOVÁ, E. Moderní umění. Praha: PASEKA, CIKÁNOVÁ, K. Kreslete si s námi. Praha: Aventinum, CIKÁNOVÁ, K. Objevujte s námi tvar. Praha: Aventinum, ISBN CIKÁNOVÁ, K. Tužkou, štětcem nebo myší. Praha: Aventinum, ISBN DAVIDO, R.: Kresba jako nástroj poznání dítěte. Portál: Praha ISBN DYTRTOVÁ, K. Interpretace umění ve výtvarné výchově. Ústi nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, ISBN X. GERO, Š. (et al.): Teória výtvarnej kultúry a stručný prehľad dejín umenia. B. Bystrica: ISBN: GERO, Š., HUSÁR, J., SOKOLOVÁ, K. Úvod do teórie výtvarnej kultúry. B. Bystrica: ISBN HAZUKOVÁ, H., ŠAMŠULA, P. Didaktika výtvarné výchovy. 1. Praha: SPN, HAZUKOVÁ, H., ŠAMŠULA, P. Didaktika výtvarné výchovy. 2. Praha: SPN, HORÁČEK, R. Galerijní animace a zprostředkování umění. Brno: CERM, ISBN LACOVÁ, K. Výtvarná výchova netradične. Bratislava: Medodicko-pedagogické centrum, ROESELOVÁ, V. Námět ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, ROESELOVÁ, V. Prostorová tvorba ve výtvarné výchově pro základní školu 1. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, ISBN ROESELOVÁ, V. Řady a projekty ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, ISBN ROESELOVÁ, V. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, SLAVÍK, J. Didaktika výtvarnej výchovy. Praha: SPN, SLAVÍK, J. Od výrazu k dialogu ve výchově : Artefiletika. Praha, Karolinum ISBN SLAVÍK, J. Umění zážitku, zážitek umění (teorie a praxe artefiletiky). Praha: Univerzita Karlova,

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met Okruhy požadavků k státní magisterské zkoušce z didaktiky technické a informační výchovy. 1. Vzdělávání v předmětech technického a informačně technologického charakteru na základních školách v České republice

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ VÝCHOVY KE ZDRAVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Kód programu: N 7503 Platnost od akademického roku

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Doporučená literatura a informační zdroje: Asztalos, O. Ekonomické vzdělávání v systému středního a vyššího

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Základy pedagogiky a psychologie pro vychovatele zkušební okruhy

Základy pedagogiky a psychologie pro vychovatele zkušební okruhy Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta katedra pedagogiky Požadavky ke státní závěrečné zkoušce pro kombinované bakalářské studium VYCHOVATELSTVÍ (7505R008) Státní závěrečná zkouška v oboru vychovatelství

Více

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY JAKO VĚDNÍ OBOR - zákl. oblasti HROMADA poznatků, dovedností,

Více

OTÁZKY PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY. Ošetřovatelství s didaktikou ošetřovatelství

OTÁZKY PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY. Ošetřovatelství s didaktikou ošetřovatelství OTÁZKY PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY Studijní program: N 7504 UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Akademický rok : 2014/2015 Ošetřovatelství

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (magisterská)

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (magisterská) STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (magisterská) Část státní závěrečné zkoušky: Studijní program: Studijní obory: Učitelská způsobilost Tělesná výchova a sport Aplikovaná tělesná výchova Aplikované pohybové aktivity

Více

CZ054 Inženýrská pedagogika letní semestr 2016/17 navazující magisterský studijní program skupiny: P-C1E1, P-C1V1

CZ054 Inženýrská pedagogika letní semestr 2016/17 navazující magisterský studijní program skupiny: P-C1E1, P-C1V1 CZ054 Inženýrská pedagogika letní semestr 2016/17 navazující magisterský studijní program skupiny: P-C1E1, P-C1V1 Prezentace studentů (k jednomu tématu se mohou přihlásit maximálně 2 studenti) Vyberte

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie pro obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie pro obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie pro obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 1. 2. 3. 4. 5. a) Vysvětlete význam výchovy a vzdělávání pro vývoj jedince a společnosti (pojmy pedagogika

Více

Pedagogika I. Akademický rok 2016/17. Vyučující: Pavla Zieleniecová

Pedagogika I. Akademický rok 2016/17. Vyučující: Pavla Zieleniecová Pedagogika I Akademický rok 2016/17 Vyučující: Pavla Zieleniecová pavla.zieleniecova@mff.cuni.cz Konzultace: středa 14.30 15.30; dobré je domluvit se předem mailem Výuka: středa 16.30 18.00 Informace k

Více

OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM

OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM CZ.1.07/2.2.00/07.0002 Modernizace oboru technická a informační výchova OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM 2009 Čestmír Serafín, Martin Havelka Název studijního předmětu: Speciálně didaktické

Více

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Státní závěrečná zkouška (magisterská) Pedagogika a psychologie Studenti u státní závěrečné zkoušky prokáží důkladné teoretické znalosti získané studiem

Více

Pedagogika pro 1. stupeň ZŠ

Pedagogika pro 1. stupeň ZŠ Okruhy ke SZZ studijního oboru: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Mgr. 2011/2012) Pedagogika pro 1. stupeň ZŠ 1. Vědní obor pedagogika a jeho vývoj. Vztah pedagogické teorie a praxe a jeho odraz v práci učitele.

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Didaktika odborných předmětů- testové otázky

Didaktika odborných předmětů- testové otázky Didaktika odborných předmětů- testové otázky 1. Které výukové metody patří mezi aktivizující: A) Vysvětlování, přednáška, popis B) Didaktické hry, diskuse, inscenační a situační metody C) Uvědomělost,

Více

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE Vyučování a učení činnost učitele činnost žáka učením si žáci osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, ale i postoje a rozvíjí své schopnosti = kompetence veškerý vzdělávací

Více

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce - 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA TV

Více

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika 1. 100 her pro děti do tří let: v dětských skupinách a mateřských školách / Katharina Bäcker-Braun ; z německých originálů Die 50 besten Spiele für unterdreijährige

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky 1. Vědní obor pedagogika. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických disciplín. Vztah pedagogiky k ostatním vědám. Terminologie pedagogiky. Aktuální

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost 1. Vymezení didaktických zásad a jejich aplikace v příslušných vyučovacích předmětech

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8 května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost- sociálně výchovná

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU VSTUPNÍ OTÁZKY: Co je vzdělávací kurikulum Co ovlivňuje podobu kurikula (edukační teorie a jejich vliv na výběr

Více

2. Výchova a vzdělávání jako základní pedagogické kategorie

2. Výchova a vzdělávání jako základní pedagogické kategorie Okruhy ke SZZK z předmětu Pedagogika Pro obor učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 1. Pedagogika jako věda. Vymezení pojmu pedagogika. Znaky pedagogiky jako vědy. Návaznost a přesah pedagogiky do ostatních

Více

Témata závěrečných písemných prací

Témata závěrečných písemných prací Závěrečné práce vede: PhDr. Mgr. Marie Hanušová 1. Možnosti zvyšování motivace k učení u žáků středních škol a učilišť 2. Hodnotová orientace středoškolské mládeže a úloha učitele při jejím ovlivňování

Více

Organizace výuky, podmínky zápočtu a zkoušky. Vyučovací metody formy a metody vyučování. Vyučovací jednotka, praktické dokumenty ve výuce

Organizace výuky, podmínky zápočtu a zkoušky. Vyučovací metody formy a metody vyučování. Vyučovací jednotka, praktické dokumenty ve výuce 1 4.10. 2 11.10.* 3 18.10. 4 25.10. * datum téma Organizace výuky, podmínky zápočtu a zkoušky. Pravidla prezentace Vyučovací metody formy a metody vyučování Vyučovací jednotka, praktické dokumenty ve výuce

Více

5. Dítě jako subjekt vzdělávání, dítě se specifickými potřebami. 6. Vzdělávání dětí do 3 let. 7. Prostředí a jeho vliv na rozvoj

5. Dítě jako subjekt vzdělávání, dítě se specifickými potřebami. 6. Vzdělávání dětí do 3 let. 7. Prostředí a jeho vliv na rozvoj PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA 1 Zora Syslová OBSAH 1. Předmět předškolní pedagogiky 2. Základní kategorie a pojmy 3. Předškolní pedagog, jeho kompetence 4. Komunikační dovednosti učitelky MŠ 5. Dítě jako subjekt

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

OBECNÁ DIDAKTIKA (POD)

OBECNÁ DIDAKTIKA (POD) Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové katedra pedagogiky a psychologie OBECNÁ DIDAKTIKA (POD) Školní rok: 2015/2016 Ročník: optimálně II. Semestr: letní Aprobace: obory zaměřené na vzdělávání Rozsah:

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz - HOSPITACE - KVALITA VÝUKY TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ ŘÍZENÍ JAKOSTI ZÁKLADNÍ PRINCIPY: orientace

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Tematické okruhy a doporučená literatura ke státním závěrečným zkouškám:

Tematické okruhy a doporučená literatura ke státním závěrečným zkouškám: BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Studijní program Specializace v pedagogice Studijní obor Učitelství pro mateřské školy Forma studia prezenční a kombinovaná Rok 2016/2017 Tematické okruhy a doporučená literatura ke

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Inovace povinných a povinně volitelných předmětů

Inovace povinných a povinně volitelných předmětů Inovace obsahu a forem výuky v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/18.0020 Zkvalitňování podmínek pro vzdělávání učitelů na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v kombinované formě studia

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Prezentace studentů (k jednomu tématu se mohou přihlásit maximálně 2 studenti)

Prezentace studentů (k jednomu tématu se mohou přihlásit maximálně 2 studenti) CZ54 Inženýrská pedagogika letní semestr 2014/15 navazující magisterský studijní program skupiny: P-C1K1KON, P-C1K2DST, P-C1E1, P-C1V1, P-H2IGE1, P-H2KNE1 Prezentace studentů (k jednomu tématu se mohou

Více

Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Andragogika

Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Andragogika Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Andragogika 1. Filozofické základy vzdělávání dospělých I Antická idea vzdělanosti (Sokrates, Platon, Aristoteles). Humanismus. Vzdělávání

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Kdo je to edukátor? Edukátor je profesionál, který provádí edukaci (někoho vyučuje, vychovává, školí, zacvičuje, trénuje, atd.) (Průcha, 2002). Profese učitele Učitelé

Více

Tematické okruhy a doporučená literatura ke státním závěrečným zkouškám:

Tematické okruhy a doporučená literatura ke státním závěrečným zkouškám: BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Studijní program Specializace v pedagogice Studijní obor Učitelství pro mateřské školy Forma studia prezenční a kombinovaná Rok 2015/2016 Tematické okruhy a doporučená literatura ke

Více

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH 1) Teorie multikulturalismu 2) Teorie nacionalismu 3) Multikulturalismus praktické příklady ve státech a společnostech 4) Státy a typologie

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie 7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie Obecné cíle výuky Psychologie Předmět a výuka Psychologie je koncipována tak, aby žáky vedla k utváření realistického

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: Studijní program: UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Kód programu: M 7504 Platnost

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Specializace v pedagogice o b o r S o c i á l n í p e d a g o g i k a pro akademický rok 2015/2016 (kombinované

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to didaktika? didaktické...poučné umělecké dílo přednášené rytmicky, s fantazií, půvabně nebo energicky (J. W. Goethe

Více

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí Dramatická výchova ročník 1 Dramatická výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Nonverbální komunikace, pohyb a pantomima charakterizuje cíle a prostředky oboru dramatická výchova

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

SPP717 ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO SPSP

SPP717 ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO SPSP SPP717 ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO SPSP Vyučující: Mgr.Jana Mosesová Obor: Sociální politika a sociální práce Typ studia: bakalářské, kombinované Ukončení: zápočet (4EK) Požadavky k zápočtu: zpracování seminární

Více

Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika 1. Aktivizační metody ve výuce : příručka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina -- 3. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2015 -- 185 s. -- cze ISBN 978-80-7485-043-1

Více

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP 1. Osobnost dítěte předškolního a školního věku 2. Rodina a její vliv na vývoj dítěte 3. Osobnost pedagoga předškolního a zájmového vzdělávání 4. Institucionální

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologie práce, organizace a řízení NMgr. obor Psychologie 1 Předmět a metody psychologie práce a

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru Předmět Pedagogika Přednáška: 2 hodiny Uzavření: zápočet Vyučující: Mgr. Alena Bendová. Katedra: Katedra hudebních a humanitních věd Platnost: od 2012/2013 Získání zápočtu Podmínkou dosažení zápočtu bude

Více