Vzdělávací program. Systém poradenských služeb pro zdravotně postižené občany v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací program. Systém poradenských služeb pro zdravotně postižené občany v ČR"

Transkript

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k přednášce Systém poradenských služeb pro zdravotně postižené občany v ČR PhDr. Václava Masáková Sylabus přednášky Historie poradenského systému: 1963 směrnice MŠK, kterou byla zřízena funkce poradce pro výchovu k volbě povolání 1967 pokyn MŠK k budování sítě krajských odborných psychologicko výchovných pracovišť v té době vznikla Psychologicko-výchovná poradna hl. m. Prahy 1976 byla vydána Instrukce o soustavě výchovného poradenství v oblasti působnosti MŠ ČSR, která vymezila jednotlivé články systému výchovný poradce, okresní Pedagogicko-psychologická poradna v její kompetenci byla péče o žáky mateřských a základních škol, krajská pedagogicko psychologická poradna, která měla v kompetenci žáky středních škol a učilišť a žáky škol speciálních a jako další úkol metodické vedení příslušných okresních poraden a výchovných poradců. Zároveň se podílela i metodicky na řízení odborných pracovníků diagnostických ústavů. V Praze to byla Pedagogicko-psychologická poradna hl. m. Prahy na úrovni poradny krajské a z odloučených pracovišť původní Psychologicko- výchovné poradny vznikly Obvodní pedagogické poradny v návaznosti na reformu státní správy byly krajské články poradenského systému zrušeny a kompetence v péči o žáky středních škol přešly na poradny okresní, v Praze obvodní. 1

2 vznikl krom toho další typ specializovaných poradenských služeb Speciálně pedagogická centra, jejichž cílem je péče o populaci dětí s různým typem defektu/ pro mentálně retardované, smyslově a tělesně postižené/ a Střediska výchovné péče, která dlouhodobě poskytují servis klientům s výraznou poruchou chování a klientům v osobní krizi ve věku do19 let/ tedy v rámci období předpokládané školní docházky nebo návštěvy střední školy/ Rozvoj poradenských služeb v podobě školních poradenských pracovišť Současná podpora v legislativních předpisech Školský zákon Vyhlášky: 116/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č.72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních 147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/5005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Jednotlivá poradenská pracoviště a jejich formy práce s problematikou péče o zdravotně postiženého žáka Pedagogicko-psychologická poradna Krom jiných úkolů je oprávněna vyšetřovat a vypracovávat zprávy a odborné posudky na žádost rodičů. Vlastnímu vyšetření předchází žádost rodičů o vyšetření, zpravidla po dohodě se školou/ z podnětu školy/. Vyšetření je podmíněno souhlasem rodičů, který při příchodu do zařízení podepisují. Rodiče obvykle přicházejí k vyšetření s očekávání změny v péči o dítě zejména ve škole. Je však nutné podotknout, že ne všichni rodiče v první fázi jsou schopni vidět obtíže dítěte ve všech souvislostech, někdy i viní školu z neadekvátního přístupu bez náhledu na vlastní příčiny problému, se kterým do poradny přicházejí. I proto je součástí vyšetření a následné péče práce s rodiči důležitá. Vlastní vyšetření má tři spolu související části. Po navázání kontaktu s cílem navození atmosféry důvěry a pocitu bezpečí pro klienty, kterými jsou rodiče/e a žák následují další kroky. V první fázi je to anamnestický rozhovor s rodičem, který mapuje jak rodinnou tak osobní anamnézu dítěte. Ten obvykle vede sociální pracovnice. V průběhu rozhovoru mohou vyplynout různé souvislosti a faktory, ovlivňující vývoj, vzdělávání dítěte a naplňování jeho psychických potřeb. Při dobře nastavené týmové spolupráci je pohled sociální pracovnice stejně důležitý, jako je psychologické a speciálně pedagogické vyšetření. 2

3 Psycholog obvykle souběžně s tím si bere dítě na vlastní vyšetření. Cílem standardního vyšetření je zmapování schopností dítěte jak v oblasti rozumové tak socioemoční. Častou představou laiků se psychologické vyšetření rovná použití testů. Ty jsou samozřejmou součástí komplexního vyšetření, ale k němu patří i řízený rozhovor, pozorování, u větších dětí osobnostní dotazníky, práce s kresbou, někdy využití tzv. projektivních metod. Na základě vlastního psychologického vyšetření psycholog uzavře tuto část závěrem, vycházejícím ze získaných výsledků a informací, které posléze předá speciálnímu pedagogovi za účelem dokončení komplexního vyšetření. Speciální pedagog se v diagnostice věnuje zejména řešení školních obtíží a hledání optimální formy péče o žáka jak ve škole tak případně formy intervence přímo v poradně. Speciálně pedagogické vyšetření v sobě zahrnuje nejen didaktickou část tedy zjištění, co dítě vlastně umí, ale jeho součástí jsou i speciálně pedagogické testy orientované na percepci, popř. poruchy ve specifických oblastech. V průběhu všech vyšetření se jak psycholog, tak speciální pedagog orientuje také na průběžnou podporu dítěte a závěrem srozumitelně i dítěti sděluje rámcový výsledek spolu s možnosti další perspektivní péče. Totéž probíhá i s rodičem. V ideálním případě je dobré sdělovat výsledky a návrhy dalších opatření rodiči i dítěti dohromady. Výjimku tvoří skupina malých dětí, pro které by bylo sdělování výsledků nesrozumitelné a žáku s výraznou mentální retardací, kde by jasné a transparentní sdělení se mohlo odrazit v jejich vnitřní sebedůvěře. S rodiči v tomto případě je i samotná komunikace složitá, často souvisí s jejich obrazem dítěte, který se nemusí slučovat s reálnými možnostmi dítěte ve vzdělávacím procesu. Školské poradenské zařízení je někdy první instituce, kde se pojmenuje problém s nastíněním reálných možností dítěte ve škole. Vlastní zpráva vypracovaná pro účely integrace spolu s navrhovanými podpůrnými a vyrovnávacími opatřeními. Zpráva obvykle neobsahuje podrobnosti a citlivé údaje související s rodinnými poměry a atmosférou v rodině. Omezuje se na konstatování vlastního průběhu vyšetření včetně konstatování i dalších podkladů ze zařízení jiných obvykle zdravotnických, či specializované organizace/ např. APPLY u dětí s dg. PAS/. Výsledky vyšetření jsou shrnuty do základní diagnózy a na jejich základě jsou doporučena patřičná opatření ve vzdělávacím procesu. A to jak škole, tak rodičům. Součástí zprávy u žáků se zdravotním postižením, popř. zdravotním znevýhodněním bývá tzv. Posudek k integraci., na základě kterého škola vypracovává individuální vzdělávací plán. Zpráva se předává pouze rodičům a v jejich kompetenci, zda zprávu škole předají, či nikoliv. Charakteristika zdravotně postižených žáků v pedagogicko-psychologické poradně: Obvykle se jedná o žáky s poruchou pozornosti, s dg.adhd a ADD, často podmíněnou i vyšetřením neurologa, popř. psychiatra, žáků, kteří přicházejí s podezřením na poruchu chování a dalším podrobnějším vyšetřením se potvrdí dg. PAS ve smyslu Aspergerova 3

4 syndromu. Tam, kde rodiče usilují přes opakované školní neúspěchy dítěte pramenící z dg. mentální retardace, je i poradna místem, kde se dg. MR objeví a vzhledem k tomu, že dítě dochází do ZŠ běžného typu poradna stejně, jako u jiných poruch vystavuje odborný posudek s návrhem podpůrných a vyrovnávacích opatření. Pro ostatní typy postižení jsou v systému vhodnější speciálně pedagogická centra. Speciálně pedagogické centrum Je školské poradenské zařízení, obvykle při speciální škole pro děti s již jasným smyslovým či tělesným postižením. Na rozdíl od pedagogicko-psychologické poradny je úzce specializované a zabývá se převážně již konkrétním druhem zdravotního postižení. Z toho vyplývá i jiná struktura profesního zastoupení zatímco v pedagogicko-psychologické poradně převažuje profese psychologa a speciální pedagog doplňuje jak vyšetření tak návrhy konkrétních opatření / pochopitelně ve spolupráci s psychologem, popř. sociální pracovnicí/, speciálně pedagogické centrum navrhuje vyrovnávací a podpůrná opatření pro žáky s konkrétním zdravotním omezením. Základní psychologické vyšetření je doplněno výrazně více speciálně pedagogickou diagnózou, která vystihne konkrétní potřeby žáka ve vzdělávacím procesu. Výhodou tohoto typu pracovišť je, že jsou obvykle součástí speciální školy a mají tak možnost navrhnout konkrétní opatření včetně kompenzačních pomůcek směrem ke konkrétnímu postižení žáka. Problémem, který může nastat, je neadekvátní očekávání rodičů jak od dítěte, tak od školy, kterou dítě navštěvuje. Práce s rodiči je právě v tomto případě důležitá ve smyslu jejich přijetí omezení dítěte a reálného zhodnocení možností ve vzdělávacím procesu. Střediska výchovné péče Jsou zařízením historicky nejmladším. Legislativně jsou ukotvena v zákoně 109/2005 Sb. a jsou obvykle součástí diagnostických ústavů pro děti, popř. pro mládež. V jejich náplni je práce s dětmi s dg. poruchy chování. Poruchy chování jsou nejsložitějším problémem, protože se tam často střetávají problémy sociálně-psychologické s dg. vlastních předpokladů dítěte. I proto je významnou součástí práce ve střediscích terapeutická složka. Terapie ve smyslu rodinné terapie a vlastní spíše socioterapie žáka. Porucha chování je sice dg., vycházející ze zdravotnické nomenklatury, nezřídka se však snoubí s chybnou interpretací zejména u rodičů. Proto je charakteristikou práce středisek výchovné péče krom základní diagnostiky i terapeutická složka v podobě práce individuální, skupinové i rodinné terapie. 4

5 Školní poradenské pracoviště Je součástí konkrétní školy a v ideálním případě jsou jeho součástí: Školní psycholog Školní speciální pedagog Výchovný poradce Metodik prevence Školní psycholog pracuje jak se školními kolektivy, včetně zdravotně postižených žáků, spolupracuje s pedagogy a je v kontaktu se školským poradenským zařízením, kde je zdravotně postižený žák diagnostikován včetně návrhu opatření. Školní speciální pedagog pracuje individuálně s žáky, kde má k dispozici podklady ze školského poradenského zařízení. Může to být podoba jak skupinové intervence (nápravy), tak individuální práce s žákem. Výchovný poradce v optimálním případě by měl korigovat a upravovat pedagogické přístupy k žákům se zdravotním postižením včetně koordinace přístupů jednotlivých pedagogů, pracovat i s rodiči zdravotně postižených žáků. Měl by být orientován ve všech základních diagnostických kategoriích zdravotně postiženého žáka včetně schopnosti komunikace s pedagogy a rodiči. Školní metodik prevence měl by být orientován zejména v oblasti poruch chování a schopen navrhnout i sociálně terapeutickou práci jak s třídním kolektivem, tak s žáky s dg. porucha chování. Náměty a úkoly pro samostudium Školský zákon Vyhlášky: 116/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č.72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních 147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/5005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 5

6 Doplňující otázky: Jak postupovat při podezření na zdravotní znevýhodnění žáka? Jaké by bylo možné zvolit pracoviště k doporučení rodičům žáka? Znáte základní podmínku, která umožní vyšetření zdravotně postiženého žáka? Individuální vzdělávací plán je možné realizovat pouze se souhlasem rodičů? Která í instituce je oprávněná vystavit Odborný posudek k integraci zdravotně postiženého žáka a za jakých předpokladů? Jaký je potřebný rozsah a obsah odborného posudku ke stanovení individuálního vzdělávacího programu? Kontakty na školská poradenská pracoviště v Praze Název telefon adresa PPP pro Prahu 3 a Lucemburská 40, Praha 3 PPP pro Prahu 11 a Kupeckého 576, Praha 4 PPP pro Prahu 1,2 a Francouzská 56, Praha 2 OPPP pro Prahu Kuncova 1/1580, Praha 5 PPP pro Prahu Vokovická 32/3, Praha 6 PPP pro Prahu 7 a Šiškova 2, Praha 8 PPP pro Prahu Jabloňová 30, Praha 10 Pražská PPP, s r.o Ohradní 20, Praha 4 Křesťanská PPP Pernerova 8, Praha 6 SPC při škole J. Ježka Loretánská 19 a 17, Praha 1 SPC vady řeči, s r.o Tyršova 13, Praha 2 SPC Vinohradská Vinohradská 54, Praha 2 SPC Ječná Ječná 27, Praha 2 SPC nám. Míru nám. Míru 19, Praha 2 SPC V Pevnosti V Pevnosti 4, Praha 2 SPC Horáčkova Horáčkova 1095, Praha 4 SPC Hurbanova Hurbanova 1285, Praha 4 SPC Holečkova Holečkova 4, Praha 5 SPC Výmolova Výmolova 169, Praha 5 SPC Deylova Deylova 3, Praha 5 SPC Na Zlíchově Na Zlíchově 19, Praha 5 SPC Trávníčkova Trávníčkova 1743, Praha 5 SPC Arabská Arabská 681/20, Praha 6 SPC Rooseveltova Rooseveltova 8, Praha 6 SPC Štíbrova Štíbrova 1691, Praha 8 SPC Libčická Libčická 399, Praha 8 SPC Chotouňská Chotouňská 476, Praha 10 SPC Starostrašnická Starostrašnická 45, P-10 6

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a... - znění dle 116/11 Sb. 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005. ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011,

VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005. ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011, VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011, o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství,

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Diplomová práce LEGISLATIVNÍ RÁMEC VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZŠ: VÝVOJ OD ROKU 1984 A SOUČASNÁ

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené 1. Základní údaje o škole (zařízení) a) Název školy: Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace Adresa: E. Krásnohorské 921, 460 01 Liberec 14 Právní forma: Právnická

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 Výroční zpráva/ zpráva o činnosti ŠPZ Školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Petra Novotná Ředitelka PPP ÚO Název zařízení: Pedagogicko-psychologická

Více

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE U n i v e r z i t a P a l a c k é h o v O l o m o u c i Filozofická fakulta katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie obor: Školský management I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Praha, VŠCHT 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36318) 2 Obsah: 1. Speciální

Více

ANALÝZA INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU PEDAGOGŮ K ŽÁKŮM SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ANALÝZA INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU PEDAGOGŮ K ŽÁKŮM SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 1 Analýza individuálního přístupu INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ STUDIE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČ TEM Č ESKÉ REPUBLIKY ANALÝZA INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU PEDAGOGŮ

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Poradenská role školy Posuzovací arch. Bohumíra Lazarová, Petra Novotná

Poradenská role školy Posuzovací arch. Bohumíra Lazarová, Petra Novotná Poradenská role školy Posuzovací arch Bohumíra Lazarová, Petra Novotná 21 Poradenská role školy Posuzovací arch Bohumíra Lazarová, Petra Novotná Poradenská role školy. Posuzovací arch. Bohumíra Lazarová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Pedagogicko-psychologická poradna Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková organizace Telefon: 487 522 179, Mobil: 728 541 505, Mail: simankova@pppcl.cz, Web: www.pppcl.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ

Více

Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz

Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti David Farrington,

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více