VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI"

Transkript

1 PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014

2 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ Speciální škola Základní škola Školní družina a školní klub Počty žáků Speciální škola Základní škola Školní družina a školní klub ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI SŠ Počty žáků učebních oborů SŠ HARMONOGRAM PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI PRO ŠK. ROK (SŠ) HARMONOGRAM PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI... 8 PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HLAVNÍ ÚKOLY Hlavní úkoly ZŠ Hlavní úkoly SŠ SYSTÉM A NÁPLŇ PORAD Systém porad Program jednání celoučilištního shromáždění Program jednání porad vedení METODICKÉ ORGÁNY Poradní orgány METODICKÉ ORGÁNY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU Předmětové komise všeobecně vzdělávacích předmětů sš Předmětové komise odborných předmětů sš Metodické orgány praktického vyučování sš Výchovná komise Metodik prevence Přijímací komise VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM EXKURZE pro SŠ SPORTOVNÍ SOUTĚŽE pro SŠ Příloha Příloha Příloha Příloha Příloha Příloha

3 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ 1.1 Speciální škola ŠVP ZŠ Ma 344/2010 ZŠ Ma 344/2010 ZŠ Ma 344/2010 Název Speciální třídy pro děti s autismem Speciální třídy rehabilitační Speciální třídy 1.2 Základní škola ŠVP 499/ stupeň ZŠ 499/ stupeň ZŠ Název 1.3 Školní družina a školní klub ŠVP Název Školní družina - pro žáky 1. stupně ZŠ a SŠ Školní klub - pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ 1.2 Počty žáků 2.1 Speciální škola ZAMĚŘENÍ Název třídy / počet žáků Speciální třídy pro děti s autismem 1. SA 2. SA 3. SA 4. SA počet žáků Speciální třídy rehabilitační 1. SR 2. SR 3. SR 4. SR počet žáků Speciální třídy 1. S 2. S 3. S počet žáků

4 2.2 Základní škola STUPEŇ 1. stupeň ZŠ 3. A 4. A 5. A počet žáků Název třídy / počet žáků 2. stupeň ZŠ 6. A 7. A 8. A 8. B 9. A počet žáků Školní družina a školní klub ŠVP Název ŠKOLNÍ DRUŽI NA - PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ Z Š A SŠ 14 ŠKOLNÍ KLUB - PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ Z Š A SŠ 10 4

5 2. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI SŠ Tříleté obory vzdělání Číslo oboru Název oboru vzdělání E/01 Stravovací a ubytovací služby - kuchařské práce E/01 Malířské a natěračské práce malířské a natěračské práce E/01 Pečovatelské služby - Pečovatelské práce E/01 Prodavačské práce E/01 Strojírenské práce - automontážní práce E/01 Tesařské práce E/01 Zahradnické práce E/01 Zednické práce Praktická škola Číslo oboru C/02 Praktická škola dvouletá Název oboru vzdělání 5

6 3.2 Počty žáků učebních oborů SŠ Tříleté obory vzdělání Název oboru 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem Stravovací a ubytovací služby - kuchařské práce Malířské, a natěračské práce malířské a natěračské práce Pečovatelské služby - Pečovatelské práce Prodavačské práce Strojírenské práce - automontážní práce Tesařské práce Zahradnické práce Zednické práce Praktická škola Název oboru 1. ročník 2. ročník celkem Praktická škola dvouletá - ŠVP

7 4. HARMONOGRAM PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI PRO ŠK. ROK (SŠ) I. pololetí Slavnostní zahájení školního roku Zahájení kurzu pro získání základního vzdělání 27. a Podzimní prázdniny Hodnocení 1. čtvrtletí hod. - pedagogická rada hod. - třídní schůzky Den otevřených dveří Prosinec 2014 Celoučilištní shromáždění, zhodnocení kalendářního roku ( ) Vánoční prázdniny Zahájení vyučování v roce Den otevřených dveří Závěr 1. pololetí hod. - uzavření hodnocení žáků za 1. pololetí hod. - pedagogická rada (jídelna / budova A ) Vydávání vysvědčení za první pololetí Pololetní prázdniny II. pololetí Jarní prázdniny a Velikonoční prázdniny až Přijímací řízení pro střední školy Hodnocení 3. čtvrtletí hod. - pedagogická rada hod - třídní schůzky a Závěrečné zkoušky kurzu pro získání základního vzdělání Závěr 2. pololetí hod. - uzavření hodnocení 2. a 3. ročníků za 2. pololetí hod. - pedagogická rada pro 2. a 3. ročníky Závěrečné písemné zkoušky / Tematická vycházka žáků SŠ Závěrečné praktické zkoušky Závěrečné ústní zkoušky žáků 2. a 3. ročníků / Tematická vycházka žáků SŠ hod. - uzavření hodnocení žáků 1. a 2. ročníků za 2. pololetí hod. - pedagogická rada pro 1. a 2. ročníky Vydávání vysvědčení Hlavní prázdniny 7

8 4.1 HARMONOGRAM PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA I. pololetí Slavnostní zahájení školního roku třídní schůzky, volby do Školské rady SŠ - 7,30 8,30, ZŠ 15,00 16, až Podzimní prázdniny Hodnocení 1. čtvrtletí hod. - pedagogická rada hod. - třídní schůzky ZŠ, SŠ - 7,30 8,30 PROSINEC 2014 Celoučilištní shromáždění, hodnocení kalendářního roku 2014 ( ) Vánoční prázdniny 2014 Závěr 1. pololetí hod. - pedagogická rada hod. - třídní schůzky ZŠ, SŠ - 7,30 8,30 LEDEN Zápis do prvních ročníků Vydávání vysvědčení za první pololetí Pololetní prázdniny 2015 II. pololetí Jarní prázdniny a Velikonoční prázdniny Hodnocení 3. čtvrtletí hod. - pedagogická rada hod. - třídní schůzky ZŠ, SŠ - 7,30 8,30 Závěr 2. pololetí hod. pedagogická rada Vydávání vysvědčení Hlavní prázdniny 8

9 5. HLAVNÍ ÚKOLY 5.1 Hlavní úkoly ZŠ a) Realizovat ŠVP ve všech oborech a stupních vzdělávání na ZŠ a ZŠS s cílem zlepšit prospěch a chování žáků. b) Zefektivnit výchovu a vzdělávání v jednotlivých ročnících formou zařazování ICT do výuky. Prostřednictvím získaných grantů (především EU) zkvalitňovat materiální podmínky školy a rozsah služeb pro žáky a rodiče. c) Realizovat plán EVVO, realizaci provádět formou projektových dnů, modernizovat areál školy. Uskutečňovat sběrové aktivity. d) Dopravní výchova spolupracovat s Městskou policií v Havířově, využívat dopravní hřiště, provádět besedy v oblasti bezpečnosti provozu na silnici. e) Realizovat projektové dny v oblasti požární ochrany- besedy se členy HZS v Havířově. f) Profesní orientace zaměření k profesní orientaci žáků besedy s výchovným poradcem, se žáky a rodiči. g) Realizovat účinně prevenci negativních jevů chování spolupráce třídní učitel + výchovný poradce + rodiče. h) Spolupráce s SPC za účelem aktuální diagnostiky žáků, sestavování IVP, stanovení možností další profesní orientace žáků. i) Mimoškolní činnost v rámci školní družiny a školního klubu rozvíjet zájmovou činnost u žáků. j) Kroužky v rámci zájmové činnosti nabízet žákům sportovní a mimosportovní kroužky. k) Propagaci školy na veřejnosti pokládáme za důležitou oblast nejenom z důvodů marketingu, ale především z důvodů možností předložení veřejnosti další alternativy vzdělávání pro jejich dítě s příslušnými problémy. V neposlední řadě propagace může ovlivnit nepříliš objektivní pohled veřejnosti na tuto oblast vzdělávání. l) DVPP systematicky se zaměřovat u všech pedagogických pracovníků a využívat nabídek MSK a projektů VÚ. Cíl zkvalitnění výuky. m) Jednotlivé cíle jsou podrobně rozpracovány v metodických sdruženích a v dílčích plánech pro jednotlivé stupně školy, v plánech výchovného poradce a metodika prevence, koordinátora EVVO a ICT. 5.2 Hlavní úkoly SŠ a) Na všech úsecích zvyšovat kvalitu výchovně vzdělávacího procesu. Modernizovat obsah, formy a metody výuky s důrazem na řemeslnou dovednost absolventů a požadavky trhu práce. b) Veškeré aktivity výchovně vzdělávacího procesu realizovat v úzké součinnosti se Školskou radou. c) Zkvalitnit činnost předmětových komisí a metodických orgánů a modifikovat formu písemné části ZZ d) Nadále se zapojovat do programů vyhlašovaných MŠMT, MSK, MPSV, MMR. e) Realizovat projekt Tablety do škol dotovaný z prostředků EU f) Na všech úsecích věnovat zvýšenou pozornost negativním vlivům a projevům rasismu, xenofobie, drogových závislostí. Snížit počet žáků, předčasně opouštějících školní docházku. Přirozenou aktivitu mládeže směrovat k smysluplnému využití volného času v kroužcích, zabezpečovaných našimi pedagogickými pracovníky. 9

10 g) Počty nastupujících žáků a žákyň zabezpečovat podle kapacity jednotlivých oborů a přitom vycházet z potřeb regionu, hospodářských komor, úřadu práce a zájmu dětí a jejich rodičů. Kontaktovat se s výchovnými poradci vytypovaných základních škol. h) Realizovat rekvalifikační kurzy, dospělých a kvalifikační zkoušky s cílem pomoci snižovat sociální problémy regionu, včetně kurzu pro získání základního vzdělání. i) Aktualizovat informační materiály pro výchovné poradce a vycházející žáky základních škol, včetně videoprezentace o škole. j) Opravy a modernizace, které je nutno zajišťovat pro další zvyšování úrovně provozu a služeb, realizovat zejména formou produktivní práce žáků. k) V oblasti komerční činnosti zajišťovat dle kapacitních možností ubytování pro sportovce, prázdninové pobyty, účastníky kurzů podle platných cenových relací. l) Další vzdělávání učitelů dosáhnout vzdělanosti dle nabídky krajského vzdělávacího centra. 10

11 6. SYSTÉM A NÁPLŇ PORAD 6.1 Systém porad pedagogická rada 4x ročně v určených termínech aktiv pracovníků školy 1x ročně (celoučilištní shromáždění) poradní sbor ředitele dle potřeb porada vedení 1x za 14 dní v pondělí v sudém týdnu, v případě potřeby operativně kdykoliv porada pracovníků ZŠ 1x za pololetí a dle potřeby porada rozšířeného vedení ZŠ 1x týdně, porada úseku technicko-hospodářského 1x v měsíci, v případě potřeby operativně kdykoliv porada metodických orgánů 1x čtvrtletně 6.2 Program jednání celoučilištního shromáždění Prosinec zpráva výchovné komise (přehled za 4 měsíce, opatření, výsledky) zpráva metodických komisí zhodnocení ekonomiky na SŠaZŠ zhodnocení práce za kalendářní rok 2014 Z: Ř a zástupci TV, PV, VUOV, výchovný poradce Červen zpráva výchovné komise za školní rok klasifikační porada zhodnocení školního roku schválení výroční zprávy za školní rok Z: Ř a zástupci TV, PV, VUOV, výchovný poradce 11

12 6.3 Program jednání porad vedení - organizace a zajištění teoretického vyučování - organizace a zajištění praktického vyučování - zajištění výchovy mimo vyučování - schválení plánu práce metodických orgánů - hodnocení opravných zkoušek - hodnocení opravných ZZ - plán oprav pro školní rok 2013 / TOO roční inventarizace - prověrka požárních knih a bezpečnostních opatření - TOO dne otevřených dveří - zpráva o činnosti školního stravování - vyhodnocení dne otevřených dveří (I) - TOO dne otevřených dveří (II) - informace o předběžně získaných žácích ke studiu na SŠ - informace o zápisu žáků do 1 ročníku ZŠ a Spec.Š - TOO k zajištění VVLZ 1. ročníků - bezpečnostní opatření pro období zimních svátků - TOO dne otevřených dveří (III) + organizace schůzky - vyhodnocení dne otevřených dveří (II) - vyhodnocení průběhu ročních inventur - vyhodnocení výsledků za 1. pololetí školního roku - změny dislokace pro 2.pololetí školního roku 2013 / vyhodnocení dne otevřených dveří (III) - průběžné hodnocení P2 - seznámení s hospodářskými výsledky roku seznámení s celkovým plánem nákladů na rok vyhodnocení VVLZ - TOO k zajištění ZZ - TOO k přijímacímu řízení - TOO k zajištění závěrečných zkoušek - TOO k zajištění praktických závěrečných zkoušek - plán dovolených - plán oprav pro prázdninové období + časový harmonogram - vyhodnocení plánu práce metodických orgánů - návrh vyhodnocení nejlepších žáků za školní rok 2013 / vyhodnocení závěrečných zkoušek - vyhodnocení P2 - souhrnná informace o činnosti úseku VMV a výhled pro nový školní rok - činnost o prázdninách 12 Z: Ř a zástupci TV, PV, VMV, výchovný poradce

13 7. METODICKÉ ORGÁNY 7.1 Poradní orgány a) porada vedení b) výchovné komise c) pedagogická rada d) poradní sbor ředitele 7.2 METODICKÉ ORGÁNY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU Předmět Předseda předmětové komise Metodické sdružení pro speciální školu Mgr. Gerlinda Hrňová Metodické sdružení pro první stupeň ZŠ Mgr. Michaela Bohušová Metodické sdružení pro druhý stupeň ZŠ Mgr. Jindřiška Vaverková Předmětová komise pro pracovní a tělesnou výchovu Mgr. Rostislav Puščizna Metodik ŠVP pro ZŠ a speciální školu Mgr. Alena Souhradová Metodik ŠVP pro ŠD a ŠK Helena Vrbová 13

14 7.3 Předmětové komise všeobecně vzdělávacích předmětů sš Předmět ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ESTETICKÁ VÝCHOVA, OBČANSKÁ VÝCHOVA Předseda předmětové komise Mgr. Rajmund POSPÍŠIL TĚLESNÁ VÝCHOVA, MATEMATIKA, ZÁKLADY POČÍTÁČŮ Mgr. Jiří Rektořík 7.4 Předmětové komise odborných předmětů sš Předmět ZEDNICKÉ PRÁCE TESAŘSKÉ PRÁCE MALÍŘSKO NATĚRAČSKÉ PRÁCE STROJÍRENSKÉ PRÁCE-ATOMONTÁŽNÍ PRÁCE KUCHAŘSKÉ PRÁCE PRODAVAČSKÉ PRÁCE PEČOVATELSKÉ PRÁCE ZAHRADNICKÉ PRÁCE Předseda předmětové komise Ing. Halina Pavlíčková Mgr. JIŘINA CIELECKÁ Mgr. Martina Mokrejšová PRAKTICKÁ ŠKOLA Mgr. Dana Podvojská 14

15 7.5 Metodické orgány praktického vyučování sš OBORY VZDĚLÁNÍ STAVEBNÍ OBORY VZDĚLÁNÍ STROJNÍ OBORY VZDĚLÁNÍ Předseda metodické komise Stanislav PAWLAS OBORY VZDĚLÁNÍ GASTRONOMIE OBCHODNÍ OBORY VZDĚLÁNÍ PEČOVATELSKÉ PRÁCE Mgr. Vladimíra STANÍKOVÁ ZAHRADNICKÉ OBORY VZDĚLÁNÍ Bc. Lada MADROVÁ 8. Výchovná komise Výchovný poradce: Výchovný poradce: Mgr., Jiří Rektořík, učitel (předseda VK) pro SŠ Mgr. Jana Lojšková, pro ZŠ a Spec.Š Členové výchovné komise: - třídní učitel - učitel odborného výcviku - vedoucí učitel odborného výcviku - minimálně dva učitelé oslovení výchovným poradcem /na základě znalosti konkrétního žáka a časových možností daných rozvrhem hodin / 9. Metodik prevence Mgr. Jiří Rektořík a Mgr. Zuzana Proboszová 10. Přijímací komise Předseda: Členové: ředitel ZŘ SŠ, pedagogičtí pracovníci pověření (učitelé, VUOV, UOV) 15

16 11. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM a) prostřednictvím pracovních porad b) kontrolní a hospitační činnost c) namátkovými kontrolami vedoucích zaměstnanců a samorevizemi d) prostřednictvím řešení připomínek a stížností zaměstnanců Hospitační a kontrolní činnost je nedílnou součástí řídící a organizátorské práce vedoucích zaměstnanců, kteří komplexně zodpovídají za stav a výsledky práce svěřených úseků. Hospitační a kontrolní činnost patří k významným článkům řízení a plní zpětnovazebnou funkci. V kontrolní činnosti se zaměřujeme zejména na: zpracování tématických plánů kvalitu výchovné a vzdělávací práce hospitace, výsledky závěrečných zkoušek vedení pedagogické dokumentace kvalitu mezipředmětových vztahů prevenci v oblasti sociálně-patologických jevů dodržování BOZP, PO dodržování vnitřního řádu školy kontrolu přípravy k závěrečným učňovským zkouškám 16

17 12. EXKURZE pro SŠ PLÁN EXKURZÍ A VÝSTAV PRO STŘEDNÍ ŠKOLU Teoretická výuka Školní rok Termín Druh akce Název akce Místo konání Obor vzdělání (učitel / ped. dozor) Říjen Výstava Exkurze Dům a byt Domov Santé Ostrava Havířov Listopad Výstava Gastrofestival Ostrava TP1,TP2,TP3,ZP1-3 Šefránková,Sobková,Pavlíčková PeP 2, PeP 3, - Podvojská PSS, PrP 1,K1, Schovajsová,Cielecká Prosinec Výstava Výstava Betlém, Advent Těšínské muzeum Ostrava Těšín K1- K3,PrP 1,PSS 1,Schovajsová, Cielecká, PeP2, Výstava Kotulova dřevěnka Havířov PrŠ 1.A,PrŠ 2.A,Podvojská Leden Výstava Výstava Infoterma Termo Ostrava Ostrava SMP1-3- Šefránková Exkurze Pivovar,Vinařské závody Ostrava K3,PrP3, Schovajsová, Cielecká, Únor Výstava Stavby Ostrava, střechy,pláště, izolace Ostrava TP1, ZP1-3, Šafránková,Pavlíčková,Sobková Březen Exkurze Školní statek Nová Ves Zahradnické práce Duben Exkurze Exkurze Stravovací závod Chráněné bydlení Santé Den otevřených dveří Ostrava, Karviná Havířov K 1, - Schovajsová, Cielecká PrŠ 2.A -Podvojská Květen Výstava Exkurze Flora Olomouc Výstava miniatur Olomouc Ostrava Zahradnické práce PrŠ 2.A - Podvojská Červen Exkurze Pivovar,Vinař.závody Ostrava Exkurze Exkurze Kotulova dřevěnka Dřevostavby,stavebniny Havířov Šenov K1, K 2, PrP 2, Schovajsová, Cielecká PrŠ 1.A,PrŠ 2.A, TP1-3,ZP1-3 Podvojská, Sobková, Pavlíčková, Šefránková 17

18 13. SPORTOVNÍ SOUTĚŽE pro SŠ PLÁN SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/ 2015 PRO STŘEDNÍ ŠKOLU Termín Druh akce Název akce Atletika Městské kolo v atletice Chlapci Září Turistika Turistický kurz - Chorvatsko Chlapci, dívky Plavání Městské kolo v plavání Chlapci, dívky Říjen Stolní tenis Městské kolo ve stolním tenise družstev Chlapci Florbal Městské kolo ve florbale Chlapci Listopad Florbal Krajská soutěž OU ve florbale Chlapci Futsal Městské kolo ve futsale Dívky Prosinec Futsal Městské kolo ve futsale Chlapci Lyžování Lyžařský výcvik Chlapci, dívky Leden únor Futsal Okresní kolo ve futsale Chlapci Březen Duben - květen Stolní tenis Silový víceboj Krajská soutěž OU ve stolním tenise Velikonoční pohár v silovém víceboji Chlapci Chlapci, dívky, smíšená družstva Futsal Krajská soutěž OU ve futsale Chlapci Vybíjená Krajská soutěž ve vybíjené Dívky 18

19 Příloha 1 Plán práce výchovné poradkyně pro základní školu na školní rok 2014/2015 (dokument vychází z Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb.) 1. Činnosti konané průběžně po dobu celého školního roku: Úzká spolupráce s vedením školy a pedagogickými pracovníky, zejména třídními učiteli. Zajišťování spolupráce se Speciálně pedagogickými centry (dále jen SPC), s Oddělením sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) Havířov, Policií ČR, Probační a mediační službou (dále jen PMS) ČR a dalšími institucemi. Průběžná kontrola platnosti vyšetření žáků v SPC Karviná, objednávání termínů. Sledování žáků s negativními projevy chování a řešení vzniklých problémů s třídními učiteli, se zákonnými zástupci, s OSPOD, s PMS, s Policií PČR atd. Zasílání zpráv a údajů o množství neomluvené absence žáků (za jednotlivé měsíce) na OSPOD Havířov, přes Systém včasné intervence. Pomoc při řešení konfliktních situací ve škole (učitel žák, učitel rodič, žák žák). Podílení se na vytváření pozitivní a klidné atmosféry školy. Zvyšování a rozvíjení sociálních dovedností žáků, které vedou k odpovědnosti za jejich chování. Poskytování poradenských služeb žákům, zákonným zástupcům a ped. pracovníkům při řešení osobních, rodinných, vztahových a dalších problémů (v rámci své kompetence). Poskytování poradenských služeb žákům a zákonným zástupcům v oblasti přípravy na volbu povolání. Tyto služby budou poskytovány v konzultačních hodinách, nebo kdykoliv jindy na základě předchozí domluvy např. během přestávky, poledního volna apod. Konzultační hodiny výchovné poradkyně pro zákonné zástupce žáků: Pondělí: od do hod. Úterý: od do hod. Konzultační hodiny výchovné poradkyně pro pedagogické pracovníky: Úterý: od do hod. V rámci oblasti pro volbu povolání spolupracovat s Úřadem práce v Havířově a se středními školami. Zajišťování besed a exkurzí pro žáky. Účast na informačních a vzdělávacích akcích pro výchovné poradce, předávání zpráv ostatním pedagogickým pracovníkům. Provádění pohovorů s žáky, se zákonnými zástupci, svolávání výchovných komisí. Vedení povinné dokumentace výchovného poradce. 2. Plán konkrétních činností: Září: Vypracování povinné dokumentace výchovného poradce. Kontrola platnosti vyšetření v SPC u vycházejících žáků TU, VP. Spolupráce se SPC Karviná předložení požadavků na prošetření žáků, zejména vycházejících. Metodická pomoc při vypracování individuálních vzdělávacích plánů (IVP) pedagogickým pracovníkům. Sjednocení postupu při kázeňských přestupcích MS. Kontrola evidence sledovaných problémových žáků (doplnění, vyřazení žáků). 19

20 Říjen: Spolupráce na preventivních programech (žáci ze znevýhodněného sociálně kulturního prostředí, protidrogová prevence, šikanování, vandalismus ). Na třídních schůzkách informovat zákonné zástupce o činnosti SPC a dalších poradenských službách v regionu (úřad práce, sociální péče, krizová centra ). Navázání kontaktů s terénními pracovníky OSPOD Havířov. Předání prvních informací týkajících se volby povolání vycházejícím žákům a jejich zákonným zástupcům (TS). Hromadné odevzdání IVP žáků pro školní rok 2014/2015 ke kontrole do SPC. Zpracovat přehled absence za měsíc září. Beseda s vycházejícími žáky. Postupné zjišťování nabídky středních škol pro vycházející žáky. Orientační pohovory s vycházejícími žáky. Listopad: Informační beseda se zákonnými zástupci vycházejících žáků za přítomnosti ped. pracovníka zastupujícího naší střední školu, který představí obory vzdělání. Návštěva výstavy k Volbě povolání v Městském kulturním středisku Reneta s vycházejícími žáky. Shromažďování materiálů týkajících se dalšího vzdělávání žáků předání informací o možnostech studia na středních školách. Zpracovat přehled absence za měsíc říjen. Příprava podkladů pro pedagogickou radu. Zpracovat přehled absence za 1. čtvrtletí a informovat pedagogickou radu o stavu omluvené a neomluvené absence. Srovnání s předešlým šk. rokem. Prosinec: Zpracovat přehled absence za měsíc listopad. Prohlídka budovy střední školy s vycházejícími žáky. Leden: Beseda s vycházejícími žáky a jejich zák. zástupci k otázkám dalšího vzdělávání po ukončení ZŠ a SŠ volba povolání, přihlášky. Pomoc zák. zást. při vyplňování přihlášek na SŠ individuální konzultace. Zpracovat přehled absence za měsíc prosinec. Příprava podkladů pro pedagogickou radu. Zpracovat přehled absence za 1. pololetí a informovat pedagogickou radu o stavu omluvené a neomluvené absence. Srovnání s předešlým šk. rokem. Únor: Konzultace a individuální pohovory se zák. zástupci a vycházejícími žáky. Pomoc zák. zást. s odesláním vyplněných přihlášek na SŠ, případně jejich vyplnění a zaslání. Zpracovat přehled absence za měsíc leden. Březen: Zpracovat přehled absence za měsíc únor. Případné odevzdání přihlášek na naši SŠ za zákonné zástupce. Duben: Pomoc zákonným zástupcům s vyplnění a odesláním zápisových lístků. Případné odevzdání zápisových lístků na naši SŠ za zákonné zástupce. 20

21 Zpracovat přehled absence za měsíc březen. Příprava podkladů pro pedagogickou radu. Zpracovat přehled absence za 3. čtvrtletí a informovat pedagogickou radu o stavu omluvené a neomluvené absence. Srovnání s předešlým šk. rokem. Shromažďování informací o přijetí vych. žáků na SŠ. Květen: Zpracovat údaje o přijímacím řízení na SŠ. Zjištění potřeb AP pro další školní rok vyšetření příslušných dětí v SPC. Zpracovat přehled absence za měsíc duben. Červen: Vyhodnocení výsledků přijímacího řízení na SŠ. Zpracování přehledu omluvené a neomluvené absence za celý školní rok. Vypracování výroční zprávy výchovné poradenství na škole. Zpracovala: Mgr. Jana Lojšková výchovná poradkyně 21

22 Příloha 2 Minimální preventivní program pro ZŠ ve školním roce 2014/2015 (dokument vychází ze Školní preventivní strategie na období ) Krátkodobé cíle, vycházejí ze Školní preventivní strategie ( ): a) Směrem k žákům: 1. Zvýšit informovanost žáků o SPJ 2. Vést žáky k dodržování stanovených pravidel (zejména pravidel školního řádu a slušného chování, třídních pravidel). 3. Vést žáky k ochraně zdraví, budovat postoje k odmítání alkoholu, cigaret a omamných psychotropních látek. 4. Vést žáky k obraně proti manipulaci, učit je způsoby odmítání, vést je k odmítání závadových vrstevnických skupin a part. 5. Učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě (zaměřit se na činnostní učení s využitím v praxi). 6. Nabídnout žákům nepovinné zájmové aktivity v odpoledních hodinách. b) Směrem k pedagogům: 1. Jednotné výchovné působení všech pedagogů, vzájemná spolupráce a konzultace problémových situací. 2. Komplexní uplatňování prevence sociálně patologických jevů pedagogy, začleněním vhodných témat do vyučovacích předmětů. 3. Rozvoj spolupráce s rodiči žáků. c) Směrem k rodičům: 1. Získávat rodiče pro spolupráci se školou. 2. Informovat rodiče průběžně o činnosti školy, akcích, dát jim možnost zpětné vazby. 3. Distribuce metodických materiálů. 4. Poradenství A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY V průběhu roku budou pedagogům nabízeny možnosti dalšího vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování. Ve škole je k dispozici literatura, zahrnující témata závislosti, agresivního chování a šikany, sexuální výchovy a další. Pedagogové jsou průběžně seznamováni s dalšími pomáhajícími institucemi a jejich činností. V letošním školním roce se školní metodik prevence zaměří na pomoc učitelům v přípravě a realizaci pravidelných měsíčních třídnických hodin, které jsou v prevenci rizikového chování žáků velmi důležité. Smyslem třídnických hodin je formování vztahů ve třídě a řešení aktuálních problémů ve třídě. Školní metodik prevence a ostatní pedagogičtí pracovníci při práci využívají doporučené postupy při výskytu záškoláctví, alkoholu, OPL a agresívního chování, zpracovaných ŠMP a VP, dále využívají programu proti šikanování, který je z důvodu větší přehlednosti zpracován samostatně a je také součástí školního řádu formou přílohy. 22

23 B. RODIČE ŠMP se dle možností osobně seznámí s rodiči na úvodních třídních schůzkách a bude je informovat o tom, kdy se s ním mohou setkat (konzultační hodiny: pátek 10,30h 11,15h a kdykoliv po domluvě), kde (v kabinetu výchovného poradce a metodika prevence v přízemí budovy) a co s ním mohou konzultovat. Případně budou rodiče informovat třídní učitelé. Kontakt na ŠMP je uveden v žákovských knížkách žáků. Informace o preventivních činnostech a základní dokumenty týkající se prevence jsou umístěny na webových stránkách školy (www.ssazs-havirov.cz). Průběžně ve školním roce budou realizovány aktivity, podporující spolupráci školy s rodiči Název aktivity Datum konání Vedoucí programu Společné akce pro děti a rodiče pořádané družinou a školním klubem průběžně pedagogičtí pracovníci družiny a školního klubu Projektové dny průběžně pedagogičtí pracovníci Školní výlety květen, červen třídní učitelé C. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY Spolupráce s OSPOD probíhá prostřednictvím SVI (systém včasné intervence), výchovný poradce pravidelně měsíčně odesílá neomluvené hodiny žáků sociálním pracovnicím a individuálně s nimi konzultuje aktuální situaci rodiny a podle toho vyhodnocuje další postup. Úzká spolupráce je i s kurátory problémových žáků, kteří jsou pod jejich dohledem. Spolupráce s probační a mediační službou: Žáci, kterým bylo stanoveno vykonávání veřejně prospěšné práce je umožněno ji vykonávat ve škole Spolupráce s Městskou Policií a Policií ČR Spolupráce s volnočasovými institucemi v okolí školy D. ŽÁCI Třídní učitelé informují žáky v jednotlivých třídách o činnosti ŠMP, o jeho konzultačních hodinách, o kabinetě, kde ho najdou a v jakých záležitostech ho mohou kontaktovat - např. šikana, násilí ve škole, doma, sexuální a jiné zneužívání, ohrožení, závislosti atd. Žáci mohou využít schránky důvěry a napsat své problémy nebo náměty. Školní metodik prevence se jimi bude zabývat. Žáci mohou navštěvovat zájmové kroužky, školní klub (pro 2. stupeň ZŠ) a družinu (pro 1. stupeň ZŠ) v odpoledních hodinách. Pedagogičtí pracovníci průběžně ve školním roce organizují pro žáky jednorázové akce - sportovní turnaje, soutěže, výlety, exkurze, výstavy, projektové dny, pobyty v přírodě. ŠMP organizuje preventivní besedy organizace ZIP projekt Zdravá mládež, besedy s Městskou Policií a další dle nabídky. Školní metodik prevence přispívá do školního časopisu pravidelnými příspěvky do rubriky, obsahující témata rizikového chování žáků. Žáci se podílejí na tvorbě časopisu. Nespecifická a specifická prevence pro žáky probíhá ve výuce a je součástí učebních osnov. Pedagogové využívají ve vyučování prožitkové aktivity, které rozvíjejí komunikativní dovednosti, dovednosti klást otázky a vyjádřit svůj názor, učí žáky řešit problémy a být v řešení aktivní, umět zvládnout stres, vědět, na koho se v různých problémových situacích obrátit a nebát se říct o pomoc, jak se vyrovnat s případným neúspěchem. Žáci se učí bránit manipulaci druhých. Pedagogové žákům předávají informace týkající se závislosti na návykových látkách (alkohol, 23

24 tabák, omamné látky), sexuálního a jiného zneužívání, působení sekt, rasismu a dalšího rizikových faktorů. Témata prevence rizikového chování po ročnících: ČJ - komunikační a slohová výchova - pozdrav, poděkování, omluva, oslovení (září) PV sebeobslužné činnosti a hygiena (září) Prv Jednání s dospělými, vztahy se spolužáky a kamarády (září) Prv rodina a příbuzenstvo, vzájemné soužití, pomoc rodičům (listopad) Prv péče o zdraví základní hygienické návyky, otužování, sebeobsluha samostatnost v jídle, oblékání, udržování pořádku a čistoty, denní režim (únor) Prv zdravá výživa - zdravá strava vitamíny, pitný režim, prevence běžných onemocnění, osobní hygiena a čistota, sportování a otužování TV - získat kladný vztah k pohybovým aktivitám, osobní hygienické návyky, význam pohybu pro zdraví (průběžně) 2. ročník Prv - povinnosti a práva žáků ve škole - školní řád, režim, chování k dospělým osobám Prv chování v krizových situacích (říjen) Prv - pomoc při domácích pracích, odpočinek, chování v rodině a ve společnosti (prosinec) Prv zásady zdravé výživy a správné životosprávy (únor) Prv péče o zdraví - osobní hygiena, prevence proti nemocem, pobyt na čerstvém vzduchu, otužování (březen) Prv - ochrana živé i neživé přírody, chování a bezpečnost o prázdninách (červen) TV - Získat kladný vztah k pohybovým aktivitám, osobní hygienické návyky (průběžně) PV estetizace okolí školy (průběžně) 3. ročník TV význam pohybu pro zdraví, hygiena (průběžně) Prv - nebezpečí kontaktu s cizími lidmi (září) Prv - chování a pomoc rodičům, sourozencům, mezilidské vztahy (listopad) Prv - pozdravy a jejich vhodné používání, chování ve škole, chování v obchodě, na poště, v dopravních prostředcích, chování ve společnosti (prosinec) Prv - význam vitamínů pro naše zdraví, sexuální výchova (duben) Prv - účinky slunečního záření na člověka, obezřetnost při letních prázdninových aktivitách, první pomoc při drobném poranění (červen) PV estetizace okolí školy (průběžně) 4. ročník ČJ formy společenského styku, prosba, poděkování, slova spisovná a nespisovná (listopad) ČJ dramatizace příběhu, pohádky (leden) PV estetizace okolí školy (průběžně) P co potřebujeme ke zdravému životu (září) P - péče o zdraví, hygiena, správný režim dne, racionální výživa nejběžnější nemoci a ochrana před nimi, úrazy ošetření drobných poranění (únor) P chování v přírodě, ochrana přírody (červen) ŘV zdvořilosti, omluvy (listopad) ŘV vlastnosti lidí (prosinec) ŘV společenské chování (leden) TV význam pohybu pro zdraví, hygiena (průběžně) Vl - školní řád (práva a povinnosti žáků školy), chování žáků ve škole, pravidla slušného chování (září) Vl - co se může stát (hasiči, policie, zdravotní pomoc - březen) Vl životní prostředí (květen) 5. ročník ČJ - pozdrav, poděkování, prosba, omluva, vzkaz (prosinec) 24

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2015 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Organizace chodu školy, soubor řídících činností. Neustálé operativní řešení každodenně vznikajících problémových situací. Vymezení základních oblastí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba tel. +420 596 912 567, fax +420 596 910 135, mob. +420 775 997 669 reditel@wigym.cz, sekretariat@wigym.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více