VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI"

Transkript

1 PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014

2 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ Speciální škola Základní škola Školní družina a školní klub Počty žáků Speciální škola Základní škola Školní družina a školní klub ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI SŠ Počty žáků učebních oborů SŠ HARMONOGRAM PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI PRO ŠK. ROK (SŠ) HARMONOGRAM PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI... 8 PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HLAVNÍ ÚKOLY Hlavní úkoly ZŠ Hlavní úkoly SŠ SYSTÉM A NÁPLŇ PORAD Systém porad Program jednání celoučilištního shromáždění Program jednání porad vedení METODICKÉ ORGÁNY Poradní orgány METODICKÉ ORGÁNY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU Předmětové komise všeobecně vzdělávacích předmětů sš Předmětové komise odborných předmětů sš Metodické orgány praktického vyučování sš Výchovná komise Metodik prevence Přijímací komise VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM EXKURZE pro SŠ SPORTOVNÍ SOUTĚŽE pro SŠ Příloha Příloha Příloha Příloha Příloha Příloha

3 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ 1.1 Speciální škola ŠVP ZŠ Ma 344/2010 ZŠ Ma 344/2010 ZŠ Ma 344/2010 Název Speciální třídy pro děti s autismem Speciální třídy rehabilitační Speciální třídy 1.2 Základní škola ŠVP 499/ stupeň ZŠ 499/ stupeň ZŠ Název 1.3 Školní družina a školní klub ŠVP Název Školní družina - pro žáky 1. stupně ZŠ a SŠ Školní klub - pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ 1.2 Počty žáků 2.1 Speciální škola ZAMĚŘENÍ Název třídy / počet žáků Speciální třídy pro děti s autismem 1. SA 2. SA 3. SA 4. SA počet žáků Speciální třídy rehabilitační 1. SR 2. SR 3. SR 4. SR počet žáků Speciální třídy 1. S 2. S 3. S počet žáků

4 2.2 Základní škola STUPEŇ 1. stupeň ZŠ 3. A 4. A 5. A počet žáků Název třídy / počet žáků 2. stupeň ZŠ 6. A 7. A 8. A 8. B 9. A počet žáků Školní družina a školní klub ŠVP Název ŠKOLNÍ DRUŽI NA - PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ Z Š A SŠ 14 ŠKOLNÍ KLUB - PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ Z Š A SŠ 10 4

5 2. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI SŠ Tříleté obory vzdělání Číslo oboru Název oboru vzdělání E/01 Stravovací a ubytovací služby - kuchařské práce E/01 Malířské a natěračské práce malířské a natěračské práce E/01 Pečovatelské služby - Pečovatelské práce E/01 Prodavačské práce E/01 Strojírenské práce - automontážní práce E/01 Tesařské práce E/01 Zahradnické práce E/01 Zednické práce Praktická škola Číslo oboru C/02 Praktická škola dvouletá Název oboru vzdělání 5

6 3.2 Počty žáků učebních oborů SŠ Tříleté obory vzdělání Název oboru 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem Stravovací a ubytovací služby - kuchařské práce Malířské, a natěračské práce malířské a natěračské práce Pečovatelské služby - Pečovatelské práce Prodavačské práce Strojírenské práce - automontážní práce Tesařské práce Zahradnické práce Zednické práce Praktická škola Název oboru 1. ročník 2. ročník celkem Praktická škola dvouletá - ŠVP

7 4. HARMONOGRAM PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI PRO ŠK. ROK (SŠ) I. pololetí Slavnostní zahájení školního roku Zahájení kurzu pro získání základního vzdělání 27. a Podzimní prázdniny Hodnocení 1. čtvrtletí hod. - pedagogická rada hod. - třídní schůzky Den otevřených dveří Prosinec 2014 Celoučilištní shromáždění, zhodnocení kalendářního roku ( ) Vánoční prázdniny Zahájení vyučování v roce Den otevřených dveří Závěr 1. pololetí hod. - uzavření hodnocení žáků za 1. pololetí hod. - pedagogická rada (jídelna / budova A ) Vydávání vysvědčení za první pololetí Pololetní prázdniny II. pololetí Jarní prázdniny a Velikonoční prázdniny až Přijímací řízení pro střední školy Hodnocení 3. čtvrtletí hod. - pedagogická rada hod - třídní schůzky a Závěrečné zkoušky kurzu pro získání základního vzdělání Závěr 2. pololetí hod. - uzavření hodnocení 2. a 3. ročníků za 2. pololetí hod. - pedagogická rada pro 2. a 3. ročníky Závěrečné písemné zkoušky / Tematická vycházka žáků SŠ Závěrečné praktické zkoušky Závěrečné ústní zkoušky žáků 2. a 3. ročníků / Tematická vycházka žáků SŠ hod. - uzavření hodnocení žáků 1. a 2. ročníků za 2. pololetí hod. - pedagogická rada pro 1. a 2. ročníky Vydávání vysvědčení Hlavní prázdniny 7

8 4.1 HARMONOGRAM PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA I. pololetí Slavnostní zahájení školního roku třídní schůzky, volby do Školské rady SŠ - 7,30 8,30, ZŠ 15,00 16, až Podzimní prázdniny Hodnocení 1. čtvrtletí hod. - pedagogická rada hod. - třídní schůzky ZŠ, SŠ - 7,30 8,30 PROSINEC 2014 Celoučilištní shromáždění, hodnocení kalendářního roku 2014 ( ) Vánoční prázdniny 2014 Závěr 1. pololetí hod. - pedagogická rada hod. - třídní schůzky ZŠ, SŠ - 7,30 8,30 LEDEN Zápis do prvních ročníků Vydávání vysvědčení za první pololetí Pololetní prázdniny 2015 II. pololetí Jarní prázdniny a Velikonoční prázdniny Hodnocení 3. čtvrtletí hod. - pedagogická rada hod. - třídní schůzky ZŠ, SŠ - 7,30 8,30 Závěr 2. pololetí hod. pedagogická rada Vydávání vysvědčení Hlavní prázdniny 8

9 5. HLAVNÍ ÚKOLY 5.1 Hlavní úkoly ZŠ a) Realizovat ŠVP ve všech oborech a stupních vzdělávání na ZŠ a ZŠS s cílem zlepšit prospěch a chování žáků. b) Zefektivnit výchovu a vzdělávání v jednotlivých ročnících formou zařazování ICT do výuky. Prostřednictvím získaných grantů (především EU) zkvalitňovat materiální podmínky školy a rozsah služeb pro žáky a rodiče. c) Realizovat plán EVVO, realizaci provádět formou projektových dnů, modernizovat areál školy. Uskutečňovat sběrové aktivity. d) Dopravní výchova spolupracovat s Městskou policií v Havířově, využívat dopravní hřiště, provádět besedy v oblasti bezpečnosti provozu na silnici. e) Realizovat projektové dny v oblasti požární ochrany- besedy se členy HZS v Havířově. f) Profesní orientace zaměření k profesní orientaci žáků besedy s výchovným poradcem, se žáky a rodiči. g) Realizovat účinně prevenci negativních jevů chování spolupráce třídní učitel + výchovný poradce + rodiče. h) Spolupráce s SPC za účelem aktuální diagnostiky žáků, sestavování IVP, stanovení možností další profesní orientace žáků. i) Mimoškolní činnost v rámci školní družiny a školního klubu rozvíjet zájmovou činnost u žáků. j) Kroužky v rámci zájmové činnosti nabízet žákům sportovní a mimosportovní kroužky. k) Propagaci školy na veřejnosti pokládáme za důležitou oblast nejenom z důvodů marketingu, ale především z důvodů možností předložení veřejnosti další alternativy vzdělávání pro jejich dítě s příslušnými problémy. V neposlední řadě propagace může ovlivnit nepříliš objektivní pohled veřejnosti na tuto oblast vzdělávání. l) DVPP systematicky se zaměřovat u všech pedagogických pracovníků a využívat nabídek MSK a projektů VÚ. Cíl zkvalitnění výuky. m) Jednotlivé cíle jsou podrobně rozpracovány v metodických sdruženích a v dílčích plánech pro jednotlivé stupně školy, v plánech výchovného poradce a metodika prevence, koordinátora EVVO a ICT. 5.2 Hlavní úkoly SŠ a) Na všech úsecích zvyšovat kvalitu výchovně vzdělávacího procesu. Modernizovat obsah, formy a metody výuky s důrazem na řemeslnou dovednost absolventů a požadavky trhu práce. b) Veškeré aktivity výchovně vzdělávacího procesu realizovat v úzké součinnosti se Školskou radou. c) Zkvalitnit činnost předmětových komisí a metodických orgánů a modifikovat formu písemné části ZZ d) Nadále se zapojovat do programů vyhlašovaných MŠMT, MSK, MPSV, MMR. e) Realizovat projekt Tablety do škol dotovaný z prostředků EU f) Na všech úsecích věnovat zvýšenou pozornost negativním vlivům a projevům rasismu, xenofobie, drogových závislostí. Snížit počet žáků, předčasně opouštějících školní docházku. Přirozenou aktivitu mládeže směrovat k smysluplnému využití volného času v kroužcích, zabezpečovaných našimi pedagogickými pracovníky. 9

10 g) Počty nastupujících žáků a žákyň zabezpečovat podle kapacity jednotlivých oborů a přitom vycházet z potřeb regionu, hospodářských komor, úřadu práce a zájmu dětí a jejich rodičů. Kontaktovat se s výchovnými poradci vytypovaných základních škol. h) Realizovat rekvalifikační kurzy, dospělých a kvalifikační zkoušky s cílem pomoci snižovat sociální problémy regionu, včetně kurzu pro získání základního vzdělání. i) Aktualizovat informační materiály pro výchovné poradce a vycházející žáky základních škol, včetně videoprezentace o škole. j) Opravy a modernizace, které je nutno zajišťovat pro další zvyšování úrovně provozu a služeb, realizovat zejména formou produktivní práce žáků. k) V oblasti komerční činnosti zajišťovat dle kapacitních možností ubytování pro sportovce, prázdninové pobyty, účastníky kurzů podle platných cenových relací. l) Další vzdělávání učitelů dosáhnout vzdělanosti dle nabídky krajského vzdělávacího centra. 10

11 6. SYSTÉM A NÁPLŇ PORAD 6.1 Systém porad pedagogická rada 4x ročně v určených termínech aktiv pracovníků školy 1x ročně (celoučilištní shromáždění) poradní sbor ředitele dle potřeb porada vedení 1x za 14 dní v pondělí v sudém týdnu, v případě potřeby operativně kdykoliv porada pracovníků ZŠ 1x za pololetí a dle potřeby porada rozšířeného vedení ZŠ 1x týdně, porada úseku technicko-hospodářského 1x v měsíci, v případě potřeby operativně kdykoliv porada metodických orgánů 1x čtvrtletně 6.2 Program jednání celoučilištního shromáždění Prosinec zpráva výchovné komise (přehled za 4 měsíce, opatření, výsledky) zpráva metodických komisí zhodnocení ekonomiky na SŠaZŠ zhodnocení práce za kalendářní rok 2014 Z: Ř a zástupci TV, PV, VUOV, výchovný poradce Červen zpráva výchovné komise za školní rok klasifikační porada zhodnocení školního roku schválení výroční zprávy za školní rok Z: Ř a zástupci TV, PV, VUOV, výchovný poradce 11

12 6.3 Program jednání porad vedení - organizace a zajištění teoretického vyučování - organizace a zajištění praktického vyučování - zajištění výchovy mimo vyučování - schválení plánu práce metodických orgánů - hodnocení opravných zkoušek - hodnocení opravných ZZ - plán oprav pro školní rok 2013 / TOO roční inventarizace - prověrka požárních knih a bezpečnostních opatření - TOO dne otevřených dveří - zpráva o činnosti školního stravování - vyhodnocení dne otevřených dveří (I) - TOO dne otevřených dveří (II) - informace o předběžně získaných žácích ke studiu na SŠ - informace o zápisu žáků do 1 ročníku ZŠ a Spec.Š - TOO k zajištění VVLZ 1. ročníků - bezpečnostní opatření pro období zimních svátků - TOO dne otevřených dveří (III) + organizace schůzky - vyhodnocení dne otevřených dveří (II) - vyhodnocení průběhu ročních inventur - vyhodnocení výsledků za 1. pololetí školního roku - změny dislokace pro 2.pololetí školního roku 2013 / vyhodnocení dne otevřených dveří (III) - průběžné hodnocení P2 - seznámení s hospodářskými výsledky roku seznámení s celkovým plánem nákladů na rok vyhodnocení VVLZ - TOO k zajištění ZZ - TOO k přijímacímu řízení - TOO k zajištění závěrečných zkoušek - TOO k zajištění praktických závěrečných zkoušek - plán dovolených - plán oprav pro prázdninové období + časový harmonogram - vyhodnocení plánu práce metodických orgánů - návrh vyhodnocení nejlepších žáků za školní rok 2013 / vyhodnocení závěrečných zkoušek - vyhodnocení P2 - souhrnná informace o činnosti úseku VMV a výhled pro nový školní rok - činnost o prázdninách 12 Z: Ř a zástupci TV, PV, VMV, výchovný poradce

13 7. METODICKÉ ORGÁNY 7.1 Poradní orgány a) porada vedení b) výchovné komise c) pedagogická rada d) poradní sbor ředitele 7.2 METODICKÉ ORGÁNY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU Předmět Předseda předmětové komise Metodické sdružení pro speciální školu Mgr. Gerlinda Hrňová Metodické sdružení pro první stupeň ZŠ Mgr. Michaela Bohušová Metodické sdružení pro druhý stupeň ZŠ Mgr. Jindřiška Vaverková Předmětová komise pro pracovní a tělesnou výchovu Mgr. Rostislav Puščizna Metodik ŠVP pro ZŠ a speciální školu Mgr. Alena Souhradová Metodik ŠVP pro ŠD a ŠK Helena Vrbová 13

14 7.3 Předmětové komise všeobecně vzdělávacích předmětů sš Předmět ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ESTETICKÁ VÝCHOVA, OBČANSKÁ VÝCHOVA Předseda předmětové komise Mgr. Rajmund POSPÍŠIL TĚLESNÁ VÝCHOVA, MATEMATIKA, ZÁKLADY POČÍTÁČŮ Mgr. Jiří Rektořík 7.4 Předmětové komise odborných předmětů sš Předmět ZEDNICKÉ PRÁCE TESAŘSKÉ PRÁCE MALÍŘSKO NATĚRAČSKÉ PRÁCE STROJÍRENSKÉ PRÁCE-ATOMONTÁŽNÍ PRÁCE KUCHAŘSKÉ PRÁCE PRODAVAČSKÉ PRÁCE PEČOVATELSKÉ PRÁCE ZAHRADNICKÉ PRÁCE Předseda předmětové komise Ing. Halina Pavlíčková Mgr. JIŘINA CIELECKÁ Mgr. Martina Mokrejšová PRAKTICKÁ ŠKOLA Mgr. Dana Podvojská 14

15 7.5 Metodické orgány praktického vyučování sš OBORY VZDĚLÁNÍ STAVEBNÍ OBORY VZDĚLÁNÍ STROJNÍ OBORY VZDĚLÁNÍ Předseda metodické komise Stanislav PAWLAS OBORY VZDĚLÁNÍ GASTRONOMIE OBCHODNÍ OBORY VZDĚLÁNÍ PEČOVATELSKÉ PRÁCE Mgr. Vladimíra STANÍKOVÁ ZAHRADNICKÉ OBORY VZDĚLÁNÍ Bc. Lada MADROVÁ 8. Výchovná komise Výchovný poradce: Výchovný poradce: Mgr., Jiří Rektořík, učitel (předseda VK) pro SŠ Mgr. Jana Lojšková, pro ZŠ a Spec.Š Členové výchovné komise: - třídní učitel - učitel odborného výcviku - vedoucí učitel odborného výcviku - minimálně dva učitelé oslovení výchovným poradcem /na základě znalosti konkrétního žáka a časových možností daných rozvrhem hodin / 9. Metodik prevence Mgr. Jiří Rektořík a Mgr. Zuzana Proboszová 10. Přijímací komise Předseda: Členové: ředitel ZŘ SŠ, pedagogičtí pracovníci pověření (učitelé, VUOV, UOV) 15

16 11. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM a) prostřednictvím pracovních porad b) kontrolní a hospitační činnost c) namátkovými kontrolami vedoucích zaměstnanců a samorevizemi d) prostřednictvím řešení připomínek a stížností zaměstnanců Hospitační a kontrolní činnost je nedílnou součástí řídící a organizátorské práce vedoucích zaměstnanců, kteří komplexně zodpovídají za stav a výsledky práce svěřených úseků. Hospitační a kontrolní činnost patří k významným článkům řízení a plní zpětnovazebnou funkci. V kontrolní činnosti se zaměřujeme zejména na: zpracování tématických plánů kvalitu výchovné a vzdělávací práce hospitace, výsledky závěrečných zkoušek vedení pedagogické dokumentace kvalitu mezipředmětových vztahů prevenci v oblasti sociálně-patologických jevů dodržování BOZP, PO dodržování vnitřního řádu školy kontrolu přípravy k závěrečným učňovským zkouškám 16

17 12. EXKURZE pro SŠ PLÁN EXKURZÍ A VÝSTAV PRO STŘEDNÍ ŠKOLU Teoretická výuka Školní rok Termín Druh akce Název akce Místo konání Obor vzdělání (učitel / ped. dozor) Říjen Výstava Exkurze Dům a byt Domov Santé Ostrava Havířov Listopad Výstava Gastrofestival Ostrava TP1,TP2,TP3,ZP1-3 Šefránková,Sobková,Pavlíčková PeP 2, PeP 3, - Podvojská PSS, PrP 1,K1, Schovajsová,Cielecká Prosinec Výstava Výstava Betlém, Advent Těšínské muzeum Ostrava Těšín K1- K3,PrP 1,PSS 1,Schovajsová, Cielecká, PeP2, Výstava Kotulova dřevěnka Havířov PrŠ 1.A,PrŠ 2.A,Podvojská Leden Výstava Výstava Infoterma Termo Ostrava Ostrava SMP1-3- Šefránková Exkurze Pivovar,Vinařské závody Ostrava K3,PrP3, Schovajsová, Cielecká, Únor Výstava Stavby Ostrava, střechy,pláště, izolace Ostrava TP1, ZP1-3, Šafránková,Pavlíčková,Sobková Březen Exkurze Školní statek Nová Ves Zahradnické práce Duben Exkurze Exkurze Stravovací závod Chráněné bydlení Santé Den otevřených dveří Ostrava, Karviná Havířov K 1, - Schovajsová, Cielecká PrŠ 2.A -Podvojská Květen Výstava Exkurze Flora Olomouc Výstava miniatur Olomouc Ostrava Zahradnické práce PrŠ 2.A - Podvojská Červen Exkurze Pivovar,Vinař.závody Ostrava Exkurze Exkurze Kotulova dřevěnka Dřevostavby,stavebniny Havířov Šenov K1, K 2, PrP 2, Schovajsová, Cielecká PrŠ 1.A,PrŠ 2.A, TP1-3,ZP1-3 Podvojská, Sobková, Pavlíčková, Šefránková 17

18 13. SPORTOVNÍ SOUTĚŽE pro SŠ PLÁN SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/ 2015 PRO STŘEDNÍ ŠKOLU Termín Druh akce Název akce Atletika Městské kolo v atletice Chlapci Září Turistika Turistický kurz - Chorvatsko Chlapci, dívky Plavání Městské kolo v plavání Chlapci, dívky Říjen Stolní tenis Městské kolo ve stolním tenise družstev Chlapci Florbal Městské kolo ve florbale Chlapci Listopad Florbal Krajská soutěž OU ve florbale Chlapci Futsal Městské kolo ve futsale Dívky Prosinec Futsal Městské kolo ve futsale Chlapci Lyžování Lyžařský výcvik Chlapci, dívky Leden únor Futsal Okresní kolo ve futsale Chlapci Březen Duben - květen Stolní tenis Silový víceboj Krajská soutěž OU ve stolním tenise Velikonoční pohár v silovém víceboji Chlapci Chlapci, dívky, smíšená družstva Futsal Krajská soutěž OU ve futsale Chlapci Vybíjená Krajská soutěž ve vybíjené Dívky 18

19 Příloha 1 Plán práce výchovné poradkyně pro základní školu na školní rok 2014/2015 (dokument vychází z Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb.) 1. Činnosti konané průběžně po dobu celého školního roku: Úzká spolupráce s vedením školy a pedagogickými pracovníky, zejména třídními učiteli. Zajišťování spolupráce se Speciálně pedagogickými centry (dále jen SPC), s Oddělením sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) Havířov, Policií ČR, Probační a mediační službou (dále jen PMS) ČR a dalšími institucemi. Průběžná kontrola platnosti vyšetření žáků v SPC Karviná, objednávání termínů. Sledování žáků s negativními projevy chování a řešení vzniklých problémů s třídními učiteli, se zákonnými zástupci, s OSPOD, s PMS, s Policií PČR atd. Zasílání zpráv a údajů o množství neomluvené absence žáků (za jednotlivé měsíce) na OSPOD Havířov, přes Systém včasné intervence. Pomoc při řešení konfliktních situací ve škole (učitel žák, učitel rodič, žák žák). Podílení se na vytváření pozitivní a klidné atmosféry školy. Zvyšování a rozvíjení sociálních dovedností žáků, které vedou k odpovědnosti za jejich chování. Poskytování poradenských služeb žákům, zákonným zástupcům a ped. pracovníkům při řešení osobních, rodinných, vztahových a dalších problémů (v rámci své kompetence). Poskytování poradenských služeb žákům a zákonným zástupcům v oblasti přípravy na volbu povolání. Tyto služby budou poskytovány v konzultačních hodinách, nebo kdykoliv jindy na základě předchozí domluvy např. během přestávky, poledního volna apod. Konzultační hodiny výchovné poradkyně pro zákonné zástupce žáků: Pondělí: od do hod. Úterý: od do hod. Konzultační hodiny výchovné poradkyně pro pedagogické pracovníky: Úterý: od do hod. V rámci oblasti pro volbu povolání spolupracovat s Úřadem práce v Havířově a se středními školami. Zajišťování besed a exkurzí pro žáky. Účast na informačních a vzdělávacích akcích pro výchovné poradce, předávání zpráv ostatním pedagogickým pracovníkům. Provádění pohovorů s žáky, se zákonnými zástupci, svolávání výchovných komisí. Vedení povinné dokumentace výchovného poradce. 2. Plán konkrétních činností: Září: Vypracování povinné dokumentace výchovného poradce. Kontrola platnosti vyšetření v SPC u vycházejících žáků TU, VP. Spolupráce se SPC Karviná předložení požadavků na prošetření žáků, zejména vycházejících. Metodická pomoc při vypracování individuálních vzdělávacích plánů (IVP) pedagogickým pracovníkům. Sjednocení postupu při kázeňských přestupcích MS. Kontrola evidence sledovaných problémových žáků (doplnění, vyřazení žáků). 19

20 Říjen: Spolupráce na preventivních programech (žáci ze znevýhodněného sociálně kulturního prostředí, protidrogová prevence, šikanování, vandalismus ). Na třídních schůzkách informovat zákonné zástupce o činnosti SPC a dalších poradenských službách v regionu (úřad práce, sociální péče, krizová centra ). Navázání kontaktů s terénními pracovníky OSPOD Havířov. Předání prvních informací týkajících se volby povolání vycházejícím žákům a jejich zákonným zástupcům (TS). Hromadné odevzdání IVP žáků pro školní rok 2014/2015 ke kontrole do SPC. Zpracovat přehled absence za měsíc září. Beseda s vycházejícími žáky. Postupné zjišťování nabídky středních škol pro vycházející žáky. Orientační pohovory s vycházejícími žáky. Listopad: Informační beseda se zákonnými zástupci vycházejících žáků za přítomnosti ped. pracovníka zastupujícího naší střední školu, který představí obory vzdělání. Návštěva výstavy k Volbě povolání v Městském kulturním středisku Reneta s vycházejícími žáky. Shromažďování materiálů týkajících se dalšího vzdělávání žáků předání informací o možnostech studia na středních školách. Zpracovat přehled absence za měsíc říjen. Příprava podkladů pro pedagogickou radu. Zpracovat přehled absence za 1. čtvrtletí a informovat pedagogickou radu o stavu omluvené a neomluvené absence. Srovnání s předešlým šk. rokem. Prosinec: Zpracovat přehled absence za měsíc listopad. Prohlídka budovy střední školy s vycházejícími žáky. Leden: Beseda s vycházejícími žáky a jejich zák. zástupci k otázkám dalšího vzdělávání po ukončení ZŠ a SŠ volba povolání, přihlášky. Pomoc zák. zást. při vyplňování přihlášek na SŠ individuální konzultace. Zpracovat přehled absence za měsíc prosinec. Příprava podkladů pro pedagogickou radu. Zpracovat přehled absence za 1. pololetí a informovat pedagogickou radu o stavu omluvené a neomluvené absence. Srovnání s předešlým šk. rokem. Únor: Konzultace a individuální pohovory se zák. zástupci a vycházejícími žáky. Pomoc zák. zást. s odesláním vyplněných přihlášek na SŠ, případně jejich vyplnění a zaslání. Zpracovat přehled absence za měsíc leden. Březen: Zpracovat přehled absence za měsíc únor. Případné odevzdání přihlášek na naši SŠ za zákonné zástupce. Duben: Pomoc zákonným zástupcům s vyplnění a odesláním zápisových lístků. Případné odevzdání zápisových lístků na naši SŠ za zákonné zástupce. 20

21 Zpracovat přehled absence za měsíc březen. Příprava podkladů pro pedagogickou radu. Zpracovat přehled absence za 3. čtvrtletí a informovat pedagogickou radu o stavu omluvené a neomluvené absence. Srovnání s předešlým šk. rokem. Shromažďování informací o přijetí vych. žáků na SŠ. Květen: Zpracovat údaje o přijímacím řízení na SŠ. Zjištění potřeb AP pro další školní rok vyšetření příslušných dětí v SPC. Zpracovat přehled absence za měsíc duben. Červen: Vyhodnocení výsledků přijímacího řízení na SŠ. Zpracování přehledu omluvené a neomluvené absence za celý školní rok. Vypracování výroční zprávy výchovné poradenství na škole. Zpracovala: Mgr. Jana Lojšková výchovná poradkyně 21

22 Příloha 2 Minimální preventivní program pro ZŠ ve školním roce 2014/2015 (dokument vychází ze Školní preventivní strategie na období ) Krátkodobé cíle, vycházejí ze Školní preventivní strategie ( ): a) Směrem k žákům: 1. Zvýšit informovanost žáků o SPJ 2. Vést žáky k dodržování stanovených pravidel (zejména pravidel školního řádu a slušného chování, třídních pravidel). 3. Vést žáky k ochraně zdraví, budovat postoje k odmítání alkoholu, cigaret a omamných psychotropních látek. 4. Vést žáky k obraně proti manipulaci, učit je způsoby odmítání, vést je k odmítání závadových vrstevnických skupin a part. 5. Učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě (zaměřit se na činnostní učení s využitím v praxi). 6. Nabídnout žákům nepovinné zájmové aktivity v odpoledních hodinách. b) Směrem k pedagogům: 1. Jednotné výchovné působení všech pedagogů, vzájemná spolupráce a konzultace problémových situací. 2. Komplexní uplatňování prevence sociálně patologických jevů pedagogy, začleněním vhodných témat do vyučovacích předmětů. 3. Rozvoj spolupráce s rodiči žáků. c) Směrem k rodičům: 1. Získávat rodiče pro spolupráci se školou. 2. Informovat rodiče průběžně o činnosti školy, akcích, dát jim možnost zpětné vazby. 3. Distribuce metodických materiálů. 4. Poradenství A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY V průběhu roku budou pedagogům nabízeny možnosti dalšího vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování. Ve škole je k dispozici literatura, zahrnující témata závislosti, agresivního chování a šikany, sexuální výchovy a další. Pedagogové jsou průběžně seznamováni s dalšími pomáhajícími institucemi a jejich činností. V letošním školním roce se školní metodik prevence zaměří na pomoc učitelům v přípravě a realizaci pravidelných měsíčních třídnických hodin, které jsou v prevenci rizikového chování žáků velmi důležité. Smyslem třídnických hodin je formování vztahů ve třídě a řešení aktuálních problémů ve třídě. Školní metodik prevence a ostatní pedagogičtí pracovníci při práci využívají doporučené postupy při výskytu záškoláctví, alkoholu, OPL a agresívního chování, zpracovaných ŠMP a VP, dále využívají programu proti šikanování, který je z důvodu větší přehlednosti zpracován samostatně a je také součástí školního řádu formou přílohy. 22

23 B. RODIČE ŠMP se dle možností osobně seznámí s rodiči na úvodních třídních schůzkách a bude je informovat o tom, kdy se s ním mohou setkat (konzultační hodiny: pátek 10,30h 11,15h a kdykoliv po domluvě), kde (v kabinetu výchovného poradce a metodika prevence v přízemí budovy) a co s ním mohou konzultovat. Případně budou rodiče informovat třídní učitelé. Kontakt na ŠMP je uveden v žákovských knížkách žáků. Informace o preventivních činnostech a základní dokumenty týkající se prevence jsou umístěny na webových stránkách školy (www.ssazs-havirov.cz). Průběžně ve školním roce budou realizovány aktivity, podporující spolupráci školy s rodiči Název aktivity Datum konání Vedoucí programu Společné akce pro děti a rodiče pořádané družinou a školním klubem průběžně pedagogičtí pracovníci družiny a školního klubu Projektové dny průběžně pedagogičtí pracovníci Školní výlety květen, červen třídní učitelé C. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY Spolupráce s OSPOD probíhá prostřednictvím SVI (systém včasné intervence), výchovný poradce pravidelně měsíčně odesílá neomluvené hodiny žáků sociálním pracovnicím a individuálně s nimi konzultuje aktuální situaci rodiny a podle toho vyhodnocuje další postup. Úzká spolupráce je i s kurátory problémových žáků, kteří jsou pod jejich dohledem. Spolupráce s probační a mediační službou: Žáci, kterým bylo stanoveno vykonávání veřejně prospěšné práce je umožněno ji vykonávat ve škole Spolupráce s Městskou Policií a Policií ČR Spolupráce s volnočasovými institucemi v okolí školy D. ŽÁCI Třídní učitelé informují žáky v jednotlivých třídách o činnosti ŠMP, o jeho konzultačních hodinách, o kabinetě, kde ho najdou a v jakých záležitostech ho mohou kontaktovat - např. šikana, násilí ve škole, doma, sexuální a jiné zneužívání, ohrožení, závislosti atd. Žáci mohou využít schránky důvěry a napsat své problémy nebo náměty. Školní metodik prevence se jimi bude zabývat. Žáci mohou navštěvovat zájmové kroužky, školní klub (pro 2. stupeň ZŠ) a družinu (pro 1. stupeň ZŠ) v odpoledních hodinách. Pedagogičtí pracovníci průběžně ve školním roce organizují pro žáky jednorázové akce - sportovní turnaje, soutěže, výlety, exkurze, výstavy, projektové dny, pobyty v přírodě. ŠMP organizuje preventivní besedy organizace ZIP projekt Zdravá mládež, besedy s Městskou Policií a další dle nabídky. Školní metodik prevence přispívá do školního časopisu pravidelnými příspěvky do rubriky, obsahující témata rizikového chování žáků. Žáci se podílejí na tvorbě časopisu. Nespecifická a specifická prevence pro žáky probíhá ve výuce a je součástí učebních osnov. Pedagogové využívají ve vyučování prožitkové aktivity, které rozvíjejí komunikativní dovednosti, dovednosti klást otázky a vyjádřit svůj názor, učí žáky řešit problémy a být v řešení aktivní, umět zvládnout stres, vědět, na koho se v různých problémových situacích obrátit a nebát se říct o pomoc, jak se vyrovnat s případným neúspěchem. Žáci se učí bránit manipulaci druhých. Pedagogové žákům předávají informace týkající se závislosti na návykových látkách (alkohol, 23

24 tabák, omamné látky), sexuálního a jiného zneužívání, působení sekt, rasismu a dalšího rizikových faktorů. Témata prevence rizikového chování po ročnících: ČJ - komunikační a slohová výchova - pozdrav, poděkování, omluva, oslovení (září) PV sebeobslužné činnosti a hygiena (září) Prv Jednání s dospělými, vztahy se spolužáky a kamarády (září) Prv rodina a příbuzenstvo, vzájemné soužití, pomoc rodičům (listopad) Prv péče o zdraví základní hygienické návyky, otužování, sebeobsluha samostatnost v jídle, oblékání, udržování pořádku a čistoty, denní režim (únor) Prv zdravá výživa - zdravá strava vitamíny, pitný režim, prevence běžných onemocnění, osobní hygiena a čistota, sportování a otužování TV - získat kladný vztah k pohybovým aktivitám, osobní hygienické návyky, význam pohybu pro zdraví (průběžně) 2. ročník Prv - povinnosti a práva žáků ve škole - školní řád, režim, chování k dospělým osobám Prv chování v krizových situacích (říjen) Prv - pomoc při domácích pracích, odpočinek, chování v rodině a ve společnosti (prosinec) Prv zásady zdravé výživy a správné životosprávy (únor) Prv péče o zdraví - osobní hygiena, prevence proti nemocem, pobyt na čerstvém vzduchu, otužování (březen) Prv - ochrana živé i neživé přírody, chování a bezpečnost o prázdninách (červen) TV - Získat kladný vztah k pohybovým aktivitám, osobní hygienické návyky (průběžně) PV estetizace okolí školy (průběžně) 3. ročník TV význam pohybu pro zdraví, hygiena (průběžně) Prv - nebezpečí kontaktu s cizími lidmi (září) Prv - chování a pomoc rodičům, sourozencům, mezilidské vztahy (listopad) Prv - pozdravy a jejich vhodné používání, chování ve škole, chování v obchodě, na poště, v dopravních prostředcích, chování ve společnosti (prosinec) Prv - význam vitamínů pro naše zdraví, sexuální výchova (duben) Prv - účinky slunečního záření na člověka, obezřetnost při letních prázdninových aktivitách, první pomoc při drobném poranění (červen) PV estetizace okolí školy (průběžně) 4. ročník ČJ formy společenského styku, prosba, poděkování, slova spisovná a nespisovná (listopad) ČJ dramatizace příběhu, pohádky (leden) PV estetizace okolí školy (průběžně) P co potřebujeme ke zdravému životu (září) P - péče o zdraví, hygiena, správný režim dne, racionální výživa nejběžnější nemoci a ochrana před nimi, úrazy ošetření drobných poranění (únor) P chování v přírodě, ochrana přírody (červen) ŘV zdvořilosti, omluvy (listopad) ŘV vlastnosti lidí (prosinec) ŘV společenské chování (leden) TV význam pohybu pro zdraví, hygiena (průběžně) Vl - školní řád (práva a povinnosti žáků školy), chování žáků ve škole, pravidla slušného chování (září) Vl - co se může stát (hasiči, policie, zdravotní pomoc - březen) Vl životní prostředí (květen) 5. ročník ČJ - pozdrav, poděkování, prosba, omluva, vzkaz (prosinec) 24

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OTEVŘENÁ ŠKOLA Otevřená škola - jazyky - počítače - ekologie Motto : Svět je otevřená kniha pro toho, kdo v ní umí číst. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

Výroční zpráva 2013/2014. Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna. Buškovice 203

Výroční zpráva 2013/2014. Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna. Buškovice 203 Výroční zpráva 2013/2014 Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna Buškovice 203 Výroční zpráva školy Výroční zpráva o činnosti Střední školy Buškovice 203 I. Ředitel Střední školy Buškovice 203 (dále

Více

65-41-L/01 Gastronomie 2012

65-41-L/01 Gastronomie 2012 školní vzdělávací program 65-41-L/01 Gastronomie 2012 Gastronomie čj.: SŠSaŘ 448/2009-1 Obsah - 2 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus 2013 - verze 5 Motivační název Hotelnictví a turismus Datum 18.5.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více