Úvod Kompetence učitele ve vztahu k žákům se SPUCH Sociální kompetence ve vztahu k žákům se SPU... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod... 2. 1. Kompetence učitele ve vztahu k žákům se SPUCH... 3. 1.1 Sociální kompetence ve vztahu k žákům se SPU... 4"

Transkript

1

2

3 OBSAH Úvod... 2 TEORETICKÁ ČÁST 1. Kompetence učitele ve vztahu k žákům se SPUCH Sociální kompetence ve vztahu k žákům se SPU Specifické poruchy učení Dyslexie Dysortografie Dysgrafie Dyskalkulie Specifický přístup k žákům se specifickými poruchami učení Jsou učitelé dobře připraveni na práci s žáky se SPUCH? Využití ICT, ipadů a interaktivní tabule ve výchovně vzdělávacím procesu u žáků se speciálními potřebami Legislativní rámec základního vzdělávání v České republice Inkluze je vzájemná cesta...25 PRAKTICKÁ ČÁST 5. Kazuistiky žáků...26 Závěr

4 ÚVOD Čtení a psaní jsou společně s mluvenou řečí základními komunikačními kanály, sloužící k dorozumění a získávání nových informací. Tyto dovednosti jsou v naší společnosti stále nedoceněné, přestože jde o předpoklad dalšího vzdělávání a schopnosti chápat i orientovat se ve světě. Snížená schopnost naučit se číst a psát může vycházet z přítomnosti specifických poruch učení, které jsou většinou původci školního neprospěchu. Je zřejmé, že tyto poruchy mají dopad na celý život člověka. Právě proto je dlouhodobým cílem pedagogů poruchy u žáků co nejvíce eliminovat a pracovat s nimi. Vždyť specifické poruchy učení i chování mají tak dopad na organizaci i kvalitu celého života člověka. Důležité je právě u těchto žáků pěstovat zdravé sebepojetí a sebehodnocení. Nepřipustit znevažování schopností žáka ze strany pedagogů, rodičů nebo vrstevníků. Právě adekvátní sebehodnocení a pochopení svých kladů a záporů vede člověka k nalezení optimálního místa v životě. Nesporným kladem tohoto sborníku je bohatství kazuistik, přibližujících na konkrétních případech problémy, poruchy a jejich řešení či nápravu. Jde o skupinu žáků středních škol nebo středních odborných učilišť. Čtenář se tak díky konkrétním příkladům dozví, co se stalo, jak to probíhalo, jak se zachovat a co dělat. Pedagogové si tak uvědomí, že nejde jen o nauku, ale o konkrétní životy, které se ocitly v závažných nebo krizových situacích. Kazuistiky napsali pedagogové Střední školy stavební a technické v Ústí nad Labem a pedagogové Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb, Litoměřice. Tímto jim všem patří velké poděkování za to, že se zabývají problémy žáků a snaží se je řešit. Poukazují na problémy života, které čas od času vstupují do života žáků, ale někdy i našeho. 2

5 TEORETICKÁ ČÁST 1. KOMPETENCE UČITELE VE VZTAHU K ŽÁKŮM SE SPUCH. Školství se za poslední léta výrazně změnilo, což s sebou nese změnu i v kompetencích pedagoga. Profesní kompetence pedagogického pracovníka jsou souborem profesních dovedností, vědomostí, zkušeností, osobních postojů, hodnot umožňující výkon pedagogické profese. Dnešní pedagog musí obstát v nových podmínkách, měl by využívat nové metody a odlišné formy, než tomu bylo před 10-ti lety. Nejvýznamnější změny můžeme sledovat v oblasti kurikulární reformy (rámcově vzdělávací školní programy), ve které se výrazně zvýšily a rozšířily nároky na učitele, ale i žáka. Učitel musí disponovat řadou kompetencí, které získává v průběhu svého profesního života. Důležitou úlohou je získávání vlastních zkušeností, které učitel nabývá vlastní pedagogickou praxí. Mezi profesní kompetence, kterými učitel musí disponovat, aby byl schopen efektivně pracovat s žáky se SPUCH, řadíme: schopnost primární diagnostiky teoretické znalosti o problematice SPUCH a jejich aplikace do procesu vzdělávání využívání vhodných postupů, metod a forem vzdělávání, které jsou optimální pro žáka se SPUCH schopnost popsat projevy žáka s možnou SPUCH schopnost efektivního hodnocení žáka se SPUCH schopnost analýzy pedagogické dokumentace, pochopení diagnostických výstupů z pedagogicko-psychologické poradny vytvoření efektivního individuálního vzdělávacího plánu 3

6 1.1 Sociální kompetence ve vztahu k žákům se SPU. Jednou ze základních kompetencí je schopnost týmové práce. Třídní učitel musí spolupracovat s ostatními pedagogy, kteří v dané třídě vyučují a tím podporují žáka se SPUCH. Nutná je i všestranná spolupráce s rodiči. Velmi důležitá je i také spolupráce s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, které učitel musí brát jako své partnery, jelikož vzájemně komunikují a společně žáka posuzují a hodnotí. Další sociální kompetencí, je schopnost čelit konfliktním situacím. Ve vzdělávacím procesu s žáky se SPUCH může často docházet ke konfliktním situacím, a to jak mezi učitelem a žákem, učitelem a rodiči, popř. mezi učiteli navzájem. Nejčastěji ale dochází ke konfliktům mezi žáky dané třídy. Příčiny mohou být různé. Faktory mohou být biologické i sociální a působí ve vzájemné interakci. Další nezbytnou kompetencí, kterou učitel potřebuje je komunikativnost. Úroveň komunikativnosti je nezastupitelná ve všech situacích ve škole. Důležitou a často opomíjenou kompetencí je schopnost empatie. Učitel by měl být schopný porozumět emocím a motivům žáka. Pochopit proč žák jednal tak, jak jednal a vytvořit si na konkrétní situaci svůj názor. Další neméně důležitou kompetencí je spravedlnost. Každý žák by měl pociťovat spravedlivý přístup ze strany učitele. Obzvlášť, když se jedná o třídu, kde jsou zastoupeni žáci i z jiného sociokulturního prostředí či z jiné etnické menšiny. Také potřeby žáka se v procesu vývoje mohou měnit a pro učitele je nezbytné se těmto měnícím se podmínkám přizpůsobit. Nakonec je pro učitele důležitý smysl pro humor a pozitivní přístup k výuce i zátěžovým situacím. 4

7 2. SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Termín specifické poruchy učení pro vás jistě není neznámý. Odborná česká i zahraniční literatura přináší celou řadu různých definic (SPU). Podstata všech definic je však stejná. Velmi známá a užívaná definice prof. Zdeňka Matějčka (Dyslexie, 1995), který chápe specifické poruchy učení jako neschopnost (nebo sníženou schopnost) naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za přiměřené inteligence a sociokulturní příležitosti. To znamená, že tyto poruchy učení nevznikají z vnějších příčin. Jsou totiž vrozené nebo získané v raném dětství, a to v důsledku často jen drobného poškození v období před narozením, při narození nebo po narození. Další významnou roli hraje dědičnost, kombinace dědičnosti nebo jiné další faktory. Příčina se uvádí v souvislosti s poruchou spolupráce mozkových hemisfér nebo s neurohumorální činností mozku a s poruchami vývoje dítěte. Intelektové schopnosti však nemusí být narušeny (často průměrné až nadprůměrné). Jsou ale porušené funkce, které jsou potřebné pro učení se čtení, psaní a počítání, a to funkce: percepční (vnímání) kognitivní (poznávací) porušena schopnost koncentrace, pozornosti, paměti, řeči, myšlení, matematické představy senzomotorické funkce (propojení percepčních, poznávacích a motorických funkcí) motorické (pohybové) porušena jemná i hrubá motorika končetin, může být porušena i motorika mluvidel nebo souhry pohybů. Intelektové schopnosti nebývají narušeny, porušeny jsou však funkce, které jsou potřebné pro učení se čtení, psaní a počítání. Pro rozpoznání skutečné příčiny problémů dítěte a stanovení opatření je nutná pedagogika, psychologická a speciálně pedagogická diagnostika, kterou provádí pedagogicko- 5

8 psychologická poradna nebo jiné odborné pracoviště. Výsledkem diagnostiky je určení jednotlivých specifických poruch učení, popř. stanovení jiných příčin problémů dítěte. Nejčastější poruchy učení (SPU) jsou: specifické potíže se čtením (dyslexie) specifické potíže se psaním (dysgrafie) specifické potíže s pravopisem (dysortografie) specifické potíže s počty (dyskalkulie) Za méně časté jsou považované: specifická porucha kresebných dovedností (dyspinxie) specifickou poruchu hudebních dovedností (dysmúzie) specifické vývojové poruchy učení je porucha motorické funkce (dyspraxie). 2.1 Dyslexie Dyslexie patří k poruchám, ve kterých se projevují obtíže ve čtení. Čtení je buď pomalé, namáhavé, neplynulé, s menším výskytem chyb nebo naopak rychlé, se zvýšenou chybovostí. Při čtení se projevují specifické chyby: záměny písmen tvarově podobných (b-p-d, a-e-o, m-n) vynechávky písmen, slabik, slov, vět přesmykování slabik vynechávky diakritických znamének (háčků, čárek) domýšlení koncovek slov Dochází tak k nesprávnému čtení, až komolení slov. Často se setkáváme s tím, že žák používá chybnou techniku čtení tzv. dvojí čtení, kdy si žák přečte potichu slovo, a pak teprve nahlas. 6

9 Pokud nesprávná technika čtení přetrvává, žák ve čtení stále více zpomaluje a často mu uniká hlavně obsah. Žáci s dyslexií mívají problémy s intonací a melodií věty a při čtení nesprávně hospodaří s dechem. Někdy neudrží pozornost na řádku, přeskakují je a obecně se hůře orientují v textu. Časté jsou i problémy v porozumění a reprodukci textu. Žák si nepamatuje, co četl, reprodukce je nesprávná (příliš se soustředí na výkon čtení). Někdy je chaotická, bez logické posloupnosti). Někdy dochází ke zkreslení porozumění v důsledku špatně přečtených slov. Často jsou pak problémy při práci s textem (v literatuře, v naukových předmětech na středních školách). Mnoho žáků se se svými nezdary vyrovnávají těžce nejenže získávají negativní vztah ke čtení, ale i dalším předmětům, vyučujícím, atd. Objevují se i různé psychosomatické obtíže (bolesti hlavy, ranní nevolnost, poruchy řeči, tiky, nespavost, podrážděnost). Mnohdy se setkáme s negativními dopady i v chování. Žák má snahu na sebe upozornit, chce vyniknout v něčem jiném. Proto na sebe upozorňuje útěkem, záškoláctvím, agresivitou či jinými nevhodnými formami. Doporučuje se tak řešit situaci včas. Nejlépe s pomocí školního psychologa, speciálního pedagoga či s pomocí pedagogicko-psychologické poradny. Pokud je u žáka diagnostikovaná dyslexie, má ve školním zařízení nárok na IP individualní péči. Při potřebě intenzivní péče je vypracován individuální vzdělávací plán (IVP). Protože důležitou podmínkou jeho naplňování je získat ke spolupráci žáka, rodiče a vyučující. Je důležité, aby žák získával v průběhu vzdělávání zpětnou vazbu a prožíval drobné úspěchy. Jak žákovi s dyslexií pomoci? Vyjádřit žákovi podporu, nabídnout konkrétní pomoc. Zajistit reedukaci, mít přehled o aktuální situaci žáka. Nevyvolávat žáka k hlasitému čtení před celou třídou, pozor na negativní reakce žáků. Respektovat často pomalejší tempo čtení. 7

10 Na chyby neupozorňovat s negativním emocionálním nábojem. Nekárat, netrestat, když po vyvolání neví, kde se čte. Umožnit používání potřebných pomůcek. K domácí přípravě zadávat pouze přiměřený text. U doporučené literatury umožnit přečtení pouze přiměřené části, využívat zvukové nahrávky. Oceňovat drobné úspěchy. V cizím jazyce je dobré upřednostnit sluchovou cestu. Co nejvíce uplatňovat názornost, didaktické pomůcky, dramatizaci, modelové situace, řešení problémů atd. V matematice mohou mít žáci potíže při čtení slovních úloh je nutné nechat více času na přečtení, popř. zkontrolovat správnost zadání. Zvážit, zda text, se kterým má dítě pracovat, je pro něj zvládnutelný. Zvýšenou pozornost je proto třeba věnovat i rozboru postupů, druhů chyb. U diktátů mívají žáci problémy s přečtením toho, co napsaly je nutné poskytnout více času na kontrolu. Nesmíme zapomínat na to, že i při úspěšné reedukaci dyslexie přetrvává u žáků celkově nižší úroveň čtenářských dovedností. Měli bychom dělat všechno proto, aby se žáci s dyslexií dokázali zapojit do běžného života a byli schopni konkurovat na trhu práce. Žáci by měli dosáhnout na plnohodnotné uplatnění ve svém životě a zažít pocity úspěchu. 2.2 Dysortografie Dysortografie patří k poruchám, které přetrvávají i do dospělosti. Můžeme se tedy s ní snadno setkat i na středních školách. Jedinec s poruchou dysortografie bývá někdy při 8

11 chybovosti v písemném projevu vnímán jako hloupý nebo nevzdělaný. Reedukační proces bývá u této poruchy náročný a dlouhodobý Student 2. ročníku SŠ Já češtinu nenávidím. Odborné předměty mi jdou, ale z češtiny jsem musel dělat reparát. I když jsem se snažil gramatiku naučit, mám v ní zmatek, a stejně pak většinu zapomenu. Česká gramatika se prostě nedá naučit, u mě je to jen boj o přežití. Jak se cítí a co prožívá dítě s dysortografií? Někdy musíme vnímat nebo reagovat na hovor v místnosti, kde je hluk, jiné zvuky nebo hrající hudba. Slyšíme sice, co nám druhý říká, ale mnohdy nerozumíme přesně, co říká. Dochází ke zkreslování, sluchovým klamům. Výraz slyším, ale nerozumím přesně takovou situaci vystihuje. Vzpomeňte si na situaci, kdy jste opakovaně požádali o zopakování informace a opět jste jí nerozuměli. Nezachytili jste jí celou nebo jste jí neporozuměli správně. Člověk se většinou cítí trapně, nepříjemně. Má pocit, že si o něm ten druhý myslí, že je neschopný nebo hloupý. Podobné pocity prožívají děti s dysortografií zejména při psaní diktátů. Někdy může být takový záznam kvůli zvýšené chybovosti zkreslený. Proto je někdy lepší dávat dětem informace předtištěné nebo je alespoň napsat na tabuli, jelikož při opisu většinou již k tak velkému zkreslení nedochází. Studenti na střední škole mívají potíže např. i se zápisy z výkladů učiva, se psaním diktovaných textů apod. Kvůli poruše fonematického sluchu se u žáků s dysortografií vyskytují problémy i při výuce cizích jazyků, a to zejména těch, kde se výrazně liší psaný projev od mluveného. Z tohoto hlediska bývá nejobtížnějším jazykem pro děti s dysortografií francouzština a angličtina. Při výuce cizích jazyků je proto nutné přistupovat k dítěti podle jeho individuálních potřeb 9

12 a potíží. Některé potíže se objevují i v důsledku omezeného jazykového citu a malé slovní zásoby. U žáků vždy záleží na konkrétních projevech poruchy a jejím stupni u některých jedinců se jedná jen o drobné potíže (občasné chybování při psaní diktátu i při psaní přepisu). To má často negativní dopad na prožívání a psychiku žáků. Trpí pak pocity méněcennosti, sníženého sebevědomí a sebepojetí. Může se jednat o děti zvýšeně úzkostné, jiné tyto pocity kompenzují nevhodným chováním, předváděním se atd. Někdy se setkáváme s rezignací a apatií. Děti přestanou mít snahu učit se, chybí jim motivace. Proto je velmi důležité podchytit poruchu co nejdříve a zajistit patřičnou nápravu. Napomáhat k reedukaci správnými metodami, formami a strategiemi. Cílem je odstranit poruchu tak, aby žákům nekomplikovala další vzdělávání a nepůsobily problém ani v reálném životě. 2.3 Dysgrafie Dysgrafie je specifická porucha grafického projevu, zejména psaní. Jaké problémy má dítě s dysgrafií? Žák s poruchou dysgrafie má problémy s osvojováním, zapamatováním a pohotovým vybavováním písmen, zachováním správných tvarů písmen (žáci nedotahují, nedopisují písmena, špatně navazují a nedodržují jejich velikost). Někdy se objevují chyby se stanovením hranice slov v písmu. Taktéž držení psacího náčiní nebývá správné je neuvolněné, křečovité. Nesprávným úchopem se snižuje kvalita písma. Tempo psaní je pak pomalejší. Setkáváme se rovněž s nevhodným způsobem sezení. Někdy žák ve snaze o co nejlepší výkon sklání příliš nízko hlavu. Mnohdy bývá narušena i rytmicita psaní (je 10

13 neplynulé, trhané). U žáků s dysgrafií je písmo obvykle snížené kvality (hůře čitelné až nečitelné). Velmi častá je zvýšená chybovost při psaní především záměny tvarově podobných písmen (např. S-Z) nebo tvarově podobných číslic (6-9, 3-8). V písemném projevu se setkáváme s velkým množstvím škrtanců, přepisů, nadměrným gumováním nebo zmizíkováním. Protože vlastní psaní pro žáky s dysgrafií obvykle znamená zvýšené úsilí, rychleji se unaví (při psaní delšího rozsahu se potíže často vystupňují). Žáci s dysgrafií vnímají akt psaní jako problém, čímž se jejich stres ještě prohlubuje. Tím spíše nedokážou dělat všechny operace, které jsou nutné pro správné psaní. Patrné proto bývá i psychické napětí v průběhu psaní. Dysgrafie mívá vliv i na jiné formy grafického projevu, např. rýsování nebo kreslení. Je proto nutné si uvědomit, že obtíže žáků s dysgrafií se neomezují pouze na psaní, ale pronikají do většiny vyučovacích předmětů. Vhodný přístup k dítěti s dysgrafií Velmi důležitým, často i rozhodujícím faktorem je přístup ostatních lidí (rodičů, vyučujících, spolužáků, sourozenců). Žáci často narážejí na nepochopení, jsou nuceni psát úkoly nanečisto nebo je přepisovat, mají snížené známky za špatnou kvalitu. Často musí psát úkoly navíc. Díky tomu se kvalita písma stále snižuje a narůstá odpor k psaní, potažmo i ke školní práci. Nevhodný přístup může mít negativní dopad na žáka a dokonce ohrozit jeho zdravý psychický vývoj. Často vede ke sníženému sebepojetí žák pak hledá náhradní mechanismy, jak uspět (šaškování, záškoláctví, agresivitu, atd.) Žáky učíme pro život. Reedukace je jen jedním ze způsobů, jak se vypořádat s projevy poruchy. Člověk se musí naučit se svou poruchou žít, umět ji kompenzovat tak, aby mu nebránila ve studiu, v práci, v úspěšném životě. 11

14 2.4 Dyskalkulie Dyskalkulie je specifická porucha, týkající se počtu a matematických funkcí. Podkladem této poruchy učení jsou nejčastěji obtíže ve zrakovém a sluchovém vnímání, pravolevé a prostorové orientaci, ve zrakové a sluchové paměti, ale i v posloupnosti, propojení jednotlivých funkcí, schopnosti koncentrace pozornosti a v senzomotorické koordinaci. Příčiny této poruchy jsou vnitřní: bývají poškozena centra související s vyzráváním matematických funkcí. Typy dyskalkulie: Verbální je narušeno chápání matematické terminologie, vázne slovní označení množství, počtu, operací, matematických znaků. Grafická je narušena schopnost zaznamenávat matematické symboly (zápis čísel, písemné sčítání a odčítání, písemné násobení, dělení, problémy v geometrii). Praktognostická narušena je matematická manipulace s předměty, symboly. Ideognostická vázne chápání matematických pojmů a vztahů mezi nimi žák není schopen uvědomit si souvislosti a vzájemné vztahy, obtíže se též projevují při řešení slovních úloh. Lexická spočívá v neschopnosti číst správně matematické symboly, matematické znaky, ale i číslice nebo čísla. U čísel dochází k záměnám pozice jednotlivých číslic, k záměnám tvarově podobných číslic, problémy při provádění matematických operací. 12

15 Projevy podobné dyskalkulii O dyskalkulii se nejedná v těchto případech, přestože projevy mohou být podobné: Kalkulastenie podstatou je mírné narušení matematických schopností vznikající na základě nedostatečné stimulace ze strany školy či rodinného prostředí. Hypokalkulie matematické schopnosti jsou nižší, ne však natolik, aby se jednalo o specifické poruchy učení, jsou v pásmu podprůměru, rozumové schopnosti jsou průměrné a rodinné prostředí je přiměřené. Často můžeme slyšet člověk nemá na matematiku buňky". Oligokalkulie žák má snížené matematické schopnosti v důsledku snížení rozumových schopností. Akalkulie jde o ztrátu již nabytých početních operací, příčinou je často mozková léze. Parakalkulie výrazné obtíže spojené se závažným duševním onemocněním. Jak pomoci dětem s dyskalkulií v procesu vzdělávání: 1. Podle aktuální potřeby žáka umožnit používání názorných pomůcek, jako jsou tělesa, matematicko-fyzikální tabulky, tabulky pro převody jednotek. 2. Názornost a manipulace s předměty tak dlouho, dokud žák nezíská jistotu. 3. Prodloužit fázi vyvozování a upevňování nového učiva. 4. Kontrolovat pochopení zadání úkolu či instrukce. 5. V případě potřeby umožnit žákovi zaznamenávání pomocných výpočtů, mezisoučtů apod. 6. Při opakovaném ulpívání na chybném postupu dát šanci na opravu, rozfázovat jednotlivé kroky. 7. Zadávat pouze úkoly pro žáka zvládnutelné. 8. Omezit nebo vyloučit časově limitované úkoly. 13

16 9. V případě potřeby umožnit žákovi zaznamenávání pomocných výpočtů. 10. Poskytnout dostatek času na kontrolu. 11. Kontrolní práce zadávat po předchozí přípravě. 12. Do hodnocení nezahrnovat jako chybu to, co žák nestihl! 13. U slovních úloh poskytnout oporu a vedení, sledovat postup po jednotlivých krocích, využívat kontrolu správnosti postupu. 14. V geometrii používat názorné pomůcky. 15. Oceňovat snahu, povzbuzovat dítě pozitivně, hodnotit i dílčí správné kroky v řešení. 16. Respektovat pomocné kroky do stádia automatizace. 17. Preferovat ústní ověření, je-li v něm žák úspěšnější. 18. Respektovat individuální tempo žáka. 19. Častěji poskytovat zpětnou vazbu. 20. Ověřovat porozumění zadání úkolů. 21. Pomoci žákovi s vytvořením struktury učiva. 22. Využívat možnosti rozvolnění, rozložení učiva nebo redukce odpovídající možnostem žáka. Reedukace dyskalkulie Reedukace bývá komplikovaná a dlouhodobá často je nutné využít rozvolnění nebo redukce obsahu učiva. Je určitě vhodné používat pomůcky i kompenzační mechanismy. Dyskalkulie bývá u dětí diagnostikována často již v mladším školním věku. Při nápravě musíme vycházet z konkrétní problematiky žáka, většinou je nutné využívat ústní propojení s manipulací, názorem a tzv. rozkrokováním postupů. Cílem je dovést žáka k pochopení a automatizaci. Co je opravdu důležité, je zabránit negativním reakcím okolí (netrpěliví, negativní nebo kritičtí rodiče, učitelé) a naopak oceňovat každý drobný pokrok žáka a efektivně pracovat 14

17 s chybou. U starších žáků s dyskalkulií se velmi osvědčilo matematické portfolio. Toto portfolio si student vytvoří sám za pomoci pedagoga. Do desek s kruhovou vazbou si do prospektových obalů vkládá vytvořené návody, pomocníčky. Ty by měly obsahovat nadpis učiva a hlavně řešení rovnic nebo příklady jiných matematických operací, popř. vzory a popisy jednotlivých kroků postupu. Je třeba využívat jednoduché formulace pochopitelné pro žáka, nikoli však tyto postupy nadiktovat. Pokud je to možné, je vhodné využívat vizualizaci, jednoduché nákresy, šipky, různá schémata. V období, kdy si žák upevňuje učivo se snaží portfolio stále využívat. Zejména při chybě se nikdy nestačí spokojit jen se slovním komentářem nebo známkou, vždy je třeba vyhledat příslušnou kartu v portfoliu a znovu si ji projít. Kontrolou správnosti je to, že pokud si žák potřebuje některou starší látku připomenout a najde si příslušnou kartu, na postup se pak rozpomene snadno. Žáci pak nabývají větší jistoty, samostatnosti, zklidní se a začnou si věřit. Jsou schopny učivo pochopit a uplatňovat dané postupy. Je velmi pravděpodobné, že děti s dyskalkulií budou mít potíže nejen v matematice, ale všude tam, kde se matematika užívá, např. ve fyzice při výpočtech, v chemii, vlastně všude, kde se používají čísla a číslice. Problémy mohou nastat i v zeměpise nebo v dějepise při chápání časové osy, užívání letopočtů, atd. Jak poskytnout první pomoc? 1. Nejprve zkuste zbavit žáka obav z matematiky. 2. Zjistěte, která část učiva matematiky je pro žáka problematická. 3. Snažte se identifikovat příčinu poruchy (např. nerozumí operacím ) 4. Vyberte vhodná reedukační cvičení, kterým bude žák rozumět. 5. Posuďte, kdy je vhodné volit kompenzační pomůcky, např. kalkulátor. 6. Vybírejte zajímavé příklady a hádanky, abyste žáka zaujali. 15

18 Při každém sebemenším úspěchu žáka je pochvala velmi důležitá. I když postupuje po malých krocích, pro žáka to znamená velký kus práce. Pocit úspěchu, atmosféra, nepřetěžování, veselé zážitky, učení hrou, ale také důslednost a systematičnost jsou předpoklady úspěšné práce s těmito žáky. Učitelé i rodiče by měli k práci s žákem s poruchou učení přistupovat s kvalifikovanou odborností a znalostí problémů dítěte. 16

19 3. SPECIFICKÝ PŘÍSTUP K ŽÁKŮM SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ V současné školské legislativě jsou žáci se specifickými poruchami učení (SPU) označovány jako žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Tito žáci potřebují nejen individuální přístup ze strany učitelů, ale i jiné didaktické postupy, výukové metody, speciální pomůcky a různé způsoby hodnocení. Výstupy z vyšetření umožňují zvolit konkrétní postupy, nápravy, efektivní postupy učení ve škole, způsob hodnocení a vhodný přístup k dítěti. Pedagog pracující s žáky se specifickými poruchami učení a chování by měl být empatický a hlavně trpělivý. Měl by znát rodinné prostředí žáka, popř. čím konkrétní žák prochází a s čím bojuje. Také by podle toho měly být kladeny nároky na žáka. Ve výuce jsou důležité zásady posloupnosti, přiměřenosti a soustavnosti. Učitel by měl také využívat metody názoru a zážitku. Pedagog, který vzdělává žáky se SPUCH by měl také respektovat tempo a individualitu žáka. Žák s problémovým chováním je žák, který svými výkony ve školní práci, popř. svým chováním nesplňuje očekávání učitele (Bartoňová, Vítková, 2007, s. 89). Svými reakcemi, postoji znamená pro učitele přítěž, protože vyžaduje jeho speciální pozornost. V rámci úspěšného zařazení žáků do vzdělávání je významné využití speciálních pedagogických metod a forem práce a menší počet žáků ve třídě. Dalšími podmínkami jsou: odpočinkový kout pro relaxaci sportovní aktivity zajištění vhodné dopravy žáků, aby se předcházelo záškoláctví zájmové činnosti 17

20 Pokud se jedná o silnou poruchu chování, může být na základě vyšetření vypracován individuální vzdělávací plán, o který by měli rodiče požádat a také se na něm určitou měrou podílet. Individuální plán by se měl v průběhu roku měnit podle potřeb žáka. Pedagogickopsychologická poradna by měla zhodnocovat jeho plnění a postupy. Učitel, který pak žáka vzdělává, by měl dostat konkrétní doporučení: chválit za vhodné chování a pokroky nekárat dítě za projevy, které jsou typické pro LMD, ADHD, ADD pracovat v kratších úsecích žák nebude vystavován takovým činnostem, ve kterých díky své poruše nemůže podávat optimální výkon umožnit pohyb, pohybové hry v průběhu vyučování umožnit krátkou relaxaci, odpočinek umožnit změnu pracovní polohy nehodnotit to, co žák nestihl dokončit preferovat ústní zkoušení, před psaným posadit žáka před sebe, nejlépe samotné nebo vedle klidného dítěte umožnit zrakovou oporu u diktátu, dát zadání předem předepsané zkrácený diktát, diktovat ob větu, používat doplňovačky seznamte i ostatní učitelé se specifiky jeho poruchy, metodami hodnocení a tolerance při vysvětlování látky, volte jasná, srozumitelná slova a krátké věty mějte trpělivost s jeho pomalým tempem neporovnávejte výsledky žáka s ostatními žáky, ani nesrovnávejte výkony s SPU mezi sebou (stupně poruch se mohou odlišovat) naučte žáka systematicky pracovat, objevovat své schopnosti dohlédnout na plnění domácích úkolů 18

21 chválit za malé pokroky, motivovat, dejte žákovi možnost zažít úspěch při klasifikaci použít specifický přístup vytvoření vstřícné atmosféry ve třídě Velmi významný je přístup a spolupráce rodičů. Pro učitele je nezbytná velmi dobrá znalost žáka, jeho rodinné prostředí a práce. V současné době je však mezi školou a rodiči stále komunikační bariera, která souvisí s nedostatkem vzájemné důvěry. Nezbytnou podmínkou je vhodné materiální vybavení školského zařízení. Jde o zajištění dostupnosti žáka do školy a využívání technických i didaktických pomůcek při výuce. Významné požadavky jsou kladeny i na pracovníky školy. Úloha ředitele je důležitá v rozhodování o přijetí žáka a zajištění všech nezbytných podmínek pro jeho vzdělávání. U ostatních pedagogických pracovníků je důležité pochopení a respektování potřeb žáka se SPUCH. Důležitý je také počet žáků ve třídě. Do skupiny specifických poruch učení patří i žáci se sociálním znevýhodněním. Jsou to žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením, žáci z minoritní romské populace a z přistěhovaleckých rodin. U žáků cizinců je nedostatečná znalost cizího jazyka. Proto věnujeme pozornost osvojení českého jazyka, seznámení s českým prostředím, tradicemi a kulturními zvyklostmi. Na druhé straně se seznamujeme a respektujeme jejich tradice a zvyky. Možnosti, jak pomoci žákům se SPUCH: uvolňovací cvičení před psaním aplikovat zásadu často, ale v menším rozsahu používat vhodné psací náčiní umožnit změnu pracovní polohy, krátkou relaxaci využívat potřebné pomůcky 19

22 využívat v sešitech pomocnou liniaturu diktát nahradit doplňovacím cvičením, psaním ob větu, popř. psát pouze část cizí jazyk upřednostňovat ústní projev matematika odlišit chyby způsobené nedostatečným zvládnutím učiva od chyb vzniklých nesprávným opisem naukové předměty při ověřování hodnotit pouze obsahovou správnost, umožnit alternativní formy zápisu učiva (kopie zápisů od spolužáků, zápis učiva nahradit tištěnou verzí nebo hlasovou). respektovat pomalejší tempo psaní upřednostnit kvalitu před kvantitou respektovat sníženou kvalitu grafického projevu, ocenit snahu, hodnotit s tolerancí při ověřování vědomostí preferovat ústní projev v písemném ověřování volit spíše práce menšího rozsahu 3.1 Jsou učitelé dobře připraveni na práci s žáky se SPUCH? Integrovat dítě s SPU je možné v případě, že má velmi inteligentní a skvělou učitelku, která má zvládnuté metodiky práce s těmito dětmi. V případě těžší formy poruchy je dobré, když mohou chodit děti do třídy s menším počtem žáků a se speciálním pedagogem. Je to lepší, než když opakovaně selhávají a putují ze školy na školu. Učitelé by měli vědět jak s žáky pracovat, co tolerovat, co vyžadovat, měli by rozlišit důsledek specifické poruchy učení a třeba problémy v rodině od obyčejného lajdáctví. Na druhé straně pokud v běžné třídě s pětadvaceti žáky je pět těžších dyslektiků, nemá učitel nejmenší šanci jim poskytnout takovou péči, jakou potřebují. Snížit počet žáků ve třídě není finančně udržitelné. Ale nejde jen o peníze, jde i o efektivitu a náročnost práce ve třídách. Kdo v takové třídě neučil, nedovede si představit, jaká je to práce. Učitelé z pedagogických fakult, kteří do školy nově přicházejí, by měli mít všeobecný přehled o specifikách dětí s SPU, schází jim ale nedostatečná praxe. 20

23 Připravují tedy pedagogické fakulty dostatečně pedagogy pro práci s dětmi s SPU? Zda jsou absolventi v této oblasti připraveni, se ale nedá jasně říci. Záleží jen na nich a na jejich zájmu, jestli tuto oblast preferují. Záleží také na nabídce v předmětech, ze kterých si mohou vybírat. Co se praxe týká, rozsahem i kvalitou je v současnosti praxe studentů v MŠ a ZŠ na velmi vysoké úrovni. A při ní se v rámci inkluzivního trendu studenti setkávají i s dětmi se speciálními potřebami a mají možnost vyzkoušet si tak jiné metody a formy práce. Vzdělávání pedagogům nabízí DYS-centrum o.s. i řada dalších vzdělávacích organizací. 3.2 Využití ICT, ipadů a interaktivní tabule ve výchovně vzdělávacím procesu u žáků se speciálními potřebami Učitelé mohou žákům nabídnout mnohem zábavnější a méně stereotypní formu výuky, z nichž nejčastěji je využívaná interaktivní metoda. Speciální softwarové programy by měly být běžnou součástí výukového prostředí žáků se speciálními potřebami, a to na všech typech škol. Tyto programy lze považovat za významný motivační prvek pro školní práci a zároveň zvyšují samostatnost žáků při plnění dílčích úkolů na počítači. Výběr speciálního softwaru záleží na vzdělanosti a přehledu vyučujícího. Je na učiteli jakým způsobem zakomponuje využití výukového či jiného speciálního programu do vzdělávací jednotky. Pedagog musí sledovat vytyčené vzdělávací cíle ale i možnosti a specifické zvláštnosti žáků se speciálními potřebami. Pokud výběr softwaru proběhne optimálně, stává se významným prostředkem edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Využití IT na podporu rozvoje znalostí dětí se SPU jsou volně dostupné výukové hry které využívají především speciální pedagogové. Na stránkách je k dispozici téměř 300 her zaměřených na sluchové, zrakové vnímání a prostorovou orientaci. 21

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody PODPORA SPU VE VÝUCE projevy, potřeby, úpravy a metody Projevy Dyslexie Pomalé čtení -Namáhavé -Dvojí -Ztrácí se, vrací se -Málo chyb-opravuje -Záměny,opakuje přečtené Přepisuje velmi pomalu -Víc času

Více

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Metodický pokyn MŠMT ČR č. j. 23 472/92-21 Vyhláška MŠMT ČR č. 291/1991 Sb. Obecné zásady: 1. Ke zjišťování vědomostí a dovedností žáka

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A) ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM Do této skupiny patří především žáci dlouhodobě nemocní, kteří do školy nedochází nebo se účastní výuky

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se 3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Mgr. Kristina Konečná, školní speciální pedagog Dne: 28.8. 2014 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní informace k přednášce

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Hodnocení v současné škole zaměřené na hodnocení žáka i školy z pohledu školního psychologa a školního speciálního

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Program: 1. Specifické poruchy učení ( SPU ) 2. Vliv SPU na psychiku mladšího školáka 3. Kineziologická cvičení 4. Individuální konzultace SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Jsou různorodé

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Práce s barevnými čtecími fóliemi pro žáky s SPU ve výuce českého, anglického a německého jazyka. Ing. Libuše Novotná

Práce s barevnými čtecími fóliemi pro žáky s SPU ve výuce českého, anglického a německého jazyka. Ing. Libuše Novotná Práce s barevnými čtecími fóliemi pro žáky s SPU ve výuce českého, anglického a německého jazyka Ing. Libuše Novotná 1 Ing. Libuše Novotná PROGRAM: 1. SPU mateřský a cizí jazyk 2. Barva jako podklad čteného

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 Změny školního řádu č. 3, kterými se mění a doplňuje školní řád Č.j. 467/08 ze dne 3.9.2012, platné s účinností od 3.9.2012 :

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 9, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Tomáš Bašus Tomáš, 14 let 1. Charakteristika Tomáš navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění spojená

Více

Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole

Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole Základní škola Pardubice Studánka, Pod Zahradami 317 bezbariérová, pavilónová škola v zeleném areálu se 720 žáky Zákon č. 561/2004

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Klasifikační řád

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Klasifikační řád Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz Úvod Klasifikační řád Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy je hodnocení klasifikace

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona 561/2004 Sb.(školský zákon), z vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Metodická zpráva č. 3 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Téma: Integrace žáků se SVP, zvl. žáků se sociokulturním znevýhodněním 1. Jak se podílí školní speciální pedagog/psycholog

Více

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Vážená paní ředitelko, pane řediteli, PPP SK, pracoviště Kladno bude v letošním školním roce opět pořádat několik cyklů zaměřených

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s.

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Agrese a agresivita u dětí předškolního roku Seminář je zaměřen na problematiku vzrůstající agresivity u dětí předškolního věku a její důsledky pro další

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Školní vzdělávací program přípravná třída. Do školy s radostí

Školní vzdělávací program přípravná třída. Do školy s radostí ZŠ Veronské náměstí, Praha 10 Školní vzdělávací program přípravná třída Do školy s radostí 1. Charakteristika vzdělávacího programu Legislativní a pedagogické dokumenty platné pro přípravné třídy základní

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním hodnocením,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s. Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v České republice CZ.1.07/1.2.00/43.0003 ŠKOLA

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

ŠKOLNÍ DOTAZNÍK K VYŠETŘENÍ ŽÁKA V SPC. Dítě je v péči dalších odborníků klinický psycholog, logoped, odborný lékař, PPP, jiné SPC

ŠKOLNÍ DOTAZNÍK K VYŠETŘENÍ ŽÁKA V SPC. Dítě je v péči dalších odborníků klinický psycholog, logoped, odborný lékař, PPP, jiné SPC SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole a Praktické škole Benešov Konopišťská 386, 256 01 Benešov E-mail: spcbenesov@seznam.cz mobil: 734357465 ŠKOLNÍ DOTAZNÍK K VYŠETŘENÍ ŽÁKA V SPC Vážená paní

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu ŠKOLA NÁS BAVÍ Název školy Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín Adresa školy 696 31 Bukovany 132 Ředitel

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová Monitorovací systém problémových projevů chování PhDr. Jana Zapletalová V průběhu každodenní práce se žáky a studenty se psychologové, speciální pedagogové, výchovní poradci i třídní učitelé ve školách

Více