Úvod Kompetence učitele ve vztahu k žákům se SPUCH Sociální kompetence ve vztahu k žákům se SPU... 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod... 2. 1. Kompetence učitele ve vztahu k žákům se SPUCH... 3. 1.1 Sociální kompetence ve vztahu k žákům se SPU... 4"

Transkript

1

2

3 OBSAH Úvod... 2 TEORETICKÁ ČÁST 1. Kompetence učitele ve vztahu k žákům se SPUCH Sociální kompetence ve vztahu k žákům se SPU Specifické poruchy učení Dyslexie Dysortografie Dysgrafie Dyskalkulie Specifický přístup k žákům se specifickými poruchami učení Jsou učitelé dobře připraveni na práci s žáky se SPUCH? Využití ICT, ipadů a interaktivní tabule ve výchovně vzdělávacím procesu u žáků se speciálními potřebami Legislativní rámec základního vzdělávání v České republice Inkluze je vzájemná cesta...25 PRAKTICKÁ ČÁST 5. Kazuistiky žáků...26 Závěr

4 ÚVOD Čtení a psaní jsou společně s mluvenou řečí základními komunikačními kanály, sloužící k dorozumění a získávání nových informací. Tyto dovednosti jsou v naší společnosti stále nedoceněné, přestože jde o předpoklad dalšího vzdělávání a schopnosti chápat i orientovat se ve světě. Snížená schopnost naučit se číst a psát může vycházet z přítomnosti specifických poruch učení, které jsou většinou původci školního neprospěchu. Je zřejmé, že tyto poruchy mají dopad na celý život člověka. Právě proto je dlouhodobým cílem pedagogů poruchy u žáků co nejvíce eliminovat a pracovat s nimi. Vždyť specifické poruchy učení i chování mají tak dopad na organizaci i kvalitu celého života člověka. Důležité je právě u těchto žáků pěstovat zdravé sebepojetí a sebehodnocení. Nepřipustit znevažování schopností žáka ze strany pedagogů, rodičů nebo vrstevníků. Právě adekvátní sebehodnocení a pochopení svých kladů a záporů vede člověka k nalezení optimálního místa v životě. Nesporným kladem tohoto sborníku je bohatství kazuistik, přibližujících na konkrétních případech problémy, poruchy a jejich řešení či nápravu. Jde o skupinu žáků středních škol nebo středních odborných učilišť. Čtenář se tak díky konkrétním příkladům dozví, co se stalo, jak to probíhalo, jak se zachovat a co dělat. Pedagogové si tak uvědomí, že nejde jen o nauku, ale o konkrétní životy, které se ocitly v závažných nebo krizových situacích. Kazuistiky napsali pedagogové Střední školy stavební a technické v Ústí nad Labem a pedagogové Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb, Litoměřice. Tímto jim všem patří velké poděkování za to, že se zabývají problémy žáků a snaží se je řešit. Poukazují na problémy života, které čas od času vstupují do života žáků, ale někdy i našeho. 2

5 TEORETICKÁ ČÁST 1. KOMPETENCE UČITELE VE VZTAHU K ŽÁKŮM SE SPUCH. Školství se za poslední léta výrazně změnilo, což s sebou nese změnu i v kompetencích pedagoga. Profesní kompetence pedagogického pracovníka jsou souborem profesních dovedností, vědomostí, zkušeností, osobních postojů, hodnot umožňující výkon pedagogické profese. Dnešní pedagog musí obstát v nových podmínkách, měl by využívat nové metody a odlišné formy, než tomu bylo před 10-ti lety. Nejvýznamnější změny můžeme sledovat v oblasti kurikulární reformy (rámcově vzdělávací školní programy), ve které se výrazně zvýšily a rozšířily nároky na učitele, ale i žáka. Učitel musí disponovat řadou kompetencí, které získává v průběhu svého profesního života. Důležitou úlohou je získávání vlastních zkušeností, které učitel nabývá vlastní pedagogickou praxí. Mezi profesní kompetence, kterými učitel musí disponovat, aby byl schopen efektivně pracovat s žáky se SPUCH, řadíme: schopnost primární diagnostiky teoretické znalosti o problematice SPUCH a jejich aplikace do procesu vzdělávání využívání vhodných postupů, metod a forem vzdělávání, které jsou optimální pro žáka se SPUCH schopnost popsat projevy žáka s možnou SPUCH schopnost efektivního hodnocení žáka se SPUCH schopnost analýzy pedagogické dokumentace, pochopení diagnostických výstupů z pedagogicko-psychologické poradny vytvoření efektivního individuálního vzdělávacího plánu 3

6 1.1 Sociální kompetence ve vztahu k žákům se SPU. Jednou ze základních kompetencí je schopnost týmové práce. Třídní učitel musí spolupracovat s ostatními pedagogy, kteří v dané třídě vyučují a tím podporují žáka se SPUCH. Nutná je i všestranná spolupráce s rodiči. Velmi důležitá je i také spolupráce s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, které učitel musí brát jako své partnery, jelikož vzájemně komunikují a společně žáka posuzují a hodnotí. Další sociální kompetencí, je schopnost čelit konfliktním situacím. Ve vzdělávacím procesu s žáky se SPUCH může často docházet ke konfliktním situacím, a to jak mezi učitelem a žákem, učitelem a rodiči, popř. mezi učiteli navzájem. Nejčastěji ale dochází ke konfliktům mezi žáky dané třídy. Příčiny mohou být různé. Faktory mohou být biologické i sociální a působí ve vzájemné interakci. Další nezbytnou kompetencí, kterou učitel potřebuje je komunikativnost. Úroveň komunikativnosti je nezastupitelná ve všech situacích ve škole. Důležitou a často opomíjenou kompetencí je schopnost empatie. Učitel by měl být schopný porozumět emocím a motivům žáka. Pochopit proč žák jednal tak, jak jednal a vytvořit si na konkrétní situaci svůj názor. Další neméně důležitou kompetencí je spravedlnost. Každý žák by měl pociťovat spravedlivý přístup ze strany učitele. Obzvlášť, když se jedná o třídu, kde jsou zastoupeni žáci i z jiného sociokulturního prostředí či z jiné etnické menšiny. Také potřeby žáka se v procesu vývoje mohou měnit a pro učitele je nezbytné se těmto měnícím se podmínkám přizpůsobit. Nakonec je pro učitele důležitý smysl pro humor a pozitivní přístup k výuce i zátěžovým situacím. 4

7 2. SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Termín specifické poruchy učení pro vás jistě není neznámý. Odborná česká i zahraniční literatura přináší celou řadu různých definic (SPU). Podstata všech definic je však stejná. Velmi známá a užívaná definice prof. Zdeňka Matějčka (Dyslexie, 1995), který chápe specifické poruchy učení jako neschopnost (nebo sníženou schopnost) naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za přiměřené inteligence a sociokulturní příležitosti. To znamená, že tyto poruchy učení nevznikají z vnějších příčin. Jsou totiž vrozené nebo získané v raném dětství, a to v důsledku často jen drobného poškození v období před narozením, při narození nebo po narození. Další významnou roli hraje dědičnost, kombinace dědičnosti nebo jiné další faktory. Příčina se uvádí v souvislosti s poruchou spolupráce mozkových hemisfér nebo s neurohumorální činností mozku a s poruchami vývoje dítěte. Intelektové schopnosti však nemusí být narušeny (často průměrné až nadprůměrné). Jsou ale porušené funkce, které jsou potřebné pro učení se čtení, psaní a počítání, a to funkce: percepční (vnímání) kognitivní (poznávací) porušena schopnost koncentrace, pozornosti, paměti, řeči, myšlení, matematické představy senzomotorické funkce (propojení percepčních, poznávacích a motorických funkcí) motorické (pohybové) porušena jemná i hrubá motorika končetin, může být porušena i motorika mluvidel nebo souhry pohybů. Intelektové schopnosti nebývají narušeny, porušeny jsou však funkce, které jsou potřebné pro učení se čtení, psaní a počítání. Pro rozpoznání skutečné příčiny problémů dítěte a stanovení opatření je nutná pedagogika, psychologická a speciálně pedagogická diagnostika, kterou provádí pedagogicko- 5

8 psychologická poradna nebo jiné odborné pracoviště. Výsledkem diagnostiky je určení jednotlivých specifických poruch učení, popř. stanovení jiných příčin problémů dítěte. Nejčastější poruchy učení (SPU) jsou: specifické potíže se čtením (dyslexie) specifické potíže se psaním (dysgrafie) specifické potíže s pravopisem (dysortografie) specifické potíže s počty (dyskalkulie) Za méně časté jsou považované: specifická porucha kresebných dovedností (dyspinxie) specifickou poruchu hudebních dovedností (dysmúzie) specifické vývojové poruchy učení je porucha motorické funkce (dyspraxie). 2.1 Dyslexie Dyslexie patří k poruchám, ve kterých se projevují obtíže ve čtení. Čtení je buď pomalé, namáhavé, neplynulé, s menším výskytem chyb nebo naopak rychlé, se zvýšenou chybovostí. Při čtení se projevují specifické chyby: záměny písmen tvarově podobných (b-p-d, a-e-o, m-n) vynechávky písmen, slabik, slov, vět přesmykování slabik vynechávky diakritických znamének (háčků, čárek) domýšlení koncovek slov Dochází tak k nesprávnému čtení, až komolení slov. Často se setkáváme s tím, že žák používá chybnou techniku čtení tzv. dvojí čtení, kdy si žák přečte potichu slovo, a pak teprve nahlas. 6

9 Pokud nesprávná technika čtení přetrvává, žák ve čtení stále více zpomaluje a často mu uniká hlavně obsah. Žáci s dyslexií mívají problémy s intonací a melodií věty a při čtení nesprávně hospodaří s dechem. Někdy neudrží pozornost na řádku, přeskakují je a obecně se hůře orientují v textu. Časté jsou i problémy v porozumění a reprodukci textu. Žák si nepamatuje, co četl, reprodukce je nesprávná (příliš se soustředí na výkon čtení). Někdy je chaotická, bez logické posloupnosti). Někdy dochází ke zkreslení porozumění v důsledku špatně přečtených slov. Často jsou pak problémy při práci s textem (v literatuře, v naukových předmětech na středních školách). Mnoho žáků se se svými nezdary vyrovnávají těžce nejenže získávají negativní vztah ke čtení, ale i dalším předmětům, vyučujícím, atd. Objevují se i různé psychosomatické obtíže (bolesti hlavy, ranní nevolnost, poruchy řeči, tiky, nespavost, podrážděnost). Mnohdy se setkáme s negativními dopady i v chování. Žák má snahu na sebe upozornit, chce vyniknout v něčem jiném. Proto na sebe upozorňuje útěkem, záškoláctvím, agresivitou či jinými nevhodnými formami. Doporučuje se tak řešit situaci včas. Nejlépe s pomocí školního psychologa, speciálního pedagoga či s pomocí pedagogicko-psychologické poradny. Pokud je u žáka diagnostikovaná dyslexie, má ve školním zařízení nárok na IP individualní péči. Při potřebě intenzivní péče je vypracován individuální vzdělávací plán (IVP). Protože důležitou podmínkou jeho naplňování je získat ke spolupráci žáka, rodiče a vyučující. Je důležité, aby žák získával v průběhu vzdělávání zpětnou vazbu a prožíval drobné úspěchy. Jak žákovi s dyslexií pomoci? Vyjádřit žákovi podporu, nabídnout konkrétní pomoc. Zajistit reedukaci, mít přehled o aktuální situaci žáka. Nevyvolávat žáka k hlasitému čtení před celou třídou, pozor na negativní reakce žáků. Respektovat často pomalejší tempo čtení. 7

10 Na chyby neupozorňovat s negativním emocionálním nábojem. Nekárat, netrestat, když po vyvolání neví, kde se čte. Umožnit používání potřebných pomůcek. K domácí přípravě zadávat pouze přiměřený text. U doporučené literatury umožnit přečtení pouze přiměřené části, využívat zvukové nahrávky. Oceňovat drobné úspěchy. V cizím jazyce je dobré upřednostnit sluchovou cestu. Co nejvíce uplatňovat názornost, didaktické pomůcky, dramatizaci, modelové situace, řešení problémů atd. V matematice mohou mít žáci potíže při čtení slovních úloh je nutné nechat více času na přečtení, popř. zkontrolovat správnost zadání. Zvážit, zda text, se kterým má dítě pracovat, je pro něj zvládnutelný. Zvýšenou pozornost je proto třeba věnovat i rozboru postupů, druhů chyb. U diktátů mívají žáci problémy s přečtením toho, co napsaly je nutné poskytnout více času na kontrolu. Nesmíme zapomínat na to, že i při úspěšné reedukaci dyslexie přetrvává u žáků celkově nižší úroveň čtenářských dovedností. Měli bychom dělat všechno proto, aby se žáci s dyslexií dokázali zapojit do běžného života a byli schopni konkurovat na trhu práce. Žáci by měli dosáhnout na plnohodnotné uplatnění ve svém životě a zažít pocity úspěchu. 2.2 Dysortografie Dysortografie patří k poruchám, které přetrvávají i do dospělosti. Můžeme se tedy s ní snadno setkat i na středních školách. Jedinec s poruchou dysortografie bývá někdy při 8

11 chybovosti v písemném projevu vnímán jako hloupý nebo nevzdělaný. Reedukační proces bývá u této poruchy náročný a dlouhodobý Student 2. ročníku SŠ Já češtinu nenávidím. Odborné předměty mi jdou, ale z češtiny jsem musel dělat reparát. I když jsem se snažil gramatiku naučit, mám v ní zmatek, a stejně pak většinu zapomenu. Česká gramatika se prostě nedá naučit, u mě je to jen boj o přežití. Jak se cítí a co prožívá dítě s dysortografií? Někdy musíme vnímat nebo reagovat na hovor v místnosti, kde je hluk, jiné zvuky nebo hrající hudba. Slyšíme sice, co nám druhý říká, ale mnohdy nerozumíme přesně, co říká. Dochází ke zkreslování, sluchovým klamům. Výraz slyším, ale nerozumím přesně takovou situaci vystihuje. Vzpomeňte si na situaci, kdy jste opakovaně požádali o zopakování informace a opět jste jí nerozuměli. Nezachytili jste jí celou nebo jste jí neporozuměli správně. Člověk se většinou cítí trapně, nepříjemně. Má pocit, že si o něm ten druhý myslí, že je neschopný nebo hloupý. Podobné pocity prožívají děti s dysortografií zejména při psaní diktátů. Někdy může být takový záznam kvůli zvýšené chybovosti zkreslený. Proto je někdy lepší dávat dětem informace předtištěné nebo je alespoň napsat na tabuli, jelikož při opisu většinou již k tak velkému zkreslení nedochází. Studenti na střední škole mívají potíže např. i se zápisy z výkladů učiva, se psaním diktovaných textů apod. Kvůli poruše fonematického sluchu se u žáků s dysortografií vyskytují problémy i při výuce cizích jazyků, a to zejména těch, kde se výrazně liší psaný projev od mluveného. Z tohoto hlediska bývá nejobtížnějším jazykem pro děti s dysortografií francouzština a angličtina. Při výuce cizích jazyků je proto nutné přistupovat k dítěti podle jeho individuálních potřeb 9

12 a potíží. Některé potíže se objevují i v důsledku omezeného jazykového citu a malé slovní zásoby. U žáků vždy záleží na konkrétních projevech poruchy a jejím stupni u některých jedinců se jedná jen o drobné potíže (občasné chybování při psaní diktátu i při psaní přepisu). To má často negativní dopad na prožívání a psychiku žáků. Trpí pak pocity méněcennosti, sníženého sebevědomí a sebepojetí. Může se jednat o děti zvýšeně úzkostné, jiné tyto pocity kompenzují nevhodným chováním, předváděním se atd. Někdy se setkáváme s rezignací a apatií. Děti přestanou mít snahu učit se, chybí jim motivace. Proto je velmi důležité podchytit poruchu co nejdříve a zajistit patřičnou nápravu. Napomáhat k reedukaci správnými metodami, formami a strategiemi. Cílem je odstranit poruchu tak, aby žákům nekomplikovala další vzdělávání a nepůsobily problém ani v reálném životě. 2.3 Dysgrafie Dysgrafie je specifická porucha grafického projevu, zejména psaní. Jaké problémy má dítě s dysgrafií? Žák s poruchou dysgrafie má problémy s osvojováním, zapamatováním a pohotovým vybavováním písmen, zachováním správných tvarů písmen (žáci nedotahují, nedopisují písmena, špatně navazují a nedodržují jejich velikost). Někdy se objevují chyby se stanovením hranice slov v písmu. Taktéž držení psacího náčiní nebývá správné je neuvolněné, křečovité. Nesprávným úchopem se snižuje kvalita písma. Tempo psaní je pak pomalejší. Setkáváme se rovněž s nevhodným způsobem sezení. Někdy žák ve snaze o co nejlepší výkon sklání příliš nízko hlavu. Mnohdy bývá narušena i rytmicita psaní (je 10

13 neplynulé, trhané). U žáků s dysgrafií je písmo obvykle snížené kvality (hůře čitelné až nečitelné). Velmi častá je zvýšená chybovost při psaní především záměny tvarově podobných písmen (např. S-Z) nebo tvarově podobných číslic (6-9, 3-8). V písemném projevu se setkáváme s velkým množstvím škrtanců, přepisů, nadměrným gumováním nebo zmizíkováním. Protože vlastní psaní pro žáky s dysgrafií obvykle znamená zvýšené úsilí, rychleji se unaví (při psaní delšího rozsahu se potíže často vystupňují). Žáci s dysgrafií vnímají akt psaní jako problém, čímž se jejich stres ještě prohlubuje. Tím spíše nedokážou dělat všechny operace, které jsou nutné pro správné psaní. Patrné proto bývá i psychické napětí v průběhu psaní. Dysgrafie mívá vliv i na jiné formy grafického projevu, např. rýsování nebo kreslení. Je proto nutné si uvědomit, že obtíže žáků s dysgrafií se neomezují pouze na psaní, ale pronikají do většiny vyučovacích předmětů. Vhodný přístup k dítěti s dysgrafií Velmi důležitým, často i rozhodujícím faktorem je přístup ostatních lidí (rodičů, vyučujících, spolužáků, sourozenců). Žáci často narážejí na nepochopení, jsou nuceni psát úkoly nanečisto nebo je přepisovat, mají snížené známky za špatnou kvalitu. Často musí psát úkoly navíc. Díky tomu se kvalita písma stále snižuje a narůstá odpor k psaní, potažmo i ke školní práci. Nevhodný přístup může mít negativní dopad na žáka a dokonce ohrozit jeho zdravý psychický vývoj. Často vede ke sníženému sebepojetí žák pak hledá náhradní mechanismy, jak uspět (šaškování, záškoláctví, agresivitu, atd.) Žáky učíme pro život. Reedukace je jen jedním ze způsobů, jak se vypořádat s projevy poruchy. Člověk se musí naučit se svou poruchou žít, umět ji kompenzovat tak, aby mu nebránila ve studiu, v práci, v úspěšném životě. 11

14 2.4 Dyskalkulie Dyskalkulie je specifická porucha, týkající se počtu a matematických funkcí. Podkladem této poruchy učení jsou nejčastěji obtíže ve zrakovém a sluchovém vnímání, pravolevé a prostorové orientaci, ve zrakové a sluchové paměti, ale i v posloupnosti, propojení jednotlivých funkcí, schopnosti koncentrace pozornosti a v senzomotorické koordinaci. Příčiny této poruchy jsou vnitřní: bývají poškozena centra související s vyzráváním matematických funkcí. Typy dyskalkulie: Verbální je narušeno chápání matematické terminologie, vázne slovní označení množství, počtu, operací, matematických znaků. Grafická je narušena schopnost zaznamenávat matematické symboly (zápis čísel, písemné sčítání a odčítání, písemné násobení, dělení, problémy v geometrii). Praktognostická narušena je matematická manipulace s předměty, symboly. Ideognostická vázne chápání matematických pojmů a vztahů mezi nimi žák není schopen uvědomit si souvislosti a vzájemné vztahy, obtíže se též projevují při řešení slovních úloh. Lexická spočívá v neschopnosti číst správně matematické symboly, matematické znaky, ale i číslice nebo čísla. U čísel dochází k záměnám pozice jednotlivých číslic, k záměnám tvarově podobných číslic, problémy při provádění matematických operací. 12

15 Projevy podobné dyskalkulii O dyskalkulii se nejedná v těchto případech, přestože projevy mohou být podobné: Kalkulastenie podstatou je mírné narušení matematických schopností vznikající na základě nedostatečné stimulace ze strany školy či rodinného prostředí. Hypokalkulie matematické schopnosti jsou nižší, ne však natolik, aby se jednalo o specifické poruchy učení, jsou v pásmu podprůměru, rozumové schopnosti jsou průměrné a rodinné prostředí je přiměřené. Často můžeme slyšet člověk nemá na matematiku buňky". Oligokalkulie žák má snížené matematické schopnosti v důsledku snížení rozumových schopností. Akalkulie jde o ztrátu již nabytých početních operací, příčinou je často mozková léze. Parakalkulie výrazné obtíže spojené se závažným duševním onemocněním. Jak pomoci dětem s dyskalkulií v procesu vzdělávání: 1. Podle aktuální potřeby žáka umožnit používání názorných pomůcek, jako jsou tělesa, matematicko-fyzikální tabulky, tabulky pro převody jednotek. 2. Názornost a manipulace s předměty tak dlouho, dokud žák nezíská jistotu. 3. Prodloužit fázi vyvozování a upevňování nového učiva. 4. Kontrolovat pochopení zadání úkolu či instrukce. 5. V případě potřeby umožnit žákovi zaznamenávání pomocných výpočtů, mezisoučtů apod. 6. Při opakovaném ulpívání na chybném postupu dát šanci na opravu, rozfázovat jednotlivé kroky. 7. Zadávat pouze úkoly pro žáka zvládnutelné. 8. Omezit nebo vyloučit časově limitované úkoly. 13

16 9. V případě potřeby umožnit žákovi zaznamenávání pomocných výpočtů. 10. Poskytnout dostatek času na kontrolu. 11. Kontrolní práce zadávat po předchozí přípravě. 12. Do hodnocení nezahrnovat jako chybu to, co žák nestihl! 13. U slovních úloh poskytnout oporu a vedení, sledovat postup po jednotlivých krocích, využívat kontrolu správnosti postupu. 14. V geometrii používat názorné pomůcky. 15. Oceňovat snahu, povzbuzovat dítě pozitivně, hodnotit i dílčí správné kroky v řešení. 16. Respektovat pomocné kroky do stádia automatizace. 17. Preferovat ústní ověření, je-li v něm žák úspěšnější. 18. Respektovat individuální tempo žáka. 19. Častěji poskytovat zpětnou vazbu. 20. Ověřovat porozumění zadání úkolů. 21. Pomoci žákovi s vytvořením struktury učiva. 22. Využívat možnosti rozvolnění, rozložení učiva nebo redukce odpovídající možnostem žáka. Reedukace dyskalkulie Reedukace bývá komplikovaná a dlouhodobá často je nutné využít rozvolnění nebo redukce obsahu učiva. Je určitě vhodné používat pomůcky i kompenzační mechanismy. Dyskalkulie bývá u dětí diagnostikována často již v mladším školním věku. Při nápravě musíme vycházet z konkrétní problematiky žáka, většinou je nutné využívat ústní propojení s manipulací, názorem a tzv. rozkrokováním postupů. Cílem je dovést žáka k pochopení a automatizaci. Co je opravdu důležité, je zabránit negativním reakcím okolí (netrpěliví, negativní nebo kritičtí rodiče, učitelé) a naopak oceňovat každý drobný pokrok žáka a efektivně pracovat 14

17 s chybou. U starších žáků s dyskalkulií se velmi osvědčilo matematické portfolio. Toto portfolio si student vytvoří sám za pomoci pedagoga. Do desek s kruhovou vazbou si do prospektových obalů vkládá vytvořené návody, pomocníčky. Ty by měly obsahovat nadpis učiva a hlavně řešení rovnic nebo příklady jiných matematických operací, popř. vzory a popisy jednotlivých kroků postupu. Je třeba využívat jednoduché formulace pochopitelné pro žáka, nikoli však tyto postupy nadiktovat. Pokud je to možné, je vhodné využívat vizualizaci, jednoduché nákresy, šipky, různá schémata. V období, kdy si žák upevňuje učivo se snaží portfolio stále využívat. Zejména při chybě se nikdy nestačí spokojit jen se slovním komentářem nebo známkou, vždy je třeba vyhledat příslušnou kartu v portfoliu a znovu si ji projít. Kontrolou správnosti je to, že pokud si žák potřebuje některou starší látku připomenout a najde si příslušnou kartu, na postup se pak rozpomene snadno. Žáci pak nabývají větší jistoty, samostatnosti, zklidní se a začnou si věřit. Jsou schopny učivo pochopit a uplatňovat dané postupy. Je velmi pravděpodobné, že děti s dyskalkulií budou mít potíže nejen v matematice, ale všude tam, kde se matematika užívá, např. ve fyzice při výpočtech, v chemii, vlastně všude, kde se používají čísla a číslice. Problémy mohou nastat i v zeměpise nebo v dějepise při chápání časové osy, užívání letopočtů, atd. Jak poskytnout první pomoc? 1. Nejprve zkuste zbavit žáka obav z matematiky. 2. Zjistěte, která část učiva matematiky je pro žáka problematická. 3. Snažte se identifikovat příčinu poruchy (např. nerozumí operacím ) 4. Vyberte vhodná reedukační cvičení, kterým bude žák rozumět. 5. Posuďte, kdy je vhodné volit kompenzační pomůcky, např. kalkulátor. 6. Vybírejte zajímavé příklady a hádanky, abyste žáka zaujali. 15

18 Při každém sebemenším úspěchu žáka je pochvala velmi důležitá. I když postupuje po malých krocích, pro žáka to znamená velký kus práce. Pocit úspěchu, atmosféra, nepřetěžování, veselé zážitky, učení hrou, ale také důslednost a systematičnost jsou předpoklady úspěšné práce s těmito žáky. Učitelé i rodiče by měli k práci s žákem s poruchou učení přistupovat s kvalifikovanou odborností a znalostí problémů dítěte. 16

19 3. SPECIFICKÝ PŘÍSTUP K ŽÁKŮM SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ V současné školské legislativě jsou žáci se specifickými poruchami učení (SPU) označovány jako žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Tito žáci potřebují nejen individuální přístup ze strany učitelů, ale i jiné didaktické postupy, výukové metody, speciální pomůcky a různé způsoby hodnocení. Výstupy z vyšetření umožňují zvolit konkrétní postupy, nápravy, efektivní postupy učení ve škole, způsob hodnocení a vhodný přístup k dítěti. Pedagog pracující s žáky se specifickými poruchami učení a chování by měl být empatický a hlavně trpělivý. Měl by znát rodinné prostředí žáka, popř. čím konkrétní žák prochází a s čím bojuje. Také by podle toho měly být kladeny nároky na žáka. Ve výuce jsou důležité zásady posloupnosti, přiměřenosti a soustavnosti. Učitel by měl také využívat metody názoru a zážitku. Pedagog, který vzdělává žáky se SPUCH by měl také respektovat tempo a individualitu žáka. Žák s problémovým chováním je žák, který svými výkony ve školní práci, popř. svým chováním nesplňuje očekávání učitele (Bartoňová, Vítková, 2007, s. 89). Svými reakcemi, postoji znamená pro učitele přítěž, protože vyžaduje jeho speciální pozornost. V rámci úspěšného zařazení žáků do vzdělávání je významné využití speciálních pedagogických metod a forem práce a menší počet žáků ve třídě. Dalšími podmínkami jsou: odpočinkový kout pro relaxaci sportovní aktivity zajištění vhodné dopravy žáků, aby se předcházelo záškoláctví zájmové činnosti 17

20 Pokud se jedná o silnou poruchu chování, může být na základě vyšetření vypracován individuální vzdělávací plán, o který by měli rodiče požádat a také se na něm určitou měrou podílet. Individuální plán by se měl v průběhu roku měnit podle potřeb žáka. Pedagogickopsychologická poradna by měla zhodnocovat jeho plnění a postupy. Učitel, který pak žáka vzdělává, by měl dostat konkrétní doporučení: chválit za vhodné chování a pokroky nekárat dítě za projevy, které jsou typické pro LMD, ADHD, ADD pracovat v kratších úsecích žák nebude vystavován takovým činnostem, ve kterých díky své poruše nemůže podávat optimální výkon umožnit pohyb, pohybové hry v průběhu vyučování umožnit krátkou relaxaci, odpočinek umožnit změnu pracovní polohy nehodnotit to, co žák nestihl dokončit preferovat ústní zkoušení, před psaným posadit žáka před sebe, nejlépe samotné nebo vedle klidného dítěte umožnit zrakovou oporu u diktátu, dát zadání předem předepsané zkrácený diktát, diktovat ob větu, používat doplňovačky seznamte i ostatní učitelé se specifiky jeho poruchy, metodami hodnocení a tolerance při vysvětlování látky, volte jasná, srozumitelná slova a krátké věty mějte trpělivost s jeho pomalým tempem neporovnávejte výsledky žáka s ostatními žáky, ani nesrovnávejte výkony s SPU mezi sebou (stupně poruch se mohou odlišovat) naučte žáka systematicky pracovat, objevovat své schopnosti dohlédnout na plnění domácích úkolů 18

21 chválit za malé pokroky, motivovat, dejte žákovi možnost zažít úspěch při klasifikaci použít specifický přístup vytvoření vstřícné atmosféry ve třídě Velmi významný je přístup a spolupráce rodičů. Pro učitele je nezbytná velmi dobrá znalost žáka, jeho rodinné prostředí a práce. V současné době je však mezi školou a rodiči stále komunikační bariera, která souvisí s nedostatkem vzájemné důvěry. Nezbytnou podmínkou je vhodné materiální vybavení školského zařízení. Jde o zajištění dostupnosti žáka do školy a využívání technických i didaktických pomůcek při výuce. Významné požadavky jsou kladeny i na pracovníky školy. Úloha ředitele je důležitá v rozhodování o přijetí žáka a zajištění všech nezbytných podmínek pro jeho vzdělávání. U ostatních pedagogických pracovníků je důležité pochopení a respektování potřeb žáka se SPUCH. Důležitý je také počet žáků ve třídě. Do skupiny specifických poruch učení patří i žáci se sociálním znevýhodněním. Jsou to žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením, žáci z minoritní romské populace a z přistěhovaleckých rodin. U žáků cizinců je nedostatečná znalost cizího jazyka. Proto věnujeme pozornost osvojení českého jazyka, seznámení s českým prostředím, tradicemi a kulturními zvyklostmi. Na druhé straně se seznamujeme a respektujeme jejich tradice a zvyky. Možnosti, jak pomoci žákům se SPUCH: uvolňovací cvičení před psaním aplikovat zásadu často, ale v menším rozsahu používat vhodné psací náčiní umožnit změnu pracovní polohy, krátkou relaxaci využívat potřebné pomůcky 19

22 využívat v sešitech pomocnou liniaturu diktát nahradit doplňovacím cvičením, psaním ob větu, popř. psát pouze část cizí jazyk upřednostňovat ústní projev matematika odlišit chyby způsobené nedostatečným zvládnutím učiva od chyb vzniklých nesprávným opisem naukové předměty při ověřování hodnotit pouze obsahovou správnost, umožnit alternativní formy zápisu učiva (kopie zápisů od spolužáků, zápis učiva nahradit tištěnou verzí nebo hlasovou). respektovat pomalejší tempo psaní upřednostnit kvalitu před kvantitou respektovat sníženou kvalitu grafického projevu, ocenit snahu, hodnotit s tolerancí při ověřování vědomostí preferovat ústní projev v písemném ověřování volit spíše práce menšího rozsahu 3.1 Jsou učitelé dobře připraveni na práci s žáky se SPUCH? Integrovat dítě s SPU je možné v případě, že má velmi inteligentní a skvělou učitelku, která má zvládnuté metodiky práce s těmito dětmi. V případě těžší formy poruchy je dobré, když mohou chodit děti do třídy s menším počtem žáků a se speciálním pedagogem. Je to lepší, než když opakovaně selhávají a putují ze školy na školu. Učitelé by měli vědět jak s žáky pracovat, co tolerovat, co vyžadovat, měli by rozlišit důsledek specifické poruchy učení a třeba problémy v rodině od obyčejného lajdáctví. Na druhé straně pokud v běžné třídě s pětadvaceti žáky je pět těžších dyslektiků, nemá učitel nejmenší šanci jim poskytnout takovou péči, jakou potřebují. Snížit počet žáků ve třídě není finančně udržitelné. Ale nejde jen o peníze, jde i o efektivitu a náročnost práce ve třídách. Kdo v takové třídě neučil, nedovede si představit, jaká je to práce. Učitelé z pedagogických fakult, kteří do školy nově přicházejí, by měli mít všeobecný přehled o specifikách dětí s SPU, schází jim ale nedostatečná praxe. 20

23 Připravují tedy pedagogické fakulty dostatečně pedagogy pro práci s dětmi s SPU? Zda jsou absolventi v této oblasti připraveni, se ale nedá jasně říci. Záleží jen na nich a na jejich zájmu, jestli tuto oblast preferují. Záleží také na nabídce v předmětech, ze kterých si mohou vybírat. Co se praxe týká, rozsahem i kvalitou je v současnosti praxe studentů v MŠ a ZŠ na velmi vysoké úrovni. A při ní se v rámci inkluzivního trendu studenti setkávají i s dětmi se speciálními potřebami a mají možnost vyzkoušet si tak jiné metody a formy práce. Vzdělávání pedagogům nabízí DYS-centrum o.s. i řada dalších vzdělávacích organizací. 3.2 Využití ICT, ipadů a interaktivní tabule ve výchovně vzdělávacím procesu u žáků se speciálními potřebami Učitelé mohou žákům nabídnout mnohem zábavnější a méně stereotypní formu výuky, z nichž nejčastěji je využívaná interaktivní metoda. Speciální softwarové programy by měly být běžnou součástí výukového prostředí žáků se speciálními potřebami, a to na všech typech škol. Tyto programy lze považovat za významný motivační prvek pro školní práci a zároveň zvyšují samostatnost žáků při plnění dílčích úkolů na počítači. Výběr speciálního softwaru záleží na vzdělanosti a přehledu vyučujícího. Je na učiteli jakým způsobem zakomponuje využití výukového či jiného speciálního programu do vzdělávací jednotky. Pedagog musí sledovat vytyčené vzdělávací cíle ale i možnosti a specifické zvláštnosti žáků se speciálními potřebami. Pokud výběr softwaru proběhne optimálně, stává se významným prostředkem edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Využití IT na podporu rozvoje znalostí dětí se SPU jsou volně dostupné výukové hry které využívají především speciální pedagogové. Na stránkách je k dispozici téměř 300 her zaměřených na sluchové, zrakové vnímání a prostorovou orientaci. 21

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Definice: - neschopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za alespoň průměrné inteligence a přiměřené sociokulturní příležitosti - nevznikají v důsledku

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Psychologické aspekty školní úspěšnosti

Psychologické aspekty školní úspěšnosti Psychologické aspekty školní úspěšnosti Co ovlivňuje školní úspěšnost vnější faktory učivo učitel a vyuč. metoda celkový kontext vzdělávání vnitřní faktory motivace vědomosti vlastnosti metoda učení biolog.

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Metodický pokyn MŠMT ČR č. j. 23 472/92-21 Vyhláška MŠMT ČR č. 291/1991 Sb. Obecné zásady: 1. Ke zjišťování vědomostí a dovedností žáka

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE

ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE PŘÍLOHA Č. 1: ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných předmětech stanovených školním vzdělávacím

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody PODPORA SPU VE VÝUCE projevy, potřeby, úpravy a metody Projevy Dyslexie Pomalé čtení -Namáhavé -Dvojí -Ztrácí se, vrací se -Málo chyb-opravuje -Záměny,opakuje přečtené Přepisuje velmi pomalu -Víc času

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Materiál školního roku 2017/2018 Žáci jsou předem seznámeni v jednotlivých hodinách s pravidly klasifikace a s váhou známky. Známky

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ Hodnocení žáků Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i pedagogové získávají informace

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Příloha školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení chování O všech výchovných opatřeních musí být prokazatelnou formou informováni zákonní

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Obtíže žáků s učením a chováním III.

Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. (1) Vybrané skupiny žáků s obtížemi v učení a chování Příčiny školního neprospěchu - snížená úroveň rozumových schopností - nerovnoměrné

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Přílohy. Příloha č. 1 kazuistika vzor ÚDAJE Z PŘÍPADOVÉ STUDIE (54) FILIP

Přílohy. Příloha č. 1 kazuistika vzor ÚDAJE Z PŘÍPADOVÉ STUDIE (54) FILIP Přílohy Příloha č. 1 kazuistika vzor ÚDAJE Z PŘÍPADOVÉ STUDIE (54) FILIP Z případové studie jsou vypsány pouze stěžejní informace z rodinné, osobní a školní anamnézy, vynechány byly identifikační údaje

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i pedagogové získávají informace o tom, jak

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

Příloha č. 4. Hospitační záznam k jazykové gramotnosti pro ZV

Příloha č. 4. Hospitační záznam k jazykové gramotnosti pro ZV Příloha č. 4 Základní údaje o hodině Vzdělávací předmět/oblast V případě spojení více předmětů zvolte možnost 26 spojeno více předmětů. o 01 - Český jazyk o 02 - Anglický jazyk o 03 - Německý jazyk o 04

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Školní zralost. Vážení rodiče,

Školní zralost. Vážení rodiče, Školní zralost Vážení rodiče, dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání Opatření č. 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-21703/2016-1

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Screeningový dotazník specifické poruchy učení

Screeningový dotazník specifické poruchy učení Screeningový dotazník specifické poruchy učení Přečtěte si pozorně následující tvrzení a na uvedené škále označte variantu, která Vás nejlépe vystihuje. Měl/a jste uzpůsobené podmínky konání státní maturitní

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Hospitační záznam SV

Hospitační záznam SV Základní údaje o hodině Typ střední školy o a) G4 o b) G6 o c) G8 o d) SOVm o e) SOVz o f) Konzervatoř Hospitační záznam SV Kód a název oboru dle soustavy oborů vzdělávání Vzdělávací předmět/oblast V případě

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

ZMĚNY V ŠVP k :

ZMĚNY V ŠVP k : ZMĚNY V ŠVP k 1. 9. 2016: 1. V celém textu se používá terminologie v souladu s právními předpisy (s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Příloha Školního řádu ZŠ a MŠ Hněvotín, příspěvkové organizace č. 2 PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento dokument vydává ředitel školy na základě 30, odst. 1)

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková LOGOPEDICKÝ ASISTENT Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková 25.11. 2014 V LIBERCI Logopedická prevence 01 Dětský věk, zejména prvních 7 let, je dobou

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

Hospitační záznam PV

Hospitační záznam PV Základní údaje o hospitaci Typy sledovaných činností o spontánní o řízené o pobyt venku o odpolední činnosti o jiné - jaké Komentář k otázce: Hospitační záznam PV Vzdělávání probíhalo v integrovaných blocích

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A) ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM Do této skupiny patří především žáci dlouhodobě nemocní, kteří do školy nedochází nebo se účastní výuky

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková Poznávací schopnosti rozumové schopnosti a smyslové vnímání Motivace Vůle Učební návyky Osobnostní charakteristiky Přítomnost specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení SPU jsou tématem, který je v českém školství neustále aktuální. Pojem poruchy učení označuje skupinu obtíží projevujících se při osvojování čtení, psaní, počítání i ostatních dovednostech.

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

1) Specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie...) je pojem, který:

1) Specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie...) je pojem, který: VII. Přílohy Příloha č. 1 Dotazník Dobrý den, jmenuji se Hana Jehličková, a v současné době pracuji na bakalářské práci na téma: Možnosti využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků se specifickými

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

DVPP - šablony pro MŠ

DVPP - šablony pro MŠ srpen 2017 Přehled programů DVPP vhodných pro projekty zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ Vzdělávací institut Středočeského kraje již od září 2016 připravuje v pololetních programových

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9.

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. ZÁŘÍ Předčtenářské období: Seznámení s grafickou podobou zápisu vlastního jména. Hry se jmény spolužáků. Představa o zvukové struktuře slova identifikovat

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPVK (oblast 1.4) VYKUK PATRON ZŠ A MŠ DOLNÍ BŘEŽANY INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY Příjemce: ZŠ a MŠ Dolní Břežany 1 1) IDENTIFIKACE PŘEDKLADATELE PROJEKTU Název: ZŠ a MŠ Dolní Břežany

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se 3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

Dodatek k ŠVP v souvislosti se změnami k Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vyhláška č. 27/2016 Sb.

Dodatek k ŠVP v souvislosti se změnami k Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vyhláška č. 27/2016 Sb. Dodatek k ŠVP v souvislosti se změnami k 1. 9. 2016 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vyhláška č. 27/2016 Sb. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami Žákem se speciálními vzdělávacími

Více