Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 schváleno školskou radou dne:

2 Charakteristika školy název školy: Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace právní forma: příspěvková organizace zřizovatel: město Příbor identifikátor zařízení: IZO: zařazena do sítě škol : IČO DIČ CZ Základní škola Npor. Loma Příbor zajišťovala ve školním roce 2011/2012 vzdělání a výchovu v 17-ti třídách ročníku, a to v desíti třídách 1. stupně a sedmi třídách 2. stupně. Výuka ve škole probíhala podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, Svět pro děti, č. j. Npor. 284/2008. Obor vzdělávání: C/01 Základní škola Ve škole máme speciální učebny fyziky, chemie, hudební výchovy, výtvarné výchovy, zeměpisu, dějepisu, výpočetní techniky, jazykové učebny pro JA, JN, cvičnou kuchyň, dvě pracovny dílen a přírodovědnou pracovnu na 1. stupni. K výuce tělesné výchovy slouţí dvě tělocvičny, krytá běţecká dráha s umělým povrchem a velký venkovní sportovní areál. Součástí je travnaté hřiště, nisaplastové hřiště pro košíkovou, běţecká dráha, asfaltové hřiště a doskočiště. Škola je vybavena dostatečným mnoţstvím pomůcek, didaktickou technikou i sportovním vybavením. celkový počet ţáků počet tříd 1. stupně počet tříd 2. stupně školní druţina stupeň: 214 chlapců: 115 dívek: stupeň: ţáci plnili školní docházku v zahraničí Od pracuje nově zvolená školská rada v počtu 9 členů: 3 zástupci zřizovatele, 3 zástupci pedagogických pracovníků a 3 zástupci z řad zákonných zástupců nezletilých ţáků. e mail: telefon FAX

3 Hodnocení školního roku 2011/2012 Uplynulý školní rok lze hodnotit jako úspěšný. Základní učivo bylo ve všech předmětech probráno a škola jako kaţdoročně pořádala spoustu zajímavých akcí. Jsme zapojeni v projektu Škola podporující zdraví schváleného a podporovaného Státním zdravotním ústavem. Škola pracuje jiţ 19 let v hnutí Na vlastních nohou. Jako kaţdoročně jsme organizovali stonoţkový týden, ve kterém všichni ţáci malovali a prodávali obrázky, připravili bazar plyšáků, pořádali sportovní turnaje a během těchto akcí jsme získali 5.089,- Kč, které byly odeslány na konto Stonoţky. Škola se na veřejnosti prezentuje na webových stránkách, v atlase škol. O všech akcích školy informujeme v Měsíčníku města Příbora a v Učitelských novinách. Některé akce školy natáčela LTV Příbor. Pro ţáky a rodiče byly připraveny tyto akce: říjen stonoţkový týden duben, květen Den Země, Den zdraví prosinec vánoční koncert Den otevřených dveří květen Den Evropy únor Den her červen Den dětí Vyučující dále pro ţáky připravili mnoho zajímavých exkurzí: Archeopark Chotěbuz - 7. ročník D-Z Indiáni, Miniuni Ostrava 8. ročník Památná místa regionu, Hodslavice, Kunín 4. ročník Planetárium Ostrava, Klimkovice 5. ročník Dřevařský klastr, Velké Karlovice SOŠ Bílá 8. ročník Komerční banka Příbor 9. ročník ZOO Ostrava Letiště Mošnov III. A Obecná škola Kozlovice 6. ročník Muzeum J. Á. Komenského Přerov 5. ročník Ostrava Vítkovice 7. a 8. ročník Rovněţ na školních výletech ţáci navštívili památky a přírodní lokality našeho kraje. Kromě toho jsme nezapomínali ani na kulturní vyţití našich ţáků, byly to návštěvy divadel, kulturní pořady ve škole, filmové představení v Kopřivnici, výstavy v muzeu, besedy v příborské knihovně. 3

4 Divadlo loutek Ostrava O pejskovi a kočičce 1. ročník Kopřivnice Sněhová královna - 4. a 5. ročník Tělocvična Africká pohádka Divadlo loutek ročník Já nic, já muzikant ročník Filmové představení kino Kopřivnice ţáci všech ročníků BESEDY RENARKON proţitkové programy ţáci všech ročníků Hasiči 2. a 6. ročník Knihovna Příbor 6., 8. a 9. ročník Veterinární centrum 8. ročník První pomoc šance pro ţivot 9. ročník knihovna - Máchův Máj HIV, AIDS 9. ročník Den na střední škole VOŠ Kopřivnice 9. ročník Besedy s policií ČR a městskou policií Příbor Také třídy pořádaly své vlastní akce. GEMMA 9. ročník Ukázka výcviku dravých ptáků Dopravní výchova ročník Kurz 1. pomoci ročník STONOŢKA Prodej a sbírka 7. ročník Bazar plyšáků VI. A Turnaj ve streetballu IX. A Malování vánočních přání Sběr starého papíru, sběr kaštanů a ţaludů Hledám svoji profesi 8. ročník Košík plný rozumu 1. stupeň Vycházky prvouka 1. stupeň Podle peří poznáš ptáka, podle řečí nezdvořáka ročník Vánoce v Podbeskydí muzeum 1. stupeň Jaro a Velikonoce muzeum 1. stupeň Gymnastické závody ročník Vyučování ţáků 9. tříd n a 1. stupni ke Dni učitelů Běh O pohár osvobození města Příbora Finanční gramotnost akce na ZŠ Příbor, Jičínská 7. a 9. ročník Lyţování na Svinci I. A, I. B Pasování na čtenáře, Projektový den Malíř podzim I. B loučení se slabikářem II. A Bubnování rodiče + děti, Projekt - Rok barevných korálků, pěstitelské odpoledne II. B Projekt - Rok je dlouhý copánek III. B Projekt - Příbor naše město, rozloučení se třídou IV. A Projektový den - Svět vynálezů IV. B Dávní obyvatelé Příbora z doby bronzové - muzeum V. B Bezpečně po silnici, Podívejte se, co dovedu, Ze ţivota zvířat, celoročně Dobývání galaxií VI. A, VI. B Dávní obyvatelé Příbora z doby bronzové muzeum, návštěva knihovny VII. A třídní turnaj ve stolním tenise VIII. A Fair trade ZŠ Příbor, Dukelská 4

5 Zúčastnili jsme se soutěţí: olympiáda z jazyka českého, zeměpisná a dějepisná olympiáda, Pythagoriáda, dopravní soutěţ, recitační soutěţ, stolní tenis, kopaná, florbal, košíková, přehazovaná, vybíjená, volejbal. Tradičně největších úspěchů jsme dosáhli v košíkové starší chlapci 2. místo v okresním kole, starší dívky 2. místo v okresním kole a mladší dívky 2. místo v krajském kole. Na škole pracoval ţákovský parlament. Kromě toho mnoho ţáků navštěvovalo basketbal a atletiku, které vedli trenéři v tělocvičnách a na školním hřišti. Ţáci se zapojili do sběru starého papíru a v podzimních měsících také do sběru kaštanů a ţaludů. Starého papíru se nasbíralo kg a škola se umístila na 3. místě v soutěţi ve sběru starého papíru v rámci Moravskoslezského kraje. Kaštanů a ţaludů se nasbíralo 797 kg. Během loňského školního roku jsme pokračovali v projektu EU peníze školám a výuka tak byla obohacena prací na interaktivních projektorech. Součástí školy je i školní jídelna. Vaří se na bázi moderních technologií. Od září 2010 mají strávníci moţnost výběru ze dvou jídel. 5

6 Na škole pracovalo 26 pedagogických pracovníků, 3 vychovatelky školní druţiny, hospodářka, školník, 6 provozních pracovníků, vedoucí školní jídelny a 5 kuchařek. Průměrný věk pedagogických pracovníků je 44 let. Na 1. stupni pracovalo 10 pedagogických pracovnic. Na 2. stupni 14 pedagogů, z toho 2 muţi a 12 ţen. V 1. a 3. ročníku pracovaly asistentky pedagoga u ţáků se zdravotním postiţením. V tělocvičnách a na školním hřišti pracuje správce tělocvičen. Všichni vyučující splňují předepsanou kvalifikaci, aprobovaně se vyučovalo 82 % předmětů. 6

7 Cizí jazyky, volitelné a nepovinné předměty Na škole se vyučoval jako povinný cizí jazyk jazyk anglický od 3. aţ do 9. ročníku. Ve volitelných předmětech se cizímu jazyku vyučovalo v 7., 8. a 9. ročníku, a to jazyku německému a jazyku ruskému. Jazyk ruský byl vyučován aprobovaně. Jako další volitelné předměty jsme v tomto školním roce zařadili dopravní výchovu, dramatickou výchovu, informatiku, sportovní hry a přírodovědná praktika. Jako nepovinné předměty byla zařazena zdravotní tělesná výchova a náboţenství. 7

8 Integrovaní ţáci V září 2011 bylo na naší škole evidováno 26 integrovaných ţáků. U 18 ţáků byla diagnostikována vývojová porucha učení (VPU) a doporučena nápravná péče, u 8 ţáků porucha chování (VPCH). Často se tyto poruchy prolínají. Během školního roku 2011/2012 bylo do PPP v Novém Jičíně odesláno 20 ţádostí k základnímu vyšetření a 9 ke kontrolnímu vyšetření VPU, to jsou ţáci, kteří jiţ navštěvují reedukaci a končí jim platnost odborného posudku. Reedukační péče probíhala v 9 skupinách, převáţně v odpoledních hodinách. Reedukace dyskalkulie probíhala individuálně. S dětmi pracovala p. učitelka I. Bukovjanová, S. Macková, G. Grodzová, L. Janotová a J. Šmídová. Učebna dys v druţině byla letos málo vyuţívaná, výuka většinou probíhala v běţných třídách, kde p. učitelky měly moţnost vyuţít nových vzdělávacích programů na interaktivní tabuli a tím výuku zpestřit. Pomůcky a pracovní materiál se postupně doplňovaly podle potřeb ţáků a návrhu PPP. Dyslektické asistentky konzultovaly nápravnou péči s rodiči ţáků. Rodiče měli moţnost po celý školní rok navštívit jednotlivé hodiny reedukace tak, jak to PPP doporučuje. Bohuţel této nabídky vyuţívá jen málo rodičů. Ţákům, kterým byla během školní docházky ukončena nápravná péče, byla při výuce českého jazyka a cizích jazyků věnována individuální péče ze strany vyučujících, kteří podle potřeby spolupracovali s dyslektickými asistentkami. Spolupráce s PPP v Novém Jičíně je na velice dobré úrovni. V tomto školním roce proběhla ze strany poradny na naší škole jedna kontrola, která se zaměřila na kvalitu reedukační péče, plnění individuálních vzdělávacích plánů a na integraci dětí s VPU. V souvislosti s integrací tělesně postiţených ţáků škola spolupracuje také se Speciálně pedagogickým centrem v Novém Jičíně při ZŠ a MŠ speciální, Komenského 64 osmý ročník navštěvoval chlapec s kombinovanými vadami čtvrtý ročník chlapec tělesně postiţený, který má trvalou asistenční sluţbu se Speciálně pedagogickým centrem pro zrakově postiţené při ZŠ v Opavě, Havlíčkova 1 do druhého ročníku postoupila ţákyně se zrakovým postiţením, která je v evidenci tohoto SPC a se SPC v Ostravě Zábřehu, Kpt. Vajdy 1a jejich klient nastoupil do prvního ročníku s asistentkou pedagoga z důvodu narušeného vývoje řeči. Kompenzační pomůcky pro výuku těchto ţáků byly průběţně doplňovány. Speciálně nastavitelný stůl zapůjčilo SPC v Novém Jičíně. Vzájemná spolupráce s rodiči postiţených ţáků je velmi dobrá. Zdravotní tělesná výchova Týdně probíhala 1 vyučovací hodina zdravotní tělesné výchovy pod vedením paní učitelky Libuše Zahálkové. Na základě lékařské zprávy docházelo na cvičení 10 ţáků. Výuka probíhala děleně, tj. 2x 25 minut. 8

9 Školní druţina Do školní druţiny bylo v září 2011 přihlášeno 91 dětí v rozmezí od 1. do 3. ročníku ZŠ. Po novém roce 2012 postupně počet dětí klesal na konečných 78 v červnu Děti byly rozděleny do tří oddělení, za která zodpovídaly plným úvazkem vychovatelky Naděţda Tománková a Iveta Kovařčíková a na půl úvazku pak Marie Londýnová. Nejdůleţitější sloţky výchovné práce školní druţiny spočívaly většinou v zájmové a odpočinkové činnosti, kdy se děti realizovaly podle svých individuálních zájmů a potřeb v různých oblastech a rozvíjely tak svou osobnost. Při zájmové činnosti (ZČ) tělovýchovné byly děti prostřednictvím pohybových her, závodění a soutěţí vedeny k rozvoji tělesné zdatnosti, zdravé soutěţivosti a také k pobytu na čerstvém vzduchu. ZČ přírodovědná a ekologická vedla děti svými vycházkami, pozorováními, kvízy, soutěţemi a besedami k pěstování vztahu ke zvířatům i rostlinám, ke správnému chování v přírodě a péči o ni. Výtvarná a estetická ZČ učila děti různým technikám a rozvíjela jejich výtvarné cítění i tím, ţe se podílely na úpravě svého okolí a na výzdobě školní druţiny. Pracovní činnost vyuţíváním různých materiálů a přírodnin podporovala manuální zručnosti a dovednosti dětí. Také hudební výchova měla své místo ve ŠD děti při různých příleţitostech a soutěţích vyuţívaly své znalosti písní, či pouţívání jednoduchých hudebních nástrojů. K realizaci zájmové činnosti vyuţívaly vychovatelky podle jejího charakteru všechny prostory školní druţiny, ale i tělocvičnu nebo hřiště školy, popřípadě blízké okolí. Odpočinková a rekreační činnost ŠD zahrnovala různé smyslové a pohybové hry, kreslení, stavebnice, poslech pohádek či stolní a společenské hry a vyuţívání různých hraček. V oblasti společenské pomáhaly vychovatelky dětem vytvářet si správné mezilidské vztahy a řešit různé situace a konflikty mezi sebou, děti byly vedeny ke vhodným návykům při stolování. Při veškeré činnosti školní druţiny byly děti vedeny k udrţování pořádku ve svém okolí a ochraně majetku a zdraví svého i ostatních. Během pobytu ve ŠD měly děti moţnost přípravy na vyučování (zpracováváním svých domácích úkolů pod dohledem vychovatelky), k rozvoji rozumových schopností dětí přispívaly různé didaktické hry a vědomostní soutěţe prověřující jejich znalosti, postřeh a důvtip. Provoz školní druţiny byl zajištěn ve školní dny od 6.00 hodin do odchodu dětí do školy a pak po skončení vyučování do hodin. V prázdninových dnech, či ve dnech ředitelského volna pak druţina podle přání rodičů zajistila provoz celodenní, stejně tak v části hlavních prázdnin. 9

10 Přijímání ţáků Do školy jsou ţáci přijímáni na základě zápisu dětí do 1. tříd z našeho obvodu. Do čtvrtých a pátých tříd přicházejí někteří ţáci ze Základní školy Trnávka a ze Základní školy Mošnov. Celkem v tomto školním roce dojíţdělo do školy 75 ţáků z těchto měst a obcí: Hukvaldy 2 Frenštát pod Radhoštěm 1 Kateřinice 27 Kopřivnice 4 Mošnov 9 Ostrava 2 Rychaltice 1 Skotnice 1 Štramberk 1 Trnávka 1 Místní část Příbor-Hájov 20 CELKEM 69 V 1. ročníku bylo 9 ţáků s odročenou školní docházkou. dojíţdějící ţáci místní část Hájov; 20 Hukvaldy ; 2 Frenštát pod Radhoštěm; 1 Kateřinice; 27 Trnávka; 1 Štramberk; 1 Skotnice; 1 Rychaltice; 1 Mošnov; 9 Kopřivnice ; 4 Na osmileté Masarykovo gymnázium v Příboře byli přijati 2 ţáci z pátého ročníku. Z devátých ročníků odchází z naší školy 40 ţáků, kteří byli přijati na střední školy a střední odborná učiliště a 1 ţákyně z 8. ročníku. 10

11 název školy Masarykovo gymnázium Příbor studijní, učební obor Čtyřleté gymnázium Osmileté gymnázium počet ţáků celkem 7 2 z toho chlapců 4 1 Gymnázium Ostrava-Hrabůvka Čtyřleté gymnázium 1 1 SPŠ chemická ak. Heyrovského a Gymnázium Ostrava Aplikovaná chemie 1 1 Mendlova střední škola Nový Jičín Ekonomické lyceum 2 Zdravotnický asistent 2 Veřejnosprávní činnost 4 VOŠ, SPŠ, OA, SOU Kopřivnice Strojírenství 1 Mechanik seřizovač 2 Automechanik 1 Elektrikář 1 Nástrojař Střední škola zemědělská a lesnická Frýdek-Místek opravář zemědělských strojů 1 1 SPŠ elektrotechniky, informatiky a řemesel Frenštát p. R. Elektrikář 1 1 SŠ elektrostavební a dřevozpracující Frýdek-Místek SPŠ stavební Valašské Meziříčí SPŠ Hranice SŠ ekonomicko-podnikatelská Studénka SŠ polygrafická Olomouc SŠ pedagogická Přerov Elektrotechnik Stavitelství a architektura Hasič Obchodní akademie Reprodukční grafik Pedagogické lyceum SŠ sv. Aneţky České Odry Pedagogické lyceum 1 0 SŠ hotelnictví a gastronomie Frenštát pod Radhoštěm Gastronomie 1 Cukrář SŠ společného stravování Ostrava-Hrabůvka SŠ Šenov u Nového Jičína Kuchař-číšník Mechanik-seřizovač 1 Instalatér Celkem Umístění ţáků gymnázia 4 letá gymnázia 8 letá zdravotní ekonomické elektro chemie gastronomie grafik hasič stavitelství pedagogické veřejnosprávní činnost učební obory 11

12 Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků Tabulka prospěchu počet prospělo prospělo neprospělo 38 zahraničí ţáků s vyznamenáním celkem 1. st celkem 2. st celkem Tabulka docházky omluvených hodin celkem průměr na ţáka neomluvené hodiny celkem průměr na ţáka 2. st. 3. st. z chování 1. stupeň , , stupeň , , celkem , ,

13 Kontroly V minulém školním roce proběhly na škole tyto kontroly: Kontrola plánu výnosů a nákladů na rok 2012 Bc. Eva Srněnská MÚ Příbor Kontrola IVP ţáků s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení Mgr. Jana Sopuchová PPP Nový Jičín 12. a Prověření údajů o hospodaření za rok Placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění Bc. Eva Srněnská MÚ Příbor Jarmila Ryparová Všeobecná zdravotní pojišťovna Plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění Irena Blaţková OSSZ Nový Jičín Prověření hospodaření podle schváleného rozpočtu za 1. pololetí roku 2012 Bc. Eva Srněnská MÚ Příbor 13

14 Výsledky soutěţí a olympiád Letos jsme se zapojili do těchto soutěţí a olympiád: - olympiáda z jazyka českého - zeměpisná olympiáda - dějepisná olympiáda - Pythagoriáda 6., 7. a 8. ročník - dopravní soutěţ - recitační soutěţ - matematický a přírodovědný klokan Přehled výsledků sportovních soutěţí, kterých se účastnili ţáci naší školy: ORION florbal H III okrskové kolo Příbor bez postupu H IV okrskové kolo Příbor 1. místo okresní kolo bez postupu Halová kopaná gymnázium Příbor H III 1. místo postup okrskové kolo Odry bez postupu O zlatou píšťalku 8. a 9. ročník odbíjená vyhráli jsme 7. ročník přehazovaná vyhráli jsme 6. ročník přehazovaná prohráli jsme kontumačně 5. ročník vybíjená vyhráli jsme Celkové skóre 3 : 1 pro nás 14

15 Zumba Pro dívky 2. stupně proběhl v termínu od do dvouhodinový kurz základů zumby, který vedla naše bývalá ţákyně Renata Fialová. Lyţování v Novém Jičíně akce se zúčastnilo 35 ţáků Basketbal chlapci starší dívky mladší starší Nový Jičín 1. místo postup Bílovec 1. místo postup Nový Jičín okresní finále 2. místo Nový Jičín 1. místo postup Příbor okresní finále 1. místo postup Frýdek Místek okresní finále 2. místo Nový Jičín, okresní finále 2. místo Kopaná Chlapci H III Kopřivnice 4. místo Běh o Pohár osvobození města Příbora obhájili jsme 1. místo Dále se ţáci zapojili do literárních a výtvarných soutěţí. Další soutěţe a akce Soutěţe, které organizuje škola: DOREMIČKO přírodovědné soutěţe 1. stupeň drakiáda 1., 2. a 3. ročník gymnastická soutěţ 1., 2. a 3. ročník mladý básník autorská soutěţ pro 4. a 5. ročník Ceny na tyto soutěţe věnuje Školní sportovní klub. Úspěšní ţáci z přírodovědné soutěţe a ţáci, kteří nejlépe školu reprezentovali v soutěţích a olympiádách, se jiţ tradičně zúčastnili poznávacího zájezdu do Ostravy. 15

16 Další vzdělávání pedagogických pracovníků V tomto školním roce jsme se zapojili do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků účastí na akcích a kurzech KVIC v Novém Jičíně, Frýdku-Místku a Ostravě. Hlavním zaměřením dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byly kurzy ke školnímu vzdělávacímu programu, moderní a inovativní prvky ve výuce, práce s dětmi s poruchami učení, ale i oborové kurzy k jednotlivým předmětům. Vedení školy se účastnilo metodických poraden a školení ke změnám zákonů. Akce pořádané KVIC v Novém Jičíně hodnotí vyučující většinou kladně. V dalším vzdělávání pedagogických pracovníků vidí potřebnost a nutnost. Pan ředitel Drtil pracuje jako místopředseda hodnotící komise okresních matematických soutěţí. Poznatky z akcí KVIC si učitelé předávají na pravidelných metodických dnech, dále pak na zasedáních MS a PK a při vzájemných diskusích. Velmi se nám tento typ předávání zkušeností osvědčil a budeme v něm pokračovat i v příštím školním roce. Pravidelné metodické dny pořádá pro všechny vyučující i metodik prevence a metodik ICT pravidelně proškoluje vyučující na tvorbě digitálních učebních materiálů. název kurzu počet Metodická poradna pro ředitele škol 2 Vytváření příznivého klimatu ve třídě 1 Konverzační kurz anglického jazyka 3 Úvod do problematiky grafomotoriky 2 Zápis do 1. třídy ZŠ 2 Alternativní metoda psaní leváků aneb nechte leváky drápat 3 Novely zákonů 2 Efektivní vyuţití interaktivní tabule SMART 6 Splývavé čtení 1 Náslechová hodina škola pro všechny 1 Letní divadelní škola pro pedagogy ZŠ 1 Odpady a obaly 1 Konference prevence Malenovice 1 Pro příští školní rok vidíme nutnost většího zapojení pedagogů do dalšího vzdělávání především na týmovou spolupráci, nové formy práce, osobnostní a sociální výchovu, práce s handicapovaným dítětem, školní management a samozřejmě jazykové vzdělávání, multikulturní výchovu. Nadále si budou učitelé zkušenosti předávat na společných schůzkách, při vzájemných hospitacích tak, aby je vyuţili především směrem k dětem ve vyučovacím procesu. 16

17 Prevence sociálně patologických jevů Na škole je metodikem prevence paní učitelka Vladislava Strnadová, má ukončeno studium k výkonu specializačních činnosti pro metodiky prevence. Loňský školní rok byl dosti obtíţný z pohledu práce se 6. ročníky. Pracovali jsme s velmi obtíţnými kolektivy, těţká byla i spolupráce s rodinami. Řešili jsme záškoláctví, nevhodné chování agrese, vztahy v rodinách, nepřipravenost dětí na vyučování apod. Problémy s drogami se nevyskytly. Jako kaţdý rok, tak i tento byl rozdělen preventivní program na několik částí. 1. Ţáci Ve školním roce 2011/2012 jsme se rozhodli pro spolupráci se společností RENARKON CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE a objednali jsme pro všechny ţáky program BUĎ O. K. V průběhu školního roku dojíţděli zaměstnanci spol. Renarkon do naší školy a pracovali s dětmi v různých oblastech. Například: 1. stupeň: Adaptace a aklimatizování se na školu, týmovou spolupráci ve třídě a ztotoţnění se s rolí školáka. Školní kolektiv, uvědomění si role já vs. spoluţáci, upevnění vazeb mezi ţáky. Sebepoznání, rozlišení lidských vlastností a praktický nácvik různých modelů chování. Spektrum volnočasových aktivit a motivaci ke smysluplnému vyuţití volného času. Podpora sebeuvědomění, schopnosti navazování vztahů a utváření si postojů k druhým. Konfrontace reálného světa s virtuálním, poukázání na jeho nebezpečnost. Ţivot zkrátka není film. Rozvoj schopností konstruktivní komunikace, řešení problému a dosaţení kompromisu za pouţití modelové situace. Základní otázky zdravého ţivotního stylu, rozpoznání škodlivých jevů a vštěpení zdravých návyků. 2. stupeň: Komunikace a vztahy ve třídě komunikace, paraskupinky, konflikty. Problematika šikany co je šikana, jak se projevuje, jak se mohu bránit. Drogy a já, postoje k drogám, legislativa. Ve škole s námi také spolupracovala Městská Policie Příbor, Policie ČR, Hasiči Nový Jičín. Ţáci se svými učiteli absolvovali přednášky v Novém Jičíně, které pro ně připravila Preventivní skupina při Policii ČR. Během celého školního roku pak učitelé probírali se svými ţáky aktuální situace, řešili problematické jevy. Věnovali se těmto tématům v různých předmětech, nejvíce na třídnických hodinách, na 2. stupni pak hlavně ve Výchově ke zdraví, ve Výchově k občanství. Především se ale snaţíme situace řešit ihned. Naše škola je jiţ 19 let zapojena do hnutí STONOŢKA, aneb hnutí Na vlastních nohou. Děti v rámci tohoto hnutí pořádají jednou za rok hlavní tzv. Stonoţkový týden, ve kterém všichni malují přáníčka určená k prodeji po celém světě. Dále pak organizují celou řadu soutěţí, zajímavých akcí, jejichţ cílem je získání co největšího 17

18 obnosu peněz. Tyto pak zasíláme patronce celého hnutí paní Běle Gran Jensen. Více k tomuto tématu na Při akcích, které organizují právě a hlavně jen děti se ukazuje, jak schopní bývají ti, kteří se jinak ve škole nemohou prosazovat. I tuto aktivitu shledáváme velmi důleţitou v preventivní strategii. Jiţ 9 let se koná před Vánoci ve školní jídelně Vánoční koncert. Je to velmi oblíbená akce, kdy jídelna opravdu praská ve švech. Nikdy nechybí společné zpívání, vystupují téměř všichni, koncert je velmi aktivní, ve smyslu zapojení všech vystupujících i veřejnosti. Proţíváme nefalšovaný pocit sounáleţitosti. Samozřejmostí jsou rovněţ společně vymýšlené a propracované projektové dny Den Evropy, Den zdraví, Den her, Dětský den, Den Země. Hojně se účastníme exkurzí, máme vypracovaný plán, aby se kaţdý ročník dostal na řadu. Nezapomínáme ani na kulturu rádi jezdíme do divadla. KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ JE VEDENO V DENÍKU ŠKOLNÍHO METODIKA. 2. Rodiče Na rodiče samozřejmě nezapomínáme. V oblasti primární prevence je zajištěn pro rodiče informační servis: Seznámení se s preventivním týmem (osobně na třídních schůzkách 1. ročníky v září, ostatní prostřednictvím třídních učitelů a dopisu od metodika prevence v říjnu), se strategií, školním řádem, se stránkami školy, konzultační hodiny preventivního týmu, v průběhu roku přednášková činnost. Poskytnutí adresáře poskytovatelů sluţeb, např. problematika zvládání neţádoucího chování u dětí. Písemná sdělení rodičům. Distribuce informačních materiálů. Články v Měsíčníku města Příbora. Podpora a rozvoj aktivní formy spolupráce s rodiči: Přímá účast rodičů na preventivní strategii školy (Školská rada, třídní schůzky, mimořádné třídní schůzky) Školní akce určené pro rodiče s dětmi (společné třídní schůzky, drakiáda, vystoupení pro veřejnost, akce jednotlivých tříd pro rodiče, Den otevřených dveří, Den dětí aktivita rodičů, loučení s 9. ročníky, Vánoční koncert) Přednášková činnost metodik prevence, téma dle potřeby (např. Facebook, Šikana, Počítač a moje dítě) V oblasti sekundární prevence nabízíme pomoc rodičům (mimo rámec školy). 3. Pedagogičtí pracovníci V průběhu školního roku dochází k poradám, setkáním, konzultacím, jejichţ cílem je jediné poradit se, pomoci si, prodiskutovat problémy, které trápí učitele, ţáky, rodiče. Jinými slovy naučit se spolu komunikovat. Minimální preventivní program byl vytvořen a fungoval na základě zpětných vazeb (spolutvorba s kolegy, podněty od dětí, od rodičů) a pevně věříme, ţe tímto způsobem můţeme dosáhnout toho, aby byly děti spokojenější. Můţeme ve škole nastolit lepší atmosféru, můţeme pomoci rodině, rodina můţe pomoci nám i sobě. Domníváme se, ţe dnešní škola není jen o informacích, které by měla dětem nabízet samozřejmě, především by měla být škola místem, kde se lidé učí vzájemně spolu ţít. V duchu hesla - ŠKOLA ZÁKLAD ŢIVOTA. Měli bychom si být plně vědomi toho, jak velké škody můţe napáchat poníţení, fyzické či psychické týrání, jak těţko jdou některé věci napravovat. Chtěli bychom především dětem umoţnit co nejlepší a nejbezpečnější cestu školními léty, aby tak byli co nejlépe připraveni na tu svou ţivotní pouť. 18

19 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Příspěvek zřizovatele na provoz ROK 2011 náklady výnosy hospodářský výsledek HLAVNÍ ČINNOST ,71Kč ,90 Kč VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST ,99 Kč ,- Kč ,20 Kč Příspěvek na přímé náklady na vzdělávání Krajský úřad Moravskoslezského kraje ROK 2011 náklady výnosy ,20 Kč ,20 Kč Příspěvek zřizovatele na provoz ROK 2012 náklady výnosy hospodářský výsledek HLAVNÍ ČINNOST ,65 Kč ,08 Kč VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST ,87 Kč ,- Kč ,56 Kč Příspěvek na přímé náklady na vzdělávání Krajský úřad Moravskoslezského kraje ROK 2012 náklady Výnosy ,82 Kč ,82 Kč 19

20 Na škole pracují dva odborové svazy ZO ČMOS pedagogických pracovníků a ZO ČMOS nepedagogických pracovníků. Kaţdoročně sestavujeme kolektivní smlouvu pro kalendářní rok, návrh čerpání FKSP. V rozpočtu FKSP je vyčleněna částka pro odborovou organizaci, zaměstnancům přispíváme na penzijní připojištění. Školní rok 2011/2012 byl na Základní škole Npor. Loma v Příboře úspěšně zakončen 29. června 2012 rozhlasovou relací ředitele školy, v níţ byli vyhodnoceni nejlepší ţáci školy, kteří byli při slavnostním předání vysvědčení odměněni věcnou cenou. Školní rok proběhl v pořádku, ve všech předmětech bylo splněno základní učivo podle osnov. V příštím školním roce pokračujeme ve výuce ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, Svět pro děti, č. j. 284/2008. Budeme opět klást důraz na další zkvalitňování výchovně vzdělávací práce posílením nových forem práce, informativní výchovou, motivací. Nepůjde jen o předávání poznatků, ale hledání a objevování poznatků na základě vlastní činnosti. Půjde o vytváření prostoru pro ţáky. Nebudeme klást důraz jen na vnější kázeň, ale i na vnitřní. Ţákům nabídneme škálu volitelných předmětů, po vyučování budeme nadále propůjčovat prostory školy pro práci zájmových krouţků, tělovýchovný areál pro oddíl basketbalu a pro další sportovní aktivity. Pravidelně budeme pořádat akce pro ţáky: Den her, lyţařský kurz, návštěva divadel, hudebních a literárních pořadů, muzeí, historické exkurze, akce ke Dni Země, Den zdraví, Den dětí a sportovní den. Dále to budou akce: stonoţkový týden, běh O pohár osvobození města Příbora. V příštím školním roce oslavíme 30. výročí od zahájení výuky na škole. Na škole bude pracovat ţákovský parlament. V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků budeme zkvalitňovat účast pedagogů podle potřeby školy, především v oblasti práce s ţáky se SPU, handicapovanými ţáky. Vedení školy se zapojí do aktivního vzdělávání v oblasti školského managementu. Nadále budeme pokračovat v organizaci vzájemných hospitací a školení vyučujících na počítačích především v programu Bakaláři a tvorba digitálních učebních materiálů. Mgr. Ján Drtil ředitel školy Přílohami výroční zprávy jsou články z akcí školy. 20

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Mgr. Jarmila Višňovcová 25. 9. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Lovosice,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Štramberk okres Nový Jičín za školní rok 2004/2005 Ve Štramberku 24.8.2005 Zpracovala: Mgr.Bronislava Hyklová ředitelka ZŠ Štramberk Výroční zpráva je předkládána

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2011 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne a schválila školská rada

Více

Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Obsah str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Personální údaje 4 3. Vzdělávací program školy 7 4. Počty ţáků

Více

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 FRÝDECKÁ - ŠKOLA BAREV A POHODY CO O NÁS ŘEKLI JINÍ: akad. mal. Gabriel Filcík, ilustrátor dětských knížek V jubilejním roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Školní rok 2013/2014 Obsah 1) Informace o škole... 4 2) Charakteristika školy... 4 3) Údaje o vedení školy... 6 4) Zhodnocení školního vzdělávacího

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Porubská 831 příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Základní škola, Ostrava Poruba, Porubská 831 příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Základní škola, Ostrava Poruba, Porubská 831 příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Zprávu předkládá: Mgr.Milena Walderová ředitelka školy V Ostravě: 28.6.2013 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více