Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 schváleno školskou radou dne:

2 Charakteristika školy název školy: Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace právní forma: příspěvková organizace zřizovatel: město Příbor identifikátor zařízení: IZO: zařazena do sítě škol : IČO DIČ CZ Základní škola Npor. Loma Příbor zajišťovala ve školním roce 2011/2012 vzdělání a výchovu v 17-ti třídách ročníku, a to v desíti třídách 1. stupně a sedmi třídách 2. stupně. Výuka ve škole probíhala podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, Svět pro děti, č. j. Npor. 284/2008. Obor vzdělávání: C/01 Základní škola Ve škole máme speciální učebny fyziky, chemie, hudební výchovy, výtvarné výchovy, zeměpisu, dějepisu, výpočetní techniky, jazykové učebny pro JA, JN, cvičnou kuchyň, dvě pracovny dílen a přírodovědnou pracovnu na 1. stupni. K výuce tělesné výchovy slouţí dvě tělocvičny, krytá běţecká dráha s umělým povrchem a velký venkovní sportovní areál. Součástí je travnaté hřiště, nisaplastové hřiště pro košíkovou, běţecká dráha, asfaltové hřiště a doskočiště. Škola je vybavena dostatečným mnoţstvím pomůcek, didaktickou technikou i sportovním vybavením. celkový počet ţáků počet tříd 1. stupně počet tříd 2. stupně školní druţina stupeň: 214 chlapců: 115 dívek: stupeň: ţáci plnili školní docházku v zahraničí Od pracuje nově zvolená školská rada v počtu 9 členů: 3 zástupci zřizovatele, 3 zástupci pedagogických pracovníků a 3 zástupci z řad zákonných zástupců nezletilých ţáků. e mail: telefon FAX

3 Hodnocení školního roku 2011/2012 Uplynulý školní rok lze hodnotit jako úspěšný. Základní učivo bylo ve všech předmětech probráno a škola jako kaţdoročně pořádala spoustu zajímavých akcí. Jsme zapojeni v projektu Škola podporující zdraví schváleného a podporovaného Státním zdravotním ústavem. Škola pracuje jiţ 19 let v hnutí Na vlastních nohou. Jako kaţdoročně jsme organizovali stonoţkový týden, ve kterém všichni ţáci malovali a prodávali obrázky, připravili bazar plyšáků, pořádali sportovní turnaje a během těchto akcí jsme získali 5.089,- Kč, které byly odeslány na konto Stonoţky. Škola se na veřejnosti prezentuje na webových stránkách, v atlase škol. O všech akcích školy informujeme v Měsíčníku města Příbora a v Učitelských novinách. Některé akce školy natáčela LTV Příbor. Pro ţáky a rodiče byly připraveny tyto akce: říjen stonoţkový týden duben, květen Den Země, Den zdraví prosinec vánoční koncert Den otevřených dveří květen Den Evropy únor Den her červen Den dětí Vyučující dále pro ţáky připravili mnoho zajímavých exkurzí: Archeopark Chotěbuz - 7. ročník D-Z Indiáni, Miniuni Ostrava 8. ročník Památná místa regionu, Hodslavice, Kunín 4. ročník Planetárium Ostrava, Klimkovice 5. ročník Dřevařský klastr, Velké Karlovice SOŠ Bílá 8. ročník Komerční banka Příbor 9. ročník ZOO Ostrava Letiště Mošnov III. A Obecná škola Kozlovice 6. ročník Muzeum J. Á. Komenského Přerov 5. ročník Ostrava Vítkovice 7. a 8. ročník Rovněţ na školních výletech ţáci navštívili památky a přírodní lokality našeho kraje. Kromě toho jsme nezapomínali ani na kulturní vyţití našich ţáků, byly to návštěvy divadel, kulturní pořady ve škole, filmové představení v Kopřivnici, výstavy v muzeu, besedy v příborské knihovně. 3

4 Divadlo loutek Ostrava O pejskovi a kočičce 1. ročník Kopřivnice Sněhová královna - 4. a 5. ročník Tělocvična Africká pohádka Divadlo loutek ročník Já nic, já muzikant ročník Filmové představení kino Kopřivnice ţáci všech ročníků BESEDY RENARKON proţitkové programy ţáci všech ročníků Hasiči 2. a 6. ročník Knihovna Příbor 6., 8. a 9. ročník Veterinární centrum 8. ročník První pomoc šance pro ţivot 9. ročník knihovna - Máchův Máj HIV, AIDS 9. ročník Den na střední škole VOŠ Kopřivnice 9. ročník Besedy s policií ČR a městskou policií Příbor Také třídy pořádaly své vlastní akce. GEMMA 9. ročník Ukázka výcviku dravých ptáků Dopravní výchova ročník Kurz 1. pomoci ročník STONOŢKA Prodej a sbírka 7. ročník Bazar plyšáků VI. A Turnaj ve streetballu IX. A Malování vánočních přání Sběr starého papíru, sběr kaštanů a ţaludů Hledám svoji profesi 8. ročník Košík plný rozumu 1. stupeň Vycházky prvouka 1. stupeň Podle peří poznáš ptáka, podle řečí nezdvořáka ročník Vánoce v Podbeskydí muzeum 1. stupeň Jaro a Velikonoce muzeum 1. stupeň Gymnastické závody ročník Vyučování ţáků 9. tříd n a 1. stupni ke Dni učitelů Běh O pohár osvobození města Příbora Finanční gramotnost akce na ZŠ Příbor, Jičínská 7. a 9. ročník Lyţování na Svinci I. A, I. B Pasování na čtenáře, Projektový den Malíř podzim I. B loučení se slabikářem II. A Bubnování rodiče + děti, Projekt - Rok barevných korálků, pěstitelské odpoledne II. B Projekt - Rok je dlouhý copánek III. B Projekt - Příbor naše město, rozloučení se třídou IV. A Projektový den - Svět vynálezů IV. B Dávní obyvatelé Příbora z doby bronzové - muzeum V. B Bezpečně po silnici, Podívejte se, co dovedu, Ze ţivota zvířat, celoročně Dobývání galaxií VI. A, VI. B Dávní obyvatelé Příbora z doby bronzové muzeum, návštěva knihovny VII. A třídní turnaj ve stolním tenise VIII. A Fair trade ZŠ Příbor, Dukelská 4

5 Zúčastnili jsme se soutěţí: olympiáda z jazyka českého, zeměpisná a dějepisná olympiáda, Pythagoriáda, dopravní soutěţ, recitační soutěţ, stolní tenis, kopaná, florbal, košíková, přehazovaná, vybíjená, volejbal. Tradičně největších úspěchů jsme dosáhli v košíkové starší chlapci 2. místo v okresním kole, starší dívky 2. místo v okresním kole a mladší dívky 2. místo v krajském kole. Na škole pracoval ţákovský parlament. Kromě toho mnoho ţáků navštěvovalo basketbal a atletiku, které vedli trenéři v tělocvičnách a na školním hřišti. Ţáci se zapojili do sběru starého papíru a v podzimních měsících také do sběru kaštanů a ţaludů. Starého papíru se nasbíralo kg a škola se umístila na 3. místě v soutěţi ve sběru starého papíru v rámci Moravskoslezského kraje. Kaštanů a ţaludů se nasbíralo 797 kg. Během loňského školního roku jsme pokračovali v projektu EU peníze školám a výuka tak byla obohacena prací na interaktivních projektorech. Součástí školy je i školní jídelna. Vaří se na bázi moderních technologií. Od září 2010 mají strávníci moţnost výběru ze dvou jídel. 5

6 Na škole pracovalo 26 pedagogických pracovníků, 3 vychovatelky školní druţiny, hospodářka, školník, 6 provozních pracovníků, vedoucí školní jídelny a 5 kuchařek. Průměrný věk pedagogických pracovníků je 44 let. Na 1. stupni pracovalo 10 pedagogických pracovnic. Na 2. stupni 14 pedagogů, z toho 2 muţi a 12 ţen. V 1. a 3. ročníku pracovaly asistentky pedagoga u ţáků se zdravotním postiţením. V tělocvičnách a na školním hřišti pracuje správce tělocvičen. Všichni vyučující splňují předepsanou kvalifikaci, aprobovaně se vyučovalo 82 % předmětů. 6

7 Cizí jazyky, volitelné a nepovinné předměty Na škole se vyučoval jako povinný cizí jazyk jazyk anglický od 3. aţ do 9. ročníku. Ve volitelných předmětech se cizímu jazyku vyučovalo v 7., 8. a 9. ročníku, a to jazyku německému a jazyku ruskému. Jazyk ruský byl vyučován aprobovaně. Jako další volitelné předměty jsme v tomto školním roce zařadili dopravní výchovu, dramatickou výchovu, informatiku, sportovní hry a přírodovědná praktika. Jako nepovinné předměty byla zařazena zdravotní tělesná výchova a náboţenství. 7

8 Integrovaní ţáci V září 2011 bylo na naší škole evidováno 26 integrovaných ţáků. U 18 ţáků byla diagnostikována vývojová porucha učení (VPU) a doporučena nápravná péče, u 8 ţáků porucha chování (VPCH). Často se tyto poruchy prolínají. Během školního roku 2011/2012 bylo do PPP v Novém Jičíně odesláno 20 ţádostí k základnímu vyšetření a 9 ke kontrolnímu vyšetření VPU, to jsou ţáci, kteří jiţ navštěvují reedukaci a končí jim platnost odborného posudku. Reedukační péče probíhala v 9 skupinách, převáţně v odpoledních hodinách. Reedukace dyskalkulie probíhala individuálně. S dětmi pracovala p. učitelka I. Bukovjanová, S. Macková, G. Grodzová, L. Janotová a J. Šmídová. Učebna dys v druţině byla letos málo vyuţívaná, výuka většinou probíhala v běţných třídách, kde p. učitelky měly moţnost vyuţít nových vzdělávacích programů na interaktivní tabuli a tím výuku zpestřit. Pomůcky a pracovní materiál se postupně doplňovaly podle potřeb ţáků a návrhu PPP. Dyslektické asistentky konzultovaly nápravnou péči s rodiči ţáků. Rodiče měli moţnost po celý školní rok navštívit jednotlivé hodiny reedukace tak, jak to PPP doporučuje. Bohuţel této nabídky vyuţívá jen málo rodičů. Ţákům, kterým byla během školní docházky ukončena nápravná péče, byla při výuce českého jazyka a cizích jazyků věnována individuální péče ze strany vyučujících, kteří podle potřeby spolupracovali s dyslektickými asistentkami. Spolupráce s PPP v Novém Jičíně je na velice dobré úrovni. V tomto školním roce proběhla ze strany poradny na naší škole jedna kontrola, která se zaměřila na kvalitu reedukační péče, plnění individuálních vzdělávacích plánů a na integraci dětí s VPU. V souvislosti s integrací tělesně postiţených ţáků škola spolupracuje také se Speciálně pedagogickým centrem v Novém Jičíně při ZŠ a MŠ speciální, Komenského 64 osmý ročník navštěvoval chlapec s kombinovanými vadami čtvrtý ročník chlapec tělesně postiţený, který má trvalou asistenční sluţbu se Speciálně pedagogickým centrem pro zrakově postiţené při ZŠ v Opavě, Havlíčkova 1 do druhého ročníku postoupila ţákyně se zrakovým postiţením, která je v evidenci tohoto SPC a se SPC v Ostravě Zábřehu, Kpt. Vajdy 1a jejich klient nastoupil do prvního ročníku s asistentkou pedagoga z důvodu narušeného vývoje řeči. Kompenzační pomůcky pro výuku těchto ţáků byly průběţně doplňovány. Speciálně nastavitelný stůl zapůjčilo SPC v Novém Jičíně. Vzájemná spolupráce s rodiči postiţených ţáků je velmi dobrá. Zdravotní tělesná výchova Týdně probíhala 1 vyučovací hodina zdravotní tělesné výchovy pod vedením paní učitelky Libuše Zahálkové. Na základě lékařské zprávy docházelo na cvičení 10 ţáků. Výuka probíhala děleně, tj. 2x 25 minut. 8

9 Školní druţina Do školní druţiny bylo v září 2011 přihlášeno 91 dětí v rozmezí od 1. do 3. ročníku ZŠ. Po novém roce 2012 postupně počet dětí klesal na konečných 78 v červnu Děti byly rozděleny do tří oddělení, za která zodpovídaly plným úvazkem vychovatelky Naděţda Tománková a Iveta Kovařčíková a na půl úvazku pak Marie Londýnová. Nejdůleţitější sloţky výchovné práce školní druţiny spočívaly většinou v zájmové a odpočinkové činnosti, kdy se děti realizovaly podle svých individuálních zájmů a potřeb v různých oblastech a rozvíjely tak svou osobnost. Při zájmové činnosti (ZČ) tělovýchovné byly děti prostřednictvím pohybových her, závodění a soutěţí vedeny k rozvoji tělesné zdatnosti, zdravé soutěţivosti a také k pobytu na čerstvém vzduchu. ZČ přírodovědná a ekologická vedla děti svými vycházkami, pozorováními, kvízy, soutěţemi a besedami k pěstování vztahu ke zvířatům i rostlinám, ke správnému chování v přírodě a péči o ni. Výtvarná a estetická ZČ učila děti různým technikám a rozvíjela jejich výtvarné cítění i tím, ţe se podílely na úpravě svého okolí a na výzdobě školní druţiny. Pracovní činnost vyuţíváním různých materiálů a přírodnin podporovala manuální zručnosti a dovednosti dětí. Také hudební výchova měla své místo ve ŠD děti při různých příleţitostech a soutěţích vyuţívaly své znalosti písní, či pouţívání jednoduchých hudebních nástrojů. K realizaci zájmové činnosti vyuţívaly vychovatelky podle jejího charakteru všechny prostory školní druţiny, ale i tělocvičnu nebo hřiště školy, popřípadě blízké okolí. Odpočinková a rekreační činnost ŠD zahrnovala různé smyslové a pohybové hry, kreslení, stavebnice, poslech pohádek či stolní a společenské hry a vyuţívání různých hraček. V oblasti společenské pomáhaly vychovatelky dětem vytvářet si správné mezilidské vztahy a řešit různé situace a konflikty mezi sebou, děti byly vedeny ke vhodným návykům při stolování. Při veškeré činnosti školní druţiny byly děti vedeny k udrţování pořádku ve svém okolí a ochraně majetku a zdraví svého i ostatních. Během pobytu ve ŠD měly děti moţnost přípravy na vyučování (zpracováváním svých domácích úkolů pod dohledem vychovatelky), k rozvoji rozumových schopností dětí přispívaly různé didaktické hry a vědomostní soutěţe prověřující jejich znalosti, postřeh a důvtip. Provoz školní druţiny byl zajištěn ve školní dny od 6.00 hodin do odchodu dětí do školy a pak po skončení vyučování do hodin. V prázdninových dnech, či ve dnech ředitelského volna pak druţina podle přání rodičů zajistila provoz celodenní, stejně tak v části hlavních prázdnin. 9

10 Přijímání ţáků Do školy jsou ţáci přijímáni na základě zápisu dětí do 1. tříd z našeho obvodu. Do čtvrtých a pátých tříd přicházejí někteří ţáci ze Základní školy Trnávka a ze Základní školy Mošnov. Celkem v tomto školním roce dojíţdělo do školy 75 ţáků z těchto měst a obcí: Hukvaldy 2 Frenštát pod Radhoštěm 1 Kateřinice 27 Kopřivnice 4 Mošnov 9 Ostrava 2 Rychaltice 1 Skotnice 1 Štramberk 1 Trnávka 1 Místní část Příbor-Hájov 20 CELKEM 69 V 1. ročníku bylo 9 ţáků s odročenou školní docházkou. dojíţdějící ţáci místní část Hájov; 20 Hukvaldy ; 2 Frenštát pod Radhoštěm; 1 Kateřinice; 27 Trnávka; 1 Štramberk; 1 Skotnice; 1 Rychaltice; 1 Mošnov; 9 Kopřivnice ; 4 Na osmileté Masarykovo gymnázium v Příboře byli přijati 2 ţáci z pátého ročníku. Z devátých ročníků odchází z naší školy 40 ţáků, kteří byli přijati na střední školy a střední odborná učiliště a 1 ţákyně z 8. ročníku. 10

11 název školy Masarykovo gymnázium Příbor studijní, učební obor Čtyřleté gymnázium Osmileté gymnázium počet ţáků celkem 7 2 z toho chlapců 4 1 Gymnázium Ostrava-Hrabůvka Čtyřleté gymnázium 1 1 SPŠ chemická ak. Heyrovského a Gymnázium Ostrava Aplikovaná chemie 1 1 Mendlova střední škola Nový Jičín Ekonomické lyceum 2 Zdravotnický asistent 2 Veřejnosprávní činnost 4 VOŠ, SPŠ, OA, SOU Kopřivnice Strojírenství 1 Mechanik seřizovač 2 Automechanik 1 Elektrikář 1 Nástrojař Střední škola zemědělská a lesnická Frýdek-Místek opravář zemědělských strojů 1 1 SPŠ elektrotechniky, informatiky a řemesel Frenštát p. R. Elektrikář 1 1 SŠ elektrostavební a dřevozpracující Frýdek-Místek SPŠ stavební Valašské Meziříčí SPŠ Hranice SŠ ekonomicko-podnikatelská Studénka SŠ polygrafická Olomouc SŠ pedagogická Přerov Elektrotechnik Stavitelství a architektura Hasič Obchodní akademie Reprodukční grafik Pedagogické lyceum SŠ sv. Aneţky České Odry Pedagogické lyceum 1 0 SŠ hotelnictví a gastronomie Frenštát pod Radhoštěm Gastronomie 1 Cukrář SŠ společného stravování Ostrava-Hrabůvka SŠ Šenov u Nového Jičína Kuchař-číšník Mechanik-seřizovač 1 Instalatér Celkem Umístění ţáků gymnázia 4 letá gymnázia 8 letá zdravotní ekonomické elektro chemie gastronomie grafik hasič stavitelství pedagogické veřejnosprávní činnost učební obory 11

12 Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků Tabulka prospěchu počet prospělo prospělo neprospělo 38 zahraničí ţáků s vyznamenáním celkem 1. st celkem 2. st celkem Tabulka docházky omluvených hodin celkem průměr na ţáka neomluvené hodiny celkem průměr na ţáka 2. st. 3. st. z chování 1. stupeň , , stupeň , , celkem , ,

13 Kontroly V minulém školním roce proběhly na škole tyto kontroly: Kontrola plánu výnosů a nákladů na rok 2012 Bc. Eva Srněnská MÚ Příbor Kontrola IVP ţáků s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení Mgr. Jana Sopuchová PPP Nový Jičín 12. a Prověření údajů o hospodaření za rok Placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění Bc. Eva Srněnská MÚ Příbor Jarmila Ryparová Všeobecná zdravotní pojišťovna Plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění Irena Blaţková OSSZ Nový Jičín Prověření hospodaření podle schváleného rozpočtu za 1. pololetí roku 2012 Bc. Eva Srněnská MÚ Příbor 13

14 Výsledky soutěţí a olympiád Letos jsme se zapojili do těchto soutěţí a olympiád: - olympiáda z jazyka českého - zeměpisná olympiáda - dějepisná olympiáda - Pythagoriáda 6., 7. a 8. ročník - dopravní soutěţ - recitační soutěţ - matematický a přírodovědný klokan Přehled výsledků sportovních soutěţí, kterých se účastnili ţáci naší školy: ORION florbal H III okrskové kolo Příbor bez postupu H IV okrskové kolo Příbor 1. místo okresní kolo bez postupu Halová kopaná gymnázium Příbor H III 1. místo postup okrskové kolo Odry bez postupu O zlatou píšťalku 8. a 9. ročník odbíjená vyhráli jsme 7. ročník přehazovaná vyhráli jsme 6. ročník přehazovaná prohráli jsme kontumačně 5. ročník vybíjená vyhráli jsme Celkové skóre 3 : 1 pro nás 14

15 Zumba Pro dívky 2. stupně proběhl v termínu od do dvouhodinový kurz základů zumby, který vedla naše bývalá ţákyně Renata Fialová. Lyţování v Novém Jičíně akce se zúčastnilo 35 ţáků Basketbal chlapci starší dívky mladší starší Nový Jičín 1. místo postup Bílovec 1. místo postup Nový Jičín okresní finále 2. místo Nový Jičín 1. místo postup Příbor okresní finále 1. místo postup Frýdek Místek okresní finále 2. místo Nový Jičín, okresní finále 2. místo Kopaná Chlapci H III Kopřivnice 4. místo Běh o Pohár osvobození města Příbora obhájili jsme 1. místo Dále se ţáci zapojili do literárních a výtvarných soutěţí. Další soutěţe a akce Soutěţe, které organizuje škola: DOREMIČKO přírodovědné soutěţe 1. stupeň drakiáda 1., 2. a 3. ročník gymnastická soutěţ 1., 2. a 3. ročník mladý básník autorská soutěţ pro 4. a 5. ročník Ceny na tyto soutěţe věnuje Školní sportovní klub. Úspěšní ţáci z přírodovědné soutěţe a ţáci, kteří nejlépe školu reprezentovali v soutěţích a olympiádách, se jiţ tradičně zúčastnili poznávacího zájezdu do Ostravy. 15

16 Další vzdělávání pedagogických pracovníků V tomto školním roce jsme se zapojili do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků účastí na akcích a kurzech KVIC v Novém Jičíně, Frýdku-Místku a Ostravě. Hlavním zaměřením dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byly kurzy ke školnímu vzdělávacímu programu, moderní a inovativní prvky ve výuce, práce s dětmi s poruchami učení, ale i oborové kurzy k jednotlivým předmětům. Vedení školy se účastnilo metodických poraden a školení ke změnám zákonů. Akce pořádané KVIC v Novém Jičíně hodnotí vyučující většinou kladně. V dalším vzdělávání pedagogických pracovníků vidí potřebnost a nutnost. Pan ředitel Drtil pracuje jako místopředseda hodnotící komise okresních matematických soutěţí. Poznatky z akcí KVIC si učitelé předávají na pravidelných metodických dnech, dále pak na zasedáních MS a PK a při vzájemných diskusích. Velmi se nám tento typ předávání zkušeností osvědčil a budeme v něm pokračovat i v příštím školním roce. Pravidelné metodické dny pořádá pro všechny vyučující i metodik prevence a metodik ICT pravidelně proškoluje vyučující na tvorbě digitálních učebních materiálů. název kurzu počet Metodická poradna pro ředitele škol 2 Vytváření příznivého klimatu ve třídě 1 Konverzační kurz anglického jazyka 3 Úvod do problematiky grafomotoriky 2 Zápis do 1. třídy ZŠ 2 Alternativní metoda psaní leváků aneb nechte leváky drápat 3 Novely zákonů 2 Efektivní vyuţití interaktivní tabule SMART 6 Splývavé čtení 1 Náslechová hodina škola pro všechny 1 Letní divadelní škola pro pedagogy ZŠ 1 Odpady a obaly 1 Konference prevence Malenovice 1 Pro příští školní rok vidíme nutnost většího zapojení pedagogů do dalšího vzdělávání především na týmovou spolupráci, nové formy práce, osobnostní a sociální výchovu, práce s handicapovaným dítětem, školní management a samozřejmě jazykové vzdělávání, multikulturní výchovu. Nadále si budou učitelé zkušenosti předávat na společných schůzkách, při vzájemných hospitacích tak, aby je vyuţili především směrem k dětem ve vyučovacím procesu. 16

17 Prevence sociálně patologických jevů Na škole je metodikem prevence paní učitelka Vladislava Strnadová, má ukončeno studium k výkonu specializačních činnosti pro metodiky prevence. Loňský školní rok byl dosti obtíţný z pohledu práce se 6. ročníky. Pracovali jsme s velmi obtíţnými kolektivy, těţká byla i spolupráce s rodinami. Řešili jsme záškoláctví, nevhodné chování agrese, vztahy v rodinách, nepřipravenost dětí na vyučování apod. Problémy s drogami se nevyskytly. Jako kaţdý rok, tak i tento byl rozdělen preventivní program na několik částí. 1. Ţáci Ve školním roce 2011/2012 jsme se rozhodli pro spolupráci se společností RENARKON CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE a objednali jsme pro všechny ţáky program BUĎ O. K. V průběhu školního roku dojíţděli zaměstnanci spol. Renarkon do naší školy a pracovali s dětmi v různých oblastech. Například: 1. stupeň: Adaptace a aklimatizování se na školu, týmovou spolupráci ve třídě a ztotoţnění se s rolí školáka. Školní kolektiv, uvědomění si role já vs. spoluţáci, upevnění vazeb mezi ţáky. Sebepoznání, rozlišení lidských vlastností a praktický nácvik různých modelů chování. Spektrum volnočasových aktivit a motivaci ke smysluplnému vyuţití volného času. Podpora sebeuvědomění, schopnosti navazování vztahů a utváření si postojů k druhým. Konfrontace reálného světa s virtuálním, poukázání na jeho nebezpečnost. Ţivot zkrátka není film. Rozvoj schopností konstruktivní komunikace, řešení problému a dosaţení kompromisu za pouţití modelové situace. Základní otázky zdravého ţivotního stylu, rozpoznání škodlivých jevů a vštěpení zdravých návyků. 2. stupeň: Komunikace a vztahy ve třídě komunikace, paraskupinky, konflikty. Problematika šikany co je šikana, jak se projevuje, jak se mohu bránit. Drogy a já, postoje k drogám, legislativa. Ve škole s námi také spolupracovala Městská Policie Příbor, Policie ČR, Hasiči Nový Jičín. Ţáci se svými učiteli absolvovali přednášky v Novém Jičíně, které pro ně připravila Preventivní skupina při Policii ČR. Během celého školního roku pak učitelé probírali se svými ţáky aktuální situace, řešili problematické jevy. Věnovali se těmto tématům v různých předmětech, nejvíce na třídnických hodinách, na 2. stupni pak hlavně ve Výchově ke zdraví, ve Výchově k občanství. Především se ale snaţíme situace řešit ihned. Naše škola je jiţ 19 let zapojena do hnutí STONOŢKA, aneb hnutí Na vlastních nohou. Děti v rámci tohoto hnutí pořádají jednou za rok hlavní tzv. Stonoţkový týden, ve kterém všichni malují přáníčka určená k prodeji po celém světě. Dále pak organizují celou řadu soutěţí, zajímavých akcí, jejichţ cílem je získání co největšího 17

18 obnosu peněz. Tyto pak zasíláme patronce celého hnutí paní Běle Gran Jensen. Více k tomuto tématu na Při akcích, které organizují právě a hlavně jen děti se ukazuje, jak schopní bývají ti, kteří se jinak ve škole nemohou prosazovat. I tuto aktivitu shledáváme velmi důleţitou v preventivní strategii. Jiţ 9 let se koná před Vánoci ve školní jídelně Vánoční koncert. Je to velmi oblíbená akce, kdy jídelna opravdu praská ve švech. Nikdy nechybí společné zpívání, vystupují téměř všichni, koncert je velmi aktivní, ve smyslu zapojení všech vystupujících i veřejnosti. Proţíváme nefalšovaný pocit sounáleţitosti. Samozřejmostí jsou rovněţ společně vymýšlené a propracované projektové dny Den Evropy, Den zdraví, Den her, Dětský den, Den Země. Hojně se účastníme exkurzí, máme vypracovaný plán, aby se kaţdý ročník dostal na řadu. Nezapomínáme ani na kulturu rádi jezdíme do divadla. KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ JE VEDENO V DENÍKU ŠKOLNÍHO METODIKA. 2. Rodiče Na rodiče samozřejmě nezapomínáme. V oblasti primární prevence je zajištěn pro rodiče informační servis: Seznámení se s preventivním týmem (osobně na třídních schůzkách 1. ročníky v září, ostatní prostřednictvím třídních učitelů a dopisu od metodika prevence v říjnu), se strategií, školním řádem, se stránkami školy, konzultační hodiny preventivního týmu, v průběhu roku přednášková činnost. Poskytnutí adresáře poskytovatelů sluţeb, např. problematika zvládání neţádoucího chování u dětí. Písemná sdělení rodičům. Distribuce informačních materiálů. Články v Měsíčníku města Příbora. Podpora a rozvoj aktivní formy spolupráce s rodiči: Přímá účast rodičů na preventivní strategii školy (Školská rada, třídní schůzky, mimořádné třídní schůzky) Školní akce určené pro rodiče s dětmi (společné třídní schůzky, drakiáda, vystoupení pro veřejnost, akce jednotlivých tříd pro rodiče, Den otevřených dveří, Den dětí aktivita rodičů, loučení s 9. ročníky, Vánoční koncert) Přednášková činnost metodik prevence, téma dle potřeby (např. Facebook, Šikana, Počítač a moje dítě) V oblasti sekundární prevence nabízíme pomoc rodičům (mimo rámec školy). 3. Pedagogičtí pracovníci V průběhu školního roku dochází k poradám, setkáním, konzultacím, jejichţ cílem je jediné poradit se, pomoci si, prodiskutovat problémy, které trápí učitele, ţáky, rodiče. Jinými slovy naučit se spolu komunikovat. Minimální preventivní program byl vytvořen a fungoval na základě zpětných vazeb (spolutvorba s kolegy, podněty od dětí, od rodičů) a pevně věříme, ţe tímto způsobem můţeme dosáhnout toho, aby byly děti spokojenější. Můţeme ve škole nastolit lepší atmosféru, můţeme pomoci rodině, rodina můţe pomoci nám i sobě. Domníváme se, ţe dnešní škola není jen o informacích, které by měla dětem nabízet samozřejmě, především by měla být škola místem, kde se lidé učí vzájemně spolu ţít. V duchu hesla - ŠKOLA ZÁKLAD ŢIVOTA. Měli bychom si být plně vědomi toho, jak velké škody můţe napáchat poníţení, fyzické či psychické týrání, jak těţko jdou některé věci napravovat. Chtěli bychom především dětem umoţnit co nejlepší a nejbezpečnější cestu školními léty, aby tak byli co nejlépe připraveni na tu svou ţivotní pouť. 18

19 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Příspěvek zřizovatele na provoz ROK 2011 náklady výnosy hospodářský výsledek HLAVNÍ ČINNOST ,71Kč ,90 Kč VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST ,99 Kč ,- Kč ,20 Kč Příspěvek na přímé náklady na vzdělávání Krajský úřad Moravskoslezského kraje ROK 2011 náklady výnosy ,20 Kč ,20 Kč Příspěvek zřizovatele na provoz ROK 2012 náklady výnosy hospodářský výsledek HLAVNÍ ČINNOST ,65 Kč ,08 Kč VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST ,87 Kč ,- Kč ,56 Kč Příspěvek na přímé náklady na vzdělávání Krajský úřad Moravskoslezského kraje ROK 2012 náklady Výnosy ,82 Kč ,82 Kč 19

20 Na škole pracují dva odborové svazy ZO ČMOS pedagogických pracovníků a ZO ČMOS nepedagogických pracovníků. Kaţdoročně sestavujeme kolektivní smlouvu pro kalendářní rok, návrh čerpání FKSP. V rozpočtu FKSP je vyčleněna částka pro odborovou organizaci, zaměstnancům přispíváme na penzijní připojištění. Školní rok 2011/2012 byl na Základní škole Npor. Loma v Příboře úspěšně zakončen 29. června 2012 rozhlasovou relací ředitele školy, v níţ byli vyhodnoceni nejlepší ţáci školy, kteří byli při slavnostním předání vysvědčení odměněni věcnou cenou. Školní rok proběhl v pořádku, ve všech předmětech bylo splněno základní učivo podle osnov. V příštím školním roce pokračujeme ve výuce ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, Svět pro děti, č. j. 284/2008. Budeme opět klást důraz na další zkvalitňování výchovně vzdělávací práce posílením nových forem práce, informativní výchovou, motivací. Nepůjde jen o předávání poznatků, ale hledání a objevování poznatků na základě vlastní činnosti. Půjde o vytváření prostoru pro ţáky. Nebudeme klást důraz jen na vnější kázeň, ale i na vnitřní. Ţákům nabídneme škálu volitelných předmětů, po vyučování budeme nadále propůjčovat prostory školy pro práci zájmových krouţků, tělovýchovný areál pro oddíl basketbalu a pro další sportovní aktivity. Pravidelně budeme pořádat akce pro ţáky: Den her, lyţařský kurz, návštěva divadel, hudebních a literárních pořadů, muzeí, historické exkurze, akce ke Dni Země, Den zdraví, Den dětí a sportovní den. Dále to budou akce: stonoţkový týden, běh O pohár osvobození města Příbora. V příštím školním roce oslavíme 30. výročí od zahájení výuky na škole. Na škole bude pracovat ţákovský parlament. V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků budeme zkvalitňovat účast pedagogů podle potřeby školy, především v oblasti práce s ţáky se SPU, handicapovanými ţáky. Vedení školy se zapojí do aktivního vzdělávání v oblasti školského managementu. Nadále budeme pokračovat v organizaci vzájemných hospitací a školení vyučujících na počítačích především v programu Bakaláři a tvorba digitálních učebních materiálů. Mgr. Ján Drtil ředitel školy Přílohami výroční zprávy jsou články z akcí školy. 20

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 9/ schváleno školskou radou dne: Charakteristika školy název školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 50 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 008/009 schváleno školskou radou dne: 0.0.009 Charakteristika školy název

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

1. ZÁKLADNÍ ZÁMĚRY ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

1. ZÁKLADNÍ ZÁMĚRY ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola ZŠ Npor. Loma, šk. rok 2011/2012 1. ZÁKLADNÍ ZÁMĚRY ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Minimální preventivní program vychází z hlavních cílů Školní preventivní strategie.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2015/2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2015/2016 OBSAH A) Základní škola Tisová 1) Charakteristika školy 2) Zaměstnanci školy 3) Ţáci školy 4) Učební plán školy, koncepce a cíle 5) Zájmové útvary školy 6) Vyuţívání školní

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 schváleno školskou radou dne: 13. 10. 2015 1 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMU ZŠ LAČNOV 2011/2012

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMU ZŠ LAČNOV 2011/2012 HODNOCENÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMU ZŠ LAČNOV 2011/2012 Ředitel: Mgr. Olga Jahodová Školní metodik prevence: Mgr. Eliška Ivanišová Tel.: 571 447 910 E-mail: zslacnov@seznam.cz Zpracovala: Mgr. Eliška Ivanišová

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více