Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 schváleno školskou radou dne:

2 Charakteristika školy název školy: Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace právní forma: příspěvková organizace zřizovatel: město Příbor identifikátor zařízení: IZO: zařazena do sítě škol : IČO DIČ CZ Základní škola Npor. Loma Příbor zajišťovala ve školním roce 2011/2012 vzdělání a výchovu v 17-ti třídách ročníku, a to v desíti třídách 1. stupně a sedmi třídách 2. stupně. Výuka ve škole probíhala podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, Svět pro děti, č. j. Npor. 284/2008. Obor vzdělávání: C/01 Základní škola Ve škole máme speciální učebny fyziky, chemie, hudební výchovy, výtvarné výchovy, zeměpisu, dějepisu, výpočetní techniky, jazykové učebny pro JA, JN, cvičnou kuchyň, dvě pracovny dílen a přírodovědnou pracovnu na 1. stupni. K výuce tělesné výchovy slouţí dvě tělocvičny, krytá běţecká dráha s umělým povrchem a velký venkovní sportovní areál. Součástí je travnaté hřiště, nisaplastové hřiště pro košíkovou, běţecká dráha, asfaltové hřiště a doskočiště. Škola je vybavena dostatečným mnoţstvím pomůcek, didaktickou technikou i sportovním vybavením. celkový počet ţáků počet tříd 1. stupně počet tříd 2. stupně školní druţina stupeň: 214 chlapců: 115 dívek: stupeň: ţáci plnili školní docházku v zahraničí Od pracuje nově zvolená školská rada v počtu 9 členů: 3 zástupci zřizovatele, 3 zástupci pedagogických pracovníků a 3 zástupci z řad zákonných zástupců nezletilých ţáků. e mail: telefon FAX

3 Hodnocení školního roku 2011/2012 Uplynulý školní rok lze hodnotit jako úspěšný. Základní učivo bylo ve všech předmětech probráno a škola jako kaţdoročně pořádala spoustu zajímavých akcí. Jsme zapojeni v projektu Škola podporující zdraví schváleného a podporovaného Státním zdravotním ústavem. Škola pracuje jiţ 19 let v hnutí Na vlastních nohou. Jako kaţdoročně jsme organizovali stonoţkový týden, ve kterém všichni ţáci malovali a prodávali obrázky, připravili bazar plyšáků, pořádali sportovní turnaje a během těchto akcí jsme získali 5.089,- Kč, které byly odeslány na konto Stonoţky. Škola se na veřejnosti prezentuje na webových stránkách, v atlase škol. O všech akcích školy informujeme v Měsíčníku města Příbora a v Učitelských novinách. Některé akce školy natáčela LTV Příbor. Pro ţáky a rodiče byly připraveny tyto akce: říjen stonoţkový týden duben, květen Den Země, Den zdraví prosinec vánoční koncert Den otevřených dveří květen Den Evropy únor Den her červen Den dětí Vyučující dále pro ţáky připravili mnoho zajímavých exkurzí: Archeopark Chotěbuz - 7. ročník D-Z Indiáni, Miniuni Ostrava 8. ročník Památná místa regionu, Hodslavice, Kunín 4. ročník Planetárium Ostrava, Klimkovice 5. ročník Dřevařský klastr, Velké Karlovice SOŠ Bílá 8. ročník Komerční banka Příbor 9. ročník ZOO Ostrava Letiště Mošnov III. A Obecná škola Kozlovice 6. ročník Muzeum J. Á. Komenského Přerov 5. ročník Ostrava Vítkovice 7. a 8. ročník Rovněţ na školních výletech ţáci navštívili památky a přírodní lokality našeho kraje. Kromě toho jsme nezapomínali ani na kulturní vyţití našich ţáků, byly to návštěvy divadel, kulturní pořady ve škole, filmové představení v Kopřivnici, výstavy v muzeu, besedy v příborské knihovně. 3

4 Divadlo loutek Ostrava O pejskovi a kočičce 1. ročník Kopřivnice Sněhová královna - 4. a 5. ročník Tělocvična Africká pohádka Divadlo loutek ročník Já nic, já muzikant ročník Filmové představení kino Kopřivnice ţáci všech ročníků BESEDY RENARKON proţitkové programy ţáci všech ročníků Hasiči 2. a 6. ročník Knihovna Příbor 6., 8. a 9. ročník Veterinární centrum 8. ročník První pomoc šance pro ţivot 9. ročník knihovna - Máchův Máj HIV, AIDS 9. ročník Den na střední škole VOŠ Kopřivnice 9. ročník Besedy s policií ČR a městskou policií Příbor Také třídy pořádaly své vlastní akce. GEMMA 9. ročník Ukázka výcviku dravých ptáků Dopravní výchova ročník Kurz 1. pomoci ročník STONOŢKA Prodej a sbírka 7. ročník Bazar plyšáků VI. A Turnaj ve streetballu IX. A Malování vánočních přání Sběr starého papíru, sběr kaštanů a ţaludů Hledám svoji profesi 8. ročník Košík plný rozumu 1. stupeň Vycházky prvouka 1. stupeň Podle peří poznáš ptáka, podle řečí nezdvořáka ročník Vánoce v Podbeskydí muzeum 1. stupeň Jaro a Velikonoce muzeum 1. stupeň Gymnastické závody ročník Vyučování ţáků 9. tříd n a 1. stupni ke Dni učitelů Běh O pohár osvobození města Příbora Finanční gramotnost akce na ZŠ Příbor, Jičínská 7. a 9. ročník Lyţování na Svinci I. A, I. B Pasování na čtenáře, Projektový den Malíř podzim I. B loučení se slabikářem II. A Bubnování rodiče + děti, Projekt - Rok barevných korálků, pěstitelské odpoledne II. B Projekt - Rok je dlouhý copánek III. B Projekt - Příbor naše město, rozloučení se třídou IV. A Projektový den - Svět vynálezů IV. B Dávní obyvatelé Příbora z doby bronzové - muzeum V. B Bezpečně po silnici, Podívejte se, co dovedu, Ze ţivota zvířat, celoročně Dobývání galaxií VI. A, VI. B Dávní obyvatelé Příbora z doby bronzové muzeum, návštěva knihovny VII. A třídní turnaj ve stolním tenise VIII. A Fair trade ZŠ Příbor, Dukelská 4

5 Zúčastnili jsme se soutěţí: olympiáda z jazyka českého, zeměpisná a dějepisná olympiáda, Pythagoriáda, dopravní soutěţ, recitační soutěţ, stolní tenis, kopaná, florbal, košíková, přehazovaná, vybíjená, volejbal. Tradičně největších úspěchů jsme dosáhli v košíkové starší chlapci 2. místo v okresním kole, starší dívky 2. místo v okresním kole a mladší dívky 2. místo v krajském kole. Na škole pracoval ţákovský parlament. Kromě toho mnoho ţáků navštěvovalo basketbal a atletiku, které vedli trenéři v tělocvičnách a na školním hřišti. Ţáci se zapojili do sběru starého papíru a v podzimních měsících také do sběru kaštanů a ţaludů. Starého papíru se nasbíralo kg a škola se umístila na 3. místě v soutěţi ve sběru starého papíru v rámci Moravskoslezského kraje. Kaštanů a ţaludů se nasbíralo 797 kg. Během loňského školního roku jsme pokračovali v projektu EU peníze školám a výuka tak byla obohacena prací na interaktivních projektorech. Součástí školy je i školní jídelna. Vaří se na bázi moderních technologií. Od září 2010 mají strávníci moţnost výběru ze dvou jídel. 5

6 Na škole pracovalo 26 pedagogických pracovníků, 3 vychovatelky školní druţiny, hospodářka, školník, 6 provozních pracovníků, vedoucí školní jídelny a 5 kuchařek. Průměrný věk pedagogických pracovníků je 44 let. Na 1. stupni pracovalo 10 pedagogických pracovnic. Na 2. stupni 14 pedagogů, z toho 2 muţi a 12 ţen. V 1. a 3. ročníku pracovaly asistentky pedagoga u ţáků se zdravotním postiţením. V tělocvičnách a na školním hřišti pracuje správce tělocvičen. Všichni vyučující splňují předepsanou kvalifikaci, aprobovaně se vyučovalo 82 % předmětů. 6

7 Cizí jazyky, volitelné a nepovinné předměty Na škole se vyučoval jako povinný cizí jazyk jazyk anglický od 3. aţ do 9. ročníku. Ve volitelných předmětech se cizímu jazyku vyučovalo v 7., 8. a 9. ročníku, a to jazyku německému a jazyku ruskému. Jazyk ruský byl vyučován aprobovaně. Jako další volitelné předměty jsme v tomto školním roce zařadili dopravní výchovu, dramatickou výchovu, informatiku, sportovní hry a přírodovědná praktika. Jako nepovinné předměty byla zařazena zdravotní tělesná výchova a náboţenství. 7

8 Integrovaní ţáci V září 2011 bylo na naší škole evidováno 26 integrovaných ţáků. U 18 ţáků byla diagnostikována vývojová porucha učení (VPU) a doporučena nápravná péče, u 8 ţáků porucha chování (VPCH). Často se tyto poruchy prolínají. Během školního roku 2011/2012 bylo do PPP v Novém Jičíně odesláno 20 ţádostí k základnímu vyšetření a 9 ke kontrolnímu vyšetření VPU, to jsou ţáci, kteří jiţ navštěvují reedukaci a končí jim platnost odborného posudku. Reedukační péče probíhala v 9 skupinách, převáţně v odpoledních hodinách. Reedukace dyskalkulie probíhala individuálně. S dětmi pracovala p. učitelka I. Bukovjanová, S. Macková, G. Grodzová, L. Janotová a J. Šmídová. Učebna dys v druţině byla letos málo vyuţívaná, výuka většinou probíhala v běţných třídách, kde p. učitelky měly moţnost vyuţít nových vzdělávacích programů na interaktivní tabuli a tím výuku zpestřit. Pomůcky a pracovní materiál se postupně doplňovaly podle potřeb ţáků a návrhu PPP. Dyslektické asistentky konzultovaly nápravnou péči s rodiči ţáků. Rodiče měli moţnost po celý školní rok navštívit jednotlivé hodiny reedukace tak, jak to PPP doporučuje. Bohuţel této nabídky vyuţívá jen málo rodičů. Ţákům, kterým byla během školní docházky ukončena nápravná péče, byla při výuce českého jazyka a cizích jazyků věnována individuální péče ze strany vyučujících, kteří podle potřeby spolupracovali s dyslektickými asistentkami. Spolupráce s PPP v Novém Jičíně je na velice dobré úrovni. V tomto školním roce proběhla ze strany poradny na naší škole jedna kontrola, která se zaměřila na kvalitu reedukační péče, plnění individuálních vzdělávacích plánů a na integraci dětí s VPU. V souvislosti s integrací tělesně postiţených ţáků škola spolupracuje také se Speciálně pedagogickým centrem v Novém Jičíně při ZŠ a MŠ speciální, Komenského 64 osmý ročník navštěvoval chlapec s kombinovanými vadami čtvrtý ročník chlapec tělesně postiţený, který má trvalou asistenční sluţbu se Speciálně pedagogickým centrem pro zrakově postiţené při ZŠ v Opavě, Havlíčkova 1 do druhého ročníku postoupila ţákyně se zrakovým postiţením, která je v evidenci tohoto SPC a se SPC v Ostravě Zábřehu, Kpt. Vajdy 1a jejich klient nastoupil do prvního ročníku s asistentkou pedagoga z důvodu narušeného vývoje řeči. Kompenzační pomůcky pro výuku těchto ţáků byly průběţně doplňovány. Speciálně nastavitelný stůl zapůjčilo SPC v Novém Jičíně. Vzájemná spolupráce s rodiči postiţených ţáků je velmi dobrá. Zdravotní tělesná výchova Týdně probíhala 1 vyučovací hodina zdravotní tělesné výchovy pod vedením paní učitelky Libuše Zahálkové. Na základě lékařské zprávy docházelo na cvičení 10 ţáků. Výuka probíhala děleně, tj. 2x 25 minut. 8

9 Školní druţina Do školní druţiny bylo v září 2011 přihlášeno 91 dětí v rozmezí od 1. do 3. ročníku ZŠ. Po novém roce 2012 postupně počet dětí klesal na konečných 78 v červnu Děti byly rozděleny do tří oddělení, za která zodpovídaly plným úvazkem vychovatelky Naděţda Tománková a Iveta Kovařčíková a na půl úvazku pak Marie Londýnová. Nejdůleţitější sloţky výchovné práce školní druţiny spočívaly většinou v zájmové a odpočinkové činnosti, kdy se děti realizovaly podle svých individuálních zájmů a potřeb v různých oblastech a rozvíjely tak svou osobnost. Při zájmové činnosti (ZČ) tělovýchovné byly děti prostřednictvím pohybových her, závodění a soutěţí vedeny k rozvoji tělesné zdatnosti, zdravé soutěţivosti a také k pobytu na čerstvém vzduchu. ZČ přírodovědná a ekologická vedla děti svými vycházkami, pozorováními, kvízy, soutěţemi a besedami k pěstování vztahu ke zvířatům i rostlinám, ke správnému chování v přírodě a péči o ni. Výtvarná a estetická ZČ učila děti různým technikám a rozvíjela jejich výtvarné cítění i tím, ţe se podílely na úpravě svého okolí a na výzdobě školní druţiny. Pracovní činnost vyuţíváním různých materiálů a přírodnin podporovala manuální zručnosti a dovednosti dětí. Také hudební výchova měla své místo ve ŠD děti při různých příleţitostech a soutěţích vyuţívaly své znalosti písní, či pouţívání jednoduchých hudebních nástrojů. K realizaci zájmové činnosti vyuţívaly vychovatelky podle jejího charakteru všechny prostory školní druţiny, ale i tělocvičnu nebo hřiště školy, popřípadě blízké okolí. Odpočinková a rekreační činnost ŠD zahrnovala různé smyslové a pohybové hry, kreslení, stavebnice, poslech pohádek či stolní a společenské hry a vyuţívání různých hraček. V oblasti společenské pomáhaly vychovatelky dětem vytvářet si správné mezilidské vztahy a řešit různé situace a konflikty mezi sebou, děti byly vedeny ke vhodným návykům při stolování. Při veškeré činnosti školní druţiny byly děti vedeny k udrţování pořádku ve svém okolí a ochraně majetku a zdraví svého i ostatních. Během pobytu ve ŠD měly děti moţnost přípravy na vyučování (zpracováváním svých domácích úkolů pod dohledem vychovatelky), k rozvoji rozumových schopností dětí přispívaly různé didaktické hry a vědomostní soutěţe prověřující jejich znalosti, postřeh a důvtip. Provoz školní druţiny byl zajištěn ve školní dny od 6.00 hodin do odchodu dětí do školy a pak po skončení vyučování do hodin. V prázdninových dnech, či ve dnech ředitelského volna pak druţina podle přání rodičů zajistila provoz celodenní, stejně tak v části hlavních prázdnin. 9

10 Přijímání ţáků Do školy jsou ţáci přijímáni na základě zápisu dětí do 1. tříd z našeho obvodu. Do čtvrtých a pátých tříd přicházejí někteří ţáci ze Základní školy Trnávka a ze Základní školy Mošnov. Celkem v tomto školním roce dojíţdělo do školy 75 ţáků z těchto měst a obcí: Hukvaldy 2 Frenštát pod Radhoštěm 1 Kateřinice 27 Kopřivnice 4 Mošnov 9 Ostrava 2 Rychaltice 1 Skotnice 1 Štramberk 1 Trnávka 1 Místní část Příbor-Hájov 20 CELKEM 69 V 1. ročníku bylo 9 ţáků s odročenou školní docházkou. dojíţdějící ţáci místní část Hájov; 20 Hukvaldy ; 2 Frenštát pod Radhoštěm; 1 Kateřinice; 27 Trnávka; 1 Štramberk; 1 Skotnice; 1 Rychaltice; 1 Mošnov; 9 Kopřivnice ; 4 Na osmileté Masarykovo gymnázium v Příboře byli přijati 2 ţáci z pátého ročníku. Z devátých ročníků odchází z naší školy 40 ţáků, kteří byli přijati na střední školy a střední odborná učiliště a 1 ţákyně z 8. ročníku. 10

11 název školy Masarykovo gymnázium Příbor studijní, učební obor Čtyřleté gymnázium Osmileté gymnázium počet ţáků celkem 7 2 z toho chlapců 4 1 Gymnázium Ostrava-Hrabůvka Čtyřleté gymnázium 1 1 SPŠ chemická ak. Heyrovského a Gymnázium Ostrava Aplikovaná chemie 1 1 Mendlova střední škola Nový Jičín Ekonomické lyceum 2 Zdravotnický asistent 2 Veřejnosprávní činnost 4 VOŠ, SPŠ, OA, SOU Kopřivnice Strojírenství 1 Mechanik seřizovač 2 Automechanik 1 Elektrikář 1 Nástrojař Střední škola zemědělská a lesnická Frýdek-Místek opravář zemědělských strojů 1 1 SPŠ elektrotechniky, informatiky a řemesel Frenštát p. R. Elektrikář 1 1 SŠ elektrostavební a dřevozpracující Frýdek-Místek SPŠ stavební Valašské Meziříčí SPŠ Hranice SŠ ekonomicko-podnikatelská Studénka SŠ polygrafická Olomouc SŠ pedagogická Přerov Elektrotechnik Stavitelství a architektura Hasič Obchodní akademie Reprodukční grafik Pedagogické lyceum SŠ sv. Aneţky České Odry Pedagogické lyceum 1 0 SŠ hotelnictví a gastronomie Frenštát pod Radhoštěm Gastronomie 1 Cukrář SŠ společného stravování Ostrava-Hrabůvka SŠ Šenov u Nového Jičína Kuchař-číšník Mechanik-seřizovač 1 Instalatér Celkem Umístění ţáků gymnázia 4 letá gymnázia 8 letá zdravotní ekonomické elektro chemie gastronomie grafik hasič stavitelství pedagogické veřejnosprávní činnost učební obory 11

12 Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků Tabulka prospěchu počet prospělo prospělo neprospělo 38 zahraničí ţáků s vyznamenáním celkem 1. st celkem 2. st celkem Tabulka docházky omluvených hodin celkem průměr na ţáka neomluvené hodiny celkem průměr na ţáka 2. st. 3. st. z chování 1. stupeň , , stupeň , , celkem , ,

13 Kontroly V minulém školním roce proběhly na škole tyto kontroly: Kontrola plánu výnosů a nákladů na rok 2012 Bc. Eva Srněnská MÚ Příbor Kontrola IVP ţáků s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení Mgr. Jana Sopuchová PPP Nový Jičín 12. a Prověření údajů o hospodaření za rok Placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění Bc. Eva Srněnská MÚ Příbor Jarmila Ryparová Všeobecná zdravotní pojišťovna Plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění Irena Blaţková OSSZ Nový Jičín Prověření hospodaření podle schváleného rozpočtu za 1. pololetí roku 2012 Bc. Eva Srněnská MÚ Příbor 13

14 Výsledky soutěţí a olympiád Letos jsme se zapojili do těchto soutěţí a olympiád: - olympiáda z jazyka českého - zeměpisná olympiáda - dějepisná olympiáda - Pythagoriáda 6., 7. a 8. ročník - dopravní soutěţ - recitační soutěţ - matematický a přírodovědný klokan Přehled výsledků sportovních soutěţí, kterých se účastnili ţáci naší školy: ORION florbal H III okrskové kolo Příbor bez postupu H IV okrskové kolo Příbor 1. místo okresní kolo bez postupu Halová kopaná gymnázium Příbor H III 1. místo postup okrskové kolo Odry bez postupu O zlatou píšťalku 8. a 9. ročník odbíjená vyhráli jsme 7. ročník přehazovaná vyhráli jsme 6. ročník přehazovaná prohráli jsme kontumačně 5. ročník vybíjená vyhráli jsme Celkové skóre 3 : 1 pro nás 14

15 Zumba Pro dívky 2. stupně proběhl v termínu od do dvouhodinový kurz základů zumby, který vedla naše bývalá ţákyně Renata Fialová. Lyţování v Novém Jičíně akce se zúčastnilo 35 ţáků Basketbal chlapci starší dívky mladší starší Nový Jičín 1. místo postup Bílovec 1. místo postup Nový Jičín okresní finále 2. místo Nový Jičín 1. místo postup Příbor okresní finále 1. místo postup Frýdek Místek okresní finále 2. místo Nový Jičín, okresní finále 2. místo Kopaná Chlapci H III Kopřivnice 4. místo Běh o Pohár osvobození města Příbora obhájili jsme 1. místo Dále se ţáci zapojili do literárních a výtvarných soutěţí. Další soutěţe a akce Soutěţe, které organizuje škola: DOREMIČKO přírodovědné soutěţe 1. stupeň drakiáda 1., 2. a 3. ročník gymnastická soutěţ 1., 2. a 3. ročník mladý básník autorská soutěţ pro 4. a 5. ročník Ceny na tyto soutěţe věnuje Školní sportovní klub. Úspěšní ţáci z přírodovědné soutěţe a ţáci, kteří nejlépe školu reprezentovali v soutěţích a olympiádách, se jiţ tradičně zúčastnili poznávacího zájezdu do Ostravy. 15

16 Další vzdělávání pedagogických pracovníků V tomto školním roce jsme se zapojili do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků účastí na akcích a kurzech KVIC v Novém Jičíně, Frýdku-Místku a Ostravě. Hlavním zaměřením dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byly kurzy ke školnímu vzdělávacímu programu, moderní a inovativní prvky ve výuce, práce s dětmi s poruchami učení, ale i oborové kurzy k jednotlivým předmětům. Vedení školy se účastnilo metodických poraden a školení ke změnám zákonů. Akce pořádané KVIC v Novém Jičíně hodnotí vyučující většinou kladně. V dalším vzdělávání pedagogických pracovníků vidí potřebnost a nutnost. Pan ředitel Drtil pracuje jako místopředseda hodnotící komise okresních matematických soutěţí. Poznatky z akcí KVIC si učitelé předávají na pravidelných metodických dnech, dále pak na zasedáních MS a PK a při vzájemných diskusích. Velmi se nám tento typ předávání zkušeností osvědčil a budeme v něm pokračovat i v příštím školním roce. Pravidelné metodické dny pořádá pro všechny vyučující i metodik prevence a metodik ICT pravidelně proškoluje vyučující na tvorbě digitálních učebních materiálů. název kurzu počet Metodická poradna pro ředitele škol 2 Vytváření příznivého klimatu ve třídě 1 Konverzační kurz anglického jazyka 3 Úvod do problematiky grafomotoriky 2 Zápis do 1. třídy ZŠ 2 Alternativní metoda psaní leváků aneb nechte leváky drápat 3 Novely zákonů 2 Efektivní vyuţití interaktivní tabule SMART 6 Splývavé čtení 1 Náslechová hodina škola pro všechny 1 Letní divadelní škola pro pedagogy ZŠ 1 Odpady a obaly 1 Konference prevence Malenovice 1 Pro příští školní rok vidíme nutnost většího zapojení pedagogů do dalšího vzdělávání především na týmovou spolupráci, nové formy práce, osobnostní a sociální výchovu, práce s handicapovaným dítětem, školní management a samozřejmě jazykové vzdělávání, multikulturní výchovu. Nadále si budou učitelé zkušenosti předávat na společných schůzkách, při vzájemných hospitacích tak, aby je vyuţili především směrem k dětem ve vyučovacím procesu. 16

17 Prevence sociálně patologických jevů Na škole je metodikem prevence paní učitelka Vladislava Strnadová, má ukončeno studium k výkonu specializačních činnosti pro metodiky prevence. Loňský školní rok byl dosti obtíţný z pohledu práce se 6. ročníky. Pracovali jsme s velmi obtíţnými kolektivy, těţká byla i spolupráce s rodinami. Řešili jsme záškoláctví, nevhodné chování agrese, vztahy v rodinách, nepřipravenost dětí na vyučování apod. Problémy s drogami se nevyskytly. Jako kaţdý rok, tak i tento byl rozdělen preventivní program na několik částí. 1. Ţáci Ve školním roce 2011/2012 jsme se rozhodli pro spolupráci se společností RENARKON CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE a objednali jsme pro všechny ţáky program BUĎ O. K. V průběhu školního roku dojíţděli zaměstnanci spol. Renarkon do naší školy a pracovali s dětmi v různých oblastech. Například: 1. stupeň: Adaptace a aklimatizování se na školu, týmovou spolupráci ve třídě a ztotoţnění se s rolí školáka. Školní kolektiv, uvědomění si role já vs. spoluţáci, upevnění vazeb mezi ţáky. Sebepoznání, rozlišení lidských vlastností a praktický nácvik různých modelů chování. Spektrum volnočasových aktivit a motivaci ke smysluplnému vyuţití volného času. Podpora sebeuvědomění, schopnosti navazování vztahů a utváření si postojů k druhým. Konfrontace reálného světa s virtuálním, poukázání na jeho nebezpečnost. Ţivot zkrátka není film. Rozvoj schopností konstruktivní komunikace, řešení problému a dosaţení kompromisu za pouţití modelové situace. Základní otázky zdravého ţivotního stylu, rozpoznání škodlivých jevů a vštěpení zdravých návyků. 2. stupeň: Komunikace a vztahy ve třídě komunikace, paraskupinky, konflikty. Problematika šikany co je šikana, jak se projevuje, jak se mohu bránit. Drogy a já, postoje k drogám, legislativa. Ve škole s námi také spolupracovala Městská Policie Příbor, Policie ČR, Hasiči Nový Jičín. Ţáci se svými učiteli absolvovali přednášky v Novém Jičíně, které pro ně připravila Preventivní skupina při Policii ČR. Během celého školního roku pak učitelé probírali se svými ţáky aktuální situace, řešili problematické jevy. Věnovali se těmto tématům v různých předmětech, nejvíce na třídnických hodinách, na 2. stupni pak hlavně ve Výchově ke zdraví, ve Výchově k občanství. Především se ale snaţíme situace řešit ihned. Naše škola je jiţ 19 let zapojena do hnutí STONOŢKA, aneb hnutí Na vlastních nohou. Děti v rámci tohoto hnutí pořádají jednou za rok hlavní tzv. Stonoţkový týden, ve kterém všichni malují přáníčka určená k prodeji po celém světě. Dále pak organizují celou řadu soutěţí, zajímavých akcí, jejichţ cílem je získání co největšího 17

18 obnosu peněz. Tyto pak zasíláme patronce celého hnutí paní Běle Gran Jensen. Více k tomuto tématu na Při akcích, které organizují právě a hlavně jen děti se ukazuje, jak schopní bývají ti, kteří se jinak ve škole nemohou prosazovat. I tuto aktivitu shledáváme velmi důleţitou v preventivní strategii. Jiţ 9 let se koná před Vánoci ve školní jídelně Vánoční koncert. Je to velmi oblíbená akce, kdy jídelna opravdu praská ve švech. Nikdy nechybí společné zpívání, vystupují téměř všichni, koncert je velmi aktivní, ve smyslu zapojení všech vystupujících i veřejnosti. Proţíváme nefalšovaný pocit sounáleţitosti. Samozřejmostí jsou rovněţ společně vymýšlené a propracované projektové dny Den Evropy, Den zdraví, Den her, Dětský den, Den Země. Hojně se účastníme exkurzí, máme vypracovaný plán, aby se kaţdý ročník dostal na řadu. Nezapomínáme ani na kulturu rádi jezdíme do divadla. KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ JE VEDENO V DENÍKU ŠKOLNÍHO METODIKA. 2. Rodiče Na rodiče samozřejmě nezapomínáme. V oblasti primární prevence je zajištěn pro rodiče informační servis: Seznámení se s preventivním týmem (osobně na třídních schůzkách 1. ročníky v září, ostatní prostřednictvím třídních učitelů a dopisu od metodika prevence v říjnu), se strategií, školním řádem, se stránkami školy, konzultační hodiny preventivního týmu, v průběhu roku přednášková činnost. Poskytnutí adresáře poskytovatelů sluţeb, např. problematika zvládání neţádoucího chování u dětí. Písemná sdělení rodičům. Distribuce informačních materiálů. Články v Měsíčníku města Příbora. Podpora a rozvoj aktivní formy spolupráce s rodiči: Přímá účast rodičů na preventivní strategii školy (Školská rada, třídní schůzky, mimořádné třídní schůzky) Školní akce určené pro rodiče s dětmi (společné třídní schůzky, drakiáda, vystoupení pro veřejnost, akce jednotlivých tříd pro rodiče, Den otevřených dveří, Den dětí aktivita rodičů, loučení s 9. ročníky, Vánoční koncert) Přednášková činnost metodik prevence, téma dle potřeby (např. Facebook, Šikana, Počítač a moje dítě) V oblasti sekundární prevence nabízíme pomoc rodičům (mimo rámec školy). 3. Pedagogičtí pracovníci V průběhu školního roku dochází k poradám, setkáním, konzultacím, jejichţ cílem je jediné poradit se, pomoci si, prodiskutovat problémy, které trápí učitele, ţáky, rodiče. Jinými slovy naučit se spolu komunikovat. Minimální preventivní program byl vytvořen a fungoval na základě zpětných vazeb (spolutvorba s kolegy, podněty od dětí, od rodičů) a pevně věříme, ţe tímto způsobem můţeme dosáhnout toho, aby byly děti spokojenější. Můţeme ve škole nastolit lepší atmosféru, můţeme pomoci rodině, rodina můţe pomoci nám i sobě. Domníváme se, ţe dnešní škola není jen o informacích, které by měla dětem nabízet samozřejmě, především by měla být škola místem, kde se lidé učí vzájemně spolu ţít. V duchu hesla - ŠKOLA ZÁKLAD ŢIVOTA. Měli bychom si být plně vědomi toho, jak velké škody můţe napáchat poníţení, fyzické či psychické týrání, jak těţko jdou některé věci napravovat. Chtěli bychom především dětem umoţnit co nejlepší a nejbezpečnější cestu školními léty, aby tak byli co nejlépe připraveni na tu svou ţivotní pouť. 18

19 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Příspěvek zřizovatele na provoz ROK 2011 náklady výnosy hospodářský výsledek HLAVNÍ ČINNOST ,71Kč ,90 Kč VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST ,99 Kč ,- Kč ,20 Kč Příspěvek na přímé náklady na vzdělávání Krajský úřad Moravskoslezského kraje ROK 2011 náklady výnosy ,20 Kč ,20 Kč Příspěvek zřizovatele na provoz ROK 2012 náklady výnosy hospodářský výsledek HLAVNÍ ČINNOST ,65 Kč ,08 Kč VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST ,87 Kč ,- Kč ,56 Kč Příspěvek na přímé náklady na vzdělávání Krajský úřad Moravskoslezského kraje ROK 2012 náklady Výnosy ,82 Kč ,82 Kč 19

20 Na škole pracují dva odborové svazy ZO ČMOS pedagogických pracovníků a ZO ČMOS nepedagogických pracovníků. Kaţdoročně sestavujeme kolektivní smlouvu pro kalendářní rok, návrh čerpání FKSP. V rozpočtu FKSP je vyčleněna částka pro odborovou organizaci, zaměstnancům přispíváme na penzijní připojištění. Školní rok 2011/2012 byl na Základní škole Npor. Loma v Příboře úspěšně zakončen 29. června 2012 rozhlasovou relací ředitele školy, v níţ byli vyhodnoceni nejlepší ţáci školy, kteří byli při slavnostním předání vysvědčení odměněni věcnou cenou. Školní rok proběhl v pořádku, ve všech předmětech bylo splněno základní učivo podle osnov. V příštím školním roce pokračujeme ve výuce ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, Svět pro děti, č. j. 284/2008. Budeme opět klást důraz na další zkvalitňování výchovně vzdělávací práce posílením nových forem práce, informativní výchovou, motivací. Nepůjde jen o předávání poznatků, ale hledání a objevování poznatků na základě vlastní činnosti. Půjde o vytváření prostoru pro ţáky. Nebudeme klást důraz jen na vnější kázeň, ale i na vnitřní. Ţákům nabídneme škálu volitelných předmětů, po vyučování budeme nadále propůjčovat prostory školy pro práci zájmových krouţků, tělovýchovný areál pro oddíl basketbalu a pro další sportovní aktivity. Pravidelně budeme pořádat akce pro ţáky: Den her, lyţařský kurz, návštěva divadel, hudebních a literárních pořadů, muzeí, historické exkurze, akce ke Dni Země, Den zdraví, Den dětí a sportovní den. Dále to budou akce: stonoţkový týden, běh O pohár osvobození města Příbora. V příštím školním roce oslavíme 30. výročí od zahájení výuky na škole. Na škole bude pracovat ţákovský parlament. V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků budeme zkvalitňovat účast pedagogů podle potřeby školy, především v oblasti práce s ţáky se SPU, handicapovanými ţáky. Vedení školy se zapojí do aktivního vzdělávání v oblasti školského managementu. Nadále budeme pokračovat v organizaci vzájemných hospitací a školení vyučujících na počítačích především v programu Bakaláři a tvorba digitálních učebních materiálů. Mgr. Ján Drtil ředitel školy Přílohami výroční zprávy jsou články z akcí školy. 20

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 9/ schváleno školskou radou dne: Charakteristika školy název školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 50 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 008/009 schváleno školskou radou dne: 0.0.009 Charakteristika školy název

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

1. ZÁKLADNÍ ZÁMĚRY ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

1. ZÁKLADNÍ ZÁMĚRY ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola ZŠ Npor. Loma, šk. rok 2011/2012 1. ZÁKLADNÍ ZÁMĚRY ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Minimální preventivní program vychází z hlavních cílů Školní preventivní strategie.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 schváleno školskou radou dne: 2.10.2014 1 Charakteristika školy

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Minimální preventivní program Školní rok 2008/2009-1 - Součástí základní školy v Modřicích je školní druţina, školní jídelna a odloučeným

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12 Výchovné poradenství Výchovná poradkyně Miluše Šafářová poskytovala po celý školní rok odbornou pomoc učitelům, žákům a jejich rodičům především v těchto oblastech: 1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 za školní rok 2007/2008 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

7. Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

7. Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Přehled pracovníků školy 3. 1. Pracovníci provozu 3. 2. Školní výdejna stravy 3. 3. Pedagogičtí pracovníci 4. Nabídka nepov. a pov. vol.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram Nečín 70, PSČ 262 13, č.ú. 181 352 135/0300 IČO 75033631, e-mail: zs.necin@seznam.cz, tel. 318/588186 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

ICT plán. na roky 2015 a 2016

ICT plán. na roky 2015 a 2016 ICT plán na roky 2015 a 2016 1 Úvod ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 30799/2005-551. ICT plán je zpracován na období 2 let. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace Janov nad Nisou č.p. 374 Tel: 483 380 045, email: zsjanovjbc@volny.cz, web: www.zsjanovjbc.com VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Identifikátor: 600 016 935 Termín konání inspekce: 7. - 8. a 12. - 13. únor

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Základní škola pro ţáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 ZŠ pro ţáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1, 541 03 e-mail:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ a MŠ Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní program EO vzdělávání, výchovy a osvěty l. Pracovníci pověření koordinací EO p. Ing. Plačková, p. Mgr. Lišková A VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLE

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více