PLÁN PRÁCE SŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN PRÁCE SŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015"

Transkript

1 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE SŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Ostrava-Poruba Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ 1

2 Úvodem Systém organizace školního roku 2014/2015 slouží pouze pro potřebu pracovníků SŠ, pro jejich snazší orientaci při plnění úkolů výchovně-vzdělávací práce. Pokud během školního roku dojde ke změnám zákonů a vyhlášek v oblasti výuky na SŠ a ekonomiky SŠ, přizpůsobí jednotlivé úseky svou činnost a plnění novým vyhláškám a zákonům. Rozdělovník ředitel SŠ ZŘTV ZŘPV ZV ČMOS PŠ - PaedDr. Šalonková, PhDr. Kubečková Nezávislá odborová organizace Mgr. Válková První odborová organizace- Mgr. Štula SOV - O. Jeremiáše SOV Luna informační místnost teoretického vyučování EÚ SOV Polská 8 odloučené pracoviště Polská 6/1543 2

3 Obsah KONCEPČNÍ ZÁMĚRY PRO OBDOBÍ HLAVNÍ CÍLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/ ÚKOLY... 6 ŘÍZENÍ ŠKOLY ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 / STÁTNÍ SVÁTKY ČR A JINÉ VÝZNAMNÉ DNY KLASIFIKAČNÍ KONFERENCE A PEDAGOGICKÉ RADY KONZULTAČNÍ HODINY S RODIČI, DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/ OBORY VZDĚLÁNÍ A POČTY ŽÁKŮ PRACOVNÍCI SŠ ODBORNÝ VÝCVIK TEORETICKÁ VÝUKA, TŘÍDNÍ A ZASTUPUJÍCÍ UČITELÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ ČASOVÝ ROZVRH TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ JE NÁSLEDUJÍCÍ: ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE (ORIENTAČNÍ TERMÍNY) AKTIVAČNÍ TRENDY SŠ BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, SOUTĚŽE ATD MATURITNÍ A ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY (ZZ) PORADNÍ A METODICKÉ ORGÁNY ŘEDITELE ŠKOLY PŘEDMĚTOVÉ KOMISE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLY ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PSYCHOLOG ŠKOLY ŠKOLNÍ KOORDINÁTOR ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY METODIK INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE SPRÁVCE SÍTĚ PRACOVNÍ PORADY ÚSEKŮ SŠ PLÁN KONTROL A HOSPITACÍ SPRÁVCOVSTVÍ UČEBEN SPRÁVCI KABINETŮ, SKLADŮ A SBÍREK UČITELÉ ODBORNÉHO VÝCVIKU

4 Koncepční záměry pro období udržovat naplněnost školy - zajišťovat vysokou teoretickou a praktickou připravenost žáků školy v souladu se stanoveným profilem absolventa - všestrannou péčí o rozvoj osobnosti žáků z nich vychovávat zdravé a sebevědomé mladé lidi, připravené pro samostatný aktivní život ve společnosti - zabezpečovat multikulturní výchovu žáků s důrazem na výchovu k toleranci, k pozitivnímu postoji k minoritám a lidem různých národností, náboženství, kultur a proti rasismu - zabezpečovat podmínky integrovaného vzdělání žáků se zdravotním postižením, respektive speciálními vzdělávacími potřebami - věnovat náležitou pozornost optimalizaci sociálně psychologického prostředí školy, všestrannému rozvoji osobnosti žáků - důsledně uplatňovat pokyn ministra školství k prevenci zneužívání návykových látek a ostatních sociálně patologických jevů ve škole, jako jsou např. šikanování, vandalismus, brutalita, rasismus, kriminalita - dosáhnout otevřené, klidné, sdílné atmosféry ve škole, budované na partnerských vztazích mezi učiteli a žáky, na toleranci, vzájemné úctě a pocitu zodpovědnosti - ve vyučování rozvíjet samostatnost, aktivitu při osvojování vědomostí, dovedností a návyků, tvořivé myšlení žáků, jejich vnitřní motivaci založenou na zájmu o zvolený obor - usilovat o úzké propojení školy se životem a výchovně vzdělávacího procesu s praxí - průběžně doplňovat vybavení školy tak, aby byla zajišťována kvalita a efektivnost výuky všech předmětů; vybavení školy přiměřeným způsobem modernizovat - trvale sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a ovlivňovat její růst pomocí podpory dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - vytvářet přátelskou pracovní atmosféru v pracovním kolektivu, podporovat iniciativu, oceňovat kvalitní práci, posilovat pocit zodpovědnosti za práci školy jako celku - rozšiřovat a posilovat spolupráci a výměnu zkušeností se školami podobného odborného zaměření v ČR a státech EU; jedná se o následující školy v ČR: SŠ obchodu a služeb, K. Světlé 2, Jihlava SŠ potravinářská a služeb, Charbulova 106, Brno SŠ oděvní a služeb, Tyršova 8744, Vizovice Střední škola Kpt. Jasioka, Havířov SŠ obchodu, služeb a podnikání, Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice SŠ gastronomie a služeb, tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek V zahraničí se jedná o tyto školy: Spojená škola, Hlavná 2, Žilina ZS ponadgymnazialnych nr. 2, ul. Frysztacka, Cieszyn ZS Technicznych i Ogólnoksztalcacych, nr. 3, im Eduarda Abramowskiego, ul. Harczerzy Wrzesnia 1939, nr. 2., PSČ , Katowice-Piotrowice 4

5 - zdokonalovat řídicí činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků školy na řízení, zlepšování práce školy - v kontrolní činnosti usilovat o objektivní hodnocení výsledků vzdělání - zajišťovat ekonomickou prosperitu školy - zdokonalovat a hledat nové formy doplňkové činnosti - zlepšovat efektivní systémy komunikace a výměny informací - budovat silnou pozitivní image školy - spolupracovat s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje odborem školství, mládeže a tělovýchovy, Českou školní inspekcí Ostrava, úřady práce, Úřadem městského obvodu Ostrava-Poruba a ostatními sociálními partnery - zvelebovat v rámci finančních možností budovy školy, popřípadě jejich okolí - rozšiřovat nabídku školy o nové perspektivní obory vzdělání ve spolupráci s Úřadem práce v Ostravě a Informačním a poradenským střediskem pro volbu a změnu povolání - zvyšovat pedagogickou a odbornou způsobilost členů pedagogického sboru - zdokonalovat řídicí a organizátorskou činnost vedení školy - spolupracovat s firmami zabezpečujícími odborný výcvik žáků - kontrolní a autoevaluační činností trvale usilovat o objektivní hodnocení jednotlivců, kolektivu zaměstnanců i žáků zejména ve výchovně vzdělávací oblasti a přijímat konkrétní a kontrolovatelná řešení s příslušnými opatřeními - rozvíjet centrum celoživotního učení Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ 1. Hlavní cíle ve školním roce 2014/ Všestrannou péčí o rozvoj osobnosti vychovávat zdravé a sebevědomé mladé lidi, připravené pro aktivní život 2. Upřednostnění týmové práce 3. Efektivní systémy komunikace a výměny informací 4. Zajištění ekonomické prosperity školy 5. Osobní odpovědnost každého pracovníka na výsledcích školy 6. Zvyšování profesní kvality všech spolupracovníků školy 7. Budování silné pozitivní image školy 8. Propagace a angažovanost školy 9. Zdokonalování a hledání nových forem doplňkové činnosti 10. Nábor nových žáků pro školní rok 2015/ Zdokonalování spolupráce třídního učitele a učitele odborného výcviku 12. Zajištění výkonnějších počítačů pro výuku v počítačové učebně 13. Zdokonalení práce třídního učitele se třídou 14. Zajištění výchovně vzdělávacích akcí pro žáky a studenty mimo vyučování 15. Spolupráce s odbory 16. Spolupráce s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje odborem školství, mládeže a tělovýchovy, Českou školní inspekcí Ostrava, úřady práce, Úřadem městského obvodu Ostrava-Poruba, pedagogickopsychologickou poradnou a sociálními partnery 5

6 17. Zajištění a spolupráce se sponzory 18. Efektivní zajištění spolupráce se Společností rodičů a přátel školy 19. Zvelebování budov školy v rámci finančních možností 20. Spolupráce se Studentskou radou školy 21. Rozvoj klíčových dovedností pedagogických pracovníků 22. Zvyšování odbornosti učitelů exkurze ve výrobních závodech 23. Spolupráce se Školskou radou 24. Zkvalitnění a posilování jazykového vzdělávání a. Podpora jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků b. Zlepšení jazykových dovedností žáků 25. Podporování inovativních metod ve výuce s využitím ICT 26. Vytváření a zavádění nových vzdělávacích programů dle potřeb trhu práce a inovace stávajících vzdělávacích programů 27. Rozvoj kompetencí učitelů odborných předmětů 28. Spolupráce školy se zaměstnavateli 29. Práce na projektu EU Peníze středním školám (Šablony) - udržitelnost projektu 30. Příprava a realizace projektu mobilit v rámci programu Erasmus + pro obor vzdělání Podnikání a Prodavač 31. Nabídka různých typů celoživotního vzdělávání Úkoly 1. Úzká spolupráce oborů vzdělání Fotograf, Aranžér Zodpovídají: Ing. Baričák, VUOV Termín: školní rok 2014/ Zabezpečit prohloubení účasti školy ve vzdělávacích programech Evropské unie Erasmus + (Leonardo, Sokrates) Zodpovídají: Mgr.Jan Nikel, Ing. Zemková Termín: úkol trvalý 3. Efektivně řešit omluvenou a neomluvenou absenci žáků jednotlivých tříd v souladu s metodickým pokynem MŠMT ČR čj / ze dne k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví Zodpovídají: třídní učitelé, vyučující, pedagogická rada, výchovná komise Termín: úkol trvalý 4. Zvyšovat pedagogickou a odbornou způsobilost členů pedagogického sboru zkvalitněním činnosti předmětových komisí, včetně vzájemných hospitací učitelů a hospitační činnosti ředitele školy a jeho zástupců Zodpovídají: ředitel školy a jeho zástupci Termín: úkol trvalý 5. Od listopadu 2014 zahájit nábor žáků ZŠ do I. ročníku pro školní rok 2015/2016 Zodpovídají: zástupci ředitele, výchovný poradce, pověření učitelé Termín:

7 6. Zabezpečovat propagaci výsledků činnosti školy v masmédiích. Do propagace školy na veřejnosti zapojovat všechny členy pedagogického sboru a ostatní zaměstnance Zodpovídají: ředitel školy, zástupci ředitele Termín: úkol trvalý 7. Zabezpečit multikulturní výchovu žáků s důrazem na výchovu k toleranci, k pozitivnímu postoji k minoritám a k lidem různých národností, náboženství, kultur a proti rasismu. K tomu využívat v dostatečné míře stávající učební osnovy, ve kterých je multikulturní výchova zřetelně prezentována. Dodržovat metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č.j / ze dne Zodpovídají: všichni učitelé Termín: úkol trvalý 8. Respektovat v každodenní výchovně vzdělávací činnosti Úmluvu o právech dítěte přijatou Valným shromážděním OSN dne , která je součástí právního řádu České republiky (viz článek 10 ústavního zákona č. 1/1993 Sb. Ústavy České republiky) Zodpovídají: všichni učitelé Termín: úkol trvalý 9. Zabezpečit podmínky integrovaného vzdělání žáků se zdravotním postižením, resp. žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle metodického pokynu k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení čj /98. Zodpovídají: ředitel školy a jeho zástupci ve spolupráci s výchovným poradcem, vedoucími předmětových komisí a ostatními učiteli Termín: úkol trvalý 10. Věnovat náležitou pozornost optimalizaci sociálně psychického prostředí školy, všestrannému rozvoji osobnosti žáků, zvýšenou pozornost věnovat žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním utvářet požadované mravní vlastnosti žáků s důrazem na vztah učitel žák ve spolupráci s výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídními učiteli a rodiči průběžně vyhodnocovat a řešit studijní, výchovné, osobní a rodinné problémy žáků ve spolupráci s výchovnou komisí řešit v souladu s metodickým pokynem MŠMT ČR čj / ze dne jednotný postup při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (absenci) žáků Zodpovídají: výchovný poradce, výchovná komise, třídní učitelé, všichni vyučující Termín: úkol trvalý 11. Sledovat projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociálně patologické jevy (šikanování, vandalismus, brutalita, rasismus, kriminalita) a přijímat účinná opatření Zodpovídají: výchovný poradce, třídní učitelé, všichni vyučující, školní metodik prevence Termín: úkol trvalý 12. Připravovat a realizovat preventivní osvětové a konzultační akce v oblasti zneužívání návykových látek Zodpovídají: zástupci ředitele, školní metodik prevence, třídní učitel Termín: úkol trvalý 13. Vedoucí předmětových komisí vypracují plán práce a hlavních úkolů komise včetně časového rozvrhu schůze komise Zodpovídají: vedoucí předmětových komisí Termín:

8 Řízení školy Činnost školy se řídí obecně závaznými předpisy, které se týkají přípravy mládeže pro výkon odborných činností. Základními předpisy jsou zejména: zákon č. 561/2004 Sb., č. 49/2009 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyhláška MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů vyhláška MŠMT ČR č. 672/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 442/1991 Sb. o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů - 36/2014 vyhláška MŠMT ČR č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů vyhláška MŠMT ČR č. 17/2005 Sb. o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonů inspekční činnosti, ve znění pozdějších předpisů vyhláška MŠMT ČR č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů vyhláška MŠMT ČR č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných vyhláška MŠMT ČR č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů vyhláška MŠMT ČR č. 374/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vyhláška MŠMT ČR č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí vyhláška 2/2006 Sb., 323/20008 Sb., 29/2010 zákon č. 242/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů zákon č. 243/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vyhláška MŠMT ČR č. 329/2013 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků zákon č. 189/2008 Sb. o uznání odborné kvalifikace vyhláška MŠMT ČR č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním vzdělávání a jeho způsobu ukončení, ve znění pozdějších předpisů vyhláška MŠMT ČR č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve SŠ maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů, 173/2014 vyhláška MŠMT ČR č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení nařízení vlády č. 273/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti nařízení vlády 211/2010 Sb. o soustavě oborů ve znění pozdějších předpisů NV 107/2014 vyhlášky 47/2005 Sb. o ukončování studia závěrečnou zkouškou ve znění pozdějších předpisů, 36/2014 Nařízení vlády 170/2014 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamů o úrazu 8

9 1. Seznam platných tiskopisů povinné dokumentace škol je uveden v 28 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 2. Úřední dokumenty vydávané školou se opatří otiskem kulatého razítka školy s malým státním znakem České republiky a názvem školy shodným s názvem vedeném v Rozhodnutí a zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení. Náležitosti a užití razítka se řídí zákonem č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů. 3. Všichni pedagogičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci školy dodržují při své činnosti obecně závazné předpisy, organizační a řídicí akty školy, zejména závěry porad vedení školy, usnesení pedagogické rady, směrnice, příkazy a sdělení ředitele školy. 4. Žáci dodržují školní řád schválený vedením školy 5. Poradními orgány ředitele školy jsou pedagogická rada, vedení školy (viz organizační řád). 6. Metodickými orgány ředitele školy jsou předmětové komise, metodická komise a uvádějící učitelé (viz organizační řád). 7. Vnitřní kontrolní systém ředitele školy zahrnuje činnosti následujících oblastí: 1. porada vedení 2. hospitace ředitele školy nebo zástupců ve vyučování 3. kontroly ředitele školy a jeho zástupců 4. vyřizování stížností, podnětů a upozornění rodičů žáků či plnoletých žáků 5. připomínky, stížnosti a doporučení vzešlé z jednání Studentské rady školy 6. dotazníkové zjištění názorů žáků a studentů 7. Školská rada 2. Organizace školního roku 2014 / 2015 je dle vyhlášky č. 16/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů následující: - zahájení školního roku pondělí podzimní prázdniny pondělí a středa vánoční prázdniny pondělí pátek (vyučování začne v pondělí ) - konec l. pololetí a vydávání vysvědčení čtvrtek pololetní prázdniny pátek jarní prázdniny velikonoční prázdniny čtvrtek a pátek konec školního roku úterý hlavní prázdniny středa pondělí (vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý ) Ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, může ředitel SŠ vyhlásit pro žáky volné dny, nejvíce však 5 dnů ve školním roce ( 24, odst. 2, zákona 561/2004 Sb.). 9

10 3. Státní svátky ČR a jiné významné dny Součástí všeobecného vzdělávání žáků je i povědomí o státních svátcích a významných dnech. Vhodné využití státních svátků a významných dnů může přispět k vytvoření klíčových kompetencí žáků při realizaci rámcových vzdělávacích programů. Zákon č. 245/2000 Sb. o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu: Státní svátky ČR 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu 8. květen - Den vítězství 5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 6. červenec - Den upálení Mistra Jana Husa 28. září - Den české státnosti 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii Ostatní svátky 1. leden - Nový rok 21. dubna - Velikonoční pondělí 1. květen - Svátek práce 24. prosinec - Štědrý den 25. prosinec - 1. svátek vánoční 26. prosinec - 2. svátek vánoční Významné dny ČR 16. leden - Den památky Jana Palacha 27. leden - Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 8. březen - Mezinárodní den žen 12. březen - Den přístupu ČR k Severoatlantické smlouvě (NATO) 28. březen - Den narození Jana Ámose Komenského 7. duben - Den vzdělanosti 5. květen - Květnové povstání českého lidu 15. květen - Den rodin 10. červen - Vyhlazení obce Lidice 27. červen - Den památky obětí komunistického režimu 11. listopad - Den válečných veteránů 4. Klasifikační konference a pedagogické rady Hlavní budova Ostrava-Poruba, Příčná za 1. čtvrtletí školního roku za 1. pololetí školního roku (čtvrtek) za 3. čtvrtletí školního roku za 2. pololetí školního roku (mimo absolventské ročníky) Odloučené pracoviště Ostrava-Poruba, Polská 1543/ za 1. čtvrtletí školního roku za 1. pololetí školního roku za 3. čtvrtletí školního roku za 2. pololetí školního roku (mimo absolventské ročníky) 10

11 5. Konzultační hodiny s rodiči, dny otevřených dveří Hlavní budova Ostrava-Poruba, Příčná třídní schůzky všech ročníků od 16:00 do 17:30 hod Den otevřených dveří od 9:00 do 17:00 hod Den otevřených dveří od 9:00 do 17:00 hod třídní schůzky všech ročníků od 16:00 do 17:30 hod. Odloučené pracoviště Ostrava-Poruba, Polská 6 / třídní schůzky všech ročníků od 16:00 do 17:30 hod třídní schůzky všech ročníků od 16:00 do 17:30 hod. 6. Přijímací řízení pro školní rok 2015/16 středa středa čtvrtek čtvrtek I. kolo přijímacího řízení, přijímací zkoušky I. kolo přijímacího řízení pro nástavbové formy studia, přijímací zkoušky I. kolo přijímacího řízení, přijímací zkoušky I. kolo přijímacího řízení pro nástavbové formy studia, přijímací zkoušky 7. Obory vzdělání a počty žáků Hlavní budova Ostrava-Poruba, Příčná 1108 Kadeřník - 3letý ukončený výučním listem ( ročník) H/ Ekonomika a podnikání - 4letý ukončený maturitní zkouškou ( ročník) M/ Masér sportovní a rekondiční - 4letý ukončený maturitní zkouškou ( ročník) L/ Fotograf - 4letý ukončený maturitní zkouškou ( ročník) L/ Kosmetické služby - 4letý ukončený maturitní zkouškou (1. 4. ročník) L/01 89 Podnikání - 2letý ukončený maturitní zkouškou L/ (denní forma 2. ročník) Podnikání - 3letý ukončený maturitní zkouškou L/51 44 (dálková forma, dva 2. ročníky) Celkem žáků doplnit

12 Odloučené pracoviště Ostrava-Poruba, Polská 1543/6 Prodavač - 3letý ukončený výučním listem H/01 82 Aranžér - 3letý ukončený výučním listem H/01 83 Obchodník - 4letý ukončený maturitní zkouškou L/01 20 Podnikání - 2letý ukončený maturitní zkouškou (denní forma) L51 79 Podnikání - 3letý ukončený maturitní zkouškou (dálková forma) Celkem žáků Pracovníci SŠ Výchovu žáků a činnost školy zajišťuje celkem 107 pracovníků SŠ. Z toho je: 1 ředitel SŠ 1 statutární zástupce 3 zástupci ředitele 1 psycholog školy 47 učitelů 3 asistentky pedagoga 28 učitelů odborného výcviku (z toho 3 vedoucí učitelé OV) 10 technickohospodářských pracovníků 13 dělníků V letošním školním roce, vzhledem k zařazení žáka s vývojovou poruchou - autismus (F4), je k pedagogickým pracovníkům přiřazena asistentka Charlotte Horutová K žákyni se sluchovou vadou ve třídě H3B je k pedagogickým pracovníkům přiřazena asistentka Eva Argalášová, DiS. Kristýna Ondrejová, asistentka, je přiřazena k žákyni s těžkým tělesným postižením ve třídě A1 9. Odborný výcvik Praktická výuka a odborný výcvik jsou zajišťovány pro žáky všech oborů vzdělání takto: Středisko Obor vzdělání 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. celkem žáků OP1 ul. O. Jeremiáše Masér sportovní a rekondiční OP2 ul. O. Jeremiáše, Luna Kadeřník Celkem žáků na středisku OP3 ul. O. Jeremiáše Foto OP4 ul. O. Jeremiáše Kosmetické služby OP5 středisko Mojmírovců Aranžér OP6 Prodavač Obchodník Celkem žáků 653 Odborný výcvik oborů vzdělání Prodavač a Obchodník je zajišťován u těchto firem: IKEA, KAUFLAND, TESCO 12

13 10. Teoretická výuka, třídní a zastupující učitelé pro školní rok 2014/15 Hlavní budova Ostrava-Poruba, Příčná 1108 p.č. třída číslo uč. poč. žáků třídní učitel č. klap. zastupující třídní učitel č. klap. 1. H1A Mgr. Kojdecká Jarmila 173 Mgr. Ferenčíková Marta H1B Mgr. Nesrstová Kateřina 181 Mgr.Bartošicová Pavla F Mgr. Svěchovský Adam 173 Mgr. Koláč Daniel 170 PaedDr.Šalonková 4. K Mgr. Jeřábková Jana 173 Bohumíra M Mgr. Matějů Jan 175 Mgr.Besta Rostislav EP Ing. Zmudová Renáta 171 Mgr. Dostálová Pavlína PS2A Mgr. Czerný Marek 173 Mgr.Dudková Radmila PDN2A 25 Mgr. Zapletal Pavel 182 Mgr. Glacová Monika PDN2B 19 Mgr. Glacová Monika 174 Mgr. Zapletal Pavel H2A Mgr. Ferenčíková Marta 172 Mgr. Kojdecká Jarmila H2B Mgr.Bartošicová Pavla 181 Mgr. Nesrstová Kateřina F Mgr.Havlasová Kateřina 174 Mgr.Švábová Martina K2 211/ Mgr. Zychová Martina 181 Mgr.Figurová Lenka M Mgr.Besta Rostislav 172 Mgr. Matějů Jan EP Mgr. Dostálová Pavlína 177 Ing. Zmudová Renáta H3A Mgr.Křižáková Renáta 174 Mgr.Bedrlíková Karla H3B Mgr.Bedrlíková Karla 177 Mgr.Křižáková Renáta F Mgr.Švábová Martina 171 Mgr.Havlasová Kateřina K Mgr.Figurová Lenka 175 Mgr. Zychová Martina M Mgr.Boudová Barbora 173 Mgr.Pupakisová Helena EP Mgr. Koláč Daniel 170 Mgr. Svěchovský Adam F Mgr.Dudková Radmila 172 Mgr. Czerný Marek K PaedDr.Šalonková Bohumíra 172 Mgr. Jeřábková Jana M Mgr.Pupakisová Helena 173 Mgr.Boudová Barbora EP Ing. Jacháčková Yweta 174 Mgr. Glacová Monika CELKEM 622 POČTY ŽÁKŮ ZAPSANÉ U dálkového studia se v odpoledních hodinách učebny mění dle rozvrhu. Teoretická výuka probíhá 5 dnů (pondělí pátek) podle rozvrhu. Třídnické hodiny se konají jednou měsíčně (v termínu dle potřeby třídních učitelů) se zápisem do třídní knihy a nejméně týden před konáním TH se zápisem do vyvěšeného plánu ve sborovně. 13

14 Odloučené pracoviště Ostrava-Poruba, Polská 1543/6 p. číslo poč. č. třída uč. žáků třídní učitel zastupující třídní učitel 1. A1 Š1 34 Mgr. Huberová Hana Mgr. Boháčová Simona 2. P Mgr.Válková Helena PhDr. Kubečková Taťana 3. PS1A Mgr.Ganobčíková Šárka PaedDr. Mojáková Věra 4. PS1B PaedDr. Mojáková Věra Mgr.Ganobčíková Šárka 5. PDN1A Mgr. Pchálková Lenka Mgr. Lukášová Dana 6. PDN1B Mgr. Albrechtová Eva Ing. Andrejková Hana 7. PDN1C Ing. Zemková Milada Mgr. Roztočilová Ivana A2 Š1 25 Mgr. Bělová Alena Mgr. Huberová Hana 9. P Mgr. Tvrdá Marcela PaedDr. Šráčková Jana 10. PS2B Ing. Moravcová Iva Mgr. Střelecký Roman 11. PDN2C Ing. Andrejková Hana Mgr. Pchálková Lenka AP3A Mgr. Střelecký Roman Mgr. Tvrdá Marcela 13. AP3B Mgr. Roztočilová Ivana Mgr. Albrechtová Eva 14. PDN3A Mgr. Lukášová Dana Ing. Zemková Milada PhDr. Kubečková 15. PDN3B Taťana Mgr. Tomoszek Karel O Mgr. Tomoszek Karel Mgr.Válková Helena 20 Celkem 441 Teoretická výuka probíhá 5 dnů (pondělí pátek) podle rozvrhu. Třídnické hodiny se konají jednou měsíčně (v termínu dle potřeby třídních učitelů) se zápisem do třídní knihy a nejméně týden před konáním TH se zápisem do vyvěšeného plánu ve sborovně. 14

15 11. Časový rozvrh teoretického vyučování je následující: 0. hodina 07:10-07:55 hod. 1. hodina 08:00-08:45 hod. 2. hodina 08:50-09:35 hod. 3. hodina 09:45-10:30 hod. 4. hodina 10:40-11:25 hod. 5. hodina 11:45-12:30 hod. 6. hodina 12:40-13:25 hod. 7. hodina 13:30-14:15 hod. 8. hodina 14:20-15:05 hod. 9. hodina 15:10-15:55 hod. 10. hodina 16:00-16:45 hod. 11. hodina 16:55-17:40 hod. 12. hodina 17:45-18:30 hod. Pracovní doba učitelů je od 7:00 do 15:30 hodin - v případě odpolední výuky je dána rozvrhem vyučování. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni být 15 minut před zahájením vyučování daným organizací výuky školního roku 2014/2015 na pracovišti. 12. Školní poradenské pracoviště Hlavní budova Ostrava-Poruba, Příčná 1108 Řídí se metodickými pokyny MŠMT a vychází z Plánu školní preventivní strategie. Výchovným poradcem je Mgr. Pavel Zapletal. ÚŘEDNÍ HODINY Lichý týden úterý 08:50 09:45 hod. pátek 08:50 10:30 hod. Sudý týden pondělí 11:45 12:30 hod. středa 09:45 10:30 hod. 16:00 16:45 hod. Naléhavé případy budou řešeny po domluvě i mimo úřední hodiny. Školním metodikem prevence je Mgr. Daniel Koláč ÚŘEDNÍ HODINY Lichý týden středa 11:50 12:30 hod. Sudý týden Středa 11:50 12:30 hod. Mimo úřední hodiny kdykoliv po domluvě. Odloučené pracoviště Polská 1543/6 Psycholog školy: PhDr. Jana Sitková ÚŘEDNÍ HODINY Lichý týden úterý, čtvrtek 08:00 13:00 hod. Sudý týden úterý, čtvrtek 08:00 13:00 hod. Mimo úřední hodiny kdykoliv po domluvě. 15

16 Řešení výchovných problémů: Ing. Božena Beránková Lichý týden úterý pátek ÚŘEDNÍ HODINY Sudý týden 12:00 13:30 hod. úterý 07:00 08:00 hod. pátek 12:00 13:30 hod. 07:00 08:00 hod. Mimo úřední hodiny kdykoliv po domluvě. Preventista sociálně patologických jevů: PhDr. Taťána Kubečková ÚŘEDNÍ HODINY Lichý týden Sudý týden pátek 10:40 11:25 hod. pátek 08:00 08:45 hod. Mimo úřední hodiny kdykoliv po domluvě. 13. Vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání probíhá v průběhu celého roku dle nabídky vzdělávacích zařízení akreditovaných MŠMT ČR. 14. Kulturní, společenské a sportovní akce (orientační termíny) září duben celoroční turnaj SŠ ve futsalu kulturní akce (celá SŠ + UOV) únor 2015 lyžařský kurz I. ročníků prosinec 2013 vánoční turnaj v odbíjené prosinec 2013 vánoční turnaj v ringu červen 2014 cykloturistický kurz červen 2014 turnaj v odbíjené červen 2014 turnaj v ringu 15. Aktivační trendy SŠ besedy, přednášky, exkurze, soutěže atd. Hlavní budova Ostrava-Poruba, Příčná 1108 Září adaptační kurz pro žáky 1. ročníků oborů vzdělání Fotograf, Kadeřník, Kosmetické služby, Ekonomika a podnikání, Masér sportovní a rekondiční charitativní akce Světluška školení fa Nobilis Thilia - třída M2 školení - Lymfatická drenáž (p. Blahutová) třída M3 exkurze do velkoobchodů Kamak, Alpro - třída K1 exkurze do kosmetických salónů - třída K1 školení - trvalá na řasy (Primavera Andorrana) - třída K3 exkurze žáků 1. ročníků do kadeřnických velkoskladů MJC Zlín, Prime, Šubrt exkurze žáků oboru vzdělání Fotograf do lázní Klimkovice spojená s výukou fotografie architektury návštěva výstavní expozice v galerii Gaudeamus. Exkurze pedikérských potřeb Profi nehty-třída K4 Odborná praxe v salonech K4 16

17 Říjen výchovně vzdělávací přednášky - primární prevence na téma SEX, AIDS, VZTAHY seminář - Studium na VŠ a příprava na přijímací zkoušky firma Sokrates exkurze Kofola Krnov - třída EP3 exkurze školící centrum Minalt - třída M1 školení fa Nobilis Thilia třída K3 návštěva veletrhu kosmetiky a kadeřnictví v Praze tematicky zaměřený výjezd žáků oboru vzdělání Fotograf (krajina) Harmonie Mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček v Českých Budějovicích Listopad besedy vzdělávání - Prevence drogové závislosti anglické divadlo pro čtvrté ročníky studijních oborů školní kolo celostátní fotografické soutěže Cesofoto exkurze žáků oboru vzdělání Fotograf do DU v Opavě spojená s výukou portrétní fotografie v plenéru návštěva výstavní expozice v galerii Ametyst při FNsP v Ostravě-Porubě exkurze QQ studio Ostrava - třída EP2 exkurze Moravskoslezská vědecká knihovna Ostrava třída EP2 školení oboru kadeřník fa Maxima Kadeřnická soutěž Polsko Prosinec prezentace oborů na výstavě Učeň, středoškolák, vysokoškolák Bílý kruh bezpečí - organizace cyklu přednášek na téma týraných žen exkurze lázně Klimkovice Termoterapie třída M2 školní soutěž Calibr CUP účast na celostátní fotografické soutěži Cesofoto v Jihlavě ano exkurze na výstavu CZECH PRESS PHOTO Praha exkurze v České televizi a fotografování exteriér Praha ukázka masáže mořskými mušlemi PUR FUJI pro obor Masér sport.a rekond. Leden Řemeslo má zlaté dno prezentace oborů vzdělání návštěva výstavní expozice v galerii Na Schodech. přednáška firmy For Life - třída K2 exkurze ve firmě BB Dotek - lymfodrenáž na handicapovaných dětech - třída M3 přednáška s ukázkou lávové kameny p. Dočkálek třída M3 exkurze kadeřnického salónu Profi Beauty k prodlužování vlasů - třída H3A, H3B vernisáž výstavy nových studentských prací v galerii Na schodech (ÚMOb OV - Poruba) exkurze žáků oboru vzdělání Fotograf do fotolaboratoře Kodak v centru Ostravy besedy a přednášky Úřadu práce v Ostravě Únor lyžařský kurz pro žáky prvních ročníků školní soutěž Latina nejen nuda a rutina Lanškroun celostátní soutěž oboru vzdělání Kadeřník a Kosmetické služby školení kadeřnické firmy Wella pro obor kadeřník exkurze žáků oboru vzdělání Fotograf na Institut tvůrčí fotografie při SU v Opavě návštěva výstavní expozice v muzeu a galerii Mlejn Finanční svoboda hra s ekonomickou tématikou Březen beseda policie ČR - Kriminalita, vandalismus návštěva Archivu města. Ostravy - třída EP2 exkurze Baťa Zlín - třída EP3 exkurze lázně- Darkov třída M1 přednáška kosmetické firmy Dax třída K2 finále soutěže Calibr Cup Praha návštěva výstavní expozice v Klubu Atlantik - Fotograf tematicky zaměřený výjezd žáků oboru vzdělání Fotograf (Reklamní fotografie). Brněnské zrcadlo soutěž kosmetiček a kadeřníků 17

18 Duben Výstava - kulturní dům K-TRIO Ostrava-Hrabůvka Planeta Země 3000 naučný projekt Linguo - hrátky, jazyková soutěž v AJ, NJ účast na akci v rámci Dne země v Ostravě-Porubě exkurze školicí centrum Minalt - obor vzdělání Masér sportovní a rekondiční M1 přednáška a představení kosmetických přípravků fy Alissa Beauty - třída K2 exkurze žáků oboru vzdělání Fotograf do Šilheřovic spojená s výukou krajinářské fotografie. návštěva výstavní expozice v Galerii Opera - DJM Květen besedy a školení firmy RENARKON, OZO Ostrava exkurze - Rehabilitační ústav v Hrabyni M3 exkurze - divadelní maskérna Národní divadlo moravskoslezské K3 kadeřnická soutěž Brněnské zrcadlo školení firmy WELLA obor vzdělání Kadeřník návštěva výstavní expozice v Galerii 7 - obor vzdělání Fotograf tematicky zaměřený výjezd žáků oboru vzdělání Fotograf (práce s videokamerou). exkurze výstavy FLÓRA Olomouc - obor vzdělání Fotograf Červen exkurze v laserovém centru Ostrava - Klinika LLC - obor vzdělání Kosmetické služby odborná praxe v kosmetických salonech - třída K3 Čeladná návštěva polária a seznámení s terapií tmou - žáci třídy M2 přednáška na téma Meditace a jóga v přírodě třída M2 návštěva Univerzitního muzea svalstva Masarykova univerzita v Brně - třídy M2, M3 projektový týden Poznávej země EU v rámci udržitelnosti Krokem do Evropy exkurze ve vlásenkářství - obor vzdělání Kosmetické služby divadlo Myrona exkurze v Ostravské televizi - paruky, líčení - obor vzdělání Kosmetické služby návštěva výstavní expozice v galerii K-TRIO exkurze v divadle- zaměření na vlásenkářství Odloučené pracoviště Ostrava-Poruba, Polská 1543/6 Září Říjen adaptační kurz pro žáky 1. ročníků oborů vzdělání Aranžér, Prodavač exkurze Hasičský záchranný sbor Ostrava v rámci školení PO pro žáky 1. ročníku (obor vzdělání Prodavač) organizování individuálních návštěv divadelních představení v odpoledních a večerních hodinách v průběhu celého školního roku exkurze Praha 4. Ročník soutěž ArJunior 2013/2014 Mistrovství republiky mladých Aranžérů v Českých Budějovicích přednášky kosmetické firmy 2. ročníky exkurze do Knihovny města Ostravy exkurze do Britského centra exkurze Dolní oblast Vítkovic Listopad přednáška Kyberšikana 2. ročníky soutěž Atlantis Praha; zaslání aranžérských prací k hodnocení (obor vzdělání Aranžér) soutěž v prezentaci předmětu zbožíznalství soutěž Sapere Vědět jak žít, školní kolo Soutěž Finanční gramotnost, školní kolo exkurze Dům umění Ostrava, ostravská výtvarná centra exkurze Pivovar Ostrava exkurze Janík - velkoobchod Prosinec exkurze VŠB sbírky kamenů 4. ročník (obor vzdělání Obchodník) exkurze Staropramen Ostrava (3. ročník obor vzdělání Prodavač) exkurze Masokombinát Martinov (2. ročník obor vzdělání Prodavač) exkurze Dům umění Ostrava, ostravská výtvarná centra 18

19 soutěž Sapere vědět jak žít, okresní kolo Soutěž Finanční gramotnost, okresní kolo vědomostní soutěž z oblastí ekonomiky a účetnictví vánoční turnaj ve sportovních disciplínách Leden výchovně vzdělávací přednášky problematika užívání psychotropních látek 1. ročníky exkurze Dům umění Ostrava, ostravská výtvarná centra soutěž ze znalostí odborné slovní zásoby oborů vzdělání Prodavač, Obchodník Únor O nejlepšího počtáře soutěž exkurze Dolní oblast Vítkovic exkurze Dům umění Ostrava, ostravská výtvarná centra exkurze Okresní soud Ostrava hlavní líčení exkurze do Britského centra Březen O nejlepšího počtáře soutěž Aranžéři v akci školní soutěž v aranžování exkurze Dům umění Ostrava, ostravská výtvarná centra návštěva Hvězdárny a planetária J. Palisy v Ostravě exkurze Knihovna města Ostravy maturita nanečisto Duben Den Země projekt s environmentální tématikou ve spolupráci s vyučujícími z Příčné celostátní soutěž Prodavač 2014 Ústí nad Labem (1. 3. ročník obor vzdělání Prodavač) exkurze do firmy Greš Pegas výroba obuvi Karviná Petřvald (4. ročník obor vzdělání Obchodník) (1. 3. ročník obor vzdělání Prodavač) exkurze - obchodní centra příprava k maturitní zkoušce testování znalostí žáků 3. ročníků exkurze do Knihovny města Ostravy závěrečné zkoušky nanečisto Květen soutěž v dovednostech obchodní korespondence, soutěž v psaní na klávesnici PC exkurze Archiv města Ostravy prohlídka centra města Ostravy Od Nové radnice ke Staré radnici Červen výlety žáků jednotlivých tříd Finanční svoboda hra s ekonomickou tématikou exkurze CRYSTAL COMPANY s.r.o. Vsetín sklárny (3. ročník obor vzdělání Prodavač) exkurze Mydlárna Vratimov (2. ročník obor vzdělání Prodavač) exkurze Milba kartonáž (1. ročník obor vzdělání Prodavač) exkurze Dům umění Ostrava, ostravská výtvarná centra exkurze Muzeum města Ostravy exkurze Poodří exkurze Hasičské muzeum Ostrava 19

20 16. Maturitní a závěrečné zkoušky Maturitní zkouška (MZ) Termín odevzdání přihlášek k MZ pro jarní zkušební období Termín odevzdání přihlášek k MZ pro podzimní zkušební období. Společná část MZ Termín zveřejnění školního seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z ČJ ředitelem školy Termín, do kterého ředitel školy stanoví a zpřístupní žákům témata z cizího jazyka pro zpracování školních zkušebních úloh Termín odevzdání žákovských seznamů literárních děl pro ústní zkoušku z ČJ řediteli školy Didaktické testy a písemné práce společné části MZ. Jednotné zkušební schéma pro konání didaktických testů a písemných prací určí MŠMT do Ústní zkoušky společné části MZ. Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním Nejpozději do tohoto data zpřístupní Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ředitelům škol výsledky didaktických testů. Následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům formou výpisu didaktického testu. Výsledky hodnocení písemných prací z cizího jazyka zpřístupní CZVV řediteli školy do začátku konání ústních zkoušek v dané třídy. Výsledky hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury oznámí ředitel školy žákům ihned po obdržení výsledků hodnocení písemných prací (nejpozději do začátku konání ústních zkoušek). Profilová část MZ Zkoušky profilové části konané před zkušební maturitní komisí Od tohoto data je možné konat písemné a praktické zkoušky profilové části. Konkrétní termíny zkoušek profilové části MZ stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním. Celkové hodnocení MZ Celkové hodnocení MZ v jarním zkušebním období na základě výsledků zkoušek společné části a výsledků zkoušek profilové části provede CZVV a zpřístupní je řediteli školy nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu. Ředitel školy bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části MZ, vysvědčení o maturitní zkoušce. Termíny pro konání klasifikační konference tříd, které budou konat MZ, budou určeny později po stanovení konkrétních termínů jednotlivých částí MZ. Výše uvedené termíny nemusí být konečné s ohledem na průběžné změny, které provede MŠMT. 20

PLÁN PRÁCE SŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE SŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010.

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010. Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec tel/fax:485121062,482725090 http://www.spsn-lbc.cz e-mail:spsn@iol.cz P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE na

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

P L Á N. Hotelová škola Mariánské Lázně. hlavních úkolů ve školním roce 2009/10. pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování

P L Á N. Hotelová škola Mariánské Lázně. hlavních úkolů ve školním roce 2009/10. pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování Hotelová škola Mariánské Lázně Poštovní 7 P L Á N hlavních úkolů ve školním roce 2009/10 pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování OBSAH: Organizace školního roku Projednáno na

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Slavnostní

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, J. Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2008-2009 Lutín, září 2008 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce ŘPV

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

PLÁN ČINNOSTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN ČINNOSTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o. Most, Topolová 584, PSČ 434 47 PLÁN ČINNOSTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Činnost školy se řídí jednotlivými ustanoveními školního řádu, pracovního řádu, klasifikačního

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

PLÁN ČINNOSTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN ČINNOSTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o. Most, Topolová 584, PSČ 434 47 PLÁN ČINNOSTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Činnost školy se řídí jednotlivými ustanoveními školního řádu, pracovního řádu, klasifikačního

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 13 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2014/2015 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Organizační plán školní rok 2015/16

Organizační plán školní rok 2015/16 Organizační plán školní rok 2015/16 1.9. 2.9. 3.9. 8.9. Písemné zkoušky společné části MZ - podzim 2015 Matematika - didaktický test Koná se na spádové škole - ČAO Dr. Edvarda Beneše, Resslova 8, Praha

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.3.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2014/2015 FOTOGRAF 32 KOSMETICKÉ SLUŽBY MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2014/2015 FOTOGRAF 32 KOSMETICKÉ SLUŽBY MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2014/2015 Na základě 3 odst. 2, vyhlášky 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuji počet přijímaných uchazečů do oborů vzdělání. Studijní obory vzdělání

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více