PLÁN PRÁCE SŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN PRÁCE SŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015"

Transkript

1 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE SŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Ostrava-Poruba Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ 1

2 Úvodem Systém organizace školního roku 2014/2015 slouží pouze pro potřebu pracovníků SŠ, pro jejich snazší orientaci při plnění úkolů výchovně-vzdělávací práce. Pokud během školního roku dojde ke změnám zákonů a vyhlášek v oblasti výuky na SŠ a ekonomiky SŠ, přizpůsobí jednotlivé úseky svou činnost a plnění novým vyhláškám a zákonům. Rozdělovník ředitel SŠ ZŘTV ZŘPV ZV ČMOS PŠ - PaedDr. Šalonková, PhDr. Kubečková Nezávislá odborová organizace Mgr. Válková První odborová organizace- Mgr. Štula SOV - O. Jeremiáše SOV Luna informační místnost teoretického vyučování EÚ SOV Polská 8 odloučené pracoviště Polská 6/1543 2

3 Obsah KONCEPČNÍ ZÁMĚRY PRO OBDOBÍ HLAVNÍ CÍLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/ ÚKOLY... 6 ŘÍZENÍ ŠKOLY ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 / STÁTNÍ SVÁTKY ČR A JINÉ VÝZNAMNÉ DNY KLASIFIKAČNÍ KONFERENCE A PEDAGOGICKÉ RADY KONZULTAČNÍ HODINY S RODIČI, DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/ OBORY VZDĚLÁNÍ A POČTY ŽÁKŮ PRACOVNÍCI SŠ ODBORNÝ VÝCVIK TEORETICKÁ VÝUKA, TŘÍDNÍ A ZASTUPUJÍCÍ UČITELÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ ČASOVÝ ROZVRH TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ JE NÁSLEDUJÍCÍ: ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE (ORIENTAČNÍ TERMÍNY) AKTIVAČNÍ TRENDY SŠ BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, SOUTĚŽE ATD MATURITNÍ A ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY (ZZ) PORADNÍ A METODICKÉ ORGÁNY ŘEDITELE ŠKOLY PŘEDMĚTOVÉ KOMISE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLY ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PSYCHOLOG ŠKOLY ŠKOLNÍ KOORDINÁTOR ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY METODIK INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE SPRÁVCE SÍTĚ PRACOVNÍ PORADY ÚSEKŮ SŠ PLÁN KONTROL A HOSPITACÍ SPRÁVCOVSTVÍ UČEBEN SPRÁVCI KABINETŮ, SKLADŮ A SBÍREK UČITELÉ ODBORNÉHO VÝCVIKU

4 Koncepční záměry pro období udržovat naplněnost školy - zajišťovat vysokou teoretickou a praktickou připravenost žáků školy v souladu se stanoveným profilem absolventa - všestrannou péčí o rozvoj osobnosti žáků z nich vychovávat zdravé a sebevědomé mladé lidi, připravené pro samostatný aktivní život ve společnosti - zabezpečovat multikulturní výchovu žáků s důrazem na výchovu k toleranci, k pozitivnímu postoji k minoritám a lidem různých národností, náboženství, kultur a proti rasismu - zabezpečovat podmínky integrovaného vzdělání žáků se zdravotním postižením, respektive speciálními vzdělávacími potřebami - věnovat náležitou pozornost optimalizaci sociálně psychologického prostředí školy, všestrannému rozvoji osobnosti žáků - důsledně uplatňovat pokyn ministra školství k prevenci zneužívání návykových látek a ostatních sociálně patologických jevů ve škole, jako jsou např. šikanování, vandalismus, brutalita, rasismus, kriminalita - dosáhnout otevřené, klidné, sdílné atmosféry ve škole, budované na partnerských vztazích mezi učiteli a žáky, na toleranci, vzájemné úctě a pocitu zodpovědnosti - ve vyučování rozvíjet samostatnost, aktivitu při osvojování vědomostí, dovedností a návyků, tvořivé myšlení žáků, jejich vnitřní motivaci založenou na zájmu o zvolený obor - usilovat o úzké propojení školy se životem a výchovně vzdělávacího procesu s praxí - průběžně doplňovat vybavení školy tak, aby byla zajišťována kvalita a efektivnost výuky všech předmětů; vybavení školy přiměřeným způsobem modernizovat - trvale sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a ovlivňovat její růst pomocí podpory dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - vytvářet přátelskou pracovní atmosféru v pracovním kolektivu, podporovat iniciativu, oceňovat kvalitní práci, posilovat pocit zodpovědnosti za práci školy jako celku - rozšiřovat a posilovat spolupráci a výměnu zkušeností se školami podobného odborného zaměření v ČR a státech EU; jedná se o následující školy v ČR: SŠ obchodu a služeb, K. Světlé 2, Jihlava SŠ potravinářská a služeb, Charbulova 106, Brno SŠ oděvní a služeb, Tyršova 8744, Vizovice Střední škola Kpt. Jasioka, Havířov SŠ obchodu, služeb a podnikání, Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice SŠ gastronomie a služeb, tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek V zahraničí se jedná o tyto školy: Spojená škola, Hlavná 2, Žilina ZS ponadgymnazialnych nr. 2, ul. Frysztacka, Cieszyn ZS Technicznych i Ogólnoksztalcacych, nr. 3, im Eduarda Abramowskiego, ul. Harczerzy Wrzesnia 1939, nr. 2., PSČ , Katowice-Piotrowice 4

5 - zdokonalovat řídicí činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků školy na řízení, zlepšování práce školy - v kontrolní činnosti usilovat o objektivní hodnocení výsledků vzdělání - zajišťovat ekonomickou prosperitu školy - zdokonalovat a hledat nové formy doplňkové činnosti - zlepšovat efektivní systémy komunikace a výměny informací - budovat silnou pozitivní image školy - spolupracovat s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje odborem školství, mládeže a tělovýchovy, Českou školní inspekcí Ostrava, úřady práce, Úřadem městského obvodu Ostrava-Poruba a ostatními sociálními partnery - zvelebovat v rámci finančních možností budovy školy, popřípadě jejich okolí - rozšiřovat nabídku školy o nové perspektivní obory vzdělání ve spolupráci s Úřadem práce v Ostravě a Informačním a poradenským střediskem pro volbu a změnu povolání - zvyšovat pedagogickou a odbornou způsobilost členů pedagogického sboru - zdokonalovat řídicí a organizátorskou činnost vedení školy - spolupracovat s firmami zabezpečujícími odborný výcvik žáků - kontrolní a autoevaluační činností trvale usilovat o objektivní hodnocení jednotlivců, kolektivu zaměstnanců i žáků zejména ve výchovně vzdělávací oblasti a přijímat konkrétní a kontrolovatelná řešení s příslušnými opatřeními - rozvíjet centrum celoživotního učení Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ 1. Hlavní cíle ve školním roce 2014/ Všestrannou péčí o rozvoj osobnosti vychovávat zdravé a sebevědomé mladé lidi, připravené pro aktivní život 2. Upřednostnění týmové práce 3. Efektivní systémy komunikace a výměny informací 4. Zajištění ekonomické prosperity školy 5. Osobní odpovědnost každého pracovníka na výsledcích školy 6. Zvyšování profesní kvality všech spolupracovníků školy 7. Budování silné pozitivní image školy 8. Propagace a angažovanost školy 9. Zdokonalování a hledání nových forem doplňkové činnosti 10. Nábor nových žáků pro školní rok 2015/ Zdokonalování spolupráce třídního učitele a učitele odborného výcviku 12. Zajištění výkonnějších počítačů pro výuku v počítačové učebně 13. Zdokonalení práce třídního učitele se třídou 14. Zajištění výchovně vzdělávacích akcí pro žáky a studenty mimo vyučování 15. Spolupráce s odbory 16. Spolupráce s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje odborem školství, mládeže a tělovýchovy, Českou školní inspekcí Ostrava, úřady práce, Úřadem městského obvodu Ostrava-Poruba, pedagogickopsychologickou poradnou a sociálními partnery 5

6 17. Zajištění a spolupráce se sponzory 18. Efektivní zajištění spolupráce se Společností rodičů a přátel školy 19. Zvelebování budov školy v rámci finančních možností 20. Spolupráce se Studentskou radou školy 21. Rozvoj klíčových dovedností pedagogických pracovníků 22. Zvyšování odbornosti učitelů exkurze ve výrobních závodech 23. Spolupráce se Školskou radou 24. Zkvalitnění a posilování jazykového vzdělávání a. Podpora jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků b. Zlepšení jazykových dovedností žáků 25. Podporování inovativních metod ve výuce s využitím ICT 26. Vytváření a zavádění nových vzdělávacích programů dle potřeb trhu práce a inovace stávajících vzdělávacích programů 27. Rozvoj kompetencí učitelů odborných předmětů 28. Spolupráce školy se zaměstnavateli 29. Práce na projektu EU Peníze středním školám (Šablony) - udržitelnost projektu 30. Příprava a realizace projektu mobilit v rámci programu Erasmus + pro obor vzdělání Podnikání a Prodavač 31. Nabídka různých typů celoživotního vzdělávání Úkoly 1. Úzká spolupráce oborů vzdělání Fotograf, Aranžér Zodpovídají: Ing. Baričák, VUOV Termín: školní rok 2014/ Zabezpečit prohloubení účasti školy ve vzdělávacích programech Evropské unie Erasmus + (Leonardo, Sokrates) Zodpovídají: Mgr.Jan Nikel, Ing. Zemková Termín: úkol trvalý 3. Efektivně řešit omluvenou a neomluvenou absenci žáků jednotlivých tříd v souladu s metodickým pokynem MŠMT ČR čj / ze dne k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví Zodpovídají: třídní učitelé, vyučující, pedagogická rada, výchovná komise Termín: úkol trvalý 4. Zvyšovat pedagogickou a odbornou způsobilost členů pedagogického sboru zkvalitněním činnosti předmětových komisí, včetně vzájemných hospitací učitelů a hospitační činnosti ředitele školy a jeho zástupců Zodpovídají: ředitel školy a jeho zástupci Termín: úkol trvalý 5. Od listopadu 2014 zahájit nábor žáků ZŠ do I. ročníku pro školní rok 2015/2016 Zodpovídají: zástupci ředitele, výchovný poradce, pověření učitelé Termín:

7 6. Zabezpečovat propagaci výsledků činnosti školy v masmédiích. Do propagace školy na veřejnosti zapojovat všechny členy pedagogického sboru a ostatní zaměstnance Zodpovídají: ředitel školy, zástupci ředitele Termín: úkol trvalý 7. Zabezpečit multikulturní výchovu žáků s důrazem na výchovu k toleranci, k pozitivnímu postoji k minoritám a k lidem různých národností, náboženství, kultur a proti rasismu. K tomu využívat v dostatečné míře stávající učební osnovy, ve kterých je multikulturní výchova zřetelně prezentována. Dodržovat metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č.j / ze dne Zodpovídají: všichni učitelé Termín: úkol trvalý 8. Respektovat v každodenní výchovně vzdělávací činnosti Úmluvu o právech dítěte přijatou Valným shromážděním OSN dne , která je součástí právního řádu České republiky (viz článek 10 ústavního zákona č. 1/1993 Sb. Ústavy České republiky) Zodpovídají: všichni učitelé Termín: úkol trvalý 9. Zabezpečit podmínky integrovaného vzdělání žáků se zdravotním postižením, resp. žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle metodického pokynu k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení čj /98. Zodpovídají: ředitel školy a jeho zástupci ve spolupráci s výchovným poradcem, vedoucími předmětových komisí a ostatními učiteli Termín: úkol trvalý 10. Věnovat náležitou pozornost optimalizaci sociálně psychického prostředí školy, všestrannému rozvoji osobnosti žáků, zvýšenou pozornost věnovat žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním utvářet požadované mravní vlastnosti žáků s důrazem na vztah učitel žák ve spolupráci s výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídními učiteli a rodiči průběžně vyhodnocovat a řešit studijní, výchovné, osobní a rodinné problémy žáků ve spolupráci s výchovnou komisí řešit v souladu s metodickým pokynem MŠMT ČR čj / ze dne jednotný postup při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (absenci) žáků Zodpovídají: výchovný poradce, výchovná komise, třídní učitelé, všichni vyučující Termín: úkol trvalý 11. Sledovat projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociálně patologické jevy (šikanování, vandalismus, brutalita, rasismus, kriminalita) a přijímat účinná opatření Zodpovídají: výchovný poradce, třídní učitelé, všichni vyučující, školní metodik prevence Termín: úkol trvalý 12. Připravovat a realizovat preventivní osvětové a konzultační akce v oblasti zneužívání návykových látek Zodpovídají: zástupci ředitele, školní metodik prevence, třídní učitel Termín: úkol trvalý 13. Vedoucí předmětových komisí vypracují plán práce a hlavních úkolů komise včetně časového rozvrhu schůze komise Zodpovídají: vedoucí předmětových komisí Termín:

8 Řízení školy Činnost školy se řídí obecně závaznými předpisy, které se týkají přípravy mládeže pro výkon odborných činností. Základními předpisy jsou zejména: zákon č. 561/2004 Sb., č. 49/2009 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyhláška MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů vyhláška MŠMT ČR č. 672/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 442/1991 Sb. o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů - 36/2014 vyhláška MŠMT ČR č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů vyhláška MŠMT ČR č. 17/2005 Sb. o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonů inspekční činnosti, ve znění pozdějších předpisů vyhláška MŠMT ČR č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů vyhláška MŠMT ČR č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných vyhláška MŠMT ČR č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů vyhláška MŠMT ČR č. 374/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vyhláška MŠMT ČR č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí vyhláška 2/2006 Sb., 323/20008 Sb., 29/2010 zákon č. 242/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů zákon č. 243/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vyhláška MŠMT ČR č. 329/2013 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků zákon č. 189/2008 Sb. o uznání odborné kvalifikace vyhláška MŠMT ČR č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním vzdělávání a jeho způsobu ukončení, ve znění pozdějších předpisů vyhláška MŠMT ČR č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve SŠ maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů, 173/2014 vyhláška MŠMT ČR č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení nařízení vlády č. 273/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti nařízení vlády 211/2010 Sb. o soustavě oborů ve znění pozdějších předpisů NV 107/2014 vyhlášky 47/2005 Sb. o ukončování studia závěrečnou zkouškou ve znění pozdějších předpisů, 36/2014 Nařízení vlády 170/2014 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamů o úrazu 8

9 1. Seznam platných tiskopisů povinné dokumentace škol je uveden v 28 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 2. Úřední dokumenty vydávané školou se opatří otiskem kulatého razítka školy s malým státním znakem České republiky a názvem školy shodným s názvem vedeném v Rozhodnutí a zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení. Náležitosti a užití razítka se řídí zákonem č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů. 3. Všichni pedagogičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci školy dodržují při své činnosti obecně závazné předpisy, organizační a řídicí akty školy, zejména závěry porad vedení školy, usnesení pedagogické rady, směrnice, příkazy a sdělení ředitele školy. 4. Žáci dodržují školní řád schválený vedením školy 5. Poradními orgány ředitele školy jsou pedagogická rada, vedení školy (viz organizační řád). 6. Metodickými orgány ředitele školy jsou předmětové komise, metodická komise a uvádějící učitelé (viz organizační řád). 7. Vnitřní kontrolní systém ředitele školy zahrnuje činnosti následujících oblastí: 1. porada vedení 2. hospitace ředitele školy nebo zástupců ve vyučování 3. kontroly ředitele školy a jeho zástupců 4. vyřizování stížností, podnětů a upozornění rodičů žáků či plnoletých žáků 5. připomínky, stížnosti a doporučení vzešlé z jednání Studentské rady školy 6. dotazníkové zjištění názorů žáků a studentů 7. Školská rada 2. Organizace školního roku 2014 / 2015 je dle vyhlášky č. 16/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů následující: - zahájení školního roku pondělí podzimní prázdniny pondělí a středa vánoční prázdniny pondělí pátek (vyučování začne v pondělí ) - konec l. pololetí a vydávání vysvědčení čtvrtek pololetní prázdniny pátek jarní prázdniny velikonoční prázdniny čtvrtek a pátek konec školního roku úterý hlavní prázdniny středa pondělí (vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý ) Ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, může ředitel SŠ vyhlásit pro žáky volné dny, nejvíce však 5 dnů ve školním roce ( 24, odst. 2, zákona 561/2004 Sb.). 9

10 3. Státní svátky ČR a jiné významné dny Součástí všeobecného vzdělávání žáků je i povědomí o státních svátcích a významných dnech. Vhodné využití státních svátků a významných dnů může přispět k vytvoření klíčových kompetencí žáků při realizaci rámcových vzdělávacích programů. Zákon č. 245/2000 Sb. o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu: Státní svátky ČR 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu 8. květen - Den vítězství 5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 6. červenec - Den upálení Mistra Jana Husa 28. září - Den české státnosti 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii Ostatní svátky 1. leden - Nový rok 21. dubna - Velikonoční pondělí 1. květen - Svátek práce 24. prosinec - Štědrý den 25. prosinec - 1. svátek vánoční 26. prosinec - 2. svátek vánoční Významné dny ČR 16. leden - Den památky Jana Palacha 27. leden - Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 8. březen - Mezinárodní den žen 12. březen - Den přístupu ČR k Severoatlantické smlouvě (NATO) 28. březen - Den narození Jana Ámose Komenského 7. duben - Den vzdělanosti 5. květen - Květnové povstání českého lidu 15. květen - Den rodin 10. červen - Vyhlazení obce Lidice 27. červen - Den památky obětí komunistického režimu 11. listopad - Den válečných veteránů 4. Klasifikační konference a pedagogické rady Hlavní budova Ostrava-Poruba, Příčná za 1. čtvrtletí školního roku za 1. pololetí školního roku (čtvrtek) za 3. čtvrtletí školního roku za 2. pololetí školního roku (mimo absolventské ročníky) Odloučené pracoviště Ostrava-Poruba, Polská 1543/ za 1. čtvrtletí školního roku za 1. pololetí školního roku za 3. čtvrtletí školního roku za 2. pololetí školního roku (mimo absolventské ročníky) 10

11 5. Konzultační hodiny s rodiči, dny otevřených dveří Hlavní budova Ostrava-Poruba, Příčná třídní schůzky všech ročníků od 16:00 do 17:30 hod Den otevřených dveří od 9:00 do 17:00 hod Den otevřených dveří od 9:00 do 17:00 hod třídní schůzky všech ročníků od 16:00 do 17:30 hod. Odloučené pracoviště Ostrava-Poruba, Polská 6 / třídní schůzky všech ročníků od 16:00 do 17:30 hod třídní schůzky všech ročníků od 16:00 do 17:30 hod. 6. Přijímací řízení pro školní rok 2015/16 středa středa čtvrtek čtvrtek I. kolo přijímacího řízení, přijímací zkoušky I. kolo přijímacího řízení pro nástavbové formy studia, přijímací zkoušky I. kolo přijímacího řízení, přijímací zkoušky I. kolo přijímacího řízení pro nástavbové formy studia, přijímací zkoušky 7. Obory vzdělání a počty žáků Hlavní budova Ostrava-Poruba, Příčná 1108 Kadeřník - 3letý ukončený výučním listem ( ročník) H/ Ekonomika a podnikání - 4letý ukončený maturitní zkouškou ( ročník) M/ Masér sportovní a rekondiční - 4letý ukončený maturitní zkouškou ( ročník) L/ Fotograf - 4letý ukončený maturitní zkouškou ( ročník) L/ Kosmetické služby - 4letý ukončený maturitní zkouškou (1. 4. ročník) L/01 89 Podnikání - 2letý ukončený maturitní zkouškou L/ (denní forma 2. ročník) Podnikání - 3letý ukončený maturitní zkouškou L/51 44 (dálková forma, dva 2. ročníky) Celkem žáků doplnit

12 Odloučené pracoviště Ostrava-Poruba, Polská 1543/6 Prodavač - 3letý ukončený výučním listem H/01 82 Aranžér - 3letý ukončený výučním listem H/01 83 Obchodník - 4letý ukončený maturitní zkouškou L/01 20 Podnikání - 2letý ukončený maturitní zkouškou (denní forma) L51 79 Podnikání - 3letý ukončený maturitní zkouškou (dálková forma) Celkem žáků Pracovníci SŠ Výchovu žáků a činnost školy zajišťuje celkem 107 pracovníků SŠ. Z toho je: 1 ředitel SŠ 1 statutární zástupce 3 zástupci ředitele 1 psycholog školy 47 učitelů 3 asistentky pedagoga 28 učitelů odborného výcviku (z toho 3 vedoucí učitelé OV) 10 technickohospodářských pracovníků 13 dělníků V letošním školním roce, vzhledem k zařazení žáka s vývojovou poruchou - autismus (F4), je k pedagogickým pracovníkům přiřazena asistentka Charlotte Horutová K žákyni se sluchovou vadou ve třídě H3B je k pedagogickým pracovníkům přiřazena asistentka Eva Argalášová, DiS. Kristýna Ondrejová, asistentka, je přiřazena k žákyni s těžkým tělesným postižením ve třídě A1 9. Odborný výcvik Praktická výuka a odborný výcvik jsou zajišťovány pro žáky všech oborů vzdělání takto: Středisko Obor vzdělání 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. celkem žáků OP1 ul. O. Jeremiáše Masér sportovní a rekondiční OP2 ul. O. Jeremiáše, Luna Kadeřník Celkem žáků na středisku OP3 ul. O. Jeremiáše Foto OP4 ul. O. Jeremiáše Kosmetické služby OP5 středisko Mojmírovců Aranžér OP6 Prodavač Obchodník Celkem žáků 653 Odborný výcvik oborů vzdělání Prodavač a Obchodník je zajišťován u těchto firem: IKEA, KAUFLAND, TESCO 12

13 10. Teoretická výuka, třídní a zastupující učitelé pro školní rok 2014/15 Hlavní budova Ostrava-Poruba, Příčná 1108 p.č. třída číslo uč. poč. žáků třídní učitel č. klap. zastupující třídní učitel č. klap. 1. H1A Mgr. Kojdecká Jarmila 173 Mgr. Ferenčíková Marta H1B Mgr. Nesrstová Kateřina 181 Mgr.Bartošicová Pavla F Mgr. Svěchovský Adam 173 Mgr. Koláč Daniel 170 PaedDr.Šalonková 4. K Mgr. Jeřábková Jana 173 Bohumíra M Mgr. Matějů Jan 175 Mgr.Besta Rostislav EP Ing. Zmudová Renáta 171 Mgr. Dostálová Pavlína PS2A Mgr. Czerný Marek 173 Mgr.Dudková Radmila PDN2A 25 Mgr. Zapletal Pavel 182 Mgr. Glacová Monika PDN2B 19 Mgr. Glacová Monika 174 Mgr. Zapletal Pavel H2A Mgr. Ferenčíková Marta 172 Mgr. Kojdecká Jarmila H2B Mgr.Bartošicová Pavla 181 Mgr. Nesrstová Kateřina F Mgr.Havlasová Kateřina 174 Mgr.Švábová Martina K2 211/ Mgr. Zychová Martina 181 Mgr.Figurová Lenka M Mgr.Besta Rostislav 172 Mgr. Matějů Jan EP Mgr. Dostálová Pavlína 177 Ing. Zmudová Renáta H3A Mgr.Křižáková Renáta 174 Mgr.Bedrlíková Karla H3B Mgr.Bedrlíková Karla 177 Mgr.Křižáková Renáta F Mgr.Švábová Martina 171 Mgr.Havlasová Kateřina K Mgr.Figurová Lenka 175 Mgr. Zychová Martina M Mgr.Boudová Barbora 173 Mgr.Pupakisová Helena EP Mgr. Koláč Daniel 170 Mgr. Svěchovský Adam F Mgr.Dudková Radmila 172 Mgr. Czerný Marek K PaedDr.Šalonková Bohumíra 172 Mgr. Jeřábková Jana M Mgr.Pupakisová Helena 173 Mgr.Boudová Barbora EP Ing. Jacháčková Yweta 174 Mgr. Glacová Monika CELKEM 622 POČTY ŽÁKŮ ZAPSANÉ U dálkového studia se v odpoledních hodinách učebny mění dle rozvrhu. Teoretická výuka probíhá 5 dnů (pondělí pátek) podle rozvrhu. Třídnické hodiny se konají jednou měsíčně (v termínu dle potřeby třídních učitelů) se zápisem do třídní knihy a nejméně týden před konáním TH se zápisem do vyvěšeného plánu ve sborovně. 13

14 Odloučené pracoviště Ostrava-Poruba, Polská 1543/6 p. číslo poč. č. třída uč. žáků třídní učitel zastupující třídní učitel 1. A1 Š1 34 Mgr. Huberová Hana Mgr. Boháčová Simona 2. P Mgr.Válková Helena PhDr. Kubečková Taťana 3. PS1A Mgr.Ganobčíková Šárka PaedDr. Mojáková Věra 4. PS1B PaedDr. Mojáková Věra Mgr.Ganobčíková Šárka 5. PDN1A Mgr. Pchálková Lenka Mgr. Lukášová Dana 6. PDN1B Mgr. Albrechtová Eva Ing. Andrejková Hana 7. PDN1C Ing. Zemková Milada Mgr. Roztočilová Ivana A2 Š1 25 Mgr. Bělová Alena Mgr. Huberová Hana 9. P Mgr. Tvrdá Marcela PaedDr. Šráčková Jana 10. PS2B Ing. Moravcová Iva Mgr. Střelecký Roman 11. PDN2C Ing. Andrejková Hana Mgr. Pchálková Lenka AP3A Mgr. Střelecký Roman Mgr. Tvrdá Marcela 13. AP3B Mgr. Roztočilová Ivana Mgr. Albrechtová Eva 14. PDN3A Mgr. Lukášová Dana Ing. Zemková Milada PhDr. Kubečková 15. PDN3B Taťana Mgr. Tomoszek Karel O Mgr. Tomoszek Karel Mgr.Válková Helena 20 Celkem 441 Teoretická výuka probíhá 5 dnů (pondělí pátek) podle rozvrhu. Třídnické hodiny se konají jednou měsíčně (v termínu dle potřeby třídních učitelů) se zápisem do třídní knihy a nejméně týden před konáním TH se zápisem do vyvěšeného plánu ve sborovně. 14

15 11. Časový rozvrh teoretického vyučování je následující: 0. hodina 07:10-07:55 hod. 1. hodina 08:00-08:45 hod. 2. hodina 08:50-09:35 hod. 3. hodina 09:45-10:30 hod. 4. hodina 10:40-11:25 hod. 5. hodina 11:45-12:30 hod. 6. hodina 12:40-13:25 hod. 7. hodina 13:30-14:15 hod. 8. hodina 14:20-15:05 hod. 9. hodina 15:10-15:55 hod. 10. hodina 16:00-16:45 hod. 11. hodina 16:55-17:40 hod. 12. hodina 17:45-18:30 hod. Pracovní doba učitelů je od 7:00 do 15:30 hodin - v případě odpolední výuky je dána rozvrhem vyučování. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni být 15 minut před zahájením vyučování daným organizací výuky školního roku 2014/2015 na pracovišti. 12. Školní poradenské pracoviště Hlavní budova Ostrava-Poruba, Příčná 1108 Řídí se metodickými pokyny MŠMT a vychází z Plánu školní preventivní strategie. Výchovným poradcem je Mgr. Pavel Zapletal. ÚŘEDNÍ HODINY Lichý týden úterý 08:50 09:45 hod. pátek 08:50 10:30 hod. Sudý týden pondělí 11:45 12:30 hod. středa 09:45 10:30 hod. 16:00 16:45 hod. Naléhavé případy budou řešeny po domluvě i mimo úřední hodiny. Školním metodikem prevence je Mgr. Daniel Koláč ÚŘEDNÍ HODINY Lichý týden středa 11:50 12:30 hod. Sudý týden Středa 11:50 12:30 hod. Mimo úřední hodiny kdykoliv po domluvě. Odloučené pracoviště Polská 1543/6 Psycholog školy: PhDr. Jana Sitková ÚŘEDNÍ HODINY Lichý týden úterý, čtvrtek 08:00 13:00 hod. Sudý týden úterý, čtvrtek 08:00 13:00 hod. Mimo úřední hodiny kdykoliv po domluvě. 15

16 Řešení výchovných problémů: Ing. Božena Beránková Lichý týden úterý pátek ÚŘEDNÍ HODINY Sudý týden 12:00 13:30 hod. úterý 07:00 08:00 hod. pátek 12:00 13:30 hod. 07:00 08:00 hod. Mimo úřední hodiny kdykoliv po domluvě. Preventista sociálně patologických jevů: PhDr. Taťána Kubečková ÚŘEDNÍ HODINY Lichý týden Sudý týden pátek 10:40 11:25 hod. pátek 08:00 08:45 hod. Mimo úřední hodiny kdykoliv po domluvě. 13. Vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání probíhá v průběhu celého roku dle nabídky vzdělávacích zařízení akreditovaných MŠMT ČR. 14. Kulturní, společenské a sportovní akce (orientační termíny) září duben celoroční turnaj SŠ ve futsalu kulturní akce (celá SŠ + UOV) únor 2015 lyžařský kurz I. ročníků prosinec 2013 vánoční turnaj v odbíjené prosinec 2013 vánoční turnaj v ringu červen 2014 cykloturistický kurz červen 2014 turnaj v odbíjené červen 2014 turnaj v ringu 15. Aktivační trendy SŠ besedy, přednášky, exkurze, soutěže atd. Hlavní budova Ostrava-Poruba, Příčná 1108 Září adaptační kurz pro žáky 1. ročníků oborů vzdělání Fotograf, Kadeřník, Kosmetické služby, Ekonomika a podnikání, Masér sportovní a rekondiční charitativní akce Světluška školení fa Nobilis Thilia - třída M2 školení - Lymfatická drenáž (p. Blahutová) třída M3 exkurze do velkoobchodů Kamak, Alpro - třída K1 exkurze do kosmetických salónů - třída K1 školení - trvalá na řasy (Primavera Andorrana) - třída K3 exkurze žáků 1. ročníků do kadeřnických velkoskladů MJC Zlín, Prime, Šubrt exkurze žáků oboru vzdělání Fotograf do lázní Klimkovice spojená s výukou fotografie architektury návštěva výstavní expozice v galerii Gaudeamus. Exkurze pedikérských potřeb Profi nehty-třída K4 Odborná praxe v salonech K4 16

17 Říjen výchovně vzdělávací přednášky - primární prevence na téma SEX, AIDS, VZTAHY seminář - Studium na VŠ a příprava na přijímací zkoušky firma Sokrates exkurze Kofola Krnov - třída EP3 exkurze školící centrum Minalt - třída M1 školení fa Nobilis Thilia třída K3 návštěva veletrhu kosmetiky a kadeřnictví v Praze tematicky zaměřený výjezd žáků oboru vzdělání Fotograf (krajina) Harmonie Mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček v Českých Budějovicích Listopad besedy vzdělávání - Prevence drogové závislosti anglické divadlo pro čtvrté ročníky studijních oborů školní kolo celostátní fotografické soutěže Cesofoto exkurze žáků oboru vzdělání Fotograf do DU v Opavě spojená s výukou portrétní fotografie v plenéru návštěva výstavní expozice v galerii Ametyst při FNsP v Ostravě-Porubě exkurze QQ studio Ostrava - třída EP2 exkurze Moravskoslezská vědecká knihovna Ostrava třída EP2 školení oboru kadeřník fa Maxima Kadeřnická soutěž Polsko Prosinec prezentace oborů na výstavě Učeň, středoškolák, vysokoškolák Bílý kruh bezpečí - organizace cyklu přednášek na téma týraných žen exkurze lázně Klimkovice Termoterapie třída M2 školní soutěž Calibr CUP účast na celostátní fotografické soutěži Cesofoto v Jihlavě ano exkurze na výstavu CZECH PRESS PHOTO Praha exkurze v České televizi a fotografování exteriér Praha ukázka masáže mořskými mušlemi PUR FUJI pro obor Masér sport.a rekond. Leden Řemeslo má zlaté dno prezentace oborů vzdělání návštěva výstavní expozice v galerii Na Schodech. přednáška firmy For Life - třída K2 exkurze ve firmě BB Dotek - lymfodrenáž na handicapovaných dětech - třída M3 přednáška s ukázkou lávové kameny p. Dočkálek třída M3 exkurze kadeřnického salónu Profi Beauty k prodlužování vlasů - třída H3A, H3B vernisáž výstavy nových studentských prací v galerii Na schodech (ÚMOb OV - Poruba) exkurze žáků oboru vzdělání Fotograf do fotolaboratoře Kodak v centru Ostravy besedy a přednášky Úřadu práce v Ostravě Únor lyžařský kurz pro žáky prvních ročníků školní soutěž Latina nejen nuda a rutina Lanškroun celostátní soutěž oboru vzdělání Kadeřník a Kosmetické služby školení kadeřnické firmy Wella pro obor kadeřník exkurze žáků oboru vzdělání Fotograf na Institut tvůrčí fotografie při SU v Opavě návštěva výstavní expozice v muzeu a galerii Mlejn Finanční svoboda hra s ekonomickou tématikou Březen beseda policie ČR - Kriminalita, vandalismus návštěva Archivu města. Ostravy - třída EP2 exkurze Baťa Zlín - třída EP3 exkurze lázně- Darkov třída M1 přednáška kosmetické firmy Dax třída K2 finále soutěže Calibr Cup Praha návštěva výstavní expozice v Klubu Atlantik - Fotograf tematicky zaměřený výjezd žáků oboru vzdělání Fotograf (Reklamní fotografie). Brněnské zrcadlo soutěž kosmetiček a kadeřníků 17

18 Duben Výstava - kulturní dům K-TRIO Ostrava-Hrabůvka Planeta Země 3000 naučný projekt Linguo - hrátky, jazyková soutěž v AJ, NJ účast na akci v rámci Dne země v Ostravě-Porubě exkurze školicí centrum Minalt - obor vzdělání Masér sportovní a rekondiční M1 přednáška a představení kosmetických přípravků fy Alissa Beauty - třída K2 exkurze žáků oboru vzdělání Fotograf do Šilheřovic spojená s výukou krajinářské fotografie. návštěva výstavní expozice v Galerii Opera - DJM Květen besedy a školení firmy RENARKON, OZO Ostrava exkurze - Rehabilitační ústav v Hrabyni M3 exkurze - divadelní maskérna Národní divadlo moravskoslezské K3 kadeřnická soutěž Brněnské zrcadlo školení firmy WELLA obor vzdělání Kadeřník návštěva výstavní expozice v Galerii 7 - obor vzdělání Fotograf tematicky zaměřený výjezd žáků oboru vzdělání Fotograf (práce s videokamerou). exkurze výstavy FLÓRA Olomouc - obor vzdělání Fotograf Červen exkurze v laserovém centru Ostrava - Klinika LLC - obor vzdělání Kosmetické služby odborná praxe v kosmetických salonech - třída K3 Čeladná návštěva polária a seznámení s terapií tmou - žáci třídy M2 přednáška na téma Meditace a jóga v přírodě třída M2 návštěva Univerzitního muzea svalstva Masarykova univerzita v Brně - třídy M2, M3 projektový týden Poznávej země EU v rámci udržitelnosti Krokem do Evropy exkurze ve vlásenkářství - obor vzdělání Kosmetické služby divadlo Myrona exkurze v Ostravské televizi - paruky, líčení - obor vzdělání Kosmetické služby návštěva výstavní expozice v galerii K-TRIO exkurze v divadle- zaměření na vlásenkářství Odloučené pracoviště Ostrava-Poruba, Polská 1543/6 Září Říjen adaptační kurz pro žáky 1. ročníků oborů vzdělání Aranžér, Prodavač exkurze Hasičský záchranný sbor Ostrava v rámci školení PO pro žáky 1. ročníku (obor vzdělání Prodavač) organizování individuálních návštěv divadelních představení v odpoledních a večerních hodinách v průběhu celého školního roku exkurze Praha 4. Ročník soutěž ArJunior 2013/2014 Mistrovství republiky mladých Aranžérů v Českých Budějovicích přednášky kosmetické firmy 2. ročníky exkurze do Knihovny města Ostravy exkurze do Britského centra exkurze Dolní oblast Vítkovic Listopad přednáška Kyberšikana 2. ročníky soutěž Atlantis Praha; zaslání aranžérských prací k hodnocení (obor vzdělání Aranžér) soutěž v prezentaci předmětu zbožíznalství soutěž Sapere Vědět jak žít, školní kolo Soutěž Finanční gramotnost, školní kolo exkurze Dům umění Ostrava, ostravská výtvarná centra exkurze Pivovar Ostrava exkurze Janík - velkoobchod Prosinec exkurze VŠB sbírky kamenů 4. ročník (obor vzdělání Obchodník) exkurze Staropramen Ostrava (3. ročník obor vzdělání Prodavač) exkurze Masokombinát Martinov (2. ročník obor vzdělání Prodavač) exkurze Dům umění Ostrava, ostravská výtvarná centra 18

19 soutěž Sapere vědět jak žít, okresní kolo Soutěž Finanční gramotnost, okresní kolo vědomostní soutěž z oblastí ekonomiky a účetnictví vánoční turnaj ve sportovních disciplínách Leden výchovně vzdělávací přednášky problematika užívání psychotropních látek 1. ročníky exkurze Dům umění Ostrava, ostravská výtvarná centra soutěž ze znalostí odborné slovní zásoby oborů vzdělání Prodavač, Obchodník Únor O nejlepšího počtáře soutěž exkurze Dolní oblast Vítkovic exkurze Dům umění Ostrava, ostravská výtvarná centra exkurze Okresní soud Ostrava hlavní líčení exkurze do Britského centra Březen O nejlepšího počtáře soutěž Aranžéři v akci školní soutěž v aranžování exkurze Dům umění Ostrava, ostravská výtvarná centra návštěva Hvězdárny a planetária J. Palisy v Ostravě exkurze Knihovna města Ostravy maturita nanečisto Duben Den Země projekt s environmentální tématikou ve spolupráci s vyučujícími z Příčné celostátní soutěž Prodavač 2014 Ústí nad Labem (1. 3. ročník obor vzdělání Prodavač) exkurze do firmy Greš Pegas výroba obuvi Karviná Petřvald (4. ročník obor vzdělání Obchodník) (1. 3. ročník obor vzdělání Prodavač) exkurze - obchodní centra příprava k maturitní zkoušce testování znalostí žáků 3. ročníků exkurze do Knihovny města Ostravy závěrečné zkoušky nanečisto Květen soutěž v dovednostech obchodní korespondence, soutěž v psaní na klávesnici PC exkurze Archiv města Ostravy prohlídka centra města Ostravy Od Nové radnice ke Staré radnici Červen výlety žáků jednotlivých tříd Finanční svoboda hra s ekonomickou tématikou exkurze CRYSTAL COMPANY s.r.o. Vsetín sklárny (3. ročník obor vzdělání Prodavač) exkurze Mydlárna Vratimov (2. ročník obor vzdělání Prodavač) exkurze Milba kartonáž (1. ročník obor vzdělání Prodavač) exkurze Dům umění Ostrava, ostravská výtvarná centra exkurze Muzeum města Ostravy exkurze Poodří exkurze Hasičské muzeum Ostrava 19

20 16. Maturitní a závěrečné zkoušky Maturitní zkouška (MZ) Termín odevzdání přihlášek k MZ pro jarní zkušební období Termín odevzdání přihlášek k MZ pro podzimní zkušební období. Společná část MZ Termín zveřejnění školního seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z ČJ ředitelem školy Termín, do kterého ředitel školy stanoví a zpřístupní žákům témata z cizího jazyka pro zpracování školních zkušebních úloh Termín odevzdání žákovských seznamů literárních děl pro ústní zkoušku z ČJ řediteli školy Didaktické testy a písemné práce společné části MZ. Jednotné zkušební schéma pro konání didaktických testů a písemných prací určí MŠMT do Ústní zkoušky společné části MZ. Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním Nejpozději do tohoto data zpřístupní Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ředitelům škol výsledky didaktických testů. Následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům formou výpisu didaktického testu. Výsledky hodnocení písemných prací z cizího jazyka zpřístupní CZVV řediteli školy do začátku konání ústních zkoušek v dané třídy. Výsledky hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury oznámí ředitel školy žákům ihned po obdržení výsledků hodnocení písemných prací (nejpozději do začátku konání ústních zkoušek). Profilová část MZ Zkoušky profilové části konané před zkušební maturitní komisí Od tohoto data je možné konat písemné a praktické zkoušky profilové části. Konkrétní termíny zkoušek profilové části MZ stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním. Celkové hodnocení MZ Celkové hodnocení MZ v jarním zkušebním období na základě výsledků zkoušek společné části a výsledků zkoušek profilové části provede CZVV a zpřístupní je řediteli školy nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu. Ředitel školy bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části MZ, vysvědčení o maturitní zkoušce. Termíny pro konání klasifikační konference tříd, které budou konat MZ, budou určeny později po stanovení konkrétních termínů jednotlivých částí MZ. Výše uvedené termíny nemusí být konečné s ohledem na průběžné změny, které provede MŠMT. 20

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE

Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 V Hodějicích dne 27.8.2015 Mgr. Terezie Florianová, ředitelka školy Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Plán práce na školní rok 2015-2016

Plán práce na školní rok 2015-2016 Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108 Plán práce na školní rok

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2/22 O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Mgr. Chrenka Pavel ředitel SŠ Projednání výroční zprávy o činnosti školy Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 1108, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 1108, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 1108, příspěvková organizace ČÁST 1 O ČINNOSTI ŠKOLY Mgr. Chrenka Pavel ředitel SŠ 2 Projednání výroční

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc Slovenská 587/5, 779 00, Olomouc IČ: 71342231 I. Výchova a vzdělávání PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/ Rozvíjet osobnost

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Organizační řád. pro. školní rok 2015/2016

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Organizační řád. pro. školní rok 2015/2016 Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Organizační řád pro školní rok 2015/2016 V Havířově Prostřední Suché, 24.8.2015 Úvodní ustanovení: Tento organizační řád je základní vnitřní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 344 01 Domažlice Vypracovala: Mgr. Šárka Fišrová Obsah: 1. Definice primární prevence 2. Charakteristika

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 10 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Střední průmyslová škola strojnická Klatovská 109, 320 57, Plzeň Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Školní rok 2010/2011 Plzeň 3. 9. 2010 Zpracoval: Školní metodik prevence

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod, Machov 103, 549 63, IČO 70985812, www.skolamachov.cz Kontakt: Mgr. Helena Martincová, ředitelka školy 491 547 195 mobil

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2015 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

Koncepce rozvoje Středního odborného učiliště obchodního, Praha 2, Belgická 250/29 pro rok 2014 a další

Koncepce rozvoje Středního odborného učiliště obchodního, Praha 2, Belgická 250/29 pro rok 2014 a další Škola musí být bezpečným místem pro žáky i učitele, kde v atmosféře vzájemné důvěry a respektu, tolerance a úcty bude probíhat vzdělávání, které povede nejen k osvojení široké škály poznatků a profesních

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za

Více

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov 2014 / 2015. Mgr. Šárka Rambousková

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov 2014 / 2015. Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program Gymnázium Broumov 2014 / 2015 Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program vychází z těchto dokumentů: A. Strategie: Národním programem rozvoje vzdělávání (tzv. Bílá

Více