Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8."

Transkript

1 Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa 3 Modernizace počátečního vzdělávání Číslo výzvy Termín pro konzultace projektových záměrů Projektové záměry této výzvy je možné konzultovat od 9. ledna 2008 do 17. března Konzultace zajišťuje oddělení Evropského sociálního fondu odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy. Termín konzultace je třeba domluvit předem s kontaktními pracovníky (viz 20. Kontaktní informace). Délka konzultace je omezena na maximálně 30 minut pro jeden projektový záměr. 3. Popis aktivit, na které je možné získat podporu A. Zkvalitňování vzdělávání na SŠ a VOŠ Podporovány budou: - rozvoj a inovace vzdělávacích programů na SŠ, konzervatořích a VOŠ ve vztahu k požadavkům trhu práce; - rozvoj spolupráce SŠ a VOŠ s podniky z praxe, VŠ a institucemi z oblasti výzkumu a vývoje; - rozvoj distančních a kombinovaných forem studia; - příprava a realizace programů prevence předčasných odchodů ze vzdělávání; - příprava a realizace programů kariérního a profesního poradenství a podpory žáků a studentů při přechodu ze školy do práce; - rozvoj a inovace vzdělávacích programů na SŠ s důrazem na rozvoj klíčových a přenositelných kompetencí; - programy popularizace vědy s cílem zvýšit atraktivitu vědecké kariéry pro žáky a studenty. B. Další vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků Podporována bude příprava a realizace programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zejména v těchto oblastech: - zavádění nových metod a forem výuky na SŠ, konzervatořích, VOŠ; Strana 1 (celkem 6)

2 - práce se žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami; - práce s mimořádně nadanými žáky a studenty; - prevence sociálně patologických jevů; - znalost cizích jazyků; - počítačová gramotnost; - řízení a evaluace práce škol; - zvyšování odborné kvalifikace pedagogických a akademických pracovníků (další vzdělávání ve vyučovaném či přednášeném oboru pro zajištění aktuálnosti poznatků předávaných žákům a studentům). C. Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ Podporovány budou: - rozvoj zejména bakalářských a doktorských studijních programů; - podpora distančních a kombinovaných forem studia; - podpora mezinárodní spolupráce mezi VŠ; - rozvoj spolupráce s podniky a s institucemi z oblasti výzkumu a vývoje; - rozvoj kariérního poradenství a informačních služeb o vzdělávací nabídce pro studenty. D. Podpora žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Podporovány budou: - začlenění znevýhodněných žáků a studentů (sociálně a sociokulturně znevýhodněných, zdravotně znevýhodněných, zdravotně postižených) do vzdělávacích programů škol běžného typu; - podpora motivačních programů pro žáky a studenty jako prevence předčasného opouštění vzdělávacího systému; - podpora individualizace vzdělávání nadaných žáků a studentů. 4. Podporované cílové skupiny Aktivity podporovaných projektů se mohou zaměřovat pouze na následující cílové skupiny: - žáci SŠ (pro aktivity uvedené v bodě A, D) osoby studující střední školu (gymnázium, střední odbornou školu nebo střední odborné učiliště) nebo konzervatoř která je zapsána do rejstříku škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. - studenti VOŠ (pro aktivity uvedené v bodě A, D) osoby studující vyšší odbornou školu, která je zapsána do rejstříku škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. - studenti VŠ (pro aktivity uvedené v bodě C, D) osoby studující veřejnou nebo soukromou vysokou školu zřízenou podle zákona č. 111/1998 Sb.. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Strana 2 (celkem 6)

3 - osoby, které předčasně opustily vzdělávací systém (pro aktivity uvedené v bodě A) osoby bez ukončeného úplného středního vzdělání. - žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami (pro aktivity uvedené v bodě D) zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, takto vymezuje osoby se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním, kteří studují na ZŠ, SŠ, konzervatořích, VOŠ a VŠ. - mimořádně nadaní žáci a studenti (pro aktivity uvedené v bodě D) jedná se o žáky ZŠ, žáky SŠ a konzervatoří, kteří jsou identifikováni profesionálně kvalifikovanými osobami jako žáci s přednostmi význačnými pro schopnost vysokého výkonu. Žáci schopní vysokého výkonu zahrnují ty, kteří demonstrují prospěch anebo potenciál v jakékoliv jedné či více z těchto oblastí: všeobecné intelektové schopnosti, specifická/jednotlivá akademická způsobilost, kreativní a produktivní myšlení, schopnosti vůdcovství, výtvarné umění, psychomotorické schopnosti. - pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ, konzervatoří, VOŠ (pro aktivity uvedené v bodě B) pedagogičtí pracovníci škol, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o tyto pedagogické pracovníky: učitel, speciální pedagog, psycholog, asistent pedagoga, vedoucí pedagogický pracovník. - akademičtí pracovníci (pro aktivity uvedené v bodě B) zaměstnanci VŠ, kteří vykonávají pedagogickou činnost. 5. Oprávnění předkladatelé projektových žádostí Projekty mohou předkládat a realizovat pouze následující typy příjemců: - školy (pro aktivity uvedené v bodě A, B, C, D) základní, střední a vyšší odborné školy a konzervatoře podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vysoké školy (podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. - veřejné instituce (pro aktivity uvedené v bodě A, B, C, D) veřejnými institucemi se rozumí orgány státní správy a územně samosprávné celky včetně organizací jimi zřizovanými, dále Akademie věd České republiky zřizovaná podle zákona č. 283/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, případně další subjekty zřizované zákonem. - nestátní neziskové organizace (pro aktivity uvedené v bodě A, B, C, D) občanská sdružení podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, nadace a nadační fondy podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o Strana 3 (celkem 6)

4 nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů, zájmová sdružení právnických osob, pokud těmito osobami jsou výše uvedené nestátní neziskové organizace. 6. Rozpočet výzvy Na výzvu je vyčleněno 280 mil. Kč. Na křížové financování je z výše uvedené celkové částky vyčleněno maximálně 25,2 mil. Kč. Podpora bude poskytována formou nevratné přímé pomoci. Na poskytnutí podpory není právní nárok. 7. Finanční limity podpory projektů Projekty mohou být podpořeny až do výše 100 % celkových způsobilých nákladů projektu. U projektů, které splňují znaky veřejné podpory, budou aplikovány předpisy EU stanovující horní hranici financování takového projektu z veřejných zdrojů. Výše této hranice se odvíjí od typu podpořené aktivity, subjektu příjemce a v některých případech také od specifik cílové skupiny projektu. V rámci pravidla de minimis může být jednomu subjektu poskytnuta během 3 let podpora maximálně do výše Doba trvání projektů Doba realizace projektu nesmí překročit 30 měsíců. 9. Minimální a maximální výše celkových nákladů projektu Minimální výše celkových nákladů projektu: 1 milion Kč Maximální výše celkových nákladů projektu: 10 milionů Kč 10. Nepřímé náklady Pro tuto výzvu platí následující limity pro podíl nepřímých nákladů na celkových přímých způsobilých nákladech projektu: a) Celkové přímé náklady projektu 4 mil. Kč: podíl nepřímých nákladů 18 % b) Celkové přímé náklady projektu > 4 mil. Kč a 6 mil. Kč: podíl nepřímých nákladů 16 % c) Celkové přímé náklady projektu > 6 mil. Kč: podíl nepřímých nákladů 14 % Podrobnosti k vymezení nepřímých nákladů projektu jsou uvedeny v Projektové příručce OPPA. Vymezení nepřímých nákladů podléhá konzultaci s Evropskou komisí. Pokud dojde k požadavku na změnu zapracování nepřímých nákladů do pravidel OPPA, může být systém pozměněn. 11. Křížové financování Křížové financování je způsob doplňkového financování. Jeho smyslem je umožnit v projektech financovaných z Evropského sociálního fondu realizaci také některých aktivit, Strana 4 (celkem 6)

5 které spadají do oblastí podporovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Pro tuto výzvu platí následující limity pro křížové financování: a) Garantovaný podíl nákladů na křížové financování: 2,5 % celkových přímých způsobilých nákladů projektu b) Maximální podíl nákladů na křížové financování: 45 % celkových přímých způsobilých nákladů projektu Podrobnosti ke garantovanému a maximálnímu podílu nákladů na křížové financování jsou uvedeny v Projektové příručce OPPA 12. Formální podoba žádosti a způsob jejího podávání Projektová žádost OPPA musí být vyplněna v předepsaném elektronickém formuláři v programu Benefit7 a odevzdána 1x v listinné (tištěné) podobě. Elektronický formulář Benefit7 se vyplňuje on-line a je k dispozici na stránkách Po finálním uložení elektronické podoby projektové žádosti je nutné žádost vytisknout, podepsat statutárním zástupcem žadatele a statutárními zástupci partnerů (nebo jinými oprávněnými osobami) a předložit oddělení Evropského sociálního fondu odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy. Listinná podoba žádosti musí mít stejný Klíč žádosti a Klíč verze jako elektronická forma. Tyto kódy žádostem přiděluje program Benefit7. Jednotlivé listy žádosti musí být pevně spojeny, přelepeny přelepkou a podepsány oprávněnou osobou žadatele tak, aby nebylo možné ze žádosti vyjmout listy bez poškození přelepky s podpisem. 13. Přílohy žádosti Projektová žádost OPPA nemá žádné povinné přílohy a nelze spolu s ní předložit ani žádné nepovinné přílohy. 14. Termín a místo pro překládání projektových žádostí Listinnou podobu projektové žádosti je možné předkládat pouze osobně v termínu od 9. ledna 2008 do 31. března 2008 do hodin. Všechny žádosti doručené po stanoveném datu a čase nebo doručené jiným způsobem nebudou přijaty. Místem pro předkládání projektových žádostí je oddělení Evropského sociálního fondu odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy na adrese Jungmannova 29/35, Praha 1, 3. patro, kanceláře č. 368, 369, 370, 371. Příjem žádostí probíhá v návštěvní dny Magistrátu hl. m. Prahy: pondělí: hodin středa: hodin Mimo návštěvní dobu lze žádost předložit pouze po předchozí dohodě s kontaktními pracovníky oddělení Evropského sociálního fondu odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy (viz 20. Kontaktní informace). Strana 5 (celkem 6)

6 15. Místo realizace projektů Projekty musí být realizovány výhradně pro cílovou skupinu, která splňuje podmínky územní způsobilosti pro hl. m. Prahu. Projekty by měly být fyzicky realizovány na území hl. m. Prahy, v odůvodněných případech je fyzická realizace části projektu možná i mimo území hl. m. Prahy. Fyzická realizace křížového financování musí probíhat výhradně na území hl. m. Prahy. 16. Projektová příručka Informace o požadavcích na projekty podporované z OPPA je možné získat v Projektové příručce OPPA. Návod na vyplnění projektové žádosti je uveden v Pokynech k vyplnění projektové žádosti. Příručka a Pokyny jsou ke stažení na adrese 17. Výsledky předchozích výzev V rámci výběrového procesu projektů bude přihlíženo k realizovaným projektům v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hl. m. Prahy. Doporučujeme proto žadatelům seznámit se s informacemi o realizovaných projektech na a Pracovníci oddělení Evropského sociálního fondu odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy jsou připraveni možné přesahy v zaměření realizovaných a připravovaných projektů se zájemci konzultovat. 18. Semináře Odbor fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy zajišťuje pro žadatele semináře týkající se přípravy projektových žádostí OPPA. Termíny a další podrobnosti o seminářích lze nalézt na stránkách 19. Předpokládané vyhlášení výsledků výzvy Vyhlášení výsledků výběrového procesu této výzvy se předpokládá v září Předpoklad vyhlášení další výzvy: 4. čtvrtletí Kontaktní informace Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů Evropské unie, oddělení Evropského sociální fondu Jungmannova 29/35, Praha 1 Programová manažerka: Mgr. Kateřina Kalousková Projektový manažer: Mgr. Jiří Březina Strana 6 (celkem 6)

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji Vypracoval: Nadace Partnerství

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 10. 4.2009 1. výzvu k předkládání žádostí o finanční

Více

III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Č. j.: 5515/2011-27 III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlašuje v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb.,

Více

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí 16.2.2009 Struktura semináře Obecné informace o programu

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

3.3 Centra transferu technologií

3.3 Centra transferu technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Centra transferu technologií Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast podpory

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU VYSÍLÁNÍ ČESKÝCH UČITELŮ DO ROZVOJOVÝCH ZEMÍ - PODPORA ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V PARTNERSKÝCH ROZVOJOVÝCH

Více