Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892"

Transkript

1 Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 telefon , IČ: , č.ú.: /0300 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Organizační řád je vypracován na základě zákona č. 561/2004 Sb, kterým se ruší zákon 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o mateřských školách, v souladu se schválenou zřizovací listinou a s přihlédnutím k místním podmínkám MŠ. II. Všeobecná část Mateřská škola A.B. Svojsíka 892 byla na základě usnesení Zastupitelstva města zřízena statutárním městem Strakonice právním subjektem k jako příspěvková organizace. Škola byla zapsána do školského rejstříku Ředitelkou školy byla jmenována od Bc. Jana Lišková. Ředitelka školy je zároveň statutárním orgánem právnické osoby. Identifikátor ředitelství předškolního zařízení: Předškolní zařízení sdružuje: Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 IZO: Předmět činnosti Poskytování předškolní výchovy a vzdělávání v souladu se vzdělávací soustavou ČR a platnými školskými předpisy a právními normami, kterými se řídí školy, školská zařízení. Dále zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců školy v souladu s ustanovením zákona 561/2004 Sb., a vyhlášky MF č. 84/2005 o nákladech na závodní stravování. 1

2 2. Organizační schéma mateřské školy A.B. Svojsíka 892 ŘEDITELKA MŠ pedagogický úsek ekonomický úsek provozní úsek školní stravování učitelky účetní Uklizečkaškolnice Uklízečkaskladnice vedoucí ŠS kuchařka kuchařka 3. Všeobecné povinnosti zaměstnanců, odpovědnost a práva Povinnosti a práva zaměstnanců jsou dány Zákoníkem práce, Pracovním řádem a Vnitřním řádem pro zaměstnance. Všeobecná povinnost pracovníků: plnit pokyny ředitelky MŠ a podle okolností pracovnice pověřené jejím zastupováním dodržovat pracovní kázeň a plně využívat pracovní dobu dodržovat předpisy související s bezpečností práce a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy chránit majetek MŠ, řádně zacházet s inventářem MŠ obdržet za vykonanou práci plat podle platných předpisů a ujednání zvyšovat soustavně svoji odbornou úroveň ohlašovat ředitelce všechny změny v osobních poměrech a jiné údaje, které mají význam pro nemocenské pojištění a daň ze mzdy chránit majetek školy, řádně hospodařit se svěřenými prostředky, podávat návrhy na zlepšení a vybavení školy neprodleně hlásit vedení školy závady a nedostatky nevynášet z objektu předměty inventáře školy nezdržovat se bez vědomí ředitelky po pracovní době v objektu školy dodržovat služební tajemství 2

3 seznámit se a dodržovat Organizační řád MŠ, Školní řád školy, Provozní řád pro zaměstnance a ostatní vnitřní směrnice pro MŠ A.B. Svojsíka všechny pracovnice jsou povinny se řídit platným právními normami 4. Ředitelka MŠ řídí a kontroluje veškerou činnost MŠ, odpovídá za pedagogické a hospodářské výsledky usměrňuje koncepci výchovy na mateřské škole v souladu s platnými normami a specifickými podmínkami MŠ určuje svoje zástupce, stanovuje pravomoci a odpovědnost jednotlivých pracovníků v souladu s platnými zákonnými normami rozhoduje o zásadních otázkách mzdové politiky a hospodaření s FKSP pečuje o dodržování smluvní, finanční, rozpočtové a evidenční kázně rozhoduje o vzniku, změně a ukončení pracovního poměru stanovuje pracovní náplň a rozvržení pracovní doby pečuje o odborný růst a pracovní podmínky všech zaměstnanců odpovídá za vedení předepsané dokumentace jmenuje inventarizační a škodní komisi odpovídá za správní řízení spolupracuje se sdružením rodičů odpovídá za vedení personalistiky a za evidenci podkladů pro stanovení mezd, které jsou zpracovány na základě hospodářské smlouvy, uzavřené s ZVaS Strakonice. 5. Učitelka pověřená zastupováním zastupuje ředitelku školy v době její nepřítomnosti plní úkoly stanovené popisem práce, zpracováno podrobněji na listině Pověření 6. Dokumentace MŠ A.B. Svojsíka Na mateřské škole je vedena tato dokumentace: Školní vzdělávací program Putování se sluníčkem od podzimu do léta /dlouhodobý charakter/, který je vytvořen na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání 3

4 Roční plán školy Třídní vzdělávací programy vychází ze školního programu Třídní knihy Přehled docházky Evidenční listy dětí Záznamy o dětech Potvrzení odkladu školní docházky Školní řád Záznamy BOZP, PO a vedení dokumentace pro případ krizových situací Záznamy o provedených kontrolách a revizích Kniha úrazů Hospodářská a účetní evidence Personální a mzdová evidence Statistické výkazy Inventarizace majetku Evidencí docházky zaměstnanců Rozvrh pracovní doby zaměstnanců Dohody a smlouvy s jinými organizacemi a další dokumentace vyplývající z vnitřních nařízeních vydaných ředitelkou školy nebo vyplývajících z právních norem III. Činnost všeobecného řízení správy 1. Provoz mateřské školy vedoucí ŠS a pověřená pracovnice zastupováním plní úkoly podle popisu práce a pokynů ředitelky pedagogické pracovnice plní úkoly vyplývající z pracovní náplně, ŠVP, podle rozpisu služeb a pokynů ředitelky provozní zaměstnanci pracují podle stanovených pracovních náplní a dle své stanovené pracovní doby a pokynů ředitelky nebo svého nadřízeného pracovníka 4

5 2. Provoz školní kuchyně vedoucí ŠS a ostatní pracovnice kuchyně se řídí platnými hygienickými předpisy a směrnicemi vydané ředitelkou školy - zejména: dodržují čistotu v kuchyni a přilehlých prostorech, které jsou nedílnou součástí /sklady, chodby, WC, šatna, škrabka, / dodržují technologické postupy při přípravě jídel řídí se předpisy, které jim ukládá náplň práce dodržují platné právní normy 3. Organizace výdeje jídla svačiny: svačiny jsou dětem připravovány na přepravní vozík do tříd, děti si samy podle chuti vybírají jídlo na připravené talířky v případě, že se koná akce pro děti, upozorní paní učitelky vedoucí ŠS den předem, aby mohla přizpůsobit podání svačiny nebo ji zabalit s sebou při nepřítomnosti pracovnice, která připravuje svačiny, přebírá její činnost druhá pracovnice ŠS obědy: podávání hlavního jídla je přizpůsobeno režimu dne dětí děti si chodí pro hlavní jídlo samostatně k přepravnímu vozíku /malé děti podle svých schopností/, polévku nalévají paní učitelky. Paní učitelky se střídají při obědě tak, aby vždy jedna mohla dětem pomáhat a případně je obsluhovat / krájení pokrmů, stolování, správné držení příboru.../. hygiena po obědě - učitelky v umývárnách dbají na řádné vyčištění chrupu dětí a pomáhají jim podle potřeby provozní pracovnice MŠ pomáhají učitelkám v době oběda s hygienou dětí obědy vydávají zaměstnankyně kuchyně podle norem na dítě a dospělé špinavé nádobí děti odkládají na přepravní vozík, provozní zaměstnankyně jej převezou do přípravny, očistí a připraví do myčky 5

6 Závodní stravování: Podle 33 b zákona č.250/2000sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb. a vyhlášky MF č. 84/2005 o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích náklady na suroviny spotřebované na přípravu podávaných pokrmů jsou hrazeny v plné výši strávníky a příspěvkem z FKSP náklady na provoz podle 2 písm. c) hradí organizace v plné výši MŠ A.B. Svojsíka poskytuje, pokud projeví zájem, obědy i důchodcům, kteří u ní pracovali při odchodu do důchodu MŠ A.B. Svojsíka může poskytnout hlavní jídlo zaměstnancům, kteří jsou u ní zaměstnáni na základě dohod konaných mimo pracovní poměr za úhradu ve výši pořizovací ceny surovin. 4. Archivování a skartace písemností za archiv písemností odpovídá ředitelka MŠ, která provádí vyřazování písemností a skartaci dle skartačního řádu na konci školního roku předávají učitelky dokumentaci řádně zkompletovanou ředitelce MŠ 5. Knihovnická činnost knihovnická činnost je prováděna pověřenou pracovnicí, která vede evidenci knih a zodpovídá za provoz a evidenci dětské a učitelské knihovny, zároveň se evidují MC, CD a videokazet, činnost provádí pověřená pracovnice 6. Všeobecná údržba je prováděna na základě dohod s organizacemi nebo právnickými osobami. Běžnou údržbu zajišťuje domovník MŠ po dohodě s ředitelkou školy větší opravy sjednává ředitelka školy s firmami a pracovníky při dodržování zásad hospodárnosti, kontroluje provedení těchto prací, opravy většího rozsahu a havarijní stavy zajišťuje ve spolupráci s pracovníkem MěÚ odbor majetkový. 6

7 7. Evidence majetku evidence majetku je v kompetenci ředitelky MŠ /spolupracuje s vedoucí ŠS a pověřenou pracovnicí /eviduje počet, rozmístění, přiděluje inventární čísla, provádí vyřazování předmětů z inventáře po schválení členy inventarizační komise a zodpovídá za řádné provedení inventury v daném termínu 8. Pokladní služba je prováděna ředitelkou školy, která vybírá a ukládá hotovost v peněžním ústavu. Vedoucí ŠS pečuje o uložené peníze v pokladně MŠ, vypisuje příjmové a výdajové doklady, zpracovává vyúčtování měsíční pokladní hotovosti stravné je placeno bezhotovostně převodem z účtu či složením v ČSOB pokladní složenkou, za správnost a řádné provedení plateb zodpovídá vedoucí ŠS úplata za předškolní vzdělávání se provádí bankovním převodem nebo hotově proti podpisu do pokladny ve výši určené ředitelkou MŠ ve spolupráci s obcí, kontrolu a evidenci provádí ředitelka školy a vedoucí ŠS ve spolupráci s účetní MŠ vedoucí ŠS pokladní vede pokladní doklady a příslušnou dokumentaci, dodržuje pokladní limit ve výši ,- Kč. 9. Účetní evidence je vedena účetní školy úvazek 0,25 a provádí se podle platných právních norem. 10. Vedení pedagogické dokumentace pedagogickou dokumentaci vedou učitelky na jednotlivých třídách dle pokynů ředitelky školy, průběžnou kontrolu provádí ředitelka školy dokumentace je uložena na třídách a v ředitelně 11. BOZP, PO, opatření při krizových situacích za plnění úkolů v této oblasti zodpovídá ředitelka, která spolupracuje, na základě smlouvy o dílo č. 45, s Vl. Škantou /odborně způsobilou osobou v oblasti BOZP a PO/ Organizační řád je platný od Bc.Jana Lišková 7

8 ředitelka MŠ 8

Organizační řád. Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095, okres Klatovy

Organizační řád. Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095, okres Klatovy Organizační řád Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095, okres Klatovy Organizační řád je vypracován na základě Školského zákona č. 561/2004 Sb. a Vyhlášky č.43 ze dne 9.2.2006, kterou se mění Vyhláška č.14/2005

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Část 1. Úvodní ustanovení

Část 1. Úvodní ustanovení Část 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě (dále jen školy)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje organizaci a řízení školy s přihlédnutím

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Příloha č. 24 SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 1. Vnitřní směrnice č. 24 Odborného učiliště, Křenovice 8. Doplňková činnost

Příloha č. 24 SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 1. Vnitřní směrnice č. 24 Odborného učiliště, Křenovice 8. Doplňková činnost Příloha č. 24 SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 1 Vnitřní směrnice č. 24 Odborného učiliště, Křenovice 8 Doplňková činnost Č.j.: OUKR/1291/2014 Spis. sk.: 1.4. A10 V Křenovicích dne 1. října 2014

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obsah: ČL. 1 Poslání školní družiny ČL. 2 Práva a povinností dětí a jejich zákonných

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Vnitřní řád v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění a vyhl. č. 438/2006 Sb., vč. přílohy a dle zák.č.333/2012

Více

Zpracoval : Ing.Josef Kalousek

Zpracoval : Ing.Josef Kalousek Střední odborné učiliště opravárenské Předměstí 427 Králíky Platný od 1.září 2010 Zpracoval : Ing.Josef Kalousek Tímto dokumentem se ruší dokument Organizační řád ze dne 1.1.2005 V souladu s ustanovením

Více

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 10 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k 1. 1. 2014 Schváleno radou

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele PaedDr. Zdeňka Hanková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

Školní řád Základní umělecké školy, Sokolovská 30, Plzeň

Školní řád Základní umělecké školy, Sokolovská 30, Plzeň Školní řád Základní umělecké školy, Sokolovská 30, Plzeň Čl. 1 Úvodní ustanovení Školní řád ZUŠ Sokolovská 30, Plzeň (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy,

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích A. Všeobecná část 1. Ustanovení o organizačním řádu 1. Organizační řád je vnitřní normou Jihočeské vědecké knihovny (dále jen JVK), upravuje

Více

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková Školství PhDr. Marcela Štiková Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, říká J. A. Komenský, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Škola bývá historicky nedílnou součástí obce. Je

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Organizační. směrnice

Organizační. směrnice Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace Vypracovala: Linda Hrabcová Podpis: Schválil: PaedDr. Ilona Jindrová Podpis: Organizační směrnice Č. směrnice

Více

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Preambule Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen organizační řád ) je základním vnitřním řídícím dokumentem Asociace

Více