Výroční zpráva. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o."

Transkript

1 Výroční zpráva Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o. školní rok 8/9

2 Výroční zpráva byla projednána se zřizovatelem Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o. Datum Ing. Zdeněk Velikovský jednatel společnosti Výroční zpráva byla projednána.. 9 na jednání Školské rady Střední školy podnikatelské. Datum Ing. Petr Hanzlík předseda ŠR Výroční zpráva byla projednána.. 8 na jednání Školské rady Vyšší odborné školy. Datum Martin Kolárský předseda ŠR strana

3 Osnova :. Úvod...4. Charakteristika školy Přehled vzdělávacích programů Údaje o pracovnících školy Údaje o přijímacím řízení Výsledky výchovy a vzdělávání Údaje o významných mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy...5. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů...5. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání...5. Závěr výroční zprávy...6 Přílohy: č. č. č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 Ocenění studentů za mimořádné úspěchy. Hodnocení maturitních zkoušek a absolutoria. Hodnocení činnosti výchovného poradce. Hodnocení činnosti preventisty sociálně patologických jevů. Informace o mimoškolních aktivitách. Informace o škole v tisku. Přehled pracovišť odborné praxe, hodnocení odborné praxe. Základní údaje o hospodaření školy. strana 3

4 . ÚVOD V roce 99 byla v souladu s platnou legislativou zřízena společností DZC, spol. s r.o. Střední podnikatelská škola ve Zlíně a v roce 993 Soukromá střední podnikatelská škola v Kroměříži. V roce 996 byla v Kroměříži nově zřízena vyšší odborná škola a název školy byl změněn na Soukromá střední podnikatelská škola a Vyšší odborná škola. Vedle oboru SOŠ "Podnikatelství" byla zahájena výuka dvou studijních skupin vyšší odborné školy oboru "Prokurista firmy". V roce 997 změnily školy právní formu na společnost s ručením omezeným. V Kroměříži byla ke škole přidružena Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Kroměříži s.r.o. a došlo k rozšíření studijní nabídky. Dalším přelomovým datem bylo. 9., kdy byl rozhodnutím MŠMT ČR změněn název školy na Střední podnikatelská škola, Vyšší odborná škola a Střední odborné učiliště s.r.o. K tomuto datu došlo rovněž k přestěhování školy z budovy Arcibiskupského gymnázia na Pilařově ulici do objektu na Tovačovského ulici. Ve školním roce / byla na vyšší odborné škole zahájena výuka oboru Turismus v denní formě studia a oboru Prokurista firmy v dálkové formě studia. Ve školním roce 9/ započala na střední škole dle nového školního vzdělávacího programu v. ročníku výuka oboru Ekonomika a podnikání a ve. až 4. ročníku dobíhá výuka čtyřletého vzdělávacího programu Podnikatel v denní formě studia. Dále se na střední škole uskutečňuje výuka dvouletého denního nebo tříletého dálkového vzdělávacího programu Podnikání pro absolventy učebních oborů. Na vyšší odborné škole se realizuje výuka vzdělávacího programu Daňová a finanční správa v denní i dálkové formě studia a vzdělávacího programu Turismus v denní formě studia. Ve školním roce 8/9 zahájilo. září studium na Střední škole podnikatelské a Vyšší odborné škole, s.r.o. celkem 759 žáků a studentů v níže uvedených oborech: typ školy SŠ VOŠ název oboru typ a délka studia Podnikatel denní čtyřleté studium Podnikání denní dvouleté studium Podnikání dálkové tříleté studium Prokurista firmy dálkové tříleté studium Daňová a finanční správa denní tříleté studium Daňová a finanční správa dálkové tříleté studium Turismus denní tříleté studium Žáci a studenti používají na pracovištích v Kroměříži a ve Zlíně 4 kmenových učeben, 9 specializovaných učeben, přednáškové sály a studovnu. Všechny PC jsou propojeny do sítě a jsou připojeny na internet. Jazykové učebny a přednáškový sál jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou.. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY a) Název školy, sídlo, právní forma, IČ Název školy: Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s. r. o. Sídlo školy: Tovačovského 337, 767 Kroměříž tel./fax , e mail: Kontakt: Radmila Kroupová Odloučená pracoviště školy: Kontakt: nám. T. G. Masaryka 8, 76 Zlín, tel.: 577 7, tel/fax: , e mail: Hana Strangmüllerová Právní forma: IČ: Identifikátor školy: Statutární zástupce společnosti: společnost s ručením omezeným Ing. Zdeněk Velikovský, Mgr. Kateřina Velikovská b) Zřizovatel školy Název: Sídlo: DZC, spol. s r.o. Horní Ves 9, Fryšták strana 4

5 c) Ředitel školy Jméno, příjmení: Adresa: Datum jmenování do funkce: Datum potvrzení ve funkci: Mgr. Marek Ginter Karolíny Světlé 3366, 767 Kroměříž d) Zástupce ředitele pověřený řízením OP Zlín: Mgr. Milena Velikovská. e) Školská rada, datum jejího zřízení Podle 67, zákona č. 56/4 Sb. byly ke dni zřízeny šestičlenná školská rada při střední škole a tříčlenná školská rada při vyšší odborné škole. Dne bylo v Kroměříži založeno Sdružení přátel SŠP a VOŠ. f) Součásti školy zařazené do sítě Střední škola podnikatelská Vyšší odborná škola IZO IZO g) Datum zřízení (založení) školy, datum zařazení do sítě, poslední aktualizace v síti Datum založení školy: Pracoviště Kroměříž rozhodnutí MŠMT ČR č.j. 96/93-8 od Odloučené pracoviště Zlín rozhodnutí MŠMT ČR č.j. 83/9 od Poslední aktualizace v síti škol MŠMT v Praze dne 4.. 9, č.j. 54/9-. h) Součásti školy podle rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity Škola sdružuje následující typy škol: typ školy počet tříd počet žáků k SŠ VOŠ počet žáků na třídu přepočtený počet pedagogických pracovníků 9,39 8,38 53,34 3,65 počet žáků na přepočteného pedagogického pracovníka,8,77 i) Zhodnocení současného stavu školy Škola je v současné době stabilní organizací, která se zaměřuje především na kvalitu vzdělávání žáků a studentů ve všech oborech vzdělání, které má akreditovány v rejstříku škol. Vzdělávací programy středoškolského nástavbového studia (Podnikání) a vyššího odborného studia (Daňová a finanční správa) jsou realizované jak v denní, tak dálkové formě, což především u dálkových studií představuje ojedinělou nabídku v rámci Zlínského kraje. 3. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Denní studium vyučované obory ve školním roce 8/9 (názvy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol) Podnikatel Podnikání Daňová a finanční správa Turismus kód oboru (KKOV) součást školy 63-4-M/ L/ N/ N/7 SŠ SŠ VOŠ VOŠ denní studium počet žáků k 3.9. ukončilo MZ ukončilo absolutoriem Dálkové studium vyučované obory ve školním roce 8/9 (názvy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol) Podnikání Prokurista firmy Daňová a finanční správa Vysvětlivky: DA - dálkové studium dálkové studium kód oboru (KKOV) 64-4-L/ N/ N/4 součást školy SŠ VOŠ VOŠ počet žáků k 3.9. ukončilo absolutoriem ukončilo MZ DA VE EX DA VE EX DA VE EX VE - večerní studium EX - externí studium strana 5

6 a) Inovace vzdělávacích programů týdenní jazykově konverzační kurz s rodilými mluvčími AJ pro žáky 3. ročníku oboru Podnikatel; týdenní sportovně-turistický kurz pro žáky. ročníku oboru Podnikatel se zaměřením na sportovní přípravu, zdravovědu a první pomoc, branné disciplíny; pobytově-poznávací zájezd do Londýna s ubytováním v rodinách; spolupráce s Junior Bata Achievement CZ programy Studentská firma, Aplikovaná ekonomie, MESE; nepovinné předměty: cvičení z matematiky, seminář z ČJL; volitelné jazyky: anglický, německý, ruský, francouzský, italský, španělský; akreditované centrum Qualifikations ve Zlíně a Kroměříži; vytvoření standardů jednotlivých zaměření u oboru Podnikatel od 3. ročníku: o řízení firem; o aplikovaná výpočetní technika; o cestovní ruch; o rozšířená výuka cizích jazyků; b) Způsob zabezpečení odborné praxe Součástí vzdělávacího programu školy je i odborná praxe žáků, která je realizována od. ročníku formou smluvních pracovišť na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci mezi školou a jednotlivými subjekty. Žáci jsou po dobu studia pojištěni u pojišťovny Kooperativa, pojišťovna, a. s. Počet týdnů odborné praxe v jednotlivých ročnících: Obor Podnikatel SŠ Podnikání Daňová a finanční správa VOŠ denní studium Turismus Daňová a finanční správa VOŠ dálkové studium Prokurista firmy Ročník I. II. III. IV. I. I. II. III. II. III. I. II. III. I. II. III. Délka praxe v týdnech 3 3 den v týdnu (5 hodin) h 4 h 4 h Odborná praxe je součástí učebních dokumentů. Žáci oboru Podnikatel vykonávali odbornou praxi dle zaměření studia. Praxe ve II. ročníku je zaměřena na obchodní činnosti a logistiku zásob. Praktické poznatky vhodně doplňují výuku ekonomických předmětů. Žáci ve III. a IV. ročníku vykonávají odbornou praxi ve stejné firmě a seznamují se s různými pracovními pozicemi. Žáci nástavbového studia oboru Podnikání absolvují během studia odbornou praxi v rozsahu týdnů. Škola umožňuje v souladu s osnovami také individuální odborné praxe. U VOS je nejvyšší dotace odborné praxe u oboru Turismus, kde ve třetím ročníku studenti absolvují souvislou odbornou praxi v rozsahu týdnů. Odborná praxe u tohoto oboru je směrována do oblasti zařízení cestovního ruchu a hotelnictví. U oboru VOS Daňová a finanční správa je odborná praxe směrována do oblasti účetní, ekonomické, daňové a právní. V letošním roce vykonávalo 6 studentů oboru Turismus praxi v zahraničí. Praxe žáků probíhají v souladu s Plánem odborných praxí. Absolvování odborných praxí je evidováno na vysvědčení. Spolupráce s firmami se projevuje kladně v pracovním uplatnění žáků a studentů v rámci studentských brigád během studia a v pracovním uplatnění absolventů po ukončení studia. Smluvní partneři školy v oblasti odborných praxí ve školním roce 8/9 viz příloha č. 7. strana 6

7 c) Spolupráce s jinými školami Škola je členem: Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska; Obchodní a hospodářské komory v Kroměříži; Svazu účetních; Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Kroměřížska; Klubu UNESCO; Asociace školských sportovních klubů Škola spolupracuje: se Střední odbornou školou v Šumperku, Střední školou gastronomie a obchodu Zlín, Obchodní akademií Tomáše Bati a Vyšší odbornou školou ekonomickou Zlín, Střední průmyslovou školou Zlín, Střední průmyslovou školou polytechnickou Zlín a Střední odbornou školou v Luhačovicích v oblasti výměny předsedů maturitních komisí; s Gymnáziem Kroměříž v oblasti zabezpečení výuky u dálkového studia; s OA, VOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky v Uherském Hradišti, Vyšší odbornou školou živnostenskou v Přerově, Obchodní akademií Tomáše Bati a Vyšší odbornou školou ekonomickou Zlín v oblasti výměny předsedů zkušebních komisí absolutoria; v rámci dalšího studia s AKADEMIÍ STING, o.p.s. soukromou vysokou škola v Brně a s Vyšší odbornou školou živnostenskou v Přerově; dlouhodobě s organizací Junior Bata Achievement ČR; podílí se na akcích pořádaných Nadací T. Bati ve Zlíně; podílí se na akcích pořádaných občanským sdružením Adra ve Zlíně; d) Mezinárodní spolupráce a programy, včetně zahraniční odborné praxe žáků a studentů Škola je akreditovaným pracovištěm pro zkoušky z anglického jazyka City&Guilds; Obchodní Akademie Liberta v Bratislavě: osmým rokem spolupráce na projektu Hospodársky týždeň; Vysoká škola Higher Technological Education Institution of Thessaloniki (Grece) a agentura Grecotel, a.s. v Řecku: zajištění odborné praxe studentů VOS oboru Turismus v hotelnictví a gastronomii; V rámci programu Leonardo da Vinci účast pedagogů školy a 4 studentů na třítýdenní stáži: Academia Cordoba, Španělsko; 4. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY a) Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 8//9 interní pracovníci počet fyzických osob 38 přepočtené úvazky 37,46 externí pracovníci 38 7, Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 8/9 (u pedagogů důchodového věku je vyznačeno vedle pořadového čísla D, u absolventů A) Interní pedagogičtí pracovníci b) ped. pracovníci -poř. číslo pracovní zařazení, funkce Ředitel Zástupkyně ředitele Zástupce ředitele Zástupkyně ředitele úvazek,,,,,,,,,,,,,,, kvalifikace (stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS) VŠ, UP Olomouc, PdF, M, VT, BV VŠ, UP Olomouc, FF, NJ, RJ, Dě VŠ, UJEP Brno, právo VŠ, UP Olomouc, FF, andragogika VŠ, VŠE Bratislava, ek. předměty, DPS VŠ, SU Opava, FPřF, NJ, D VŠ, PdF Nitra, pedagogika, TV VŠ, UP Olomouc, PdF, spec. pedagogika VŠ, UP Olomouc, PdF, AJ, ON VŠ, SU Opava, FPřF, IVT VŠ, VŠ zemědělská Brno, ek. předměty, DPS VŠ, SU Opava, FPřF, ČJL, NJ VŠ, UP Olomouc, PdF, RJ, Z, VT VŠ, UP Olomouc, PřF, AJ, M VŠ, VUT FE Brno, VT, DPS roků ped. praxe strana 7

8 ,95,6,9,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, VŠ, FF UK Praha, AJ, NJ VŠ, PF UP Olomouc, AJ, ČJL VŠ, UP Olomouc, PdF, Dě, RJ, LJ, NJ VŠ, UP Olomouc, PřF, M, DG VŠ, U Pardubice, FFT, ek. předměty, DPS VŠ, VVŠPV Vyškov, ek. předměty, DPS VŠ, Ostravská univerzita, FF, AJ, ŠJ VŠ, UP Olomouc, PřF, M, ON, VT VŠ, Univerzita Moskva, ek. předměty VŠ, VŠE Bratislava, ek. průmyslu, DPS VŠ, UK Praha, TV VŠ, UP Olomouc, FF, teorie a dějiny čs.lit, DPS VŠ, VŠE Praha, ek. služeb a cest. ruchu, DPS VŠ, Slezská univerzita Opava, ČJ, Dě, historie a muzeologie VŠ, MU Brno, PdF, ČJ, ON VŠ, Ostravská univerzita, NJ, ZSV VŠ, Ostravská univerzita, M, Ze VŠ, UP Olomouc, FF, ČJ, AJ VŠ, UTB Zlín, FAI, ství informatiky pro SŠ VŠ, Ostravská univerzita, FF, NJ, Dě VŠ, VUT Brno, ekonomika a řízení, DPS VŠ, UJEP Brno, FF, AJ, FJ VŠ, UP Olomouc, NJ, křesťanská výchova Externí pedagogičtí pracovníci ped. pracovníci - poř.číslo D D 7 8 9D D 33D pracovní zařazení, funkce úvazek,7,5,4,,9,9,7,9,,6,3,8,9,3,,,5,9,5,4,9,6,6,,6,7,4,7,4,6,4,8,3,,53,9,,38 kvalifikace (stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS) VŠ, UP Olomouc, FF Padova, IJ VŠ, UP Olomouc, FF, RJ PCS Anglie, AJ VŠ, VŠE Praha, ST, PPA, DPS VŠ, UJEP Brno, PdF, THO VŠ, VŠZ Brno, PSP VŠ, UP Olomouc, FF, AJ VŠ, MU Brno, FF, HV, IJ, SJZ AJ VŠ, VUT Brno, FS, ek. předměty VŠ, UP Olomouc, PřF, Z, TV, SCR VŠ, Moskevský národní institut mez. vztahů, AJ VŠ, VUT Brno, FS, MU Brno, PrF, FPD VŠ, VUT Brno, FS, IVT VŠ, MU Brno, PrF, právo VŠ, MU Brno, FF, NJ, ŠJ VŠ, UP Olomouc, FF, AJ VŠ, UP Olomouc, PřF, AJ VŠ, VUT Brno, FT, ek. předměty, DPS VŠ, MU Brno, FF, ČJ, pedagogika VŠ, UP Olomouc, FF, VVD, účetnictví VŠ, UJEP Brno, PrF, právo studující UP Olomouc, PdF. AJ VŠ, VŠE Praha, auditor, ek. předměty VŠ, VŠZ Brno, FA, ek. předměty VŠ, UP Olomouc, PdF, M VŠ, MU Brno, PdF, Psy VŠ, MU Brno, FF, NJ VŠ, UJEP Brno, PdF, ČJ VŠ, VÚT Brno, PoF, FPD VŠ, Ostravská univerzita, PdF, ČJ, AJ VŠ, MU Brno, PřF, IKT VŠ, VŠE Praha, FPD VŠ, UJEP Brno, PdF, RJ VŠ, UJEP Brno, FF, UP Olomouc, FF, NJ VŠ báňská Ostrava, EF, ek. předměty, DPS VŠ, UP Olomouc, FF, andragogika VŠ, SU Opava, pojišt ovnictví VŠ, VUT Brno, FT strana 8

9 Věkové složení interních pedagogických pracovníků je následující: do 3 let 3-5 let let nad 6 let Průměrný věk interních pedagogických pracovníků je 4,6 let. Věkové složení externích pedagogických pracovníků je následující: do 3 let let let nad 6 let 9 Průměrný věk externích pedagogických pracovníků je 49,43 let. Během školního roku došlo ke změnám v počtu interních pracovníků: dvě pracovnice odešly na mateřskou dovolenou. Během školního roku došlo ke změnám v počtu externích pracovníků: dvě pracovnice ukončila dohodu o provedení práce; byla přijata pracovnice na dohodu o provedení práce. Všichni interní vyučující mají vysokoškolské vzdělání, z externích vyučujících anglický lektor nemá VŠ, jedna vyučující AJ studuje VŠ, jedna má bakalářské studium na VŠ a státní zkoušku z AJ. Požadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 8/9 (Zahrnuje povinné předměty, povinně volitelné i nepovinné) % požadovaný stupeň vzdělání aprobovanost výuky d) Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 8/9 interní pracovníci externí pracovníci počet fyzických osob 4 přepočtené úvazky 4, Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 8/9 ostatní pracovníci - pořadové číslo 3 4 pracovní zařazení, funkce úvazek stupeň vzdělání Hospodářka školy Tajemnice školy Tajemnice školy Správce budov,,,, středoškolské středoškolské středoškolské středoškolské e) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy počet osob název semináře Maturita Success; Systém agendy školy; Management školy a nová maturita; Brána jazyků otevřená; 6 Školení řidičů referentských vozidel; 3 Seminář k nové maturitě AJ; 4 Seminář k nové maturitě NJ; Seminář k nové maturitě vedení školy; 7 Konzultační semináře k nové maturitě; Oxford Teacher s Academy; Daň z příjmů fyzických osob; Interaktivní tabule jako pomůcka k vytváření výukových materiálů; 4 Školení BOZP; Studium na UTB Zlín, obor Gastronomie; strana 9

10 Zdokonalení výuky anglického jazyka; Seminář Watch and Change; Cesty k efektivní výuce; Motivační setkání vyučujících angličtiny IX. ročník; Motivační setkání vyučujících němčiny a francouzštiny; Islám a střet civilizace; Seminář školních metodiků prevence; Účetní uzávěrka; Matematika a přírodovědné vzdělávání; Seminář lyžování a snowboardingu; Daně a daňová evidence; Sekty a netradiční náboženské skupiny; Motivační náměty a metody ve výuce zeměpisu; 5. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ a) Žáci přihlášení ke studiu ve školním roce 8/9 kód název 63-4-M/ 64-4-L/ N/ N/7 Ekonomika a podnikání Podnikání Daňová a finan. správa Turismus Celkem Vysvětlivky: délka studia druh studia 4 /3 3/3 3 DE DE/DA DE/DA DE DE/DA počet přihlášených. kolo 9 8/5 7/4 8/9.kolo 34 8/ / 4 46/ 3.kolo 7 7/ počet přijatých k počet odvolání 43 55/6 /5 4 /85 / / / DE denní studium; DA - dálkové studium; b) Další doplňující údaje k přijímacímu řízení Kritéria pro přijetí ke studiu Kritéria pro přijetí ke studiu byla dána pokyny ředitele: Pokyn ředitele č. /9: Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 9/, denní studium oboru Ekonomika a podnikání; KKOV 63-4-M/; Pokyn ředitele /9: Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 9/, nadstavbové studium oboru Podnikání; KKOV 64-4-L/54; Pokyn ředitele č. /9: Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 9/, vyšší odborné studium, obory Daňová a finanční správa (63-4-N/4) a Turismus (65-4-N/7); EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ V přijímacím řízení oboru Ekonomika a podnikání, KKOV 63-4-M/ bude přijato maximálně uchazečů. Kritéria pro přijetí ke studiu: O přijetí uchazečů rozhoduje pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Kritéria přijímacího řízení:. Průměrný prospěch z. pololetí 9. třídy ZŠ. Při shodném prospěchu rozhodují další kritéria: - další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče: výsledky na olympiádách a dalších soutěžích; - výstupní hodnocení ze ZŠ; PODNIKÁNÍ denní forma studia V přijímacím řízení oboru Podnikání, KKOV 64-4-L/54, denní forma studia, bude přijato maximálně uchazečů. Kritéria pro přijetí ke studiu: O přijetí uchazečů rozhoduje pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Kritéria přijímacího řízení:. Průměrný prospěch z. pololetí 3. ročníku SŠ. PODNIKÁNÍ dálková forma studia V přijímacím řízení oboru Podnikání, KKOV 64-4-L/54, dálková forma studia, bude přijato maximálně 9 uchazečů. Kritéria pro přijetí ke studiu: O přijetí uchazečů rozhoduje pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. strana

11 Kritéria přijímacího řízení:. Průměrný prospěch z. pololetí 3. ročníku SŠ. TURISMUS, DAŇOVÁ A FINANČNÍ SPRÁVA denní forma vyššího odborného studia V přijímacím řízení oboru Turismus KKOV, 65-4-N/7, denní forma studia, bude přijato maximálně 5 uchazečů. V přijímacím řízení oboru Daňová a finanční správa, KKOV 63-4-N/4, denní forma studia, bude přijato maximálně 4 uchazečů. Kritéria pro přijetí ke studiu: přijetí uchazečů rozhoduje pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Kritéria přijímacího řízení:. Průměrný prospěch z. pololetí 4. ročníku SŠ. DAŇOVÁ A FINANČNÍ SPRÁVA dálková forma vyššího odborného studia V přijímacím řízení oboru Daňová a finanční správa, KKOV 63-4-N/4, dálková forma studia, bude přijato maximálně 6 uchazečů. Kritéria pro přijetí ke studiu: přijetí uchazečů rozhoduje pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Kritéria přijímacího řízení:. Průměrný prospěch z. pololetí 4. ročníku SŠ. c) Odvolací řízení ve školním roce 8/9 Ekonomika a podnikání Podnikání Daňová a finanční správa Turismus CELKEM počet odvolání přijato na odvolání zamítnuto odvolání Počet odvolání celkem:... Obor Ekonomika a podnikání... Obor Podnikání... Obor Daňová a finanční správa... Obor Turismus... Přijato na odvolání:... Obor Obor Ekonomika a podnikání... Obor Podnikání... Obor Daňová a finanční správa... Obor Turismus... Zamítnuto na odvolání:... Obor Obor Ekonomika a podnikání... Obor Podnikání... Obor Daňová a finanční správa... Obor Turismus... d) Další údaje Přestupy v rámci prvních ročníků ve školním roce 8/9 (obory a počty žáků) obor Podnikatel - v. ročníku nedošlo k žádným přestupům; obor Podnikání - v. ročníku nedošlo k žádným přestupům; Přehled o žácích přijatých do vyššího ročníku (počty žáků podle oborů a ročníků) obor Podnikatel - žák přestoupil z jiné školy do. ročníku; - žák byl přijat do 3. ročníku; obor Podnikání - žákyně přestoupily z jiné školy do. ročníku; strana

12 6. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Prospěch žáků ve škole ve školním roce 8/9 počet žáků k prospělo s vyznam. prospělo neprospělo zanechalo studia, jiné počet žáků k prospělo s vyznam. 8 prospělo neprospělo prospělo neprospělo prospělo neprospělo 8 9 SŠ VOŠ z toho dálkové studium SŠ VOŠ zanechalo studia, jiné 35 6 Hodnocení ukončení studia (maturitní zkoušky, absolutoria) denní studium SŠ VOŠ počet žáků v posl. ročníku prospělo s vyznam. 9 7 počet žáků v posl. ročníku 33 6 prospělo s vyznam. 3 7 jiné (náhradní termíny apod.) 6 z toho dálkové studium SŠ VOŠ jiné (náhradní termíny apod.) Komentář analyzující prospěch žáků, včetně problematiky neprospěchu Příčinou neúspěchu žáků ve studiu byla především vysoká absence a špatná připravenost na výuku. U dálkové formy studia mnoho žáků a studentů podcení vstup na střední nebo vyšší odbornou školu a náročnost pravidelné domácí přípravy do výuky. Zhodnocení úrovně maturitních zkoušek (včetně praktické části) a absolutorií Hodnocení prospěchu maturitní zkoušky a absolutoria maturitní zkoušky prospělo s vyznamenáním 4 % prospělo 8 % neprospělo 5% absolutoria prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo 39 % 6 % % Slovní hodnocení Velmi dobrých výsledků dosáhli maturanti při propojení znalostí z jednotlivých odborných ekonomických předmětů a v aktivní komunikaci v cizím jazyce (AJ, NJ) během ústní maturitní zkoušky. Velmi dobrých výsledků dosáhli maturanti v dálkovém nadstavbovém studiu a absolventi vyšší odborné školy u absolutoria. Přiloženo hodnocení předsedů maturitních komisí a komisí absolutoria viz příloha č.. Maturitní zkoušky ve školním roce 8/9 prokázaly dobrou odbornou i pedagogickou připravenost vyučujících, viz hodnocení předsedů maturitních komisí. Poznatky z uplatnění absolventů školy na trhu práce, úspěšnost přijetí ke studiu na VOŠ a VŠ: V současné době narůstá skupina absolventů, kteří chtějí pokračovat v dalším vzdělávání na VŠ a VOŠ. Počet absolventů na těchto typech škol přesahuje 75%. Další část absolventů se ucházela o zaměstnání v obchodních firmách a organizačních složkách státu, někteří absolventi pracují v rodinných firmách. Část absolventů nachází uplatnění ve firmách, v nichž po dobu studia absolvovali odbornou praxi. Absolventi se v minimální míře nachází v evidenci Úřadu práce. strana

13 Hodnocení výsledků výchovného působení Pochvala třídního učitele Pochvaly Pochvala ředitele školy c) 64 6 Pochvala třídního učitele: výborný prospěch, reprezentace školy, vzorná práce pro kolektiv. Pochvala ředitele školy: výborné studijní výsledky po celou dobu studia, práce pro kolektiv třídy, reprezentace školy. Napomenutí a důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Podmínečné vyloučení ze studia Vyloučení ze studia Napomenutí a důtky Napomenutí a důtka třídního učitele: opakované nevhodné chování nebo kázeňské prohřešky, opakované pozdní příchody. Důtka ředitele školy: závažné porušení školního řádu. Podmínečné vyloučení ze studia: opakované porušování školního řádu, neomluvená absence. Vyloučení ze studia: hrubé porušení školního řádu, opakovaná neomluvená absence. Problematika výchovného poradenství na škole a prevence sociálně patologických jevů Přiloženo vyjádření výchovného poradce Ing. Zdenky Jankovičové (pracoviště Zlín) a Jiřího Švece (pracoviště Kroměříž) - viz příloha č. 3. Přiloženo vyjádření preventistky Ing. Zdenky Jankovičové (pracoviště Zlín) a Ing. Zuzany Atarsia (pracoviště Kroměříž) - viz příloha č. 4. d) Snížené stupně z chování za školní rok 8/9 uspokojivé 3 neuspokojivé e) % ze všech žáků školy 3,67,3 Neomluvené hodiny za školní rok 8/9. pololetí. pololetí za školní rok f) počet 43 počet % ze všech zameškaných hodin,83,, Údaje o integrovaných žácích Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 8/9 zrakové postižení pohybové postižení ročník IV. I. počet žáků Na pracovišti ve Zlíně nebyl ve školním roce 8/9 evidován žádný integrovaný žák. Na pracovišti v Kroměříži studovala ve školním roce 8/9 jedna nevidomá žákyně IV. ročník studijního oboru Podnikatel. Jde o vzdělávání formou individuální integrace. Vzhledem k postižení této žákyně byla na škole zřízena funkce asistenta pedagoga. Integrovaná žákyně složila úspěšně maturitní zkoušku. Dále studovala v I. ročníku oboru Podnikatel žákyně s pohybovým postižením, která používá invalidní vozík. strana 3

14 g) Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 8/9 název soutěže, přehlídky Olympiáda v AJ Olympiáda v ČJL Zkoušky City and Guilds Matematická soutěž SŠ Matematická liga Zeměpisná olympiáda Klokan matematika Eurorebus Soutěž SELL YOUR IDEA VŠ podnikání Ostrava Atletický pohár Cornycup Futsal SŠ Florbal SŠ Den sportu na Parádě Mistrovstvá ČR žáků a pedagogů SŠ v sálové kopané školní kolo počty účastníků oblastní kolo ústřední kolo umístění složilo 4 8 úspěšný řešitel 3 3. místo 5 5. místo místo 3. místo Významná umístění 3. místo - Eurorebus, krajské kolo; 3. místo Mistrovství ČR žáků a pedagogů soukromých škol v sálové kopané; 7. ÚDAJE O VÝZNAMNÝCH MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH VE ŠKOLNÍM ROCE 8/9 A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Mimořádné pedagogické aktivity učitelů (včetně publikační činnosti) a významné mimoškolní aktivity žáků: Účast na celokrajné přehlídce středních škol Zlínského kraje; Účast na přehlídkách středních škol: Vsetín, Přerov; Účast na generální pilotáži maturitní zkoušky MAG 9 - ; Účast na Hospodárskom týždni organizovaném SOA Liberta Bratislava; Exkurze na zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku; Účast na konferenci Cesty krve; Účast 3. ročníků na akci Den ADRY; Spolupráce s občanským sdružením Slunečnice a ADRA (pořádání veřejných sbírek); Účast na veletrhu cestovního ruchu GO a Regiontour ; Pasování žáků l. ročníků; Stálá spolupráce s Junior Baťa Achievement v oblasti studentských firem; Účast v celostátním finále soutěže EUROREBUS; 6. ročník výtvarné soutěže Kolář 8; Účast na veletrhu vzdělávání Gaudeamus 8; Program Příběhy bezpráví konference politických vězňů; XV. Reprezentační ples školy; Další vzdělávací a výchovné aktivity: Seznamovací kurz pro žáky I. ročníků (Trnava); Sportovně - turistický kurz (Kamínka u Roštína); Jazykově - konverzační kurz s rodilými mluvčími - NJ, AJ (Vizovice); Lyžařský výcvikový kurz (Bílá); Výběrový lyžařský kurz (Rakousko); Sportovní den SŠP a VOŠ; Workshop VOS; Beseda s poslancem Evropského parlamentu Dr. Ivo Strejčkem; Beseda na téma Psychologické kořeny násilí pro žáky maturitních ročníků; Beseda na téma Sexuální zneužívání, znásilnění pro žáky 3. ročníků; Beseda na téma AIDS, sex, vztahy UNIE Kompas Zlín; Beseda se studenty na Okresním soudu ve Zlíně na téma trestní právo; Beseda na téma Drogová kriminalita strana 4

15 Akce Krajské knihovny Fr. Bartoše pro l. ročníky Cesty k informační gramotnosti; Přednáška o Evropské Unii v jazyce anglickém; Účast na vzdělávacím pořadu Brazílie ; Návštěva muzea Maxe Švabinského; Návštěva knihovny Kroměřížska; Návštěva divadelního představení ve Zlíně: Maryša, Švejk; Exkurze do nízkoprahového klubu UNIE KOMPAS; Odborná exkurze maturitních tříd do Prahy; Odborná exkurze: Vídeň; Odborná exkurze: Paříž, Versailles; Odborná exkurze: Velká Británie; Odborná exkurze: Osvětim; Odborná exkurze: veletrh Invex; Odborná exkurze: historická Olomouc; Odborná exkurze: Pivovaru Zubr; Odborná exkurze: Bratislava; Odborná exkurze: veletrh GO a REGIONTOUR ; Odborná exkurze: Komerční banka Kroměříž; Odborná exkurze: Prostějov; Odborná exkurze: velkoobchod Law, s.r.o.; Odborná exkurze: Luhačovice; Odborná exkurze: Staré Město; Odborná exkurze: firma Colorlak, s.r.o. Uherské Hradiště; Odborné exkurze: turistika v Chřibech; Cyklistická exkurze Bat ův kanál: Otrokovice, Uherské Hradiště; Haydn Tag, Österreich Institut v Brně; Představení DANCE NO DRUGS; Přehlídka pracovních příležitostí Kroměříž; 8. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROLY PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ Provedené kontroly ze strany ČŠI za poslední školní rok Ve školním roce 8/9 nebyla na škole provedena kontrola ze strany České školní inspekce. 9. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V souladu s vyhláškou č. 5/ 5 Sb. 7 písma i viz příloha č. 8.. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ V období od do se škola účastnila jako partner grantového projektu Tvorba a realizace vzdělávacích programů na SŠ a VOŠ Zlínského kraje v oblasti dalšího odborného vzdělávání Šance pro dospělé v rámci opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání. V předchozím období škola předložila 4 projekty v rámci finanční podpory z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: datum ponázev projektu prioritní osa dání Modernizace výuky a zkvalitnění vzdělávání v ná. Zvyšování kvality ve vzdělávání stavbovém studiu ve Zlínském kraji Manuál vyučujícího marketingu cestovního ruchu 7. Další vzdělávání pracovníků s cílem zvyšování kompetencí vyučujících škol a školských zařízení Open school učíme se, podnikáme. Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Zlínském kraji Inovace vzdělávacího programu VOS Turismus na 7. Vyšší odborné vzdělávání kreditní a modulární vzdělávací program Bohužel žádný z těchto projektů nebyl škole schválen k realizaci. strana 5

16 . ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ Škola dlouhodobě spolupracuje s: Obchodní a hospodářskou komorou v Kroměříži; Sdružením pro rozvoj cestovního ruchu Kroměřížska; Úřadem práce v Kroměříži; Úřadem práce ve Zlíně; Klubem Unesco;. ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY Ve školním roce 8/9 škola zabezpečovala výuku v oblasti SŠ (obory Podnikatel, Podnikání) a VOŠ (obory Prokurista firmy, Daňová a finanční správa, Turismus). K studovalo ve škole ve všech vzdělávacích programech středoškolského a vyššího odborného vzdělávání celkem 744 žáků a studentů ve 36 třídách a studijních skupinách. K studovalo v Kroměříži celkem 47 a ve Zlíně 9 žáků a studentů (včetně maturantů a absolventů VOŠ). V uplynulém školním roce se podařilo splnit cíle a úkoly výchovně vzdělávacího procesu. Zvýšila se úspěšnost absolventů při přijímacích zkouškách na VŠ a VOŠ, kde uspělo přes 75% absolventů SŠ. Škola dále dopracovávala zaměření pro žáky od 3. ročníku, čímž vytvořila širší možnost pro jejich další uplatnění. Ve školním roce 8/9 prošel výukou. ročník nově akreditovaného oboru VOS Daňová a finanční správa v denní a dálkové formě studia. Škola umožnila prohloubit získané znalosti a dovednosti žáků a studentů ze školních lavic o poznatky z odborných kurzů a exkurzí v ČR i zahraničí. Ukázalo se, že nově vytvořená skladba výukových předmětů a následná aktualizace jejich obsahu dle potřeb praxe a nových hospodářských a společenských trendů byla správná. é, žáci a studenti měli větší volnost a tvořivost ve výuce vedoucí k vyšší náročnosti a připravenosti pro život to je podnikání v našem i okolních regionech. Škola bude i v dalším školním roce zabezpečovat výuku v oblasti SŠ (obor Podnikatel a Ekonomika a podnikání oba ve 4 zaměřeních, Podnikání) a VOŠ (obory Daňová a finanční správa a Turismus). Výše nastoupený směr výuky vyplývá z požadavků trhu práce a potřeb zaměstnavatelů. Základním stavebním kamenem školy zůstává střední škola, která bude otevřena všem zájemcům, včetně zdravotně handicapovaných. Od září 9 pokračuje ve studiu. ročníku v Kroměříži jedna žákyně na vozíčku. Pro budoucí absolventy vyšší odborné školy se dále propracovává prostupnost na VŠ s cílem dosažení titulu Bc. Absolventi oboru Daňová a finanční správa mohou pokračovat ve studiu bakalářského programu na Vysoké škole Akademie STING v Brně. Ve spolupráci s VOŠ Goodwill Frýdek Místek je nabízena možnost doplnění titulu Bc. absolventů VOŠ oboru Turismus během dvousemestrálního studia na College of tourism & hotel management na Kypru. Někteří absolventi VOŠ oboru Turismus pokračují ve studiu na Soukromé vysoké škole hotelové v Praze. Datum zpracování výroční zprávy: Datum projednání na poradě pracovníků školy: Zlín Kroměříž Podpis ředitele školy a razítko školy: strana 6

17 strana 7

18 strana 8

19 strana 9

20 strana

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002 1 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002 V Uherském Brodě dne 4. září 2002 RNDr. Karel Radil ředitel školy Charakteristika školského zařízení

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice 1 NOSCE TE IPSUM Roční zpráva soukromé střední odborné školy, s.r.o za školní rok 01/02. Zpracovala: Mgr. Iveta Matušíková, statutární

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika školy.........................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod školní rok 2012/2013 Obsah zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 č.j. 460/VZ/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2008/2009 08/09 Slavnostní imatrikulace žáků primy a prvního ročníku pro školní rok 2009/2010 2 Výroční

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Výroční zpráva 07/08. 1 Výroční zpráva 2007/2008

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Výroční zpráva 07/08. 1 Výroční zpráva 2007/2008 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2007/2008 07/08 Slavnostní přijetí žáků primy a prvního ročníku pro školní rok 2008/2009 se konalo 23. září

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 367, 541 01 Trutnov V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 OBSAH 1 Základní údaje o škole...

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Strana 1 (celkem 29) Obsah: strana: 1. Základní údaje o škole charakteristika školy 3 1.1 Název a sídlo školy 3 1.2 Právní forma 3 1.3

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s.r.o. Holandská 2531, 272 01 Kladno Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ Zprávu vypracoval: Ing. Milan Zeman, ředitel školy Kroměříž, říjen 2014 Obsah: (Vypracováno dle ustanovení vyhlášky 225/2009 Sb.) 1.

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více