VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily, Tyršova 485, tel , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011 / 2012 říjen 2012, za kolektiv vedení školy Ing. P. Musilová, ředitelka

2 ! 2 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a SŠ Semily, 2011/12

3 Obsah Výroční zpráva o činnosti ZŠ a SŠ Semily, 2011/12! 3

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 6 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 Velikost a úplnost školy... 7 Vybavení školy... 8 Funkční podmínky... 8 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY... 9 Pracovníci školy... 9 Zařazení pracovníků do platových tříd... 9 Odborná způsobilost učitelů pro výuku na waldorfské škole Odborná způsobilost učitelů pro přímou pedagogickou činnost dle NV MŠMT Odborná způsobilost učitelů cizích jazyků Praxe pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Plán čerpání volna pro samostudium pedagogických pracovníků ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Vyučovací dokumenty Přehled oborů vzdělávání, počty tříd, počty žáků Výsledky přijímacího řízení na SŠ a zápisu do ZŠ Speciální výchova a vzdělávání Ověřování výsledků vzdělávání Preventivní program školy Evaluace minimálního preventivního programu školy Výsledky výchovy a vzdělávání žáků AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Přehled pořádaných akcí ve školním roce Sdružení přátel waldorfské školy Školní orchestr Spolupráce s jinými školami Spolupráce s partnery Granty a dotace Mezinárodní spolupráce VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI... 29! 4

5 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ŠKOLY... 30! 5

6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti ZŠ a SŠ Semily, 2011/12 Název: Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily Sídlo školy: Tyršova 485, Semily IČO: Zařazení do rejstříku škol: Přehled součástí školy: IZO Kapacita ZÁKLADNÍ ŠKOLA žáků STŘEDNÍ ŠKOLA žáků ŠKOLNÍ DRUŽINA žáků ŠKOLNÍ JÍDELNA jídel Zřizovatel: Právní forma: Ředitelka školy: Zástupce ředitele pro ZŠ: Zástupce ředitele pro SŠ: Výchovný poradce: Metodik prevence: Město Semily, Husova 82, Semily Příspěvková organizace Ing. P. Musilová Ing. J. Kocvárová Mgr. L. Břenková Mgr. L. Břenková Mgr. M Peukerová, Mgr. L. Břenková Školská rada pro funkční období : Ing J. Dvořáková za zřizovatele Lena Mlejnková za zřizovatele Mgr. O. Kousalová za pedagogické pracovníky Mgr. I. Zejdová za pedagogické pracovníky M. van de Loo za zákonné zástupce Ing. Jan Myslivec za zákonné zástupce, předseda Školské rady! 6

7 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Výroční zpráva o činnosti ZŠ a SŠ Semily, 2011/12 Velikost a úplnost školy Waldorfská škola v Semilech je v Libereckém kraji jedinou školou svého druhu a je výraznou alternativou v rámci regionálního školství. Od školního roku 2009/10, kdy školu opustili první maturanti, může nabídnout rodičům a jejich dětem ucelený systém waldorfského vzdělávání od 1. až po 13. třídu. Školu navštěvují žáci ze Semil a jejich blízkého i vzdálenějšího okolí. Zájem rodičů o tento směr vzdělávání, který není zaměřen pouze na výkon a memorování znalostí, ale především na všestranný rozvoj osobnosti, na rozvoj sociálního cítění, má vzrůstající tendenci. Škola tedy netrpí všeobecným úbytkem žáků (demografický pokles) průměrně má 200 žáků v devíti třídách ZŠ a 80 studentů ve čtyřech ročnících SŠ. Základní škola (1. 8. tř. ZŠ, jídelna, 3 oddělení družiny) sídlí ve vzájemně propojených budovách Tyršova 485 a Špidlenova 483; ve vnitřním traktu mezi oběma budovami se nachází školní dvůr. Střední škola (9. tř. ZŠ 13. tř. SŠ) užívá dvě nově zrekonstruovaná patra budovy J. Žižky 375 a částečně zrekonstruované přízemí budovy J. Žižky 220. Školní areál tvoří rozsáhlé venkovní prostranství s malou zděnou budovou (sklad), z větší části oplocené. Škola obhospodařuje i pozemek č. p. 979, který je využíván k výuce pěstitelských prací. Školní družina funguje ve dnech školního vyučování vždy od 7.00 do hodin. Koncepčně je tvořena třemi odděleními. Každá třída (1. 3., popř. i dojíždějící žáci ze 4. a 5.) má tedy po skončení vyučování oddělenou činnost se svou paní vychovatelkou a to do 14.30, popř hodin. Poté se děti scházejí do společné družiny, kde mohou pobývat pod pedagogickým vedením do hodin.! 7

8 Vybavení školy Výroční zpráva o činnosti ZŠ a SŠ Semily, 2011/12 Škola prozatím nemá základní odborné učebny (např. přírodovědnou, hudební, jazykovou), nemá ani vlastní tělocvičnu. Škola není bezbariérová. Nemá instalovány elektronické bezpečnostní prvky zajištění proti krádežím. Školní jídelna (výdejna) s kapacitou cca 90 míst a s možností vydat 250 jídel, nesplňuje beze zbytku zejména kapacitní požadavky kladené na obdobné provozy. Zařízení jídelny by zasluhovalo generální výměnu, jeho životnost je už dlouho uměle udržována na úkor pohodlného a vkusného stolování. Školní kuchyň při ZŠ dr. F. L. Riegra nám poskytuje možnost výběru ze dvou jídel, jedno bezmasé. Na základě iniciativy rodičů a vstřícnosti paní Tomášové, vedoucí jídelny při ZŠ dr. F. L. Riegra, pokračujeme v odběrech varianty bezmasé stravy (út a čt) inspirované makrobiotickou kuchyní. Funkční podmínky Budovy školy jsou v běžném školním provozu využity na maximální možnou míru. Poměrně hodně jsou využívány i v čase mimo vyučování, o víkendech a o prázdninách (kurzy, semináře, vzdělávací akce apod.). Technický stav budov ZŠ se poměrně rychle zhoršuje, okna jsou v havarijním stavu, budovy nemají výraznější tepelně-izolační prvky, budovy nesou stopy poškození vlhnoucího zdiva (Špidlenova průjezd do dvora, opadaná omítka a obkladová dlažba u obou vchodů). Díky finančnímu zajištění od zřizovatele se podařilo vyměnit vstupní dveře u obou budov ZŠ! Zastaralý a nehospodárný je i systém vytápění a přípravy teplé vody. Vybavení většiny tříd ZŠ a družiny vyžaduje nadále velmi nutnou, postupnou, výměnu nábytku. Výdejna jídel bude nucena nárokovat v novém roce obnovu nebo spíše výměnu mycí linky. Zázemí učitelů je na dobré úrovni. Technické zázemí obou kanceláří školy je funkční a vyhovující.! 8

9 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Ve školním roce 2011/12 pracovalo ve škole celkem 41 kmenových zaměstnanců. Pedagogičtí pracovníci (33): 13 třídních učitelů, 12 kmenových odborných učitelů, 4 odborné učitelky eurythmie, 1 speciální pedagog, 3 vychovatelky v družině, 3 externí odborní učitelé: učitel psychologie, odborný učitel pro výuku malby na SŠ a odborný učitel pro výuku truhlářství a kovářství na SŠ; pedagogové ve funkcích: 1 výchovný poradce, 1 asistent pedagoga, 3 odborní mentoři, 1 metodik primární prevence, 1 koordinátor IT Nepedagogičtí pracovníci (8): hospodářka školy, organizační pracovnice, školník, 3 pracovnice úklidu, 2 pracovnice ve výdejně jídel. Pracovníci školy Ředitel a zástupce ředitele Interní učitelé Nepedagogičtí pracovníci Fyzické osoby celkem Přepočteno na plně zaměstnané Fyzické osoby celkem Přepočteno na plně zaměstnané Fyzické osoby celkem Přepočteno na plně zaměstnané ,03 8 6,85 Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet pracovníků ! 9

10 Odborná způsobilost učitelů pro výuku na waldorfské škole Pro potřeby školy se jedná především o ukončené vzdělání v semináři pro waldorfskou pedagogiku - akreditované tříleté studium v ČR nebo roční stáž a studium při vzdělávacím vysokoškolském semináři v zahraničí. Ze 32 učitelů na škole má (nebo dokončuje) toto mezinárodně uznávané vzdělání 20 učitelů (tedy 62%), z toho pro kvalifikaci třídního učitele 12 učitelů kvalifikaci pro učitele středoškolského stupně 4 učitelé, studium pro odborné učitele 4 učitelé, Ze 17 nekvalifikovaných pedagogických pracovníků je 9 vysokoškolsky odborně vzdělaných: 3 s titulem Ing., 1 s titulem RNDr., 4 s titulem Bc. v oboru práva, humanitních věd a pedagogiky, 1 s titulem Dipl.ped. z USA, 1 vyučující předmětu Eurytmie s doloženým ukončeným odborným vzděláním v zahraničí, 3 vychovatelky v družině 2 učitelé výtvarných a uměleckých předmětů, jeden s odbornými mistrovskými zkouškami v oboru Keramik, druhý s odborným vzděláním v zahraničí a s uměleckou praxí, 2 učitelé s odbornou způsobilostí a kvalifikací pro jiný stupeň ZŠ, než na jakém vyučují. Odborná způsobilost učitelů pro přímou pedagogickou činnost dle NV MŠMT počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu kvalifikovaných 15 47% nekvalifikovaných 17 53% Kvalifikaci si dalším pedagogickým studiem doplňuje 5 učitelů.! 10

11 Odborná způsobilost učitelů cizích jazyků Učitelé s odbornou kvalifikací Učitelé bez odb. kvalifikace Anglický jazyk 1 3 Německý jazyk 1 4 jiné 0 0 Odchody pedagogických pracovníků 2 Nově přijatí pedagogičtí pracovníci - 2 Praxe pedagogických pracovníků začínající do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let do 25 let do 30 let do 35let Další vzdělávání pedagogických pracovníků druh studia počet akcí zaměření počet účastníků vzdělávací instituce doplňující nebo rozšiřující pedagogické studium 3 Obecná a odborná pedagogika, waldorfská pedagogika, 7 PedF TU Liberec, WS T.Zuzák, PedF UK doplňující odborné studium 2 metodik prevence, koordinátor ŠVP, výchovné poradenství 10 MU Praha, NIDV Liberec, TU Liberec kurzy 4 malba, goetheanismus 20 A.Bilser Institut, AS Kozákov semináře 2 pedagogické 20 WŠ Pardubice, WŠ Opatov Praha týdenní metodické studium v zahraničí 1 pedagogické 1 Lehrerseminar Kasel magisterské studium 2 pedagogické 2 Institut waldorfské pedagogiky Oslo školský management 5 řízení školy 5 Fakta s.r.o, NIDV Liberec,CDV, KÚ Liberec,! 11

12 Plán čerpání volna pro samostudium pedagogických pracovníků Prázdniny Počet dnů Samostudium Podzimní prázdniny 2 2 Vánoční prázdniny 5 2 Pololetní prázdniny 1 1 Jarní prázdniny 5 5 Velikonoční prázdniny 2 2 Ředitelská volna 5 0 celkem 12 ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Vyučovací dokumenty Proces výuky ve školním roce 2011/12 probíhal podle schválených učebních dokumentů pro ZŠ a SŠ. V těchto učebních dokumentech je podrobně charakterizována pedagogická koncepce školy. Případným zájemcům jsou dokumenty veřejně přístupné na webu školy a na vyžádání i v kancelářích. Učební dokumenty ZŠ: Školní vzdělávací program Waldorfská škola (č. j. ZŠW 2007 ŠVP) poprvé realizován ve všech ročnících ZŠ. Průběžně je vyhodnocován během pedagogických konferencí. Učební dokumenty SŠ: Waldorfské lyceum ( obor M/ 004), MŠMT č.j / , s platností od a Kombinované lyceum Semily (č. j. SŠW 2011 ŠVP) podle schváleného RVP (obor M/ 06), s platností od Nepovinné předměty v tomto školním roce otevřeny nebyly. V tomto školním roce pokračovala stejná nabídka kroužků pro děti: jazykový, výtvarný, řezbářský a keramický, opět pod záštitou SPWŠ, k velké spokojenosti dětí i rodičů. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd, počty žáků! 12

13 Vývoj počtu tříd a žáků Výroční zpráva o činnosti ZŠ a SŠ Semily, 2011/12 počet tříd celkový počet žáků počet žáků na jednu třídu šk. rok 2010/ / / / / /12 celkem ,4 22,5 ZŠ ,6 SŠ Změny v počtech žáků během školního roku počet ZŠ SŠ přestoupili z jiné školy 4 2 přestoupili do jiné školy 3 2 sami ukončili studium 0 0 studium ukončeno školou 0 0 nepostoupili do vyššího ročníku z toho nebylo povoleno opakování ! 13

14 Školní družina Výroční zpráva o činnosti ZŠ a SŠ Semily, 2011/12 Oddělení počet žáků s pravidelnou docházkou počet vychovatelek Celkem 71 3 Výsledky přijímacího řízení na SŠ a zápisu do ZŠ Údaje o přijímacím řízení na SŠ 2010/ / 12 přihlášky do 1. kola přihlášky do 2. kola a dalších kol 0 0 rozhodnutí o přijetí po 1. kole rozhodnutí o přijetí po 2. a dalším kole 0 0 rozhodnutí o nepřijetí 0 4 nastoupilo do 1. ročníku SŠ nastoupilo do 1. ročníku SŠ z jiných škol 2 3! 14

15 Zápis do 1. třídy ZŠ 2010 / /12 žádosti o zápis žádosti o odklad 9 7 nezapsáno 1 0 rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělání nastoupilo do 1. třídy ZŠ Speciální výchova a vzdělávání Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním zabezpečují a vzájemně koordinují na naší škole, vedle každodenní péče třídních učitelů, tito pracovníci: 2 speciální pedagogové, jeden na plný úvazek, druhý s dotací 6 hodin ze svého úvazku; výchovný poradce; asistent pedagoga. Pracují s dětmi na základě souhlasu jejich rodičů a vedou příslušnou dokumentaci. Výstupy, závěry a doporučení poskytují výhradně zákonným zástupcům žáka. Díky jejich práci může škola nabídnout rodičům, žákům i učitelům: - péči o integrované žáky se speciálními potřebami na úrovni školy - poradenství při volbě školy resp. povolání - práce s třídními kolektivy (prevence patologických jevů, řešení šikany atd.) Ve školním roce 2011/12 bylo statisticky vykazováno 17 (15 ZŠ a 2 SŠ) integrovaných žáků, tj. žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří měli vypracován individuální vzdělávací plán. Tři z těchto žáků byli v péči asistenta pedagoga, financovaného z grantu EU peníze školám. Ostatní byli vyučováni podle individuálních vzdělávacích plánů vypracovaných speciálním pedagogem dle doporučení PPP a SPC. Speciální pedagog se věnuje i dalším dětem na základní škole na doporučení učitelů a ostatním dětem, které mají různorodé výukové problémy. Svou pomoc konzultuje pravidelně s učiteli, rodiči i s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Semilech. Žáci s vadami řeči dochází ve škole na logopedii ke speciálnímu pedagogovi po vyučování. Snahou všech pedagogů školy je vytvářet příznivé klima pro postupnou kompenzaci jednotlivých specifických poruch učení a chování.! 15

16 Druh postižení / poruchy Výroční zpráva o činnosti ZŠ a SŠ Semily, 2011/12 počet žáků S mentálním postižením 7 S vadami řeči 4 S tělesným postižením 1 Se sníženou psychosociální adaptací (SPUCH*) 8 Celkem 20 Poznámka: * SPUCH = specifické poruchy učení a chování Na konci školního roku byla škole krajským úřadem v Liberci přiznána dotace z rozvojového programu MŠMT č / Na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok Vzdělávání nadaných žáků Při vzdělávání nadaných žáků vycházejí učitelé z principů individualizace a vnitřní diferenciace ve třídě: - zadáváním specifických úkolů - rozšířením vzdělávacích obsahů - zapojením nadaných žáků do samostatných náročnějších prací a projektů - tvorbou individuálních vzdělávacích plánů. Při celostním pohledu na dítě je třeba i u nadaných žáků vnímat jejich případné deficity např. v oblasti sociální a zapojovat je vhodným způsobem do skupinových prací. Ověřování výsledků vzdělávání Výsledky vzdělávání ověřují učitelé ve svých předmětech podle předem stanovených kritérií, probírány jsou na pravidelných pedagogických konferencích. Na základní škole jsou s průběhem vzdělávání žáka seznamováni rodiče formou zápisu do žákovských knížek, každý měsíc na třídních schůzkách nebo při příležitosti návštěv v rodinách. Na střední škole se zavádí systém hodnocení a podpory rozvoje klíčových kompetencí formou pravidelných trojstranných pohovorů (třídní učitel, žák, rodiče). Tyto rozhovory by měly plnit výraznou diagnostickou a sociálně-preventivní roli. Systém bude dále uplatňován, rozvíjen a ověřován.! 16

17 Škola se účastnila celostátních srovnávacích testů 5. a 9. tříd v tomto rozsahu: V deváté třídě využili rodiče práva na vyslovení nesouhlasu s tímto způsobem testování; v páté třídě se testování zúčastnilo 9 dětí z 27. Vzhledem k vzorku třídy, který se ověřování zúčastnil, nelze výsledky považovat za relevantní. Preventivní program školy Hlavní cíle programu vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování zkvalitňování mezilidských vztahů navázání vztahu rodiče pedagog škola rozvoj schopnosti správné komunikace snaha o kladné sebepojetí (rozvoj schopnosti mít sám sebe rád) výchova k samostatnosti výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních (zdravý životní styl) vhodné trávení volného času prevence šikany (práce s ohroženými jedinci) zvyšování odolnosti dětí vůči droze snaha o změnu postoje u dětí, které již do kontaktu s drogou přišly sexuální výchova (bezpečný a zodpovědný sex) další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence (metodická a informační pomoc pedagogům) Minimální preventivní program je na naší škole založen na celkové filozofii waldorfské školy, specifikách výuky, individuálním přístupu k žákům i rodičům. Vzhledem k těmto skutečnostem je obtížné vytvořit jasně specifikovaný program. Principy waldorfské pedagogiky a waldorfské léčebné pedagogiky, které se zde používají, působí preventivně terapeuticky samy o sobě. Hlavní body Minimálního preventivního programu se prolínají se vzdělávacím programem školy. Témata k prevenci si školní metodik volí sám, při výběru vychází ze struktury vyučování, filozofie školy a z potřeb a specifik jednotlivých tříd. Nabídky se k metodikovi dostávají převážně prostřednictvím ů a letáků, které chodí na adresu školy přímo od realizátorů preventivních projektů. Pokud škola využívá externě nabízené programy, tak spíše jako doprovodné akce k právě probíranému učivu; ve velké většině však specifikům a nárokům školy nevyhovují. Většinu aktivit provozuje škola interně, v kompetenci svých učitelů a metodika prevence či výchovného poradce přímo ve vyučování. Škola také úzce spolupracuje s OSPOD, PPP a SPC, společně s poradnami, rodiči, kolegy, výchovnou poradkyní a žáky se hledá vždy nejvhodnější řešení problému. Aktivity pro žáky! 17

18 Ranní a odpolední družina pro žáky Tříd Školní orchestr Kroužek keramiky Kroužek modelování z vosku Řezbářský kroužek Logopedie Výtvarný kroužek Plán akcí na školní rok 2011/2012 Září oslava svátku sv. Václava + Michaelská slavnost pro děti tříd (oslava statečnosti v boji s drakem) Říjen Den stromů (rozvoj vztahu ke stromu jako k živé bytosti výsadba) Listopad sv. Martin průvod s lampičkami (legenda o Martinovi jako oslava soucitu s bližním) Den otevřených dveří Prosinec Vánoční jarmark sv. Mikuláš Vánoční turnaj ve floorballe (žáci x kolegium učitelů) Vánoční hra 9. třídy Leden Tři králové Únor Masopust Březen Velikonoční jarmark (vynášení Morany) Duben Návštěva p. Demishe (mentor školy) Přijímací řízení na Lyceu Květen seminář Nauka o smyslech člověka (Mgr. D. Pleštil, PhD.) Jarní soustředění orchestrů WŠ Semily a WŠ Lucemburk (koncert pro školu) Závěrečná slavnost Červen Divadelní představení 8. třídy Ze života hmyzu Valdštejnská slavnost (oslava slunovratu pro celou školu) Další akce! 18

19 *2.třída navštěvuje místní Domov důchodců s pásmem lidových písní a říkadel (sociální rozměr) *Ve 3.ročníku epocha Ze zrna chléb, kde se děti učí vážit si lidské práce a jídla. Samy si zasejí, vypěstují, sklidí, vymlátí obilí a umelou mouku, ze které si pak n á s l e d n ě upečou chléb. *Účast 5.ročníku na Olympiádě waldorfských škol *Středověká rytířská slavnost v 6.ročníku (pasování na rytíře) *Návštěva festivalu Jeden svět pořádaného organizací Člověk v tísni (filmové dokumenty pro vyšší ročníky) *Zapojení studentů Lycea do projektu Antixeno (tvorba videoklipů na téma xenofobie) *Účast učitelů na seminářích, kurzech a přednáškách (další vzdělávání waldorfských učitelů) *Navázání užší spolupráce s pracovníkem specifické primární prevence etopedem Mgr. Petrem Šolcem (zmapování a zlepšení sociálního klimatu ve vyšších třídách ZŠ a SŠ) Vypracovala Mgr. Martina Peukerová, školní metodik prevence V Semilech září 2011! 19

20 Evaluace minimálního preventivního programu školy *V uplynulém školním roce se nám dařilo, díky otevřené komunikaci mezi učiteli a žáky, řešit problémy a aktuální otázky přímo ve vyučování, popř. na mimoškolních akcích. *Ve všech vyučovacích předmětech jsme uplatňovali tzv. prožitkové učení, pomocí různých sociálních her jsme u dětí rozvíjeli komunikační dovednosti a posilovali vědomí mravních a morálních hodnot. *Kromě hlavních předmětů se nám jevily pro prevenci velmi vhodné třídnické hodiny, hodiny eurytmie a tělesné výchovy, u vyšších tříd pak bloky praxí a společné třídní výjezdy, kdy se žáci cítí nejvíce uvolněni a kdy jsou přístupní hovořit o svých problémech a nejrůznějších tématech. *V případě, kdy žáci porušili školní řád (neomluvené hodiny, šikana, neplnění základních povinností atd.), vždy jsme s nimi vedli osobní pohovory, kontaktovali jsme rodiče a vždy se domluvili na společném řešení. Následně jsme pak dítě pozorovali a průběžně konzultovali s rodiči, popř. dalšími odborníky. V některých případech jsme doporučili konkrétní opatření (psychologa, rodinnou terapii, léčebnou terapii, asistenci ve vyučování apod.). Zároveň jsme spolupracovali s OSPOD, SPC, PPP a s dalšími organizacemi. *Agresivní slovní a menší fyzické útoky byly řešeny vždy pohovorem se všemi zúčastněnými a následnou omluvou. *Během školního roku jsme řešili zlepšení sociálního klimatu v jedné třídě. Ke spolupráci byl přizván zkušený etoped Mgr. Petr Šolc. Jeho včasná intervence, rozpoznání hlavních příčin problémů a následný návrh možného dalšího postupu, vedly k rychlému pozitivnímu řešení. *Během celého školního roku jsme se průběžně na kolegiích věnovali strukturovaným pohovorům o dítěti, což je specifikum waldorfských škol. Takových rozhovorů je možné během školního roku udělat několik, z hlediska léčebné pedagogiky je pak možné navrhnout speciální terapii či úkoly ve vyučování. *V letošním roce se nám také osvědčila tzv. schránka důvěry, kterou děti využívaly, když měly potřebu řešit nějaký problém bezpečným, neohrožujícím způsobem. *K preventivním opatřením patřily a patří pravidelné třídní schůzky a průběžné slovní hodnocení v sešitech, dále pak individuální pohovory s rodiči. *V rámci doprovodných preventivních programů se nám osvědčily návštěvy divadelních představení, koncertů, vernisáží a pořádání školních slavností. 7. a 9. třída navštívily divadelní představení divadla DRAK z Hradce Králové U kanónu stál aneb bitva u Hradce Králové.! 20

21 8. třída se zúčastnila divadelního festivalu Duhové divadlo v Písku, kde vystoupila s divadelním představením Ze života hmyzu, akce měla velký ohlas, hra se nakonec hrála v několika reprízách i na domácí semilské scéně. Příjemným zážitkem a pohlazením pro duši se nám stal společný koncert orchestrů WŠ Semily a WŠ Lucemburk, kterého se účastnila celá škola. *Některé z vyšších tříd (6. a 7.) se zúčastnily filmové projekce Planeta Země aneb Tajemný svět Ekvádoru a promítání tématických filmů z projektu Jeden svět pořádaného organizací Člověk v tísni (drogy, AIDS, rasismus, šikana, chudoba atd.). *Studenti Lycea se i v letošním roce zapojili do projektu AntiXeno (podpora vzájemnosti a tolerance ve společnosti), v rámci něhož vytvořili několik velmi zdařilých videoklipů na téma xenofobie. *Studenti 11. ročníku v rámci adopce na dálku finančně podporují vzdělávání žáka z waldorfské školy v jihoafrickém Windhoeku. *V rámci prevence drogové závislosti navštívily školu pracovnice sdružení Advaita se svým programem pro 8. třídu. *Téměř všechny třídy se letos účastnily stmelovacích pobytů se svým třídním učitelem (např. přechod Jizerských hor 8. tř., výlet k prameni Labe 5. tř., setí obilí na Fořtu 3 tř., ozdravný pobyt na Bosně 2. a 4. tř., rytířská slavnost 6. tř. atd.), za velké podpory rodičů. Tyto mimoškolní akce mimořádným způsobem působí léčivě na sociální klima jednotlivých tříd a napomáhají k upevňování zdravých sociálních vztahů mezi dětmi. V Semilech dne Mgr. Martina Peukerová, školní metodik prevence! 21

22 Výsledky výchovy a vzdělávání žáků Celkové hodnocení žáků prospěl/ neprospěl; počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce ročník počet žáků k / prospělo/neprospělo zameškané omluvené hodiny průměr na žáka neomlu vené , , , , , , , , ,14 18 ZŠ celkem , , , , / ,6 81 SŠ celkem ,1 84 ZŠ a SŠ celkem ,92 102! 22

23 Počty žáků přijatých ke studiu na středních školách a učebních oborech celkový počet žáků 9. třídy % přijato na střední školy z toho: gymnázia 0 0 waldorfské lyceum průmyslové školy 0 0 umělecké školy 1 5 zdravotnické školy 0 0 ekonomické a obchodní školy 0 0 přijato na učební obory 7 35 Všichni žáci 9. třídy pokračují v dalším vzdělávání na středoškolské úrovni, více než dvě třetiny z nich ve studiu na školách s maturitní závěrečnou zkouškou. Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách zkoušky v řádném termínu zkoušky v náhradním termínu počet žáků, kteří zkoušku konali počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kteří neprospěli počet žáků, kteří zkoušku konali počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kteří neprospěli ! 23

24 Počet žáků přijatých na vysoké školy a vyšší odborné školy Celkový počet žáků 13. třídy přijato na VŠ z toho: % humanitní obory 3 přírodovědné obory 3 technické obory 5 umělecké obory 0 obchodní a ekonom. obory 0 jiné 1 přijato na VOŠ 3 12,5 jazyková škola 2 8,5 Většina absolventů pokračuje ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách. Výchovná opatření- napomenutí, důtky ZŠ SŠ pochvala 0 0 jiná ocenění 0 0 napomenutí 0 0 důtka třídního učitele 1 0 důtka ředitele školy 1 3 snížená zn. z chování 0 0! 24

25 AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Přehled pořádaných akcí ve školním roce Typ akce Místo konání Obsah, cíle Vlastní aktivity ZÁŘÍ Zahájení školního roku Michaelská slavnost KC Golf Semily ZŠ Přivítání nových žáků a studentů do školy, slavnostní zahájení školního roku Vyprávění o michaelské době, poděkování zemi za dary Divadelní představení Oběť ZŠ a SŠ Návštěva divadelního představení Oběť Reprezentace školy na mezinárodním projektu EXTREMALIA, Polsko WOW DAY ŘÍJEN SŠ ZŠ a SŠ Studenti reprezentovali školu na setkání mládeže v Jelenie Góre v paintballu a v lezení na stěně Mezinárodní akce na podporu znevýhodněných dětí v rozvojových zemích. Stavba draka Železňáka a sběr starého železa výnos cca 3 tis Kč Den stromů Zlatý kolovrat Martinská slavnost Den otevřených dveří LISTOPAD Osvětim Polsko Hlavatice u Turnova ZŠ a SŠ ZŠ SŠ Osvětim Každoroční akce přizpůsobená projektům v jednotlivých třídách Eurytmické vystoupení skupiny Theodora, umělecké ztvárnění předlohy Vyprávění o sv. Martinovi, hledání pokladu Propagace školy Návštěva památníku holocaustu studenta lycea! 25

26 PROSINEC Výroční zpráva o činnosti ZŠ a SŠ Semily, 2011/12 Adventní spirála Sálek ZŠ Adventní slavnosti tříd 1. stupně ZŠ Vánoční trh Areál ZŠ Vánoční trh školy a pozvaných hostů Floorbalový turnaj studentů a učitelů školy Divadelní představení 9. třídy Vánoční příběh LEDEN Tělocvična ZŠ F.L.Riegra, Semily Sál radnice Semily Tradiční sportovní utkání Den otevřených dveří ZŠ a SŠ propagace školy Maturitní ples ÚNOR Masopustní průvod BŘEZEN práce žáků 9. třídy, prezentace vlastních prací ZŠ a SŠ průvod ulicemi k SŠ Sál Radnice města Semily Setkání žáků, rodičů a přátel v adventním čase nad hrou Ch.Dickense Společenská událost k rozloučení s maturitním ročníkem Masopustní veselí žáků školy prezentace prací žáků 9. třídy, Velikonoční slavnost ZŠ a SŠ Velikonoční trh, vynášení Mořeny DUBEN Duše stromu SŠ Vernisáž projektu lycea Umělecká cesta do Florencie SŠ Cesta za poznáním renezančního člověka Prohlídka bažantnice Loukov 9. třída ZŠ Návštěva ekosystému v Loukově KVĚTEN Mezinárodní hudební setkání waldorfských škol Závěrečná slavnost školy ČERVEN Archiv, Semily KC Golf Semily Návštěva školního orchestru z Lucemburska a společný koncert žáků a učitelů z obou škol Představení žáků pro rodiče a přátele školy! 26

27 Festival waldorfských škol Duhové divadlo Písek ZŠ a SŠ Vernisáž výtvarných prací SŠ Projekt 10. ročníku Slavnostní předání maturitních vysvědčen Slavnost slunovratu Rytířská slavnost 6. třídy SŠ Valdštejn Kumburk Výroční zpráva o činnosti ZŠ a SŠ Semily, 2011/12 Účast žáků 8. a 12. třídy s představeními Ze života hmyzu a Caffé Caffka Slavnostní rozloučení s maturanty za přítomnosti místostarostky města putování od Brány Českého ráje ke hradu Valdštejnu, dobrodružná cesta Zážitek gotiky zpěv, tance, nástroje, hra, dobové oblečení; dějepisný projekt Praktika lycea: Ekologické praktikum Duben 2012 Sociální praktikum Březen 2012 Mašov u Turnova Zařízení poskytující sociální služby klientům Revitalizace lokality Brána do Českého ráje 11. ročníku lycea ve spolupráci s CHKO 12. ročník, celoroční spolupráce s odd. NP v nemocnici + individuální týdenní praktikum jednotlivých zařízeních Zeměměřičské praktikum Duben 2012 Roškopov Zeměměřičské praktikum 10. ročníku Zájezdy a studijní pobyty: Osvětim Polsko SŠ Návštěva památníku holocaustu Umělecká cesta do Florencie SŠ Cesta za poznáním renezance Přednášky a besedy: Volba povolání Projekt Jeden svět ÚP Semily SŠ Návštěva s tématem Volba povolání, 9. třída Beseda s politickými vězni a studenty, s filmovým představením Příběhy bezpráví Jak se chovat k nevidomým SŠ Beseda s nevidomým člověkem! 27

28 Prezentace školy Sbírková akce Světluška SŠ waldorfská Reprezentace školy na mezinárodním projektu EXTREMALIA, Polsko Cyklojízda v Semilech Festival Duhové divadlo Písek SŠ waldorfská Ve spolupráci s MED a městskou policií ZŠ+SŠ waldorfská Sbírka na podporu nevidomých Studenti reprezentovali školu na setkání mládeže v Jelenie Góre v paintballu a v lezení na stěně První cyklojízda v Semilech účast a organizace Účast žáků 8. a 12. třídy s představeními Ze života hmyzu a Caffé Caffka na festivalu v Písku Olympiáda WŠ WŠ Praha Olympijské hry waldorfských škol Sdružení přátel waldorfské školy Při škole působí Sdružení přátel waldorfské školy jako nezávislé občanské sdružení. Děkujeme všem aktivním rodičům za čas a práci strávenou pomocí škole. Jsme velmi rádi, že můžeme spoléhat na finanční podporu, kterou pokrýváme náklady na reprezentaci školy účast na Olympiádě 5. tříd waldorfských škol, účast v projektu Duhové divadlo festival divadelních představení žáků všech waldorfských škol nebo náklady na pobyt mentora školy, pana Ernsta Christiana Demische z Witten Annen. Školní orchestr Při škole nadále funguje Školní orchestr pod vedením MUDr. P. Kraťuka. Při svých pravidelných veřejných vystoupeních důstojně, umělecky reprezentuje naši školu, děkujeme! Spolupráce s jinými školami S ostatními základními a středními waldorfskými školami spolupracujeme v rámci Asociace waldorfských škol ČR. Spolupráce s partnery S několika partnery škola spolupracuje každoročně při realizaci sociálního praktika studentů 3. ročníku. Užší spolupráci jsme navázali s Nemocnicí Semily, kde probíhá téměř celoroční, po týdnech mezi studenty rozdělená, sociální praxe na Oddělení následné péče. Druhý týden praxe stráví studenti ve vybraném partnerském zařízení.! 28

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily Tyršova 485, tel. 481 624 168, 732 736 862 info@waldorf.semily.cz, www.waldorf-semily.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 srpen 2014,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 předkládá 30. 9. 2013 Ing. Ľubica Havelková ředitelka školy 1 O B S A H I. Základní údaje o škole str. 3 II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje str. 7 III.

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2003 / 2004 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola waldorfská, Praha 5 Jinonice, Butovická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Hospodaření školy za rok 2011 a 1. pol. 2012 V Praze dne 9. října 2012 Č. j. 89/2012 Schváleno Školskou radou dne: 17. 10. 2012 ve složení: předseda:

Více

1. Přesný název školy. Zřizovatel. 2. Charakteristika školy

1. Přesný název školy. Zřizovatel. 2. Charakteristika školy 1. Přesný název školy Základní škola waldorfská, Praha 5 Jinonice, Butovická 228/9 Datum vydání posledního rozhodnutí: 15.5.2006 Zřizovatel Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5 Smíchov, náměstí 14. října

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována.

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH A. Základní údaje o škole... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 6 C. Personální zabezpečení činnosti školy... 8 D. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Zpracovala Mgr. Milena Vlčková, ředitelka školy

Zpracovala Mgr. Milena Vlčková, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Zpracovala Mgr. Milena Vlčková, ředitelka školy Schváleno pedag. radou dne: 8. 10. 2009 Schváleno školskou

Více