POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE"

Transkript

1 POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP musí student obdržet nejpozdji k termínu zápisu do pedpokládaného posledního roku studia. c) Název BP nebo DP musí být uveden v zadání do STAGu v jazyce eském a anglickém. d) Téma, název nebo obsah BP nebo DP lze mnit jen na doporuení vedoucího práce, po schválení vedením katedry a dkanem fakulty nejpozdji 4 msíce ped termínem odevzdání práce. e) Bakaláská a diplomová práce se odevzdává ve tech výtiscích v pevné vazb. Práce musí být svázaná tak, aby se jednotlivé listy neuvolovaly. f) Stanovení rozsahu práce je v kompetenci vedoucího práce. g) Formální úprava práce musí respektovat základní typografická pravidla sazby a pravopisná pravidla (viz dále). d) Student krom vytištné písemné zprávy odevzdává následující souásti práce v elektronické podob: název, jméno studenta, jméno vedoucího bakaláské / diplomové práce, abstrakt a klíová slova v eském jazyce, název, jméno studenta, jméno vedoucího bakaláské / diplomové práce, abstrakt a klíová slova v anglickém i nmeckém jazyce. Informace v elektronické podob budou uloženy na standardním pamovém médiu. Zmínné informace budou archivovány a zpístupnny na www stránkách fakulty. 1. Zásady uspoádání bakaláské resp. diplomové práce Desky a titulní list Zadání Prohlášení Abstrakt a klíová slova Obsah Úvod Kapitoly a podkapitoly práce Závr Literatura Pílohy 1.1 Desky a titulní list Na deskách se uvádjí tyto údaje: 1

2 Bakaláská práce / Diplomová práce Jméno a píjmení studenta Rok odevzdání Na titulním listu se uvádjí tyto údaje: Studijní program a obor Název bakaláské / diplomové práce Nápis "Bakaláská práce" / "Diplomová práce" Jméno a píjmení studenta Jméno a píjmení vedoucího práce (pop. konzultanta) Místo a rok vypracování Uvedené informace budou jak na deskách, tak na titulním listu vhodn rozmístny: Desky Bc. práce BAKALÁSKÁ PRÁCE 2006 Jméno PÍJMENÍ Titulní list Bc. práce studijní program studijní obor Název bakaláské práce BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Jméno PÍJMENÍ Vedoucí práce: Jméno PÍJMENÍ Ústí nad Labem

3 Desky Mgr. práce DIPLOMOVÁ PRÁCE 2006 Jméno PÍJMENÍ Titulní list Mgr. práce studijní program studijní obor Název diplomové práce DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Jméno PÍJMENÍ Vedoucí práce: Jméno PÍJMENÍ Ústí nad Labem Zadání Text zadání bakaláské/diplomové práce následuje bezprostedn za titulním listem. V jednom výtisku je vložen originál zadání, v dalších kopie. Údaje o názvu, autoru a vedoucím práce na deskách a titulním listu musí doslovn souhlasit se zadáním. 1.3 Prohlášení Za listem se zadáním následuje list s prohlášením diplomanta o autorství -- napíklad: Prohlašuji, že jsem tuto bakaláskou / diplomovou práci vypracoval/a samostatn. Uvedl/a jsem všechny literární prameny a publikace, ze kterých jsem erpal/a. Prohlášení student podepíše. Na tomto listu nebo na dalším listu mže student uvést podkování vedoucímu práce a tm, kteí mu poskytli odbornou pomoc. 1.4 Abstrakt a klíová slova Na samostatné stránce pod nadpisem Abstrakt je uvedeno shrnutí práce zabírající prostor pibližn 10 ádk. 3

4 Na téže stránce za nadpisem Klíová slova je uveden výet klíových slov oddlených árkami. Klíovým slovem rozumíme i pojem vyjádený více slovy. Na zvláštní stran bude peložen abstrakt a klíová slova v anglickém nebo nmeckém jazyce. Do termínu odevzdání práce student poskytne rovnž elektronickou podobu textu klíových slov a abstraktu (esky i anglicky/nmecky). 2. Obsah Bc./Mgr. práce Obsah práce se píše na zvláštním list. Musí zde být napsány všechny oíslované kapitoly, podkapitoly a stat textové ásti diplomové práce s uvedením píslušné stránky. Dlení diplomové práce student volí podle svého uvážení tak, aby vlastní ešení odpovídalo požadavkm zadání diplomové práce. Souástí obsahu práce (kapitol) jsou: Obsah Úvod (První kapitola práce má název Úvod. Slouží k zasazení ešené problematiky do širšího kontextu) (dle zadání práce) Cíle Metodika ešení Literární rešerše Obecn o problematice (pehled výchozích informací) Analýza problému Terénní práce/laboratorní práce/výpoty/teoretické zpracování Syntéza výsledk Vyhodnocení výsledk Diskuse Závry Literatura Pílohy (hodnocení výchozích informací ve vztahu k cílm práce) (musí odpovídat plánovaným cílm) (monografie, odborné asopisy, výzkumné aj. odborné zprávy, prospektová literatura, legislativní normy, technické normy - citace dle SN ISO a 690-2) (Oíslovaný seznam map, technologických schémat, technických výkres, fotodokumentace aj. píloh dále doplující základní text práce s popisem a uvedeným zdrojem - autorem pílohy) Povinné kapitoly bakaláské / diplomové práce jsou zvýraznny. 2.1 Seznam použitých symbol a zkratek (pokud je poteba) Seznam použitých symbol a zkratek (je-li uveden) nahrazuje vysvtlivky v textu. Umísuje se obvykle za obsah práce. V seznamu se uvádjí symboly (zkratky) podle abecedy, nejdíve velká a pak malá písmena latinské abecedy. Oznauje-li symbol fyzikální veliinu, uvede se také rozmr píslušné veliiny v normované soustav SI. 4

5 2.2 Kapitoly a podkapitoly práce Kapitoly bezprostedn následující za úvodem obsahují formulaci cíle práce, charakteristiku souasného stavu ešené problematiky, teoretická a odborná východiska ešených problém. Tyto kapitoly pedstavují pibližn 30 až 40 procent celkového rozsahu práce. V dalších kapitolách diplomant rozvede postup zpracování ešené problematiky. Kapitoly a podkapitoly mají být uspoádány v logickém sledu, jejich rozsah by ml odpovídat dležitosti ešené problematiky. Názornost textu je vhodné doplnit vloženými grafickými informacemi (obrázky, tabulkami, grafy, schématy a podobn), které se bezprostedn vztahují k textu a tématu práce. U vložených tabulek, graf, fotografií, map, schémat a jiných grafických materiál vetn píloh práce musí být uvedeno íslo, popis a zdroj informací nebo údaj, že se jedná o vlastní práci autora. 2.3 Diskuse Kapitola Diskuse obsahuje názory studenta - diplomanta na dané téma dle poznatk získaných bhem studia FŽP a zpracovávání závrené práce. Diskutuje daný problém z pohledu dostupných výchozích informací a dle souasné úrovn poznání vetn autorem zjištných skuteností. Výsledky kapitoly Diskuse jsou ve zkrácené form obsaženy v následující kapitole Závry (viz dále). 2.4 Závry Závrená kapitola obsahuje v bodech struné zhodnocení dosažených výsledk diplomanta vzhledem ke stanoveným cílm vetn širšího pohledu na ešenou problematiku a pípadné podnty pro další smry výzkumu i vývoje nebo navrhovaná opatení Literatura Za závrenou kapitolou je uveden soupis bibliografických citací použitých informaních pramen dle norem SN ISO a Jednotlivé informaní zdroje jsou seazeny prbžn (jak jsou postupn uvádny v textu práce) nebo v abecedním poádku dle autor a oíslovány. Odkaz na píslušný zdroj informací z použité literatury je v textu práce uveden íslem v hranaté závorce. 2.6 Pílohy Do píloh se umístí ty ásti práce, které mají všeobecný, výrazn popisný charakter (napíklad píruka pro použití vytvoeného systému, fragmenty zdrojového textu, detailní schémata a detailní popisy ešených ástí projektu a podobn). Pílohy mohou být: svázány v dokumentu, umístny do kapsy na vnitní stran zadní desky (diskety, CD-ROM), svázány do samostatného svazku (pi velkém rozsahu). Výet píloh je nutné uvést v obsahu. 3. Požadavky na typografickou úpravu a jazykovou kvalitu Hodnocenou souástí potencionálního bakaláe i inženýra je i jazyková kvalita a istota. Pedpokládá se dodržování Pravidel eského pravopisu a dodržování odborného názvosloví. 5

6 Slangové výrazy jsou nepípustné. Pi pochybnostech o pekladu i pepisu cizích pojm využijte literatury dostupné v knihovn. Text bakaláské/diplomové práce je psán s využitím programu Microsoft WORD s ádkováním 1,5 a velikostí písma 12 b. Používáno je patkové písmo Times New Roman. Tisk textu práce je na formát stránky A4 vždy po jedné stran papíru. Doporuená šíka okraj stránek je následující: horní okraj: 3,0 cm dolní okraj: 4,0 cm levý okraj: 3,5 cm (2 cm +1,5 cm pro zapuštní hbetu vazby) pravý okraj: 3,0 cm 3.1 íslování stránek íslují se všechny platné stránky poínaje první fyzickou stránkou práce, ale na nkterých stránkách se íslo nezobrazuje (titulní strana, prohlášení, podkování, anotace, stránky se zvláštní grafickou úpravou, apod.). íslování je souvislé až do píloh, které mohou být íslovány zvláš. Stránky jsou íslování arabskými íslicemi dole vpravo nebo dole uprosted. 3.2 Volba typu, ezu a velikosti písma Volba typu, ezu a velikosti písma musí být v celé práci jednotná pro jednotlivé úrovn textu (název kapitoly, název podkapitoly, text práce, poznámka, aj.). není vhodné kombinovat mnoho typ, ez a velikostí písma. Doporuené velikosti písma pro program Microsoft Word: název kapitoly: b. název podkapitoly: b. text práce: 12 b. poznámky pod arou: 10 b. Pro zvýraznní textu je doporuené používat tuné písmo, kurzívu i tunou kurzívu. V práci je nutno zachovat stejný styl odstavc jednotlivých úrovní (názvy kapitol, bžný text, popisy tabulek a obrázk, atd.), tj. stejné písmo, zarovnání, odsazení. 3.3 íselné oznaování ástí textu íselné oznaování ástí textu se ídí následujícími zásadami: ásti textu se oznaují údaji složenými z arabských íslic, které se lení tekami (viz lenní a íselné oznaování textu tohoto materiálu), poet íslic v oznaení ástí textu nepesahuje tyi, uvnit údaje se za tekou nedlá mezera, na konci íselného výrazu se nepíše teka (nap.: 2.5.3). Uvedená pravidla platí i pro úpravu obsahu práce. 3.4 Tabulky, obrázky a schémata Tabulky, obrázky a schémata musí být opateny popiskem, nap.: Tabulka 7: Indexy lomu kehkých materiál Obrázek 14: Dlení buky 6

7 Popisky se sázejí jiným ezem písma než základní text dokumentu (zpravidla kurzívou). 3.5 Odkazy na pravidla formátování bakaláské a diplomové práce (Polách, E. Pravidla sazby diplomových prací [online] Pravidla pro bibliografické citace Pravidla pro vytváení bibliografických citací a jejich uvádní v odborných publikacích jsou uvedena v SN ISO 690 (Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura), SN ISO (Bibliografické citace. ást 2: Elektronické dokumenty nebo jejich ásti) a SN (Zkracování názv asopis a jiných periodik). Bibliografická citace je souhrn údaj o citované publikaci nebo její ásti, umožující její identifikaci. Od bibliografické citace se odlišuje odkaz na citaci, kterým rozumíme odvolání se v textu na citaci uvedenou na jiném míst. 3.7 Internetové stránky s ukázkami použití bibliografické citací 7

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných

Více

Jaselská 7/9, Brno Formální úprava maturitní práce

Jaselská 7/9, Brno Formální úprava maturitní práce STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Jaselská 7/9, Brno Formální úprava maturitní práce 2013/2014 OBSAH Úvod... 3 1 Struktura empiricky zaměřené práce... 4 1.1 Vzor obsahu... 6 1.2 Vzor desky... 7 1.3 Vzor titulní

Více

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce (zpracovávané a obhajované v garanci Katedry aplikované ekonomie) Úvod Vypracováním diplomové práce student prokazuje orientaci ve studovaném

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bakalářské studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Bakalářská práce je dle zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách součástí státní závěrečné zkoušky,

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci)

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci) DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, ) Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Ing. Gabriela Krupincová listopad 2004, poslední aktualizace listopad 2010. Obsah Úvod...3 2. Harmonogram...3

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ OBSAH Vzory, komentáře, informace a pokyny k úpravě a náležitostem prací SOČ: 1. Vzor úpravy desek

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Metodické pokyny ke zpracování absolventské

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Pokyny pro vypracování maturitní práce

Pokyny pro vypracování maturitní práce Pokyny pro vypracování maturitní práce Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Pro lepší orientaci je v příloze tohoto dokumentu přiložen VZOR zpracování maturitní práce. Charakteristika jednotlivých

Více

Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum.

Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum. Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum. Maturitní práce je ucelená odborná studie. Cílem je, aby student prokázal, že dokáže samostatně s použitím literatury pojednat o vybraném

Více

Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený

Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený Prohlášení Poděkování (doporučené) Abstrakt (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1. Úvod 1.1. Cíl práce (doporučené)

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Poděkování (doporučené) Anotace Autorský referát (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1 Úvod 1.1 Cíl práce 2 Teoretická část 2.1 Charakteristika konkrétní

Více

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010 JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI Přípravný seminář 4. 10. 2010 CO V PŘÍRUČCE NAJDETE? Informace o hodnocení seminární práce a termínech odevzdání Jak má vypadat struktura seminární práce Jak má vypadat formální

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI

JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI Příručka pro studenty 2. ročníků Školní rok 2014/15 Gymnázium a SOŠE Sedlčany OBSAH OBSAH... 2 1. TERMÍNY... 3 1. pololetí... 3 2. pololetí... 3 Přehled termínů... 4 2. HODNOCENÍ...

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT CENY BYTU Z

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE FAKULTA POTRAVINÁŘSKÉ A BIOCHEMICKÉ TECHNOLOGIE ÚSTAV BIOTECHNOLOGIE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Akademický rok 2014/2015 Bakalářská práce je oficiální

Více