Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018"

Transkript

1 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji pro období (zásady a prováděcí pokyny) Schválil výkonný výbor ČSMP dne

2 OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ A ÚKOLY SYSTÉMU ZABEZPEČENÍ PŘÍPRAVY SPORTOVNĚ TALENTOVANÉ MLÁDEŽE (STM) V MODERNÍM PĚTIBOJI 2. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ STM (SCM/SpS) 3. OBECNÁ KRITÉRIA PRO ŘÍZENÍ STM (SCM/SpS) 4. EKONOMICKÉ ZABEZPEČENÍ STM (SCM/SpS) 5. ZÁKLADNÍ ZÁSADY FINANCOVÁNÍ MLÁDEŽNICKÉHO MODERNÍHO PĚTIBOJE 6. OBECNÁ KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ A SETRVÁNÍ SPORTOVCŮ V STM (SCM/SpS) 7. PŘÍLOHY 1

3 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ A ÚKOLY systému zabezpečení sportovní přípravy sportovně talentované mládeže (STM) v moderním pětiboji 1.1 Hlavními východisky pro stanovení postupu v péči o sportovně talentovanou mládež (STM) v působnosti Českého svazu moderního pětiboje (ČSMP) na období 2015 až 2018 jsou: a) dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR) Zásady Programu II Sportovně talentovaná mládež, b) Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji na období 2011 až Základním článkem systému jsou tréninková centra a střediska (Sportovní centra mládeže - "SCM" a Sportovní střediska - "SpS") financovaná z dotací MŠMT, popř. vlastních zdrojů ČSMP. Posláním tréninkových center a středisek v moderním pětiboji je plnění úkolů souvisejících s podporou sportovní přípravy talentovaných sportovců ve věku 9-21 let. 1.3 Úkoly a základní činnost STM (SCM/SpS): a) vybrat podle stanovených kritérií skupinu perspektivních sportovců (dále jen "STM ) ve věku od 9 do 21 let (pozn.: ve výjimečných případech mohou být do mládežnického systému zařazeni sportovci až do 23 let), kteří mají předpoklady být konkurenceschopní na mezinárodní úrovni, b) vytvořit ekonomicko- organizační podmínky pro zabezpečení sportovní přípravy STM, a to nad rámec jejich zajištění ve sportovním oddílu či klubu, c) zajistit odborné vedení sportovní přípravy a rozvoj talentovaných sportovců, d) diferencovat podporu sportovců zařazených do STM s přihlédnutím k míře jejich předpokladů a sportovním výsledkům. 1.4 Základní charakteristiky systému: a) otevřenost - součástí systému mohou být všechny subjekty (sportovní oddíly, kluby, střediska) sdružené v Českém svazu moderního pětiboje, jejichž sportovci splní stanovená kritéria; prostřednictvím transparentních a jednoduchých kritérií je zajištěna flexibilita systému; b) motivační princip - na základě pravidelných vyhodnocení činnosti podle stanovených kritérií jsou subjekty diferencovaně podporovány; c) návaznost - systém musí navazovat na stávající strukturu zabezpečení sportovní přípravy talentované mládeže, ale zároveň musí vytvořit podmínky pro plynulý přechod vybraných závodníků do vyšších článků a týmů juniorské a seniorské reprezentace; d) efektivita - systém musí v maximální míře zohledňovat kvalitu aktuální činnosti v jednotlivých centrech, zajistit odpovídající odborné vedení sportovní přípravy a rozvoj talentovaných sportovců; e) individualizace - systém je založen na individuálním přístupu, tj. hodnocení výkonnosti a její dynamiky při současném posouzení všech vstupních a aktuálních předpokladů jednotlivých sportovců; f) vyváženost - parametry systému zohledňují potřeby jednotlivých věkových kategorií; g) náročnost - hlavní zaměření systému musí být na podporu nejperspektivnějších závodníků, jejichž výkonnost v jednotlivých kategoriích odpovídá umístění do 16. místa na vrcholných kontinentálních a světových akcích. 2

4 2. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ STM (SCM/SpS) 2.1 Za organizaci, činnost a řízení jednotlivých center a středisek zodpovídá ČSMP. Problematiku talentované mládeže má v rámci svazu na starosti komise vrcholového sportu (KVS). 2.2 Za koordinaci činnosti jednotlivých STM zodpovídá koordinátor sportovně talentované mládeže (viz Příloha 1). Ten je členem KVS a je jmenován VV ČSMP. 2.3 Za obsah a kvalitu sportovní přípravy a efektivní využití poskytnutých dotací zodpovídají vedoucí jednotlivých center a středisek, v nichž se sportovci připravují. Všechny vedoucí jednotlivých STM potvrzuje VV ČSMP na základě návrhu koordinátora sportovně talentované mládeže. Jejich pracovně- právní vztahy jsou vymezeny smluvně buď přímo s ČSMP nebo s oddílem, při němž je centrum či středisko zřízeno. 2.4 Sportovci jsou zařazováni do systému SCM a SpS a setrvávají v něm na základě sportovních výsledků a hodnocení předchozího půlročního období (pozn.: ve zdůvodněných případech na základě sportovních výsledků a hodnocení celého předchozího ročního tréninkového cyklu). 2.5 STM se řídí schválenými pokyny MŠMT a ČSMP. Koordinátor sportovně talentované mládeže připravuje a předkládá KVS 2x ročně výši příspěvků pro jednotlivé subjekty. VV ČSMP tento návrh schvaluje. 3. OBECNÁ KRITÉRIA pro zřízení STM (SCM/SpS) 3.1 ČSMP zřizuje STM při jednotlivých sportovních oddílech a klubech v lokalitách, kde jsou pro sportovní činnost vytvořeny nezbytné předpoklady, zahrnující: a) odpovídající trenérské zabezpečení, b) odpovídající tréninkové prostory, c) odpovídající úroveň sportovců (pozn.: sportovní oddíl nebo klub musí zajišťovat přípravu alespoň jednomu sportovci, který splnil kritéria pro zařazení do systému - viz kap. 6). 4. EKONOMICKÉ ZABEZPEČENÍ STM (SCM/SpS) 4.1 MŠMT ČR zabezpečuje ze státního rozpočtu na kalendářní rok finanční prostředky, které formou účelové dotace poskytuje ČSMP pro zajištění činnosti sportovně talentované mládeže. 4.2 Využívání finančních prostředků státní dotace na činnost sportovně talentované mládeže se řídí Zásadami Programu II vydanými MŠMT ČR, prováděcími pokyny a schváleným rozpočtem ČSMP na daný kalendářní rok. 4.3 Finanční rozpočet pro sportovně talentovanou mládež připravuje a předkládá komisi vrcholového sportu koordinátor sportovně talentované mládeže. Rozdělení přidělené státní dotace na činnost STM schvaluje VV ČSMP. 3

5 4.4 Za podklady k vyúčtování prostředků poskytnutých na sportovně talentovanou mládež zodpovídají vedoucí center a středisek nebo jimi pověřené osoby Za správné vyúčtování státní dotace poskytnuté MŠMT a za účetní dokumentaci v souladu s platnou legislativou zodpovídá ČSMP. Vyúčtování celkové částky státní dotace na činnost STM se provádí podle metodických pokynů MŠMT ČR vždy nejpozději k 31. lednu následujícího rozpočtového roku; vedoucí STM předkládají vyúčtování dotací přidělených prostřednictvím ČSMP na sekretariát svazu vždy nejpozději k 15. lednu následujícího rozpočtového roku. 4.6 Neinvestiční majetek, pořízený z prostředků na sportovně talentovanou mládež, je majetkem sportovního svazu (popř. se souhlasem svazu majetkem centra nebo střediska) a je evidován na evidenčních listech na sekretariátu svazu, popř. v příslušných klubech a oddílech se sportovně talentovanou mládeží. 4.7 Výše finančních prostředků pro zajištění činností spojených se sportovně talentovanou mládeží může být v závislosti na celkové výši státní dotace, plnění úkolů sportovní přípravy a na průběhu čerpání v daném roce upravena. 5. ZÁSADY FINANCOVÁNÍ MLÁDEŽNICKÉHO MODERNÍHO PĚTIBOJE 5.1 Na základě schváleného rozpočtu na činnost sportovně talentované mládeže jsou jednotlivým organizačním složkám poskytovány finanční prostředky. Tyto prostředky plynou: a) z MŠMT formou státní dotace na činnost talentované mládeže (viz. kap. 5.2); b) z vlastních zdrojů ČSMP, např. na základě smluv s partnery ČSMP, ze svazových grantových projektů, účelově zaměřených projektů ČOV, příspěvků na ZON, YOG, kurz trenérů apod. (viz kap. 5.3). 5.2 Využití státní dotace na sportovně talentovanou mládež (viz kap. 5.1, odst. a) Všechny prostředky, které získává ČSMP formou finanční dotace z MŠMT v rámci Programu II. "Sportovně talentovaná mládež" jsou rozděleny do dvou skupin - na "Centrální rozpočtové prostředky" a "Prostředky určené na vlastní činnost STM". Státní dotace na sportovně talentovanou mládež je u sportovců zařazených do SCM a SpS v zásadě využívána na: a) sportovní přípravu sportovců a členů realizačního týmu, včetně zahraniční (náklady na soustředění a přípravné akce, na trenérské, zdravotní, metodické a technické, servisní zabezpečení, vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní přípravy), v souladu se Zásadami sportovně talentované mládeže, b) zabezpečení sportovců, trenérů a členů realizačního týmu (cestovné, víza, náklady na dopravu osob a materiálu, ubytování, stravování, včetně nákladů na zkvalitnění stravy, dále služby) a u nestátní neziskové organizace pojištění odpovědnosti, standardní úrazové, léčebné náklady v zahraničí, cestovní, včetně pojištění sportovního materiálu, c) mzdové náklady trenérů a členů realizačního týmu, včetně náhrady mezd a povinných odvodů zaměstnavatele. 4

6 5.2.1 Detailní dělení centrálních rozpočtových prostředků na STM (v předpokládané orientační výši do 15% z celkové finanční dotace MŠMT na činnost STM podle priorit na kalendářní rok) Prostředky určené na úhradu nákladů spojených s centrálním nákupem a opravami materiálového vybavení neinvestičního charakteru. (Pozn.: v orientační předpokládané výši do 4% z celkové finanční dotace Prostředky na úhradu nákladů spojených s činností koordinátora sportovně talentované mládeže. (Pozn.: v orientační předpokládané výši do 4% z celkové finanční dotace Prostředky určené na centrální zdravotní, kineziologické, somatické a funkční vyšetření a další testování sportovců zařazených do STM. (Pozn.: v orientační předpokládané výši do 2% z celkové finanční dotace Prostředky určené na trenérské semináře pořádané KVS nebo koordinátorem sportovně talentované mládeže. (Pozn.: v orientační předpokládané výši do 0,5% z celkové finanční dotace Prostředky určené na přípravné závody nebo tréninkové kempy navržené koordinátorem sportovně talentované mládeže nebo KVS. (Pozn.: v orientační předpokládané výši do 4% z celkové finanční dotace Prostředky určené na úhradu ostatních provozních nákladů spojených s řízením systému zabezpečení STM. (Pozn.: v orientační předpokládané výši do 0,5% z celkové finanční dotace MŠMT na činnost STM na kalendářní rok Detailní dělení prostředků určených na vlastní činnost STM Základní paušální příspěvek na činnost jednotlivých center a středisek v souhrnné výši maximálně do 10% z celkové dotace MŠMT na činnost STM. Paušální príspěvek by měl zohledňovat dlouhodobou činnost jednotlivých SCM a SpS. (Např.: výše paušálního příspěvku pro jednotlivá centra a střediska může záviset na množství sportovců zařazených do systému STM v uplynulém čtyřletém období) Príspěvek rozdělovaný podle výkonnosti v orientační předpokládané výši do 75% z celkové finanční dotace MŠMT na činnost STM. Příspěvek podle výkonnosti bude poskytován jednotlivým SCM a SpS na základě výslednosti jejich závodníků v předchozím ½ ročním období, resp. od kategorie juniorů se budou hodnotit výsledky za předchozí roční období. V odůvodněných případech (zranění, dlouhodobá nemoc) může KVS na návrh koordinátora sportovně talentované mládeže rozhodnout o započítání výsledků za celý předchozí kalendářní rok. Veškeré prostředky z této kapitoly se dělí na dvě části. První je vypočítána na základě výsledků 5

7 dosažených v kategoriích U15 a starších a použije se na ni 80% celkové sumy této kapitoly. Druhá část je rozdělována na základě výsledků dosažených v kategoriích U13 a U11 a tvoří ji 20% celkové sumy v této kapitole. (Viz Příloha 2: Bodovací tabulka za výkony v kategorii juniorů, U19, U17, U15, U13 a U11). 5.3 Dělení dalších prostředků určených na financování systému sportovně talentované mládeže (viz. kap. 5.1 odst., b) Prostředky určené na úhradu nákladů spojených s účelově zaměřenými projekty Prostředky určené na hrazení nákladů spojených s účastí na vybraných vrcholných mezinárodních akcích (ME v kat. U17, resp. MS a ME v kat. U19). Základním nominačním kritériem na tyto akce je reálná možnost dosažení umístění do 16. místa v individuálních soutěžích. 5.4 O případných změnách ve výši poskytovaných prostředků (např. způsob rozdělení nevyužitých prostředků, popř. krácení schválených příspěvků v případě snížení výše prostředků poskytnutých na STM ze strany MŠMT) rozhoduje na návrh KVS Výkonný výbor ČSMP v souladu s přijatými Zásadami Programu II". 6. OBECNÁ KRITÉRIA pro zařazení a setrvání sportovců v STM (SCM/SpS) 6.1 Do STM jsou obecně zařazováni sportovci, jejichž aktuální výkonnost nebo reálné předpoklady dávají alespoň do budoucna šanci na umístění do 16. místa na vrcholných světových a/nebo kontinentálních akcích (MS, resp. ME) v jednotlivých věkových kategoriích. Obrazem takového "reálného předpokladu" je prokazovaná výkonnost v moderním dvojboji (v kategoriích U11 a U13), trojboji (v kategoriích U15, U17 a U19) na závodech ČPM. V moderním čtyřboji a pětiboji je možné plnit limity jen na sledovaných mezinárodních soutěžích (MS, ME, ZON- Závody olympijských nadějí, YOG - Olympijské hry mládeže, vybrané mezinárodní závody). Aktuální výkonnost a výkonnostní předpoklady sleduje a hodnotí koordinátor sportovně talentované mládeže a předkládá KVS návrhy na zařazení sportovců do STM na základě níže uvedených kritérií: - zařazení sportovců v kategorii U11 a U13 ve dvojboji, nebo U15, U17 a U19 trojboji na závodech ČPM nebo sledovaných mezinárodních akcích do STM schvaluje KVS a následně potvrzuje VV ČSMP na základě splnění schválených limitů, které navrhuje koordinátor sportovně talentované mládeže; limity je možné plnit v kategorii U19 také ve čtyřboji, ale výhradně na vybraných mezinárodních akcích (viz bodovací tabulka ); - relativní výslednost v rámci ČPM pro kategorie U11- U15; - zařazení sportovců v kategorii juniorů a starších do STM schvaluje KVS a následně potvrzuje VV ČSMP na základě návrhu koordinátora nebo na základě splnění schválených limitů, které navrhuje reprezentační trenér juniorů (viz bodovací tabulka ); - funkční, somatické a zdravotní předpoklady, progresivní dynamika výkonnosti. 6.2 Bodové ohodnocení výkonnosti sportovců pro potřeby výpočtu finanční dotace předkládá komisi vrcholového sportu koordinátor sportovně talentované mládeže a následně ho schvaluje VV ČSMP. Ve zcela mimořádných individuálních případech je možné zařadit 6

8 sportovce do systému STM na základě návrhu KVS mimo stanovená kritéria, ale jen se souhlasem VV ČSMP. 6.3 Podmínkou setrvání sportovce v STM a zaslání přidělených dotací příslušným subjektům je jeho účast na testech a centrálních akcích, které na návrh koordinátora sportovně talentované mládeže pořádá ČSMP. 7

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014 (zásady a prováděcí pokyny) Schválil výkonný výbor ČSMP dne 3. 12. 2013. OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ

Více

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji na rok 2018

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji na rok 2018 PROJEKT: Sportovně talentovaná mládež 2018 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji na rok 2018 (zásady a prováděcí pokyny) OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ A ÚKOLY

Více

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji v roce 2019

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji v roce 2019 PROJEKT: Sportovně talentovaná mládež 2019 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji v roce 2019 (zásady a prováděcí pokyny) OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ A ÚKOLY

Více

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji v roce 2019

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji v roce 2019 PROJEKT: Sportovně talentovaná mládež 2019 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji v roce 2019 (zásady a prováděcí pokyny) OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ A ÚKOLY

Více

ZÁKLADNÍ STRUKTURA SPORTOVNÍHO ÚSEKU ČSMP A PŘEHLED ČINNOSTÍ SPOJENÝCH S VÝKONEM JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ PRO OBDOBÍ

ZÁKLADNÍ STRUKTURA SPORTOVNÍHO ÚSEKU ČSMP A PŘEHLED ČINNOSTÍ SPOJENÝCH S VÝKONEM JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ PRO OBDOBÍ ZÁKLADNÍ STRUKTURA SPORTOVNÍHO ÚSEKU ČSMP A PŘEHLED ČINNOSTÍ SPOJENÝCH S VÝKONEM JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ PRO OBDOBÍ 2017-2020 Komise vrcholového sportu (KVS) Komisi tvoří: trenér RDS, trenér RDJ, koordinátor

Více

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, p.o. box 40. tel./fax: 257 210 811 P R O V Á D Ě C Í P O K Y N Y pro Ostatní sportovní střediska - OSpS platné od 1.1.2014 Zpracovali: R. Řehořová,

Více

Systém sportovně talentované mládeže období

Systém sportovně talentované mládeže období Systém sportovně talentované mládeže období 2018 2022 Všeobecná ustanovení: Základním článkem systému jsou tréninková centra "Sportovní centra mládeže - SCM" a "Sportovní střediska - SpS" financovaná z

Více

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE Zátopkova 100/2, Praha 6, tel.: ,

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE Zátopkova 100/2, Praha 6, tel.: , ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, email: cgf@gymfed.cz P R O V Á D Ě C Í P O K Y N Y pro Sportovní střediska - SpS (olympijské gymnastické sporty) platné od

Více

Koncepčně programový projekt

Koncepčně programový projekt vypracovaný v návaznosti na: aktualizaci dokumentů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a vyhlašované Programy státní podpory sportu aktuální strategické cíle České triatlonové asociace Dokumenty

Více

Zásady činnosti Sportovních center mládeže

Zásady činnosti Sportovních center mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 12 200/2004 50 Zásady činnosti Sportovních center mládeže Článek I Všeobecná ustanovení 1. Zásady pro činnost Sportovních center mládeže vycházejí ze

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže

Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže mládeže a tělovýchovy čj. 16 841/2008-50_PII. Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže Sportovní centra mládeže byly projednány poradou vedení MŠMT dne 30. září 2008 v rámci Zásad programů Státní

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

KONCEPCE FUNGOVÁNÍ STŘEDISEK MLÁDEŽE (STM)

KONCEPCE FUNGOVÁNÍ STŘEDISEK MLÁDEŽE (STM) KONCEPCE FUNGOVÁNÍ STŘEDISEK MLÁDEŽE (STM) ČÁST 1: SPS Díl 1: Všeobecná ustanovení Čl. 1 (1) Sportovní středisko (dále SpS) je základem péče o sportovně talentovanou mládež a je provozováno na základě

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z

SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z Číslo předpisu 3/2015 Účinnost od 1. května 2015 Směrnice ČAS ze dne 8. dubna 2015 o článcích péče o talentovanou mládež Předsednictvo Českého atletického

Více

SMĚRNICE PRO ČINNOST SCM, SpS, RcM (SCM - RCJ, SCM - RCSS)

SMĚRNICE PRO ČINNOST SCM, SpS, RcM (SCM - RCJ, SCM - RCSS) SMĚRNICE PRO ČINNOST SCM, SpS, RcM (SCM - RCJ, SCM - RCSS) Směrnice č.10 platná od 23. 2. 2018 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Na základě zákona č.115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a

Více

SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE

SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE (upřesňující informace ČSPS k činnosti Sportovních center mládeže) 1. Úvodní ustanovení Článek I. Všeobecná ustanovení Sportovní centrum mládeže (dále jen SCM) je organizační jednotkou

Více

Prováděcí pokyny. k Projektu činnosti SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE ČSTT PRO OBDOBÍ 2007-2008. Přílohy:

Prováděcí pokyny. k Projektu činnosti SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE ČSTT PRO OBDOBÍ 2007-2008. Přílohy: Prováděcí pokyny k Projektu činnosti SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE ČSTT PRO OBDOBÍ 2007-2008 Přílohy: Grafické znázornění organizace a řízení SCM ČSTT Grafické znázornění zdravotního zajištění SCM ČSTT Rozpočet

Více

Prováděcí pokyny k Programu činnosti Sportovních center mládeže ČTA (dále jen SCM)

Prováděcí pokyny k Programu činnosti Sportovních center mládeže ČTA (dále jen SCM) ČESKÁ TRIATLONOVÁ ASOCIACE (dále jen ČTA) Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Prováděcí pokyny k Programu činnosti Sportovních center mládeže ČTA (dále jen SCM) pro období 2011-2012 Za ČTA zpracovali:

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

vyhlašuje na období od do

vyhlašuje na období od do MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY vyhlašuje na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 Rozvojový program Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní

Více

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou"

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-45133/2012-501_SG Vyhlášení Rozvojového programu pro rok 2013 "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní

Více

Zásady pro činnost center talentované mládeže. PRVNÍ ČÁST Systém Regionálních házenkářských center

Zásady pro činnost center talentované mládeže. PRVNÍ ČÁST Systém Regionálních házenkářských center Zásady pro činnost center talentované mládeže Článek I Systém center talentované mládeže 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) poskytuje dotaci v rámci Programu II Sportovně

Více

Směrnice pro SpS. Směrnice pro SpS. OBSAH SMĚRNICE SpS

Směrnice pro SpS. Směrnice pro SpS. OBSAH SMĚRNICE SpS Směrnice pro SpS OBSAH SMĚRNICE SpS 1. Základní pojmy směrnice SpS... 108 2. Závazné podmínky pro činnost SpS... 109 3. Náplň práce, práva a povinnosti trenéra SpS... 109 4. Kriteria pro zařazování, setrvání

Více

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené únor 2015 1 Článek I Systém Regionálních házenkářských center 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT )

Více

Sportovní centra mládeže

Sportovní centra mládeže Sportovní centra mládeže Metodické pokyny I. Vymezení pojmu Sportovní centra mládeže (SCM) 1) SCM je vybraný subjekt ČJF, ve kterém se na základě smluvního vztahu s ČJF zabezpečuje zvyšování výkonnostní

Více

Metodický pokyn. v roce 2006

Metodický pokyn. v roce 2006 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Č.j.: 33 391/2005-50 Metodický pokyn pro hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky v nestátních neziskových organizacích v oblasti

Více

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE Zátopkova 100/2, Praha 6, tel: ,

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE Zátopkova 100/2, Praha 6, tel: , ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 260, email:cgf@gymfed.cz METODICKÝ POKYN žádost o zřízení (pokračování) SpS; SCM; VSCM; OSpS v rámci dotačního neinvestičního programu

Více

SMĚRNICE PRO SPORTOVNĚ TALENTOVANOU MLÁDEŽ

SMĚRNICE PRO SPORTOVNĚ TALENTOVANOU MLÁDEŽ SMĚRNICE PRO SPORTOVNĚ TALENTOVANOU MLÁDEŽ Směrnice č.10 Aktualizace platná od 19. 12. 2018 Směrnice a aktualizace jsou účinné dnem jejich zveřejnění na webových stránkách ČSMG 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Na

Více

Organizační řád Šachového svazu České Republiky

Organizační řád Šachového svazu České Republiky Organizační řád Šachového svazu České Republiky Článek 1 Úvod Šachový svaz České republiky, z.s. (ŠSČR) je spolek a jeho fungování upravují především zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Více

Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže

Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. 20 578/2007-501 Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže Sportovní centra mládeže byly projednány poradou vedení MŠMT dne 11. září 2007 v rámci

Více

STATUT Úseku běžeckých disciplín Svazu lyžařů České republiky

STATUT Úseku běžeckých disciplín Svazu lyžařů České republiky STATUT Úseku běžeckých disciplín Svazu lyžařů České republiky Preambule Odborný sportovní úsek je odborným orgánem Svazu lyžařů České republiky (SLČR) bez vlastní právní subjektivity. Odborný sportovní

Více

Z á s a d y PROGRAMU II. (plné znění)

Z á s a d y PROGRAMU II. (plné znění) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. MŠMT-23407/2012-50_P-2 Z á s a d y PROGRAMU II Sportovně talentovaná mládež (plné znění) Zásady Programu II Sportovně talentovaná mládež č.j. 24 116/2010-50_P-2.

Více

SMĚRNICE O HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY. Č e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e Praha 6, Zátopkova 100/2, P.O.

SMĚRNICE O HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY. Č e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e Praha 6, Zátopkova 100/2, P.O. Č e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz SMĚRNICE O HOSPODAŘENÍ S

Více

Kritéria pro zařazení do reprezentace pro rok 2019 v puškových, pistolových a brokových disciplínách

Kritéria pro zařazení do reprezentace pro rok 2019 v puškových, pistolových a brokových disciplínách Kritéria pro zařazení do reprezentace pro rok 2019 v puškových, pistolových a brokových disciplínách 1) Úvod: Komise pro řízení reprezentace (KŘR) se na svém posledním jednání dne 14. 10. 2017 rozhodla

Více

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2012 v oblasti sportu výdajový okruh: Sportovní reprezentace

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2012 v oblasti sportu výdajový okruh: Sportovní reprezentace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MŠMT-7733/2012-50 Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2012 v oblasti sportu výdajový okruh: Sportovní reprezentace Materiál byl předložen na základě plánu

Více

Kritéria pro zařazení do reprezentace pro rok 2016 v puškových, pistolových a brokových disciplínách

Kritéria pro zařazení do reprezentace pro rok 2016 v puškových, pistolových a brokových disciplínách Kritéria pro zařazení do reprezentace pro rok 2016 v puškových, pistolových a brokových disciplínách 1) Úvod: Komise pro řízení reprezentace (KŘR) se na svém posledním jednání dne 17. 10. 2014 rozhodla

Více

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Tento materiál obsahuje pravidla pro jednotlivé programy Ministerstva

Více

Z á s a d y PROGRAMU IV. Sportovní střediska

Z á s a d y PROGRAMU IV. Sportovní střediska Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. 20 580/2007-501 Z á s a d y PROGRAMU IV. Sportovní střediska Sportovní střediska byly projednány poradou vedení MŠMT dne 11. září 2007 v rámci Zásad programů

Více

Realizační projekt Podpora sportovně talentované mládeže

Realizační projekt Podpora sportovně talentované mládeže Realizační projekt Podpora sportovně talentované mládeže Termín realizace: rok 2018 Účast v projektu 1. Projektu se mohou zúčastnit kolektivní členové kluby zprostředkující členství alespoň jednomu páru

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO REPREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO REPREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO REPREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY 1.9.2012 Stránka 1 z 9 PRAVIDLA ČASQ PRO REPREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ definice Čl.1 nominace do reprezentačního

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov STATUT KRAJSKÝCH CENTER MLÁDEŽE Číslo směrnice: 13/2011 Směrnice kategorie: B Schváleno: Výborem ČVS dne 22. května 2011 Účinnost od:

Více

Rada /2016 Příloha č ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ, ČERPÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ ROZPOČTU

Rada /2016 Příloha č ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ, ČERPÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ ROZPOČTU Rada 6. 12. 2016 6/2016 Příloha č. 5.1.1 ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ, ČERPÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ ROZPOČTU Obsah 1. STRUKTURA ROZPOČTU ČJF... 1 2. POSTUPY SESTAVOVÁNÍ ROZPOČTU... 2 3. ČERPÁNÍ

Více

Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50)

Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: MŠMT-23407/2012-50 aktualizace pro 2013 až 2014 Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50) ÚVOD

Více

Realizační projekt Podpora sportovně talentované mládeže

Realizační projekt Podpora sportovně talentované mládeže Realizační projekt Podpora sportovně talentované mládeže Termín realizace: rok 2017 Účast v projektu 1. Projektu se mohou zúčastnit kolektivní členové kluby zprostředkující členství alespoň dvěma tanečním

Více

Jiří Topinka Předseda ekonomické komise Českého atletického svazu. Dříteč, 26.listopadu 2016

Jiří Topinka Předseda ekonomické komise Českého atletického svazu. Dříteč, 26.listopadu 2016 Aktuální informace o programech financování sportu vyhlášených MŠMT a obecné podmínky poskytování finančních zdrojů z rozpočtů územně samosprávných celků (obce, kraje) Jiří Topinka Předseda ekonomické

Více

Organizační a sportovní řád státní sportovní reprezentace v ROB. I. Obecná ustanovení

Organizační a sportovní řád státní sportovní reprezentace v ROB. I. Obecná ustanovení Organizační a sportovní řád státní sportovní reprezentace v ROB I. Obecná ustanovení 1) Organizační a sportovní řád státní sportovní reprezentace v rádiovém orientačním běhu (dále jen OSŘ) stanoví organizační

Více

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č. j.: 26 667/2006-50 V Praze dne 12. prosince 2006 Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. čj. MSMT-45133/2012-501_SG

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. čj. MSMT-45133/2012-501_SG Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-45133/2012-501_SG Vyhlášení Rozvojového programu pro rok 2013 "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní

Více

1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ekonomická směrnice České boxerské asociace

1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ekonomická směrnice České boxerské asociace 1. ÚVOD Ekonomická směrnice České boxerské asociace (dále jen ES) vychází ze znění platných zákonů a je závazným dokumentem, který stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky v působnosti ČBA

Více

1. zajištění činnosti

1. zajištění činnosti SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE ČSTS 1. ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI 1.1 Závazné podmínky pro činnost SCM 1.2 Legislativní a smluvní zajištění 1.3 Ekonomické zajištění 1.4 Technické zajištění 1.5 Tréninková a soutěžní

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov REPREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY V BEACHVOLEJBALU Číslo směrnice: 24/2014 změna 02/2017 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness Článek 1. Základní stanovení 1. Organizační řád Českého svazu aerobiku, fitness a tance (dále jen ), určuje zásady činnosti a způsoby řízení,

Více

Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY. pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE

Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY. pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ 2008 Předsednictvo ČAS

Více

Kapitola 1 ÚVOD. Kapitola 2 SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE

Kapitola 1 ÚVOD. Kapitola 2 SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE Kapitola 1 ÚVOD Podpora oblasti Sportovně talentované mládeže vychází ze zákona č.115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a z usnesení vlády ČR ze dne 9. března 2011 č. 167 o Koncepci

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Realizační projekt Podpora sportovně talentované mládeže

Realizační projekt Podpora sportovně talentované mládeže Realizační projekt Podpora sportovně talentované mládeže Termín realizace: 2. pololetí 2016 Účast v projektu 1. Projektu se mohou zúčastnit kolektivní členové kluby zprostředkující členství alespoň dvěma

Více

VNITŘNÍ USTANOVENÍ KLeM ČR

VNITŘNÍ USTANOVENÍ KLeM ČR Svaz modelářů České republiky Klub leteckých modelářů České republiky VNITŘNÍ USTANOVENÍ KLeM ČR platí od r. 2014 Tímto vydáním se ruší předcházející Vnitřní ustanovení platné od r. 2010 Obsah 1. KLUB

Více

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání I.) REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO JUNIORŮ Projekt přípravy reprezentačního družstva juniorů na rok 2010-2011 je směřován k úspěšné reprezentaci České republiky na hlavních soutěžích MEJ Bělehrad Srbsko, MSJ Lima

Více

Směrnice České kuželkářské asociace. č. 3/2016. Ekonomická směrnice ČKA. (dále jen směrnice ) Část I Zdroje a majetek ČKA

Směrnice České kuželkářské asociace. č. 3/2016. Ekonomická směrnice ČKA. (dále jen směrnice ) Část I Zdroje a majetek ČKA _ Směrnice České kuželkářské asociace č. 3/2016 Ekonomická směrnice (dále jen směrnice ) Část I Zdroje a majetek Článek 1 Výše náhrad a jejich úhrada (1) Zdroje k zajištění plynulého hospodaření jsou zejména:

Více

Zákon o podpoře sportu, Koncepce sportu pro období let , Programy MŠMT pro rok 2017

Zákon o podpoře sportu, Koncepce sportu pro období let , Programy MŠMT pro rok 2017 Zákon o podpoře sportu, Koncepce sportu pro období let 2016 2025, Programy MŠMT pro rok 2017 Zákon č. 115/2001 o podpoře sportu ve znění pozdějších předpisů Zákon vymezuje postavení sportu ve společnosti

Více

Zásady činnosti sportovních středisek

Zásady činnosti sportovních středisek Zásady činnosti sportovních středisek Článek I Systém sportovních středisek 1. Systém sportovních středisek je vymezen vládními dokumenty: Zákon č.115/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a usnesení

Více

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2013 v oblasti sportu výdajový okruh: Sportovní reprezentace neinvestiční prostředky Program I a II

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2013 v oblasti sportu výdajový okruh: Sportovní reprezentace neinvestiční prostředky Program I a II Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy PID: MSMT3XAJHY Č.j.: MSMT-16095/2013 Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2013 v oblasti sportu výdajový okruh: Sportovní reprezentace neinvestiční prostředky

Více

Hodnocení STM ČSMP za rok 2017

Hodnocení STM ČSMP za rok 2017 Hodnocení STM ČSMP za rok 2017 V souladu se schválenou koncepcí sportovně talentované mládeže podporoval ČSMP v letošním roce celkem patnáct sportovních center a středisek při jednotlivých oddílech a klubech.

Více

"Cena Dukly" 4. kolo Českého poháru mládeže 2015, memoriálu Karla Bártů. TJ Dukla Praha a ASC Dukla Praha

Cena Dukly 4. kolo Českého poháru mládeže 2015, memoriálu Karla Bártů. TJ Dukla Praha a ASC Dukla Praha "Cena Dukly" 4. kolo Českého poháru mládeže 2015, memoriálu Karla Bártů Pořadatel: TJ Dukla Praha a ASC Dukla Praha Datum: neděle 31. 05. 2015 Místo: Sportovní komplex Juliska, Na Julisce 28/2, 160 00,

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu Rada města Rokytnice v Orlických horách dne 23. března 2015 schválila usnesením č. 10/20015/III pro rok 2015 program pro poskytování

Více

mládeže a tělovýchovy č.j /

mládeže a tělovýchovy č.j / Ministerstvo školství, Vzor Rozhodnutí NNO mládeže a tělovýchovy č.j. 24 727/2007-501 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, POB 78, 118 12 Praha 1 (dále jen MŠMT) Vydává podle 14

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-27423/2014_P-IV Z Á S A D Y Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení 2015 až 2018 Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Náhrady cestovních výloh

Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Náhrady cestovních výloh Směrnice č. 1, kterou je stanovena výše cestovních náhrad za služební cesty vykonané pro potřebu Českého krasobruslařského svazu Základní ustanovení Potřebami Českého krasobruslařského svazu /dále jen

Více

S T A T U T Odborného sportovního úseku alpských disciplín Svazu lyžařů České republiky

S T A T U T Odborného sportovního úseku alpských disciplín Svazu lyžařů České republiky S T A T U T Odborného sportovního úseku alpských disciplín Svazu lyžařů České republiky Preambule Odborný sportovní úsek alpských disciplín (dále jen: OSÚ AD) je odborným orgánem Svazu lyžařů České republiky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov STATUT RADY MLÁDEŽE ČVS Číslo směrnice: 14/2011 Směrnice kategorie: A Schváleno: Správní radou ČVS dne 20. července 2011 Účinnost od:

Více

Hospodaření a účtování v ČNS

Hospodaření a účtování v ČNS Hospodaření a účtování v ČNS Směrnice č.1/2014 Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost: rok 2014 Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaření a účtování ČNS se řídí touto

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

METODICKÁ INFORMACE. k vyhlášeným programům Státní podpory sportu pro rok 2012

METODICKÁ INFORMACE. k vyhlášeným programům Státní podpory sportu pro rok 2012 METODICKÁ INFORMACE k vyhlášeným programům Státní podpory sportu pro rok 2012 V souvislosti s vyhlášením programů Státní podpory sportu pro rok 2012 určených pro nestátní neziskové organizace dochází k

Více

S B Í R K A P Ř E D P I S Ů. Český badmintonový svaz, z. s. SMĚRNICE PRO VÝBĚR A VEDENÍ REPREZENTACE

S B Í R K A P Ř E D P I S Ů. Český badmintonový svaz, z. s. SMĚRNICE PRO VÝBĚR A VEDENÍ REPREZENTACE S B Í R K A P Ř E D P I S Ů Český badmintonový svaz, z. s. Číslo předpisu: 1/2018 Datum schválení: 15. 5. 2018 Schvalující orgán: VV ČBaS Datum účinnosti: 16. 5. 2018 SMĚRNICE PRO VÝBĚR A VEDENÍ REPREZENTACE

Více

Zápis z jednání Výkonného výboru ČBA 5/2015

Zápis z jednání Výkonného výboru ČBA 5/2015 Zápis z jednání Výkonného výboru ČBA 5/2015 Přítomni: Petr Ditrich, Michal Hanuš, Pavel Jozek, Pavel Chadim, Marek Rejman, František Přibyl Jednání VV ČBA 29. 30. dubna v Praze. Schůze zahájena 29. dubna

Více

Obsah: 1. Bilance státních zdrojů (dotace MŠMT a MF ČR) za rok 2010

Obsah: 1. Bilance státních zdrojů (dotace MŠMT a MF ČR) za rok 2010 Obsah: 1. Bilance státních zdrojů (dotace MŠMT a MF ČR) za rok 2010 2. Bilance státních zdrojů pro rok 2011 a návrh na jejich rozdělení v roce 2011 3. Bilance vlastních zdrojů ČSTV za rok 2010 4. Bilance

Více

Pravidla hospodaření VŠE. Článek 1 Úvodní ustanovení

Pravidla hospodaření VŠE. Článek 1 Úvodní ustanovení Příloha č. 1 Statutu VŠE Pravidla hospodaření VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Hospodaření VŠE se řídí zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a podmínkami stanovenými v rozhodnutích o poskytování

Více

Použité zkratky: 1/7. schválil: VK ČSTS dne: Úplné znění platnost od: účinnost od:

Použité zkratky: 1/7. schválil: VK ČSTS dne: Úplné znění platnost od: účinnost od: Obsah: 1 Právnický subjekt ČSTS 2 Účetnictví 3 Příspěvky členů ČSTS 4 Granty a dotace 5 Správní poplatky 6 Startovné a výše cen při soutěžích pořádaných dle Soutěžního řádu ČSTS 7 Honoráře, odměny za provedení

Více

"Cena Dukly" 3. kolo Českého poháru mládeže 2016, memoriálu Karla Bártů. TJ Dukla Praha a ASC Dukla Praha

Cena Dukly 3. kolo Českého poháru mládeže 2016, memoriálu Karla Bártů. TJ Dukla Praha a ASC Dukla Praha "Cena Dukly" 3. kolo Českého poháru mládeže 2016, memoriálu Karla Bártů Pořadatel: TJ Dukla Praha a ASC Dukla Praha Datum: neděle 22. 05. 2016 Místo: Sportovní komplex Juliska, Na Julisce 28/2, 160 00,

Více

HODNO CENÍ STŘEDISEK

HODNO CENÍ STŘEDISEK Příloha 2 HODNO CENÍ STŘEDISEK v rámci Programu II - Sportovně talentovaná mládež Úvod Finanční prostředky pro střediska SpS, SCM, VSCM a OSpS jsou přidělovány na základě součtu:. Kapitační platby pro

Více

"MANUÁL POŘÁDÁNÍ SOUTĚŽÍ ČESKÉHO POHÁRU MLÁDEŽE"

MANUÁL POŘÁDÁNÍ SOUTĚŽÍ ČESKÉHO POHÁRU MLÁDEŽE Výnos STK a KM č. 1 "MANUÁL POŘÁDÁNÍ SOUTĚŽÍ ČESKÉHO POHÁRU MLÁDEŽE" 1. KALENDÁŘ Vydává sportovně technická komise (STK) na základě podkladů komise mládeže (KM) s přihlédnutím k vrcholům mládežnických

Více

Projekt optimalizace Systému Talentované Mládeže

Projekt optimalizace Systému Talentované Mládeže Projekt optimalizace Systému Talentované Mládeže Obsah: 1. Úvod do hlavních myšlenek optimalizace systému STM 2. VSCM A. Popis funkčního modelu B. Povinnosti jednotlivých VSCM C. Personální obsazení VSCM

Více

S M Ě R N I C E č. E - 01/2015

S M Ě R N I C E č. E - 01/2015 ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ PRAHA S M Ě R N I C E č. E - 01/2015 Č S S Výplata cestovních náhrad Ing. Petr Baroch president ČSS Vydává: Český střelecký svaz Účinnost této směrnice je od 1.1.2015 1 Směrnice ČSS

Více

HODNO CENÍ STŘEDISEK

HODNO CENÍ STŘEDISEK Příloha 2 HODNO CENÍ STŘEDISEK v rámci Programu II - Sportovně talentovaná mládež Úvod Finanční prostředky pro střediska SpS, SCM, VSCM a OSpS jsou přidělovány na základě součtu:. Kapitační platby pro

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY. pro

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY. pro ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ 2017-2020 PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE A SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH

Více

Směrnice Sportovně talentovaná mládež (ekonomicko-metodická směrnice SZČZ SCM, SpS)

Směrnice Sportovně talentovaná mládež (ekonomicko-metodická směrnice SZČZ SCM, SpS) Směrnice Sportovně talentovaná mládež (ekonomicko-metodická směrnice SZČZ SCM, SpS) OBSAH SMĚRNICE 1. Základní pojmy směrnice 3-4 2. Všeobecná ustanovení 4-5 3. Účelové vymezení 5-6 4. Organizační podmínky

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY. pro

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY. pro ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ 2017-2020 PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE A SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

TALENTOVANÁ MLÁDEŽ pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE

TALENTOVANÁ MLÁDEŽ pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ 2017-2020 PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE A SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH

Více

Český svaz plaveckých sportů Zátopkova 100/2 PS 40 Praha tel: fax: IČ:

Český svaz plaveckých sportů Zátopkova 100/2 PS 40 Praha tel: fax: IČ: 1. Reprezentační družstvo mladších juniorů Projekt přípravy reprezentačního družstva mladších juniorů na sezónu 2018 19 vychází z podmínek v českém plavání. Cílem tohoto projektu je vytvořit členům RD

Více

Postavení sportovních gymnázií

Postavení sportovních gymnázií Asociace ředitelů gymnázií se sportovní přípravou Postavení sportovních gymnázií Konference ČOV a MŠMT, středa 4. března 2015 Centrum pohybové medicíny Praha Hlavní cíle škol s obory vzdělávání se sportovní

Více

Ekonomická směrnice (platnost od )

Ekonomická směrnice (platnost od ) Ekonomická směrnice (platnost od 1.1.2018) Obsah: 1. Hospodaření s finančními prostředky 1.1. Rozpočet 1.2. Hospodaření s rozpočtem 2. Poplatky členů 2.1. Členská známka 2.2. Poplatky na zkoušky technické

Více

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Tento materiál obsahuje pravidla pro jednotlivé programy Ministerstva

Více