2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt Trojlístek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt Trojlístek"

Transkript

1 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt úroveň 1 2 3

2 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ (8. a 9. třída) a nižší ročníky osmiletých gymnázií (tercie a kvarta). 2. stupeň ZŠ (8. a 9. třída) Osmiletá gymnázia (tercie a kvarta) 3. Abstrakt Pokus je založen na barevné změně redoxního indikátoru, methylenové modře. Jeho oxidovaná forma má modré zbarvení, redukovaná forma je bezbarvá. Redoxní účinky glukózy jsou indikovány methylenovou modří. 4. Startovní znalosti žáků Předpokládáme znalosti načerpané v 1. a 2. stupni ZŠ v předmětech Prvouka, Vlastivěda, Přírodopis, Chemie a rovněž obecné znalosti jevů každodenního života z oblasti člověk a příroda. Mezi okruhy zájmu patří problematika nerostných surovin, složení vzduchu, chemických látek a jejich směsí, chemických reakcí, anorganických sloučenin. Co mají žáci znát: chemické látky; anorganické sloučeniny; cukry; základy názvosloví. 5. Cílové znalosti žáků, nabyté vědomosti, přínos Pozorováním velmi jednoduchého pokusu žáci získají jasnou představu o tom, co se děje při oxidačně-redukčních (redoxních) reakcích. Získají představu o tom, jakou jsou redoxní děje významnou skupinou chemických reakcí a jak změna oxidačního stavu ovlivňuje vlastnosti látek. Co se žáci dozví: Co je redoxní děj. Co je oxidační stav. 6. Chemikálie, pomůcky a vybavení 6.1 Použité chemikálie Voda H 2 O Hydroxid sodný NaOH Glukóza C 6 H 12 O 6.H 2 O Methylenová modř C 16 H 18 N 3 SCl DŮLEŽITÉ: Co budu potřebovat, co si mám nachystat, připravit, nakoupit! Na co nesmím zapomenout! 2

3 6.2 Pomůcky a laboratorní vybavení Odměrný válec 100 ml Erlenmayerova baňka 250 ml se zátkou Pipeta 5 ml Laboratorní váhy Laboratorní lžička Váženka 6.3 Přístrojové vybavení Provedení experimentu nevyžaduje použití laboratorních měřicích přístrojů. 7. Časový harmonogram 7.1 Příprava experimentu Do doby přípravy experimentu je nutno zahrnout nachystání všech výše uvedených chemikálií, pomůcek a nádobí a především přípravu roztoků. Časy: Shromáždění pomůcek, nádobí a chemikálií odhadujeme na maximálně 5 minut. Přípravu roztoků odhadujeme na 10 minut. 7.2 Realizace experimentu Realizace jednoho pokusu probíhá v reálném čase, změny v reakční směsi jsou vizuálně pozorovatelné během několika minut. Časy: Realizaci jednoho experimentu po předešlé přípravě odhadujeme na 10 minut. ČASY: 15 minut 10 minut 8. Laboratorní postup Do Erlenmayerovy baňky o objemu 250 ml nalijeme po odměření v odměrném válci 100 ml vody. Poté odvážíme 1 g hydroxidu sodného. Baňku uzavřeme zátkou a krouživým pohybem mícháme do úplného rozpuštění hydroxidu. Dále si odvážíme 2 g glukózy a přisypeme je do Erlenmayerovy baňky. Po uzavření krouživým pohybem mícháme do úplného rozpuštění glukózy. Do baňky dále přidáme cca 3 ml roztoku methylenové modře (0,1% vodný roztok). Při práci používejte ochranné brýle a rukavice. 3

4 Modré zabarvení roztoku se začne pomalu vytrácet a roztok přechází na bezbarvý (případně mírně nažloutlý). Po intenzivním protřepání se bezbarvý roztok opět mění na modrý. Tento postup lze několikrát opakovat. Nespouštějte oči z baňky! Změny probíhají prakticky ihned! 9. Princip experimentu Methylenová modř patří mezi oxidačně-redukční indikátory. To znamená, že se výrazně barevně liší její oxidovaná a redukovaná forma. Zatímco oxidovaná forma této sloučeniny je modrá, redukovaná forma je bezbarvá. Přidáme-li do alkalického roztoku glukózy methylenovou modř, dojde postupně k odbarvení roztoku. K tomuto odbarvení dochází díky reakci glukózy s methylenovou modří. Glukóza patří mezi redukující cukry (viz. metodika (Ne)redukující cukry). Po protřepání roztoku nasytíme roztok kyslíkem, který zpět oxiduje methylenovou modř a roztok se opět zbarví modře, toto zbarvení po pár sekundách opět mizí. 10. Bezpečnost práce Hydroxid sodný Hydroxid sodný je látka žíravá a může způsobit poleptání. Přestože při tomto experimentu pracujeme s velmi zředěným roztokem, je při práci s ním nutné dbát zvýšené opatrnosti. Je možné, aby roztok byl připraven předem ve větším množství a žáci se tak vyhnuli práci s pevným NaOH. Na druhou stranu je třeba připomenout, že s poměrně koncentrovaným roztokem hydroxidu sodného se můžeme setkat v řadě čisticích prostředků např. pro čištění odpadů, potrubí nebo kuchyňských trub. Používá se také při bělení textilií. Při práci s hydroxidem sodným je nezbytné používat ochranné brýle a rukavice, rovněž doporučujeme použít vhodný ochranný oděv. Při styku s kůží je místo vhodné omýt 3% roztokem kyseliny citronové a důkladně opláchnout vodou. Při zasažení vysoce koncentrovaným roztokem vždy vyhledat lékaře. Při zasažení očí je nutno několik minut promývat pod tekoucí vodou s otevřenými víčky, vždy vyhledat očního lékaře. Při požití vypláchnout ústa a hojně zapíjet vodou, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Nezapomínejte na ochranné pomůcky! 4

5 H-věty a P-věty: H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P405 Skladujte uzamčené. Likvidace roztoku po provedení reakce je možná v kanalizaci po naředění vodou. Methylenová modř Methylenová modř patří mezi bezpečné chemikálie, nebezpečná je pouze při požití. Zakoupit ji mimo jiné můžeme v akvaristických potřebách v podobě roztoku, neboť se používá pro léčku akvarijních rybek. H-věty a P-věty: H302 Zdraví škodlivý při požití. Methylenová modř silně barví. Při práci s roztokem buďte opatrní na své oblečení! Glukóza Glukóza nepatří mezi nebezpečné chemikálie, běžně se vyskytuje v některých potravinách, např. v ovoci. 11. Poznámky ke strategii výuky Experiment je velmi jednoduchý, vyznačuje se malou potřebou chemického vybavení a je velmi efektní. Doporučujeme individuální provedení pokusu jednotlivými žáky, je však možné předvádět jej jako demonstrační. Vzhledem k použití hydroxidu sodného je možné tento roztok připravit centrálně a žáci pak nepřijdou do styku s čistou látkou, ale pouze s velmi zředěným roztokem, který je málo nebezpečný. Je nutno důrazně trvat na bezpečném provedení! 5

6 12. Přínos Pokus demonstruje význam oxidačně-redukčních reakcí a výrazné změny, které takové reakce doprovázejí a jsou často pozorovatelné pouhým okem. Oxidačně-redukční reakce (redoxní reakce) Oxidačně-redukční reakce jsou reakce, při kterých dochází ke změně oxidačních stavů atomů. Každá redoxní reakce je tvořena dvěma ději, které vždy probíhají současně oxidací a redukcí. Při oxidaci se oxidační číslo atomu zvyšuje (atom ztrácí elektrony), při redukci se oxidační číslo atomu snižuje (atom přijímá elektrony). Dochází tedy k výměně elektronů mezi oxidovanou a redukovanou látkou. Uplatnění redoxních reakcí Redoxní reakce se uplatňují nejen v chemicko-technologických procesech při výrobě chemických látek anorganické i organické povahy, ale probíhají také v přírodě všude kolem nás. Oxidace probíhá například při hoření, kdy produktem kromě tepla jsou také konečné oxidační produkty látek (voda ve formě páry, oxid uhličitý, oxidy dusíku aj.). Oxidačně-redukční procesy se uplatňují při dýchání (tvorba a opětovný rozklad ATP adenosintrifosfátu) i biochemických výrobách, kdy organický substrát je oxidován pomocí bakterií. Oxidanty se uplatňují mimo jiné při desinfekci vody (použití chloru, chlornanu sodného nebo ozonu). Jistě by bylo možné najít mnoho dalších příkladů. Redukce je pak základním principem při výrobě kovů z přírodních surovin (výroba železa, hliníku apod.). Redoxní indikátory Redoxní indikátory jsou většinou organické sloučeniny, jejichž oxidovaná a redukovaná forma se od sebe výrazně barevně liší. Používají se především jako indikátory v analytické chemii, při stanovení množství látek při redoxních titracích. Redoxní reakce Dokážete uvést příklad redoxní reakce ze života? Redoxní indikátory 13. Fotografie Počáteční, průběžný i finální stav experimentu můžeme dokumentovat pořízením fotografií. Nafotíme zabarvený a bezbarvý roztok, případně můžeme zachytit krátkou sekvenci při odbarvování nebo naopak zabarvování roztoku. Sledujeme také čas. 6

5.01 DNA ve zkumavce (izolace DNA ze zeleniny a ovoce). Projekt Trojlístek

5.01 DNA ve zkumavce (izolace DNA ze zeleniny a ovoce). Projekt Trojlístek 5. Forenzní chemie (chemie v kriminalistice) 5.01 DNA ve zkumavce (izolace DNA ze zeleniny a ovoce). Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu

Více

Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part A Datum revize: 01.14.2014. Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová

Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part A Datum revize: 01.14.2014. Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová Část 1. Označení látky/směsi a firmy/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kód(y) výrobku ML02-0115 Název výrobku Čistá látka/směs Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová 1.2 Náležitá použití látky

Více

Vitamin C důkaz, vlastnosti

Vitamin C důkaz, vlastnosti Předmět: Doporučený ročník: 4. - 5. ročník Zařazení do ŠVP: biochemie, přírodní látky, vitaminy Doba trvání pokusu: 45 minut Seznam pomůcek: zkumavky, kádinky, pipety (automatické), míchací tyčinky, odměrné

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BASTA 15

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BASTA 15 Strana 1 / 13 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní jméno Kód přípravku (UVP) 06470025 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Použití PŘÍPRAVEK NA OCHRANU

Více

Kit Components. Guanidine Thiocyanate, 100gm. Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate)

Kit Components. Guanidine Thiocyanate, 100gm. Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate) 07/14/2014 Kit Components Product code V2791 Components: V279 Description Guanidine Thiocyanate, 100gm Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate) strana 1/8 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/8 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Epoxidový povlak

Více

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 15 Compact. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 15 Compact. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní jméno GH 15 Compact 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo přípravku

Více

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE : DOVOZCE: POUŽITÍ: Cellular Antigen Stimulation Test BH-EK-CAST / CAST5

Více

Oxidy dusíku (NOx/NO2)

Oxidy dusíku (NOx/NO2) Oxidy dusíku (NOx/NO2) další názvy číslo CAS chemický vzorec ohlašovací práh pro emise a přenosy noxy, oxid dusnatý, oxid dusičitý 10102-44-0 (NO 2, oxid dusičitý) NO x do ovzduší (kg/rok) 100 000 do vody

Více

BOZP v chemické laboratoři

BOZP v chemické laboratoři BOZP v chemické laboratoři web kontakt Martin Slavík [KCH TUL] www.kch.tul.cz/bozp 1 Pinen (1S,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept- 2-en Chemikové jsou zvláštní třídou smrtelníků, kterou jakýsi nesmyslný

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID A DESIKANT. / POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID A DESIKANT. / POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE. Basta 15 PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID A DESIKANT. / POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE. Neselektivní herbicid a desikant ve formě rozpustného koncentrátu pro ředění vodou určený k postemergentnímu

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku

Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku Strana: 1/12 Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název: Fury 10 EW Další názvy: - Aplikovatelná registrační čísla REACH: - základní složka: zeta-cypermethrin

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Vlastnosti karboxylových kyselin autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Datum tisku : 2012-04-23. Datum vydání 2012-04-23

Datum tisku : 2012-04-23. Datum vydání 2012-04-23 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum tisku 20120423. Datum vydání 20120423 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Kód produktu 022163 Popis produktu Mazací tuk

Více

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Školní projekty

Více

Ficoll-Paque PLUS, 6 x 100 ml 17-1440-02 9017144002. Uvedená použití

Ficoll-Paque PLUS, 6 x 100 ml 17-1440-02 9017144002. Uvedená použití GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Katalógové

Více

Formaldehyd. Základní charakteristika

Formaldehyd. Základní charakteristika Formaldehyd další názvy methanal, methylaldehyd, methylenoxid, formalín (vodný roztok), oxymethylin, methylaldehyd, oxomethan, lysoform, morbicid, paraform číslo CAS 50-00-0 chemický vzorec ohlašovací

Více

List bezpečnostních údajů materiálu

List bezpečnostních údajů materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku SERVISOL SOLDAMOP NO CLEAN OTHER 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití specialita 1.3 Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo - Synonymy Žádný. Kód výrobku LMS, LMS-HD, LMS1000,

Více

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 45. ročník 2008 2009 ŠKOLNÍ KOLO kategorie B SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI Národní institut

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Práškové složky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 27-6670001 Další názvy směsi KIM-TEC Schraubensicherung Mittelfest SSM 1.2. Příslušná určená

Více

1. Látka/přípravek a firemní označení:

1. Látka/přípravek a firemní označení: 1. Látka/přípravek a firemní označení: 1.1 Obchodní označení: SERVISCOL 98,, K Chemický název: Přípravek. 1.2 Použití: Polymerický kalící prostředek. 1.3 Dodavatel: BURGDORF GmbH&Co. KG Abschreckhärtetechnik

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009 Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Registrační číslo: Další názvy látky: 1.2. Použití látky nebo přípravku:

Více

MIDO 20 SL. 1.1 Identifikátor výrobku MIDO 20 SL - Přípravek na ochranu rostlin. (2E)-1-(6-chloropyridin 3-yl)methyl)-N-nitroimidazolidin-2- imin

MIDO 20 SL. 1.1 Identifikátor výrobku MIDO 20 SL - Přípravek na ochranu rostlin. (2E)-1-(6-chloropyridin 3-yl)methyl)-N-nitroimidazolidin-2- imin Strana: 1 Bezpečnostní list MIDO 20 SL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/SMÉSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku MIDO 20 SL - Přípravek na ochranu rostlin Účinná látka Imidakloprid Chemický název IUPAC

Více

1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Gentamicin Master Curve Material MSDS č. 05227559 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Identifikace

Více