PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE"

Transkript

1 PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE Zpracováno na základě podkladů ze směrnic děkana FVT k realizaci Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany (z roku 2009) se zahrnutím specifických požadavků odborné katedry K-204 Cíl bakalářské nebo diplomové práce Cílem bakalářské a diplomové práce (dále jen závěrečné práce) je prokázat teoretické znalosti a praktické dovednosti, které student získal v průběhu studia, schopnost aplikovat tyto znalosti do praxe a prokázat i schopnost orientovat se v odborné literatuře a pracovat s ní. Témata závěrečných prací Témata bakalářských prací vypisuje vedoucí odborné katedry do konce listopadu v posledním ročníku studia. Návrh vlastního tématu bakalářské práce student předkládá vedoucímu příslušné katedry do konce října. Student je povinen si zvolit téma do konce prosince. Zadání bakalářské práce student obdrží od vedoucího bakalářské práce nejpozději do konce ledna v posledním ročníku studia (ve dvou výtiscích). Témata diplomových prací vypisuje vedoucí odborné katedry do konce července v předposledním ročníku studia. Návrh vlastního tématu diplomové práce student předkládá vedoucímu příslušné katedry do konce června. Student je povinen si zvolit téma do konce října. Zadání diplomové práce student obdrží od vedoucího diplomové práce nejpozději do konce listopadu v posledním ročníku studia (ve dvou výtiscích). Zvolené téma by mělo odpovídat studijnímu programu fakulty a studijnímu oboru katedry, případně vycházet z výzkumného zaměření kateder, které garantují příslušný studijní obor. Lze využít i námětů z praxe, především z provozu leteckých základen AČR, protiletadlové raketové brigády, výzkumných institucí či výrobních podniků, orientovaných na leteckou výrobu a provoz letecké techniky. Rozsah závěrečné práce a číslování stránek Bakalářská práce má rozsah 40 až 50 stran. Diplomová práce má rozsah 60 až 70 stran. Podle povahy může být závěrečná práce doplněna o přílohovou část (tabulky, grafy, obrázky, výkresy apod.). Způsob číslování stránek je uveden v podkapitole Sazba a úprava. Forma a struktura bakalářské práce Strukturování závěrečné práce vychází z její věcné náplně a pojetí práce: Rozsah jednotlivých částí závisí na charakteru úkolu a rozhodnutí autora. USPOŘÁDÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 1. Titulní list 2. Zadání závěrečné práce 3. Prohlášení autora 4. Resumé (česky a anglicky) + klíčová slova (česky a anglicky) 5. Seznam zkratek a symbolů (pokud je práce uvádí) 6. Obsah 7. Úvod (začátek číslování stránek)

2 8. Jednotlivé kapitoly závěrečné práce 9. Závěr 10. Seznam použité literatury 11. Seznam příloh (poslední číslovaná stránka) 12. Jednotlivé přílohy (výpočty, tabulky, grafy, obrázky apod.). Titulní list Obsahuje název školy a fakulty, jméno autora, název práce, název katedry specializace, jméno vedoucího a název studijního programu (vzor titulního listu je uveden v příloze). Zadání závěrečné práce Zadání závěrečné práce student obdrží od vedoucího závěrečné práce ve stanoveném termínu. Zadání se stává součástí závěrečné práce. Prohlášení autora Prohlášení je na samostatném listu a následuje hned za Zadáním závěrečné práce. Musí být vlastnoručně podepsáno ve všech odevzdaných verzích. Resumé Resumé je napsáno na samostatném listu v rozsahu 8 15 řádků. Je uvedeno v české a anglické verzi včetně názvu práce (obojí na téže straně). Vystihuje stručně obsah práce, její klíčovou myšlenku, závěry, ke kterým zpracovatel dospěl, příp. náměty a doporučení. Součástí resumé jsou rovněž klíčová slova jak v češtině, tak v angličtině. Seznam zkratek a symbolů Pokud charakter závěrečné práce nebo odborné zaměření textu vyžadují používat více zkratek či symbolů, lze zařadit do závěrečné práce samostatný list s vysvětlením těchto zkratek nebo symbolů. Zkratky jsou uváděny v abecedním pořadí. Symboly se rovněž uvádějí v abecedním pořadí. Nejprve symboly psané latinkou, pak symboly psané řeckou abecedou a naposled označení indexů. Obsah V obsahu jsou uvedeny podle desetinného třídění názvy a čísla stránek jednotlivých kapitol včetně Úvodu, Závěru, Seznamu použité literatury a případně i Seznamu příloh (pokud obsahuje závěrečná práce přílohy). Stránky, na níž je uveden Obsah, se nečíslují. Úvod Jeho rozsah je maximálně 2 3 stránky. Musí vymezit předmět dané práce, rozvést cíle, které si práce klade, charakterizovat metody, které budou za účelem dosažení cíle v práci použity, uvést základní rešeršní literaturu, ze které student vychází. Jednotlivé kapitoly práce Obsahuje vlastní řešení práce (viz odborná část práce). Závěr Závěr, obvykle o rozsahu cca 2 4 stran textu, by měl obsahovat stručné a výstižné shrnutí výsledků práce současně s návrhy na opatření, náměty nebo doporučeními na využití poznatků v praxi.

3 Seznam použité literatury Seznam zahrnuje všechnu literaturu, se kterou autor pracoval a všechny bibliografické citace, na které je v textu práce odkazováno. Soupis bibliografických citací je uspořádán v numerické posloupnosti, korespondující s pořadím odkazů v textu. Je žádoucí a oceňuje se využívání zahraničních pramenů. Pokyny pro správně uváděné způsoby citace jsou uvedeny například na Seznam příloh Pokud závěrečná práce obsahuje přílohy, pak jejich seznam začíná na samostatné stránce, kde jsou uvedeny pouze názvy jednotlivých příloh tabulek, grafů, apod. Na této stránce končí číslování stránek závěrečné práce. Konkrétní přílohy jsou postupně uváděny až na následujících stránkách (tyto stránky se již nečíslují). Jednotlivé přílohy, jako jsou grafy, tabulky, mapy, obrázky, propočty atd. mají svá vlastní čísla. ORGANIZAČNÍ A TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI Závěrečná práce se předkládá v českém jazyce; se souhlasem vedoucího závěrečné práce lze tuto předložit v anglickém jazyce. Je-li závěrečná práce předložena v anglickém jazyce, musí obsahovat rozšířený abstrakt v českém jazyce (20 až 30 řádků). Závěrečná práce musí být vytištěna a pevně svázána. Na titulní straně a na obálce závěrečné práce se uvede druh a název závěrečné práce, jméno studenta, jméno vedoucího závěrečné práce, kdy a kde byla závěrečná práce vypracována. Pokud je závěrečná práce součástí díla, na němž se podílely i jiné osoby, musí být autorem závěrečné práce výhradně student. O této skutečnosti učiní student prohlášení v závěrečné práci. Pokud jsou předmětem závěrečné práce utajované informace, uvedou se na titulní straně a na obálce závěrečné práce předepsané evidenční údaje a stupeň utajení. Do jednoho výtisku závěrečné práce se na poslední list vlepí pořizovací doložka. Závěrečnou práci student odevzdá vedoucímu závěrečné práce nejpozději v den, který vedoucí odborné katedry určil jako termín pro její odevzdání. Tento termín je uveden na zadání závěrečné práce. Na základě písemné žádosti studenta a souhlasného stanoviska vedoucího závěrečné práce může vedoucí odborné katedry tuto lhůtu v odůvodněných případech prodloužit, nejdéle však tak, aby student závěrečnou práci odevzdal vedoucímu závěrečné práce nejpozději 3 týdny před plánovaným termínem státní závěrečné zkoušky. Závěrečnou práci student odevzdá ve dvou kompletních výtiscích v knižní podobě a 1x v elektronické podobě samostatně na kompaktním disku. Současně je student povinen závěrečnou práci uložit do informačního systému školy ve formátu pdf. Vedoucí závěrečné práce neprodleně předá jeden výtisk závěrečné práce vedoucímu odborné katedry pro účely zpracování oponentského posudku závěrečné práce. Vedoucí závěrečné práce vypracuje a doručí vedoucímu odborné katedry hodnocení písemné práce v listinné a elektronické podobě nejpozději do jednoho měsíce po obdržení závěrečné práce, nejpozději však do 7 dnů před stanoveným termínem státní závěrečné zkoušky. Sazba a úprava Psaní textu se řídí normou ČSN Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovým editorem (srpen 1997). Pro dosažení optimálního vizuálního dojmu z textu je vhodné respektovat následující doporučení:

4 Písmo: Typ Times New Roman. Velikost v základním textu 12. Řádkování v základním textu 1,5. Pro názvy kapitol je vhodné použít velikost 14, případně psát tučně, určitou úroveň kapitol (hlavní, subkapitoly) psát stejnou kvalitou písma. Důležité pojmy či myšlenky zvýraznit tučně či využít jiné grafické způsoby (vložené symboly, ohraničení, barvy apod.). Různou důležitost textu odlišit velikostí či typem písma, příp. jinými grafickými prostředky. Okraje: Formát A4, vlevo 3,5 cm (pro potřebu vazby), nahoře 2,5 cm, vpravo 2,5 cm a dole 3,5 cm, tisk jednostranně. Členění textu: Zarovnání textu do bloku (vpravo i vlevo). Číslování kapitol od čísla 1 (za kapitolu se považuje také Úvod a Závěr). Hlavní kapitoly by měly začínat na nové stránce. Ostatní subkapitoly by měly být odděleny od konce předcházející kapitoly větší mezerou. Číslování stran: Strany číslovat dole uprostřed. Strany se počítají od titulního listu, uvádějí se však až od vlastního textu (počínaje úvodem) tedy první uváděné číslo může být např. 5. ODBORNÁ ČÁST ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Začíná číslovanou kapitolou na novém listu. Je obvykle strukturována tak, že od obecného pojednání předmětu zkoumání se postupně přechází k analýze konkrétního problému, výběru optimální varianty řešení, realizaci vlastního řešení, výpočtům, atd. Náročnost práce musí odpovídat úrovni studia (bakalářské nebo magisterské). 1. Práce analytické se zabývají rozborem konkrétního problému s cílem zhodnotit současný stav problematiky a na základě toho pak ukládají řešiteli povinnost formulovat a zdůvodnit předpokládané směry a možnosti rozvoje dané oblasti. První část by měla být zaměřena na studium literatury, výběr základních faktů, vztahujících se k řešené problematice a následně pak ke zhodnocení stavu, ve kterém se rozvoj daného problému v současné době nachází. Neměly by chybět kritické připomínky a vlastní názory na to, kde jsou problémy, které například brzdily nebo stále omezují její rozvoj. Druhá část by měla, na základě zhodnocení stavu, umožnit definovat možné další směry rozvoje a to jak v oblasti teoretické, tak v oblasti praktické, v podmínkách naší země, konkrétně pak ve vzdušných silách AČR. Tato část je plně v kompetenci řešitele a vyžaduje od něho nejen prokázání znalostí ze studia, ale též schopnosti nastudovat specifickou problematiku, v rámci možností se k ní kriticky postavit a v neposlední řadě formulovat své vize o rozvoji dané oblasti. 2. Práce výpočtové jsou obvykle zaměřeny na konstrukční návrh a výpočet konkrétní části draku, motoru, instalací nebo na rozbor manévrovacích možností letadla, nebo na konstrukční návrhy raketové techniky. První část by měla obsahovat vstup do problému a přehled základních teoretických podkladů, které budou při řešení využity.

5 Ve druhé části pak bude proveden konkrétní konstrukční návrh, případně pevnostní kontrola nebo posouzení letových výkonů. Důležité je, aby témata na konstrukci a pevnost byla volena úměrně možnostem studentů, aby respektovala rozsah probrané látky a akceptovala možný maximální rozsah práce. Závěrečná práce musí být zaměřena tak, aby byly využívány standardní výpočtové metody, které jsou postaveny na jasných fyzikálních principech. Není cílem, aby autor práci řešil jako vědeckou a navrhoval nové metody a postupy řešení. Stejně tak není žádoucí, aby veškeré výpočty byly prováděny výhradně s pomocí relativně úzce orientovaných profesionálních programů. 3. Práce z provozu vojenské techniky vzdušných sil, které nelze zařadit do předchozích skupin a práce speciálně orientované. K jejich řešení je třeba přistupovat individuálně, ale tak, aby byly splněny základní propozice tj. maximální rozsah práce, náročnost atd. Tyto práce je třeba strukturovat tak, aby v závislosti na řešené problematice vedle nezbytné analytické části obsahovaly výstupy ve formě metodických postupů nebo manuálů využitelných v praxi. U prací orientovaných na oblast zpracování provozních dat a diagnostiku je nutné formulovat zadání tak, aby pro vypracování práce byla dostupná potřebná data a softwarové nástroje, používané při jejich zpracování a analýze. ZÁVĚR Na závěrečnou práci bude po odevzdání zpracován posudek recenzenta a hodnocení vedoucího práce a konzultanta. Recenzent v závěru svého posudku navrhne známku, případně formuluje doplňující dotazy na autora. Ten je pak povinen na tyto dotazy v rámci obhajoby práce reagovat. Obhajoba závěrečné práce je spojena se státní zkouškou z předepsaných odborných předmětů. Odbornou úroveň práce i schopnosti autora předložit, objasnit, zdůvodnit a obhájit způsoby řešení závěrečné práce i dosažené výsledky pak hodnotí komise, která je pro tyto účely jmenovaná děkanem fakulty. Obhajoba závěrečné práce je ústní a je přístupná veřejnosti, pokud práce nepodléhá příslušnému stupni utajení. Výstupním hodnocením komise je konečná známka za obhajobu závěrečné práce.

6 UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ Katedra letecké a raketové techniky Studijní program: Vojenské technologie Ev. číslo: Studijní obor: Letecká a raketová technika Výtisk č.: BAKALÁŘSKÁ (DIPLOMOVÁ) PRÁCE Název práce (přesně podle zadání) Autor: Vedoucí: Brno 2010

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci)

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci) DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, ) Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Ing. Gabriela Krupincová listopad 2004, poslední aktualizace listopad 2010. Obsah Úvod...3 2. Harmonogram...3

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

Pokyny pro vypracování absolventské práce

Pokyny pro vypracování absolventské práce Pokyny pro vypracování absolventské práce 1. Úvodní ustanovení a) Tyto pokyny jsou určeny pro vnitřní potřebu Vyšší odborné školy sociální práce EA. b) Cílem pokynů je podat studujícím, vedoucím i oponent-ům/kám

Více

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce (zpracovávané a obhajované v garanci Katedry aplikované ekonomie) Úvod Vypracováním diplomové práce student prokazuje orientaci ve studovaném

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bakalářské studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Bakalářská práce je dle zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách součástí státní závěrečné zkoušky,

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost a kvalita potravin

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost a kvalita potravin VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost

Více

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Metodické pokyny ke zpracování absolventské

Více

Jak psát diplomové a jiné písemné práce

Jak psát diplomové a jiné písemné práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská Jak psát diplomové a jiné písemné práce Miloslav Synek Helena Sedláčková Hana Vávrová 2002 OBSAH: Úvodem...5 1. Postup při zpracování diplomové

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

2. Fáze realizace (pořadí zpracování jednotlivých částí práce se odvíjí od zvolené metodologie a zároveň domluvy s konzultantem).

2. Fáze realizace (pořadí zpracování jednotlivých částí práce se odvíjí od zvolené metodologie a zároveň domluvy s konzultantem). Základní kroky při psaní diplomových prací 1. Fáze přípravná volba tématu Výběr školitele - vybírat je vhodné dle odborného zaměření jednotlivých pracovníků ÚPV, jež naleznete na jejich osobních stránkách

Více

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ OBSAH Vzory, komentáře, informace a pokyny k úpravě a náležitostem prací SOČ: 1. Vzor úpravy desek

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Ing. Iveta Černá, Ph.D., Ing. Jiří Sedláček, Ph.D. Katedra mezinárodního obchodu Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI

JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI Příručka pro studenty 2. ročníků Školní rok 2014/15 Gymnázium a SOŠE Sedlčany OBSAH OBSAH... 2 1. TERMÍNY... 3 1. pololetí... 3 2. pololetí... 3 Přehled termínů... 4 2. HODNOCENÍ...

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5A/2007 Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní

Více

Jaselská 7/9, Brno Formální úprava maturitní práce

Jaselská 7/9, Brno Formální úprava maturitní práce STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Jaselská 7/9, Brno Formální úprava maturitní práce 2013/2014 OBSAH Úvod... 3 1 Struktura empiricky zaměřené práce... 4 1.1 Vzor obsahu... 6 1.2 Vzor desky... 7 1.3 Vzor titulní

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více