Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce"

Transkript

1 Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce Aktualizace: listopad 2013 Metodický manuál vychází ze Směrnice č. 9/2012 Univerzity Pardubice

2 Obsah Požadavky na bakalářské práce... 3 Požadavky na diplomové práce... 3 Formální úprava prací dle Směrnice č. 9/2012 Univerzity Pardubice... 3 Další náležitosti bakalářské a diplomové práce Význam a cíl bakalářské a diplomové práce Obsah jednotlivých částí práce Zdrojová data Téma a rozsah práce Úprava práce Počet výtisků a vazba Zveřejňování závěrečných prací Zpřístupňování obhájených závěrečných prací Vedení prací Hodnocení a obhajoba práce... 8 Příloha A: Pokyny ke zpracování kvalitativního výzkumu... 9 Příloha B: Pokyny ke zpracování kvantitativního výzkumu (statistické zpracování dat) Příloha C: Poznámky k plagiátorství Příloha D: Doplňující pokyny pro tvorbu bakalářské práce typ: teoretická práce

3 Požadavky na bakalářské práce Harmonogram zpracování bakalářských prací: Termín zadání bakalářské práce: zimní semestr 2. ročníku. Termín odevzdání: letní semestr 3. ročníku ( Harmonogram odevzdávání bakalářských prací, hodnocení vedoucího a oponenta, aktualizovaný pro každý akademický rok). Typy bakalářských prací: Teoreticko praktická práce (řešení jednoho problému ošetřovatelské péče u více jedinců, např. tvorba standardu ošetřovatelské péče, sledování kvality ošetřovatelské péče, aj.). Teoreticko průzkumná/výzkumná práce (příspěvek k řešení místního, regionálního nebo celospolečenského problému především v ošetřovatelství a společenských vědách). Teoretická práce (řešení jednoho problému ošetřovatelské péče u více jedinců, založené na rešerši odborné literatury a následné recenzi). Požadavky na diplomové práce Harmonogram zpracování diplomových prací: Termín zadání diplomové práce: zimní semestr 1. ročníku. Termín odevzdání: letní semestr 2. ročníku (viz Harmonogram odevzdávání diplomových prací, hodnocení vedoucího a oponenta, aktualizovaný pro každý akademický rok). Typy diplomových prací: Teoreticko průzkumná/výzkumná práce (příspěvek k řešení místního, regionálního nebo celospolečenského problému především v ošetřovatelství a společenských vědách). Formální úprava prací dle Směrnice č. 9/2012 Univerzity Pardubice Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou formální úpravu se řídí podle uvedené směrnice. Závěrečná práce musí na Univerzitě Pardubice obsahovat níže uvedené náležitosti. 1. Text na deskách: název vysoké školy a fakulty (tj. UNIVERZITA PARDUBICE, FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ) druh závěrečné práce jméno a příjmení autora rok zpracování (viz Příloha č. 3A Směrnice č. 9/2012 Univerzity Pardubice) 2. Titulní list je vypracován v jazyce práce a obsahuje: název vysoké školy a fakulty (tj. Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií) název autor práce (i s tituly) druh práce datum vytvoření (rok) (viz Příloha č. 3A Směrnice č. 9/2012 Univerzity Pardubice) 3

4 3. Zadání Za titulním listem následuje formulář Zadání závěrečné práce vytištěný z informačního systému Studijní agenda (IS STAG). Za formulářem Zadání závěrečné práce student uvede poděkování školiteli a uvede, kdo poskytl asistenci se statistickým zpracováním dat. 4. Prohlášení autora Dalším zařazeným listem je Prohlášení autora závěrečné práce, uvedené v Příloze č. 4 Směrnice č. 9/2012 Univerzity Pardubice. 5. Anotace a klíčová slova Anotace je zpracována vždy v jazyce práce a v anglickém jazyce. Anotace obsahuje stručné shrnutí cílů práce, metod a výsledků práce, doporučený rozsah je 5 až 10 řádků. Pod anotací jsou uvedena klíčová slova (maximálně 5) charakterizující jednoznačně náplň závěrečné práce. Anglická terminologie se řídí Přílohou č. 3B Směrnice č. 9/2012 Univerzity Pardubice. 6. Vlastní text závěrečné práce Text práce je členěn podle jednotlivých typů: a) Teoreticko-praktická práce: obsah, úvod, cíl, část teoretická, část praktická včetně metodiky, diskuse, závěr. b) Teoreticko-průzkumná/výzkumná: obsah, úvod, cíl, část teoretická, část výzkumná výzkumné otázky / hypotézy, metodika výzkumu, prezentace výsledků, diskuse, závěr. (pozn.: detailní postup týkající se kvalitativního výzkumu je uveden v příloze A, str. 9, postup kvantitativního výzkumu v příloze B, str. 12). c) Teoretická práce: obsah, úvod, cíl, část teoretická metodika rešerše odborné literatury, recenze vybrané literatury (podrobně viz Příloha D, str. 17), diskuze způsob aplikace publikovaných znalostí do praxe, závěr. 7. Metoda citování a soupis bibliografických citací Zpracování jednotlivých bibliografických citací a jejich soupisu se řídí ČSN ISO 690 ( ), platnou od , resp. zavedenými citačními styly. Je nutné citovat všechny zdroje, ze kterých student čerpal, a to dle přesně stanovených pravidel, aby mohl být originální zdroj kýmkoliv vyhledán. Doporučuje se využití tzv. Harvardského systému citování a soupis bibliografických citací je pak uspořádán v abecedním pořadí podle příjmení autorů. Pomůckou pro citování je Příloha č. 3A Směrnice č. 9/2012 Univerzity Pardubice. Více viz 8. Seznam příloh, vlastní přílohy Značení příloh je nutno provádět dle ČSN ISO Přílohy se řadí podle odkazu v textu. Počet a obsah příloh musí odpovídat rozsahu a zaměření závěrečné práce. V případě dotazníkového či jiného šetření je nutné do příloh umístit vyhodnocené šetření. 9. Seznam ilustrací, tabulek Seznam ilustrací a tabulek se uvádí v souladu s Přílohou č. 3A Směrnice č. 9/2012 Univerzity Pardubice. Student vychází pouze z důvěryhodných zdrojů (otevřené internetové zdroje, např.wikipedie, nejsou vhodné). 10. Seznam zkratek V případě, že práce obsahuje větší množství zkratek a značek, doporučuje se uvést seznam zkratek a značek, viz Příloha č. 3A Směrnice č. 9/2012 Univerzity Pardubice. Seznam 4

5 obsahuje v případě potřeby cizojazyčnou podobu i českou podobu. Do seznamu se neuvádějí běžné zkratky jako je např., atd.. Závěrečné práce v elektronické podobě musí obsahovat výše uvedené náležitosti a musí být uloženy do IS STAG v elektronické podobě, odkud jsou následně exportovány do Digitální knihovny Univerzity Pardubice. Textová část závěrečné práce je ve formátu pdf. Další náležitosti bakalářské a diplomové práce 1. Význam a cíl bakalářské a diplomové práce Bakalářskou a diplomovou prací má student prokázat schopnost aplikovat teoretické vědomosti získané studiem na řešení konkrétních problémů zdravotnické praxe, schopnost využívat mezipředmětové poznatky a souvislosti, schopnost kritické a analytické práce s odbornou literaturou a aplikace výzkumných metod a zásad akademického psaného projevu, jež se naučil během studia. Student by měl v této práci rovněž prokázat hlubší porozumění danému tématu. Bakalářskou a diplomovou práci musí student vypracovat samostatně za metodického vedení vedoucího práce, ev. dalších konzultantů. Vyvaruje se přitom plagiátorství (viz Příloha C, str. 15). 2. Obsah jednotlivých částí práce Všechny typy práce musí mít logicky členěný text do základních bodů: 1. Úvod stručný vstup do problematiky, uvedení tématu, na který je práce zaměřena, účel práce, co by chtěl autor zjistit apod. (všechny typy práce). 2. Cíl práce (všechny typy práce) 3. Teoretická část: informace o tom, co je již známo o problematice, určitá analýza známých faktů, identifikace těch oblastí problematiky, které prozkoumány ještě nebyly či ve kterých existují rozpory apod., odkazy na použitou literaturu (všechny typy práce). 4. Výzkumné otázky / hypotézy: stručná charakteristika; musí být patrno, z čeho výzkumné otázky vycházejí a jaký mají význam v kontextu práce (kvantitativní výzkum), pracovní hypotézy se stanovují v kontextu jejich dalšího ověřování. 5. Metodika: typ výzkumu, vzorek (sledovaný soubor), metodika výběru vzorku, technika sběru dat (práce teoreticko-průzkumná/výzkumná), metodika rešerše odborné literatury (práce teoretická), metodika teoreticko praktické práce, apod. 6. Výsledky: prezentace zjištěných výsledků v tabulkách, grafech, popisná statistika bez ověřování hypotéz, pokud nejsou stanoveny (u bakalářských prací), u diplomových prací popisná statistika a testování alespoň jedné hypotézy v případě kvantitativního výzkumu; hypotézy nemusí být formulovány pro každou výzkumnou otázku (práce teoretickoprůzkumná/výzkumná zahrnující kvantitativní výzkum). 7. Diskuze: student vztáhne získané poznatky k již publikované literatuře, porovná vlastní výsledky s tím, co je již o problematice známo a co bylo publikováno, popř. identifikuje 5

6 možnosti (dalšího) výzkumu. Nejedná se tedy o prosté opakování výsledků (práce teoretickoprůzkumná/výzkumná). Pro statistické testování hypotéz student získané výsledky interpretuje a vysvětlí, co znamenají pro praxi. 8. Závěr: stručné závěrečné shrnutí zjištěných výsledků, naplnění cílů práce (závěr by měl obsahovat odpovědi na otázky, co, jak a proč student řešil). Závěr také obsahuje: a) odstavec týkající se přínosu práce, b) odstavec týkající se závěru pro praxi (všechny typy práce), c) případně další budoucí zpracování problematiky či směry, ve kterých by na práci mohl navazovat. 9. Přílohy: umísťuje se do nich vše, co souvisí s prací a je relevantní; na přílohy musí být v textu práce odkazováno. Do příloh se umísťuje vyhodnocený dotazník (práce teoretickoprůzkumná/výzkumná používající dotazník), přehledová tabulka s informacemi, jaké jevy/prvky student ve výzkumu sledoval a hodnotil (práce teoreticko-průzkumná/výzkumná). Dále jsou v příloze uvedeny výsledky těchto jevů/prvků u všech vyhodnocovaných respondentů, přičemž student dbá na ochranu osobních dat. U kvalitativního výzkumu jsou v příloze kopie veškerých získaných dat a zápisků, případně s uvedením jejich kódování. Práce teoretická: Student vytiskne recenzované články (2x) a odevzdá je společně s vytištěnou závěrečnou prací (nejsou součástí práce). Po vyhotovení posudků vedoucím práce a oponentem jsou vytištěné recenzované články zlikvidovány, popřípadě vráceny studentovi. Doporučená struktura recenze: obsah, formální členění, čtenářské určení, informace o autorech, záměr autora a hlavní cíle práce, význam problematiky, jednotlivé části díla vyváženost díla a styl, kvalita překladu, grafická podoba práce, zpracování bibliografie (použité zdroje), porovnání díla s jinými díly, silné a slabé stránky díla (viz příloha D, str. 17). Práce teoreticko-praktická musí obsahovat popis praktické činnosti, na jejímž základě byl vypracován výstup práce (např. standard, mapa péče, atd.). Diplomová práce musí obsahovat minimálně dva zahraniční zdroje (kromě slovenského zdroje). 3. Zdrojová data Umístěna též v příloze. Zdrojová data jsou například: a) v případě kvalitativního výzkumu anonymní záznamy rozhovorů, b) v případě kvantitativního výzkumu anonymní data, která jsou podkladem k výpočtům (vyhodnocený dotazník, odpovědi podle respondentů, tabulky četností apod.). Další poznámky k obsahu všech prací U práce teoreticko-průzkumné/výzkumné je doporučený počet respondentů, jejichž odpovědi se budou statisticky vyhodnocovat, 30. U kvalitativního výzkumu je přípustný menší počet respondentů (může být 10) student se řídí principem saturace: výběr je ukončen, když od dalších osob získává již jen ty samé informace. Tuto skutečnost student v práci uvede a okomentuje. Specifickým případem kvalitativní metody je kazuistika (n = 1). Jedná se o ucelenou, podrobnou studii jednoho případu. Musí být vytvořena podle struktury uvedené v Příloze A, str. 9. V případě zpracování práce formou kazuistik jich 6

7 student zpracuje minimálně 5, pokud vedoucí práce nestanoví jinak. V práci by neměla být duplicita v grafech / tabulkách. Všechny grafy jsou označovány jako obrázky. Práce tak obsahuje obrázky a tabulky. Všechny obrázky a tabulky musí být číslovány, musí mít název, a pokud nevycházejí ze zpracování vlastních dat, musí být uveden zdroj. Na každý použitý zdroj (včetně obrázků, tabulek a další dokumentace) musí být uveden odkaz. Legenda u převzatých obrázků musí být vždy v českém jazyce. Student nebude uvádět název zařízení ani v textu práce, ani v jakémkoliv článku, který by ze závěrečné práce vycházel a který by student publikoval. U práce teoretickoprůzkumné/výzkumné student tento závazek stvrdí podpisem ve formuláři Potvrzení o výzkumu v rámci závěrečné práce. V případě, že však zařízení má zájem o zveřejnění svého názvu, student tento zájem doloží, a to též ve formuláři Potvrzení o výzkumu v rámci závěrečné práce (zájem bude stvrzen podpisem a razítkem představitele zařízení). 4. Téma a rozsah práce Výběr tématu práce lze provést na základě vlastního návrhu studenta nebo nabídky témat vysoké školy vycházející z potřeb klinické praxe. Téma práce zvolené vedoucím bakalářské nebo diplomové práce schvaluje vedoucí katedry (po písemném souhlasu školitele). Zvolená témata kontroluje a schvaluje děkan, a to až po podpisu vedoucího katedry. Rozsah bakalářské práce: 35 stran ( znaků) vlastního textu (mimo anotaci a klíčová slova, soupis bibliografických citací a přílohy); rozsah práce není prvořadým hodnotícím kritériem. Rozsah diplomové práce: 50 stran ( znaků) vlastního textu (teoretické a praktické části), mimo anotaci klíčová slova, soupis bibliografických citací a přílohy; rozsah práce není prvořadým hodnotícím kritériem. Dolní hranice požadovaného rozsahu je považována za minimum a je podmínkou pro přijetí práce k hodnocení! 5. Úprava práce Formální úprava závěrečných prací se řídí Směrnicí č. 9/2012 Univerzity Pardubice, detaily jsou uvedeny v Příloze č. 3A. 6. Počet výtisků a vazba Student odevzdá práci ve dvou naprosto identických vyhotoveních, z nichž alespoň jedno musí být vázané v pevných deskách. Žádný z těchto výtisků se studentům nevrací. Jeden výtisk je uložen v Univerzitní knihovně (archivu) Univerzity Pardubice a druhý výtisk obdrží vedoucí práce. Doporučuje se ještě jeden výtisk k vlastní potřebě. 7. Zveřejňování závěrečných prací Zveřejňování závěrečných prací se řídí Směrnicí č. 9/2012 Univerzity Pardubice Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou formální úpravu. Závěrečné práce jsou nejméně pět dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení v tištěné podobě na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Závěrečné práce, u kterých proběhla obhajoba, jsou v tištěné podobě zveřejňovány prostřednictvím Univerzitní knihovny Univerzity Pardubice. Závěrečné práce, včetně posudků a výsledku obhajoby, jsou zveřejněny v elektronické podobě v Digitální knihovně Univerzity Pardubice. Závěrečné práce jsou po určenou dobu archivovány na Univerzitě Pardubice. 7

8 8. Zpřístupňování obhájených závěrečných prací Volně přístupný je celý text práce v souladu se Směrnicí č. 9/2012 Univerzity Pardubice. V odůvodněných případech může být zveřejnění plného textu práce omezeno (Příloha č. 2, Směrnice č. 9/2012 Univerzity Pardubice). 9. Vedení prací Studenti mohou od svého vedoucího práce očekávat: pomoc se zaměřením a názvem závěrečné práce, pomoc s vypracováním zadání závěrečné práce včetně doporučení literatury a vypracování osnovy práce, poskytnutí rad týkajících se výběru vhodných výzkumných metod a sběru dat, pročtení a komentář ke struktuře, formální úpravě, stylu a kvalitě předkládané práce, provedení kontroly názvu závěrečné práce, anotace a klíčových slov, pomoc se stanovením rozsahu zpřístupnění závěrečné práce, vypracování odborného posudku. Pravidla pro vypracování závěrečné práce a povinnosti studentů ve vztahu k vedoucímu závěrečné práce jsou uvedeny ve Směrnici č. 3/2013 Vypracování bakalářské/diplomové práce studentů FZS. 10. Hodnocení a obhajoba práce Vlastní hodnocení práce vedoucím práce i oponentem by mělo vycházet z aktuálního Metodického manuálu. Obhajoba závěrečné práce trvá 15 minut (10 minut vlastní prezentace a 5 minut diskuze). Průběh obhajoby Student stručně prezentuje svou práci v MS POWERPOINT; rozsah snímků, dle doporučeného formátu (viz vzorové prezentace č. 1 a č. 2 na adrese https://studenti.upce.cz/fakulty/fzs/studium/vyuka/bakalarky-diplomky.html). Pokud student použije grafickou úpravu snímku s logem Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, je nutné, aby se řídil jednotným vizuálním stylem Univerzity Pardubice, viz Vedoucí a oponent závěrečné práce seznámí členy zkušební komise státních závěrečných zkoušek (SZZ) s navrhovaným hodnocením a připomínkami k práci; v případě, že nejsou přítomni, seznámí s posudky členy komise předseda komise SZZ či jím pověřený člen komise SZZ. Student odpovídá na dotazy oponenta a členů zkušební komise SZZ. Při hodnocení závěrečné práce komise SZZ přihlíží k hodnocení vedoucího a oponenta závěrečné práce a k vlastní obhajobě studenta. Hodnotí se i úroveň prezentace, dodržení času studentem, atd. 8

9 Příloha A: Pokyny ke zpracování kvalitativního výzkumu Kvalitativní výzkumná metoda klade důraz na slova (případně na kresby, videozáznamy). Jejich prostřednictvím je zachycena jedinečnost jevu (situace, osoby, skupiny) v jejich přirozeném prostředí (kontextu). Tomuto jevu se výzkumný pracovník snaží porozumět a interpretovat jej, případně se výzkumný pracovník snaží o tvorbu teorie, která by pozorovaný fenomén vysvětlovala (Žiaková a kol., 2009, s ). Kvalitativní metody lze považovat za holistické, protože se snaží zkoumat lidi a prostředí vcelku holisticky. Kvalitativní výzkum je méně strukturovaný než kvantitativní výzkum, nemusí mít stanovené hypotézy. Pokud má stanovené hypotézy, ty se mohou měnit v průběhu výzkumu vzhledem ke zjištěným výsledkům nebo hypotézy mohou být výstupem výzkumu (Žiaková a kol., 2009, s ). Kvalitativní výzkum klade vysoké nároky na vnímavost, kreativitu, logické a kritické myšlení a na podrobnost a přesnost zaznamenání a zpracování dat. Je vhodné vypracovat přesné záznamy postupu pro zpracování dat (Žiaková a kol., 2009, s ). Vymezení kvalitativního výzkumu (Žiaková a kol., 2009, s ) Pracujeme s malým vzorkem (pokud n = 1, jedná se o kazuistiku). Usilujeme o reliabilitu (spolehlivost, stabilitu) výsledků, i když ta bývá problematická vzhledem k tomu, že jádrem kvalitativního výzkum je jedinečnost jevu. Usilujeme o validitu (platnost), které dosáhneme přesným, výstižným a konkrétním popisem, přímým kontaktem se zkoumanými osobami, dlouhodobým sledováním jevů, používáním autentických výroků zkoumaných osob. Validitu může podpořit triangulace: a) použití více metod sběru dat o jednom a tom samém jevu (např. rozhovor a pozorování), b) použití více výzkumných pracovníků: zkoumaný jev zaznamenává, případně vyhodnocuje více výzkumných pracovníků jejich výstupy jsou porovnány, c) použití více teoretických přístupů vice pohledů na daný jev, d) použití kvalitativní i kvantitativní metody. Hlavní metody pro získávání informací: experiment, dotazník, strukturované pozorování/rozhovor. Vymezení problematiky Výzkum je prováděn v určité problematice, která musí být vymezena. Je potřeba o ní mít určité znalosti. To nám pomůže se při sběru dat zaměřit na určité kategorie do kódovacího systému tzn., nyní provádíme i předvýběr kategorií (Žiaková a kol., 2009, s ). Vymezení typu studie Typ studie (longitudinální, průřezová, kombinace kvantitativních a kvalitativních metod, apod.) (Žiaková a kol., 2009, s ). Vymezení výzkumného souboru Stanovení kritérií pro zařazení osob do výběru (případně pro vyřazení z výběru).

10 Předpokládaný počet studovaných osob (může být 10) řídíme se principem saturace: výběr je ukončen, když výzkumný pracovník zjistí, že od dalších osob získává již jen ty samé informace. Způsob výběru osob (např. technika snow-ball začíná se s malou skupinou a postupně se soubor zvětšuje, dokud nedojde k saturaci (Žiaková a kol., 2009, s ). Vymezení metod Výběr metody sběru dat a odůvodnění této metody (nestrukturovaný/ polostrukturovaný rozhovor nebo pozorování, dotazník s otevřenými otázkami, video nebo audiozáznam, studium dokumentace apod.) (Žiaková a kol., 2009, s ). Kategorizace - kódování Tvorba kategorizačně-kódovacích systémů, např.: a) prostředí, situace, kontext, b) postoje a přesvědčení zkoumaných osob, c) procesy, d) činnosti, e) události, f) strategie, g) vztahy mezi lidmi, sociální struktura, h) metodologické poznámky (Žiaková a kol., 2009, s ). Třídění Třídění získaného materiálu a označení příslušným kódem (pokud se materiál vztahuje k více kategoriím, označíme jej všemi příslušnými kódy). Možno použít tzv. kvazistatistiku např. frekvenci výskytu nějakého jevu ve vzorku. Možno použít počítačové programy zaměřené na analýzu kvalitativních dat (CAQDAS - Computer Assisted Qualitative Data Analysis), (Žiaková a kol., 2009, s ). Analýza Obsahová analýza: rozbor obsahu záznamu určité komunikace (psané, ústní, popř. neverbální). Základními komponenty obsahové analýzy může být: a) kdo vypovídal, b) o čem vypovídal, c) komu vypovídal, d) jak vypovídal, e) proč vypovídal, f) s jakým účinkem vypovídal (Žiaková a kol., 2009, s ). Identifikace a definice problémů Provedena na základě analýzy. V případě objevení nových skutečností: úprava kategorizačního systému a rekódování (návrat výše a opětovné opakování procesu i z tohoto důvodu je doporučováno provést si kopie veškerých získaných dat a zápisků, kódy nevpisovat přímo do originálu), (Žiaková a kol., 2009, s ). Interpretace a prezentace výsledků 10

11 Diskuze Vztáhnuto k tomu, co je o problematice známo Závěr Závěrečné shrnutí práce Výzkumná kazuistika Specifickým případem kvalitativní metody je kazuistika (n = 1). Jedná se o ucelenou, podrobnou studii jednoho případu. Musí být vytvořena podle následující struktury: Stanovení hlavního a případně i dílčích problémů a příslušných cílů Metodologický úvod a) zdůvodnění výběru metodiky, b) výběr a zdůvodnění výběru případu, c) způsob získávání informací (např. rozhovor, pozorování), d) způsob zpracování dat (např. kategorizačně-kódovací systém), e) popis struktury kazuistiky, Vlastní případová studie (jádro kazuistiky): a) anamnéza: podrobné údaje před průběhem případu (pozor, aby nebylo z popisu patrno, o koho se jedná; musí zůstat anonymní) b) katamnéza: popis historie samotného průběhu případu (v časové a logické posloupnosti) c) analýza a interpretace d) diskuze, závěr (Žiaková a kol., 2009, s ). Použitá a dále doporučená literatura Žiaková, K. et al. Ošetrovateľstvo: teória a vedecký výskum. Martin: Osveta, ISBN: Polit, DF et al. Essentials of nursing research: Methods, appraisal, and utilization. Philadelphia: Lippincott, ISBN:

12 Příloha B: Pokyny ke zpracování kvantitativního výzkumu (statistické zpracování dat) Statistické zpracování dat si klade za cíl popisnou statistikou a testováním hypotéz podpořit výsledky ve zkoumaném vzorku či populaci. Statistické zpracování je tedy nástrojem, který pomáhá nalézt odpovědi na výzkumné otázky, potažmo pracovní hypotézy odborné práce. Je součástí zpracování dat a nabízí výzkumníkovi objektivní argumentaci podporující výsledky výzkumu. Pro správnou interpretaci výsledků je však nutná znalost zkoumané problematiky oboru. Popisná (deskriptivní statistika) se zabývá uspořádáním souborů, jejich popisem a účelnou sumarizací. V případě využití kvantitativního zpracování dat je součástí každé závěrečné práce. Statistické testování hypotéz je povinou součástí diplomové práce, která zahrnuje kvantitativní výzkum. Vymezení kvantitativního výzkumu Zdrojem poznání má být pouze objektivní/objektivizované a co možná nejpřesnější zkoumání reality. Cílem výzkumu je objasňování jevů na základě vědecké teorie, ověřování z ní odvozených hypotéz a formulování zákonitostí. Postup výzkumu je formalizován, jeho provádění lze popsat pomocí různých schémat a modelů, které zaručují jeho opakovatelnost a verifikovatelnost. Po sběru dat jsou výsledky statisticky zpracovány a prezentovány tak, aby splňovaly požadavek reliability, validity a reprezentativnosti výběru a pokud možno byly vyjádřeny též kvantitativními daty. Hlavní metody: experiment, dotazník, strukturované pozorování/rozhovor Pro získání validních výsledků statistického zpracování je nutné zamýšlené zpracování zahrnovat již do plánu a designu celého výzkumu. Je nutné znát výzkumné otázky a pracovní hypotézy, při jejichž posouzení se lze opírat o statistické zpracování. Současná znalost možností popisné statistiky a statistického testování umožní výzkumníkovi naplánovat takový způsob sběru dat, který zajistí data (proměnné) v požadované formě z hlediska jejich plánovaného zpracování. Z těchto důvodů je doporučen výzkumníkovi níže uvedený postup pro plánování a realizaci jeho úkolu. Vymezení předmětu výzkumu a hlavních hypotéz výzkum je prováděn v určité problematice, která musí být definována. Jsou stanoveny výzkumné předpoklady, je třeba vymezit výzkumné otázky. Vymezení zkoumaného materiálu Typ studie (retrospektivní, šetření, pokus) Stanovení kritérií pro zařazení osob do výběru (případně pro vyřazení z výběru) Zdroj osob, způsob randomizace (náhodného výběru) nebo záměrného souboru Počet studovaných osob, odůvodnění počtu Sledované znaky, způsoby kategorizace, techniky měření Vymezení metod Kvantitativní výzkum způsob sběru dat, statistické metody (popis souboru) Výběr vhodného testu na zvolené hladině významnosti Využití programových prostředků (MS Excel, STATISTICA, SPSS apod.) 12

13 Výsledky Popisná statistika, grafy Výsledky testování hypotéz Interpretace výsledků testování hypotéz Vztah výsledků testů k rozsahu souborů Potvrzení nebo zamítnutí pracovních hypotéz stanovaných na počátku Klinická významnost výsledku Popisná statistika tvoří jednu ze základních součástí kvantitativního zpracování a slouží pro analýzu dat a interpretaci výsledků, měla by být proto volena podle typu proměnné (sledovaného znaku) a zahrnovat dále uvedené. Statistické třídění, četnosti, ukazatele (střední hodnoty, ukazatele variability apod.) Tabulky proměnných, např. skupinové, korelační, kontingenční nebo kombinační. Grafy Sloupcový graf (vyjádření ukazatelů absolutní nebo relativní četnosti) Kruhový graf (vyjádření podílů jednotlivých kategorií na celku vyjádření relativní četnosti v %) Bodový graf (vhodný pro vyjádření vztahu dvou proměnných např. korelace) Spojnicový graf (vyjádření trendů proměnných v čase) Histogram (vyjádření rozložení proměnných v porovnání s normálním rozložení dat dle Gausse) Krabicový graf (vhodné pro srovnávání souborů naměřených hodnot) Postup testování hypotéz Pro jednodušší zvládnutí statistického testování lze doporučit následující postup 1. Formulujte pracovní hypotézy podle závažnosti problému (klinické významnosti). 2. Metodou náhodného výběru nasbírejte data, pokud není k dispozici náhodný výběr, lze pracovat se záměrně vybraným zkoumaným souborem (vzorkem). 3. Zvolte a proveďte popisnou statistiku, která by měla podpořit význam pracovní hypotézy. 4. Ověřte předpoklady pro zpracování dat (normalita, homogenita, odlehlé body) 5. Formulujte nulovou a alternativní hypotézu 6. Vyberte vhodný statistický test. 7. Zvolte hladinu významnosti. 8. Vypočítejte hodnotu testovacího kritéria. 9. V tabulkách nalezněte kritickou hodnotu. 10. Proveďte rozhodování. Jestliže hodnota testového kritéria překročí kritickou hodnotu, zamítneme nulovou hypotézu ve prospěch alternativní hypotézy na příslušné hladině významnosti. V opačném případě nulovou hypotézu nezamítneme a prohlásíme odchylku za nevýznamnou na této hladině významnosti. To ovšem neznamená, že je nulová hypotéza pravdivá, odchylka mohla vzniknout čistě náhodou (Zvárová, 2004, s. 139). V případě, že pracujete se statistickým programem, testujte na zvolené hladině významností a o výsledku testu rozhodujte na základě p-value (p-hodnota ukazuje pravděpodobnost platnosti nulové hypotézy). Jestliže je p > α tedy zvolená hladina významnosti, pak nulovou hypotézu nezamítáme, jestliže je p α pak nulovou hypotézu zamítáme na zvolené hladině významnosti (Hendl, 2006, s. 177). 13

14 Statistické zpracování dat je možné konzultovat v rámci konzultačních hodin na Katedře informatiky, managementu na radiologie. Použitá a dále doporučená literatura Gibilisco S. Statistika bez předchozích znalostí. Brno: Computer Press, ISBN: Chráska M. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada Publishing, ISBN: Hendl J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, ISBN: Pecáková I. Pořizování a vyhodnocování dat ve výzkumech veřejného mínění. Praha:VŠE, ISBN: Zvárová J. Základy statistiky pro biomedicínské obory. Praha: Karolinum, ISBN:

15 Příloha C: Poznámky k plagiátorství Zveřejňování závěrečných prací studentů je na Univerzitě Pardubice v souladu se Směrnicí č. 9/2012 Univerzity Pardubice. Zamezit plagiátorství je přitom velmi důležité. Plagiátorství versus citace Plagiátorství definuje norma ČSN ISO Je to každý případ, kdy se osoba vědomě či nevědomě, ať už za jakýmkoliv účelem, uchýlí k publikované či nepublikované práci někoho jiného a prohlásí ji za svoji vlastní. ZÁKLADNÍM POŽADAVKEM JE UVÉST ZDROJ, pokud byly použity: myšlenky, teorie, či názory jiné osoby/osob/instituce, fakta, statistiky, grafy, diagramy (jinak řečeno jakékoliv informace), které nejsou obecně známé, přímé citace či parafrázovaní psaného či mluveného projevu jiné osoby. Přímé citace slovo od slova, z cizích zdrojů překlad, pro vyjádření přímého názoru autority, podpora tvrzení či argumentační linie apod. Vyznačuje se použitím uvozovek. Nepřímé citace (parafráze) přejímáme ze zdroje pouze vybrané údaje a upravujeme, opíráme se tím o díla autorit. Je nutno parafrázovat vhodným způsobem, tedy přesně podat informaci z citovaného zdroje, přitom však použít vlastní slova. Pokud parafrázujeme způsobem, že změníme několik slov či výrazů či pořadí vět a neuvedeme doslovnou citaci, jedná se o plagiátorství. Autoplagiátorstvím je případ, kdy vlastní dílo použijeme v nové práci, avšak toto vlastní dílo necitujeme. Význam použití citací a odkazů Citace a odkazy na použitou literaturu (stejné formáty). Citováním použitých zdrojů dodržujeme autorskou etiku a autorský zákon. Pokud tak neučiníme, může nám za to hrozit postih. Při citování odkazujeme čtenáře na další literaturu a tím dáváme vlastní práci do souvislosti s pracemi jiných lidí. To má ve vědecké práci své opodstatnění. Citováním na sebe upozorníme ostatní autory a zároveň zařadíme svůj text do hlubšího kontextu dané problematiky. Správným citováním také dokazujeme, že známe problematiku, o které píšeme. Zatímco opsání práce bez ocitování zdroje a autora je plagiátorstvím, použití cizích myšlenek a jejich správné ocitování je základní součástí odborných textů a je ve vysokoškolských pracích žádoucí. Citování zdroje nám umožní představit názory odborníků, ty pak v naší práci dále rozvinout nebo jim naopak oponovat. Citování použitého zdroje umožní čtenáři si tento zdroj vyhledat dle informací, které mu o něm poskytneme (v seznamu bibliografických citací). Sekundární citace (text s odkazy na jiné zdroje) využíváme minimálně, protože přitom může dojít ke zkreslení informací. Avšak v odůvodněných případech (např. odkaz na nedostupný historický zdroj) tak můžeme učinit. Jak odkazovat a citovat Citační normy a zvyklosti Autorské právo a citační etika Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 15

16 Norma ČSN ISO 690 ( ) (nová verze normy platná od , viz Základní principy správného citování: Dodržet povinné prvky pro citaci konkrétního typu dokumentu. Dbát na přehlednost údajů v citacích, dodržovat pořadí prvků, interpunkci a styl písma. Citovat primární zdroje. Generátor citací projekt Citace.com, viz (podle nové normy ČSN ISO 690). Neuvádět citace zdrojů, ze kterých jsme v práci nečerpali. Doplňující zdroje: NĚMEČKOVÁ, L. Plagiátorství [online]. Praha: České vysoké učení technické, [cit ]. Dostupné z: pdf. Infogram Portál pro podporu informační gramotnosti: 16

17 Příloha D: Doplňující pokyny pro tvorbu bakalářské práce typ: teoretická práce 1. Způsob rešerše odborné literatury Uveďte, jakým způsobem byla vyhledána odborná literatura na dané téma. Informace mohou zahrnovat názvy odborných databází a druhy použitých klíčových slov. Příklad: Způsob rešerše Byla provedena rešerše s použitím tří databází a různých kombinací klíčových slov (Tab. 1). Tab. 1 Databáze a klíčová slova použitá pro rešerši Databáze: Dostupné na: Klíčová slova: Google Scholar dekubity, sestra Portál Medvik Národní dekubity, sestra lékařské knihovny PubMed Central nurse, pressure ulcer National Guideline Clearinghouse (databáze Agency for Healthcare Research and Quality, U.S. Department of Health and Human Services ) nurse, pressure sore 2. Recenze vybrané literatury Proveďte recenzi vybrané literatury (několika českých / popř. zahraničních zdrojů). Recenze je explicitní evaluace díla, recenze tedy není totéž jako abstrakt. Prvním cílem je popsat obsah díla a jeho charakter (např. formální členění, čtenářské určení, informace o autorovi, apod.). Druhým cílem je dílo podrobit věcné kritice. Ve svém hodnocení se student zaměří především na záměr autora a hlavní závěry práce, dále význam problematiky díla, jednotlivé části díla, vyváženost textu a styl, v případě překladu jeho kvalita, grafická podoba práce, zpracování bibliografie apod. Součástí je i porovnání díla s jinými díly, které student četl. Recenze primárního výzkumu nejsou povinné na úrovni bakalářského studia, avšak mohou být zahrnuty recenze sekundárních zdrojů. Primární zdroj (výzkum) představuje sběr údajů uskutečněný poprvé. Snahou je zodpovědět specifické otázky konkrétního řešeného problému. Sekundární zdroj vychází již z publikovaných výsledků výzkumu někoho jiného. Příkladem primárního výzkumu je publikace, kde autoři píší o svém vlastním výzkumu a podávají veškeré potřebné informace včetně statistických metod, výsledků, atd. Sekundární publikace je shrnutí výsledků výzkumu provedeného někým jiným. Příkladem jsou guideliny vycházející z výzkumných studií. Student vytiskne recenzované články (2x) a odevzdá je společně s vytištěnou závěrečnou prací (nejsou součástí práce). 17

18 Doporučená struktura recenzí děl, která nejsou primárním výzkumem (doporučená struktura recenzí primárního výzkumu viz níže): A. Obsah (maximálně 150 slov) Obsah popište vlastními slovy nejedná se o zkopírování abstraktu! B. Formální členění Je dílo členěno do kapitol a podkapitol, obsahuje přílohy, apod.? C. Čtenářské určení Jakým čtenářům je dílo určeno? Je tento fakt uveden nebo to z díla vyplývá? D. Informace o autorech Co víte o autorech? Jsou to odborníci? Pro jakou instituci pracují? Je zřejmé, že zde nedochází ke konfliktu zájmů? (Příkladem konfliktu zájmů by byl např. článek o péči o dekubity psaný pracovníkem firmy, která vyrábí nebo prodává prostředky na hojení ran). E. Záměr autora a hlavní cíle práce Za jakým účelem bylo dílo napsáno? Jaký problém se snaží řešit? F. Význam problematiky Proč je popisovaná problematika důležitá pro ošetřovatelství (porodní asistenci, atd.)? G. Jednotlivé části díla vyváženost díla a styl Jsou jednotlivé části vyvážené nebo v něm jsou části, které jsou příliš stručné a jiné jsou naopak příliš podrobné? Proč si myslíte, že tomu tak je? Má dílo úvod a závěr? Obsahuje úvod východiska práce, případně na co práce navazuje (např. literární zdroje, studie, atd.)? Obsahuje závěr informaci, co z článku vyplývá, návrhy na výzkum v dané oblasti, doporučení pro praxi, atd.? Je dílo čtivé, je styl jasný nebo je jazyk příliš komplikovaný a v díle se ztrácíte? H. Kvalita překladu Obsahuje dílo informace, které byly přeloženy z jednoho jazyka do druhého (buď z cizího jazyka do češtiny, nebo z daného cizího jazyka např. do angličtiny, atd.)? Dá se přeloženému textu porozumět? Popisuje autor, jaká metoda překladu byla použita (např. metoda zpětného překladu)? I. Grafická podoba práce Přispívá grafická podoba článku k objasnění problematiky? Jsou grafické prvky (obrázky, tabulky) vhodné nebo naopak chybí tam, kde by mohly přispět k pochopení myšlenek a k realizaci pospaných doporučení v praxi? J. Zpracování bibliografie (Použité zdroje) Vychází autor z kvalitních a důvěryhodných zdrojů? O jaké zdroje se jedná? Zahrnuje bibliografie zdroje primárního výzkumu nebo další zdroje podporující praxi založenou na důkazech (např. systematické review přehledové články - publikovaného výzkumu)? K. Porovnání díla s jinými díly Podporuje dílo informace a zjištění popsaná v jiných zdrojech nebo se naopak liší? V čem se liší? 18

19 L. Silné a slabé stránky díla Jaké silné a slabé stránky dílo obsahuje? Odnesl si čtenář z díla něco pozitivního a je v díle něco, s čím čtenář rozhodně nesouhlasí nebo co se mu nelíbí? Pokud ještě nebyly zmíněny důvody, čtenář je vysvětlí. Příklady: Zdroje informací získané z databáze scholar.google.cz 1. MELUZÍNOVÁ, H. a kol. Dekubitus jak dále v diagnostice, prevenci a léčbě? Klinická farmakologie a farmacie. 2006, roč. 20, č. 3, s ISSN A. Obsah: Článek shrnuje informace týkající se příčin vzniku dekubitů, etiopatogenezi a výskyt. Informuje o klinickém obrazu a klasifikaci dekubitů, komplikacích a prevenci. Článek informuje i o použití různých škál k predikci dekubitů - škála dle Nortonové, dle Bradena jsou v české verzi uvedeny v tabulce. Autoři se zmiňují i o dalších škálách Waterlově, Gosnellově a Bradenově modifikované škále dle Kwonga a kol. (2005). V závěru autoři uvádějí klasické a moderní prostředky k hojení ran. B. Formální členění: Článek je rozčleněn do několika sekcí každá sekce má název. Úvod ihned pojednává o příčinách vzniku dekubitů, chybí však úvod do problematiky (cíl článku, důležitost problematiky, apod.). V článku chybí závěr. C. Čtenářské určení: Čtenářské určení není zmíněno. Z článku však vyplývá, že čtenářské určení zahrnuje lékaře i všeobecnou sestru. D. Informace o autorech: Článek napsali 4 autoři ze 2 klinických pracovišť v Brně. Pouze u první autorky je uvedena informace, že se jedná o lékařku (MUDr.). Není tedy zřejmé, zda se na psaní článku podílely např. i sestry. E. Záměr autora a hlavní cíle práce: Záměr autora a hlavní cíle práce nejsou zmíněny. Ze článku však vyplývá, že článek má za cíl shrnout nejnovější informace z oblasti prevence, diagnostiky a léčby dekubitů. F. Význam problematiky: Autoři udávají statistiky týkající se výskytu dekubitů, z nichž je patrno, že se jedná o závažný problém (str. 144). Navíc je uvedeno, že roční náklady na péči o nemocné s dekubity v USA přesahují 1 miliardu amerických dolarů (str. 146). G. Jednotlivé části díla vyváženost díla a styl: Jednotlivé části díla jsou poměrně přehledné a vyvážené, styl je jasný. Mnohá doporučení (např. preventivní opatření) jsou konkrétní a jasně podaná a umožňují sestrám většinu doporučení realizovat. V některých případech jsou však autoři příliš struční a neposkytují potřebné vysvětlení, např. v čem spočívá nedostatečně upravené lůžko (str. 145). Dále není uvedeno, jakým způsobem jsou příčiny dekubitů rozděleny na zevní a vnitřní, čímž je obtížné 19

20 pochopit, proč je nedostatečně upravené lůžko přiřazováno k vnitřním příčinám (str. 145). Stejně nelogické se zdá být řazení plegie a neuropatie (vnitřních příčin dekubitů) pod poruchy vědomí, a ne pod neurologické choroby (str. 145). Poměrně velká část článku je věnována léčbě dekubitů. H. Kvalita překladu: Článek obsahuje překlad českého souhrnu do angličtiny, dále českou definici dekubitu, která byla převzata z anglického zdroje. Oba překlady jsou srozumitelné. Dále jsou v tabulkách uvedeny 2 škály k predikci dekubitů - škála dle Nortonové a dle Bradena. Chybí však informace o metodě překladu těchto škál do češtiny, případně, od kterého autora byl tento překlad převzat. U ani jedné škály nebylo v tabulce uvedeno skórování (počet bodů za každou položku), které je však obsaženo v originále. Tím není možno těchto škál využít pro škálování pacienta bez doplňujících informací z jiných zdrojů. I. Grafická podoba práce: Tabulky i text jsou graficky na dobré úrovni. Článek by však obohatily obrázky (např. obrázky k doplnění textu o predilekčních místech, str. 145) a fotografie (např. pro doplnění klinického obrazu, str. 145; moderních prostředků hojení ran, str. 148). J. Zpracování bibliografie (Použité zdroje): Autoři čerpají z poměrně vysokého počtu zdrojů (38). Zdroje jsou vhodnou kombinací článků ze zahraničí i z České republiky a jsou multidisciplinární. Mnohé články obsahují výsledky primárního výzkumu. Příkladem je článek od Defloora a Grypdoncka z roku 2005 s názvem Pressure ulcers: validation of two risk-assessment scales, dále článek od Russella a kol. z roku 2003 s názvem Randomized clinical trial comparing 2 support surfaces: Results of the Prevention of Pressure Ulcers Study. Veškeré publikace jsou mladší než 10 let. Zdroje zahrnují články publikované v časopisech zabývajících se výzkumem v ošetřovatelství příkladem jsou časopisy International Journal of Nursing Studies, Applied Nursing Research, Journal of Clinical Nursing. Autoři na použitou literaturu poměrně důsledně odkazují v textu. Výjimkou jsou však např. informace týkající se epidemiologie (Definice a epidemiologie, str. 144, 2. odstavec), dále informace o iracionálních tezích o spontánním vzniku dekubitů v minulosti (Definice a epidemiologie, str. 144, 5. odstavec, str. 144). K. Porovnání díla s jinými díly: Z hlediska škál k predikci dekubitů je toto dílo v kontrastu s publikací Šeflové a Beránkové (2006). Tyto autorky uvádějí rozšířenou stupnici Nortonové, která obsahuje 9 hodnocených oblastí, kdežto původní škála uvedená Meluzínovou a kol. (2006) jich obsahuje pouze 5. Při porovnání obou škál publikovaných Šeflovou a Beránkovou na jedné straně a Meluzínovou a kol. na straně druhé jsou v kontrastu i rozdíly v českém překladu u těch kategorií, u kterých by se dalo předpokládat, že by měly být stejné (Tab. 2). Šeflová a Beránková (2006) také neudávají informace o metodě překladu této stupnice, ani z jakého zdroje byla stupnice převzata. Tím není možno ověřit, zda rozdíly uvedené v tabulce 2 jsou zapříčiněny odlišným postupem při překladu či zda odrážejí změny, ke kterým došlo v průběhu modifikace škály. Na rozdíl od jiných děl včetně zmíněné publikace Šeflové a Beránkové (2006) Meluzínová a kol. (2006) čerpají z podstatně širšího a kvalitnějšího okruhu zdrojů, které zahrnují primární výzkum publikovaný v zahraničních časopisech. 20

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Pokyny pro zpracování bakalářských prací

Pokyny pro zpracování bakalářských prací Grafická a multimediální laboratoř Vysoká škola ekonomická v Praze 2014 Pokyny pro zpracování bakalářských prací Obsah Struktura bakalářské práce... 2 Vstupní část práce... 2 Hlavní textová část práce...

Více

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE OPONENT Název Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol Autor Bc. Jiří Zatřepálek Vedoucí práce Mgr. Jaroslav Vacek Oponent

Více

Název Autor Vedoucí práce Oponent práce

Název Autor Vedoucí práce Oponent práce POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE Název Autor Vedoucí práce Oponent práce Preference uživatelů marihuany: indoor versus outdoor Veronika Havlíčková Ing. Jiří Vopravil, Ph.D. Mgr. Jaroslav

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou formální úpravu

UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou formální úpravu Věc: Působnost pro: Účinnost od: 1. října 2007 Číslo jednací: Předkládá: UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou

Více

Diplomový seminář I. Učební cíl: Struktura bakalářské práce

Diplomový seminář I. Učební cíl: Struktura bakalářské práce Diplomový seminář I Učební cíl: Studenti v rámci předmětu mají zvládnout metodiku koncipovaní bakalářské práce. Pozornost je věnována výběru tématu a průzkumu problematiky ke zvolenému tématu, dále tematické,

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Příprava bakalářské práce

Příprava bakalářské práce Příprava bakalářské práce CÍLEM JE NAUČIT SE PRACOVAT S ODBORNOU LITERATUROU příprava během letního semestru vyhledávání literatury výběr a analýza nejpodstatnějších částí textu konzultace se školitelem

Více

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových)

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Oborový standard Katedry technické a informační výchovy K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Metodika

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Vyhláška garanta bakalářského studijního programu Geologie o požadavcích na bakalářské práce v bakalářském studijním programu Geologie

Vyhláška garanta bakalářského studijního programu Geologie o požadavcích na bakalářské práce v bakalářském studijním programu Geologie Vyhláška garanta bakalářského studijního programu Geologie o požadavcích na bakalářské práce v bakalářském studijním programu Geologie I. Úvodní ustanovení 1) Tento předpis se týká bakalářských prací (dále

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

ODBORNÝ TEXT. doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy

ODBORNÝ TEXT. doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy ODBORNÝ TEXT doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy KONTAKT Kancelář A305 Tel. 596 398 460 Email: tvrdon@opf.slu.cz Konzultační hodiny:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM:

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: Seminář západoslovanských jazyků a literatur ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: POVINNOSTI, TERMÍNY A HODNOCENÍ Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (Ústav slavistiky FF MU) KDY A JAK ZAČÍT? Podle Studijního

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013. Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací

Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013. Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013 Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Článek 1 Zadání bakalářské/diplomové práce 1. Postup při zadávání práce a) Zadání

Více

Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické

Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické chemie (KOCH) 1) Zadání tématu bakalářské práce: Student je povinen vybrat si téma bakalářské práce a splnit všechny

Více

Směrnice rektorky Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. č. 2/2016

Směrnice rektorky Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. č. 2/2016 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem Duškova 7, Praha 5, PSČ 150 00 Směrnice rektorky Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. č. 2/2016 K zadávání, úpravě, odevzdávání a zveřejňování bakalářských

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Šablona potisku na vrchní straně knihařské vázby desek ZP Stránka není součástí textového souboru závěrečné práce ve formátu MS Word! VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Jméno a příjmení Český název

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

Směrnice děkanky č. 1/2010 pro vypracování a hodnocení bakalářské a diplomové práce

Směrnice děkanky č. 1/2010 pro vypracování a hodnocení bakalářské a diplomové práce Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 19. 1. 2010 Č.j.: 8/17900/2010/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. Účinnost: 19.1.2010 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět "Diplomový seminář"

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět Diplomový seminář leden 2010 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět "Diplomový seminář" Diplomová práce je písemný nebo grafický dokument. Je výsledkem

Více

Obrázky, tabulky. Závěrečné práce a SZZ

Obrázky, tabulky. Závěrečné práce a SZZ Obrázky, tabulky Závěrečné práce a SZZ Obrázky (ilustrace) Pod pojmem ilustrace jsou chápána všechna vyobrazení, tj. obrázky, fotografie, grafy, schémata, náčrtky apod. Popis ilustrace - ČSN ISO 5966 (01

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5A/2007 Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

Závěrečná práce. Odborný styl

Závěrečná práce. Odborný styl Závěrečná práce Odborný styl Anotace - abstrakt Anotace je napsána na samostatném listu a má rozsah 10 až 15 řádků.je stručným a komplexním popisem obsahu práce, nově objevených skutečností a z nich plynoucích

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

Metodický pokyn přednosty ÚPA FZV UP v Olomouci pro vypracování bakalářských a diplomových prací na ÚPA FZV UP v Olomouci

Metodický pokyn přednosty ÚPA FZV UP v Olomouci pro vypracování bakalářských a diplomových prací na ÚPA FZV UP v Olomouci FZV-MPP-1/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Metodický pokyn přednosty ÚPA FZV UP v Olomouci pro vypracování bakalářských a diplomových prací na ÚPA FZV UP v Olomouci Obsah:

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Absolventská a bakalářská práce

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Absolventská a bakalářská práce Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a

Více

ZÁKLADY INFORMATIKY 14ZINF. citace, plagiátorství, informační zdroje na ČVUT

ZÁKLADY INFORMATIKY 14ZINF. citace, plagiátorství, informační zdroje na ČVUT ZÁKLADY INFORMATIKY 14ZINF citace, plagiátorství, informační zdroje na ČVUT Citace ve Wordu Karta Reference Část Vložit citaci.. Výběr stylu + jeho záměnu kdykoliv Vytvoření + spravování bibliografických

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Metodický pokyn přednosty ÚO FZV UP v Olomouci pro vypracování bakalářských a diplomových prací na ÚO FZV UP v Olomouci

Metodický pokyn přednosty ÚO FZV UP v Olomouci pro vypracování bakalářských a diplomových prací na ÚO FZV UP v Olomouci FZV-MPP-1/2015 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Metodický pokyn přednosty ÚO FZV UP v Olomouci pro vypracování bakalářských a diplomových prací na ÚO FZV UP v Olomouci Obsah: Tímto

Více

BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ PRÁCE S PRAMENY

BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ PRÁCE S PRAMENY BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ PRÁCE S PRAMENY STRUKTURA BP Abstrakt, klíčová slova Obsah Úvod Teoreticko-metodologická část Analytická část Závěr Bibliografie Přílohy TEORETICKO METODOLOGICKÁ ČÁST VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání

Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání Směrnice FF UJEP v Ústí nad Labem č. 32/2014 Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Článek 1 Zadání bakalářské/diplomové práce 1. Postup při zadávání práce a)

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Školitel/vedoucí bakalářské práce

I. Úvodní ustanovení. II. Školitel/vedoucí bakalářské práce Vyhláška garanta bakalářského studijního oboru Geologie v rámci studijního programu Geologie o požadavcích na bakalářské práce v bakalářském studijním oboru Geologie I. Úvodní ustanovení 1) Tento předpis

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování maturitní práce Základní kritéria Název maturitní práce musí vystihovat obsah práce. V maturitní práci se věnujte jen zvolenému tématu. Maturitní

Více

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 5/2014. o diplomových pracích

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 5/2014. o diplomových pracích FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Brno 7. ledna 2014 č.j.: 259/2014-391 Vyhláška děkana č. 5/2014 o diplomových pracích Článek 1 Postup zadávání diplomových

Více

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015 45 45 3 5 50 (VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE Téma 25 Studijní obor: Předmět: Třída: Cestovní ruch 65-42-M/02 Technika služeb a průvodcovství 4. CR Školní rok: 2014/2015 Jméno: Příjmení:

Více

Metodický list č. 3 pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_BSePO Bakalářský seminář Letní semestr 2011

Metodický list č. 3 pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_BSePO Bakalářský seminář Letní semestr 2011 Metodický list č. 3 pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_BSePO Bakalářský seminář Letní semestr 2011 Název tematického celku: Etika tvůrčí práce, citace, Závěr ZP a obhajoba ZP Cíl tematického

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Adresa:Merhautova 15, Brno Telefon: 545 576 263 e-mail: skola@szsmerh.cz PSČ: 613 00 Fax: 545 425 850 WWW: http://www.szsmerh.cz

Více

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová Bakalářský seminář 1 Ing. Růžena Vorlová 2012/2013 2.11.2012 Obsah semináře Informace k volbě témat a místa praxe Projekt a zadání bakalářské práce Termíny a harmonogram přípravy bakalářské práce SZZ Obsah

Více

Standard pro písemné práce k magisterské zkoušce

Standard pro písemné práce k magisterské zkoušce Standard pro písemné práce k magisterské zkoušce na Ústavu pedagogických věd FF MU Platný pro obory Andragogika, Pedagogika, Sociální pedagogika a poradenství, Učitelství pedagogiky pro SŠ od akademického

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

Pokyny k vypracování

Pokyny k vypracování Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Pokyny k vypracování dlouhodobé práce - praktické maturitní práce Základní pravidla psaní odborné práce

Více

Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP

Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP FZV-MPD-2/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP Obsah: Tímto metodickým pokynem se vymezuje

Více

Příloha 1. Náleţitosti a uspořádání textové části VŠKP

Příloha 1. Náleţitosti a uspořádání textové části VŠKP Příloha 1 Náleţitosti a uspořádání textové části VŠKP Náležitosti a uspořádání textové části VŠKP je určeno v tomto pořadí: a) titulní list b) zadání VŠKP c) abstrakt v českém a anglickém jazyce, klíčová

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

Standard ročníkové práce

Standard ročníkové práce Standard ročníkové práce Formální úprava, pokyny k technickému zpracování odborné předměty Spedice, doprava vyučovací předměty a přeprava, Logistika, Firemní logistika, Dopravní zeměpis, Zbožíznalství,

Více

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce Závěrečná maturitní práce je autorské dílo žáků maturitních ročníků vymezené ve školském zákoně č. 56/2004 Sb., formálně a procesně vymezené ve vyhlášce MŠMT

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Maturitní práce PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Předmět: Např. Český jazyk a literatura Datum a rok odevzdání: xx. x. 2016 Jméno a příjmení: Jan NOVÁK Ročník:

Více

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Věcné a formální uspořádání maturitní práce 1. Věcná stránka práce Maturitní práce by měla mít následující strukturu: Titulní strana (viz následující strana)

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích 1. Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn.

Více

o diplomových a bakalářských pracích

o diplomových a bakalářských pracích Vyhláška děkana č. 1/2016 o diplomových a bakalářských pracích 1 Úvodní ustanovení (1) Tato vyhláška upřesňuje pravidla při zadávání, zpracování, odevzdání a hodnocení bakalářských, resp. diplomových prací

Více

Zásady zpracování vědecké práce

Zásady zpracování vědecké práce Zásady zpracování vědecké práce Kontakt: Doc. Hana Čížková Katedra biologických disciplín ZF JU Na Zlaté stoce 10, 1. patro č. 203 hcizkova@zf.jcu.cz Pro 2. ročník BOZO, PÚPN, LS 2011 1. Úvod 1.1 Co je

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF]

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF] [Vzor: Titulní strana závěrečné práce] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika [Znak MFF UK dle Symboly a kresby

Více

Studijní opora Určeno: pro studující v rámci CŽV akreditovaný studijní program Sociální práce s poradenským zaměřením. Předmět: Diplomový seminář

Studijní opora Určeno: pro studující v rámci CŽV akreditovaný studijní program Sociální práce s poradenským zaměřením. Předmět: Diplomový seminář 1 Studijní opora Určeno: pro studující v rámci CŽV akreditovaný studijní program Sociální práce s poradenským zaměřením. Předmět: Diplomový seminář Cílem Diplomového semináře je poskytnout studujícím v

Více

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 4/2014. o bakalářských pracích

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 4/2014. o bakalářských pracích FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Brno 7. ledna 2014 č.j.: 258/2014-391 Vyhláška děkana č. 4/2014 o bakalářských pracích Článek 1 Postup zadávání bakalářských

Více

Název práce [velikost písma 20b]

Název práce [velikost písma 20b] [Vše kromě názvu práce v češtině; název práce v jazyce práce] JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ [velikost písma 16b] Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor [velikost písma 14b]

Více

Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky

Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Teoretická východiska empirického zkoumání pedagogických jevů. Typy výzkumů, jejich různá pojetí. Základní terminologie

Více

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce - 1 - Formální požadavky na zpracování bakalářské práce Minimální rozsah 40 stran Řádkování Řádkování 1,5 Písmo Velikost 12, Times New Roman Okraje Horní okraj stránky 25 mm, dolní okraj stránky 25 mm,

Více

DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU

DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014 Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU Agenda Termíny a základní pokyny Témata prací Zadání práce Struktura práce Co udělat do příště? Základní dokumenty 1. Všechny

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK Oborové požadavky na zpracování absolventské práce navazují

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnoprávních studií, s.r.o. METODICKÁ PŘÍRUČKA KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnoprávních studií, s.r.o. METODICKÁ PŘÍRUČKA KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnoprávních studií, s.r.o. METODICKÁ PŘÍRUČKA KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Obsah: Úvod... 2 1 Zadání, harmonogram a vedení absolventských prací...

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 4/2007 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví 1 Rozsah platnosti Tato vyhláška v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠE (dále

Více

POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PODLE

POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PODLE POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PODLE DOPORUČENÍ EPUAP PRO PREVENCI A LÉČBU DEKUBITŮ V INTENZIVNÍ PÉČI VE DVOU ČESKÝCH NEMOCNICÍCH Mgr. Markéta Příhodová Mgr. Veronika Di Cara 2016 Ústav teorie a praxe

Více

Bakalářské diplomové práce na KAS

Bakalářské diplomové práce na KAS Jak napsat písemnou práci na Katedře asijských studií Bakalářské diplomové práce na KAS 17. 6. 2016 Student je povinen přihlásit zadání bakalářské diplomové práce nejpozději během 4. semestru studia (přesné

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Jonáš Bujok Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jonáš Bujok Nástroj pro převod PDF na

Více

Prováděcí předpis ke směrnici rektora č. 48/2003 o jednotné formální úpravě závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupňování

Prováděcí předpis ke směrnici rektora č. 48/2003 o jednotné formální úpravě závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupňování Prováděcí předpis ke směrnici rektora č. 48/2003 o jednotné formální úpravě závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupňování A. Diplomové a bakalářské práce Zajištění na katedrách 1. Při zadání diplomové

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V bakalářské práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným bakalářským studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního

Více

Bakalářské a diplomové práce

Bakalářské a diplomové práce SR 04/2015 Strana č. 1 z 10 Směrnice rektorky SR 04/2015 Bakalářské a diplomové práce Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 1. 9.

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Zadávací dokumentace žádosti o grant Interní grantové agentury FLD ČZU v Praze

Zadávací dokumentace žádosti o grant Interní grantové agentury FLD ČZU v Praze Zadávací dokumentace žádosti o grant Interní grantové agentury FLD ČZU v Praze VYHLÁŠENÍ II. KOLA SOUTĚŽE KATEGORIE B NA ROK 2016 Termín vyhlášení soutěže: 4. 2. 2016 Termín odevzdání žádosti: 19.2. 2016,

Více

o diplomových a bakalářských pracích ve znění změn provedených vyhláškou č. 1/2008, vyhláškou č. 3/2009 a vyhláškou 2/2013.

o diplomových a bakalářských pracích ve znění změn provedených vyhláškou č. 1/2008, vyhláškou č. 3/2009 a vyhláškou 2/2013. Vyhláška děkana č. 1/2006 o diplomových a bakalářských pracích ve znění změn provedených vyhláškou č. 1/2008, vyhláškou č. 3/2009 a vyhláškou 2/2013. 1 Úvodní ustanovení (1) Tato vyhláška upřesňuje pravidla

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE NA GHB

SEMINÁRNÍ PRÁCE NA GHB SEMINÁRNÍ PRÁCE NA GHB ŠKOLENÍ PRO STUDENTY Říjen 2015 Mgr. L. Toman, Mgr. Z. Šimůnková Spoluautoři PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D., Mgr. J. Rojka, Mgr. A. Říman, Mgr. D. Vejrová, Mgr. V. Vydlák OBECNÁ PRAVIDLA

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SMĚRNICE Č. 38/2017 ÚPRAVA, ODEVZDÁVÁNÍ, ZVEŘEJŇOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SMĚRNICE Č. 38/2017 ÚPRAVA, ODEVZDÁVÁNÍ, ZVEŘEJŇOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Datum vydání: 1. 5. 2017 Účinnost: 1. 5. 2017 Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Vydává: rektor VUT Zrušuje: Směrnici rektora

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Diplomový seminář 1

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Diplomový seminář 1 Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Diplomový seminář 1 Název tematického celku: Význam a úroveň závěrečné práce, volba tématu a Zadání závěrečné práce Cíl : Vysvětlit

Více

Prováděcí pokyny katedry KMA pro zadávání a odevzdávání kvalifikačních prací

Prováděcí pokyny katedry KMA pro zadávání a odevzdávání kvalifikačních prací Prováděcí pokyny katedry KMA pro zadávání a odevzdávání kvalifikačních prací Pověřenými osobami jsou: RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D. Mgr. Iveta Bebčáková, Ph.D. Mgr. Pavla Kouřilová, Ph.D. Termíny jsou stanoveny

Více

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE Zpracováno na základě podkladů ze směrnic děkana FVT k realizaci Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany (z roku 2009) se zahrnutím specifických

Více

OPONENTSKÝ POSUDEK HABILITAČNÍ PRÁCE

OPONENTSKÝ POSUDEK HABILITAČNÍ PRÁCE OPONENTSKÝ POSUDEK HABILITAČNÍ PRÁCE Habilitant: Téma habilitační práce: Oponent: Ing. Andrej Trnka, PhD. Inovatívne marketingové metódy analýzy onlinového nákupného správania Prof. Ing. Jaroslav Světlík,

Více

Seminář k bakalářské práci Seminář k diplomové práci

Seminář k bakalářské práci Seminář k diplomové práci 030 524 - Seminář k bakalářské práci garant předmětu: Ing. Petr Bebčák, Ph.D. 030 011 - Seminář k diplomové práci garant předmětu: prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Ing. Ladislav Jánošík VŠB - Technická univerzita

Více

Pravidla vypracování maturitní práce

Pravidla vypracování maturitní práce Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, 664 61 Rajhrad Pravidla vypracování maturitní práce (dále jen Práce ) pro školní rok 2016-2017 Pro obor: Zahradnictví 41-44-L/51

Více

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o. IČ: 251 57 426, DIČ: CZ25157426 České Budějovice zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. značka C 6573 MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA

Více

GYM ÁZIUM A OBCHOD Í AKADEMIE MARIÁ SKÉ LÁZ Ě přesný název.semi ÁŘ 2007/2008 ázev seminární práce 25.4. 2008 Jméno a příjmení termín dokončení a odevzdání seminární práce třída Poděkování Zmínění toho,

Více

ODBORNÁ KOMUNIKACE PÍSEMNÁ KOMUNIKACE ODBORNÉ TEXTY. Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. Přednášky pro rok 2010-11

ODBORNÁ KOMUNIKACE PÍSEMNÁ KOMUNIKACE ODBORNÉ TEXTY. Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. Přednášky pro rok 2010-11 ODBORNÁ KOMUNIKACE PÍSEMNÁ KOMUNIKACE ODBORNÉ TEXTY Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. Přednášky pro rok 2010-11 2 Informační zdroje 3 INFORMAČNÍ ZDROJE Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný

Více