Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny pro vypracování bakalářské práce"

Transkript

1 Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times New Roman případně Calibri, řádkování 1,5, mezery před odstavcem 6 b. Titulní list (viz. příloha na str.5) musí obsahovat názvy vysoké školy, fakulty a ústavu, na kterých byla práce vypracovaná, oddělen několika mezerami následuje název práce (22 b tučně, zarovnání na střed), jedna mezera a sdělení Bakalářská práce (14 b tučně, zarovnání na střed). Po oddělení několika mezerami musí následovat jméno a příjmení autora práce (16 b tučně, zarovnání na střed) a na konci stránky místo, měsíc a rok odevzdání diplomové práce (14 b tučně, zarovnání na střed). VZOR Dále musí být vložena kopie zadání bakalářské práce, na další straně musí být uvedeno prohlášení dle vzoru : Tato bakalářská práce byla vypracována na Ústavu energetiky Vysoké školy chemickotechnologické v Praze v období listopad květen 2010) (větší mezera) Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval/a samostatně a použil/a jen pramenů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. Souhlasím se zveřejněním bakalářské práce podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Byl/a jsem seznámen/a s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V Praze dne: podpis za tímto prohlášením může následovat strana s poděkováním.

2 Na další stránce souhrn resp. summary práce (ČJ+AJ) na max. 30 řádků (velikost písna12 b obyčejně, zarovnání do bloku, odsazení: první řádek 0,7 cm). Pod souhrnem musí být uvedeny údaje o vypracované práci a autorovi dle vzoru: Název práce: Autor: Studijní obor: Ústav: Vedoucí práce: Konzultant: (12 bodů, zarovnání vlevo) Jméno a příjmení, (12 bodů, zarovnání vlevo) (Tyto údaje ( název, autor) uveďte v anglickém jazyce a ve stejné úpravě v tzv. summary). Tzn. budou dva souhrny jeden v ČJ a druhý v AJ + údaje o vypracované práci rovněž v ČJ a AJ Za souhrnem se vkládá seznam použitých symbolů a zkratek, pak musí následovat obsah a poté vlastní práce členěná na tyto hlavní části, číslované arabskými číslicemi: 1. Úvod, 2. Teoretická část, 3. Experimentální část, 4. Výsledky a diskuse, 5. Závěr, 6. Literatura (hlavní nadpis - 16 b tučně, zarovnání vlevo, text - 12 b obyčejně, zarovnání do bloku, odsazení: první řádek 0,7 cm). Nadpisy Souhrn "Summary" a Obsah (16 b tučně, zarovnání vlevo) se nečíslují. Všechny hlavní části by měly začínat na nové stránce. Jednotlivé hlavní části lze podle potřeby dále členit nadpisy druhé a případně i dalších úrovní, které by se měly uvádět menším písmem než název kapitoly, tučně, zarovnání vlevo. Před názvy těchto nižších úrovní by měl být vložen jeden prázdný řádek. Autoři musí používat jednotnou terminologii, chemickou nomenklaturu, zákonné jednotky soustavy SI a dodržovat tyto zásady: 1. Obrázky a tabulky číslovat zvlášť vzestupně arabskými čísly. Obrázek označit názvem pod obrázkem, tabulku označit názvem nad tabulkou, na konci textu se nedělá tečka, vše 12 b obyčejně, zarovnání podle potřeby např.: POLYMER CH 2 CH 2 N + ( CH ) 3 3 N + ( CH ) 3 3 Obr.1: Struktura standardního silně bazického anexu s trimethylamoniovou funkční skupinou 2

3 Tabulka 12: Stanovení srážkového úhrnu v lokalitě AZ Tlak [Pa] Teplota [ºC] Rosný bod [K] Srážkový úhrn [mm] xx yy bb zz xx yy bb zz xx yy bb zz 2. Rovnice uvádět zleva (odsazení 1 cm), číslovat vpravo arabskými číslicemi v kulatých závorkách, pro psaní rovnic používejte výhradně editor rovnic. A1571 A1604 I AR 100 (1) A i Všechny tabulky, obrázky a rovnice musí být uvedeny v textu co nejdříve za první zmínku o nich, na tabulky, obrázky i rovnice je nutno v textu odkazovat (rovnice 2, tabulka 2, obrázek 2, v tabulce 2 je uvedeno..., z údajů uvedených na obrázku 3 je zřejmé, že... apod.). Výsledky se udávají jen na tolik platných míst, která odpovídají přesnosti stanovení. 3. Veličiny se píší kurzívou, jednotky rovně, při psaní jednotek dodržujte v celé práci, včetně grafů a tabulek, jednotný styl zápisu např. mg.l -1 (preferováno) nebo mg/l. 4. Všechny zkratky musí být při prvním použití v textu vysvětleny. 5. Citovaná literatura se uvádí v pořadí, v jakém se vyskytuje v textu, číslo literárního odkazu se v textu uvádí na příslušném místě v hranaté závorce [6], nikoli jako index. Odborné zdroje z internetu lze použít a tudíž i citovat. Neodborné internetové zdroje by se neměly citovat (Wikipedie, amatérská diskusní fóra apod.). Uvedení myšlenky někoho jiného bez citace autora je trestné (autorský zákon). Bakalářské práce, u kterých bude zjištěno plagiátorství (necitování autorů, opisování celých odstavců od jiných autorů apod.) nebudou připuštěny k obhajobě. Větší množství citací a odkazů na literaturu prokazuje, že student věnoval teoretickému nastudování řešeného problému velké úsilí. Seznam literatury by měl být uveden na konci práce : (citace knihy) 1. Pitter P.: Hydrochemie, Vydavatelství VŠCHT, Praha, s , (citace článku v časopise) 2. Macák J., Kučera P., Sajdl P., Novotný R.: Evaluation of 08CH18N10T stainless steel corrosion in subcritical water by electrochemical noise analysis. Materials and Corrosion. 59(9), s , (citace příspěvku ve sborníku konference) 3. Jelínek L., Parschová H., Mištová E.: Možnosti sledování degradace a vlastností ionexů. Sborník konference CHEO 7, Praha, s , (citace vysokoškolské práce) 4. Ruszová P.: Polyhydroxopolymery pro selektivní sorpci oxoaniontů, Doktorská disertační práce, VŠCHT Praha,

4 (citace internetového zdroje) 5. Autor: Název článku. staženo: datum stažení stránky. Jednotlivé stránky by měly být číslovány uprostřed na zápatí (12 b obyčejně). Nečísluje se: titulní list, kopie zadání diplomové práce, stránka s poděkováním a prohlášení, souhrn, summary, obsah. Čísluje se až úvod (strana 1). Práce se odevzdává svázaná ve 3 vyhotoveních, k tisku jednoho originálu lze využít ústavních tiskáren, kopie a svázání práce si studenti zajišťují na vlastní náklady. Práce musí být odevzdána v termínu uvedeném v zadání bakalářské práce na sekretariát ústavu energetiky. Práce má být ve vazbě s pevnými deskami, barva desek není stanovena. Desky musí obsahovat názvy vysoké školy a fakulty, na kterých byla práce vypracovaná, odděleno několika mezerami následuje sdělení Bakalářská práce. Po oddělení několika mezerami musí následovat rok odevzdání bakalářské práce a jméno a příjmení autora práce. Na hřbet desek uveďte rok a jméno aoutora. Vzor nápisů na deskách je uveden v příloze na straně 6 těchto pokynů (velikost písma je orientační, je dána možnostmi firmy provádějící vazbu). Spolu s výtisky bakalářské práce student odevzdá na sekretariát ústavu také její úplné znění na CD (DVD) nosiči jako soubor ve formátu pdf s názvem ve tvaru: Příjmení.Jméno.rok.BP.pdf. Na tomtéž nosiči student odevzdá jako soubor ve formátu Příjmení.Jméno.rok.Ant.rtf anotaci v českém i anglickém jazyce, ve které bude uveden název práce, jméno a příjmení autora práce, fakulta a ústav, na kterém byla práce vykonána, studijní program, studijní obor, vedoucí práce (případně i konzultant) a souhrn práce. CD (DVD) nosič musí být opatřen jménem a příjmením autora práce, názvem práce a názvem souborů. Připouští se odevzdání výše uvedených souborů ke zkopírování na vhodném datovém nosiči. Prezentace bakalářské práce Obhajoba bakalářské práce tvoří první část státní závěrečné zkoušky. V rámci obhajoby student přednese teze své práce, vyjadřuje se k posudkům na práci a odpovídá na otázky členů komise. Na prezentaci bakalářské práce bude mít autor bakalářské práce cca 10 minut. Prezentace by měla být provedena s použitím vhodných prostředků, které poskytuje ústav (PC s prezentačním software PowerPoint, datový projektor). Prezentace by měla být členěna na tyto hlavní části: úvod (teoretická část), experimentální část, výsledky a diskuse, závěr (názvy jednotlivých částí nemusí být uváděny). První snímek musí obsahovat název práce, jméno a příjmení autora, jméno a příjmení vedoucího práce a případně i konzultanta. Forma prezentace (barevné schéma, velikosti a typy písem, grafy a obrázky) musí být zvolena tak, aby byla prezentace čitelná a srozumitelná. Diskutované skutečnosti by měly být uváděny stručně, data přednostně v grafické formě. Neměly by být uváděny údaje, které nejsou předmětem diskuse. Doporučujeme a nabízíme vyzkoušet si prezentaci BP v knihovně ústavu za přítomnosti vedoucího BP příp. dalších kolegů. 4

5 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta technologie ochrany prostředí Ústav energetiky Název práce Bakalářská práce Jméno a příjmení autora Praha, květen

6 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta technologie ochrany prostředí Bakalářská práce rok Jméno a příjmení 6

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bakalářské studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Bakalářská práce je dle zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách součástí státní závěrečné zkoušky,

Více

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE FAKULTA POTRAVINÁŘSKÉ A BIOCHEMICKÉ TECHNOLOGIE ÚSTAV BIOTECHNOLOGIE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Akademický rok 2014/2015 Bakalářská práce je oficiální

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci)

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci) DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, ) Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Ing. Gabriela Krupincová listopad 2004, poslední aktualizace listopad 2010. Obsah Úvod...3 2. Harmonogram...3

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

Revize platná od 1.10.2010

Revize platná od 1.10.2010 1 Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací posluchačů Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě Revize platná od 1.10.2010 V souladu s pravidly

Více

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Metodické pokyny ke zpracování absolventské

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska rigorózní práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 8/2013 pro úpravy, zveřejňování a ukládání vysokoškolských kvalifikačních prací Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 8/2013 pro úpravy, zveřejňování

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce (zpracovávané a obhajované v garanci Katedry aplikované ekonomie) Úvod Vypracováním diplomové práce student prokazuje orientaci ve studovaném

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ OBSAH Vzory, komentáře, informace a pokyny k úpravě a náležitostem prací SOČ: 1. Vzor úpravy desek

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

Jaselská 7/9, Brno Formální úprava maturitní práce

Jaselská 7/9, Brno Formální úprava maturitní práce STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Jaselská 7/9, Brno Formální úprava maturitní práce 2013/2014 OBSAH Úvod... 3 1 Struktura empiricky zaměřené práce... 4 1.1 Vzor obsahu... 6 1.2 Vzor desky... 7 1.3 Vzor titulní

Více

Pokyny pro vypracování maturitní práce

Pokyny pro vypracování maturitní práce Pokyny pro vypracování maturitní práce Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Pro lepší orientaci je v příloze tohoto dokumentu přiložen VZOR zpracování maturitní práce. Charakteristika jednotlivých

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum.

Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum. Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum. Maturitní práce je ucelená odborná studie. Cílem je, aby student prokázal, že dokáže samostatně s použitím literatury pojednat o vybraném

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost a kvalita potravin

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost a kvalita potravin VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost

Více

2. Fáze realizace (pořadí zpracování jednotlivých částí práce se odvíjí od zvolené metodologie a zároveň domluvy s konzultantem).

2. Fáze realizace (pořadí zpracování jednotlivých částí práce se odvíjí od zvolené metodologie a zároveň domluvy s konzultantem). Základní kroky při psaní diplomových prací 1. Fáze přípravná volba tématu Výběr školitele - vybírat je vhodné dle odborného zaměření jednotlivých pracovníků ÚPV, jež naleznete na jejich osobních stránkách

Více

Pravidla pro tvorbu ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ

Pravidla pro tvorbu ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ Pravidla pro tvorbu ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ AHOL Vyšší odborná škola Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D. Ostrava, 2013 Obsah Zadání a téma absolventské práce... 4 Struktura absolventské práce... 4 Přední deska

Více