Doporučení pro zpracování bakalářské práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doporučení pro zpracování bakalářské práce"

Transkript

1 Vysoká škola regionálního rozvoje Doporučení pro zpracování bakalářské práce Bakalářskou prací (BP) student prokazuje, že je schopen řešit a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy k řešení. Bakalářská práce nemusí přinášet nové vědecké poznatky, měla by však obsahovat vlastní přínos studenta k dosavadnímu stavu zpracovávané problematiky. Student musí prokázat schopnost orientace v odborné literatuře a práce s prameny a zároveň dovednost aplikovat teoretické poznatky při řešení konkrétních úkolů. Vypracování bakalářské práce je integrální součástí studijního programu, obhajoba práce probíhá v rámci státní závěrečné zkoušky. Rozsah bakalářské práce Rozsah BP ovlivňuje vlastní téma a použité metody. Bakalářská práce má rozsah nejméně 40 normostran ve formátu A4. Přílohy se do uvedeného minimálního rozsahu nezahrnují. Postup a harmonogram tvorby práce Student postupuje při zpracovávání BP podle pokynů, doporučení a instrukcí vedoucího bakalářské práce. Nejdříve zpracuje teze práce, její strukturu a zformuluje cíle práce. Sestaví harmonogram tvorby BP. Po jejich odsouhlasení vedoucím bakalářské práce pracuje samostatně. V případě potřeby využije konzultací s vedoucím bakalářské práce. Bakalářská práce obsahuje: 1. Titulní list (obsah a struktura titulního listu jsou uvedeny v samostatné příloze ) 2. Prohlášení

2 Student vypracuje závěrečnou práci samostatně. Tuto skutečnost potvrdí čestným prohlášením, které uvede ve spodní polovině samostatného listu a vlastnoručně podepíše s udáním data. Prohlášení může mít toto znění: P r o h l a š u j i, že jsem předloženou bakalářskou práci vypracoval/a zcela samostatně a veškerou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil/a, uvádím v Seznamu použité literatury. Datum Podpis Text lze upravit. 3. Poděkování Poděkování je fakultativní, lze ho uvést pouze pokud souhlasí vedoucí práce, konzultant či jiná osoba, která poskytla studentovi významnou pomoc. Děkujte spíše jednotlivci (jednomu, dvěma), není příliš vhodné rodinné děkování nebo vyjmenování většího počtu lidí, neboť v prohlášení uvádíte, že jste práci zpracovali sami, rozsáhlý výčet lidí by toto tvrzení zpochybnil. 4. Obsah práce Obsah práce je uváděn s čísly stran, dělí se většinou do tří úrovní. Struktura obsahu je uvedena v samostatné příloze vzor. Je třeba sledovat číselnou návaznost kapitol a nadpisů, častá chyba vzniká zejména při tvorbě automatického obsahu, následného doplňování kapitol a chybnou prací se styly.

3 5. Vlastní textová a grafická část práce V úvodu student uvede cíl práce a nastíní postup možného řešení. Úvod je určen k zasazení řešené problematiky do širšího kontextu a definování struktury práce. Musí obsahovat zdůvodnění aktuálnosti zvoleného tématu, netriviální zdůvodnění výběru tématu, nastínění problému, který bude v práci řešen, charakteristiku současného stavu řešené problematiky a přehled nejvýznamnějších literárních pramenů, které jsou k zadanému tématu zpracovány, a to včetně jejich autorů. Pokud student neodkazuje na žádné dosavadní poznatky, má se za to, že celá práce a všechny definice, názory, teoretické i praktické poznatky jsou originálem, který nelze s žádnými jinými poznatky srovnávat. V každém případě musí úvod obsahovat kromě stanovení cíle práce i soubor vědeckých metod, které k dosažení cíle budou využívány, včetně zdůvodnění jejich výběru. Úvod může obsahovat i pracovní hypotézy domněnky o stavu zkoumaného tématu, které bude student v dalších kapitolách ověřovat, a které v závěru potvrdí nebo vyvrátí. Další část úvodu prezentuje strukturální členění BP se stručnou charakteristikou jednotlivých kapitol. Rozsah úvodu: 2 3 stránky. Nejdůležitější částí BP je prezentace vlastní práce a přístupů k řešení - jádro práce. Vlastní text práce by měl být členěn na teoretickou a praktickou část (členění odpadá, nevyhovuje-li to charakteru zadaného tématu BP). a) Teoretická část práce (cca. 20 stran) popis a specifikace východisek řešeného tématu, teoretické základy, analýzy, podklady pro řešení tématu výstupy musí mít přímou souvislost s následující praktickou částí. V této části je hlavní prostor pro práci s literaturou. Text je nutné průběžně prokládat vlastním hodnocením či komentářem. b) Praktická část práce (cca. 20 stran) kreativní část práce. Student aplikuje teoretické poznatky v praxi, vytváří přidanou hodnotu a formuluje dílčí závěry. I zde je žádoucí pracovat podpůrně s odbornou literaturou. Student se ve své práci vyjadřuje stručně, odborně, slohově i gramaticky správně, používá kratší, dobře srozumitelné věty; tzn. nepoužívá 1. osobu j.č.

4 Je třeba dávat pozor na pravopis, překlepy a styl jazyka. Práce musí vyváženě obsahovat analýzu zadání, popis metodického přístupu k jeho řešení, vlastní řešení, syntézu získaných poznatků a formulaci závěrů s vyznačením vlastního přínosu a možných aplikací v praxi nebo ve výzkumu. Irelevantní odbočky od tématu jsou fatální chybou. I jednotlivé kapitoly by měly mít svůj úvod i závěr přechod z kapitoly na kapitolu musí být logický a plynulý, je třeba dodržovat obsahovou strukturu práce, která v logických souvislostech směřuje k dosažení cíle práce. Kapitoly nesmí být neuspořádané nebo poskládané z několika samostatných částí bez logické návaznosti nebo souvislosti. Opisování obecně platných zákonů, vyhlášek a nařízení je nežádoucí a považuje se za závadu práce. Totéž se týká nadměrného rozsahu textu popisného charakteru. Nesmí být převzat doslovný text, aniž by nebyl uveden odkaz (zdroj)! To platí i pro parafráze. Každý uváděný údaj je třeba doplnit odkazy na literaturu, ze které je informace přebírána. Je doporučeno čerpat z původních pramenů. Možné způsoby citací jsou uvedeny v příloze č.1. Použití jiného způsobu citování je nepřípustné. Všechny citované práce a odkazy musí být uvedeny v seznamu použité literatury. Pokud student záměrně neuvedl seznam literatury a neodkazuje na žádné dosavadní poznatky, má se za to, že celá práce a všechny její výsledky jsou originálem, který nelze s žádnými jinými poznatky srovnávat. Je však třeba na tuto skutečnost upozornit hned v úvodu. Je zcela nepřípustné kopírování textu z jiných zdrojů bez uvádění citací. Citované pasáže je nutné prokládat vlastním textem nelze složit celou jednu kapitolu pouze z citací. Je žádoucí citovat i jiné než jen internetové zdroje. Zdroje uvedené v závěrečném souhrnu musí mít odraz v citacích uvnitř textu BP. Dílčí výsledky jsou uváděny přehlednou formou. Lze zařadit diskusi dosažených výsledků. Každý z nich by měl být zdůvodněn nebo alespoň vysvětlen. Může být diskutováno i více verzí interpretace.

5 Závěrem student stručně a maximálně konkrétně zhodnotí dosažené výsledky a jak byl splněn cíl práce. Nemělo by se jednat o pouhé opakování toho, co lze najít průběžně v dílčích částech textu, ale o vnitřně propojené shrnutí všeho, čeho bylo při studování a řešení dané problematiky dosaženo, co se podařilo prokázat. Student se vrací k cílům a hodnotí, jak se mu je podařilo splnit, resp. zdůvodnění, proč byly splněny pouze částečně. Pokud v úvodu práce stanoví pracovní hypotézy, poukáže na to, jak se je podařilo potvrdit či vyvrátit. Navrhne využití výsledků v teorii i praxi, příp. v rámci řešeného výzkumného úkolu. Naznačí další možnosti a postupy bádání, které se nově otevírají a jež by vedly ke zdokonalení dosažených výsledků. Rozsah závěru práce by měl být 2 3 stránky. Do vlastního textu práce je nutné vkládat svoje hodnocení popisovaných skutečností, analýzu, názory a doporučení. Např. vložíte-li SWOT analýzu, napište k ní vlastní komentář, vložíte-li tabulku, zhodnoťte slovně její obsah apod.

6 Formální úprava BP Práce musí být sepsána v elektronické podobě prostřednictvím textového editoru (procesoru), s možným použitím všech jemu příslušných editorů a jiných aplikacích BP se píše nebo tiskne po jedné (pravé) straně papíru. Při psaní (tisku) se vychází z ČSN z 1997 "Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory". Sazebním obrazcem stránky textu, do kterého se umisťují i obrázky a tabulky, je obdélník, jehož rozměry a pozice na papíru formátu A4 jsou definovány rozměry okrajů stránky. Při psaní standardního textového dokumentu se vychází z minimálního požadavku 60 znaků na řádce a 30 řádků na stránce, tj znaků na stránce (tzv. normostrana). Tomu je třeba uzpůsobit velikost písma, vzhled stránky, okraje a řádkování. Při psaní proporcionálními fonty nelze definovat stránku z hlediska počtu znaků na řádce ani na stránce vzhledem k jejich různé šířce závislé na konkrétním písmenu. Minimálnímu požadavku počtu řádek na stránce se však dá přiblížit např. při psaní doporučeným patkovým fontem Times New Roman o velikosti 12 bodů a řádkování 1,5 řádků, resp. přesně 20 bodů, nastavením horního okraje 35 mm, dolního okraje 30 mm, levého okraje 35 mm a pravého okraje 25 mm. Mezery mezi odstavci se doporučují - jedním prázdným řádkem. Nadpisy větších částí textu od předcházejícího textu oddělujeme minimálně dvěma prázdnými řádky, od následujícího textu jedním prázdným řádkem. Hlavní nadpisy kapitol bývají o velikosti písma 20 nebo 24 bodů, nadpisy podkapitol libovolných úrovní o velikosti 14 nebo 16 bodů, zpravidla bezpatkovým písmem, např. Arial. Číselně neoznačené dílčí nadpisy můžeme psát na začátek odstavce, zvýraznit a ukončit tečkou. Text pak následuje bezprostředně za nadpisem. Zvýraznění textu má být v celé BP jednotné. Stránky práce číslujeme arabsky, přílohy číslovat můžeme, doporučuje se římsky. Číslují se všechny platné stránky - první strana práce, prohlášení, poděkování a obsah se nečíslují. Číslovat začínáme od první strany textu práce od čísla, ve kterém jsou započteny i nečíslované úvodní strany (např. první očíslovanou stranou bude strana 7 = úvodní strana + prohlášení + 4 strany obsahu). Vlastní přílohy arabsky nečíslujeme,

7 tudíž poslední očíslovanou stranou práce bude Seznam příloh. Přílohy jsou řazeny v pořadí uvedeném v Seznamu příloh. Číslování od strany X provedeme tak, že na konci textu na stránce, která předchází té, kde chceme začít číslovat, vložíme konec oddílu: Vložit -> Konec -> Typy konce oddílů -> Na další stránce Zobrazit -> Záhlaví a zápatí, překlikneme kurzorem do zápatí a v liště Záhlaví a zápatí klikneme na Vložit pole STRÁNKA V liště Záhlaví a zápatí klikneme na Odkaz na předchozí (nad ohraničením zápatí zmizí nápis stejné jako minulé V liště Záhlaví a zápatí klikneme na Formát čísel stránek -> Začít od a vepíšeme číslo, od kterého chceme začít číslování (X). Na předchozí straně ze zápatí odmažeme číslo stránky, které se tam automaticky také ukázalo. Zavřeme záhlaví a zápatí -> a klikneme kamkoliv do textu na stránce. V textu obvykle sdružujeme odstavce do větších, obsahově souvisejících celků, běžně označovaných jako kapitoly, části, oddíly apod. Způsob označování částí textů stanoví norma ČSN ISO 2145 Dokumentace číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. Úvod a závěr se nedoporučuje číslovat. Pro označení kapitol a podkapitol se nejčastěji používá desetinné třídění. Na konci číselného výrazu se tečka nedělá (např ). Používají se 3 (výjimečně 4) úrovně nadpisů. Nadpisy kapitol první úrovně (Nadpis 1) se vždy píší na nový list. První odstavec každé kapitoly, či podkapitoly je zapsán stylem Normální, který není zleva odsazený. Po něm následující odstavce jsou pak zapsány vytvořeným stylem Odsazený odstavec, který je zleva odsazený. Styl Odsazený odstavec je odvozen ze stylu normální. Příklad členění a číslování kapitol je uveden v samostatné příloze BP - vzor. 6. Obrázky, grafy, tabulky Obrázky, grafy a tabulky tvoří výstupy výzkumu nebo dokumentují podmínky práce, použitý materiál, postup či výsledky. Obrázky, grafy a tabulky jsou v přiměřeném množství zařazeny buď přímo do textu, nebo jsou součástí příloh. Vkládají se do stránek v elektronickém tvaru prostřednictvím příslušných editorů. Průběžně se číslují a opatřují výstižným názvem nad grafickým prvkem a přesnou specifikací zdroje původu pod grafickým prvkem. (Např.: NAD: Graf č. 1 Vývoj

8 nezaměstnanosti v ČR v období 01-12/2010, POD: Zdroj: Věstník. V případě vlastního zpracování uvádějte jako zdroj dat: zpracováno autorem/autorkou). Seznam obrázků, grafů a tabulek bývá uveden za obsahem práce, nebo za seznamem použité literatury. Na všechna vyobrazení a tabulky musí být odkaz v textu. U tabulek a grafů je třeba dbát na vyjádření územní specifikace (např. data platná pro ČR), časové specifikace (data za období: ) a na správném označení jednotek (např. v Kč, v tis. Kč apod.)

9 7. Seznam použité literatury Způsoby strukturování bibliografických záznamů v Seznamu použité literatury jsou uvedeny v příloze č Přílohy Přílohy by měly být svázány do vlastní diplomové práce. Při velkém rozsahu mohou tvořit samostatný svazek. Přehled příloh se uvádí v obsahu a za seznamem bibliografických záznamů a student na ně upozorní v úvodu své práce (zejména pokud nejsou pevnou součástí práce). Přílohy se odlišují většinou velkými písmeny abecedy (Příloha A, Příloha B apod.). Následuje název a do závorky se uvede o jaký druh přílohy se jedná obrázek, tabulka, graf, schéma apod. 9. Záznam o bakalářské práci (samostatný list) Záznam o bakalářské práci obsahuje kromě dalších údajů název práce v českém a anglickém jazyce, stručnou anotaci a klíčová slova v jazyce českém a anglickém Název práce nemusí být zcela totožný se zadaným tématem, ale měl by vyjadřovat co nejpřesněji obsah a zaměření. V anotaci se uvede stručné shrnutí řešené problematiky, dosažené výsledky a možnosti jejich praktického využití. Uvádí se maximálně 5 10 klíčových slov, která vystihují obsah a odborné zaměření práce. Odevzdání práce Bakalářská práce se odevzdává ve dvou knihařsky svázaných exemplářích v pevných deskách, kde obě tyto verze budou mít kapsu na CD-ROM, tzv. pošetku, ve které bude bakalářská práce v elektronické verzi na nepřepisovatelném a popsaném CD - ROM médiu. Vzor textu na deskách je uveden v samostatné příloze. Jeden výtisk spolu s paměťovým mediem se uchovává v archívu VŠRR, druhý ve fondu Knihovny VŠRR. Zároveň se BP při odevzdávání vkládá do databáze VŠRR pro zveřejňování závěrečných prací. Místo, termín a způsob odevzdání je stanoven vyhláškou na úřední desce VŠRR.

10 Na CD ROM se ukládají pouze 3 soubory: 1. bakalářská práce bez příloh ve formátu.doc 2. přílohy samostatně ve formátu.doc 3. kompletní bakalářská práce i s přílohami uložená ve formátu.pdf - žádný z těchto souboru nesmí přesáhnout datovou velikost do 10 MB Název souborů je tvořen podle následujícího schématu: Příjmení_Jmeno_BP/Prilohy_Rok odevzdání.doc/pdf Např.: Novak_Jan_BP_2011.doc Novak_Jan_Prilohy_2011.doc Novak_Jan_BP_2011.pdf Kritéria hodnocení bakalářské práce obsažená v posudcích vedoucího práce a oponenta Vztah schválených tezí a výsledné práce Použité metody práce Struktura práce Splnění formálních a obsahových požadavků na bakalářské práce Relativní úplnost zpracovávané literatury ke zvolenému tématu Pochopení zpracovávané literatury Schopnost aplikovat prostudovanou literaturu Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu Logičnost struktury práce Dodržení citační normy Oprávněnost a vhodnost příloh Jazyková a stylistická úroveň práce Grafická a formální úprava Samostatný přístup ke zpracování Zhodnocení možností teoretického či praktického využití práce Zhodnocení celkové úrovně bakalářské práce, správnost a využitelnost závěrů

11 Přílohy 1. Citace a metody citování literatury v závěrečných pracích 2. Strukturování bibliografických záznamů 1 Citace a metody citování literatury v závěrečných pracích Citace je krátká forma bibliografického záznamu umístěná buď v závorkách uvnitř textu citujícího dokumentu nebo připojená jako poznámka na straně textu pod čarou, na konci textu kapitoly nebo na konci celého textu dokumentu. Dle normy ISO existují 3 základní metody citování: 1.1 Citování pomocí prvního údaje záznamu a data vydání, tzv. Harvardský systém 1 (často uplatňovaná metoda, doporučovaná pro zpracovávání závěrečných prací) V textu citujícího dokumentu se do kulaté závorky uvede první údaj (příjmení autora nebo první slova jména korporace nebo první slova názvu dokumentu, nemá-li dokument autora). Jména i názvy se v závorce píší malými písmeny (1). Pokud se první údaj v textu již vyskytuje, v závorce se uvádí jen rok vydání citovaného dokumentu (2). Výjimku tvoří situace, kdy je jméno cizí autorky v textu počeštěno, v závorce se pak musí uvést příjmení v originálním tvaru (3). V závorce se v případě potřeby může uvést i strana k přesnějšímu označení umístění citátu nebo parafrázované myšlenky. Závorka může být umístěna na jakémkoliv místě ve větě, je-li na konci věty, pak vždy před tečkou. Pozn.: Místo kulatých závorek lze výjimečně použít i hranatých, a to především v případě, kdy autor textu často používá kulatých závorek pro doplňující informace. U dokumentů s více autory (3 a více) lze v citaci v textu uvádět příjmení pouze prvního autora a připojit výraz et al. nebo aj. (4). 1 Příklady jsou doslovně převzaty nebo upraveny podle Bratková, 2008.

12 Mají-li dva nebo více dokumentů stejný první údaj i rok vydání, lze je rozlišit pomocí malých písmen za rokem vydání bez mezery (2006a, 2006b, 2006c, ) (5). Stejným způsobem je třeba rok vydání s písmenem uvést v seznamu bibliografických záznamů. Příklady: (1) Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven (Rowlands, 1999, s. 195). (2) Greenberg (1998, s. 106) označil termín digitální knihovna za oxymóron. (3) Problematikou digitálních knihoven se podrobně zabývala i Ch. Bergmanová (Bergman, 2003). (4) Autoři slovníku sociologických pojmů (Brumer et al., 2008, s. 365) definují tento výraz následovně:. (5) Autorka analyzuje komplex otázek týkajících se funkcí knihoven v minulosti a současnosti (Bergman, 2003a, s ). Blíže také zkoumá knihovny z hlediska současných funkcí (Bergman, 2003b). V případě použití tzv. Harvardského systému se bibliografické záznamy v závěrečném seznamu na konci dokumentu zásadně nečíslují a jsou uspořádány abecedně podle prvního údaje a na druhé úrovni podle roku vydání (6). Příklad: (6) BORGMAN, Ch. 2003a. From Gutenberg to the global information infrastructure. Cambridge (Mass) : The MIT Press, 2003, 324 s. ISBN BORGMAN, Ch. 2003b. The invisible library. Library trends. May 2003, vol. 51, issue 4, s ISSN ROWLANDS, I.; BAWDEN, D Digital libraries. Libri. 1999, vol. 49, no. 4, s ISSN

13 1.2 Citování pomocí průběžných poznámek (často uplatňovaná metoda, poměrně komplikovaná) Za každým citovaným nebo poznámkovaným místem v textu se zapisuje číslice (v horním indexu nebo v kulaté závorce na řádce), která se vztahuje k číselně řazeným poznámkám uspořádaným podle pořadí jejich výskytu v textu. Pokud je jedna publikace citována vícekrát, přiděluje každé další citaci příslušné nové číslo v poznámkách. Není však nutné, aby citace obsahovala všechny údaje lze uvést odkaz na číslo dřívější (poprvé uvedené) citace daného dokumentu, ale s jiným vymezením stránek. První citace určitého dokumentu má obsahovat potřebný počet údajů k zajištění vazby mezi místem, na kterém se v textu cituje, a příslušným záznamem v seznamu bibliografických záznamů. Požadováno je alespoň jméno autora (autorů) a název dokumentu doplněný přesným vymezením stránek. Pokud uvedené minimum nepostačuje k identifikaci dokumentu (více stejných autorů, názvů apod.), doplňují se údaje další. Údaje se oddělují pomocí čárek (7). Příklad: (7)Text s číselnými odkazy: Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven 25. Někteří 26;27 označili termín digitální knihovna za oxymorón 28. Problematikou digitálních knihoven se podrobně ve své monografii z roku zabývala Ch. Borgmanová 30. Citace v rámci číselně řazených poznámek (pod čarou na stránce textu, na konci kapitoly, na konci dokumentu): 25. ROWLANDS, I., Digital libraries, s GREENBERG, D., Camel drivers and gatecrashers, s LYNCH, C., Where do w ego from here? 28. Termín oxymóron (protimluv) znamená v lingvistice spojení slov, jejichž význam se navzájem slučuje (například živá mrtvola, svítání na západě aj.). 29. BORGMAN, Ch., From Gutenberg to the global information infrastructure. 30. Ch. Bergmanová je profesorkou informační vědy na Kalifornské univerzitě v USA. Seznam bibliografických záznamů je uspořádán abecedně na konci publikace, záznamy se nečíslují:

14 BORGMAN, Ch. From Gutenberg to the global information infrastructure. Cambridge (Mass) : The MIT Press, 2003, 324 s. ISBN ROWLANDS, I.; BAWDEN, D Digital libraries. Libri. 1999, vol. 49, no. 4, s ISSN Často citované dokumenty lze u první citace označit nějakým zkráceným výrazem, který je identifikuje a který je pak použit v dalších citacích (8). Příklad: (8) JUNGMANN, J. Josefa Jungmanna Historie literatury české, aneb soustavný přehled spisů českých s krátkou historií národu, osvícení a jazyka. 2. vyd. Praha : České museum, 1849, s. 120 (dále citováno jako Historie literatury české). 69. Historie literatury české, s Není-li na konci dokumentu uveden seznam bibliografických záznamů, je třeba uvádět citace v rámci číselně řazených poznámek pod čarou, na konci kapitoly na konci dokumentu uvádět se všemi údaji povinnými pro identifikování dokumentu (9). Příklad: (9) 29. BORGMAN, Ch. From Gutenberg to the global information infrastructure. Cambridge (Mass) : The MIT Press, 2003, 324 s. ISBN ROWLANDS, I.; BAWDEN, D Digital libraries. Libri. 1999, vol. 49, no. 4, s ISSN BORGMAN, cit. 29, s. 208.

15 1.3 Citování pomocí číselných odkazů (méně uplatňovaná metoda, pro závěrečné práce příliš se nedoporučuje) Citace dokumentů se uvádějí v rámci textu v kulatých, popř. hranatých závorkách pomocí číselných odkazů (číslo reprezentuje bibliografický záznam dokumentu jako celku) zapisovaných v řádce. Citace dokumentů jsou uváděny v pořadí, v němž byly poprvé uvedeny, celkový seznam bibliografických záznamů proto není uspořádán abecedně podle prvních údajů bibliografických záznamů. Znamená to, že po sobě následujícím citacím určitého dokumentu je přiděleno stejné číslo jako citaci první. Pokud je citována určitá věta či odstavec, lze za číslo v kulaté závorce uvést příslušnou stranu nebo rozsah stran (10). Příklad: (10) Text s citacemi: Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven (9, s. 195). Někteří označili termín digitální knihovna za oxymóron (20, s. 106; 12). Problematikou digitálních knihoven se podrobně ve své monografii zabývala Ch. Bergmanová (5). Seznam bibliografických záznamů na konci publikace, uspořádaný podle čísel citací: 5. BORGMAN, Ch. From Gutenberg to the global information infrastructure. Cambridge (Mass) : The MIT Press, 2003, 324 s. ISBN ROWLANDS, I.; BAWDEN, D Digital libraries. Libri. 1999, vol. 49, no. 4, s ISSN

16 2 Strukturování bibliografických záznamů 2.1 Bibliografické záznamy tradičních tištěných dokumentů Tištěné monografie Příklady: PEŠKOVÁ, Jaroslava. Role vědomí v dějinách a jiné eseje. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1988, 140 s. Knižnice dějin současnosti, sv. 5. Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík. ISBN POKORNÝ, Jaroslav; SNÁŠEL, Václav; KOPECKÝ, Michal. Dokumentografické informační systémy. 2. přeprac. vydání. Praha : Karolinum, s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN Pokud je publikace uvedena též na internetu: POKORNÝ, Jaroslav; SNÁŠEL, Václav; KOPECKÝ, Michal. Dokumentografické informační systémy. 2. přeprac. vydání. Praha : Karolinum, s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. Dostupný také z WWW: <http://www.pedf.cuni..cz/dok/ info.pdf>. ISBN Název publikace je uveden kurzívou. Příjmení se zapisuje vždy s velkými písmeny, křestní jméno může být zapsáno i jen pomocí iniciály. Jména více autorů se oddělují středníkem (starší norma používala čárku). Má-li publikace více než tři autory, lze v primární odpovědnosti uvést jen jméno prvního z nich, popř. i druhého a třetího a připojit latinskou zkratku et al. nebo českou zkratku aj : POLDAUF, Ivan aj. Anglicko-český a Česko-anglický slovník. 9. zcela přeprac. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s. ISBN U publikací s neznámou odpovědností se prvním údajem záznamu stává její hlavní název. Příklad záznamu vícesvazkové publikace bez primární odpovědnosti: Lesnický naučný slovník. Praha : Agrospoj, sv. ISBN (1. sv.). ISBN (2. sv.).

17 2.1.2 Kapitola v tištěné monografii, sborníku Základní struktura bibliografického záznamu Primární odpovědnost k příspěvku. Název : podnázev příspěvku. In Primární odpovědnost ke zdrojovému dokumentu. Název : podnázev zdrojového dokumentu. Vydání. Místo vydání : Nakladatel, Rok vydání, Lokace ve zdrojovém dokumentu. Dostupnost. Standardní číslo. JONES, Ken. Knowledge as power. In HOUTON, V. a RICHARDSON, K. (ed.). Reccurent education. London : Ward Lock Educational, 1974, s Dostupná také na WWW: <http://www.oxford.gb/jones/dok/info.pdf>. ISBN Články v časopisech, novinách Základní struktura bibliografického záznamu Primární odpovědnost k článku. Název : podnázev článku. Podřízená odpovědnost k článku. Název : podnázev zdrojového dokumentu. Vydání. Rok vydání, Svazek/Ročník, Číslo, Rozsah stran. Dostupnost. Standardní číslo. KRSKOVÁ, L.; HILSKÁ, I.; KOPECKÁ, P. aj. Molekulární diagnostika maligních lymfomů řady B : stručný přehled problematiky s vlastními výsledky. Časopis lékařů českých. 2004, roč. 143, č. 3, s ISSN Názvy zdrojových dokumentů (časopisů, novin) se zapisují kurzivou. Názvu nepředchází žádné návěstí typu In (jako u příspěvků do monografií či sborníků). 2.2 Bibliografické záznamy elektronických dokumentů Elektronické monografie Základní struktura bibliografického záznamu Primární odpovědnost [Druh nosiče]. Podřízená odpovědnost. Vydání a/nebo Verze. Místo vydání : Nakladatel/Vydavatel, Datum vydání, Datum aktualizace/revize [Datum citování u online dokumentů]. Edice. Poznámky. Dostupnost a přístup. Standardní číslo. LAGOZE, C. aj. (ed.) The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting [online]. Protocol Version 2.0 of , Dokument version T20:42:00Z [cit ]. Dostupný z WWW: openarchivesprotocol.html>.

18 2.2.2 Příspěvky do elektronických monografií, sborníků Základní struktura bibliografického záznamu Primární odpovědnost k příspěvku. Název : podnázev příspěvku. In Primární odpovědnost ke zdrojovému dokumentu. Název : podnázev zdrojového dokumentu [Druh nosiče]. Podřízená odpovědnost ke zdrojovému dokumentu. Vydání a/nebo Verze. Místo vydání : Nakladatel/Vydavatel, Datum vydání, Datum aktualizace/revize [Datum citování u online dokumentů]. Číslování v rámci zdrojového dokumentu. Lokace v rámci zdrojového dokumentu. Poznámky. Dostupnost a přístup. Standardní číslo. DUDEK, Petr. Řízení zpravodajského systému ve skupině Unipetrol. In INSOURCE 2008 : konference o profesionálníh informačních zdrojích, Praha února 2008 : sborník příspěvků konference [online]. Praha : Albertina icome Praha, 2008 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.insource.cz/pedf.2008/dudek-petr2.pdf> Články v elektronických časopisech a novinách Základní struktura bibliografického záznamu Primární odpovědnost k článku. Název : podnázev článku. Název : podnázev zdrojového dokumentu [Druh nosiče]. Vydání. Datum vydání zdrojového dokumentu, Svazek/Ročník, Číslo, Datum aktualizace/revize [Datum citování u online dokumentů], Lokace v rámci zdrojového dokumentu. Poznámky. Dostupnost a přístup. Standardní číslo. SRNEC, Martin; ONČÁK, Milan; ZAHRADNÍK, Rudolf. Rozencova reakce : Mechanismus oxidace organických molekul kyselinou fluorovou. Chemické listy [online]. 2008, roč. 102, č. 12 [cit ], s Dostupný z WWW: <http://www.chemickelisty.cz/docs/full/2008/pdf>. ISSN

19 2.3 Bibliografické záznamy dalších typů dokumentů, např. tzv. šedá literatura Vysokoškolské kvalifikační práce VALA, Ladislav. Projektový management velké dopravní stavby. Praha, Diplomová práce (Ing.). České vysoké učení technické, Fakulta dopravní, Ústav ekonomiky a managementu dopravy, MARKOVÁ, Jana. Modelování trhu vysokoškolských vzdělávacích služeb. Praha, s. Disertační práce (Ph.D.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií. Dostupný také z WWW: <http://ies.fsv.cuni.cz/work/index/show/id/406/lang/cs> Legislativní dokumenty Záznam zákona ČR a jeho novely zveřejněné v tištěné Sbírce zákonů: Česko. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zkonů (zákon o vysokých školách). In Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39, s Dostupný také z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1998/sb pdf>. ISSN V pozici primární odpovědnosti je v záznamu uvedeno jméno země ve smyslu působnosti zákona: Československo. Zákon č. 172 ze dne 14. května 1990 o vysokých školách. In Sbírka zákonů České a Slovenské federativní republiky. 1990, částka 30, s Dostupný také z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1990/sb pdf>. ISSN V záznamu je za jménem země po tečce a mezeře uvedeno jméno orgánu státní správy, který usnesení, nařízení apod. schválil: Česko. Ministerstvo životního prostředí. Vyhláška č. 696 ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí a skleníkových plynů. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2004, částka 235, s Dostupný také z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2004/sb pdf>. ISSN

20 Použitá literatura a standardy ČSN ISO 690: Dokumentace Bibliografické citace Obsah, forma a struktura. 2. vyd. Praha : Český normalizační institut, s. Třídící znak ČSN ISO 690-2: Informace a dokumentace Bibliografické citace Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. 1. vyd. Praha : Český normalizační institut, s. Třídící znak BRATKOVÁ, Eva (zprac.). Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO : Metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze 2.0, aktualiz. a rozšíř. Praha : Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol České republiky, [cit ]. 60 s. (PDF). Dostupný z WWW: <http://www.evskp.cz/sd/4c.pdf>. Nová verze ISO 690 platná od 1. dubna 2010 (příklady citací jsou v textu jsou uvedeny podle staré normy): ISO 690: Information and documentation Guidelines for bibliographic references and citations to information resources. Geneva: ISO, ČSN ISO 690: Informace a dokumentace Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Třídící znak BIERNÁTOVÁ, Olga, SKŮPA, Jan. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 ( ) platné od 1. dubna Zlín; Brno: Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna, 2011 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.citace.com>.

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Standard ročníkové práce

Standard ročníkové práce Standard ročníkové práce Formální úprava, pokyny k technickému zpracování odborné předměty Spedice, doprava vyučovací předměty a přeprava, Logistika, Firemní logistika, Dopravní zeměpis, Zbožíznalství,

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ operační program Rozvoj lidských zdrojů, priorita 3.3. Rozvoj celoživotního vzdělávání, opatření 3.3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE Přední strana obalu (fólie) Přední strana desek absolventské práce Titulní strana Abstrakt, resumé 5 až 7 vět, které charakterizují AP, metody, cíle, strukturu ap., není v ich

Více

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Věcné a formální uspořádání maturitní práce 1. Věcná stránka práce Maturitní práce by měla mít následující strukturu: Titulní strana (viz následující strana)

Více

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015 45 45 3 5 50 (VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE Téma 25 Studijní obor: Předmět: Třída: Cestovní ruch 65-42-M/02 Technika služeb a průvodcovství 4. CR Školní rok: 2014/2015 Jméno: Příjmení:

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

Pokyny k vypracování

Pokyny k vypracování Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Pokyny k vypracování dlouhodobé práce - praktické maturitní práce Základní pravidla psaní odborné práce

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Maturitní práce PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Předmět: Např. Český jazyk a literatura Datum a rok odevzdání: xx. x. 2016 Jméno a příjmení: Jan NOVÁK Ročník:

Více

Pravidla vypracování maturitní práce

Pravidla vypracování maturitní práce Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, 664 61 Rajhrad Pravidla vypracování maturitní práce (dále jen Práce ) pro školní rok 2016-2017 Pro obor: Zahradnictví 41-44-L/51

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V bakalářské práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným bakalářským studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního

Více

Formální uspořádání diplomové práce

Formální uspořádání diplomové práce Příloha č. 4 směrnice rektorky SR 04/2015 (v. 1.0) V tomto dokumentu jsou pro vysvětlení použity komentáře. Pokud se Vám nezobrazí, zvolte v MS Wordu 2007 na kartě Revize v sekci Sledování zvolte styl

Více

BIBLIOGRAFICKÉ CITACE. Inovační kurz pro knihovníky, Havířov 14. dubna 2010

BIBLIOGRAFICKÉ CITACE. Inovační kurz pro knihovníky, Havířov 14. dubna 2010 BIBLIOGRAFICKÉ CITACE Inovační kurz pro knihovníky, Havířov 14. dubna 2010 BIBLIOGRAFICKÉ CITACE Norma ISO 690:1987 a ISO 690-2:1997 krátká forma bibliografického záznamu k čemu slouží? identifikace dokumentu

Více

Pokyn k vypracování absolventské práce

Pokyn k vypracování absolventské práce Pokyn k vypracování absolventské práce 1 Cíle absolventské práce Absolventská práce je vyvrcholením vyššího odborného studia. Student v ní prokazuje celkovou odbornou úroveň i připravenost pro vlastní

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce - 1 - Formální požadavky na zpracování bakalářské práce Minimální rozsah 40 stran Řádkování Řádkování 1,5 Písmo Velikost 12, Times New Roman Okraje Horní okraj stránky 25 mm, dolní okraj stránky 25 mm,

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových)

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Oborový standard Katedry technické a informační výchovy K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Metodika

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1. Přední strana obalu podle uvedeného vzoru (týká se jen absolventské práce) 2. Titulní list podle uvedeného vzoru 3. Abstrakt 4. Prohlášení - dle vzoru 5. Obsah

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Pokyny pro zpracování bakalářských prací

Pokyny pro zpracování bakalářských prací Grafická a multimediální laboratoř Vysoká škola ekonomická v Praze 2014 Pokyny pro zpracování bakalářských prací Obsah Struktura bakalářské práce... 2 Vstupní část práce... 2 Hlavní textová část práce...

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. SNP 170, 500 03 Hradec Králové, tel.: 495 541 548, e-mail:

Více

Název práce [velikost písma 20b]

Název práce [velikost písma 20b] [Vše kromě názvu práce v češtině; název práce v jazyce práce] JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ [velikost písma 16b] Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor [velikost písma 14b]

Více

Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra germanistiky. Doporučení pro zpracování bakalářské práce

Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra germanistiky. Doporučení pro zpracování bakalářské práce Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra germanistiky Doporučení pro zpracování bakalářské práce Bakalářskou prací (BP) student prokazuje, že je schopen písemně prezentovat zpracování zadaného tématu.

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP

Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP FZV-MPD-2/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP Obsah: Tímto metodickým pokynem se vymezuje

Více

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Bakalářská práce se odevzdává v tištěné formě (jeden výtisk) a elektronické formě. Listinná a elektronická

Více

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářské práce Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o. IČ: 251 57 426, DIČ: CZ25157426 České Budějovice zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. značka C 6573 MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování maturitní práce Základní kritéria Název maturitní práce musí vystihovat obsah práce. V maturitní práci se věnujte jen zvolenému tématu. Maturitní

Více

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Datum a rok vytvoření: 4. 9. 2010 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 1. Obecné požadavky na obsah a jazykovou

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Pokyn k vypracování absolventské práce

Pokyn k vypracování absolventské práce Pokyn k vypracování absolventské práce 1 Cíle absolventské práce Absolventská práce je vyvrcholením vyššího odborného studia. Student v ní prokazuje celkovou odbornou úroveň i připravenost pro vlastní

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018

Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018 Při vypracování práce se řiďte následujícími

Více

Pokyny k vypracování bakalářské práce

Pokyny k vypracování bakalářské práce 1 Formální úprava bakalářské práce 1.1 Vazba a desky Bakalářská práce (BP) na katedře technologie staveb se předkládá svázaná v pevných deskách tmavě modré barvy. Přední strana desek obsahuje nahoře hlavičku

Více

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Autoři odevzdají AP ve stanoveném počtu výtisků a na předepsaném elektronickém nosiči ve stanovené lhůtě před obhajobou. Vedoucím oddělení či pověřená

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Adresa:Merhautova 15, Brno Telefon: 545 576 263 e-mail: skola@szsmerh.cz PSČ: 613 00 Fax: 545 425 850 WWW: http://www.szsmerh.cz

Více

Náležitosti a úprava diplomové nebo bakalářské práce

Náležitosti a úprava diplomové nebo bakalářské práce Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici Náležitosti a úprava diplomové nebo bakalářské práce 1. Vnější úprava Diplomová (bc.) práce je vázaná pevnou knihařskou vazbou

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce Závěrečná maturitní práce je autorské dílo žáků maturitních ročníků vymezené ve školském zákoně č. 56/2004 Sb., formálně a procesně vymezené ve vyhlášce MŠMT

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Základy úspěchu Nastudování Pokynů a pravidel pro psaní maturitní práce Dodržení tématu Dodržení rozsahu Samostatná práce Dodržení

Více

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Jméno a příjmení: Téma: Cíl: Název maturitní práce: Studijní obor: Zahraniční gastronomie Na základě dostupné literatury a zdrojů vypracovat ucelený přehled o zahraniční gastronomii

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF]

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF] [Vzor: Titulní strana závěrečné práce] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika [Znak MFF UK dle Symboly a kresby

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Pokyny pro zpracování závěrečné práce

Pokyny pro zpracování závěrečné práce Pokyny pro zpracování závěrečné práce SOUTĚŢE VODA A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V rámci projektu MOST - TECH CZ.1.07/1.1.07/02.0100 Motivace studentů ke studiu technických oborů OSTRAVA

Více

Seminář k bakalářské práci Seminář k diplomové práci

Seminář k bakalářské práci Seminář k diplomové práci 030 524 - Seminář k bakalářské práci garant předmětu: Ing. Petr Bebčák, Ph.D. 030 011 - Seminář k diplomové práci garant předmětu: prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Ing. Ladislav Jánošík VŠB - Technická univerzita

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ Integrovaná střední škola Nová Paka Pokyny pro zpracování ročníkové práce pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ ¹ Platné od školního roku 2015/16 1 Organizační pokyny Žáci 3. ročníku v průběhu měsíce

Více

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká Citace v odborném textu Jitka Kominácká Úvod Uvádí se pouze přímé citace Neuvádí se nepřímé citace (pravidla českého pravopisu, učebnice matematiky, slovník cizích slov, ) - nepřímé citace jsou ty, do

Více

Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2. Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku ve školním roce 2016/17

Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2. Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku ve školním roce 2016/17 Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2 Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku ve školním roce 2016/17 Závěrečná práce ověřuje naplnění cílů základního vzdělávání stanovených Rámcovým

Více

METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010

METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010 METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010 Citační záznam slouží k jednoznačné identifikaci zdroje, tedy např. knihy, časopisu

Více

GYM ÁZIUM A OBCHOD Í AKADEMIE MARIÁ SKÉ LÁZ Ě přesný název.semi ÁŘ 2007/2008 ázev seminární práce 25.4. 2008 Jméno a příjmení termín dokončení a odevzdání seminární práce třída Poděkování Zmínění toho,

Více

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 norma uvádí prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. a patentových dokumentů

Více

Střední zdravotnická škola Beroun

Střední zdravotnická škola Beroun Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování seminární práce Předmět: Odborná praxe Obor: Sociální činnost Školní rok: 2014/2015 Vypracoval/a: Třída: Téma: I. Základní kritéria 1. Termíny seznámení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Šablona potisku na vrchní straně knihařské vázby desek ZP Stránka není součástí textového souboru závěrečné práce ve formátu MS Word! VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Jméno a příjmení Český název

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Psaní bakalářské práce

Psaní bakalářské práce Formulace odborného textu Psaní bakalářské práce Nikdo, kdo ze sebe vydal maximum, toho nelitoval. George Halas Před psaním Co chcete sdělit neflákali jsme se a máme skvělé výsledky Komu to chcete sdělit

Více

Pokyny k závěrečné maturitní práci

Pokyny k závěrečné maturitní práci 1 Rozsah práce Pokyny k závěrečné maturitní práci Minimální rozsah práce je 15 stran textu (strany se počítají od titulní strany po poslední stranu závěru! Seznamy a přílohy se do počtu nezahrnují!) +

Více

Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Základní pojmy

Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Základní pojmy 10. Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, ze dne 14. října 2016 kterým se upravuje formální úprava vysokoškolských kvalifikačních prací zpracovávaných na Policejní akademii České republiky

Více

BAKALÁŘSKÁ/DIPLOMOVÁ PRÁCE

BAKALÁŘSKÁ/DIPLOMOVÁ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Katedra Bakalářské prezenční/kombinované studium nebo Navazující magisterské studium prezenční/kombinované Jméno a příjmení studenta Název bakalářské/diplomové práce

Více

SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI, KTERÉ BY MĚL ŽÁK ZÁVĚREČNOU PRACÍ PROKÁZAT

SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI, KTERÉ BY MĚL ŽÁK ZÁVĚREČNOU PRACÍ PROKÁZAT ROČNÍKOVÉ PRÁCE ROČNÍKOVÉ PRÁCE JSOU PROJEKTEM NAŠÍ ŠKOLY, KTERÝ JE URČEN PRO ŽÁKY 9. TŘÍD. HLAVNÍM CÍLEM JE NAUČIT SE VYUŽÍVAT ZÍSKANÉ POZNATKY V PRAXI A VHODNĚ DOPLNIT UČIVO ZÁKLADNÍ ŠKOLY. KAŽDÝ ŽÁK

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Strana: 1/11 Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Ředitel, v souladu se Studijním a zkušebním řádem stanovuje: Část I.: Společná

Více

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 4/2014. o bakalářských pracích

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 4/2014. o bakalářských pracích FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Brno 7. ledna 2014 č.j.: 258/2014-391 Vyhláška děkana č. 4/2014 o bakalářských pracích Článek 1 Postup zadávání bakalářských

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

B. Formální úprava textu bakalářské a diplomové práce

B. Formální úprava textu bakalářské a diplomové práce Náležitosti odborného textu (Doporučení pro psaní seminární, diplomové a bakalářské práce) Pavlína Haltofová, 2008 A. Úvod Se studiem na vysoké škole je spojeno psaní nejrůznějších odborných seminárních

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 5/2014. o diplomových pracích

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 5/2014. o diplomových pracích FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Brno 7. ledna 2014 č.j.: 259/2014-391 Vyhláška děkana č. 5/2014 o diplomových pracích Článek 1 Postup zadávání diplomových

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Jonáš Bujok Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jonáš Bujok Nástroj pro převod PDF na

Více

Problematika zaměstnanosti

Problematika zaměstnanosti Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Problematika zaměstnanosti (seminární práce ze Základů společenských věd) Zpracovala: Alena Nováková Třída: 8.A Břeclav,

Více