Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži. Zhodnocení minimálního preventivního programu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži. Zhodnocení minimálního preventivního programu 2013-2014"

Transkript

1 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži Zhodnocení minimálního preventivního programu Kroměříž září 2014

2 Zhodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2013/2014 Školské zařízení: Adresa: Telefon: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži 1. máje 221, Kroměříž Ředitel: PhDr. Jaromír Beran Zástupce ředitele: PhDr. Marie Račanská, Mgr. Iva Kopčilová Výchovný poradce: Mgr. Halka Prášilová, Ph.D. Psychologické poradenství: Mgr. Halka Prášilová, Ph.D. Konzultační hodiny: pondělí (kabinet, přízemí) Tel , klapka 122 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Vítková Tel , klapka Konzultační hodiny: úterý (kabinet, 1.patro) Termín a forma seznámení žáků s ŠPS, programem proti šikanování, metodickým pokynem v oblasti návykových látek: 1. týden v říjnu třídní učitelé v třídnických hodinách na základě materiálů vypracovaných metodikem Termín a forma seznámení rodičů s ŠPS, programem proti šikanování, metodickým pokynem v oblasti omamných látek: 8. listopadu třídní učitelé na Dni rodičů na základě materiálů vypracovaných metodikem 2

3 VOŠPS a SPgŠ Kroměříž Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži je nadregionálním školským zařízením. Specifika školy vzhledem k prevenci rizikových projevů chování jsou spatřována ve: - věkovém složení studentů školy (poměrně velký věkový rozptyl 15-23let díky zastoupení vyššího a středního školství v jedné budově), - rozdělení třídních kolektivů na dojíždějící studenty a ubytované na domovech mládeže (studenti pochází z různých oblastí Moravy, značná část z nich je tedy ubytovaná na DM Na Lindovce nebo DM Arcibiskupského gymnázia, z toho vyplývá nutnost úzké spolupráce s domovy mládeže), - složení z hlediska pohlaví (mezi studenty jednoznačně převažují dívky, což s sebou přináší typicky dívčí problémové jevy (poruchy příjmu potravy, počáteční projevy dívčí formy šikany, úniky do nemoci jako způsob řešení problémů ) Další specifikum přináší větší vytíženost a odlišná volnočasová náplň A tříd střední školy, jejichž studentky většinou navštěvují Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž. Sbor zkouší dvakrát týdně v odpoledních hodinách, dle potřeby se konají pěvecká soustředění. Sbor absolvuje několik celovečerních koncertů za rok, účastní se sborových přehlídek, což na jedné straně posiluje vazbu ke škole, vytváří prostor pro společné zážitky, na druhé straně může vést k nezdravé rivalitě mezi studentkami kvůli výběru na tyto akce a k rivalitě mezi A a B třídami. Obraz školy dotváří její úzká provázanost se zařízeními praxe spolupráce je navázána s mateřskými školami, školními družinami, zařízeními pro volný čas, domovy pro osoby se zdravotním postižením, speciálně pedagogickými školskými zařízeními či domovy pro seniory v Kroměříži. Dále též s K-centrem v Kroměříži, zařízením Klokánek, SVP Kroměříž, klubem UNESCO, Knihovnou Kroměřížska V rámci praxe dochází k rozvoji sociálních dovedností studentů, celkovému osobnostnímu a profesnímu růstu žáků. Mnozí na pracovištích praxe působí nad rámec povinné školní praxe v roli asistentů, dobrovolníků či se zapojují do vedení volnočasových aktivit, připravují doplňkový program pro klienty zařízení (Program 5P, spolupráce s dětským domovem, s DZP Barborka ). Škola kromě všeobecných vzdělávacích předmětů nabízí také velké vyžití v oblastech uměleckých: výtvarná výchova, keramická dílna, výtvarné ateliéry, hudební výchova, pěvecký sbor, hra na hudební nástroj, studentská kapela, osobnostní a dramatická výchova, tělesná výchova, pohybová výchova, což otevírá prostor pro přípravu a konání výtvarných happeningů, loutkových pohádkových představení, vystoupení studentské kapely Výsledkem propojení zájmů o pedagogickou práci s tvořivostí v oblasti výtvarné, hudební, dramatické jsou vánoční besídky s divadelním představením, muzikálové pohádky, pohádkový den, výchovné koncerty, netradiční sportování připravované studentkami školy pro jednotlivá zařízení praxe Závěr školního roku patří netradiční formě vyučování projektovým dnům. Všechny tyto akce oživují dění během školního roku a posilují vazbu studentů ke škole. Více viz. jednotlivé přílohy. Škola byla v loňském školním roce zapojena do několika projektů: a) projekt Mobility Leonardo da Vinci stáže ve Velké Británii pro studenty VOŠ b) projekt TERA spolupráce s UP Olomouc vzdělávací kurzy pro studenty VOŠ a pedagogy, odborné stáže pedagogů v zahraničí 3

4 c) výzva EU Peníze středním školám, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Škola se stále více otevírá veřejnosti a rozšiřuje poskytované vzdělávací služby i do oblasti celoživotního vzdělávání. Nabízí kurzy jak pro širokou veřejnost, tak vzdělávací programy vytvořené na zakázku, realizuje semináře pro pedagogické pracovníky v rámci DVPP, či kvalifikační studia pedagogiky ve spolupráci s Krajskou pedagogickopsychologickou poradnou a Zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Zhodnocení Minimálního preventivního programu 2013/2014: Ve školním roce 2013/2014 se pokračovalo v nastolené dlouhodobé koncepci v oblasti prevence rizikových projevů chování, konkrétně v práci na zlepšení sociálního klimatu školy a jednotlivých tříd. Byly stanoveny následující cíle MPP: pokračovat v práci s třídními kolektivy, posílit roli třídních učitelů, zajistit vzdělávací seminář pro pedagogy školy, zejména třídní učitele, z oblasti práce se třídou, problematickými žáky, s rodiči, připravit teambuildingové akce pro pedagogický sbor, podpořit soudržnost pedagogů, provést identifikaci rizikových oblastí u našich žáků jako východisko pro přípravu preventivních vzdělávacích a prožitkových akcí. Škola zakoupila od České asociace školních metodiků prevence online test k identifikaci rizikových oblastí a test klima třídy, prostřednictvím kterých bylo provedeno mapování problémových oblastí na střední škole ( ročník) jako podklad pro plánování preventivních aktivit pro školní rok 2014/2015. Výsledky v anonymní podobě jsou k dispozici vedení školy, třídním učitelům a týmu prevence. Pokračovalo se v práci s třídními kolektivy ve spolupráci s Mgr. Irenou Grodovou z KPPP a ZDVPP Zlín, pobočka Kroměříž (září, říjen 2013 dokončení sociometrie z předchozího školního roku a konzultace se třídami 4A, 3A, 3B, 2A, 2B, únor a březen 2014 následná práce s kolektivem třídy 2B). Podařilo se připravit teambuildingovou akci pro pedagogický sbor Lednice 2014 (viz. Příloha). Z výše uvedených cílů se bohužel z finančních důvodů neuskutečnilo plánované další vzdělávání pedagogů v oblasti práce se třídou, problematickými žáky, rodiči. Nicméně v období říjen březen 2015 proběhnou na škole semináře pro učitele z oblasti komunikace, řešení konfliktních situací a práce s rizikovými žáky, jež budou hrazeny z projektu TERA, do kterého je naše škola zapojena a z jehož finančních prostředků byly doposud realizovány jen workshopy pro studenty VOŠ a SŠ na téma muzikoterapie a dramaterapie. V rámci téhož projektu jsou připravovány 3x týdenní odborné stáže pedagogů na evropské univerzity s cílem sdílení zkušení v oboru sociální pedagogika a inovace tohoto studia na VOŠPS a SPgŠ KM. V rámci DVPP se účastnila metodička prevence Krajské konference k primární prevenci rizikového chování (říjen 2013 Kroměříž), absolvovala 40h kurz Kariérní portfólio (červenec 2013 Rožnov pod Radhoštěm) a 20h Pedagogicko-psycho-sociální výcvik (srpen 2013, Rožnov pod Radhoštěm). Z výše stanovených cílů se všechny podařilo naplnit, až na DVPP v oblasti práce se třídou, problematickými žáky, komunikaci s rodiči. Vzhledem k připraveným seminářům v rámci projektu TERA pro školní rok 2014/2015 lze předpokládat splnění tohoto cíle v novém 4

5 školním roce. Uvědomujeme si potřebu práce s pedagogickým sborem jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti teambuildingové. S minimálním preventivním programem byli seznámeni pedagogové školy na provozní poradě, jednotlivé třídy prostřednictvím třídních učitelů první týden v říjnu a rodiče na Dni rodičů, který se konal Mezi vzdělávací aktivity pro studenty v rámci primární prevence byly opět zařazeny programy Sdružení-D Olomouc: Anna a Kelly a Šíp času, oba zacílené na prevenci rasismu, založené na prožitkovém učení. Programy se pokaždé setkávají s pozitivním ohlasem u studentů. Tématiky rasismus a holocaustu se dotkli i studenti VOŠ - jednak ve výukovém bloku Problematika etnických a menšinových skupin, tak v prožitkovém programu s prvky dramatiky Holocaust, či účastí na zájezdu do Osvětimi. Jako reakce na aktuální situaci ve škole byl navíc do plánu prevence zařazen program s tématem Poruchy příjmu potravy pro studentky 2. ročníků. V uplynulém školním roce se mimořádně neuskutečnil plánovaný seminář manželů Janíkových Konflikt a komunikace a týdenní Komunikační výcvik pro studenty VOŠ v Chorvatsku. Naopak hojnou účastí studenti podpořili víkendové semináře Muzikoterapie a Dramaterapie realizované v rámci projektu TERA. Jedním z možných důvodů je finanční hledisko, jelikož semináře hrazené z ESF jsou pro studenty zdarma na rozdíl od jiných vzdělávacích akcí, na něž by museli přispívat ze svého rozpočtu. Z výjimečných osobností, které přijaly pozvání k besedě s našimi studenty, jsme ve škole přivítali prof. Kratochvíla (téma besedy Partnerské vztahy) a prof. Jiřinu Šiklovou. Stálé místo v programu školy má adaptační pobyt budoucích prvních ročníků, turistické, lyžařské kurzy či exkurze po historických památkách Prahy, stejně jako projektové dny na konci školního roku. Všechny tyto aktivity nabízely prostor jednotlivým třídám k lepšímu poznání a posílení třídního kolektivu. Školní dny byly zpestřeny vítáním prvních ročníků, recitační soutěží Poema, muzikálovou pohádkou Zlatovláska, studentskou vánoční akademií, vánočním stromem s překvapením, Divadélkem pro školy, koncerty Dívčího pěveckého sboru, happeningem k 17. listopadu, Ptačím sletem na apríla, výtvarným happeningem Mé múzy a já, návštěvou výtvarných expozic, anglického divadla Děti kroměřížských mateřských škol a školních družin, žáci ZŠ praktické a speciální navštívili školu v rámci vánočních divadelních představení a výchovných koncertů, hodinky netradičního sportování na airtracku, či pohádkového maratonu. Naše studentky zajišťovaly i externí programy jako Olympiádu malotřídních škol, Olympiádu MŠ Duhové bubliny nebo projekt Zahrada je hra (ve spolupráci s NPÚ Kroměříž). Podrobná charakteristika a zhodnocení jednotlivých aktivit je uvedena v přílohách spolu s fotodokumentací. Vzhledem k personálním změnám ve škole ve školním roce 2014/2015 bude muset být řešena i pozice metodika prevence, jeho případného vzdělávání v této oblasti, popř. koncepce prevence ve škole. Jelikož na škole fungoval stabilní tým prevence, neobáváme se zásadních problémů v této oblasti. 5

6 II. Seznam realizovaných akcí: Práce s třídními kolektivy: Socioklima dokončení sociometrie a následná práce se třídami 2A, 2B, 3A, 3B, 4B na základě spolupráce s KPPP a ZDVPP Zlín V září školního roku 2013/2014 proběhlo vyhodnocení výsledků sociometrie, která byla realizována KPPP a ZDVPP Zlín, pobočka Kroměříž v 2. pololetí minulého školního roku. S výsledky diagnostického nástroje Socioklima byli seznámeni třídní učitelé prostřednictvím individuálních konzultací s Mgr. Irenou Grodovou, v obecné formě vedení školy. Jednotlivé třídy (2A, 2B, 3A, 3B, 4B) se setkaly s Mgr. Grodovou během měsíce září, v 2B proběhla opakovaná intervence v únoru a březnu Dotazníkové šetření k identifikaci rizikových oblastí a klima třídy všechny třídy SŠ, během 2. pololetí školního roku, sběr dat (online testy) ukončen Adaptační pobyt pro první ročníky SPgŠ (aktivity na stmelení nově vznikajících kolektivů) , Vizovice Revika, organizace Mgr. Tomáš Studenec. Jednorázové akce vzdělávacího a informativního rázu: Proškolení studentů v rámci dobrovolnické činnosti (Program Pět P, doučování dětí, dobrovolnická činnost, práce s dětmi ze sociálně problémových rodin) , , SVP Kroměříž, Bc. Chytilová, studenti 1. ročníku VOŠ. Organizace PaedDr. Šárka Kozmíková. Přednáška: Partnerské vztahy , prof. Kratochvíl, studenti 1. ročníku VOŠ. Organizace PaedDr. Šárka Kozmíková. Beseda: Azyl sociální práce říjen 2013, studenti 1. roč. VOŠ, Azylový dům pro muže Kroměříž, Bc. Hasala. Organizace PaedDr. Šárka Kozmíková. Hus a husita filmové představení s besedou, , třída 2A, 2B, kino Nadsklepí. Organizace Mgr. Iva Kopčilová. Cyril a Metoděj filmové představení s besedou, , třída 1A, 1B, kino Nadsklepí. Organizace Mgr. Iva Kopčilová. Beseda o.s. Na počátku, Brno Sdružení azylových domů , studenti 3. ročníku VOŠ. Organizace Mgr. Andrea Dittrichová. Planeta Země 3000 Madagaskar - multimediální projekt DK Kroměříž, , třída 1A, 1B, enviromentální výchova. Organizace Mgr. Jaroslava Buchalová. Šíp času - prožitkový program s prvky dramatiky , Sdružení-D, Olomouc. Třída 2A, 2B. Organizace Mgr. Věra Klechová. 6

7 Exkurze Osvětim , 1. ročník VOŠ a zájemci z řad studentů SŠ. Organizace PhDr. Marie Račanská. Přednáška: Partnerské vztahy , prof. Kratochvíl, studenti 2. a 3. ročníku VOŠ. Organizace PaedDr. Šárka Kozmíková Anna a Kelly - prožitkový program s prvky dramatiky , Sdružení-D, Olomouc. Třída 1A, 1B. Organizace Mgr. Lenka Helemíková. Kam po škole? beseda s pracovníky ÚP Kroměříž, 25. a , třídy 4A, 4B. Organizace PaedDr. Věra Millerová a Mgr. Magda Ondráčková. Prožitkový program s prvky dramatiky Holocaust , , , 1. ročník VOŠ. Lektorka MgA. Lenka Helemíková. Problematika etnických a menšinových skupin výukový blok, , 1. ročník VOŠ. Zodpovídala PhDr. Marie Račanská. Beseda se socioložkou prof. Jiřinou Šiklovou , studenti VOŠ. Organizace PhDr. Jaromír Beran. Přednáška Poruchy příjmu potravy , třída 2A, 2B. Organizace Mgr. Jaroslava Buchalová. Dlouhodobé akce vzdělávacího a informativního rázu: Projekt TERA spolupráce UP Olomouc a VOŠPS a SPgŠ Kroměříž seminář Muzikoterapie externí lektor PaedDr. Holzer, 22 studentů VOŠ, Organizace Mgr. Klechová. Projekt TERA spolupráce UP Olomouc a VOŠPS a SPgŠ Kroměříž seminář Dramaterapie externí lektor Mgr. Oldřich Müller, Ph.D., 20 studentů VOŠ, Organizace Mgr. Lenka Helemíková. Sociální péče Mezinárodní projekt Leonardo, Mobility 2013/ , stáž 10 studentů VOŠ v anglickém Plymouth. Zajišťoval Mgr. Petr Vaculík. Dva jazyky 1 song tematický seminář, , Waldmünchen, Německo. 3 studentky 2SPB. Zajišťovala Mgr. Libuše Polášková. 7

8 Jednorázové akce na podporu a zlepšení sociálního klimatu školy: Představení 1. ročníků ohlédnutí za adaptačním pobytem na Revice, , aula školy, určeno pro studenty SPgŠ. Garant Mgr. Romana Dluhošová, PaedDr. Věra Millerová. Turistický kurz - studenti 3A, Stříbrnice, Zodpovídal Mgr. Tomáš Studenec, Mgr. Ilona Helisová, Mgr. Martin Císař. Get art galerijní animace studenti SPgŠ, září Organizace komise VV. Exkurze po kulturních památkách Prahy studenti 4A, Praha, Organizace Mgr. Jarmila Buchalová, Mgr. Vladimíra Hlavinková. Exkurze po kulturních památkách Prahy studenti 4B, Praha, Organizace Mgr. Dita Běťáková, Mgr. Libuše Polášková. Poema školní kolo recitační soutěže , určeno pro celou školu. Zajišťovala předmětová komise českého jazyka, následně celostátní kolo v Odrách, pedagogický dozor Mgr. Iva Kopčilová, Mgr. Romana Dluhošová. Divadélko pro školy Legenda W+V, Osvobozené divadlo , určeno pro 2. až 4. ročník SPgŠ. Organizace Mgr. Věra Klechová. Anglické divadlo - připravila komise anglického jazyka dle nabídky brněnského divadla SEMILASO: Dr. Jekyll a Mr. Hyde, Peter Pan. Hodinka netradičního sportování airtrack pro MŠ, ŠD, , připravila předmětová komise TV a studenti SPgŠ. Boty ve vzduchu výtvarný happening k 17. listopadu , určeno pro celou školu, připravila komise VV. Vánoční koncert - 40 studentek Dívčího pěveckého sboru SPgŠ, Organizace Mgr. Jiří Jablunka. Vánoční besídky s divadelním představením studenti 3A, 3B, 4A, 4B pro MŠ a ŠD praxe, ZŠ speciální, ZŠ praktickou, Psychiatrickou léčebnu, Domovy pro seniory KM, , aula školy, prostory v daných zařízeních. Garant PaedDr. Věra Millerová, PaedDr. Šárka Kozmíková, Mgr. Romana Dluhošová, Mgr. Jiří Jablunka. Vánoční strom prosinec 2013, nádvoří Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Výtvarná soutěž pro žáky 1. ročníků. Organizace Mgr. Barbora Slaninová, MgA. Jitka Karbanová. Vánoční akademie studenti studentům. Organizace Mgr. Jana Vítková, Mgr. Romana Dluhošová. Vánoční strom s překvapením a vánoční pošta , všichni studenti školy, organizace komise VV. 8

9 Lyžařský kurz - třída 2A Mýto pod Ďumbierem, Slovensko, Připravila předmětová komise TV. Lyžařský kurz - třída 2B - Mýto pod Ďumbierem, Slovensko, Zodpovídal Mgr. Tomáš Studenec, Mgr. Ilona Helisová, Mgr. Martin Císař. Zlatovláska muzikálová pohádka , připravili studenti 3. ročníku VOŠ pro děti kroměřížských ŠD. Organizace Mgr. Jana Vítková. Divadelní představení Jak je důležité býti (s) Filipem, připravila komise českého jazyka pro studenty SŠ ve spolupráci s DK Kroměříž a Divadlem Rity Jasinské Praha. Ptačí slet - přivítejme jaro - výtvarně hudební akce, , určeno studentům SPgŠ. Organizace komise VV a HV. Jarní koncert Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž, organizace Mgr. Jiří Jablunka, , aula školy. Enviromentální výchova exkurze do Botanické zahrady a planetária v Brně, Určeno studentům 1. ročníků. Garant Mgr. Jaroslava Buchalová, Mgr. Marek Šikula. Pohádkový den pro MŠ , , učebna DV3, pro děti z MŠ Kroměříž a ZŠ praktické připravili studenti 1. ročníků. Odborný garant Mgr. Lenka Helemíková. Poslední zvonění 4A, 4B program pro studenty SPgŠ jako rozloučení se se školou, Výchovný koncert , koncert ZUŠ Kroměříž, ročník SŠ. Organizace komise hudební výchovy. Turistický kurz - studenti 3B, Vysočina, Zodpovídal Mgr. Tomáš Studenec, Mgr. Ilona Helisová, Mgr. Martin Císař. Lednice 2014 teambuildingová akce pro pedagogický sbor a zaměstnance školy, Organizace Mgr. Iva Kopčilová. Zahrada je hra - spolupráce s Národním památkovým ústavem Kroměříž v rámci blokové praxe studentů 3. ročníku, , Organizace Mgr. Petr Hudec, PaedDr. Věra Millerová. Duhové bubliny olympiáda MŠ Připravila třída 3A ve spolupráci s předmětovou komisí TV. Olympiáda malotřídních škol Připravila třída 3A ve spolupráci s předmětovou komisí TV. Tematicky zaměřená výuka v projektech Určeno studentům ročníku SPgŠ. 9

10 Mé múzy a já - výtvarná performance, prezentace výsledků projektových dnů , atrium školy - určeno pro celou školu. Organizace předmětová komise VV ve spolupráci se studenty 3. ročníků SPgŠ. Zodpovídala MgA. Jitka Karbanová, Mgr. Barbora Slaninová a Mgr. Vladimíra Hlavinková. Sbírky: Světluška , 20 studentů 1SPA, zajišťovala PaedDr. Šárka Kozmíková, vybráno Kč. Bílá pastelka - říjen 2013, třída 1SPA, zajišťovala PaedDr. Šárka Kozmíková, vybráno 3.500Kč. Humanitární sbírka pro o.s. Diakonie Broumov , organizace PaedDr. Šárka Kozmíková. Sbírka hraček pro děti MŠ a ZŠ při zdravotnických zařízení prosinec 2013, studenti 1SPA, 1SPB, 3A, zajišťovala PaedDr. Šárka Kozmíková, Mgr. Romana Dluhošová. Sbírka ošacení pro Azylový dům pro muže Astras Kroměříž prosinec 2013, studenti VOŠ, garant PaedDr. Šárka Kozmíková. Květinový den, den proti rakovině, finanční sbírka , třída 3.A, zaštiťovala Mgr. Romana Dluhošová, vybráno Kč. Dlouhodobé programy: Proškolení studentů v rámci dobrovolnické činnosti (Program Pět P, doučování dětí, dobrovolnická činnost, práce s dětmi ze sociálně problémových rodin) , , SVP Kroměříž, Bc. Chytilová, studenti 1. ročníku VOŠ. Organizace PaedDr. Šárka Kozmíková. Asistenční činnost studentů VOŠ na vybraných pracovištích: Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka (organizace plesu pro klienty DZP), nemocnice Kroměříž, Centrum pro seniory a zdravotně postiženou mládež (Albertova, Zachar Kroměříž), Domov pro seniory U kašny Riegrovo náměstí, Domov pro seniory U Moravy Erbenovo nábřeží Kroměříž. Tematické bloky v rámci vyučovacích předmětů: sebepoznávací aktivity, rozvoj sociálních dovedností studentů (vyučovací předmět Osobnostní a dramatická výuka roč. SPgŠ a VOŠ, Psychologie - 1. a 2. ročníky SPgŠ a VOŠ, Propedeutika sociálně psychologických dovedností - VOŠ) 10

11 průběžná a souvislá školní praxe ( roč. SPgŠ a roč. VOŠ) Zařízení praxe: MŠ, ŠD, Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka, ZŠ a MŠ speciální, ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž, Mateřské centrum Klubíčko, Základní škola při zdravotnických zařízeních, Domov pro seniory U Moravy, Domov pro seniory U Kašny, Domov pro seniory Purkyňova Kroměříž, Charitní dům azylové a sociální ubytování, Azylový dům pro muže Astras, Centrum pro seniory Zachar, Centrum pro seniory klub UNESCO, Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, Středisko výchovné péče pro děti a mládež Kroměříž, Sociální služby města Kroměříže, Poradenské centrum pro neslyšící a nedoslýchavé Kroměříž, SONS - Hanácké náměstí Kroměříž, Dětský domov Kroměříž, Knihovna Kroměřížska a dále zařízení sociálního charakteru, jež si volí studenti v místě bydliště. Akce připravované studenty školy v rámci průběžné praxe: Mikulášské besídky, vánoční besídky, Masopust, Velikonoce, sportovní soutěže, výchovné koncerty Pomoc studentů při organizaci a realizaci projektů klientů Domovů pro osoby se zdravotním postižením z regionu Kroměřížska Spolupráce s NPÚ Kroměříž Zahrada je hra, Garanti: PaedDr. Šárka Kozmíková, PaedDr. Věra Millerová, Mgr. Magda Ondráčková. tematické bloky v rámci vyučovacích předmětů: Psychologie, Pedagogika, Speciální pedagogika, Etopedie, Český jazyk a literatura, Občanská nauka, Biologie a hygiena, Zdravotní nauky, Osobnostní a dramatická výchova: Téma ročník vyučující Problematika soc. patologie mládeže v souč. literatuře 4. Dluhošová, Kopčilová Globální problémy v současném světě 2. Polášková Xenofobie, rasismus 4., 2.SP Gejdoš, Račanská Kriminalita a represivní orgány 4., 3.SP Gejdoš, Beran Hodnoty a hodnotová orientace 3. Kozmíková Bio-psycho-sociální model zdraví 1., 1.SP Buchalová, Buchalová Drogová závislost 3., 1.SP, 2.SP Buchalová, Buchalová, Zahradník Promiskuitní chování a riziko AIDS 3., 1.SP Buchalová, Buchalová Prostředí jako výchovný faktor 1. Ondráčková, Millerová Poruchy chování 3. 3.SP Millerová, Ondráčková, Beran Biologické a sociokulturní faktory utváření osobnosti 1. 1.SP Dittrichová, Prášilová Příprava na manželství, partnerství, rodičovství 3. Kozmíková Kontakt a mimojazyková komunikace 1., 1.SP Klechová Prášilová Partnerská a skupinová citlivost 1., 1.SP Klechová Prášilová 11

12 volnočasové aktivity: Divadelní předplatné Divadlo Zlín, Mgr. Romana Dluhošová, 10 studentů 4 představení, ve spolupráci s AG KM a SŠ hotelovou KM Sborový zpěv, Mgr. Jiří Jablunka, 100 studentek pondělí a středa , hudebna SPgŠ Pohybová výchova na SPgŠ, Mgr. Ilona Helisová, 30 studentů úterý , tělocvična SPgŠ středa , tělocvična SPgŠ Pohybová výchova pro děti MŠ, Mgr. Ilona Helisová, 20 dětí, 5 studentů (lektorů) čtvrtek , tělocvična SPgŠ Umělá horolezecká stěna, Mgr. Tomáš Studenec tělocvična SPgŠ, dle domluvy Posilovna, Mgr. Tomáš Studenec, 100 studentů celotýdenní provoz , posilovna v suterénu budovy Výtvarné praktikum, MgA. Jitka Karbanová, 30 studentů 3.A, 3.B, 4.A středa , učebna VV1 Výtvarné dílny, organizace Mgr. Bára Slaninová, Mgr. Vladimíra Hlavinková, 15 studentů 1x měsíčně, učebna VV2 II. Vzdělávání metodika prevence: Výběr kurzů byl proveden dle nabídky seminářů DVPP na KPPP a ZDVPP Zlín a v souladu s finančními možnostmi školy, bohužel ani jeden ze zvolených seminářů nebyl kvůli nenaplněné kapacitě otevřen: Rizikové jevy ve škole a možnosti jejich zjišťování, PhDr. Čáp, Uherské Hradiště, Základní orientace v drogové problematice, Mgr. Kytlicová, Kroměříž, Metodik prevence se zúčastnil ve školním roce 2013/2014 těchto vzdělávacích akcí: Kariérní portfólio průvodce webem, 40h, lektor Mgr. Sylva Štěpitová, CCV Uherský Brod, Rožnov pod Radhoštěm, Pedagogicko-psycho-sociální výcvik, 20h, lektor Mgr. Sylva Štěpitová, CCV Uherský Brod, Rožnov pod Radhoštěm, Krajská konference k primární prevenci rizikového chování, Kroměříž Autismus, ADHD v pedopsychiatrii, lektor MUDr. Matýs, Olomouc,

13 Další pracovníci školy: Výcvik v práci s psychiatrickou zátěží, , Mgr. Zahradník Komplexní výcvik v poradenství a terapii zaměřené na řešení, 2013/2014, Mgr. Zahradník Konference u příležitosti Mezinárodního dne boje proti drogám, , Mgr. Zahradník III. Spolupráce pedagogických a nepedagogických pracovníků při plnění minimálního preventivního programu: Na VOŠPS a SPgŠ Kroměříž pracuje ustálený tým metodika prevence. Mezi stálé členy patří: Mgr. Halka Prášilová, Ph.D., Mgr. Jaroslava Buchalová, Mgr. Andrea Dittrichová, Mgr. Ilona Helisová, Mgr. Romana Dluhošová, MgA. Jitka Karbanová, Mgr.Martin Císař, Mgr. Tomáš Studenec, Mgr. Libuše Polášková, Mgr. Barbora Slaninová, Mgr. Iva Kopčilová a Luděk Helis. Ve školním roce 2013/2014 odešla do starobního důchodu naše dlouhodobá spolupracovnice Mgr. Věra Klechová, na její pracovní místo nastoupila od 2. pololetí MgA. Lenka Helemíková. V rámci intenzivní práce s třídními kolektivy se do spolupráce v loňském roce zapojili další pedagogové školy - třídní učitelé: 1A Mgr. Romana Dluhošová 1B PaedDr. Věra Millerová 2A Mgr. Libuše Polášková 2B Mgr. Ilona Helisová 3A Mgr. Martin Císař 3B Mgr. Tomáš Studenec 4A Mgr. Jaroslava Buchalová 4B Mgr. Dita Běťáková Metodickou oporu pro práci se třídou jim poskytuje výchovný poradce a školní psycholog Mgr. Halka Prášilová, Ph.D. Stálou oporu v oblasti prevence závislostí máme v našem kolegovi Mgr. Janu Zahradníkovi, pracovníku K-Centra Kroměříž. Oblast dobrovolnickou, organizaci sbírek či podporu akcí v zařízeních praxe našich studentů zajišťuje PaedDr. Šárka Kozmíková a PaedDr. Věra Millerová. Vděčni jsme i za intenzivní spolupráci s Mgr. Irenou Grodovou z KPPP a ZDVPP Zlín, pobočka Kroměříž v oblasti práce s třídními kolektivy. V uplynulém školním roce se podařilo dokončit diagnostiku třídních vazeb, provést následné vyhodnocení sociometrie a realizovat programy se třídami zaměřené na podporu třídního socioklimatu vedené externí lektorkou z PPP. Do programu byla zahrnuta i spolupráce s třídními učiteli. Jak už bylo zmíněno na začátku evaluace MPP, ve školním roce 2014/2015 dojde k personálním změnám na škole, na základě kterých bude nezbytné řešit obsazení pozice metodika prevence a jeho případné specializační vzdělávání. Věříme, že práce stabilizovaného týmu prevence pomůže překlenout vzniklou situaci. 13

14 IV. Způsoby práce s rodiči: Kontakt s rodiči udržují třídní učitelé a jejich prostřednictvím ostatní členové pedagogického sboru. Rodiče mají možnost podílet se na chodu školy prostřednictvím třídních důvěrníků (spolupráce s Nadačním fondem školy) a volených zástupců ve školské radě. V uplynulém školním roce se začalo se zaváděním elektronické žákovské knížky, byl spuštěn pilotní provoz a od září 2014 bude program fungovat v plné verzi. Rodiče tak získají další nástroj k efektivnější komunikaci se školou. Rodiče byli seznámeni s MPP, programem proti šikanování a metodickým pokynem v oblasti omamných látek na Dni rodičů, který se konal 8. listopadu 2013, prostřednictvím třídních učitelů na základě materiálů vypracovaných metodikem prevence. V písemné formě jim byly předány informace o aktivitách školy v rámci prevence rizikového chování, byly jim nabídnuty konzultační hodiny výchovného poradce, školního psychologa a metodika prevence. V. Dotazníková šetření: Jak již bylo uvedeno výše, ve školním roce 2013/2014 byla dokončena sociometrie třídních kolektivů pomocí diagnostického nástroje Socioklima, které si zakoupila škola pro své účely. Sběr dat, jejich vyhodnocení a interpretaci provedla externí spolupracovnice z KPPP a ZDVP Zlín Mgr. Irena Grodová. (V září a říjnu 2013 byla vyhodnocena sociometrie započatá v předchozím školním roce a proběhly konzultace se třídami 4A, 3A, 3B, 2A, 2B a jejich třídními učiteli. V únoru a březnu 2014 byla na podnět třídního učitele opětovně realizována práce s kolektivem třídy 2B.) Škola zakoupila od České asociace školních metodiků prevence online test k identifikaci rizikových oblastí a test klima třídy, prostřednictvím kterých bylo provedeno mapování problémových oblastí na střední škole ( ročník) jako podklad pro plánování preventivních aktivit pro školní rok 2014/2015. Sběr dat byl ukončen k Skríningový dotazník pro dospívající identifikující rizikové oblasti upravil pro české prostředí MUDr. Karel Nešpor, PhDr. Ladislav Csémy a MUDr. Hana Provazníková. Test mapuje 10 oblastí: volný čas, chování, zdravotní stav, duševní zdraví, sociální zdatnost, rodinný systém, školu, vztahy s vrstevníky, návykové látky. Data byla vyhodnocena po jednotlivých třídách i souhrnně za celou školu. Z celkových výsledků jsou patrny jako nejvíce problematické oblasti: vztahy s vrstevníky a duševní zdraví. Z oblasti návykových látek byly identifikovány jako rizikové: tabák, alkohol včetně piva, léky proti bolestem, což potvrdilo naše domněnky. V testu zaměřeném na školní klima byly sledovány následující oblasti: suportivní klima třídy (vztahy ke třídě, mezi spolužáky, míra kooperace a soudržnosti), motivace k negativnímu školnímu výkonu (nezájem o školu, tendence nevynikat, nevěřit si ), sebeprosazení (individualizace výkonu, touha vyniknout, nižší míra kooperace ). Výsledky v anonymní podobě jsou k dispozici vedení školy, třídním učitelům a týmu prevence pro následnou práci se třídními kolektivy. 14

15 VI. Žádosti o dotace: Na financování aktivit ve školním roce 2013/2014 byly získány prostřednictvím projektů následující dotace: EU: Mezinárodní projekt Leonardo, Mobility 2013/ Sociální péče ,-Kč Nadační fond SPgŠ Kroměříž: - Adaptační pobyt pro budoucí 1.ročníky SPgŠ 5.000,-Kč - Víkendový seminář Zdravý životní styl pro studenty VOŠ 5.000,-Kč - Výtvarný materiál k výrobě kulis pro muzikálovou pohádku 1.000,-Kč VII. Prezentace školy na veřejnosti: V uplynulém školním roce byly pořádány , , , dny otevřených dveří, kde se prezentovaly uchazečům o studium požadavky přijímacího řízení a zájemci měli možnost nahlédnout do života školy. Nezapomenutelnou atmosféru mají koncerty Dívčího pěveckého sboru SPgŠ Kroměříž ( Vánoční koncert, Jarní koncert k roku české hudby), jsou místem setkání bývalých absolventů školy, zpěvaček sboru, jejich rodičů a příbuzných, současných i bývalých pedagogů školy. Sbor svým vystoupením taktéž doprovází mnohé akce pořádané Městem Kroměříž, klubem UNESCO. Přivést širokou veřejnost do prostor školy se každoročně daří díky kurzům v rámci celoživotního vzdělávání, přispívá k tomu spolupráce s KPPP a ZDVPP Zlín v rámci Studia pedagogiky, spolupráce s MŠ, ŠD na přípravě seminářů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, či výtvarné ateliéry pro veřejnost pořádané jedenkrát měsíčně (více viz. Dlouhodobé úspěchy vykazují naši studenti na recitačních soutěžích, ať už Pedagogická poema, Wolkrův Prostějov (celostátní kola). Nelze opomenout ani výborná umístění ve sportovních soutěžích na krajské a republikové úrovni, či hudebních festivalech (Prachatice). V Týdeníku Kroměřížska bylo zveřejněno opakovaně poděkování za akce určené dětem kroměřížských MŠ či žákům místních ZŠ, které pro ně připravily studentky se svými vyučujícími: muzikálová pohádka Zlatovláska, Pohádkový den, Airtrack hodinka netradičního sportování, Olympiáda malotřídních škol, Duhové bubliny olympiáda MŠ, vánoční divadelní představení, projekt Zahrada je hra ve spolupráci s NPÚ Kroměříž. Ve stejném periodiku bylo možno zaznamenat reportáž ze stáže studentů VOŠ v sociálních zařízeních ve Velké Británii konané v rámci projektu Mobility Leonardo. 15

16 VIII. Evaluace MPP v návaznosti na nový MPP pro školní rok 2014/2015: Jak již bylo několikrát zmíněno, ve škole dochází v novém školním roce k personálním změnám na pozici ředitele školy, na základě kterých bude nezbytné řešit obsazení pozice metodika prevence a jeho případné specializační vzdělávání. Hlavním cílem pro školní rok 2014/2015 je tedy obsazení funkce metodika prevence a zajištění kontinuity práce týmu prevence ve škole. Dále bychom chtěli uskutečnit vzdělávání pedagogů v oblasti komunikace, řešení konfliktních situací a práce s rizikovými žáky. Semináře proběhnou v říjnu březnu 2015 v prostorách školy a budou hrazeny z projektu TERA. Předpokládá se i realizace týdenních odborných stáží pedagogů na evropských univerzitách s cílem sdílení zkušení v oboru sociální pedagogika a inovace tohoto studia na VOŠPS a SPgŠ KM. Z osvědčených programů bychom rádi do nabídky opět zařadili prožitkové programy Sdružení-D Olomouc, víkendové semináře dramaterapie a muzikoterapie pro studenty VOŠ, výukový blok věnovaný etnickým a menšinovým skupinám a Adaptační pobyt pro budoucí 1. ročníky. Rádi bychom realizovali víkendový seminář manželů Janíkových Konflikt a komunikace, týdenní Komunikační výcvik studentů VOŠ v Chorvatsku či jednorázové besedy zaměřené jednak na problematiku návykových látek, jednak na oblast médií, reklamy a kyberšikany. 16

17 IX. Seznam příloh: 1. Adaptační pobyt pro 1. ročníky SPgŠ 2. Sociální svět streetwork - stáž studentů v zahraničí Anglie 3. Dva jazyky jeden song 4. Představení 1. ročníků SPgŠ 5. Šíp času a Anna a Kelly prožitkové programy, téma rasismus 6. Projekt TERA vzdělávací semináře pro studenty VOŠ 7. Poema 2013, Wolkrův Prostějov 8. Divadélko pro děti 9. Happening k 17. listopadu Boty na stromech 10. Vánoční akademie Z pohádky do pohádky 11. Vánoční besídky s divadelním představením 12. Vánoční strom 13. Muzikálová pohádka Zlatovláska 14. Ptačí sněm 15. Pohádkový den pro MŠ 16. Rozloučení se školou poslední zvonění 17. Výtvarný happening Mé múzy a já 18. Plavecký kurz pro studenty SPgŠ 19. Lyžařské kurzy pro studenty SPgŠ 20. Turistické kurzy pro studenty SPgŠ 21. Soutěže TV na Střední pedagogické škole 22. Hodinka netradičního sportování Airtrack 23. Duhové bubliny olympiáda MŠ 24. Olympiáda malotřídních škol 25. Pohybová výhova pro děti 26. Projekt Zahrada je hra 27. Tematicky zaměřená výuka v projektech 28. Get art galerijní animace 29. Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž 30. Lednice teambuldingová akce pro zaměstnance školy 31. Vzdělávací kurzy pro veřejnost Vypracovala: Mgr. Jana Vítková, metodička prevence Garant: PhDr. Jaromír Beran, ředitel VOŠPS a SPgŠ Kroměříž 17

18 1. Adaptační pobyt pro 1. ročníky SPgŠ Kdy: Kde: Vizovice-Revika Účastníci: studenti přijatí do 1. ročníku SPgŠ Třídní učitelé: Mgr. Romana Dluhošová, PaedDr. Věra Millerová Zajištění aktivit: Mgr. Tomáš Studenec, Mgr. Martin Císař, Mgr. Barbora Slaninová, Mgr. Ilona Helisová, Mgr. Jiří Jablunka, Luděk Helis Hodnocení adaptačního pobytu 1. ročníků SPgŠ Kroměříž V rekreačním středisku Revika u Vizovic se ve dnech konal tradiční seznamovací pobyt žáků nastupujících do prvního ročníku. Pod vedením pedagogů Mgr. Barbory Slaninové, Mgr. Romany Dluhošové, PaedDr. Věry Millerové, Mgr. Ilony Helisové, Mgr. Tomáše Studence, Mgr. Martina Císaře a pana Helise proběhly sportovní, výtvarné a hudební aktivity zaměřené na seznámení studentů jak navzájem mezi sebou, tak s třídními učiteli. Výstupem pobytu je taneční prezentace v trikách s vlastním potiskem a natočený klip, letos na písně skupiny Olympic při slavnostním pasování studentů na začátku školního roku. Mgr. Ilona Helisová 18

19 2. Sociální svět Sociální péče - stáž studentů v zahraničí Anglie Kdy: Kde: realizace stáže Plymouth Kdo: Mgr. Petr Vaculík - koordinátor a kontaktní osoba projektu Obsah: Leonardo da Vinci - program odborné stáže 2013/2014 Název projektu: Sociální péče (Social Care) Celkový záměr projektu: Realizovali jsme dvoutýdenní stáž pro 10 studentů studijního oboru Sociální pedagogika. Stáž byla zprostředkovaná anglickým partnerem Work Experience UK (Tellus Group Ltd) v zařízeních sociální péče pro seniory (Caring Homes a Nursing Homes) v oblasti města Plymouth v hrabství Devon. Projekt byl tvořen jazykovou a odbornou přípravou před odjezdem a samotnou odbornou stáží. Projekt byl zaměřen na praktické poznatky a dovednosti v oblasti sociální práce se starými lidmi, účastníci sledovali model poskytované péče, osvojovali si nové dovednosti a praktické zkušenosti a vedli si dokumentaci. Naším cílem byla odborná praktická a jazyková zkušenost, případné rozdíly v přístupu k cílovým klientům v sociální oblasti, získání základní dovednosti pro eventuální práci v EU v dané oblasti, problematika zaměstnanosti u sociálních pracovníků, podněty k vytváření nových typů pracovních míst pro sociální pracovníky, výuka k toleranci mentálních, sociálních, kulturních a civilizačních rozdílů a obecné rozšíření vědomostí o jiných zemí EU. Pracovní program spočíval v umístění účastníka do anglického pečovatelského centra na stáž na dva týdny. První den student vykonával ošetřovatelskou a pečovatelskou činnost pod dohledem sociálního pracovníka, také sledoval pořizování dokumentace o klientech, denní režim a aktivizační metody pro cílové klienty. Od dalšího dne už bez asistence vykonávali praktické činnosti, jako distribuce léků, pomoc s organizací denního režimu, podávání stravy, dodržování pitného režimu u klientů, aktivizační metody a plnění úkolů, které vymezil náš pedagog již před výjezdem v rámci odborné přípravy. Tyto úkoly potom rámcovaly závěrečnou komparativní studii. Za korektnost pracovní náplně odpovídal metodik anglického partnera, který prováděl průběžnou hospitační činnost na pracovištích. 19

20 3. Dva jazyky - jeden song Kdy: Kde: Waldmünchenu, SRN Kdo: studentky 3SPB, Mgr. Libuše Polášková - koordinátor a kontaktní osoba projektu Ve dnech se zúčastnily tři studentky 2SPB tematického semináře Dva jazyky jeden song, který pořádalo Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem a česko-německý portál pro mládež ahoj.info. Tento česko-německý videoworkshop se konal ve Waldmünchenu, SRN a účastnilo se ho 20 mladých lidí z ČR a SRN. Hlavním úkolem bylo napsat a nahrát vlastní rapový song na aktuální téma a k tomu odpovídající videoklip, součástí semináře byla jazyková animace a česko - německý kulturní večer. 20

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž. Minimální preventivní program 2014-2015

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž. Minimální preventivní program 2014-2015 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž Minimální preventivní program 2014-2015 Kroměříž 2014 Minimální preventivní program 2014-2015 Školské zařízení: Vyšší odborná

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava tel: 567 312 629 e-mail: info@svoss.cz internetové stránky: www.svoss.cz člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SRPEN KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická rada

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014 / 2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Minimální preventivní program Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Gymnázium,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Zpracoval: Ing. Marie Večeřová, výchovný poradce a metodik prevence Schválil: Ing.Bc. Vladimír Janus, ředitel

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 vychází ze

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Akce školy školní rok 2012/2013

Akce školy školní rok 2012/2013 1) Žáci se zapojili do těchto soutěží: Akce školy školní rok 2012/2013 27. ledna 2013 - Dívka roku, K3 Bohumín (Dívka publika žákyně 9. B), 8. února 2013 - Školní kolo v recitační soutěži, 25. února 2013

Více

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zpráva o činnosti v roce 2013 STATISTIKA Sokolov Případy: 376 (nárůst o 67) Konzultace: 3 508 (+438) Účastníci: cca 730 (+130) Problematika: 1. Rodinná

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Cyrilometodějské gymnázium a Střední škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Ing. Eva Trtková

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Garant programu: RNDr. Vladimír Ochmanský Vypracovala: Mgr. Gabriela Staňková Hlavním cílem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školského zařízení PPP ÚK a ZDVPP, Teplice, p.o., odloučené pracoviště PPP Teplice, Lípová 651/9 Jméno a příjmení

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace je středoškolskou institucí, gymnáziem všeobecného zaměření s osmiletým

Více

Třídnické hodiny VI.A Školní rok. 2012-2013 Třídní učitelka: Iva Ondrůšková

Třídnické hodiny VI.A Školní rok. 2012-2013 Třídní učitelka: Iva Ondrůšková Třídnické hodiny VI.A Třídní učitelka: Iva Ondrůšková září: říjen: listopad: prosinec: leden: únor: březen: duben: květen: červen: volba třídní samosprávy, školní řád, adaptační soustředění vztahy ve třídě

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více