Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži. Zhodnocení minimálního preventivního programu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži. Zhodnocení minimálního preventivního programu 2013-2014"

Transkript

1 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži Zhodnocení minimálního preventivního programu Kroměříž září 2014

2 Zhodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2013/2014 Školské zařízení: Adresa: Telefon: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži 1. máje 221, Kroměříž Ředitel: PhDr. Jaromír Beran Zástupce ředitele: PhDr. Marie Račanská, Mgr. Iva Kopčilová Výchovný poradce: Mgr. Halka Prášilová, Ph.D. Psychologické poradenství: Mgr. Halka Prášilová, Ph.D. Konzultační hodiny: pondělí (kabinet, přízemí) Tel , klapka 122 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Vítková Tel , klapka Konzultační hodiny: úterý (kabinet, 1.patro) Termín a forma seznámení žáků s ŠPS, programem proti šikanování, metodickým pokynem v oblasti návykových látek: 1. týden v říjnu třídní učitelé v třídnických hodinách na základě materiálů vypracovaných metodikem Termín a forma seznámení rodičů s ŠPS, programem proti šikanování, metodickým pokynem v oblasti omamných látek: 8. listopadu třídní učitelé na Dni rodičů na základě materiálů vypracovaných metodikem 2

3 VOŠPS a SPgŠ Kroměříž Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži je nadregionálním školským zařízením. Specifika školy vzhledem k prevenci rizikových projevů chování jsou spatřována ve: - věkovém složení studentů školy (poměrně velký věkový rozptyl 15-23let díky zastoupení vyššího a středního školství v jedné budově), - rozdělení třídních kolektivů na dojíždějící studenty a ubytované na domovech mládeže (studenti pochází z různých oblastí Moravy, značná část z nich je tedy ubytovaná na DM Na Lindovce nebo DM Arcibiskupského gymnázia, z toho vyplývá nutnost úzké spolupráce s domovy mládeže), - složení z hlediska pohlaví (mezi studenty jednoznačně převažují dívky, což s sebou přináší typicky dívčí problémové jevy (poruchy příjmu potravy, počáteční projevy dívčí formy šikany, úniky do nemoci jako způsob řešení problémů ) Další specifikum přináší větší vytíženost a odlišná volnočasová náplň A tříd střední školy, jejichž studentky většinou navštěvují Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž. Sbor zkouší dvakrát týdně v odpoledních hodinách, dle potřeby se konají pěvecká soustředění. Sbor absolvuje několik celovečerních koncertů za rok, účastní se sborových přehlídek, což na jedné straně posiluje vazbu ke škole, vytváří prostor pro společné zážitky, na druhé straně může vést k nezdravé rivalitě mezi studentkami kvůli výběru na tyto akce a k rivalitě mezi A a B třídami. Obraz školy dotváří její úzká provázanost se zařízeními praxe spolupráce je navázána s mateřskými školami, školními družinami, zařízeními pro volný čas, domovy pro osoby se zdravotním postižením, speciálně pedagogickými školskými zařízeními či domovy pro seniory v Kroměříži. Dále též s K-centrem v Kroměříži, zařízením Klokánek, SVP Kroměříž, klubem UNESCO, Knihovnou Kroměřížska V rámci praxe dochází k rozvoji sociálních dovedností studentů, celkovému osobnostnímu a profesnímu růstu žáků. Mnozí na pracovištích praxe působí nad rámec povinné školní praxe v roli asistentů, dobrovolníků či se zapojují do vedení volnočasových aktivit, připravují doplňkový program pro klienty zařízení (Program 5P, spolupráce s dětským domovem, s DZP Barborka ). Škola kromě všeobecných vzdělávacích předmětů nabízí také velké vyžití v oblastech uměleckých: výtvarná výchova, keramická dílna, výtvarné ateliéry, hudební výchova, pěvecký sbor, hra na hudební nástroj, studentská kapela, osobnostní a dramatická výchova, tělesná výchova, pohybová výchova, což otevírá prostor pro přípravu a konání výtvarných happeningů, loutkových pohádkových představení, vystoupení studentské kapely Výsledkem propojení zájmů o pedagogickou práci s tvořivostí v oblasti výtvarné, hudební, dramatické jsou vánoční besídky s divadelním představením, muzikálové pohádky, pohádkový den, výchovné koncerty, netradiční sportování připravované studentkami školy pro jednotlivá zařízení praxe Závěr školního roku patří netradiční formě vyučování projektovým dnům. Všechny tyto akce oživují dění během školního roku a posilují vazbu studentů ke škole. Více viz. jednotlivé přílohy. Škola byla v loňském školním roce zapojena do několika projektů: a) projekt Mobility Leonardo da Vinci stáže ve Velké Británii pro studenty VOŠ b) projekt TERA spolupráce s UP Olomouc vzdělávací kurzy pro studenty VOŠ a pedagogy, odborné stáže pedagogů v zahraničí 3

4 c) výzva EU Peníze středním školám, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Škola se stále více otevírá veřejnosti a rozšiřuje poskytované vzdělávací služby i do oblasti celoživotního vzdělávání. Nabízí kurzy jak pro širokou veřejnost, tak vzdělávací programy vytvořené na zakázku, realizuje semináře pro pedagogické pracovníky v rámci DVPP, či kvalifikační studia pedagogiky ve spolupráci s Krajskou pedagogickopsychologickou poradnou a Zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Zhodnocení Minimálního preventivního programu 2013/2014: Ve školním roce 2013/2014 se pokračovalo v nastolené dlouhodobé koncepci v oblasti prevence rizikových projevů chování, konkrétně v práci na zlepšení sociálního klimatu školy a jednotlivých tříd. Byly stanoveny následující cíle MPP: pokračovat v práci s třídními kolektivy, posílit roli třídních učitelů, zajistit vzdělávací seminář pro pedagogy školy, zejména třídní učitele, z oblasti práce se třídou, problematickými žáky, s rodiči, připravit teambuildingové akce pro pedagogický sbor, podpořit soudržnost pedagogů, provést identifikaci rizikových oblastí u našich žáků jako východisko pro přípravu preventivních vzdělávacích a prožitkových akcí. Škola zakoupila od České asociace školních metodiků prevence online test k identifikaci rizikových oblastí a test klima třídy, prostřednictvím kterých bylo provedeno mapování problémových oblastí na střední škole ( ročník) jako podklad pro plánování preventivních aktivit pro školní rok 2014/2015. Výsledky v anonymní podobě jsou k dispozici vedení školy, třídním učitelům a týmu prevence. Pokračovalo se v práci s třídními kolektivy ve spolupráci s Mgr. Irenou Grodovou z KPPP a ZDVPP Zlín, pobočka Kroměříž (září, říjen 2013 dokončení sociometrie z předchozího školního roku a konzultace se třídami 4A, 3A, 3B, 2A, 2B, únor a březen 2014 následná práce s kolektivem třídy 2B). Podařilo se připravit teambuildingovou akci pro pedagogický sbor Lednice 2014 (viz. Příloha). Z výše uvedených cílů se bohužel z finančních důvodů neuskutečnilo plánované další vzdělávání pedagogů v oblasti práce se třídou, problematickými žáky, rodiči. Nicméně v období říjen březen 2015 proběhnou na škole semináře pro učitele z oblasti komunikace, řešení konfliktních situací a práce s rizikovými žáky, jež budou hrazeny z projektu TERA, do kterého je naše škola zapojena a z jehož finančních prostředků byly doposud realizovány jen workshopy pro studenty VOŠ a SŠ na téma muzikoterapie a dramaterapie. V rámci téhož projektu jsou připravovány 3x týdenní odborné stáže pedagogů na evropské univerzity s cílem sdílení zkušení v oboru sociální pedagogika a inovace tohoto studia na VOŠPS a SPgŠ KM. V rámci DVPP se účastnila metodička prevence Krajské konference k primární prevenci rizikového chování (říjen 2013 Kroměříž), absolvovala 40h kurz Kariérní portfólio (červenec 2013 Rožnov pod Radhoštěm) a 20h Pedagogicko-psycho-sociální výcvik (srpen 2013, Rožnov pod Radhoštěm). Z výše stanovených cílů se všechny podařilo naplnit, až na DVPP v oblasti práce se třídou, problematickými žáky, komunikaci s rodiči. Vzhledem k připraveným seminářům v rámci projektu TERA pro školní rok 2014/2015 lze předpokládat splnění tohoto cíle v novém 4

5 školním roce. Uvědomujeme si potřebu práce s pedagogickým sborem jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti teambuildingové. S minimálním preventivním programem byli seznámeni pedagogové školy na provozní poradě, jednotlivé třídy prostřednictvím třídních učitelů první týden v říjnu a rodiče na Dni rodičů, který se konal Mezi vzdělávací aktivity pro studenty v rámci primární prevence byly opět zařazeny programy Sdružení-D Olomouc: Anna a Kelly a Šíp času, oba zacílené na prevenci rasismu, založené na prožitkovém učení. Programy se pokaždé setkávají s pozitivním ohlasem u studentů. Tématiky rasismus a holocaustu se dotkli i studenti VOŠ - jednak ve výukovém bloku Problematika etnických a menšinových skupin, tak v prožitkovém programu s prvky dramatiky Holocaust, či účastí na zájezdu do Osvětimi. Jako reakce na aktuální situaci ve škole byl navíc do plánu prevence zařazen program s tématem Poruchy příjmu potravy pro studentky 2. ročníků. V uplynulém školním roce se mimořádně neuskutečnil plánovaný seminář manželů Janíkových Konflikt a komunikace a týdenní Komunikační výcvik pro studenty VOŠ v Chorvatsku. Naopak hojnou účastí studenti podpořili víkendové semináře Muzikoterapie a Dramaterapie realizované v rámci projektu TERA. Jedním z možných důvodů je finanční hledisko, jelikož semináře hrazené z ESF jsou pro studenty zdarma na rozdíl od jiných vzdělávacích akcí, na něž by museli přispívat ze svého rozpočtu. Z výjimečných osobností, které přijaly pozvání k besedě s našimi studenty, jsme ve škole přivítali prof. Kratochvíla (téma besedy Partnerské vztahy) a prof. Jiřinu Šiklovou. Stálé místo v programu školy má adaptační pobyt budoucích prvních ročníků, turistické, lyžařské kurzy či exkurze po historických památkách Prahy, stejně jako projektové dny na konci školního roku. Všechny tyto aktivity nabízely prostor jednotlivým třídám k lepšímu poznání a posílení třídního kolektivu. Školní dny byly zpestřeny vítáním prvních ročníků, recitační soutěží Poema, muzikálovou pohádkou Zlatovláska, studentskou vánoční akademií, vánočním stromem s překvapením, Divadélkem pro školy, koncerty Dívčího pěveckého sboru, happeningem k 17. listopadu, Ptačím sletem na apríla, výtvarným happeningem Mé múzy a já, návštěvou výtvarných expozic, anglického divadla Děti kroměřížských mateřských škol a školních družin, žáci ZŠ praktické a speciální navštívili školu v rámci vánočních divadelních představení a výchovných koncertů, hodinky netradičního sportování na airtracku, či pohádkového maratonu. Naše studentky zajišťovaly i externí programy jako Olympiádu malotřídních škol, Olympiádu MŠ Duhové bubliny nebo projekt Zahrada je hra (ve spolupráci s NPÚ Kroměříž). Podrobná charakteristika a zhodnocení jednotlivých aktivit je uvedena v přílohách spolu s fotodokumentací. Vzhledem k personálním změnám ve škole ve školním roce 2014/2015 bude muset být řešena i pozice metodika prevence, jeho případného vzdělávání v této oblasti, popř. koncepce prevence ve škole. Jelikož na škole fungoval stabilní tým prevence, neobáváme se zásadních problémů v této oblasti. 5

6 II. Seznam realizovaných akcí: Práce s třídními kolektivy: Socioklima dokončení sociometrie a následná práce se třídami 2A, 2B, 3A, 3B, 4B na základě spolupráce s KPPP a ZDVPP Zlín V září školního roku 2013/2014 proběhlo vyhodnocení výsledků sociometrie, která byla realizována KPPP a ZDVPP Zlín, pobočka Kroměříž v 2. pololetí minulého školního roku. S výsledky diagnostického nástroje Socioklima byli seznámeni třídní učitelé prostřednictvím individuálních konzultací s Mgr. Irenou Grodovou, v obecné formě vedení školy. Jednotlivé třídy (2A, 2B, 3A, 3B, 4B) se setkaly s Mgr. Grodovou během měsíce září, v 2B proběhla opakovaná intervence v únoru a březnu Dotazníkové šetření k identifikaci rizikových oblastí a klima třídy všechny třídy SŠ, během 2. pololetí školního roku, sběr dat (online testy) ukončen Adaptační pobyt pro první ročníky SPgŠ (aktivity na stmelení nově vznikajících kolektivů) , Vizovice Revika, organizace Mgr. Tomáš Studenec. Jednorázové akce vzdělávacího a informativního rázu: Proškolení studentů v rámci dobrovolnické činnosti (Program Pět P, doučování dětí, dobrovolnická činnost, práce s dětmi ze sociálně problémových rodin) , , SVP Kroměříž, Bc. Chytilová, studenti 1. ročníku VOŠ. Organizace PaedDr. Šárka Kozmíková. Přednáška: Partnerské vztahy , prof. Kratochvíl, studenti 1. ročníku VOŠ. Organizace PaedDr. Šárka Kozmíková. Beseda: Azyl sociální práce říjen 2013, studenti 1. roč. VOŠ, Azylový dům pro muže Kroměříž, Bc. Hasala. Organizace PaedDr. Šárka Kozmíková. Hus a husita filmové představení s besedou, , třída 2A, 2B, kino Nadsklepí. Organizace Mgr. Iva Kopčilová. Cyril a Metoděj filmové představení s besedou, , třída 1A, 1B, kino Nadsklepí. Organizace Mgr. Iva Kopčilová. Beseda o.s. Na počátku, Brno Sdružení azylových domů , studenti 3. ročníku VOŠ. Organizace Mgr. Andrea Dittrichová. Planeta Země 3000 Madagaskar - multimediální projekt DK Kroměříž, , třída 1A, 1B, enviromentální výchova. Organizace Mgr. Jaroslava Buchalová. Šíp času - prožitkový program s prvky dramatiky , Sdružení-D, Olomouc. Třída 2A, 2B. Organizace Mgr. Věra Klechová. 6

7 Exkurze Osvětim , 1. ročník VOŠ a zájemci z řad studentů SŠ. Organizace PhDr. Marie Račanská. Přednáška: Partnerské vztahy , prof. Kratochvíl, studenti 2. a 3. ročníku VOŠ. Organizace PaedDr. Šárka Kozmíková Anna a Kelly - prožitkový program s prvky dramatiky , Sdružení-D, Olomouc. Třída 1A, 1B. Organizace Mgr. Lenka Helemíková. Kam po škole? beseda s pracovníky ÚP Kroměříž, 25. a , třídy 4A, 4B. Organizace PaedDr. Věra Millerová a Mgr. Magda Ondráčková. Prožitkový program s prvky dramatiky Holocaust , , , 1. ročník VOŠ. Lektorka MgA. Lenka Helemíková. Problematika etnických a menšinových skupin výukový blok, , 1. ročník VOŠ. Zodpovídala PhDr. Marie Račanská. Beseda se socioložkou prof. Jiřinou Šiklovou , studenti VOŠ. Organizace PhDr. Jaromír Beran. Přednáška Poruchy příjmu potravy , třída 2A, 2B. Organizace Mgr. Jaroslava Buchalová. Dlouhodobé akce vzdělávacího a informativního rázu: Projekt TERA spolupráce UP Olomouc a VOŠPS a SPgŠ Kroměříž seminář Muzikoterapie externí lektor PaedDr. Holzer, 22 studentů VOŠ, Organizace Mgr. Klechová. Projekt TERA spolupráce UP Olomouc a VOŠPS a SPgŠ Kroměříž seminář Dramaterapie externí lektor Mgr. Oldřich Müller, Ph.D., 20 studentů VOŠ, Organizace Mgr. Lenka Helemíková. Sociální péče Mezinárodní projekt Leonardo, Mobility 2013/ , stáž 10 studentů VOŠ v anglickém Plymouth. Zajišťoval Mgr. Petr Vaculík. Dva jazyky 1 song tematický seminář, , Waldmünchen, Německo. 3 studentky 2SPB. Zajišťovala Mgr. Libuše Polášková. 7

8 Jednorázové akce na podporu a zlepšení sociálního klimatu školy: Představení 1. ročníků ohlédnutí za adaptačním pobytem na Revice, , aula školy, určeno pro studenty SPgŠ. Garant Mgr. Romana Dluhošová, PaedDr. Věra Millerová. Turistický kurz - studenti 3A, Stříbrnice, Zodpovídal Mgr. Tomáš Studenec, Mgr. Ilona Helisová, Mgr. Martin Císař. Get art galerijní animace studenti SPgŠ, září Organizace komise VV. Exkurze po kulturních památkách Prahy studenti 4A, Praha, Organizace Mgr. Jarmila Buchalová, Mgr. Vladimíra Hlavinková. Exkurze po kulturních památkách Prahy studenti 4B, Praha, Organizace Mgr. Dita Běťáková, Mgr. Libuše Polášková. Poema školní kolo recitační soutěže , určeno pro celou školu. Zajišťovala předmětová komise českého jazyka, následně celostátní kolo v Odrách, pedagogický dozor Mgr. Iva Kopčilová, Mgr. Romana Dluhošová. Divadélko pro školy Legenda W+V, Osvobozené divadlo , určeno pro 2. až 4. ročník SPgŠ. Organizace Mgr. Věra Klechová. Anglické divadlo - připravila komise anglického jazyka dle nabídky brněnského divadla SEMILASO: Dr. Jekyll a Mr. Hyde, Peter Pan. Hodinka netradičního sportování airtrack pro MŠ, ŠD, , připravila předmětová komise TV a studenti SPgŠ. Boty ve vzduchu výtvarný happening k 17. listopadu , určeno pro celou školu, připravila komise VV. Vánoční koncert - 40 studentek Dívčího pěveckého sboru SPgŠ, Organizace Mgr. Jiří Jablunka. Vánoční besídky s divadelním představením studenti 3A, 3B, 4A, 4B pro MŠ a ŠD praxe, ZŠ speciální, ZŠ praktickou, Psychiatrickou léčebnu, Domovy pro seniory KM, , aula školy, prostory v daných zařízeních. Garant PaedDr. Věra Millerová, PaedDr. Šárka Kozmíková, Mgr. Romana Dluhošová, Mgr. Jiří Jablunka. Vánoční strom prosinec 2013, nádvoří Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Výtvarná soutěž pro žáky 1. ročníků. Organizace Mgr. Barbora Slaninová, MgA. Jitka Karbanová. Vánoční akademie studenti studentům. Organizace Mgr. Jana Vítková, Mgr. Romana Dluhošová. Vánoční strom s překvapením a vánoční pošta , všichni studenti školy, organizace komise VV. 8

9 Lyžařský kurz - třída 2A Mýto pod Ďumbierem, Slovensko, Připravila předmětová komise TV. Lyžařský kurz - třída 2B - Mýto pod Ďumbierem, Slovensko, Zodpovídal Mgr. Tomáš Studenec, Mgr. Ilona Helisová, Mgr. Martin Císař. Zlatovláska muzikálová pohádka , připravili studenti 3. ročníku VOŠ pro děti kroměřížských ŠD. Organizace Mgr. Jana Vítková. Divadelní představení Jak je důležité býti (s) Filipem, připravila komise českého jazyka pro studenty SŠ ve spolupráci s DK Kroměříž a Divadlem Rity Jasinské Praha. Ptačí slet - přivítejme jaro - výtvarně hudební akce, , určeno studentům SPgŠ. Organizace komise VV a HV. Jarní koncert Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž, organizace Mgr. Jiří Jablunka, , aula školy. Enviromentální výchova exkurze do Botanické zahrady a planetária v Brně, Určeno studentům 1. ročníků. Garant Mgr. Jaroslava Buchalová, Mgr. Marek Šikula. Pohádkový den pro MŠ , , učebna DV3, pro děti z MŠ Kroměříž a ZŠ praktické připravili studenti 1. ročníků. Odborný garant Mgr. Lenka Helemíková. Poslední zvonění 4A, 4B program pro studenty SPgŠ jako rozloučení se se školou, Výchovný koncert , koncert ZUŠ Kroměříž, ročník SŠ. Organizace komise hudební výchovy. Turistický kurz - studenti 3B, Vysočina, Zodpovídal Mgr. Tomáš Studenec, Mgr. Ilona Helisová, Mgr. Martin Císař. Lednice 2014 teambuildingová akce pro pedagogický sbor a zaměstnance školy, Organizace Mgr. Iva Kopčilová. Zahrada je hra - spolupráce s Národním památkovým ústavem Kroměříž v rámci blokové praxe studentů 3. ročníku, , Organizace Mgr. Petr Hudec, PaedDr. Věra Millerová. Duhové bubliny olympiáda MŠ Připravila třída 3A ve spolupráci s předmětovou komisí TV. Olympiáda malotřídních škol Připravila třída 3A ve spolupráci s předmětovou komisí TV. Tematicky zaměřená výuka v projektech Určeno studentům ročníku SPgŠ. 9

10 Mé múzy a já - výtvarná performance, prezentace výsledků projektových dnů , atrium školy - určeno pro celou školu. Organizace předmětová komise VV ve spolupráci se studenty 3. ročníků SPgŠ. Zodpovídala MgA. Jitka Karbanová, Mgr. Barbora Slaninová a Mgr. Vladimíra Hlavinková. Sbírky: Světluška , 20 studentů 1SPA, zajišťovala PaedDr. Šárka Kozmíková, vybráno Kč. Bílá pastelka - říjen 2013, třída 1SPA, zajišťovala PaedDr. Šárka Kozmíková, vybráno 3.500Kč. Humanitární sbírka pro o.s. Diakonie Broumov , organizace PaedDr. Šárka Kozmíková. Sbírka hraček pro děti MŠ a ZŠ při zdravotnických zařízení prosinec 2013, studenti 1SPA, 1SPB, 3A, zajišťovala PaedDr. Šárka Kozmíková, Mgr. Romana Dluhošová. Sbírka ošacení pro Azylový dům pro muže Astras Kroměříž prosinec 2013, studenti VOŠ, garant PaedDr. Šárka Kozmíková. Květinový den, den proti rakovině, finanční sbírka , třída 3.A, zaštiťovala Mgr. Romana Dluhošová, vybráno Kč. Dlouhodobé programy: Proškolení studentů v rámci dobrovolnické činnosti (Program Pět P, doučování dětí, dobrovolnická činnost, práce s dětmi ze sociálně problémových rodin) , , SVP Kroměříž, Bc. Chytilová, studenti 1. ročníku VOŠ. Organizace PaedDr. Šárka Kozmíková. Asistenční činnost studentů VOŠ na vybraných pracovištích: Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka (organizace plesu pro klienty DZP), nemocnice Kroměříž, Centrum pro seniory a zdravotně postiženou mládež (Albertova, Zachar Kroměříž), Domov pro seniory U kašny Riegrovo náměstí, Domov pro seniory U Moravy Erbenovo nábřeží Kroměříž. Tematické bloky v rámci vyučovacích předmětů: sebepoznávací aktivity, rozvoj sociálních dovedností studentů (vyučovací předmět Osobnostní a dramatická výuka roč. SPgŠ a VOŠ, Psychologie - 1. a 2. ročníky SPgŠ a VOŠ, Propedeutika sociálně psychologických dovedností - VOŠ) 10

11 průběžná a souvislá školní praxe ( roč. SPgŠ a roč. VOŠ) Zařízení praxe: MŠ, ŠD, Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka, ZŠ a MŠ speciální, ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž, Mateřské centrum Klubíčko, Základní škola při zdravotnických zařízeních, Domov pro seniory U Moravy, Domov pro seniory U Kašny, Domov pro seniory Purkyňova Kroměříž, Charitní dům azylové a sociální ubytování, Azylový dům pro muže Astras, Centrum pro seniory Zachar, Centrum pro seniory klub UNESCO, Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, Středisko výchovné péče pro děti a mládež Kroměříž, Sociální služby města Kroměříže, Poradenské centrum pro neslyšící a nedoslýchavé Kroměříž, SONS - Hanácké náměstí Kroměříž, Dětský domov Kroměříž, Knihovna Kroměřížska a dále zařízení sociálního charakteru, jež si volí studenti v místě bydliště. Akce připravované studenty školy v rámci průběžné praxe: Mikulášské besídky, vánoční besídky, Masopust, Velikonoce, sportovní soutěže, výchovné koncerty Pomoc studentů při organizaci a realizaci projektů klientů Domovů pro osoby se zdravotním postižením z regionu Kroměřížska Spolupráce s NPÚ Kroměříž Zahrada je hra, Garanti: PaedDr. Šárka Kozmíková, PaedDr. Věra Millerová, Mgr. Magda Ondráčková. tematické bloky v rámci vyučovacích předmětů: Psychologie, Pedagogika, Speciální pedagogika, Etopedie, Český jazyk a literatura, Občanská nauka, Biologie a hygiena, Zdravotní nauky, Osobnostní a dramatická výchova: Téma ročník vyučující Problematika soc. patologie mládeže v souč. literatuře 4. Dluhošová, Kopčilová Globální problémy v současném světě 2. Polášková Xenofobie, rasismus 4., 2.SP Gejdoš, Račanská Kriminalita a represivní orgány 4., 3.SP Gejdoš, Beran Hodnoty a hodnotová orientace 3. Kozmíková Bio-psycho-sociální model zdraví 1., 1.SP Buchalová, Buchalová Drogová závislost 3., 1.SP, 2.SP Buchalová, Buchalová, Zahradník Promiskuitní chování a riziko AIDS 3., 1.SP Buchalová, Buchalová Prostředí jako výchovný faktor 1. Ondráčková, Millerová Poruchy chování 3. 3.SP Millerová, Ondráčková, Beran Biologické a sociokulturní faktory utváření osobnosti 1. 1.SP Dittrichová, Prášilová Příprava na manželství, partnerství, rodičovství 3. Kozmíková Kontakt a mimojazyková komunikace 1., 1.SP Klechová Prášilová Partnerská a skupinová citlivost 1., 1.SP Klechová Prášilová 11

12 volnočasové aktivity: Divadelní předplatné Divadlo Zlín, Mgr. Romana Dluhošová, 10 studentů 4 představení, ve spolupráci s AG KM a SŠ hotelovou KM Sborový zpěv, Mgr. Jiří Jablunka, 100 studentek pondělí a středa , hudebna SPgŠ Pohybová výchova na SPgŠ, Mgr. Ilona Helisová, 30 studentů úterý , tělocvična SPgŠ středa , tělocvična SPgŠ Pohybová výchova pro děti MŠ, Mgr. Ilona Helisová, 20 dětí, 5 studentů (lektorů) čtvrtek , tělocvična SPgŠ Umělá horolezecká stěna, Mgr. Tomáš Studenec tělocvična SPgŠ, dle domluvy Posilovna, Mgr. Tomáš Studenec, 100 studentů celotýdenní provoz , posilovna v suterénu budovy Výtvarné praktikum, MgA. Jitka Karbanová, 30 studentů 3.A, 3.B, 4.A středa , učebna VV1 Výtvarné dílny, organizace Mgr. Bára Slaninová, Mgr. Vladimíra Hlavinková, 15 studentů 1x měsíčně, učebna VV2 II. Vzdělávání metodika prevence: Výběr kurzů byl proveden dle nabídky seminářů DVPP na KPPP a ZDVPP Zlín a v souladu s finančními možnostmi školy, bohužel ani jeden ze zvolených seminářů nebyl kvůli nenaplněné kapacitě otevřen: Rizikové jevy ve škole a možnosti jejich zjišťování, PhDr. Čáp, Uherské Hradiště, Základní orientace v drogové problematice, Mgr. Kytlicová, Kroměříž, Metodik prevence se zúčastnil ve školním roce 2013/2014 těchto vzdělávacích akcí: Kariérní portfólio průvodce webem, 40h, lektor Mgr. Sylva Štěpitová, CCV Uherský Brod, Rožnov pod Radhoštěm, Pedagogicko-psycho-sociální výcvik, 20h, lektor Mgr. Sylva Štěpitová, CCV Uherský Brod, Rožnov pod Radhoštěm, Krajská konference k primární prevenci rizikového chování, Kroměříž Autismus, ADHD v pedopsychiatrii, lektor MUDr. Matýs, Olomouc,

13 Další pracovníci školy: Výcvik v práci s psychiatrickou zátěží, , Mgr. Zahradník Komplexní výcvik v poradenství a terapii zaměřené na řešení, 2013/2014, Mgr. Zahradník Konference u příležitosti Mezinárodního dne boje proti drogám, , Mgr. Zahradník III. Spolupráce pedagogických a nepedagogických pracovníků při plnění minimálního preventivního programu: Na VOŠPS a SPgŠ Kroměříž pracuje ustálený tým metodika prevence. Mezi stálé členy patří: Mgr. Halka Prášilová, Ph.D., Mgr. Jaroslava Buchalová, Mgr. Andrea Dittrichová, Mgr. Ilona Helisová, Mgr. Romana Dluhošová, MgA. Jitka Karbanová, Mgr.Martin Císař, Mgr. Tomáš Studenec, Mgr. Libuše Polášková, Mgr. Barbora Slaninová, Mgr. Iva Kopčilová a Luděk Helis. Ve školním roce 2013/2014 odešla do starobního důchodu naše dlouhodobá spolupracovnice Mgr. Věra Klechová, na její pracovní místo nastoupila od 2. pololetí MgA. Lenka Helemíková. V rámci intenzivní práce s třídními kolektivy se do spolupráce v loňském roce zapojili další pedagogové školy - třídní učitelé: 1A Mgr. Romana Dluhošová 1B PaedDr. Věra Millerová 2A Mgr. Libuše Polášková 2B Mgr. Ilona Helisová 3A Mgr. Martin Císař 3B Mgr. Tomáš Studenec 4A Mgr. Jaroslava Buchalová 4B Mgr. Dita Běťáková Metodickou oporu pro práci se třídou jim poskytuje výchovný poradce a školní psycholog Mgr. Halka Prášilová, Ph.D. Stálou oporu v oblasti prevence závislostí máme v našem kolegovi Mgr. Janu Zahradníkovi, pracovníku K-Centra Kroměříž. Oblast dobrovolnickou, organizaci sbírek či podporu akcí v zařízeních praxe našich studentů zajišťuje PaedDr. Šárka Kozmíková a PaedDr. Věra Millerová. Vděčni jsme i za intenzivní spolupráci s Mgr. Irenou Grodovou z KPPP a ZDVPP Zlín, pobočka Kroměříž v oblasti práce s třídními kolektivy. V uplynulém školním roce se podařilo dokončit diagnostiku třídních vazeb, provést následné vyhodnocení sociometrie a realizovat programy se třídami zaměřené na podporu třídního socioklimatu vedené externí lektorkou z PPP. Do programu byla zahrnuta i spolupráce s třídními učiteli. Jak už bylo zmíněno na začátku evaluace MPP, ve školním roce 2014/2015 dojde k personálním změnám na škole, na základě kterých bude nezbytné řešit obsazení pozice metodika prevence a jeho případné specializační vzdělávání. Věříme, že práce stabilizovaného týmu prevence pomůže překlenout vzniklou situaci. 13

14 IV. Způsoby práce s rodiči: Kontakt s rodiči udržují třídní učitelé a jejich prostřednictvím ostatní členové pedagogického sboru. Rodiče mají možnost podílet se na chodu školy prostřednictvím třídních důvěrníků (spolupráce s Nadačním fondem školy) a volených zástupců ve školské radě. V uplynulém školním roce se začalo se zaváděním elektronické žákovské knížky, byl spuštěn pilotní provoz a od září 2014 bude program fungovat v plné verzi. Rodiče tak získají další nástroj k efektivnější komunikaci se školou. Rodiče byli seznámeni s MPP, programem proti šikanování a metodickým pokynem v oblasti omamných látek na Dni rodičů, který se konal 8. listopadu 2013, prostřednictvím třídních učitelů na základě materiálů vypracovaných metodikem prevence. V písemné formě jim byly předány informace o aktivitách školy v rámci prevence rizikového chování, byly jim nabídnuty konzultační hodiny výchovného poradce, školního psychologa a metodika prevence. V. Dotazníková šetření: Jak již bylo uvedeno výše, ve školním roce 2013/2014 byla dokončena sociometrie třídních kolektivů pomocí diagnostického nástroje Socioklima, které si zakoupila škola pro své účely. Sběr dat, jejich vyhodnocení a interpretaci provedla externí spolupracovnice z KPPP a ZDVP Zlín Mgr. Irena Grodová. (V září a říjnu 2013 byla vyhodnocena sociometrie započatá v předchozím školním roce a proběhly konzultace se třídami 4A, 3A, 3B, 2A, 2B a jejich třídními učiteli. V únoru a březnu 2014 byla na podnět třídního učitele opětovně realizována práce s kolektivem třídy 2B.) Škola zakoupila od České asociace školních metodiků prevence online test k identifikaci rizikových oblastí a test klima třídy, prostřednictvím kterých bylo provedeno mapování problémových oblastí na střední škole ( ročník) jako podklad pro plánování preventivních aktivit pro školní rok 2014/2015. Sběr dat byl ukončen k Skríningový dotazník pro dospívající identifikující rizikové oblasti upravil pro české prostředí MUDr. Karel Nešpor, PhDr. Ladislav Csémy a MUDr. Hana Provazníková. Test mapuje 10 oblastí: volný čas, chování, zdravotní stav, duševní zdraví, sociální zdatnost, rodinný systém, školu, vztahy s vrstevníky, návykové látky. Data byla vyhodnocena po jednotlivých třídách i souhrnně za celou školu. Z celkových výsledků jsou patrny jako nejvíce problematické oblasti: vztahy s vrstevníky a duševní zdraví. Z oblasti návykových látek byly identifikovány jako rizikové: tabák, alkohol včetně piva, léky proti bolestem, což potvrdilo naše domněnky. V testu zaměřeném na školní klima byly sledovány následující oblasti: suportivní klima třídy (vztahy ke třídě, mezi spolužáky, míra kooperace a soudržnosti), motivace k negativnímu školnímu výkonu (nezájem o školu, tendence nevynikat, nevěřit si ), sebeprosazení (individualizace výkonu, touha vyniknout, nižší míra kooperace ). Výsledky v anonymní podobě jsou k dispozici vedení školy, třídním učitelům a týmu prevence pro následnou práci se třídními kolektivy. 14

15 VI. Žádosti o dotace: Na financování aktivit ve školním roce 2013/2014 byly získány prostřednictvím projektů následující dotace: EU: Mezinárodní projekt Leonardo, Mobility 2013/ Sociální péče ,-Kč Nadační fond SPgŠ Kroměříž: - Adaptační pobyt pro budoucí 1.ročníky SPgŠ 5.000,-Kč - Víkendový seminář Zdravý životní styl pro studenty VOŠ 5.000,-Kč - Výtvarný materiál k výrobě kulis pro muzikálovou pohádku 1.000,-Kč VII. Prezentace školy na veřejnosti: V uplynulém školním roce byly pořádány , , , dny otevřených dveří, kde se prezentovaly uchazečům o studium požadavky přijímacího řízení a zájemci měli možnost nahlédnout do života školy. Nezapomenutelnou atmosféru mají koncerty Dívčího pěveckého sboru SPgŠ Kroměříž ( Vánoční koncert, Jarní koncert k roku české hudby), jsou místem setkání bývalých absolventů školy, zpěvaček sboru, jejich rodičů a příbuzných, současných i bývalých pedagogů školy. Sbor svým vystoupením taktéž doprovází mnohé akce pořádané Městem Kroměříž, klubem UNESCO. Přivést širokou veřejnost do prostor školy se každoročně daří díky kurzům v rámci celoživotního vzdělávání, přispívá k tomu spolupráce s KPPP a ZDVPP Zlín v rámci Studia pedagogiky, spolupráce s MŠ, ŠD na přípravě seminářů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, či výtvarné ateliéry pro veřejnost pořádané jedenkrát měsíčně (více viz. Dlouhodobé úspěchy vykazují naši studenti na recitačních soutěžích, ať už Pedagogická poema, Wolkrův Prostějov (celostátní kola). Nelze opomenout ani výborná umístění ve sportovních soutěžích na krajské a republikové úrovni, či hudebních festivalech (Prachatice). V Týdeníku Kroměřížska bylo zveřejněno opakovaně poděkování za akce určené dětem kroměřížských MŠ či žákům místních ZŠ, které pro ně připravily studentky se svými vyučujícími: muzikálová pohádka Zlatovláska, Pohádkový den, Airtrack hodinka netradičního sportování, Olympiáda malotřídních škol, Duhové bubliny olympiáda MŠ, vánoční divadelní představení, projekt Zahrada je hra ve spolupráci s NPÚ Kroměříž. Ve stejném periodiku bylo možno zaznamenat reportáž ze stáže studentů VOŠ v sociálních zařízeních ve Velké Británii konané v rámci projektu Mobility Leonardo. 15

16 VIII. Evaluace MPP v návaznosti na nový MPP pro školní rok 2014/2015: Jak již bylo několikrát zmíněno, ve škole dochází v novém školním roce k personálním změnám na pozici ředitele školy, na základě kterých bude nezbytné řešit obsazení pozice metodika prevence a jeho případné specializační vzdělávání. Hlavním cílem pro školní rok 2014/2015 je tedy obsazení funkce metodika prevence a zajištění kontinuity práce týmu prevence ve škole. Dále bychom chtěli uskutečnit vzdělávání pedagogů v oblasti komunikace, řešení konfliktních situací a práce s rizikovými žáky. Semináře proběhnou v říjnu březnu 2015 v prostorách školy a budou hrazeny z projektu TERA. Předpokládá se i realizace týdenních odborných stáží pedagogů na evropských univerzitách s cílem sdílení zkušení v oboru sociální pedagogika a inovace tohoto studia na VOŠPS a SPgŠ KM. Z osvědčených programů bychom rádi do nabídky opět zařadili prožitkové programy Sdružení-D Olomouc, víkendové semináře dramaterapie a muzikoterapie pro studenty VOŠ, výukový blok věnovaný etnickým a menšinovým skupinám a Adaptační pobyt pro budoucí 1. ročníky. Rádi bychom realizovali víkendový seminář manželů Janíkových Konflikt a komunikace, týdenní Komunikační výcvik studentů VOŠ v Chorvatsku či jednorázové besedy zaměřené jednak na problematiku návykových látek, jednak na oblast médií, reklamy a kyberšikany. 16

17 IX. Seznam příloh: 1. Adaptační pobyt pro 1. ročníky SPgŠ 2. Sociální svět streetwork - stáž studentů v zahraničí Anglie 3. Dva jazyky jeden song 4. Představení 1. ročníků SPgŠ 5. Šíp času a Anna a Kelly prožitkové programy, téma rasismus 6. Projekt TERA vzdělávací semináře pro studenty VOŠ 7. Poema 2013, Wolkrův Prostějov 8. Divadélko pro děti 9. Happening k 17. listopadu Boty na stromech 10. Vánoční akademie Z pohádky do pohádky 11. Vánoční besídky s divadelním představením 12. Vánoční strom 13. Muzikálová pohádka Zlatovláska 14. Ptačí sněm 15. Pohádkový den pro MŠ 16. Rozloučení se školou poslední zvonění 17. Výtvarný happening Mé múzy a já 18. Plavecký kurz pro studenty SPgŠ 19. Lyžařské kurzy pro studenty SPgŠ 20. Turistické kurzy pro studenty SPgŠ 21. Soutěže TV na Střední pedagogické škole 22. Hodinka netradičního sportování Airtrack 23. Duhové bubliny olympiáda MŠ 24. Olympiáda malotřídních škol 25. Pohybová výhova pro děti 26. Projekt Zahrada je hra 27. Tematicky zaměřená výuka v projektech 28. Get art galerijní animace 29. Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž 30. Lednice teambuldingová akce pro zaměstnance školy 31. Vzdělávací kurzy pro veřejnost Vypracovala: Mgr. Jana Vítková, metodička prevence Garant: PhDr. Jaromír Beran, ředitel VOŠPS a SPgŠ Kroměříž 17

18 1. Adaptační pobyt pro 1. ročníky SPgŠ Kdy: Kde: Vizovice-Revika Účastníci: studenti přijatí do 1. ročníku SPgŠ Třídní učitelé: Mgr. Romana Dluhošová, PaedDr. Věra Millerová Zajištění aktivit: Mgr. Tomáš Studenec, Mgr. Martin Císař, Mgr. Barbora Slaninová, Mgr. Ilona Helisová, Mgr. Jiří Jablunka, Luděk Helis Hodnocení adaptačního pobytu 1. ročníků SPgŠ Kroměříž V rekreačním středisku Revika u Vizovic se ve dnech konal tradiční seznamovací pobyt žáků nastupujících do prvního ročníku. Pod vedením pedagogů Mgr. Barbory Slaninové, Mgr. Romany Dluhošové, PaedDr. Věry Millerové, Mgr. Ilony Helisové, Mgr. Tomáše Studence, Mgr. Martina Císaře a pana Helise proběhly sportovní, výtvarné a hudební aktivity zaměřené na seznámení studentů jak navzájem mezi sebou, tak s třídními učiteli. Výstupem pobytu je taneční prezentace v trikách s vlastním potiskem a natočený klip, letos na písně skupiny Olympic při slavnostním pasování studentů na začátku školního roku. Mgr. Ilona Helisová 18

19 2. Sociální svět Sociální péče - stáž studentů v zahraničí Anglie Kdy: Kde: realizace stáže Plymouth Kdo: Mgr. Petr Vaculík - koordinátor a kontaktní osoba projektu Obsah: Leonardo da Vinci - program odborné stáže 2013/2014 Název projektu: Sociální péče (Social Care) Celkový záměr projektu: Realizovali jsme dvoutýdenní stáž pro 10 studentů studijního oboru Sociální pedagogika. Stáž byla zprostředkovaná anglickým partnerem Work Experience UK (Tellus Group Ltd) v zařízeních sociální péče pro seniory (Caring Homes a Nursing Homes) v oblasti města Plymouth v hrabství Devon. Projekt byl tvořen jazykovou a odbornou přípravou před odjezdem a samotnou odbornou stáží. Projekt byl zaměřen na praktické poznatky a dovednosti v oblasti sociální práce se starými lidmi, účastníci sledovali model poskytované péče, osvojovali si nové dovednosti a praktické zkušenosti a vedli si dokumentaci. Naším cílem byla odborná praktická a jazyková zkušenost, případné rozdíly v přístupu k cílovým klientům v sociální oblasti, získání základní dovednosti pro eventuální práci v EU v dané oblasti, problematika zaměstnanosti u sociálních pracovníků, podněty k vytváření nových typů pracovních míst pro sociální pracovníky, výuka k toleranci mentálních, sociálních, kulturních a civilizačních rozdílů a obecné rozšíření vědomostí o jiných zemí EU. Pracovní program spočíval v umístění účastníka do anglického pečovatelského centra na stáž na dva týdny. První den student vykonával ošetřovatelskou a pečovatelskou činnost pod dohledem sociálního pracovníka, také sledoval pořizování dokumentace o klientech, denní režim a aktivizační metody pro cílové klienty. Od dalšího dne už bez asistence vykonávali praktické činnosti, jako distribuce léků, pomoc s organizací denního režimu, podávání stravy, dodržování pitného režimu u klientů, aktivizační metody a plnění úkolů, které vymezil náš pedagog již před výjezdem v rámci odborné přípravy. Tyto úkoly potom rámcovaly závěrečnou komparativní studii. Za korektnost pracovní náplně odpovídal metodik anglického partnera, který prováděl průběžnou hospitační činnost na pracovištích. 19

20 3. Dva jazyky - jeden song Kdy: Kde: Waldmünchenu, SRN Kdo: studentky 3SPB, Mgr. Libuše Polášková - koordinátor a kontaktní osoba projektu Ve dnech se zúčastnily tři studentky 2SPB tematického semináře Dva jazyky jeden song, který pořádalo Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem a česko-německý portál pro mládež ahoj.info. Tento česko-německý videoworkshop se konal ve Waldmünchenu, SRN a účastnilo se ho 20 mladých lidí z ČR a SRN. Hlavním úkolem bylo napsat a nahrát vlastní rapový song na aktuální téma a k tomu odpovídající videoklip, součástí semináře byla jazyková animace a česko - německý kulturní večer. 20

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž. Minimální preventivní program 2014-2015

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž. Minimální preventivní program 2014-2015 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž Minimální preventivní program 2014-2015 Kroměříž 2014 Minimální preventivní program 2014-2015 Školské zařízení: Vyšší odborná

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Zhodnocení minimálního preventivního programu 2014-2015. Kroměříž

Zhodnocení minimálního preventivního programu 2014-2015. Kroměříž Zhodnocení minimálního preventivního programu 2014-2015 Kroměříž září 2015 1 Zhodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2014/2015 Školské zařízení: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž PROVOZNÍ ŘÁD

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž PROVOZNÍ ŘÁD Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž PROVOZNÍ ŘÁD Kroměříž 2014 I. Údaje o zařízení Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba tel. +420 596 912 567, fax +420 596 910 135, mob. +420 775 997 669 reditel@wigym.cz, sekretariat@wigym.cz

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Zhodnocení preventivního programu školy Kroměříž

Zhodnocení preventivního programu školy Kroměříž Zhodnocení preventivního programu školy 2015-2016 Kroměříž září 2016 Výkaz pro školní rok 2015/2016 * Zobrazuji uzavřený výkaz. Základní údaje Výkaz vyplnil: Jaroslava Buchalová IČ organizace: 65269616

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka Erhartová

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Obchodní akademie, Husova 1, 370 21 České Budějovice Jméno a příjmení ředitele RNDr. Zdeňka

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Škola : OU KŘENOVICE, KŘENOVICE 8, 752 01 KOJETÍN Ředitel školy: Mgr. JOSEF PLESNÍK ŠMP : Bc. DAGMAR LUXOVÁ Školní rok : 2015/2016 Počet žáků : 119 1.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2014/2015

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNESCO, UHERSKÉ HRADIŠTĚ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 350, příspěvková organizace Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2014/2015 Základní škola UNESCO Uherské Hradiště Školní metodik prevence

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více