Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži. Zhodnocení minimálního preventivního programu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži. Zhodnocení minimálního preventivního programu 2013-2014"

Transkript

1 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži Zhodnocení minimálního preventivního programu Kroměříž září 2014

2 Zhodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2013/2014 Školské zařízení: Adresa: Telefon: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži 1. máje 221, Kroměříž Ředitel: PhDr. Jaromír Beran Zástupce ředitele: PhDr. Marie Račanská, Mgr. Iva Kopčilová Výchovný poradce: Mgr. Halka Prášilová, Ph.D. Psychologické poradenství: Mgr. Halka Prášilová, Ph.D. Konzultační hodiny: pondělí (kabinet, přízemí) Tel , klapka 122 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Vítková Tel , klapka Konzultační hodiny: úterý (kabinet, 1.patro) Termín a forma seznámení žáků s ŠPS, programem proti šikanování, metodickým pokynem v oblasti návykových látek: 1. týden v říjnu třídní učitelé v třídnických hodinách na základě materiálů vypracovaných metodikem Termín a forma seznámení rodičů s ŠPS, programem proti šikanování, metodickým pokynem v oblasti omamných látek: 8. listopadu třídní učitelé na Dni rodičů na základě materiálů vypracovaných metodikem 2

3 VOŠPS a SPgŠ Kroměříž Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži je nadregionálním školským zařízením. Specifika školy vzhledem k prevenci rizikových projevů chování jsou spatřována ve: - věkovém složení studentů školy (poměrně velký věkový rozptyl 15-23let díky zastoupení vyššího a středního školství v jedné budově), - rozdělení třídních kolektivů na dojíždějící studenty a ubytované na domovech mládeže (studenti pochází z různých oblastí Moravy, značná část z nich je tedy ubytovaná na DM Na Lindovce nebo DM Arcibiskupského gymnázia, z toho vyplývá nutnost úzké spolupráce s domovy mládeže), - složení z hlediska pohlaví (mezi studenty jednoznačně převažují dívky, což s sebou přináší typicky dívčí problémové jevy (poruchy příjmu potravy, počáteční projevy dívčí formy šikany, úniky do nemoci jako způsob řešení problémů ) Další specifikum přináší větší vytíženost a odlišná volnočasová náplň A tříd střední školy, jejichž studentky většinou navštěvují Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž. Sbor zkouší dvakrát týdně v odpoledních hodinách, dle potřeby se konají pěvecká soustředění. Sbor absolvuje několik celovečerních koncertů za rok, účastní se sborových přehlídek, což na jedné straně posiluje vazbu ke škole, vytváří prostor pro společné zážitky, na druhé straně může vést k nezdravé rivalitě mezi studentkami kvůli výběru na tyto akce a k rivalitě mezi A a B třídami. Obraz školy dotváří její úzká provázanost se zařízeními praxe spolupráce je navázána s mateřskými školami, školními družinami, zařízeními pro volný čas, domovy pro osoby se zdravotním postižením, speciálně pedagogickými školskými zařízeními či domovy pro seniory v Kroměříži. Dále též s K-centrem v Kroměříži, zařízením Klokánek, SVP Kroměříž, klubem UNESCO, Knihovnou Kroměřížska V rámci praxe dochází k rozvoji sociálních dovedností studentů, celkovému osobnostnímu a profesnímu růstu žáků. Mnozí na pracovištích praxe působí nad rámec povinné školní praxe v roli asistentů, dobrovolníků či se zapojují do vedení volnočasových aktivit, připravují doplňkový program pro klienty zařízení (Program 5P, spolupráce s dětským domovem, s DZP Barborka ). Škola kromě všeobecných vzdělávacích předmětů nabízí také velké vyžití v oblastech uměleckých: výtvarná výchova, keramická dílna, výtvarné ateliéry, hudební výchova, pěvecký sbor, hra na hudební nástroj, studentská kapela, osobnostní a dramatická výchova, tělesná výchova, pohybová výchova, což otevírá prostor pro přípravu a konání výtvarných happeningů, loutkových pohádkových představení, vystoupení studentské kapely Výsledkem propojení zájmů o pedagogickou práci s tvořivostí v oblasti výtvarné, hudební, dramatické jsou vánoční besídky s divadelním představením, muzikálové pohádky, pohádkový den, výchovné koncerty, netradiční sportování připravované studentkami školy pro jednotlivá zařízení praxe Závěr školního roku patří netradiční formě vyučování projektovým dnům. Všechny tyto akce oživují dění během školního roku a posilují vazbu studentů ke škole. Více viz. jednotlivé přílohy. Škola byla v loňském školním roce zapojena do několika projektů: a) projekt Mobility Leonardo da Vinci stáže ve Velké Británii pro studenty VOŠ b) projekt TERA spolupráce s UP Olomouc vzdělávací kurzy pro studenty VOŠ a pedagogy, odborné stáže pedagogů v zahraničí 3

4 c) výzva EU Peníze středním školám, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Škola se stále více otevírá veřejnosti a rozšiřuje poskytované vzdělávací služby i do oblasti celoživotního vzdělávání. Nabízí kurzy jak pro širokou veřejnost, tak vzdělávací programy vytvořené na zakázku, realizuje semináře pro pedagogické pracovníky v rámci DVPP, či kvalifikační studia pedagogiky ve spolupráci s Krajskou pedagogickopsychologickou poradnou a Zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Zhodnocení Minimálního preventivního programu 2013/2014: Ve školním roce 2013/2014 se pokračovalo v nastolené dlouhodobé koncepci v oblasti prevence rizikových projevů chování, konkrétně v práci na zlepšení sociálního klimatu školy a jednotlivých tříd. Byly stanoveny následující cíle MPP: pokračovat v práci s třídními kolektivy, posílit roli třídních učitelů, zajistit vzdělávací seminář pro pedagogy školy, zejména třídní učitele, z oblasti práce se třídou, problematickými žáky, s rodiči, připravit teambuildingové akce pro pedagogický sbor, podpořit soudržnost pedagogů, provést identifikaci rizikových oblastí u našich žáků jako východisko pro přípravu preventivních vzdělávacích a prožitkových akcí. Škola zakoupila od České asociace školních metodiků prevence online test k identifikaci rizikových oblastí a test klima třídy, prostřednictvím kterých bylo provedeno mapování problémových oblastí na střední škole ( ročník) jako podklad pro plánování preventivních aktivit pro školní rok 2014/2015. Výsledky v anonymní podobě jsou k dispozici vedení školy, třídním učitelům a týmu prevence. Pokračovalo se v práci s třídními kolektivy ve spolupráci s Mgr. Irenou Grodovou z KPPP a ZDVPP Zlín, pobočka Kroměříž (září, říjen 2013 dokončení sociometrie z předchozího školního roku a konzultace se třídami 4A, 3A, 3B, 2A, 2B, únor a březen 2014 následná práce s kolektivem třídy 2B). Podařilo se připravit teambuildingovou akci pro pedagogický sbor Lednice 2014 (viz. Příloha). Z výše uvedených cílů se bohužel z finančních důvodů neuskutečnilo plánované další vzdělávání pedagogů v oblasti práce se třídou, problematickými žáky, rodiči. Nicméně v období říjen březen 2015 proběhnou na škole semináře pro učitele z oblasti komunikace, řešení konfliktních situací a práce s rizikovými žáky, jež budou hrazeny z projektu TERA, do kterého je naše škola zapojena a z jehož finančních prostředků byly doposud realizovány jen workshopy pro studenty VOŠ a SŠ na téma muzikoterapie a dramaterapie. V rámci téhož projektu jsou připravovány 3x týdenní odborné stáže pedagogů na evropské univerzity s cílem sdílení zkušení v oboru sociální pedagogika a inovace tohoto studia na VOŠPS a SPgŠ KM. V rámci DVPP se účastnila metodička prevence Krajské konference k primární prevenci rizikového chování (říjen 2013 Kroměříž), absolvovala 40h kurz Kariérní portfólio (červenec 2013 Rožnov pod Radhoštěm) a 20h Pedagogicko-psycho-sociální výcvik (srpen 2013, Rožnov pod Radhoštěm). Z výše stanovených cílů se všechny podařilo naplnit, až na DVPP v oblasti práce se třídou, problematickými žáky, komunikaci s rodiči. Vzhledem k připraveným seminářům v rámci projektu TERA pro školní rok 2014/2015 lze předpokládat splnění tohoto cíle v novém 4

5 školním roce. Uvědomujeme si potřebu práce s pedagogickým sborem jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti teambuildingové. S minimálním preventivním programem byli seznámeni pedagogové školy na provozní poradě, jednotlivé třídy prostřednictvím třídních učitelů první týden v říjnu a rodiče na Dni rodičů, který se konal Mezi vzdělávací aktivity pro studenty v rámci primární prevence byly opět zařazeny programy Sdružení-D Olomouc: Anna a Kelly a Šíp času, oba zacílené na prevenci rasismu, založené na prožitkovém učení. Programy se pokaždé setkávají s pozitivním ohlasem u studentů. Tématiky rasismus a holocaustu se dotkli i studenti VOŠ - jednak ve výukovém bloku Problematika etnických a menšinových skupin, tak v prožitkovém programu s prvky dramatiky Holocaust, či účastí na zájezdu do Osvětimi. Jako reakce na aktuální situaci ve škole byl navíc do plánu prevence zařazen program s tématem Poruchy příjmu potravy pro studentky 2. ročníků. V uplynulém školním roce se mimořádně neuskutečnil plánovaný seminář manželů Janíkových Konflikt a komunikace a týdenní Komunikační výcvik pro studenty VOŠ v Chorvatsku. Naopak hojnou účastí studenti podpořili víkendové semináře Muzikoterapie a Dramaterapie realizované v rámci projektu TERA. Jedním z možných důvodů je finanční hledisko, jelikož semináře hrazené z ESF jsou pro studenty zdarma na rozdíl od jiných vzdělávacích akcí, na něž by museli přispívat ze svého rozpočtu. Z výjimečných osobností, které přijaly pozvání k besedě s našimi studenty, jsme ve škole přivítali prof. Kratochvíla (téma besedy Partnerské vztahy) a prof. Jiřinu Šiklovou. Stálé místo v programu školy má adaptační pobyt budoucích prvních ročníků, turistické, lyžařské kurzy či exkurze po historických památkách Prahy, stejně jako projektové dny na konci školního roku. Všechny tyto aktivity nabízely prostor jednotlivým třídám k lepšímu poznání a posílení třídního kolektivu. Školní dny byly zpestřeny vítáním prvních ročníků, recitační soutěží Poema, muzikálovou pohádkou Zlatovláska, studentskou vánoční akademií, vánočním stromem s překvapením, Divadélkem pro školy, koncerty Dívčího pěveckého sboru, happeningem k 17. listopadu, Ptačím sletem na apríla, výtvarným happeningem Mé múzy a já, návštěvou výtvarných expozic, anglického divadla Děti kroměřížských mateřských škol a školních družin, žáci ZŠ praktické a speciální navštívili školu v rámci vánočních divadelních představení a výchovných koncertů, hodinky netradičního sportování na airtracku, či pohádkového maratonu. Naše studentky zajišťovaly i externí programy jako Olympiádu malotřídních škol, Olympiádu MŠ Duhové bubliny nebo projekt Zahrada je hra (ve spolupráci s NPÚ Kroměříž). Podrobná charakteristika a zhodnocení jednotlivých aktivit je uvedena v přílohách spolu s fotodokumentací. Vzhledem k personálním změnám ve škole ve školním roce 2014/2015 bude muset být řešena i pozice metodika prevence, jeho případného vzdělávání v této oblasti, popř. koncepce prevence ve škole. Jelikož na škole fungoval stabilní tým prevence, neobáváme se zásadních problémů v této oblasti. 5

6 II. Seznam realizovaných akcí: Práce s třídními kolektivy: Socioklima dokončení sociometrie a následná práce se třídami 2A, 2B, 3A, 3B, 4B na základě spolupráce s KPPP a ZDVPP Zlín V září školního roku 2013/2014 proběhlo vyhodnocení výsledků sociometrie, která byla realizována KPPP a ZDVPP Zlín, pobočka Kroměříž v 2. pololetí minulého školního roku. S výsledky diagnostického nástroje Socioklima byli seznámeni třídní učitelé prostřednictvím individuálních konzultací s Mgr. Irenou Grodovou, v obecné formě vedení školy. Jednotlivé třídy (2A, 2B, 3A, 3B, 4B) se setkaly s Mgr. Grodovou během měsíce září, v 2B proběhla opakovaná intervence v únoru a březnu Dotazníkové šetření k identifikaci rizikových oblastí a klima třídy všechny třídy SŠ, během 2. pololetí školního roku, sběr dat (online testy) ukončen Adaptační pobyt pro první ročníky SPgŠ (aktivity na stmelení nově vznikajících kolektivů) , Vizovice Revika, organizace Mgr. Tomáš Studenec. Jednorázové akce vzdělávacího a informativního rázu: Proškolení studentů v rámci dobrovolnické činnosti (Program Pět P, doučování dětí, dobrovolnická činnost, práce s dětmi ze sociálně problémových rodin) , , SVP Kroměříž, Bc. Chytilová, studenti 1. ročníku VOŠ. Organizace PaedDr. Šárka Kozmíková. Přednáška: Partnerské vztahy , prof. Kratochvíl, studenti 1. ročníku VOŠ. Organizace PaedDr. Šárka Kozmíková. Beseda: Azyl sociální práce říjen 2013, studenti 1. roč. VOŠ, Azylový dům pro muže Kroměříž, Bc. Hasala. Organizace PaedDr. Šárka Kozmíková. Hus a husita filmové představení s besedou, , třída 2A, 2B, kino Nadsklepí. Organizace Mgr. Iva Kopčilová. Cyril a Metoděj filmové představení s besedou, , třída 1A, 1B, kino Nadsklepí. Organizace Mgr. Iva Kopčilová. Beseda o.s. Na počátku, Brno Sdružení azylových domů , studenti 3. ročníku VOŠ. Organizace Mgr. Andrea Dittrichová. Planeta Země 3000 Madagaskar - multimediální projekt DK Kroměříž, , třída 1A, 1B, enviromentální výchova. Organizace Mgr. Jaroslava Buchalová. Šíp času - prožitkový program s prvky dramatiky , Sdružení-D, Olomouc. Třída 2A, 2B. Organizace Mgr. Věra Klechová. 6

7 Exkurze Osvětim , 1. ročník VOŠ a zájemci z řad studentů SŠ. Organizace PhDr. Marie Račanská. Přednáška: Partnerské vztahy , prof. Kratochvíl, studenti 2. a 3. ročníku VOŠ. Organizace PaedDr. Šárka Kozmíková Anna a Kelly - prožitkový program s prvky dramatiky , Sdružení-D, Olomouc. Třída 1A, 1B. Organizace Mgr. Lenka Helemíková. Kam po škole? beseda s pracovníky ÚP Kroměříž, 25. a , třídy 4A, 4B. Organizace PaedDr. Věra Millerová a Mgr. Magda Ondráčková. Prožitkový program s prvky dramatiky Holocaust , , , 1. ročník VOŠ. Lektorka MgA. Lenka Helemíková. Problematika etnických a menšinových skupin výukový blok, , 1. ročník VOŠ. Zodpovídala PhDr. Marie Račanská. Beseda se socioložkou prof. Jiřinou Šiklovou , studenti VOŠ. Organizace PhDr. Jaromír Beran. Přednáška Poruchy příjmu potravy , třída 2A, 2B. Organizace Mgr. Jaroslava Buchalová. Dlouhodobé akce vzdělávacího a informativního rázu: Projekt TERA spolupráce UP Olomouc a VOŠPS a SPgŠ Kroměříž seminář Muzikoterapie externí lektor PaedDr. Holzer, 22 studentů VOŠ, Organizace Mgr. Klechová. Projekt TERA spolupráce UP Olomouc a VOŠPS a SPgŠ Kroměříž seminář Dramaterapie externí lektor Mgr. Oldřich Müller, Ph.D., 20 studentů VOŠ, Organizace Mgr. Lenka Helemíková. Sociální péče Mezinárodní projekt Leonardo, Mobility 2013/ , stáž 10 studentů VOŠ v anglickém Plymouth. Zajišťoval Mgr. Petr Vaculík. Dva jazyky 1 song tematický seminář, , Waldmünchen, Německo. 3 studentky 2SPB. Zajišťovala Mgr. Libuše Polášková. 7

8 Jednorázové akce na podporu a zlepšení sociálního klimatu školy: Představení 1. ročníků ohlédnutí za adaptačním pobytem na Revice, , aula školy, určeno pro studenty SPgŠ. Garant Mgr. Romana Dluhošová, PaedDr. Věra Millerová. Turistický kurz - studenti 3A, Stříbrnice, Zodpovídal Mgr. Tomáš Studenec, Mgr. Ilona Helisová, Mgr. Martin Císař. Get art galerijní animace studenti SPgŠ, září Organizace komise VV. Exkurze po kulturních památkách Prahy studenti 4A, Praha, Organizace Mgr. Jarmila Buchalová, Mgr. Vladimíra Hlavinková. Exkurze po kulturních památkách Prahy studenti 4B, Praha, Organizace Mgr. Dita Běťáková, Mgr. Libuše Polášková. Poema školní kolo recitační soutěže , určeno pro celou školu. Zajišťovala předmětová komise českého jazyka, následně celostátní kolo v Odrách, pedagogický dozor Mgr. Iva Kopčilová, Mgr. Romana Dluhošová. Divadélko pro školy Legenda W+V, Osvobozené divadlo , určeno pro 2. až 4. ročník SPgŠ. Organizace Mgr. Věra Klechová. Anglické divadlo - připravila komise anglického jazyka dle nabídky brněnského divadla SEMILASO: Dr. Jekyll a Mr. Hyde, Peter Pan. Hodinka netradičního sportování airtrack pro MŠ, ŠD, , připravila předmětová komise TV a studenti SPgŠ. Boty ve vzduchu výtvarný happening k 17. listopadu , určeno pro celou školu, připravila komise VV. Vánoční koncert - 40 studentek Dívčího pěveckého sboru SPgŠ, Organizace Mgr. Jiří Jablunka. Vánoční besídky s divadelním představením studenti 3A, 3B, 4A, 4B pro MŠ a ŠD praxe, ZŠ speciální, ZŠ praktickou, Psychiatrickou léčebnu, Domovy pro seniory KM, , aula školy, prostory v daných zařízeních. Garant PaedDr. Věra Millerová, PaedDr. Šárka Kozmíková, Mgr. Romana Dluhošová, Mgr. Jiří Jablunka. Vánoční strom prosinec 2013, nádvoří Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Výtvarná soutěž pro žáky 1. ročníků. Organizace Mgr. Barbora Slaninová, MgA. Jitka Karbanová. Vánoční akademie studenti studentům. Organizace Mgr. Jana Vítková, Mgr. Romana Dluhošová. Vánoční strom s překvapením a vánoční pošta , všichni studenti školy, organizace komise VV. 8

9 Lyžařský kurz - třída 2A Mýto pod Ďumbierem, Slovensko, Připravila předmětová komise TV. Lyžařský kurz - třída 2B - Mýto pod Ďumbierem, Slovensko, Zodpovídal Mgr. Tomáš Studenec, Mgr. Ilona Helisová, Mgr. Martin Císař. Zlatovláska muzikálová pohádka , připravili studenti 3. ročníku VOŠ pro děti kroměřížských ŠD. Organizace Mgr. Jana Vítková. Divadelní představení Jak je důležité býti (s) Filipem, připravila komise českého jazyka pro studenty SŠ ve spolupráci s DK Kroměříž a Divadlem Rity Jasinské Praha. Ptačí slet - přivítejme jaro - výtvarně hudební akce, , určeno studentům SPgŠ. Organizace komise VV a HV. Jarní koncert Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž, organizace Mgr. Jiří Jablunka, , aula školy. Enviromentální výchova exkurze do Botanické zahrady a planetária v Brně, Určeno studentům 1. ročníků. Garant Mgr. Jaroslava Buchalová, Mgr. Marek Šikula. Pohádkový den pro MŠ , , učebna DV3, pro děti z MŠ Kroměříž a ZŠ praktické připravili studenti 1. ročníků. Odborný garant Mgr. Lenka Helemíková. Poslední zvonění 4A, 4B program pro studenty SPgŠ jako rozloučení se se školou, Výchovný koncert , koncert ZUŠ Kroměříž, ročník SŠ. Organizace komise hudební výchovy. Turistický kurz - studenti 3B, Vysočina, Zodpovídal Mgr. Tomáš Studenec, Mgr. Ilona Helisová, Mgr. Martin Císař. Lednice 2014 teambuildingová akce pro pedagogický sbor a zaměstnance školy, Organizace Mgr. Iva Kopčilová. Zahrada je hra - spolupráce s Národním památkovým ústavem Kroměříž v rámci blokové praxe studentů 3. ročníku, , Organizace Mgr. Petr Hudec, PaedDr. Věra Millerová. Duhové bubliny olympiáda MŠ Připravila třída 3A ve spolupráci s předmětovou komisí TV. Olympiáda malotřídních škol Připravila třída 3A ve spolupráci s předmětovou komisí TV. Tematicky zaměřená výuka v projektech Určeno studentům ročníku SPgŠ. 9

10 Mé múzy a já - výtvarná performance, prezentace výsledků projektových dnů , atrium školy - určeno pro celou školu. Organizace předmětová komise VV ve spolupráci se studenty 3. ročníků SPgŠ. Zodpovídala MgA. Jitka Karbanová, Mgr. Barbora Slaninová a Mgr. Vladimíra Hlavinková. Sbírky: Světluška , 20 studentů 1SPA, zajišťovala PaedDr. Šárka Kozmíková, vybráno Kč. Bílá pastelka - říjen 2013, třída 1SPA, zajišťovala PaedDr. Šárka Kozmíková, vybráno 3.500Kč. Humanitární sbírka pro o.s. Diakonie Broumov , organizace PaedDr. Šárka Kozmíková. Sbírka hraček pro děti MŠ a ZŠ při zdravotnických zařízení prosinec 2013, studenti 1SPA, 1SPB, 3A, zajišťovala PaedDr. Šárka Kozmíková, Mgr. Romana Dluhošová. Sbírka ošacení pro Azylový dům pro muže Astras Kroměříž prosinec 2013, studenti VOŠ, garant PaedDr. Šárka Kozmíková. Květinový den, den proti rakovině, finanční sbírka , třída 3.A, zaštiťovala Mgr. Romana Dluhošová, vybráno Kč. Dlouhodobé programy: Proškolení studentů v rámci dobrovolnické činnosti (Program Pět P, doučování dětí, dobrovolnická činnost, práce s dětmi ze sociálně problémových rodin) , , SVP Kroměříž, Bc. Chytilová, studenti 1. ročníku VOŠ. Organizace PaedDr. Šárka Kozmíková. Asistenční činnost studentů VOŠ na vybraných pracovištích: Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka (organizace plesu pro klienty DZP), nemocnice Kroměříž, Centrum pro seniory a zdravotně postiženou mládež (Albertova, Zachar Kroměříž), Domov pro seniory U kašny Riegrovo náměstí, Domov pro seniory U Moravy Erbenovo nábřeží Kroměříž. Tematické bloky v rámci vyučovacích předmětů: sebepoznávací aktivity, rozvoj sociálních dovedností studentů (vyučovací předmět Osobnostní a dramatická výuka roč. SPgŠ a VOŠ, Psychologie - 1. a 2. ročníky SPgŠ a VOŠ, Propedeutika sociálně psychologických dovedností - VOŠ) 10

11 průběžná a souvislá školní praxe ( roč. SPgŠ a roč. VOŠ) Zařízení praxe: MŠ, ŠD, Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka, ZŠ a MŠ speciální, ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž, Mateřské centrum Klubíčko, Základní škola při zdravotnických zařízeních, Domov pro seniory U Moravy, Domov pro seniory U Kašny, Domov pro seniory Purkyňova Kroměříž, Charitní dům azylové a sociální ubytování, Azylový dům pro muže Astras, Centrum pro seniory Zachar, Centrum pro seniory klub UNESCO, Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, Středisko výchovné péče pro děti a mládež Kroměříž, Sociální služby města Kroměříže, Poradenské centrum pro neslyšící a nedoslýchavé Kroměříž, SONS - Hanácké náměstí Kroměříž, Dětský domov Kroměříž, Knihovna Kroměřížska a dále zařízení sociálního charakteru, jež si volí studenti v místě bydliště. Akce připravované studenty školy v rámci průběžné praxe: Mikulášské besídky, vánoční besídky, Masopust, Velikonoce, sportovní soutěže, výchovné koncerty Pomoc studentů při organizaci a realizaci projektů klientů Domovů pro osoby se zdravotním postižením z regionu Kroměřížska Spolupráce s NPÚ Kroměříž Zahrada je hra, Garanti: PaedDr. Šárka Kozmíková, PaedDr. Věra Millerová, Mgr. Magda Ondráčková. tematické bloky v rámci vyučovacích předmětů: Psychologie, Pedagogika, Speciální pedagogika, Etopedie, Český jazyk a literatura, Občanská nauka, Biologie a hygiena, Zdravotní nauky, Osobnostní a dramatická výchova: Téma ročník vyučující Problematika soc. patologie mládeže v souč. literatuře 4. Dluhošová, Kopčilová Globální problémy v současném světě 2. Polášková Xenofobie, rasismus 4., 2.SP Gejdoš, Račanská Kriminalita a represivní orgány 4., 3.SP Gejdoš, Beran Hodnoty a hodnotová orientace 3. Kozmíková Bio-psycho-sociální model zdraví 1., 1.SP Buchalová, Buchalová Drogová závislost 3., 1.SP, 2.SP Buchalová, Buchalová, Zahradník Promiskuitní chování a riziko AIDS 3., 1.SP Buchalová, Buchalová Prostředí jako výchovný faktor 1. Ondráčková, Millerová Poruchy chování 3. 3.SP Millerová, Ondráčková, Beran Biologické a sociokulturní faktory utváření osobnosti 1. 1.SP Dittrichová, Prášilová Příprava na manželství, partnerství, rodičovství 3. Kozmíková Kontakt a mimojazyková komunikace 1., 1.SP Klechová Prášilová Partnerská a skupinová citlivost 1., 1.SP Klechová Prášilová 11

12 volnočasové aktivity: Divadelní předplatné Divadlo Zlín, Mgr. Romana Dluhošová, 10 studentů 4 představení, ve spolupráci s AG KM a SŠ hotelovou KM Sborový zpěv, Mgr. Jiří Jablunka, 100 studentek pondělí a středa , hudebna SPgŠ Pohybová výchova na SPgŠ, Mgr. Ilona Helisová, 30 studentů úterý , tělocvična SPgŠ středa , tělocvična SPgŠ Pohybová výchova pro děti MŠ, Mgr. Ilona Helisová, 20 dětí, 5 studentů (lektorů) čtvrtek , tělocvična SPgŠ Umělá horolezecká stěna, Mgr. Tomáš Studenec tělocvična SPgŠ, dle domluvy Posilovna, Mgr. Tomáš Studenec, 100 studentů celotýdenní provoz , posilovna v suterénu budovy Výtvarné praktikum, MgA. Jitka Karbanová, 30 studentů 3.A, 3.B, 4.A středa , učebna VV1 Výtvarné dílny, organizace Mgr. Bára Slaninová, Mgr. Vladimíra Hlavinková, 15 studentů 1x měsíčně, učebna VV2 II. Vzdělávání metodika prevence: Výběr kurzů byl proveden dle nabídky seminářů DVPP na KPPP a ZDVPP Zlín a v souladu s finančními možnostmi školy, bohužel ani jeden ze zvolených seminářů nebyl kvůli nenaplněné kapacitě otevřen: Rizikové jevy ve škole a možnosti jejich zjišťování, PhDr. Čáp, Uherské Hradiště, Základní orientace v drogové problematice, Mgr. Kytlicová, Kroměříž, Metodik prevence se zúčastnil ve školním roce 2013/2014 těchto vzdělávacích akcí: Kariérní portfólio průvodce webem, 40h, lektor Mgr. Sylva Štěpitová, CCV Uherský Brod, Rožnov pod Radhoštěm, Pedagogicko-psycho-sociální výcvik, 20h, lektor Mgr. Sylva Štěpitová, CCV Uherský Brod, Rožnov pod Radhoštěm, Krajská konference k primární prevenci rizikového chování, Kroměříž Autismus, ADHD v pedopsychiatrii, lektor MUDr. Matýs, Olomouc,

13 Další pracovníci školy: Výcvik v práci s psychiatrickou zátěží, , Mgr. Zahradník Komplexní výcvik v poradenství a terapii zaměřené na řešení, 2013/2014, Mgr. Zahradník Konference u příležitosti Mezinárodního dne boje proti drogám, , Mgr. Zahradník III. Spolupráce pedagogických a nepedagogických pracovníků při plnění minimálního preventivního programu: Na VOŠPS a SPgŠ Kroměříž pracuje ustálený tým metodika prevence. Mezi stálé členy patří: Mgr. Halka Prášilová, Ph.D., Mgr. Jaroslava Buchalová, Mgr. Andrea Dittrichová, Mgr. Ilona Helisová, Mgr. Romana Dluhošová, MgA. Jitka Karbanová, Mgr.Martin Císař, Mgr. Tomáš Studenec, Mgr. Libuše Polášková, Mgr. Barbora Slaninová, Mgr. Iva Kopčilová a Luděk Helis. Ve školním roce 2013/2014 odešla do starobního důchodu naše dlouhodobá spolupracovnice Mgr. Věra Klechová, na její pracovní místo nastoupila od 2. pololetí MgA. Lenka Helemíková. V rámci intenzivní práce s třídními kolektivy se do spolupráce v loňském roce zapojili další pedagogové školy - třídní učitelé: 1A Mgr. Romana Dluhošová 1B PaedDr. Věra Millerová 2A Mgr. Libuše Polášková 2B Mgr. Ilona Helisová 3A Mgr. Martin Císař 3B Mgr. Tomáš Studenec 4A Mgr. Jaroslava Buchalová 4B Mgr. Dita Běťáková Metodickou oporu pro práci se třídou jim poskytuje výchovný poradce a školní psycholog Mgr. Halka Prášilová, Ph.D. Stálou oporu v oblasti prevence závislostí máme v našem kolegovi Mgr. Janu Zahradníkovi, pracovníku K-Centra Kroměříž. Oblast dobrovolnickou, organizaci sbírek či podporu akcí v zařízeních praxe našich studentů zajišťuje PaedDr. Šárka Kozmíková a PaedDr. Věra Millerová. Vděčni jsme i za intenzivní spolupráci s Mgr. Irenou Grodovou z KPPP a ZDVPP Zlín, pobočka Kroměříž v oblasti práce s třídními kolektivy. V uplynulém školním roce se podařilo dokončit diagnostiku třídních vazeb, provést následné vyhodnocení sociometrie a realizovat programy se třídami zaměřené na podporu třídního socioklimatu vedené externí lektorkou z PPP. Do programu byla zahrnuta i spolupráce s třídními učiteli. Jak už bylo zmíněno na začátku evaluace MPP, ve školním roce 2014/2015 dojde k personálním změnám na škole, na základě kterých bude nezbytné řešit obsazení pozice metodika prevence a jeho případné specializační vzdělávání. Věříme, že práce stabilizovaného týmu prevence pomůže překlenout vzniklou situaci. 13

14 IV. Způsoby práce s rodiči: Kontakt s rodiči udržují třídní učitelé a jejich prostřednictvím ostatní členové pedagogického sboru. Rodiče mají možnost podílet se na chodu školy prostřednictvím třídních důvěrníků (spolupráce s Nadačním fondem školy) a volených zástupců ve školské radě. V uplynulém školním roce se začalo se zaváděním elektronické žákovské knížky, byl spuštěn pilotní provoz a od září 2014 bude program fungovat v plné verzi. Rodiče tak získají další nástroj k efektivnější komunikaci se školou. Rodiče byli seznámeni s MPP, programem proti šikanování a metodickým pokynem v oblasti omamných látek na Dni rodičů, který se konal 8. listopadu 2013, prostřednictvím třídních učitelů na základě materiálů vypracovaných metodikem prevence. V písemné formě jim byly předány informace o aktivitách školy v rámci prevence rizikového chování, byly jim nabídnuty konzultační hodiny výchovného poradce, školního psychologa a metodika prevence. V. Dotazníková šetření: Jak již bylo uvedeno výše, ve školním roce 2013/2014 byla dokončena sociometrie třídních kolektivů pomocí diagnostického nástroje Socioklima, které si zakoupila škola pro své účely. Sběr dat, jejich vyhodnocení a interpretaci provedla externí spolupracovnice z KPPP a ZDVP Zlín Mgr. Irena Grodová. (V září a říjnu 2013 byla vyhodnocena sociometrie započatá v předchozím školním roce a proběhly konzultace se třídami 4A, 3A, 3B, 2A, 2B a jejich třídními učiteli. V únoru a březnu 2014 byla na podnět třídního učitele opětovně realizována práce s kolektivem třídy 2B.) Škola zakoupila od České asociace školních metodiků prevence online test k identifikaci rizikových oblastí a test klima třídy, prostřednictvím kterých bylo provedeno mapování problémových oblastí na střední škole ( ročník) jako podklad pro plánování preventivních aktivit pro školní rok 2014/2015. Sběr dat byl ukončen k Skríningový dotazník pro dospívající identifikující rizikové oblasti upravil pro české prostředí MUDr. Karel Nešpor, PhDr. Ladislav Csémy a MUDr. Hana Provazníková. Test mapuje 10 oblastí: volný čas, chování, zdravotní stav, duševní zdraví, sociální zdatnost, rodinný systém, školu, vztahy s vrstevníky, návykové látky. Data byla vyhodnocena po jednotlivých třídách i souhrnně za celou školu. Z celkových výsledků jsou patrny jako nejvíce problematické oblasti: vztahy s vrstevníky a duševní zdraví. Z oblasti návykových látek byly identifikovány jako rizikové: tabák, alkohol včetně piva, léky proti bolestem, což potvrdilo naše domněnky. V testu zaměřeném na školní klima byly sledovány následující oblasti: suportivní klima třídy (vztahy ke třídě, mezi spolužáky, míra kooperace a soudržnosti), motivace k negativnímu školnímu výkonu (nezájem o školu, tendence nevynikat, nevěřit si ), sebeprosazení (individualizace výkonu, touha vyniknout, nižší míra kooperace ). Výsledky v anonymní podobě jsou k dispozici vedení školy, třídním učitelům a týmu prevence pro následnou práci se třídními kolektivy. 14

15 VI. Žádosti o dotace: Na financování aktivit ve školním roce 2013/2014 byly získány prostřednictvím projektů následující dotace: EU: Mezinárodní projekt Leonardo, Mobility 2013/ Sociální péče ,-Kč Nadační fond SPgŠ Kroměříž: - Adaptační pobyt pro budoucí 1.ročníky SPgŠ 5.000,-Kč - Víkendový seminář Zdravý životní styl pro studenty VOŠ 5.000,-Kč - Výtvarný materiál k výrobě kulis pro muzikálovou pohádku 1.000,-Kč VII. Prezentace školy na veřejnosti: V uplynulém školním roce byly pořádány , , , dny otevřených dveří, kde se prezentovaly uchazečům o studium požadavky přijímacího řízení a zájemci měli možnost nahlédnout do života školy. Nezapomenutelnou atmosféru mají koncerty Dívčího pěveckého sboru SPgŠ Kroměříž ( Vánoční koncert, Jarní koncert k roku české hudby), jsou místem setkání bývalých absolventů školy, zpěvaček sboru, jejich rodičů a příbuzných, současných i bývalých pedagogů školy. Sbor svým vystoupením taktéž doprovází mnohé akce pořádané Městem Kroměříž, klubem UNESCO. Přivést širokou veřejnost do prostor školy se každoročně daří díky kurzům v rámci celoživotního vzdělávání, přispívá k tomu spolupráce s KPPP a ZDVPP Zlín v rámci Studia pedagogiky, spolupráce s MŠ, ŠD na přípravě seminářů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, či výtvarné ateliéry pro veřejnost pořádané jedenkrát měsíčně (více viz. Dlouhodobé úspěchy vykazují naši studenti na recitačních soutěžích, ať už Pedagogická poema, Wolkrův Prostějov (celostátní kola). Nelze opomenout ani výborná umístění ve sportovních soutěžích na krajské a republikové úrovni, či hudebních festivalech (Prachatice). V Týdeníku Kroměřížska bylo zveřejněno opakovaně poděkování za akce určené dětem kroměřížských MŠ či žákům místních ZŠ, které pro ně připravily studentky se svými vyučujícími: muzikálová pohádka Zlatovláska, Pohádkový den, Airtrack hodinka netradičního sportování, Olympiáda malotřídních škol, Duhové bubliny olympiáda MŠ, vánoční divadelní představení, projekt Zahrada je hra ve spolupráci s NPÚ Kroměříž. Ve stejném periodiku bylo možno zaznamenat reportáž ze stáže studentů VOŠ v sociálních zařízeních ve Velké Británii konané v rámci projektu Mobility Leonardo. 15

16 VIII. Evaluace MPP v návaznosti na nový MPP pro školní rok 2014/2015: Jak již bylo několikrát zmíněno, ve škole dochází v novém školním roce k personálním změnám na pozici ředitele školy, na základě kterých bude nezbytné řešit obsazení pozice metodika prevence a jeho případné specializační vzdělávání. Hlavním cílem pro školní rok 2014/2015 je tedy obsazení funkce metodika prevence a zajištění kontinuity práce týmu prevence ve škole. Dále bychom chtěli uskutečnit vzdělávání pedagogů v oblasti komunikace, řešení konfliktních situací a práce s rizikovými žáky. Semináře proběhnou v říjnu březnu 2015 v prostorách školy a budou hrazeny z projektu TERA. Předpokládá se i realizace týdenních odborných stáží pedagogů na evropských univerzitách s cílem sdílení zkušení v oboru sociální pedagogika a inovace tohoto studia na VOŠPS a SPgŠ KM. Z osvědčených programů bychom rádi do nabídky opět zařadili prožitkové programy Sdružení-D Olomouc, víkendové semináře dramaterapie a muzikoterapie pro studenty VOŠ, výukový blok věnovaný etnickým a menšinovým skupinám a Adaptační pobyt pro budoucí 1. ročníky. Rádi bychom realizovali víkendový seminář manželů Janíkových Konflikt a komunikace, týdenní Komunikační výcvik studentů VOŠ v Chorvatsku či jednorázové besedy zaměřené jednak na problematiku návykových látek, jednak na oblast médií, reklamy a kyberšikany. 16

17 IX. Seznam příloh: 1. Adaptační pobyt pro 1. ročníky SPgŠ 2. Sociální svět streetwork - stáž studentů v zahraničí Anglie 3. Dva jazyky jeden song 4. Představení 1. ročníků SPgŠ 5. Šíp času a Anna a Kelly prožitkové programy, téma rasismus 6. Projekt TERA vzdělávací semináře pro studenty VOŠ 7. Poema 2013, Wolkrův Prostějov 8. Divadélko pro děti 9. Happening k 17. listopadu Boty na stromech 10. Vánoční akademie Z pohádky do pohádky 11. Vánoční besídky s divadelním představením 12. Vánoční strom 13. Muzikálová pohádka Zlatovláska 14. Ptačí sněm 15. Pohádkový den pro MŠ 16. Rozloučení se školou poslední zvonění 17. Výtvarný happening Mé múzy a já 18. Plavecký kurz pro studenty SPgŠ 19. Lyžařské kurzy pro studenty SPgŠ 20. Turistické kurzy pro studenty SPgŠ 21. Soutěže TV na Střední pedagogické škole 22. Hodinka netradičního sportování Airtrack 23. Duhové bubliny olympiáda MŠ 24. Olympiáda malotřídních škol 25. Pohybová výhova pro děti 26. Projekt Zahrada je hra 27. Tematicky zaměřená výuka v projektech 28. Get art galerijní animace 29. Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž 30. Lednice teambuldingová akce pro zaměstnance školy 31. Vzdělávací kurzy pro veřejnost Vypracovala: Mgr. Jana Vítková, metodička prevence Garant: PhDr. Jaromír Beran, ředitel VOŠPS a SPgŠ Kroměříž 17

18 1. Adaptační pobyt pro 1. ročníky SPgŠ Kdy: Kde: Vizovice-Revika Účastníci: studenti přijatí do 1. ročníku SPgŠ Třídní učitelé: Mgr. Romana Dluhošová, PaedDr. Věra Millerová Zajištění aktivit: Mgr. Tomáš Studenec, Mgr. Martin Císař, Mgr. Barbora Slaninová, Mgr. Ilona Helisová, Mgr. Jiří Jablunka, Luděk Helis Hodnocení adaptačního pobytu 1. ročníků SPgŠ Kroměříž V rekreačním středisku Revika u Vizovic se ve dnech konal tradiční seznamovací pobyt žáků nastupujících do prvního ročníku. Pod vedením pedagogů Mgr. Barbory Slaninové, Mgr. Romany Dluhošové, PaedDr. Věry Millerové, Mgr. Ilony Helisové, Mgr. Tomáše Studence, Mgr. Martina Císaře a pana Helise proběhly sportovní, výtvarné a hudební aktivity zaměřené na seznámení studentů jak navzájem mezi sebou, tak s třídními učiteli. Výstupem pobytu je taneční prezentace v trikách s vlastním potiskem a natočený klip, letos na písně skupiny Olympic při slavnostním pasování studentů na začátku školního roku. Mgr. Ilona Helisová 18

19 2. Sociální svět Sociální péče - stáž studentů v zahraničí Anglie Kdy: Kde: realizace stáže Plymouth Kdo: Mgr. Petr Vaculík - koordinátor a kontaktní osoba projektu Obsah: Leonardo da Vinci - program odborné stáže 2013/2014 Název projektu: Sociální péče (Social Care) Celkový záměr projektu: Realizovali jsme dvoutýdenní stáž pro 10 studentů studijního oboru Sociální pedagogika. Stáž byla zprostředkovaná anglickým partnerem Work Experience UK (Tellus Group Ltd) v zařízeních sociální péče pro seniory (Caring Homes a Nursing Homes) v oblasti města Plymouth v hrabství Devon. Projekt byl tvořen jazykovou a odbornou přípravou před odjezdem a samotnou odbornou stáží. Projekt byl zaměřen na praktické poznatky a dovednosti v oblasti sociální práce se starými lidmi, účastníci sledovali model poskytované péče, osvojovali si nové dovednosti a praktické zkušenosti a vedli si dokumentaci. Naším cílem byla odborná praktická a jazyková zkušenost, případné rozdíly v přístupu k cílovým klientům v sociální oblasti, získání základní dovednosti pro eventuální práci v EU v dané oblasti, problematika zaměstnanosti u sociálních pracovníků, podněty k vytváření nových typů pracovních míst pro sociální pracovníky, výuka k toleranci mentálních, sociálních, kulturních a civilizačních rozdílů a obecné rozšíření vědomostí o jiných zemí EU. Pracovní program spočíval v umístění účastníka do anglického pečovatelského centra na stáž na dva týdny. První den student vykonával ošetřovatelskou a pečovatelskou činnost pod dohledem sociálního pracovníka, také sledoval pořizování dokumentace o klientech, denní režim a aktivizační metody pro cílové klienty. Od dalšího dne už bez asistence vykonávali praktické činnosti, jako distribuce léků, pomoc s organizací denního režimu, podávání stravy, dodržování pitného režimu u klientů, aktivizační metody a plnění úkolů, které vymezil náš pedagog již před výjezdem v rámci odborné přípravy. Tyto úkoly potom rámcovaly závěrečnou komparativní studii. Za korektnost pracovní náplně odpovídal metodik anglického partnera, který prováděl průběžnou hospitační činnost na pracovištích. 19

20 3. Dva jazyky - jeden song Kdy: Kde: Waldmünchenu, SRN Kdo: studentky 3SPB, Mgr. Libuše Polášková - koordinátor a kontaktní osoba projektu Ve dnech se zúčastnily tři studentky 2SPB tematického semináře Dva jazyky jeden song, který pořádalo Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem a česko-německý portál pro mládež ahoj.info. Tento česko-německý videoworkshop se konal ve Waldmünchenu, SRN a účastnilo se ho 20 mladých lidí z ČR a SRN. Hlavním úkolem bylo napsat a nahrát vlastní rapový song na aktuální téma a k tomu odpovídající videoklip, součástí semináře byla jazyková animace a česko - německý kulturní večer. 20

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Název dokumentu Dokument Č. j.: 01.0 /31102013 Počet stran: 31 Počet příloh: 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kontakt 543 424 511-12 sou@jilova.cz www.jilova.cz IČ: 00638013 Č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Mgr. Milan Hendrych, ředitel tel/fax : 571 611 168 IČO: 00 851 761 č.ú.: ČSOB Val.Meziříčí 1511988/ 0300 e-mail:skola@zssafarikova.cz

Více

Hodnocení MPP za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP za školní rok 2013/2014 Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, 76727 tel. 573 504 604, fax 573 337 015 www.hskm.cz Hodnocení MPP za školní rok 2013/2014 Dosáhnout cíle, který si neurčíte, je stejně obtížné

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Plzeň, Karlovarská 99 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 předkládá: PhDr. Ivana Křížová ředitelka školy OBSAH:

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více