METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE"

Transkript

1 METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (Obsah a forma bakalářské práce) Antonín Řehoř 2006

2 OBSAH 1. Poznámky související s legislativou 3 2. Vše podstatné kolem bakalářské práce 5 3. Role subjektů při vypracování bakalářské práce Formální úprava bakalářské práce 16 Použitá literatura a prameny 28 Přílohy 29 Příloha č. 1 Vzor Návrhu tématu a vedoucího bakalářské práce 30 Příloha č. 2 Vzor Zadání bakalářské práce 31 Příloha č. 3 Obsah a forma Projektu bakalářské práce 33 Příloha č. 4 Vzor Obálky bakalářské práce 34 Příloha č. 5 Vzor Titulního listu bakalářské práce 35 Příloha č. 6 Vzor Prohlášení 36 Příloha č. 7 Vzor Poděkování 37 Příloha č. 8 Vzor listu s Obsahem 38 Příloha č. 9 Vzor listu s Anotací 39 Příloha č. 10 Vzor Seznamu použité literatury 40 2

3 1. Poznámky související s legislativou Učební text respektuje Zákon o vysokých školách č.111/1998 Sb. V souladu s 45 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. je bakalářská práce a její obhajoba součástí státní závěrečné zkoušky, kterou se řádně ukončuje bakalářské studium. Vypracování bakalářské práce v českém jazyce a její obhajoba jsou pro studenty kombinovaného studia studijního programu Pedagogika, oboru Sociální pedagogika podle příslušného studijního programu povinné. Vypracování bakalářské práce je součástí studijního plánu. Bakalářskou prací student prokazuje, že je schopen řešit a ústně a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy k řešení. Učební text Metodické pokyny pro vypracování bakalářské práce (dále jen Metodické pokyny ) v tomto smyslu plně respektuje Studijní a zkušební řád Institutu mezioborových studií Brno (dále jen IMS ). Metodické pokyny odpovídajícím způsobem zahrnují také Směrnici rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně č. 41/2004 Jednotná formální úprava vysokoškolských kvalifikačních prací, jejich uložení a zpřístupnění s účinností od a odvolávají se na ni. Celá agenda bakalářské práce je řešena v rámci Informačního systému Studijní agenda (dále jen STAG ) a to od zadání práce až po její označení po úspěšné obhajobě. Se STAGem spolupracuje zejména Studijní administrativa IMS, ale rovněž, ve zprostředkované podobě, student. Učební text na všechna tato setkání upozorňuje. Dodržení zásad a rad v Metodických pokynech, které vycházejí z příslušných zákonů, norem a univerzitních zvyklostí, je nanejvýše účelné. Zjednodušuje studentům příslušné procesy formálního rozhodování a přispívá k vytvoření příznivých podmínek pro zpracování a obhajobu bakalářské práce. Základní evidenci bakalářských prací provádí Studijní administrativa IMS v rámci STAGu. Formu odevzdání bakalářské práce a její předložení při Státní závěrečné zkoušce upravují Směrnice (pokyny) ředitele IMS, stejně jako následné nakládání s ní. Student je povinen odevzdat práci v tištěné podobě a také v elektronické verzi pro potřeby Ústřední knihovny UTB (dále jen UK UTB ). Shromážděním, uchováváním, zpracováním a zpřístupňováním prací v elektronické podobě je pověřena UK UTB. Všechny obhájené bakalářské práce budou evidovány v elektronickém katalogu UK UTB a v Digitální knihovně vysokoškolských kvalifikačních prací (dále jen Digitální knihovna VŠKP ), kde budou i uchovávány. 3

4 Obhájené práce budou po zpracování zpřístupněny on-lina v rámci Digitální knihovny VŠKP. Před zahájením vypracování bakalářské práce by se měl student seznámit mj. také s požadavky na její formální úpravu, která vychází z grafického design manuálu UTB a v podstatných rysech je zahrnuta v předkládaném učebním textu. Práce, kterou student odevzdává v elektronické podobě, se musí skládat z jednoho souboru ve formátu pdf. 4

5 2. Vše podstatné kolem bakalářské práce Cílem zpracování bakalářské práce je ověření vědomostí a dovedností, které student získal v průběhu dosavadního studia a zároveň jeho schopnosti využít, jeho vědomosti a dovednosti při řešení konkrétních problémů v oblasti sociálně pedagogické práce. Téma bakalářské práce, které má být zpracováno, je ústředním bodem, kolem něhož student shromažďuje poznatkový materiál, promýšlí metodiku postupu a případně získává empirická data. Výběr tématu Vzhledem k charakteru a struktuře studia je výhodné, aby student při výběru bakalářské práce, volil takové téma, které je možné později rozpracovat do její diplomové podoby. Student si vybírá téma na základě: aktuální potřeby praxe: např. narůstající vliv drog na děti a mládež, násilí v rodině, dysfunkční rodina, šikana, kriminalita mládeže, prostituce, nezaměstnanost, vliv masmédií, extremismus, globalizující se svět, apod., vlastního návrhu. Přihláška k bakalářské práci Student se přihlašuje k bakalářské práci: buď výběrem tématu bakalářské práce (a tím i vedoucího, který téma zadal) a to z nabídky, která je zveřejňována na webových stránkách IMS; poté obdrží Zadání bakalářské práce (viz příloha č. 2); nebo výběrem vlastního tématu s návrhem vedoucího; v takovém případě odevzdá student na Studijní administrativě IMS vyplněný dokument Návrhu tématu a vedoucího bakalářské práce (viz příloha č. 1); po projednání návrhu vedením Ústavu sociální pedagogiky obdrží Zadání bakalářské práce (viz příloha č. 2). Zadání bakalářské práce Zadání bakalářské práce obsahuje stručnou charakteristiku úkolů a cílů, kterých má být dosaženo, základní literární prameny, jméno vedoucího bakalářské práce a termín jejího odevzdání. 5

6 Zadání bakalářské práce zahrnuje také stručnou charakteristiku její formální úpravy a termín jejího odevzdání. Pravidla stanoví směrnice ředitele IMS a rektora spolupracující veřejné vysoké školy. Vedoucí bakalářské práce spolupracuje již při tvorbě zadání a to zejména při charakteristice úkolů a cílů, kterých má být v bakalářské práci dosaženo a při návrhu základních literárních pramenů. Vedoucí bakalářské práce může být i odborník z praxe s vysokoškolským vzděláním. Co následuje po výběru tématu a vedoucího práce? Získání prvotních informací od vedoucího bakalářské práce. Získání co největšího množství informací o stavu a řešení problému. Zkoumání předmětu práce. Shromažďování literatury. Vytváření pracovních hypotéz (tvrzení) a jejich postupné ověřování. Intenzivní věnování se shromažďování pramenů a literárního materiálu (literaturu, vztahující se k danému tématu vyhledá student v bibliografiích). Hlavní nástroje informací K rozhodujícím nástrojům informačního zabezpečení bakalářské práce patří: tištěné prameny, - vyhlášky, zákony, předpisy, - normy, statistiky, knihy - syntetické práce a monografie, časopisecká literatura a jiné zdroje (skripta), informace z internetu (internetové stránky). Základní prameny 1. Odborné knihy, vysokoškolské učebnice a skripta, které obsahují soubory trvalejších poznatků, 6

7 2. Odborné časopisy, Pedagogické časopisy, Rodina a škola, Sociologický časopis, Demografický časopis apod. Nelze opomenout práci předchůdců Očekává se, že student v bakalářské práci uvede přehled o tom, co jeho předchůdci o problematice, kterou zkoumá a chce řešit, již sdělili. V bakalářské práci student nejen navazuje na to, co již bylo o daném problému napsáno, ale také přináší nové poznatky a informace a vlastní pohledy. Práce s literaturou Práce s literaturou není snadná. Zejména poslední roky přinesly značný počet titulů, což přináší komplikace v orientaci, při výběru kvalitní literatury a rovněž tak i při následném využití zde koncentrovaných informací. Upřesňování problémů a cílů Student by měl v této etapě: intenzivně spolupracovat s vedoucím bakalářské práce, poznávat prostředí, o němž má jeho práce pojednávat, zjišťovat problémy, které bude řešit a podle situace upřesňovat téma bakalářské práce Celá vědecká práce, počínaje bakalářskou prací, je vlastně ověřováním tvrzení a hypotéz. Provedené výzkumy (primární, ale také sekundární) nám naše tvrzení a hypotézy pomáhají ověřit (verifikovat) nebo vyloučit (nepotvrdit). Tím se naše poznání stále více blíží k objektivní pravdě. Vědecká práce musí ukázat pravdivý stav daného problému, ale také anticipovat a ukázat možná řešení, prevence atd. Po vyřešení problému, ke kterému student dospěl, přistupuje k formulování výsledků své práce a k vytváření závěrů a zobecnění. Snahou studenta a vedoucího bakalářské práce je, aby ji bylo možno využít i v praxi. 7

8 Úvod (doporučuje se v rozsahu 1 až 1,5 strany) Bakalářská práce začíná zpravidla úvodem, ve kterém student stručně vstupuje (uvádí) do problematiky, kterou si vybral jako předmět práce a definuje cíl, ke kterému by se chtěl dopracovat. Stručně charakterizuje osnovu práce, zejména obsah jednotlivých kapitol práce. Uvádí metody a techniky, které v práci použil a zpravidla naznačuje také omezení práce, tedy to, co práce, vzhledem k rozsahu nemůže zahrnovat. Bakalářská práce musí mít přehlednou a logickou strukturu: teoreticko-metodologickou část, analyticko (aplikační) část. Teoreticko metodologická část práce popis daného problému, přehled dosavadních poznatků o jeho řešení, metody získávání a zpracování příslušných informací, formulace tvrzení (hypotéz) a metod jejich ověření, teoretické poznatky vztahující se k danému problému. Tuto část student naplňuje konkrétními daty, čísly a jinými údaji. Analytická (aplikační) část 1. Obsahuje vlastní řešení problémů a musí být patrné: že student zvládl zadané téma, že je schopen aplikovat poznatky získané studiem a formulovat vlastní stanovisko k řešeným problémům. 2. Na základě zjištěných skutečností student formuluje vlastní návrh na řešení existujících problémů. 8

9 Závěr (doporučuje se v rozsahu 1 až 1,5 strany) V závěru práce jsou obsaženy výsledky, ke kterým autor dospěl a také konstatování, zda-li byly naplněny cíle a jakým způsobem. V této části se student vrací k cílům a pracovním tvrzením (hypotézám), které formuloval na počátku práce a hodnotí, zda se podařilo potvrdit, vyvrátit, nebo zda bylo nutné je upřesnit nebo zcela opustit. Resumé V závěru student také naznačí, v čem a jak by chtěl pokračovat v diplomové práci. Resumé je stručné vyjádření obsahu textu, které kopíruje strukturu práce. Jeho cílem je podat potencionálnímu čtenáři práce představu o obsahu práce. Resumé v bakalářské práci je pouze v české verzi. Resumé je včleněno za závěrem práce. je shrnutím celé práce, nejlépe podle jednotlivých kapitol, je určeno především pro ty, kteří celou práci nečetli. Anotace Anotace představuje stručnou charakteristiku práce s údaji o obsahu, zaměření, významu, úpravě a určení. Anotace je doplňkem bibliografického a katalogizačního popisu. Rozsah anotace zpravidla nepřesahuje jeden až dva odstavce. Následují klíčová slova, která charakterizují významným způsobem obsah informačního sdělení. Používají se při ukládání a vyhledávání dokumentů. S jejich pomocí lze bakalářskou práci vyhledat v digitální knihovně VŠKP. Následuje překlad výše uvedeného (anotace a klíčových slov) do anglického jazyka. Anotace a klíčová slova v českém i anglickém jazyku je žádoucí uspořádat na jednu stranu. Uspořádání je naznačeno v příloze č. 9. 9

10 Literatura a prameny (informační zdroje) Literatura a prameny (informační zdroje): jsou seřazeny podle abecedy, číslují se průběžně v tomto pořadí: právní předpisy, zákony, vyhlášky, knihy, syntetické práce a monografie, časopisy a jiné zdroje, informace z internetu. Součástí statě, která obsahuje informační zdroje je rovněž Poznámkový a odkazový aparát. Počet poznámek a odkazů není přísně stanoven. V poznámkovém a odkazovém aparátu autor odkazuje na použitou literaturu, ale také činí poznámky k danému textu. Zkušenosti ukazují, že je vhodné tento bod zařadit až na konec práce. Přílohy Přílohy jsou zásadně uváděny na konci práce. Musí být uveden jejich zdroj. Mohou to být nejrůznější dokumenty a fotografie. Je však žádoucí, aby v textu bakalářské práce byl alespoň jeden odkaz na každou přílohu. Počet příloh, které se však nezapočítávají do stran textu, není omezen, ale vzhledem k rozsahu bakalářské práce by neměl převýšit deset stran. Vzory možných citací a) monografické citace: Petty, Geoffrey. Moderní vyučování. 1. vyd. Praha: Portál, 1996, 380 s. b) seriálové publikace (časopisy): Švec, Vlastimil. Sebereflexe jako nástroj profesionálního (sebe)rozvíjení učitelů. Pedagogická orientace, 1997, 3, s c) u článků a příspěvků do sborníku: Maňák, Josef. Hlavní otázky profesionální přípravy učitelů. In Sborník příspěvků Brno: Paido, 1995, s

11 Obecná pravidla Každý prvek citace (autor, název, místo vydání, apod.) musí být zřetelně oddělen od následujícího prvku formou interpunkce (tečkou, čárkou, dvojtečkou, apod.). Např.: Praha: Portál, Křestní jména se vypisují v plném znění. Lze je však omezit na iniciály, což je však možné jen v případě, že nemůže dojít k záměně autorů. Např. Musil, J. Pro zdůraznění rozdílů mezi prvky nebo zvýraznění nejvýznamnějších prvků lze využít různých typů písma. Je-li více autorů, uvádí se pouze 2 3 jména, na místo dalších jmen se použije zkratka et al. (latinsky et alií, tj. a jiní ). Před názvem díla (sborníku), v němž jsou publikovány příspěvky nebo články, se uvádí slovo In, tj. v bez dvojtečky. U autorů se neuvádí akademické tituly a vědecké hodnosti. Příklad: MAŇÁK, J. Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, s. Zkrácená citace Ve zkrácené citaci některé prvky základní citace chybí (v následujícím příkladu jsou uvedeny v hranatých závorkách). Jsou to: jméno překladatele, rozsah publikace, název edice, číslo svazku, poznámky. 11

12 Příklad: ECO, U. Jak napsat diplomovou práci [Přel. Seidl, I.] 1. vyd. Olomouc: Votobia, [271 s.] ISBN Pokud jsou původci díla dva autoři, uvádějí se v tom pořadí, jak jsou v citovaném pramenu jejich jména vytištěna. Příklad: JELÍNEK, J., STYBLÍK, V. Čtení o českém jazyku. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, Pokud je publikace cílem více autorů, uvádíme jména nejvýše tří autorů, je však možno citovat jméno pouze jednoho autora a sice toho, který je v pořadí první (obvykle proto, že ji redigoval nebo je z uvedených autorů nejvýznamnější), a za ně se připojí zkratka aj. (a jiní) nebo et al. (z lat. et alií = a jiní) nebo zkratka a kol. (a kolektiv. Příklad: STŘELEC, S., et al. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. 1. vyd. Brno: Paido, s. Citace seriálové publikace (časopisu, novin) obsahuje tyto prvky: název publikace, název odpovědné instituce, údaje o vydávání (data nebo čísla), místo vydání, název nakladatelství, standardní číslo. Bakalářská práce je zpravidla členěna do tří až čtyř kapitol. Každá kapitola mívá také tři až čtyři podkapitoly. Úprava Obálky (desek) bakalářské práce je uvedena v příloze č. 4. Desky bakalářské práce musí být pevné. Brožovaná úprava bakalářské práce není akceptovatelná. Vzor Titulního listu bakalářské práce je uveden v příloze č. 5. Vzor Prohlášení je uveden v příloze č. 6. Vzor Poděkování je uveden v příloze č. 7. Poděkování není podmínkou. Standardní rozsah bakalářské práce je 35 až 40 stran (mimo příloh). 12

13 3. Role subjektů při vypracování bakalářské práce Mezi podstatné subjekty, které se podílí na procesech spojených s vypracováním bakalářské práce patří: student, vedoucí práce, oponent práce, Ústav sociální pedagogiky IMS. Úloha studenta Bakalářskou prací student prokazuje, že je schopen řešit a ústně i písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy k řešení. Nejprve student vybírá téma bakalářské práce a současně vedoucího. Výběr tématu je velmi důležitou záležitostí. Dané téma by mělo studenta zajímat a měl by k němu mít bližší vztah. Vhodné téma je možno vybrat z oboru působnosti (pracovního zařazení) studenta, ale musí mít současně vztah také k oboru studia, k sociální pedagogice. Vypracovává Projekt bakalářské práce, který předkládá v písemné podobě ke zkoušce z předmětu Metodologie 1 v závěru čtvrtého semestru studia. Spolupracuje s vedoucím bakalářské práce. Konzultuje přístupy, použité metody, další vhodnou literaturu a prameny apod. Kontakty by měly odrážet potřebu studenta a měly by být pravidelné. Postupně, v souladu s časovým harmonogramem, vypracovává bakalářskou práci. Je účelné, aby práci, před jejím svázáním, naposledy posoudil vedoucí bakalářské práce a poté student provede poslední úpravy a jazykovou korekturu. Student bakalářskou práci, podle vnitřních směrnic ředitele IMS, odevzdává v tištěné i elektronické podobě na Studijní administrativě IMS. Připravuje obhajobu bakalářské práce, která je samostatnou částí Státní závěrečné zkoušky. Při její obhajobě student nejprve uvede hlavní výsledky své práce a poté se vyjádří k připomínkám uvedeným v hodnocení vedoucího práce a v posudku oponenta. Dále následuje diskuse. 13

14 Úloha vedoucího práce Zpracování bakalářské práce je především záležitostí studenta, neboť je významným ukazatelem míry jeho teoretických znalostí a schopností tyto znalosti aplikovat. Z těchto důvodů vedoucí bakalářské práce pomáhá studentovi jen v řešení základních otázek metodologické povahy, upozorňuje jej na nedostatky v celkové koncepci nebo v dílčích částech bakalářské práce, na formální úpravu apod. Vedoucí práce kromě toho kontroluje časové plnění jednotlivých etap práce, které stanovil. Je účelné, aby práci naposledy posoudil vedoucí bakalářské práce před jejím svázáním a byla provedena jazyková úprava. Vedoucí bakalářské práce vypracovává stručný posudek, ve kterém zpravidla hodnotí průběh spolupráce se studentem, při vypracování bakalářské práce, jeho snahu, aktivitu, samostatnost, tvořivost, respektování připomínek a doporučení, práci s literaturou apod. V závěru posudku hodnotí výkon studenta písmenem i slovně (podle klasifikační stupnice ECTS). Může připojit i několik otázek, na které by měl student při obhajobě reagovat. Úloha oponenta Hodnocení bakalářské práce vyjadřuje oponent v posudku, ke kterém zpravidla uvádí: jméno autora, název práce, téma práce, cíl a strukturu práce, zaměření práce, jazykovou a stylistickou úroveň práce, rozsah práce, práci s literaturou (aktuálnost, počet, citace), formální stránku práce, využitelnost pro praxi, celkovou úroveň práce, náměty, připomínky nebo otázky pro obhajobu, výsledné hodnocení (podle klasifikační stupnice ECTS). Úloha Ústavu sociální pedagogiky Ústav sociální pedagogiky plní významnou roli v jednotlivých etapách od zadávání až po obhajobu bakalářských prací. Udržuje nepřetržité kontakty s vyučujícími a potenciálními vedoucími prací. Pečuje o databázi témat bakalářských prací a to především v souladu s rozvojem oboru a celospolečenskými potřebami. 14

15 Vedoucí ústavu vypisuje po projednání s garantem oboru a schválení ředitelem IMS seznam témat bakalářských prací. Témata bakalářských prácí je účelné studentům zadat alespoň jeden rok, před jejich obhajobou. Student má právo podle 62 odst. 1 písm. f) zákona o vysokých školách navrhnout téma své bakalářské práce. Termíny a způsob zveřejnění témat a jejich výběru pro bakalářskou práci studentem stanoví vnitřní norma IMS. Vedoucí bakalářské práce a její oponent, které jmenuje vedoucí ústavu, vypracují posudky k této práci. Student musí mít možnost seznámit se s nimi nejpozději tři dny před konáním její obhajoby. 15

16 4. Formální úprava bakalářské práce Formální úprava písemné práce Bakalářská práce je vizitkou každého studenta; měla by proto mít kromě odpovídající obsahové úrovně i dobrou formální úpravu. Pro psaní práce se používá normalizovaného formátu papíru o velikostí A4. Píše nebo se tiskne po jedné straně papíru. V současné době jsou bakalářské práce psány v textovém editoru na počítači. Při psaní bakalářské práce v textovém editoru můžeme využít všech možností, které nám různé programy (zejména MS Word) poskytují: možnost úpravy textu (vložení, oprava, zrušení), možnost nastavení vzhledu stránky (velikost stránky, horního, dolního, levého, pravého okraje, dále řádkování, způsob zarovnávání textu atd.), výběr (zejména v textových editorech pod Windows) z několika typů písem, velikostí, stylů (tučné, kurzíva, podtržení,...), možnost vyhledávání, popřípadě nahrazování určitého řetězce znaků, kontrolu pravopisu, možnost vytvářet automaticky obsah s čísly stránek (za předpokladu, že určíme, co se má v obsahu zobrazit), komunikaci s jinými programy, např. je možné převést do textového editoru tabulky a grafy vytvořené v tabulkových kalkulátorech a tisknout souvislý text, včetně vložených objektů, využívat tzv. styly odstavců. Je možné si nadefinovat styl odstavce Nadpis l, Nadpis 2 (Podnadpis), Základní text (Normální), Číslo seznamu, Záhlaví, a tyto styly používat pro konkrétní odstavce. Výhodou takto definovaných odstavců je zejména to, že pokud se v průběhu psaní rozhodneme například změnit u nadpisu velikost písma, stačí změnit styl odpovídajícího odstavce a všechny dosud psané odstavce stylem Nadpis se automaticky upraví. Nové odstavce ve stylu Nadpis se budou psát aktualizovanou velikostí písma, při definování stylu odstavce vybrat značku (např. pomlčku, křížek aj.) nebo číslo, které se objeví před textem (ve kterém jsme použili takto definovaný styl), 16

17 číslování odstavců definované ve stylu odstavce má určité formální výhody. Např. pokud se rozhodneme využít číslování odstavců ve stylu odstavce Nadpis, nemusíme si hlídat, zda správně číslujeme kapitoly, nebo pokud používáme pro názvy kapitol styl odstavce Nadpis, před každým názvem kapitoly se objeví číslo zvýšené o jednotku oproti předchozímu číslu kapitoly. Samozřejmostí je, že si můžeme určit způsob číslování (arabské, římské číslice, písmena aj.) a stejně tak úrovně {např. 1, 1.1, 1.1.1), vkládat poznámky pod čarou (je možné si určit způsob číslování, délku čáry). Výhodou je, že pokud se slovo, u něhož je odkaz na poznámku pod čarou, přesune na další nebo předchozí stranu, přesouvá se automaticky i text poznámky pod čarou, psát vzorce (s jistými omezeními), přičemž problémy se zobrazením odmocnin, sumy, limit apod. jsou zde ošetřeny automatickou změnou velikostí písma, používat tabulky a v nich jednoduché výpočty, vytvářet z těchto tabulek grafy, vytvářet objekty pomocí kreslení a další. Úprava stránky Pro okraje stránek je vhodné respektovat následující úpravu stránky: horní okraj 25 mm, dolní okraj 25 mm, levý okraj 28 mm, pravý okraj 22 mm, u hřbetu 10 mm. Počet řádků Velikost okrajů stránek lze v textovém editoru snadno nastavit. Při psaní v textovém editoru nemusí být přesně dodržena norma o počtu řádků, počet řádků by však neměl klesnout pod 30 řádků na stránku. Řádkování pro základní text se většinou volí stejné nebo o málo vyšší počet bodů než je stupeň použitého písma (např. pro 10-ti bodové písmo má základní text řádkování 12 bodů). Řádkování by mělo být v celém dokumentu jednotné. Počet úhozů Počet úhozů v jednom řádku se v textovém editoru (zejména pod Windows) obtížně sleduje, uplatňují se proto dvě zásady. Podle první zásady by měla být řádka tak dlouhá, aby pojala dvě a půl abecedy malých písmen daného typu a velikostí písma. Druhá zásada doporučuje 8 až 11 slov na řádku. Obě zásady vedou ke srovnatelnému výsledku. Počet úhozů ovlivňuje rovněž způsob zarovnávání textu; nejčastěji se používá oboustranné, chybou není ani zarovnání k levému okraji. 17

18 Písmo Platí zásada nepoužívat více než tři až čtyři druhy písma v jednom dokumentu. Při správném použití vyznačovacích verzí (změna velikostí, tučně, kurzíva, tučná kurzíva apod.) písma lze vystačit s písmem jednoho typu. Doporučuje se používat tzv. patkové písmo (Roman, Palatino, Times, Garamond), nejčastěji užívaným typem písma je Times New Roman CE. Užití bezpatkového písma (obvykle Arial CE), popř. neproporcionálního písma (např. Courier CE) nebývá příliš obvyklé ani vhodné. V základním textu se doporučuje používat písma o velikostí 8 až 12 bodů, nejčastěji se užívá velikost písma 12 bodů (písmu psacího stroje přibližně odpovídá 12 bodů písma typu Courier). Písma vyšších bodů jsou určena pro nadpisy nebo pro zvýraznění určitého textu. Nadpisy kapitol bývají o velikostí 20 nebo 24 bodů, nadpisy podkapitol o velikostí 14 nebo 16 bodů. Popisy tabulek, obrázků, legendy k obrázkům a záhlaví by měly být o 1 až 2 body menší než je velikost písma základního textu. Poznámky pod čarou bývají o velikostí 8 bodů. Nadpisy Nadpisy by měly být stejného typu písma jako je základní text. Úprava a umístění nadpisů musí být v celém textu jednotné. Není typografickou chybou používáme-li pro nadpisy tabulek a obrázků kapitálky, které nám umožňují odkazovat se snadno v textu křížovým odkazem (např. v MS Wordu). Dělení slov V základním textu lze využít možnosti dělit slova, musí však být dodržena pravopisná pravidla a estetické zásady. Dále je vhodné respektovat zásadu, že maximálně tři po sobě jdoucí řádky smí končit rozděleným slovem. Slova v nadpisech se nedělí. Není chybou, vzniknou-li u víceřádkového nadpisu vlivem potlačení dělení slov nezarovnané okraje. Na konci řádku nesmí zůstat jednohláskové předložky a spojky. Dále se nemají rozdělovat: akademický titul a příjmení; zkrácené jméno a příjmení; číslice a název počítaného předmětu nebo jeho značka či jednotka. Dělení odstavců Na konci stránky nesmí zůstat nadpis kapitoly, samotná první řádka v textovém editoru odstavce a slovo ukončené rozdělovacím znaménkem. Na poslední stránce kapitoly by mělo zůstat minimálně pět řádek. Naopak na začátek stránky nesmí přetéci samostatný popisek obrázku, poslední řádka odstavce a část nadpisu. 18

19 Číslování stránek Číslování stránek se umísťuje nahoře nebo dole. První stránka práce nebo první list se obvykle nečíslují. Při psaní v textovém editoru se číslo stránky umísťuje nejčastěji do paty, bud' k vnějšímu okraji textu nebo doprostřed. Číslo stránky se píše arabskými číslicemi stejného písma jako je písmo základní. Od textu se odděluje dvěma prázdnými řádky. Záhlaví stránky Do záhlaví, které bývá odděleno od textu jednoduchou linkou nebo prázdnou řádkou, se může psát název publikace nebo název kapitoly. Záhlaví by se nemělo umisťovat na první stránce práce a také na stranách s celostránkovým obrázkem, které se většinou ani nečíslují. Poznámky pod čarou Poznámky pod čarou používáme jen v nezbytných případech. Poznámka se uvede obvykle na konci stránky a od předcházejícího textu se oddělí vodorovnou čarou v délce asi jedné třetiny řádku. Na neúplných stránkách je poznámka pod čarou také až na patě stránky. Poznámky se číslují na každé stránce vždy znovu od jedničky. V poznámce pod čarou se uvádí i citace díla. Psaní vzorců Zvláštní pozornost je třeba věnovat psaní matematických vzorců. Vzorce se píší na střed stránky. Vše ostatní se píše bud' od kraje, nebo s odrážkou pěti úhozů. Členění textu Text bakalářské práce se člení do kapitol, oddílů, odstavců. Hloubka členění je dána především předmětem zkoumání a rozsahem práce. Mezi názvem kapitoly a předcházejícím textem je nutné vynechat alespoň jeden prázdný řádek (při psaní na psacím stroji dvakrát řádkovat). Nejlépe je však začít psát kapitolu na novou stránku. Alespoň jeden prázdný řádek se také vynechává mezi názvem kapitoly a následujícím textem. Části práce se zpravidla označují arabskými číslicemi, přičemž se začíná od jedničky. Lze použít i kombinace římských a arabských číslic, velkých a malých písmen. Doporučuje se přitom užívat nejdříve římských číslic, pak velkých písmen, po nich číslic arabských a nakonec malých písmen. V současné době se dává přednost desetinnému třídění. Tečka na konci označení se nedělá. Názvy (nadpisy) částí práce mohou být psány bud' od svislice s ohledem na nejdelší číselné označení, nebo mohou být pro jednoduchost psány dva prázdné úhozy za každým číselným označením. 19

20 Komentáře a příklady psaní postupně následují a současně jsou uvedeny také v příloze. Podtrhávají-li se nadpisy odstavců, jejich číselné označení se nepodtrhává. Pokud je nadpis dvouřádkový, měla by být první řádka delší. Je-li nadpis trojřádkový má být spodní řádka nejkratší a prostřední nejdelší. U nadpisů (zejména jednořádkových) lze použít vodorovnou čáru pod textem, jejíž délka odpovídá šířce stránky. Obsah Obsah se v odborných publikacích zařazuje na začátek knihy. Každá položka obsahu by se měla vejít na jeden řádek. Vlastní obsah je psán stejným stylem písma jako základní text, popř. o jeden bod menší. Čísla stránek v obsahu se obvykle zarovnávají k pravému kraji stránky. Příklad následuje a současně je uveden také v příloze č. 8. OBSAH Úvod 2 1. Pojetí a rozvoj aktivity Pojetí a rozvoj aktivity studentů Druhy diskusních metod Dílčí závěr Praktické příklady aplikace Techniky a postup učitele Řešení didaktických problémů Rozbor a srovnání výsledků Dílčí závěr 37 Závěr 38 Resumé 40 Anotace 42 Literatura a prameny (informační zdroje) 43 Přílohy (číslovat samostatně) 44 20

21 Zdůraznění textu Zdůrazňování částí textu můžeme provést několika způsoby: umístěním na samostatný řádek, změnou řezu písma (tučný tisk, kurziva), podtržením, změnou velikosti písma, změnou druhu (fontu) písma, psaním verzálkami (velkými písmeny), vložením do uvozovek, proložením. Podtrhávání Nejvíce používaným způsobem je podtrhávání, používá se hlavně při psaní práce na psacím stroji. Podtrhává se zpravidla souvislou čarou. Podtrhuje-li se více slov, podtrhávají se nepřetržitě. P r o k l á d á n í Jiným způsobem je prokládání. Užíváme ho ponejvíce při zdůrazňování jednoho nebo několika málo slov. Prokládají se i interpunkční znaménka; rovněž písmeno ch. Prokládané slovo se odděluje od předcházejícího i následujícího slova vždy t ř e m i mezerami. Čísla se neprokládají. VELKÁ PÍSMENA Zdůraznit text lze též psaním velkými písmeny, nebo psaním na zvláštní řádek, který se od levé svislice odrazí o 5-20 úhozů podle délky zdůrazňovaného textu; krátká část textu se napíše doprostřed řádku a obvykle se podtrhne. Mezi zdůrazněným textem a textem předcházejícím i následujícím se vynechá po jednom řádku, řádkuje se tedy dvakrát. Psaní zkratek a titulů V písemném projevu dochází často ke zkracování slov. Podrobné poučení je obsaženo v Pravidlech českého pravopisu. K základním zkratkám patří zkratky ustálených slovních spojení. Tyto zkratky se píší dohromady (atd., apod., aj., tj., např., popř., tzv.). Slova se zkracují zpravidla tak, že se vypisuje první písmeno slova nebo počáteční skupina písmen, a to vždy tak, aby zkratka končila souhláskou. U složených slov se obvykle vytváří zkratka spojením počátečních písmen obou částí. Za zkratkami, které se tvoří začátkem slova, se píše tečka. p. (pan, pánové), popř. (popřípadě), r.(rok ), zvl.(zvláště). 21

2. ÚPRAVA DIPLOMOVÝCH, SEMINÁRNÍCH A PÍSEMNÝCH PRACÍ VŮBEC

2. ÚPRAVA DIPLOMOVÝCH, SEMINÁRNÍCH A PÍSEMNÝCH PRACÍ VŮBEC 2. ÚPRAVA DIPLOMOVÝCH, SEMINÁRNÍCH A PÍSEMNÝCH PRACÍ VŮBEC 2.1 Formální úprava písemné práce Diplomová (seminární) práce je vizitkou každého studenta; měla by proto mít kromě odpovídající obsahové úrovně

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka MACHÁTOVÁ Název materiálu: Pravidla pro psaní textů Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 10.

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

3. TABULKY A OBRÁZKY

3. TABULKY A OBRÁZKY 3. TABULKY A OBRÁZKY V diplomových, seminárních i ostatních pracích se velmi často používá různých tabulek a grafů. Tabulky a grafy dávají rychlý a názorný přehled o různých údajích, souvislostech, zvláštnostech

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška je souhrnné využití získaných vědomostí a propojení odborných předmětů v podobě zpracování závěrečné práce a její obhajoby před maturitní komisí.

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

Jak psát odbornou práci

Jak psát odbornou práci Jak psát odbornou práci 1. Struktura práce: a) anotace b) obsah c) úvod d) jednotlivé kapitoly e) závěr f) seznam literatury g) přílohy a) Anotace má krátce shrnout obsah a účel práce a upozornit na nové

Více

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka.

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka. Absolventská práce se řídí následujícími pravidly, která jsou závazná a neměnná pro všechny žáky devátého ročníku: 1. Zadání absolventské práce Na začátku měsíce října žákům prostřednictví třídních učitelů

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářské práce Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times

Více

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci Zpracoval: Karel Bílek Tato prezentace vznikla v rámci řešení doktorského projektu GAČR 523/03/H076 duben 2005 Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem

Více

Délku a rozsah písemné práce určí vyučující. Pokud rozsah práce překračuje 5 stran, udělá žák obsah.

Délku a rozsah písemné práce určí vyučující. Pokud rozsah práce překračuje 5 stran, udělá žák obsah. Délku a rozsah písemné práce určí vyučující. Pokud rozsah práce překračuje 5 stran, udělá žák obsah. 1. OBECNÉ POKYNY Referáty Každý referát bude mít tyto části: titulní strana (viz dále) vlastní text

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Bakalářská práce se odevzdává v tištěné formě (jeden výtisk) a elektronické formě. Listinná a elektronická

Více

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE Zpracováno na základě podkladů ze směrnic děkana FVT k realizaci Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany (z roku 2009) se zahrnutím specifických

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5A/2007 Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní

Více

Problematika zaměstnanosti

Problematika zaměstnanosti Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Problematika zaměstnanosti (seminární práce ze Základů společenských věd) Zpracovala: Alena Nováková Třída: 8.A Břeclav,

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF 1 Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF Dle článku 26 Studijního a zkušebního řádu SU OPF součástí ukončení bakalářského studia je zpracování bakalářské práce (dále

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 25. října 2013, číslo jednací 422/2013

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 25. října 2013, číslo jednací 422/2013 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY KOLÍN IV, HEVEROVA 191 POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 25. října 2013, číslo jednací

Více

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Možnou koncepci závěrečné práce je třeba dobře promyslet a o návrhu se poradit se svým školitelem. Práce by měla vycházet ze studia: 1. Pedagogické psychologie, zejména

Více

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!!

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v klasické i digitální podobě (CD, DVD apod.). Papírová podoba

Více

Seminární práce. Jak ji napsat?

Seminární práce. Jak ji napsat? Seminární práce Jak ji napsat? O čem to může být? Kompilát z knih a časopisů na vybrané téma Práce laboratorního či chovatelského charakteru Terénní práce sbírka přírodnin s dokladovým materiálem, který

Více

JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT

JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT Eva Gapková RNDr. Josef Lhoťan I. Formální náležitosti práce Úvodní část 1. Titulní list není označen číslicí. Měl by být vkusně upraven. Vzor je uveden v příloze č. 1. Důležité

Více

Výnos rektora č. 4/2006

Výnos rektora č. 4/2006 V Praze dne 9.května 2006 Čj. 900/06/01715 Výnos rektora č. 4/2006 jímž se vydává Pokyn pro tvorbu a jednotnou úpravu vysokoškolských kvalifikačních prací na AMU Rozdělovník: rektor, prorektoři, kvestorka,

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 norma uvádí prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. a patentových dokumentů

Více

Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP

Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP TYPY KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Bakalářská práce (spojená se získáním titulů Bc., BcA.) Diplomová práce (spojená se získáním titulů Mgr., MgA., Ing.)

Více

Instrukce pro autory vědeckých spisů

Instrukce pro autory vědeckých spisů Instrukce pro autory vědeckých spisů Edice PhD Thesis Edice Habilitační a Inaugurační spisy Tisk vědeckých spisů zajišťuje firma NOVPRESS s. r. o. Z organizačních důvodů se prosím pro všechny informace

Více

Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014

Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014 Zpracovala: Bc. Jitka Majkútová 1) Formální úprava

Více

Pokyny pro vypracování maturitní práce

Pokyny pro vypracování maturitní práce Pokyny pro vypracování maturitní práce Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Pro lepší orientaci je v příloze tohoto dokumentu přiložen VZOR zpracování maturitní práce. Charakteristika jednotlivých

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word Mgr. Petr Jakubec 1 Nejdůležitější panely: Vložit Konce stránek, Konce oddílů, Čísla stránek, Symboly, Odkazy (Poznámka pod čarou, Titulek,...) Formát Písmo, Odstavce, Odrážky

Více

Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Děkanka v souladu se Studijním a zkušebním řádem UP a s Rigorózním řádem

Více

Pokyny pro vypracování maturitní práce

Pokyny pro vypracování maturitní práce Pokyny pro vypracování maturitní práce Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Pro lepší orientaci je v příloze tohoto dokumentu přiložen VZOR zpracování maturitní práce. Charakteristika jednotlivých

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4

Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4 Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4 Praha 2009 Formální úprava a struktura práce Okraje práce jsou nastaveny takto: zleva 3, 5

Více

Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI

Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI Neratovice 2013 Obsah 1 CHARAKTERISTIKA MATURITNÍ PRÁCE... 3 2 STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE... 4 3 FORMÁLNÍ ÚPRAVA MATURITNÍ PRÁCE...

Více

Úprava odborné maturitní práce

Úprava odborné maturitní práce OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové Úprava odborné maturitní práce Hradec Králové srpen 2013 Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 1 POČET PRACÍ A ROZSAH... 2 2 TITULNÍ

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

Vyšší odborná škola Havířov s. r. o. Studijní obor: 65-41-N/001 Gastronomie a služby cestovního ruchu METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola Havířov s. r. o. Studijní obor: 65-41-N/001 Gastronomie a služby cestovního ruchu METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Vyšší odborná škola Havířov s. r. o. Studijní obor: 65-41-N/001 Gastronomie a služby cestovního ruchu METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Studijní materiál Havířov 2007 Obsah Úvod 3 1 Zpracování

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Metodické pokyny ke zpracování absolventské

Více

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Doktorský seminář MTI Jan Koprnický 24. října 2014 Studentská 2 461 17 Liberec 2 tel.: +420 485 353 290 jan.koprnicky@tul.cz

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910

Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910 Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910 I. Členící (interpunkční) znaménka 1. Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník - Připojují se těsně bez mezery za předcházející slovo, zkratku,

Více

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA ZDRAVOTNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE DIPLOMOVÁ PRÁCE JMÉNO a PŘÍJMENÍ Vedoucí diplomové práce: Tituly, jméno příjmení, titul

Více

titulky Pravidlo sazby:

titulky Pravidlo sazby: Hladká sazba Hladká sazba je sazba z jednoho druhu, řezu a stupně písma. Sází se na stanovený počet cicer nebo milimetrů. Skládá se z odstavců. První řádka se nazývá zarážková a může být podražena. Poslední

Více

Metodické pokyny ke zpracování ročníkové práce pro 3. ročník 1

Metodické pokyny ke zpracování ročníkové práce pro 3. ročník 1 Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Metodické pokyny ke zpracování ročníkové

Více

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ OBSAH Vzory, komentáře, informace a pokyny k úpravě a náležitostem prací SOČ: 1. Vzor úpravy desek

Více

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie 7. Pravidla pořadové sazby www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 23. 10. 2012 Strana: 1/10 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

Metodické pokyny ke zpracování maturitní práce pro 4. ročník / 5. ročník DS 1

Metodické pokyny ke zpracování maturitní práce pro 4. ročník / 5. ročník DS 1 Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Metodické pokyny ke zpracování maturitní

Více

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU Autor připraví publikaci jak po obsahové, tak po stránce typografické. Publikace bude mít konečnou úpravu a bude připravena

Více

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0 Střední průmyslová škola Bruntál, příspěvková organizace Kavalcova 1 792 01 BRUNTÁL E-mail: info@sps-bruntal.cz Tel: 555 559 711 http//www.sps-br.cz FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

Více

Pokyny pro vypracování absolventské práce

Pokyny pro vypracování absolventské práce Pokyny pro vypracování absolventské práce 1. Úvodní ustanovení a) Tyto pokyny jsou určeny pro vnitřní potřebu Vyšší odborné školy sociální práce EA. b) Cílem pokynů je podat studujícím, vedoucím i oponent-ům/kám

Více