Výroční zpráva o činnosti základní školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti základní školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Školní rok : 2008/2009 Zpracoval: Mgr. Lubomír Martinek, ředitel školy Dne: 25. srpna 2009 Přílohy: č.1 - Údaje o hospodaření školy v roce 2008 č.2 - Výroční zpráva o použití finančních prostředků na DVPP v roce 2008 razítko školy podpis ředitele školy Pedagogická rada seznámena dne: Školská rada seznámena dne:

2 OBSAH I.Charakteristika školy 1 II.Vzdělávací program školy 2 III.Údaje o pracovnících školy 2-3 A)pedagogičtí pracovníci 2 B)nepedagogičtí pracovníci 3 IV Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 4 V Údaje o přijímání žáků do 1. ročníku 4 VI Výsledky výchovy a vzdělávání 5 A) Celkový prospěch žáků ve školním roce 2006/ B) Počty žáků přijatých ke studiu na středních školách 5 C) Hodnocení výsledků výchovného působení 5 výsledky prevence sociálně patologických jevů 5 pochvaly a ocenění 6 napomenutí a důtky 6 snížené stupně z chování 6 zameškané a neomluvené hodiny 7 VII Údaje o integrovaných žácích 7 VIII Zájmová a mimoškolní činnost 7 A) Soutěže a přehlídky 7 B) významné mimoškolní akce a aktivity žáků 8 C) Jiné výchovně vzdělávací aktivity školy 8 IX Spolupráce školy s dalšími subjekty 8 X Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 8 XI Závěr 9-10

3 I. Charakteristika školy Název školy, sídlo : Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Vysoké Pole 227, p. Újezd Základní škola nemá odloučené pracoviště. Zřizovatel, adresa zřizovatele : Obec Vysoké Pole, Vysoké Pole 118, p. Újezd Právní forma školy: právní subjekt (od ) Jméno ředitele školy : Mgr.Lubomír Martinek, od pověřen vedením ZŠ, od jmenován ředitelem školy Kontakt na zařízení : telefon Web - Jméno pracovníka pro informace : Mgr.Martinek Lubomír, ředitel školy Mgr.Trčková Jana, učitelka ZŠ (v případě nepřítomnosti ŘŠ) Eva Sucháčková - informace o mateřské škole Alena Kozubíková - informace o školní družině Iva Bařinková - informace o školním stravování Datum zřízení (založení) školy : datum přestěhování ZŠ ze staré budovy do budovy MŠ Datum zařazení do školského rejstříku - poslední aktualizace zařazení do školského rejstříku: , č.j / Identifikační číslo školy (IZO) v síti škol : Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku a jejich kapacity : základní škola IZO kapacita - 65 žáků mateřská škola IZO kapacita - 30 dětí školní družina IZO kapacita - 25 žáků školní jídelna IZO kapacita - 90 jídel Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2008/2009 (dle zahajovacích výkazů na začátku školního roku): součásti školy počet tříd (skupin) počet ročníků počet žáků počet žáků na třídu (skupinu) skutečné úvazky počet žáků na ped.úvazek 1. stupeň ZŠ , ,91 školní družina 1 X ,586 X mateřská škola 1 X , školní jídelna ano X Poznámka: MŠ -26 ZŠ -40 X 2 X V přepočteném počtu pedagogických pracovníků ZŠ není započítána asistentka pedagoga, která v tomto školním roce pracovala s integrovanou žákyní 5. ročníku plnící na základě IVP vzdělávací program ZvŠ (pracovní úvazek 0,830). Rada školy : zřízena zřizovatelem školy v lednu 2005 Složení školské rady -Mgr.Jana Trčková (zástupce školy) -Ing.Vladimír Kořenek (zástupce rodičů) -Mgr. Irena Sucháčková (zástupce zřizovatele) Seznam mimoškolních a občanských sdružení při škole : SRPŠ není na škole oficiálně ustaveno. Občanská volnočasová sdružení nejsou při ZŠ zřízena. -1-

4 II. Vzdělávací program školy vzdělávací program č.j. školní rok 2008/2009 v ročnících počet žáků Národní škola Obecná škola Základní škola / ,5. 21 ŠVP S přírodou se nám učí lépe 55/08 1.,2. 22 Zvláštní škola / /* ad *) Žákyně 5. ročníku plnící učební osnovy zvláštní školy integrovaná v 5. ročníku ZŠ. Vzdělávána pod vedením asistenta pedagoga. Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání : Vytváření dobrých psychohygienických podmínek při vzdělávání žáků, příznivé až rodinné školní prostředí, rovnocenný partnerský vztah učitel žák. Snaha uplatňovat ve výuce prvky tvořivé školy, problémové vyučování, činnostní učení, členění žáků do různých pracovních skupin (hlavně u spojených ročníků), používání interaktivních metod práce, důraz na prožitkovost všech školních i mimoškolních činností, snaha vytvořit dostatečný prostor pro seberealizaci každého žáka, práce s počítačem-internet, elektronická pošta. Nabídka nepovinných předmětů : Náboženství Nabídka zájmových útvarů : Výtvarný kroužek Národopisný kroužek Skaut oddíl Svišti (externí spolupráce) Spolupráce se ZUŠ Val. Klobouky (hudební obor-výuka hra na hudební nástroj)-pobočka na kooperující ZŠ Drnovice Dyslektický kroužek z důvodu absence žáků s dyslexií v tomto roce nepracoval Kurzy k doplnění základního vzdělání, počet účastníků kurzu, počet úspěšných absolventů : Mezinárodní spolupráce a programy : A) Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2008/2009 : pracovníci počet fyzických osob skutečné úvazky interní pracovníci ZŠ - 5 ŠD - 1 MŠ -2 4,239 0,586 2,000 externí pracovníci ZŠ - 1 výuka náboženství- 3 hodiny týdně III. Údaje o pracovnících školy Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2008/2009 : pedagogičtí pracovníci pracovní zařazení, funkce skutečný úvazekkvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace roků ped. praxe 1. Mgr.Martinek Lubomír ředitel školy 1,0 VŠ 1.stupeň ZŠ Mgr.Trčková Jana učitelka ZŠ 1,0 VŠ 1.stupeň ZŠ 15,5+6 MD 3. Mgr.Jana Streichsbierová učitelka ZŠ 1,0 VŠ 1.stupeň ZŠ 4 4. Alena Kozubíková neaprobovaná uč. ZŠ 0,409 SŠ-vychovatelství ŠD 22+3MD vychovatelka ŠD 0,586 5.Klára Kulíšková asistentka pedagoga 0,830 SŠ-pedagogická a sociální 1 6. Eva Sucháčková vedoucí učitelka MŠ 1,0 SŠ-střední pedagogická škola 23+1 MD 7. Ludmila Strnadová učitelka MŠ 1,0 SŠ-střední pedagogická škola 26+3 MD -2-

5 Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje : ukončil na základě vzájemné dohody z důvodu změny bydliště a pracoviště pracovní poměr učitel 1. stupně ZŠ Mgr. Tomáš Just. Na základě konkurzního řízení byla k přijata do funkce učitelky 1.stupně ZŠ Mgr. Jana Streichsbierová. Věkové složení pedagogických pracovníků je vcelku příznivé (věkový průměr ZŠ=41,75 MŠ=47). Pedagogický sbor je po změně v ZŠ na začátku školního roku stabilizovaný, většina učitelů je ve středním produktivním věku, prolíná se zkušenost s mladým novým elánem a invencí. Možným záporem je z určitého úhlu pohledu absence mužů v pedagogickém sboru, která je ovšem na tomto typu školy pochopitelná a v ČR tradiční. Všichni pedagogičtí pracovníci školy mají potřebnou kvalifikaci. Neaprobovaně byl vyučován cizí jazyk (angličtina) a některé výchovné předměty-vv,pč,tv (dobírání sníženého úvazku za ředitele školy vychovatelkou ŠD). Pro výuku cizího jazyka (angličtina) mají učitelé školy Mgr. Martinek L. a Mgr. J.Streichsbierová osvědčení o dosažení úrovně B1, které získali v rámci dalšího pedagogického vzdělávání v rámci projektů MŠMT na podporu výuky cizích jazyků na 1. stupni ZŠ-projekty, MEJA, Brána jazyků. V tomto školním roce se účastnili dalších odborných a metodických kurzů a seminářů. Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů : v % požadovaný stupeň vzdělání : ZŠ- 90,35 MŠ-100 aprobovanost výuky : ZŠ- 81,01 MŠ-100 B) Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2008/2009 : počet fyzických osob přepočtené úvazky-skutečné interní pracovníci ZŠ-1, ŠJ- 2 MŠ-1 ZŠ -1,000 ŠJ -2,000 MŠ-0,500 externí pracovníci 0 0 sezónní pracovník 1 0,150 (topič školy)/* ad *) S topičem školy byl 19 prosince 2008 ukončen pracovní poměr z důvodu zavedení automatického vytápění školy. Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2008/2009 : ostatní pracovníci pracovní zařazení, funkce úvazekskutečný stupeň vzdělání, obor 1.Kamila Trčková školnice školy 0,5 střední zdravotnická škola uklizečka ZŠ 0,5 2.Hedvika Václavíková /* uklizečka MŠ 0,5 vyučená 3.Iveta Bělašková kuchařka ZŠ a MŠ 1,0 vyučená kuchařka 4.Iva Bařinková -vedoucí škol. stravování 0,5 vyučená kuchařka -pomocná kuchařka 0,5 5.Josef Fojtů -topič školy 0,150 základní, absolvoval školení pro topiče plynových kotlů ad*) 15. ledna 2009 ukončila ze zdravotních důvodů pracovní poměr uklizečka MŠ p. Hedvika Václavíková a na toto pracovní místo nastoupila od p. Jarmila Sovadinová. -3- IV. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP )

6 Výčet studií, kurzů, seminářů apod., kterých se pedagogičtí pracovníci zúčastnili ve školním roce 2008/2009, počet účastníků a finanční náklady na DVPP : Základní škola Výčet kurzů fin.náklady počet účastníků -Brána jazyků otevřená-kurz angličtiny (9-12/08) 1.870,- 1 -Motivační setkání vyučujících angličtiny 650,- 1 -Vánoční čarování 690,- 1 -Inspekční činnost v mateřských školách 480,- 1 -Zpíváme jaru a mamince 400,- 1 -Brána jazyků otevřená-kurz angličtiny (2-5/09) 1.870,- 1 -Angličtina pro nejmenší (5 setkání) 1.250,- 1 Celkové finanční náklady na DVPP 7.210,- Kč mateřská škola Výčet kurzů fin.náklady počet účastníků - RVP pro předškolní vzdělávání (tvořivá hra v MŠ) 640,- 1 -Rytmy zimy 400,- 1 -Evaluace a hodnocení v MŠ 712,- 1 -Výtvarné inspirace (lití svíček) 410,- 1 -Proměny předškolního vzdělávání-tvořivá hra 640,- 1 Celkové finanční náklady na DVPP 2.802,- Kč Podrobný přehled DVPP a čerpání finančních prostředků na DVPP v kalendářním roce 2008 je uveden v příloze č.2 této výroční zprávy. V. Údaje o přijímání žáků do 1. ročníku Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2008/2009 : zapsaní do 1. ročníku- školní rok 2008/09 počet žádostí o odklad nastoupili do 1. ročníku /* zapsaní do 1. ročníku 2009/ počet žádostí o odklad nastoupí do 1. ročníku 1.září ad *) V 1. ročníku bylo v souladu s platnou školskou legislativou jedné žákyni povoleno ŘŠ individuální (domácí) vzdělávání. -4- VI. Výsledky výchovy a vzdělávání

7 A) Celkový prospěch žáků ZŠ ve 2. pololetí školního roku 2008/2009 : ročník počet žáků celkem z toho děvčat prospělo s vyznamenáním /z toho děvčat prospělo / z toho děvčat neprospělo / z toho děvčat hodnoceno slovně/z toho děvčat /8 1/ /4 2/1 1/ /2 4/ /* 6+1 * 9/4 3/2 +1* 0 1/1 * celkem 1.stupeň 43+1/ * 24+1 * 32/18 10/5+1 * 1/1 1 * ad *) V 5. ročníku byla integrována jedna žákyně, která byla vzdělávána podle učebního programu pro zvláštní školy, č.j /97-22 a její hodnocení bylo kombinované (v hlavních předmětech známkou, ve výchovných předmětech slovně). Průměr prospěchu v jednotlivých vyučovacích předmětech: předmět 1. ročník 2. ročník 4. ročník 5. ročník Chování 1,000 1,000 1,000 1,000 Jazyk český 1,417 2,000 1,778 1,883 Jazyk anglický - - 2,111 2,083 Matematika 1,250 1,800 1,889 1,750 Prvouka 1,250 1, Vlastivěda - - 1,667 1,417 Přírodověda - - 1,556 1,333 Hudební výchova 1,000 1,100 1,222 1,083 Výtvarná výchova 1,167 1,200 1,111 1,083 Tělesná výchova 1, ,000 1,000 Pracovní činnosti 1,083 1,000 1,000 1,083 celkem 1.stupeň 1,167 1,386 1,481 1,407 B) Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2008/2009 : škola přihlášení přijatí Gymnázium Valašské Klobouky (osmileté) 2 2 C) Hodnocení výsledků výchovného působení Výsledky prevence sociálně patologických jevů: Prevence sociálně patologických jevů vycházela ze školního Minimálního preventivního programu. O jejich minimalizaci se zaměstnanci školy snažili především vytvářením příznivého přátelského školního prostředí, snahou o vzájemnou sounáležitost všech žáků, zájmem o jejich každodenní problémy a nabídkou vhodných volnočasových aktivit. Dlouholetá zkušená školní preventistka sociálně patologických jevů Mgr. Jana Trčková plnila hlavně funkci hlavního koordinátora všech aktivit školy v této oblasti. Ty je možné rozdělit na aktivity v rámci povinného školního vzdělávání a zájmové školní a mimoškolní akce. K plnění úkolů primární prevence bylo vhodnou formou využíváno probírané učivo v jednotlivých vyučovacích předmětech (hlavně však v prvouce, vlastivědě a přírodovědě). Vzhledem k typu a velikosti školy a věkovému složení našich žáků jsme se zaměřili hlavně na organizování školních a mimoškolních aktivit, které měly žákům nejen nabídnout možnosti ke smysluplnému využití volného času, ale rovněž i vzbudit v nich hlubší zájem o tyto aktivity. Jejich nabídka byla pestrá ale do jisté míry byla limitována možnostmi školy (finanční prostředky, materiální vybavení, počet pedagogických pracovníků). -5- Opakovaně se nedaří do vedení některých aktivit (hlavně zájmových kroužků) najít a dlouhodoběji zapojit rodiče, naše bývalé žáky popř.další občany Vysokého Pole. Proto naprostou většinu zájmových akcí organizovali

8 pedagogičtí pracovníci školy. popř. žáci navštěvovali tradiční zájmová uskupení v obci. Dobrou spoluprací s DDM Valašské Klobouky se podařilo zajistit ve škole pravidelné fungování dvou zájmových kroužků-tradičního národopisného a nově výtvarného. Jejich kvalitu lze hodnotit jako velmi dobrou. Svědčí o tom např. několik zdařilých veřejných vystoupení národopisného kroužku a řada zajímavých a nápaditých prací žáků výtvarného kroužku. Ve své činnosti pokračoval i oblíbený externí skautský oddíl Svišti, který rovněž mohli naši žáci navštěvovat. Tradiční možnost absolvovat základní zdravotnický výcvik jsme letos nahradili zapojením žáků 5. ročníku do soutěže mladých záchranářů pod názvem Helpík a naše družstvo dosáhlo velmi pěkného výsledku (3. místo v oblastním kole a postup do celostátního finále, kterého jsme se z důvodu zranění jednoho účastníka bohužel nezúčastnili). I letos měli žáci možnost pracovat v některém ze zájmových sdružení v obci (kynologické sdružení, oddíl kopané, stolního tenisu, místní hasičské sdružení). Oblíbené u žáků jsou i tradiční školní soutěže (např. v sólovém zpěvu O vysocký slavíka, v hádání slov pomocí pantomimy, kresby a mluveného projevu, matematická soutěž Klokan, výtvarné soutěže, soutěže v rukodělných pracích, sportovní olympiáda v lehké atletice a míčových hrách aj.). Z důvodu špatných sněhových podmínek se letos opět neuskutečnily lyžařské a bobové závody. Velký úspěch měl již 2. ročník sportovního setkání čtyř sousedních škol v lehké atletice a míčových hrách ve Slopném. Žáci a předškolní děti MŠ se zúčastnili divadelních představení ve Zlíně a Brumově, žáci ZŠ hudebního výchovného koncertu ve Zlíně. Podobné akce se konaly i přímo ve škole (divadélko malých forem, vánoční hudební koncert našich bývalých, ale i současných žáků pořádaný ZUŠ Valašské Klobouky). Protože má naše škola svůj Školní vzdělávací program zaměřený mimo jiné i na environmentální a ekologickou výchovu, zorganizovali jsme i v této oblasti řadu akcí (Den Země-zapojení školy do celostátního projektu Recyklohraní, veřejný úklid v obci, vánoční dárky pro zvířátka, den keramiky aj.). Lidové tradice a tradiční způsob života a práce lidí na Valašsku mohli žáci poznat na dvou zdařilých akcích uspořádaných nejen pro ně a jejich rodiče, ale i pro širokou veřejnost. V listopadu to byl velmi úspěšný světelný Svatomartinský průvod obcí spojený s příjezdem skutečného sv.martina na bílém koni, s programem, soutěží pro děti a občerstvením. Vysoce hodnocen byl i druhý ročník školního velikonočního jarmarku s ukázkou lidových řemesel, pracovními dílnami, prodejem žákovských výrobků, programem žáků a pohoštěním výbornými valašskými frgály a kyselicí pro všechny přítomné. Bohužel se nám letos nepodařilo z důvodu obsazenosti termínů zajistit uspořádání preventivní akce odborníky s Centra prevence ze Zlína. Do budoucna bychom chtěli navázat spolupráci s podobným sdružením ve Slavičíně. Protože jsme ani letos nemuseli řešit žádný vážnější problém v této oblasti, je možné konstatovat, že práce pracovníků školy v této oblasti byla úspěšná. Pochvaly a ocenění : 2. ročník - 2 žáci (1.pololetí) - vynikající školní výsledky 4. ročník - 1 žák (1. pololetí) - vynikající školní výsledky 5. ročník - 5 žáků (3.čtvrtletí) - výborná reprezentace školy (1.místo v krajském kole přírodovědné soutěže Poznej a chraň 5. ročník - 2 žáci (4. čtvrtletí) - výborná reprezentace školy (3. místo v oblastním kole soutěže mladých záchranářů Helpík 2009 a postup do celostátního finále Napomenutí a důtky : Ve školním roce 2008/09 nebyly ve škole uděleny kázeňské tresty. Snížené stupně z chování ve školním roce 2008/2009: stupeň chování počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé neuspokojivé 0 0 Zameškané hodiny za školní rok 2008/2009: -6-

9 ročník pololetí počet zameškaných hodin z toho neomluveno % zameškaných hodin % neomluvených hodin 1. pololetí , ročník 2. pololetí ,42 0 za školní rok , pololetí , ročník 2. pololetí ,70 0 za školní rok , pololetí , ročník 2. pololetí ,00 0 za školní rok , pololetí , ročník 2. pololetí ,08 0 za školní rok , pololetí ,36 0 škola celkem 2. pololetí ,28 0 za školní rok ,82 0 VII. Údaje o integrovaných žácích Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2008/2009: druh postižení : ročník počet žáků sluchové postižení - 0 zrakové postižení - 0 s vadami řeči - 0 tělesné postižení - 0 s kombinací postižení - 1 s vývojovými poruchami učení - 0 VIII. Zájmová a mimoškolní činnost A) Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2007/2008 počty účastníků : název soutěže, přehlídky školní kolo oblastní okresní kolo ústřední kolo kolo mluvené slovo,pantomima Vysocký slavík-sólový zpěv Matík- matemat.soutěž (5.ročník) Klokan-matematická soutěž lehkoatletletický čtyřboj Helpík-mladý záchranář Pro valašskú řeč-vánoční jarmark Sportovní setkání 4 sousedních škol Poznej a chraň-přírodovědná soutěž (krajské kolo) Hledání-literární soutěž průkaz cyklisty-4.ročník Výtvarné soutěže 3 krát 2x 32 žáků B) Významné mimoškolní akce a aktivity žáků Svatomartinský průvod žáků školy a ostatních občanů obcí Vysoké Pole s programem a občerstvením,

10 - školní velikonoční jarmark pro děti MŠ, žáky ZŠ, jejich rodiče a veřejnost spojený s ukázkou tradičních lidových řemesel, pracovními dílnami, prodejem žákovských výrobků, občerstvením a vystoupením školního národopisného kroužku, - veřejná vystoupení národopisného kroužku (vítání občánků, oblastní přehlídka národopisných souborů ve Val. Kloboukách, vystoupení na školním velikonočním jarmarku aj.), - zapojení žáků školy do projektu obcí regionu Boty, kopyty, kola, - sportovní setkání čtyř okolních škol v lehké atletice a míčových hrách ve Slopném. C) Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy - školní branné cvičení spojené s požárním poplachem, branně turistickou vycházkou, soutěžemi a hrami - návštěva moštárny v Hostětíně s ukázkou výroby jablečného moštu a EVVO programem, - Bruslení na zimním stadionu a návštěva aquaparku v Uherském Brodě, - den otevřených dveří ZŠ-možnost rodičů účastnit se vyučování a prohlídky školy, - předvánoční koncert ZUŠ Val.Klobouky ve škole za účasti našich bývalých i současných žáků, - společná vánoční besídka s programem - Den keramiky v ZŠ a MŠ výroba dárků pro maminky ke Dni matek, - účast všech ročníků na výchovně vzdělávacím koncertu v Domě umění ve Zlíně, - účast všech ročníků na divadelním představení v Městském divadle ve Zlíně a v Brumově (společně s předškoláky z MŠ), - Průkaz cyklisty dlouhodobý kurz ve 4. ročníku organizovaný pracovníky Dětského dopravního hřiště v Malenovicích-přednáška, praktické, jízdy, testy, - plavecký výcvik žáků 2. ročníku na bazénu v Brumově, - přírodovědně-vlastivědný poznávací zájezd žáků ZŠ na hrad Helfštýn, do Hranic na Moravě a návštěva Zbrašovských aragonitových jeskyní, - Den Země- besedy a program ve třídách v rámci zapojení školy do celostátního projektu Recyklohraní, film s ekologickou tématikou, úklid a sběr odpadků v obci. IX. Spolupráce školy s dalšími subjekty - se ZUŠ ve Valašských Kloboukách (organizace hudebních koncertů, možnost žáků školy navštěvovat hudební a výtvarný obor na ZŠ Drnovice), - s kooperující ZŠ Drnovice, spádovou ZŠ Újezd a dalšími okolními školami s 1. stupněm ZŠ, - se zřizovatelem Obcí Vysoké Pole, který dle svých možností podporuje mimoškolní aktivity a stará se o potřebné materiální zázemí školy, - s trojkovou obcí odbor školství a kultury Valašské Klobouky, - s DDM Valašské Klobouky organizace a vedení národopisného a výtvarného kroužku, - s centry zabývajícími se EVVO a ekologickou výchovou Kosenka Valašské Klobouky, centrum Čtyřlístek Zlín, Alcedo Vsetín, - s Centrem prevence Zlín a z Centrem pro rodinnou výchovu. - s odborným poradenským centrem v péči o integrovaného žáka školy - SPC Středová Zlín. - s PPP Zlín Louky a Vsetín, - s místními zájmovými organizacemi, - s Farním úřadem v Újezdě. X. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Provedené kontroly ze strany ČŠI za poslední školní rok : Ve dnech května 2009 byla na Základní škole Vysoké Pole provedena kontrola Českou školní inspekcí. Předmětem kontroly byla: - kontrola vedení dokumentace školy, kontrola údajů o dětech MŠ a žácích ZŠ uvedených v evidenci školy (školní matrice), - kontrola vydání obsahu a zveřejnění školního řádu,

11 - kontrola plnění povinností ředitele školy, - kontrola pro výkon funkce pedagogických pracovníků školy a vytváření podmínek pro další vzdělávání, - kontrola dodržování ustanovení 166 odstavec 1 a 2 školského zákona od školního roku 2006/2007, - kontrola plnění povinností ve vztahu k činnosti školské rady, - kontrola vydání a zveřejnění školního vzdělávacího programu. Kontrolní tým v závěrečném protokolu konstatoval dodržování platné školské legislativy. XI. Závěr Školní rok 2008/2009 byl pro naši školu významný především tím, že jsme poprvé začali ve 2. a 3. ročníku ZŠ vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP). Na jeho více než dvouleté přípravě a zpracování se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci školy. Aby byla zajištěna návaznost s okolními školami (kooperující školou v rámci 1. stupně ZŠ Drnovice a spádovou ZŠ Újezd), probíhaly pravidelné konzultace a schůzky pedagogických pracovníků 1. stupně a vedení všech škol, na kterých jsme se sjednotili na obsahu učebních osnov všech předmětů a jednotném učebním plánu. Naše škola se již delší dobu profiluje jako škola, která chce u svých žáků pěstovat kladný vztah k rodnému kraji, jeho tradičnímu způsobu života a práce, s důrazem na výchovu v oblasti trvale udržitelného života vycházející ze základních principů ekologické a environmentální výchovy. Proto i náš ŠVP má stejné zaměření a dostal název S přírodou se nám učí lépe. Zkušenost z uplynulého školního roku nám ukazuje, že je tento dokument plně vyhovující potřebám školy. Zlomovým se minulý školní rok stal také proto, že jsme z důvodu poklesu počtu žáků museli provést změnu v organizaci školy. Po vzájemných jednáních s vedením kooperujicí ZŠ Drnovice i starosty obou obcí dospěly všechny zúčastněné strany k jedinému možnému řešení vzniklé situace, kterým byla nutnost změny naší školy z plně organizované na malotřídní. Tato zásadní změna byla na mimořádné schůzce rovněž vysvětlena i rodičům žáků ze spojených ročníků (2.a 4.ročník). Přizvaná ředitelka ze sousední malotřídní ZŠ Dolní Lhota vysvětlila rodičům, že společné vyučování více ročníků v jedné třídě má i svá nesporná pozitiva. Názory rodičů byly rozdílné, ale jejich i naše roční zkušenost s tímto způsobem výchovně vzdělávací práce byla spíše pozitivní. Velkou zásluhu na tom měla zodpovědná práce učitelky Mgr.Jany Streichsbierové. Demografický vývoj v obou obcích do budoucna není příliš příznivý. Po několika nejbližších lepších letech nastoupí opět období stagnace, a proto naše škola zůstane malotřídní školou s největší pravděpodobností i v dalších letech. Novinkou na naší škole bylo i individuální (domácí) vzdělávání jedné žákyně 1. ročníku. Ředitel školy tento způsob výuky povolil z důvodu špatné sjízdnosti z místa bydliště žákyně do školy. Naše získané zkušenosti, ale i dosažené vzdělávací výsledky jsou zásluhou zodpovědného přístupu a výborné vzájemné spolupráce mezi rodiči a třídní učitelkou pozitivní. V uplynulém školním roce došlo na naší škole ke změně v pedagogickém sboru. Po desetiletém působení ukončil z důvodu změny bydliště působení na naší škole Mgr. Tomáš Just. Na jeho místo byla po konkurzním řízení vybrána ze tří uchazeček mladá perspektivní aprobovaná učitelka 1. stupně ZŠ Mgr. Jana Streichsbierová. Její nástup na školu byl přínosem k pozitivní atmosféře, ale rovněž přispěl vzhledem k jejím znalostem i ke zvýšení úrovně výuky anglického jazyka. Na malé škole našeho charakteru kde se všichni dobře znají byla jedním z našich hlavních tradičních společných úkolů snaha vytvořit všem žákům příjemné, klidné a přátelské prostředí důvěry a porozumění. Žáci byli vedeni ke vzájemné úctě, toleranci a dobrým přátelským vztahům. Na škole se všichni zaměstnanci velmi dobře znají nejen s našimi žáky, ale často i s jejich rodiči. Proto téměř není vytvořen prostor pro anonymitu a sociálněpatologické jevy. I to je důkazem, že malé neúplné školy i přesto, že jsou pro náš stát ekonomicky nezajímavé, mají své nezastupitelné místo v systému základního vzdělávání na 1. stupni ZŠ a měla by jim být věnována lepší péče ze strany našeho státu. V květnu 2009 proběhla na naší škole dvoudenní kontrola vedení základní dokumentace a dodržování platné školské legislativy ze strany České školní inspekce. Inspekční tým dvou školních inspektorů vedený PhDr. Koželou ve své závěrečné zprávě konstatoval dodržování všech právních předpisů. Školní rok 2008/2009 byl rovněž závěrečným rokem dvouletého cyklu, za který musí škola zpracovat své vlastní dvouleté hodnocení. Podkladem pro něj je pravidelná evaluační činnost naší práce jehož součástí je i dotazníkové šetření mezi žáky ZŠ, jejich rodiči a všemi pedagogickými pracovníky školy. Tento průzkum výsledků práce školy jsme provedli ve spolupráci se společností Kalibro. Hlavním smyslem celé akce bylo získání jiného pohledu na naši práci, uvědomění si svých případných nedostatků, reálných přání a potřeb žáků a rodičů. Celkové výsledky byly většinou příznivé, ale v některých oblastech i inspirativní pro další práci. -9- Základním posláním a úkolem školy je dobrá výchovně vzdělávací práce. Prioritou byla již tradičně výuka hlavních vyučovacích předmětů. Cílem bylo vytvářet při vyučování takovou atmosféru, která u žáků provokuje

12 snahu a chuť získávat nové informace a poznatky. Důraz byl také kladen na vytváření jejich kladného prožitku během vyučování, který byl pro ně často motivací k další školní práci. Byla patrná snaha vyučujících, aby se žáci dopracovali k novým poznatkům a dovednostem sami na základě dosavadních vlastních zkušeností a své tvůrčí práce (vyhledávání potřebných informací na internetu, jejich třídění a práce s nimi, práce s knihou, učebnicí apod.). Výsledky hospitací u jednotlivých vyučujících ukázaly i uplatňování zásad činnostního učení a vzdělávání prostřednictvím hledání vlastních způsobů řešení zadaných problémů. Důležitou podmínkou k dobrým školním výsledkům a zájmu žáků o své vzdělávání je vzájemný dobrý vztah mezi učitelem a žákem. Vyučující se snažili vytvořit rovnocenný partnerský vztah se svými žáky, respektovali jejich osobnost, právo na vlastní názor, neponižovali jejich důstojnost. Zároveň je však také učili zvažovat reálnost jejich požadavků, schopnosti podřídit se názorům ostatních, plnit nařízení učitele a dát do souladu své názory a chování s požadavky školního řádu. Celkovou vzdělávací práci školy je možné hodnotit jako lepší průměr. Důkazem toho jsou výsledky pravidelného testování všech žáků 5. ročníku z Jazyka českého, Matematiky a všeobecných znalostí. Letošní testování proběhlo rovněž u společnosti Kalibro. Výsledky prokázaly vcelku dobrou připravenost žáků na 2.stupeň základní školy popř. osmileté gymnázium. Pro dosahování ještě lepších výsledků je u některých z nich nutná kvalitnější a systematičtější dlouhodobá domácí příprava, kterou někteří žáci zanedbávají nebo konají jen povrchně. Ocenění si zaslouží tradičně velmi dobrá práce školní družiny, jejíž činnost probíhala podle ŠVP, který je také hlavně zaměřen na environmentální a ekologickou výchovu a tradiční život a činnosti lidí na Valašsku. Z velmi pestré řady aktivit a činností, které měly u dětí velký úspěch je možné jmenovat např andělské odpoledne, slet čarodějnic, indiánský měsíc a spousta jiných. Školní družina ukazuje a dává žákům podněty k vhodnému naplnění jejich volného času. Tento školní rok byl i posledním rokem tříletého vzdělávání tělesně postižené integrované žákyně na naší škole. Integrace byla úspěšná a byla přínosem nejen pro samotnou žákyni, ale i ostatní žáky školy. Ti se postupně učili toleranci, respektování odlišnosti, pomoci. Velmi přínosná byla integrace i pro učitele školy, kteří se většinou poprvé setkali se vzděláváním takových žáků. Podstatně se rovněž zlepšila spolupráce a zájem SPC Středová Zlín. Podmínkou dobrého fungování a výsledků školy je i odpovídající materiální zázemí. Po několika letech shánění potřebných finančních prostředků došlo před začátkem školního roku k zásadním opravám vnějšího stavu budovy školy. Byla provedena výměna všech oken za nová plastová, zateplení budovy, oprava balkonů, okapů. Bohužel se nepodařilo z finančních důvodů již provést celkovou opravu střechy. Byla provedena celková oprava příjezdové komunikace, chodníků okolo školy a zbudování nových parkovacích ploch pro zaměstnance školy a ostatní návštěvníky. Do pohybu se alespoň částečně dalo i řešení problému s vhodnými prostorami pro výuku TV a volnočasové aktivity dětí MŠ a žáků ZŠ a ŠD ve vnějším areálu. Byly provedeny terénní úpravy pro zbudování nového travnatého hřiště, zařízení pro skok daleký, vnějšího zařízení pro mateřskou školu. Práce byly bohužel z důvodu nutnosti dokončení dalších akcí v obci přerušeny a neustále probíhají jednání se zřizovatelem o jejich dokončení. Zbudováno bylo rovněž menší asfaltové hřiště před školní družinou. Zbývá ještě jeho oplocení. Došlo i ke zefektivnění vytápění školní budovy instalací automatického regulátoru vytápění. Zastarávat začíná i vnitřní materiální vybavení, a proto bude nutné postupně začít s jeho obnovou. To se týká hlavně školního nábytku pro žáky jedné třídy ZŠ. Nové výškově nastavitelné lavice a židle budou zakoupeny na začátku nového školního roku. Během hlavních prázdnin po skončení tohoto školního roku došlo i k větší rekonstrukci vnitřních prostor mateřské školy (vymalování, zřízení nových pracovních koutů pro děti, nový koberec aj.). Do budoucna bude nutné provést modernizaci školní počítačové techniky (zastaralá, nevyhovující a poruchová PC, monitory, nové tiskárny). Vybavení učebními pomůckami je standardní a potřebám školy postačující. Definitivně se podařilo ukončit několikaletou rekonstrukci školní kuchyně, takže kontrola ze strany KHS Zlín mohla již téměř stoprocentně konstatovat plnění všech předepsaných hygienických norem. -10-

13 -11-

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy evidenční číslo 42/15 Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., ve znění pozdějších novel, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Organizační řád školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Platnost: od 1. září 2015 Rozsah působnosti: základní škola, mateřská škola, školní družina,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Školní rok: 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Renata Reifová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje Základní škola Všeruby, okres Domažlice, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Radostice, okres Brno - venkov V Radosticích dne 1. srpna 2014 Předkládá: Mgr. Drahoslava Drábková, ředitelka školy Schváleno na

Více

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2008/2009 Nové Město na Moravě, 30.9.2009 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy O B

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2010/2011 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2009/2010 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2009/2010 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Dalovice, okres Mladá Boleslav Dalovice 32, 293 01 Mladá Boleslav Identifikátor školy: 600 049 043 Zřizovatel: Obec

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Zdiby, okres Praha - východ. 250 66 Zdiby, U školy 48. Identifikátor školy: 600 052 133

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Zdiby, okres Praha - východ. 250 66 Zdiby, U školy 48. Identifikátor školy: 600 052 133 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zdiby, okres Praha - východ 250 66 Zdiby, U školy 48 Identifikátor školy: 600 052 133 Termín konání inspekce: 16. 17. květen

Více