Výroční zpráva o činnosti základní školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti základní školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Školní rok : 2008/2009 Zpracoval: Mgr. Lubomír Martinek, ředitel školy Dne: 25. srpna 2009 Přílohy: č.1 - Údaje o hospodaření školy v roce 2008 č.2 - Výroční zpráva o použití finančních prostředků na DVPP v roce 2008 razítko školy podpis ředitele školy Pedagogická rada seznámena dne: Školská rada seznámena dne:

2 OBSAH I.Charakteristika školy 1 II.Vzdělávací program školy 2 III.Údaje o pracovnících školy 2-3 A)pedagogičtí pracovníci 2 B)nepedagogičtí pracovníci 3 IV Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 4 V Údaje o přijímání žáků do 1. ročníku 4 VI Výsledky výchovy a vzdělávání 5 A) Celkový prospěch žáků ve školním roce 2006/ B) Počty žáků přijatých ke studiu na středních školách 5 C) Hodnocení výsledků výchovného působení 5 výsledky prevence sociálně patologických jevů 5 pochvaly a ocenění 6 napomenutí a důtky 6 snížené stupně z chování 6 zameškané a neomluvené hodiny 7 VII Údaje o integrovaných žácích 7 VIII Zájmová a mimoškolní činnost 7 A) Soutěže a přehlídky 7 B) významné mimoškolní akce a aktivity žáků 8 C) Jiné výchovně vzdělávací aktivity školy 8 IX Spolupráce školy s dalšími subjekty 8 X Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 8 XI Závěr 9-10

3 I. Charakteristika školy Název školy, sídlo : Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Vysoké Pole 227, p. Újezd Základní škola nemá odloučené pracoviště. Zřizovatel, adresa zřizovatele : Obec Vysoké Pole, Vysoké Pole 118, p. Újezd Právní forma školy: právní subjekt (od ) Jméno ředitele školy : Mgr.Lubomír Martinek, od pověřen vedením ZŠ, od jmenován ředitelem školy Kontakt na zařízení : telefon Web - Jméno pracovníka pro informace : Mgr.Martinek Lubomír, ředitel školy Mgr.Trčková Jana, učitelka ZŠ (v případě nepřítomnosti ŘŠ) Eva Sucháčková - informace o mateřské škole Alena Kozubíková - informace o školní družině Iva Bařinková - informace o školním stravování Datum zřízení (založení) školy : datum přestěhování ZŠ ze staré budovy do budovy MŠ Datum zařazení do školského rejstříku - poslední aktualizace zařazení do školského rejstříku: , č.j / Identifikační číslo školy (IZO) v síti škol : Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku a jejich kapacity : základní škola IZO kapacita - 65 žáků mateřská škola IZO kapacita - 30 dětí školní družina IZO kapacita - 25 žáků školní jídelna IZO kapacita - 90 jídel Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2008/2009 (dle zahajovacích výkazů na začátku školního roku): součásti školy počet tříd (skupin) počet ročníků počet žáků počet žáků na třídu (skupinu) skutečné úvazky počet žáků na ped.úvazek 1. stupeň ZŠ , ,91 školní družina 1 X ,586 X mateřská škola 1 X , školní jídelna ano X Poznámka: MŠ -26 ZŠ -40 X 2 X V přepočteném počtu pedagogických pracovníků ZŠ není započítána asistentka pedagoga, která v tomto školním roce pracovala s integrovanou žákyní 5. ročníku plnící na základě IVP vzdělávací program ZvŠ (pracovní úvazek 0,830). Rada školy : zřízena zřizovatelem školy v lednu 2005 Složení školské rady -Mgr.Jana Trčková (zástupce školy) -Ing.Vladimír Kořenek (zástupce rodičů) -Mgr. Irena Sucháčková (zástupce zřizovatele) Seznam mimoškolních a občanských sdružení při škole : SRPŠ není na škole oficiálně ustaveno. Občanská volnočasová sdružení nejsou při ZŠ zřízena. -1-

4 II. Vzdělávací program školy vzdělávací program č.j. školní rok 2008/2009 v ročnících počet žáků Národní škola Obecná škola Základní škola / ,5. 21 ŠVP S přírodou se nám učí lépe 55/08 1.,2. 22 Zvláštní škola / /* ad *) Žákyně 5. ročníku plnící učební osnovy zvláštní školy integrovaná v 5. ročníku ZŠ. Vzdělávána pod vedením asistenta pedagoga. Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání : Vytváření dobrých psychohygienických podmínek při vzdělávání žáků, příznivé až rodinné školní prostředí, rovnocenný partnerský vztah učitel žák. Snaha uplatňovat ve výuce prvky tvořivé školy, problémové vyučování, činnostní učení, členění žáků do různých pracovních skupin (hlavně u spojených ročníků), používání interaktivních metod práce, důraz na prožitkovost všech školních i mimoškolních činností, snaha vytvořit dostatečný prostor pro seberealizaci každého žáka, práce s počítačem-internet, elektronická pošta. Nabídka nepovinných předmětů : Náboženství Nabídka zájmových útvarů : Výtvarný kroužek Národopisný kroužek Skaut oddíl Svišti (externí spolupráce) Spolupráce se ZUŠ Val. Klobouky (hudební obor-výuka hra na hudební nástroj)-pobočka na kooperující ZŠ Drnovice Dyslektický kroužek z důvodu absence žáků s dyslexií v tomto roce nepracoval Kurzy k doplnění základního vzdělání, počet účastníků kurzu, počet úspěšných absolventů : Mezinárodní spolupráce a programy : A) Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2008/2009 : pracovníci počet fyzických osob skutečné úvazky interní pracovníci ZŠ - 5 ŠD - 1 MŠ -2 4,239 0,586 2,000 externí pracovníci ZŠ - 1 výuka náboženství- 3 hodiny týdně III. Údaje o pracovnících školy Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2008/2009 : pedagogičtí pracovníci pracovní zařazení, funkce skutečný úvazekkvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace roků ped. praxe 1. Mgr.Martinek Lubomír ředitel školy 1,0 VŠ 1.stupeň ZŠ Mgr.Trčková Jana učitelka ZŠ 1,0 VŠ 1.stupeň ZŠ 15,5+6 MD 3. Mgr.Jana Streichsbierová učitelka ZŠ 1,0 VŠ 1.stupeň ZŠ 4 4. Alena Kozubíková neaprobovaná uč. ZŠ 0,409 SŠ-vychovatelství ŠD 22+3MD vychovatelka ŠD 0,586 5.Klára Kulíšková asistentka pedagoga 0,830 SŠ-pedagogická a sociální 1 6. Eva Sucháčková vedoucí učitelka MŠ 1,0 SŠ-střední pedagogická škola 23+1 MD 7. Ludmila Strnadová učitelka MŠ 1,0 SŠ-střední pedagogická škola 26+3 MD -2-

5 Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje : ukončil na základě vzájemné dohody z důvodu změny bydliště a pracoviště pracovní poměr učitel 1. stupně ZŠ Mgr. Tomáš Just. Na základě konkurzního řízení byla k přijata do funkce učitelky 1.stupně ZŠ Mgr. Jana Streichsbierová. Věkové složení pedagogických pracovníků je vcelku příznivé (věkový průměr ZŠ=41,75 MŠ=47). Pedagogický sbor je po změně v ZŠ na začátku školního roku stabilizovaný, většina učitelů je ve středním produktivním věku, prolíná se zkušenost s mladým novým elánem a invencí. Možným záporem je z určitého úhlu pohledu absence mužů v pedagogickém sboru, která je ovšem na tomto typu školy pochopitelná a v ČR tradiční. Všichni pedagogičtí pracovníci školy mají potřebnou kvalifikaci. Neaprobovaně byl vyučován cizí jazyk (angličtina) a některé výchovné předměty-vv,pč,tv (dobírání sníženého úvazku za ředitele školy vychovatelkou ŠD). Pro výuku cizího jazyka (angličtina) mají učitelé školy Mgr. Martinek L. a Mgr. J.Streichsbierová osvědčení o dosažení úrovně B1, které získali v rámci dalšího pedagogického vzdělávání v rámci projektů MŠMT na podporu výuky cizích jazyků na 1. stupni ZŠ-projekty, MEJA, Brána jazyků. V tomto školním roce se účastnili dalších odborných a metodických kurzů a seminářů. Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů : v % požadovaný stupeň vzdělání : ZŠ- 90,35 MŠ-100 aprobovanost výuky : ZŠ- 81,01 MŠ-100 B) Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2008/2009 : počet fyzických osob přepočtené úvazky-skutečné interní pracovníci ZŠ-1, ŠJ- 2 MŠ-1 ZŠ -1,000 ŠJ -2,000 MŠ-0,500 externí pracovníci 0 0 sezónní pracovník 1 0,150 (topič školy)/* ad *) S topičem školy byl 19 prosince 2008 ukončen pracovní poměr z důvodu zavedení automatického vytápění školy. Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2008/2009 : ostatní pracovníci pracovní zařazení, funkce úvazekskutečný stupeň vzdělání, obor 1.Kamila Trčková školnice školy 0,5 střední zdravotnická škola uklizečka ZŠ 0,5 2.Hedvika Václavíková /* uklizečka MŠ 0,5 vyučená 3.Iveta Bělašková kuchařka ZŠ a MŠ 1,0 vyučená kuchařka 4.Iva Bařinková -vedoucí škol. stravování 0,5 vyučená kuchařka -pomocná kuchařka 0,5 5.Josef Fojtů -topič školy 0,150 základní, absolvoval školení pro topiče plynových kotlů ad*) 15. ledna 2009 ukončila ze zdravotních důvodů pracovní poměr uklizečka MŠ p. Hedvika Václavíková a na toto pracovní místo nastoupila od p. Jarmila Sovadinová. -3- IV. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP )

6 Výčet studií, kurzů, seminářů apod., kterých se pedagogičtí pracovníci zúčastnili ve školním roce 2008/2009, počet účastníků a finanční náklady na DVPP : Základní škola Výčet kurzů fin.náklady počet účastníků -Brána jazyků otevřená-kurz angličtiny (9-12/08) 1.870,- 1 -Motivační setkání vyučujících angličtiny 650,- 1 -Vánoční čarování 690,- 1 -Inspekční činnost v mateřských školách 480,- 1 -Zpíváme jaru a mamince 400,- 1 -Brána jazyků otevřená-kurz angličtiny (2-5/09) 1.870,- 1 -Angličtina pro nejmenší (5 setkání) 1.250,- 1 Celkové finanční náklady na DVPP 7.210,- Kč mateřská škola Výčet kurzů fin.náklady počet účastníků - RVP pro předškolní vzdělávání (tvořivá hra v MŠ) 640,- 1 -Rytmy zimy 400,- 1 -Evaluace a hodnocení v MŠ 712,- 1 -Výtvarné inspirace (lití svíček) 410,- 1 -Proměny předškolního vzdělávání-tvořivá hra 640,- 1 Celkové finanční náklady na DVPP 2.802,- Kč Podrobný přehled DVPP a čerpání finančních prostředků na DVPP v kalendářním roce 2008 je uveden v příloze č.2 této výroční zprávy. V. Údaje o přijímání žáků do 1. ročníku Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2008/2009 : zapsaní do 1. ročníku- školní rok 2008/09 počet žádostí o odklad nastoupili do 1. ročníku /* zapsaní do 1. ročníku 2009/ počet žádostí o odklad nastoupí do 1. ročníku 1.září ad *) V 1. ročníku bylo v souladu s platnou školskou legislativou jedné žákyni povoleno ŘŠ individuální (domácí) vzdělávání. -4- VI. Výsledky výchovy a vzdělávání

7 A) Celkový prospěch žáků ZŠ ve 2. pololetí školního roku 2008/2009 : ročník počet žáků celkem z toho děvčat prospělo s vyznamenáním /z toho děvčat prospělo / z toho děvčat neprospělo / z toho děvčat hodnoceno slovně/z toho děvčat /8 1/ /4 2/1 1/ /2 4/ /* 6+1 * 9/4 3/2 +1* 0 1/1 * celkem 1.stupeň 43+1/ * 24+1 * 32/18 10/5+1 * 1/1 1 * ad *) V 5. ročníku byla integrována jedna žákyně, která byla vzdělávána podle učebního programu pro zvláštní školy, č.j /97-22 a její hodnocení bylo kombinované (v hlavních předmětech známkou, ve výchovných předmětech slovně). Průměr prospěchu v jednotlivých vyučovacích předmětech: předmět 1. ročník 2. ročník 4. ročník 5. ročník Chování 1,000 1,000 1,000 1,000 Jazyk český 1,417 2,000 1,778 1,883 Jazyk anglický - - 2,111 2,083 Matematika 1,250 1,800 1,889 1,750 Prvouka 1,250 1, Vlastivěda - - 1,667 1,417 Přírodověda - - 1,556 1,333 Hudební výchova 1,000 1,100 1,222 1,083 Výtvarná výchova 1,167 1,200 1,111 1,083 Tělesná výchova 1, ,000 1,000 Pracovní činnosti 1,083 1,000 1,000 1,083 celkem 1.stupeň 1,167 1,386 1,481 1,407 B) Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2008/2009 : škola přihlášení přijatí Gymnázium Valašské Klobouky (osmileté) 2 2 C) Hodnocení výsledků výchovného působení Výsledky prevence sociálně patologických jevů: Prevence sociálně patologických jevů vycházela ze školního Minimálního preventivního programu. O jejich minimalizaci se zaměstnanci školy snažili především vytvářením příznivého přátelského školního prostředí, snahou o vzájemnou sounáležitost všech žáků, zájmem o jejich každodenní problémy a nabídkou vhodných volnočasových aktivit. Dlouholetá zkušená školní preventistka sociálně patologických jevů Mgr. Jana Trčková plnila hlavně funkci hlavního koordinátora všech aktivit školy v této oblasti. Ty je možné rozdělit na aktivity v rámci povinného školního vzdělávání a zájmové školní a mimoškolní akce. K plnění úkolů primární prevence bylo vhodnou formou využíváno probírané učivo v jednotlivých vyučovacích předmětech (hlavně však v prvouce, vlastivědě a přírodovědě). Vzhledem k typu a velikosti školy a věkovému složení našich žáků jsme se zaměřili hlavně na organizování školních a mimoškolních aktivit, které měly žákům nejen nabídnout možnosti ke smysluplnému využití volného času, ale rovněž i vzbudit v nich hlubší zájem o tyto aktivity. Jejich nabídka byla pestrá ale do jisté míry byla limitována možnostmi školy (finanční prostředky, materiální vybavení, počet pedagogických pracovníků). -5- Opakovaně se nedaří do vedení některých aktivit (hlavně zájmových kroužků) najít a dlouhodoběji zapojit rodiče, naše bývalé žáky popř.další občany Vysokého Pole. Proto naprostou většinu zájmových akcí organizovali

8 pedagogičtí pracovníci školy. popř. žáci navštěvovali tradiční zájmová uskupení v obci. Dobrou spoluprací s DDM Valašské Klobouky se podařilo zajistit ve škole pravidelné fungování dvou zájmových kroužků-tradičního národopisného a nově výtvarného. Jejich kvalitu lze hodnotit jako velmi dobrou. Svědčí o tom např. několik zdařilých veřejných vystoupení národopisného kroužku a řada zajímavých a nápaditých prací žáků výtvarného kroužku. Ve své činnosti pokračoval i oblíbený externí skautský oddíl Svišti, který rovněž mohli naši žáci navštěvovat. Tradiční možnost absolvovat základní zdravotnický výcvik jsme letos nahradili zapojením žáků 5. ročníku do soutěže mladých záchranářů pod názvem Helpík a naše družstvo dosáhlo velmi pěkného výsledku (3. místo v oblastním kole a postup do celostátního finále, kterého jsme se z důvodu zranění jednoho účastníka bohužel nezúčastnili). I letos měli žáci možnost pracovat v některém ze zájmových sdružení v obci (kynologické sdružení, oddíl kopané, stolního tenisu, místní hasičské sdružení). Oblíbené u žáků jsou i tradiční školní soutěže (např. v sólovém zpěvu O vysocký slavíka, v hádání slov pomocí pantomimy, kresby a mluveného projevu, matematická soutěž Klokan, výtvarné soutěže, soutěže v rukodělných pracích, sportovní olympiáda v lehké atletice a míčových hrách aj.). Z důvodu špatných sněhových podmínek se letos opět neuskutečnily lyžařské a bobové závody. Velký úspěch měl již 2. ročník sportovního setkání čtyř sousedních škol v lehké atletice a míčových hrách ve Slopném. Žáci a předškolní děti MŠ se zúčastnili divadelních představení ve Zlíně a Brumově, žáci ZŠ hudebního výchovného koncertu ve Zlíně. Podobné akce se konaly i přímo ve škole (divadélko malých forem, vánoční hudební koncert našich bývalých, ale i současných žáků pořádaný ZUŠ Valašské Klobouky). Protože má naše škola svůj Školní vzdělávací program zaměřený mimo jiné i na environmentální a ekologickou výchovu, zorganizovali jsme i v této oblasti řadu akcí (Den Země-zapojení školy do celostátního projektu Recyklohraní, veřejný úklid v obci, vánoční dárky pro zvířátka, den keramiky aj.). Lidové tradice a tradiční způsob života a práce lidí na Valašsku mohli žáci poznat na dvou zdařilých akcích uspořádaných nejen pro ně a jejich rodiče, ale i pro širokou veřejnost. V listopadu to byl velmi úspěšný světelný Svatomartinský průvod obcí spojený s příjezdem skutečného sv.martina na bílém koni, s programem, soutěží pro děti a občerstvením. Vysoce hodnocen byl i druhý ročník školního velikonočního jarmarku s ukázkou lidových řemesel, pracovními dílnami, prodejem žákovských výrobků, programem žáků a pohoštěním výbornými valašskými frgály a kyselicí pro všechny přítomné. Bohužel se nám letos nepodařilo z důvodu obsazenosti termínů zajistit uspořádání preventivní akce odborníky s Centra prevence ze Zlína. Do budoucna bychom chtěli navázat spolupráci s podobným sdružením ve Slavičíně. Protože jsme ani letos nemuseli řešit žádný vážnější problém v této oblasti, je možné konstatovat, že práce pracovníků školy v této oblasti byla úspěšná. Pochvaly a ocenění : 2. ročník - 2 žáci (1.pololetí) - vynikající školní výsledky 4. ročník - 1 žák (1. pololetí) - vynikající školní výsledky 5. ročník - 5 žáků (3.čtvrtletí) - výborná reprezentace školy (1.místo v krajském kole přírodovědné soutěže Poznej a chraň 5. ročník - 2 žáci (4. čtvrtletí) - výborná reprezentace školy (3. místo v oblastním kole soutěže mladých záchranářů Helpík 2009 a postup do celostátního finále Napomenutí a důtky : Ve školním roce 2008/09 nebyly ve škole uděleny kázeňské tresty. Snížené stupně z chování ve školním roce 2008/2009: stupeň chování počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé neuspokojivé 0 0 Zameškané hodiny za školní rok 2008/2009: -6-

9 ročník pololetí počet zameškaných hodin z toho neomluveno % zameškaných hodin % neomluvených hodin 1. pololetí , ročník 2. pololetí ,42 0 za školní rok , pololetí , ročník 2. pololetí ,70 0 za školní rok , pololetí , ročník 2. pololetí ,00 0 za školní rok , pololetí , ročník 2. pololetí ,08 0 za školní rok , pololetí ,36 0 škola celkem 2. pololetí ,28 0 za školní rok ,82 0 VII. Údaje o integrovaných žácích Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2008/2009: druh postižení : ročník počet žáků sluchové postižení - 0 zrakové postižení - 0 s vadami řeči - 0 tělesné postižení - 0 s kombinací postižení - 1 s vývojovými poruchami učení - 0 VIII. Zájmová a mimoškolní činnost A) Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2007/2008 počty účastníků : název soutěže, přehlídky školní kolo oblastní okresní kolo ústřední kolo kolo mluvené slovo,pantomima Vysocký slavík-sólový zpěv Matík- matemat.soutěž (5.ročník) Klokan-matematická soutěž lehkoatletletický čtyřboj Helpík-mladý záchranář Pro valašskú řeč-vánoční jarmark Sportovní setkání 4 sousedních škol Poznej a chraň-přírodovědná soutěž (krajské kolo) Hledání-literární soutěž průkaz cyklisty-4.ročník Výtvarné soutěže 3 krát 2x 32 žáků B) Významné mimoškolní akce a aktivity žáků Svatomartinský průvod žáků školy a ostatních občanů obcí Vysoké Pole s programem a občerstvením,

10 - školní velikonoční jarmark pro děti MŠ, žáky ZŠ, jejich rodiče a veřejnost spojený s ukázkou tradičních lidových řemesel, pracovními dílnami, prodejem žákovských výrobků, občerstvením a vystoupením školního národopisného kroužku, - veřejná vystoupení národopisného kroužku (vítání občánků, oblastní přehlídka národopisných souborů ve Val. Kloboukách, vystoupení na školním velikonočním jarmarku aj.), - zapojení žáků školy do projektu obcí regionu Boty, kopyty, kola, - sportovní setkání čtyř okolních škol v lehké atletice a míčových hrách ve Slopném. C) Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy - školní branné cvičení spojené s požárním poplachem, branně turistickou vycházkou, soutěžemi a hrami - návštěva moštárny v Hostětíně s ukázkou výroby jablečného moštu a EVVO programem, - Bruslení na zimním stadionu a návštěva aquaparku v Uherském Brodě, - den otevřených dveří ZŠ-možnost rodičů účastnit se vyučování a prohlídky školy, - předvánoční koncert ZUŠ Val.Klobouky ve škole za účasti našich bývalých i současných žáků, - společná vánoční besídka s programem - Den keramiky v ZŠ a MŠ výroba dárků pro maminky ke Dni matek, - účast všech ročníků na výchovně vzdělávacím koncertu v Domě umění ve Zlíně, - účast všech ročníků na divadelním představení v Městském divadle ve Zlíně a v Brumově (společně s předškoláky z MŠ), - Průkaz cyklisty dlouhodobý kurz ve 4. ročníku organizovaný pracovníky Dětského dopravního hřiště v Malenovicích-přednáška, praktické, jízdy, testy, - plavecký výcvik žáků 2. ročníku na bazénu v Brumově, - přírodovědně-vlastivědný poznávací zájezd žáků ZŠ na hrad Helfštýn, do Hranic na Moravě a návštěva Zbrašovských aragonitových jeskyní, - Den Země- besedy a program ve třídách v rámci zapojení školy do celostátního projektu Recyklohraní, film s ekologickou tématikou, úklid a sběr odpadků v obci. IX. Spolupráce školy s dalšími subjekty - se ZUŠ ve Valašských Kloboukách (organizace hudebních koncertů, možnost žáků školy navštěvovat hudební a výtvarný obor na ZŠ Drnovice), - s kooperující ZŠ Drnovice, spádovou ZŠ Újezd a dalšími okolními školami s 1. stupněm ZŠ, - se zřizovatelem Obcí Vysoké Pole, který dle svých možností podporuje mimoškolní aktivity a stará se o potřebné materiální zázemí školy, - s trojkovou obcí odbor školství a kultury Valašské Klobouky, - s DDM Valašské Klobouky organizace a vedení národopisného a výtvarného kroužku, - s centry zabývajícími se EVVO a ekologickou výchovou Kosenka Valašské Klobouky, centrum Čtyřlístek Zlín, Alcedo Vsetín, - s Centrem prevence Zlín a z Centrem pro rodinnou výchovu. - s odborným poradenským centrem v péči o integrovaného žáka školy - SPC Středová Zlín. - s PPP Zlín Louky a Vsetín, - s místními zájmovými organizacemi, - s Farním úřadem v Újezdě. X. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Provedené kontroly ze strany ČŠI za poslední školní rok : Ve dnech května 2009 byla na Základní škole Vysoké Pole provedena kontrola Českou školní inspekcí. Předmětem kontroly byla: - kontrola vedení dokumentace školy, kontrola údajů o dětech MŠ a žácích ZŠ uvedených v evidenci školy (školní matrice), - kontrola vydání obsahu a zveřejnění školního řádu,

11 - kontrola plnění povinností ředitele školy, - kontrola pro výkon funkce pedagogických pracovníků školy a vytváření podmínek pro další vzdělávání, - kontrola dodržování ustanovení 166 odstavec 1 a 2 školského zákona od školního roku 2006/2007, - kontrola plnění povinností ve vztahu k činnosti školské rady, - kontrola vydání a zveřejnění školního vzdělávacího programu. Kontrolní tým v závěrečném protokolu konstatoval dodržování platné školské legislativy. XI. Závěr Školní rok 2008/2009 byl pro naši školu významný především tím, že jsme poprvé začali ve 2. a 3. ročníku ZŠ vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP). Na jeho více než dvouleté přípravě a zpracování se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci školy. Aby byla zajištěna návaznost s okolními školami (kooperující školou v rámci 1. stupně ZŠ Drnovice a spádovou ZŠ Újezd), probíhaly pravidelné konzultace a schůzky pedagogických pracovníků 1. stupně a vedení všech škol, na kterých jsme se sjednotili na obsahu učebních osnov všech předmětů a jednotném učebním plánu. Naše škola se již delší dobu profiluje jako škola, která chce u svých žáků pěstovat kladný vztah k rodnému kraji, jeho tradičnímu způsobu života a práce, s důrazem na výchovu v oblasti trvale udržitelného života vycházející ze základních principů ekologické a environmentální výchovy. Proto i náš ŠVP má stejné zaměření a dostal název S přírodou se nám učí lépe. Zkušenost z uplynulého školního roku nám ukazuje, že je tento dokument plně vyhovující potřebám školy. Zlomovým se minulý školní rok stal také proto, že jsme z důvodu poklesu počtu žáků museli provést změnu v organizaci školy. Po vzájemných jednáních s vedením kooperujicí ZŠ Drnovice i starosty obou obcí dospěly všechny zúčastněné strany k jedinému možnému řešení vzniklé situace, kterým byla nutnost změny naší školy z plně organizované na malotřídní. Tato zásadní změna byla na mimořádné schůzce rovněž vysvětlena i rodičům žáků ze spojených ročníků (2.a 4.ročník). Přizvaná ředitelka ze sousední malotřídní ZŠ Dolní Lhota vysvětlila rodičům, že společné vyučování více ročníků v jedné třídě má i svá nesporná pozitiva. Názory rodičů byly rozdílné, ale jejich i naše roční zkušenost s tímto způsobem výchovně vzdělávací práce byla spíše pozitivní. Velkou zásluhu na tom měla zodpovědná práce učitelky Mgr.Jany Streichsbierové. Demografický vývoj v obou obcích do budoucna není příliš příznivý. Po několika nejbližších lepších letech nastoupí opět období stagnace, a proto naše škola zůstane malotřídní školou s největší pravděpodobností i v dalších letech. Novinkou na naší škole bylo i individuální (domácí) vzdělávání jedné žákyně 1. ročníku. Ředitel školy tento způsob výuky povolil z důvodu špatné sjízdnosti z místa bydliště žákyně do školy. Naše získané zkušenosti, ale i dosažené vzdělávací výsledky jsou zásluhou zodpovědného přístupu a výborné vzájemné spolupráce mezi rodiči a třídní učitelkou pozitivní. V uplynulém školním roce došlo na naší škole ke změně v pedagogickém sboru. Po desetiletém působení ukončil z důvodu změny bydliště působení na naší škole Mgr. Tomáš Just. Na jeho místo byla po konkurzním řízení vybrána ze tří uchazeček mladá perspektivní aprobovaná učitelka 1. stupně ZŠ Mgr. Jana Streichsbierová. Její nástup na školu byl přínosem k pozitivní atmosféře, ale rovněž přispěl vzhledem k jejím znalostem i ke zvýšení úrovně výuky anglického jazyka. Na malé škole našeho charakteru kde se všichni dobře znají byla jedním z našich hlavních tradičních společných úkolů snaha vytvořit všem žákům příjemné, klidné a přátelské prostředí důvěry a porozumění. Žáci byli vedeni ke vzájemné úctě, toleranci a dobrým přátelským vztahům. Na škole se všichni zaměstnanci velmi dobře znají nejen s našimi žáky, ale často i s jejich rodiči. Proto téměř není vytvořen prostor pro anonymitu a sociálněpatologické jevy. I to je důkazem, že malé neúplné školy i přesto, že jsou pro náš stát ekonomicky nezajímavé, mají své nezastupitelné místo v systému základního vzdělávání na 1. stupni ZŠ a měla by jim být věnována lepší péče ze strany našeho státu. V květnu 2009 proběhla na naší škole dvoudenní kontrola vedení základní dokumentace a dodržování platné školské legislativy ze strany České školní inspekce. Inspekční tým dvou školních inspektorů vedený PhDr. Koželou ve své závěrečné zprávě konstatoval dodržování všech právních předpisů. Školní rok 2008/2009 byl rovněž závěrečným rokem dvouletého cyklu, za který musí škola zpracovat své vlastní dvouleté hodnocení. Podkladem pro něj je pravidelná evaluační činnost naší práce jehož součástí je i dotazníkové šetření mezi žáky ZŠ, jejich rodiči a všemi pedagogickými pracovníky školy. Tento průzkum výsledků práce školy jsme provedli ve spolupráci se společností Kalibro. Hlavním smyslem celé akce bylo získání jiného pohledu na naši práci, uvědomění si svých případných nedostatků, reálných přání a potřeb žáků a rodičů. Celkové výsledky byly většinou příznivé, ale v některých oblastech i inspirativní pro další práci. -9- Základním posláním a úkolem školy je dobrá výchovně vzdělávací práce. Prioritou byla již tradičně výuka hlavních vyučovacích předmětů. Cílem bylo vytvářet při vyučování takovou atmosféru, která u žáků provokuje

12 snahu a chuť získávat nové informace a poznatky. Důraz byl také kladen na vytváření jejich kladného prožitku během vyučování, který byl pro ně často motivací k další školní práci. Byla patrná snaha vyučujících, aby se žáci dopracovali k novým poznatkům a dovednostem sami na základě dosavadních vlastních zkušeností a své tvůrčí práce (vyhledávání potřebných informací na internetu, jejich třídění a práce s nimi, práce s knihou, učebnicí apod.). Výsledky hospitací u jednotlivých vyučujících ukázaly i uplatňování zásad činnostního učení a vzdělávání prostřednictvím hledání vlastních způsobů řešení zadaných problémů. Důležitou podmínkou k dobrým školním výsledkům a zájmu žáků o své vzdělávání je vzájemný dobrý vztah mezi učitelem a žákem. Vyučující se snažili vytvořit rovnocenný partnerský vztah se svými žáky, respektovali jejich osobnost, právo na vlastní názor, neponižovali jejich důstojnost. Zároveň je však také učili zvažovat reálnost jejich požadavků, schopnosti podřídit se názorům ostatních, plnit nařízení učitele a dát do souladu své názory a chování s požadavky školního řádu. Celkovou vzdělávací práci školy je možné hodnotit jako lepší průměr. Důkazem toho jsou výsledky pravidelného testování všech žáků 5. ročníku z Jazyka českého, Matematiky a všeobecných znalostí. Letošní testování proběhlo rovněž u společnosti Kalibro. Výsledky prokázaly vcelku dobrou připravenost žáků na 2.stupeň základní školy popř. osmileté gymnázium. Pro dosahování ještě lepších výsledků je u některých z nich nutná kvalitnější a systematičtější dlouhodobá domácí příprava, kterou někteří žáci zanedbávají nebo konají jen povrchně. Ocenění si zaslouží tradičně velmi dobrá práce školní družiny, jejíž činnost probíhala podle ŠVP, který je také hlavně zaměřen na environmentální a ekologickou výchovu a tradiční život a činnosti lidí na Valašsku. Z velmi pestré řady aktivit a činností, které měly u dětí velký úspěch je možné jmenovat např andělské odpoledne, slet čarodějnic, indiánský měsíc a spousta jiných. Školní družina ukazuje a dává žákům podněty k vhodnému naplnění jejich volného času. Tento školní rok byl i posledním rokem tříletého vzdělávání tělesně postižené integrované žákyně na naší škole. Integrace byla úspěšná a byla přínosem nejen pro samotnou žákyni, ale i ostatní žáky školy. Ti se postupně učili toleranci, respektování odlišnosti, pomoci. Velmi přínosná byla integrace i pro učitele školy, kteří se většinou poprvé setkali se vzděláváním takových žáků. Podstatně se rovněž zlepšila spolupráce a zájem SPC Středová Zlín. Podmínkou dobrého fungování a výsledků školy je i odpovídající materiální zázemí. Po několika letech shánění potřebných finančních prostředků došlo před začátkem školního roku k zásadním opravám vnějšího stavu budovy školy. Byla provedena výměna všech oken za nová plastová, zateplení budovy, oprava balkonů, okapů. Bohužel se nepodařilo z finančních důvodů již provést celkovou opravu střechy. Byla provedena celková oprava příjezdové komunikace, chodníků okolo školy a zbudování nových parkovacích ploch pro zaměstnance školy a ostatní návštěvníky. Do pohybu se alespoň částečně dalo i řešení problému s vhodnými prostorami pro výuku TV a volnočasové aktivity dětí MŠ a žáků ZŠ a ŠD ve vnějším areálu. Byly provedeny terénní úpravy pro zbudování nového travnatého hřiště, zařízení pro skok daleký, vnějšího zařízení pro mateřskou školu. Práce byly bohužel z důvodu nutnosti dokončení dalších akcí v obci přerušeny a neustále probíhají jednání se zřizovatelem o jejich dokončení. Zbudováno bylo rovněž menší asfaltové hřiště před školní družinou. Zbývá ještě jeho oplocení. Došlo i ke zefektivnění vytápění školní budovy instalací automatického regulátoru vytápění. Zastarávat začíná i vnitřní materiální vybavení, a proto bude nutné postupně začít s jeho obnovou. To se týká hlavně školního nábytku pro žáky jedné třídy ZŠ. Nové výškově nastavitelné lavice a židle budou zakoupeny na začátku nového školního roku. Během hlavních prázdnin po skončení tohoto školního roku došlo i k větší rekonstrukci vnitřních prostor mateřské školy (vymalování, zřízení nových pracovních koutů pro děti, nový koberec aj.). Do budoucna bude nutné provést modernizaci školní počítačové techniky (zastaralá, nevyhovující a poruchová PC, monitory, nové tiskárny). Vybavení učebními pomůckami je standardní a potřebám školy postačující. Definitivně se podařilo ukončit několikaletou rekonstrukci školní kuchyně, takže kontrola ze strany KHS Zlín mohla již téměř stoprocentně konstatovat plnění všech předepsaných hygienických norem. -10-

13 -11-

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 485143331 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZLÍN-ŠTÍPA PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Osnova je v souladu s ustanovením 10

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov Nový Svět 77, 512 46 Harrachov tel: 481 528 134, e-mail: skola@harrachov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 zpracovala : Ing. Helena

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V Semilech dne 30. září 2013 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 30. 8. 2010 2 I. Charakteristika

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více