Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2007/2008"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění pozdějších předpisů. Obsah: 1. Základní informace o škole str Organizační řád, pracovní a provozní faktografie str Charakteristika školy str Vzdělávací program školy str. 7 5 Souhrnný výkaz 2007/2008 str Údaje o pracovnících školy str Materiální podmínky pro vzdělávací činnost školy str Počet tříd, celkové hodnocení, základní informace o testování žáků str Počet žáků str Průměrný počet žáků str Formy péče o nadané žáky str Počet integrovaných dětí k str Přeřazení do ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení ( Speciální škola a jiné ) str Výsledky zápisu do první třídy pro školní rok 2008/2009 str Výsledky přijímacího řízení str Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy str Mateřská škola str Školní družina str Poradenské služby str Hodnocení prevence sociálně patologických jevů str Školská rada str Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy str Školní stravování str Výjezdy žáků mimo objekt školy str Výsledky kontrol ČŠI, případně dalších kontrol str Spolupráce školy se zahraničními školami str Účast žáků v soutěžích str Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo Husinec str Cizí státní příslušníci str ŠVP ZV Komunitní škola str Informace o využití evaluačních prostředků str Informace o grantech a dotacích str Nejvýznamnější akce školy str Závěr 35. Příloha : Hospodaření školy v roce

2 I. Základní informace o škole Název právnické osoby: Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec Právní forma školy: - příspěvková organizace Sídlo: Kostnická ulice 227, Husinec Obor vzdělávání: C/001 Základní škola (č.j / ) studium denní, délka studia: 9 r. 0 měsíců. -základní škola s I. a II. stupněm a mateřskou školou, vyučovací jazyk český Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání C/001 ( č.j / ) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Komunitní škola ( od ) Počet žáků školy: ZŠ kapacita 270, MŠ 50, ŠD 30 Školní jídelna: Kapacita 300 jídel Počet oddělení ŠD: 1 Počet tříd MŠ: 2 ( 2 celodenní Počet ped. pracovniků: 17 ( učitelé ZŠ 13, vychovatelka ŠD l, učitelky MŠ 3,5 ) Počet provoz.pracovníků: 9 ( THP 1, provoz 4, školní kuchyně - 4 ) Živnostenský list : - hostinská činnost ( IČO ) IČO školy: Číslo účtu: ČS Prachatice /0800 Identifikátor zařízení: IZO ZŠ: IZO MŠ: IZO ŠD: IZO ŠJ: REDIZO: Telefon: - ředitelna , sborovna , ekonomický úsek , MŠ , školní jídelna Mobil: - ředitelna , - sborovna Web: Zřizovatel: Město Husinec, IČO Sídlo: Prokopovo náměstí 1, Husinec 2

3 Telefon: , Vedení školy: Mgr. Václav Kuneš - ředitel školy Mgr. Ludvík Filip - zástupce ředitele školy Naděje Tesárková - vedoucí učitelka MŠ Rada školy: Ing.Pavel Pěsta - předseda, Město Husinec Ing. Pavel Babka člen, -rodičovská veřejnost Ing. David Attendorn člen, -Město Husinec Josef Machulda člen, -rodičovská veřejnost Naděje Tesárková člen -pedag. sbor MŠ Mgr.Ludvík Filip člen -pedag. sbor ZŠ Datum zahájení činnosti školy: 5.listopad 1950 ( - z hlediska historie školství v Husinci L.P ), činnost mateřské školy byla zahájena dne Základní škola byla rozhodnutím Obecního úřadu v Husinci dnem l. l.1993 zřízena jako příspěvková organizace s plnou právní subjektivitou ( schváleno dne na zasedání obecního zastupitelstva ). Toto rozhodnutí bylo potvrzeno vydáním Zřizovací listiny s datem a Statutární listiny dne Obecním úřadem v Husinci. Škola byla Školským úřadem Prachatice oficiálně zařazena do sítě škol s účinností od pod č.j.: 47/ pod názvem Základní škola Mistra Jana Husa Husinec, okres Prachatice s identifikačním číslem ( IZO ) Dnem 1.ledna 2003 došlo ke změně zařazení MŠMT ČR č.j.: /03-21, a to následovně: - identifikátor zařízení , potvrzen byl název školy Základní škola Mistra Jana Husa Husinec, okres Prachatice a její součásti - mateřská škola IZO ( kapacita 50 dětí ), - základní škola IZO ( kapacita 270 žáků), - školní družina IZO ( kapacita 30 žáků ), - školní jídelna IZO ( kapacita 300 jídel ). Dne 1.března 2003 vzniklo vydáním Živnostenského listu škole živnostenské oprávnění na hostinskou činnost - IČO S účinností od 16. ledna 2006 byl do školského rejstříku zapsán nový název právnické osoby Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec obor vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání C Základní vzdělávání, C/001 Základní škola, studium denní, délka studia: 9 r.0 měsíců ( č.j ). Od školního roku 2007/2008, v 1. a 6. ročníku, vstoupil v platnost nový ŠVP Komunitní škola, vycházející z RVP ZV, č.j / , ve znění úpravy č.j / a č.j / Organizační řád, personální a provozní faktografie Organizační členění: I. Ředitelství školy 3

4 II. Úsek -pedagogický ( I.stupeň ZŠ, II.stupeň ZŠ, školní družina, mateřská škola od ) III. Úsek ekonomicko provozní a stravovací Organizační schéma školy ředitel školy Václav Kuneš zástupce ředitele školy Ludvík Filip vedoucí učitelka MŠ Naděje Tesárková ekonomicko provozní zabezpečení chodu školy výchovně vzdělávací činnost školy hospodářka školy Alena Alešová výchovná poradkyně Eva Zemanová vedoucí školní jídelny Vlasta Kalinová kuchařky Hana Dejmková Hana Váňová Marie Mikolášová školník - topič Jiří Hovorka Uklízečky Jaroslava Hovorková Milada Škopková Blanka Svobodová problematika BOZP Ludvík Filip problematika ochrany Václav Kuneš úsek I.stupně školy Jiřina Procházková Dana Dejmková Daniela Tesařová Mirka Attendornová Věra Linzmajerová úsek II. stupně školy Vlasta Filipová Jan Jaroš Renata Čechová Marian Jungvirt Eva Zemanová Zdeňka Pojslová školní družina Jiřina Dvořáková mimoškolní činnost Ludvík Filip učitelky MŠ Milena Kutláková Miroslava Kovářová Miroslava Papežová nadřízené kontrolní orgány 4 odborová organizace

5 Pracovní a personální kompetence Ředitel školy Mgr.Václav Kuneš Zástupce ředitele Vedoucí učitelka Vedoucí provozu Vedoucí školní školy mateřské školy školy jídelny Mgr. Ludvík Filip p.naděje Tesárková p.alena Alešová p.vlasta Kalinová Rozvrh Rozvrh-režim MŠ Účetnictví Provoz ŠJ Zastupování Zastupování Mzdy školy Výkazy práce Pg.dokumentace Pg.dokumentace Rozpočet Materiál ŠJ Provozní porady Provozní porady Provozní porady Provozní porady Pg.proces Pg.Proces Smlouvy Potraviny Kontrolní činnost Kontrolní činnost Kontrolní činnost Kontrolní činnost Hospitační činnost Hospitační činnost Inventarizace Úklid ŠK BOZP,PO Poplatky Provoz kotelny Doplňková čin. Údržba školy Údržba MŠ Evidence majetku Návrhy odměn Modernizace školy Modernizace MŠ Administrativa Modernizace ŠJ Návrhy odměn Úklid MŠ Doplňková činnost Zdravé stravování Mimoškolní činnost Mimoškolní činnost Úklid ZŠ Strav.osvěta Učitelský sbor ZŠ Učitelský sbor MŠ Provozní zaměst. Pracovnice jídelny Mgr.Mir.Attendornová Milena Kutláková Jiří Hovorka Hana Dejmková Mgr.Dana Dejmková Miroslava Kovářová Jaroslava Marie Mikolášová Hovorková Mgr.Jiřina Procházková Miroslava Papežová Milada škopková Hana Váňová Mgr.Ludmila Škopková Blanka Svobodová Mgr.Zdeňka Pojslová Ing.Jan Jaroš Mgr.Vlasta Filipová Mgr.Marian Jungvirt Mgr.Renata Čechová Mgr.Eva Zemanová Mgr.Věra Linzmajerová Jiřina Dvořáková Úplný rozsah pracovních povinností vedoucích pracovníků je uveden v jejich pracovní náplni. 5

6 3. Charakteristika školy Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec byla naposledy zařazena do sítě škol a školních zařízení s účinností od ( č.j. KUJCK20622/2007/maja). 1.září 2007 nastoupilo do ZŠ 170 žáků, do MŠ 53 dětí ( udělena vyjímka Městem Husinec), pracuje zde 16,5 pedagogických pracovníků včetně 1 vychovatelky ŠD a 3,5 učitelek MŠ. Provozních zaměstnanců je 9. Budova školy je propojena chodbou s pavilonem tělocvičny a celý komplex je usazen do rozsáhlého pozemkového komplexu školní zahrady a tří hřišť. Vlastní budova školy díky promyšlené koncepci našich předků stále odpovídá kritériím provozu a postupná modernizace a pravidelná údržba ( 1992 plynová kotelna, 1995 krytina střechy tělocvičny, 1996 rekonstrukce školní kuchyně, 2000 modernizace sociálních zařízení školy, 2001 vybudování počítačové učebny, 2002 propojení kanalizace na obecní řád, 2003 výměna oken a vstupních dveří v celé budově školy, úprava palubové podlahy v tělocvičně školy, 2004 modernizace školního klubu, 2005 úpravy školní kuchyně s vestavbou nového výtahu na stravu pro MŠ a velkokapacitního bojleru na teplou vodu, částečná oprava asfaltové komunikace kolem školy, 2006 zpracování projektové dokumentace multifunkční učebny v půdním prostoru, úprava a modernizace šaten a vstupní haly školy, 2007 generální oprava osvětlení v tělocvičně školy, 2008 osazení ústředního topení termoregulační ventily, výměna krytů topení ve ŠJ a MŠ) zabezpečuje bezproblémový provoz zařízení. Specifikou naší školy je nižší počet žáků ve třídách, příjemné prostředí pro výuku, sladění kmenových tříd s odbornými učebnami a zaměření pozornosti na přitažlivé formy výuky. Vzhledem k rozmanité skladbě a dojíždějícím žákům se snažíme u všech rozvíjet takové vědomosti, dovednosti, návyky a postoje, aby chodily žáci do školy rádi, cítili se ve škole dobře, zažili co nejvíce úspěchů a dokázaly respektovat jeden druhého. K dominantní myšlence a jednání pracovníků školy určitě patří přesvědčení : Jsme tu pro děti a ne děti pro nás. Ve vzdělávacím programu Základní škola i novém Školním vzdělávacím programu základního vzdělávání Komunitní škola, platném od , koncepčně usilujeme o to, aby žáci v průběhu devítileté školní docházky získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání a zázemí vyzrávajícího mladého člověka, který je schopen samostatně myslet a jednat v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Vzdělávací program základního vzdělání zdůrazňuje i pevné osvojení podstatných poznatků a jejich těsné spojení s funkčními dovednostmi (kompetencemi) a schopnostmi aplikace při řešení běžných životních situací. 4. Vzdělávací program Vzdělávací program počet tříd počet žáků poznámka Základní škola I.st. 53, II.st. 85 Obecná škola Národní škola Vlastní ŠVP ZV - Komunitní škola 2 ( ročník) 33 I.st. 20, II.st. 13 Celkem

7 Učební plán vzdělávacího programu Základní škola, čj /96-2 ( - upraveno, platnost od do ) Ročník: Předmět: Český jazyk Německý jazyk Anglický jazyk 3 4 Matematika Prvouka 2 2 Přírodověda 1 2 Vlastivěda 2 2 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti /1 1/1 1/1 Tělesná výchova /2 2/2 2/2 Volitelné předměty: Informatika Seminář z praktika z přírodovědných předmětů Seminář ze společenskovědních předmětů Disponibilní dotace: Informatika 1 Německá konverzace 1 Zeměpisné praktikum 1 1 Komunikace tvůrčí psaní Týdenní dotace

8 Školní vzdělávací program Komunitní škola ( -platnost od , vycházející z RVP ZV č.j / ve znění dalších úprav ) První stupeň základního vzdělávání Vzdělávací oblast RVP hodin y Vyučovací předmět ŠVP hodiny 1.roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Z toho DČD Jazyk a 35 Český jazyk jazyková komunikace 9 Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie 20 Matematika 1 Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Úmění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce 12 Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výtvarné a pracovní činnosti Pracovní činnosti Celkem hodin v 1.-5.ročníku Ročníková maxima

9 Druhý stupeň základního vzdělávání Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace RVP hodiny Vyučovací předmět ŠVP hodiny 6.roč. 7..roč. 8..roč. 9..roč. Z toho DČD 15 Český jazyk Německý jazyk Anglický jazyk Matematika a 15 Matematika její aplikace Informační a 1 Informatika komunikační technologie Člověk a Dějepis společnost 11 Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Úmění a kultura 10 Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví 10 Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět 3 Pracovní práce činnosti Volitelné 24 Komunikace a předměty tvůrčí psaní Seminář a praktikum z přírodověd. předmětů Seminář a praktikum ze společensko vědních předmětů Informatika A média Osobnostně sociální výchova Anglický jazyk Německý jazyk Ekologie Praktikum vých. k povolání Celkem hodin v 6.-9.roč Ročníková maxima

10 Nepovinné předměty Celkem: Náboženství římskokatolické Zájmové útvary - kroužky Celkem Výtvarný kroužek Rybářský kroužek Judo Stolní tenis Míčové hry Pohybová výchova Karate Volejbal Kapka- přírod.aktiv Aerobik Zájmové kroužky pro žáky školy vedle vyučujících, zajišťují dlouhodobě rodiče žáků a učitelé školy. Konkrétně se jedná M.Nagy - rybářský kroužek, J.Kovář - judo, J.Frnka - stolní tenis, J.Pecha - Kapka, Mgr.M.Attendornová pohybová výchova, Mgr.L.Filip volejbal, Mgr. V.Kuneš výtvarné praktikum. Řada dalších vzdělávacích oblastí a zájmů žáků školy je pokryta průběžnými i nárazovými akcemi v rámci projektu Přijďte mezi nás ( smlouva s Městem Husinec), kde škola patří k realizačním partnerům. Jedná se o řemeslné kurzy, akce výtvarného a hudebního charakteru, vzdělávací semináře a adaptační kurzy s praktickým zaměřením na vstup žáků do života, besedy s odborníky apod. Akce jsou spolufinancovány dotacemi Evropské unie a Jihočeského kraje v rámci operačního programu na podporu sociální integrace. K realizaci tohoto kroku a spolupráci jsme přistoupili vzhledem k nárůstu specifických skupin žáků sociálně ohrožených. Vedle žáků školy se do řady vzdělávacích aktivit pro dospělé zapojili i pedagogičtí pracovníci školy a rodiče, a to nejen odborně, ale i jako posluchači a partneři. Ve škole tradičně probíhala řada kulturních, poznávacích, společenských a sportovních akcí. Některé měly i nadregionální význam a reprezentovaly nejen Husinec, ale i okres Prachatice a Jihočeský kraj ( Asociace školních sportovních klubů, Evropa ve škole literární a výtvarný projekt ). 10

11 5. Souhrnný výkaz Výroční Zpráva 2007/2008 školní rok: 2007/2008 Vzdělávací projekt: ZŠ MŠMT ČR č.j.: 16847/96-2, ŠVP ZV Komunitní škola ( ročník ) Počet tříd: Celkem: Pozn. Počet žáků: I.stupeň: Dívky/chlapci: II.stupeň: Třídní učitel: /13 9/9 10/14 13/4 11/10 3/10 9/13 8/9 7/3 Atte. Dejm. Proch. Škop. Pojsl. Jaroš Filip. Jung.. Čech. 50/49 27/45 Dojíždějící: dívky/ chlapci 2/7 3/0 2/3 4/0 2/3 2/5 3/5 3/4 3/3 24/30 Školní družina: dívky / chlapci Průměr žáků na třídu: 12 4/8 7 6/1 ZŠ 19,00 MŠ 26,5 11 4/7 Počet učeben: MŠ 2 I.st. 5 II. st /16 Celkem: 11 Průměrný počet žáku na učitele: Počet učitelů: ZŠ 13,15 MŠ 14,85 ZŠ MŠ 13 3,5 Počet odborných učeben: Počet kabinetů: 6 F-Ch-Př,Vv,Tv, Pč, Inf, Žák.kuchyňka 7 I.st., Vv, Čj-Nj-Aj-M-Pč, Ch, F, D-Z-Ov-Př, Tv Počet vychovatelek: 1 Kvalifik. I.st. 118 hod. Počet provozních pracovníků: 9 Kvalifik.II.st. 122 hod. 98,31 % 86,89 % PČ 1 hod., AJG 1 hod. Z 7 hod., VKZ 1 hod., HV, 4 hod., PČ 4 hod. Dělení tříd: neaprob. 2 hod. neaprob. 16 hod. Pracovní činnosti 1/1 10/11 1/1 6/7 1/1 11/11 1/1 8/9 1/1 10/10 Český jazyk: 1/1 10/9 Tělesná výchova spojení ročníků: 6.+7., Anglický jazyk: 1/1 12/12 Správní řízení: Odklad škol docházky: Odvolání proti rozhodnutí: Individ. výuka dívky / chlapci Žáci osvobozeni od povinnosti školní docházky: celý školní rok 2007/2008 část roku Vzdělávací projekt: ZŠ MŠMT ČR č.j. ano ano ano 16847/96-2 ŠVP ZV KŠ ano ano ano ano ŠVP ZV KŠ

12 6. Údaje o pracovnících školy Vedení školy: Příjmení jméno Titul: Kvalifikace Praxe let ve Funkce školství Kuneš Václav Mgr. VŠ / Vv - Čj 33 ředitel školy Filip Ludvík Mgr. VŠ / I.st.- Tv 30 zástupce ředitele Tesárková Naděje SŠ / pedag.škola 37 vedoucí učit.mš Učitelé I stupně ZŠ: Příjmení jméno Titul: Kvalifikace Praxe let ve Funkce školství Dejmková Dana Mgr. VŠ / I.stupeň 25 tř.uč.ii.-logopedie Procházková Jiřina Mgr. VŠ / I. stupeň 23 tř.uč.iii, koordinátor ŠVP Škopková Ludmila Mgr. VŠ / I.stupeň 26 tř.uč.iv učitelská knih.. Linzmajerová Věra Mgr. VŠ / SPPG 13 Školské poradenské pracoviště Attendornová Miroslava Mgr. VŠ/ I.stupeň / SPPG 15 tř.uč. I., SpPg Učitelé II. stupně ZŠ: Příjmení jméno Titul: Kvalifikace Praxe let ve školství Funkce Jaroš Jan Ing. VŠ / M -F 15 tř.uč.vi.,dopr.vých. Filipová Vlasta Mgr. VŠ / RJ-TV-NJ,AJ 30 tř.uč.vii. Jungvirt Marian Mgr. VŠ / PŘ-CH 11 tř.uč.viii., SPS,Inf. Čechová Renata Mgr. VŠ / D-OV 14 tř.uč.ix..met.prev. Pojslová Zdeňka Mgr. VŠ / ČJ-VV 11 tř.uč.v.,žák.knih. Zemanová Eva Mgr. VŠ / ČJ - D 9 vých. poradkyně 12

13 Učitelé bez třídnictví: Příjmení jméno Titul: Kvalifikace Praxe let ve Funkce školství Zemanová Eva Mgr. VŠ / ČJ-D 9 -výchovná porad. Linzmajerová Věra Mgr. VŠ / SPPG 13 - Školní porad. pracoviště Vychovatelky školní družiny : Příjmení jméno Kvalifikace Praxe let ve Funkce školství Dvořáková Jiřina SŠ / -pedagogická škola 30 vychovatelka ŠD Učitelky mateřské školy: Příjmení jméno Kutláková Milena Papežová Miroslava Kovářová Miroslava Kvalifikace Praxe let ve školství Funkce SŠ / -pedagogická škola 32 učitelka MŠ SŠ / pedagogická škola 28 učitelka MŠ SŠ /- pedagogická škola 15 učitelka MŠ Pracovnice školní kuchyně: Příjmení jméno Kvalifikace Praxe Funkce Kalinová Vlasta ÚSO 35 vedoucí ŠK Dejmková Hana SO 38 vedoucí kuchařka Mikolášová Marie SO 27 kuchařka Váňová Hana SO 26 kuchařka Správní zaměstnanci: Příjmení jméno Kvalifikace Praxe Funkce 13

14 Alešová Alena ÚSO 40 hospodářka,vedoucí úseku Hovorka Jiří SO 36 školník, topič Hovorková SO 36 uklízečka - ZŠ Jaroslava Škopková Milada SO 38 uklízečka - ZŠ Svobodová Blanka SO 38 uklízečka - MŠ Celkový stav pracovníků: Početní stav zaměstnanců odpovídá stavům předepsaným rozpisem Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje. Vedoucí jednotlivých úseků: - hospodářka školy, zástupce ředitele, vedoucí učitelka MŠ, vedoucí školní jídelny spolu se školníkem, referentem BOZP, PO, výchovnou poradkyní a metodikem školní protidrogové prevence se podílí na organizačním chodu školy a odpovídají řediteli školy za činnost dle svých popisů práce. Další vzdělávání kvalifikovaných pedagogických pracovníků: Dlouhodobé studium: Délka studia (let,měsíců či týdnů) : Počet účastníků, jmenovitě: Funkční studium pro řídící pracovníky Další vysokoškolské studium (bakalářské studium, vychovatelství, DPS-učitelství ) Funkční studium pro koordinátory ŠVP ZV 2 roky 0 2 roky 0 2 roky 1 J.Procházková V souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a na základě vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků byl pracován a vydán Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy, který je každoročně aktualizován. Povinným vzdělávacím blokem pro všechny pedagogické pracovníky školy byl kurz První pomoci, který proběhl v měsíci červnu Priority vzdělávání souvisí zejména s požadavky ŠVP ZV a odbornými potřebami ZŠ M.J.Husa a MŠ v Husinci. Vzdělávací aktivity jsou u každého koncipovány do roviny vlastní aprobace a informatizace z oblastí profilových specifik výchovy ( viz PDVPP ). Součástí je i plán vzdělávání ICT, který má platnost do roku Rozsah volna určeného k samostudiu je dán nabytím účinnosti zákona č. 563/2004 Sb., a to v rozsahu 12 pracovních dnů. Ve školním roce 2007/2008 byly tyto dny čerpány v době vedlejších prázdnin. 14

15 Kurzy a semináře: Délka studia (měsíce,dny,hodiny): Počet účastníků jmenovitě: Jak pracovat v HV podle 20 hodin V.Linzmajerová RVP ZV Výuka AJ od 3.ročníku 6 hodin V.Linzmajerová aneb základy výslovosti Vzdělávání žáků se spec. 5 hodiny V.Linzmajerová vzděl. potřebami, pedagogická asistence. Ředitel a finanční kontrola 8 hodin V.Kuneš Sídlištní komunitní škola 4 hodiny V.Kuneš Seminář ředitelů Jč kraje 12 hodin V.Kuneš Výtvarná výchova v EU 6 hodin V.Kuneš Protidrogová prevence 8 hodin R.Čechová Školní přírodní zahrady 6 hodin Z.Pojslová Seminář Autocont správce 8 hodin M.Jungvirt ICT - Praha Jak zvládat stres 6 hodin J.Procházková Škola v pohodě 6 hodin J.Procházková Tvorba ŠVP ve ŠD 12 hodin J.Dvořáková Nové úkoly 4 hodiny E.Zemanová vých.poradenství Kurz práce s pedigem 6 hodin J.Jaroš Kouzelná hra se slovy v AJ 4 hodiny V.Filipová Jak učit AJ od 3. ročníku 6 hodin V.Filipová aneb základy výslovnosti Škola v pohodě 6 hodin M.Attendornová Asertivita a agresivita 8 hodin M.Attendornová Čtením ke kritickému 24 hodin M.Attendornová myšlení Práce s projekty v MŠ 4 hodiny M.Kutláková Evaluace v MŠ 8 hodin M.Kutláková Zvyšování osobní efektivity 15 hodin N.Tesárková Jak pracovat v HV v MŠ 10 hodin N.Tesárková Zvyšování osobní efektivity 15 hodin M.Papežová Evaluace v mateřské škole 8 hodin M.Kovářová Základy práce na PC 12 hodin N.Tesárková 15

16 Počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání ( nemají pedagogickou kvalifikaci): V průběhu minulého období a v návaznosti na koncepci a personální potřeby byla postupně zajištěna stabilizace pedagogického sboru z hlediska aprobovanosti i odbornosti. Studium, kurzy a semináře, případně jiné formy studia: Průměrná míra zastupování: Délka studia (měsíce,dny, hodiny): Vysokoškolské - bakalářské magisterské 0 0 Celkem 0 0 Počet účastníků, jmenovitě: Ve školním roce 2007 / 2008 bylo odučeno celkem 187 dnů ( 37,4 týdnů ), tj ,2 hodin ( -průměr 207 hodin týdně ).Z tohoto počtu bylo z důvodů nemocnosti pedagogických pracovníků, akcím DVPP, exkurzím, poznávacím akcím, školním výletům apod., zastupováno celkem 242 hodin, ( tj. 5,63 hod.týdně ). Nejvíce hodin zastupovali L.Škopková 40, L.Filip 28, J.Dvořáková 25, Z.Pojslová 23, V.Linzmajerová 21, M.Jungvirt 20. Kvalifikovaně odučené hodiny - počet, %: I. stupeň ŽŠ 98,5 hod. 100 % II. stupeň ŽŠ 118,5 hod. 100 % I. a II. stupeň ZŠ celkem 217,0 hod. 100 % školní družina 25 hodin 100 % školní klub 0 Nemocnost zaměstnanců školy: Nemocnost pedagogických pracovníků činila celkem 174 pracovních dnů, tj. 5,23 % z pracovních dnů školního roku. Nemocnost provozních pracovníků pokryla celkem 98 pracovních dnů, tj. 5,24 % z celkového počtu odpracovaných dnů. 7. Materiální podmínky pro výchovně vzdělávací činnost Plánovitá a dlouhodobá koncepční činnost týkající se vybavení školy je úzce vázána na finanční dotaci Města Husinec. Přesto se v hodnoceném školním roce 16

17 podařilo opět zabezpečit některé požadavky dané zákonnými předpisy. Konkrétně se jednalo o instalaci regulačních hlavic těles ústředního topení a přípravu energetického auditu. Průběžně byly doplňovány kabinety jednotlivých předmětů vhodnými didaktickými a odbornými pomůckami ( zejména mapy, počítačové programy). Neopomenuta byla také učitelská a žákovská knihovna zejména z hlediska odborně metodické literatury a dětských knih, využívaných v hodinách českého jazyka. Problémem je stále kabinet fyziky, chemie a přírodopisu, kde lze konstatovat dostatek pomůcek, ale jsou zastaralé a tím neodpovídají modernímu vzdělávacímu standartu. Částečnou náhradou jsou video dokumentační materiály vzdělávacího charakteru, které žáky seznamují s potřebnou výukovou problematikou pouze vizuální cestou. Stejně tak je tomu s učebnou praktických činností (školní dílna, školní cvičná kuchyně, školní zahrada), kde bude nutné v návaznosti na nový ŠVP ZV řešit celkovou koncepci vybavení a tím potřebné zkvalitnění výuky. Jednoznačným nedostatkem je prostorové zázemí školy z hlediska učeben pro další odborné činnosti. Připravená půdní vestavba by určitě vyřešila řadu požadavků školního vzdělávacího programu. Pro výuku výpočetní techniky je k dispozici vybavená učebna informatiky, která je využívána i v řadě dalších předmětů a klub školy s moderním interiérem pro skupinovou a další formy výuky. Vybavení tělocvičny školy a hřišť v exteriéru školy slouží nejen řadě sportovních aktivit, ale dalším organizacím a složkám v Husinci. I zde je nutná inovace a modernizace tohoto zajímavého exteriéru školy. Připravený projekt k tomu přímo vyzývá. 8. Počet tříd a jejich hodnocení I. stupeň II. stupeň Celkem k k z toho počet specializovaných tříd (jen SPU) I. stupeň II. stupeň Celkem k k Celkové hodnocení žáků Třída Počet -samé -prospěli -prospěli s -neprospěli jedničky vyznamenáním I.pol II.pol I.pol II.pol I.pol II.pol I.pol II.pol I.pol II.pol I II III IV V VI VII

18 VIII IX Celkem: ; Výchovná opatření - pochvaly Třída -pochvala ředitele školy -pochvala třídního učitele -pochvala na vysvědčení I.pol II.pol I.pol II.pol I.pol II.pol I II III IV V VI VII VIII IX Celkem: Počet omluvených / neomluvených hodin Třída - počet omluvených hodin - průměr na žáky třídy - počet neomluvených hodin - průměr na žáky třídy I , II , III , IV , V , VI , VII ,84 7 0,17 VIII , ,24 IX , Celkem:

19 Výchovná opatření napomenutí,důtky,snížená známka z chování Třída Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Snížená známka 2 Snížená známka 3 I.pol II.pol I.pol II.pol I.pol II.pol I.pol II.pol I.pol II.pol I. II. 1 III. 1 1 IV. V VI. 2 2 VII VIII. IX. 2 1 Celkem: Základní informace o testování žáků - KALIBRO, CERMAT Kalibro je dlouhodobý projekt, jehož cílem je získávat aktuální a reálná měřítka výsledků výchovy a vzdělávání. Z hlediska několikaletých zkušeností lze konstatovat, že zaměření testových úloh je v souladu s moderními cíli základního vzdělávání a časové rozložení dává detailní přehled o individuálních výsledcích žáků školy včetně srovnání se školami v České republice. Tato služba školám pokračovala ve školním roce 2007/2008 testováním žáků 9. ročníků ( CERMAT), týkajících se dovedností v ČJ, M a obecných znalostí. V případě KALIBRA bylo rozšířeno o testování žáků 3. ročníků. Republikově v tomto školním roce nebylo realizováno testování tělesné zdatnosti žáků. Kalibro 49 / 9.ročník / 2008 Předmět: ZŠ Husinec Úspěšnost ČR Nejlepší žák/yně % Český jazyk 65,4 % 64,3 % Mrázová V. 84,0 Matematika 62,2 % 43,7 % Tesařová N. 98,0 Německý jazyk 61,8 % 53,1 % Mrázová V. 82,0 Humanitní základ 64,8 % 63,1 % Mrázová V. 82,0 Přírodopis 61,0 % 59,9 % Vaněk J. 75,0 19

20 Kalibro 49 / 7.ročník / 2008 Předmět: ZŠ Husinec Úspěšnost ČR Nejlepší žák/yně % Český jazyk 64,3 % 64,7 % Kahudová R. Mrázová Z. 80,0 80,0 Matematika 35,9% 34,1 % Vaněk D. 72,0 Německý jazyk 65,0 % 59,2 % Vaněk D. 84,0 Humanitní základ 56,9 % 58,6 % Vaněk D. 78,0 Přírodovědný zákl. 56,0 % 58,0 % Vaněk D. 74,0 Kalibro 49 / 5. ročník / 2008 Předmět: Úspěšnost Nejlepší žák / yně % ZŠ ČR Husinec Český jazyk 63,1 % 61,6 % Zíková M. 85,0 % Matematika 62,9 % 56,2 % Grohmanová M. 100,0 % Humanitní základ 62,6 % 67,0 % Zíková M. 79,0 % Přírodovědný zákl. 62,9 % 61,6 % Zíková M. 81,0 % Anglický jazyk 60,6 % 61,5 % Dejmková A. 78,0 % Kalibro 49 / 3. ročník / 2008 Předmět: ZŠ Husinec Úspěšnost ČR Nejlepší žák/yně % Český jazyk 79,0 % 64,4 % Heinzlová N. 94,3 % Matematika 79,8 % 58,6 % Binder R. 93,7 % Prvouka 84,0 % 65,1 % Zíka O. 92,3 % 20

21 Kalibro / Tělesná zdatnost a obratnost žáků /2008 nebyl realizován ( běh 400 m, kliky,člunkový běh, hod na koš, krabička) Úspěšnost v %: 3.4.ročník 5.6.ročník 7.8.ročník Česká republika chlapci dívky chlapci dívky chlapci dívky celková úspěšnost ZŠ Husinec celková úspěšnost Cermat 5.ročník / /2008 nebyl realizován Předmět: Matematické dovednosti Dovednosti v českém jazyce Obecné dovednosti srovnání úspěšnosti žáků v ČR ČR Jihočeský kraj ZŠ Husinec % % % % % % % % % -nejlepší žák/yně % Cermat 9. ročník 2008 Předmět: Matematické dovednosti Dovednosti v českém jazyce Obecné dovednosti srovnání úspěšnosti žáků v ČR -nejlepší žák/yně % ČR Jihočeský kraj ZŠ Husinec 36,1 % 38,6 % 40,1 % Tesařová N. 80,0 56,3 % 58,0 % 61,8 % Mrázová V. 92,2 48,7% 50,0 % 55,0 % Mrázová V. 83,3 21

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace)

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace) Školní vzdělávací program Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary pro třídy s upraveným vzdělávacím programem Mathesius II Č.j.216/2009 Vzdělávání žáků se speciálními

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 III. CHARAKTERISTIKA ŠVP...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více