VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Hana Hynoušová

2 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Toky ropy a zemního plynu v Evropě: současná situace a perspektivy Diplomová práce Autorka: Bc. Hana Hynoušová Vedoucí práce: doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Toky ropy a zemního plynu v Evropě: současná situace a perspektivy vypracovala samostatně a vyznačila všechny citace z pramenů. V Praze dne podpis studenta 3

4 Poděkování Ráda bych poděkovala panu doc. PaedDr. Milanu Voštovi, Ph.D. za trpělivost, cenné rady, ochotu pomoci a svědomitý dohled během vedení této diplomové práce. 4

5 Obsah Seznam zkratek... 7 Seznam tabulek... 8 Seznam grafů... 8 Seznam obrázků... 9 Úvod Ropa a zemní plyn, současná energetická situace v Evropě Základní východiska mezinárodního obchodu s ropou a zemním plynem Ropa základní charakteristiky Vymezení pojmu Významná naleziště ropy Produkce a spotřeba ropy v Evropě Zemní plyn základní charakteristiky Vymezení pojmu Významná naleziště zemního plynu Produkce a spotřeba zemního plynu v Evropě Současné toky ropy a zemního plynu v Evropě Toky ropy Síť ropovodů v Evropě - územní pokrytí Význam vybraných evropských ropovodů Toky zemního plynu Síť plynovodů v Evropě územní pokrytí Význam vybraných evropských plynovodů Závislost EU na tocích ropy a zemního plynu z Ruska Závislost EU na dovozu ropy z Ruska Závislost EU na dovozu zemního plynu z Ruska Současná energetická závislost EU na ruské ropě a zemním plynu

6 2.3.4 Problémy toků ropy a zemního plynu z Ruska do EU Zabezpečení toků ropy a zemního plynu do EU, perspektivy Energetická politika EU Vybrané dokumenty současné energetické politiky EU Energetický mix EU Snižování energetické závislosti EU Plánování a výstavba nových dodavatelských tras Snižování podílu ropy a zemního plynu v energetickém mixu EU Závěr Seznam použité literatury a zdrojů Přílohy

7 Seznam zkratek AWP = Adria Wien Pipeline BP = British Petroleum BPS 2 = Baltic Pipeline System 2 BTC = Baku Tbilisi Ceyhan BTU (British Thermal Unit) = britská tepelná jednotka CNG (Compressed Natural Gas) = stlačený zemní plyn ČR = Česká republika EIA (Energy Information Administration) = Mezinárodní agentura pro energii EK = Evropská komise ERoEI (Energy Returned on Energy Invested) = energetická návratnost ESUO = Evropské sdružení uhlí a oceli EU (European Union) = Evropská unie IKL = Ingolstadt Kralupy Litvínov LNG (Liquefield Natural Gas) = zkapalněný zemní plyn LPG (Liquefield Petroleum Gas) = zkapalnělý ropný plyn MERO = Mitteleuropäische Rohölleitung NDR = Německá demokratická republika NWO = North West Oil OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) = Organizace zemí vyvážejících ropu OZE = obnovitelné zdroje energie PEOP = PanEuropean Oil Pipeline RRP = Rotterdam Rhine Pijpleiding SEPL = South European Pipeline SSSR = Svaz sovětských socialistických republik TAL = Transalpine Pipeline USA (United States of America) = Spojené státy americké 7

8 Seznam tabulek Tabulka č. 1: Ověřené zásoby ropy ve světě, konec r Tabulka č.2: Ověřené zásoby ropy v Evropě, konec r. 2010, řazeno dle velikosti ropných zásob Tabulka č. 3: Ověřené zásoby zemního plynu ve světě, konec r Tabulka č. 4: Ověřené zásoby zemního plynu v Evropě, konec r. 2010, řazeno dle velikosti zásob zemního plynu Seznam grafů Graf č. 1: Ověřené zásoby ropy ve světě, konec roku 2010 Graf č. 2: Vývoj produkce a spotřeby ropy v EU (v mil. tun za rok) Graf č. 3: Vývoj produkce a spotřeby ropy v Rusku (v mil. tun za rok) Graf č. 4: Ověřené zásoby zemního plynu ve světě, konec r Graf č. 5: Vývoj produkce a spotřeby zemního plynu v EU (v mld. m 3 za rok) Graf č. 6: Vývoj produkce a spotřeby zemního plynu v Rusku (v mld. m 3 za rok) Graf č. 7: Vývoj závislosti EU na dovozu fosilních paliv (v %) Graf č. 8: Dodavatelé ropy využívané v EU (r. 2011) Graf č. 9: Vybrané státy EU dovážející ruskou ropu (r. 2010) Graf č. 10: Dodavatelé zemního plynu využívaného v EU (r. 2011) Graf č. 11: Vybrané státy EU dovážející ruský zemní plyn (r. 2010) Graf č. 12: Vývoj produkce primárních energií v EU (v tis. toe za rok) Graf č. 13: Energetický mix EU - produkce primárních zdrojů energie, r Graf č. 14: Vývoj spotřeby primárních energií v EU (v tis. toe za rok) Graf č. 15: Energetický mix EU - spotřeba primárních zdrojů energie, r Graf č. 16: Importéři uranu do EU, r Graf č. 17: Podíl obnovitelných zdrojů na celkové energetické spotřebě EU, srovnání roku 2010 a plánu na rok

9 Seznam obrázků Obrázek č. 1: Síť ropovodů v Evropě Obrázek č. 2: Trasa Panevropského ropovodu PEOP Obrázek č. 3: Síť plynovodů v Evropě Obrázek č. 4: Trasa plynovodu North Stream Obrázek č. 5: Trasa plynovodu South Stream Obrázek č. 6: Současná závislost vybraných členů EU na ruském zemním plynu a ropě Obrázek č. 7: Priority EU v oblasti infrastruktury do roku 2020 Obrázek č. 8: Trasa plánovaného plynovodu Nabucco Obrázek č. 9: Současný podíl jaderné energie v Evropě (v %) 9

10 Úvod Ropa a zemní plyn jsou základními strategickými surovinami pro světové ekonomiky, tedy i pro ekonomiky evropských států. Na rozdíl od jiných zemí světa však většina evropských států nemá dostatečné vlastní zásoby těchto primárních energetických surovin. Evropa je proto odkázána na jejich dodávky ze světových nalezišť. Spotřeba ropy a zemního plynu se během let neustále zvyšuje. Stoupá celosvětová i evropská poptávka po těchto surovinách, zároveň se zvyšuje také jejich cena na světových trzích. Potřeba ropy a zemního plynu úzce souvisí s aktuální ekonomickou situací v mnou vybraném a sledovaném evropském regionu. Vzhledem k velké aktuálnosti daného tématu jsem se rozhodla, že se problematice současných toků ropy a zemního plynu v Evropě a jejich perspektivám budu věnovat ve své diplomové práci. Cílem této diplomové práce je tedy analyzovat a vymezit aktuální toky ropy a zemního plynu v Evropě, z toho vyvodit váhu závislosti EU na ruských energetických dodávkách a následně pak stanovit možnosti a perspektivy dalšího zabezpečení toků ropy a zemního plynu do EU. Práce je rozčleněna do tří částí. První kapitola bude pojednávat o ropě a zemním plynu jakožto významných surovinách pro současnou energetickou situaci v Evropě. V této kapitole nejprve uvedu základní východiska mezinárodního obchodu s ropou a zemním plynem a charakterizuji pojem ropa a zemní plyn. Dále se budu zabývat významnými nalezišti ropy a zemního plynu. Popíši produkci ropy a zemního plynu v Evropě a budu analyzovat jejich současnou spotřebu. Druhá kapitola se bude věnovat současným tokům ropy a zemního plynu v Evropě. Dodávky ropy a zemního plynu jsou zajišťovány prostřednictvím sítí ropovodů a plynovodů. Tato potrubí přivádějí do Evropy ropu a zemní plyn z různých světových nalezišť. Jednotlivé ropovody a plynovody mají nejen různou délku, ale i rozdílný význam při zabezpečování dodávek. Některá potrubí zabezpečují dodávky do mnoha evropských států, jiná jsou významná pouze pro určitý region. Protože většina evropských států nemá dostatečné vlastní zásoby ropy ani zemního plynu, vzniká tak jejich závislost na největších producentech těchto primárních energetických surovin. Evropa, zejména pak státy EU, jsou silně závislé především na dodávkách z Ruska. Z této závislosti následně vzniká řada problémů. Vyvstává tak potřeba tyto problémy řešit a hledat možnosti, jak tuto závislost snižovat. 10

11 Ve druhé kapitole diplomové práce tedy nejprve popíšu sítě ropovodů a plynovodů, analyzuji jejich územní pokrytí. Dále se budu zabývat významem vybraných ropovodů a plynovodů v Evropě. Z tras popsané ropovodné a plynovodné sítě vyvodím závislost evropských států na zdrojových oblastech těchto paliv. Zejména se budu zabývat závislostí EU na tocích ropy a zemního plynu z Ruska. Budu analyzovat dovozy ruské ropy a následně dovozy ruského zemního plynu. Vymezím hlavní problémy těchto dovozů. Třetí kapitola se bude zabývat zabezpečením toků ropy a zemního plynu do EU a jeho perspektivami. Toto zabezpečování je organizačně i finančně náročné, a proto probíhá hlavně na bázi spolupráce států v rámci EU. Ve třetí kapitole se tedy budu věnovat energetické politice EU. Rozeberu vybrané dokumenty, které jsou zásadní pro zabezpečení energetických dodávek do EU. Analyzuji energetický mix EU. Dále se budu věnovat energetické politice jakožto nástroji snižování energetické závislosti EU. Zaměřím se na diverzifikaci dodavatelských tras, tedy na plánování a výstavbu nových ropovodných a plynovodných systémů do EU a vymezím možné způsoby snižování podílu ropy a zemního plynu v energetickém mixu EU. V závěru pak shrnu aktuální energetickou situaci v Evropě. Pokusím se nastínit možné přínosy společné evropské energetické politiky, její další vývoj a případná rizika či nedostatky. Při zpracování diplomové práce jsem vycházela z literatury a internetových zdrojů uvedených v seznamu literatury. 11

12 moří. 1 Dostatek primárních energetických zdrojů a spolehlivost jejich dodávek je důležitým 1 Ropa a zemní plyn, současná energetická situace v Evropě Ropa a zemní plyn náleží mezi primární přírodní energetické zdroje. Tyto zdroje vznikaly dlouhou řadu let působením přírodních a geologických sil Země. Ropu a zemní plyn řadíme mezi neobnovitelné zdroje energie. Do této kategorie náleží také hnědé a černé uhlí. Energie z těchto zdrojů se získává jejich spalováním. Neobnovitelné primární zdroje tedy souhrnně označujeme jako fosilní paliva. Naopak mezi přírodní obnovitelné energetické zdroje lze zařadit energie získané z proudění vody, působení větrných sil, slunečního svitu, využívání biomasy, geotermální energie, či energie přílivu a odlivu předpokladem fungování hospodářství všech států. Nejcitlivěji změnu množství a ceny energie pociťují vyspělé ekonomiky, které mají spotřebu energie nejvyšší. Státy se proto snaží dbát především na spolehlivost energetických dodávek, přiměřenost jejich ceny a diverzifikaci dodavatelů. Tím se snižuje riziko výpadků v dodávkách. Při využívání a spotřebě energií hraje roli také ochrana zemského klimatu. Zejména nejvyspělejší ekonomiky se snaží více využívat obnovitelné přírodní zdroje a nahradit jimi neobnovitelné fosilní zdroje energie. Využívání obnovitelných přírodních zdrojů má však dosud význam spíše okrajový či alternativní. Hlavní úlohu při zabezpečování energetických potřeb hospodářství států mají stále neobnovitelné primární zdroje, především pak ropa a zemní plyn. Tomuto trendu odpovídá i energetická situace v Evropě. Potřeba těchto primárních zdrojů energie je v evropských ekonomikách poměrně vysoká a nadále neustále roste. Většina států EU nedisponuje dostatečnými zdroji ani ropy ani zemního plynu, a je tedy odkázaná na dodávky z jiných regionů. První kapitola mé diplomové práce se proto věnuje teoretickým východiskům mezinárodního obchodu s ropou a zemním plynem, ropě a zemnímu plynu, jakožto základním energetickým surovinám, popsání a analýze jejich nejvýznamnějších nalezišť, vývoji produkce a spotřeby v evropských zemích. 1 MATYÁŠEK, J., SUK, M. Antropogeneze v geologii: [on-line]. [cit ]. Dostupné z: 12

13 1. 1 Základní východiska mezinárodního obchodu s ropou a zemním plynem Ropa a zemní plyn patří mezi vzácné statky. Jednotlivé státy disponují nestejným množstvím těchto statků. Státy produkující velké množství ropy či zemního plynu nabízejí tyto komodity poptávajícím zemím, tedy zemím s nedostatkem vlastních zásob těchto fosilních paliv. Střetem této nabídky a poptávky vzniká mezinárodní obchod s ropou a zemním plynem. Mezinárodní obchod je směna statků nebo služeb realizovaná přes hranice států. Charakteristickým znakem mezinárodního obchodu jsou tedy přeshraniční toky, v tomto případě ropy a plynu, uskutečňované subjekty mezinárodního obchodu. Subjekty mezinárodního obchodu jsou producenti a spotřebitelé zmíněných surovin, které pocházejí z různých zemí. Mezinárodní obchod s nimi vznikl jako důsledek dělby práce a výrazně tak přispívá k vzájemné propojenosti národních ekonomik. Ropa a zemní plyn jsou díky své nezastupitelnosti v současnosti velmi významnými komoditami mezinárodního obchodu. Základními formami mezinárodního obchodu s ropou a zemním plynem jsou dovoz a vývoz těchto surovin. Vývoz ropy či zemního plynu představuje významný příliv kapitálu do producentské země. Dovoz ropy či zemního plynu je řešením pro státy disponující nedostatečnými vlastními zdroji těchto důležitých surovin. Mezinárodní obchod s ropou a zemním plynem výrazně ovlivňuje ekonomický růst či pokles obchodujících zemí. 2 Hlavní důvody vzniku a rozvoje mezinárodního obchodu s ropou a zemním plynem jsou následující: 1. Rozdílné přírodní podmínky a podnebí, tedy zejména nerovnoměrné rozmístění ropných ložisek ve světě. 2. Odlišná náročnost států na spotřebu ropy a zemního plynu. 3. Nesoulad mezi produkcí a spotřebou ropy a zemního plynu v jednotlivých světových regionech. Mezinárodní obchod s těmito surovinami tak pomáhá řešit uvedené rozdílnosti mezi státy. Odlišná náročnost států na spotřebu těchto primárních surovin a disproporce mezi vlastní těžbou a spotřebou jsou důležitou determinantou současné podoby mezinárodního 2 ŠŤASTNÝ, D.: Mezinárodní obchod: teorie a politika, s

14 obchodu. Zároveň také platí, že mezinárodní obchod je jedním z faktorů, který ovlivňuje směry a intenzitu toků ropy a zemního plynu ve světě Ropa základní charakteristiky Vymezení pojmu Ropa je hořlavá kapalina organického původu, tmavě hnědé či nazelenalé barvy. Ropu lze nejlépe popsat jako kapalnou směs pevných, tekutých a plynných uhlovodíků. Ropa teče při velmi nízkých i velmi vysokých teplotách. Nezamrzá ani při -60 C a vydrží i teplotu nad +50 C. Schopnost ropy téct udává bod tekutosti. Tato její vlastnost je důležitá hlavně při stavbě ropovodů, kdy je důležité, aby v zimě ropa v ropovodu nezamrzla. 3 Ropa vznikala v průběhu staletí postupným tlením pravěkých živočichů a rostlin. Mezi neobnovitelné zdroje energie se tedy řadí vzhledem k procesu jejího vzniku. Zásoby ropy jsou uloženy ve svrchních vrstvách kůry zemského povrchu, pod nepropustnými horninami, v hloubce až 8 km pod povrchem země. Ropa se často vyskytuje dohromady se zemním plynem. 4 K tvorbě a výskytu ropy může docházet ve značně odlišných klimatických či geologických prostředích. Ropa se může vyskytovat například pod věčně zmrzlou půdou na Sibiři nebo pod písčitými výplněmi starých jeskyň. Nejčastěji však ropa vzniká v mělkých šelfových mořích nebo v deltách velkých řek. 5 V současnosti je ropa stále nejefektivnějším zdrojem energie. To je dáno především tím, že dodnes nebyla nalezena její náhrada srovnatelné, stále relativně nízké, ceny. V porovnání s ostatními srovnatelnými neobnovitelnými energetickými zdroji vykazuje ropa stále nejlepší chemicko-technické vlastnosti ze všech. Oproti uhlí má vyšší výhřevnost, vyšší rychlost hoření, její použití a zpracování je snadnější. Také kapalný stav ropy je její nezanedbatelnou výhodou, hlavně při těžbě a její přepravě. 6 Ropa je základní surovinou pro mnohá průmyslová odvětví, zejména petrochemický průmysl. Spektrum jejího využití je velmi široké. Při využívání a zpracování ropy se vychází z pěti základních destilačních frakcí ropy. Frakční destilace je postup, při kterém se z výchozí směsi látek obsažených v surové ropě oddělují látky (jednotlivé frakce) 3 CÍLEK, V., KAŠÍK, M.: Nejistý plamen - Průvodce ropným světem, s ROPA: [on-line]. [cit ]. Dostupné z: 5 SCIENCEWORLD: Vznik a vývoj ropných ložisek. [on-line]. [cit ]. Dostupné z: 6 VOŠTA, M., BIČ, J., STUCHLÍK, J., a kol.: Energetická náročnost: determinanta změn toků fosilních paliv a implikace pro EU a ČR, s

15 s podobnými vlastnostmi. K oddělování jednotlivých ropných frakcí dochází u každé látky, tedy u každé skupiny, při odlišném bodu varu. 7 Skupiny a jejich využití jsou následující: 1. Plynné alkany Hlavními produkty této skupiny jsou topné plyny a zkapalněné uhlovodíkové plyny. Plynné alkany se využívají v petrochemickém průmyslu. Většina z nich je však spalována nebo distribuována a prodávána jako LPG. 2. Benzín Benzín je jedním z nejznámějších a nejvýznamnějších produktů petrochemického průmyslu. Benzín se dělí na 3 podskupiny: lehký benzín, střední benzín a těžký benzín. Lehký a střední benzín se dále využívá k výrobě etylenu, těžký se používá ve spalovacích motorech. Vedle využití v motorech se z části benzínů vyrábějí polární rozpouštědla, tedy technický benzín. 3. Plynné oleje Plynné oleje jsou, obdobně jako benzíny, také směsí alkanů a aromatických uhlovodíků, liší se však vyšší molekulární hmotností. Hlavním produktem této skupiny je motorová nafta. 4. Petrolej Petrolej se primárně používá jako palivo do leteckých motorů, v omezené míře také pro výrobu etylenu a podobných organických sloučenin. 5. Mazut Při zpracování ropy představuje mazut až polovinu všech ropných produktů. V minulosti byl mazut ve formě těžkého topného oleje často využíván jako palivo v teplárnách a elektrárnách. Dnes je využíván hlavně pro výrobu asfaltu, tedy na povrchy vozovek či jako izolační a nátěrová hmota. 8 Ropa má také zásadní význam pro dopravu. Ropa, neboli surová nafta, je základní surovinou pro výrobu pohonných hmot, nezbytných pro provoz více než 90 % dopravních prostředků. Dále je ropa nezbytná pro výrobu plastů, hnojiv v zemědělství a mnoha dalších odvětvích. 9 7 GEOLOGIE VSB: Využití ropy. [on-line]. [cit ]. Dostupné z: 8 GEOLOGIE VSB: [on-line]. [cit ]. Dostupné z: 9 CÍLEK, V., KAŠÍK, M.: Nejistý plamen - Průvodce ropným světem, s

16 Měrnou jednotkou pro ropu je barel (zkratka bbl). Jeden barel je v přepočtu 159 litrů. Při těžbě, a následně i při zpracování ropy, by se vždy mělo dbát na energetickou návratnost. Energetická návratnost bývá také označována anglickou zkratkou ERoEI, tedy Energy Rerurn on Energy Invested. Jedná se o číselný poměr, který porovnává množství energie vynaložené na těžbu jednoho barelu ropy a množství energie z tohoto barelu získané. Energie potřebná na těžbu jednoho barelu ropy by měla být menší než množství energie, které z tohoto jednoho barelu získáme při jeho využití či zpracování. Platí, že čím je energetická návratnost vyšší číslo, tím snadněji a větší množství energie lze z ropy získat. Pro lepší představu lze uvést příklad ropy těžené na Blízkém východě. Její ERoEI má hodnotu 30. To znamená, že použitím energie z jednoho barelu ropy na další těžbu lze získat dalších 30 barelů ropy. Poměr ERoEI se však stále snižuje. Je to způsobeno tím, že získání každé další jednotky energie je stále více a více energeticky náročné, nákladné a obtížné. V 50. letech 19. století, tedy v počátcích těžby ropy dosahovala energetická návratnost ropy hodnot 60, ale i 100. Ropa byla tehdy velmi snadno získatelná. V současné době se energetická návratnost ropy pohybuje v rozmezí mezi maximálně 10 až 35 jednotkami. Je to dáno stále menším počtem nevytěžených ropných nalezišť, a tedy i stále náročnějšími těžebními postupy těžby. ERoEI je nejvyšší ve státech na Blízkém východě, kde je zatím dostatek relativně snadno dostupné ropy. 10 Těžbou ropy a jejími významnými nalezišti se zabývá následující kapitola Významná naleziště ropy Z výše uvedeného vyplývá, že v současnosti je ropa velmi významnou strategickou surovinou. Státy vlastnící ropu disponují výraznou silou při politických, ekonomických či obchodních mezinárodních vyjednáváních. O které státy se jedná a kde se nalézají světová, a pro Evropu významná, naleziště ropy, analyzuji v této kapitole. Rozložení ropných nalezišť ve světě je značně nerovnoměrné. Z geologického pohledu se ropná ložiska nalézají nejčastěji v pískovcových horninách, dále pak také v horninách vápencových či dolomitech. 11 Dnes je již geologicky prozkoumán téměř celý povrch planety Země. Sedimentární pánve, ve kterých se mohou vyskytovat či vyskytují ropná ložiska, jsou velmi dobře zmapovaná. Takovýchto ropných pánví je na světě asi CÍLEK, V., KAŠÍK, M.: Nejistý plamen - Průvodce ropným světem, s CÍLEK, V., KAŠÍK, M.: Nejistý plamen - Průvodce ropným světem, s

17 Zhruba ve 160 z nich se aktivně těžila nebo stále těží ropa pro ekonomické účely. V dalších 240 sedimentárních pánvích byla realizována těžba pro vědecké a výzkumné účely. Dle dosažených výsledků, je možné, že z těchto míst se ropa bude těžit v budoucnu. Celá ⅓ z 600 pánví je dodnes neprozkoumaná, a to především z důvodu jejich velmi obtížné dostupnosti. Jedná se o ropné pánve ve velkých hloubkách na dnech moří a oceánů. 12 Těžba v těchto dosud neprozkoumaných místech však v současnosti nepřichází v úvahu. Důvodem je nejen neprobádanost těchto lokalit, ale především potřeba velké finanční a technické investice, která by byla nutná k vybudování těžebních stanic. Z výše uvedeného lze pak dovodit, že poměr ERoEI takovýchto nalezišť by byl velmi nízký. Stejně tak nízká by byla i energetická návratnost zde vytěženého barelu ropy. Z důvodu neefektivnosti se tedy takových ropných sedimentárních pánví k těžbě ropy nevyužívá. Většina dnes těžené ropy stále pochází z nalezišť objevených v 70. letech 20. století. V té době do ropného průmyslu přitékalo velké množství peněz. Těžební stanice byly stavěny nad nejbohatšími ložisky, těžba zde tedy byla relativně snadná. Po čase byla některá naleziště těžaři opuštěna a uzavřena. V poslední době jsou však mnohá z nich znovu otvírána a těžba se zde znovu zahajuje. Toto je možné díky novým těžařským postupům a technologiím, které dovolují provádět ekonomicky efektivní těžbu neúplně vytěženého naleziště. Výhodou revitalizace těžby na starých nalezištích je zejména v minulosti vybudovaná infrastruktura a síť ropovodů či plynovodů. Proto mnohá naleziště ze 70. let 20. století slouží k těžbě i dnes a vzhledem k velkým zásobám dosud nevytěžené ropy se významně podílejí na celkových světových zásobách ropy. 13 Rozmístění ověřených ropných zásob je nerovnoměrné nejen z geologického hlediska, ale také z hlediska geografického. Předně je však důležité vyzdvihnout význam slov ověřené zásoby ropy. Jako ověřené zásoby lze popsat pouze zdroje a naleziště skutečně geologicky zjištěné a potvrzené. Nejedná se tedy o zásoby předpokládané či možné, zatím nevyužitelné k těžbě. Uvádění správné a skutečné výše zásob ropy je důležité proto, aby nedocházelo k jejímu nadhodnocování. Výše ropných zásob státu je zdrojem jeho ekonomické i politické moci. Je proto žádoucí, aby uváděné údaje o zásobách ropy, a tedy i o rozložení moci, co nejvíce odpovídaly realitě. V minulosti se již několikrát stalo, že ropné velmoci (Rusko, Spojené arabské emiráty) udávaly jako ověřené 12 CÍLEK, V., KAŠÍK, M.: Nejistý plamen - Průvodce ropným světem, s CAMPBELL, J. C.; LAHERRÈR, H. J.: The End of Cheap Oil, March 1998, [online]. [cit ]. Dostupné z: 17

18 nadhodnocené množství svých ropných zásob. Činily tak proto, aby mohly dále zvyšovat množství těžené ropy. 14 Naprosto přesně tedy nelze celosvětové zásoby ropy vyčíslit. Odborníci udávají jejich výši v rozmezí od až po miliard barelů. 15 Existují jak pesimistické, tak optimistické verze odhadů týkající se zásob ropy a rychlosti jejich vyčerpání. Pesimisté počítají s tím, že při současné, neustále se zvyšující spotřebě ropy vydrží dosavadní ověřené zásoby ropy maximálně na 30 let. Naproti tomu optimističtější odborníci odhadují, že díky moderním, dříve neznámým, technologiím těžby bude možné efektivněji těžit ze známých ložisek, případně budou nalezena další dosud neobjevená ložiska. Optimisté nepočítají s možným surovinových problémem dříve než za 50 až 70 let. 16 Množství ropy těžitelné za určitý čas lze dobře znázornit Gaussovou křivkou. Tato křivka je nejprve poměrně strmě rostoucí, pak dosahuje svého vrcholu a následně strmě klesá. Křivkou lze popsat jak těžbu na jednotlivém nalezišti, tak i globální ropnou situaci. Vrchol křivky je označován jako peak oil nebo také ropný zlom. Autorem teorie ropného zlomu je Marion King Hubbert. Již v roce 1956 předpověděl tento známý petrolog, že ropná produkce USA dosáhne svého vrcholu v roce 1970 a od té doby bude produkce americké ropy klesat. Tato teorie vyvolala velmi negativní odezvu a téměř nikdo jí nevěřil. Hubbertova analýza se však později ukázala jako správná. Ropného vrcholu dosáhly USA v roce 1970, kdy vytěžily 3,39 mld. bbl ropy. Od té doby do současnosti toto množství klesá. Bod, kdy produkce ropy začne klesat, byl pojmenován Hubbertův zlom. Později se začalo používat označení ropný zlom, neboli peak oil. Pro světové hospodářství bude zásadní, kdy nastane celosvětový ropný zlom a kdy světová ekonomika přestane být tažena nízkými cenami ropy. Většina největších světových producentů ropy (USA, Norsko, Rusko, Saúdská Arábie, Katar, Venezuela, Čína, Indie) je již za svým ropným zlomem. V současné době svého ropného vrcholu pravděpodobně dosahuje produkce ropy i ve většině zemí OPEC. Pesimističtí zastánci teorie ropného zlomu předpokládají, že celosvětový peak oil nastane nejpozději v roce Největší optimisté očekávají celosvětový ropný zlom nejdříve v roce Dnes již nikdo nepochybuje, že ropný zlom nastane. Otázkou však stále zůstává, kdy k němu dojde PETROL.CZ: Zásoby ropy plavou na vodě. [online]. [cit ]. Dostupné z: 15 CÍLEK, V., KAŠÍK, M.: Nejistý plamen - Průvodce ropným světem, s CÍLEK, V., KAŠÍK, M.: Nejistý plamen - Průvodce ropným světem, s KAŠÍK, M.: Peak oil neboli ropný zlom a Richard Heinberg. [online]. [cit ]. Dostupné z: 18

19 V momentu celosvětového ropného zlomu tedy dosáhne světová těžba ropy nejvyšší možné hranice. Od tohoto okamžiku se bude dostupné množství ropy snižovat, přestane být možné uspokojovat velmi vysokou poptávku po ropě a její cena strmě poroste. Mezinárodní agentura pro energii EIA odhaduje, že ke globálnímu ropnému zlomu v následujících dvaceti letech pravděpodobně nedojde. Zároveň však uvádí, že kolem roku 2030 se svému vrcholu přiblíží těžba konvenčních zásob ropy, tedy těžba z aktuálně vytěžovaných ložisek. Dle EIA jejich místo zaujme těžba nekonvenčních zásob ropy (např. z kanadských ropných písků). 18 Graf č. 1 znázorňuje oblasti, kde se nacházejí současná významná světová naleziště ropy. Graf č. 1: Ověřené zásoby ropy ve světě, konec roku 2010 Zdroj: BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE [on-line]. [cit ]. Dostupné z: ergy_review_2011/staging/local_assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2011.pdf. Zdroj: ROPA: Druhy ropy. [on-line]. [cit ]. Dostupné z: Vlastní zpracování. Dle množství ropy, která se v jednotlivých částech světa nalézá, je v grafu č. 1 barevně odlišeno 6 hlavních regionů. Graf č. 1 udává procentuální velikost ověřených zásob ropy v jednotlivých oblastech. Na základě těchto údajů lze konstatovat, že největšími potvrzenými zásobami ropy disponuje Blízký východ. Zásoby ostatních oblastí jsou o poznání nižší. Na Blízkém východě, zejména na Arabském poloostrově, se nachází 18 LIDOVKY CZ: Zásoby ropy vystačí nejméně na dvě staletí?. [online]. [cit ]. Dostupné z: 19

20 přibližně 55 % celosvětových ověřených zásob ropy. Jižní a Střední Amerika disponuje 17 % zásob. Ve velmi rozlehlém regionu Evropy a Euroasie se nalézá pouhých 10 % světových zásob ropy. Přibližně stejné procento zásob, tedy 10 %, je pak v Africe. Severní Amerika disponuje 5 % ověřených zásob a asijsko-pacifický region pouhými 3 %. 19 Zásoby ropy ve vybraných státech shrnuje tabulka č. 1. Dle jednotlivých zmíněných oblastí, tabulka uvádí státy s největšími ověřenými zásobami ropy. Udává jejich číselnou hodnotu v miliardách barelů, následně také v procentech. Celosvětové ověřené zásoby pak ke konci roku 2010 činili 1383,2 mld. bbl ropy. V oblasti Blízkého východu jsou největší ověřené ropné zásoby uloženy zejména v Íránu, a to 137,0 mld. bbl. Zásoby Iráku činí 115,0 mld. bbl, Kuvajtu 101, 5 mld. bbl, Kataru pak 25,9 mld. bbl. Největšími zásobami tohoto regionu disponuje Saúdské Arábie a to 264,5 mld. bbl. Spojené Arabské Emiráty pak mají v zásobě 97,8 mld. bbl ropy. Spolu s ostatními státy této oblasti se v nalezištích Blízkého východu nachází více než 752 mld. bbl ropy. Tabulka č. 1: Ověřené zásoby ropy ve světě, konec r Oblast Ověřené zásoby (v mld. barelů) Ověřené zásoby (v %) Blízký východ 752,5 54,4 % Írán 137,0 9,9 % Irák 115,0 8,3 % Katar 25,9 1,9 % Kuvajt 101,5 7,4 % Saúdská Arábie 264,5 19,1 % Spojené arabské emiráty 97,8 7,1 % Ostatní země Blízkého východu 10,8 0,7 % Jižní a střední Amerika 239,4 17,3 % Brazílie 14,2 1,0 % Venezuela 221,2 15,3 % Ostatní země Jižní a Střední 4,0 1,0 % Ameriky Evropa a Euroasie 139,7 10,1 % Kazachstán 39,8 2,9 % Norsko 6,7 0,5 % Rusko 77,4 5,6 % Velká Británie 2,8 0,2 % Ostatní země Evropy a Euroasie 13,0 0,9 % EU-27 6,3 0,5 % Afrika 132,1 9,5 % Libye 46,4 3,4 % 19 BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE [online]. [cit ]. Dostupné z: ergy_review_2011/staging/local_assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2011.pdf. 20

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Zemní plyn Ch_032_Paliva_Zemní plyn Autor: Ing. Mariana Mrázková

Zemní plyn Ch_032_Paliva_Zemní plyn Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Průmysl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#o

Průmysl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#o 1. Vysvětlete: a) Jaký je podíl zaměstnaných osob v průmyslu v zemích méně vyspělých a v nejvyspělejších. Proč? b) Jakým způsobem lze členit průmysl. Která odvětví jsou chápána jako tzv. tradiční, moderní

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

Více

CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME

CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME PLYNOVOD CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME Co je zemní plyn Zemní plyn je přírodní směs plynných uhlovodíků s převaţujícím podílem metanu CH 4 a proměnlivým mnoţstvím neuhlovodíkových plynů (zejména

Více

Ropa, zpracování ropy

Ropa, zpracování ropy VY_52_Inovace_246 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ropa, zpracování ropy prezentace Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

O zemním plynu část 1

O zemním plynu část 1 Co je zemní plyn O zemním plynu část 1 1) Vznik zemního plynu Na vznik zemního plynu existuje více teorií. Jelikož se zemní plyn vyskytuje velice často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo s uhlím (karbonský

Více

Zemní plyn, jeho zdroje, možnosti použití a jeho ceny

Zemní plyn, jeho zdroje, možnosti použití a jeho ceny M Ý T Y A F A K T A o problematice zemního plynu, o jeho zdrojích, možnostech použití a jeho cenách Zpracovala a předkládá Odborná sekce Energetika při Okresní hospodářské komoře v Mostě, ve spolupráci

Více

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru.

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru. VZNIK UHLÍ Uhlí vzniklo z pravěkých rostlin a přesliček v údolích, deltách řek a jiných nízko položených územích. Po odumření těchto rostlin klesaly až na dno bažin a za nepřístupu vzduchu jim nebylo umožněno

Více

Průmysl. Těžební průmysl

Průmysl. Těžební průmysl Průmysl Průmysl se stavebnictvím tvoří tzv. sekundární sektor (druhovýroba). Je základní složkou světového hospodářství. Na celkovém objemu materiální produkce světa se podílí asi 75%, zaměstnává kolem

Více

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Éra nízkých cen ropy. Jan Bureš Petr Báča

Éra nízkých cen ropy. Jan Bureš Petr Báča Éra nízkých cen ropy Jan Bureš Petr Báča l 2 Co se děje na trhu s ropou? Cena ropy Brent od konce června poklesla zhruba o 40 % Výprodej spustilo patrně setrvalé snižování odhadů růstu poptávky po ropě

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Světová ekonomika. Globální rizika světové ekonomiky Energetický a environmentální problém

Světová ekonomika. Globální rizika světové ekonomiky Energetický a environmentální problém Světová ekonomika Globální rizika světové ekonomiky Energetický a environmentální problém Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Ch - Uhlovodíky VARIACE

Ch - Uhlovodíky VARIACE Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukových materiálů je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

Změny trhu s plynem. Ing. Michal Šindýlek. Specialista obchodování s plynem

Změny trhu s plynem. Ing. Michal Šindýlek. Specialista obchodování s plynem Změny trhu s plynem Ing. Michal Šindýlek Specialista obchodování s plynem 2 Obsah prezentace Změny na světovém trhu s plynem a jejich dopad na ČR Česká republika současný a budoucí stav Vývoj cen plynu

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 21. Letní geografická škola Brno 2013 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

ROPA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 5. 2012. Ročník: devátý

ROPA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 5. 2012. Ročník: devátý ROPA Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 14. 5. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.13 Integrovaná střední

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Asie ropa Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, fyzika, chemie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

Energetická politika, energetická bezpečnost, Visegrádská skupina, energetická závislost.

Energetická politika, energetická bezpečnost, Visegrádská skupina, energetická závislost. Mgr. Lukáš Harazin Ochrana & Bezpečnost 2014-2015, ročník III., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 Energetická politika zemí Visegrádské skupiny Anotace Nakolik mohou pro někoho země Visegrádské čtyřky představovat

Více

PROBLEMATIKA NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

PROBLEMATIKA NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Globální problémy světa IV. ročník PROBLEMATIKA NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ seminární práce Jméno a příjmení: Adam SVOBODA Třída: 8.O Datum: 18.3.2015 Problematika neobnovitelných

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno Zemní plyn v dopravě Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie 8.6.2010, Autotec, Brno Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU

ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU (ROLE SPOLEČNOSTI MERO ČR, A.S. V OBLASTI ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY) Dr. Libor LUKÁŠEK, Ph.D. člen představenstva MERO ČR, a.s. ředitel

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Kde se vzala v Asii ropa?

Kde se vzala v Asii ropa? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 24 Kde se vzala v Asii ropa? Pro

Více

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha, 3.12.2014 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/=

Více

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě Strojírenství a doprava CNG v dopravě CNG jako palivo v dopravě Ekologické palivo (výrazné omezení vypouštěných zplodin přispívá k ochraně ovzduší) CNG vozidla neprodukují prachové částice, výrazně nižší

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie 15.9.2011, Den s fleetem Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

948 677, 00 Kč DUM seznámí žáky se vstupem do organické chemie, využitím základních organických paliv

948 677, 00 Kč DUM seznámí žáky se vstupem do organické chemie, využitím základních organických paliv Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Průmyslově vyráběná paliva

Průmyslově vyráběná paliva Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Vladimír Štěpán Jiří Gavor Únor 2009 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Plynárenské a elektrárenské sítě: - Plynárenské sítě jsou výrazně odolnější než elektrárenské

Více

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3.1 Základní přírodní zdroje země Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Přírodní zdroje 2. Litosféra 3. Pedosféra 4.

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU - vysvětlí pojmy oxidace a redukce - určí, které ze známých reakcí patří mezi redoxní reakce - popíše princip výroby surového železa a oceli, zhodnotí jejich význam pro národní hospodářství

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva?

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Odhad vývoje v energetickém sektoru a možností jaderné energetiky Přednáška pro konferenci Ekonomické aspekty jaderné energetiky Praha, 28. března 2006

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Zajištěni energetické bezpečnosti v oblasti dodávek zemního plynu

Zajištěni energetické bezpečnosti v oblasti dodávek zemního plynu Zajištěni energetické bezpečnosti v oblasti dodávek zemního plynu Prof. Michal Mejstřík PhDr.Katarína Marková 8. dubna 2010 Přednáška v rámci cyklu Ekonomická bezpečnost ČR Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha

3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha CNG a biometanv bo dopravě ě 3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha Ing. Zdeněk Prokopec předseda sdružení zprokopec@ngva.cz Definice pojmů teorie Problémy dopravy Bílá kniha dopravní

Více

Ropa. Vznik ropy. Těžba ropy

Ropa. Vznik ropy. Těžba ropy Ropa Též (surová nafta, zemní olej, černé zlato) je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků, především alkanů. Nachází se ve svrchních vrstvách zemské kůry nejčastěji v oblasti kontinentálních

Více

Lehký topný olej - LONG

Lehký topný olej - LONG Lehký topný olej - LONG Zima trápí Evropu a tlačí cenu topného oleje vzhůru Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 13. 02. 2012 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.:

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Přírodopis 9. GEOLOGIE Usazené horniny organogenní

Přírodopis 9. GEOLOGIE Usazené horniny organogenní Přírodopis 9 19. hodina GEOLOGIE Usazené horniny organogenní Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí Organogenní usazené horniny Vznikají usazováním odumřelých těl rostlin, živočichů, jejich schránek

Více

Význam CNG a biometanu pro mobilitu ve městech

Význam CNG a biometanu pro mobilitu ve městech ZEMNÍ PLYN A BIOMETHAN V DOPRAVĚ Význam CNG a biometanu pro mobilitu ve městech Kontakty: Kontaktní osoby: Asociace NGV o. s. Kněžskodvorská 2277/26, CZ 370 04 České Budějovice www.ngva.cz Ing. Zdeněk

Více

Ekonomická geografie I Cvičení z geografie průmyslu. 1. Hrubý domácí produkt vybraných států světa a zaměstnanost v sekundéru a její podíl na HDP

Ekonomická geografie I Cvičení z geografie průmyslu. 1. Hrubý domácí produkt vybraných států světa a zaměstnanost v sekundéru a její podíl na HDP Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Ekonomická geografie I Cvičení z geografie průmyslu 1. Hrubý domácí produkt vybraných států světa a zaměstnanost

Více

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 1. V OBLASTI DODÁVEK ZEMNÍHO PLYNU Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., IES FSV UK 7.3.2013 státní energetická koncepce ČR a zajištění dodávek zemního plynu * těžba, přeprava

Více

Očekávaný vývoj cen fosilních paliv

Očekávaný vývoj cen fosilních paliv Role cen fosilních paliv v měnové politice Doc. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. Konference Brno Holiday Inn Očekávaný vývoj cen fosilních paliv 28. března b 2007 Obsah prezentace Ceny ropy, plynu a uhlí zcela

Více

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO VY_32_INOVACE_ZEM_79 VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: duben

Více

Čím budeme topit? Pavel Noskievič. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum

Čím budeme topit? Pavel Noskievič. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Čím budeme topit? Pavel Noskievič Hrozby? vyčerpání zásob dodatkový skleníkový efekt a oteplování Lidé ochotně věří tomu, čemu věřit chtějí. (Publius Terentius) Motto knihy Václava Smila Neexistuje mínění,

Více

Jaký vliv bude mít plynová krize a ekonomická recese na budoucnost dodávek zemního plynu pro Českou republiku?

Jaký vliv bude mít plynová krize a ekonomická recese na budoucnost dodávek zemního plynu pro Českou republiku? Jaký vliv bude mít plynová krize a ekonomická recese na budoucnost dodávek zemního plynu pro Českou republiku? Ing. Oldřich Petržilka, Ing. Josef Kastl, Česká plynárenská unie Globální ekonomická krize

Více

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 1. AKTUÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČR, POLITIKA EU, VÝHLEDY DO BUDOUCNA 24. března 2010 RB 213 energetická bezpečnost ČR v kontextu EU * možnosti posílení

Více

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě CNG zemní plyn Alternativní palivo v dopravě CNG (compressed natural gas) stlačený zemní plyn Hlavní výhody zemního plynu CNG levný Ekonomické efekty jsou nejvíce patrné u vozidel s vyšším počtem ujetých

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Ing.. Václav Pražák ČAPPO Česká rafinérská, a.s. CHEMTEC PRAHA 2002 Motorová paliva Nejdůležitější motorová paliva Automobilové benziny Motorové nafty

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Zemní plyn - long: Rostoucí spotřeba potlačí cenu plynu

Zemní plyn - long: Rostoucí spotřeba potlačí cenu plynu Zemní plyn - long: Rostoucí spotřeba potlačí cenu plynu Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 15. 06. 2011 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88, Fax:

Více

Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě

Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka 1.1 Vývoj zemědělského půdního fondu podle makroregionů

Více

PERSPEKTIVY ROZVOJE ELEKTROMOBILISMU

PERSPEKTIVY ROZVOJE ELEKTROMOBILISMU PERSPEKTIVY ROZVOJE ELEKTROMOBILISMU Pavel Vorel ÚVEE (FEKT VUT Brno) Projekt OPVK: Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji CZ.1.07/2.4.00/12.0017

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH

UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH STÁTECH EU Ing. Josef Palán Studie č. 2.095 srpen 2010 2 Obsah: ÚVOD... 3 DÁNSKO... 4 FINSKO... 5 IRSKO... 6 ŠVÉDSKO... 7 SLOVINSKO... 9 3 ÚVOD Uhlíková daň

Více

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec Digitální učební materiál Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity:

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2013 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se uskutečnil v roce 2013 v celkovém množství 6 551,9 tis. tun (pokles o 7,4% v porovnání s rokem 2012) za celkovou

Více

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013 Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje Praha 6. 2. 2013 Vývoj cen zdrojů věštění z křišťálové koule Jak se bránit výkyvům v cenách zdrojů? Zajištění (hedging) Fixace ceny v čase Predikce / prognostika

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook od poč. 2. polovina 20. století urychlení poklesu významu železnice ve vyspělých zemích s tržním hospodářství (jiná situace v socialistickém táboře) především v souvislosti s růstem silniční dopravy s

Více

PERSPEKTIVY ELEKTROMOBILISMU

PERSPEKTIVY ELEKTROMOBILISMU PERSPEKTIVY ELEKTROMOBILISMU Pavel Vorel Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky (FEKT VUT Brno) Obsah 1) energetická bilance v dopravě, fenomén zvaný Peak Oil, perspektiva elektromobilismu 2) akumulátory

Více

Ropa Kondenzované uhlovodíky

Ropa Kondenzované uhlovodíky Nejdůležitější surovina pro výrobu organických sloučenin Nejvýznamnější surovina světové ekonomiky Výroba energie Chemické zpracování - 15 % Cena a zásoby ropy (70-100 let) Ropné krize Nutnost hledání

Více

Zavádění dopravy na zkapalněný zemní plyn (LNG) Ing. Václav Chrz, CSc Chart Ferox, Děčín,

Zavádění dopravy na zkapalněný zemní plyn (LNG) Ing. Václav Chrz, CSc Chart Ferox, Děčín, 2. mezinárodní konference Trendy Evropské Dopravy Praha,6. 6. 2013 Zavádění dopravy na zkapalněný zemní plyn (LNG) Ing. Václav Chrz, CSc Chart Ferox, Děčín, www.chartindustries.com IGU, Mezinárodní Plynárenská

Více

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Iveta Semencová Chemie Organická chemie Organická chemie-rébusy a tajenky Ročník: 1. 3. Datum vytvoření: červenec 2013 Název: Anotace: Metodický

Více

Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě

Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě O geotermálním dálkovém vytápění V Evropě existuje více než 5000 systémů dálkového vytápění, včetně více než 240 geotermálních vytápěcích systémů. První

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

Svět t energie. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha

Svět t energie. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha Svět t energie Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha To je náš svět. A jiný nemáme... Několik čísel: V současné době žije na Zemi více než 6,3 miliard obyvatel s průměrným ročním přírůstkem

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Nešvara Pavel, Krajč Silvestr

Více

Náhrada ropy v dopravě ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Ing. Jan Žákovec

Náhrada ropy v dopravě ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Ing. Jan Žákovec Náhrada ropy v dopravě ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Ing. Jan Žákovec V prosinci 2001 Evropská komise (European Commision - EC) přijalo akční plán a 2 návrhy směrnic zabývajících se využitím alternativních

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Chemický průmysl. VY_32_INOVACE_Z.3.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie

Chemický průmysl. VY_32_INOVACE_Z.3.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Chemický průmysl Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická oblast:

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více