Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce"

Transkript

1 Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce PhDr. Alice Bosáková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/33319

2 Autor textu: PhDr. Alice Bosáková Recenzent: Ing. Milan Johanis Jazyková korektura: Mgr. Milena Nováková Redakční úprava: Ing. Jaroslav Konůpek Vyšší odborná škola sociálně právní, Praha, 2012 ISBN Zadavatel projektu: Hlavní město Praha Mariánské nám. 2, Praha 1 IČ: Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/33319

3 Obsah Úvodem Charakteristika absolventské práce Proces výběru tématu a zadání AP Vymezení tématu Role autora AP (studenta) Role vedoucího AP Role oponenta Termíny pro zpracovávání AP Formální úprava a základní požadavky na podobu AP Struktura absolventské práce Úvod absolventské práce Hlavní textová část AP Závěr absolventské práce Utváření seznamu informačních zdrojů Odkazy Chyby a nedostatky při tvorbě AP Odevzdání práce Obhajoba AP Závěrem Výkladový slovníček Použité zdroje Příloha A Zadání absolventské práce Příloha B Pevné desky Příloha C Titulní list Příloha D Čestné prohlášení Příloha E Katalogizační popis... 50

4 Úvodem Vyšší odborné vzdělávání je jednou z úrovní terciární sféry vzdělávací soustavy. Podmínkou ukončení tohoto vzdělávání je úspěšné vykonání absolventské zkoušky, jejíž nedílnou součástí je zpracování absolventské práce a její obhajoba. Student prokazuje svou schopnost samostatně pracovat s teoretickou vybaveností a praktickou zkušeností řešeného problému, orientovat se v informačních zdrojích a naučit se je korektně používat. Vypracování kvalitní absolventské práce klade nároky na vědomosti a dovednosti studenta. Ve většině případů se jedná o jeho první samostatnou odbornou práci většího rozsahu. Snahou této příručky je pomoc studentům při zvládání a řešení problémů, se kterými se v tomto procesu setkávají. Informace v příručce nejsou samojediné ani originální. Učební text respektuje především následující normy: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Vyhlášku č. 10/2005, o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů ČSN Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory ČSN ISO 690. Dokumentace. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura ČSN ISO Informace a dokumentace Bibliografické citace Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. ČSN ISO 214. Dokumentace. Abstrakty pro publikace a dokumentaci. ISO Dokumentace. Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Hlavním cílem předkládaného textu je seznámit čtenáře se zásadami zpracovávání absolvenské práce a s požadavky na ni kladenými, od výběru tématu po odevzdání práce. Příručka umožní čtenáři osvojit si následující kompetence: Dokázat si zvolit vhodné téma absolventské práce. Znát zásady tvorby odborné práce. Znát postupy při zpracovávání absolventské práce. Dokázat vymezit cíle práce. Umět vytvořit základní strukturu práce. Umět uvádět odkazy na citace a parafráze původního textu. Dokázat vytvořit seznam informačních zdrojů. Zároveň bude čtenáři zřejmé, že absolventskou prací má prokázat své vědomosti o problematice a bude si vědom toho, že se na tvorbu práce musí dostatečně dobře připravit, 4

5 mimojiné si prohloubit své dosavadní znalosti samostudiem. Čtenář dospěje k porozumění toho, že pro absolventskou práci, potažmo pro něho samotného, bude výhodnější, aby práce s ohledem na hloubku, rozsah, zaměření zkoumání daného sociálního jevu měla praktický význam, efekt a přinesla konkrétní návrhy na řešení kritických situací pro určitou sociální skupinučipro určitou sociální službu. Bude znát své povinnosti. Čtenář bude znát, jaké jsou role subjektů při zpracovávání absolventské či jiné práce. Text této příručky mohou využívat autoři odborných text;tedy jak studenti škol v terciárním vzdělávání, autoři odborných statí a jiných odborných publikací, tak i pedagogové, vedoucí absolventských (či jiných) prací, odborní konzultanti poskytující odbornou radu zpracovateli dané práce. 5

6 1 Charakteristika absolventské práce Vypracování absolventské práce je jednou z podmínek ukončení vyššího odborného vzdělávání a obhajoba absolventské práce je jednou z částí absolventských zkoušek na vyšší odborné škole. Jedná se o tzv. diplomový projekt tedy práci, která je zpracovávána právě z důvodu získání diplomu absolventa školy. Tato povinnost studenta vyšší odborné školy je uložena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MŠMT č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzděávání. Lze říci, že absolventská práce (podobně jako bakalářská práce) je odborná práce zpracovaná na určité téma. Odborný text sice zpracovává odborník na určitou problematiku, nicméně i student, jenž teprve dokončuje svá studia a zakončuje přípravu na budoucí profesi, by měl být schopen svou absolventskou práci zpracovat podle všech odborných standardů. Autor absolventské práce by měl poskytnout seriózní teoretický výklad dané problematiky a rovněž ozřejmit vlastní praktické zjištění dané situace, popř. nabídnout možnosti vhodného řešení. Tzn. teoretická východiska jsou analyzována, verifikována (ověřena) a interpretována vlastní empirickou zkušeností autora na základě uskutečněného kvantitativního či kvalitativního šetření. Autor by měl prokázat teoretické znalosti dané problematiky, zorientovanost a schopnost odborného pohledu, měl by prokázat, že teorii dokáže v praxi ověřit a zaujmout odborné stanovisko k danému problému, navrhnout možný postup (možné postupy) řešení, tedy jak by bylo možné výsledky vlastního šetření využití v praxi. Odbornost práce je nutné zajistit těmito charakteristikami: Vhodné vymezení tématu práce. Stanovení cílů práce. Stanovení metod k naplnění cílů. Vhodná teoretická východiska. Správné využití informačních zdrojů. Používání odborné terminologie. Praktické ověření teoretického výkladu kvantitativní nebo kvalitativní šetřením, popř. obojí. Stanovení průzkumného záměru v souladu s teoretickým výkladem. Jednoduše řečeno, odbornost díla je nutné zajistit teoretickým odborným výkladem a výzkumným přístupem. Přestože student vyšší odborné školy není vzděláván pro vědeckou ani výzkumnou činnost, k jeho kompetencím však přináleží znát pravidla pro zpracovávání vědecko-výzkumné práce a umět je adekvátně využít. Vždyť ve své budoucí profesi může ať s větší či menší měrou, přímo nebo nepřímo participovat na výzkumných činnostech, nebo pro potřeby vlastniho pracoviště je dokonce i sám realizovat. Je důležité získat zkušenost 6

7 s přípravou, realizací i vyhodnocením výzkumu, stejně jako se zapracováním výzkumných výsledků do odborné práce. Obdobně se od odborných pracovníků mnohdy očekává (popř. vyžaduje) prezentace vlastních odborných zkušeností na odborném plénu, či vyjádření vlastních zkušeností prostřednictvím odborné publikace nebo odborného článku (vydaném v odborném časopise). Také v těchto případech je nutné zajistit odbornost výkladu. Absolventská práce není esejí ani slohovou prací. Na základě zpracování AP a obhajoby práce jsou jednak ověřovány vědomosti a dovednosti, které student získal v průběhu svého dosavadního vzdělávání (jak ve vzdělávací instituci, tak i svým samostudiem), jejich propojování napříč předměty, a zároveň je ověřována schopnost studenta využít své znalosti a zkušenosti při řešení konkrétních sociálních jevů v praxi sociální práce. Odbornost, samostatnost, schopnost všestranně využít teoretické poznatky v praxi, flexibilita aj. jsou kompetence, které koneckonců budou od absolventa vyšší odborné školy očekávány i v samotném výkonu profese či v dalším studiu. Zpracování absolventské práce není záležitost jednoho víkendu ani jednoho týdne. Je nutné uvažovat v intencích měsíců. Optimální by bylo, aby student o své budoucí absolventské práci, resp. o jejím tématu uvažoval již od prvního ročníku, a prohluboval tak nejen své teoretické znalosti hlubším studiem odborné literatury, legislativy aj., orientoval daným směrem své seminární, ročníkové či jiné práce, ale prohluboval i své praktické zkušenosti výběrem pracovišť své odborné praxe, či vlastními individuálními aktivitami, jako např. dobrovolnictvím, brigádami aj. Odbornou práci nelze tvořit bez předchozí důkladné, smysluplné a systematické přípravy. Samotná příprava může trvat několik týdnů až měsíců. Na fázi přípravnou navazuje etapa realizace, ale jednotlivé fáze se mohou vzájemně prolínat. To znamená, že po určitých počátečních přípravných krocích autor dílo již písemně vytváří, ale zároveň se věnuje přípravě dalších činností. Např. písemně zpracovává teoretickou část a současně se připravuje na praktické řešení problematiky, formuluje hypotézy, konstruuje dotazník apod. Autor při formálním zpracovávání absolventské práce využívá poznatků z předmětů: Metodologie sociologických výzkumů, Odborný seminář k absolventské práci a Aplikovaná výpočetní technika. K odbornému zaměření práce využívá, dále rošiřuje a prohlubuje vědomosti z odborných předmětů jako Právo, Sociálně právní ochrana, Teorie a metody sociální práce, Sociální politika, Sociální patologie a další. Absolventská práce je určena členům zkušební komise, tj. pedagogům, oponentovi, dále odborné veřejnosti, odborným pracovištím, případně uživatelům sociální služby a jiným zájemcům, ale i studentům nižších ročníků, kteří se mohou nechat inspirovat pro svou vlastní absolventskou práci. V neposlední řadě je nutno zmínit, že definitivní podoba absolventské práce písemná i elektronická je prokazatelným dokumentem, který zůstává majetkem školy a je veřejně dostupný. Jde o prokazatelný arte fakt, který dotváří image školy. Samotné dílo může dobrou pověst školy - potvrdit nebo poškodit. 7

8 2 Proces výběru tématu a zadání AP Výběr tématu AP se uskutečňuje v letním semestru 2. ročníku (v dubnu). Při výběru tématu AP má student několik možností: A) Téma si student volí sám. B) Téma si student vybírá z nabídky školy (Dokumenty G-mailu) C) Student modifikuje téma, které vybral ze školní nabídky. Add A) Student si téma své AP může zvolit sám a následně ho konzultovat s potencionálním vedoucím AP, kterým je interní či externí pedagog VOŠSP. Budoucího vedoucího AP si student vybírá sám (s ohledem na zamýšlené téma AP a na odborné zaměření pedagoga). Add B) Student si může téma AP vybrat z nabídky vypsaných témat jednotlivými pedagogy. Nabídka vyvěšena v Dokumentech G-mailu. Nutné je s konkrétním pedagogem téma konzultovat. Add C) Student si vybere z nabízených témat (v Dokumentech G-mailu), ale zaměření práce i její název při konzultacích s daným pedagogem modifikuje. Ve všech třech výše uvedených případech student konzultuje s budoucím vedoucím své AP nejen téma jako takové ale i zaměření práce, její předběžné cíle, informační zdroje, metodiku zpracovávání, bližší otázky praktického řešení problematiky. Pokud dospějí ke konsenzu vhodnosti tématu, názvu AP, specifikaci cílů atd., vyplní student formulář Zadání AP (viz Příloha A) a pedagog svým podpisem potvrdí souhlas s vedením AP. Formulář je k dispozici v Dokumentech v G-mailu. Vyplněný a podepsaný (studentem a pedagogem) formulář Zadání AP odevzdá student v daném termínu (obvykle nejpozději do konce dubna) na studijní oddělení školy. Ve výjimečných případech může na začátku 3. ročníku či v průběhu zpracovávání práce dojít v důsledku personální či jiné situace ke změně vedoucího absolventské práce. 8

9 3 Vymezení tématu Výběr vhodného tématu absolventské práce je velmi významná a určující záležitost. To, k jakému tématu se student přihlásí či jaké téma si zvolí, se může na začátku jevit jako velmi jednoduchá a jasná situace. Avšak po čase může být opak pravdou. I téma, které je všeobecně známé a oplývá dostatkem informačních zdrojů, může při samotném zpracováváním působit autorovi nespočet nejasností, kterým směrem se ubírat. Někdy student zjistí až po několika měsících v průběhu analýzy problematiky, že by bylo vhodnější téma nastavit úžeji či nasměrovat jinam. Pak si autor zbytečně zkomplikoval dosavadní činnost na konceptu AP a ztratil či ztrácí zbytečně čas. Je tedy důležité mít téma dobře promyšlené, prokonzultované již ve fázi zadávání AP. Vhodně zvolené téma usnadní a urychlí další postupy činností. Vymezování tématu je proces, v němž se autor snaží především stanovit co nejvýstižněji název práce. Jedná se o fázi úvah, diskusí a konzultací. Je nutné vyjít z obecného vymezení názvu a postupně téma zužovat, tedy specifikovat a konkretizovat obsahově (tématicky), regionálně, popř. časově. Příklad: Obecné téma: Senioři v domovech pro seniory Konkrétnější téma: obsahově: Aktivizační programy pro seniory v domovech pro seniory regionálně: Aktivizační programy seniorů v DS Mělník věcně: Využití aktivizačních programů pro seniory v DS Mělník ke zlepšení sociálních vazeb. Při zužování tématu nestačí stanovit problém, ale je třeba klást si otázky, jak daný problém studovat, tzn. na základě jakých informačních zdrojů, a kde budeme výskyt tohoto problému zjišťovat prakticky (jak, čím a na kom ho budeme zkoumat.). Položit si fundované a jasné otázky, na které bude absolventská práce odpovídat. S tím souvisí i to, jakou bude mít práce podobu z hlediska teoretického výkladu i z hlediska praktického ověřování teorie, čili jaký typ šetření bude proveden (kvantitativní, kvalitativní, oba). Při vymezování tématu je třeba mít na zřeteli následující momenty: 1) Osobní zájem studenta o danou problematiku. S tím souvisí jeho větší teoretický, popř. praktický vhled. Přínosem je, pokud se student tématem již částečně zabýval či zabývá, např. při zpracovávání seminární, ročníkové či jiné podobné práce, samostudiem apod. a může na svou dosavadní zkušenost navázat. Vlastní zaujetí prodané téma je nutné, neboť student se mu bude věnovat několik měsíců. Kontraproduktivní může být citové zatížení danou problematikou (zvláště při obhajobě). 9

10 2) Aktuálnost, vhodnost a potřebnost tématu. Zajištění těchto charakteristik rovněž může práci povýšit. 3) Dostupnost adekvátních informačních zdrojů. Je třeba nepřecenit či nepodcenit velké nebo naopak malé množství pramenů. Při značném rozsahu bibliografie student obvykle nestačí nastudovat dostatek zdrojů. Opačně, úzký rozsah bibliografie způsobuje např. jednostranný výklad daného problému. Nutno pamatovat na další informační zdroje odborné články, zahraniční literatura, právní normy atd. Při tvorbě AP nelze využívat esejisticky zpracované zdroje (referáty, úvahy, mnohé seminární práce aj.). Prameny musí zaručit odborný pohled. Není také možné vycházet z vlastních úvah a zkušeností, byť by se jednalo o přímou osobní zkušenost. 4) Nutnost ověření teoretického výkladu vlastním šetřením, průzkumem postaveným na vědeckých základech. Student již v tomto okamžku zvažuje, který typ šetření zařadí do své práce kvantitatitvní nebo kvalitativní, či oba. Přemýšlí například nadcíli, hypotézami, metodami empirického šetření a nad výběrem průzkumného souboru. V souvislosti s tím je důležitá spolupráce s konkrétním pracovištěm (sociální službou, úřadem, školou ). 5) Přínos absolventské práce pro praxi v oblasti sociální práce. Absolventská práce se stává plnohodnotnou právě tím, že splnila svůj hlavní účel, že nabízí konkrétní zjištění, návrhy a doporučení pro sociální práci, nejlépe pro konkrétní pracoviště. Student prokazuje svoji připravenost pro výkon profese. Je vhodné nevnímat přípravu a zpracovávání absolventské práce jen jako nutnost a jednu z podmínek ukončení dané úrovně vzdělávání, ale chopit se této činnosti se zaujetím a plným nasazením, se zájmem, že prostřednictvím takové práce lze vytvořit něco smysluplného, co se dá v praxi využít. Pokusit se zpracovávat práci jakoby na zakázku. Málokdy se naskytne situace, aby student obdržel od pracoviště (např. sociální služby) zadání tématu nebo požadavek na provedení průzkumu pro potřeby pracoviště. Taková zakázka pak mívá jasně vymezené cíle šetření. Avšak i v situaci, kdy student zakázku nedostane, má příležitost v rámci své odborné praxe či individuální návštěvy aktuálního pracoviště diskutovat s odborníky konkrétní zacílení své práce a podobu praktického ověření skutečnosti, tedy co by se pracovníkům hodilo v jejich v jejich každodenním a dobře známém prostředí zjistit, prozkoumat. Co by jim zajistilo ucelený kvantifikovaný pohled na realitu, na co by následně mohli navázat. V tomto okamžiku může student s pracovištěm (vedoucím pracovníkem, odpovědným pracovníkem) projednávat oblasti problémů, kterým by se mohl věnovat vlastním empirickým šetřením. Může diskutovat, jaký jev, jakou sociální skupinu či jakou situaci, vyskytující se na pracovišti může zkoumat, aby se výsledků dalo v sociální práci využít. Student si tak může zakázku na průzkum vytvořit uměle. Práce ho bude jistě více zajímat, více bavit, neboť v ní spatří smysluplnost a bude od počátku cítit, že jeho zjištění mají pro někoho význam. Taková práce se lépe tvoří. 10

11 4 Role autora AP (studenta) Student volí téma své AP. Ke stanovení tématu student přistupuje zodpovědně (viz kap. 2 a 3). Na základě konzultace/cí s vedoucím AP si autor stanoví název své práce. Autor zpracovává svou AP samostatně v souladu s požadavky školy. Ke koncipování a tvorbě AP přistupuje iniciativně. Vypracuje si časový harmonogram činností, který v době zadávání AP konzultuje s vedoucím práce. Harmonogram dodržuje. Po celou dobu tvorby AP pravidelně konzultuje práci s vedoucím AP v konzultačních hodinách. Tato povinnost je odpovědností studenta. Pravidelně předkládá písemně či elektronicky (dle dohody s vedoucím AP) aktuální koncept práce. Student se každý měsíc zúčastní minimálně dvou osobních konzultací. Pokud se student ze závažných důvodů nemůže na některou sjednanou schůzku dostavit, předem či co nejdříve svou neúčast na konzultaci vedoucímu práce omluví. Po předchozí dohodě s vedoucím AP může student ke konzultaci využívat rovněž elektronickou komunikaci. Termíny osobních konzultací (v době konzultačních hodin) si student domlouvá s vedoucím práce individuálně. Konzultuje prameny, cíle, metodologii a další. Autor AP nese odpovědnost za to, do jaké míry zapracuje připomínky a náměty vedoucího práce. Nedodržení požadovaných úprav může však s sebou nést riziko vytvoření nekvalitní práce. Pokud však připomínky vedoucího nejsou závažného charakteru, může student volit vlastní, např. alternativní cestu. Odbornou stránku absolventské práce může student konzultovat s odborným pracovníkem (odbornými pracovníky) mimo školu, např. v rámci své odborné praxe. Kromě konzultací má možnost sledovat každodenní činnosti sociální práce, provést empirické šetření mezi klienty, rodinnými příslušníky klientů, mezi zaměstnanci aj. Na základě splnění podmínek pro udělení zápočtu (průběžné zpracovávání tématu AP, pravidelné konzultace, pravidelné předkládání aktuálního konceptu vedoucímu AP) by měl student získat za zimní a letní období od vedoucího AP hodnocení v rámci předmětu Diplomový projekt. V případě nesplnění podmínek, a tudíž neobdržení zápočtu, může student následně písemně požádat o prodloužení zkouškového období. Jestliže tato situace nastane v letním semestru, student již nemůže konat absolventské zkoušky v řádném červnovém termínu. 11

12 Koncept své práce si autor průběžně zálohuje na disk nebo CD/DVD, či v jiné elektronické podobě, a předchází tak ztrátě již vyzvořeného textu. Student svou AP zpracovává na základě relevantních informačních zdrojů, zvláště dbá na vhodný výběr elektronických pramenů. S prameny zachází patřičným způsobem objektivně je vyhodnotí, selektuje (vybírá), hierarchizuje, zaznamená povinné údaje o zdrojích, odkazuje na původní text dle ČSN. Na základě nastudovaných materiálů vytváří vlastní myšlenkové úvahy, analýzy, syntézy, komparace aj. Správně používá a uvádí informační zdroje - nevytvoří plagiát. Respektuje autorská práva a odpovídá za originalitu práce. Nedodržení citační normy, stejně jako odchýlení od tématu může mít za následek neúspěšné hodnocení studenta v předmětu Diplomový projekt, popř. další opatření (viz Školní řád VOŠSP). V Úvodu absolventské práce autor vymezí cíle, jejichž naplnění zajišťuje teoretickým výkladem a prostřednictvím vlastního průzkumného šetření. V souladu s nastudovanými odbornými zdroji si následně klade specifické otázky, stanoví okruhy problémů, které v průběhu své práce řeší konkrétními metodami a postupy, pomocí nichž dospěje k vlastním závěrům, doporučením, a ke splnění stanovených cílů. AP musí mít určitý- byť drobný přínos pro sociální práci. Autor práce dbá na kompatibilitu, provázanost, na soulad teoretického výkladu a jeho ověřování v praxi, na soulad mezi teoretickou a praktickou částí. Dílčí cíle teoretického výkladu a empirického zkoumání by měly být co nejvíce totožné. Vytvoří konzistentní, přehledně strukturovanou práci s odborným pohledem, proporcionálně vyváženou, jasně a srozumitelně formulovanou, stylisticky, jazykově a gramaticky korektní. V celé práci používá odbornou terminologii a celkově dbá na odborný výklad, objektivitu a věcnou správnost. K zajištění odborného výkladu student využívá znalosti z odborných předmětů, které rozšiřuje a prohlubuje samostudiem. Zápisy z přednášek nelze uvádět jako citace. Jsou to zdroje, jejichž znění nelze objektivně doložit. Přednášky však mohly studenta vdané problematice zoreintovat a nasměrovat ho ke konkrétním informačním zdrojům. K formální úpravě student využívá nejen informací z této příručky, ale i poznatků z předmětů Metodologie sociálních výzkumů, Aplikovaná výpočetní technika a Odborný seminář k absolventské práci. Student poskytne v práci výsledky svého bádání a z nich vyplývající návrhy a doporučení pro sociální práci. 12

13 Student odevzdává AP ve stanoveném termínu vedoucímu práce. Součástí AP je obhajoba práce (viz kap. 12). Student poskytne souhlas s využitím své práce pro potřeby školy. Za svou práci a za její obhajobu nese student plnou odpovědnost. 13

14 5 Role vedoucího AP Vedoucí AP může být interní nebo externí pedagog školy. Student získává konkrétního vedoucího své práce v souvislosti s výběrem tématu AP (viz kap. 2). Změna vedoucího AP může nastat v souvislosti s organizačními změnami školy. V případě dlouhodobé nepřítomnosti vedoucího AP (více než 3 týdny), bude školou po tuto dobu studentovi/ům zajištěn zástup jiným pedagogem. Vedoucí AP provází studenta při zpracovávání absolventské práce od jejího zadání až po obhajobu. 1) Vedoucí AP poskytuje studentovi konzultacemi radu v následujících oblastech: a) výběr, rozsah a hloubka tématu, b) výběr relevantních informačních zdrojů, c) sestavení harmonogramu postupů při zpracovávání AP, d) řešení základních metodologických otázek stanovení průzkumných problémů, hypotéz, metod a technik, výběr souboru, e) hodnocení textové části práce, f) sledování přínosu práce pro sociální práci, g) formální, jazykové, stylistické a gramatické úpravy. 2) Připomínkování konceptu AP vedoucím práce: a) vytyčení pozitiv práce, b) upozornění na chyby a nedostatky v celkové koncepci nebo v dílčích výkladech, c) upozornění na nesrozumitelné formulace, d) označení pasáží či vět, které je nutné přeformulovat, přepracovat, e) poskytnutí pomoci s novou formulací, f) doporučení dalších postupů. 3) Vedoucí práce kontroluje plnění jednotlivých etap studentovy práce dle harmonogramu. 4) Vedoucí práce nepřepracovává dosavadní text ani nevypracovává text nový. Nabídne pouze příklady oprav či úprav, doporučí možné postupy. Činnost vedoucího práce se odehrává na bázi poradenství, nejedná se o spoluautorství. 5) Zpracování AP je především záležitostí studenta, neboť je významným ukazatelem míry jeho teoretických znalostí a schopností tyto znalosti aplikovat. 14

15 6) Vedoucí práce přijímá ve stanoveném termínu od studenta dva vázané identické výtisky AP a s nimi identickou elektronickou verzi (CD/DVD) a do stanoveného termínu vypracuje posudek. 7) Vedoucí práce v posudku hodnotí: průběh spolupráce se studentem jeho snahu a aktivitu, míru samostanosti a tvořivosti, respektování připomínek a doporučení, výběr a využití informačních zdrojů, dodržení citační normy, naplnění cílů, metody, postupy a výsledky vlastního šetření, odbornou úroveň, formální stránku práce, jazykovou, stylistickou, grafickou úpravu, přínos práce, využitelnost pro praxi, celkovou úroveň práce, otázky pro obhajobu, návrh na klasifikaci. 15

16 6 Role oponenta Hodnocení absolventské práce vyjadřuje oponent v posudku, v němž se zaměřuje na: výběr tématu, naplnění cílů, strukturu práce, výběr a využití informačních zdrojů (aktuálnost, vhodnost, počet, zastoupení písemných a elektronických pramenů), dodržení citační normy, úroveň teoretické části, odbornou úroveň, metody, postupy a výsledky vlastního šetření, přínos práce, využitelnost pro praxi, rozsah práce, formální stránku práce, jazykovou, stylistickou, grafickou úpravu, pojetí příloh, celkovou úroveň práce, připomínky, náměty nebo otázky pro obhajobu, návrh na klasifikaci. 16

17 7 Termíny pro zpracovávání AP Formulář Zadání AP (viz kap. 2) odevzdat ve 2. ročníku do konce dubna. Již od výběru tématu a zadání AP student uvažuje o konkrétním tématu své práce, vyhledává, selektuje a prostudovává informační zdroje. Ve 3. ročníku student od začátku září intenzivně zpracovává vybranou tématiku. Nedoporučujeme řešit teoretickou a praktickou část odděleně. Naopak, s ohledem na kompatibilitu a proporcionalitu obou částí je nutné vytvářet je současně, např. při písemném zpracovávání teoretické části se zároveň věnovat přípravě praktického řešení prolematiky. Do zpracovat textovou část teoretického výkladu a v souladu s tím zajistit přípravnou fázi kvantitativního či kvalitativního šetření, popř. obou šetření (tzn. stanovit cíle, hypotézy, vybrat a konstruovat metodu šetření, zvolit výběr souboru, připravit se na sběr empirických údajů, event. provést předprůzkum). Do tohoto termínu student odevzdá koncept své práce vedoucímu AP k posouzení pro hodnocení za zimní období. Do by měl student za svou dosavadní činnost na absolventské práci a za splnění požadavků k zápočtu (včetně pravidelných konzultací) obdržet od vedoucího AP hodnocení (zápočet) za zimní období v rámci předmětu Diplomový projekt. Pokud student nesplní požadavky školou kladené, nemůže hodnocení (zápočet) získat. Pak může požádat ředitele školy o prodloužení zkouškového období. Prosinec - únor (nejpozději) sběr empirického materiálu v terénu, dotazníkové šetření, vedení rozhovorů Do konce února zakončit praktickou část zpracovat a vyhodnotit empirické údaje, vypracovat závěrečnou průzkumnou zprávu, případovou studii/kazuistiku, provést komparaci výsledků šetření, zformulovat závěry, návrhy a doporučení pro praxi. Celkově absolventskou práci uzavírat. Do poloviny března absolventskou práci dokončit. Ve druhé polovině března nezávislá osoba provede korekturu práce jazykovou, stylistickou, popř. formální, grafickou. Do absolventskou práci nechat svázat. 17

18 První týden v dubnu (3. ročníku) odevzdat vedoucímu AP: dva vázané identické výtisky + s nimi identickou elektronickou verzi (CD/DVD) soubor ve formátu pdf. (Jeden vázaný výtisk se studentovi vrací po obhajobě AP.) 18

19 8 Formální úprava a základní požadavky na podobu AP Při zpracovávání absolventské práce je nutné dodržovat následující zásady: Bílý papír formát A4. Text je pouze na jedné straně normostran čistého textu (úvod, hlavní textová část, závěr). Nezapočávají se strany před Úvodem a po Závěru (tedy bez seznamu pramenů a příloh). Normostrana: 30 řádků, 60 úhozů (včetně mezer) plného textu = 1800 znaků (včetně mezer). Minimální celkový počet znaků hlavního textu (od Úvodu po Závěr ): Okraje stránky: levý okraj = 4 cm; pravý okraj = 2 cm; horní a dolní okraj = 3 cm. Typ písma: patkové nebo bezpatkové (Times New Roman nebo Arial). Velikost písma: 12. Řádkování: 1,5. Zarovnání textu do bloku. Textové začátky odstavců jsou posunuty. Možno používat automatické mezery: za každým slovem; před a za značkou, která vyjadřuje slovo. Interpunkční znaménka (tečka, čárka, otazník, vykřičník), se píší těsně za slovem. Závorky a uvozovky: těsně před a těsně za slovem např. (seznam), sociální práce. Před i za pomlčkou se dělá mezera, pokud se ovšem nejedná o sousloví, např. pedagogicko-psychologická poradna. Číslování stránek (stránkování) arabskými číslicemi v zápatí stránky uprostřed či v prvém rohu. Čísla stránek se sice započítají od titulního listu, ale začínají se uvádět až od Úvodu, a končí na Seznamu literatury (včetně), popřípadě na Seznamu příloh (pokud je zařazen). 19

20 Číslování kapitol podobu číslování si volí autor. Pozor: Úvod ani Závěr se nečíslují jako kapitoly, ale označuje se strana (stránkují se). Doporučené číslování kapitol: grafické (matematické třídění), např.: ÚVOD velikost 16 1 ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE velikost 16 (kapitola) 2.1 Vztah mezi rodiči a dětmi vel. 14 (podkapitola) 2,3,1 Střídavá péče vel. 12 (oddíl) Dítě u otců vel. 12 (pododdíl) Jednotlivé úrovně členění AP se tedy číslují arabskými číslicemi (od jedničky), přičemž pořadí cifer vyjadřuje jednotlivé úrovně členění textu. Cifry se oddělují tečkou bez mezery. Pozor - za poslední cifrou se tečka nedělá. Užívají se tři, maximálně čtyři úrovně (kapitola, podkapitola, oddíl, pododdíl). Pro každou úroveň (kapitolu, podkapitolu, oddíl, pododdíl) si autor volí vlastní grafické uspořádání (velikost písma, tučnost, kurzíva), které jednotně zachovává. Mezi číselným označením textové úrovně a samotným nadpisem jsou dvě mezery. Každá hlavní kapitola musí začínat na nové stránce. Pod nadpisem se vynechává zpravidla jeden řádek. Každá kapitola a podkapitola by měla mít text minimálně na jedné straně. Mezi dvěma úrovněmi (např. kapitola podkapitola, nebo podkapitola oddíl ) se vynechávají dva řádky. Nadpisy kapitol a podkapitol se od následujícího textu oddělují jedním prázdným řádkem. Nadpisy oddílů a pododdílů se od následujícího textu prázdným řádkem neoddělují. AP má poskytnout teoretický výklad a praktické řešení. Není však nutné AP členit na Teoretickou část a Praktickou část Je možný kontinuální výklad. Forma výkladu student si zvolí, jakým způsobem výklad zprostředkuje: 20

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

Standard ročníkové práce

Standard ročníkové práce Standard ročníkové práce Formální úprava, pokyny k technickému zpracování odborné předměty Spedice, doprava vyučovací předměty a přeprava, Logistika, Firemní logistika, Dopravní zeměpis, Zbožíznalství,

Více

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových)

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Oborový standard Katedry technické a informační výchovy K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Metodika

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE Přední strana obalu (fólie) Přední strana desek absolventské práce Titulní strana Abstrakt, resumé 5 až 7 vět, které charakterizují AP, metody, cíle, strukturu ap., není v ich

Více

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce - 1 - Formální požadavky na zpracování bakalářské práce Minimální rozsah 40 stran Řádkování Řádkování 1,5 Písmo Velikost 12, Times New Roman Okraje Horní okraj stránky 25 mm, dolní okraj stránky 25 mm,

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Maturitní práce PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Předmět: Např. Český jazyk a literatura Datum a rok odevzdání: xx. x. 2016 Jméno a příjmení: Jan NOVÁK Ročník:

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Věcné a formální uspořádání maturitní práce 1. Věcná stránka práce Maturitní práce by měla mít následující strukturu: Titulní strana (viz následující strana)

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Pokyny pro zpracování bakalářských prací

Pokyny pro zpracování bakalářských prací Grafická a multimediální laboratoř Vysoká škola ekonomická v Praze 2014 Pokyny pro zpracování bakalářských prací Obsah Struktura bakalářské práce... 2 Vstupní část práce... 2 Hlavní textová část práce...

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ operační program Rozvoj lidských zdrojů, priorita 3.3. Rozvoj celoživotního vzdělávání, opatření 3.3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

CHARAKTERISTIKA MATURITNÍCH PROJEKTŮ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD

CHARAKTERISTIKA MATURITNÍCH PROJEKTŮ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD CHARAKTERISTIKA MATURITNÍCH PROJEKTŮ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Zpracování samostatného projektu ze společenských věd na zvolené téma vychází z vědních oborů psychologie,

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování maturitní práce Základní kritéria Název maturitní práce musí vystihovat obsah práce. V maturitní práci se věnujte jen zvolenému tématu. Maturitní

Více

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o.

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Studijní obor: 64-31-N/10 Řízení malého a středního podniku METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Studijní materiál Ostrava 2015/2016 Úvod

Více

Směrnice děkanky č. 1/2010 pro vypracování a hodnocení bakalářské a diplomové práce

Směrnice děkanky č. 1/2010 pro vypracování a hodnocení bakalářské a diplomové práce Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 19. 1. 2010 Č.j.: 8/17900/2010/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. Účinnost: 19.1.2010 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

Pravidla vypracování maturitní práce

Pravidla vypracování maturitní práce Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, 664 61 Rajhrad Pravidla vypracování maturitní práce (dále jen Práce ) pro školní rok 2016-2017 Pro obor: Zahradnictví 41-44-L/51

Více

Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2. Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku ve školním roce 2016/17

Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2. Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku ve školním roce 2016/17 Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2 Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku ve školním roce 2016/17 Závěrečná práce ověřuje naplnění cílů základního vzdělávání stanovených Rámcovým

Více

Pokyn k vypracování absolventské práce

Pokyn k vypracování absolventské práce Pokyn k vypracování absolventské práce 1 Cíle absolventské práce Absolventská práce je vyvrcholením vyššího odborného studia. Student v ní prokazuje celkovou odbornou úroveň i připravenost pro vlastní

Více

FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. SNP 170, 500 03 Hradec Králové, tel.: 495 541 548, e-mail:

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

GYM ÁZIUM A OBCHOD Í AKADEMIE MARIÁ SKÉ LÁZ Ě přesný název.semi ÁŘ 2007/2008 ázev seminární práce 25.4. 2008 Jméno a příjmení termín dokončení a odevzdání seminární práce třída Poděkování Zmínění toho,

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

Pokyny k vypracování bakalářské práce

Pokyny k vypracování bakalářské práce 1 Formální úprava bakalářské práce 1.1 Vazba a desky Bakalářská práce (BP) na katedře technologie staveb se předkládá svázaná v pevných deskách tmavě modré barvy. Přední strana desek obsahuje nahoře hlavičku

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o. IČ: 251 57 426, DIČ: CZ25157426 České Budějovice zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. značka C 6573 MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA

Více

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce Závěrečná maturitní práce je autorské dílo žáků maturitních ročníků vymezené ve školském zákoně č. 56/2004 Sb., formálně a procesně vymezené ve vyhlášce MŠMT

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V bakalářské práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným bakalářským studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

Střední zdravotnická škola Beroun

Střední zdravotnická škola Beroun Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování seminární práce Předmět: Odborná praxe Obor: Sociální činnost Školní rok: 2014/2015 Vypracoval/a: Třída: Téma: I. Základní kritéria 1. Termíny seznámení

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015 45 45 3 5 50 (VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE Téma 25 Studijní obor: Předmět: Třída: Cestovní ruch 65-42-M/02 Technika služeb a průvodcovství 4. CR Školní rok: 2014/2015 Jméno: Příjmení:

Více

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Jméno a příjmení: Téma: Cíl: Název maturitní práce: Studijní obor: Zahraniční gastronomie Na základě dostupné literatury a zdrojů vypracovat ucelený přehled o zahraniční gastronomii

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Adresa:Merhautova 15, Brno Telefon: 545 576 263 e-mail: skola@szsmerh.cz PSČ: 613 00 Fax: 545 425 850 WWW: http://www.szsmerh.cz

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM:

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: Seminář západoslovanských jazyků a literatur ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: POVINNOSTI, TERMÍNY A HODNOCENÍ Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (Ústav slavistiky FF MU) KDY A JAK ZAČÍT? Podle Studijního

Více

Pokyny k vypracování

Pokyny k vypracování Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Pokyny k vypracování dlouhodobé práce - praktické maturitní práce Základní pravidla psaní odborné práce

Více

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce)

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) Každý text nás reprezentuje, u odborných textů to platí obzvlášť Vše je posuzováno ze tří hledisek (nic z toho se nesmí zanedbat): obsah podloženost tvrzení,

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ Integrovaná střední škola Nová Paka Pokyny pro zpracování ročníkové práce pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ ¹ Platné od školního roku 2015/16 1 Organizační pokyny Žáci 3. ročníku v průběhu měsíce

Více

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 4/2014. o bakalářských pracích

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 4/2014. o bakalářských pracích FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Brno 7. ledna 2014 č.j.: 258/2014-391 Vyhláška děkana č. 4/2014 o bakalářských pracích Článek 1 Postup zadávání bakalářských

Více

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 5/2014. o diplomových pracích

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 5/2014. o diplomových pracích FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Brno 7. ledna 2014 č.j.: 259/2014-391 Vyhláška děkana č. 5/2014 o diplomových pracích Článek 1 Postup zadávání diplomových

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová Bakalářský seminář 1 Ing. Růžena Vorlová 2012/2013 2.11.2012 Obsah semináře Informace k volbě témat a místa praxe Projekt a zadání bakalářské práce Termíny a harmonogram přípravy bakalářské práce SZZ Obsah

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování seminární práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování seminární práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování seminární práce Předmět: Ošetřování nemocných Obor: Zdravotnický asistent Školní rok: 2014/2015 Seminární práce z předmětu Ošetřování nemocných Téma:

Více

Samostatná odborná práce

Samostatná odborná práce Samostatná odborná práce Obor vzdělání 29-54-H/002 Cukrář - výroba Zpracování samostatné odborné práce je důležitým předpokladem k úspěšnému absolvování praktické závěrečné zkoušky. Samostatná odborná

Více

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Základy úspěchu Nastudování Pokynů a pravidel pro psaní maturitní práce Dodržení tématu Dodržení rozsahu Samostatná práce Dodržení

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - ŠVP cestovní ruch a rekreologie vydané podle 15 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

Obrázky, tabulky. Závěrečné práce a SZZ

Obrázky, tabulky. Závěrečné práce a SZZ Obrázky, tabulky Závěrečné práce a SZZ Obrázky (ilustrace) Pod pojmem ilustrace jsou chápána všechna vyobrazení, tj. obrázky, fotografie, grafy, schémata, náčrtky apod. Popis ilustrace - ČSN ISO 5966 (01

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

Diplomový seminář I. Učební cíl: Struktura bakalářské práce

Diplomový seminář I. Učební cíl: Struktura bakalářské práce Diplomový seminář I Učební cíl: Studenti v rámci předmětu mají zvládnout metodiku koncipovaní bakalářské práce. Pozornost je věnována výběru tématu a průzkumu problematiky ke zvolenému tématu, dále tematické,

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích 1. Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn.

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI, KTERÉ BY MĚL ŽÁK ZÁVĚREČNOU PRACÍ PROKÁZAT

SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI, KTERÉ BY MĚL ŽÁK ZÁVĚREČNOU PRACÍ PROKÁZAT ROČNÍKOVÉ PRÁCE ROČNÍKOVÉ PRÁCE JSOU PROJEKTEM NAŠÍ ŠKOLY, KTERÝ JE URČEN PRO ŽÁKY 9. TŘÍD. HLAVNÍM CÍLEM JE NAUČIT SE VYUŽÍVAT ZÍSKANÉ POZNATKY V PRAXI A VHODNĚ DOPLNIT UČIVO ZÁKLADNÍ ŠKOLY. KAŽDÝ ŽÁK

Více

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Datum a rok vytvoření: 4. 9. 2010 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 1. Obecné požadavky na obsah a jazykovou

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět "Diplomový seminář"

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět Diplomový seminář leden 2010 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět "Diplomový seminář" Diplomová práce je písemný nebo grafický dokument. Je výsledkem

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

Příprava bakalářské práce

Příprava bakalářské práce Příprava bakalářské práce CÍLEM JE NAUČIT SE PRACOVAT S ODBORNOU LITERATUROU příprava během letního semestru vyhledávání literatury výběr a analýza nejpodstatnějších částí textu konzultace se školitelem

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ PRÁCE S PRAMENY

BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ PRÁCE S PRAMENY BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ PRÁCE S PRAMENY STRUKTURA BP Abstrakt, klíčová slova Obsah Úvod Teoreticko-metodologická část Analytická část Závěr Bibliografie Přílohy TEORETICKO METODOLOGICKÁ ČÁST VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnoprávních studií, s.r.o. METODICKÁ PŘÍRUČKA KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnoprávních studií, s.r.o. METODICKÁ PŘÍRUČKA KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnoprávních studií, s.r.o. METODICKÁ PŘÍRUČKA KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Obsah: Úvod... 2 1 Zadání, harmonogram a vedení absolventských prací...

Více

Pokyny k přípravě absolventské práce

Pokyny k přípravě absolventské práce Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 Pokyny k přípravě absolventské práce Obor vzdělání: 53-41-N/001, Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1., Diplomovaná

Více

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - ŠVP cestovní ruch a rekreologie vydané podle 15 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF]

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF] [Vzor: Titulní strana závěrečné práce] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika [Znak MFF UK dle Symboly a kresby

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ 2016/2017 ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Absolventské práce jsou pro žáky příležitostí nalézt propojení jednotlivých poznatků a dovedností

Více

Samostatná odborná práce

Samostatná odborná práce Samostatná odborná práce Obor vzdělání 65-51-H/01 Kuchař číšník zaměření číšník servírka Školní rok 2011/2012 Samostatná odborná práce Zpracování samostatné odborné práce je důležitým předpokladem k úspěšnému

Více

Pokyn k vypracování absolventské práce

Pokyn k vypracování absolventské práce Pokyn k vypracování absolventské práce 1 Cíle absolventské práce Absolventská práce je vyvrcholením vyššího odborného studia. Student v ní prokazuje celkovou odbornou úroveň i připravenost pro vlastní

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4

Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4 Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4 Praha 2009 Formální úprava a struktura práce Okraje práce jsou nastaveny takto: zleva 3, 5

Více

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1. Přední strana obalu podle uvedeného vzoru (týká se jen absolventské práce) 2. Titulní list podle uvedeného vzoru 3. Abstrakt 4. Prohlášení - dle vzoru 5. Obsah

Více

ODBORNÝ TEXT. doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy

ODBORNÝ TEXT. doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy ODBORNÝ TEXT doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy KONTAKT Kancelář A305 Tel. 596 398 460 Email: tvrdon@opf.slu.cz Konzultační hodiny:

Více