SBORNÍK. z druhé mezinárodní akce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBORNÍK. z druhé mezinárodní akce"

Transkript

1 SBORNÍK z druhé mezinárodní akce Příjemce dotace: Partner projektu: Název projektu: Reg. číslo: Vysoká škola logistiky o.p.s. Politechnika Opolska Spolupráce to se vyplatí, aneb program výměny zkušeností a kompetencí Współpraca to się opłaca, czyli program wymiany doświadczeń i kompetencji CZ.3.22/3.3.07/ Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj

2

3 Obsah: 1. Základní informace o projektu / Podstawowe informacje o projekcie / Basic project information Přehled studentských prací / Lista prac dyplomowych studentów / List of student s projects Odborné posudky řešitelů / Opinie ekspertów / Expert reports Samoobslužné informační terminály / Samoobsługowe terminale informacyjne / Interactive information terminals Druhá mezinárodní výměnná akce / Druga międzynarodowa wymiana / Second International Exchange Mobility Meeting Fotodokumentace akce / Fotodokumentacja ze spotkania / Photodocumentation of the Event

4 1. Základní informace o projektu / Podstawowe informacje o projekcie / Basic project information Příjemce: Vysoká škola logistiky o.p.s. Partner: Politechnika Opolska Název projektu: Spolupráce to se vyplatí, aneb program výměny zkušeností a kompetencí Registrační číslo: CZ.3.22/3.3.07/ Operační program: OP přeshraniční spolupráce Správce fondu v ČR: Euroregion Praděd Termín realizace projektu: Vysoká škola logistiky o.p.s. ve spolupráci s Polskou univerzitou Politechnika Opolska již déle než rok úspěšně pokračuje v realizaci projektu Spolupráce to se vyplatí, aneb program výměny zkušeností a kompetencí. Na projekt získala Vysoká škola logistiky o.p.s. dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce Cílem projektu je posílit spolupráci na obou stranách hranice a prostřednictvím společných aktivit podpořit přeshraniční rozvoj v oblasti terciárního vzdělávání a zvýšit uplatnitelnost studentů na trhu práce. Snahou projektu je také podpořit zájem občanů o problematiku výměny zkušeností se zahraničními partnery a stimulovat jejich zájem o dění na mezinárodní úrovni. Zkušený realizační tým složený z odborníků z obou partnerských škol úspěšně realizoval klíčové aktivity projektu a podařilo se mu naplnit všechny cíle, ke kterým se zavázal: A) Prohloubení mezinárodní spolupráce: pro účel řešení společných projektových záměrů došlo k nastavení průběžné komunikace a setkávání obou stran. Tyto aktivity zároveň přispěly k předávání zkušeností a znalostí přes hranice - mezi studenty z obou zemí a rozšířily jim obzory na mezinárodním poli. Studenti si vyzkoušeli prezentaci svých prací na mezinárodních konferencích, ve své škole, ale i v Polsku, což je obrovská zkušenost a také poznali studenty z jiných zemí, vzdělávací systémy a školy jako takové. B) Studie s přeshraničním kontextem: vybraní čeští i polští studenti zpracovali studie se zaměřením na dopravu a logistiku, tj. problematiky řešitelné na obou stranách hranice. Studie jsou pro školy cenným příkladem ke srovnání úrovně prací českých a polských studentů. Studenti pracovali pod dohledem svých vedoucích, kteří také měli možnost se setkat a práce studentů a problémy s nimi spojené konzultovat. V mnohých případech došli k přesvědčení, že to, co trápí na jedné straně hranice je totožné s tím na druhé straně a pokud se problémy řeší komplexně a společně, řešení mohou být o to zajímavější. Studie jsou v plné verzi přístupné k nahlédnutí ve venkovních terminálech. C) Terminály: na budovy obou univerzit byly umístěny speciální terminály, které si kladou za cíl zvýšit zájem občanů o dění na mezinárodní úrovni. Terminály jsou bezplatně přístupné široké veřejnosti a obsahují základní informace o projektu, o městě Přerově, o městě Opole, o Vysoké škole logistiky o.p.s., o univerzitě Politechnika Opolska, a také jsou zde zpřístupněny některé důležité webové odkazy jako např.: jazykové překladače, mapy, jízdní řády, informace o dění ve městě, atd

5 D) Mezinárodní výměnné akce: v průběhu realizace projektu se podařilo uskutečnit dvě výměnné mezinárodní akce (1x v Přerově a 1x v Opoli), na kterých došlo k setkání zástupců vedení školy, pedagogických pracovníků a studentů obou stran. Akce se setkaly s velkým ohlasem a účastníci projevili zájem o pokračování těchto aktivit i po ukončení financování projektu. E) Sborníky: jako výstup z obou uskutečněných výměnných akcí slouží dva sborníky, prezentující základní informace o uskutečněných aktivitách v průběhu realizace projektu. Sborníky představují realizační a řešitelský tým včetně hlavních dosažených výstupů. Sborník je vhodným nástrojem k šíření informací o úspěšné realizaci mezinárodního projektu veřejnosti. F) Propagační aktivity: na webových stránkách příjemce dotace i partnera jsou uveřejněny a průběžně aktualizovány základní informace o projektu. O návštěvě polské delegace v Přerově byli novináři informováni formou tiskové zprávy. Informace o způsobu financování projektu jsou prezentovány a šířeny prostřednictvím vytvořených propagačních předmětů. Projekt obě školy hodnotí velmi pozitivně a definitivně potvrzují jeho přínos. Zájmem obou zainteresovaných stran je i nadále pokračovat ve spolupráci, vyměňovat si zkušenosti a zkvalitňovat terciální vzdělávání na obou školách. Beneficient: Wyższa Szkoła Logistyki w Przerowie Partner: Politechnika Opolska Nazwa projektu: Współpraca to się opłaca, czyli program wymiany doświadczeń i kompetencji Numer rejestracji: CZ.3.22/3.3.07/ Program operacyjny: PO Współpraca Transgraniczna Zarządzający funduszem w RC: Euroregion Pradziad Termin realizacji projektu: Projekt o nazwie Współpraca to się opłaca, czyli program wymiany doświadczeń i kompetencji realizowany był przez Wyższą Szkołę Logistyki w Przerowie w partnerstwie z Politechniką Opolską w ramach Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna Celem projektu było pogłębianie współpracy po obu stronach granicy, wspólne wspieranie transgranicznego rozwoju w dziedzinie szkolnictwa wyższego i zwiększanie szans zatrudnienia studentów i absolwentów na europejskim rynku pracy. Projekt promuje transgraniczne partnerstwo studentów oraz pracowników uczelni i instytucji okołobiznesowych. Przedsięwzięcie zakładało prezentację współpracujących regionów, wymianę poglądów i informacji dotyczących aktualnych tematów w dziedzinach transportu i szeroko pojętej logistyki. Jednym z efektów projektu są naukowe opracowania studentów - prace dyplomowe, o tematyce logistycznej na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym i transgranicznym. Doświadczony zespół realizatorów, złożony ze specjalistów obu partnerskich uczelni z powodzeniem zrealizował kluczowe punkty projektu, dzięki czemu udało się osiągnąć wszystkie zakładane cele: A) Pogłębienie międzynarodowej współpracy: ze względu na rozwiązywanie wspólnych celów projektowych zaistniała potrzeba szerszej komunikacji. Spotkania przyczyniły się do - 5 -

6 możliwości przekazywania sobie wzajemnych doświadczeń i wiedzy naukowców i studentów obu państw, poszerzyły ich horyzonty i międzynarodowe doświadczenia. Uczestnicy projektu mogli spróbować własnych sił podczas wystąpień na międzynarodowych konferencjach. Poznali także innych studentów, system nauczania i partnerskie uczelnie oraz miasta. B) Opracowania o transgranicznym zasięgu: wybrani czescy i polscy studenci zaprezentowali opracowania, które dotyczyły problemów transportu i logistyki do rozwiązania po obu stronach granicy. Opracowania są dla obu uczelni cennym wzorcem do porównania poziomu czeskich i polskich studentów. Studenci pracowali pod okiem swoich przełożonych, którzy mieli możliwość spotykania się i dyskutowania nad pracami studenckimi i problemami, które są z nimi związane. W wielu kwestiach doszli do przekonania, że problemy po obu stronach granicy są bardzo podobne, a działając wspólnie można się im łatwiej przeciwstawiać. Opracowania w pełnej wersji dostępne są w interaktywnych terminalach. C) Terminale: na budynkach obu uczelni umieszczono specjalne interaktywne terminale, które mają za cel zwiększyć zainteresowanie społeczności o tym, co dzieje się na arenie międzynarodowej. Terminale dostępne są bezpłatnie, a zawierają takie informacje jak: o projekcie, miastach Przerow i Opole, obu uczelniach. Znaleźć w nich można także przydatne linki do stron internetowych, jak na przykład: tłumacze językowe, mapy, rozkłady jazdy, informacje o tym co dzieje się w mieście itd. D) Międzynarodowa akcja wymiany: w trakcie realizacji projektu udało się zorganizować dwie wzajemne wizyty studyjne (1 x w Przerowie i 1 x w Opolu), na których doszło do spotkania przedstawicieli uczelni, nauczycieli i studentów z obu stron. Akcje spotkały się z dużym odzewem, a uczestnicy wyrazili zainteresowanie kontynuacją działań nawet po ukończeniu finansowania projektu. E) Publikacje: wynikiem obu zrealizowanych akcji wymiany są dwa streszczenia, które opisują podstawowe informacje o dokonanych działaniach w trakcie realizacji projektu. Streszczenia przedstawiają realizacyjny i badawczy zespół włącznie z osiągniętymi wynikami. Publikacje przekazują szerokiej społeczności informacje o pomyślnej realizacji międzynarodowego projektu. F) Informacja i promocja: na stronach internetowych beneficienta dotacji i jego partnera są zamieszczone i na bieżąco aktualizowane podstawowe informacje o projekcie. Informacje o sposobie finansowania projektu są prezentowane i szerzone za pośrednictwem wykonanych nośników informacji. Obie uczelnie oceniają projekt bardzo pozytywnie i potwierdzają jego skuteczność. Interesem obu stron jest dalsze kontynuowanie współpracy, wymienianie się doświadczeniami i podnoszenie jakości szkolnictwa wyższego na obu uczelniach

7 Beneficiary: College of Logistics Partner: Politechnika Opolska Name of the projekt: Cooperation that pais or exchange program experience and competences Registration number: CZ.3.22/3.3.07/ Operational programme: Operational programme of cross border cooperation Fund manager in ČR: Praděd Euroregion Projekt duration: For more than one year the College of Logistics and a Polish university Politicnica Opolska has been successfully cooperating on a project Spolupráce to se vyplatí, aneb program výměny zkušeností a kompetencí. The College of Logistics has received the grant from Operational Programme of Crossboarding Cooperation The aim of the project is to initiate cooperation at both sides of the border, organization of activities together to support development in tertiary education and increase students employability on a job market. Further goal is also supporting an interest of citizens in exchanging international experience and stimulate their interest in activities on an international level. The expert realization team from both partner schools has successfully worked on the key activities of the project and managed to meet all the demanding tasks and aims: A) Improving international cooperation: Continuous communication and meeting of both sides have been set up for the purpose of solving joint project activities. The activities have also contributed to exchanging experience and knowledge across the borders between students from both countries and broaden their horizons at an international field. The involved students have experienced presentations of their projects at international conferences, at their schools but also abroad; that seems to be a great challenge and the students have also valued meeting students from other countries, educational systems and schools. B) Studies of cross border context: the involved Czech and Polish students have processed studies focused on transport and logistics; that means problems soluble at both sides of the border. The studies serve as valuable examples for comparison of work at both Czech and Polish schools. The students worked under careful control of their teachers, who also had the chance to meet and consult the projects and problems connected with them. In many cases they found out that the problems at one side of the border are the same as at the other side and that if the problems are solved in a complex and together the solutions can be more interesting. The studies are accessible at the outside terminals in full length. C) Terminals: Special terminals were placed on the buildings of both universities. They should serve the purpose of increasing interest of people in Přerov and Opole about activities on international level. The terminals are accessible for free for wide public and contain basic information about the project, the city of Přerov and the city of Opole, about the College of Logistics and Politechnica Opolska. There are also other important web links as for example language translators, maps, public transport schedules, news on what is going on in the cities etc. D) International exchange activities: Two international exchange activities have been organized during the project realization (one in Přerov, one in Opole) where representatives of - 7 -

8 the schools, teachers and students from both parts participated. The meetings have been very successful and the participants are keen on continuing the activities also after the end of the project activities. E) Brochures: The outcomes of the international exchange actions have been included and described in two brochures, which present basic information about the activities undertaken and the team and people involved in the project activities. The brochure is a suitable tool to disseminate information about the successful realization of the project to the public. F) Promotion activities: Basic information about the project are published and regularly updated on the web pages of both partner universities. Journalists were informed about the visit of Polis delegation in Přerov by a press release. Information about the way of financing the project are presented and disseminated in promotional items. The project is perceived very positively by both involved universities and definitely they confirm its benefits. Intentions of the involved universities are to continue in further cooperation, exchange experience and improve the level of tertiary education at both schools. 2. Přehled studentských prací / Lista prac dyplomowych studentów / List of student s projects Lucie Štěpánková Téma práce: Temat pracy: Topisc of thesis: Logistická centra jako součást infrastruktury Centra logistyczne częścią infrastruktury transportowej Logistics Centres as a Part of Infrastructure V období rozvoje průmyslu a obchodu, které lze datovat do začátku 20. století, byla uplatňována zásada umísťovat sklady se zbožím co nejblíže k zákazníkovi a šetřit tak náklady spojené s rozvozem zboží a jeho distribucí. Poměrně velké množství malých skladů rozptýlených na malé ploše s nízkou kapacitou odpovídalo existujícím technickým možnostem. Rozvoj mechanizace, následně automatizace a robotizace umožnil budování velkoskladů a posléze centralizovaných skladů. Technologie centralizovaných skladů umožňuje: - využít mechanizace manipulačních prací, automatizace a robotizace - odstranění jednotvárné a často namáhavé manuální práce a tím snížení počtu pracovních sil - snížení nákladů na údržbu budov a zařízení v důsledku snížení počtu plošně rozptýlených budov Práci lze rozdělit na část teoretickou a praktickou. Obsahem teoretické části jsou poznat

9 ky získané studiem odborných předmětů a studiem doplňujících materiálů, které mají přímou souvislost s logistickými centry. Teoretická část se v úvodu zabývá významem a umístěním logistických center v logistických řetězcích, základními činnostmi logistických center a nutnými předpoklady pro jejich vznik včetně používaných metod pro alokaci logistických center včetně optimalizace jejich polohy. Praktická část práce je orientována na analýzu současného stavu logistických center se zaměřením na region předpokládaného umístění logistického centra. Na každé logistické centrum působí v místě jeho existence celá řada faktorů, které ovlivňují jeho funkčnost. Tyto faktory je nutné brát v úvahu při rozhodování o jeho umístění, neboť špatné rozhodnutí o lokalizaci by mohlo vést k problémům souvisejícím se správnou funkcí logistického centra, případně až k možnému jeho zániku. Na základě provedené analýzy jednotlivých faktorů ovlivňujících vznik logistického centra, je v závěru praktické části zpracován návrh na lokalizaci logistického centra v oblasti daného regionu. Při vlastním výpočtu byly zohledněny reálné podmínky (napojení na dopravní infrastrukturu, průmysl, územní plány apod.). Závěr diplomové práce je věnován celkovému posouzení a zhodnocení navrhovaného řešení včetně jeho významu pro daný region a jeho další rozvoj. Vzhledem k tomu, že v České republice jsou zatím v provozu pouze privátní logistická centra, je nutné přistoupit i k řešení veřejných logistických center, která budou poskytovat logistické služby pro široký okruh podnikatelských subjektů, koncentrovaných především v nově budovaných průmyslových zónách. Dalibor Zajac Téma práce: Temat pracy: Topisc of thesis: Modelování statických a dynamických vlastností rozvodu tepelné energie v domě Symulacja statycznych i dynamicznych właściwości dystrybucji ciepła w domu Modelling Static and Dynamic Characteristics of Heat Distribution in a House Logistika je vědní obor, který se zabývá řízením toků materiálu, energie a informací. Když pustíme topení, nebo používáme teplou vodu, využíváme jednu z forem energie- tepelnou. Teplo je také potřeba vyrobit (nebo přeměnit z jiné formy energie), přepravit na místo určení a skladovat, protože většinou ho nemůžeme ihned odebírat. Teplo je možné vyrábět velmi blízko místa spotřeby (kotel v domě), ale i kilometry daleko (teplárny, elektrárny, spalovny). Cílem práce je řízení toků tepelné energie v domě. Pomocí programových prostředků T- Sit a Sipro namodelovat statické a dynamické vlastnosti chování rozvodu tepelné energie. Na základě simulací v těchto programových prostředcích navrhnout vhodné varianty pro realizaci v konkrétním objektu. Už od počátku civilizace lidé využívali oheň k získání tepla. Vše probíhalo metodou pokusomyl a tím získávali zkušenosti. Pak už byli schopní odhadnout, že když přiloží více dřeva, bude také více tepla. S objevováním fyzikálních zákonů už bylo možné některé věci odvodit a vypočítat-jaký výkon je nutný pro vyhřátí místnosti o známých rozměrech, jaký je potřeba tah komína, kolik vzduchu do kamen pustit, aby hoření probíhalo správně apod. Všechny výpočty se prováděly s tužkou a papírem. Při hlubším zkoumání se ale problematika stávala složitější a výpočtů bylo mnohem více. Pokrok přinesl rozvoj výpočetní techniky, díky které se mohli lidé oprostit - 9 -

10 od části práce. Další velký krok dopředu představovaly simulační programy. Už není nutné vše počítat, technika velkou část práce udělá za nás. Zvlášť velký význam modely mají, když často měníme vstupní parametry. Nemusíme komplikované výpočty dělat pořád znovu- jen upravíme potřebné údaje. Bez simulace by to bylo velmi pracné, u složitých systémů skoro až nereálné. Díky tomu je možné si na modelu prohlédnout, co se bude dít za různých situací- změna vnějších podmínek, změna zapojení nebo nastavení prvků systému. Stejně tak pokud chceme vyměnit nějakou součást za jinou, a potřebujeme zjistit, co se stane, nastavíme si to v modelu a uvidíme výsledek. Nemusíme vůbec zasahovat do fungujícího technického zařízení. Neriskujeme tak, že něco zničíme, nebo že koupíme něco, co nevyužijeme. Mějme příklad domu, ve kterém je teplota 20 C. Venku je 5 C. Dům je vytápěn radiátory, které mají termostatické ventily. Kotel dodává teplo do radiátorů i pro ohřev TUV. Další zdroj tepla je solární kolektor na střeše. 1. Uživatel v koupelně nastaví trvale teplotu 22 C. Jak velký výkon musí radiátor dodávat, aby se nastavená teplota udržela? 2. Venkovní teplota klesne a zůstává na -2 C. Větší rozdíl teplot způsobí zvýšení tepelných ztrát celého domu. O kolik musí kotel zvýšit výkon? Jaká bude teplota a průtok otopné vody na výstupu z kotle? 3. Začne svítit slunce. Tím se zvýší tepelný výkon dodávaný kolektorem a zásobník TUV se rychleji ohřívá. Za jak dlouho (při stejné intenzitě slun. záření) se ohřeje celý objem? 4. Kotel topí výkonem 10 kw, ztráty domu jsou pouze 2 kw. Přebytek tepelné energie se ukládá do zásobníku. Jak dlouho bude kotel topit, než se celý zásobník nahřeje? Potom se kotel vypne a do otopného systému jde pouze teplo ze zásobníku. Jak dlouho bude kotel vypnutý, než se všechno teplo ze zásobníku spotřebuje a bude nutné znovu zapnout kotel? 5. Přestane svítit slunce. Tím se sníží tepelné zisky budovy a otopný systém musí zvýšit výkon. Jak rychlá bude jeho reakce? O kolik klesne teplota v místnostech, než se znovu vyhřejí na požadovanou teplotu? Tyto a mnohé další situace ve své práci prověřuji simulacemi na modelech. Statické simulace budou řešit ustálený stav - např. 1, 2. Nemění se výkon odváděný z budovy (ztráty), ani přiváděný výkon- soustava je v rovnováze, je stálá teplota. Tyto situace budu simulovat v programu Tsit. Dynamické simulace budou řešit přechod mezi 2 ustálenými stavy - např. 3, 4, 5. Jsou to jevy, které se mění v čase. V zásobníku se mění poměr množství studené a teplé vody. Mění se přiváděný/ odváděný výkon, důsledkem toho stoupá/ klesá teplota. Tyto situace budu simulovat v programu Sipro. Na modelech jsou ověřeny různé návrhy. Některé z nich jsou nereálné. Jiné jsou realizovatelné a mohou snížit spotřebu energie na vytápění a zvýšit komfort obsluhy. Jestli budou uskutečněny, záleží na uživatelích domu. Prostřednictvím simulací bylo zjištěno, jaké parametry mají mít potřebné komponenty a jak zajistit regulaci celé otopné soustavy. Díky tomu se lze vyhnout zdlouhavým výpočtům a lze ověřit nanečisto, zda navrhovaná řešení budou fungovat

11 Iveta Nováková Téma práce: Logistika ukládání radioaktivního odpadu Temat pracy: Logistyka w obrocie materiałami radioaktywnymi Topisc of thesis: Logistics of Radioactive Waste Disposal Práce se zabývá problematikou manipulace s radioaktivními odpady v celé šíři a to znamená od relativně méně významných, jako jsou radioaktivní odpady z nemocnic až po vyhořelé články z jaderných elektráren. Práce je sice zaměřena na problémy České republiky, ale řada závěrů má obecný charakter, který se musí řešit ve všech státech. Protože je práce zaměřena na odpady, tak se nezabýváme dopravou dosud nepoužitých materiálů, ani suroviny získané úpravou při těžbě uranových rud, ale pouze použitými a znehodnocenými radioaktivními odpady. Celý proces tedy začíná převzetím radioaktivních materiálů z míst jejich upotřebení, jejich uložením dom přepravních kontejnerů a jejich další ochranou při přepravě na dočasné nebo definitivní úložiště. Takto je do celé problematiky zahrnuta jejich ochrana při přepravách. Na toto navazuje problematika dočasných nebo trvalých úložišť. Analýza je pak zaměřena na oblasti, které by mohly být vhodné pro vybudování hlubinného úložiště v České republice. Dále na přepravu radioaktivních odpadů do hlubinného úložiště a s tím spojenou legislativu. V praktické části je znázorněno pomocí programu Grafsit jak by mohlo vypadat odvětrání celého podzemního konceptu hlubinného úložiště. A jak by byla provedena přeprava od původců radioaktivních odpadů do hlubinného úložiště. Dále na základě zjištěných informací, je zde navržen počet a druhy manipulačních prostředků pro manipulaci právě s radioaktivními odpady. A také z hlediska vzdálenosti od původců radioaktivních odpadů a geologických podmínek navrženy dvě nejvhodnější lokality umístění hlubinného úložiště. V pozdější době budou některé dopravní problémy zaměřeny na vytvoření modelu přeprav mezi jednotlivými lokalitami. Výsledkem této práce je tedy vyhodnocení oblastí hlubinného úložiště, zajištění optimální přepravy radioaktivních odpadů od původců a zároveň optimální počet a druh manipulačních prostředků pro radioaktivní odpady a vyhořelé jaderné palivo. Miroslav Štarha Téma práce: Zlepšení zákaznického servisu vybrané společnosti Temat pracy: Poprawa obsługi klienta w firmie Topisc of thesis: Improving customer s services in company Cílem této práce je vypracování návrhu pro zlepšení nabídky zákaznického servisu společnosti Skupina ČEZ, a.s. konečnému zákazníkovi. Tržní ekonomika je charakterizovaná trvalým opakováním vztahů mezi zákazníkem a dodavatelem. Vrcholným cílem výrobků a služeb je konečný zákazník, ten, který nakupuje zboží a služby pro uspokojení svých vlastních potřeb. Za konečného zákazníka považujeme především různé organizace, které nakupují pro pokrytí svých potřeb a dále nakupované výrobky a služby nepoužívají za účelem tvorby zisku

12 V práci je nastíněn současný stav zákaznického servisu společnosti Skupina ČEZ, a.s. a v začátku i nastínit čím se Má divize ČEŽ Měření, s.r.o. zabývá. To abych poskytl komplexní pohled na problematiku. Jde o instalace přístrojů (elektroměry, spínací prvky, komunikační jednotky apod.) na odběrná místa zákazníků. Činnost je rozdělena mezi jednotlivé odbory, které zajišťují vymezené činnosti (vlastní montáž přístrojů, správu dat, logistiku přístrojů apod.). Vlastní logistika přístrojů spadá pod odbor Správa měřidel a je přímo řízena a realizována v oddělení Správa a logistika (SLM). Logistika v SLM je realizována ze tří logistických center hlavní centrum Skuteč a regionální centra Liberec a Ostrava. V hlavním logistickém centru ve Skutči probíhá příjem přístrojů od dodavatelů, jejich kontroly a následný rozvoz do Liberce a Ostravy. Distribuce přístrojů na logistická centra je realizována odlišně pro různé skupiny přístrojů a dle jejich statusu. Snaha o řízení rozsáhlých logistických řetězců, která je typická pro současný trend vývoje světové ekonomiky, má řadu příčin, které je nezbytné identifikovat. Nerovnoměrný populační vývoj vede ke změnám v tocích zboží na celosvětové úrovni, konkurence vede ke snaze plnit požadavky individuálních zákazníků, výrobky mají stále kratší životnost, dochází ke globalizaci trhu, další koncentraci kapacit i společnosti. To vede ke stavu, že si konkurují na mezinárodních trzích ne individuální výrobci, ale velké nadnárodní společnosti. To má významné důsledky povahu, rozsah a velikost hmotných toků. Podle definice logistiky Evropské logistické asociace, která zní: Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem a nákupem počínaje, výrobu a distribuci podle objednávky konečného zákazníka směřujeme tak, aby byly splněny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích. Klademe velký důraz na hlavní náplň logistiky, kterou je jednoznačná orientace na řízení hmotných toků. Přísně vymezuje hlavní cíl, tj. uspokojení všech požadavků konečných zákazníků. Podtrhuje systémovou povahu logistikou požadovanou na integrované řízení celého logistického systému, tj. snahu po nalezení takového systému řízení, který zabezpečí splnění cílů při co nejmenších úplných nákladech a kapitálových výdajích. Trend snižování nákladů v celém řetězci logistických činností je trvalý, ale je třeba zdůraznit, že v dnešní složité společnosti zejména v oblasti příjmové vyžaduje poněkud jiný přístup při řešení vazby mezi náklady a poskytovanými službami, zatím jen velmi stroze jde o to, že vyšší příjmové skupiny zákazníků očekávají také vysokou úroveň služeb. Ta, ale vyžaduje mnohem vyšší náklady. Nicméně organizace orientované na tyto skupiny zákazníků opět uplatňují požadavek dosahovat chtěné vysoké úrovně služeb při relativně nižších nákladech než konkurence. Vývoz přístrojů je realizován dle měsíčního plánu. Jednotlivé vývozní trasy jsou dány dle zvyklostí rozvozu z minulých období. Změny v jednotlivých trasách jsou realizovány intuitivně, při tvorbě plánu rozvozů a na základě případných neodkladných požadavků na přístroje z jednotlivých pracovišť MRE. Svoz přístrojů je realizován současně s rozvozem. Množství přístrojů, respektive počet kontejnerů určených k rozvozům je z jednotlivých pracovišť MRE, upřesňován bezprostředně před dnem příslušného rozvozu. V rámci rozvozu jsou přepravovány i prázdné kontejnery. Část přístrojů (limitované množství přístrojů k úřednímu přezkoušení) ze svozů z pracovišť MRE je přepravována do hlavního logistického centra do Skutče pomocí expresního soukromého přepravce. Pro rozvozy jsou využívány celkem čtyři nákladní vozidla s celkovou hmotností 12 tun. Dvě jsou využívána ve Skutči (jedno z nich je externího dopravce), jedno v Liberci (externí dopravce) a jedno v Ostravě (externí dopravce). V rámci této práce je vypracováno detailní ekonomické porovnání navržených variant v porovnání s rokem 2012, kde navržené řešení nesmí generovat zvýšené náklady na provoz logistiky ve srovnání s náklady roku

13 David Hrabal Téma práce: Temat pracy: Topisc of thesis: Logistika elektronického obchodování firmy Logistyka handlu elektronicznego w firmie Logistics of e-commerce in firm Předmětem této práce je Logistika internetového obchodování firmy. V tomto případě se jedná o firmu Emos spol. s. r. o. Cílem práce je analyzovat součastný stav elektronického obchodování ve firmě a přidat návrhy na zlepšení. Teoretická část, je zaměřena na vymezení pojmu internetové obchodování a jeho historie. Dále jsou popsány typy internetového obchodování, způsoby přepravy a platební metody. Dále ještě v obecné části se zabývám specifikacemi logistického řetězce v prostředí elektronického obchodování. Praktická část je zaměřeno na sběr materiálu z firmy, analýza těchto dat a srovnání s ostatními možnostmi, které jsou v dnešní době dostupné, tak aby došlo k ekonomickému zlepšení pro firmu. Jelikož se internet stal v 21. století naprosto běžnou součástí lidského člověka. I internet jako každá technologie má své výhody, ale i spoustu nevýhod a to zejména v oblasti bezpečnosti. Internet přináší lidstvu téměř neomezený počet dat. Internet slouží nejen ke sběru dat, ale i k šetření času. Na internetu si člověk může koupit v dnešní době skoro cokoliv a naprosto z jakéhokoliv místa kde je přístup k internetu. Tohoto trendu začala využívat i firma Emos spol. s. r. o., která vznikla v roce Od svého založení prošla firma dynamickým vývojem. Společnost využívá nejen svého kamenného obchodu, ale i internetového obchodu a to nejen pro maloodběratele, ale i pro velkoodběratele. Od roku 2012 používá ke své propagaci Emos spol. s. r. o. i největší sociální sítě této doby. Z hlediska logistiky elektronického obchodování firma Emos v současné době využívá: Ve skladu používají identifikační čísla. Pro přepravu využívá společnost služby zejména České pošty a společnosti PPL. Platební metody, kterými lze uhradit nákup u Emosu je to pouze dobírka. Specifikací v logistickém řetězci elektronického obchodování ve společnosti Emos je, že zákazník si objedná zboží, které je již na skladu. Tato objednávka obdrží své identifikační číslo, které jí je přiděleno po celou dobu pohybu od vyřízení objednávky přes zkompletování objednávky až k dopravě k zákazníkovi. K této přepravě využívá společnost z 80% služby České pošty a z 20 % služby PPL. Firma Emos své zásilky nebalí, tuto službu nechává na společnostech Česká pošta a PPL. Díky analýzám a tabulce hodnotící škály, kterou jsem použil ve své práci, jsem došel k závěrům. Za prvé společnost Emos spol. s. r. o. by měla zavést možnost i platby přes internet, kde je třeba uzavřít smlouvu s jednou z bankovních ústavů. Dále by měla firma začít využívat služby Pay-Pal.com, kde stačí, aby se firma zaregistrovala a vedení tohoto účtu zdarma jen si Pay-Pal strhává přibližně 2% z poslané částky. V oblasti přepravních služeb jsem srovnal společnosti Česká pošta a PPL. Pomocí hodnotící škály jsem zjistil, že by firma měla používat spíše služeb PPL, než služeb České pošty. Dále je předmětem úvahy RFID systém ve skladu. Tento systém by při zavádění stál určitý kapitál, který by firma musela investovat, ale tento systém by urychlil kompletaci zboží a eliminoval by ztráty a poškození zboží při nakládce. Jako poslední návrh je, aby oddělení elektronického obchodování firmy Emos spolupracovalo s kamenným obchodem této firmy. Jelikož mezi skladem a kamenným obchodem jezdí

14 3 5x denně poloprázdné dodávky, tak by to společnost nestálo ani korunu navíc, ba naopak firma ušetří na pohonných hmotách. Andrzej Majewski Téma práce: Obchodní činnost logistického operátora - Management radioaktivního odpadu Temat pracy: Działalność operatora logistycznego na przykładzie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych Topisc of thesis: Business activity of logistics service provider - Radioactive Waste Management Celem tej pracy było opisanie funkcjonowania logistyki odpadów promieniotwórczych na terenie Polski. Podmiotem, który jako jedyna instytucja w Polsce posiada zezwolenie na transport, przetwarzanie oraz unieszkodliwianie odpadów jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych z siedzibą w miejscowości Otwock-Świerk w województwie mazowieckim. Dzięki uzyskanym materiałom od pracowników ZUOP możliwe było dokonanie szczegółowego opisu zagadnień związanych z transportem oraz magazynowaniem odpadów radioaktywnych oraz analizę liczby odpadów przekazanych do unieszkodliwienia oraz składowania w latach Praca składa się z trzech rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały stanowią część teoretyczną, trzeci rozdział to część praktyczna. W pierwszym rozdziale przedstawiona została koncepcja łańcucha dostaw, jego struktura, przegląd definicji. Dokonano porównania pomiędzy tradycyjnym zarządzaniem logistycznym a zarządzaniem łańcuchem dostaw. W dalszej części opisana została istota i znaczenie funkcjonowania operatorów logistycznych w łańcuchu dostaw. Przedstawiono zadania oraz funkcje jakie spełnia operator logistyczny w łańcuchu dostaw. Pierwszy rozdział zamykają informacje związane z funkcjonowaniem operatora logistycznego jako łącznika pomiędzy klientem a podsystemami łańcucha dostaw. Drugi rozdział dotyczy wiadomości związanych z podstawami logistyki odpadów niebezpiecznych. Opisana została logistyka zwrotna jako element łańcucha dostaw. W dalszej części scharakteryzowano podsystem logistyki utylizacji odpadów na tle innych podsystemów logistycznych. Kolejna część rozdziału przedstawia wiadomości dotyczące transportu towarów niebezpiecznych, ze szczególnym naciskiem na transport drogowy, który regulują przepisy ADR. Następnie przedstawione zostały informacje dotyczące substancji promieniotwórczych. Trzeci rozdział to część praktyczna pracy, która opisuje funkcjonowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych. Przedstawiona została charakterystyka firmy, zakres działalności firmy, profil działalności, przepisy prawne, na których opiera swoją działalność. Następnie opisany został proces transportu, unieszkodliwiania oraz magazynowania odpadów promieniotwórczych. Kolejnym etapem pracy jest analiza liczby odpadów radioaktywnych przetwarzanych w ZUOP w ostatnich latach. Rozdział trzeci zamykają informacje dotyczące przyszłości logistyki odpadów radioaktywnych w związku z planami budowy elektrowni atomowej w Polsce. Wszystkie informacje oraz dane związane z liczbą odpadów promieniotwórczych przetwarzanych przez ZUOP pochodziły ze strony internetowej oraz bezpośrednio od pracowników firmy. W pracy została przeanalizowana liczba odpadów promieniotwórczych przekazana do unieszkodliwienia w latach wraz z podziałem na rodzaj

15 odpadów (ciekłe oraz stałe), źródło powstawania odpadów, objętość odpadów przekazanych do składowiska Różan oraz porównano stosunek objętości odpadów przed i po unieszkodliwieniu. Z przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że systematycznie spada ilość odpadów przekazanych do unieszkodliwienia, zarówno odpadów stałych jak i ciekłych. W większości do unieszkodliwienia trafiają odpady ciekłe, odpady stałe stanowią znacznie mniejszą ilość odpadów trafiających do ZUOP. Analizując odpady promieniotwórcze pod kątem miejsca ich powstawania, można zauważyć fakt, że główne źródło powstawania odpadów to instytucje badawczo naukowe zlokalizowane w miejscowości Otwock Świerk. W latach instytucje te wytworzyły 1044,92 m 3 odpadów, z kolei podmioty spoza Ośrodka Świerk wyprodukowały jedynie 358,74 m 3 odpadów. Rozpatrując liczbę odpadów przekazanych do ostatecznego składowania można zauważyć również tendencje spadkową, jedynie w roku 2001 miało miejsce przekazanie znacznie większej ilości odpadów niż w innych latach do składowiska aż 137 m 3. Wynikało to z zakończenia prac likwidacyjnych reaktora badawczego EWA. Dzięki wykorzystywaniu różnych metod unieszkodliwiania dla każdego rodzaju odpadu, możliwe jest skuteczne zmniejszenie objętości odpadów trafiających na składowisko. W dotychczasowej działalności składowiska w Różanie zgromadzono m 3 odpadów promieniotwórczych. W związku z ograniczoną ilością magazynową składowiska Różan, planowane jest jego zamknięcie w roku Po przeprowadzeniu analizy liczby odpadów promieniotwórczych z ostatnich lat, widoczny jest spadek wytwarzanych odpadów na terenie Polski. Jednak w związku z planami uruchomienia elektrowni jądrowej w Polsce, obecnie trwają prace związane z wyborem lokalizacji pod wybudowanie nowego składowiska odpadów promieniotwórczych, pod uwagę brane są takie miejsca jak: Łanięta (woj. łódzkie, powiat kutnowski), Damasławek (woj. wielkopolskie, powiat jarociński), Kłodawa (woj. wielkopolskie, powiat jarociński), Jarocin (woj. wielkopolskie, powiat jarociński), Pogorzel (woj. warmińsko-mazurskie, powiat gołdapski). Po wybudowaniu nowego składowiska, jego operatorem będzie ZUOP. Przemyslaw Kawecki Téma práce: Temat pracy: Topisc of thesis: City logistika jako řešení problému dopravního přetížení ve městech Logistyka miejska jako koncepcja umożliwiająca ograniczanie kongestii w mieście City logistics as a solution for traffic congestion problem in the cities Rozwój i zastosowanie logistyki na obszarach miejskich mają niewielkie tradycje, ale obecnie należy ona do jednej z najdynamiczniej rozwijających się płaszczyzn działania logistyki na świecie. Logistyka miejska jest nową dyscypliną badawczą, która pojawiła się na pod koniec lat 90. XX wieku. Potrzebę wprowadzania systemów logistycznych w miastach dostrzeżono wraz z pojawieniem się nowego punktu widzenia funkcjonowania współczesnych miast. Logistyka miejska jest jednym z ważniejszych aspektów zarządzania miastem. Zarządzający miastami mają coraz większą świadomość jakie znaczenia dla rozwoju ich miast może mieć wdrożenie logistyki miejskiej w obrębie zarządzanych przez nich obszarów. Praca dyplomowa inżynierska pod tytułem Logistyka miejska jako koncepcja umożliwia

16 jąca ograniczanie kongestii w mieście została napisana przez Przemysława Kaweckiego, dyplomanta Politechniki Opolskiej. Celem niniejszej pracy było scharakteryzowanie działających systemów i rozwiązań stosowanych w rozwiązywaniu problemów kongestii, które usprawniają ruch i efektywnie nim zarządzają przez optymalizację faktycznej sytuacji ruchowej na ulicach, ponadto analiza przeprowadzonych badań poziomu wykorzystania roweru miejskiego przez osoby z niego korzystające, które mają bezpośrednio wpływ na jego wykorzystanie w mieście. Praca składa się z czterech części. W pierwszej części Autor zaznajamia Czytelników z teorią dotyczącą logistyki miejskiej, a dokładniej rzecz ujmując z koncepcją logistyki w mieście oraz jej celami i zadaniami. W tej części Czytelnik zapoznaje się na czym polega zarządzanie osób i towarów w logistyce miejskiej. Druga część pracy przedstawia czytelnikowi problem kongestii. Autor opisał w niej na czym polega zjawisko kongestii, jak i również źródła jej powstawania oraz rozwoju w miastach. Ta część ukazuje Czytelnikowi jakie są skutki tego problemu dla miasta oraz jego mieszkańców. Autor omówił w niej też sposoby ograniczania kongestii w mieście. W trzeciej części Autor uzmysławia Czytelnikowi jak duży wpływ ma zarządzanie przepływami osób w mieście na zjawisko kongestii. Została w niej omówiona polityka transportowa, a także jej wpływ na zachowania komunikacyjne mieszkańców. Autor przestawił również jakie są wykorzystywane narzędzia do zarządzania przepływem osób w mieście. W tej części omówiono także zintegrowane systemy logistyki miejskiej zastosowane we wybranych przez Autora miastach Unii Europejskiej. Ostatnia, czwarta część pracy dyplomowej inżynierskiej jest poświęcona w dużej mierze części badawczej, dotyczącej sprawdzenia systemu roweru miejskiego jako jednego z instrumentów logistyki miejskiej ograniczającego kongestię. Czytelnik może zapoznać się z wynikami przeprowadzonej w Opolu ankiety, a także szczegółowymi analizami Autora, wynikającymi z danych z przeprowadzonych badań na studentach z Opola. W ostatniej części pracy przedstawiono także perspektywy rozwoju oraz szerszego wykorzystania roweru miejskiego w Opolu. Zjawisko kongestii stanowi bardzo duży problem we współczesnym świecie. Logistyka miejska jest narzędziem, które redukuje kongestię transportową w miastach. Władze miast walczą z tym problem poprzez wprowadzanie różnych ograniczeń oraz nowoczesnych rozwiązań. Jednak tak naprawdę zmiana przyzwyczajeń oraz zaakceptowanie nowych sposobów przez mieszkańców pozwoli na poprawę przepływu ludzi i towarów w miastach. Natomiast rower miejski zaczyna stanowić istotny aspekt sprawnego funkcjonowania logistyki miejskiej, a zarazem jest innowacyjną, stale rozwijającą się koncepcją rozwiązywania problemów związanych z kongestią w miastach oraz aglomeracji miejskiej. Rowery miejskie pojawiają się coraz częściej na ulicach polskich miast. Większość mieszkańców nie wie jednak, jak z nich korzystać. Już samo ich wypożyczenie może sprawiać dla nich problem. Inwestycje w budowę i rozwój systemów wypożyczalni rowerowych będą się rozwijać ze względu na możliwość uzyskania środków unijnych na dofinansowanie tych inwestycji oraz niewątpliwe korzyści dla miast, płynące z zastosowania tych systemów i rozwiązań. Popularność tych systemów będzie stale rosła, umożliwiając miastom rozwiązanie problemów komunikacyjnych, z jakimi borykają się na co dzień. W dobie ciągłego rozwoju cywilizacyjnego, wzrostu liczby osób zmotoryzowanych oraz braku czasu, na który cierpi każdy z nas, problemem stają się zatłoczone miasta, coraz dłuższy czas potrzebny na pokonywanie określonej trasy i korki w godzinach największego natężenia ruchu. Wówczas nieobciążającym zbyt budżetu miasta rozwiązaniem umożliwiającym uporanie się z zaistniałymi problemami miast stają się m.in systemy wypożyczalni rowerów

17 Analiza wyników badań, poziomu wiedzy i zachowań studentów korzystających z systemem wypożyczalni rowerów w Opolu pokazała, że znaczna część żaków nie posiada wystarczającej wiedzy na ich temat, a także nie jest świadoma jakie korzyści ten system za sobą niesie. Skłania to do konkluzji, jaki poziom wiedzy mają studenci, którzy nigdy nie korzystali z wypożyczalni rowerów, a których będzie z pewnością przybywać w mieście. Konieczne jest, zatem informowanie i przeprowadzanie akcji społecznych wyjaśniających logikę funkcjonowania systemu wypożyczalni rowerów miejskich, aby osiągnąć znacznie wyższe rezultaty w płynności ruchu miejskiego, które są ważnym celem logistyki miejskiej. Patrycja Zimnowoda Téma práce: Temat pracy: Topisc of thesis: Metody řešení problémů obchodního cestujícího v dopravních aktivitách Metody rozwiązywania problemu komiwojażera w działalności transportowej Methods of solving Travelling Salesman Problem in the transport activity W każdej dziedzinie gospodarczej można napotkać problemy transportowe, który mają istotne znaczenie w organizacji i ekonomiki przedsiębiorstwa, bez względu czy mowa tu o jednym środku transportu czy o transporcie kombinowanym. Koszty transportu w stosunku do całkowitych kosztów generowanych w jednostce są duże, zatem kwestia doboru najkrótszej trasy przewozu ma ogromne znaczenie. Wiąże się to ze znanym w teorii grafów problemem komiwojażera. W ciągu ostatnich dziesięcioleci powstało kilka algorytmów wyznaczających rozwiązania optymalne. Są to przykłady z dziedziny algorytmów heurystycznych. Zagadnienie komiwojażera stało się również obiektem zainteresowania w dziedzinie algorytmów genetycznych, które miały na celu znalezienia rozwiązania suboptymalnego za pomocą populacji ewentualnych rozwiązań. Algorytmy, którym poświęcono największą uwagę to przeszukiwanie wiązkowe oraz algorytm genetyczny. Wyróżnia je przede wszystkim metoda działania i wpływ przypadkowości na wynik. Zakresem pracy było napisanie aplikacji z wykorzystaniem tych dwóch metod w celu ich porównania. Zadanie polegało na sprawdzeniu (porównaniu) wyników otrzymanych metodą heurystyczną do wyników otrzymanych metodą algorytmu genetycznego. Założeniem było, że punktem odniesienia optymalnego wygenerowania trasy jest wynik uzyskany metodą algorytmu genetycznego. Celem jest również pokazanie praktycznego zastosowania tych metod do wykorzystania ich w działalności transportowej czy spedycyjnej. Program przedstawia ogólna metodę działania algorytmów. Aplikacja napisana została w darmowym oprogramowaniu C++ Builder 6 Personal. Aplikacja posiada ograniczenia związane z góry ustaloną liczbę miast (punktów). Odległości między miastami generowane są w sposób losowy z zakresu <1 ; 50> dla odległości, < 1; 120 > dla czasu. Dodatkowo punkt startowy w obu metodach nie jest losowy, wybiera je użytkownik spośród 5 obiektów. W programie są do wyboru trzy kryteria optymalizacji: odległość; czas; odległość i czas. Użytkownik wybiera również liczbę wiązek w algorytmie wiązkowym dla których ma zostać wygenerowana optymalna trasa. Po wyborze możliwych kryteriów program wylicza trasy optymalne dla każdej z metod. Na tej podstawie wykonane zostało badanie

18 Test przeprowadzono na podstawie 50 prób z każdego punktu startowego dla każdej liczby tras (k) w algorytmie wiązkowym co w sumie dało 250 prób. W związku z większą dokładnością otrzymania trasy optymalnej jako punkt odniesienia traktowany był wynik uzyskany metodą algorytmu genetycznego. Wiąże się to z faktem, iż algorytm ten analizuje każdą z możliwych kombinacji w sposób globalny tworząc tym samym pełny genotyp. Natomiast algorytm heurystyczny charakteryzuje się analizą wybrania optymalnej trasy w sposób lokalny. Oznacza to, że działa krok po kroku, interesuje go wybór takiego punktu, który w danej chwili okazuje się być najbliższym. W badaniu zwrócono również uwagę na wyniki uzyskane w zależności od wyboru ilości wiązek. Teoretycznie im większa ilość wiązek tym większe prawdopodobieństwo otrzymania optymalnego wyniku. W badanym przypadku przy wyborze jednej wiązki otrzymanie trasy optymalnej powiodło się w 65 %. Natomiast zwiększenie wiązek z jednej na trzy zmieniło prawdopodobieństwo otrzymania optymalnego rozwiązania o 10% tj. na 75%. Dla 25% przypadków pozyskania najkrótszej trasy, algorytm genetyczny okazał się korzystniejszy. Badany przypadek potwierdził założenia teoretyczne dotyczące zależności pomiędzy ilością wiązek a prawdopodobieństwem otrzymania optymalnego wyniku. Algorytm genetyczny dla tego przypadku okazał się dokładniejszy, ponieważ wykorzystuje on pełny genotyp, tzn. wszystkie możliwe kombinacje (n-1)!. Natomiast zwiększenie liczby miast do odwiedzenie komplikuje już działanie algorytmu genetycznego. Jeżeli program będzie próbował przedstawić pełny genotyp, gdzie dla tylko 10 miast jest ich , a dopiero później będzie przeszukiwać, który z nich jest optymalny spowoduje to duże obciążenie obliczeniowe dla komputera oraz długie oczekiwanie na wynik. Dlatego więc praktyczne zastosowanie algorytmu genetycznego wiąże się z redukcją ilości możliwych kombinacji, co spowodować może pominięcie optymalnego rozwiązania. Wówczas okazać się może, iż algorytmy heurystyczne okażą się bardziej przewidywalne oraz wydajniejsze. W związku z ciągłym rozwojem i powstawaniem nowych firm spedycyjnych i transportowych, zapotrzebowanie na programy wspomagające optymalizowanie kosztów ciągle rośnie. Każdą z tych aplikacji wyróżnia coś innego. Program, który został napisany jest tylko praktycznym przedstawieniem wykorzystania metod optymalizacyjnych. Jednak wprowadzając drobne modyfikacje może zostać bardzo przydatnym elementem podczas optymalizacji tras oraz zmniejszania kosztów transportu. Karolina Klimczyk Téma práce: Temat pracy: Topisc of thesis: Kritéria vyhledávání míst pro logistická centra v Jižním Polsku Kryteria wyboru lokalizacji centrów logistycznych w Polsce Południowej The criteria for site selection of logistics centers in Southern Poland Celem pracy jest analiza aktywności centrów logistycznych we współczesnej Polsce, a w szczególności w południowej jej części. Autorka podjęła się porównania teoretycznych aspektów funkcjonowania centrów logistycznych opisanych w literaturze przedmiotu wraz z praktycznym obrazem ich działalności na przykładzie Przedsiębiorstwa XYZ. Badaniom zostały poddane także wybrane przedsiębiorstwa położone na południu Polski. Celem pracy była również ocena aktywności i rozwoju centrów logistycznych na polskim rynku usług logistycznych w

19 ciągu ostatnich kilku lat oraz próba stworzenia prognozy dla dalszego funkcjonowania centrów logistycznych w Polsce i na świecie. Tematyka związana z logistyką jest niezwykle aktualna. Wpływa na to przede wszystkim fakt dynamicznego wzrostu ilości firm i usług logistycznych na rynku. Wachlarz usług świadczonych przez firmy logistyczne ewoluuje bardzo prężnie i dostosowuje się do szybko zachodzących zmian. Ponadto, Polska, jako kraj buforowy i tranzytowy gwarantuje korzystny obszar dla inwestorów do budowania centrów logistycznych. Z tych też powodów Autorka zainteresowała się tym tematem i postanowiła przeprowadzić badania w tym zakresie. Praca oparta jest na dostępnych źródłach literatury przedmiotu, m.in. na publikacjach Elżbiety Gołembskiej Logistyka w gospodarce światowej, Beaty Skowron-Grabowskiej Centra logistyczne w łańcuchu dostaw czy Ireneusza Fechnera Centra logistyczne: cel realizacja przyszłość. Autorka korzystała również z czasopism: Logistyka a jakość i Magazynowanie i dystrybucja. Najbardziej aktualne informacje dotyczące centrów logistycznych znalazła na internetowych portalach logistycznych i stronach internetowych wybranych centrów. Praca ma charakter praktyczny. Podczas jej powstawania korzystano zarówno z metody opisowej jak i metody analizy porównawczej. Praca oprócz wstępu i zakończenia składa się z czterech rozdziałów. Pierwsze dwa rozdziały są teoretyczne. Kolejne dwa opisują aktywność centrum logistycznego XYZ oraz przedstawiają wyniki badań przeprowadzonych na wybranej grupie badawczej. W rozdziale pierwszym zostały opisane początki logistyki jako dyscypliny naukowej. Miało to na celu przybliżenie czytelnikowi tematyki logistycznej, było też swoistym wstępem do rozważań nt. centrów logistycznych. Rozdział drugi poświęcony jest teoretycznym aspektom centrów logistycznych. W rozdziale tym zostały uwzględnione różne definicje i klasyfikacje centrów logistycznych wraz z genezą powstawania centrów logistycznych. Niezwykle istotne są funkcje i zadania centrów logistycznych, które zostały również opisane w tej części pracy. Rozdział ten zawiera także przykładowy spis usług logistycznych świadczonych przez centra logistyczne. Czytelnik znajdzie tutaj również analizę różnic występujących pomiędzy centrum logistycznym a centrum dystrybucji. Kolejny rozdział opisuje Przedsiębiorstwo XYZ jako przykład centrum logistycznego. Chronologiczne została przedstawiona historia centrum XYZ oraz stopniowe rozszerzanie działalności, aż do czasów obecnych. Autorka zaprezentowała infrastrukturę oraz usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo. Opisała także ważną kwestią jaką jest wybór lokalizacji centrum logistycznego przez inwestorów. W rozdziale tym krótko scharakteryzowano także wybrane centra logistyczne zlokalizowane w Polsce południowej. Rozdział ostatni to podsumowanie wyników badań i obserwacji. Oprócz tego Autorka dokonuje komparatystycznego porównania polskich centrów logistycznych wraz z centrami ulokowanymi w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. W końcowej część pracy, Autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie czy polskie centra logistyczne zasługują na to miano w rozumieniu międzynarodowym? Które centrum logistyczne w skutek swojej działalności najbardziej przypomina międzynarodowe centra logistyczne? W zakończeniu pracy podsumowano wyniki rozważań, sprecyzowano niektóre wnioski i wysunięto postulaty na przyszłość. Należy podkreślić, że Autorka nie była w stanie wyczerpać tak obszernego zagadnienia, jakim jest tematyka związana z centrami logistycznymi. Jednym z podstawowych wniosków wysnutych przez Autorkę jest fakt, że polskie centra logistyczne są jeszcze w początkowej fazie rozwoju. Przed nimi daleka droga do tego, aby stać się ośrodkami usług logistycznych w rozumieniu międzynarodowym. Jednakże należy zaznaczyć, że polskie centra logistyczne dostosowują się do realiów panujących na polskim rynku logistycznym i otwierają się na potrzeby potencjalnych klientów, permanentnie się rozwijając

20 3. Odborné posudky řešitelů / Rzetelne opinie ekspertów / Expert reports dr hab. Maksymilian Gajek, prof. PO Metody řešení problémů obchodního cestujícího v dopravních aktivitách Autor: Patrycja Zimnowoda Práce Patrycji Zimnowody se, dle mého názoru, týká velmi důležitého aspektu, jakým je optimalizace času, délka trasy a náklady na dopravu. Autorka si dala za úkol vytvořit aplikaci, která umožňuje srovnání dvou metod řešících problém obchodního cestujícího. Jako kritérium pro optimalizaci si autorka vybrala nejčastěji používané měřítko, a tím je vzdálenost. Na základě vytvořené analýzy a předložeých návrhů si myslím, že stanovené cíle práce byly dosaženy. Detaily realizace autorčiných provedených analýz se nachází ve shrnutí. Nyní bych se chtěl podělit se svými dojmy a postřehy, které jsem nabyl během spolupráce s autorkou a také s jinými studenty. V průběhu osobních a formálních setkání (workshopy, konzultace) jsem nabyl velmi pozitivních dojmů. Měl jsem pocit, že polští i čeští studenti realizují své práce s velkým osobním zaangažováním. Jako vedoucí práce Patrycji, bych chtěl vyzdvihnout jeji angažovanost a také její samostatnost při řešení problémů. Je zde nutné také podtrhnout vyjímečný takt a dovednost studentů obou škol při vytváření příjemné atmosféry charakteristické pro mladou generaci, která si ale současně zachovala úctu k vědomostem a zkušenostem vedoucích prací a koordinátorů projektu. Osobně budu na práci na projektu vzpomínat velmi mile a děkuji všem členům realizačního týmu za spolupráci. Metody rozwiązywania problemu komiwojażera w działalności transportowej Autor: Patrycja Zimnowoda Praca inżynierska Pani Patrycji Zimnowoda dotyczy niezwykle moim zdaniem istotnego problemu, jakim w logistyce jest optymalizacja czasu, długości trasy a tym samym kosztów transportu. Autorka postawiła sobie ambitne zadanie napisanie aplikacji umożliwiającej porównanie dwóch metod rozwiązujących problemy komiwojażera. Jako kryterium optymalizacji Autorka wybrała wielkość najczęściej podlegającą ocenia jaką jest odległość. Na podstawie przedstawionej analizy i opracowanych wniosków uważam, że postawione sobie cele zostały przez Nią w pełni zrealizowane. Szczegóły realizacji prowadzonych rozważań znajdują się w streszczeniu, jakie przygotowała Autorka. Mnie pozostaje podzielić się kilkoma uwagami ogólnymi i spostrzeżeniami zarejestrowanymi w trakcie współpracy z Dyplomantką, jak i całym zespołem studenckim. Wrażenia jakie odnosiłem w trakcie zarówno spotkań osobistych, jak i sformalizowanych ( warsztaty, czy konsultacje zbiorowe ) są jak najbardziej pozytywne. Miałem wrażenie, że studenci Polscy i Czescy realizują pracę z dużym osobistym zaangażowaniem. Jako promotor pracy Pani Patrycji, chciałbym szczególnie podkreślić Jej zaangażowanie, jak i wyjątkową samodzielność przy rozwiązywaniu problemów nakreślonych celem i zakresem pracy. Na podkreślenie zasługuje również wyjątkowy takt, i umiejętność stworzenia przez grupę studentów obu uczelni atmosfery sympatii i pewnego luzu charakterystycznego dla sposobu bycia młodych ludzi z jednoczesnym zachowaniem szacunku dla wiedzy i doświadczenia opiekunów prac i koordynatorów projektu. Osobiście pracę w projekcie będę wspominał bardzo ciepło, i dziękuję wszystkim członkom Zespołu Realizującego za współpracę

Hradecké ekonomické dny 2012

Hradecké ekonomické dny 2012 Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2012 Ekonomický rozvoj a management regionů Hradec Králové 31. ledna a 1. února 2012 Sborník recenzovaných příspěvků Díl I. Hradec Králové Gaudeamus

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Datum zpracován studie 15. 10. 2014 Nabyvatel IT Cluster IRIS 1 / 28 Obsah TITULNÍ STRANA 1 1 DEFINICE POJMŮ, ZKRATEK A STYLŮ 3 1.1

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací webových stránek pro Základní

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia Bc. Leona Matějíčková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce s názvem Identifikace cílových skupin pro komunikaci

Více

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S.

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. BAKALÁŘSKÁ

Více

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pravidla podnikatelského plánu a jejich aplikace na reálný projekt Autor BP: Kateřina Täuberová Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Zpravodaj projektu. Projektový manažer 250+ 1. číslo. Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Zpravodaj projektu. Projektový manažer 250+ 1. číslo. Kariéra projektového manažera začíná u nás! Zpravodaj projektu Projektový manažer 250+ 1. číslo Kariéra projektového manažera začíná u nás! Předmluva Význam projektové činnosti pro rozvoj školy Motto: Vzájemné setkání je začátek. Vzájemné setrvání

Více

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT DEPARTMENT OF MANAGEMENT PŘEDPOKLADY VÝVOJE ORGANIZAČNÍCH STRUKTUR

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace

Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace Bankovní institut vysová škola Praha Katedra Financí a Účetnictví Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace Diplomová práce Autor: Irena Trefná Finance/Finance a hospodaření územní

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Lucie Majerová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Start podnikání s využitím a bez využití služeb podnikatelského inkubátoru. porovnání ekonomických, technických a provozních podmínek

Start podnikání s využitím a bez využití služeb podnikatelského inkubátoru. porovnání ekonomických, technických a provozních podmínek Expertní analýza na téma: Start podnikání s využitím a bez využití služeb podnikatelského inkubátoru porovnání ekonomických, technických a provozních podmínek Brno 2014 Partnerství subjektů meziuniverzitní

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Lenka KRAMPOLOVÁ Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 6. 7. května 2014 Sychrov, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH 6

Více

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Adéla Weinsteinová Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Bakalářská

Více

MAPOVACÍ STUDIE březen 2015

MAPOVACÍ STUDIE březen 2015 MAPOVACÍ STUDIE březen 2015 OBSAH ČÁST A ÚVOD... 4 Zahájení podnikání v Polsku a v ČR... 5 A. 1 CZ+PL. Informace týkající se zakládání firem na území České a Polské republiky... 5 A. 2 CZ+PL. Způsob založení

Více