SBORNÍK. z druhé mezinárodní akce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBORNÍK. z druhé mezinárodní akce"

Transkript

1 SBORNÍK z druhé mezinárodní akce Příjemce dotace: Partner projektu: Název projektu: Reg. číslo: Vysoká škola logistiky o.p.s. Politechnika Opolska Spolupráce to se vyplatí, aneb program výměny zkušeností a kompetencí Współpraca to się opłaca, czyli program wymiany doświadczeń i kompetencji CZ.3.22/3.3.07/ Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj

2

3 Obsah: 1. Základní informace o projektu / Podstawowe informacje o projekcie / Basic project information Přehled studentských prací / Lista prac dyplomowych studentów / List of student s projects Odborné posudky řešitelů / Opinie ekspertów / Expert reports Samoobslužné informační terminály / Samoobsługowe terminale informacyjne / Interactive information terminals Druhá mezinárodní výměnná akce / Druga międzynarodowa wymiana / Second International Exchange Mobility Meeting Fotodokumentace akce / Fotodokumentacja ze spotkania / Photodocumentation of the Event

4 1. Základní informace o projektu / Podstawowe informacje o projekcie / Basic project information Příjemce: Vysoká škola logistiky o.p.s. Partner: Politechnika Opolska Název projektu: Spolupráce to se vyplatí, aneb program výměny zkušeností a kompetencí Registrační číslo: CZ.3.22/3.3.07/ Operační program: OP přeshraniční spolupráce Správce fondu v ČR: Euroregion Praděd Termín realizace projektu: Vysoká škola logistiky o.p.s. ve spolupráci s Polskou univerzitou Politechnika Opolska již déle než rok úspěšně pokračuje v realizaci projektu Spolupráce to se vyplatí, aneb program výměny zkušeností a kompetencí. Na projekt získala Vysoká škola logistiky o.p.s. dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce Cílem projektu je posílit spolupráci na obou stranách hranice a prostřednictvím společných aktivit podpořit přeshraniční rozvoj v oblasti terciárního vzdělávání a zvýšit uplatnitelnost studentů na trhu práce. Snahou projektu je také podpořit zájem občanů o problematiku výměny zkušeností se zahraničními partnery a stimulovat jejich zájem o dění na mezinárodní úrovni. Zkušený realizační tým složený z odborníků z obou partnerských škol úspěšně realizoval klíčové aktivity projektu a podařilo se mu naplnit všechny cíle, ke kterým se zavázal: A) Prohloubení mezinárodní spolupráce: pro účel řešení společných projektových záměrů došlo k nastavení průběžné komunikace a setkávání obou stran. Tyto aktivity zároveň přispěly k předávání zkušeností a znalostí přes hranice - mezi studenty z obou zemí a rozšířily jim obzory na mezinárodním poli. Studenti si vyzkoušeli prezentaci svých prací na mezinárodních konferencích, ve své škole, ale i v Polsku, což je obrovská zkušenost a také poznali studenty z jiných zemí, vzdělávací systémy a školy jako takové. B) Studie s přeshraničním kontextem: vybraní čeští i polští studenti zpracovali studie se zaměřením na dopravu a logistiku, tj. problematiky řešitelné na obou stranách hranice. Studie jsou pro školy cenným příkladem ke srovnání úrovně prací českých a polských studentů. Studenti pracovali pod dohledem svých vedoucích, kteří také měli možnost se setkat a práce studentů a problémy s nimi spojené konzultovat. V mnohých případech došli k přesvědčení, že to, co trápí na jedné straně hranice je totožné s tím na druhé straně a pokud se problémy řeší komplexně a společně, řešení mohou být o to zajímavější. Studie jsou v plné verzi přístupné k nahlédnutí ve venkovních terminálech. C) Terminály: na budovy obou univerzit byly umístěny speciální terminály, které si kladou za cíl zvýšit zájem občanů o dění na mezinárodní úrovni. Terminály jsou bezplatně přístupné široké veřejnosti a obsahují základní informace o projektu, o městě Přerově, o městě Opole, o Vysoké škole logistiky o.p.s., o univerzitě Politechnika Opolska, a také jsou zde zpřístupněny některé důležité webové odkazy jako např.: jazykové překladače, mapy, jízdní řády, informace o dění ve městě, atd

5 D) Mezinárodní výměnné akce: v průběhu realizace projektu se podařilo uskutečnit dvě výměnné mezinárodní akce (1x v Přerově a 1x v Opoli), na kterých došlo k setkání zástupců vedení školy, pedagogických pracovníků a studentů obou stran. Akce se setkaly s velkým ohlasem a účastníci projevili zájem o pokračování těchto aktivit i po ukončení financování projektu. E) Sborníky: jako výstup z obou uskutečněných výměnných akcí slouží dva sborníky, prezentující základní informace o uskutečněných aktivitách v průběhu realizace projektu. Sborníky představují realizační a řešitelský tým včetně hlavních dosažených výstupů. Sborník je vhodným nástrojem k šíření informací o úspěšné realizaci mezinárodního projektu veřejnosti. F) Propagační aktivity: na webových stránkách příjemce dotace i partnera jsou uveřejněny a průběžně aktualizovány základní informace o projektu. O návštěvě polské delegace v Přerově byli novináři informováni formou tiskové zprávy. Informace o způsobu financování projektu jsou prezentovány a šířeny prostřednictvím vytvořených propagačních předmětů. Projekt obě školy hodnotí velmi pozitivně a definitivně potvrzují jeho přínos. Zájmem obou zainteresovaných stran je i nadále pokračovat ve spolupráci, vyměňovat si zkušenosti a zkvalitňovat terciální vzdělávání na obou školách. Beneficient: Wyższa Szkoła Logistyki w Przerowie Partner: Politechnika Opolska Nazwa projektu: Współpraca to się opłaca, czyli program wymiany doświadczeń i kompetencji Numer rejestracji: CZ.3.22/3.3.07/ Program operacyjny: PO Współpraca Transgraniczna Zarządzający funduszem w RC: Euroregion Pradziad Termin realizacji projektu: Projekt o nazwie Współpraca to się opłaca, czyli program wymiany doświadczeń i kompetencji realizowany był przez Wyższą Szkołę Logistyki w Przerowie w partnerstwie z Politechniką Opolską w ramach Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna Celem projektu było pogłębianie współpracy po obu stronach granicy, wspólne wspieranie transgranicznego rozwoju w dziedzinie szkolnictwa wyższego i zwiększanie szans zatrudnienia studentów i absolwentów na europejskim rynku pracy. Projekt promuje transgraniczne partnerstwo studentów oraz pracowników uczelni i instytucji okołobiznesowych. Przedsięwzięcie zakładało prezentację współpracujących regionów, wymianę poglądów i informacji dotyczących aktualnych tematów w dziedzinach transportu i szeroko pojętej logistyki. Jednym z efektów projektu są naukowe opracowania studentów - prace dyplomowe, o tematyce logistycznej na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym i transgranicznym. Doświadczony zespół realizatorów, złożony ze specjalistów obu partnerskich uczelni z powodzeniem zrealizował kluczowe punkty projektu, dzięki czemu udało się osiągnąć wszystkie zakładane cele: A) Pogłębienie międzynarodowej współpracy: ze względu na rozwiązywanie wspólnych celów projektowych zaistniała potrzeba szerszej komunikacji. Spotkania przyczyniły się do - 5 -

6 możliwości przekazywania sobie wzajemnych doświadczeń i wiedzy naukowców i studentów obu państw, poszerzyły ich horyzonty i międzynarodowe doświadczenia. Uczestnicy projektu mogli spróbować własnych sił podczas wystąpień na międzynarodowych konferencjach. Poznali także innych studentów, system nauczania i partnerskie uczelnie oraz miasta. B) Opracowania o transgranicznym zasięgu: wybrani czescy i polscy studenci zaprezentowali opracowania, które dotyczyły problemów transportu i logistyki do rozwiązania po obu stronach granicy. Opracowania są dla obu uczelni cennym wzorcem do porównania poziomu czeskich i polskich studentów. Studenci pracowali pod okiem swoich przełożonych, którzy mieli możliwość spotykania się i dyskutowania nad pracami studenckimi i problemami, które są z nimi związane. W wielu kwestiach doszli do przekonania, że problemy po obu stronach granicy są bardzo podobne, a działając wspólnie można się im łatwiej przeciwstawiać. Opracowania w pełnej wersji dostępne są w interaktywnych terminalach. C) Terminale: na budynkach obu uczelni umieszczono specjalne interaktywne terminale, które mają za cel zwiększyć zainteresowanie społeczności o tym, co dzieje się na arenie międzynarodowej. Terminale dostępne są bezpłatnie, a zawierają takie informacje jak: o projekcie, miastach Przerow i Opole, obu uczelniach. Znaleźć w nich można także przydatne linki do stron internetowych, jak na przykład: tłumacze językowe, mapy, rozkłady jazdy, informacje o tym co dzieje się w mieście itd. D) Międzynarodowa akcja wymiany: w trakcie realizacji projektu udało się zorganizować dwie wzajemne wizyty studyjne (1 x w Przerowie i 1 x w Opolu), na których doszło do spotkania przedstawicieli uczelni, nauczycieli i studentów z obu stron. Akcje spotkały się z dużym odzewem, a uczestnicy wyrazili zainteresowanie kontynuacją działań nawet po ukończeniu finansowania projektu. E) Publikacje: wynikiem obu zrealizowanych akcji wymiany są dwa streszczenia, które opisują podstawowe informacje o dokonanych działaniach w trakcie realizacji projektu. Streszczenia przedstawiają realizacyjny i badawczy zespół włącznie z osiągniętymi wynikami. Publikacje przekazują szerokiej społeczności informacje o pomyślnej realizacji międzynarodowego projektu. F) Informacja i promocja: na stronach internetowych beneficienta dotacji i jego partnera są zamieszczone i na bieżąco aktualizowane podstawowe informacje o projekcie. Informacje o sposobie finansowania projektu są prezentowane i szerzone za pośrednictwem wykonanych nośników informacji. Obie uczelnie oceniają projekt bardzo pozytywnie i potwierdzają jego skuteczność. Interesem obu stron jest dalsze kontynuowanie współpracy, wymienianie się doświadczeniami i podnoszenie jakości szkolnictwa wyższego na obu uczelniach

7 Beneficiary: College of Logistics Partner: Politechnika Opolska Name of the projekt: Cooperation that pais or exchange program experience and competences Registration number: CZ.3.22/3.3.07/ Operational programme: Operational programme of cross border cooperation Fund manager in ČR: Praděd Euroregion Projekt duration: For more than one year the College of Logistics and a Polish university Politicnica Opolska has been successfully cooperating on a project Spolupráce to se vyplatí, aneb program výměny zkušeností a kompetencí. The College of Logistics has received the grant from Operational Programme of Crossboarding Cooperation The aim of the project is to initiate cooperation at both sides of the border, organization of activities together to support development in tertiary education and increase students employability on a job market. Further goal is also supporting an interest of citizens in exchanging international experience and stimulate their interest in activities on an international level. The expert realization team from both partner schools has successfully worked on the key activities of the project and managed to meet all the demanding tasks and aims: A) Improving international cooperation: Continuous communication and meeting of both sides have been set up for the purpose of solving joint project activities. The activities have also contributed to exchanging experience and knowledge across the borders between students from both countries and broaden their horizons at an international field. The involved students have experienced presentations of their projects at international conferences, at their schools but also abroad; that seems to be a great challenge and the students have also valued meeting students from other countries, educational systems and schools. B) Studies of cross border context: the involved Czech and Polish students have processed studies focused on transport and logistics; that means problems soluble at both sides of the border. The studies serve as valuable examples for comparison of work at both Czech and Polish schools. The students worked under careful control of their teachers, who also had the chance to meet and consult the projects and problems connected with them. In many cases they found out that the problems at one side of the border are the same as at the other side and that if the problems are solved in a complex and together the solutions can be more interesting. The studies are accessible at the outside terminals in full length. C) Terminals: Special terminals were placed on the buildings of both universities. They should serve the purpose of increasing interest of people in Přerov and Opole about activities on international level. The terminals are accessible for free for wide public and contain basic information about the project, the city of Přerov and the city of Opole, about the College of Logistics and Politechnica Opolska. There are also other important web links as for example language translators, maps, public transport schedules, news on what is going on in the cities etc. D) International exchange activities: Two international exchange activities have been organized during the project realization (one in Přerov, one in Opole) where representatives of - 7 -

8 the schools, teachers and students from both parts participated. The meetings have been very successful and the participants are keen on continuing the activities also after the end of the project activities. E) Brochures: The outcomes of the international exchange actions have been included and described in two brochures, which present basic information about the activities undertaken and the team and people involved in the project activities. The brochure is a suitable tool to disseminate information about the successful realization of the project to the public. F) Promotion activities: Basic information about the project are published and regularly updated on the web pages of both partner universities. Journalists were informed about the visit of Polis delegation in Přerov by a press release. Information about the way of financing the project are presented and disseminated in promotional items. The project is perceived very positively by both involved universities and definitely they confirm its benefits. Intentions of the involved universities are to continue in further cooperation, exchange experience and improve the level of tertiary education at both schools. 2. Přehled studentských prací / Lista prac dyplomowych studentów / List of student s projects Lucie Štěpánková Téma práce: Temat pracy: Topisc of thesis: Logistická centra jako součást infrastruktury Centra logistyczne częścią infrastruktury transportowej Logistics Centres as a Part of Infrastructure V období rozvoje průmyslu a obchodu, které lze datovat do začátku 20. století, byla uplatňována zásada umísťovat sklady se zbožím co nejblíže k zákazníkovi a šetřit tak náklady spojené s rozvozem zboží a jeho distribucí. Poměrně velké množství malých skladů rozptýlených na malé ploše s nízkou kapacitou odpovídalo existujícím technickým možnostem. Rozvoj mechanizace, následně automatizace a robotizace umožnil budování velkoskladů a posléze centralizovaných skladů. Technologie centralizovaných skladů umožňuje: - využít mechanizace manipulačních prací, automatizace a robotizace - odstranění jednotvárné a často namáhavé manuální práce a tím snížení počtu pracovních sil - snížení nákladů na údržbu budov a zařízení v důsledku snížení počtu plošně rozptýlených budov Práci lze rozdělit na část teoretickou a praktickou. Obsahem teoretické části jsou poznat

9 ky získané studiem odborných předmětů a studiem doplňujících materiálů, které mají přímou souvislost s logistickými centry. Teoretická část se v úvodu zabývá významem a umístěním logistických center v logistických řetězcích, základními činnostmi logistických center a nutnými předpoklady pro jejich vznik včetně používaných metod pro alokaci logistických center včetně optimalizace jejich polohy. Praktická část práce je orientována na analýzu současného stavu logistických center se zaměřením na region předpokládaného umístění logistického centra. Na každé logistické centrum působí v místě jeho existence celá řada faktorů, které ovlivňují jeho funkčnost. Tyto faktory je nutné brát v úvahu při rozhodování o jeho umístění, neboť špatné rozhodnutí o lokalizaci by mohlo vést k problémům souvisejícím se správnou funkcí logistického centra, případně až k možnému jeho zániku. Na základě provedené analýzy jednotlivých faktorů ovlivňujících vznik logistického centra, je v závěru praktické části zpracován návrh na lokalizaci logistického centra v oblasti daného regionu. Při vlastním výpočtu byly zohledněny reálné podmínky (napojení na dopravní infrastrukturu, průmysl, územní plány apod.). Závěr diplomové práce je věnován celkovému posouzení a zhodnocení navrhovaného řešení včetně jeho významu pro daný region a jeho další rozvoj. Vzhledem k tomu, že v České republice jsou zatím v provozu pouze privátní logistická centra, je nutné přistoupit i k řešení veřejných logistických center, která budou poskytovat logistické služby pro široký okruh podnikatelských subjektů, koncentrovaných především v nově budovaných průmyslových zónách. Dalibor Zajac Téma práce: Temat pracy: Topisc of thesis: Modelování statických a dynamických vlastností rozvodu tepelné energie v domě Symulacja statycznych i dynamicznych właściwości dystrybucji ciepła w domu Modelling Static and Dynamic Characteristics of Heat Distribution in a House Logistika je vědní obor, který se zabývá řízením toků materiálu, energie a informací. Když pustíme topení, nebo používáme teplou vodu, využíváme jednu z forem energie- tepelnou. Teplo je také potřeba vyrobit (nebo přeměnit z jiné formy energie), přepravit na místo určení a skladovat, protože většinou ho nemůžeme ihned odebírat. Teplo je možné vyrábět velmi blízko místa spotřeby (kotel v domě), ale i kilometry daleko (teplárny, elektrárny, spalovny). Cílem práce je řízení toků tepelné energie v domě. Pomocí programových prostředků T- Sit a Sipro namodelovat statické a dynamické vlastnosti chování rozvodu tepelné energie. Na základě simulací v těchto programových prostředcích navrhnout vhodné varianty pro realizaci v konkrétním objektu. Už od počátku civilizace lidé využívali oheň k získání tepla. Vše probíhalo metodou pokusomyl a tím získávali zkušenosti. Pak už byli schopní odhadnout, že když přiloží více dřeva, bude také více tepla. S objevováním fyzikálních zákonů už bylo možné některé věci odvodit a vypočítat-jaký výkon je nutný pro vyhřátí místnosti o známých rozměrech, jaký je potřeba tah komína, kolik vzduchu do kamen pustit, aby hoření probíhalo správně apod. Všechny výpočty se prováděly s tužkou a papírem. Při hlubším zkoumání se ale problematika stávala složitější a výpočtů bylo mnohem více. Pokrok přinesl rozvoj výpočetní techniky, díky které se mohli lidé oprostit - 9 -

10 od části práce. Další velký krok dopředu představovaly simulační programy. Už není nutné vše počítat, technika velkou část práce udělá za nás. Zvlášť velký význam modely mají, když často měníme vstupní parametry. Nemusíme komplikované výpočty dělat pořád znovu- jen upravíme potřebné údaje. Bez simulace by to bylo velmi pracné, u složitých systémů skoro až nereálné. Díky tomu je možné si na modelu prohlédnout, co se bude dít za různých situací- změna vnějších podmínek, změna zapojení nebo nastavení prvků systému. Stejně tak pokud chceme vyměnit nějakou součást za jinou, a potřebujeme zjistit, co se stane, nastavíme si to v modelu a uvidíme výsledek. Nemusíme vůbec zasahovat do fungujícího technického zařízení. Neriskujeme tak, že něco zničíme, nebo že koupíme něco, co nevyužijeme. Mějme příklad domu, ve kterém je teplota 20 C. Venku je 5 C. Dům je vytápěn radiátory, které mají termostatické ventily. Kotel dodává teplo do radiátorů i pro ohřev TUV. Další zdroj tepla je solární kolektor na střeše. 1. Uživatel v koupelně nastaví trvale teplotu 22 C. Jak velký výkon musí radiátor dodávat, aby se nastavená teplota udržela? 2. Venkovní teplota klesne a zůstává na -2 C. Větší rozdíl teplot způsobí zvýšení tepelných ztrát celého domu. O kolik musí kotel zvýšit výkon? Jaká bude teplota a průtok otopné vody na výstupu z kotle? 3. Začne svítit slunce. Tím se zvýší tepelný výkon dodávaný kolektorem a zásobník TUV se rychleji ohřívá. Za jak dlouho (při stejné intenzitě slun. záření) se ohřeje celý objem? 4. Kotel topí výkonem 10 kw, ztráty domu jsou pouze 2 kw. Přebytek tepelné energie se ukládá do zásobníku. Jak dlouho bude kotel topit, než se celý zásobník nahřeje? Potom se kotel vypne a do otopného systému jde pouze teplo ze zásobníku. Jak dlouho bude kotel vypnutý, než se všechno teplo ze zásobníku spotřebuje a bude nutné znovu zapnout kotel? 5. Přestane svítit slunce. Tím se sníží tepelné zisky budovy a otopný systém musí zvýšit výkon. Jak rychlá bude jeho reakce? O kolik klesne teplota v místnostech, než se znovu vyhřejí na požadovanou teplotu? Tyto a mnohé další situace ve své práci prověřuji simulacemi na modelech. Statické simulace budou řešit ustálený stav - např. 1, 2. Nemění se výkon odváděný z budovy (ztráty), ani přiváděný výkon- soustava je v rovnováze, je stálá teplota. Tyto situace budu simulovat v programu Tsit. Dynamické simulace budou řešit přechod mezi 2 ustálenými stavy - např. 3, 4, 5. Jsou to jevy, které se mění v čase. V zásobníku se mění poměr množství studené a teplé vody. Mění se přiváděný/ odváděný výkon, důsledkem toho stoupá/ klesá teplota. Tyto situace budu simulovat v programu Sipro. Na modelech jsou ověřeny různé návrhy. Některé z nich jsou nereálné. Jiné jsou realizovatelné a mohou snížit spotřebu energie na vytápění a zvýšit komfort obsluhy. Jestli budou uskutečněny, záleží na uživatelích domu. Prostřednictvím simulací bylo zjištěno, jaké parametry mají mít potřebné komponenty a jak zajistit regulaci celé otopné soustavy. Díky tomu se lze vyhnout zdlouhavým výpočtům a lze ověřit nanečisto, zda navrhovaná řešení budou fungovat

11 Iveta Nováková Téma práce: Logistika ukládání radioaktivního odpadu Temat pracy: Logistyka w obrocie materiałami radioaktywnymi Topisc of thesis: Logistics of Radioactive Waste Disposal Práce se zabývá problematikou manipulace s radioaktivními odpady v celé šíři a to znamená od relativně méně významných, jako jsou radioaktivní odpady z nemocnic až po vyhořelé články z jaderných elektráren. Práce je sice zaměřena na problémy České republiky, ale řada závěrů má obecný charakter, který se musí řešit ve všech státech. Protože je práce zaměřena na odpady, tak se nezabýváme dopravou dosud nepoužitých materiálů, ani suroviny získané úpravou při těžbě uranových rud, ale pouze použitými a znehodnocenými radioaktivními odpady. Celý proces tedy začíná převzetím radioaktivních materiálů z míst jejich upotřebení, jejich uložením dom přepravních kontejnerů a jejich další ochranou při přepravě na dočasné nebo definitivní úložiště. Takto je do celé problematiky zahrnuta jejich ochrana při přepravách. Na toto navazuje problematika dočasných nebo trvalých úložišť. Analýza je pak zaměřena na oblasti, které by mohly být vhodné pro vybudování hlubinného úložiště v České republice. Dále na přepravu radioaktivních odpadů do hlubinného úložiště a s tím spojenou legislativu. V praktické části je znázorněno pomocí programu Grafsit jak by mohlo vypadat odvětrání celého podzemního konceptu hlubinného úložiště. A jak by byla provedena přeprava od původců radioaktivních odpadů do hlubinného úložiště. Dále na základě zjištěných informací, je zde navržen počet a druhy manipulačních prostředků pro manipulaci právě s radioaktivními odpady. A také z hlediska vzdálenosti od původců radioaktivních odpadů a geologických podmínek navrženy dvě nejvhodnější lokality umístění hlubinného úložiště. V pozdější době budou některé dopravní problémy zaměřeny na vytvoření modelu přeprav mezi jednotlivými lokalitami. Výsledkem této práce je tedy vyhodnocení oblastí hlubinného úložiště, zajištění optimální přepravy radioaktivních odpadů od původců a zároveň optimální počet a druh manipulačních prostředků pro radioaktivní odpady a vyhořelé jaderné palivo. Miroslav Štarha Téma práce: Zlepšení zákaznického servisu vybrané společnosti Temat pracy: Poprawa obsługi klienta w firmie Topisc of thesis: Improving customer s services in company Cílem této práce je vypracování návrhu pro zlepšení nabídky zákaznického servisu společnosti Skupina ČEZ, a.s. konečnému zákazníkovi. Tržní ekonomika je charakterizovaná trvalým opakováním vztahů mezi zákazníkem a dodavatelem. Vrcholným cílem výrobků a služeb je konečný zákazník, ten, který nakupuje zboží a služby pro uspokojení svých vlastních potřeb. Za konečného zákazníka považujeme především různé organizace, které nakupují pro pokrytí svých potřeb a dále nakupované výrobky a služby nepoužívají za účelem tvorby zisku

12 V práci je nastíněn současný stav zákaznického servisu společnosti Skupina ČEZ, a.s. a v začátku i nastínit čím se Má divize ČEŽ Měření, s.r.o. zabývá. To abych poskytl komplexní pohled na problematiku. Jde o instalace přístrojů (elektroměry, spínací prvky, komunikační jednotky apod.) na odběrná místa zákazníků. Činnost je rozdělena mezi jednotlivé odbory, které zajišťují vymezené činnosti (vlastní montáž přístrojů, správu dat, logistiku přístrojů apod.). Vlastní logistika přístrojů spadá pod odbor Správa měřidel a je přímo řízena a realizována v oddělení Správa a logistika (SLM). Logistika v SLM je realizována ze tří logistických center hlavní centrum Skuteč a regionální centra Liberec a Ostrava. V hlavním logistickém centru ve Skutči probíhá příjem přístrojů od dodavatelů, jejich kontroly a následný rozvoz do Liberce a Ostravy. Distribuce přístrojů na logistická centra je realizována odlišně pro různé skupiny přístrojů a dle jejich statusu. Snaha o řízení rozsáhlých logistických řetězců, která je typická pro současný trend vývoje světové ekonomiky, má řadu příčin, které je nezbytné identifikovat. Nerovnoměrný populační vývoj vede ke změnám v tocích zboží na celosvětové úrovni, konkurence vede ke snaze plnit požadavky individuálních zákazníků, výrobky mají stále kratší životnost, dochází ke globalizaci trhu, další koncentraci kapacit i společnosti. To vede ke stavu, že si konkurují na mezinárodních trzích ne individuální výrobci, ale velké nadnárodní společnosti. To má významné důsledky povahu, rozsah a velikost hmotných toků. Podle definice logistiky Evropské logistické asociace, která zní: Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem a nákupem počínaje, výrobu a distribuci podle objednávky konečného zákazníka směřujeme tak, aby byly splněny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích. Klademe velký důraz na hlavní náplň logistiky, kterou je jednoznačná orientace na řízení hmotných toků. Přísně vymezuje hlavní cíl, tj. uspokojení všech požadavků konečných zákazníků. Podtrhuje systémovou povahu logistikou požadovanou na integrované řízení celého logistického systému, tj. snahu po nalezení takového systému řízení, který zabezpečí splnění cílů při co nejmenších úplných nákladech a kapitálových výdajích. Trend snižování nákladů v celém řetězci logistických činností je trvalý, ale je třeba zdůraznit, že v dnešní složité společnosti zejména v oblasti příjmové vyžaduje poněkud jiný přístup při řešení vazby mezi náklady a poskytovanými službami, zatím jen velmi stroze jde o to, že vyšší příjmové skupiny zákazníků očekávají také vysokou úroveň služeb. Ta, ale vyžaduje mnohem vyšší náklady. Nicméně organizace orientované na tyto skupiny zákazníků opět uplatňují požadavek dosahovat chtěné vysoké úrovně služeb při relativně nižších nákladech než konkurence. Vývoz přístrojů je realizován dle měsíčního plánu. Jednotlivé vývozní trasy jsou dány dle zvyklostí rozvozu z minulých období. Změny v jednotlivých trasách jsou realizovány intuitivně, při tvorbě plánu rozvozů a na základě případných neodkladných požadavků na přístroje z jednotlivých pracovišť MRE. Svoz přístrojů je realizován současně s rozvozem. Množství přístrojů, respektive počet kontejnerů určených k rozvozům je z jednotlivých pracovišť MRE, upřesňován bezprostředně před dnem příslušného rozvozu. V rámci rozvozu jsou přepravovány i prázdné kontejnery. Část přístrojů (limitované množství přístrojů k úřednímu přezkoušení) ze svozů z pracovišť MRE je přepravována do hlavního logistického centra do Skutče pomocí expresního soukromého přepravce. Pro rozvozy jsou využívány celkem čtyři nákladní vozidla s celkovou hmotností 12 tun. Dvě jsou využívána ve Skutči (jedno z nich je externího dopravce), jedno v Liberci (externí dopravce) a jedno v Ostravě (externí dopravce). V rámci této práce je vypracováno detailní ekonomické porovnání navržených variant v porovnání s rokem 2012, kde navržené řešení nesmí generovat zvýšené náklady na provoz logistiky ve srovnání s náklady roku

13 David Hrabal Téma práce: Temat pracy: Topisc of thesis: Logistika elektronického obchodování firmy Logistyka handlu elektronicznego w firmie Logistics of e-commerce in firm Předmětem této práce je Logistika internetového obchodování firmy. V tomto případě se jedná o firmu Emos spol. s. r. o. Cílem práce je analyzovat součastný stav elektronického obchodování ve firmě a přidat návrhy na zlepšení. Teoretická část, je zaměřena na vymezení pojmu internetové obchodování a jeho historie. Dále jsou popsány typy internetového obchodování, způsoby přepravy a platební metody. Dále ještě v obecné části se zabývám specifikacemi logistického řetězce v prostředí elektronického obchodování. Praktická část je zaměřeno na sběr materiálu z firmy, analýza těchto dat a srovnání s ostatními možnostmi, které jsou v dnešní době dostupné, tak aby došlo k ekonomickému zlepšení pro firmu. Jelikož se internet stal v 21. století naprosto běžnou součástí lidského člověka. I internet jako každá technologie má své výhody, ale i spoustu nevýhod a to zejména v oblasti bezpečnosti. Internet přináší lidstvu téměř neomezený počet dat. Internet slouží nejen ke sběru dat, ale i k šetření času. Na internetu si člověk může koupit v dnešní době skoro cokoliv a naprosto z jakéhokoliv místa kde je přístup k internetu. Tohoto trendu začala využívat i firma Emos spol. s. r. o., která vznikla v roce Od svého založení prošla firma dynamickým vývojem. Společnost využívá nejen svého kamenného obchodu, ale i internetového obchodu a to nejen pro maloodběratele, ale i pro velkoodběratele. Od roku 2012 používá ke své propagaci Emos spol. s. r. o. i největší sociální sítě této doby. Z hlediska logistiky elektronického obchodování firma Emos v současné době využívá: Ve skladu používají identifikační čísla. Pro přepravu využívá společnost služby zejména České pošty a společnosti PPL. Platební metody, kterými lze uhradit nákup u Emosu je to pouze dobírka. Specifikací v logistickém řetězci elektronického obchodování ve společnosti Emos je, že zákazník si objedná zboží, které je již na skladu. Tato objednávka obdrží své identifikační číslo, které jí je přiděleno po celou dobu pohybu od vyřízení objednávky přes zkompletování objednávky až k dopravě k zákazníkovi. K této přepravě využívá společnost z 80% služby České pošty a z 20 % služby PPL. Firma Emos své zásilky nebalí, tuto službu nechává na společnostech Česká pošta a PPL. Díky analýzám a tabulce hodnotící škály, kterou jsem použil ve své práci, jsem došel k závěrům. Za prvé společnost Emos spol. s. r. o. by měla zavést možnost i platby přes internet, kde je třeba uzavřít smlouvu s jednou z bankovních ústavů. Dále by měla firma začít využívat služby Pay-Pal.com, kde stačí, aby se firma zaregistrovala a vedení tohoto účtu zdarma jen si Pay-Pal strhává přibližně 2% z poslané částky. V oblasti přepravních služeb jsem srovnal společnosti Česká pošta a PPL. Pomocí hodnotící škály jsem zjistil, že by firma měla používat spíše služeb PPL, než služeb České pošty. Dále je předmětem úvahy RFID systém ve skladu. Tento systém by při zavádění stál určitý kapitál, který by firma musela investovat, ale tento systém by urychlil kompletaci zboží a eliminoval by ztráty a poškození zboží při nakládce. Jako poslední návrh je, aby oddělení elektronického obchodování firmy Emos spolupracovalo s kamenným obchodem této firmy. Jelikož mezi skladem a kamenným obchodem jezdí

14 3 5x denně poloprázdné dodávky, tak by to společnost nestálo ani korunu navíc, ba naopak firma ušetří na pohonných hmotách. Andrzej Majewski Téma práce: Obchodní činnost logistického operátora - Management radioaktivního odpadu Temat pracy: Działalność operatora logistycznego na przykładzie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych Topisc of thesis: Business activity of logistics service provider - Radioactive Waste Management Celem tej pracy było opisanie funkcjonowania logistyki odpadów promieniotwórczych na terenie Polski. Podmiotem, który jako jedyna instytucja w Polsce posiada zezwolenie na transport, przetwarzanie oraz unieszkodliwianie odpadów jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych z siedzibą w miejscowości Otwock-Świerk w województwie mazowieckim. Dzięki uzyskanym materiałom od pracowników ZUOP możliwe było dokonanie szczegółowego opisu zagadnień związanych z transportem oraz magazynowaniem odpadów radioaktywnych oraz analizę liczby odpadów przekazanych do unieszkodliwienia oraz składowania w latach Praca składa się z trzech rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały stanowią część teoretyczną, trzeci rozdział to część praktyczna. W pierwszym rozdziale przedstawiona została koncepcja łańcucha dostaw, jego struktura, przegląd definicji. Dokonano porównania pomiędzy tradycyjnym zarządzaniem logistycznym a zarządzaniem łańcuchem dostaw. W dalszej części opisana została istota i znaczenie funkcjonowania operatorów logistycznych w łańcuchu dostaw. Przedstawiono zadania oraz funkcje jakie spełnia operator logistyczny w łańcuchu dostaw. Pierwszy rozdział zamykają informacje związane z funkcjonowaniem operatora logistycznego jako łącznika pomiędzy klientem a podsystemami łańcucha dostaw. Drugi rozdział dotyczy wiadomości związanych z podstawami logistyki odpadów niebezpiecznych. Opisana została logistyka zwrotna jako element łańcucha dostaw. W dalszej części scharakteryzowano podsystem logistyki utylizacji odpadów na tle innych podsystemów logistycznych. Kolejna część rozdziału przedstawia wiadomości dotyczące transportu towarów niebezpiecznych, ze szczególnym naciskiem na transport drogowy, który regulują przepisy ADR. Następnie przedstawione zostały informacje dotyczące substancji promieniotwórczych. Trzeci rozdział to część praktyczna pracy, która opisuje funkcjonowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych. Przedstawiona została charakterystyka firmy, zakres działalności firmy, profil działalności, przepisy prawne, na których opiera swoją działalność. Następnie opisany został proces transportu, unieszkodliwiania oraz magazynowania odpadów promieniotwórczych. Kolejnym etapem pracy jest analiza liczby odpadów radioaktywnych przetwarzanych w ZUOP w ostatnich latach. Rozdział trzeci zamykają informacje dotyczące przyszłości logistyki odpadów radioaktywnych w związku z planami budowy elektrowni atomowej w Polsce. Wszystkie informacje oraz dane związane z liczbą odpadów promieniotwórczych przetwarzanych przez ZUOP pochodziły ze strony internetowej oraz bezpośrednio od pracowników firmy. W pracy została przeanalizowana liczba odpadów promieniotwórczych przekazana do unieszkodliwienia w latach wraz z podziałem na rodzaj

15 odpadów (ciekłe oraz stałe), źródło powstawania odpadów, objętość odpadów przekazanych do składowiska Różan oraz porównano stosunek objętości odpadów przed i po unieszkodliwieniu. Z przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że systematycznie spada ilość odpadów przekazanych do unieszkodliwienia, zarówno odpadów stałych jak i ciekłych. W większości do unieszkodliwienia trafiają odpady ciekłe, odpady stałe stanowią znacznie mniejszą ilość odpadów trafiających do ZUOP. Analizując odpady promieniotwórcze pod kątem miejsca ich powstawania, można zauważyć fakt, że główne źródło powstawania odpadów to instytucje badawczo naukowe zlokalizowane w miejscowości Otwock Świerk. W latach instytucje te wytworzyły 1044,92 m 3 odpadów, z kolei podmioty spoza Ośrodka Świerk wyprodukowały jedynie 358,74 m 3 odpadów. Rozpatrując liczbę odpadów przekazanych do ostatecznego składowania można zauważyć również tendencje spadkową, jedynie w roku 2001 miało miejsce przekazanie znacznie większej ilości odpadów niż w innych latach do składowiska aż 137 m 3. Wynikało to z zakończenia prac likwidacyjnych reaktora badawczego EWA. Dzięki wykorzystywaniu różnych metod unieszkodliwiania dla każdego rodzaju odpadu, możliwe jest skuteczne zmniejszenie objętości odpadów trafiających na składowisko. W dotychczasowej działalności składowiska w Różanie zgromadzono m 3 odpadów promieniotwórczych. W związku z ograniczoną ilością magazynową składowiska Różan, planowane jest jego zamknięcie w roku Po przeprowadzeniu analizy liczby odpadów promieniotwórczych z ostatnich lat, widoczny jest spadek wytwarzanych odpadów na terenie Polski. Jednak w związku z planami uruchomienia elektrowni jądrowej w Polsce, obecnie trwają prace związane z wyborem lokalizacji pod wybudowanie nowego składowiska odpadów promieniotwórczych, pod uwagę brane są takie miejsca jak: Łanięta (woj. łódzkie, powiat kutnowski), Damasławek (woj. wielkopolskie, powiat jarociński), Kłodawa (woj. wielkopolskie, powiat jarociński), Jarocin (woj. wielkopolskie, powiat jarociński), Pogorzel (woj. warmińsko-mazurskie, powiat gołdapski). Po wybudowaniu nowego składowiska, jego operatorem będzie ZUOP. Przemyslaw Kawecki Téma práce: Temat pracy: Topisc of thesis: City logistika jako řešení problému dopravního přetížení ve městech Logistyka miejska jako koncepcja umożliwiająca ograniczanie kongestii w mieście City logistics as a solution for traffic congestion problem in the cities Rozwój i zastosowanie logistyki na obszarach miejskich mają niewielkie tradycje, ale obecnie należy ona do jednej z najdynamiczniej rozwijających się płaszczyzn działania logistyki na świecie. Logistyka miejska jest nową dyscypliną badawczą, która pojawiła się na pod koniec lat 90. XX wieku. Potrzebę wprowadzania systemów logistycznych w miastach dostrzeżono wraz z pojawieniem się nowego punktu widzenia funkcjonowania współczesnych miast. Logistyka miejska jest jednym z ważniejszych aspektów zarządzania miastem. Zarządzający miastami mają coraz większą świadomość jakie znaczenia dla rozwoju ich miast może mieć wdrożenie logistyki miejskiej w obrębie zarządzanych przez nich obszarów. Praca dyplomowa inżynierska pod tytułem Logistyka miejska jako koncepcja umożliwia

16 jąca ograniczanie kongestii w mieście została napisana przez Przemysława Kaweckiego, dyplomanta Politechniki Opolskiej. Celem niniejszej pracy było scharakteryzowanie działających systemów i rozwiązań stosowanych w rozwiązywaniu problemów kongestii, które usprawniają ruch i efektywnie nim zarządzają przez optymalizację faktycznej sytuacji ruchowej na ulicach, ponadto analiza przeprowadzonych badań poziomu wykorzystania roweru miejskiego przez osoby z niego korzystające, które mają bezpośrednio wpływ na jego wykorzystanie w mieście. Praca składa się z czterech części. W pierwszej części Autor zaznajamia Czytelników z teorią dotyczącą logistyki miejskiej, a dokładniej rzecz ujmując z koncepcją logistyki w mieście oraz jej celami i zadaniami. W tej części Czytelnik zapoznaje się na czym polega zarządzanie osób i towarów w logistyce miejskiej. Druga część pracy przedstawia czytelnikowi problem kongestii. Autor opisał w niej na czym polega zjawisko kongestii, jak i również źródła jej powstawania oraz rozwoju w miastach. Ta część ukazuje Czytelnikowi jakie są skutki tego problemu dla miasta oraz jego mieszkańców. Autor omówił w niej też sposoby ograniczania kongestii w mieście. W trzeciej części Autor uzmysławia Czytelnikowi jak duży wpływ ma zarządzanie przepływami osób w mieście na zjawisko kongestii. Została w niej omówiona polityka transportowa, a także jej wpływ na zachowania komunikacyjne mieszkańców. Autor przestawił również jakie są wykorzystywane narzędzia do zarządzania przepływem osób w mieście. W tej części omówiono także zintegrowane systemy logistyki miejskiej zastosowane we wybranych przez Autora miastach Unii Europejskiej. Ostatnia, czwarta część pracy dyplomowej inżynierskiej jest poświęcona w dużej mierze części badawczej, dotyczącej sprawdzenia systemu roweru miejskiego jako jednego z instrumentów logistyki miejskiej ograniczającego kongestię. Czytelnik może zapoznać się z wynikami przeprowadzonej w Opolu ankiety, a także szczegółowymi analizami Autora, wynikającymi z danych z przeprowadzonych badań na studentach z Opola. W ostatniej części pracy przedstawiono także perspektywy rozwoju oraz szerszego wykorzystania roweru miejskiego w Opolu. Zjawisko kongestii stanowi bardzo duży problem we współczesnym świecie. Logistyka miejska jest narzędziem, które redukuje kongestię transportową w miastach. Władze miast walczą z tym problem poprzez wprowadzanie różnych ograniczeń oraz nowoczesnych rozwiązań. Jednak tak naprawdę zmiana przyzwyczajeń oraz zaakceptowanie nowych sposobów przez mieszkańców pozwoli na poprawę przepływu ludzi i towarów w miastach. Natomiast rower miejski zaczyna stanowić istotny aspekt sprawnego funkcjonowania logistyki miejskiej, a zarazem jest innowacyjną, stale rozwijającą się koncepcją rozwiązywania problemów związanych z kongestią w miastach oraz aglomeracji miejskiej. Rowery miejskie pojawiają się coraz częściej na ulicach polskich miast. Większość mieszkańców nie wie jednak, jak z nich korzystać. Już samo ich wypożyczenie może sprawiać dla nich problem. Inwestycje w budowę i rozwój systemów wypożyczalni rowerowych będą się rozwijać ze względu na możliwość uzyskania środków unijnych na dofinansowanie tych inwestycji oraz niewątpliwe korzyści dla miast, płynące z zastosowania tych systemów i rozwiązań. Popularność tych systemów będzie stale rosła, umożliwiając miastom rozwiązanie problemów komunikacyjnych, z jakimi borykają się na co dzień. W dobie ciągłego rozwoju cywilizacyjnego, wzrostu liczby osób zmotoryzowanych oraz braku czasu, na który cierpi każdy z nas, problemem stają się zatłoczone miasta, coraz dłuższy czas potrzebny na pokonywanie określonej trasy i korki w godzinach największego natężenia ruchu. Wówczas nieobciążającym zbyt budżetu miasta rozwiązaniem umożliwiającym uporanie się z zaistniałymi problemami miast stają się m.in systemy wypożyczalni rowerów

17 Analiza wyników badań, poziomu wiedzy i zachowań studentów korzystających z systemem wypożyczalni rowerów w Opolu pokazała, że znaczna część żaków nie posiada wystarczającej wiedzy na ich temat, a także nie jest świadoma jakie korzyści ten system za sobą niesie. Skłania to do konkluzji, jaki poziom wiedzy mają studenci, którzy nigdy nie korzystali z wypożyczalni rowerów, a których będzie z pewnością przybywać w mieście. Konieczne jest, zatem informowanie i przeprowadzanie akcji społecznych wyjaśniających logikę funkcjonowania systemu wypożyczalni rowerów miejskich, aby osiągnąć znacznie wyższe rezultaty w płynności ruchu miejskiego, które są ważnym celem logistyki miejskiej. Patrycja Zimnowoda Téma práce: Temat pracy: Topisc of thesis: Metody řešení problémů obchodního cestujícího v dopravních aktivitách Metody rozwiązywania problemu komiwojażera w działalności transportowej Methods of solving Travelling Salesman Problem in the transport activity W każdej dziedzinie gospodarczej można napotkać problemy transportowe, który mają istotne znaczenie w organizacji i ekonomiki przedsiębiorstwa, bez względu czy mowa tu o jednym środku transportu czy o transporcie kombinowanym. Koszty transportu w stosunku do całkowitych kosztów generowanych w jednostce są duże, zatem kwestia doboru najkrótszej trasy przewozu ma ogromne znaczenie. Wiąże się to ze znanym w teorii grafów problemem komiwojażera. W ciągu ostatnich dziesięcioleci powstało kilka algorytmów wyznaczających rozwiązania optymalne. Są to przykłady z dziedziny algorytmów heurystycznych. Zagadnienie komiwojażera stało się również obiektem zainteresowania w dziedzinie algorytmów genetycznych, które miały na celu znalezienia rozwiązania suboptymalnego za pomocą populacji ewentualnych rozwiązań. Algorytmy, którym poświęcono największą uwagę to przeszukiwanie wiązkowe oraz algorytm genetyczny. Wyróżnia je przede wszystkim metoda działania i wpływ przypadkowości na wynik. Zakresem pracy było napisanie aplikacji z wykorzystaniem tych dwóch metod w celu ich porównania. Zadanie polegało na sprawdzeniu (porównaniu) wyników otrzymanych metodą heurystyczną do wyników otrzymanych metodą algorytmu genetycznego. Założeniem było, że punktem odniesienia optymalnego wygenerowania trasy jest wynik uzyskany metodą algorytmu genetycznego. Celem jest również pokazanie praktycznego zastosowania tych metod do wykorzystania ich w działalności transportowej czy spedycyjnej. Program przedstawia ogólna metodę działania algorytmów. Aplikacja napisana została w darmowym oprogramowaniu C++ Builder 6 Personal. Aplikacja posiada ograniczenia związane z góry ustaloną liczbę miast (punktów). Odległości między miastami generowane są w sposób losowy z zakresu <1 ; 50> dla odległości, < 1; 120 > dla czasu. Dodatkowo punkt startowy w obu metodach nie jest losowy, wybiera je użytkownik spośród 5 obiektów. W programie są do wyboru trzy kryteria optymalizacji: odległość; czas; odległość i czas. Użytkownik wybiera również liczbę wiązek w algorytmie wiązkowym dla których ma zostać wygenerowana optymalna trasa. Po wyborze możliwych kryteriów program wylicza trasy optymalne dla każdej z metod. Na tej podstawie wykonane zostało badanie

18 Test przeprowadzono na podstawie 50 prób z każdego punktu startowego dla każdej liczby tras (k) w algorytmie wiązkowym co w sumie dało 250 prób. W związku z większą dokładnością otrzymania trasy optymalnej jako punkt odniesienia traktowany był wynik uzyskany metodą algorytmu genetycznego. Wiąże się to z faktem, iż algorytm ten analizuje każdą z możliwych kombinacji w sposób globalny tworząc tym samym pełny genotyp. Natomiast algorytm heurystyczny charakteryzuje się analizą wybrania optymalnej trasy w sposób lokalny. Oznacza to, że działa krok po kroku, interesuje go wybór takiego punktu, który w danej chwili okazuje się być najbliższym. W badaniu zwrócono również uwagę na wyniki uzyskane w zależności od wyboru ilości wiązek. Teoretycznie im większa ilość wiązek tym większe prawdopodobieństwo otrzymania optymalnego wyniku. W badanym przypadku przy wyborze jednej wiązki otrzymanie trasy optymalnej powiodło się w 65 %. Natomiast zwiększenie wiązek z jednej na trzy zmieniło prawdopodobieństwo otrzymania optymalnego rozwiązania o 10% tj. na 75%. Dla 25% przypadków pozyskania najkrótszej trasy, algorytm genetyczny okazał się korzystniejszy. Badany przypadek potwierdził założenia teoretyczne dotyczące zależności pomiędzy ilością wiązek a prawdopodobieństwem otrzymania optymalnego wyniku. Algorytm genetyczny dla tego przypadku okazał się dokładniejszy, ponieważ wykorzystuje on pełny genotyp, tzn. wszystkie możliwe kombinacje (n-1)!. Natomiast zwiększenie liczby miast do odwiedzenie komplikuje już działanie algorytmu genetycznego. Jeżeli program będzie próbował przedstawić pełny genotyp, gdzie dla tylko 10 miast jest ich , a dopiero później będzie przeszukiwać, który z nich jest optymalny spowoduje to duże obciążenie obliczeniowe dla komputera oraz długie oczekiwanie na wynik. Dlatego więc praktyczne zastosowanie algorytmu genetycznego wiąże się z redukcją ilości możliwych kombinacji, co spowodować może pominięcie optymalnego rozwiązania. Wówczas okazać się może, iż algorytmy heurystyczne okażą się bardziej przewidywalne oraz wydajniejsze. W związku z ciągłym rozwojem i powstawaniem nowych firm spedycyjnych i transportowych, zapotrzebowanie na programy wspomagające optymalizowanie kosztów ciągle rośnie. Każdą z tych aplikacji wyróżnia coś innego. Program, który został napisany jest tylko praktycznym przedstawieniem wykorzystania metod optymalizacyjnych. Jednak wprowadzając drobne modyfikacje może zostać bardzo przydatnym elementem podczas optymalizacji tras oraz zmniejszania kosztów transportu. Karolina Klimczyk Téma práce: Temat pracy: Topisc of thesis: Kritéria vyhledávání míst pro logistická centra v Jižním Polsku Kryteria wyboru lokalizacji centrów logistycznych w Polsce Południowej The criteria for site selection of logistics centers in Southern Poland Celem pracy jest analiza aktywności centrów logistycznych we współczesnej Polsce, a w szczególności w południowej jej części. Autorka podjęła się porównania teoretycznych aspektów funkcjonowania centrów logistycznych opisanych w literaturze przedmiotu wraz z praktycznym obrazem ich działalności na przykładzie Przedsiębiorstwa XYZ. Badaniom zostały poddane także wybrane przedsiębiorstwa położone na południu Polski. Celem pracy była również ocena aktywności i rozwoju centrów logistycznych na polskim rynku usług logistycznych w

19 ciągu ostatnich kilku lat oraz próba stworzenia prognozy dla dalszego funkcjonowania centrów logistycznych w Polsce i na świecie. Tematyka związana z logistyką jest niezwykle aktualna. Wpływa na to przede wszystkim fakt dynamicznego wzrostu ilości firm i usług logistycznych na rynku. Wachlarz usług świadczonych przez firmy logistyczne ewoluuje bardzo prężnie i dostosowuje się do szybko zachodzących zmian. Ponadto, Polska, jako kraj buforowy i tranzytowy gwarantuje korzystny obszar dla inwestorów do budowania centrów logistycznych. Z tych też powodów Autorka zainteresowała się tym tematem i postanowiła przeprowadzić badania w tym zakresie. Praca oparta jest na dostępnych źródłach literatury przedmiotu, m.in. na publikacjach Elżbiety Gołembskiej Logistyka w gospodarce światowej, Beaty Skowron-Grabowskiej Centra logistyczne w łańcuchu dostaw czy Ireneusza Fechnera Centra logistyczne: cel realizacja przyszłość. Autorka korzystała również z czasopism: Logistyka a jakość i Magazynowanie i dystrybucja. Najbardziej aktualne informacje dotyczące centrów logistycznych znalazła na internetowych portalach logistycznych i stronach internetowych wybranych centrów. Praca ma charakter praktyczny. Podczas jej powstawania korzystano zarówno z metody opisowej jak i metody analizy porównawczej. Praca oprócz wstępu i zakończenia składa się z czterech rozdziałów. Pierwsze dwa rozdziały są teoretyczne. Kolejne dwa opisują aktywność centrum logistycznego XYZ oraz przedstawiają wyniki badań przeprowadzonych na wybranej grupie badawczej. W rozdziale pierwszym zostały opisane początki logistyki jako dyscypliny naukowej. Miało to na celu przybliżenie czytelnikowi tematyki logistycznej, było też swoistym wstępem do rozważań nt. centrów logistycznych. Rozdział drugi poświęcony jest teoretycznym aspektom centrów logistycznych. W rozdziale tym zostały uwzględnione różne definicje i klasyfikacje centrów logistycznych wraz z genezą powstawania centrów logistycznych. Niezwykle istotne są funkcje i zadania centrów logistycznych, które zostały również opisane w tej części pracy. Rozdział ten zawiera także przykładowy spis usług logistycznych świadczonych przez centra logistyczne. Czytelnik znajdzie tutaj również analizę różnic występujących pomiędzy centrum logistycznym a centrum dystrybucji. Kolejny rozdział opisuje Przedsiębiorstwo XYZ jako przykład centrum logistycznego. Chronologiczne została przedstawiona historia centrum XYZ oraz stopniowe rozszerzanie działalności, aż do czasów obecnych. Autorka zaprezentowała infrastrukturę oraz usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo. Opisała także ważną kwestią jaką jest wybór lokalizacji centrum logistycznego przez inwestorów. W rozdziale tym krótko scharakteryzowano także wybrane centra logistyczne zlokalizowane w Polsce południowej. Rozdział ostatni to podsumowanie wyników badań i obserwacji. Oprócz tego Autorka dokonuje komparatystycznego porównania polskich centrów logistycznych wraz z centrami ulokowanymi w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. W końcowej część pracy, Autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie czy polskie centra logistyczne zasługują na to miano w rozumieniu międzynarodowym? Które centrum logistyczne w skutek swojej działalności najbardziej przypomina międzynarodowe centra logistyczne? W zakończeniu pracy podsumowano wyniki rozważań, sprecyzowano niektóre wnioski i wysunięto postulaty na przyszłość. Należy podkreślić, że Autorka nie była w stanie wyczerpać tak obszernego zagadnienia, jakim jest tematyka związana z centrami logistycznymi. Jednym z podstawowych wniosków wysnutych przez Autorkę jest fakt, że polskie centra logistyczne są jeszcze w początkowej fazie rozwoju. Przed nimi daleka droga do tego, aby stać się ośrodkami usług logistycznych w rozumieniu międzynarodowym. Jednakże należy zaznaczyć, że polskie centra logistyczne dostosowują się do realiów panujących na polskim rynku logistycznym i otwierają się na potrzeby potencjalnych klientów, permanentnie się rozwijając

20 3. Odborné posudky řešitelů / Rzetelne opinie ekspertów / Expert reports dr hab. Maksymilian Gajek, prof. PO Metody řešení problémů obchodního cestujícího v dopravních aktivitách Autor: Patrycja Zimnowoda Práce Patrycji Zimnowody se, dle mého názoru, týká velmi důležitého aspektu, jakým je optimalizace času, délka trasy a náklady na dopravu. Autorka si dala za úkol vytvořit aplikaci, která umožňuje srovnání dvou metod řešících problém obchodního cestujícího. Jako kritérium pro optimalizaci si autorka vybrala nejčastěji používané měřítko, a tím je vzdálenost. Na základě vytvořené analýzy a předložeých návrhů si myslím, že stanovené cíle práce byly dosaženy. Detaily realizace autorčiných provedených analýz se nachází ve shrnutí. Nyní bych se chtěl podělit se svými dojmy a postřehy, které jsem nabyl během spolupráce s autorkou a také s jinými studenty. V průběhu osobních a formálních setkání (workshopy, konzultace) jsem nabyl velmi pozitivních dojmů. Měl jsem pocit, že polští i čeští studenti realizují své práce s velkým osobním zaangažováním. Jako vedoucí práce Patrycji, bych chtěl vyzdvihnout jeji angažovanost a také její samostatnost při řešení problémů. Je zde nutné také podtrhnout vyjímečný takt a dovednost studentů obou škol při vytváření příjemné atmosféry charakteristické pro mladou generaci, která si ale současně zachovala úctu k vědomostem a zkušenostem vedoucích prací a koordinátorů projektu. Osobně budu na práci na projektu vzpomínat velmi mile a děkuji všem členům realizačního týmu za spolupráci. Metody rozwiązywania problemu komiwojażera w działalności transportowej Autor: Patrycja Zimnowoda Praca inżynierska Pani Patrycji Zimnowoda dotyczy niezwykle moim zdaniem istotnego problemu, jakim w logistyce jest optymalizacja czasu, długości trasy a tym samym kosztów transportu. Autorka postawiła sobie ambitne zadanie napisanie aplikacji umożliwiającej porównanie dwóch metod rozwiązujących problemy komiwojażera. Jako kryterium optymalizacji Autorka wybrała wielkość najczęściej podlegającą ocenia jaką jest odległość. Na podstawie przedstawionej analizy i opracowanych wniosków uważam, że postawione sobie cele zostały przez Nią w pełni zrealizowane. Szczegóły realizacji prowadzonych rozważań znajdują się w streszczeniu, jakie przygotowała Autorka. Mnie pozostaje podzielić się kilkoma uwagami ogólnymi i spostrzeżeniami zarejestrowanymi w trakcie współpracy z Dyplomantką, jak i całym zespołem studenckim. Wrażenia jakie odnosiłem w trakcie zarówno spotkań osobistych, jak i sformalizowanych ( warsztaty, czy konsultacje zbiorowe ) są jak najbardziej pozytywne. Miałem wrażenie, że studenci Polscy i Czescy realizują pracę z dużym osobistym zaangażowaniem. Jako promotor pracy Pani Patrycji, chciałbym szczególnie podkreślić Jej zaangażowanie, jak i wyjątkową samodzielność przy rozwiązywaniu problemów nakreślonych celem i zakresem pracy. Na podkreślenie zasługuje również wyjątkowy takt, i umiejętność stworzenia przez grupę studentów obu uczelni atmosfery sympatii i pewnego luzu charakterystycznego dla sposobu bycia młodych ludzi z jednoczesnym zachowaniem szacunku dla wiedzy i doświadczenia opiekunów prac i koordynatorów projektu. Osobiście pracę w projekcie będę wspominał bardzo ciepło, i dziękuję wszystkim członkom Zespołu Realizującego za współpracę

Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí Strategia zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza

Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí Strategia zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí Strategia zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza Česká republika Polsko. Vytváříme prostor pro spolupráci v regionu střední Evropy

Více

Společný projekt " Rozvojem všestrannosti k všestranné osobnosti"

Společný projekt  Rozvojem všestrannosti k všestranné osobnosti Společný projekt " Rozvojem všestrannosti k všestranné osobnosti" ZŠ V. Hejny, Komenského 540, Červený Kostelec a Gimnazjum Nr. 2 Zabkowice Slaskie CZ: : Náš projekt " Rozvojem všestrannosti k všestranné

Více

1. Spotkanie Partnerów i Grupy Roboczej projektu Wrocław, r.

1. Spotkanie Partnerów i Grupy Roboczej projektu Wrocław, r. fot. Jarek Patron, IRT 1. Spotkanie Partnerów i Grupy Roboczej projektu Wrocław, 14.02.2017 r. Aleksandra Sieradzka Stasiak aleksandra.sieradzka@irt.wroc.pl Program INTERREG V-A PL-CZ oś priorytetowa 4:

Více

SBORNÍK. z první mezinárodní akce

SBORNÍK. z první mezinárodní akce SBORNÍK z první mezinárodní akce Příjemce dotace: Partner projektu: Název projektu: Reg. číslo: Vysoká škola logistiky o.p.s. Politechnika Opolska Spolupráce to se vyplatí, aneb program výměny zkušeností

Více

Projekt CZ.3.22/2.3.00/

Projekt CZ.3.22/2.3.00/ Projekt CZ.3.22/2.3.00/12.03373 Spolupráce škol a veřejných institucí v česko-polském pohraničí v oblasti vzdělání k vyšší uplatnitelnosti na trhu práce Współpraca między szkołami i instytucjami publicznymi

Více

Vačkové spínače, spínací odpojovače, koncové spínače a elektromechanické průmyslové součásti

Vačkové spínače, spínací odpojovače, koncové spínače a elektromechanické průmyslové součásti Vačkové spínače, spínací odpojovače, koncové spínače a elektromechanické průmyslové součásti Łączniki krzywkowe, rozłączniki, łączniki krańcowe oraz inne elementy automatyki przemysłowej Naše výrobky VÍCE

Více

PO 1 Skupina příjemců Právní formy Zákon/ustawa paragraf Orgány veřejné správy, jejich svazky a

PO 1 Skupina příjemců Právní formy Zákon/ustawa paragraf Orgány veřejné správy, jejich svazky a PO 1 Orgány veřejné správy, jejich svazky a Organizační složka státu 219/2000 Sb. 3 Władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia Jednostka organizacyjna państwa Svazek obcí 128/2000 Sb. 49-53 Związek

Více

Odbor školství a kultury 1.4.

Odbor školství a kultury 1.4. Odbor školství a kultury 1.4. Pro mimořádné jednání zastupitelstva města dne: 20.1.2016 Zpracoval: Mgr. Jiří Petr, odbor školství a kultury Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města Zahraniční spolupráce

Více

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení Petr David Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vozových parků. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Výběr mobilního operátora s využitím multikritérií Zastosowanie multikryteriów przy wyborze operatora sieci komórkowej

Výběr mobilního operátora s využitím multikritérií Zastosowanie multikryteriów przy wyborze operatora sieci komórkowej Výběr mobilního operátora s využitím multikritérií Zastosowanie multikryteriów przy wyborze operatora sieci komórkowej V roce 2014 proběhla aukce na výběr operátora mobilní sítě, který bude poskytovat

Více

Mieczysław Szczurek, Burmistrz Miasta Cieszyna Vít Slováček, Starosta města Český Těšín

Mieczysław Szczurek, Burmistrz Miasta Cieszyna Vít Slováček, Starosta města Český Těšín Z wielką radością zapraszamy na I Transgraniczne Forum Gospodarcze. To kolejne, organizowane wspólnie przedsięwzięcie pozwalające budować nową jakość w kontaktach obu miast, przez które jeszcze do niedawna

Více

Využití systému Courseware při elektronické podpoře výuky

Využití systému Courseware při elektronické podpoře výuky Miroslav CHRÁSKA Pedagogická Fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Česká Republika Využití systému Courseware při elektronické podpoře výuky Courseware a jeho charakteristika Jedná se o portálové řešení

Více

Projektový záměr & Projektová žádost. Propozycja projektowa & Wniosek projektowy

Projektový záměr & Projektová žádost. Propozycja projektowa & Wniosek projektowy Projektový záměr & Projektová žádost Propozycja projektowa & Wniosek projektowy Projektový záměr příloha č. 6 Příručky pro žadatele WORD 8 týdnů před příjmem projektových žádostí Formální náležitosti:

Více

Způsob vnímání vybraných pojmů školního a sociálního prostředí studenty Univerzity v Rzeszowe v roce 2010 a 2011

Způsob vnímání vybraných pojmů školního a sociálního prostředí studenty Univerzity v Rzeszowe v roce 2010 a 2011 Marie CHRÁSKOVÁ Pedagogická Fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Česká Republika Způsob vnímání vybraných pojmů školního a sociálního prostředí studenty Univerzity v Rzeszowe v roce 2010 a 2011 Úvod

Více

Libor Černikovský Český hydrometeorologický ústav

Libor Černikovský Český hydrometeorologický ústav Projekt Air Silesia Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu (průběžná informace o činnosti) Libor Černikovský Český hydrometeorologický

Více

Propagace v rámci Interreg V-A Česká republika-polsko. Promocja w ramach Interreg V-A Republika Czeska Polska

Propagace v rámci Interreg V-A Česká republika-polsko. Promocja w ramach Interreg V-A Republika Czeska Polska Propagace v rámci Interreg V-A Česká republika-polsko Promocja w ramach Interreg V-A Republika Czeska Polska Společný sekretariát / Wspólny Sekretariat Interreg V-A Česká republika Polsko / Sestava logotypů

Více

Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw

Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw ekonomika technologie komfort Co je kaskádová kotelna Thermona systém zapojení několika menších kotlových jednotek do jednoho celku pro vytápění a přípravu teplé vody

Více

Žádost o platbu za projekt (ŽoP)/ Wniosek o płatność za projekt (WoP)

Žádost o platbu za projekt (ŽoP)/ Wniosek o płatność za projekt (WoP) Žádost o platbu za projekt (ŽoP)/ Wniosek o płatność za projekt (WoP) Identifikační údaje / Dane identyfikacyjne Číslo žádosti o platbu / Numer wniosku o płatność Pořadové číslo ŽoP/ Numer porządkowy WoP

Více

Forum Pogranicza Polsko - Czeskiego Fórum polsko-českého pohraničí Kudowa Zdrój, 2-3 października 2014

Forum Pogranicza Polsko - Czeskiego Fórum polsko-českého pohraničí Kudowa Zdrój, 2-3 października 2014 Forum Pogranicza Polsko - Czeskiego Fórum polsko-českého pohraničí Kudowa Zdrój, 2-3 października 2014 Euroregiony na polsko - czeskiej granicy Obszar programów współpracy transgranicznej Długość granicy-

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

Wycieczka SEP w RC 19-20 Maja 2006 r. - Jeseníky

Wycieczka SEP w RC 19-20 Maja 2006 r. - Jeseníky Wycieczka SEP w RC 19-20 Maja 2006 r. - Jeseníky Elektrownia przepływowa Lesní Mlýn, Malá Morávka, rzeka Moravice. Turbina Francisa z generatorem asynchronicznym o mocy 75 kw. Druga turbina Francisa z

Více

Seznam vhodných žadatelů s právní subjektivitou

Seznam vhodných žadatelů s právní subjektivitou Prioritní osa 2 Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení Organizační složka státu 219/2000 Sb. 3 Władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia Jednostka organizacyjna państwa Svazek obcí 128/2000

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

VLAJKOVÝ PROJEKT BEZPEČNÉ POHRANIČÍ - BEZPIECZNE POGRANICZE

VLAJKOVÝ PROJEKT BEZPEČNÉ POHRANIČÍ - BEZPIECZNE POGRANICZE VLAJKOVÝ PROJEKT BEZPEČNÉ POHRANIČÍ - BEZPIECZNE POGRANICZE CZ.11.1.23/0.0/0.0/15_001/0000006 spolufinancovaný z programu Inntereg V.A Česká republika - Polsko plk.ing.petr Ošlejšek, Ph.D. náměstek ředitele

Více

TAB-7830 QC TABLET 3G

TAB-7830 QC TABLET 3G TAB-7830 QC TABLET 3G download user manual from : www.akai-atd.com TAB-7830 QC TABLET 3G A világhálóhoz Wifi vagy SIM kártya (3G) segítségével csatlakozhat. Használati útmutató:www.akai-atd.com TAB-7830

Více

Formulář žádosti o podporu Programu Interreg V-A. Česká republika Polsko/ Formularz wniosku o dofinansowanie z

Formulář žádosti o podporu Programu Interreg V-A. Česká republika Polsko/ Formularz wniosku o dofinansowanie z Formulář žádosti o podporu Programu Interreg V-A Česká republika Polsko/ Formularz wniosku o dofinansowanie z Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska Datum podání / Data złożenia: Datum registrace

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Přihláška Motivační dopis

Přihláška Motivační dopis - Úvod Vážený pane, Formální, příjemce muž, jméno neznámé Vážená paní, Formální, příjemce žena, jméno neznámé Vážený pane / Vážená paní, Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé Szanowny Panie, Szanowni

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů Miroslav CHRÁSKA, Milan KLEMENT Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů 1. Cíl výzkumu Cílem výzkumu bylo rozdělit české a polské vysokoškolské

Více

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu 8. ročník mezinárodní vědecké konference HOTELNICTVÍ, TURISMUS A VZDĚLÁVÁNÍ Vysoká škola hotelová v Praze Zdeněk Tůma Ondřej Špaček KPMG Česká republika 19. října

Více

Nákupy byly učiněny v následující struktuře - Purchases were made in the following structure - Struktura dokonanych zakupów

Nákupy byly učiněny v následující struktuře - Purchases were made in the following structure - Struktura dokonanych zakupów Valná hromada společnosti ČEZ, a.s., dne 23.4.2007 schválila, že společnost může počínaje dnem konání této valné hromady nabýt vlastní kmenové akcie celkem v objemu, který nepřekročí 59 221 084 kusů s

Více

ČESKO POLSKÁ PRÁVNÍ KOMPARATISTIKA CZESKO POLSKA KOMPARATYSTYKA PRAWNA 2015

ČESKO POLSKÁ PRÁVNÍ KOMPARATISTIKA CZESKO POLSKA KOMPARATYSTYKA PRAWNA 2015 PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ ČESKO POLSKÁ PRÁVNÍ KOMPARATISTIKA CZESKO POLSKA KOMPARATYSTYKA PRAWNA 2015 NOVÉ VÝZVY A AKTUÁLNÍ OTÁZKY SOUVISEJÍCÍ

Více

Tytuł mikroprojektu: PolskoCzeska Gospodarcza Platforma Informacji / Polsko-česká hospodářská informační platforma

Tytuł mikroprojektu: PolskoCzeska Gospodarcza Platforma Informacji / Polsko-česká hospodářská informační platforma Tytuł mikroprojektu: PolskoCzeska Gospodarcza Platforma Informacji / Polsko-česká hospodářská informační platforma Wnioskodawca: Miasto Racibórz/Město Racibórz Jednostka organizacyjna (jeżeli dotyczy):..

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Nákupy byly učiněny v následující struktuře - Purchases were made in the following structure - Struktura dokonanych zakupów

Nákupy byly učiněny v následující struktuře - Purchases were made in the following structure - Struktura dokonanych zakupów Valná hromada společnosti ČEZ, a.s., dne 23.4.2007 schválila, že společnost může počínaje dnem konání této valné hromady nabýt vlastní kmenové akcie celkem v objemu, který nepřekročí 59 221 084 kusů s

Více

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Obsah KAPITOLA 1 Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Úvod 2 Definice logistického řízení 2 Vývoj logistiky 5 Systémový přístup/integrace 8 Role logistiky v ekonomice 10 Role logistiky v podniku

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY VALNÍKOVÉ NADSTAVBY ZABUDOWY SKRZYNIOWE. Zdvojená podlaha CTD II / Zdvojená podlaha CTD II / Podwójna podłoga CTD II

VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY VALNÍKOVÉ NADSTAVBY ZABUDOWY SKRZYNIOWE. Zdvojená podlaha CTD II / Zdvojená podlaha CTD II / Podwójna podłoga CTD II 2010/06/14 Zdvojená podlaha CTD II / Zdvojená podlaha CTD II / Podwójna podłoga CTD II Zdvojená podlaha valníku CTD II je složena z: CTD II podélných nosníků. Airline - upevňovacích profilů pro výškově

Více

Seznam schválených projektů / Lista zatwierdzonych projektów

Seznam schválených projektů / Lista zatwierdzonych projektów Dne 23. ledna 2014 se v zasedací místnosti Starostwa Powiatowego v Cieszynie konalo 12. zasedání Euroregionální řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński Operačního

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 KOLIK UŠETŘÍ TEPELNÉ ČERPADLO?... 8 VLASTNÍ ZKUŠENOSTI?... 9 TEPELNÉ ČERPADLO

Více

TOGETHER FOR BETTER PLANET

TOGETHER FOR BETTER PLANET TOGETHER FOR BETTER PLANET Mezinárodní a vnitrofiremní logistika v praxi Jana Martinková Miroslav Ležák Definice logistiky K realizaci každé obchodní operace se používají prostředky hmotné i nehmotné povahy,

Více

LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI. Xenie Lukoszová a kolektiv

LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI. Xenie Lukoszová a kolektiv LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI Xenie Lukoszová a kolektiv Recenzenti: Prof. Dr hab. Inż. Jacek Szołtysek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc., Vysoká škola

Více

HODNOCENÍ KVALITY PROJEKTU/ OCENA JAKOŚCI PROJEKTU stupnice hodnocení / skala oceny

HODNOCENÍ KVALITY PROJEKTU/ OCENA JAKOŚCI PROJEKTU stupnice hodnocení / skala oceny samostatně realizovaný / realizowany samodzielnie partnerský / partnerski společný s vedoucím partnerem/ wspólny z Partnerem Wiodącym Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis max. počet bodů HODNOTÍCÍ

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL85 (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL85 (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL85 (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2015090201 Montážní partner: Investor: David Kamenický Rajhrad email: Tel.:

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL

POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL Autor: Dr. Ing. Milan SCHUSTER, ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Tylova 1/57, 316 00 Plzeň, e-mail: milan.schuster@skodavyzkum.cz Anotace: V příspěvku

Více

Veronika Buradová. Ing. Viera Trumhová, MBA

Veronika Buradová. Ing. Viera Trumhová, MBA Posudek diplomové práce Název bakalářské práce: Koncepce věrnostního programu internetových obchodů VIVANTIS a. s. Diplomant: Oponent: Veronika Buradová Ing. Viera Trumhová, MBA Téma a metodika bakalářské

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

RailMap. Digitální železniční mapa Evropy. INOVACE 2009 Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR Jednací sál Senátu Parlamentu ČR Praha, 4. 12.

RailMap. Digitální železniční mapa Evropy. INOVACE 2009 Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR Jednací sál Senátu Parlamentu ČR Praha, 4. 12. Přední evropský poskytovatel informací z železniční nákladní přepravy Evropy INOVACE 2009 Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR Jednací sál Senátu Parlamentu ČR Praha, 4. 12. 2009 RailMap Digitální železniční

Více

Microsoft.NET. Komplexní řešení na iready zajišťuje společnosti ELIT CZ, spol. s r.o. nejen 30% celkového obratu

Microsoft.NET. Komplexní řešení na iready zajišťuje společnosti ELIT CZ, spol. s r.o. nejen 30% celkového obratu Microsoft.NET Komplexní řešení na iready zajišťuje společnosti ELIT CZ, spol. s r.o. nejen 30% celkového obratu Přehled Země: Česká republika Odvětví: Obchod Profil zákazníka ELIT CZ, s.r.o. je největším

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1 Tomáš Martoch

Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1 Tomáš Martoch Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1 Tomáš Martoch Senior Business Development Manager GS1 Czech Republic AGENDA Klíčové potřeby sektoru transport a logistika (T&L) Přínosy využívání

Více

Samovysvětlující pozemní komunikace

Samovysvětlující pozemní komunikace Samovysvětlující pozemní komunikace Ing. Petr Pokorný, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, duben 2013 Abstrakt Dopravní inženýři v ČR se stále častěji, ve shodě s vývojem v zahraničí, setkávají s termínem

Více

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY.

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Ekonomický rozvoj vyvolává silný tlak na koordinovaný a sledovaný pohyb všech hmotných a hodnotových toků. Integrací plánování, formování,

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 00210406101 Montážní partner: Investor: Jaromír Šnajdr 252 63 Roztoky Tel: 603422858

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2014852124 Montážní partner: Investor: Radek Kousko RD Pohoří, Dobruška email:

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky

Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky Bakalářská práce Autor: Radim Nycz Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Zajišťujeme komplexní logistické služby v oblasti skladování a dalších logistických služeb s přidanou hodnotou. S našimi zákazníky spolupracujeme na

Zajišťujeme komplexní logistické služby v oblasti skladování a dalších logistických služeb s přidanou hodnotou. S našimi zákazníky spolupracujeme na S K L A D O V A C Í A L O G I S T I C K É S L U Ž B Y Zajišťujeme komplexní logistické služby v oblasti skladování a dalších logistických služeb s přidanou hodnotou. S našimi zákazníky spolupracujeme na

Více

Blok expertů Průzkum znalostí o šedé literatuře v rámci přednášky Národní úložiště šedé literatury

Blok expertů Průzkum znalostí o šedé literatuře v rámci přednášky Národní úložiště šedé literatury Blok expertů Průzkum znalostí o šedé literatuře v rámci přednášky Národní úložiště šedé literatury V rámci stáže v NTK zpracovala: Gabriela Nováková Březen 2011 Praha V rámci vzdělávání budoucích knihovníků

Více

Kogenerační jednotky o výkonu 20, 50, 100 kwh.

Kogenerační jednotky o výkonu 20, 50, 100 kwh. VODÍKOVÉ TECHNOLOGIE PLISKA s.r.o. Kogenerační jednotky o výkonu 20, 50, 100 kwh. Český výrobce 2016 Kogenerační jednotky v ČR jsou přes svoji nespornou výhodou málo rozšířeny. Jejich hlavní předností

Více

Zdraví bez hranic B2B

Zdraví bez hranic B2B Zdraví bez hranic B2B BADANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU ZDROWIE BEZ GRANIC Výzkum trhu v rámci projektu Zdraví bez hranic 07 / 2013 Respond & Co, s.r.o. Hladnovská 1255/23, 710 00 Ostrava 10 www.respond.cz

Více

TÉMATA PRO DIPLOMOVÉ PRÁCE

TÉMATA PRO DIPLOMOVÉ PRÁCE TÉMATA PRO DIPLOMOVÉ PRÁCE 1.Téma : Koncentrace doručovací služby z obvodů automatizovaných balíkových dodejen ( dále jen ABD ) pošty Čeladná a Ostravice k ABD pošty Frýdlant nad Ostravicí 1. Popis současného

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Telematika. Řízení dopravy ve městech. Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Telematika. Řízení dopravy ve městech. Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Telematika Řízení dopravy ve městech Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Jaký je dnešní trh? Rozdílné, komplexní potřeby Záchranné a asistenční služby

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad Zjednodušená měsíční bilance solární tepelné soustavy BILANCE 2015/v2 Tomáš Matuška, Bořivoj Šourek Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad Úvod Pro návrh

Více

Seznam schválených projektů / Lista zatwierdzonych projektów

Seznam schválených projektů / Lista zatwierdzonych projektów Dne 9. června 2011 se v zasedací místnosti Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska konalo 7. zasedání Euroregionální řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko

Více

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1 ODVOZENÍ PŘEPOČTOVÝCH KOEFICIENTŮ SILNIČNÍCH VOZIDEL V DOPRAVNÍM PROUDU DLE JEJICH DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK DERIVATION OF COEFFICIENTS OF ROAD VEHICLES IN TRAFFIC FLOW ACCORDING TO ITS DYNAMIC CHARACTERISTICS

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Polsko Czeskie Forum Rozwoju Transportu Informacja o Programie

Polsko Czeskie Forum Rozwoju Transportu Informacja o Programie Polsko Czeskie Forum Rozwoju Transportu Informacja o Programie Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu (dalej: Forum) to program współpracy mający na celu rozwój współpracy gospodarczej i transportowej,

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

Podsumowanie projektu. Shrnutí projektu

Podsumowanie projektu. Shrnutí projektu Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Úřad práce v České Lípě Podsumowanie projektu Shrnutí projektu List otwarty dyrektorów Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu i Urzędu Pracy

Více

Seznam schválených projektů / Lista zatwierdzonych projektów

Seznam schválených projektů / Lista zatwierdzonych projektów Dne 15. prosince 2011 se v zasedací místnosti Spółdzielni Mieszkaniowej Cieszynianka v Cieszynie konalo 8. zasedání Euroregionální řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

BRNO KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ ANALÝZA

BRNO KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ ANALÝZA MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÝ ÚSTAV BRNO KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ ANALÝZA Diplomová práce Jan Kučera Vedoucí práce: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Brno 2013 Bibliografický záznam Autor:

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 0910201319 Investor: sl. Trnková RD Dyšiná email: GSM: Vyhotovil: Daniel Pytlík

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Dopravní náklady a lokalizace dopravy

Dopravní náklady a lokalizace dopravy Dopravní náklady a lokalizace dopravy až do konce 60. let 20. století dopravní náklady považovány za zásadní faktor vysvětlující rozdíly ve využití území a za hlavní lokalizační faktor ekonomických aktivit

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Projekty EU Ing. Hana Kanisová Ing. Hynek Orság

Projekty EU Ing. Hana Kanisová Ing. Hynek Orság Projekty EU Ing. Hana Kanisová Ing. Hynek Orság Hradec Králové,duben 2008 Asseco Czech Republic základní informace Systémový integrátor a dodavatel IT řešení pro: subjekty veřejné správy, bankovní a finanční

Více

Závěrečná zpráva projektu FRVŠ 678/2012/F1/a: Číslo projektu: 678/2012. Tematický okruh a specifikace: F1/a. Řešitel: Doc., Ing. Václav Hrazdil, CSc.

Závěrečná zpráva projektu FRVŠ 678/2012/F1/a: Číslo projektu: 678/2012. Tematický okruh a specifikace: F1/a. Řešitel: Doc., Ing. Václav Hrazdil, CSc. Závěrečná zpráva projektu FRVŠ 678/2012/F1/a: Číslo projektu: 678/2012 Tematický okruh a specifikace: F1/a Řešitel: Doc., Ing. Václav Hrazdil, CSc. Název projektu: Inovace výuky ekologických aspektů stavební

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více