STTN1. Mechanické vlastnosti materiálů. Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STTN1. Mechanické vlastnosti materiálů. Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT""

Transkript

1 Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Mechanické vlastnosti materiálů STTN1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR 1

2 Mechanické vlastnosti Materiály jsou při zpracování i při používání vystaveny různému namáhání, jako je tah, tlak, krut, střih a ohyb (obr. 1). Obr. 1 základní druhy namáhání materiálu [ 1 ] Mechanické vlastnosti : 1. pevnost, 2. tvrdost, 3. pružnost, 4. tvárnost apod. Druhy zkoušek mechanických vlastností materiálů Z hlediska působení síly na zkušební těleso rozdělujeme mechanické zkoušky takto: 1. Statické zkoušky, při nichž zatížení zvětšujeme poměrně zvolna. Působí obvykle minuty, při dlouhodobých zkouškách dny až roky. 2. Dynamické zkoušky rázové a cyklické, při kterých působí síla nárazově po zlomek sekundy. Při cyklických zkouškách (tzv. zkoušky na únavu materiálu) se proměnné zatížení opakuje i mnoha cykly za sekundu až do mnoha miliónů jejich celkového počtu. 2

3 Mechanische Eigenschaften Die Materialien werden bei der Verarbeitung und bei der Verwendung verschiedener Anstrengung ausgesetzt, wie der Zug, der Druck, die Torsion, die Scherung und die Biegung (Bild 1). Zug Scherung Druck Torsion Mechanische Eigenschaften: Biegung Bild 1. Die Hauptformen der Materialanstrengung [ 1 ] 1. die Festigkeit, 2. die Härte 3. die Elastizität 4. die Formbarkeit u.ä. Die Formen der Prüfungen der mechanischen Materialeigenschaften Im Hinblick der Kraftwirkung auf den Prüfkörper teilen wir mechanische Prüfungen auf diese Weise: 1. Statische Prüfungen, bei denen wir die Belastung ziemlich langsam vergrößern. Hier wirken gewöhnlich Minuten, bei langfristigen Prüfungen wirken Tage bis Jahre. 2. Dynamische Prüfungen - Schlagprüfungen und zyklische Prüfungen, bei denen die Kraft schlagartig in dem Bruchteil einer Sekunde wirkt. Bei den zyklischen Prüfungen (sgn. Prüfungen für Materialermüdung) wird die veränderliche Belastung auch in mehreren Zyklen in einer Minute bis zur vielen Millionen ihrer Gesamtzahl wiederholt. 3

4 3. Zvláštní technické zkoušky, jejichž údaje je možno považovat za směrné, neboť výsledky zkoušek zde závisí na mnoha vedlejších činitelích. Z těchto zkoušek jsou nejdůležitější zkoušky tvrdosti. 4. Podle teplot, při kterých zkoušky provádíme, je dělíme na : zkoušky za normálních, vysokých nízkých teplot. Mechanické vlastnosti-zkoušky statické Podle způsobu působení zatěžující síly rozdělujeme tyto zkoušky na zkoušky: 1. pevnosti 2. v tahu, 3. tlaku, 4. ohybu, 5. krutu, 6. střihu. Obr. 2 schéma univerzálního zkušebního stroje pro zkoušku tahem a ohybem [ 1 ] 4

5 3. Besondere technische Prüfungen, deren Angaben ist es möglich als richtmaßgebend anzusehen, denn die Prüfungsergebnisse hängen hier von vielen Nebenfaktoren. Von diesen Prüfungen sind die Prüfungen der Härte die wichtigsten. 4. Nach der Temperaturen, bei denen wir die Prüfungen durchführen. Wir teilen sie in: - Prüfungen unter normalen - hohen - niedrigen Temperaturen Mechanische Eigenschaften: statische Prüfungen Nach der Weise der Wirkung der Belastungskraft teilen wir diese Prüfungen in die Prüfungen: 1. der Festigkeit 2. im Zug 3. im Druck 4. in der Biegung 5. in der Torsion 6. in der Scherung das Probestück und die Mittel für die Prüfung in der Bild 2. Schema der universalen Probemaschine für die Prüfung im Zug und in der Biegung [ 1 ] 5

6 Zkouška tahem (trhací) - ČSN je nejrozšířenější statickou zkouškou. Je nutná téměř u všech technických materiálů, protože jí získáme některé základní hodnoty potřebné pro výpočet konstrukčních prvků a volbu vhodného materiálu. Zkoušky tahem se zpravidla nedělají přímo na vyrobené součásti, ale na zkušebních tyčích, jejichž tvary a rozměry jsou normalizovány (obr. 3). Zkušební tyče : Vlastní měřená délka l 0 závisí na průřezu zkušební tyče: o u dlouhé tyče 10 d 0 o u tyče krátké 5 d 0 (d 0 =průměr zkušební tyče). Abychom mohli měřit prodloužení zkušební tyče po přetržení, vyznačíme na ní před zkouškou rysky ve vzdálenosti 10 mm. Obr. 3. Tvary zkušebních tyčí pro zkoušku tahem [ 1 ] Trhací zkouškou zjišťujeme: pevnost v tahu, poměrné prodloužení, tažnost zúžení (kontrakci) zkoušeného materiálu. 6

7 Die Zugprüfung ČSN sie ist die verbreiteteste statische Prüfung. Sie ist nötig fast bei allen technischen Materialien, weil wir durch sie einige Hauptangaben, die nötig für die Berechnung des Konstruktionselementes und die Wahl des geeigneten Materials sind, gewinnen. Die Zugprüfungen werden in der Regel nicht direkt an hergestellten Bestandteilen gemacht, aber sie werden an Probestangen, deren Formen und Maßen normalisiert sind (Bild 3), durchgeführt. Die Probestangen: Die eigene gemessene Länge l 0 hängt von dem Durchschnitt der Probestange ab: bei der langen Stange 10 d 0 bei der kurzen Stange 5 d 0 (d 0 = Probestangedurchmesser). Um das Verlängern der Probestange bis zum Stangenbruch messen zu können, markieren wir an ihr vor der Probe Striche im Abstand von 10 mm. Bild 3. Die Formen der Probestangen für die Zugprüfung [ 1 ] Mit der Zugprüfung sichern wir: - die Festigkeit im Zug - die Dehnung - die Dehnbarkeit - die Kontraktion des Probematerials 7

8 Při všech statických zkouškách vzniká v zatížené součásti napětí (je to míra vnitřních sil, které vznikají v materiálu působením sil vnějších). Rozeznáváme : napětí normálové σ napětí tečné τ. Podíl síly a skutečné plochy průřezu v kterémkoli stadiu zkoušky nazýváme skutečným napětím = smluvních napětí, protože neuvažujeme změnu průřezu tyče a zatížení vztahujeme na původní průřez S 0. Pevnost v tahu (mez pevnosti v tahu) σ Pt je smluvní hodnota napětí daného podílem největší zatěžující síly F, kterou snese zkušební tyč, a původního průřezu tyče S 0 : Byla-li původní délka zkušební tyče l 0 a délka zjištěná po přetržení l, je celkové prodloužení (změna délky): l 0 : l=l-l 0 Poměrné prodloužení ε je dáno poměrem změny délky l k původní délce zkušební tyče Tažnost δ je poměrné prodloužení vyjádřené v procentech původní délky:. Kontrakce (zúžení průřezu) ψ je dána poměrem zúžení průřezu tyče po přetržení (S 0 -S) k původnímu průřezu tyče S 0. Vyjadřujeme ji v procentech: 8

9 Bei allen statischen Prüfungen entsteht in dem Belastungsbestandteil die Spannung (es ist das Maß der Innenkräfte, die im Material mit der Außenkraftwirkung entstehen). Wir unterscheiden: - die Normalspannung σ - die Tangentialspannung τ. Der Anteil der Kraft und der wirklichen Querschnittfläche in jedem Probestadium nennt man die wirkliche Spannung = die scheinbare Spannung, weil wir die Stangenquerschnittänderung nicht erwägen und die Belastung auf den Originalquerschnitt zurückführen S 0. Die Zugfestigkeit σ Pt ist der Vertragswert der Spannung, der mit dem Anteil der größten Belastungskraft F, die die Probestange verträgt, gegeben ist, und des Originalquerschnittes der Stange S 0 : Wenn die Originallänge der Probestange l 0 und die nach Stangenbruch festgestellten Länge l war, ist die Gesamtverlängerung (Längenänderung): l=l-l 0 Die Dehnung ε ist mit dem Verhältnis der Längenänderung l zu der Originallänge der Probestange l 0 : Die Dehnbarkeit δ ist die in Prozenten der Originallänge ausgedruckte Dehnung: ; Die Kontraktion (die Querschnittsverengung) ψ ist mit dem Verhältnis der Querschnittsverengung der Stange nach dem Stangenbruch (S 0 -S) zum Originalquerschnitt der Stange S 0 gegeben. Wir drücken sie in Prozenten aus: 9

10 Pevnost v kluzu (mez kluzu v tahu) σ Kt je napětí, při němž se zkušební tyč počne výrazně prodlužovat, aniž by stoupala zatěžující síla, nebo při němž nastává prodlužování doprovázené poklesem zatěžující síly. Stanovíme ji ze vztahu. diagram smluvních napětí(obr.4), udávající závislost poměrného prodloužení ε na napětí σ (nebo změny délky l na zatěžující síle F). V pružnosti a pevnosti má význam jen diagram ε- σ. Obr. 4. Pracovní diagram smluvních napětí zkoušky tahem a tlakem u měkké uhlíkové oceli [ 1 ] Hookův zákon Z diagramu vidíme, že zpočátku je prodloužení tyče přímo úměrné vzrůstajícímu zatížení, a to až do bodu U. Napětí σ U, odpovídající bodu U, nazýváme mez úměrnosti a definujeme ji jako mezní napětí, při němž je prodloužení ještě přímo úměrné napětí (Hookův zákon). Mez pružnosti V dalším průběhu zkoušky přestává být prodloužení přímo úměrné zatížení. Až po bod E je protažení pružné, tj. po odlehčení nabývá tyč původních rozměrů. Napětí σ E odpovídající bodu E je mez pružnosti a definujeme ji jako mezní napětí, které po odtížení (úplném odlehčení) nevyvolává trvalé deformace. 10

11 Die Festigkeit im Fliesen (die Grenze des Fliesens im Zug) σ Kt ist die Spannung, bei der die Probestange markant beginnen wird zu verlängern, ohne dass der Belastungskraft steigt, oder bei der die mit der Abnahme der Belastungskraft begleitete Verlängerung ersteht. Wir legen sie im Verhältnis fest: Das Diagramm der scheinbaren Spannung (Bild 4) gibt die Abhängigkeit der Dehnung ε von der Spannung σ (oder die Änderung der Länge l von der Belastungskraft F) an. In der Elastizität und in der Festigkeit ist nur das Diagramm ε-σ von Bedeutung. Bild 4. Das Arbeitsdiagramm der scheinbaren Spannung der Zugprobe und Druckprobe bei dem weichen Hartstahl [ 1 ] Das Elastizitätsgesetz Aus dem Diagramm sehen wir, dass die Stangenverlängerung anfangs direkt proportional zur ansteigenden Spannung ist, und zwar bis zum Punkt U. Die Spannung σ U, entsprechend dem Punkt U, nennt man die Proportionalitätsgrenze und man definiert sie als die Grenzspannung, bei deren die Verlängerung noch direkt proportional zur Spannung ist (das Elastizitätsgesetz). Die Elastizitätsgrenze Im weiteren Verlauf der Prüfung hört die Verlängerung direkt proportional zur Belastung auf zu sein. Bis zum Punkt E ist die Dehnung elastisch, dh. nach der Entlastung gewinnt die Stange die Originalmaßen. Die dem Punkt E entsprechende Spannung σ E ist die Elastizitätsgrenze und man definiert sie als die Grenzspannung, die nach der Entlastung (der totalen Entlastung) keine bleibende Deformierung ausruft. 11

12 Mez kluzu v tahu Zvětšujeme-li zatížení dále, nastává přetváření plastické (trvalé) a tyč po odlehčení již nenabude původní délky. Napětí σ Kt odpovídající bodu K označujeme jako mez kluzu v tahu a definujeme je jako nejmenší napětí, při němž nastávají podstatné deformace, které někdy dočasně pokračují, aniž se zároveň zvyšuje napětí. V technické praxi se za mez pružnosti bere napětí způsobující první trvalou deformaci. Mez pevnosti v tahu čili pevnost v tahu Bodu P na vrcholu křivky odpovídá největší napětí σ Pt (mez pevnosti v tahu čili pevnost v tahu). Při napětí odpovídajícím bodu S se tyčka přetrhne (skutečné napětí při přetržení je menší než pevnost v tahu). Tvar pracovního diagramu se mění podle druhu materiálu. Na obrázku 5 jsou uvedeny pracovní diagramy pro některé konstrukční materiály. Obr. 5. Příklady pracovních diagramů různých kovů a slitin [ 1 ] 12

13 Die Fließgrenze Wenn wir die Belastung weiter vergrößern, ersteht die plastische (bleibende) Formänderung und die Stange gewinnt nach der Entlastung nicht mehr die Originallänge. Die dem Punkt K entsprechende Spannung σ Kt nennt man als die Fließgrenze und man definiert sie als die kleinste Spannung, bei der die wesentlichen Deformierungen, die manchmal temporär fortsetzen, ohne dass die Spannung gleichzeitig erhöht wird, entstehen. In der technischen Praxis wird als Elastizitätsgrenze die Spannung genommen, die die erste bleibende Deformierung verursacht. Die Zugfestigkeitsgrenze oder die Zugfestigkeit Dem Punkt P auf dem Top der Kurve entspricht der größten Spannung σ Pt (die Zugfestigkeitsgrenze oder Zugfestigkeit). Bei der dem Punkt S entsprechenden Spannung wird die Stange zerrissen (die wirkliche Spannung bei der Zerreißung ist kleiner als die Zugfestigkeit). Die Arbeitsdiagrammform wird nach der Materialart verändert. Auf dem Bild 5 sind Arbeitsdiagramme für einige Konstruktionsmaterialien angegeben. Bild 5. Die Beispiele der Arbeitsdiagramme von verschiedenen Metallen und Legierungen [ 1 ] 13

14 Zkouška tlakem je používána méně často (např. u ložiskových kovů, litiny, vrstvených tvrzených hmot, keramických látek, stavebních hmot apod.). U ocelí nebývá tato zkouška nutná, neboť hodnoty meze úměrnosti a meze kluzu v tahu i tlaku jsou přibližně stejné. Zkušební tělesa Zkušební tělesa mívají obvykle tvar válečku: ød=10 až 30 mm. Výška válečku h se při: 1. hrubých zkouškách rovná průměru d, 2. přesných měřeních volíme výšku h=(2.5 až 3)d. Fáze zkoušky: I. křivka napětí strmá, materiál odolává tlaku a tvoří se tzv. tlakové kužele. II. hmota tělesa lehce klouže po kuželových plochách do stran, což se jeví v tlakovém diagramu menším vzrůstem napětí vzhledem k deformaci. III. odpor proti stlačování a křivka stlačení má opět strmý průběh. Této třetí fáze obvykle u tlakových zkoušek nedosahujeme. U křehkého materiálu nastává rozdrcení (lom) bez plastické deformace. Obr. 6. Pracovní diagram zkoušky tlakem měkké uhlíkové oceli [ 1 ] 14

15 Die Druckprüfung - sie wird weniger oft benutzt (z.b. bei Lagermetallen, dem Gusseisen, geschichteten gehärten Stoffen, keramischen Stoffen, Baustoffen u.ä.). Bei den Stahlen ist diese Prüfung normalerweise nicht nötig., denn die Werte der Proportionalitätsgrenze und die Fließgrenze im Zug und im Druck sind ungefähr gleich. Die Probestücke Die Probestücke haben normalerweise die Zylinderform: - ød= 10 bis 30 mm - die Zylinderhöhe h: 1. gleicht bei groben Prüfungen dem Durchmesser d 2. bei genauen Messungen wählen wir die Höhe h=(2.5 bis 3)d. Die Prüfungsphasen: I. Die Spannungskurve ist steil, das Material hält dem Duck stand und es werden sgn. Druckkegel gebildet. II. Die Stoffmasse des Körpers rutscht leicht an den Kegelflächen in die Seiten, was in dem Druckdiagramm durch kleineren Spannungsanstieg in Bezug auf die Deformierung erscheint. III. Der Verdichtungswiderstand und die Verdichtungskurve hat wieder den steilen Verlauf. Diese dritte Phase reicht man bei den Druckprüfungen gewöhnlich nicht. Bei dem Kurzspanendem Material ersteht Zertrümmerung (Brechung) ohne plastische Deformierung. Bild 6. Das Arbeitsdiagramm der Druckprüfung bei dem weichen Kohlenstoffreichen Stahl [ 1 ] 15

16 Stejně jako u trhací zkoušky můžeme i u zkoušky tlakové sestrojit diagram ε d -σ d (obr. 5) a stanovit: pevnost v tlaku (mez pevnosti v tlaku) σ Pd, prosté zkrácení (stlačeni) l d, poměrné zkrácení (stlačení) ε d, poměrné zkrácení (stlačení) v procentech δ d, příčné rozšíření ψ d. Rozměry i definice těchto hodnot jsou stejné jako pro zkoušku tahem. Mez pevnosti v tlaku se uvádí jen pro křehké materiály, neboť u měkkých a tvárných kovů nelze určit okamžik porušení. Smluvní mez kluzu v tlaku σ 0.2 určujeme obdobným způsobem jako u tahové zkoušky. Zkouška ohybem (ČSN ). Tuto zkoušku používáme u materiálů křehkých, hlavně u litých materiálů, např. šedé litiny Obvyklé uspořádání zkoušky je na obr. 7 (při postupně rostoucím zatížení odměřujeme průhyb tyče y až do okamžiku, kdy se tyč přelomí nebo se trvale prohne). Pevnost v ohybu (mez pevnosti v ohybu) σ Po je napětí, při němž se tyč přelomí. Průhyb při lomu y p je absolutní prohnutí při lomu zkušební tyče namáhané na ohyb, měřené uprostřed podpěr ve směru působící síly. Z výsledků zkoušky určíme i poměrný průhyb φ v procentech. Obr. 7. Zkouška ohybem [ 1 ] 16

17 Gleich wie bei der Zerreißprüfung kann man auch bei der Druckprüfung das Diagramm ε d -σ d (Bild 4) konstruieren und feststellen: - die Druckfestigkeit (Druckfestigkeitsgrenze) σ Pd, - die Reine Verkürzung (Verdichtung) ld, - die Relative Verkürzung (Verdichtung) ε d, - die Relative Verkürzung (Verdichtung) in Prozenten δ d, - die Querverbreitung ψ d. Die Maßen und Definitionen dieser Werte sind gleich wie bei der Zugprüfung. Die Druckfestigkeitsgrenze wird nur für kurzspanendes Material angegeben, denn bei weichen und formbaren Metallen ist es nicht möglich den Ausfallzeitpunkt zu bestimmen. Die übliche Fließgrenze im Druck σ 0,2 bestimmt man in der ähnlichen Weise wie bei der Zugprüfung. Die Biegeprüfung (ČSN ) Diese Prüfung benutzt man bei kurzspanenden Materialien, vor allem bei Gussmaterialien, z.b. bei dem Grauguss. Die gewöhnliche Anordnung der Prüfung ist auf dem Bild 7 (bei der stufenweise steigenden Belastung messen wir die Stangendurchbiegung y bis zum Zeitpunkt, wann die Stange zerbrochen wird oder bleibend verbogen wird). Die Biegefestigkeit (die Biegefestigkeitsgrenze) σ Po - ist die Spannung, bei der die Stange gebrochen wird. Die Bruchdurchbiegung y p ist die absolute Bruchdurchbiegung der Probestange, die biegungsbeansprucht ist und die in der Stützenmitte in der Richtung der einwirkenden Kraft gemessen wird. Aus den Prüfungsergebnissen bestimmen wir auch die relative Durchbiegung ψ in Prozenten. Bild 7. Die Biegeprüfung [ 1 ] 17

18 Zkoušky tvrdosti Tvrdost definujeme jako odpor, který klade materiál proti vnikání cizího tělesa. Pro tvrdost používáme značku H. Zkoušky tvrdosti rozdělujeme na zkoušky: 1. vrypové, 2. vnikací 3. odrazové. Zkouška vnikací je nejpoužívanější zkouškou při zjišťování tvrdosti materiálů. Při této zkoušce zatlačujeme do zkušebního materiálu velmi tvrdé těleso (kuličku, kužel, jehlan) a měřítkem tvrdosti je velikost vzniklého vtisku (jeho plocha, hloubka nebo uhlopříčka, obr.8.) Nejznámější jsou zkoušky tvrdosti podle: Brinella, (neželezných kovů (Cu, Sn, Pb, Al a jejich slitiny) ) Rockwella (tvrdé a kalené materiály) Vickerse. (odstraňuje nevýhody obou předcházejících zkoušek a je nejpoužívanější). Obr. 8. Zkoušky tvrdosti [ 1 ] 18

19 Die Härteprüfung Die Härte wird als der Widerstand, den das Material gegen das Eindringen eines anderen Körpers legt, definiert. Für die Härte benutzt man die Marke H. Die Härteprüfungen teilt man in: 1. Ritzhärteprüfungen 2. Eindringhärteprüfungen 3. Rückspannungshärteprüfungen Die Eindringhärteprüfung - ist die meistbenutzte Prüfung bei der Feststellung der Materialhärte. Bei dieser Prüfung drückt man einen sehr harten Körper (eine Kugel, einen Kegel, eine Pyramide) in das Prüfmaterial hinein und das Härtemaß ist die Größe des entstandenen Eindrucks (seine Fläche, Tiefe oder Diagonale, Bild 8.) Die bekanntesten sind die Härteprüfungen laut: - Brinell (die Buntmetalle (Cu, Sn, Pb, Al und ihre Liegerungen) ), - Rockwell (Hartmateriale und Härtegute), - Vickers (er beseitigt Nachteile beider vorlaufenden Prüfungen und die Prüfung ist die meistbenutzte). Die Vorbelastung Die Probebelastung Die Leichtbebelastung Härteprüfungen laut Rockwell-HRC Härteprüfungen laut Brinell - HB Härteprüfungen laut Rockwell-HRB Härteprüfungen laut Vickers - HV Bild 8. Die Härteprüfungen [ 1 ] 19

20 Tvrdost podle Brinella (ČSN ) zjišťujeme vtlačováním ocelové kalené kuličky o průměru D=10; 5; 2,5; 2 a 1 mm rovnoměrně stupňovanou silou F (F=300 D 2 ; 100 D 2 ; 50 D 2 a 25 D 2 N) po dobu t (t=10; 30; 120; 180 s) do lesklé rovné plochy zkušebního vzorku nebo zkoušené součásti. Označení tvrdosti se skládá ze značky tvrdosti HB a k ní připojených údajů podmínek zkoušky, tj. průměru kuličky D, síly F a doby zatížení t. Tyto údaje jsou od sebe odděleny šikmou zlomkovou čarou (např. HB 5/7500/30 = 320). Pro nejběžnější podmínky, tj. HB 10/30000/10, používáme jen označení HB (např. HB=210). Nevýhody : vtisk bývá někdy nezřetelný a nesouměrný deformace použité vtlačované kuličky (je z kalené oceli). Obr. 9. Ruční tvrdoměr Poldi [ 1 ] 20

21 Die Härte laut Brinell (ČSN ) stellen wir mit der Einpressung einer Stahlhärtekugel mit dem Durchmesser D=10; 2,5; 2 und 1 mm mit der gleichmäßig gesteigerten Kraft F (F=300 D 2 ; 100 D 2 ; 50 D 2 und 25 D 2 N) während der Zeit t (t=10; 30; 120; 180 s) in die glänzende ebene Fläche des Probestücks oder des Probebestandteiles fest. Die Bezeichnung der Härte besteht aus der Härtemarke HB und aus zu ihr angefügten Angaben der Probebedingungen, dh. dem Durchmesser der Kugel D, der Kraft F und der Zeit der Belastung t. Diese Angaben sind mit dem Schrägstrich voneinander getrennt (z.b. HB 5/7500/30 = 320). Für die üblichsten Bedingungen, dh. HB 10/30000/10, nutzen wir nur die Bezeichnung HB (z.b. HB=210). Die Nachteile: - der Eindruck ist manchmal undeutlich und unsymmetrisch - die Deformierung der benutzten Einpresskugel (sie ist aus dem Härtestahl). Bild 9. Der Handhärteprüfer Poldi [ 1 ] 21

22 Zkouška podle Brinella je důležitá hlavně proto, že mezi tvrdostí HB a pevnosti v tahu σ Pt platí u kovových materiálů empiricky zjištěná přímá závislost daná vztahem: σ Pt (0,31 až 0,41)HB. Pro uhlíkové oceli platí σ Pt 0,36HB. Tvrdost podle Rockwella (ČSN ) zjišťujeme na Rockwellově tvrdoměru jako rozdíl hloubky vtisku ocelové kuličky nebo diamantového kužele mezi dvěma stupni zatížení (předběžného a celkového, obr. 13). Účelem předběžného zatížení je vyloučit z měřené hloubky nepřesnosti povrchových ploch. U nás jsou normalizovány tři zkoušky tvrdosti podle Rockwe zkouškách označujeme: HRA, HRB, HRC. lla. Tvrdost zjištěnou při těchto HRA je tvrdost určená diamantovým kuželem při celkovém zatížení 600 N (pro křehké materiály a tenké povrchové vrstvy), kovy), HRB je tvrdost určená ocelovou kuličkou při celkovém zatížení 1000 N (pro měkčí HRC je tvrdost určená diamantovým kuželem při celkovém zatížení 1500 N (doporučuje se používat pro rozsah HRC=20 až 67). Tvrdost podle Vickerse (ČSN ) se zkouší na Vickersově tvrdoměru. Do materiálu vtlačujeme diamantový jehlan se čtvercovou základnou a okulárem mikroskopu nebo projekcí zjišťujeme střední délku u obou úhlopříček (obr. 13). Zkušební zatěžující síla bývá od 10 do 1000 N. Doba zatížení se volí od 10 do 180 s. 22

23 Die Prüfung laut Brinell ist wichtig vor allem deswegen, dass zwischen der Härte HB und der Festigkeit im Zug σ Pt bei Metallmaterialien empirisch festgelegte gerade mit der Beziehung gegebene Abhängigkeit gilt: σ Pt (0,31 bis 4,41)HB Für den Hartstahl gilt σ Pt 0,36HB. Die Härte laut Rockwell (ČSN ) legen wir an dem Rockwell-Härteprüfer als die Differenz der Eindruckstiefe der Stahlkugel oder des Diamantkegels zwischen zwei Belastungsgraden (dem vorläufigen und dem gesamten, Bild 8). Der Zweck der vorläufigen Belastung ist, aus der messenden Tiefe die Oberflächenungenauigkeiten auszuschließen. Bei uns sind drei Härteprüfungen laut Rockwell normalisiert. Die bei diesen Prüfungen festgelegte Härte bezeichnen wir: - HRA, - HRB, - HRC. HRA ist die durch den Diamantkegel bei der gesamten Belastung 600 N (für kurzspannenden Werkstoff und dünne Oberflächenschichten) festgelegte Härte. den HRB ist die durch die Stahlkugel bei der gesamten Belastung 1000 N (für weichere Metalle) festgelegte Härte. HRC ist die durch den Diamantkegel bei der gesamten Belastung 1500 N (man empfehlt sie für den Umfang HRC=20 bis 67 zu benutzen) festgelegte Härte. Die Härte laut Vickers (ČSN ) wird an dem Vickers-Härteprüfer geprüft. In das Material pressen wir die Diamantpyramide mit der Quadratgrundfläche hinein und mit dem Mikroskopokular oder mit der Projektion stellen wir die mittlere Länge bei beiden Diagonalen (Bild 8) fest. Die Prüfbelastungskraft ist normalerweise von 10 bis 1000 N. Die Belastungszeit wird von 10 bis 180 s gewählt. 23

24 Použité zatížení píšeme do označení, např. HV 100 (HV 100 = 215). Pro běžně zkušební zatížení 300 N používáme označení HV (např. HV 250). Pro praktickou potřebu používáme tabulek, ve kterých podle délky úhlopříčky u a použité síly F najdeme přímo odpovídající tvrdost. Této metody můžeme použít pro všechny tvrdosti. Je velmi přesná a není téměř závislá na zatížení. Metodami, které jsme uvedli, se zjišťuje tzv. makrotvrdost (vtisk má plochu velkou i několik mm 2 ) pro velmi tenké materiály nebo malé předměty (fólie, strukturní složky materiálů aj.) nelze těchto metod použít. Používáme k tomu mikrotvrdoměrů, nejčastěji s diamantovým jehlanem (Vickers) a malým zatížením (0.005 až 1 N). Mikrotvrdoměry jsou buď samostatné, nebo jsou součástí metalografického mikroskopu. Zkouška odrazem. Touto metodou zjišťujeme tvrdost z velikosti odskoku závaží spuštěného z určité výše od zkoušeného materiálu. Přístroj nazýváme Shoreův skleroskop a stanoví se jím tvrdost podle Shorea HSh. Tohoto způsobu zjišťování tvrdosti se používá velmi málo, většinou jen pro měření tvrdosti velkých výrobků, konstrukcí apod. Použitá literatura: [ 1 ] Hluchý,M. a kol. : Strojírenská technologie 1, Nauka o materiálu, SNTL,Praha

25 Die benutzte Belastung schreibt man in die Bezeichnung, z.b. HV 100 (HV 100 = 215). Für die übliche Prüfungsbelastung 300 N benutzt man die Bezeichnung HV (z.b. HV 250). Für die praktische Benutzung benutzen wir die Tabellen, in denen finden wir nach der Diagonallänge u und der benutzten Kraft F die direkt entsprechende Kraft. Diese Methode können wir für alle Härten nutzen. Sie ist genau und ist fast nicht von der Belastung abhängig. Durch die Methoden, die wir angegeben haben, stellen wir die sgn. Makrohärte fest (der Eindruck hat die Fläche auch von mehreren Quadratmillimeter) für sehr dünne Materialien oder kleine Gegenstände (Folien, Materialstrukturkomponente u.ä.) kann man diese Methoden nicht nutzen. Man benutzt dafür Mikrohärteprüfer, meistens mit der Diamantpyramide (Vickers) und mit der kleinen Belastung (0,005 bis 1 N). Die Mikrohärteprüfer sind entweder eigenständig, oder sie sind Bestandteile des Metallmikroskopes. Die Rückprallprüfung. Mit dieser Methode stellen wir die Härte aus der Größe des Rückpralls des aus der festgelegten Höhe von dem Prüfmaterial abgelassenen Gewichtes fest. Das Gerät nennt man Shore-Härteprüfgerät und es wird mit ihm die Härte laut Shore HSh festgelegt. Diese Weise der Härtefeststellung wird nur wenig genutzt, meistens nur für die Messung der Härte von großen Produkten und Konstruktionen u.ä. Die benutzte Literatur: [ 1 ] Hluchý,M. u. Kol. : Strojírenská technologie 1, Nauka o materiálu, SNTL,Praha

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ 1 4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ Abychom mohli správně a hospodárně využívat technické materiály, musíme dobře znát jejich vlastnosti a umět je co nejpřesněji zjišťovat. V technické

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH

4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH 4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: orientovat se v pojmech souvisejících s poruchami, jejich rozsahem, závažností a vznikem, popsat

Více

Tschechiens IT-Branche: Mit Highspeed in die Zukunft. Informační a telekomunikační technologie v Německu. Reportage vom DTIHK-Sommerfest

Tschechiens IT-Branche: Mit Highspeed in die Zukunft. Informační a telekomunikační technologie v Německu. Reportage vom DTIHK-Sommerfest AUGUST SRPEN 2013 Tschechiens IT-Branche: Mit Highspeed in die Zukunft Reportage vom DTIHK-Sommerfest Informační a telekomunikační technologie v Německu Reportáž z Letní slavnosti ČNOPK SIMPLY CLEVER ŠKODA

Více

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ INFLUENCE OF WELDING TECHNOLOGY ON CHANGES OF MECHANICAL VALUES OF MICRO-ALLOYED STEELS Antonín Kříž Department of Material

Více

Partneři ročníku 2006/2007

Partneři ročníku 2006/2007 2006 2007 Partneři ročníku 2006/2007 Hlavní partneři: Partneři: Bohemia Sekt, a.s. Moravské vinařské závody, Bzenec s.r.o. M-Bricol, s.r.o. Ribbon, s.r.o. Vinné sklepy Valtice, a.s. Znovín Znojmo, a.s.

Více

NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY

NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY 1 NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY Technické neželezné kovy jsou všechny kovy mimo železa. Neželezné kovy jsou nejen důležitými konstrukčními materiály, ale i surovinami pro výrobu slitinových ocelí a pro

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar Diplomová práce 2008 SOUHRN Tato práce se věnuje balistické odolnosti osobního automobilu. Tato problematika

Více

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE Interaktivní multimediální text pro všechny studijní programy FSI Doc. Ing. Anton

Více

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz Stavíme ze dřeva Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER www.egger.cz Dřevo mě učí pracovat přesně a hledat jednoduchá řešení. Hermann Kaufmann, architekt Obsah 4 Stavby trvalé

Více

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc.

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. POUŽITÁ LITERATURA : Korf, V.: Dendrometrie, Praha 1953 Assman, E.: Waldertragslehre, Mnichov 1961 Prodan, M.: Holzmeslehre, Franfurkt 1965 Korf,

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Metody studia mechanických vlastností kovů

Metody studia mechanických vlastností kovů Metody studia mechanických vlastností kovů 1. Zkouška tahem Zkouška tahem při pomalém zatěžování a za tzv. okolní teploty (10 C 35 C) je zcela základní a nejběžněji prováděnou zkouškou mechanických vlastností

Více

Prezentace firmy. CZ FERMET s.r.o. MATERIÁLOVÁ ZKUŠEBNA

Prezentace firmy. CZ FERMET s.r.o. MATERIÁLOVÁ ZKUŠEBNA Prezentace firmy CZ FERMET s.r.o. MATERIÁLOVÁ ZKUŠEBNA Představení společnosti Vážení přátelé, srdečně Vás vítáme na prezentaci společnosti CZ FERMET s.r.o. Jsme firma podnikající v oboru materiálového

Více

Základní pojmy termodynamiky

Základní pojmy termodynamiky Kapitola 1 Základní pojmy termodynamiky 1.1 Úvod Moderní přírodní vědy a fyzika jsou postaveny na experimentu a pozorování. Poznávání zákonitostí neživé přírody je založeno na indukční vědecké metodě Francise

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie 11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie K velkým problémům lidstva v současné době patří zajišťování jeho energetických potřeb. Energetická potřeba

Více

Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s.

Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s. Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s. Elektromotor je elektrický stroj, který za posledních sto let doznal velkého rozmachu. S nástupem elektrizace zasáhl do všech

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

Partneři ročníku 2008

Partneři ročníku 2008 2008 Hlavní partneři: Partneři ročníku 2008 Partneři: BOHEMIA SEKT, a.s. Moravské vinařské závody Bzenec s.r.o. M-Bricol, s.r.o. Ribbon, s.r.o. Vinné sklepy Valtice, a.s. Znovín Znojmo, a.s. BS vinařské

Více