UŽITÍ MNOŽINY BOD DANÉ VLASTNOSTI PI KONSTRUKCI PÍMEK A KRUŽNIC. 4 hodiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽITÍ MNOŽINY BOD DANÉ VLASTNOSTI PI KONSTRUKCI PÍMEK A KRUŽNIC. 4 hodiny"

Transkript

1 UŽITÍ NOŽINY BOD DANÉ VLATNOTI PI KONTRUKCI PÍEK A KRUŽNIC hodiy Neje si zusíš astudoat oi jedoduchých zooých úoh. Tyto úohy budeš ozdji užíat i ozbou sožitjších úoh, de hedáí ezáého bodu bude soíat obioáí jedoduchých zooých úoh. Všii si, ja se saží co ejíce i ozbou acoat s oje ožia bod!!! U tchto úoh i jejich jedoduchosti eužíá ýjie ai át. Píad 1: Je dá bod X. estoj ožiu šech bod, teé ají od bodu X zdáeost 5. Rozbo: ožiou šech bod, teé ají od daého bodu X zdáeost 5, je užice se stede bod X a s ooe = 5. Postu ostuce: 1. bod X. X = 5 Kostuce: Zá: užice yhouje, jedo ešeí oi Píad : estojte ožiu šech bod, teé ají od daé užice o oou 5 zdáeost 3.

2 Rozbo: ožia šech bod, teé ají od daé užice zdáeost 3 jsou užice o ooech 1 = = 8 = 5 3 =. Postu ostuce: 1. = 5. = 8 3. = Kostuce: Zá: užice yhouje, d ešeí oi Píad 3: estojte ožiu šech bod, teé ají od daé íy zdáeost 3. Rozbo: ožiou šech bod, teé ají od daé íy zdáeost 3, jsou d íy, teé jsou s íou oobžé. Postu ostuce:

3 1. ía. 3. L L. L 3 5. X, Y X, Y 6. // Y 7. // X Kostuce: Zá: ía yhouje, d ešeí oi Poud jsi ochoi úodí úohy, ebude jist o tebe obé yešit úohu ásedující: Píad : Je dáa ía a bod A, o teý atí, že jeho zdáeost od íy je 5. estojte šechy body X, o teé atí, že jejich zdáeost od daého bodu A jsou a od íy je jejich zdáeost 3. Rozbo: Nezáý bod X se soe ousíe ajít oocí iu dou oži bod. Budu Ti oádat otázy, a teé se saž ododt. ou odo si oté zotouj s ou je ždy uedea hed od otázou.? Jaá je zdáeost hedaého bodu X od daého bodu A? Pode zadáí to jsou? Na jaé oži bod tedy bude bod X ežet?

4 Bude ežet a užici A = iz íad íso 1? Jaá je zdáeost bodu X od daé íy? Pode zadáí to jsou 3? Na jaé oži bod tedy bude bod X ežet? Bude ežet a íách, oobžých s íou, iež zdáeost tchto oobže od íy jsou iz íad íso 3? Co tedy ze o bodu X yí íci? Bod X eží iu dou oži bod užice a oobžy ebo Tuto aši disusi ahadíe i ozbou stuý záise: X A X // X, Postu ostuce: jao í bod ždy uádíe to, že ýsujee zadáí. Do tohoto ou uedee šechy ostuce ze zadáí. V aše íadu to je ía a bod A, o teý atí, že jeho zdáeost od íy je 5. 1., A, A 5. A 3. //,. X X Kostuce:

5 Zá: Úoha á d ešeí body X 1 a X Pozáa: Všii si, že zatíco ía otíá užici e dou bodech X 1 a X ía užici bec eotíá. Po tchto úohách yí ejdee a úohy sožitjší. Jejich obtížost budee ostu ztšoat. Budee již ož užíat átu. Nezaoe, že souástí átu jej již i azaeé ešeí úohy a stuý ozbo oocí ateaticé syboiy. Píad 5: Je dáa užice L = 3 a bod X taoý, že LX = 6. estojte užici o oou, teá á jší doty se zadaou užicí a souas ochází bode X. Nát a ozbo: Do jedoho obázu yzaíš ja zadáí, ta i hedaou užici. Dáe yzaíš šechy záé údaje iz át. Tyto záé údaje budu átu zait odou baou. Abys oh užici sestojit, usíš i záé oou ajít její sted. Te se soe yí ousíe ajít jao i oži bod átu bude teto bod ozae baou žoou. Pooží Ti otázu, a teou se saž ododt. ou odo si oté od otázou zotouj.

6 ? Jaý bode usí de zadáí užice o oou ocházet? usí ocházet bode X? Jaá je tedy zdáeost stedu hedaé užice a bodu X? Pode zadáí to jsou.? Na jaé oži bod tedy eží sted hedaé užice? Leží deoi a užici X =? Jaá je zdáeost L sted užic,? L = 3 + = 7? Na jaé oži bod tedy eží sted hedaé užice? Leží a užici L = 7? Ja tedy zísáš ezáý sted užice? ted eží e užici a souas eží a užici, sted tedy eží a iu užic,. Tuto aši disusi ahadíe i ozbou stuý záise: X L 7 Ja tedy by át a ozbo yadat?

7 L X 7 Postu ostuce: jao í bod ždy uádíe to, že ýsujee zadáí. Do tohoto ou uedee šechy ostuce ze zadáí. V aše íadu to je užice a bod X , 3 1. L X LX X L Kostuce:

8 Zá: Kužice yhouje, d ešeí oso soué ode íy LX Píad 6: Jsou dáy da zé body A, B jejichž zdáeost je 5. estojte užici, teá á oo 3 a ochází oba body A, B. Nát a ozbo:? Jaá je zdáeost bodu A a ezáého stedu?

9 Pode zadáí to jsou 3? Kde bude tedy sted hedaé užice ežet? Bude ežet a užici = 3 - ožia bod? Jaá je zdáeost bodu B a ezáého stedu? 3? Kde bude tedy sted hedaé užice ežet? Bude ežet a užici = 3 - ožia bod? Co tedy atí o sted hedaé užice? ted eží iu dou oži bod užice a užice Tuto aši disusi ahadíe i ozbou stuý záise: A 3 B 3 Úý át a ozbo tedy yadá tato: A 3 B 3 Postu ostuce:

10 1. AB AB 5. A 3 3. B Kostuce: Zá: užice yhouje, d ešeí oi Píad 7: estojte užici, teá se dotýá dou ibooých oobže a, b zdáeých od sebe 5 a ibooé íy oobže, teá ša eí a oobžy oá. Nát a ozbo: Pi átu, zejéa o jeho tší ehedost, se yatí ostuoat ta, že si eje aesíš ýsede aší úoze užici, a oté doesíš ci od zadaé aše íad to jsou oobžy a, b a ía. V átu se a ée yzáš, je jší, ehedjší. V oaé íad Ti a ezie ožadoaý úta užice, ae eší íad baboa, hoší íad co, o co ateatia eá ai žádý áze. usíš si udoit, že do átu a azauješ i ešeí, íšeš daší ozy. Poto usí být eý, ehedý, usíš se yzat!!! Zá jse Ti átu yzai oi otazí týající se zdáeostí úta. Bhe ízeé disuse je soe yešíe.

11 ? Jaá usí být zdáeost hedaého stedu užice od obou oobže a, b? usí být stejá, užice se á obou oobže dotýat? Na teé oži bod bude tedy ezáý sted ežet? Na ose ásu o oobže a, b? Jaý bude oo užice?,5 je to ooia zdáeosti oobže a, b? Kužice se á dotýat íy, jaou zdáeost usí ít sted od této íy? Vzdáeost usí být,5 stej jao zdáeost stedu od obou oobže? Na teé oži bod bude sted taé ežet? Na íách, oobžých s íou a zdáeých,5 od íy? Co tedy žeš íci o ezáé stedu a oou užice? Leží a iu dou oži bod osy ásu o a íy ebo Tuto aši disusi ahadíe i ozbou stuý záise: o, de o je osa ásu oobže a, b //,,5 o Pozáa: I dyž disusi uádíe ob íy, do átu je eí uté esit. ta by se ei eehedý. Poto átu staí zazaeat ouze jedo ešeí. Rož

12 ostuu ostuce uádí ouze íu. Pi ostuci ša acuji s oba íai,, otože ob sují odíu, že jsou s íou oobžé a ají od í zdáeost,5. Poud bych s oba íai eacoa, ezísa bych šechy ešeí yhoující zadáí úohy! Zaaatuj si: V átu a ostuu ostuce staí acoat ouze s jedí ešeí ía. Ve astí ostuci uádí šechy íy,, teé sují odíy úohy. Nát a ozbo ješt jedou: Postu ostuce: 1. a // b ía. o o je osa ásu a, b 3. //,,5. o 5.,5 Kostuce: o, de o je osa ásu oobže a, b //,,5 o oobže a, b

13 Zá: užice yhoují, úoha á d ešeí oi Píad 8: Je dáa užice = 3 a ía, jejichž zdáeost od bodu je 5. estojte užici O =, teá se dotýá užice a íy. Nát a ozbo: ot si eje atee ýsedou užici a oté až zbyte zadáí, oté oedee ozbo ot foou otáze, teé T aedou aezeí ezáého stedu O užice.

14 ? Kužice se á dotýat íy, jaou zdáeost usí ít sted O od této íy? Kužice á oo usí být tedy e zdáeosti od íy? Na teé oži bod bude sted L užice ežet? Na íách, oobžých s íou a zdáeých od íy? Jaá usí být zdáeost stedu O užice od zadaé užice? užice o oou se á užice dotýat? Na teé daší oži bod bude sted O užice taé ežet? Bude ežet a soustedé užici se stede a ooe 1 = 3 + = 5 užice a bude ít s užicí jší doty ebo a soustedé užici s ooe = 3 = 1 užice bude ít s užicí ití doty? Co tedy žeš íci o ezáé stedu O užice? ted O zísá jao i dou oži bod, a to oobžých íe s se soustedýi užicei Tuto aši disusi ahadíe i ozbou stuý záise: O // O 5 O Pozáa: ot jse átu o tší ehedost ued ouze jedu íu a jedu soustedou užici. tej tou bude i ostuu ostuce. V ostuci ša esíš

15 zaoeout a íu a a soustedou užici. Jia bys edosta šechy ešeí úohy! Postu ostuce: 1. 3,,, 5. //, O O 5. O Kostuce: Zá: užice yhoují, úoha á d ešeí oi Pozáa: V edchozích úohách jse zísai ejíce d ešeí. Nyí si a úoze, teá je ei odobá íadu 8, uážee, že oet ešeí že ei zý. Píad 9: Je dáa užice = a ía, teá eochází stede a užici otíá e dou bodech ía je tedy seou užice. estojte šechy užice o oou, teé se dotýají íy i užice. Nát a ozbo: úahu o aezeí stedu oocí ožiy bod již echá a Tob, já ede átu již ouze uedu stuý záis ozbou oocí ateaticých sybo

16 N N N 6, // Postu ostuce: , //. je sea, 1. N N N Kostuce:

17 Zá: užice yhoují, úoha á šest ešeí oi Píad 10: Naýsuj si d ibooé zobžy,. estoj užici, teá á oo 3 a dotýá se obou zobže. Nát a ozbo:

18 //, 3 //, 3 Pozáa: ot si jist udoíš, že oobžy s íou ohou být d stej jao oobžy s íou. Po tší ehed átu a stujší ostu ostuce ša acujee ouze s jedou oobžou. Ve astí ostuci je teba uézt ob oobžy. Postu ostuce: 1.. //, 3 3. //, Kostuce:

19 Zá: užice yhoují, úoha á tyi ešeí oi Píad 11: Jsou dáy d zobžy, ající soeý seí. Na zobžce sestoj dáe bod X ta, aby X =. estoj užici ta, aby se dotýaa obou zobže a ocházea bode X. Nát a ozbo: Ot foou otáze a ododí se soe ousíe ajít sted O a oo užice.

20 ? Co usí atit o sted O a užici zhede zobžá,? Kužice se usí obou zobže dotýat, její sted usí tedy být stej zdáe od obou zobže? Na teé oži bod tedy sted O eží? Leží a ose úhu o, teý ob zobžy síají. Každý bod a ose á totiž stejou zdáeost od obou zobže, teé jsou ast aea úhu? Koi soeých bod bude ít ía a užice? Pouze jede soeý bod X, teého se á užice dotýat? Ja se azýá ía, teá á s užicí á jede soeý bod? Tea užice? Co atí o teu užice a její oo? Jsou a sebe oé? Na jaé daší oži bod eží sted O? Leží a íce oé íce, iež ía ochází bode X? Ja tedy zísáš sted O užice? Jao i dou oži bod osy úhu o a íy? Jaý bude oo užice? Poo je oe zdáeosti bod X, O

21 O o, de o je osa úhu zobže, O X O o Pozáa: Nezaoe a to, že e da zobžý íá ze sestojit d osy úhu Postu ostuce: 1.,, X X. o o je osa zobže, 3. X. O O o 5. O OX Kostuce: Zá: užice yhoují, úoha á d ešeí oi Pozáa: Zus se zayset, i jaé ooze bodu a íce by úoha ea ešeí Píad 1: Jsou dáy d soustedé užice 1 1 =, = a bod X, o teý atí, že X = 3,5. estojte užici h, teá ochází bode X a á s užicí 1 jší doty a s užicí ití doty.

22 Nát a ozbo: Zus si sá eje uit ode zadáí oo hedaé užice, oté hedej její sted jao i dou oži bod. Jao áodu Ti abízí oi otáze, tetoát ša již bez ododí. Všechy ododi ajdeš átu.? Ui a záad zadáí zdáeosti hedaého stedu H užice h od užic 1,?? Na teé oži bod a eží sted H?? Jaý bude oo užice h?? Na jaé daší oži bod eží sted H? yužij ozaty o bodu X? Ja tedy zísáš sted H užice h? H 3 H X 1 H Postu ostuce: 1. 1,, X X X 1. H H 5. h H 1 3,5 Kostuce:

23 Zá: užice yhoují, d ešeí oi C V I E N Í Pous se eje ždy sá ostuí úohu yešit. Nebudeš-i si dt ady, odíej se a ýsedy. V ich je ouze asáo, ja zísáš oocí oži bod ezáý sted užice, oíad jiý ezáý bod ozbo úohy. Píady jsou ei odobé uázoý íad. Ta s chutí do toho! Úoha 1: estoj ožiu šech bod, teé ají od daé íy zdáeost 5,5. Úoha : estoj ožiu šech bod, teé ají od daého bodu X zdáeost,5 Úoha 3: estoj ožiu šech bod, teé ají od daé užice,5 zdáeost,5. Úoha : Jsou dáy da body A, B, o teé atí, že bod, teé ají od obou bod stejou zdáeost 6. AB 3, 5. estoj ožiu šech Úoha 5: Naýsuj íu a bod, teý eží a této íce. Naýsuj šechy užice o oou 3, teé se dotýají íy bod.

24 Úoha 6: estoj užici a a í bod X. Naýsuj šechy užice o oou,5, teé se dotýají užice bod X. Úoha 7: Jsou dáy da body A, B, o teé atí s ooe 3, teá ochází bode A a stede úsey AB. Úoha 8: Je dáa ía a bod A. Vzdáeost teé ají od bodu A zdáeost 5 a od íy zdáeost. AB 8. estojte užici A 5. estoj ožiu šech bod, Úoha 9: Jsou dáy body A a B, bod stejou zdáeost AB 7. estoj ožiu šech bod, teé ají od obou Úoha 10: Je dáa užice a bod A, iež atí A. estoj ožiu šech bod, teé ají od užice zdáeost a od bodu A zdáeost 3. Úoha 11: Je dáa užice 6 a ía, jejíž zdáeost od bodu jsou. estojte ožiu šech bod, teé ají od íy zdáeost a od užice zdáeost Úoha 1: Je dáa užice A a užice B 5, iež AB 8. estoj ožiu šech bod, teé ají od užice zdáeost 5 a od užice zdáeost. Úoha 13: Jsou dáy d oobžé íy a, jejichž zdáeost jsou. estoj ožiu šech bod, teé ají od íy zdáeost 5 a od íy zdáeost 3 Úoha 1: Jsou dáy d oé íy a. estoj ožiu šech bod, teé ají od obou íe zdáeost 3 Úoha 15: Jsou dáy d zobžé íy a e azáje oé. estoj ožiu šech bod, teé ají od íy zdáeost 5 a od íy zdáeost 3. Úoha 16: Je dáa užice 5 a ía e zdáeosti 3 od bodu. estoj šechy užice o oou, teé se dotýají íy a á s užicí jší doty. Úoha 17: Je dáa užice 5 a její sea, jejíž zdáeost od stedu je. estoj šechy užice o oou 3, teé se dotýají sey a ají s užicí ití doty Úoha 18: Naýsuj si užici o oou 5 a ibooou její teu t estoj šechy užice o oou, teé se dotýají tey t a ají s užicí jší doty. Úoha 19: estoj si ibooý obdéí ABCD a e stedu stay BC si sestoj bod X. estoj šechy užice, teé dotýají íe AB, AX a BC. Úoha 0: Jsou dáy body A, B a C, teé eeží a jedé íce. estoj ožiu šech bod, teé ají od íe AB a AC stejou zdáeost a od bodu B ají zdáeost.

25 EŠENÍ A NÁPOVDY K VYBRANÝ ÚLOHÁ Úoha 1: ožiou šech bod je dojice oobžých íe, zdáeých od íy 5,5 Úoha : ožiou šech bod je užice se stede X a ooe,5 Úoha 3: ožiou šech bod je dojice soustedých užic ající stedy bod a ooy,5,5,5,5 7 Úoha : 1. AB AB 3,5. A 6 3. B 6. 1 ešeí Úoha 5: ožiou sted hedaých užic jsou da body 1 a, teé eží a oici edeé íce, iež 3 1 Úoha 6: tedy hedaých užic 1, eží a íce, teá ochází body, X iež atí X X, Úoha 7: 1. AB AB 8. A 3 AB 3. ešeí Úoha 8:

26 . // ,, 1. body 1 ešeí A A A Úoha 9: ožiou šech bod je osa úsey AB Úoha 10: ešeí A A A Úoha 11: ešeí , //., Úoha 1: ešeí B A AB B A Úoha 13:

27 . 3, // 3. 5, //. // 1. ešeí jsou šechy body ežící a íce = Úoha 1: ešeí. 3, // 3. 5, //. 1. Úoha 15: ešeí. 3, // 3. 3, //. 1.

28 Úoha 16: ešeí 5.. // , 5 1. Úoha 17: ešeí // , 5 1. Úoha 18:.

29 1. 5 t // t, t. 5. 3ešeí Úoha 19: ešeí jsou d užice užice esaá a užice osaá tojúheíu ABX Úoha 0: ožiu šech bod, teé ají od dou zobžých íe AB a AC stejou zdáeost, jsou osy úh, teé zobžy síají jedá se o dojici oých íe. Duhou ožiou bod de zadáí je užice se stede bod B o oou.

30 ešeí AY AX B AX AY AY AX je osou úhu BAC AX AC AB

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

Základní pojmy kombinatoriky

Základní pojmy kombinatoriky Základí pojy kobiatoriky Začee příklade Příklad Máe rozesadit lidí kole kulatého stolu tak, aby dva z ich, osoby A a B, eseděly vedle sebe Kolika způsoby to lze učiit? Pro získáí odpovědi budee potřebovat

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

I Z klad pojmy teorie pravd podobosti { eoci l u eb text pro p edm t MATEMATIKA V, FS,FM TUL, ( drob chyby ejsou vylou ey) P. Volf, b eze 999 N hod pokus, syst m jev P edm tem teorie pravd podobosti je

Více

á Í š ů á š Ď í á Š č á š á íš ř á Íí ě á č í í á á á ť ř ň ě č íč í í ť ě ť ě á á í é á í š ť á Ťí ě í í í á č íšť á í í í ě ť ě á á í Ťí š š í ďě á í ť šť á í í ě í š í ďé á í á í Ť á ďě á í í š é á

Více

ČASOVÉ A TEMATICKÉ PLÁNY k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ

ČASOVÉ A TEMATICKÉ PLÁNY k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ ČASOVÉ A TEMATICKÉ PLÁNY uebicm ALTER p 1. stupeň ZŠ zdivaé s RVP ZV p vzdělávac by: esý jazy a liteatua, matematia a jej apliace, lvě a jeh svět Všechy uebice ALTER dpvdaj pjet a clům RVP ZV a lze je

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

Ú Ř Š Ř Ě Ý Ý Ř Č Ý Ř Á É Š Í Ě Ř Ě Š Á Á Í Í Í Á É Ř É Í Á Á Ž Í Ž Í Á Á Á Í Í Í Š Í Á ť ž ó Í š š ú ž ž ó ó ů Ž ť š Ž Ž ť Ž Ž Ž ú ů Ž ž Í ť ž Ý ě š ž ě š Ů ň Í ó ú ú ž É Ř É Ř ó Ž ž Í Ú ť Ú ť š ů ě š

Více

Í ú Č ž ž é é ů é ž Ž ú Í Š ÍŘÁ Á ů é Ú Ť é Í ůž é é é ů Í é ú ž Ř ž ú ž ŠÍ ů ů é ů ů ň ú ů ů é ů ž ď é ú ů é Ž é é Í ů é ů ů ů é Ť Ť ů é é Íé ú ó é é é é é é ů Í Š é é é Ť é é é é é é é ž ů ů ů é é é

Více

Í ÁŘ É Í ÁŘ É ť ň ť ť É ť ť ď ť ť ó ó ň Ř ť ť ť ó ó ň Ř ť Š ó ť Á ň ď Á ň ť ď Á Á ť Ť ď ť Á Č ď Č ť Ě ó Č Č Č ď ó ň Á ň ť ď Á Á ť Ť ď ť Á Č ď ť ň ó Č Č Č ť ď Č ť Š ť ď Č ť ň Š Š ď Ý Á ť Č Č Č Č ň ó ť

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová Vedení prodejního týmu Andrea Fleissigová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Abstrakt česky atem t t baka sk r e e vedení r de níh tý u. Pr e se ne d íve s ust edí na í ý r de ak s uč st arketing v h ixu.

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů ústav pro studium totalitních režimů JEDNACÍ ŘÁD, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů Siwiecova 2 130 00 Praha 3 IČ: 75 112779 Ústa" pro studium totalitních re žim ů Č. j. USTR 650/2014, JEDNACÍ

Více

Á Á ŇŘ Ú ú Ť ťš č Á ě ú ě č ě ů ě ě š š š ý ýó ť š ť ý ó Ť š ť Á š č š ú č š ť ú č ě Á ýť ě Á ú ť č č Á č ý ý ě ť ě ě Á ú ť č úč ť Á ě ý č ú Ž Ž ú Ž Ť č ů ý ě č ú ě č ý ú š ú ú Ž ť ýš š Á ě ť ě ť š ú ť

Více

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Záadočesá uverzta FKULT PLIKOVNÝCH VĚD Obsah: Pravděodobostí modelováí očítačových systémů geerováí a využtí áhodých čísel (Mote Carlo metody), matematcé (marovsé) modely 3 Zálady teore systémů hromadé

Více

FRANKY DLOUHÁN (BRONTOSAU I) M A L Í (Hana HEGEROVÁ)

FRANKY DLOUHÁN (BRONTOSAU I) M A L Í (Hana HEGEROVÁ) M L Í (Hana HROVÁ) 7 1) P išel malí otrhaný, m l jenom št tce s paletou, Kalhoty m l spravovaný a z vojny bundu stoletou 7 F Pak napnul plátno srolovaný a stvo il eku v etn panny, 7 Pak na malou píš alku,

Více

KOMBINATORIKA. Způsob řešení b)

KOMBINATORIKA. Způsob řešení b) / KOMBINATORIKA Příld Určete počet všech přirozeých dvojciferých čísel, v jejichž dedicém zápisu se ždá číslice vysytuje ejvýše jedou. Způsob řešeí ) Kombitoricé prvidlo součiu: Počet všech uspořádých

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

č é í ĚŠŤ í é é Ť č č č é é í í í š é Í ší Ť í í í č é é š í í č é é Ž ň é č é í é ž Í í č ň Ý í č Ů č é í é é č é Č í é š ž Ž í í Á ší í í í č čí í é š é ší ž ň é Ž č í č šíť ž í Ž é Ž é í í íťí ší é

Více

3. ZMĚNA ÚPNSÚ NOVÉ MĚSTO

3. ZMĚNA ÚPNSÚ NOVÉ MĚSTO NOVÉ ᆧ剧NA ÚPNSÚ ᆧ剧STO p S iz vatel změ ět a v ět mem ala v ět etat a ᘇ咧těáe ARCH ERV 11 Libee Leí vá 1 aíze á zemí lá váí KÚ Libee ae OÚ Ř valᘇ咧íí á ᘇ咧atᘇ咧iteltv měta v ět 嗇 zaáz 1 1 V Libei beze 11 ᘇ咧ĚA

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

VTA OBRÁCENÁ K PYTHAGOROV VT VÝPOET DÉLEK STRAN V PRAVOÚHLÉM TROJÚHELNÍKU. (2 hodiny)

VTA OBRÁCENÁ K PYTHAGOROV VT VÝPOET DÉLEK STRAN V PRAVOÚHLÉM TROJÚHELNÍKU. (2 hodiny) VTA OBRÁCENÁ K PYTHAGOROV VT VÝPOET DÉLEK TRAN V PRAVOÚHLÉM TROJÚHELNÍKU ( hodiny) Nejpre si pro osžení zopkujeme geometriké znní Pythgoroy ty: Osh tere sestrojeného nd peponou proúhlého trojúhelníku se

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

Č Á Š Í Á ž Ě Ý Ě Á Í ů š š Č ž ž š ž ň ů ž š Č Á Á ž Ě Ý Ě Á ž ž Ž ů ž š ž ž ž š Ž ž ž ú š ž ň ž ň ú š ž ž ú š ž ž ú ů ť ž š ž š ů ú š ž š ů ú š Š Ě ú Č Á Á ž Ě Ý Ě Ě Á Í ž Ů ž š š ž ž š ů ž ů ž ů Č ú

Více

Á É ě ú Á Í ě Í ú ě ú Í Á ž é Íé ě ž ú Ú ú ú Ú Č Č ě š ň š šú ě Á ú ě Í ě ď ě úě ú ň Í ú ď ěď š ě ě š é ž Č ě Í ž é ě ž é ů ů ú ě ěť ů ú ť é ť ú ů ů é ě Ú ž ů é š Ú ž ú ě ú ě é é ú ě Ž é ú ě ú Í ě ú ě

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více